You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

Puchar Wjta
dla oldbojw
z Szylerzowic

DWUTYGODNIK

rok X, nr 14 (191)

22 LIPCA 2015

ISSN: 2080-3664
W Midzynarodowym Turnieju Oldbojw w Pice
Nonej o Puchar Wjta Gminy Krzyanowice udzia wzio sze druyn.

Wicej informacji na: GazetaInformator.pl


region narkotyki

region - policja

Dopalacze zbieraj niwo

Proponowa
dzieciom seks
Fot. Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach

Plaga zatru nowymi narkotykami w regionie.


paulina krupiska

Dyskusja na temat dopalaczy rozgorzaa na nowo po


ostatniej fali zatru, do ktrej
doszo na lsku. W cigu zaledwie kilku dni ponad 300 osb
trafio do szpitali z objawami
zatrucia. Wszyscy byli bardzo
agresywni, pobudzeni, niektrzy mieli halucynacje. Wstpne ustalenia wskazuj na to, e
wszystkie te osoby zatruy si
dopalaczem o nazwie Mocarz.
Reklamowany jako rodek pochaniajcy wilgo susz zebra
swoje niwo. Dwie osoby s w
stanie krytycznym.
Gdy na przeomie roku
2009 i 2010 podjto spektakularn akcj, w wyniku ktrej zamknito 1378 sklepw z dopalaczami, wiele osb mylao, e
problem znikn. Jednak sklepy
nadal funkcjonuj, a modzie
nadal zaywa nowe narkotyki.
Mona je kupi zarwno przez
internet jak i w sklepach stacjonarnych. W Raciborzu ostatni sklep z dopalaczami zosta
zamknity dopiero w czerwcu
2015 roku. - W ubiegym miesicu otrzymalimy zgoszenie o tym, e dwch modych
chopcw trafio do szpitala po
zayciu dopalaczy. Powiedzieli nam, e kupili je w jednym
ze sklepw na terenie miasta.
Sprawdzilimy to i informacja
si potwierdzia. Kilka dni pniej sklep zosta zamknity, ale
nadal monitorujemy to miejsce, gdy zachodzi podejrzenie, e narkotyki mog by tam
cigle sprzedawane - mwi oficer prasowy KPP w Raciborzu,
Mirosaw Szymaski. Tylko od

Dopalacze mog doprowadzi do zawau serca, udaru mzgu, agresji, prb samobjczych.
Zdarzyo si take, e po dopalaczach ludzie zapadali w piczk. Wiele osb zmaro.
1 stycznia do 25 czerwca 2015
roku w wojewdztwie lskim
stwierdzono ponad 630 zatru
tego typu rodkami. Trzy osoby po ich zayciu zmary. W
powiecie raciborskim w 2014
roku zanotowano 12 zatru dopalaczami. Do poowy 2015 roku byo ich ju 17. - Dopalacze,
podobnie jak narkotyki, maj
dziaanie psychoaktywne. Mog by pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego. Problem
jednak tkwi w tym, e jeden dopalacz najczciej zawiera w sobie nie jeden, a kilka lub nawet
kilkanacie rnych zwizkw,
z ktrych kady ma dziaanie
psychoaktywne. Dlatego kada
osoba, ktra kupuje taki rodek, naraa swoje zdrowie i ycie, bo nigdy do koca nie wiadomo, co znajduje si w danym
dopalaczu - tumaczy Aleksandra Fory z Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w
Raciborzu.

Sprzedawcy dopalaczy
pozostaj bezkarni. Mimo,
e lista substancji i rolin
psychoaktywnych objtych
kontrol ustawow z dniem
1 lipca 2015 roku zwikszya
si z 51 do 215 substancji, to
niewiele osb wierzy w to, e
co si zmieni. - Kiedy otrzymujemy informacj, e do
szpitala trafia osoba, ktra
zatrua si narkotykami czy
dopalaczami to zabezpieczamy substancj, pytamy skd
si wzia i wysyamy do laboratorium, aby sprawdzi
skad chemiczny substancji.
Do tego ograniczaj si nasze
dziaania. Mamy nadziej,
e zmiana ustawy w jakim
stopniu zatrzyma obrt takimi rodkami zastpczymi,
jednak z drugiej strony zdajemy sobie spraw, e skad
chemiczny takich substancji na bieco bdzie zmieniany, tak, aby by zgodny

z prawem - mwi Mirosaw


Szymaski. Sprzedawcy dopalaczy handluj nimi jako
odwieaczami do toalet,
kadzidekami czy rodkami
pochaniajcymi wilgo. Na
opakowaniach umieszczono
informacj o tym, e produkt
ten nie jest przeznaczony do
spoycia. W ten sposb dilerzy chroni si przed wymiarem
sprawiedliwoci.
Bezsilno wadzy w temacie dopalaczy potwierdzaj
ostatnie zdarzenia. 20-latek,
u ktrego w mieszkaniu znaleziono 140 gramw narkotyku o nazwie Mocarz, zosta wypuszczony z aresztu
za kaucj wynoszc 10 tys.
zotych. To mieszkaniec Katowic. Odpowie za sprowadzenie niebezpieczestwa
dla ycia i zdrowia wielu
osb w postaci wprowadzenia do obrotu szkodliwych
substancji.

Mieszkaniec Rybnika zamieci w internecie informacj o tym, e chtnie


spotka si z dziemi w wieku 10-12 lat.
14 lipca z dyurnym rybnickiej komendy skontaktowa si
mieszkaniec Wrocawia. Mczyzna przekaza funkcjonariuszom informacj o tym, i
w internecie natrafi na ogoszenie, z ktrego wynikao, e
jeden z mieszkacw Rybnika
prbuje umawia si z dziemi.
Spotkania, jak wynikao z treci
ogoszenia, miay mie charakter intymny. Ogoszenia skierowane byy do dzieci w wielu
od 10 do 12 lat. Zgaszajcy poinformowa policjantw o tym,
gdzie moe przebywa mczyzna. Przypuszczenia potwierdziy si i mczyzn udao si

zatrzyma. To 29-letni mieszkaniec Rybnika. Mczyzna


czciowo przyzna si do winy. Mundurowi ustalili, e mczyzna za porednictwem tego
samego portalu chcia sprzeda dokument, ktry nie zalea do niego. 29-latek usysza
ju prokuratorskie zarzuty za
skadanie osobom maoletnim
propozycji seksualnych oraz za
prb sprzeday cudzego dokumentu stwierdzajcego tosamo. Wobec podejrzanego
zosta zastosowany rodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz porczenia
majtkowego. Za popenione
przestpstwa mczynie grozi kara pozbawienia wolnoci
do 2 lat.
p

racibrz - edukacja

Ewa Lewandowska
dyrektorem ZSOMS
O stanowisko dyrektora
szkoy ubiegao si trzech
kandydatw.
1 wrzenia zmiana na stanowisku dyrektora Zespou Szk
Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
Arkadiusz Tylka zosta odwoany
po tym, jak w szkole przeprowadzone zostay kontrole z kuratorium i urzdu marszakowskiego. Kontrole miay ujawni
midzy innymi nieprawisowoci w prowadzeniu dokumentacji czy te bdy przy budowie
hali sportowej. Do czasu rozpisania przez Urzd Marszakowski
konkursu obowizki dyrektora

szkoy penia Ewa Lewandowska.


Ostatecznie do konkursu stano trzech kandydatw.
Oprcz Ewy Lewandowskiej
byli to dyrektor szkoy w Rudniku Mariusz Kaleta oraz bya
wiceprezydent Ludmia Nowacka. Zwyciya Ewa Lewandowska. Pokieruje ona szko wraz
z rozpoczciem nowego roku
szkolnego. Nowa dyrektor z wyksztacenia jest magistrem rehabilitacji ruchowej z uprawnieniami pedagogicznymi. Bya take
trenerem pywania w szkole.
p

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

22 lipca 2015, nr 14 (191)

racibrz finanse

Pienidze w rkach mieszkacw


Fot. Leszek Iwulski

Wnioski do budetu obywatelskiego mona skada do koca sierpnia.


leszek iwulski

Budet obywatelski to narzdzie w rkach samorzdu,


ktry umoliwia mieszkacom
przysowiowe wzicie spraw w
swoje rce. Pracownicy urzdu bardzo czsto musz dba o
wielkie inwestycje o budowy
drg, modernizacje szk, budowy nowych duych obiektw
sportowych. Przez ich rce przechodz setki dokumentw, pozwole, projektw. I wielkie pienidze. Z tej perspektywy czsto
nie dostrzega si wagi mniejszych inwestycji, projektw
ktrych celem jest polepszenie
poziomu ycia spoecznoci lokalnej. A kt wie lepiej od samego mieszaca na osiedlu czy
brakuje mu wyremontowanego skwerku, siowni na wolnym
powietrzu, placu zabaw. W gr
wchodz jednak nie tylko inwestycje, czyli tzw. projekty twarde. Czsto mieszkacy chc
ruszy swoje wasne rodowisko, wystartowa z wasn inicjatyw, ktra ma zaktywizowa
spoeczno. Pobudzi serca i
umysy. Inicjatywa obywateli na
tym polu jest wprost nieograniczona. Moe dotyczy mini festiwalu rockowego, organizacji
konkursw recytatorskich, czy
nawet stworzenia projektu promujcego rzecz tak prozaiczn,
a przecie niezbdn, jak mycie
zbw.
W Raciborzu budet obywatelski bdzie realizowany po raz
pierwszy. Elbieta Rudek z Wydziau Rozwoju Urzdu Miasta

Justyna Szyndler z Centrum Rozwoju Inicjatyw


Spoecznych uwaa, e budet obywatelski przyblia
mieszkaca do zarzdzania miastem.
powiedziaa nam: - Plany dotyczce realizacji budetu obywatelskiego pojawiy si ju w tamtym roku. W marcu tego roku
radni zadecydowali, by wprowadzi go w ycie. Prezydent bardzo szybko zareagowa na t propozycj i powoa zesp, ktrego
zadaniem byo opracowanie regulaminu oraz jego wdroenie.
Moim zdaniem takie narzdzie
jak budet obywatelski pozwala
na aktywne wczenie mieszkacw. w ycie miasta. Ponadto
dziki niemu mog by realizowane przedsiwzicia, ktre s
bardzo trudne do wykonania
przez urzd w innym trybie. Z
drugiej za strony mieszkacy
ucz si mechanizmw dziaania miasta, mog przeledzi
np. w jaki sposb przebiegaj
procesy inwestycyjne, jak zapa-

daj decyzje. - Wnioski bdzie


mona skada do koca sierpnia tego roku. Pniej odbdzie
si proces ich weryfikacji. Obecnie Urzd Miasta przeprowadza cykl konsultacji na temat
funkcjonowania budetu. Raciborzanie mog dowiedzie si,
w jaki sposb on funkcjonuje, jakie projekty bdzie mona
dziki niemu zrealizowa i jakie
wymogi s stawiane przed autorami wnioskw. W promocji
budetu obywatelskiego pomaga Centrum Rozwoju Inicjatyw
Spoecznych CRIS z Rybnika. W
czasie spotka informacyjnych
mieszkacy mog nie tylko zapozna si z przystpnie skonstruowan prezentacj zaoe
tego przedsiwzicia, ale take
zada pytania i omwi swoje
pomysy. W spotkaniach uczest-

nicz rwnie pracownicy Urzdu Miasta, ktrzy informuj na


bieco o realizacji budetu. Inicjatywa jest szeroko promowana. Informacja o niej przebiega
przez cieki lokalnych portali,
facebooka, ale rwnie wiedzie
przez tradycyjne narzdzia komunikacji, takie jak tablice informacyjne, a nawet ogoszenia
w Kocioach. Spotkania ciesz
si rn popularnoci. Na niektrych pojawia si 2 -3 osoby,
inne gromadz nawet ponad 20
mieszkacw.
Na jednym z takich spotka
w Centrum Modzieowym
Przysta przy Stowarzyszeniu
Rodzin Katolickich przybyo kilka pa, ktre maj pomys na
modernizacj skwerku przy ulicy Klasztornej. Kobiety dowiadyway si od przedstawicielki CRIS Justyny Szyndler oraz
pracownicy Wydziau Rozwoju
Elbiety Rudek, w jaki sposb
mog speni swoje marzenie o
przyjaznym, bezpiecznym miejscu, gdzie kady bdzie mg
na chwil usi i odpocz.
Przedstawiy swoje argumenty,
wskazay, e dziki realizacji ich
pomysu miejsce stanie si bezpieczniejsze i bardziej przystpne. W spotkaniu braa udzia
rwnie radna Anna Ronin. Takich spotka konsultacyjnych
odbdzie si kilkanacie. Ratusz
zwraca uwag jednak, e nie jest
to koniec konsultacji. Obywatele
mog zawsze zadzwoni do Wydziau Rozwoju w magistracie i
rozwia swoje wtpliwoci na temat budetu.

