PSIKOLINGUISTIK (BML2163

)
SEMESTER 2 SESI 2009 / 2010 MINGGU PERTAMA

PERBINCANGAN MELIPUTI SUBTOPIK: SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLINGUISTIK PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK SUBBIDANG PSIKOLINGUISTIK

KONSEP DAN PRINSIP PSIKOLINGUISTIK
Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologi asosiasi. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Aliran kedua ialah rasionalisme. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman, telah mengkaji antara bahasa dengan pemikiran manusia. hubungan

-

-

Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa, iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Menurut Sapir, psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman

-

-

yang luar biasa, terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yang sangat kuat. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenali sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Otto Jespersen, pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab, tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yang mengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Di samping itu, Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain, seperti makan, berjalan dan bekerja. Namun, kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus - Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Oleh itu, persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.

-

-

-

PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK
• Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik, iaitu dua bidang ilmu yang berbeza, masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Namun, kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psychology. Ada juga yang menyebut psychology of languange. linguistic

• •

Secara etimologi, kata psikologi berasal daripada bahasa Yunani Kuno psyche dan logos. Kata psyche bererti jiwa, roh atau sukma, manakala kata logos

bermaksud ilmu. Justeru, psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. • Dalam gambaran luas, psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Alasannya, jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Walau bagaimanapun, objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya, namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Secara umumnya, linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Bahasa merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian, iaitu: Pertama, objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu linguistik mikro dan makro. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi, morfologi sintaksis dan leksikon. Kajian lingustik makro pula adalah bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan neurologi. Kedua, menurut tujuan kajiannya, linguistik dapat dibezakan dalam dua bidang utama, iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis, seperti pengajaran bahasa, terjemahan dan penyusunan kamus. Ketiga, kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa, sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik, sama ada tentang tokoh- tokoh, aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja (Chaer, 1994). Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. Teori yang dikemukakan oleh Wiess: • Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus.

Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan.

Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagai-bagai bidang, seperti psikologi, sains kognitif dan linguistik. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. i. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. Dalam bidang psikolinguistik, penyelidikan menumpukan perhatian pada caracara otak memproses dan memahami bunyi. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan, khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturan-peraturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataan- perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat, semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna.

ii.

iii. iv.

v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful