You are on page 1of 20

Tehnička škola

Banja Luka,
Đure Daničića, 2

Maturski rad iz motora i mornih vozila
KLIPNI MEHANIZAM

Mentor:

Učenik:

Banjaluka, maj 2013

SADRŽAJ
Strana
Uvod...........................................................................................................................................4
1.Klipni mehanizam...............................................................................................................5-6
1.1. Klip...............................................................................................................................7-8
1.1.1. Opterećenje klipa................................................................................................8-9
1.1.2. Materijal za izradu klipa...................................................................................9-10
1.1.3. Izrada klipa...........................................................................................................10
1.2. Klipni prstenovi........................................................................................................11-12
1.3. Osovinica klipa..............................................................................................................13
1.4. Klipnjača...................................................................................................................14-15
1.5. Koljenasto vratilo (radilica)......................................................................................16-17
1.6. Zamajac .........................................................................................................................18

2. Zaključak.............................................................................................................................19
Literatura.................................................................................................................................20

na njima je sva ostala oprema motora. Tu spadaju dva osnovna mehanizma motora : motorni ili klipni mehanizam I razvodni mehanizam. Osnovni nepokretni dijelovi motora u kojem se odvija ciklus rada motora . doljne kućiste. odnosno koristan mehanički rad. osnovni pokretni dijelovi motora. Osnovne dijelove motora sus mozemo podijeliti u 3 velike grupe . Tu spadaju : glava motora . najcesce zamajca. I ako po različitim po namijeni i pricipima rada svi motori sus imaju neke glavne dijelove i pomocne uredjaje koji.ako i nisu isti. . pocev od klipa pa do izlaznog vratila iz motora . blok motora sa cilindrima. ipak su veuma slicni i mora ima svaki klipni motor. Osnovni pokretni dijlelovi motora su elemetni prenosa snage . a to su : osnovni nepokretni dijelovi motora .UVOD Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su pogonske mašine u kojima gorivo sagorijeva i iz nastale toplotne energije stvara se mehanička energija.to su sonovni dijelovi i uredjaji neophodni za odvijanje ciklusa rada motora. i pomocni uredjaji – oprema motora.a njemu su oslovljeni osnovni i pokretni dijelovi .

nastala zagorijevanjem u cilidru . Klipni prstenovi ili karike. Na klipni mehanizam dijeluju sile razlicite po nastanku .posrestvom transmisije . Klipnjaca. pravcu .a preko klipnjace i koljenastog vratila dobice se kruzno krentanje koljenastog vratila koje se dalje prenosti. Klipni mehanizam U motorni ili klipni mehanizam je osnovni mehanizam motora preko kojeg se sila pritiska gasova .Klipni mehanizam 1. Osovinica klipa. prenosi na koljenasto vratilo . na tockove motornog vozila. Zamajac. Koljenasto vratilo ili radilica. pa se mogu generalno definisat kao : - Sile pritiska gasova Inercijalne sile Sila pritiska gasova nastaje usljed dejstva pristiska gasova na celu klipa u cilidru motora. Pokretni dijelovi – klipna grupa bez radilice i zamajca: 4 . intezitetu. oscilatorno. klip se krece pravoliniski. Inercijalne sile nastaju kao rezultat ubrzavanja i usporavanja klipa u toku rada motora. i smjeru dijlovanja . U motorni mehanizam spadaju: - Klip.

zavrtanj.1. Na datoj slici se osim klipnog mehanizma vidi i razvodni mehanizam kao i nepokretni dijelovi motora koji su ranije pomenuti. 8 . 12 .poklopac velike pesnice. 3 .osigurač. 7 . Klip 5 . 4.5.klizni ležaj u maloj pesnici klipnjače.klip.Klipni mehanizam 1 .uljni klipni prsten.kompresioni klipni prstenovi. 2 . 10 . 1.osovinica.6 . 9 .osigurač.klipnjača. 11 .klizni ležaj dvodijelni u velikoj pesnici. 13 .

b) Da prima pritisak gasa stvoren prilikom sagorijevanja i da ga preko klipnjače pretvori u obrtno kretanje koljenastog vratila. Ušice klipa pernose silu klipa na osovinicu i zbog toga su one ojačane prema čelu klipa. klip još ima i zadatak da: a) Da u toku kretanja dobro zaptiva (odvaja) prostor za sagorijevanje od kućišta motora. Osovinicom . To klip postiže pomoću klipnih prstenova. plašta i ušica za osovice. i prenese je na klipnjaču. koja je osigurana protiv ispadanja . Klip se sastoji iz: čela klipa. Osnovna uloga klipa je da prihvati silu pritiska gasova. Na njega dijeluje sila pritiska gasova. koja uslovljava njegovo kretanje u cilindru. Osim toga. dirigujuci pojedinim dijelovima procesa rada. nastalu u taktu širenja. Plašt klipa služi za vođenje klipa u cilindru i on na zidove cilindra prenosi bočne sile koje se javljaju pri kretanju klipnjače.Klipni mehanizam Klip je osnovni pokretni dio motornog mehanizma. Klip preko klipnih prstenova zaptiva cilidar sa doljne strane i igra veoma znacajnu ulogu u procesu rada motora. zone žljebova za klipne prstenove. Čelo klipa većinom ima ravnu površinu a može biti ispupčeno ili udubljeno zavisno od vrste motora i što boljeg miješanja radne materije. Njegova debljina uslovljena je količinom toplote koju je potrebno odvesti iz radnog prostora. 6 . c) Da toplotu koju sagorjeli gasovi predaju čelu klipa što brže prenesu na zidove cilindra a dalje na sredstvo za hlađenje. povezan je sa malom pesnicom klipnjace.

Klipni mehanizam Konstrukcija klipa 1. Najveća sila na čelo klipa stvara se u radnom taktu i jednaka je F=pm * A F [N] . 7 .srednji indikatorski pritisak. Jedan dio toplote odvodi i ulje za podmazivanje. pm [N/cm²] . Opterećenje klipa Opterećenje klipa stvaraju: a) Mehaničke sile koje opterećuju čelo klipa a stvorene su sagorijevanjem smješe goriva i vazduha u prostoru za sagorijevanje. Veći dio toplote se prenosi sa čela klipa zone žljebova i klipnih prstenova na hlađenje u cilindre.1.površina čela klipa.1. b) Toplota Pri sagorijevanju smješe gorivo-vazduh u prostoru za sagorijevanje se stvara trenutna temperatura 2000°C i više Maksimalna temperatura).prečnik klipa. D[cm] . Radna temperatura kod čela klipa lakih metala (legura Al i Si) iznosi 200 . A= πD²/4[cm²] .sila klipa.350°C a na plaštu klipa približno 150°C.

Nagib klipa (osa klipa i cilindra se ne poklapaju) može se smanjiti manjim zazorom i što je moguće većom dužinom plašta. koje ga naizmjenično pritiskaju o suprotne strane zidova cilindra.2. Pored toga materijal za klipove mora biti pogodan za livenje. Koriste se za male brojeve obrtaja (klipni kompresori. motori za traktore i stacionarne motore). presovanje i obradu rezanjem. malo toplotno širenje. 1. 8 . Klipovi od sivog liva I ako imaju dobrih osobina rijetko se koriste jer imaju malu toplotnu provodljivost i veliku težinu. žljebovi za klipne prstenove i plašt klipa. dobru termičku provodljivost.1. klizne površine moraju biti super fino obrađene a podmazivanje besprijekorno. Da bi se smanjilo trenja ovih dijelova klipa a time i njihovo habanje. Uzorak toga je da klip u cilindru mijenja svoj nagib što prouzrokuje šumove. Materijali za izradu klipa Materijal za klipove mora imati sljedeće osobine: visoku čvrstoću na povišenim temperaturama. d) Naizmjenično promjenljive bočne sile Klip je u toku rada izložen i bočnim silama.Klipni mehanizam c) Trenje Trenjem se opterećuje plašt klipa. otpor prema trenju i visoku postojanost na habanje.

