You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 7

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày các hành vi giáo viên không được làm được quy định
trong Điều lệ trường trung học.
Câu 2: Anh, chị hãy cho biết các quy định triển khai việc dạy học tự chọn đối với
các trường trung học.
Câu 3: Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết
quả thi đua trên cơ sở nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7
Câu 1:
Đáp án: Các hành vi giáo viên không được làm
Giáo viên không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng
nghiệp, người khác.
2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả
học tập, rèn luyện của học sinh.
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
5. Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang
dạy học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.
Câu 2:
Đáp án: Thực hiện tốt việc dạy học tự chọn
- Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể sử dụng sách giáo khoa
nâng cao hoặc sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp
với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học.
- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ
năng, không bổ sung kiến thức nâng cao.
- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự
chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Câu 3:
Đáp án: Công tác thi đua, khen thưởng
- Các cơ sở giáo dục trung học phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác
một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
- Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc Sở chấp hành chế
độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định; tham gia đầy đủ các
cuộc vận động các hội thi do Bộ, Sở và Công đoàn ngành triển khai thực hiện.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả thi đua trên cơ sở chất lượng công
tác quản lý và chất lượng các mặt hoạt động giáo dục: