You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 6

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Theo Điều lệ trường trung học, anh (chị) hãy trình bày quyền của giáo viên
ở trường trung học.
Câu 2: Anh, chị hãy cho biết những điều cần lưu ý trong công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi bộ môn Hóa học ở trường trung học.
Câu 3: Anh, chị hãy cho biết các trường trung học trong Tỉnh Lâm Đồng cần tổ
chức, quản lý như thế nào để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào
thi đua trường học.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6
Câu 1:
Đáp án: Quyền của giáo viên
1. Giáo viên có những quyền sau đây:
a) Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh;
b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ
sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;
c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;
d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;
đ) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở
giáo dục khác nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng và thực hiện đầy đủ những
nhiệm vụ quy định tại Điều 31 của Điều lệ này;
e) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
g) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Câu 2:
Đáp án: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Các tổ chuyên môn cần
có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh giỏi Hoá Học ngay từ đầu năm
học để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ngoài ra, các tổ nhóm chuyên môn
cần tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh dưới hình thức: ngoại
khoá, chuyên đề…..
Tổ chức đúc rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
trong các năm học trước, nhất là trong năm học 2012- 2013. Tiếp tục phát hiện và
bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá Học, kiện toàn đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh
giỏi về kỹ năng, phương pháp, tài liệu….
Thi học sinh giỏi tỉnh môn Hoá học năm 2013 – 2014 nhằm kích thích tinh thần
yêu thích bộ môn Hoá học của học sinh đồng thời giúp học sinh tiếp cận và làm
quen với cấu trúc đề thi Đại học
Trong kì thi học sinh giỏi vòng trường, các tổ, nhóm chuyên môn chú ý khâu
ra đề cần có tính chuyên hoá, bám sát cấu trúc đề thi học sinh giỏi Tỉnh của Sở
GD&ĐT nhằm chọn những học sinh thật sự học giỏi bộ môn để có cơ sở vững
chắc cho các bước tiếp theo.

Câu 3:
Đáp án:
Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1. Các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục triển khai tích cực
và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm
của từng cấp học và điều kiện từng địa phương, từng đơn vị cơ sở – trường học.
2. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, tạo nên
môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt đối với
các lớp đầu cấp.
3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ
điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp
4. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò
chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi tin học,
hùng biện ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán
trên internet, Olympic tiếng Anh trên internet, hô iô thi khoa học kỹ thuâ tô , các hoạt
động giao lưu;… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tổ
chức hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh