MODUL 2 DIMENSI PENGGUNAAN TEORI-TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

DIMENSI PENGGUNAAN TEORI-TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI
Perkaitan Subjek: Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang penggunaan teori kaunseling dan psikoterapi. Tumpuan adalah diberi kepada pembentukkan konsep dimensi teori kaunseling dan psikoterapi serta pentingnya penerapan teori dalam proses kaunseling. Sumber Pembelajaran: 1. 2. 3. Pandangan umum tentang kandungan modul Konsep penting dalam teori kaunseling dan psikoterapi Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran: Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara umum tentang pembentukkan dimensi teori kaunseling dan psikoterapi serta pembawaan naluri manusia: 1. 2. Dimensi kaunseling Pembawaan naluri manusia

Kaedah Belajar: Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota modul. Penilaian:

1. 2.

Setelah anda membaca sebahagian atau keseluruhan modul ini, sila jawab soalan uji sendiri. Setelah anda berasa yakin dengan pencapaian anda, sila buat tugasan ini: "Huraikan fahaman pembawaan manusia anda dengan mengambil kira untuk diterap dan dijadikan satu pendekatan teori kaunseling". Penulisan tidak melebihi 3 muka surat mengikut cara penulisan American Psikologikal Association. Hantarkan tugasan kepada pensyarah dalam masa dua minggu.

Teks Wajib: Othman Mohamed.(2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa. (1995). Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur: Longman.

TOPIK 1: DIMENSI KAUNSELING
Matlamat penting dalam proses kaunseling adalah untuk memastikan supaya klien dapat menikmati hasil kaunseling dan boleh berfungsi dengan sihat. Pada biasanya, klien akan memerlukan pertolongan supaya ianya dapat mengubah perlakuan yang melibatkan emosi serta tingkah lakunya. Manusia telah dianugerahkan dengan daya pemikiran, emosi dan kebolehan membuat pemilihan tentang sesuatu tindakan. Hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku adalah rapat dan wujud kesalingan pengaruh antara satu dengan lain. Oleh yang demikian, interaksi antara lapangan pemikiran, emosi dan tingkah laku adalah mustahak dalam perlaksanaan proses kaunseling. Seorang kaunselor mesti memahami gerak balas yang berunsurkan persepsi terhadap interaksi yang berkait rapat antara pemikiran, emosi dan tingkahlaku. Dalam proses kaunseling, elemen pemikiran, emosi dan tingkahlaku ini boleh difahami dengan lebih terperinci melalui konsep afektif, pemikiran kognitif, wawasan diri dan tingkahlaku. Kefahaman tentang empat konsep elemen ini mesti dihayati oleh kaunselor sebelum proses kaunseling itu dapat diteruskan dengan berkesan. Konsep wawasan diri melibatkan proses kefahaman dalaman tentang diri sendiri. Proses kefahaman seperti ini memerlukan penghayatan menyeluruh melibatkan akalnya. Seorang insan itu sudah tentunya dikehendaki mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan diri seiringan dengan emosinya. Konsep ini boleh digambarkan seperti berikut:

A __________________________________B Wawasan diri Tindakan Pendekatan kaunseling yang lebih mirip ke arah mementingkan wawasan diri akan terletak di bahagian A. Manakala pendekatan kaunseling yang lebih mirip ke arah tindakan akan terletak di bahagian B. Pentingnya pemikiran dan emosi dalam diri seorang insan tidak dapat dinafikan. Dalam proses kaunseling, pendekatan yang melibatkan elemen pemikiran dan juga afektif memainkan peranan dalam penentuan matlamat kaunseling. Elemen afektif dalam proses kaunseling lebih mendekati perhubungan antara insan, manakala proses pemikiran secara kognitif memberi kepentingan tentang daya akal fikiran yang sedia wujud dalam diri manusia. Elemen konsep ini boleh digambarkan secara haluan yang memisah ke arah dua penghujung dalam satu kontinum seperti berikut: X __________________________________Y Afektif Kognitif Dua kontinum ini boleh dicantumkan bagi menentukan bentuk struktur dua dimensi tentang penempatan pendekatan kaunseling mengikut mirip serta pengaruh matlamat kaunseling yang dipelopori oleh tokoh tertentu. X Afektif | | | A-------------------------- B Wawasan | Tindakan | | | Y Kognitif

© othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) Kata Kunci: Afektif Kognitif Wawasan Tindakan

TOPIK 2: PEMBAWAAN NALURI MANUSIA

Pada asasnya pendekatan afektif mempunyai kefahaman bahawa setiap manusia itu sedar dan berupaya membuat pemilihan-pemilihan yang tersendiri. Manusia itu difahamkan sebagai satu insan yang penuh dengan kebaikan diri serta mempunyai keupayaan perkembangan diri yang tidak terhad. Ini memberi makna bahawa tersemat didalam diri seorang manusia itu adanya suatu potensi yang boleh dikupas secara mendalam sekiranya ia dapat sedar akan potensi perkembangan diri yang terpendam itu. Kefahaman pendekatan afektif mempunyai pegangan bahawa seorang manusia itu adalah unik, tersendiri dalam kebolehannya membentuk potensi yang terpendam dalam dirinya. Setiap manusia itu juga kemungkinan bergerak ke arah hala yang boleh memperkukuhkan dirinya. Keunikan diri seorang manusia itu memberi erti bahawa ianya mempunyai pandangan hidup yang berbeza. Perbezaan ini adalah ketara dari aspek perlakuan yang diresapi oleh seorang manusia serta pandangan yang berbeza terhadap liku-liku hidup. Kesejahteraan juga dapat difahamkan dari segi aspek jangkaan seorang manusia terhadap dirinya yang sebenar dengan harapan yang dikehendakinya. Perbezaan antara penerimaan terhadap konsep swadiri yang sebenar dengan harapan konsep swadiri yang ideal menyatakan suatu pola hidup dalam memahami konsep kesejahteraan mengikut pendekatan kaunseling Pemusatan Perorangan. Pendekatan kaunseling Pemusatan Perorangan, antara satu pendekatan kaunseling yang berhaluan afektif menumpukan proses kaunseling kearah merapatkan jurang diantara konsep swadiri yang sebenar dengan harapan konsep swadiri yang ideal bagi seorang klien. Pergerakkan perkembangan dan pertumbuhan kesejahteraan seorang manusia itu sentiasa beragih diantara perimbangan diantara dua pola ini dan pengalamanpengalaman yang pernah dialami. Kaunseling Pemusatan Perorangan mempunyai kefahaman bahawa tidak adanya keseimbangan antara ketigatiga pola pengalaman, konsep swadiri yang sebenar dan konsep swadiri yang ideal inilah yang menghasilkan masalah dalam diri klien. Oleh itu, proses kaunseling untuk menghasilkan kongruen diantara dua pola hidup ini adalah tujuan muktamat kaunseling Pemusatan Perorangan disamping mewujudkan kesedaran penyesuaian pengalaman dan wawasan swadiri klien. Kongruen diantara pola-pola ini juga dimaksudkan sebagai kesejahteraan yang boleh mengatasi kerumitan yang dialami oleh seorang klien. Penyatuan pola-pola hidup juga mendapat tumpuan analisis mengikut kaunseling Gestalt. Bagaimanapun pendekatan afektif secara Kaunseling Gestalt tidak membahagi-bahagikan pembawaan hidup manusia itu kepada ciri-ciri yang spesifik. Ianya lebih mementingkan konsep penyatuan dalam diri seorang manusia. Analisis dari segi aspek penyatuan keseluruhan adalah lebih penting dan dapat memberi pentafsiran yang lebih jitu bagi memahami pembawaan hidup seorang manusia itu. Pendekatan kaunseling ini beranggapan bahawa seorang manusia yang bertingkahlaku secara mengasingasingkan pembawaan hidupnya menghadapi segala macam kerumitan. Pendekatan Gestalt menumpukan penyatuan seorang manusia itu dari segala aspek mental, emosi dan tingkahlakunya. Ketiga-tiga ciri

ini tidak boleh dipisahakn. Kesejahteraan itu wujud hasil daripada tanggungjawab seseorang individu yang bertindak secara bersatu dalam segala perlakuan, pemikiran dan kenyataan emosinya. Pendekatan kaunseling yang menumpukan tingkahlaku pula kurang mementingkan aspek-aspek emosi yang bergolak dalam diri seseorang individu. Malahan, mengikut kefahaman pendekatan ini, individu itu bergerak ke arah suatu tingkahlaku hasil daripada pembelajaran. Aspek-aspek pembelajaran yang menumpukan konsep-konsep rangsangan dan gerak balas merupakan gejala yang penting untuk menghasilkan tingkahlaku bagi seorang individu. Disamping interaksi rangsangangerak balas ini, ada ketikanya terdapat keadaan dimana alam persekitaran sebagai pengaruh luaran juga membantu pengubahan pembelajaran itu. Kefahaman konsep pembawaan manusia adalah berbeza di antara pendekatan-pendekatan kaunseling dari lapangan afektif, tingkahlaku atau pun pemikiran. Mengikut kefahaman pendekatan pemikiran, segala kerumitan yang dialami oleh seorang individu adalah hasil daripada kesilapan pemikiran. Kesilapan pemikiran ini berpunca daripada pemikiran yang tidak rasional. Pendekatan yang menggunakan proses kaunseling bermirip pemikiran berpendapat bahawa seorang individu itu mempunyai segala potensi untuk berfikir secara rasional dan tidak rasional. Pemikiran yang tidak rasional adalah hasil daripada pengalaman pembelajaran. Segala pemikiran seorang individu tertakluk kepada pengalamanpengalaman serta persepsinya tentang baik buruk terhadap sesuatu perkara yang sedang dihadapi. Keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh seorang individu adalah berpunca daripada hasil pemikiran. Oleh yang demikian, segala pemikiran rasional dan tidak rasional yang wujud dalam sistem kepercayaan seorang individu sudah melalui ciri-ciri pengukukuhan dari aspek pembelajaran. Sudah tentunya bagi seorang yang sentiasa menggunakan pemikiran yang tidak rasional, sistem membuat keputusannya juga pada hakikatnya berpunca daripada sistem pemikiran yang tidak berkesan. Proses kaunseling mengikut pendekatan Pemikiran berhasrat untuk memberi kesedaran kepada klien supaya meneliti sistem kepercayaan tentang membuat keputusan berdasarkan kepada sistem pemikiran yang baru. Di samping ini, sistem pemikiran yang baru ini membolehkan seorang individu itu mencari segala alternatif yang rasional untuk membolehkan beliau membuat suatu keputusan yang berkesan. Penerimaan suatu konsep pembawaan manusia adalah sangat rapat dengan sistem dan pendekatan kaunseling yang akan digunakan olih seorang kaunselor. Walau apa pun sistem yang digunakan, suatu ciri yang agak serupa memang wujud dalam kesemua pendekatan yang telah dibincangkan. Proses kaunseling tidak dapat lari daripada unsur untuk memberi kesedaran wawasan perubahan, baik dari segi emosi, tingkahlaku, atau pun pemikiran. Konsep keupayaan seorang manusia itu berdaya untuk membuat pengubahan pada dirinya adalah suatu konsep yang induk dalam profession kaunseling. Seorang kaunselor itu bukan sahaja memberi harapan kepada kliennya, malahan beliau memulakan suatu rentasan jalan untuk klien memilih serta membuat keputusan tentang alternatif-alternatif yang baru.

© othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) Kata Kunci: Kesejahteraan Swadiri yang ideal Kaunseling Pemusatan Perorangan Kaunseling Gestalt Kongruen rangsangan-gerak balas SOALAN UJI SENDIRI: 1.Huraikan penempatan dan kedudukan pendekatan kaunseling mengikut struktur dua dimensi.

Pindah ke laman forum dan maklum balas

MODUL 3 TEORI PSIKOANALISIS: BAHAGIAN 1
copyright © othmanmohamed 1997 (Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

TEORI PSIKOANALISIS
Perkaitan Subjek: Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang teori Psikoanalisis. Tumpuan adalah diberi kepada latar belakang teori; falsafah dan konsep penting teori psikoanalisis; rasional perubahan personaliti; proses kaunseling psikoanalisis. Sumber Pembelajaran: 1. 2. 3. Pandangan umum tentang kandungan modul Konsep penting dalam teori psikoanalisis Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran: Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara umum tentang asas teori psikoanalisis: 1. 2. 3. Pengenalan kepada teori psikoanalisis Ciri utama dalam teori psikoanalisis Perkembangan personaliti

4. 5. 6. 7.

Tahap kesedaran Personaliti manusia mengikut psikoanalisis Kaunseling mengikut pendekatan psikoanalisis Matlamat kaunseling

Kaedah Belajar: Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota. Penilaian: 1. Setelah anda membaca sebahagian atau keseluruhan modul ini, sila jawab soalan cuba sendiri.

Teks Wajib: Othman Mohamed. (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa. (1995). Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur: Longman. TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA TEORI PSIKOANALISIS Psikoanalisis merupakan satu sistem psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Beliau berasal dari Moravia, yang pada masa sekarang terkenal dengan nama Slovakia. Beliau bermula sebagai seorang doktor perubatan dan sebagai penyelidik menumpukan penyelidikannya kepada kecelaruan saraf. Bidang ini tidak begitu maju dalam abad yang ke 18, dimana ramai semasa itu yang menggunakan hipnosis sebagai satu kaedah bagi menyelesaikan penyakit mental. Freud bagaimana pun dipengaruhi oleh kerja-kerja kaedah yang dijalankan oleh seorang doktor di Vienna, Austria yang bernama Joseph Breur. Breur telah menggunakan suatu teknik bagi mengubati pesakit-pesakitnya, ia-itu menumpukan kepada perbualan tentang simtom-simtom dan didapati berkesan. Pengaruh ini melibatkan Freud mendalami kajiannya secara persendirian dan hingga diterbitkan bukunya yang pertama 'The Interpretation of Dreams' (1900) dan seterusnya kajian tentang analysis swadiri. Psikoanalisis bolehlah diiktirafkan sebagai satu kaedah bagi merawati seorang individu yang meminta bantuan berkaitan dengan masalah emosinya. Sekiranya kita mengikuti fahaman tradisi, psikoanalisis lebih dianggap sesuai merawati individu yang mana masalah personalitinya sungguh tertekan dan mendalam. Kemungkinan agak kurang sesuai untuk membantu mengatasi kesulitan yang dialami seharian.

© othmanmohamed 1997 Kata Kunci: Sigmund Freud psikoanalisis TOPIK 2: CIRI UTAMA DALAM TEORI PSIKOANALISIS

Dalam pandangannya tentang fitrah manusia, Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives). Berdasarkan kepada pandangan ini lahirlah konsep antirasionalisma dalam segala gerakgeri manusia. Fahaman ini berpendapat manusia tidak rasional, tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Tingkahlaku manusia lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (Animalistic instincts) dan desakan biologikal. Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu swadiri (self gratification). Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat. Dalam ertikata yang luas termasuklah juga kekeluargaan. Dengan demikian, maka diadakan ciriciri sosialiasi. Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku, maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturan-peraturan dalam masyarakat sendiri. Apabila kesedaran ini berlaku, maka individu dianggapkan bilazim. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: pembawaan manusia naluri kehaiwanan nafsu swadiri TOPIK 3: PERKEMBANGAN PERSONALITI Tenaga psike. Kefahaman tentang psikoanalisis memerlukan penilitian aspek tenaga psike yang meliputi konsep (1) Penentuan Psike dan (2) Tahap Bawah Sedar. Penentuan Psike. Konsep ini bermaksud bahawa semua tingkahlaku dan reaksi emosi manusia itu mempunyai sebab yang tertentu. Pada lazimnya berkait rapat antara hubungan sesama insan. Dalam ertikata lain, ada perkaitan antara tahap sedar dengan tahap tidak sedar,

antara pemikiran yang rasional dengan tindakan atau gerakkan emosi yang sertamerta.

Fahaman tenaga psike di dalam individu bermaksud desakan yang berasaskan kepada konsep LIBIDO. Konsep libido in lebih menyerupakan suatu desakan seksual sebagai tenaga hidup atau EROS (tenaga kehidupan). Dalam pengertian yang lebih luas, libido merupakan desakan tenaga seksual kejantinaan yang luas dan tidak tertunpu hanya kepada maksud seks yang sempit, tetapi termasuk segala aspek kepuasan swadiri. Desakan yang kedua dalam tenaga psike adalah desakan aggresi atau THANATOS (kehendak mati). Desakan-desakan ini merupakan desakan naluri yang semulajadi semenjak seseorang itu dilahirkan. Penentuan psike ini berkait dengan kenyataan yang dikatakan awal tadi bahawa manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Naluri desakan biologikal itu lebih kuat mempengaruhi tingkahlaku manusia. Dalam kaunseling mengikut fahaman psikoanalisis, proses yang mustahak adalah bagi memberi fokus kepada konflik yang belum selesai yang berasal dari pengalaman semasa kecil. Dalam fahaman psikoanalisis, bagi mengubah haluan proses kaunseling, kaunselor perlu mengkaji latar belakang dan sejarah pengalaman kliennya. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: Penentuan psike libido eros thanatos SOALAN UJI SENDIRI: 1. TOPIK 4: Hurai maksud tenaga dalam fahaman psikoanalisis. TAHAP KESEDARAN

Konsep ini adalah penting dalam teori psikoanalisis, selain dari Penentuan Psike. Dalam pemikiran manusia, keadaan sedar merupakan satu tahapyang paling rendah dari segi keutamaan tahap kesedaran. Psikoanalisis menyatakan bahawa ada tiga tahap kesedaran: (1) (2) (3) SEDAR (Concious) PRASEDAR (Preconcious) BAWAH SEDAR (Unconcious)

Tahap atau peringkat kesedaran ini penting dalam kerja-kerja kaunseling psikoanalisis. Tahap sedar tergolong segala aspek tingkahlaku, tindakan, perasaan yang mana disedari oleh individu. Rasa sepi, suka, menulis tugasan, berlari, makan, minum dan sebagainya. Tahap Prasedar tergolong dari keadaan pemikiran yang berkaitan dengan perasaan, pemikiran kita yang boleh dipanggil secara swadiri supaya dapat dirasai kenyataannya dalam keadaan sedar. Sungguh pun pada asalnya perasaan, pemikiran itu tidak merupakan sebahagaian dari tahap sedar tadi. Contoh, Pada masa tertentu, kita akan rasa lapar--boleh dipanggil secara swadiri dan tindakan selanjutnya adalah kehendak untuk makan. Contoh yang lain, panas, sejuk dapat difikirkan kekuatannya. Tahap panas, sejuk mempunyai tahap tertentu bagi diri seorang mengikut pengalaman masing-masing. Tahap Bawah Sedar merupakan peringkat yang paling penting dalam proses psikoanalisis. Peringkat bawah sedar inilah yang memainkan peranan dalam pembentukkan tingkahlaku seseorang itu selain dari desakan naluri yang semulajadi seperti tenaga psike. Tahap bawah sedar ini merupakan pemikiran perasaan yang mana seorang tidak dapat mengeluarkannya secara swadiri. Oleh yang demikian, peralihan dari tahap bawah sedar kepada tahap sedar akan memerlukan bantuan daripada kaunselor. Pada biasanya perasan pemikiran bawah sedar ini melalui proses repressi yang di sekat dari kenyataan. Keadaan ini berlaku oleh kerana individu itu biasanya beranggapan atau pun individu tidak dapat menerimanya sendiri, atau ia mempunyai satu persepsi bahawa masyarakat juga tidak dapat menerimanya. Dalam psikoanalisis, bahan bahan yang dimaksudkan dalam bawah sedar ini meliputi kata-kata tersasul; mimpi; fantasi atau khayalan seseorang individu. Kesemua ini merupakan satu manifestasi kepada galakan yang tersirat di dalam tahap bawah sedar individu. Penekanan terhadap tahap bawah sedar inilah yang membezakan antara lainnya di antara kaunseling psikoanalisis dengan teori lain yang baru yang lebih menumpukan kepada tingkah laku semasa yang dapat dicerap. Antara fungsi kaunselor dalam proses kaunseling secara psikoanalisis adalah untuk bertindak kepada tahap kesedaran kliennya. Di sini kaunselor dikehendaki menarik perhatian klien dan memberi kesedaran kepada pemikiran bawah sedarnya yang telah disekat dari kenyataan secara mekanisma bela diri REPRESSI. Secara repressi, individu itu telah dapat menunjukkan kenyataannya dalam bentuk tingkahlaku yang 'tak sesuai' tetapi kaunselor juga dikehendaki membantu kliennya bekerja keras bersama sama bagi cuba menyelesaikan

konflik yang belum dapat dibereskan. Caranya: (1) Pendedahan (2) Meneroka (3) Pentafsiran Selain daripada penekanan kepada tahap bawah sedar, kaunseling secara psikoanalisis juga tertumpu kepada kaedah penerokaan dan pendedahan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah kaunselor itu akan membantu kliennya dengan mendedahkan sebab sebenar masalah yang dihadapinya. Pada biasanya, percubaan untuk mendedahkan sebab asas masalah ini akan melalui dengan penuh rintangan kerana wujudnya mekanisma bela diri klien. Klien akan sedaya upaya menghalang sebab masalahnya itu didedahkan. Melalui pentafsiran seseorang kaunselor dapat bersemuka dengan makna yang sebenarnya disebalik huraian komunikasi yang dibuat oleh klien. Pentafsiran merupakan elemen terapi yang kuat dalam pendekatan psikoanalisis. Oleh kerana pentafsiran dapat membantu klien memahami apakah yang beliau sedang mengalami desebalik tahap bawah sedarnya dan juga bagaimana beliau telah memesongkan persepsinya terhadap acara semasa. Apa yang telah diperkatakan tadi merupakan konsep disebalik kaedah pendekatan psikoanalisis. Konsep yang kaitannya dengan tahap kesedaran itu sangat rapat. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: sedar prasedar bawahsedar SOALAN UJI SENDIRI 1. TOPIK 5: Apakah yang dimaksudkan dengan bawahsedar? PERSONALITI MANUSIA MENGIKUT PSIKOANALISIS

Selain dari penghuraian tentang konsep kesedaran ini dan kesannya terhadap perkembangan personaliti, psikoanalisis juga telah membahagikan personaliti manusia itu kepada tiga struktur: (1) ID (2) EGO (3) SUPER EGO

Id Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Dalam pandangan psikoanalisis, ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi, satu elemen yang diwarisi, satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. Id merupakan satu gejala bawah sedar. Id merupakan satu tenaga yang primitif. Id tidak teratur, tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Id merupakan sumber LIBIDO. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan swadiri secara mendadak (immediate gratification). Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif, id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. Ego. Ego berbeza dengan id. Ego tidak wujud semasa kelahiran. Sebaliknya, ego berkembang secara berperingkat. Sebagai elemen pada tahap sedar, ego penuh dengan persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain, objek di dalam alam sekelilingnya. Sebagai alat memperkukuhkan swadiri pada tahap sedar, ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkahlaku dan personaliti individu. Identifikasi. Sebagai satu konsep terapan yang disedari, identifikasi memainkan peranan yang penting semasa mengubahkan haluan tenaga psike daripada id kepada ego. Antara fungsi ego adalah ego dapat bertindak terhadap acara yang mendatangkan kecemasan, biasanya konflik atau pertentangan antara id dengan super ego. Ego mempunyai dua cara untuk bertindak dalam keadaan kecemasaan. (1) Ego boleh menggunakan kebolehan tenaga pemikiran yang Seterusnya, ego boleh bertindak penyelesaian masalah berasaskan sosialisasi. asas pengalaman serta nyata atau yang sebenar. terhadap tingkahlaku pengalaman dan

(2) Ego boleh menggunakan kaedah menentang, menolak, tipu-helah dengan memesongkan keadaan sebenar atau kebenaran. Apabila kaedah ini bergerak dan mengambilalih tingkahlaku, keadan ini ternyata sebagai mekanisma beladiri ego. Antara mekanisma beladiri adalah pendaman, rosotan, sublimasi. SUPER EGO. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkahlaku psikoanalisis. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. Moral yang dipelajari,

dikenal pasti daripada ibu dan bapa, mahupun masyarakat. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. Super ego mengawal ego dan id. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu, saling mengingatkan keadaan, suasana, peristiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan, sikap, tingkah laku. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. Sebagai contoh, lazimnya di kalangan orang Melayu, apabila hendak keluar dari rumah, secara otomatis terlintas bagi memakai kasut. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: Id Ego Superego SOALAN UJI SENDIRI 1. 2. 3. Bezakan antara id, ego dan superego. Huraikan konsep penentuan psike dalam kaunseling psikoanalisis. Huraikan istilah bawah sedar dalam psikoanalisis.

_______________________________________________________________________ _______ _______________________________________________________________________ _______

MODUL 4 TEORI PSIKOANALISIS: BAHAGIAN 2
copyright © othmanmohamed 1997 (Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

TOPIK 6: PERKEMBANGAN PERSONALITI
Terdapat lima peringkat perkembangan personaliti mengikut teori psikoanalisis. Peringkat tersebut adalah seperti berikut: 1. Peringkat oral. Kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. Mengikut fahaman psikoanalisis, keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang passif, optimis dan ingin mengetahui. 2. Peringkat anal. Pada tahun kedua, kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semula jadi. Pada peringkat ini, kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. 3. Peringkat falik. Mengikut pendapat psikoanalisis, pada peringkat ini, kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. Kompleks oedipus berlaku pada kanakkanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. Kartasis penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya, sealiran dengan kompleks elektra. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanakkanak lelaki menyebabkan kanak-kanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. 4. Peringkat pendaman. Pada umur lima hingga dua belas tahun, kehendak seksual terpendam. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. Walau bagaimanapun, peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau pun kewanitaan. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesama rakan sama ada dari jantina lelaki atau pun wanita. 5. Peringkat genital. Sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh, kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Pada masa ini, objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan

secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Individu mula dengan peranan sosialisasi, perlaksanaan aktiviti berkelompok, mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat Topik 7: oral anal falik pendaman genital

MEKANISME BELA DIRI

Mekanisme bela diri berlaku bagi menjaga pembentukan ego yang sedia ada dalam pengalaman seorang individu. Mekanisme bela diri berpandukan kepada pengalaman yang tersirat pada peringkat bawah sedar dalam struktur ego. Seorang individu belajar hasil dari pengalamannya tentang segala contoh dan kegiatan berkaitan naluri diri bagi memuaskan kehendaknya. Apabila fungsi ego yang sedia ada tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling, seorang individu akan secara tanpa sedar menggunakan mekanisme bela diri bagi menagani keadaan yang dihadapi. Antara mekanisme bela diri yang digunakan adalah seperti berikut: Pendaman. Pendaman merupakan mekanisme bela diri yang asas dalam struktur personaliti seorang individu. Pendaman merupakan pengenepian desakan sebagai perwakilan idea daripada tahap sedar. Perkara ini berlaku apabila ada desakan yang menyebabkan kepincangan yang tidak sangup ditangani. Kesannya mengakibatkan berlaku keresahan sekiranya timbul pada tahap sedar. Ciri pendaman yang berterusan akan memakan diri di samping pengaliran tenaga ego bagi tujuan membela diri. Keresahan. Keresahan merupakan perasaan ketakutan dalaman. Keresahan berasas dari ingatan serta pengalaman lampau yang pahit dan menyakitkan diri. Biasanya keresahan dikaitkan dengan penderaan. Desakan ini sering diingati dan akan menimbulkan desakan dalaman yang menakutkan. Rosotan. Satu proses dimana seorang individu dalam keadaan yang tertekan akan mengguna gerak balas yang biasa dilakukan pada peringkat awal perkembangan personalitinya. Rosotan berlaku bagi mendapatkan

kepuasan yang sedia ada dalam tahap bawah sedarnya. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru sahaja dapat seorang adik akan merosot tingkah lakunya, seperti tidak membuang air dengan teratur tanpa mengingat latihan yang sudah dilalui. Dalam keadaan ini, kanak-kanak tersebut rasa terancam dengan kedudukannya yang selamat dalam struktur kekeluargaan. Pembentukan reaksi. Proses ini merupakan satu perkembangan sikap yang bertentangan dengan perkara yang telah dipendam. Keadaan ini berasaskan kepada prinsip bertentangan polariti. Contohnya, desakan melakukan kegiatan `mengotorkan' bertentangan dengan desakan kegiatan `bersih' yang ada dalam pendaman. Unjuran. Suatu keadaan dimana seorang individu melepaskan sikap diri sendiri ke arah orang lain. Keadaan ini berlaku apabila ego tidak lagi dapat memendam bahan yang tidak digemarinya. Contohnya, perasaan marah terhadap sesuatu kegiatan. Introjeksi. Suatu keadaan dimana seorang individu menghimpun dalam dirinya semua sikap afektif dan bukan afektif berkaitan dengan objek atau orang luaran. Mekanisme ini penting sebagai asas kepada proses pengenalpastian dalam peranan superego. Pengenalpastian. Pengenalpastian merupakan satu proses dimana seorang individu menggabungkan sikap orang lain ke dalam dirinya. Dalam keadaan demikian, segala tenaga id dialirkan ke arah proses pembentukkan ego. Contohnya, seorang kanak-kanak rujuk tingkah laku dengan mengenalpasti kepada ibu bapanya. Dengan cara menyerap segala ego ideal ibu bapa tersebut sebagai idealnya. Di sini terbentuk tenaga superego bagi diri kanak-kanak tersebut. Pindahgantian. Keadaan ini merupakan satu proses mengalirkan tenaga psike dari sumber atau objek yang tidak dapat diakses kepada satu objek lain. Keadaan in akan mendatangkan satu bentuk kartasis atau kelegaan dalam diri. Pada biasanya sikap serta perasaan yang asal tetap akan terserap, hanya emosi yang baru digantikan ke arah objek yang lain. Contohnya, kemarahan terhadap seorang diganti dengan satu kegiatan yang kasar tetapi membena seperti membelah kayu api atau mencangkul membuat batas tanaman sayur. Sublimasi. Satu bentuk pindahgantian yang berunsur seksual, apabila desakan seksual dialihkan ke arah tindakan yang berbentuk sosial dan mernunafaat serta kreatif. Contohnya, menyani, melukis, drama dan semua kegiatan kreatif dan kesenian. Sekiranya pindahgantian berunsurkan desakan yang ganas maka sublimasi berbentuk kegiatan yang ganas akan mengambil alih seperti sukan berbentuk lasak.

