You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 3

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày điều kiện lên lớp hoặc không được lên lớp theo
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.
Câu 2: Anh, chị hãy trình bày việc tổ chức dạy học theo yêu cầu chuẩn kiến thức
kỹ năng đối với môn Hóa học ở trường trung học.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày công tác phối hợp giữa phòng Giáo dục Trung học
và Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3
Câu 1:
Đáp án: Lên lớp hoặc không được lên lớp
1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:
a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;
b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không
phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:
a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ
liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;
c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có
điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp
loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.
d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn
luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.
Câu 2:
Đáp án: Tổ chức dạy học theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
Tiếp tục thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá trên cơ sở bám chuẩn kiến thức
kỹ năng, tuân thủ đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra, xây dựng ngân hàng đề
theo nội dung
Việc soạn giảng, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng là một
trong những tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn.
Một giáo án đạt yêu cầu cần thể hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học và
bám chuẩn kiến thức kỹ năng. Cụ thể cần làm rõ:
- Hoạt động của thầy
- Hoạt động của trò
- Mục đích cần phải đạt được trong mỗi phần, mỗi bài và mỗi chương.
Giáo án của các tiết thực hành, luyện tập hay bài mới có thể là 1 cột hoặc 2 cột
hoặc 3 cột thì phải được thống nhất trong cùng một khối của toàn tổ/nhóm
chuyên môn, được ghi biên bản cụ thể.

Câu 3:
Đáp án:
Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của
pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến trung học, trong đó có thanh
tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và
quốc tế.