You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 9

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày các hình thức khen thưởng và kỷ luật học sinh được
quy định trong Điều lệ trường trung học.
Câu 2: Anh, chị hãy trình bày các giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng hoạt
động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9
Câu 1:
Đáp án: Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các
cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
- Khen trước lớp, trước trường;
- Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi;
- Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đoạt giải trong các kỳ thi
chọn học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể
được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây:
- Phê bình trước lớp, trước trường;
- Khiển trách và thông báo với gia đình;
- Cảnh cáo ghi học bạ;
- Buộc thôi học có thời hạn.
Câu 2:
Đáp án:
Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý,
giáo viên
- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua
hoạt động nghiên cứu bài học .
- Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới;
bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy
học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo
viên chủ nhiệm giỏi, đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong
các cơ sở giáo dục trung học.
- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên có năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn
học sinh nghiên cứu khoa học
- Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp
giáo dục toàn diện cho học sinh.

Câu 3:
Đáp án:
Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học
* Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các
nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang
bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- Xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là
đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú
* Các sở GDĐT cần chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng
thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để
đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm
đồ dùng dạy học.
* Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường
theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2
buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn
hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể
chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng
bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.