You are on page 1of 411

SONER YALIN

KAYIP
SCL
ERDOAN'IN
ALINAN DOSYASI
ARATIRMA

k rrm / Kcvli Y aynevi: 324

Arattrma: 38
KAYIP SCL
Erdoan'n alm an Dosyas
S o n er Yaln

Soner Yaln, 2014


Krmz Kedi Yaynevi, 2014

Yayn Ynetmeni: lknur zdemir


Yayna Hazrlayan: Haluk Hepkon
Aratrma Asistan: Pnar Saraolu
Son Okuma: Sabiha ensoy
Kapak Tasarm: Yksel Doru
Grafik: Yeim Ercan Aydn
Tantm iin yaplacak ksa alntlar dnda, yayncnn yazl izni alnmakszn,
hibir ekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla oaltlamaz,
yaymlanamaz ve datlamaz.
Birinci Basm: Haziran 2014, stanbul
ISBN: 978-605-4927-40-1
Krmz Kedi Sertifika No: 13252
Bask: Pasifik Ofset Ltd. ti.
Cihangir Mah. Gvercin Cad. No: 3/1 Baha Merkezi A Blok Kat: 2
34310 Haramidere/STANBUL
Tel: 0212 412 17 77 Sertifika No: 12027
K rm z K ed i Yaynevi
kirmizikedi@kirmizikedikitap.com / www.kirmizikedikitap.com
m er Avni M. Emektar S. No: 18 Gmsy 34427 STANBUL
T: 0212 244 89 82 F: 0212 244 09 48

S o n e r Y a lm

KAYIP SCL
Erdoan'n
alnan Dosyas

ARATIRM A

Ali Mehmet Yaln


Nam- dier; Bankac'ya...
(Szm tuttum yazdm; keke grebilseydin.)

G iri

Tarih: 27 Aralk 2012


Silivri Cezaevi'nden ktm...
ki vl sonra evimde uyandm sabaha.
Ktphaneye girdim. Polisler gn boyu yaptklar arama sra
snda tm kitaplar birbirine kartrmlard. Ktphane dankt.
Dzenlem ek zam an alacakt.
lk gn baladm almaya; ve bu aslnda benim iin kitapla
rma "merhaba" demekti.
Aradan ka gn geti bilmiyorum. Babakan Recep Tayyip
Erdoan ile ilgili yazlm kitaplar bir araya getiriyorum. Kitap
lar tamamd; ama ayrca bir defter ile bir dosya olacakt.
Aradm... Aradm...
Yok. Bulamadm.

yi biliyorum, dosyann zerine "Erdoan'n Sicili" yazm


tm. Erdoan ile ilgili topladm zel bilgileri ileride kitap yap
mak iin bu dosyaya koyuyordum. ok zel bilgiler toplam
tm; yllarn emei vard. Bulmalydm.
Aramaya devam ettim; bulacaktm o dosyay...
Ktphanenin iki katrm altm stne getirdim. Yok.
Evin her yerine baktm. Bulamadm.
Dosya ve defter kaypt...
Anladm:
O dosyay ve o defteri evden biri /birileri almt!
Peki...

Hrsz kimdi?
nce dedim ki; "Polis olsa gzalt-tutuklama srecinde med
yaya szdrr, 'Babakan' bile filemiler' diye yalan haber yap
trrd!"
yle ya...
Rahmetli AP'li Bakan Seyfi ztrk'n yllar nce Nazl
Ilcak'm zel hayatyla ilgili syledii ve benim bir ajandama
ylesine yazdm iki cmlelik not medyaya servis edilmi ve
gnlerce yazlp sylenmiti.
7

Polis bu frsat karmazd!


Hayr. ''Erdoan'n Sicili" medyaya sunulmad.
O halde...
Dosyay ve derteri alan polis deil miydi? Adi bir hrszlk
vakas myd?
Bilmiyorum.
Bildiim; evimden 14 ubat 2011'de polisler tarafndan ka
rldm ve iki yl evime giremedim. Ev kapalyd.
Hrsz girdiyse niye bir tek o dosyay ve defteri alsn? S a m a .
Peki...
Polis alm ve gzalt srasnda kaybetmi olabilir mi?
Olamaz; nk evden alnan her defteri, kitab, CD ve DVD'yj
ben grdm, zerine imza attm
yle ki halen almakta olduum bir ailenin soyaacn bile
polis ald. ok iyi hatrlyorum; "Am an dikkat edin, kaybolma
sn, ok emek harcadm," diye uyarda bulundum.
Eminim...
Polisler o dosyay ve o defteri imzalamam iin nme getir
medi.
Nerede "Erdoan'n Sicili"?
Tahminim var kukusuz.
alayan Adliyesi'nde tahliye edildiim durum ada yle
dedim:
''Baksanza, Babakan Erdoan bile kendisinin dinlendiini,
ofislerinde dinlem e cihaz bceklerin b u lu n d u u n u aklad.
imdi sra bu bcei yerletiren ktlk m erkezin i ortaya
karmaya geldi. Buradan aklyorum
Biz bu tertipileri biliyoruz. Yazdk. Ve 2 yld r da bu m a h k e
m e salonunda haykrdk.
Bu tertipiler: Deniz Baykal'a kaset kom plosu kuranlardr.
Bu terap ler: Bir deil, deil, be-yedi d eil, 10 M H P 'liy e
kaset komplosu kuranlardr.
Bu tertipilerin kim olduu bellidir. Kom plo kuraca keinin
telefonunu dinleyecek, adm adm takip ed e c e k , gizlice evlere
girip kam eray yerletirecek, g r n t leri kayd ed ecek, m o n ta j ya
pacak, yurtdndan in te rn e te szdracak ve hi yaka la n m ay aca k!
Bylesine bir te rtib i kim yapabilir?
Srtn d e vlete d ayam ad an ; d e v le tin is tih b a ra t o la n a k la rn a
sahip olm ad an bu tezgh ku ru lab ilir m , y a p la b ilir m i?
8

Trkiye'nin merakla aratg aai C c " ce. et ite c^cur.


fcvet, biz bu tertpier b yoruz; bunlar .aza g mtz n bize
dc komplo kurdular; bi g sayarlar nr za . rs , v^or dosyalar
ykleyip bizi hapr>e attrdlar..* (27 V ah < 2 G12
D nelim tekrar "E rd o an 'n Sicili" dosy asna...
Bize kom plo kuranlar, insanlarn e le r in e szde "d elil" ko
yanlar, "lerid e lazm olu r" diye kim i bilgi ve belgeleri de alm
olam az rn?
Bal g ib i olur.

I
lard.

m inim ; o dosyay ve o defteri alanlar bize komplo kuran

14

u bat'ta evim e giren tm polisleri sulam ak doru deil;

ilerinde iim drst yapm aya alan em eki polisler mutlaka


vardr.
Am a...
B iliy o ru m ki...

lerinden bazlar o dosyay ve o defteri ald. leride


E rd oan'a kar kullanm ak iin a.p gtrd. Polisler, bana g
venilip zel olarak anlatlan bilgileri, iddialan telefon-ortam din
lem eleriyle elde edem ezlerdi.
Belki polis ekibinin i n e byle gzice grevlendirilmi biriki polis koyuyorlar. Bunlar evlerdeki, iyerlerindeki aramalarda
ileride kullanlm ak zere "d elil" aryorlard.
A klm a byle birok olaslk geliyor. Ne bileyim...
D osyay ve defteri o gn evim de incelem e olana bulam a
dklar iin dosyann zerindeki "Erdoan'n Sicili" yazsna ba
kp "iin d e iim ize yarar bilgi v a rd r" diye mi alp gtrdler?
yle ya, onlara gre ben "karanlk bir adam m " ve elim de ok
zel bilgiler olabilirdi. aldlar. Resmi tutanaklara geirmediler.
Bana im zalatm adklar iin de bir daha ortaya karmadlar.
Sonra kim in ald konusunu braktm ; yapacak bir ey yok
tu; buras Trkiye...
E rd o an 'a ynelik 17 Aralk Operasyonu balaynca, bekle
dim ; "B ak alm bizim dosya ve defterden de bilgiler ortaya seri
lecek m i" diye!
te o gnlerde...

Hrriyet gazetesinden Aye Arman 17 Aralk Operasyonu'yla


ortaya serilen Erdoan-Cem aat kavgasn sorunca yle konutum:
9

"Erdoan'la ilgili belgeler, d o s y a la r t o p l u y o r d u m, ileride ki


tap y a p m a k iin. O polisler ald o n la r v e y o k e ttile r. Yok o dosya!
O dosyayla Recep Tayyip E rd o a n ' filediler! B e n i m elimdeki bu
dosyay kim ald, yok e tti? O d o s yay b i r y e r e k o y d u l a r , zaman
gelince aa c a k la r h e r h a l d e ! " ( 1 4 O c a k 2 0 1 4 )

Sonra d e d im ki, "O d o s ya ve o d e f t e r b a n a artk geri gelmez.


Belki C e m a a t / p a r a l e l yap o b ilg ile ri Cumhurbakanl'na aday
olm as kesinleen E rd o a n aleyhinde kullanacak. En iyisi km a
sn hi b e k l e m e , o t u r yaz."

Kayp Sicil/Erdoan'n alnan Dosyas kitab byle ortaya kt...


Soner Yaln
M ays 2014-stanbul

B l m :1
TEYF

Rize blgesi M t) 4000, lerde Kuban; M 3200'lerd*: Koli*t m*.


Pontus Krall dneminde Sannika; Roma mparator jfyt (Un*
minde Pontus Polemoniacus; Bizans mparatoru i. jusAmiar**
zamannda Rhisios; Osmanl Devleti ve Cumhuriyet'ir* ilk d
nemlerinde Lnzistan olarak adlandnld.
Rize, Yunanca "Rhizios" (pirin) ya da Rumca "Rza" da
etei) szcnden geliyordu. Petamva; Rize'nin Gney >u esinin Osmanl dnemindeki adyd. Pilihoz ise Potamya'nn
ky. Yeni ad, Dumankaya.
Dumankaya... Babakan Recep Tayyip Erdoan'n baba tara
fnn ky.
Babas; Ahmet Erdoan.
Dedesi; -nfus kdnda Teyp- Bakatal Tayyip
Erdoanlar "Bakatal" lakabn kullanyordu.
Dr. Turgut Gnay'n Rize h Azlar kitabnda, J'Bakata sz
c yok. Osmanl-Trke Szl'nde byle bir isim-szck
yok. dem Ik'n Antik Kaynaklarda Karadeniz Belgesi kitabnda
"Baktriallar" var; ama onlar Kuzey Afganistan halk. brahim
Telliolu'nun Osmanl Hkimiyetine Kadar Dc Kmdeniz ie
Trkler kitabnda da yok. Laz dilinde yok. Hemince dilinde vokok szle baktm, bulamadm.
Yazar Muhammet Safi, Rize Tahrir-i r Envanteri isimli ese
rinde, Babakan Erdoan'm bundan 159 sene ncesine yani 1850
ylma ait aile kaytlarm Osmanl Arivlen'nde bulduunu yaz
d. Bu kaytlarda Rize'de 1850'de yaayan, 1682 ailenin isimleri
ve kyleri, dedikleri vergilerle birlikte yer alyordu.
Pilihoz (Dumankaya) ile hemen yanbandaki Kaluharaf
(Kiremitky) deftere bir arada kaydedilmiler ve deyecekleri ver
giler, deftere "Karye-i Pilihoz Kaluharaf" bal altnda ilenmiti.
Deftere gre, ailesi gemite "Bakatclu" lakabm kullanan
Babakan Erdoan'm byk amcas olan ve Rize'nin o yllarda
"Pilihoz" adn tayan "Dum ankaya" kynde iftilik yapan
"Bakatolu M em i", devlete 86 kuru verg: demiti.

Defteri yaymlayan M uhammet Safi, Bakatolu Morti^


Barbakan Erdoan'n byk byk d edesin m kardei o ld u ^ '1
yazd
Piliho? Kv'nde en fazla vergiyi deyen ikinci mkellef
duunu ve Erdoan'n Luiyk bv k dedesinin, yani asl cetlor,
nn Osmanl Arivleri'nde bulunan 1831 tarihli defterde kavt]
bulunduunu iddia etti;' ancak tasnifler yllardr tamamlanan*
d iin, o dnemin defterleri aratrm aclara kapal" idi.
Muhammet Safi. "Erdoan'n asl cetlerinm " kaydnn o ^
terde olduunu nereden biliyor acaba? Biraz zorlam a var.
nk...
Dr. Arzu Pehlevan'n Topkap Saray'nd a bu lu nan Rize tar
hinin 1869-71 yllarn kapsayan, 1495 N um aral er'iy y e Sicj
Defteri (mahkeme kaytlarnda) aratrm asnda; "Bakatolu"
diye bir slale ismi yok. "Baskabolu" diye bir slale var. Ayrca
"Bakatolu Memi" yok, "Baskabolu M em i" var!
Bonakolu var... Bursalolu var... B ad atlolu var... Uzun
uzun hangi slale isimlerinin olduunu yazm ayaym . "Bakat
olu" yok!
Uzatmayaym, sadece Erdoan'n h em erilerin in hazrladj

Giincysu Rize kitabnda "Bakatolu" m ahallesi var. Kitabn 351.


sayfasnda "Kyde yalnz Bakatolu m ahallesine yol gitmez"
diye bir cmle geiyor.
Bir yerde daha "Bakatal" ad geiyor...
Tarih: 11 Austos 2004
Babakan Erdoan Grcistan gezisinde yle dedi:
"Ben de Grc'ym, ailemiz B atu m 'd an R iz e 'y e g etmi bir
Grc ailesidir."
Olabilir mi?
Gney Osetya'nn bakenti olan T sk h in v ali'ye b a l kylerin
arasnda Bakata (Bagata) ad var. Yaasn "B a k a ta l"y bulduk!
Bagata;

Grcistan'a

bal

G ney

O sety a

blgesinde;

Tskhinvali'ye bal.
Kuzey Kafkasya'ya balantl bir ticaret y o lu zerinde yer
alan Tskhinvali'de kark bir nfus vard: Y z d e 38.4 Yahudi;
yzde 34.4 Grc; yzde 17.7 Erm eni ve y zd e 8.8 O set.
Blge, 1801'de Ruslar tarafndan igal ed ild i; n fu s dald.
Bugn kukusuz bu nfus yap s d e iik tir; yzde 67.1
12

Os**t'tir. (*<m y iis t lr j r,t I rriM-ri y it/A v t, Yahudi yO/yJ** '> *


ve Kular yzd e *V Yitimdiler vf-l ruertiler \M A y*"/ terk t'fr n ^ h

r;rdoan diyor k:
"Babama sordum 'li/ I ,1/ rn y/, liirk m y /?' dedrn. AlJ<*h
rahmet eylesin, babam (A ln ci Krdoan) d*di k: 'C>#um b*-r de
dedemi' sordum; 'Dede b i/ I.az m yz, K rk m i y / f ' "forinm ,
dedi, yiirtn leceiz. ld ^ m i/ /./iman A llah bize bir v .ru vra
c.k; torunum R abbinkim ? Nebin kim ? D in in n*,7 Ar na kavm ir r*
d iye bir soru sormayacak. Sana sorduklar /am an 'Elham d lillah
M slm an'm de, ge.'"
nsanlar hangi in a n la n ve etnik, kim likte olursa olsun benim
iin eksiklik deil, aksine zenginliktir. D zeysiz, speklatif ya
ktrm alardan hep kandm .
K im kendini hangi inan ve etnik kim likle tanm lyorsa, be
nim iin "doru" odur.
E rd o an "G rc 'y z " diyorsa, yledir.

