You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 5

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại
học sinh trung học sau mỗi học kỳ, năm học theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.
Câu 2: Anh, chị hãy cho biết việc đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ
chuyên môn liên quan tới bộ môn Hóa học ở trường trung học.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày công tác phối hợp giữa phòng Giáo dục Trung học
và các phòng ban Sở Giáo dục & Đào tạo.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5
Câu 1:
Đáp án: Mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm
học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.
2. Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau:
a) Mục tiêu giáo dục của cấp học;
b) Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học;
c) Điều lệ nhà trường;
d) Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.
3. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng
trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.
Câu 2:
Đáp án:
Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
Lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn đúng theo mẫu của Sở Giáo
dục và Đào tạo ban hành
Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, các tổ cũng cần có kế hoạch biện pháp
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trong tổ. Đẩy
mạnh dự giờ, góp ý, tổ chức các chuyên đề của tổ chuyên môn
Đối với các trường chuyên biệt: Tổ Hoá Học trường THPT Chuyên Thăng
Long, THPT Chuyên Bảo Lộc cần nắm vững chương trình, các chuyên đề chuyên
sâu cũng như nhiệm vụ năm học 2013- 2014 để có kế hoạch dạy học phù hợp. Các
trường Dân tộc Nội trú cần nắm vững nội dung chương trình, các nội dung giảm tải
môn Hoá Học để áp dụng phù hợp cho đối tượng học sinh.
Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên có hệ bổ túc văn hoá cần
lưu ý việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng kết hợp với việc liên hệ thực tế,
bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống vào bài học. Chú trọng đến việc biên
soạn đề kiểm tra cần có ma trận thống nhất cho từng bài kiểm tra bám sát chuẩn
kiến thức kỹ năng. Ngoài ra, cần chú ý những nội dung giảm tải trong chương trình
chuẩn THPT để áp dụng giảng dạy, ra đề kiểm tra cho các lớp bổ túc.
Công tác sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua nghiên cứu bài học được tổ
chức như một chuyên đề thông qua tiết dạy. Tiết dạy này không đánh giá xếp
loại, chủ yếu trao đổi với nhau về phương pháp truyền đạt của giáo viên, đánh
giá hành vi, thái độ của học sinh thông qua tiết dạy.

Câu 3:
Đáp án:
Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan.
Phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan hữu quan xây dựng các văn
bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác ứng dụng khoa học
công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học.
Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các trường THCS, THPT trong việc ứng dụng
khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục
trung học.
Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để
thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung học.