<< GazetaInformator.pl

komentarz na gorco
Justyna Szyndler
Centrum Rozwoju
Inicjatyw Spoecznych
Budet obywatelski to inna nazwa budetu partycypacyjnego.
To forma udostpnienia mieszkacom moliwoci, by sami
decydowali o rozwoju miasta i
publicznych pienidzach. Ujmujc rzecz skrtowo: mieszkacy
otrzymuj pewn pul pienidzy
wydzielon z budetu miasta na
zrealizowanie wanych dla swojego otoczenia projektw o charakterze spoecznym. Musz oni
napisa wniosek takiego projektu. Nastpnie mieszkacy gosuj, ktre z zaproponowanych
projektw maj by zrobione.
Budet obywatelski jest narzdziem, ktry spenia rnorakie
funkcje. Jedn z waniejszych
jest aktywizacja. Mieszkacy
sami musz zaproponowa, co
chcieliby zmieni w swoim otoczeniu. To oni mog zadecydowa o tym, czy przed ich blokiem
ma wyrosn pikny skwer, czy
ma pojawi si hutawka dla
osb niepenosprawnych, czy
moe zainwestowa przeznaczon dla nich pul pienidzy na
kurs komputerowy dla seniorw.
To oni musz napisa wniosek, a
wczeniej zaznajomi si z regulaminem. I to oni wreszcie wybieraj, ktry z projektw bdzie realizowany. Drug funkcj, ktra
realizowana jest dziki budetowi
obywatelskiemu jest integracja
rodowisk lokalnych. Mieszkacy mog pracowa wsplnie przy
projektach. Musz ponadto znale dla swoich koncepcji zwolennikw, przekona pozostaych, e
to wanie ich projekty najlepiej
odpowiadaj na w spoeczne zapotrzebowanie. Ponadto budet

partycypacyjny ujawnia nowych


liderw. Ludzie, ktrzy czsto s
niewidoczni, czsto a tryskaj
pomysami, ale nie maj okazji,
by si z nimi ujawni. Budet
im tak okazj tworzy. Ponadto budet obywatelski ma walor
edukacyjny. Mieszkacy mog
dowiedzie si wiele o tym, jak
funkcjonuje administracja miejska. Musz chwil posiedzie
nad wnioskiem, nad regulaminem. Dziki temu mog zapozna si ze sposobem tworzenia
projektw, obiegiem dokumentw. Ale ucz si nie tylko zwykli
obywatele. Budet obywatelski
jest gownie alternatywnym kanaem komunikacji mieszkacw z wadz lokaln. Ze wzgldu na form i procedur, budet
obywatelski pozwala na identyfikacj najistotniejszych potrzeb
najwikszej liczby mieszkacw.
Budet obywatelski suy przede
wszystkim mieszkacom. To oni
powinni wcza si w dziaania,
w dyskurs publiczny nt. rozwoju i zarzdzania miastem, itp.
Projekty powinni zgasza sami
mieszkacy, a organizacje pozarzdowe mog wspiera wdraanie budetu obywatelskiego
poprzez upowszechnianie samej
idei w lokalnych rodowiskach.
Sam budet obywatelski jest nie
tylko szans dla stworzenia warunkw partycypacji obywatelskiej. Jest on take wyzwaniem.
Oznacza on rwnie wysiek,
jaki musz woy mieszkacy, urzdnicy i spoecznicy, eby mg on waciwie funkcjonowa. Jako Centrum Rozwoju
Inicjatyw Spoecznych (CRIS)
prowadzimy spotkania informacyjno-konsultacyjne nt. budetu
obywatelskiego w Raciborzu.

racibrz - finanse

Karta Seniora w Raciborzu. Zniki i ulgi dla 60-latkw


paulina krupiska

Program Senior 60+ w


Raciborzu funkcjonuje od 2013
roku. Skorzysta z niego moe
kady mieszkaniec Raciborza,
ktry ukoczy 60 lat. To jedyne kryteria, ktre s brane pod
uwag przy wydawaniu kart.
Osoby, ktre speniaj wymagania i chc przystpi do
programu powinn zoy wypeniony wniosek w Wydziale Spraw Spoecznych Urzdu
Miasta Racibrz. Procedura

nie jest skomplikowana, a moe przysporzy naprawd wielu korzyci. Do programu


przystpio ju bowiem ponad
50 przedsibiorcw. Seniorzy
mog liczy midzy innymi na
rabaty przy zakupie biletw
wstpu na imprezy rozrywkowe, obniki cen zabiegw
leczniczych w prywatnych gabinetach lekarskich na terenie
miasta, zniki na pobyt sanatoryjny, kursy taneczne. Do programu wczyy si take raciborskie restauracje, kawiarnie,
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

salony fryzjerskie, zakady


optyczne i fotograficzne.
Grono partnerw cigle si
powiksza. - Pracownicy urzdu telefonicznie informuj o
realizowanych programach i
zachcaj lokalnych przedsibiorcw do przystpienia do
projektw. Przedsibiorcy ch
do przystpienia do programu
zgaszaj take samodzielnie mwi rzecznik Urzdu Miasta,
Anita Tyszkiewicz-Zimaka.
Celem programu Senior+,
jak dowiadujemy si w urz-

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

dzie, jest podniesienie poziomu aktywnoci oraz zwikszenie moliwoci zaspokojenia


potrzeb rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych mieszkacw miasta ktrzy ukoczyli 60
rok ycia, a take ksztatowanie
pozytywnego wizerunku osb
starszych w spoeczestwie. Z
karty korzysta prawie 3,5 tys.
osb.
Karta Senior 60+ to tylko
jedna z form aktywizacji osb
starszych w Raciborzu. Przypomnijmy, e od wielu lat miasto
dofinansowuje zadania realizowane przez lski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Raciborzu.
- Organizujemy take bezpatne
kursy komputerowe, promujemy aktywny styl ycia poprzez
budow siowni na wolnym powietrzu, wprowadzilimy autorski program pod nazw Senior
= VIP, powoalimy Raciborsk Rad Seniorw. Ponad to
przeznaczamy rodki finansowe
w ramach otwartych konkursw ofert na realizacj wielu,
ciekawych inicjatyw adresowanych do seniorw a organizowanych przez organizacje poytku publicznego - tumaczy
Anita Tyszkiewicz-Zimaka.

Fot. Paulina Krupiska

Z programu Senior 60+ korzysta prawie 3,5 tys. osb.


Osoby powyej 60. roku ycia mog liczy na zniki i ulgi w kilkudziesiciu punktach.

Aby otrzyma kart Senior 60+


naley zgosi si do Wydziau Spraw Spoecznych.

komentarz na gorco
Ireneusz Burek
waciciel firmy SOFT-IB, partnera programu Senior 60+
Dzi wiele osb starszych yje bardzo aktywnie rwnie na
emeryturze. Potrzeby starszych
mieszkacw nieraz nie id w
parze z wysokoci wiadcze
emerytalnych.
Rodzi to wyzwania dla pastwa,
dla samorzdw, ale rwnie
dla przedsibiorcw, od ktrych
wymaga si zrozumienia sytuacji ekonomicznej emerytw.
Jako firma SOFT-Ib chcemy
dostarcza usug najwyszej jakoci osobom starszym. Chce-

my rwnie, by usugi te byy


dostpne (z uwagi na ceny) dla
kadego seniora w naszym miecie. Utosamiamy si z celami,
ktore wyznacza program Senior 60+ i dlatego jako szef firmy SOFT-ib zdecydowaem si
doczy do tego przedsiwzicia. Posiadaczom kart Senior
60+ zapewniamy od 5 do 20 %
rabatu na usugi komputerowe
(naprawy, instalacja oprogramowania, konfiguracja sprztu),
materiay eksploatacyjne (w tym
tusze, tonery, napenianie tuszu)
oraz na sprzt i peryferia komputerowe.

GazetaInformator.pl >>

Miasto kupio tereny po cukrowni

racibrz poegna
bolesawa
nigurskiego

miay charakter wiecki. egnali go czonkowie rodziny,


byli uczniowie, wsppracownicy oraz przyjaciele.
l

- Szanowni Dawcy Krwi


oraz wszyscy ludzie dobrej woli
i gbokiego serca. W zwizku z
niskimi zapasami krwi, apelujemy do Was o jej oddawanie
w siedzibie naszego centrum w
Raciborzu lub w oddziaach terenowych w Rybniku, Jastrzbiu-Zdroju lub Wodzisawiu
lskim. Organizujemy take akcje wyjazdowe, ktrych
harmonogram jest dostpny
na stronie internetowej www.
rckik.pl. Potrzebna jest kada
grupa. Oddanie trwa kilka minut, a ratuje niejednokrotnie
cae ycie! Czekamy na Was,
tak jak pacjenci czekaj na
ten cenny dar, jakim jest Wasz krew - apeluj pracownicy
RCKiK w Raciborzu.
p

leszek iwulski

Tereny po byej cukrowni przewijaj si w raciborskiej debacie publicznej ju


od bardzo dawna. Dla niektrych wanie te grunty miay
by miejscem, na ktry sprowadzono by duego zagranicznego inwestora majcego
zapewni trway wzrost gospodarczy. Raciborska cukrownia
powstaa w 1870 roku. W latach 1934-38 zakad poddano
modernizacji, czego efektem
byo zwikszenie mocy przerobowych. W wyniku dziaa
wojennych w 1945 roku cukrownia zosta zniszczona. W
latach powojennych zakad
wielokrotnie modernizowano. Na terenie przedsibiorstwa funkcjonoway rwnie
dwa inne zakady - Wytwrnia Kwasku Cytrynowego i
Wytwrnia Aparatury Cukrowniczej. Po upadku PRL
cukrowni sprywatyzowano.
W wyniku prywatyzacji naby
j Sdzucker Polska S.A. Po
przejciu fabryki niemiecka
firma podja decyzj o likwidacji zakadu. W 2008 roku
wstrzymano produkcj cukru. W 2009 roku rozebrano
wszystkie budynki. Teren po
zakadzie wykupi inwestor z
brany budowlanej.
W dniu 9 lipca pod aktem
notarialnym stwierdzajcym
zbycie terenu zoy swj podpis prezydent Mirosaw Lenk i
w ten sposb miasto stao si
wacicielem nieruchomoci (a
w pewnych jej obszarach wieczystym dzierawc). Tereny
po byej cukrowni licz sobie
ok. 10 ha. Miasto kupio grunt

We wrzeniu 2009 roku rozpoczo si wyburzanie


obiektw po fabryce. Od tamtego czasu teren stoi pusty.
od syndyka masy upadociowej po spce z brany budowlanej DOX. Nieruchomo ta
zostaa wystawiona przez syndyka na licytacj w maju. Miasto byo jedynym zainteresowanym, ktry stan w szranki
o t dziak. Urzd kupi ten
teren w cenie 2,4 miliona z.
Prezydent Lenk na chwil
obecn chce zatrzyma teren
przeznaczajc go pod duego
inwestora. Jeeli jednak taki podmiot gospodarczy nie

znajdzie si racjonalnie sprecyzowanym czasie, wwczas


teren zostanie podzielony na
mniejsze dziaki. Miasto chce
si take zabezpieczy prawnie
w taki sposb, by ewentualny
kupiec nie przeznaczy gruntu
na cele spekulacyjne. W ewentualnej umowie sprzeday potencjalnemu inwestorowi maj znale si gwarancje, e ten
ostatni na kupionym terenie
bdzie prowadzi dziaalno
gospodarcz.

kunia raciborska - gospodarka

Fot. Stra Graniczna w Raciborzu

czworo z dwustu

W szeregi Stray Granicznej przyjte zostay


trzy kobiety oraz jeden
mczyzna.
lenie podstawowe do Orodka Szkolenia Stray Granicznej w Lubaniu. Po powrocie
bd peni sub w Placwkach Stray Granicznej w Rudzie lskiej oraz Katowicach
Pyrzowicach. Trzech kolejnych funkcjonariuszy zostanie
przyjtych w padzierniku.

Trwa oczyszczanie terenu w Kuni Raciborskiej


na ulicy Klasztornej z zalegajcych tam had piasku formierskiego, resztek odleww, jak i mieci
rnego rodzaju.
Prowadzone prace maj polega na sortowaniu
wspomnianych odpadw i
bezpiecznej ich utylizacji w
sposb przyjazny dla rodowiska. Wykonawc przedsiwzicia jest firma PHU SALIX Roman Szymaski. Jak
podaje przedstawiciel firmy
szacowana ilo zalegajcych
odpadw to 800 tys. do miliona ton, a prowadzone prace maj potrwa 4 lata. Aktu-

Podpalenie altany
W poniedziaek, 13 lipca kilka
minut po pnocy straacy z
Raciborza otrzymali zgoszenie o poarze altany przy ulicy
Bolesawa Prusa w Raciborzu.
Akcja gaszenia poaru trwaa
2 godziny. Doszcztnie spona altana oraz rzeczy, ktre
byy w niej skadowane. W
rodku znajdoway si rwnie
butle z gazem. Straacy wycignli je z obiektu. Nikomu nic
si nie stao. Straty materialne oszacowano na 10 tys. z.
Przyczyn poaru najprawdopodobniej byo podpalenie.
Jubileusz OSP
Ochotnicza Stra Poarna
w Nowej Wiosce witowaa 60-lecie istnienia. Podczas
uroczystej akademii odznaczono zasuonych czonkw
jednostki. Brzowy medal
Za zasugi dla poarnictwa
otrzymali druhowie: Janusz
Skiba i Krzysztof Pytlik. Odznaki Wzorowy straak
otrzymali druhowie: Mateusz
Neuwerth, Mateusz Pytlik,
ukasz Oczady, Micha Grze,
Roman Krautwurst.

Porzdkowanie grki w Kuni

racibrz - bezpieczestwo

Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

Fot. Leszek Iwulski

Uroczystoci pogrzebowe
zgromadziy rodzin,
przyjaci i uczniw
Bolesawa nigurskiego.

Dramatycznie spada
liczba dawcw krwi

Czworo nowych funkcjonariuszy Stray Granicznej zoyo lubowanie.