Em ine H anm "A rap'm " diyorsa dorudur


G elelim te k ra r A hm et E rdoan'n sylediklerine
D iy o r ki, "O lu m ben d e dedem e so rd u m !"
B ab asna deil d ed esin e so ru y o r N iye? n k babas Baka tali
T ay y ip , A h m et E rd o an kkken k ayb old u!

N asl kaybolduuna d a ir id d ialar var.


Birincisi...
T arih: 8 M a rt 1 916
Birinci D n y a S ava...
Ruslar, R ize'yi i*gal etti Y re halk evin i, b ah esin i, h a y v a n
n b rakp T rab zo n 'a d o ru k am ay a b alad.
K ulara en b y k yard m K arad en iz'd ek i R u m v e E rm en i
eteler y a p t. ki yl n c e stan bu l'd an R ize'y e g e le n v e b u r a
daki yerli halkn k atlm yla g c n artran ttih at Teklat-
M ah su sa fed aileri, igalci g lere kar ete sav a v e rm e y e b a
lad .2 ttih at fedailerin arasn d a "B a k a ta lla r" o la ra k s y le n e n
F rd o a n 'n a kraba lan v a r m yd? G n Ik iler a ras n d a ; Tu z cu o l u
1 R o b crt Titiapv. K afk asy a'd an srail'e giV; c im i* G rc kSkenl Y a h u d i rru lV tv rV h
fr.il P arlan u n to s 'n d a lM il*T rV iyf P a rla m en to la r A ra * D o c th k Cruhu ftakan . N iy e T rk D o stlu k U rubu B ak an yap ld acah a?
2 M .klm k* Sar ikaya, MH M f t a M t rU b r m in d f Rz.

Mttvti G rubu, Ba&aoullan, A lem d a rou ilan Sin l


M ataraclar vs. var.
'
P *u]j,
Rize nin Pekm ezli K y 'n d en S erd m en Recep t
sm ail A *, kizdeneli S ley m an S im , M atarac Mehmet

h Talatorzade Fevzi, Rizeli L azo lu M u sta fa kahram a

'

rnek oldular. (D o. R ahm i D oganay, Milli Mcadelede

Bakatah

Tayyip

bunlar

arasm d a

m y d ?

Ad

' k)

Rus\ a daki Bolevik D evrim i so n u cu R u sa r D ou K a ra d e n j-^


ekilm eye balad. Fakat E rm enilerri b lg ey i brakmaya }y ^
yeti voktu. Tekilat- M ahsu sa ile a ra la rn d a kanl arp
olau. Rize. 2 M art 1918'd e k u rta n ld .

lH *

Sakatal Tayyip kaypt...


Baka tali Tayyip hakknda hi bilgi yok.
Erdoan, nedense adn tad d ed esi B akatal Tayyip k
knda hi konum ad. N iye?
Gelelim Bakatal Tayyip ile ilgili ik in ci id diaya...
Ekyalk yapt ve kyl n n can n a tak ettii iin pu<
rulup 1906'da ldrld syleniyor. 22 yandaym .
Doru olabilir mi?
Osmanl A riv lerin d e kaytl R iz e 'd e faaliyet gsteren bir
Gneysulu ekya var: "K alito zlu (G u n eli, G neysu) Krt Van
boli." (.MLV.272 /10521)
Allah Allah, G uneysulu K rt bir ekya!
Bir parantez am alym ; bunu oku yu nca
"M alatyal" olduu iddias aklm a geld i. yle...

Erdoan'n

Kemer Gzc gazetesindeki b ir h ab ere gre, Malatyallar


Dernei, Antalya'ya yeni atan an Em nyet M dr Mustafa
Salam onuruna gece d zenled i. S o h b et srasnda aslen
Malatyal olan A K P'li Bedri Yaln, B ab ak an Erdoan'n baba
t a r a fn n

Malatyal olduunu iddia etti! Babakan'n kardei

Mustafa Erdoan'n da kend isine bu kon u d a hak verdiini ileri


srd. ddiasn kantlam ak iin E rd o an lara yakn Rize Emniyet
Mdr 1iseyin Yenice'yi telefonla arad .
Emniyet Mdr Yenice, M u stafa E rd o an ile beraber ol
d u u n u syleyerek, telefonunu ona verdi. Ve M ustafa Erdoan
kklerinin M alatya'ya dayandn syled i!
( )smanl ekya listesinde Bakatal yoktu am a Krt vard! Aln
si/o yeni bir polemik: "E rd o an K rt k t!"
M

Baka cali ayy ip'in nasl kaybolduu konusunda bir sr var.


O h a ld e ...

Baratal Tayyipi atayp, soyaactrm bir stne bakacaz.


Babas kayp Ahmet Erdoan'n szn ettii dedesi kim?
Dede kim?.. "Bakatal Tayyip" in babas kim?
Yani Ahmet Erdoan'n dedesi kim?
ddialar muhtelif...
Tempo dergisi, 13 Temmuz 2006'da Erdoan'n soyaacm
kard. 5cyaacnm en banda "A hm et" var.
Olu Tahlr tarafndan ldrlen Ahmet7in Tahir'den baka,
Yunus ve M ehm et adnda iki olu daha var.
lm sr. Babasn vurup ldren Tahir'in deli olduu syleniyor!
Ailede ldrlen bir "A hm et" var.
nemli bir isim olmal, nk...
"A hm et" ismi hep kuaktan kuaa aktarlyor:
Recep Tayyip'in babas, Ahmet Erdoan...
Recep Tayyip'in olu, Ahmet Burak Erdoan...
Recep Tayyip'in torunu, (Esra Erdoan Albayrak'm olu)
Ahm et Akif...
Oysa...
Bu soyaacna gre, "A hm et"in altnda olu Yunus var!
"M olla Yunus" deniyor. Ahmet Erdoan' byten dedesi ite bu
"MoJJa Yunus"...
Dr. Arzu Pehlevan'n inceledii 1495 Numaral er'iyye Sicili
Defteri.'nde "Memi" ile "Yunus"un karde olduuna dair belge var:
"Trabzon vilayeti dahilinde Rize kazs kursmdan Kuriloz
kary(>> ahalisinden iken, 1269 senesi evstmda veft eden
erkesolu Ahmed bin Durmu bin A bdullah'n verseti (mira
s;; sulb i kebr oullar; Memi ve Mustafa ve Molla Yunus ve
Receb ve suJbyye- kebre kzlar Zeyneb ve Fatma ve M enefie
ve uika ve Hafize ve erife'ye" paylatrld.
Bu bilgiyi yazm am n nedeni; yazar M uham m et Safi'nin, Rize

l'uhrr-i r Envanteri'nde Bakatal M em i'in olduunu belirt


mesi. Yunus ve M emi ayn aileden mi? " erkesolu" lakab il
gin1 Cieelim.
Kuriloz; Gneysu'ya bal Yenicami Ky'nn eski ad. Bu yer
leyim yerlerinin adlar gibi corafi snrlar da hep deitirildi. O
tarihte Erdoanlar Pilihoz gibi Kuruloz'da da bulunuyor muydu?
15

Giimysu Rize'ye gre, "Gneysu nun nem li medreselerin


den birisi olan PiJihoz Karyesi (medresesi) buradayd. Bu rw.f|
rese eski Dumankaya Cami'nn ierisinde bir blm de di."
Medreseden kanlara "MfoJla" diyorlard.
"Molla Yunus" bu medrese mezunu mu?
Peki...
"M olla Yunus" Erdoan ailesi iin bu kadar nem li bir karak
ter ise niye sonraki kuaklara bu isim verilmedi.
Ovsa...
Dr. Pehlevan, 1495 Numaral er'iyye Sicili Defteri almasnda Rize'de bulunan erkek isimlerinin dkm n kard.
"Tayyip" ad ok az. Ama bir "M olla Tayyip" var...
"Dersaadet'te meydana gelen hrszlk olaynda, alnan ma
ln satlmak zere Rize'ye gnderildii grlmektedir. Buna gre,
Rize'nin Setoz karyesinden Molla Tayyip isim li ahs, Emineddin
mahalleli Mftzde AbdlhalimTe, D ersaadet'te bir odada kal
dklar srada, Abdlhalim'in 400 kuru deerindeki K ur'an-
Kerim'ini alarak, satlp parasmn ailesine sarfedilm esi zere
Rize'nin Kal'a Mahallesi'nden Mehmed olu A hm ed'e gnder
mitir. Ahmed de Kur'an- Kerim'i 265 kurua satmtr.
Abdlhalim alnan Kur'an- Kerim 'ini M olla Tayyip'ten
talep ettiinde, Molla Tayyip Kur'an- K erim 'i sattn itiraf
ederek, 10 gne kadar kendisine geri vereceini kefille taahht
etmitir. Ancak sznde durmamtr. Durum m ahkem eye inti
kal ettiinde ise, Molla Tayyip Kur'an- Kerim m evcutsa aynen,
mevcut deilse kymetini vermek zorunda braklm tr."
"Molla Tayyip" kim?
Recep Tayyip'in akrabas olabilir mi?
Bildiimiz u: Hep bir zincir var...
Recep Tayyip'in dedesi Bakatal Tayyip.
Kendi ad; Recep Tayyip.
Torunu (Bilal'in olu) mer Tayyip!
Ad hrszlk olayna karan "M olla Tayyip" akraba m, bile
miyoruz!
Koskoca Trkiye Cumhuriyeti babakannn biyografisi iin
ineyle kuyu kazyoruz. Devam edelim...
2004'te "G rc" olduunu syleyen Erdoan, 2007'de NTV'de
katld bir programda "Trk" olduunu syledi. Ekledi:
16

"Bizim olan (Bilal) merakl, babakanlk kaynaklarndan aile


mizi aratryor."
6 yl geti, hl aratryor herhalde...
nk daha bir ey aklanmad.
H erhalde Erdoanlarn da kafas kark!
Kim in deil ki?
te bir gazete haberi:
"Babakan Recep Tayyip Erdoan'm amcas, stanbul l Genel
Meclis yesi M ehm et Ali Erdoan'n babas Mehmet Erdoan
(70) yaam n yitirdi. M ehm et Erdoan'n yaklak bir yldr kan
ser tedavisi grd belirtildi." (20 Nisan 2008, Habertrk)

Mehmet Erdoan'm dier olunun ad Haydar'd.


1938 doumlu Mehmet Erdoan; Ahmet Erdoan'n z kar
dei mi vey kardei mi?
Bakatal Tayyip kaybolunca / ldrlnce olu Ahmet'e de
desi sahip kt. Peki Ahm et'in annesine ne oldu?
Nfusta ad "H avuli" diye geiyor! Kimle evlendirildi? Hi
bilgi yok.

Bakatal Tayyip'in kk kardei Halil ile evlendirildii iddi


as var.
Gneysu Rize kitabnda Dumankaya muhtarlar arasnda
Musa Erdoan var.
Kydeki Erdoanlar Yunus7un dier olu Halil ve Ahmet
Erdoan'n byk amcas Mehmet'in soyundan gelenler.

Sonra Erdoan'n syledii bir "Mustafa Amca" var; "Hafz


Mustafa"!
Recep Tayyip'in babasnn amcasnn olu lyas Erdoan var.
2003'te (ki Erdoan ailesinin ou kanserden yaamn kaybet
ti) 56 yanda len lyas Erdoan'n olu Ali Erdoan, Babakan
Erdoan'n "korumas" olarak grev yapyor. Karakol basp po
lis azarlamas medyada haber oldu. (24 Aralk 1013)
Peki...
Hadi diyelim, Babakan Erdoan'm baba taraf kark, ya
anne taraf?
Recep Tayyip Erdoan, 8 Ocak 2011'de Sarkam ehitleri iin
yaplan kardan heykellerin aln gerekletirdikten sonraki
konumasnda "Dedem Kemal Mutlu burada ehit dt" dedi!
17

- M V

* * '"

e , Gu a "

U U h l f e m a l

, , , , s,.hil derek Hakk ,n rah m etiyle k


f l k

' u t lu

* ' a r a K d " a f a k * e h ' < USu% V

E v le rin d e k i s o ju ju n verd.gr eozyasla bu;

K . ,

t f U

(,

^eh,, lmui" 19 May,s 2008-

K, m. M...... . ............................
Kaynaklara bakalm...
S

A v u n m a B a k a n l 'n m

adi, be ^

S r , kam ehitleri'nin y e r a ld 1. D nya Sava , %

mn !' 976 Rizeli ehidin ismi var. S a rk a m H arektl'n(N

rir n izeiiler a r a s m d a "Kem al M utlu" d i y e b i r i s i m yok


; nn8 ylnda baz iadamlarnn Rize'nin Gneysu
i

"ehit K em al M u tlu Anadolu -

y3pt,r oldu! A X * B a b a k a n E rd o a n gerekletirdi. ^


2009'da ise S ark am ilesinin "Belediye C addesi"^ i:
ehit Kemal M utlu C a d d e si" o la r a k d e itirild i.
,914 ylnn son g nlerin de g erek leen Sarkam Hareli
nA Sovad K anunu h e n z km am ta. Yani, o y,jjarda
M utlu" diye bir so yad n n o lm a s m m k n deil, ilgili kan,,,
tem

20

yll sonra, 1934 y d n d a y r rl e g ird i.

Kark bir konu...


En iyisi,

o k

eskileri k a rtrm a d a n A h m e t Erdoan biyografi.

sine bakalm . nk E rd o a n la r d a b ir s r v a r.
Ahmet Erdoan'm ne z am an d o d u u n et olarak bilinmiyor.
Mezar tanda ''1 3 2 1 " yazyor. " 1 7 3 4 5 7 1 4 2 2 6 " TC kimlik no bilgilerine gre:
Baba ad: Teyp.
Ana ad: Fatuli.
Doum: 1905.
lm tarihi ise, 8 A ralk 1988 idi.
Ahmet Erdoan' "'M olla Y u n u s" b y tt .
te W e
Erdoanlarn "resm i ta rih in e" g re, M o lla Yunus se er^ .^ jj
askere alnmad; bunun sebebi ev red e eli kalem tutan o
tek kii olmasyd! Ruslar gelin ce ne yap t acaba?
18

BnkaU l Fa yy ip " pek anm sanm asa da, Molla Yunus blgede
.nm an bir korakterdl:
Osm.ri d nem in d e ttihatlara ve Milli M cadele dnem in
di' Kuvav M illjy e'y e destek verdii; Cum huriyet devrim lerinin
halk taraln d an anlalm as ve benim senm esinde nemli katk
larda bu lu nd u u dile getiriliyor. Keza Rize'de Latin harflerini ilk
renen ve halka reten kii olarak anlyor!
Rize deki apka devri m ine kar kan yobazlara kar duru
uyla habrlaruyor. Yazdm gibi bunlar "resm i tarih" notlan...
"M olla Y unu s" torunu Ahm et Erdoan' kocas savatan dnm even l tavuli ile evlendirdi. Havuli, Ahmet Erdoan'dan 12 ya
bykl.
Sabit'ten olma Glin'den doma Havuli hakknda pek bilgi yok.
"H av u li

adnn aslnda "H avva" olduu sylendi; iddiaya

gre L azlar ism i byle telaffuz ediyordu. Tamamen uydurma bir


gereke: hi ayrntya girm eyeyim.
E rd o an 'n nfus ktnde isim len geen Havuli, Fatuli,
Farfuli diye isim ler Lazcada yok.
A h m et-H av u li Erdoan iftinin iki oullar oldu:
- M eh m et (d. 1926, . 1988)...
- H aan (d. 1929, . 2006)...
H av u li'n in ilk evliliinden ka ocuu vard?
A h m et Erdoan, bir sre sonra ta topra altn olan
stan b u l'u n yolu nu tuttu. Eini ve ocuklarn gtrmedi...
A h m et E rd oan 'n stanbul'a gitmesinin sebebi ekonomik
m iydi?
Baka bir sebebi olam az m? nk...
Tarih: 18 Eyll 1924
Yer: Rize
M u stafa K em al, ei Latife H anm 'la birlikte bir gn nce saat
18.00'de R ize'y e gelm iti. Valilii, belediyeyi ve garnizonu ziya
ret ettikten sonra geceyi Rize'nin tannm isim lerinden M ehm et
M atarac'n n konanda geirdi.
Sabah saatlerinde "G azipaa" ve "C um huriyet" ad verilen
iki em eyle bir abidenin aln yapt.
D in len m ek zere valilie geti. Burada sevgi gsterisinde bu
lunan halk selam lad.
19

Saat l O r d a Hamidiye gemisiyle Giresun'a h

fe:
ti. Halkn alklar v e dman Yurdunun bandosuyla vc.
uurlanrken yanma iki mft yaklat.
Bundan son rasn

Cumhuriyet g az etesin in m uhabnrur .iy

dklarndan o k u y alm :

"Paa Hazretlerinin hkmet dairesinoen dnten e ^ a .