© othmanmohamed 1997 Kata Kunci: mekanisme bela diri pendaman keresahan rosotan pembentukan reaksi unjuran introjeksi pengenalpastian pindahgantian sublimasi TOPIK 8: KAUNSELING MENGIKUT PENDEKATAN PSIKOANALISIS

Rasional bagi perubahan. Struktur personaliti yang dikemukakan oleh Freud sangat penting difahami bagi seorang kaunselor yang ingin melaksanakan rawatan sejajar dengan pendekatan psikoanalisis. Kefahaman tentang peranan id, ego dan superego dalam diri seorang insan akan dapat menentukan tahap kecelaruan yang sedang dialami oleh klien. Kaunseling pendekatan Psikoanalisis menumpukan kepada analisis tentang perimbangan antara id, ego dan superego yang berlaku dalam diri seorang insan. Mengikut fahaman psikoanalisis, seorang individu itu berada dalam kecelaruan mental kerana tidak berlakunya perimbangan id, ego dan superego dalam dirinya. Proses kaunseling. Proses kaunseling secara pendekatan psikoanalisis melibatkan interaksi antara kaunselor dengan kliennya. Interaksi secara bersemuka adalah perlu dan digalakkan bagi menjaga kepentingan proses hormat menghormati antara kaunselor dengan kliennya. Proses kaunseling juga melibatkan perbualan yang ikhlas antara kaunselor dengan klien. Dalam pendekatan psikoanalisis, kaunselor akan menerima kliennya secara ikhlas dan tanpa bersyarat. Penerimaan tanpa bersyarat atau keredhaan penerimaan ini memang penting dalam iklim kaunseling. Walaupun dalam proses kaunseling psikoanalisis yang traditional, klien digalakkan baring di atas kerusi kauch, praktis ini sudah kurang diamalkan. Memadailah klien boleh duduk dengan selesa di atas kerusi yang berdekatan dengan kaunselor dalam interaksi kaunseling. Dalam proses kaunseling psikoanalisis, rintangan perbualan dan berinteraksi merupakan perkara pokok yang diguna oleh kaunselor bagi mendapatkan maklumat tentang tahap bawah sedar klien. Bagi kaunselor, kefahaman dan keupayaannya membuat analisis tentang struktur tahap

bawah sedar klien merupakan punca permulaan bagi merawat klien tersebut. Desakan id biasanya merupakan punca kegelisahan dan penyebab kecelaruan dalam perimbangan struktur personaliti klien. Di samping itu, rintangan dan mekanisme bela diri seorang individu juga akan meningkatkan kerumitan yang dialami oleh klien. Sehubungan ini, desakan id dan rintangan yang berpunca daripada mekanisme beladiri ego seorang klien boleh mempengaruhi pemikiran dan emosi klien. Dalam proses psikoanalisis, kaunselor bertanggungjawab bagi membantu klien menimbulkan ke tahap kesedaran segala hal yang terpendam dalam tahap bawah sedar kliennya. Proses pemangkin ini akan hanya dapat dijelmakan melalui teknik yang spesifik dalam kaunseling psikoanalisis. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: perimbangan struktur interaksi kaunseling mekanisme bela diri TOPIK 9: MATLAMAT KAUNSELING Matlamat kaunseling. Setiap proses kaunseling mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Kaunseling pendekatan psikoanalisis tidak terkecuali dari kehendak ini. Berasaskan kepada tahap kesedaran, matlamat penting dalam proses kaunseling psikoanalisis adalah bagi menjelmakan wawasan kepada akal pemikiran kliennya. Hasil ini akan hanya tercapai apabila timbul perseimbangan antara struktur personaliti yang merangkumi id, ego dengan superego. Wawasan psikologi yang dimaksudkan merangkumi segala kepekaan kefahaman tentang daya pemikiran dan kesedaran diri. Dalam erti kata yang luas, wawasan mencakupi keupayaan seorang individu itu menyedari kederiaan pemikirannya serta afektif secara mendalam hingga berupaya mewujudkan suatu pemilihan yang wajar untuk kebahagian dirinya. Proses perimbangan struktur personaliti ini wajar dilakukan secara sengaja serta teratur oleh kaunselor. Perlaksanaan perimbangan ini boleh diuruskan melalui teknik perkaitan bebas; pentafsiran dan analisis persepsi, terutamanya mekanisme bela diri; pentafsiran dan analisis mimpi. © othmanmohamed 1997

Kata Kunci: wawasan psikologikal TOPIK 10: TEKNIK KAUNSELING

Perkaitan bebas. Perkaitan bebas sebagai satu teknik berkehendakkan agar klien meluahkan apa sahaja yang terlintas dalam pemikirannya tanpa menapis susunan logik perbualannya dengan kaunselor. Teknik ini mula distrukturkan oleh Freud bagi tujuan mengingati semula pengalaman serta emosi yang lampau pernah dialami oleh klien. Kaunselor biasanya memberi satu sikap interaksi yang menggalakan supaya klien boleh bertindak secara bebas tentang perkara yang hendak diluahkan. Disebalik asas teknik ini adalah kefahaman bahawa dalam diri individu memang tersemat pendaman sebagai satu faktor mekanisme bela diri. Tujuan perkaitan bebas adalah bagi melepaskan ke tahap sedar pendaman yang lama sehinga dapat diluahkan. Pendaman yang banyak tersimpan menjadi tekanan desakan diri. Sehingga pendaman tersebut dikeluarkan ke tahap sedar, kecondongan pendaman tersebut tidak boleh disesuaikan dengan alam realiti. Transferens. Transferens diguna oleh kaunselor bagi memberi galakan kepada klien bahawa kaunselor sememangnya bersedia untuk memberi bantuan. Konsep transferens meletakkan klien dalam satu keadaan minda bahawa kaunselor sebenarnya adalah ibubapa atau orang signifikan lain dalam pengalaman hidupnya yang lampau. Dalam proses transferens, seorang klien itu akan menghidupkan semula tanpa disedari segala tingkahlaku patogeniknya kepada kaunselor. Keadaan ini sangat perlu difahami oleh kaunselor bagi menangani proses analisis dan pentafsiran mekanesime bela diri klien. Pentafsiran. Dalam proses kaunseling psikoanalisis, pentafsiran penting bagi menimbulkan wawasan psikologikal kepada diri klien. Transferens sahaja tidak mencukupi bagi mengerakkan klien ke arah kelegaan dan tingkahlaku yang baru. Analisis dan pentafsiran tentang mekanisme bela diri klien akan memudahkan klien memahami kerumitan yang sedang dihadapinya. Tugas kaunselor adalah untuk menjelmakan satu kartasis atau kelegaan dalaman yang boleh dinikmati klien. Pentafsiran dapat mengerakkan segala kefahaman superego yang lama kepada satu tahap kesedaran baru. Pengalaman dan kefahaman baru ini selanjutnya akan diganti dengan kesedaran ego baru dan bergerak ke arah penerimaan superego yang lebih sesuai dengan keadaan semasa sealiran dengan klien. Dalam proses kaunseling secara psikoanalis ini berbagai rintangan mungkin akan timbul diantara interaksi kaunselor dengan klien. Pentafsiran yang dikemukakan

oleh kaunselor tidak semestinya diterima oleh klien. Hasil pentafsiran mungkin menimbulkan satu reaksi kepincangan dan kaunselor wajar bersedia menerima hakikat bahawa tidak semua analisisnya mudah diperlakukan oleh klien. Apabila keadaan ini berlaku maka kaunselor wajar sedar bahawa klien mungkin berada dalam keadaan transferens dan menganggapnya sebagi orang signifikan yang pernah dialami dalam hidupnya yang lampau. Ada kalanya juga rintangan tidak semestinya berlaku hasil daripada proses transferens. Ada kemungkinan juga rintangan berlaku hasil dari satu penolakan sebenar pentafsiran yang diberi oleh kaunselor. Tanda seperti ini memberi isyarat bahawa klien belum bersedia untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang sebenar. Kaunselor perlu faham bahawa dirinya juga terpengaruh dengan keadaan pemindahan persepsi minda terhadap kliennya. Keadaan tanpa disedari ini mengerakkan satu proses kaunter transferens. Fokus kaunselor terhadap klien seolah-olah sudah terpisah ke arah klien sebagi seorang yang biasa didekati dalam pengalaman kaunselor masa lampau. Kaunselor wajar dapat mengawal keadaan seperti ini dalam dirinya secara sedar dan cepat kembali kepada alam kaunseling. © othmanmohamed 1997 Kata Kunci: perkaitan bebas transferens pentafsiran kaunter transferens rintangan SOALAN UJI SENDIRI Hurai dengan ringkas: 1. 2. 3. 4. perkaitan bebas transferens kaunter transferens rintangan

Pindah ke laman forum dan maklum balas

KE LAMAN TEORI KAUNSELING

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful