You are on page 1of 4

ĐỀ SỐ 4

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung
học theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.
Câu 2: Anh, chị hãy cho biết những yêu cầu để thực hiện đổi mới phương pháp dạy
học môn Hóa học ở trường trung học.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày nhiệm vụ của Phòng GDTrH trong việc tham mưu
với Giám đốc Sở GD&ĐT.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4
Câu 1:
Đáp án:
Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
1. Kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm của lớp; giúp Hiệu trưởng theo dõi việc
kiểm tra cho điểm, mức nhận xét theo quy định của Quy chế này.
2. Tính điểm trung bình các môn học theo học kỳ, cả năm học; xác nhận việc
sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét của giáo viên bộ môn trong sổ gọi tên và
ghi điểm, trong học bạ.
3. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học
sinh. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không được lên lớp; học sinh
được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh phải kiểm tra lại các
môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè.
4. Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng cuối học kỳ, cuối năm học.
5. Ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm và vào học bạ các nội dung sau đây:
a) Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh;
b) Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp, công nhận học sinh giỏi,
học sinh tiên tiến học kỳ, cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn
luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè;
c) Nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện toàn diện của học sinh trong đó có
học sinh có năng khiếu các môn học đánh giá bằng nhận xét.
6. Phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp để tổ chức các
hoạt động giáo dục học sinh.

Câu 2:
Đáp án: Yêu cầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng xây dựng tiết
học thân thiện, dạy học phân hoá, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập
của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên. Cần liên hệ thực tế liên quan đến các
kiến thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, tăng cường sử dụng
phương pháp thực nghiệm - thực hành trong giảng dạy.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động như tự làm đồ dùng dạy học, làm giải
pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm, viết và tổ chức giảng dạy các chuyên đề của
nhóm, khai thác tối đa các thiết bị dạy học, đồ dùng thí nghiệm, phòng học bộ môn.
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ cho bài giảng
Hoá Học, sử dụng các phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng, tư liệu dạy học
điện tử, soạn và dạy học bằng giáo án điện tử. Cần lưu ý không lạm dụng công
nghệ thông tin để biến “đọc chép” thành “chiếu chép” mà phải biết kết hợp giữa
phương pháp dạy học truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ cho bài
giảng.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa
học kỹ thuật học sinh trung học
Câu 3:
Đáp án:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND,
UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự
án và các văn bản khác về giáo dục trung học.
Chủ trì giúp Giám đốc trong việc:
- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, các
tổ chức xã hội và các địa phương về công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế
trường học;
- Phối hợp với Bô ô chỉ huy quân sự tỉnh thực hiê ôn công tác giáo dục quốc
phòng – an ninh. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiê ôn các chương trình, đề án của
Bô ô GD&ĐT, của tỉnh về phòng chống tô ôi phạm, phòng chống ma túy, phòng
chống bạo lực học đường và các công tác liên quan đến bảo đảm an ninh trâ ôt tự
trong các cơ sở giáo dục.