9 lipca w komendzie Stray Granicznej w Raciborzu
odbyo si uroczyste lubowanie nowych funkcjonariuszy. lubowanie odebra pk
SG Jacek Gartman Komendant lsko Maopolskiego
Oddziau Stray Granicznej.
Odbyo si ono w obecnoci
pocztu sztandarowego, kadry
kierowniczej MOSG oraz rodzin funkcjonariuszy.
Nowi mundurowi zostali
wyonieni spord 207 kandydatw, ktrzy starali si o
przyjcie do suby. Nabr
do Stray Granicznej trwa
od 1 lutego do 2 kwietnia tego roku. Wszyscy kandydaci musieli przej proces postpowania kwalifikacyjnego,
skadajcy si z testw z wiedzy oglnej, znajomoci jzyka obcego, sprawnoci fizycznej, psychologicznych oraz z
badania na wariografie i rozmowy kwalifikacyjnej.
W szeregi Stray Granicznej przyjte zostay trzy kobiety oraz jeden mczyzna. Za
kilka dni wyjad oni na szko-

w skrcie

Magistrat za 2,4 miliona z naby prawie


10 hektarw terenw pod inwestycje.

racibrz - zdrowie

W bankach krwi praktycznie nie ma niektrych grup krwi. Spada


liczba dawcw.
W wakacje dramatycznie spada liczba dawcw
krwi. Modzie i honorowi
dawcy wyjedaj na urlopy. - Sytuacja jest szczeglnie niebezpieczna, bo przy
mniejszej liczbie dawcw
zwiksza si zapotrzebowanie na krew. - Jest wicej wypadkw drogowych, a
brakuje dawcw - mwi w
RCKiK w Raciborzu. RCKiK
stara si pozyskiwa nowych dawcw na wszelkie
sposoby. Ambulans do poboru krwi wyjeda kadego
dnia. Jednak to nie zawsze
wystarcza. Potrzebni s nowi dawcy.

region

racibrz inwestycje

racibrz - sylwetki

Bolesaw nigurski by zasuonym dydaktykiem,


pedagogiem i pracownikiem owiaty.
W dniu 17 lipca w wieku 87 lat
odszed od nas Bolesaw nigurski. Przez szereg lat uczy
matematyki w Zespole Szk
Oglnoksztaccych nr 1. Ceniony dydaktyk i pedagog zapisa w swojej biografii take
sukcesy w pracy administracyjnej. Peni funkcj Dyrektora Liceum Oglnoksztaccego
dla Pracujcych i Wicedyrektora Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Raciborzu.
Pogrzeb Bolesawa nigurskiego odby si na cmentarzu Jeruzalem 21 lipca. Uroczystoci

Wiadomoci 3

22 lipca 2015, nr 14 (191)

alnie udao si oczyci okoo


50-60 tys. ton. Docelowo teren ma zosta przywrcony

...ilo
zalegajcych
odpadw to

800 tys.

do miliona ton...
do poziomu 0. Oczyszczony
i zrewitalizowany obszar docelowo zostanie przeznaczony
na tereny rekreacyjne. Transport odpadw bdzie odbywa

si drog len bezporednio


na drog wojewdzk z pominiciem ulicy Klasztornej.
7 lipca teren inwestycji
odwiedzi Burmistrz Miasta Kunia Raciborska Pawe
Macha wraz z Radnym Rady
Miejskiej Radosawem Kasprzykiem. Celem ich wizyty
byo zapoznanie si z postpem prac i rozmowa o przyszoci tego terenu. Zarwno Inwestor jak i Burmistrz
zwracaj si do mieszkacw
o cierpliwo i wyrozumiao
oraz przepraszaj za powstae
uciliwoci (haas) zwizane
z prowadzeniem prac.
l

Konkurs Domu Ksiki


Ile stp miay raciborskie mury miejskie?
Nagrod ksika ciana Davida Baldacci
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Hodowla
na balkonie
Mody mczyzna z Rydutw
zaoy na balkonie swojego
domu mini plantacj marihuany. W chwili przeszukania
mczyzna mia w mieszkaniu
kilkanacie krzakw. Po wizycie policjantw grozi mu kara
pozbawienia wolnoci do lat 3.
Remont
stacji rowerowej
Urzd Miasta Racibrz wyoni wykonawc inwestycji pod
nazw Rozwj i uzupenienie infrastruktury turystycznej wzdu rzek Odra i Olza.
Do przetargu stana jedna
firma. Jest ni raciborski Borbud. Za wykonanie inwestycji
przedsibiorstwo zainkasuje
576 tys. z. Okres gwarancji
jak daje na wykonan przez
siebie inwestycje wynosi 72
miesice.
Nowy sprzt
dla stray
Ponad 6,7 tys. z Gmina Rudnik przeznaczya na zakup
nowego sprztu dla jednostek
Ochotniczych Stray Poarnych. Pozosta cz kosztw
pokrya dotacja MSW realizowana poprzez Oddzia Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych oraz
dochd pozyskany w ramach
1% odpisu z podatku. cznie na ten cel wydatkowano
kwot 16,5 tys. z. Z pienidzy
skorzystay soectwa Gamw,
Strzybnik, Modzurw, Brzenica, Rudnik i Sawikw.
Zodziej roweru
Raciborscy policjanci zatrzymali 18-letniego mczyzn,
ktry ukrad rower o wartoci 600 zotych. Do kradziey doszo 24 czerwca na ulicy
Opawskiej w Raciborzu. Zodzieja zatrzymano 14 lipca.
18-latek trafi do policyjnego
aresztu. Za kradzie grozi mu
nawet 5 lat wizienia.
Przemarsz do Rud
Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Stare Opactwo w
Rudach zapraszaj 23 sierpnia
do udziau w trzecim ju przemarszu jedcw i rowerzystw szlakiem husarii polskiej,
pod dowdztwem krla Jana
III Sobieskiego. Tym razem
trasa wiedzie z Raciborza do
Rud. Wydarzenie upamitnia historyczny przemarsz
polskiej armii pod Wiede w
1683 r.

4 Edukacja

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

racibrz edukacja

Pragn umacnia i stabilizowa pozycj naszej szkoy!


janusz nowak

Pawe Strzik pochodzi z


Wielunia. Studiowa filologi
germask na Uniwersytecie
dzkim, a jako stypendysta
programu Tempus studiowa
take na Uniwersytecie w Sheffield (Wlk. Brytania) i Uniwersytecie Justusa Liebiga w
Gieen (RFN). Po studiach
pracowa w Nauczycielskim
Kolegium Jzykw Obcych w
Raciborzu, penic funkcj kierownika sekcji jzyka niemieckiego i zdobywajc stopie
nauczyciela mianowanego, a
nastpnie dyplomowanego. W
grudniu 2007 r. obroni prac doktorsk na temat Drogi i
bezdroa niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie
ycia i twrczoci Klausa i Eryki Mann. Od czerwca 2005 r.
peni funkcj zastpcy dyrektora Instytutu Neofilologii w
Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej. W 2015 roku zosta
wybrany na stanowisko prorektora ds. dydaktyki i studentw
PWSZ w Raciborzu.
Dr Janusz Nowak: Z jakimi zamierzeniami dotyczcymi spraw studencko-dydaktycznych
naszej Szkoy stawa
Pan Doktor w wyborcze
szranki?
Dr Pawe Strzik: Szkolnictwo wysze w Polsce stoi przed

caym szeregiem rnych wyzwa, poniewa jego sytuacja


spoeczno-demograficzna oraz
prawna dynamicznie si zmienia. Jak wiadomo depopulacja
ma znaczny wpyw na struktury
wielu uczelni, w tym take naszej Szkoy. Zadaniem numer
jeden musi by zatem intensywna promocja PWSZ wrd
kandydatw na studia, a to znaczy przekonanie maturzystw,
e nasza Szkoa dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu, wyposaajc studentw
(zgodnie z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji) w wiedz, umiejtnoci i kompetencje spoeczne. Realizacja tego zadania jest
moliwa przede wszystkim na
podstawie doskonale zorganizowanej i nowoczesnej dydaktyki. Wany jest zatem stay nadzr doradczy nad nauczaniem,
optymalizowanie ju istniejcych rozwiza i implementacja nowych pomysw. Dziki wprowadzonemu w uczelni
wewntrznemu systemu zapewniania jakoci ksztacenia
istniej ju sformalizowane rozwizania i procedury, naley je
wdraa, udoskonala i realizowa w praktyce. Dydaktyka powinna by tak zaplanowana, aby
wykorzystywa efekt synergii,
to znaczy, aby wspdziaania
instytutw przynosiy dodatkow warto. Zamierzam zaproponowa utworzenie nowych
specjalnoci midzyinstytuto-

Fot. PWSZ w Raciborzu

Dr Pawe Strzik, nowy prorektor PWSZ w Raciborzu o planach na rozwj uczelni.

Dr Pawe Strzik, nowy


prorektor ds. dydaktyki
i studentw.
wych, czcych kompetencje
merytoryczne ze znajomoci
jzyka szyt na miar. Socjolog, urzdnik, sportowiec czy architekt atwiej znajdzie prac w
midzynarodowej firmie, jeeli bdzie umia porozumiewa
si angielskim, czeskim czy niemieckim jzykiem fachowym.
Jaki model relacji ze
spoecznoci studenck bdzie Pan Rektor
preferowa? Do jakich

dziaa i inicjatyw bdzie Pan nasz modzie


zachca?
Spoeczno studencka jest
bardzo wana, stanowi podstaw istnienia uczelni, jest najwaniejszym elementem jej
misji i istotnym obszarem jej
strategii. To dlatego studenci s
obecni w Senacie PWSZ, w Radzie Bibliotecznej, Uczelnianej
Komisji Stypendialnej i innych
komisjach. Ich komentarze,
sugestie, podpowiedzi i dziaania s wielokrotnie bardzo
skuteczne. To z inicjatywy studentw dokonalimy kilku udanych zmian w planach studiw,
ktre z perspektywy czasu oceniamy bardzo pozytywnie. Studenci podpowiedzieli rwnie,
co najlepiej umieci na stronie internetowej Instytutu, a w
ostatnim czasie wrcz zaimponowali mi przemylan i dobrze
osadzon w czasie kampani na
rzecz majowych Juwenaliw.
Dziki ulotkom, rozdawanym
z zaproszeniem do wszystkich
i grzecznymi przeprosinami za
ewentualne uciliwoci, nie
ma w Raciborzu osoby, ktra
nie otaraby si o informacj
o studenckim wicie. To znakomita i rozsdna kosztowo
promocja PWSZ. Penic urzd
prorektora, chciabym namawia studentw do jeszcze lepszej integracji czy poszukania
spoecznej tosamoci ze Szko. Warto rozway spotkania

odbywajce si po wykadach
i zajciach, w wyniku ktrych
studenci rnych instytutw
poznawaliby si wzajemnie i
wymieniali dowiadczeniem.
Aktywnoci takie zostay zreszt szczegowo opisane w strategii rozwoju obowizujcej w
latach 2007-2013 i potwierdzone w obecnie obowizujcym dokumencie (2013-2016).
Z pewnoci uda si do niektrych z nich powrci. Myl nawet o wprowadzeniu do planw
studiw wszystkich kierunkw
przedmiotu, ktry przewidywaby punkty ECTS za udzia w tego typu wydarzeniach (wieczory dyskusyjne, prezentacje dzie
kultury, aktywno sportowa,
itp.). W ramach takich spotka
studenci np. neofilologii mogliby zaprezentowa innym filmow adaptacj dziea literackiego i poczy j z dyskusj.
Wiem, e w uczelni odbywaj
si podobne spotkania i myl,
e nagroda w postaci punktw
ECTS znacznie wpynaby na
frekwencj i zainteresowanie
takimi inicjatywami.
Panie Rektorze, czy w
nawale obowizkw ma
Pan czas na pielgnowanie zainteresowa pozazawodowych? Jakie to
zainteresowania?
Ale oczywicie! Zainteresowania pozazawodowe odgrywaj w moim yciu znaczn

rol. Staram si na bieco


odreagowywa stresy wynikajce z dziaalnoci zawodowej (w
uczelni czy biurze tumacze),
poszukujc codziennej rwnowagi midzy prac o rekreacj.
Oczywicie nie da si zapomnie
o wszystkich sprawach szkolnych w chwili zamykania drzwi
uczelni, ale mona podj prb
panowania nad tymi emocjami.
W moim przypadku funkcj redukcji stresu peni sport i muzyka. Zim jed na nartach,
pywam czy spaceruj, a latem
realizuj si na rowerze. Aktywno fizyczna jest dla mnie
rdem zdrowia i dobrego samopoczucia, ale take rdem
satysfakcji, e jeszcze daj rad poprawi swoje wyniki...
Jeeli nie mam ochoty na sport,
jego miejsce zajmuje muzyka. Nic tak nie odpra, jak p
godziny gry na perkusji czy po
prostu posuchanie zespou lub
wokalisty na dobrym poziomie
wykonawczym. Poza typowym
dla mojego pokolenia kanonem
muzycznym, chtnie sigam po
nowoci podrzucane mi przez
moich synw.
Artyku zaczerpnito z miesicznika Eunomia nr 6 (82) /
czerwiec 2015

Czytaj cay wywiad na:

raciborz.com.pl

racibrz - sport

pracowncy Rafako
w pmaratonie

Trasa pmaratonu z atestem PZLA

Raciborzanie wzili udzia


w jednym z najwikszych,
polskich pmaratonw.
Pmaraton we Wrocawiu
to dua i profesjonalnie zorganizowana impreza. Limit miejsc
(7000 osb) zosta wyczerpany
na miesic przed kocem zapisw. Organizatorzy zadecydowali o jego zwikszeniu o kolejne
500 osb. Imprez zaszczycio
swoj obecnoci wielu goci
specjalnych. Jednym z nich by
Maciej Kurzajewski prezenter
telewizyjny i dziennikarz sportowy TVP 1 i TVP Sport, ktrego wypowiedzi na temat organizacji biegu, byy jak najbardziej
pozytywne. Pan Maciej, zapalony biegacz, rwnie wzi udzia
we wrocawskim pmaratonie.
Rafako reprezentowao 9
osb - Magdalena Woskowska, Gabriela Sobczyk, Pawe
Klinik, Jan Wilczek, Krzysztof
Jeremicz, Pawe Zalewski, Robert Gemzam, Bartosz Gwka
i Rafa Rydzak. Najlepszy wynik
1:24:07 uzyska Pawe Klinik,
zajmujc 135. miejsce na prawie
R E K L A M A

7000 sklasyfikowanych osb.