Klipovi izloženi visokim pritiscima i temperaturama kao što su motori sportskih i trkaćih automobila i dizel-motori.Klipni mehanizam Danas se uglavnom koriste klipovi od aluminijskih legura zbog svoje male gustine i vrlo visoke toplotne provodljivosti. koničan ili buričast. Postoje razni postupci potapanje klipova u kupatilo koje sadrži kalajnu so. 1.1. sloj olova. 9 . Često se na klizne površine klipova nanosi sloj zaštitnog metala čime se dobivaju dobre klizne površine. Postoji postupak nanošenja sloja grafita male debljine koji ima odličnu zaštitu.3. Plašt klipa često se obrađuje na brusilicama ili kopir strugovima sa alatima od dijamanta. Plašt zavisi od vrste klipa a može biti cilindričan. izrađuju se presovanjem. Izrada klipova Dvodijelni klipovi U serijskoj proizvodnji motornih vozila klipovi se većinom izrađuju livenjem u kokile.

Da bi obavili navedene zadatke. Kompresionih karika obično ima 2 ili 3. Kompresione karike se postavljaju uvijek u gornjem dijelu klipa bliže čelu. Karike se dijele na kompresione ili gasne i uljne ili strugače. Prsten-strugač ili grebač – uljna karika ima zadatak da struže ulje sa klizne površine cilindra i sprečava njegovo prodiranje u prostor sagorijevanja. Da bi se obezbijedilo zaptivanje i skidanje ulja sa cilindra i u slučaju kada su cilindri deformisani ili ovalni klipni prstenovi se ojačavaju umetnutim oprugama (prstenastim oprugama). visoku elastičnost i čvrstoću pa i na povišenim temperaturama. Klipni prstenovi moraju biti elastični i kada se nalaze u žljebovima kupa tako da vrše radni pritisak na zidove cilindra. klipni prstenovi moraju: - imati veliku elastičnost biti dobri provodnici toplote imati veliku otpornost na habanje imati malu specifičnu težinu da se lako obrađuju Materijal od kog se izrađuju klipovni prstenovi mora imati sljedeće osobine: dobra klizna svojstva. odnosno da spriječe prodiranje sagorjelih gasova u kućište motora.2. Još jedan zadatak klipnog prstena je da toplotu sa klipa prenese na hlađene cilindre.Klipni mehanizam 1. Ova svojstva ima specijalni sivi liv sa visokim sadržajem grafita. Klipni prstenovi Zadatak klipnih prstenova je da održe zaptivenost prostora za sagorijevanje prema kućištu motora. Sa druge strane oni spriječavaju prodiranje ulja u prostor za sagorijevanje. 10 . Time oni spriječavaju smanjenje snage i osobina ulja. a uljne karike uvijek ispod kompresionih. a uljnih 1 ili 2.

11 .Klipni mehanizam Najviši klipni prsten je najviše opterećen i ima najslabije podmazivanje. Ukoliko su površine cilindra tvrdo kromirane. zato se on zaštićuje galvanskom prevlakom tvrdog kroma. onda klipni prstenovi nikako nesmiju biti kromirani.

Klipni mehanizam 1.osnovice sa rupom koja je zatvorena u sredini ili na jednom kraju (kod dvotaktnih motora). Materijal osnovice klipa je čelik za cementaciju i čelik za nitriranje. pa osigurači osovinice nisu potrebni. Zbog malog zazora u ušicama klipa i nepovoljnih uslova podmazivanja osnovica mora imati visoki kvalitet obrađene površine i visoku površinsku tvrdoću. Kod nekih motora osovinica je učvršćena za klipnjaču u maloj pesnici.osovinice sa prolaznom rupom (normalni oblik). .3. Konstruktivni oblici osnovice klipa su: .osovinice sa konusnim proširenjem na krajevima rupe. Osovinice se buše da bi imale manju težinu. Zbog brzog pravolinijskog kretanja zajedno sa klipom osnovica mora imati vrlo malu težinu jer bi se sa većom težinom pojavile i veće sile. OSIGURAČI OSOVINICE KLIPA Da se spriječi aksijalno pomjeranje osovinice i ne oštete zidovi cilindra ona se osigurava elastičnim prstenovima koji se umeću u odgovarajuća sjedišta u ušicama klipa. 12 . Osovinica klipa Osnovica klipa stvara spoj klipa sa klipnjačom i time prenosi silu sa klipa na klipnjaču. . Osnovica klipa mora biti izrađena od materijala visoke čvrstoće i žilavosti.

Klipnjača je u radu uglavnom izložena zatezanju i sabijanju a obzirom na njenu dužinu i na izvijanje. moment-kljucem. Zadatak klipnjače sastoji se u tome da ona prenese silu gasova sa klipa na koljenasto vratilo kao obrtni moment.Klipni mehanizam 1. Klipnjača se izrađuje od čelika za poboljšanje. 13 . velika pesnica klipnjace kojom se klipnjaca veze za koljenasto vratilo .4. legiranog manganom. te cahura male pesnice . Klipnjača Klipnjaca ima zadatak da silu pritiska gasova u taktu sirenja prenese sa klipa na koljenasto vratilo. Da se poveća čvrstoća na izvijanje najbolje je da tijelo klipnjače ima poprečni presjek i profila. poljusolje velike pesnice i elasticne veze. Pri spajanju klipa i klipnjace treba provjeriti njhovu međusobnu ispravnost u sklopu vezivanje klipnjace sa koljenastim vratilom. Osnovni elemetni klipnjace su : mala pesnica za kojom se klipnjaca veze za klip preko osovinice klipa . treba obaviti pazljivo . Mala pesnica klipnjace je jedno dijelna i veze klipnjacu za klip. silicijumom i kromom kovanjem. pretvartajuci istovremeno pravolinisko kretanje klipa u kruzno kretanje koljenastog vratila. ali se u osnovi tezi sto manjoj tezini zbog inercijalnih sila klipnjace i sto jednostravnijoj konstrukciji. pomocu elasticni zavrtavanja. Kostruktivni obilici klipnjace su vrlo razliciti . stablo ili tijelo klipnjace koje veze malu I veliku poesnicu. momentom koji propisuje proizvodjac u upustvu za montazu.

PODMAZIVANJE Podmazivanje ležaja klipnjače obavlja se kroz rupu u letećem rukavcu. LEŽAJI KLIPNJAČE Kao ležaj velike pesnice koriste se dvije klizne polušolje koje su nalivene tankim slojem ležišnog metala (legura kalaja ili olovni ležišni metal). Sa ovom čahurom osovinica obezbjeđuje labavi pokretni spoj. Podmazivanje čahure male pesnice vrši se takođe kroz rupu za ulje na maloj pesnici. Da bi se obezbijedila dobra klizna svojstva između osovinice i male pesnice najčešće se utiskuje čahura od bronze (olovna bronza). Ravan spajanja klipnjače i poklopca klipnjače sa dva vijka može biti normalna na osu tijela klipnjače ili pod nekim uglom. Između ležaja klipnjače i rukavca koljenastog vratila mora biti mpropisani zazor.Klipni mehanizam MALA PESNICA KLIPNJAČE Mala pesnica klipnjače spojena je sa osovinicom klipa. VELIKA PESNICA KLIPNJAČE U veliku pesnicu klipnjače stavljaju se polušolje kliznih ležajeva klipnjače. Kod dvotaktnih motora ovaj spoj se ponekad izrađuje preko kotrljastog igličastog ležaja. Za opterećene ležajeve (dizel-motori) koriste se kalajno-olovne bronze. 14 .

Takođe da bi se ublažio uticaj ovih sila koljenasta vratila imaju protivtegove kojima se znatno uravnotežava dejstvo centrifugalnih sila.5. pa je osa koljenastog vratila izlomljena. Materijal mora imati visoku dinamičku čvrstoću (otporan na zamor). Koljenasto vratilo (radilica) Koljenasto vratilo mora preuzeti sve pogonske sile i prenijeti ih na pogonski mehanizam vozila. Pod dejstvom ovih sila koljenasta vratila su opterećena na uvijanje i savijanje.5/4. a na rukavcima i odgovarajuću tvrdoću. Pored ovih sila na koljenastom vratilu se javljaju i centrifugalne sile koje zavise od broja obrtaja. Na koljenastom vratilu se stvara obrtni moment koji daje obrtno kretanje. Intenzitet tih sila se povećava rastućom učestalošću promjene smjera kretanja i težinom pokretnih dijelova.5) Materijal za izradu koljenastog vratila Koljenasta vratila se izrađuju od visoko kvalitetnih čelika. 15 . Klipovi i klipnjače su u svakom taktu izloženi ubrzanjima promjenljivog smijera pa se javljaju inercijarne sile izazvane ubrzanjem. Bočna sila: F1=F*tg δ Sila klipnjače: F2= F/cosδ Aksalna sila: F3=F2*cos(α+δ) Tangencijalna sila vratila: F4=F2*sin(α+δ) Odnos koljenastog vratila: λ=1/ γ*(3. Koljenasta vratila od čelika se kuju u alatu tako da se dobije povoljan položaj vlakana i visoka čvrstoća.Klipni mehanizam 1. Koljenasta vratila tokom rada usljed ovih opterećenja moraju biti izrađena od odgovarajućih materijala i moraju imati prikladan oblik. Njegov oblik proizilazi iz radnog ciklusa. čeličnog liva ili nodularnog liva.

LEŽAJEVI Za koljenasta vratila sa malim specifičnim pritiscima kao ležišni metali koriste se legure na bazi olova i kalaja.Klipni mehanizam Livena koljenasta vratila se rade od nodularnog liva. 16 . koljenasta vratila su šuplja. Jedan od ležaja na koljenastom vratilu je vodeći ležaj ili aksijalni ležaj koji spriječava aksialno pomijeranje radilice. Da bi se smanjila težina. U motorima sa visokim specifičnim pritiscima u ležištima su ležajevi od livene kalajno-olovne bronze za ležajeve.

Klipni mehanizam 1. Zamajac prenosi obrtni moment na spojnicu. Na zamajcu su utisnute oznake kojima se reguliše vrijeme paljenja i vrijeme otvaranja i zatvaranja ventila cilindra br. To odavanje energije zamajca vrši se u “praznim” (neradivim) taktovima zatim kada se klipovi nalaze u mrtvim tačkama i vrši ujednačavanje broja obrtaja.6. Zamajac Zamajac u toku rada motora ima ulogu da akumulira energiju (sposobnost da obavlja rad) i da je ponovo odaje kada je to potrebno. Na zamajcu se nalazi ozubljeni vijenac za startovanje motora. Konstrukcija zamajca i zamajne ploče 17 .1.

pa je osa koljenastog vratila izlomljena.a preko klipnjace i koljenastog vratila dobice se kruzno krentanje koljenastog vratila koje se dalje prenosti.posrestvom transmisije . Klip preko klipnih prstenova zaptiva cilidar sa doljne strane i igra veoma znacajnu ulogu u procesu rada motora. koja uslovljava njegovo kretanje u cilindru. nastala zagorijevanjem u cilidru . Na njega dijeluje sila pritiska gasova. dirigujuci pojedinim dijelovima procesa rada. Na koljenastom vratilu se stvara obrtni moment koji daje obrtno kretanje.Zaključak U motorni ili klipni mehanizam je osnovni mehanizam motora preko kojeg se sila pritiska gasova . Klipnjaca ima zadatak da silu pritiska gasova u taktu sirenja prenese sa klipa na koljenasto vratilo. klip se krece pravoliniski. prenosi na koljenasto vratilo . Koljenasto vratilo mora preuzeti sve pogonske sile i prenijeti ih na pogonski mehanizam vozila. koja je osigurana protiv ispadanja . oscilatorno. Njegov oblik proizilazi iz radnog ciklusa.Klipni mehanizam 2. pretvartajuci istovremeno pravolinisko kretanje klipa u kruzno kretanje koljenastog vratila. Klipovi i klipnjače su u svakom taktu izloženi ubrzanjima promjenljivog smijera pa se javljaju inercijarne sile izazvane ubrzanjem. povezan je sa malom pesnicom klipnjace. na tockove motornog vozila. Klip je osnovni pokretni dio motornog mehanizma. 18 . Osovinicom .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 3. Internet (slobodna enciklopedija). Petrović: "Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem".Klipni mehanizam LITERATURA 1. Ekonomika i organizacija saobraćaja za III i IV razred saobraćajne škole. Tomić. V. Beograd 1997. Vojvodić. S. 19 . M. Slobodan i Filipović. Snježana. Mašinski fakultet Beograd. 2. V.

Klipni mehanizam Datum predaje: ______________ Komisija: Predsjednik _______________ Ispitivač _______________ Član _______________ Komentar: Datum odbrane: _____________ Ocjena__________ (___) 20 .