You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 2

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày các hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra, hệ số
điểm các bài kiểm tra được quy định cho bậc trung học theo thông tư 58/2011/TTBGDĐT.
Câu 2: Anh, chị hãy trình bày những nhiệm vụ trọng tâm trong việc hướng dẫn dạy
học môn Hóa học bậc THCS & THPT năm 2013- 2014.
Câu 3: Anh, chị hãy cho biết nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học trong việc
tổ chức, hướng dẫn đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
Câu 1:
Đáp án: Hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra
1. Hình thức kiểm tra:
Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi-đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.
2. Các loại bài kiểm tra:
a) Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết dưới 1
tiết; kiểm tra thực hành dưới 1 tiết;
b) Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực
hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KThk).
3. Hệ số điểm các loại bài kiểm tra:
a) Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Điểm kiểm tra thường
xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên tính hệ số
2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3.
b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Kết quả nhận xét của các bài
kiểm tra đều tính một lần khi xếp loại môn học sau mỗi học kỳ.
Câu 2:
Đáp án: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới
kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của
chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học THCS, THPT
Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp đối tượng học sinh để không
ngừng nâng cao chất lượng học tập bộ môn.
2. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải theo hướng dẫn
của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận
dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Mở rộng, nâng cao
chất lượng Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013- 2014.
3. Chú ý phân loại đối tượng học sinh, mức độ giảng dạy trong từng bài, từng
chương, chú trọng việc dạy học thực hành cho học sinh, tự làm và sử dụng đồ dùng
dạy học cho giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ cho việc giảng dạy.
Tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh, liên hệ thực tế phù hợp với nội dung
bài dạy
4. Thực hiện giải pháp, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả thi tốt nghiệp
5. Tích cực tham gia hoạt động chuyên môn, các hội thi, các đợt tập huấn
chuyên môn nghiệp vụ do Sở Giáo dục tổ chức

Câu 3:
Đáp án:
- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.
- Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường,
lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục
trung học trong tỉnh qua từng học kỳ và năm học.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan thuộc Sở:
+ Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và
thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học;
+Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh
giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh THCS, THPT. Chỉ đạo, hướng
dẫn các trường THPT chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp THPT;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề
ở giáo dục trung học.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Sở chỉ đạo công tác
phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm
tra việc công nhận trường trung học chuẩn quốc gia của các địa phương.
- Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn các cở sở giáo dục trực thuộc thực hiện
việc đưa CNTT vào giáo dục trung học.
- Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc sử dụng
và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm
tra đánh giá.