To wietny rezultat, zwaywszy, e w biegu startowao wielu zawodowcw. - Na pochwa
zasuyli wszyscy, gdy warunki
pogodowe i profil trasy sprawiy,
e a omioro z nas ustanowio
swoje najlepsze yciowe wyniki na dystansie 21,1 km. W tym
gronie by jeden debiutant, Bartosz Gwka, ktry osign bardzo dobry czas 1:49:20 mwi
Krzysztof Jeremicz, Kierownik
Dziau Kontrolingu w Rafako S.A., reprezentant Rafako w
pmaratonie. Pierwsze trzy pozycje na mecie zajli Kenijczycy
reprezentujcy SKKS Dorcus
Sport. W biegu prowadzona bya te klasyfikacja druynowa
(druyny trzyosobowe), w ktrej zwycistwo odnieli rwnie
Kenijczycy, a pierwsza druyna
RAFAKO S.A. w skadzie Pawe
Klinik, Jan Wilczek i Krzysztof
Jeremicz uplasowaa si na 41.
miejscu na 269 sklasyfikowanych druyn.
p

Marek Tokarczyk, jeden z


kilku polskich atestatorw
uprawnionych do wydawania atestw Polskiego
Zwizku Lekkiej Atletyki, 5
lipca zawita do Raciborza.
Od dziecka uprawia sport,
kocha biegi narciarskie, ktre
uprawia odkd nauczy si jedzi na nartach i oczywicie duo
biega. W swoim yciu przebieg
ju 42 maratony i co najmniej
dwa razy tyle pmaratonw, nie
liczc ju innych biegowych zawodw. Marek Tokarczyk, bo o
nim mowa, to jeden z 4 polskich
atestatorw uprawnionych do
wydawania atestw Polskiego
Zwizku Lekkiej Atletyki. W niedzielne przedpoudnie, 5 lipca
pan Marek testowa tras I Rafako Pmaratonu Racibrz. Wyznaczona trasa, ktr bd pokonywa 30 sierpnia amatorzy
biegania musi wynosi dokadnie 21 097,5 m. Ponadto musi
to by najkrtsza z moliwych
droga prowadzca od startu do
mety. Przeprowadzone pomiary
wyszy prawidowo, wic Racibrz otrzyma oficjalnie licencj
PZLA, czyli gwarancj, e trasa

Fot. Justyna Korzeniak

racibrz - sport

Atesty tras na caym wiecie przeprowadza si w dokadnie


taki sam sposb, wedug Midzynarodowej Federacji
Biegowej AIMS. Na zdjciu Marek Tokarczyk.
pmaratonu zostaa dokadnie wymierzona i uzyskany na
niej rezultat bdzie precyzyjny i
wiarygodny. - Taki atest wany
jest przez 5 lat, pod warunkiem,
e na wyznaczonej trasie nie doszo do adnego przebudowania
informuje Marek Tokarczyk,

jeden z kilku polskich atestatorw uprawnionych do wydawania atestw Polskiego Zwizku


Lekkiej Atletyki.
Atesty tras na caym wiecie przeprowadza si w dokadnie taki sam sposb, wedug
Midzynarodowej
Federacji

Biegowej AIMS. - Do pomiaru


odlegoci uywa si licznikw
mechanicznych, poniewa te s
najdokadniejsze podkrela
Marek Tokarczyk, ktry oprcz
uczestnictwa w imprezach biegowych sam je organizuje, zachcajc tym samym nowicjuszy do uprawiania tego sportu.
- Bieganie, to najprostsza forma
aktywnoci fizycznej, ktra od
niedawna staje si coraz modniejsza i popularniejsza. Spoeczestwo dojrzao do tego, e
aby si dobrze czu, naley dba
o swoje zdrowie oraz sprawno
fizyczn mwi pan Marek. rodowisko biegaczy, to jedna
wielka rodzina, ktra zawsze
moe na siebie liczy. Lubimy
spdza ze sob czas, nie tylko
dlatego, e czy nas wsplna
pasja, ale razem podrujemy,
zwiedzamy kraj, a teraz nawet
zagranic. Spotykamy si na
tych samych imprezach, a niektre nawet wsplnie organizujemy opowiada M. Tokarczyk,
ktry oprcz aktywnego trybu
ycia, rzebi w zieleni, kamieniach, pracuje na duych maszynach przemysowych, a odpoczywa na swojej dziace. - Warto
mie pasje, bo dziki temu czowiek jest szczliwszy modszy
duchem i paradoksalnie ma wicej czasu dla siebie podsumowuje Marek Tokarczyk.
patronat medialny:

jk

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 14/2015

GazetaInformator.pl 22 lipca 2015 nr 14 (191)

racibrz finanse

Plan rewitalizacji poszukiwany

Fot. Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego

Dziki Programowi Rewitalizacji magistrat bdzie mg pozyska rodki europejskie.


leszek iwulski

Miasto Racibrz rozpisao przetarg na Gminny Program Rewitalizacji


Miasta Racibrz na lata 2015 2020. Programy takie musz opracowa
wszystkie gminy, ktre
chc stara si o rodki europejskie przeznaczone na
rewitalizacj. Wedug analogicznego dokumentu na
lata 2007 -2013 program
taki ma zwiera: - opis dugofalowych dziaa zwizanych dla stworzenia dogodnych warunkw do
intensyfikacji dziaa na
rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy bytu tkanki
spoecznej wyznaczonego
obszaru do rewitalizacji.
Przez rewitalizacj rozumie
si: - dziaanie skupione
na zdegradowanym obiekcie i obszarze, ktrego celem jest przywrcenie jego
pierwotnego stanu i funkcji, bd te znalezienie dla
niego nowego zastosowania
i doprowadzenie do stanu,
w ktrym obiekt stanie si
wartociowy i funkcjonalny. W nowej perspektywie
finansowej
wydatkowania rodkw europejskich
na rewitalizacj pooono szczeglny nacisk. Ma
ona by procesem obejmujcym: - zintegrowane,
kompleksowe oraz przygotowane i przeprowadzone z uwzgldnieniem realnej partycypacji spoecznej

Dziki programom rewitalizacji miasta mog pozyskiwa rodki europejskie


na procesy termomodernizacyjne, a take na rewitalizacj zdegradowanych obiektw i obszarw.
przeciwdziaanie
procesom degradacji obszarw
dotknitych kryzysem. Rewitalizacja w takim ujciu
ma by elementem zogniskowanym na przywrceniu dawnej wietnoci infrastrukturze, ale take na
aktywizacj zamieszkaej
w jego okolicy obiektu. W
ramach procesw zwizanych z t sfer dziaalnoci
samorzdu bdzie mona
ponadto pozyska rod-

ki na dziaania zwizane z
kwestiami ekologicznymi,
co na Grnym lsku oznacza przede wszystkim walk z nisk emisj (procesy termomodernizacyjne).
Element spoeczny rewitalizacji (bdcy obowizkowym skadnikiem nowego
podejcia w tej materii) ma
obejmowa m.in. promocj zatrudnienia, wsparcie
przedsibiorcw i ich pracownikw w zakresie roz-

woju przedsibiorstwa na
terenie rewitalizowanym,
zapewnienie
waciwej
opieki medycznej w kontekcie Lokalnych Planw
Rewitalizacji, rozwj edukacji przedszkolnej, oglnej i zawodowej na obszarach
rewitalizowanych,
programy integrujce spoeczno oraz dziaania na
rzecz wykluczonych spoecznie. Aby zapewni skuteczno
prowadzonych

dziaa nowe podejcie do


rewitalizacji zobowizuje
samorzdy do przeprowadzenia diagnozy majcej
ukaza rda problemw
oraz zarysowa najbardziej optymalne sposoby
radzenia sobie z nimi. Nowe oblicze rewitalizacji ma
by zgodne z projektowan Krajow Polityk Miejsk, ktrej zarysy przedstawiono na konferencji
zorganizowanej przez Mi-

nisterstwo Rozwoju Regionalnego w Wodzisawiu


lskim w 2014r. Projekt
rewitalizacji miasta Racibrz ma by zgodny z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014
2020 z dnia 26 marca
2014r. (lub jego nowsz
wersj), zaoeniami narodowego Planu Rewitalizacji oraz projektem ustawy
o rewitalizacji. Firma, ktra bdzie chciaa wystartowa w przetargu bdzie
musiaa wykaza si liczb
pracownikw z odpowiednim dowiadczeniem zawodowym (przede wszystkim w dowiadczeniach
zwizanych z prowadzeniem rewitalizacji). Firma
musi take okaza dokumenty, ktre zawiadcz,
e uczestniczya przynajmniej w trzech projektach
typu: aktualizacja programu rewitalizacji, lokalnego programu rewitalizacji,
lub programu rewitalizacji obszarw miejskich. W
zoonej ofercie ma pojawi si take ramowy plan
prowadzenia konsultacji
spoecznych (zawierajcy
np. harmonogram spotka
z mieszkacami, zakres
pyta ankietowych) oraz
koncepcj metodologiczn
przygotowania dokumentu.
Oferty firm mog skada
do dnia 20 lipca. Program
ma zosta zrealizowany do
dnia 4 stycznia 2016r.

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

22 lipca 2015, nr 14 (191)

DLA

powiat wodzisawski gospodarka

racibrz - samorzd

Powiat gra na rozwj

Fot. Paulina Krupiska

Zadaniem nowo powoanego komitetu jest stworzenie optymalnych


warunkw wsppracy ukierunkowanej na pozyskanie inwestorw.
leszek iwulski

Starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu lskim powoao Komitet Konsultacyjny
ds. wsppracy lokalnej. Jego celem jest wypracowanie, monitorowanie i wdraanie pomysw, a w efekcie
usprawnienie obsugi inwestorw w jednostkach samorzdowych na terenie powiatu. Komitet ma ponadto
wypracowa rozwizania promujce potencja inwestycyjny regionu. W skad komitetu
wchodzi 14 osb samorzdowcw z powiatu (starosta
Tadeusz Skatua, wicestarosta Leszek Bizo i Donata
Maliska Naczelnik Wydziau
Strategii i Rozwoju Powiatu)
oraz gmin: Wodzisaw lski
(Marcin Sieniawski Kierownik Biura Strategii i Promocji), Pszw (zastpca burmistrza Marek Hawel), Radlin
(Katarzyna Macha kierownik
Wydziau Rozwoju), Mszana
Jacek Wnuk doradca wjta ds. rozwoju gospodarczego), Godw (Kamil Gsior
-podinspektor Referatu Funduszy Zewntrznych i Zamwie Publicznych), Gorzyce
(Boena Amalio Nowak
kierownik Referatu Strategii
i funduszy Zewntrznych) i
Lubomia (Rudolf Kozub zastpca kierownika Referatu
Inwestycji i Budownictwa).
Ponadto czonkami komitetu
R E K L A M A

Przewodniczcym Komitetu Konsultacyjnego


do spraw wsppracy lokalnej zosta starosta
wodzisawski Tadeusz Skatua (na zdjciu).
zostali: prezes wodzisawskiej
Izby Gospodarczej Krzysztof
Dybiec, prezes zarzdu Forum Firm Miasta Radlin Bronisaw Kostaniuk, Starszy Cechu Rzemielnikw i Innych
Przedsibiorcw w Wodzisawiu Jerzy Waltar oraz Prezes
Zarzdu Rydutowskiego Parku Przedsibiorczoci Krzysztof Kisiel. Komitet ma wypracowa rozwizania, ktre
wpisuj si zaoenia strategiczne rozwoju powiatu.
Wrd rozlicznych celw strategii pooono duy nacisk na
zadania promocyjne. Komitet postuluje m.in. promocj
terenw inwestycyjnych np.
poprzez publikacj na stro-

<< GazetaInformator.pl

nach internetowych gmin


zdj terenw inwestycyjnych
z lotu ptaka i promocj nowych kierunkw ksztacenia.
Dla czonkw zespou szczeglnie wane jest stworzenie
przyjaznych warunkw dla
rozwoju biznesu. W tym celu komitet chce, aby sformuowano propozycje dotyczce
wypracowania przez gminy
ujednoliconych warunkw
udostpnienia inwestorom
terenw inwestycyjnych i
rozwijano partnersk wspprac z instytucjami otoczenia biznesu oraz samorzdami, szczeglnie w zakresie
doradztwa i konsultacji. Dla
czonkw komitetu wanym

elementem rozwoju regionu


jest take poprawa warunkw ekologicznych, zwaszcza
zwizanych z zagadnieniem
zwalczania niskiej emisji. W
tym celu zdaniem czonkw
komitetu naley promowa
nowoczesne technologie zwizane z odnawialnymi rdami energii. Ponadto komitet
chciaby, aby w ramach rozwoju powiatu wypracowano rozwizania zapewniajce
nowoczesn i sprawn komunikacj, wysoki poziom bezpieczestwa
mieszkacw
(take w zakresie zabezpieczenia przed skutkami klsk
ywioowych), aktywny sposb spdzania wolnego czasu
(np. dziki rozbudowie sieci cieek rowerowych), czy
wspierania dziaa obejmujcych opiek nad osobami starszymi. Powoanie komitetu
to nie jedyne dziaania, jakie
podejmuje w zakresie strategicznego mylenia o rozwoju
regionu, jakie podejmuje powiat. W starostwie bowiem
powsta zesp ds. obsugi inwestora. W jego skad weszli:
Agata Kocur (Zastpca Naczelnika Wydziau Gospodarki Nieruchomociami), Alicja
Wieczorek (zastpca Naczelnika Wydziau Administracji
Architektoniczno budowlanej) oraz Dorota Podeszwa
(Kierownik
Powiatowego
Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

co z kotem
po wodzionce?
Powraca temat wyeksponowania w miecie rekordowego kota po wodzionce.
- Jedyny problem, eby wyeksponowa rekordowy kocio po
wodzionce Nowin Raciborskich
to koszty - przyzna prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk na
ostatniej posesyjnej konferencji
prasowej. Sam inicjatyw, aby
historyczne naczynie, w ktrym
Nowiny biy rekord w iloci ugotowanej zupy wodzionki uwaa
za cenn i wskazan. Byy koncepcje, aby usadowi go najpierw
w parku z pomnikiem Moniuszki, potem zrobi z niego fontann

przed dworcem PKP. Niestety, w


przetargu okazao si, e jedyna
firma skonna si tego podj da za prace 205 tys. z, podczas
gdy magistrat jest gotw wyoy
jedynie 145 tysicy (co ju wwczas uwaano za du kwot).
- Nadal chciabym to zrobi,
choby w jakim ograniczonym
zakresie - wyznaje prezydent dodajc, i po dowiadczeniach z
podry do innych miejsc w Polsce i na wiecie nie boi si kontrowersji w aranacji przestrzeni
publicznej.
ps

racibrz - inwestycje

Bdzie modernizacja
SP nr 3
Wkrtce ruszy remony
Szkoy Podstawowej nr 3.
Prace potrwaj do koca
wakacji.
Urzd Miasta Racibrz rozpisa wanie przetarg na termomodernizacj obiektu wraz z
adaptacj na cele dydaktyczne w
budynku Szkoy Podstawowej nr
3 przy ulicy Myliwca 16. Zakres
wykonywanych prac, ktre obejmie zadanie, to m.in. docieplenie
dachu i stropodachu w technologii nakadanej pianki, wymian
rynien, wymian instalacji odgromowej, docieplenie cian budynku styropianem, wymian parapetw, wykonanie drenau wok
obiektu i opaski wok budynku,
wykonanie izolacji przeciwwilgo-

ciowej piwnicy, wymian posadzek w czci piwnicy, wymian


stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszcze w-c na parterze, dostosowanie pomieszcze
do obecnej instrukcji przeciwpoarowej, wykonanie instalacji
owietlenia awaryjnego i wymian instalacji centralnego ogrzewania i remont kotowni. Firma, ktra wygra przetarg, bdzie musiaa
upora si z tym zadaniem do 21
sierpnia 2016r. Wadium, ktre
musi zaoy przedsibiorca zainteresowany startem w przetargu,
wynosi 50000 z. Termin skadania ofert na realizacj tego zadania upywa 29 lipca tego roku.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

22 lipca 2015, nr 14 (191)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

Wdraanie oprogramowania
w firmach miar ich rozwoju

nowo!
autoryzowany partner:

Zapytaj o
PROMOCJE na

Pierwsze procze 2015 roku pokazao wyrany wzrost zainteresowania


wdraaniem oprogramowania dla firm. Nasi Klienci czsto decyduj si na
zastpienie prostej kasy fiskalnej drukark fiskaln poczon z programem do
fakturowania i prowadzenia magazynu. Z jednej strony jest to wyrany sygna
z rynku, e firmy naszych Klientow sie rozwijaj, przedsibiorcy stawiaj
coraz wiksze wymagania wobec wasnych systemow informatycznych, za z
drugiej strony wanie wdraanie tych rozwiza bezporednio przekada si
na rozwj firmy. Systemy oparte na oprogramowaniu pozwalaj wacicielom
monitorowa i raportwa obrt magazynowy, przyspieszaj i uatwiaj
rejestrowanie sprzeday, rozliczenia kasowe pracownikow itp.

Firma SOFT-ib posiada w ofercie oprogramowanie


dla placwek handlowych oraz gastronomii.
Program magazynowy SMALL-BUSINESS umoliwia m.in:
Prowadzenie sprzeday (faktury, paragony, WZ, raporty z kas fiskalnych);
Rejestr kontrahentw;
Gospodarka magazynowa;
Prowadzenie kas i bankw firmy z rejestrem kasowym;
Rozrachunki, analizy: ze sprzeday, zakupw, kasowe;
Sporzdzenie ewidencji VAT;
Inwentaryzacja;
Wsppraca z kasami i drukarkami fiskalnymi;
Wsppraca z czyt6nikami kodw kreskowych, wagami i inne...

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku
autoryzowany partner:

Program gastronmiczny BISTRO umoliwia m.in:


Dowolna ilo otwartych rachunkw;
Dowolna ilo kelnerw;
Obsuga drukarek kuchennych;
Praca w sieci;
Receptury;
czenie zamwie i wiele innych...

autoryzowany partner:

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

22 lipca 2015, nr 14 (191)

DLA

wodzisaw lski szpital

racibrz - inwestycje

Szpital on-line

Patelnia na placu zabaw

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

Dziki systemowi rejestracji on-line mamy


zapomnie o wysiadywaniu w poczekalniach.
leszek iwulski

Konsorcjum firm Wasko


S.A. i Infolider zostay wybrane przez starostwo w Wodzisawiu lskim na wykonawcw informatyzacji szpitala w
Wodzisawiu i w Rydutowach.
Projekt ma na celu przede
wszystkim popraw funkcjonowania szpitali i dostosowanie jej do wymogw reimu
Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dziki projektowi moliwe bdzie
stworzenie stabilnego i wydajnego kanau komunikacyjnego
pomidzy wszystkimi jednostkami (zarwno tymi medycznymi i tymi administracyjnymi) dziaajcymi w ramach
Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej. Wedug starostwa nowy system zapewni dostp do nowych aplikacji oraz
uzupeni niedobr sprztowy,
co gwarantuje uruchomienie
penego przepywu danych
administracyjnych i medycznych wanych w procesie zarzdzania jednostk oraz w
pracy z pacjentem. Rzecznik
starostwa Wojciech Raczkowski jest zdania, e: - olbrzymi
zalet nowego systemu bdzie
maksymalne przyblienie suby zdrowia zwykemu obywatelowi. System rejestracji on
line ma za zadanie wyeliminowa sytuacj, w ktrej pacjenci
czekaj na swojego lekarza w

Dziki rejestracji on-line kady bdzie mg


elastycznie dopasowa sobie wizyt u lekarza.
poczekalniach. Ponadto dziki takiemu rozwizaniu nastpi wiksze spersonalizowanie
systemu opieki zdrowotnego,
bo bdzie mona rejestrowa
si u konkretnego lekarza. Informatyzacja szpitali radykalnie zwiksza liczb usug
wiadczonych za pomoc sieci internetowej. W praktyce
oznacza to pojawienie si 9
aplikacji, ktre maj za zadanie uatwi ycie potencjalnemu pacjentowi z powiatu wodzisawskiego. Wrd aplikacji
znajd si takie rozwizania
jak: : Ruch Chorych, Zlecenia,
Apteka, Apteczka Oddziaowa,
Pracownia, Rejestracja, Gabinet, Zakaenia Szpitalne, Blok
Operacyjny, Rehabilitacja, czy
Punkt Pobra. Proces informatyzacji szpitali ma potrwa
do 30 wrzenia. Kierownik

R E K L A M A

% 01
5 8.2
- 31.0

CH Auchan Racibrz

665 223 279

<< GazetaInformator.pl

/MydlarniaSkarbyZiemi

Dziau Zamwie Publicznych


Boena Gil podaa, e konsorcjum zainkasuje za swoj prac prawie 2,6 miliona z. Inwestycja jest w 85 procentach
finansowana z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. O dofinansowanie procesu informatyzacji szpitali starano si ju
od 2012r. Informatyzacja szpitali nie jest jedyn inwestycj,
jak przeprowadza szpital w
swoich lecznicach. W wodzisawskiej placwce prowadzono ponadto prace zwizane z termomodernizacj tego
obiektu. W ramach kompleksowego remontu wymieniono
stolark okienn i drzwiow,
docieplono ciany i zainstalowano kolektory soneczne.
rodki na ten cel rwnie pochodz z Unii Europejskiej.

Radny Tomasz Cofaa upomina si o cie na placu zabaw przy SP 4.


- Fajnie, e jest plac i boisko,
ale rodzice sugeruj jakie zadaszenie, eby dzieci po zabawie
mogy odpocz w cieniu - upomnia si podczas ostatniej komisji owiatowej radny Tomasz Cofaa. Sprawa dotyczya otwartego
kilka tygodni temu placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Raciborzu. Zaznaczy, e nie chodzi o cay teren, ale niewielk jego

cz, np. parawan nad awkami.


Wiele dzieci korzysta z placu w
godzinach poudniowych, kiedy
nasonecznienie jest najwiksze.
Plac nie ma naturalnego zacienienia jak np. przy SP15 czy
SP18. Ponadto mieszkacy ul.
Wojska Polskiego, jeli ju czego
si domagaj, to bardziej wycinki
drzew przy ogrodzeniu. - Mamy
wiele placw zabaw. Jeli zrobimy to tam, wszyscy bd chcieli
- odpowiedzia prezydent. Cho
(jak zaznaczy) sam wywodzi si

z pokolenia w ktrym dzieciom


dawano wiele wicej swobody i
nie martwiono si tak o wszystko. Zasugerowa rozwizanie.
W jednym z marketw widzia
niedawno rodzaj agla do rozcignicia nad miejscem, ktre
chcemy ochroni od nadmiernego nasonecznienia. Jeli dyrekcja szkoy rzeczywicie dostrzega
problem, zakup nie bdzie duym kosztem.
ps

godw - ekologia

Likwidacja azbestu w Godowie


W najbliszym czasie w
gminie Godw ma zosta
zutylizowane prawie 25 ton
azbestu.
Azbest to cichy zabjca.
Wdychanie wkien zawieszonych w powietrzu moe prowadzi do tzw. pylicy azbestowej,
a nawet do nowotworw zoliwych puc. Objawy wystpuj
bardzo pno nawet 20 do 40
lat po ekspozycji. Dlatego te w
caej Polsce prowadzi si dziaania zmierzajce do usunicia
azbestu z polskich domostw. Do
akcji wcza si aktywnie rwnie
Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednym z
miejsc, w ktrych dziki wsparciu WFOiGW azbest bdzie
usunity jest gmina Godw. Na
posiedzeniu Zarzdu Funduszu
w dniu 17 czerwca zapada decyzja, e WFOiGW udzieli dofinansowania gminie.

Tadeusz Spie z Referatu


Inwestycji, Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
powiedzia nam: Nie jest to
pierwszy raz kiedy realizujemy
to zadanie dziki wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Dziki akcji likwidacji azbestu obserwujemy sukcesywne zmniejszanie si iloci
tego niebezpiecznego materiau na terenie gminy. Jeszcze 10
lat temu na wysypiska trafiao
nawet 60 ton azbestu. W zeszym roku z gminy usunito
24 tony. Podobn ilo azbestu chcemy usun take w
tym roku. Azbest na terenie
naszej gminy wystpuje gwnie na dachach w postaci pyt
falistych, rzadziej w postaci
pyt paskich. Czasami pojawia
si on rwnie w rurach kanalizacyjnych, ale na szczcie nie
jest to przypadek naszej gminy.

Jeli chodzi o sam procedur


dziaania usunicia tego materiau z procesji, to mieszkaniec ma dowolno w wyborze
firmy ktra zajmie si demontaem i wywozem azbestu ze
swojej posesji. My tyko dofinansowujemy to dziaanie. Siga ono 800 z za ton i bardzo
czsto wystarcza ono na cakowite pokrycie kosztw zwizanych z t operacj. Odpady
azbestowe trafiaj na instalacj
Komartu. Musz powiedzie,
e ludzie sami si zgaszaj z
wnioskami. Czsto doskonale
zdaj sobie spraw z zagroenia, jakie niesie azbest. Czasami po prostu naladuj ssiadw, ktrzy uzmysawiaj im
wag zagroenia. W zeszym
roku na usuwanie azbestu z terenu gminy przeznaczylimy
rodki w wysokoci 18400 z.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

22 lipca 2015, nr 14 (191)

DLA

racibrz ekologia

racibrz zdrowie

Uraz + AKSON = zdrowie

Raciborski Urzd Miasta walczy z nisk emisj.


Jest kolejny krok w
walce Raciborza ze zjawiskiem niskiej emisji.
Urzd miasta dofinansowuje monta instalacji solarnych na potrzeby ciepej wody uytkowej dla
budynkw jednorodzinnych i pojedynczych lokali mieszkalnych. Kwota
tego dofinansowania moe siga 3 tys. z. W przypadku montau instalacji
tego typu dla budynkw
mieszkalnych
wielorodzinnych oraz pozostaych obiektw, wsparcie
moe osign 5 tys. z
(chodzi o instalacje z kolektorami sonecznymi o
powierzchni do 10 m2).
Jeli kto zdecyduje si na

monta instalacji o wikszej powierzchni, dofinansowanie moe sign


a 10 tys. z. rodki te pochodz z Urzdu Miasta.
Istnieje rwnie moliwo uzyskania wsparcia na instalacj solarw
z programu PONE realizowanego przez Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kwot w wysokoci 6 tys.
wypaca si, gdy w budynku zainstalowano ju
ekologiczne rdo ciepa
i przeznaczono je dla posiadaczy domw jednorodzinnych (np. gazowe
lub elektryczne). Ponadto Urzd Miasta Racibrz realizuje program
KAWKA (finansowany ze
rde Narodowego Fun-

duszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


oraz WFOiGW w Katowicach). W ramach tego
programu mona uzyska
dofinansowanie na solary,
jeli posiada si w peni
ekologiczny piec wglowy
(tzn. posiadajcy wszelkie certyfikaty). Dofinansowanie w przypadku tego projektu moe sign
nawet 9600 z. Ten rodzaj pomocy przeznaczony jest dla budynkw jednorodzinnych. O tym, e
zainteresowanie programami jest spore wiadczy
fakt, e na ten rok lista
wnioskodawcw zostaa
ju zamknita. Obecnie
przyjmowane wnioski realizowane bd w 2016 r.
l

Urazy i kontuzje zdarzaj si codziennie


i mog przytrafi si kademu.
Fot. Orodek Rehabilitacji AKSON

Dofinansowanie
instalacji solarnych

si terapeuci podpowiedz jak


bezpiecznie uprawia sport i
unika kontuzji oraz jak samemu radzi sobie w przypadku urazu. Nasz prac i
efekty leczenia doceniy ju
kluby sportowe z Raciborza i
okolic co skutkuje dugoletni
i owocn wspprac. W przypadku kontuzji liczy si czas, a
my jestemy dla Was codziennie od poniedziaku do pitku
od 8.00 do ostatniego pacjenta. Wystarczy zadzwoni pod
numer 513574584 i umwi
si na wizyt. Znajdziecie nas
w Raciborzu na Kolejowej 19
i na www.rehabilitacja-akson.
com. AKSON Twoje zdrowie
nasz satysfakcj.

Kontuzja moe si przytrafi kademu, kto uprawia sport.


Jeli po urazie chcesz szybko wrci do zdrowia odwied
Orodek Rehabilitacji AKSON.

racibrz ekologia

Bezrobocie w Raciborzu spada


Podsumowanie procza
w PUP w Raciborzu.
Wedug danych szacunkowych Powiatowego
Urzdu Pracy w Raciborzu
pod koniec czerwca 2015
roku w powiecie raciborskim zarejestrowane byy 2594 osoby bezrobotne. To o 129 osb mniej
ni miesic wczeniej. Jak
wynika z urzdowych sta-

tystyk, najwiksz grup


osb bezrobotnych stanowi osoby dugotrwale bezrobotne oraz osoby powyej 50. roku ycia. To one
maj najwikszy problem
ze znalezieniem zatrudnienia. W czerwcu do urzdu
wpyny 362 oferty pracy.
Najczciej poszukiwano
ochroniarzy, pracownikwmagazynowych, doradcw

ubezpieczeniowych, pracownikw gospodarczych,


pracownikw produkcyjnych, malarzy, lusarzy,
murarzy, robotnikw drogowych i robotnikw budowlanych. Na koniec procza stopa bezrobocia w
powiecie raciborskim wynosia 7,5 %.
l

Idc do sklepu na zakupy czy intensywnie uprawiajc jaki sport czowiek naraony jest na kontuzje. Czsto
dochodzi do skrcenia stawu, stuczenia, bolesnych siniakw, uszkodzenia mini, naderwania lub zerwania
wizade, a take zama. Z
wieloma takimi uszkodzeniami nie trzeba zgasza si do
lekarza i czeka w dugich kolejkach na wizyt. Wystarczy
zgosi si do fizjoterapeuty,
ktry od razu wdroy odpowiednie leczenie. W Orodku

Rehabilitacji AKSON leczymy rnego rodzaju kontuzje


i urazy sportowe korzystajc z
wieloletniego dowiadczenia i
za pomoc odpowiednich metod terapeutycznych. Do dyspozycji mamy nowoczesny
sprzt do elektroterapii, krioterapii, laseroterpai, magnetoterapi. Naszym pacjentom
oferujemy take specjalistyczne masae, terapi manualn, kinesiotaping, wiczenia pod okiem fizjoterapeuty
i wiele wicej i to wszystko
w przystpnych cenach. Na-

R E K L A M A

TA 2015 R. Cakowita kwota kredytu: 2.000,00 z. Czas obowizywania umowy: 12 m-cy.


tosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie poyczki: 5% od cakowitej kwoty poyczki.
176,90 z. Cakowity koszt kredytu wynosi: 176,90 z, na ktry skada si: suma odsetek do zapaty:
poyczki patna w dniu uruchomienia poyczki: 100,00 z. Poyczka wraz z nalenymi odsetkami
h (raty kapitaowe i malejce raty odsetkowe z tym, e ostatnia rata poyczki jest rat wyrwnawcz).
osi 173,08 z. Data sporzdzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny cakowity koszt poyczki oraz
ndywidualnej oceny wiarygodnoci kredytowej. Decyzja kredytowa zaley od indywidualnej oceny
stanowi oferty w rozumieniu przepisw k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

ROT
SKOK

Racibrz, ul. Wojska Polskiego 11


32 417 32 11
Rydutowy, ul. Leona 2
32 457 63 46
www.powszechna-skok.pl

Orodek Rehabilitacji
AKSON
ul.Kolejowa 19
47-400 Racibrz
tel.: 513 574 584
www.rehabilitacja-akson.com
Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU

22 lipca 2015, nr 14 (191)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region komunikacja

W 40 minut pocigiem z Rybnika do Chaupek


Fot. Dominika Szczyrba

Kosztem prawie 160 milionw z odnowione maj zosta tory, perony i przejazdy kolejowe.
paulina krupiska

Trwaj prace na trasie


Wodzisaw lski Chaupki. W miejscu zdemontowanych torw ukadane
s nowe. Wymieniana jest
sie trakcyjna i urzdzenia
sterowania ruchem kolejowym. PKP zaplanowao
przebudow 13 peronw
na przystankach w Czyowicach, Besznicy, Rudyszwadzie oraz na stacjach
Olza i Wodzisaw lski.
- Wszystkie zapewni wygodniejszy dostp do pocigw, gdy bd wysze, wyposaone w nowe
wiaty, owietlenie, nagonienie i zegary. Ponadto
na stacjach zostanie zainstalowany monitoring, co
zwikszy bezpieczestwo
obsugi podrnych - in-

Cz prac zwizanych z rewitalizacj linii Wodzisaw lski - Chaupki


zostaa ju wykonana. Prace na przejedzie kolejowym w Besznicy (na zdj.) dobiegy koca.
formuje rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Mirosaw Siemieniec.
W ramach inwestycji na
24 przejazdach kolejowo

drogowych oprcz remontu


nawierzchni, zamontowane
zostan nowe urzdzenia
ostrzegawcze lub rogatki a
take nowe owietlenie.

PLK w ramach prac zamontuje take 39 nowych


rozjazdw oraz wyremontuje 31 mostw i wiaduktw.
Zmodernizowane bd tak-

e budynki zwizane z prowadzeniem ruchu pocigw.


- Rewitalizacja trasy pozwoli na przywrcenie maksymalnej prdkoci 80 km/h
dla pocigw pasaerskich.
Skady dalekobiene pokonaj tras Rybnik Wodzisaw
lski Chaupki w okoo 30
minut a podr pocigiem regionalnym potrwa 10 minut
duej - zapowiada Mirosaw
Siemieniec.
Prowadzona przez PLK
rewitalizacja to szybka metoda usprawnienia ruchu na
linii kolejowej. Pozwala na likwidacj ogranicze prdkoci oraz na podniesienie poziomu bezpieczestwa m.in.
na przejazdach kolejowo
drogowych. Trasa z Rybnika do Chaupek jest wan
czci regionalnej sieci kolejowej. Pozwoli szybko do-

racibrz - praca

racibrz - inwestycje

oferta szkole w pup

Bdzie remont Wygonowej

Raciborski PUP ma now


ofert dla osb bezrobotnych powyej 30. roku ycia.
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu zawiadamia, e osoby powyej 30. roku ycia mog zgosi si, by uzyska sta
lub szkolenie. Urzd zaprasza
bezrobotnych do wizyty w siedzibie, by mogli porozmawia z
doradcami zawodowymi. Dzi-

Urzd Miasta w Raciborzu planuje kolejne


remonty drg. Tym razem utrudnie w ruchu
mog spodziewa si
mieszkacy Brzezia.
Rozpisano przetarg na
przebudow ulicy Wygonowej w Raciborzu. Modernizacja drogi ma poprawi dojazd do posesji
o numerach 45- 49. Pra-

R E K L A M A

ki takim rozmowom atwiej


bdzie sprecyzowa, w jakim
kierunku powinni podj szkolenie, albo gdzie najlepiej bdzie
dla nich odby sta. Osoby zainteresowane t ostatni form zatrudnienia mog uzyska
szczegowe informacje pod
numerami telefonw 32 -415
-45 -50 wew. 216 i 236.
l

cownik Wydziau Inwestycji i Urbanistyki Andrzej


Szczurek powiedzia nam:
- Na chwil obecn istnieje tam droga gruntowa
wykona z tucznia. Chcemy ten odcinek niejako
ucywilizowa kadc tam
nawierzchni asfaltow.
Zakres robt obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu o powierzchni 1118

m2, wykonanie wjazdw


z asfaltobetonu na nowej
podbudowie tuczniowej,
pooenie prawie 200 metrw krawnikw, pooenie rur ochronnych. W ramach inwestycji wykonane
bdzie ponadto odwodnienie w postaci 3 studzienek rewizyjnych, 3 studni
rewizyjnych. Wykonawca
postawi take oznakowanie

sta si kolej np. do czeskiej


Ostrawy. To take wany korytarz dla transportu towarowego na poudnie Europy.
PKP Polskie Line Kolejowe
S.A modernizuj na lsku
ok. 600 km torw. Ju przeznaczyy na ten cel ponad 2,5
mld z, a w najbliszych latach
planuj zrealizowa inwestycje za 9 mld z.
Rewitalizacj linii na trasie Rybnik Wodzisaw lski Chaupki wykonuje konsorcjum firm Rubau Polska,
Construcciones Rubau, Rover Alcisa. Koszt prac wynosi 159,7 mln z przy dofinasowaniu z Unii Europejskiej w
wysokoci 98 mln z. Mimo,
e pojawiy si informacje o
opnieniach w remoncie to
inwestor, czyli PKP PLK, zapewnia, e pocigi bd kursowa ju pod koniec roku.

pionowe w postaci 6 tablic


i uporzdkuje pobocze za
pomoc humusowania na
powierzchni 200m2. Przebudowa ma zosta wykonana na odcinku 200 metrw. Szeroko drogi ma
wynosi 5,5m. Inwestycja
ma zosta zrealizowana do
30 wrzenia 2015 roku.
l

GazetaInformator.pl >>

Bdzie remont szkoy w Brzeziu

Gmina musiaa opracowa nowy plan i wystpi do Marszaka


Wojewdztwa lskiego o zmian aglomeracji Ndza.
dzenia, nie obowizywa minimalny wskanik koncentracji
liczby mieszkacw do dugoci planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej, std
te aglomeracj objto cay
obszar gminy Ndza. Przepisy zmieniy si w lipcu 2014
roku. Konieczne byo opracowanie propozycji zmiany planu aglomeracji Ndza.
Zmieniona Ustawa Prawo wodne oraz nowe Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w
sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji nakazay, by na obszarach
objtych formami ochrony
przyrody wskanik koncentracji by nie mniejszy ni 90
mieszkacw na 1 kilometr
przewidywanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej.
p

Budynek Szkoy Podstawowej nr 3 zostanie przejdzie gruntowny remont.

Fot. Archiwum Szkoy Podstawowej nr 3

Fot. Coptercamera

Zmiany w planie
aglomeracji Ndzy

R E K L A M A

DLA

region inwestycje

ndza - gospodarka

Zmieniy si przepisy,
dlatego, by utrzyma w
gminie aglomeracj, potrzebna bya modyfikacja
jej granic.
Radni Gminy Ndza o
zmianie planu aglomeracji
Ndza zdecydowali na ostatniej sesji. Dotychczasowa
aglomeracja Ndza zostaa
wyznaczona rozporzdzeniem
Wojewody lskiego z w listopadzie 2008 roku i opracowano j w oparciu o obowizujce wwczas Rozporzdzenie
Ministra rodowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji.
Poniewa Gmina Ndza
w caoci pooona jest na terenie Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w
wietle obowizujcych wczenie przepisw rozporz-

PLUSY BIZNESU11

22 lipca 2015, nr 14 (191)

leszek iwulski

Urzd Miasta Racibrz


rozpisa wanie przetarg na
termomodernizacj obiektu
wraz z adaptacj na cele dydaktyczne w budynku Szkoy
Podstawowej nr 3 przy ulicy
Myliwca 16. Zakres wykonywanych prac, ktre obejmie
zadanie to m.in. docieplenie
dachu i stropodachu w technologii nakadanej pianki, wymian rynien, wymian instalacji odgromowej, docieplenie
cian budynku styropianem,
wymian parapetw, wykonanie drenau wok obiektu
i opaski wok budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnicy, wymian
posadzek w czci piwnicy,
wymian stolarki okiennej i
drzwiowej, remont pomieszcze w-c na parterze, do-

Ostatnio budynek szkoy w Brzezniu by remontowany w 1993 roku, po poarze, ktry strawi
du cz obiektu. W 1998 roku do budynku gwnego dobudowano sal gimnastyczn.
stosowanie pomieszcze do
obecnej instrukcji przeciwpoarowej, wykonanie instalacji owietlenia awaryjnego
i wymian instalacji centralnego ogrzewania i remont

kotowni. Firma, ktra wygra


przetarg bdzie musiaa upora si z tym zadaniem do 21
sierpnia 2016r. Wadium, ktre musi zaoy przedsibiorca zainteresowany startem w

przetargu, wynosi 50000 z.


Termin skadania ofert na realizacj tego zadania upywa
29 lipca tego roku.

obrotu na rynku regulowanym


Giedy Papierw Wartociowych zoono w lutym 2015 roku. Wniosek dotyczy dopuszczenia do obrotu 13.990.000
akcji zwykych na okaziciela
serii A, 10.000.000 akcji zwykych na okaziciela serii B,
1.232.278 akcji zwykych na
okaziciela serii C, 1.100.002 ak-

cji zwykych na okaziciela serii


D, podano w komunikacie. Komisja Nadzoru Finansowego
pozytywnie zaopiniowaa wniosek. Raciborski Sunex znajdzie
si w gronie najwikszych firm
notowanych na Giedzie Papierw Wartociowych.

racibrz - GOSPODARKA

Sunex na Giedzie
Spka od lutego 2015 roku ubiegaa si o dopuszczenie do obrotu na GPW.
Sunex S.A. jest producentem rozwiza w dziedzinie
techniki solarnej w Europie.
Firma powstaa w 2002 roku
w Raciborzu. Oferuje Klientom midzy innymi kolektory soneczne rnego rodzaju,

termosyfony, systemy montaowe, zasobniki. Okoo 60 procent produkcji firmy trafia za


granic.
- Sunex S.A. zosta przyjty do grona czonkw Stowarzyszenia Emitentw Giedowych - poinformowaa spka
na swojej stronie internetowej.
Wniosek o dopuszczenie do

12 Publicystyka

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

region historia

Powd Tysiclecia to ju 18 lat!


Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

Wspomnienia Krystiana Niewrzoa, uczestnika akcji ratunkowej.


krystian niewrzo

Z 7 na 8 lipca 1997 roku


rozpocza si w Raciborzu
wielka powd, ktra w nastpnych dniach ogarna
miasta i wioski wzdu Odry. Zebraa tragiczne niwo. W caej Polsce zgino
55 osb. Tysice osb zostao poszkodowanych.
Niezwyka
ofiarno mieszkacw
8 lipca postanowilimy
z synem Markiem wczy
si do akcji ratunkowej.
Na dachu samochodu osobowego zamontowalimy
cztery specjalne goniki, ktre podczone byy
do wzmacniacza z mikrofonem. Dotychczas sprzt
ten suy do fonoreklamy
ulicznej. Gos nadawany z
samochodu przez megafony dociera do sporej iloci osb. Zgosilimy si
do sztabu akcji powodziowej, ktry zorganizowano w wietlicy Spdzielni
Mieszkaniowej Nowoczesna przy ul. Wileskiej.
Od prezydenta Markowiaka dowiedzielimy si, i w
Szkole Podstawowej Nr 15,
gdzie zwoono migowcami i pontonami powodzian z dachw zalanych
budynkw, jest potrzebna
natychmiast ywno oraz
koce, piwory i odzie. Z
zewntrz nie dotara jeszcze adna pomoc. Poprosilimy kierowcw uka
i Nysy czekajcych przy
ul. Wileskiej na dyspozycje. Tak kawalkad
pojechalimy na osiedle
Hetmaskie przy ul. Starowiejskiej. Kiedy wjechalimy na osiedlowy plac zabaw zobaczylimy zupenie
inny wiat. Ludzie opalali
si na balkonach, siedzieR E K L A M A

Akcja ratunkowa w Raciborzu trwaa kilka dni.


Pod wod znalaza si dua cz miasta, w tym instytucje i obiekty uytecznoci publicznej.
li beztrosko na awkach
pod blokami. Kiedy przez
megafony poinformowaem ich o tym, co dzieje
si 1000 metrw dalej, o
tym e, woda siga do ul.
kowej a powodzianie w
szkole potrzebuj pomocy materialnej i ywnoci,
w cigu 15 minut ustawiy
si kolejki ludzi z penymi reklamwkami. Szybko
zapeniy si obydwa samochody. Ludzie prosili,
aby jeszcze raz przyjecha
na osiedle. Nie potrafiem
ukry wzruszenia i ez. Byem zdziwiony tak reakcj mieszkacw Raciborza. Kiedy przyjechalimy
z tymi darami do SP nr 15
mile zaskoczony by rw-

nie Mirosaw Lenk kierujcy akcj pomocow w


tym obiekcie. Po rozadowaniu pojechalimy jeszcze z podobnym apelem na
osiedle przy ul. orskiej
i Pomnikowej. Reakcja
mieszkacw bya rwnie
natychmiastowa i ofiarna.
Nastpnego dnia, 9 lipca
jedzilimy w poblie zalanych terenw ogaszajc
powodzianom rne komunikaty ze sztabu akcji
ratunkowej.
Informacje
przekazywane nieustannie
przez Radio Vanessa nie
docieray do wszystkich
poszkodowanych, poniewa nie mieli dostpu do
radioodbiornikw albo wyczerpay si im ju baterie.

Akcja pod
Urzdem Skarbowym
Wieczorem w naszym
CB Radiu usyszelimy
gos ratownikw WOPR,
proszcych o pomoc w akcji dostarczania ywnoci do budynkw przy ul.
Gowackiego, Drzymay i
Sejmowej. Szybko pojechalimy do tego miejsca.
Woda sigaa do budynku
pod Urzdem Skarbowym.
Sporo gapiw i ich samochody blokoway dostp
do obrzea wielkiej wody.
Dziki probom wygaszanym przez megafony, ludzie natychmiast odsunli
si i odjechali samochodami. Po skontaktowaniu
si z modymi ratownika-

mi na pontonach, pojechalismy do SP 15. Panie


w kuchni stowki szybko przygotoway paczki,
midzy innymi z chlebem
i mlekiem dla dzieci. Wrcilimy z samochodem dostawczym na miejsce akcji pod Urzd Skarbowy.
Na nasz prob pojecha
z nami samochd stray poarnej z reflektorami, aby od strony baszty
owietli teren, poniewa
zblia si zmierzch. Zapowied ogaszana przez
megafony o przywiezionej
ywnoci zostaa przyjta
oklaskami przez stojcych
na balkonach mieszkacw zatopionych budynkw. Ratownicy WOPR na
trzech maych pontonach
uwijali si niezwykle ofiarnie, ryzykujc zdrowiem i
yciem. ywno przekazywali z pontonw na balkony, a sami mieszkacy
donosili ju paczki na wysze kondygnacje. Najtrudniej byo dostarczy ywno do dugiego budynku
przy ul Podwale, gdzie balkony znajdoway si pod
wod. Ale i z tym poradzilimy sobie. Ratownicy dostali si do budynku przy
ul. Gowackiego, rozbili
kdki z wazw na dach
i w ten sposb przeszli do
ssiedniego bloku. Dwjka
ratownikw mimo zapadajcych ciemnoci zaryzykowaa, zawoc pontonem ywno nawet do
blokw przy ul. Sejmowej.
Najtrudniej byo pokona
silne zawirowania wody na
skrzyowaniu ul. Drzymay z ul. Gowackiego.
Ratunku!
Czowiek tonie!
Okoo godz. 24.00 zakoczylimy akcj dostarczania ywnoci do blokw
poniej Urzdu Skarbowego. Ratownicy WOPR,
zmoczeni, zmczeni zaadowali pontony na samochd dostawczy i odjechali
na posiek do Szkoy Podstawowej nr 15. Razem z
synem pozostalimy jeszcze na miejscu. Przed nami rozcigay si zupene ciemnoci, w ktrych

mona byo dostrzec olbrzymi tafl wody. Z niej


wyaniay si zabudowania. Za niektrymi oknami paliy si wiece. By
to straszny widok. Przez
megafony kilka razy zapytalimy mieszkacw,
czy potrzebuj jakie pomocy, a szczeglnie medycznej. Nie byo adnej
odpowiedzi z okien i balkonw. Okoo godz. 1.00
w nocy postanowilimy
wsi do samochodu i
odjecha z tego miejsca.
Niemal w ostatniej chwili Marek zauway daleko
w ciemnociach jakie poruszane wiateko latarki.
Wyczylimy silnik samochodu. Wtedy usyszelimy woanie kobiecego
gosu: ratunku, czowiek
tonie! Przez Megafony zapytalimy gdzie? Okazao si, i o pomoc woaa
pani z balkonu nad dawnym sklepem spoywczym
obok zakadu fotograficznego w pobliu skrzyowania ul. Drzymay z ul.
Mickiewicza. Szybko, jak
najblisz tras, na skrty
pdzilimy do szkoy nr 15
po ratownikw. Na szczcie jeszcze byli na miejscu. Byskawicznie zaadowali ponton na samochd
i razem jechalimy na ul.
Mickiewicza. Asekurowa
nas wz policyjny, ktry przedtem ciga nas za
jazd na skrty. Podjechalimy pod pomnik Jzefa
von Eichendorffa. Razem
z ratownikami na ponton
wsiedli te policjanci. Gdy
podpynli pod budynek,
okazao si, i na okratowaniu okna sklepu spoywczo-monopolowego wisia kracowo wyczerpany
mczyzna. Z wody wystawaa jedynie jego gowa.
Po zdjciu go z krat policjanci zaoyli mu kajdanki i zabrali na komisariat.
Moglimy si domyle w
jaki celu ten niedoszy topielec tam si znalaz. A
my przeywalimy ogromn satysfakcj z uratowania czowieka. Potem media poday, i na szczcie
w Raciborzu nie byo adnych ofiar w ludziach.

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

22 lipca 2015, nr 14 (191)

racibrz sylwetki

wicz oko i donie w ojczyzny obronie


Fot. Archiwum Raciborskiego Bractwa Kurkowego

Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie kultywuje redniowieczne tradycje.


anna zganiacz

O bractwach strzeleckich z perspektywy historycznej oraz dziaalnoci raciborskiego stowarzyszenia


opowiada prezez zarzadu
Raciborskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego, hetman Jzef Pluta.
Bractwo
strzeleckie wczoraj...
- Historia ruchu strzeleckiego w Europie, w tym
take w Raciborzu rozpocza si we wczesnym redniowieczu. Pierwsze bractwa zaczy powstawa w
Hiszpanii. Fala narodzin
organizacji
strzeleckich
przesza nastpnie przez
Francj, a okoo roku 1150
dotara na tereny Niemiec.
Do Polski moda na zrzeszania si w bractwa dotara wraz z kultur zachodni.
Byy to organizacje autonomiczne, ktre miay na celu
przysposobienie obywateli, czyli kupcw i rzemielnikw do obrony miasta w
razie ewentualnej napaci i
grabiey, poniewa w czasach wojen niejednokrotnie pozostaway bez opieki
wojsk i druyn ksicych.
Mimo e Racibrz zosta zaoony duo wczeniej, prawa magdeburskie otrzyma
w roku 1299. Wwczas ruch
obronny na tych terenach
by ju mocno zakorzeniony. W 1241 roku bowiem
podaczas najazdu Tatarw
na Polsk, Racibrz obroni
si siami wasnych obywateli. Gdy bractwa na stae
zagociy w strukturze organizacyjnej miast, a ich dziaalno ustabilizowaa si,
zainicjowano rnego rodzaju festyny oraz zawody.
Jako e bractwa dziaay ponad cechami rzemielniczymi oraz gildiami kupieckimi, potrafiy skupi w sobie
ycie spoeczne w miecie,
std wynika wielka sia tego ruchu, ktra utrzymywaa si bardzo dugo. Jedna
z podstawowych tradycji w
dziaalnoci bractw, utrzymana do czasw wspczesnych, to wybieranie najlepszego strzelca. Otrzymywa
on tytu krla strzeleckiego.
Mieszkacy grodw cieszyli si, e ronie kolejna
fala obrocw, dlatego te
bractwa dziaay nieprzerwanie a do lat 30. XX
wieku. W Raciborzu, mimo e miasto znalazo si
pod panowaniem rnych
organizacji pastwowych
(Racibrz nalea do cesarstwa austro-wgierskiego,
do monarchii wgierskiej,
do Prus) bractwu udao si
przetrwa i funkcjonowa
niezalenie od zmian administracyjnych. Z chwil
dojcia do wadzy nazistw,
prbowano przeksztaci
bractwo strzeleckie w organizacj zmilitaryzowan.
Po zakoczeniu II wojny
wadze nie sprzyjay odtworzeniu bractw strzeleckich,
dlatego e byy to organiza-

Z okazji 10-lecia swojej dziaalnoci Raciborskie Kurkowe Bractwo


Strzeleckie przygotowao cykl dziaa.W Raciborskim Centrum Informacji
odby si wernisa wystawy powiconej historii stowarzyszenia.
cje niezalene o stosunkowo znacznym majtku. Dowodem na to jest chociaby
uytkowany rwnie wspczenie dom strzelecki w
Raciborzu, ukazujcy skal dziaania organizacji. Na
tym terenie lska funkcjonowao 21 bractw. W pewnym momencie nastpio
odrodzenie tych ruchw.
Nieprzerwanie dziaalno
prowadzio bractwo strzleckie z Krakowa. To wanie na jego wzr okoo 25
lat temu zaczy si tworzy
organizacje w Bytomiu, Poznaniu. Ludze zaczli wraca do tradycji, ktre nios
ducha bractw strzeleckich,
a mianowicie jedno w
dziaalno, wsppraca w
zachowaniu dorobku wsplnego, moliwo swobodnego dziaania bez wojen,
napi - opowiada hetman
Raciborskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego, Jzef Pluta. - Bractwa strzeleckie w Polsce utrzymaay
przydomek kurkowych, poniewa krl Stanisaw August Poniatowski podarowa
pikn, okoo 40 cm figurk
kura z litego srebra bractwu
krakowskiemu - dodaje.
...i dzi
- Bodcem do odrodzenia si raciborskiego bractwa bya wizyta rybnickiej
organizacji strzeleckiej w
Muzeum w Raciborzu w
2004 roku. Jeden z przedstawicieli zapyta wtedy, jak
to moliwe, e w Raciborzu,
tak zasuonym w historii,
nie ma bractwa strzeleckiego. Na spotkaniu w Muzeum obecny by jeden z
naszych czonkw, Marian
Zawisa. Decyzj o zaozeniu stowarzyszenia podjlimy w gronie przyjaci.
1 marca 2005 roku otrzymalimy wpis do Krajowego Rejestru Sdowego. Od
tego czasu dziaamy i do
znacznie wpisujemy si w
koloryt miasta - wspomina
Jzef Pluta.

- Zaczynalimy w 16 osobowym skadzie. Po rnych


perypetiach odeszo kilku
czonkw, ale te cigle doaczay do nas kolejne osoby. Aktualnie bractwo liczy
24 czonkw i 3 czonkw
honorowych. Zwolennikw
znajdujemy wrd ludzi,
ktrzy chc razem z nami
podtrzymywa tradycje. To
musi by w czowieku. Trzeba kocha histori Raciborza. Trzeba lubi strzelanie.
Nie mona ba si chodzenia ze sztandarem w pochodzie i manifestowania charakteryzujcych nas hase.
Dziaalmy w oglnopolskiej
organizacji Zjednoczeniu
Kurkowych Bractw Strzleckich, gdzie obowizuje
jeszcze przedwojenne haso
wicz oko i donie w ojczyzny obronie. Do tego dodalimy wasne haso: Stamy bracia wraz. Podkrela
ono jedno i wsplne dziaanie - opowiada hetman.
Na tle innych
Wyrnia ich statut,
ktrego integraln czci
jest kodeks honorowy. Tam
znajduj si wszelkie kwestie dotyczce historycznej
strony dziaalnoci Raciborskiego Bractwa Kurkowego. Charakterystycznym
elementem odrniajcym
raciborskie stowarzyszeni
od innych to wanie strj.
- Mamy strj wzorowany na
bractwach strzleckich z lat
1890-1915. To krj mundurowy. Celowo nie preferowalimy ubiorw kontuszowych, ktre bardziej
nawizuj do szlachty ni
do mieszczanstwa. Wydaje nam si, e ten ubir jest
odpowiedni. Na znajduj
sie symbole Raaciborza oraz
lska. Na nasz sztandarze
rwnie widnieje godo Raciborza.
Jestemy postrzegani jako do dynamicznie dziaajce bractwo, ktre ma
swoj wyran tosamo.
Bierzemy czynny udzia w

ruchu europejskim. Co 3 lata odbywa si zjazd bractw


z caej Europy, w tym roku
wyjedamy do Peine, gdzie
odbd si wybory krla
strzeleckiego Europy. Bdzie nas reprezentowa nasz
byy krl Kazimierz Domasik - wyjania Jzef Pluta.
10 lat mino
Po picioletnim okresie
dziaalnosci otrzymali sztanR E K L A M A

dar ufundowany czciowo


przez stowarzyszenie, a czciowo przez powiat i miasto. Posiadaj te swoj siedzib, w ktrej znajduj si
ozdobne kokowane tarcze
strzeleckie. Podczas strzelania krlewskiego do tarczy
celuj czonkowie bractwa.
Sporod nich wybierany jest
krl strzelecki. Dla podkrelenia wagi tego wydarzenia
zaprasza si osoby zasuone dla bractwa lub miasta.
One strzelaj do tarczy honorowej. Na tarczach mona odnale nazwiska m.in.
prezdenta Lenka, byego starosty Hajduka, ksicia raciborskiego. Ich obecno pozwala nam wierzy, e to co
robimy, postrzegane jest z
du yczliwoci.
Na tarczach zapisana
jest cz historii. - Po katastrofie smoleskiej, nie
wiedzielismy jak zareagowac. Udao mi si wymyli
pewn now formu. Skoro
bractwa strzelaj w radoci,
to powinny strzela take w
smutku. Powicilimy temu
wydarzeniu specjaln tarcz
i zorganizowalimy strzelanie aobne. Wzili w nim
udzia prezydent Mirosaw
Lenk, starosta Adam Hajduk, wszyscy hetmani okrgu lskiego. W takiej sytuacji, w jakiej znalaz sie kraj,
bylimy gotowi nadal mu
suy - mwi hetman bractwa.

- Udao nam si take


odpowiednio uhonorowa
800. rocznic panowania Mieszka Raciborskiego na tronie w Krakowie,
mimo e powtpiewano w
to, e przedsiwzicie si
powiedzi. Swoj obecnoci zaszczyci sam kardyna Stanisaw Dziwisz,
ktry wypowiedzia bardzo wane dla mnie sowa. Podzikowa nam, e
przypomnielimy Polsce
lski to, e lsk lea w
Polsce - dodaje.
- Te 10 lat to okres
wytonej pracy. Ciesz
si, e jako wspzaoycielowi
stowarzyszenia
udao mi si przez dwie
kadencje by przewodniczcym, hetmanem bractwa. Chciabym podkreli yczliwo rnych
insytucji, miasta, powiatu. Spotykamy si z du chci wsppracy,
pomocy, zrozumieniem.
Przekada sie to na spoeczestwo
Raciborza.
Wewntrz
organizacji
czujemy, e jestemy potrzebni. Rozwijamy si
i mamy nadziej kultywowa tradycje. Dzikuj wszystkim tym, ktrzy
s zaangaowani w nasz
dziaalno, zachcamy do
kontaktu oraz uczestnictwa w naszych poczynaniach i wsppracy - podsumowuje Jzef Pluta.

14 Zdrowie
R E K L A M A

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

22 lipca 2015, nr 14 (191)

racibrz zdrowie

WIZYTWKI, ULOTKI

Bezpatne badania

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Fot. raciborz.com.pl

Badania w caoci finansowane s przez Starostwo Powiatowe.


paulina krupinska

Powiat Raciborski we
wsppracy ze Szpitalem Rejonowym im. dr Jzefa Rostka w Raciborzu kontynuuje
realizacj bezpatnych bada dla ciarnych mieszkanek powiatu raciborskiego
na oznaczenie antygenu cytomegalii i toksoplazmozy
(TOXO+CMV). Do wykonania badania niezbdne jest
skierowanie od lekarza ginekologa.
Badania wykonuje Laboratorium Analityczne Szpitala Rejonowego w Raciborzu
w dniach: poniedziaek, wtoR E K L A M A

Aby skorzysta z bezpatnych bada naley skontaktowa


si z laboratorium w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
rek, roda, pitek w godzinach: 6.00 11.00 i 14.00
16.00, czwartek w godzinach:
14.00 18.00. Badania prze-

prowadzane bd do 31 grudnia 2015 r. Wicej informacji


pod nr tel.: (32) 755 51 70,
(32) 459 73 48.

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Nieznane miejsce, bariera


jzykowa, uszkodzony samochd - nawet drobne zdarzenie
parkingowe potrafi dostarczy
duo stresu. Dobrze przed wyjazdem za granic zaopatrzy
si we wzr owiadczenia powypadkowego, najlepiej w jzyku polskim i jzyku angielskim.
Jest to jednolity wzr obowizujcy na terenie caej Europy. W
niektrych krajach niezbdna
bdzie nam zielona karta.
Warto poosiada ubezpieczenie assistance, ktre chroni
nas nie tylko w przypadku awarii auta, ale rwnie gdy dojdzie

22 lipca 2015, nr 14 (191)

Kolizja za granic. Co robi?

do kolizji lub wypadku. Przed


wybraniem oferty warto zorientowa si, jakie usugi wchodz
w jej zakres - czy moemy liczy
na nocleg, samochd zastpczy,
pomoc prawn i opiek medyczn oraz czy polisa obowizuje
na terenie wszystkich krajw,
przez ktre bdziemy przejeda. Dodatkowy komfort to
nieobowizkowe ubezpieczenie
autocasco. Przed wyjazdem naley jednak sprawdzi jego zasig terytorialny oraz upewni
si, czy jego zakres obejmuje
np. odszkodowanie za kradzie
pojazdu za granic.
W pierwszej chwili po kolizji
naley zabezpieczy miejsce wy-

NAPRAWY POWYPADKOWE

padku, wczy wiata awaryjne


i ustawi trjkt ostrzegawczy, a
w niektrych krajach - naoy
kamizelk odblaskow. Jeli do
zdarzenia drogowego doszo na
terenie Unii Europejskiej i nikt
w nim nie ucierpia, nie ma potrzeby wzywania policji. Inaczej
jest na wschodzie Europy, przyjazd Policji to podstawa dochodzenia odszkodowania. Policja
bdzie rwnie konieczna take, gdy sprawca kolizji nie chce
przyzna si do winy, nie chce
okaza dokumentw, nie jest
wacicielem pojazdu, s wtpliwoci co do jego stanu trzewoci lub uszkodzeniu uleg samochd subowy.

MECHANIKA POJAZDOWA

Gdy decydujemy si nie


wzywa adnych sub powinnimy spisa wsplne owiadczenia o zdarzeniu drogowym
w dwch kopiach, po jednej dla
kadej ze stron zdarzenia. Naley dopilnowa, by dokument
zawiera: dane pojazdw, dane kierowcw z okazanych dokumentw, dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy: numer,
okres wanoci i nazw towarzystwa ubezpieczeniowego,
czas i miejsce zdarzenia, opis
uszkodze.
Pod adnym pozorem nie
wolno podpisywa dokumentw, ktrych nie rozumiemy
lub oddawa oryginalnego do-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

kumentu ubezpieczenia OC.


Gdy uszkodzenia samochodu nie pozwalaj na kontynuowanie podry, z pomoc
powinno przyj towarzystwo
ubezpieczeniowe sprawcy - zapewni holowanie, auto zastpcze oraz napraw. W przeciwnym razie naley skorzysta z
wasnego assistance. Jeli to
my spowodowalimy kolizj za
granic, szkoda bdzie likwidowana z naszej polisy OC w pastwie waciwym dla poszkodo-

wanego. A co z uszkodzonym
autem? O ile wykupilimy
przed wyjazdem dodatkowe
ubezpieczenie, moemy skorzysta z pomocy assistance lub
autocasco. W przypadku gdy
posiadamy jedynie polis OC,
za ewentualne holowanie i napraw auta musimy zapaci z
wasnej kieszeni. Bez wzgldu
na zakres ubezpieczenia warto
poinformowa naszego ubezpieczyciela, e doszo do stuczki.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

22 lipca 2015, nr 14 (191)

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE, PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE CIAN
I ELEWACJI.
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875
Racibrz Ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

18 Ogoszenia

22 lipca 2015, nr 14 (191)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

- tekstowe - graficzne -

14,-

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Dodatkowa gotwka na wakacje?!


Zapraszamy! tel. 882-19-33-33
lub 882-19-34-34

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 860
Zatrudnimy kucharza, kuchark
w Restauracji Dzika Ra w Raciborzu. Wymagane dowiadczenie.
Tel.608-455-912
Poszukiwany kierowca do rozwoenia pizzy w Raciborzu. Kontakt
w godz. 10-20 pod nr 608-455912
ATERIMA MED Opiekunki osb
starszych w Niemczech tel. 32 506
55 87
SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK
Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31
Operacja zamy w klinice okulistycznej Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu do kliniki
i rozliczenia z NFZ
Tel. 602 150 886

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

nieruchomoci
Sprzedam
wyremontowany dom w Pietrowicach Wielkich o pow. ok 125m2 z poddaszem uytkowym. Kuchnia,
2 azienki, 5 pokoi, garderoba, suszarnia, czciowo podpiwniczony. Cena 350 tys. z.
Kontakt 794 211 374 po 19.00.
Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a.
Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy 605
742 269
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Wojska
Polskiego (3 pitro) od lipca
2015. Umeblowane. Atrakcyjne
warunki. Kontakt: 77 485 51 87

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

tel. 509 289 833

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz,
ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

usugi

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

22 lipca 2015, nr 14 (191)


R E K L A M A

Zapowiedzi 19

racibrz - ZAMEK - 1 sierpnia

Intro Electronic Music Festiwal


1 sierpnia na dziedzicu Zamku Piastowskiego
w Raciborzu odbdzie si
druga edycja fetiwalu Intro
Electronic Music Festiwal.
Festiwal po raz pierwszy
odby si w 2014 roku na
bazie cyklicznych imprez
klubowych Drops Beats
Not Bombs. Eventy aktorskie, malarskie, rkodzielnictwo, take strefa mody
alternatywnej poszerzaj
format okoofestivalowy.
Na atmosfer Intro wpy-

wa niepowtarzalne miejsce - dziedziniec Zamku


Piastowskiego graniczcy z
Browarem Racibrz z 1567
roku. Pord historycznych
krugankw miesza si nowa fala i pozytywna energia
nie tylko u samych uczestnikw, ale i artystw wystpujcych na Intro. Warto tu by, a nawet trzeba.
Gdyby kto zapyta - gdzie
bdzie flow, gdzie poznasz
nowych ludzi i zataczysz
z morzem gw 1 sierpnia?

Odpowied jest prosta - w


Raciborzu, na historycznym granicie. Towarzyszy
Ci bdzie dobra kuchnia i
przed wszystkim muzyka.
Podczas II Intro Electronic Music Festiwal wystpi XXANAXX, The Dumplimgs, Yoachim, Band Of
Endless Noise, Sudarynja Electro, DJ Endr:u, DJ
Robbie, DJ Seb, DJ B. Project, DJ Furrier, DJ Larsen.
Pocztek imprezy o godz.
17.00. Bilety w cenie 30 z.

WODZISAW - PARK MIEJSKI - 24-25 LIPCA

racibrz - park roth - 9 sierpnia

Najcieplejsze
Miejsce na Ziemi

Koncert Olgi
Prochazkowej

Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae zblia si wielkimi krokami. 24-25 lipca w Parku Miejskim w Wodzisawiu lskim
odbdzie si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza
kilka tysicy osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum miejskiego
parku tworzy niesamowity
klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka
reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Do tej pory
na festiwalu wystpili midzy
innymi Bednarek, Raggafaya,
East West Rockers, Jamal,
Habakuk i Dreadsquad. W
tym roku Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbdzie si ju
po raz dwunasty. Pierwszego dnia, tak jak w latach po-

9 sierpnia o godz. 17.00


w muszli koncertowej w Parku Roth w Raciborzu wystpi Olga Prochzkov. Olga Prochzkov to gwiazda
czeskiej opery. Wystpia
ju na deskach Raciborskiego Centrum Kultury, midzy
innymi w styczniu 2012 roku
wraz z grup teatraln Teresy Okaj TEREGREC.

przednich, zabrzmi dwiki soundsystemw. W pitek


dla publicznoci wystpi Dr
Love, Slaveah, Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad, Pozyton
Sound, Yardee Crew, Foliba &
Ablaye Badji. Odbd si take warsztaty na bbnach afrykaskich. W sobot wystpi
zespoy na ywo. Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour, Damian SyjonFam.

Wtedy take akompaniowa


jej pianista Frantiek md.
Razem z nim Olga Prochazkova wystpia take w ramach raciborskiego koncertu noworocznego w lutym
2013 roku. Artystka wystpia rwnie w koncercie witecznym w kociele
Wniebowzicia Najwitszej
Maryi Panny.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 LIPCA - WCK - WODZISAW
WDK Czyowice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na
wycieczk do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze (www.energylandia.pl)
Koszt przejazdu 30 z + bilet wstpu
24 LIPCA - MOK - PSZW
Miejski Orodek Kultury w Pszowie oraz Astrohunters zapraszaj na niezwyke wydarzenie nocne ogldanie nieba.
24 lipca o godz. 21.00 na terenie stadionu TS Grnik Pszw
odbdzie si pokaz multimedialny oraz obserwacja nieba profesjonalnym sprztem.
26 LIPCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
26 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu wystpi Barbara Broda-Malon z zespoem. Wokalistka bdzie piewaa piosenki Marka Grechuty oraz Anny German.

Wadca Piercieni. Projekcja rozpocznie si o godz. 21.00 i


zostanie zorganizowana w ramach Objazdowego Kina Allegro.
1 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ
1 sierpnia o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w
Raciborzu rozpocznie si Intro Electronic Music Festiwal.
Wystpi midzy innymi XXANAXX, The Dumplings, Yoachim,
Band Of Endless Noise, Sudarynja Electro. Bilety na festiwal w
cenie 30 z.
1 SIERPNIA - MAGIC - KRZYANOWICE
1 sierpnia w klubie Magic odbdzie si koncert Arona Chupy, twrcy hitu Im an Albatroz.
9 SIERPNIA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
9 sierpnia o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w
Raciborzu odbdzie si koncert Olgi Prochazkowej.

26 LIPCA - SANKTUARIUM - RUDY


26 lipca o godz. 17.00 w Sanktuarium Marki Boej Pokornej w
Rudach odbdzie si koncert organowy Krzysztofa Kotoskiego z Gliwic. Koncert odbdzie si w ramach festiwalu
Muzyka w Starym Opactwie. Wstp wolny.

14 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE


14 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd
si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci tym razem bd
wykonyway ozdoby z masy papierowej i solnej.

29 LIPCA - RCK - RACIBRZ


29 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty cyrkowe. Koszt udziau 10 z.

14-16 SIERPNIA - G5 - RACIBRZ


Tegoroczna edycja Raciborskiego Konwentu Mionikw
Fantastyki i RPG Goblikon odbdzie si 14-16 sierpnia w
Gimnazjum nr 5. Tym razem konwent odbdzie si pod hasem
Wojny mitw.
16 SIERPNIA - park roth - RACIBRZ
16 sierpnia w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu odbdzie si koncert W krgu opery i nie tylko. Wystpi
Joanna Wojnowska (sopran), Micha Goawski (baryton/fortepian), Ewa Lopocz (sopran), Andrzej Ros (fortepian/sowa).
20 SIERPNIA - PAAC - KROWIARKI
20 sierpnia o godz. 11.00 w Paacu w Krowiarkach rozpocznie
si 4. edycja zjazdu byych wychowankw tutejszego
Domu Dziecka.

30 LIPCA - RCK - RACIBRZ


30 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty teatru obrazkowego dla
dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Koszt udziau 10 z.
31 LIPCA - KSIGARNIA SOWA - RACIBRZ
31 lipca w godzinach od 10.00 do 16.00 w ksigarni Sowa w Raciborzu odbdzie si turniej gry w Carcassonne.
31 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ
31 lipca na zamkowym dziedzicu bdzie mona obejrze film

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Rozrywka

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

racibrz zdrowie

ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8


tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

Zespoy Stowarzyszenia rdo


podczas wakacji odwiedz trzy zagraniczne festiwale.
Fot. SKZR rdo

- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej

Raciborzanie wrcili
ze Zotych Piaskw
paulina krupinska

Ju po raz szsty tancerze


ze Stowarzyszenia Kultury
Ziemi Raciborskiej rdo
wzili udzia w Balcanfolkfest w Bugarii. Maoretki
Tcza I i trzy grupy folklorystyczne - Raciborzanie I, II i
III wystpoway w kurorcie
turystycznym Zote Piaski.
Zaprezentowali ukady Burleska, lsk, Lublin i Polonez.
Na usytuowanej nad brzegiem morza scenie koncertowali wraz z wieloma zespoami z Polski oraz Czech, Gruzji,
Cypru Pnocnego, Czarnogry, Serbii, Rosji, Boni i Hercegowiny. Koncerty odbyway si co kilka dni wieczorami,
pozostay czas wypeniony by
wycznie odpoczynkiem w
morzu, przyhotelowym basenie, na play, w wesoym miasteczku czy dyskotekach. By
te czas na zwiedzanie Warny
i pokaz w delfinarium. Organizatorem i kierownikiem wyjazdu bya pani Aldona Krupa
Gawron.
Na pocztku sierpnia
modsza kapela Raciborzanka wraz z Zespoem
czok z Gminy Ndza
wyjedzie na 2 tygodnie na
Midzynarodowy Festiwal do

Zespoy SKZR rdo wziy udzia


w Balcanfolkfest w Bugarii.
Fot. SKZR rdo

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

Tancerze w wolnych chwilach


zaywali kpieli w Morzu Czarnym.
Corlu w Turcji, za we wrzeniu starsza kapela Raciborzanka i Zesp Raciborzanie

I koncertowa bd w Szanghaju w Chinach i w Dubaju


w Emiratach Arabskich.

You might also like