Rize ve Atina (Pazar) mft eri tarafnsan Kene er ^ 3 ' : M
verilmitir. Dilekede medreselerin tekrar a'mas :a*e^e:
Reisicumhur Hazretleri, dileke m uhteviyarr c'er
bilemiler ve mftlere hitaben:
'Tevhid-i tednsat m istemiyorsunuz? Bu m et metten ,-:
mayacak m? imdiye kadar ge"i kalmamzda en byk &tr-
ne olduunu bilmiyor musunuz? Hayr, medrese er a1reayaca*
Buyurmular ve halk tarafndan alk anm ara r.
Paa Hazretleri hitabelerine devam buyurarak:
'Geiminizi mi dnycrsunuz? Msterih c un, badetfr z =
uran. Brakn milleti. Yoksa bu karar veren Mec\s'te s ::s _
byk limler mi yok? Millet bildii gibi yapacak.'
Paa Hazretleri tekrar iddetle alklanm ardr ve rrtea*ben Vali Bey'e bir mddet konumular ve bu arada. 'Bu acar
lar burasn ran gibi mi yapmak istiyorlar? demilerdir. A^a
mftleri knam ve Gazi'nin hitabesinden ok memnun c nnutur." (20 Eyll 1924, C um huriyet)
Mustafa Kemal niye ran' kt rnek olarak g sterm iti
O dnemde ran'da neler olmutu?
Rza ah, ngilizlerin desteiyle ran da darbe yapt. ? Komutanl, Savunma Bakanl derken Babakan oldu.
Kaar Hanedam'mn gcn yok etmek iin cumhuriyet
etmek istedi. Dava arkadalan modemistler lke geni ,v
cumhuriyet propagandas yapmaya balad. Ancak cumhu1'
tin kurulmasna (ngilizlerin kontrol ettii^ mollalar karya1'
bunlar eitimsiz halk kkrttlar.
Cumhuriyet hayalinin gereklemeyecein,n farkn.*
rp, iktidar gcn elinden karmak istemeyen Rza ah
rak aalar ve mollalarn desteiyle hkmdarln il*n
Meclis te slam yasalarn koruyacana ve hibir deiiklik *
cayacana yemin etti.
te...
20

Hir yl n ce t'u m h u riy e t'i ilan eden M ustafa K em al, m ed rese*


lorin alm asn isteyen hocalara k/p, bu ned enle "T rk iy e, Iran
o lm a y a ca k " d em iti.
Potam ya

(M erkez), Setoz (O rtaky), K uruloz (A d acam i),

K am boz (Selam et), Pilihoz (D um ankaya), K alu h araf (K irem itky) ve M iona (P azarky) m edreseleri kapatlm t.
K apatlan m edreselerin yerine ilk kez U lucam i (M erkez), S e
toz (O rtaky), K u ru loz (A dacam i), K am boz (Selam et) ve M iona
(P azarky) m ektepleri ald.
M ustafa Kemal m edreselerin yeniden alm as talebine ok
kzd. I lam id iye gem isine kar km az hem en Bavekil sm et
Paa'ya ifreli bir telgraf yazp gnderdi.
"B ugn R ize'den ay rld m srada Rize ve A tina m ft le rin in
te m s il etti i b ir hoca h e y e ti, b t n m e m le k e t ve civar halk n n
d e k a p a ttrla n m e d re s e le rin alm asn d ilekeyle ta le p ettiler.
D ilekeyi o k u d u k ta n sonra ok kzdm . Yksek ve idd etli bir ses
le k e n d ile rin i a z a rla d m ve m e m le k e tin , m illetin im diye ka d ar
fe la k e ti s e b e p le rin in ke n d ileri olduuna iaret e ttim .
'M e k te p istem iyo rs u n u z! H albuki m illet onu istiyor. Braknz.
A rtk bu zavall m ille t, bu m e m le k e tin evlatlar yetisin. M e d r e
seler alm ayacaktr. M ille te m e k te p lazm d r' diye b ardm .
B t n halk ve m e k te p taleb e si 'b ravo ' sesleri ve heyecanl al
klarla karladlar. A y rlm a m d a n sonra bu hocalara halkn bir
fe n a lk y a p m a la rn d a n ko rkarm .
Buna karlk, Rize'deki liseyi canlandrm ak elzemdir, M e k te p
binas ve eitim aletleri yoktur. Hocalar ok olan bu m uhitte ilim
irfan tekilatm zn sratle faaliyete balamas pek lzum ludur. Bu
rada O sm an Aa'nn olu smail Bey, yirm i bin liralk bir m ektep bi
nas yapm ak zere imi. Bunu ta ltif ederek, iin hzlandrlm as ve
h em en eitim aletleri gnderm ek ve fazla alaka gsterm ek sure
tiyle, halkn taassuba kar gsterdii fiili tezahre karlk verm ek
icap eder." (Cum hurbakanl Arivi, A: 4, D: 81, F: 2-394, 2 -3 9 5 .)
Tarih: 25 Kasm 1925
apka Kanunu kabul ed ild i.1
I M

ev in d e kald.fr Rizeli Mehmet Matarac, bir y.l sonra apka K a

nunu v.kl.ft.nd*v stanbul'dan hem en 10 adet apka getirtti.


damtt.
Rize'nin J f t d a * bir *ehr olmas iin mr boyunca abalayan M e h m * M atarac nn
d, bu^n Nehirde nereye verildi bilir misiniz: "M ehm et Matarac Kz Kuran K u.su!

21

Babakan E r d o g a n '.^ a ^ s in n '


neysu) idi. Potamya Ulu Cami

yerlerden birj d
Zt,Pols^ (C

liderlik yapt., ayaklanmaya M u h l T y a ^ ? " ^


J n korunm as iin Rize'yi b a sm a n
^
hkm et konan ele geirmeyi hedefledik v
ya daki Jandarm a Karakolu'nu bastlar Karako'u ^
onbay asmak istediler. Onba "Ben de szdenim-7 " *
cann kurtard.
e^In
Bu arada halk tahrik etmek iin Peeli Mehmet "Ev
ahali,
Ankara ihtilal iindedir. Mustafa Kemal yerinden yara,a,
yaraland. ismet Paa ortadan kaldrld. Dindar paalarmz hkm
ellerinden aldlar. eriat kurtarlyor. Korkulacak bir ey kalm amtr" diye halka konuma yapt. Halk galeyana geldi ve
"apka giymeyeceiz, askere de gitmeyeceiz" diye barmaya
balad.
Ayaklanm ann asl meselesi bir yl nce 17 E y l l 1924'fe
R ize'ye gelen Mustafa Kemal'in tm ricalara r a m e n medrese
lerin bir daha almayacan sylemesi ve din h o ca la rn n isiz
kalm asna sebep olan icraatyd. stelik askerlikten de muaf ol
m ayacaklard. Sradan vatanda olmay kabul edememiler
Rize Valisi Hurit Bey Potamya'da olanlar A n k a r a 'y a bldra
Sonuta isyan bastrld.
1 4 3 kii tutukland. stiklal Mahkemesi nne karld,
kem e Bakam Afyon Milletvekili Ali etinkaya, mahkemeu)*
ri, Gaziantep Milletvekili Kl Ali, Aydn Mlletve

ve Rize Milletvekili Ali Zrh idi.


Karar verildi: Sekiz kii idama, 14 kii 15 yla, 22 k
19 kii 5 yla mahkm edildi. 80 kii beraat etti.

p L n V d . Tarak Sabit, !>=


P e e l i Y a k u p , K o li v a l K a d ir , K o l.v a h a b a ,

bn 143 W * *
isyandan sonra birok n locukl.n

W "**

- s

r s

v,n

* .................

ediyor, Kel A li'den, Kl Ali'den, " Aliler D iv a m 'n d a n fk e y


le bahsediyor.
Bunun sebebi Potamya (Gneysu)'dak apka ayaklanmas m 7
G gerekesi yoksulluk olduu sylenen Ahmet Erdoan'n
stanbul g n lerin e bakalm
Reis Kaptan'n (Ahmet Erdoan), stanbul'daki hatralar ha
reketli ve renkli. Genlik yllarn stanbul'un lgn blgelerinde,
Pera'larda geirdi. Beyolu'nu, Tophane'nin her tarafn kar ka
r rendi. Gece leminin merkezinde denizciliin verdii duy
gusallkla yaad/' (s. 15)
Bu satrlar, Bir Liderin Douu kitabndan aldm. Kitabn
yazarlar Hseyin Beli ve m er zbay. Her ikisi de Babakan
Erdoan'a ok yakn isimler. Biliyoruz ki, ilgili kitap Erdoan ta
rafndan yazdrld. tibariyle alnt yaptm satrlar itade eden
Erdoan'd! Babasnn "ap k n " olduunun altn iziyordu.
Ve...
Sebebi bugne kadar aa kmad; byk bir sr olarak sak
land.
" a p k n " Ahm et Erdoan, iki ocuunun annesi Havulden
ayrld. Dikkat ediniz boanmad, ayrld.
Ayn yl...
Tarih: 6 M ays 1953...
A hm et Erdoan Beyolu'nda ter/lk vjpan; Mehmet ten
olma H avva'dan dom a 29 yandaki Tenzile Mutlu (d. 1*24-0.
2011) ile yaam aya balad.'
Ahmet-Tenzile Erdoan, imam nikhlyd.
Ahm et Erdoan ile Ten/lenn resmi nikh voktu; bu neden
le resmi kaytlara gre ilikileri evlilik d\ J '
Erkein okelilii ve tek tarafl boyanmasna ilikin d u/en k melerin kaldnlm as; kadnlara boanma hakk vdavet hakk w
mallar /e rinde tasarruf hakk tanyan Trk Medeni kanunu,
17 ubat 1926'da kabul edildi. Hu sebeple...
1 Ten/ile Mul.u nun k

Mehtv. t r

Ky*ne * * * * * * 76
A f i f e T t a M * * * S a n a * . Odas. u> At
u Re^cp ! ' P ^
Muduru Recep
. .
. ^ p 4lWsM Bakam Adnan Er v r l-arh S lu n
doan niversitesi Sosyal ve Kltr
l atn>* n a ,**

Er'in annelerindi.
23

Ahm et * * * * * . fi Havuli. D . M * * * M * 1*
fat edince ikinci ei lenzile ile resmi nik
yt
Yllar sonra stanbul Bykehir Belediye B akan , o c umd.
rdoan ne diyecekti: "Sad ece im am lar resm . n ikah kysn!

(4

lays 1995, Milliyet)


Rize tarihiyle lgili yaplan almalarda, blgede Osmanl dleminde okeliliin az olduu belirtiliyor. Dr. Pehlevan n amasna gre, Rize'nin yzde 95.51'! tekeliydi. ikinci ee sahip
ilanlarn oranysa yzde 3.52 idi. Ahmet Erdoan ikinci evlilii
neden yapt? stanbul'da yalnz kalmamak iin mi? Ya da bir ba
ka nedeni mi var ?
Tarih: 26 ubat 1954
Recep Tayyip de dodu!
Ahmet Erdoan'n dini nikhla yapt ikinci evliliinin tari
hini tekrar anmsataym: 6 Mays 1953.
Evlilik ile Recep Tayyip'in doumu arasnda, 9 ay 20 gn sre
var.
Nasl denk getirmiler!
Tabii Recep Tayyip'in nfus czdanndaki kayt doruysa!
Recep Tayyip'e "Recep" aynda doduu iin bu ismin veril
dii sylendi. 1954 ylnn Recep ay, Diyanet leri Bakanl'na
gre 6 Mart ta balyor. Erdoan ise, 26 ubat doumlu! Yani
Recep aynda domam!
Ahmet Erdoan olunu nfusa 8 Aralk 1954'te kaydettirdi:
Recep Tayyip Erdoan... Rize li Gneysu (Potamya) lesi...
Dumankaya Ky (Pilihoz)...
Ahmet Erdoan stanbulda kendine yeni hayat kurdu.
"Reis Kaptan" deniyordu...
Kasmpaa Kulaksz'da oturduu ev; Kaptanolu S o k ak ' tayd,
iddiaya gre bu nedenle "Kaptan" deniyordu! ddia biraz zor-

T V

J
,t
S d ^ Ahm
duu Kulaksz Mezarl, g, nda defned.lmes, bekleniyordu. Ancak bizzal Erdoan'a,
yapt defin .lemlen sonucu annes, 8 Ekim Omartcsi gunfl Fatih Camimde
klnan cenaze namaz,, sonras Karacaahmel Mezarl,g,-n, defnedildi. I Kasn''da
ise Ahmet Erdoan in kemikten Kulaksz Mezarlndan alnarak Karacaahmet'lc
einin yanndaki mezara kondu. Erdoan annes,y|e babasn,,, mezarlar,,,, yan
yana getirm ek istiyor ise neden annesini Kulaksz Mezarlma defnettirmedi iu'.
ba? ok sevdii ve cenazesinde gzyalarn tutamad days Kemal MuHu'yu d.>
25 O cak 2013'te Kulaksz M ezarl'na defnetti.
24

nimi gibi. Bilinir ki, Rize blgesinde "Aa", "Hoca", ''Reis" gibi
saygnlk unvanlar blgenin ileri gelen kiileri iin kullanlyor.
Ahmet Erdoan bu tr bir "saygnlk imai" sonucu mu bu
unvan kulland? Ailenin kendini saygn gstermek iin hep bir
aba iinde olduunu syleyebiliriz.
Danman Akif Beki Erdoan'n H a rfle ri kitabnda yazd:
Erdoan, bn-i Arabi'nin izelgesine gre Musa peygamber so
yundan geliyor. Yani hem Musa peygamberin karakteristlik zel
liklerini tayor hem de hayat bu peygamberin yaam yksyle
paralellikler gsteriyor." (s. 14)
M uhyiddin bn-i Arabi herhalde yatt yerde ters dnmtr.
Biz dnelim Ahmet Erdoan'n stanbul gnlerine...

"(Erdoan'n) Babas Hasky ile Fener arasmda sandalclk


yapan ve geimini bu ekilde salayan biriydi. Tayyip'in babas
A hm et'in ideali Stlce ile Eyp arasnda yolcu tamakt. Zira o
hat yolcu bakmndan en verimli hatlardand. Ahmet Efendi'nin
ya da nam- dier Reis Kaptan'n sandal drt yolcu alabiliyordu.
Ahm et, yolcular tamak iin akama kadar krek ekiyordu."
(Ergn Poyraz, Takunyal Fhrer, s. 55)
Ailenin resmi aklamasna greyse denizcilik iletmelerinde
ky kaptanlyla urayordu!
Ahm et Erdoan stanbul'da iken Dumankaya kyndeki ei
ve iki ocuu neler yapyordu?
Kydeki ocuklarndan Mehmet (Muhammed) Erdoan...
nce Karadeniz'in yeni geim yolu ay bahelerinde gnde
liki olarak almaya balad. Sonra 1960 ta, Gneysu Kkcami
Mahallesi'ne kurulan aykur'a ait ilk fabrikaya kadrolu girdi ve
buradan emekli oldu. Bedriye ile evlendi; iki ocuklar oldu.
Ahmet Erdoan'n dier olu, "A Haan" diye tamnan
Haan Erdoan 35 yl lokantalarda alt. 12 yandaki olu
Ham di'nin Pilihoz Deresi'nde boularak lmesiyle iine kapan
d. Dier olu Ahmet ile "Ustaolu Kavurma L okantasn at;
baarl olamadlar. Haan Erdoan Ba-Kur 'dan emekli olunca
zmit Yuvack'a tand; olu Ahmet'le "Ak Market iletti.
"A H aan"n bir dier olu smet Erdoan, -ileri sayfalar
da ayrntl bir biimde greceimiz gibi Babakan Erdoan'n

l &-

aile bahtfsnd'r

mal ari.&nd. ' ' '

' *

, i ' l o o l < J n t o r l a n a n I- w

:*

' -w -

M uM * * "

E,d * an " *

U fkisi na-

Rize'deki devlet hastanesindealyor.

Babakan Erdoanm aabey. H aan fcraog

sildi?
Tarih: 4 Haziran 2006
Babakan Erdoan ve ei Emine Hanm, hastanede ya.ar
Haan Erdoan' ziyaret etti.
Erdoan sonra sparta'ya hareket etti. Burada yapt konu
mada nedense "sahte anneler"den bahsetti:
"Halkmzn ilgisi bizleri heyecanlandryor. Partim in b;~r_
tayabilecek kapasitesi var m? Var. yleyse gereinin yaplma
s lazm. Net syleyeyim. Her eyden nce ocuun annesi kim
hikyesi var ya, sahte anneler de kabilir. Ama bir de gerek an
neler var. Bu ok nemli. Sz verdik. Ak ve net sylvomm.
Gndzmze glge drmeye kalkanlar olursa, kusura bak
masnlar, yollarmz ayrrz."
Partiler ve medya anlam veremedi:
Ne demekti bu "sahte anneler?"
Havuli mi?
Recep Tayyip in Havuli'den gelen akrabalaryla ilikileri hep
inili kl oldu. rnein...
Byk aabey. Mehmet Erdoan'm k en d isiy le av n ism i ta^

Erd gan

c e z a e v in e t f t d l

a c l n H T " , ^ ' dan IStanbU' a


sevkv.t y o
lacam deerlend ren stanbul N arkotik Polisi, y a p h opera*

yonla Babakan Erdoan'n yeeni Mehmet Fr < v


11 kiiyi, 50 kilo esrarla yakalad Ar
da bulunduu yedi kii tutuklanarak
tanbul 1. Ar Ceza Mahkemesi' nde

T u,
>'e brlkU

Y o g a n n
f ,uU' riM' L*

rulen durumasnda tutuklu sanV M V '


' U 8 nU
savunmada, 22 yldr uyuturucu k u U a n d T
man bu iin ticaretine eirmedis? S 'ni' ancak hWWr
Erdoan tahliye etti.
mi soy ecti- Mahkeme Mehmet
Bir rnek olay daha yazaym...
26

Rtflnkan Erdoar. olu 1 Muhittir

- i - . i -

Ercr.'iar r.

Erdoan n Halk Ekmek

- hoemeien Havli'nin
Armet ErMar>.

Tayyip

Sriec. re 5a<ur-;i: dneminde


jei^ rc_ A r a ilen

Ahmet Erdoan, d ' . r c r r _ t s

Kuzen

*e tehdit sugamasyla

S ubat 2007'de iutufclandfe. Harir:sa I r c ->r-. Mesiek Lisesi


Mdr'n. okula t -

'\:c-zr*zr. ^.jerzes-i iaclmek iin tehdit

etmiti. Kuzen Erdoan ve sa


elenerek mraniye Cezaen

M r Tutumk elleri kelep

t* z~jt. : _

Yllar sonra, 9 uba: 2^ 2


r* - ar nrco^an &*t : - _
Rizelileri kabul etti. A m e s r-n c*r- A h re : Erdoan' grnce
esprili bir ekilde "'Bura-' r t 2?ar rar*'" c er. 3ai?akan Ere >
an, hemererin: ennei^er z : i - - i . ; - - - Erdoan m bir d: Ser akrabas Anne*: Er^
da Faslet Par
tisi Rize l Bakanl grrL - - r rL Erdoan ailesinin ma
ceralar ok; dnelim Ahme: Erdjar. m istanbuT daki aesme...
Ahmet Erdoan, 1934 te kssian soyad kanunuvla
"Erdoan soyadn ald. Kyde
airacaLn da avm sovadn aldna gre, demek ki bciE sarar verildi
Ahmet Erdoar m Tenzile der. Reosp Tayyip' ten i?a*a Mu
tam d. 1958) ve Vesile 196r anm a k ocuu oldu.
Ahmet Erdoan'm -hay na^a_arilk ocuu Mustafa Eni
an e son ocuu tesile ara5H*ia ya srk 4*7ti! Kz aogauunda Ahmet Erdoan 62 yasniay^ Tenzile Erdoan ise 44
vanda!
Resmi evraklaraa 3 Mays 1924vazyor a~a Tenzile Erdoan'n
doum tarihinin pek dogn ocn*i4m J^ u ijw u ft. Kz kar
dei Meliha Er'in (d. 1936) doum
n**16 O n d u
rarak, 1934 doumlu oidum- d-neMinz- Neyse"Vesile" Bakatal Tavvipa kL: kardeaun re kzmn advch.
Ahmet Erdoan kzna, h aaan n r e faz kardeinin adm kov-

du.
Recep Tavyipten drt va? kfik Mastara Erdoan. -buyanad,; tomacvd. Sonra sekrz yrf srailli Oger'm * * * * * * ^
eleman olarak aht. Yurtdmdan getirdi sutkn
Reat Birind'nin (d. 1935* 201 k Fatma, y u, ev M . D
nrler yabana deildi; Cneysu Tepeba kovu r^endL ll^

A h m et Erdoan istedi. lk olu Recep Tayyip gibi "hata" ya


sm istem iyordu. Bu konuya geleceiz...
M u stafa-Fatm a Erdoan iftinin kz, biri erkek drt
cu k lan oldu. O nlar da aabeyleri Recep Tayyip gibi

ocuk]a(

sam e, evde gibi slam i isim ler koydular.


Vesile Erdoan ise, yine hem erileri M ehm et lgen'in (d.
. 2013) olu Ziya ile evlendirildi.
iki kzlar oldu; Kbra, m raniye A K P Belediye Bakan H
san an 'n olu M ahm ut Halil Can ile evlendi.
D ier kzlar Fatm a Zehra ise, M urat eker ile dnyaevir
girdi.
H epsinin ba rtlyd...
Ba ak olan sadece Em ine Erdoan'd...
stelik ban kapatm am ak iin intihan bile dnd.
Em ine G lbaran 15 yanda intihar etm eyi dnd.
Yl 1970' ti.
Em ine Glbaran M ithatpaa Akam Sanat Okulu'nun ren
iiydi.
Terzi olm ak istiyordu; o yanda kendine gzel elbiseler di
kiyordu.1
Rom antik bir kiilii vard. Cep romanlar okuyor, artistlerin
kartpostallarm biriktiriyordu. Emel Sayn ve Ajda Pekkan' be
eniyordu. Bir de sinemaya gitmeyi seviyordu.
lk kez Ziya am calarnn eski Amerikan otomobilinde di
reksiyona geti; otomobil kullanm ak istiyordu. Giyinmeyi

ok

seviyordu. Diki dergisi Burda'nn patronlarndan kalp ka'


np, kendine elbise dikiyordu. lk diktii giysi ise ift tarafl b
pelerin oldu. Bir taraf uuk eflatun, dier taraf uuk griy^1
A abeyi Hseyin Glbaran kz kardei Em ine'ye artk rtn
m esi gerektiini syledi. Emine Erdoan, yllar sonra
rtndler? kitabnn yazar Glay Atasoy'a o gn yle anlalt
1 Emine Erdoan, Odatv'de stanbul Kanyon Alveri Merkezi'ndeki Harvey ^
hols maazasndan alveri yaptn yaznca bizi mahkemeye verdi; 5000 Y
tazminat davas at.
D ava dilekesinde bu haberle kiilik haklarnn zedelendiini ne srd. V
grld A nkara 10. Sulh Hukuk M ahkem esi, 7 M art 2008 tarihinde Erdog-1
at davada tazm inat koullarnn olum adna karar verdi ve davay re ^ ^
Sonra ne oldu? Elim ize bir davetiye ulat; Em ine Erdoan, Harvey N i c h o s 1
kara K entpark'taki ubesinin aln gerekletirecekti!

28

"Aabeyim bana rt n m e m gerektiini syledii zam an in


tih a r e tm e y i bile dnm tm . Nasl olur da rtn rdm !
e v re m d e bir ta n e rnei yoktu. Ky gibi bir yerde olsam ney
se... O rada dikkati ekm ezdim . Am a burada (stanbul'da) ola
m azd. Bu kark duygular iindeyken, bir vesileyle ule Yksel
e n le r le tan tm . Bu tanm a beni ok etkiledi. Bylelikle bir
M s l m a n hanm n hem m odern, hem kltrl, hem de rtl
olabileceini grdm ."
Emine Glbaran 15 yanda rtnd.
" rtnm e" hikyesine temkinli yaklamamn nedenini ak
layaym. Emine Erdoan'n byk aabeyi Haan Glbaran,
1965 Konya Ereli doumlu, skdar Amerikan Koleji'nde oku
yan Saadet Hanm ile evlendi. Saadet Hanm'm ba akt ve hi
bir zam an rtnm edi.1
Emine Glbaran rtnnce okuldan ayrld.
Nasl tanmlard?
Bilmiyorum. Yazlanlar ne kadar doru emin deilim. Ama
yine de aktaraym:
Em ine Erdoan, ule Yksel enler nclnde kuru
lan dealist Kadnlar Dernei'ne ye olmutu. skdar Balk
Pazar'nn stnde kiraladklar yerde faaliyet srdren dernek
yneticileri Tepeba'nda MSP'nin dzenledii toplantya katl
m ak iin yola ktlar. Yl 1977 idi.
Emine Hanm , toplantya giderken gece grm olduu rya
nn etkisindeydi. Zaten kendisini tanm larken ok rom antik bir
insanm ' derdi. Gece ryasnda grd erkek gzlerinin nn
den gitm iyordu. Kader, bu dernein aktif yelerinden Emine
H anm ile Recep Tayyip Erdoan', Erbakan n gelecei topla u
da buluturdu. E r b a k a n Tepeba'ndaki M illi ahlan gecesi nde
bir konum a yapacakt. Toplant balad. Erdoan davudi sesiyle
iirler okuyup salonu coturuyordu. Heyecanlananlar arasn
da n sralarda oturan bir bayan da vard. Tesettrlu bu ba
yan, Erdoan'n dikkatini ekmiti. Erdoan' gz, konumas
Tsaadet Glbaran AKP delegesi. ki kznn da ba. ak. Kz
iolu) Emine Erdoan'n skdar'daki ofisinde alyor ve K ak Dtr kz
Mge Glbaran (Gmda) ise Dolmabahe Ofisinde Babakan Erdoan n sek
reterin i yapyor.
Bykehir Belediyesi Mecl.s Uyes Gksel Gumuda
ile evli olan Mge Hanm'm da ba ak.
s t a n b u l

29

srasnda ona birka k t takld. Sz konusu kadn is* /


t rdcifian in Konumasna hayran kalr ,
/

)r sv

Tabii k 1 m int Ham m 'd bu kadn. Soluklu? uir * y ru \.f f i


Erdoan dinledi,
gece r y a m d a rd

kr$sndavd. Toplanh biter bitmez Erdoan, o b typ m r < " $ .


aratrd. Aratrm a sonucu ilg isin i' gsteren bu mesaj- f - ^
H a n m 'i iletti. I m ine Hanm ise 'Ben de sizi beeniyorum '
miskle yetindi. (R. akr F. alm uk, B ir D n m n H ik ye :
35,)
Baba Ahmet Erdoan bu evlilie kar kt. Oluna ? ze 2
Un almak istiyordu Gelin aday kara araflyd. Ahmet Erde;
zor ikna edildi. Gya Recep Tayyip srlsklam kt. Oysa
sonra yle syleyecekti:
"16 yllk evliyim ama hi k olm adm !" (20 Ekim 1996,

Recep Tayyip, yanna babasn, annesin: ve yengesirj a^ar:


kz istem eye gitti. Giderken bir de kakaolu ikolatal bir fca-a
yaptrd!
Recep Tayyip ok heyecanlyd; yz kpkrmzyd. ~
kahveler iildi.
Bir sene iinde nian ve dn yapld. Nian, Emirgr.
zerindeki Baltalim am 'ndaki Oba G azinosu'nda; dn "
Fatih Akdeniz Caddesi zerinde pastaneden bozma bir d~fsalonunda yapld.
Bir not yazmalym: Yl 1978.
slami hareketin stanbul'da en keskin olduu
Anlaylarna gre, dnde davul almak vev a mzik e ^
elenmek haram.
Fakat Recep Tayyip-Emine iftinin dn, slami g elen i
re gre deil Anadolu geleneklerine gre oldu. Emine Glc^
yle istemisti...
Emine Hanm gl kiilikli biriydi. Tenzile gelini Enu
uzun sre snamad. Ancak her eye ramen Emine Han
sabr ve saygl yaps Kasmpaa'daki evde kavgaya yol >
d. Ne var ki Tayyip Erdoan, annesinin yemeklerine iltitatdaha byk tuttu!
Rizeli Erdoanlarn dnrleri kimdi?
Siirtli ve Arap kkenli Hayriye ve Cemal Glbar.^ '

stanbul Fatih sem tinin arka sokaklarnda, dededen kalm a ev le


rinde y aad lar. U kuak n ce gelmilerdi stanbul'a...
C em al G lbaran n babas 1904 doum lu H am di Ali, yllar
n ce g m t Siirt'in A ydnlar (Tillo) ilesinden. stanbul'da
"H a n m " ile ev len d i . 1
"A r a p C e m a l" diye bilinen Cem al Glbaran, 1926'd a d o
d u. (. 2 0 0 4 ) Yoksuldular; ilkokul ikinci suufta okuldan aln
d. K ap alar'd a babas H am di Ali Bey'in hemerisi M ehmet
Sabri'nin d em e atlyesine rak verildi.
C em al 17 yauula kalfa olduunda M ehmet Sabri Efendi'nin
m ahalleiinin "A ra p H ayriye" dedii, okul y z grm em i, 22
y and aki kzyla (d. 1921-. 2002) evlendirildi. (21 Aralk 2006

Tempo)
N e d en d ir

bilinm ez

bu

evlilikle

Cem al,

gerek

soyad

"M crca n ''t brakp "Glbaran" soyadn ald.


H a y riy e ve Cem al G lbaran iftinin ilk ocuklan Hseyin (o
lunun ad L ut?) 1 9 4 4 'le dodu. 1948'dc H aan, 1950'de Eyp (o
cuklar uayb v e evm a), 1 9 5 4 te Ali dnyaya geldi .2 D rdnc
ocu ktan son ra beinci kez hamile kalan H ayriye Hanm ok is
tedii kz bebeini, 21 ubat 1955'te dourdu ve ona "E m ine"
ismi verildi.
Em ine, yeni

tandklar

skdar'daki

Zeynep

Kmil

lkokulu'na gitti. A rdndan M ithatpaa Akam Sanat Okulu na


d evan etti am a okulu bitiremedi. nk artk turbana sokul
m u tu. Ba rtl okula gitm eye utand.
Sonra evlilik geldi.
A rd nd an...
Tarih: 4 Tem m uz 1979
A hm et 13urak Erdoan dnyaya geldi.
Skntl gn ler yaadlar. Minik Burak n fiziki sorunlar var
d. 200 0 ylnda Kasmpaa Deniz Hastanesi'nden "rk rapo
ru '' alarak askerlie gitmedi.

2 < M M W larh vo 1W

/ 8 7 1 - M I so yh k u m U . l ad plan H atm i y i d ^ lf t n p

2 m ra n ,v c H .m K U ann .n u h M U u * l
! 1b y l c e z c v n d c v a ln l.n M .h m ,l D

i N , - I V m ,, , .

b y k m a r M lm - p eyn ir p z > H < g A H C u * . " .

3!

Tafh: ^ m l a l d o g d u . Emine Erdoan, olu B u rak -, d o g , .


Necmettin Bilal
s
k , lm t. H em en a rd n d a n y in e -

ml'e

E -lg a n 'm evliliinin zerinden yl g em iti ve .

m 1 > - * * * * 7 dSf ^ ' r f ' >*


h S anslyd; t v m M
*

yardma oldu. Bazen annesi Hayriye G lbaran L s k u d a r - -

Kasmpaa'ya kzma yardma geldi.


Son ocuk Smeyye, 1985'te dodu...
Smeyye'nin dier kardelerinden fark ili nfusuna kayu
olmasyd. Demek ki Erdoan Kasmpaa'dan tanmt.
Kk Erdoanlara gemeden Recep Tayyip Erdoan'n ; cukluk gnlerine dnelim...

32

Blm: 2
1 5 YAINDA
B R TABUT ARDINDA
Anne ve babasnn "Teyyp" diye hitap ettii Recep Tayyip,
14 H aziran 1965'te stanbul Piyale Paa lkokulu'nu bitirdi Okul
n u m aras 1074! Ya 1071 olsayd; ne kerametler yazlrd...
Nevv York taki Levin F.nstits'ndeki konumasnda ocukluunu yle anlatt:

Kk Tayyip okula yaya giderdi. Ayakkablarm delik deik


ti. Yamurda, kta, scakta ayaklarmn kzardn bilirim /' (24
Eyll 2009, H rriy e t)
Erdoan'n anlattklar ne kadar gerek?
N eden m am H atip'e gitti?
Beyaz TV 'nin yaam yla ilgili hazrlad belgeselde konutu.
ocukluunda yaz aylarnda gittikleri Rize'de ay ve fndk
topladn aktaran Erdoan, "Gittiimizde babam beni yalnz
brakm azd, okum am sebebiyle; yine orada bir hocaefendiye tes
lim eder, m am Hatip yllarnda Kur'an- Kerim, Arapa ders
lerine orada ayrca gitmiimdir ve oradan aldm derslerin de
benim hakikaten gelimemde ok byk faydas oldu" dedi.
K k yata namaz klmay rendi.
lkokul beinci snfta namaz klmay bilen olmaynca kendisi
"B en klarm " deyip ortaya kyor. Klyor ve o gnden sonra
lakab "h o ca" oluyor. "Yani ilkokulda benim lakabm hoca idi.
Ben bu lakab yadrgamadm. Biz nk hocaya da hoca derdik.
retm ene de hoca derdik. mam Hatip sresince orta adm
Tayyip ile anldm.
Erdoan'n byk amcas lyas'm olu Ahmet Erdoan yle
anlatyor:
"B e n im b ir a m ca m vard , ad M u s ta fa 'y d ve hafzd. ldu.
'B ir ta n e d e a kra ba hafz o ls u n ' e k lin d e o ld u olay. O d e v ird e
h a fz y o k tu . m a m H a tip Tayyip iin yle se tile r. A m ca m da b a
b a m da n a m a zn kla rd . 'B ir hafz o lsu n , m a m H a tip li o lsu n d e
d ile r y a n i. B iraz yaa bizden b y k o ld u u iin o n u g n d e rd ile r,
33

biraz da du ruu u ygu ndu o n u n iin. Yani o da m a m H a tip 'i seti.


Kimse zorla v e rm e d i on u o ra y a /' (3 A u sto s 20 0 6 , Tempo.)
E rd o a n 'A Vakf Rize d e rg is in e a n la tm y s a y le : "lkokul
beinci snftayken din k lt r d e rs le rim iz e g ire n okul md
rm z (Allah ra h m e t eylesin) hsan Aksoy, o d e rs te k i baarm
sebebiyle b ir gn o m zu m d a n tu ta ra k b e n i snfn penceresine
yaklatrd. H ali'in karsnda b ir y e ri g s te re re k 'Seni o grd
n okula g n d e re lim ' dedi. Oras sta n b u l m a m H atip Okulu
idi. Bt'ylece, 1965 ylnda Piyale Paa lko k u lu b itm i , artk mam
H atip Lisesi yllarm balam t." (N is a n /2 0 0 3 )
Tarih: 13 Temmuz 1965
Erdoan Fatih mam Hatip Lisesi'ne yatl kaydoldu
Yoksuldular. O yllarda babas Ahmet Erdoan devlet memuru
olsa sanrz buna ihtiya duymazlard; "sandalc" iddias glii
bir ihtimal.
"Yatl okudum . Babam haftada 2,5 lira v e rird i. Hafta sonla
rnda to p sahalarna gider, su sata rdm . Yol paras vermemek
iin Kasmpaa'dan E m inn 'ne y r y e re k g id e r; nane, limon
ve okalipts ekerlem eleri alp sata rdm . B unun yannda, ak
amdan bayat sim it alrdm , a n neciim o n u buhara yatrrd.
O zaman sim it on kurutu. Ben iki bu u k kurua tanesini alr,
be kurua satardm . Ayrca okulda da ka rtp o sta l satardm." (19
Nisan 2003, Yeniofak)
Erdoan renciliinin nasl kk grldn de anlat
yor: mam Hatip e gidince 'l m ykayacaksnz? B urada
rahat rahat her niversiteye gidemezsiniz. Fark dersleri verdik
ten sonra normal niversiteye gideceksiniz' dediler."
ok alkan bir renci deildi.
Kur an- Kerim den ancak btnlemede geebildi.
Arapas zayft; tek ders snavndan be alabildi.
Tefsir alt... Hadis yedi... Fkh yedi...
Dini derslerinin zayflna karn Milli Savunm a dersi sek
di!
En iyi dersi beden e it im iy d i, o n d u ; f u tb o lc u y d u nkOkuldan iyi derecesiyle mezun oldu. O r ta la m a bir p
ciyd

34

Erdoan yllar sonra mam Hatipli olmann kendisi iin ne


ifade ettiini yle anlatacakt: "mam Hatip dnemim benim
her eyimdir. Hayatmn izgisini, evresini hep orada kazan
dm. Bana beni, mam Hatip okulu kazandrd."
mam Hatip ne kazandrd acaba? Erdoan'n biyografisinin
en nemli etkeni, din. Bu nedenle Cumhuriyet Trkivesi'nde
imam Hatip okullarnn hangi koullarda, neden doduunu
bilmek gerekiyor. Bu bilinmeden Erdoan portresi eksik kalr...

Cumhuriyetin ilanndan bir yl sonra 1924'te, mam Hatip


Mektepleri ad altnda 29 merkez ald. Okullar drt yllk or
taretim seviyesindeydi. Ama, cumhuriyete bal avdn din
adamlar yetitirmekti.
1929 ylnda saylan ikiye den mam Hatip Mektepleri
1930'da renci yokluu nedeniyle tamamen kapatld.
Sonra ne zaman ald?
1946'da ilk kez ok partili genel seimler yapld. Seimleri
CHP kazand. Kazand kazanmasna ama bir gerekle de Yz
leti:
Poplist politikalara bavurmazsa gelecek seimleri kaybede
bilirdi.
CHP de muhalefet partileri gibi yapmal; vani, dini sylemle
re arlk vermeliydi.
17 Kasm 1947 gn balayan Yedinci CHP Kurultay, parti
nin tzk ve programn bu ama dorultusunda yeniledi.
19
gn sren CHP kongresinde alman kararlarla Cumhuriyet
Devrimi'nin temel ilkeleri tasfiye srecine sokuldu.
Cumhuriyetilik ilkesi sadece sandk'a/seime indirgendi.
En nemli kararlar kukusuz laiklik konusunda almd.
lkokullara; "dinimize kaytsz kalamayz",r "dinsiz millet ol

maz" denilerek din dersi konuldu.


Yani, CHP'nin bugnk ruh hali dn de aynyd!
yle dnyordu partililer:
"Halkn nemli bir blm bizim din dman olduumuzu
sanyor. Hu yanl algy ykmamz lazm. Dindar olduumuzu
ispatlamamz art."
Behet Kemal alar gibi kimi CHP'Iiler bu syleme kar
kt; 1iamduah Suphi Tanrver gibi kimi CHP'lilerse bu tkr
savundu.

Hl' n.n arad "orta yolu" 0 ? .

B u g n tn l'.n konu -

U>ia1o smol in^nu M.Iii.


-lkokullarn .

^
^

h,nl| rencilerim -

.......

bal o la ra k d.r

iinde ama de> /.una'**


/orunlu UoftiUti; sad ece g a -n ci v elisinin, oc ,
din ders, a lm a s n , istiy o ru m " d iy e d ile k e verm esi

liydi.

Sonu:

..............

Aznlklar dnda tn, veliler bu d ilekey i verdi. O g r i . "m ahalle basks" k.vrann henz b ilin m iy o rd u !
Din dersi uygulam asna 15 u bat 1949'd a baland.

Ye...
1947 CHP Kongresi, mam Hatip okullarnn almasna
'y e il k" vakti. nce, A n k ara'd a lah iy at Fakltesi kurulm

na onav
verildi.
*
Bitmedi.
CHFliler, hacca gitmek isteyenlere hkmet tarafndar
viz verileceini aklad.
CHP milletvekilleri comutu bir kere; muhalefet bir sc
yorsa onlar bin sylyordu. Kimi partililer, tannm evliyalar
tekkelerinin, derghlarnn almasn gndeme getirdi.
smet nn bile baskdan nasibini ald: mitinglerde "A
adru azna almalyd. O da mecbur kald, konuma"Allahasmarladk" diyerek bitirmeye! Oysa nn namaz'
orucunda bir devlet adamyd.
Din siyasete alet edilmiti bir kere; nn'den ^:
Kk'ndeki seccadesini halka gstermesi istendi!
Hedefinde sandk zaferi olan bir rzgr vard ve kimse
de duramyordu.
O
yllarda devletin tehlike algs da deitirildi. Asl
ke irtica deil komnizm idi. (Bunun sonucu "1947 T
Komnist Partisi Tevkifat" yapld.)
Tm bunlarn ad ta o zamandan kondu:
"Demokratikleme!"
Kukusuz tm bu olup bitenleri takdir edenler vard*^
CHP'nin yedinci kongresinde alnan kararlar Said'1
memnun etti. Ancak yaplanlarn az

o ld u u n u

Kongreden genel sekreter kan Hilmi U ran'a mektup

36

O l*

U n u m i oklum un n .,ik I r krts'n n m ille t k a d s n d a

----------- -

t >, V ,

, ( |.t

* * * * .......* '* " ^ m a n c a s n a K urM n'a ve halcaik-i


i * s * N ( * M l i i n ve s i*le r gibi e h l-l h a m iy e t eskide yanl#

bir surette ve d in

ja r a r m a m e d e n iy e tin p ro p ag an d a m yer r r j F- ru,%

r \* o a r ch> K\3 h jk a ik - K urM iye ve im a n iy e y i te rv ic e alm azsa


n z sise k a tiy e n h a b e r v e riy o ru m ve k a t'i h c c e tle rle ispat e d e V

e m - s la m m m u h a b b e t ve u h u v v e ti y e rin e , d eh etli bir

n e f r e t : v e k a h r a m a n kardei ve k u m a n d a n olan Trk m ille tin e bir


a d a * e t ; ve im d i le m -i slam i m a h v a alan kfr- m u tla k a ltn
c a * a n a r i ie m a lu p o lu p , le m -i slam m kalesi ve anl ordusu
c

b~. T rk m ille tin in para para olm asn a ve ark- im aliden

~ * a ~ d e r e tli e jd e r h a n n istila e tm e s in e s eb eb iy e t v e re c e k /'

Sad-i N u r s i 1 9 4 7 y l n n s o n g n le r in d e k a le m e a ld m e k
tubunda 1 9 4 6 s e i m l e r i n i d e d e e r le n d ir ip C H P 'y i n e y a p m a s
konusunda y l e u y a r d :
Size kar e lb e t t e ok c ih e tle rd e dahili ve harici m u a rz la r
var. B en d n y a v e siyasetin h a lin e b a k m a d m iin b ile m iy o
r u m . F a k a t b e n i bu s e n e d e ok sktrdklar iin m e c b u riy e tle
s e b e b in e b a k tm ki, size kar bir m u a rz km. Eer o m u a rz
m k e m m e l b ir reis b u lu p hakaik-i im a n iy e n a m n a ksayd, bir
d e n sizi m a lu p e d e rd i. n k bu m ille tin yzde doksan, bin
s e n e d e n b e ri a n 'a n e -i slam iye ile, ruh ve kalble balanm .
Z a h ir e n m u h a lif, ftra tn d a k i e m r e ita a t cihetiyle serfru e ts e
d e , k a lb e n b a la n m a z /' (E m ird a Lahikas)
C H P b u k k l d e i im i o y a lm a k m a k s a d y la y a p t ise, S a d -
N u r s i 'n i n o y u n u a ld m ?
Ya d a m e s e le t o p lu m d a k i d in d a r lk a lg s n d e i tir m e k s e ,
C l P b u k a r a r la r y l a h a lk ta k i bu a lg y y k t m ?
M e s e le d e m o k r a t i k l e m e ise, b u g n , 2 7 A v ru p a lk e s in in
n iy e s a d e c e d r d n d e d in d e rs i v a r?
A s l m e s e le b a k a ...
e m s e t l i n G t t n a l t a y (IH K 3-1X>I) ttih a ts-la rm s la m a k a n a d

n a m e n s u p t u . M e h m e t A k if v e I V e , B d ip 'lo si> a sa l s la m c e v
r e le r in o k u d u u

Stbil'tir Refad d e b i s i n i karan sacayann

a y a n d a n b ir iy d i.

Akademisyendi; stanbul Darlfnunu ve ayn zamanda do.


nemin en vksek medresesi saylan Sleymaniye Medresesi'^
retmenlik/hocalk yapt. 1924'te Darlfnun lahiyat Fakltesi'nde dekanlk yapt. Milletvekili oldu. 20 yl da Trk Tarih Ku
rumu bakanlnda bulundu. Ve...
Trkiye 1950 genel seimine giderken, CHP, Haan Saka yeri
ne emsettin Gnaltay' babakanla getirdi. Tarih 16 Ocak 1949.
Gnaltay'n niye babakanla getirildii sadece siyasal kim
liinden deil; icraatlarndan da belli oldu. 8 Haziran 1949'da
Meclis'te unu diyecekti: "lk mekteplerde din dersleri okutturmaya balayan hkmetin bakamym; bu memlekette Mslmanlara namazlarn retmek, llerini ykamak iin mam
Hatip kurslar aan bir hkmetin bakamym; bu memlekette
Mslmanln yksek esaslarm retmek iin lahiyat Faklte
si aan bir hkmetin bakamym."
Evet yazdm; ok partili hayatn balamasyla CHP, siyaset
yapmak iin dinin poplerliinden yararlanma rzgrna kap
trd kendini.
rnein, seimlere iki ay kala tekke ve trbelerin kapatlm a
sna ait kanunu kaldrd. Seim listesinde DP'den iki ilahiyat
aday varken CHP listesinde drt ilahiyat vard! Ve sonu...
CHP, 14 Mays 1950 seimlerini, sla m c evrelerin, "Trkiye'nin
ilk slamc babakan" dedikleri Gnaltay'a ve onun dinsel ar
lkl icraatlarna ramen kaybetti! Yani, masa banda hazrlanan
"siyaset mhendislii'' ie yaramamt!
CHP neden kaybetmiti? Mesele sadece din miydi? Soru b u
gne de k tutuyor. Fakat, -yanl anlalmamak iin- ik in c i bir
tespit daha yapmama izin veriniz...
Trkiye'de "Bizim Mahalle"de yanl bir kabul var; "O sm anlt'y1
din geriletmitir!" Yanltr. slam kltrn gericilik kayna o l a r a k
ele alrsak kendi tarihi mirasmzla aramza kopukluk sokar/. Os'
manii toplumu slam yznden geri kalmamtr; Osmanl toplum11
nu geri brakan unsurlar, ayn ortam iinde dini de geri brakm t*r
Eer dini gericilik nedeni olarak grrsek Farabi'leri, bn-i S i
na'lar, El Kindi'leri, bn-i Rd'leri nasl deerlendireceiz?
OsmanlI'nn gerilemesinde din dnda ok farkl n e d e n i

vard. Ekonomi-politik temelli dnmememizin


kaba anlay.
38

so n u cu d u r

lnl

bH^ ,n lK T ' S' 7


y ,r' TrkV'y K<T.cil,,tiren s.yas ( ,-e k o n o m ik y a p . d m . do goriciletiriyor! slam ', CahiJlye dnem ,no d n t v n in. gerici yapnn kdlarm . zmek gerekiyor
O h ald e

b u g n a n la m a m z a y arayacak- soru udur-

O "s la m c B a b a k a n a " ramen 1950 sein,t rini neden


kay betti?
Ja n d a rm a , K u r 'a n ku rslarn bast vb basit-sg yalanJan bra
kn: g e rd k ler z e rin d e n tartm alyz.
C H P 'nin 1950 d e seim i kaybetm esinde 7 Eyll devalasyo
nunun etk isi y o k m u?
Y oun isiz li in etkisi yok mu?
B ata K a ra d e n iz olm ak zere alk snrna gelen insanlarn
b vk b ir i g y a a m a sn n etkisi yok mu?
Sava y o rg u n lu u n u n etkisi yok mu?
Yeni b ir to p lu m sa l yap ekilleniyordu. CHP bunu fark ede
m edi. rn e in p a rtin in idari yaplarm, yksek brokratlarn,
subay y a k n la rn n ve yerel erafn inisiyatifine brakarak, sosyal
tabann g e n ile te m e d i; daraltt.
Bir tesp itle b itirey im :
C H P 'n in 194 6 -5 0 arasn d a yaad iktisadi krizin benzerini,
DP de 1957-6 0 a ra sn d a yaad. Tek rnekle geeyim; 1959'da
yzde 2 0 8 'lik e n fla sy o n oranyla Trkiye, Brezilya run ardnd m
dnyam n en y k se k en flasyon oranna sahip ikinci lkesiydi.
1960 ask eri m d a h a lesi olm asayd, DP byk ihtimalle ikti
dardan d ecek ti. Yani, din ile alakas yok.
Tarihi ileriy e saraym : 1950 seimini DP'ye kazandran ig
olgusuyla, 199 0 'la rd a E rbak an 'm "M illi Gr un byten g olg u su ben zerd ir.
unu da e k le m e liy im ; din d e i l , s a n d k gericiletiriy
"B izim M a h a l l e " bu n u bir trl gremiyor
Recep Tayyip Erdoan' o r t a y a ik.r.n CHP ir. u n
m<-*k g erek iy or.
Babas A h m e t E rd o a n 'n

D em o k rat

. . , , p , r(;ci'n'
Parti ye, *

y verm esi b u n u n isp atd r:


Islam c y a z a r M eh m et Bekrolu ne d t

istediimi kita-

nda n et y azd :
Homokrat' denir; biri, kara
"Rize'nin Laz kesim inde iki eve
paavradan olu tik te n ayakkab; dieri, ila ya da S
^ bo||ugu j|e
San fitil taklarak yaplan gaz lambas. Dem
39

kara lastik giyebilen blge halk,


^
mu, aynca gazyag.n.n bollamasyla *>d n f a * a
Bilmem, Trkiye'de 1S50 DP ktid an ile o la n la " D e r c e a - ,
tabilen baka bir blge var m?" ( Siyasetin

Sonu, s

13

Meselenin din ile ilgisi yok- Ekonomik tir.


Bunu Ecevit de gremedi.
12
Mart 1971 askeri darbesinin kapatt I r~J3r\ K z r r okul blmn CHP-MSP koalisyon hkmeti tekrar at
Hatip'i salt din bilgilerinin renildii okul o2arax grmek; _
ru mu? nk...
Babakan Erdoan mezun olduu mam Hatip Okuh nu
yareti srasnda rencilere yle dem t.
"m am H atipler Trkiye nin geleceini e k ilie n d v e c e \
H atipler gassal yetitirm e n iye tiyle k u ru lm u tu r. l vkas c foradan gelir. O niyetle kuruldu. A m a im d i bakn h a n g 'ect
fe doru gidiyor. H edef inallah bu lken in z e rin d e * i s bulutlar kaldrmak. Biz Duna y n e lik b:r alm an n g o n J s
olarak yetitik, yetim eye de devam edeceiz. (12 E* ~
Milliyet)
mam Hatip okullar Trk siyasi yaamnda hep :\v.: s.
zeme oldu. Sa partilerin "arka bahesi ve Mslman.-.r
duygularn smren politik bir argmand. Br rnek verrv
yim:
Babakan Erdoan 24 kasm 2013te Trabzon Arakl da nutu:
Benim kzm m am H atip okuya m am ayla kar karya
d. Hey gidi gnler hey! Ben kzm A rakh'ya g n d e rd im k im s e *
uyurm adan, burada okudu. Kimseye d u y u rm a d a n ha. ilk detJ
itti

,^Urayi b ittrd ikte n sonra da y u rtd n a g n d e rd ir

yapt Demek

S n Q gtt ,n ilte r e d e m ast,nr

vapt. Demek k bartl de okuyabiliyormu myor.) ^ rdlm *


Peki...

AU' * y knldl anu nedense onu tK

Ikbaknn E rtfo iW m <&]


Dogr ana h-p ^
40

C l.

nu?

I b S*b abartyor! tfylo...

1233 o k u l n u m a r a l, >H l ^ t a n ln l/ V ^ l d o u m lu Surrv y y e


E r d o a n , A a k l m a m I l . i p t >| u lu 'n d a n 2 0 0 1 -2 0 0 2 d n e m in d e
m e z u n o ld u . D i p l o m a n o 8 4 4 id i.
B u n la r g e r e k ... Y an l olan hu:
E rd o a n d iy o r ki: ''B e n im k/r m am H atip o k u y am am ay la
kar k a ry a k ald . H ey gidi g n ler h ey !"
yi de, S m e y y e E rd o a n 'n m ezu n olduu yl T rk iy e 'd e 600
m a m H a tip O k u lu vard!
s ta n b u l'd a m a m H a tip O k u lu yok m uydu ki, kzn A ra k l'y a
g n d e rd i?
H a y r m e s e le b a k a ...
E rd o a n k z n A ra k l'y a m am H atp 'te o k u y ab ilsin d iy e
g n d e rm e d i.
B a k a n e d e n i v a rd ...
12 A r a lk 1 9 9 7 'd e S iir t'te b ir m itin g sra sn d a y a p t k o n u
m a n e d e n iy le E r d o a n h a k k n d a D iy a rb a k r D e v le t G v e n lik
M a h k e m e s i'n d e d a v a a ld v e y a rg la n m a y a b a la n d . 21 N isa n
1 9 9 8 ta r ih in d e m a h k e m e , E rd o a n 'n T rk C e z a K a n u n u 'n u n
3 1 2 / 2 m a d d e s in d e k i " H a lk d in v e rk fark g z e te re k kin
v e d m a n l a a k a ta h rik e tm e k
v e rd i.
24

su u n u iled i i k a ra rn

E y l l 1 9 9 8 ta rih in d e Y argtay 8. C eza D airesi, D iy arb ak r

D e v le t G v e n lik M a h k e m e s in in k ararn on ad ve bu tarihte h k m k e sin Icstn.


E rd o a n 4 ,5 yl s rd rd stan b u l B eled iy e B a k a n l 'm
b ra k a ra k 2 6 M a rt 9 9 9 n P n a rh isa r C ez a ev i n e gird i.
te E rd o a n a ile si, o g n le rin a r-b a sk c siy a sa l a tm o sfe ri
nin k z la r S m e y y e E rd o a n kotu etk ilem em esi iin A rak l ya
g n d e rd i,
Y ani, b u n u . m a n 1 la t.p 'te o k u y u p o k u y a m a m a k la h ib ir lgisi yok!*
E rd o a n n a sl ra h a ta m am

o k u d u ise S m e y y e d e

y le o k u d u . I Minelim m am I U ttp & w n c R ecep T ayyip e...


a l k a n d e ild i, B . b . i . i........kumMMU

d e v .et m em u ru

ol-

m asn in liy o rd u .
B u lu a n d a k i K e .v p T a y y ip 'ln ak . ise tu tb o ld u .
........L (sl I M i\\ \nw w H a tip Lisesi n d e n s f ' M i o p . . , , , A . H r a . .....................
rof A rU d ai ll M n t ! .. la Ul Ara
K cm ln 'lu 'nn

np4l I UYunun K*naluMii

j
.

'

iatp o k u lu 'ro m m d ft yd fc.


\xa\k ^\ m U M vokl oldu.

41

Erdoan m am i p ' < * * * ^

y'

X
W

f,boluyl*il8,li

V81'"
f>pt
yor, inanlacak gibi deilGerei bir y o lcu lu k srasnda tesadfen rendim ...
"Muhsin Bey", "Arabesk'7 gibi unutulmaz filmlerin grn
t ynetmeni Aytekin akmak ile Fethiye'den dnyoruz
Uakta sz Erdoan'n futbol hayatndan ald. Aytekin Aabey
de o dnem stanbul amatr kmede Erdoan ile kar takm
larda oynamt. "Herkes ne kadar golc olduunu anlatyor;
kendisi savunma oyuncusuydu. Bir de ne kadar efendi olduu
syleniyor; neredeyse her manda ya sar kart ya da krmz kart
alrd!"
Sert futbolcuydu Erdoan ve az bozuktu.1
Oysa anlatlanlar, yazlanlar hi yle deildi...
Ktphaneye gidip dnemin gazetelerine bakarak Erdoan'n
futbol yaamna ilikin bilgi toplamay planladm.

Sonra, Yahu dedim, "Erdoan'n futbol hayat iin zaman


harcamaya deer mi?"
Fakat...

u sezon Fenerbahe ampiyon olunca bilindik abartlar tek

mSabb
alld;mDayanamad,m' Erd gan 'ln futb deftefn'

3 r r ndancii8edt-

manda Mercan yokusund' W

.H a t' P r e n c is iy d i - Ay nl za'

ta ve Czdan satan m a b a d a T
' S a r a d y e " a d ln d a k ^
Gap Anbarh'ya n e J i
allly rd u - E rd o a n ' patron
ztrk't.
roarn H atip'teki retm en i Osman

Haftal 150 lira idi. Drt


okuyan yoksul mam Hatin

^e m e . ^ re ^ ara k tu ; am a

dv^rH
1 S a la ca k bir ey vok. . ,

'

8nClerne yeri sahipleri yardn1

~ U-

Merref Abla dedi*


OCuklugunu

ya kfr e d ,v o ^ bir km8 muz var<l a" la,S>l: "Bizim evin kar.*nd
lyorodalx;nim rH1p 0I' a,Btn' alm k.
en bt5' altl yalarmdaydm-(
^men ikyet etmij b ^ , n ''',rUyor- 0 vuru J " * ' Ben kfrettike onun houn*
em lavana asveriyor An " " laan haberim
kufrediyorum, Babam gel'nCt
"lamyorun
(8 ']< ? . eller'mden nn k ia
Babam ieri giriyor. Al'
Yeni V2y,j) nu k0"uk al,lar,mdanm Sbaglam.S "

frsat b u l d u u n d a Kulaksz top sahasnda futbol


o yn u y o rd u . Spor ayakkabs yoktu ve gnlk ayakkabsyla
futbol o y n u y o r d u . Arada bir, mahallesinin takm. Erokspor'un
a n t r e n m a n l a r n a g i d i y o r d u . Aabeylerinden r i c a ediyor; futbol
o y n u y o rd u . Lisansszd ve resmi malara kamyordu.
Ne hikm etse, yle bir yazyorlar ki...
E rd oan

O
kadar iyi futbolcu idi ki; kme den Kasmpaal ynetici
ler, ikinci lige tekrar kmak iin -resmi futbol lisans bile olma
yan - Erdoan'a um ut balamt!
Ayrca, kaplyordu. stanbul amatr kme takmlarndan,
Kasmpaa daki Camialt Tersanesi nin takm Camialtspor da
Erdoan' istiyordu!
ki takm arasnda kalan Erdoan kararn verdi; Trkiye'nin
en kkl kulplerinden profesyonel Kasmpaa'da deil, amatr
Cam ialtspor'da resmi futbol yaamna adm atacakt!
Yerseniz, resmi tarih byle yazyor!
Oysa...
Camialtspor a mahallelerindeki "Camc Turan" diye bilinen
Turan A slantrk'n torpiliyle girdi.
Resmi tarih yazyor: Kasmpaa profesyonel takmd ve ehir
dna deplasm anlara gidiyordu; Erdoan, babasndan habersiz
futbol oynad iin bu teklifi reddetti.
Gerei "C am c Turan" (Aslantrk) yllar sonra aklad:
"Kasm paal olduum iin babas Ahmet aabeyle de iyi tan
yorduk. Babas onun bo vakitlerinde futbol oynamasna izin
verdi. Bizim takm da drt yl futbol oynad."
Ahmet Erdoan'm izin vermesinin nedeni parayd.
C am ialtsp o r D enizcilik Bankas'nin kulbyd ve kimi futbol
cular szlem eli personel olarak ie alnyordu. Ayrca 5 lira ila
2 5 lira arasnda galibiyet primi vard. Babas bu nedenle oluna
izin v erm iti.
Y azy o rlar; "lk futbol transferinden 1.000 lira ald.
O ysa C a m ia lts p o r'u n sadece antrenm anlarna gitti. Takmn

malzem ecisinin y ard m csy d .


G alibiyet p rim i alndnda ekonomik durum u iyi olan Sedat
E rk o m ay gibi fu tb o lcu la r p aray Erdoan'a veriyorlard.
M alzem e y a rd m csn a ancak iki yl sonra lisans karld...

E rd o an 'n ilk lisans 9 Tem muz 1 9 7 1 de sikti!


S a n -B e y a z l tak m n 16 kiilik kadrosuna girm eyi baard
43

am a ilk 11'e aln m ad . "C a m c T aran

jm e

n r R d v an G a c a m e r'e b a sk yap t.
195 0 1 i yllard a

zm ir A tin o rd u t a k m s a m

R d van G acam er, E rd o a n 'n fu tb o lu n u


kap tan

Bahri

S o n a y 'd a n

da

r :

z.,

"K a sn u p e s

- -

E rd o an ' m ecbu ren ik in ci y a n o y u n a sofcm ^ys r s ^ a c :


1968-69 sezo n u n d a stan b u l a m a t r n

fb z s s j

C am ialtsp or, E rd o an 'm fo rm a g iy d i i

ezcrrjrfcfe r -

km am p iyon lu u g ru p tan d m e m ek iir, rr esd ejc .

>

m a alarak gru pta kaldlar. a n slla rd ; kirr.Sc ar^er^cv: r^.


yap m ad iin, o m ata E rd o an y e d e k k m r e s r o e i?CErz_
D em ek ki m alzem e y a rd m cl n d a d ah a iy iy d i
1972-73 ve 1973-74 sezo n lar C a m ia lts r e r ier, iy i
glkle grupta kaldlar.
R esm i tarih yazclar d iyor ki: C a m ia lts v r da oyrksrL
Erdoan ok b een ild i ve stan b u l G en e K arm as ns

Trkiye a m p iy o n a sn a gitm esi iin b a b a sn n v e m u v riv :


nam esini im zalam as gerekiyord u ; im zalam a d i p m oc>a *.
lad bu b y k ans deerlend irem edi.
A llah!.. A llah!..
stanbul am atr liginde gru ptan d m em ek iin muevoveren C am ialtsp or'u n stelik v ed ek fu tbolcu su m u b a ^ rr
lunup gen karm aya seildi?
Bitm edi.
D eniyor ki; 1974-75 sezonunda g l b ir futbol takm m ak isteyen ETT, C am ialtsp o run b a a n l futbolcusu Euov
transfer etti! Bu transferin Erdoan m futbolcu luuva no v %
ilgisi var, tartlr. nk...
>V

6
Ekim 1973 te liseyi bitiren Erdoan m para ka/annu>
reki yordu.
C am ialtspor'un

tutbolcusuydu;

takat

Denizcilik

kast ndan bekledii kadro bir trl v erilm iy o rd u . *


hem para kazanp hem okuyaca bir takm aravma ' '
O takm, stanbul am atr km eden belediyenin E11 vl*'
Elektrik Iram vay ve l iinel letm eleri) takm oldu...
Bu transferinde parti dayanm as rol oynad.
Evet devam edelim...
Ayhan Mat, ETT futbol takm nn deneyimli k ap t."'1' 1'

E rd o a n la rn K a s n 'n ^ v .u

Pa ^a dan kom usuvdu


C. a m a lts p o r d an um duu k a d r i
u ,
b e le d iy e n in tafeuru olan ETT'in eenH H U

yan Erdgan,

m a k isted i in i habor alm ca Ayhan Mat agabe

A yhan

M a t;

m ahalleden I ^ n

Af

tak,m ^

T " kap,S,m aldl*

a v ra ^ a d a yap lan sem elerde Erdoan futboluyla deil fiz ^ y l e b e en ild i. a n s h y d , t a k a d a uzun boylu J b o l c u ^ o k tu . U z u n b o y u nedeniyle im am Hatip'in Mehter Takm'na da
se ilm i; sa n ca k tam t.
E T T y e seilm esin de baka faktrler var myd?
A n tre n r G urses, Kore Gazisiydi. Askerden sonra hem ayakk ab l^lh k >"a P 1P hem de Feriky'de futbol oynamt. Erdoan
gibi "sig o rta l salam bir i bulmak" iin ETT de kadrolu ie gi
rip futbol tak m n d a oynamt.
G rses'in bir dier zellii muhafazakr olmasyd.
M a la r balayp Erdoan'n ilk ll'd e yer almasyla takm
iinde, "E rd o a n ' m uhafazakr olduu iin oynatyor" itirazlar
g e lm e y e balad. Bunlarn banda takmn genel kaptan Cahit
E ra sla n v ard .
G rses, Vefa ve Eyp Stad'nda oynanan malardan nce ta
km m u tlak a Eypsultan Camii'ne gtryordu. Erdoan tak
m n " H o c a " s idi; cam ide duay o okuyordu.
A n tren r G rses yllar sonra o dnemi yle anlatt:
"K u r'a n - Kerim okumay bana Tayyip Erdoan retti. ok
istiy o rd u m , bana K ur'an okumay rettii iin ona duacym. Bir
g n Tayyip E rd oan 'a 'Acaba dedim ben de renebilir miyim?"
o d a b a n a , 'H o c a m o k k o la y , s a n a 1 5 g n d e r e t i n i n ' d e d i.
'P ek i o l u m a l b a n a b i r K u r 'a n - K e r im , g e t i r ' d e d im . N it e k im
K u r'a n - K e r i m 'i a ld ve g e t ir d i . im d i f e v k a la d e K u r 'a n - K e r im
o k u y o ru m .J//
---------- ----------------------

. .

J i AHam Avakkab Endstrisi Pazarlanv

1 Blent Azakl. ETT takimmm kaleas.yd^ Ada, , j ^


^
Recep TavTicaret Limited irketi nn sahibi Bul ^
Erdoann ETTden bir dier
yp ve Emine Erdoan'n ayakkab
Kofosu
Ari! zglfl idi
a rk a d a y s a K lt r ve Turizm Bakan g
_asvdl. HflT frsatta arkadayla mzik
E rd o a n 'n kam plarda deim ez <oda ~
>ten srekli Itri'nn 'Ah tut-i mucize
z e rin e soh bet eden kaptan Erdoan,
gu
z i
.j
j ^uyan bir dier isim de
g u y e m " arksn okum asn ister . a
faVori arksysa sonradan AKP mi-

Haydar Sara'.,. lnn antrenmanlar^

dinilerinin deim ez arks olan

hatr|atyor- idj.

^ ' " k M S n ,' X


FutbokvUnn

,\oiIimuihIi i ho# karlanm yordu


H yum m asyla I ^ A l a MSP'nin
KoUan B a ^ y ^ t t .

; ,- ,^ a a n a ,l

Camc Turan" destekledi

knunda da an u m V G r* hep arkasnda * * *


IbmaBydL Takma geldiinde forvetti; olmad. Forve t ar kas
na ^ Jd i;y a p a m a d . Orta sahada oynatld; beceremedi. Stopere
d, etVdsiz kald. En sonunda libero oynatld!
- 6 ve en sonunda "5 " numaral form alar giydi.
Erdojan p. mritleri uuyor; "gol kralyd!"
1974-75 sezonunda sadece iki gol att!
1975-76 sezonunda bir gol att!
19- 6-77 sezonunda takm stanbul Am atr am piyonu oldu
ama Erdoan hi gol atamad!
1977-78 sezonunda ETT brakn am piyonluu, gruptan
kamad. Erdoan'n en baarl sezonu oldu; drt gol att.
1978-79 sezonunda gol atamad; artk defans oyuncusuydu.
1979-80 sezonunda da libero oynad ama ou zam an yedekti.
te "gol kral"nn iler as hali...
Brakn "gol kralln", doru drst gol atam ay an Erdo
an n libero oynamasyla ilgili bu kez ne yazyorlar? "P a s at v e
topa vuru tekniiyle Alman futbol yldz Franz Beckenbauer'e
benziyordu!" Hi glmeyiniz...
Antrenryle arasnda m uhafazakr dayanm a olm asa, bra
kn ETT kadro una girmeyi futbolu bile braktrrlard! Herkes,
evli ve ocuk sahibi olmasna acyor; cretinin kesilm em esi iin
kt futboluna gz yumuluyordu.
"B e c k c n b a u e r T a y y ip " im j v ta k m i in d e k i ad !

"H oca" idi, "H oca"...


G elelim vu F e n e rb a h e r y asn a...

'/yllarda tek amac vard.. ETTden kadro almak


< amaltspor'da ula*amad,j>, hedefim gerekletirdi
lakma giren 16 kLiyle birliku O. *tv

m ,kle 24 lomrnuz 1974'te- S2DD7 sicil


numarasyla "geici takdir id" t
,
'
UU , ,

isriaivdi- Alhni,.,,,. (1
lU!,uy|e >se alnd. Temizlik
Altntop* D aire Mtdiirltf bimsm, t
lerini yrtecekti
nasmn temizlik hizmet-

U K Uiya,

40

15 Ekim 1975'te kadnova geti Dok- 7 h - u ,.


,
, .
kadro :n alan snav
daki Trkiye nm Komulan k im - ve Ka trl vn vardr?"
tr so ru la n baaryla yantlayp, 1 0 0 puanla kadro ald.
Bir yl sonra 1 Ekim 1976'da Alntepe'den belediyenin spor
tesislerine nakledildi. ETT futbolcular genelde burada al,yordu.
Erd oan ETT kantinlerinde de alt.
G elelim ;
hikyesine...

"yed ekler

kralTnn

Fenerbahe'ye

transfer

E rd oan 'm resmi tarihileri transter teklifinin ne zaman vapldm a ilikin farkl yllar yazyor.
Kim i "1973-74", kimi "1976-77" kimi ise 1977-78" sezonunu
gsteriyor!
K im ine gre Eskiehir'deki Trkiye amatr ligi malarnda
grlp beenilm iti.
K im ine gre Dereaz'ndaki bir zel mata beenilmiti.
K im ine gre Kasmpaa Stad'nda amatr lig manda bee
nilmiti.
B eenen" Fenerbahe teknik direktr de deiiyor...
Kim ine gre Valdir Perera Didi; kimine gre ise Tomislav

Kaloperovic!
Bir bakasna gre beenip resmi teklifi yapan kulup bakan
Faruk lgaz.
Sonuca gelelim:
Resm i tarih ile re gre, Erdoan transfer teklifim babasna
syledi v e " r e d " yant ald! E rd oan da iki gn kara kara
n p F e n e rb a h e 'y e kararn bildirdi; "Gelmiyorum.

Anlam adm u:
.
Camialtspor ve ETT'de para ve kadro iin o un^
oynamasna izin veren Ahmet Erdoan. Fenerbahe igibi tu>uk
bir takmn verdii, hayatnda bile gremeyecei kadar faz p
ray niye reddetti! Ya da:

Halk deyimiyle

s y le r s e k ; " k k

. ,

,roc;ni" (Fr-

at da civcivler yesin. (Er

doan ne demiti; "nce at da kargalar da }


^a^U"
.
kadrosuna bakar; hangi futnsan ap dnemin Fenerna .

kolcular v ard v e nerelerden transte r e 1J ^ ^ afazakr destekle


Srekli y ed e k kalan, gol atam aya
47

F e n e r b a h e 'y e

oynayan Erdoan m

transfer olacak.? Ca.lj,,,

meyin insan.1

futbol

Erdoan'n fu

h a y a ty la

falar yetm ez...


,r ta n m a m a k

ilgili yazlanlar, dzeltmeye sv

bizim Dou toplum larna zg...

vtnide snr
H ak lay n z; 2009'da Erdoan'n kz Sm eyye Erdoan'*
nasl harika keman ald ve yetm ezm i gibi o harika sesiyle
ark syledii m edyada yazld / sylendi! Ne yap salar en iyisin.

onlar yapyor!
Mzie yetenekleri olduu, iyi bir "kulaklar

olduu sy

lenemez. Erdoan sylyor bunu: "Gerekten ud renmeyi is


terdim. Hatta bu eksikliimi gidermek iin Bilal olumu, ondan
sonra da kzm gnderdim. Udun yannda ben kanunu da seve
rim. alabilmeyi isterdim" (28 Austos 2001, Yeni afak)

Radikal den Nur intay A. "Emine Hanm Nasl Bir Kadn"


balkl bir yaz kaleme ald. Yaz durumu zetliyor:
Emine Erdoan, mthi enerjisi olan bir kadn. nsan eken,
kavrayan bir kadn. Zeks, gzlerinizi delen gzlerinden apak
belli olan bir kadn. zgveni yksek, am a ezm iyor bununla sizi,
ahenkli de bir kadn.
Eiyle rahata yaracak bir hitabet yetenei var. ok sayda
kelimeyi yerli yerinde kullanarak, hi teklem ed en , hi de ezber
kokmadan, son derece akc ve lezzetli konuuyor, gayet yerind e
ve iyi espri yapyor.
Bunlarn, o da hepsi deil ok azn, hayatm da sadece bir
1 Erdoan n Fenerbahe ak hi bitmedi. Futbolcu olarak giremedi ama perde "
kasndan kulb ynetmek istedi. Getiimiz gnlerde Erdoan ile olu Bilal 11
d<^an arasnda getii iddia edilen bir telefon grmesinin ses kayd y a y n l a n ^ 1
Grmenin gndemini, Fenerbahe Kongresi oluturuyordu ve ses kaydna gm
Erdoan, bakanla aday Mehmet Ali Aydnlar ile ilgili Bilal Erdoan'a taktk
veriyor; Bakan Aziz Yldrm'a kar nasl davranmas gerektii sylyor. Bil-'
Erdoan ile Babakan Erdoan'n ikinci telefon grmesinden anlalyor
11
ilen Bakan Ahmet Davutolu'nun damad Ahmet zokur'un Aziz Yldrm'"1
listesinden seime girmesi iki ismi de sinirlendirmiti. zokur iin "namussuz
menfaat dukunu, omurgasz, karaktersiz ifadeleri kullanl.yor. Bilal E r d o a n
Azz Yldrm iin de "namussuz" ifadesini k u l l a n m a ,
, n unr. F .rd o fca n 'n

beri Dnya Kupas'na katlamadk!

48

U'k kpre' Bitekten tek bir kere o ilk L


yaldm * (3 Mays 2010, Radikal)
^
Il. yd/lin okuyunca diy<>raunuz
kral ulur" tabii!
Sonula...
1K H a/iran 198rdu ETTVI.

'

ertemde

'

da gol

d.fl, yon* yani mahalle laklm<

1-nokspora dnd ve futbolu bu.ada b u av T

' H? n r h *

ynJ''an
Yllar sonra ne dedi: " s l a m k.r*u
. ..v
*.
.. ,
Kurallarna uymayan normal ,rt
giydiim m gnahkr olduumu biliyordum (1 Ekim 1 * 4

Meyinin)
Ne de olsa, partisinin yayn organ M illi Cazetc "gnah" diye
futbolcularn ortlu fotoraflarn basmyordu.
Erdoan Erokspor'a dnnce sakal brakt.
Ama ksa sre sonra kesmek zorunda kald...
mam [ latip rencisi Recep Tayyip "ne saaym ne solcu,
futbolcuyum futbolcu" diyenlerden deildi. Gen yata politikleti.
Tarih: 23 Eyll 1969
Erdoan 15 yanda. mam Hatip Okulu orta son rencisi.
lk kez bir siyasal eyleme katld: slogan att.
Okullar alal daha bir hafta olmutu.
Ve ilk lm haberi geldi. len. Mustafa Bilgi 19 yandayd.
Boiu-Gynk lesi'nin Ekinciler Kynde 1^50dc do
m u; okumas iin amcasnn yanna stanbul a gnderilmiti.
man Hatip rencisiydi. Fark derslerini verip Meadiveky
Lisesi'dcn o yl mezun olmutu.
stanbul mam Hatip'ten Erdoan'n agabevi saylrd.
Milli Trk Talebe Birlii (MTTB)'nin "yanran genlii-orta
retim rencileri iin kurmu- olduu Orta&r tim Komileri
balkanyd. "Biz Bize Geceler adn vordifii. mam Hatph
rencilerin velileriyle bir araya geldikleri toplantlar ' >
du. Bu toplantlarda hemen her g^nci bir
iir okuyan ga-ndler arasmda Erdoan da vard.. Oradan
nvorlrri.
, . j :
Erd oan ', politik olarak etkileyen isimlerden bmyd.

0 yllarda...
MTTE 18 Mart 1965'te yaplan kongresinden sonra milliye
muhafazakr fre n cile rin kontrolne gemiti. Tek hedefi, ^
mtmzmle mcadele etmekti.
Komnist diye saldrdklar onlar gibi temiz Anadolu o.
cuk aryd,
Cahit Zaritolu'nun iirindeki gibi "aret ocuklar..."

\asin okunan tts tten arlardan/Geerdi babam /Ba.


mda yamur halkalar
Anam veil hrkalar grrd dnde/D aha ilk gzelliinde Alnn iki dan arasna germ i/Bir devin gsne benzer
Gsnden dualar geermi
arlar ellerinde ekmek ineleri /Cami avlularna alan
Havuz sularna kaplan ocuklar/
Grmeden
gnein
btn

renklerini /Gtrmezlere!

dkkndaki babalarna/ Ocaktan akan kaynar yemekleri /Nene


lerinin koyduu avu taslarna..."
Tekilat zamanla milliyetileri de dlad: kurulduu yldan
beri M i l B'yi temsil eden "Bozkurt" simgesi "K itap " sembolyL
deitirildi. Bu, Birlik'in slami ynnn ar bastnn bir ifa
desiydi!
Anadolu'dan gelen dini yn gl renciler MTTB ats
altnda toplamyordu. Bunlardan biri de ileride radikal slanu
"Hizbullah" adl rgtn lideri olacak olan Hseyin Velio*
:di.:
Trkiye, Souk Sava'm kskacndayd.
Komnizmle mcadele iin "M illi Genlik" olu tu ru lu p
du. Solcu 68 Kua'nm karsnda "vatan savunan" Msln
genlere ve lkc komandolara ihtiya vard!
"Milli Genlik" ilk eylemini 16 ubat 1969'da yapt. ABD11
6. Filo suna kar eylem yapan solcu niversite rencilerin6
drdlar. Duran Erdoan ve Ali Turgut Ayta adl iki so lcu ge
katlettiler.
1 17 Ocak 200<yde stanbul Beykoz'da polisin, Hizbullah rgtnn evine
baskn srasnda kan atmada Hseyin Veliolu ld Nereden nereyeyllarn ortasnda Hseyin Velioglu; Fehmi Koru, Mehmet Metiner, AKP ^
Sleyman Gndz, Hseyin Hatemi gibi isimlerle Londra Royal N a t i o n a l
dzenlenen islami hareketlerin ideolojik sorunlar zerine gnlk top13
katlmt.

Erdoan, Dolmabahc 8n 0deki b M


d, bilmiyoruz.
k a p a n r

nVerSte ^

var my-

ok u l,ar erken

M T T B 'l i g e n l e r o y a z , k a m p la rd a g eird i. K am p tan erk en


g e l d i l e r s t a n b u l a . n k M T T B 'n in 49. G en el K on gresi basla
y a c a k t . M T T B m e n s u b u o la n a rk a d a la ry la birlik te C a g a i
l u 'n d a k M T T B b in a s n d a n k m y o rla rd . T ekilat k ap trm ak is
t e m i y o r l a r d . M T T B b a h e s in d e a ra d a sra d a k a v g a la r k y o rd u .
G e n e l k o n g r e d e d e k a v g a k t.

" O srada M u s t a f a 'y g rd m . S ah n en in ta m nnd eydi. Et


ra f a n a b a b a g n y d . Birka kiiyle kavga ed iyordu . Att y u m
r u k la r , hi b o a g itm iy o r d u . im d iye ka d a r hi g rm e d i im bir
h v iy e te b r n m t M u s t a f a ." 2 0 12 . (w w w .m enzil.org.)
V e s o n r a ...
20

E y l l C u m a r t e s i'y i P a z a r 'a b a la y a n gece y a n s C aalolu

M il li T r k T a le b e B ir li i'n d e p a tla m a old u . O lay hl esrarm k o


r u y o r ; k i m i n e g r e d a r d a n b o m b a atld ; k im in e gre m o lo to f
k o k t e y li y a p l r k e n p a tla m a old u .
M u s t a f a B ilg i y a n a r a k ld .
B e y a z t C a m i i 'n d e b a la y p E y p M e z a rl 'n d a biten ve b in
le r c e in s a n n k a t ld c e n a z e t ren in d e E rd o an da vard. Yol
b o y u t e k b ir g e t ir ip , " B i r le c e iz Bin D irile ce iz " slogan n a ta n
la r a r a s n d a y d .
l m l e r s r e c e k ti...
M u s t a f a B i l g i 'y i m e z a r a k o y a n S ed at Y enign de ld r le
c e k t i.
M u s t a f a B i l g i'd e n b e g n so n ra ...
D e v r i m c i r e n c i T a y la n z g r kim lii belirsiz k i/ k ..le r

tarafndan ldrld.
s t a n b u l g e r g in d i.
O y l s e k i z r e n c i ld r ld .
1 5 y a n d a k i E r d o a n , B u rh a n e ttin K ay h an n
h g d n e m in d e M T T B C a a lo lu "te s is le r sorum u
G r e v i b i n a n n te m iz li in i y a p m a k v e y ap trm a 1

Erdoan

g n le rd e

d i e r a r k a d a la r ! giD

,
,dl

K o n y a 'd a n g e le c e k h a b e r i b e k liy o rla rd .


M jd e 1 4 E k im g e c e s i g e ld i:
51

I'rol. I>r. Nemoltin l,rl*ko s>.

n.ilMvi-kil. adau IVol.

kdo 'onr.vl
nusUnu v;il
svl.
Zaten...
o gnlerde Mclmot Zahd Kolk vo mrillei youn bir a
lma iindeydi; parti kuruyorlard...
Amblemi; ahadet partu^ havada, sklm saj* el kn parti
n in ad, "Milli Nizam Partisi" idi.1

Genel balkan Erbakan'd..


kuruculardan Mehmet atoglu, daha stnrn cmlu rbakam
olan Abdullah Cl'n daysyd.
Fikir babas Nakibendi Cmhaevi Dergln'nm eyhi
Mehmet Zabid Kotku'ydu ama partide tek bir tarikat yoktu;
Nakibendi-Nurcu-kadiri koalisyonu vard.
Antikapilalistlilor... Anlikomiinistliler... Miniciydiler...
lai/e karydlar; Avrupa Bir!ij*i'ne deil slam topluluun*
prni'k istiyorlard. Oru tutmayana, namaz klmayana kaplan
akt; ancak onlarn ynetici olmalar yasakt!

^ Milli Nizam, Mehdi Aleyhissclam'n devrine bir basamak ola a k t.

i,n a m I I.Up flftvncB lirdogan, yeni dnem., ve yeni partiye


vun politik hir tiyatronun oyuncusu oldu.
O k u ld a sah n eled ikleri oyunun ad: "Mas-Kom-Yah" di...
M ason , ko m n ist, Yahudi...
O y u n u n konu su , bir aile yksyd. Bir baba vard, Ayhan
Boy. O k u lla rn A vrupa'da okutmutu ama onlara din kltr
n a n la y a m a m t. ocuklar da Bat'nn yoz kltrne kurban
o lm u lard !
E rd o an bu tiyatro oyununu o kadar ok sevdi ki, 1977'de
oy u n u tek rar sahneye koydu! Bu kez oynamakla kalmad, bir de
y n etti! in i o kadar benim sedi ki, 13 arkadayla birlikte Nejat
U y g u r'a gid ip ders bile ald.1
O y u n R ize, Trabzon, Ankara gibi ehirlerde sahnelendi.
E rd o an , N ecm ettin Erbakan, Haan Aksay, evket Kazan,
O u z h a n A silt rk gibi partinin nde gelen isimlerinden ilk alk
bu o y u n n ed en iy le Ankara Palas ta ald.
Y lla r sonra gerek belediye bakanl gerekse babakanl
d n em in d e Erdoan sanatlarla kar karya geldi.
e bak n ki Erdoan sanattan anlyordu! O nedenle u szle
rin d e h aklyd :
"S a n a t adna A lla h sz l a prim verdirtmem.
"S a n a t ehvet sm rsne alet ettirmem.
1 Y lla r so n ra N ejat U ygur hastane yatanda
leven olay hatulaT B M M ats altn d a by k bir kavga km asnn fitilin, d* a t.
y a lm .
. K . t UvKur'u GATA'da ziyaret etmek
2 u b a t 2 0 1 0 'd a Erdoan basna a k la c , -!*
^
verimemiti. Bunun sonucu
istey en c*^i l\mine Erdoan a turban 11
_ ynetimi Emine E rd o an 'a kaplan
E m in e 1 la n m anlam t! terx tn i e
.
I, ciorsi. bilinvor ki, TSK i vk a p a tm , m y d ? Resm i aklam a
U ra n l a r okul-

L *

CATA'y. bw *;>';

uyor. A n cak -sarp ya d

MU ac

"-11

ru n u h a / d o k t o r l a r a s o y u * *
A . ,k ........... U .v I.
* -A l A i -

B ay an G l' , yedi gn konuk

Hkm Abdullah l C.ATA da t- >'1

suskun,

n** sorm anm


, : n . , ^ a 1 0 dak.K.n , . *

C t puydu; yaananlar d *
ipin w ,u
i v
vefniyonuyou
'
jfclar da Erdofcan
ru z " pnlitf kafeinin yeni hr vt y . r . llm ,s,vd... Emine Hanm aS w
/
......... nn .... ........... . r. f. r..ndm a ay ar k .
j o . c d a parti " grup *
b l a m a / n. ^
r a n
b a .v s .x l .- r k .,. * * *
.aum
../ m;
.............. d u ^ ^ J
d.t 12 l'yll I >arl*al d n e m im *

yaf>**t n*|<M* katli*'

"Tiyatro adna adr tiyatrosu oynatmam.


Yaa..!
Erdoan hakl, nk o bir tiyatrocu; stelik bir
yani bilgisi ve tecrbesi var1
Bizim sanat milleti tutturmu; yok efendim sanatsa.
tiin kendi "zel" etikas (ahlak felsefesi) varm yok efer; .
din/eriat bir estetik deerlendirme dizgesi olamazm.
Anlamyorlar; Erdoan ynetmen; o bilmeyecek siz rrj eksiniz! Gurur duyun; iinizden bir babakan kt.- ...
aka bir yana...
Bu nemli tiyatro oyunu (!) "Mas-Kor~- fah zaman.a _
tuldu.
Ama...
Tarihin garip cilvesi...
Erdoan zamanla oyundaki Ayhan Bey karakterinin e f e
rndan biri durumuna gelecekti...
"Gmleini karmasma" daha ok vard...
Erdoan, 1970'li yllarda "Mas-Kom-Yah" dmanyd.
Ve onlara gre Atatrk; slam dman "deccaTdi. lker
filan kurtarmamt; ngilizler ile ibirlii yapan "hairfd. Di.<
tatrd. "Beton Kemal"di. Lozan yenilgiydi. Laiklik dinsiz-1
ti. Demokrasi kfr ve irk rejimiydi. Demokrasiye inanrAllah'n hkimiyetine inanmamakt. Batllama gvurlam aya
Vahdettin ve II. Abdlhamid kahramand!..
Kendi ilerinde bambaka bir hayat yayorlard. rne;laik devletin takvimine gre oru tutmuyorlard; caiz ci>-
Devletin Diyanet leri Bakanlna dmandlar.
lerindeki kin ve nefret o dnemde yeermeye balad
16 yandaki Erdoan, ceketinin yakasnda gururla MT
zeti tayordu.
Seyyid Kutub, Haan el Benna, Said Hava, M e v d u d i g^ 1
birinden farkl grteki slamclar okuyordu. K itaplar tu
rnen bitiriyor muydu; pheliyim! Erdoan'n ok kitap kl
unu dnmyorum. Teorik dnyasnn olduka zayf o l -
nu grmek iin "khin'' olmaya gereK yok!
Erdoan'n zellii rgtlyd. "Kitabi bilgilen"' en
lektel abalar pek nemsemedii biliniyor.

54

Y aam b o y u n c a s rd rece i bir temel zellii u ydr

Siyaseti hep sevdi. T op lantlar, hep sevdi. Saatlerce dinleme


yi, not alm ay hep sevdi.
eme
H e p sk b ir g re v ad am oldu. Ne grev verilse yapt.
Ve h e r d a im ta k d ir ed ilm ek , takdir grm ek istedi.
E r d o a n ' v e rse n iz sizin iin yap m ay aca yoktu ..
B u k i is e l z e llik le rin i b ilen ler onu hep altrd.

E rd o a n , a rk a d a la r n nd e kendisini eletiren herkese ks


t . Z a m a n g e lin c e "in tik a m m " m utlaka ald. ltifat edildii s

rece, in s a n la r a h e p g lery z n , esprili yanm gsterdi.


E rd o a n 17 y a n d a ilk askeri darbeyle karlat.
12 M a rt 1971 ask eri darbesiyle, gnl verdii Milli Nizam
P a rtisi k a p a tld ; m a lla rn a el konuldu.
Y a rg ta y B a s a v c s H ikm et Gndz, Milli Nizam Partisi hak
k n d a la ik li e a y k r faaliyetlerden dolay kapatma davas at.
P a rtiy i 17 a v u k a t sav u n d u ama 14 Ocak 1972 tarihinde parti
k a p a tld . K a p a tlm a gerekeleri arasmda

okullarda din ders

le rin in z o ru n lu o lm a sm istem eleri" de vard! Oysa br

'nraki

ask eri d a rb e d e d in d ersleri zorunlu olacakta...


12 M a rt A sk e ri M u h tras M N P'den kimseyi tutuklatmad.
F ak at A n a y a s a M a h k em esi'n d e kapatma davasnn sonuna yakla ld g n le rd e Erbakan, svire ye gitti.
P a rti ta b a m g ib i E rd oan da haberi alnca zld. e
bakan, S e y y id K u t u b gibi gerekirse lme yrmemi, >u

na kam t. M N P yneticileri h o n u tsu z lu k la r g erm k s E rb ak an 'm kalp rahatszl geirdiim ve tedav gorm
dyla s v i re 'y e gittiim sylediler. Erdoan :r
Erb ak an h an gi m aksatla gitti bilinme* a

buuk
^

^ nrJ bir

ay kald. o k iyi bir tedavi grm olmal k


daha k alb in d en hi ikyeti olmad.
havasl da.lmca
Ve 12 M a rt A sk eri M u h tra sn n
tartlma konuE rb ak an , T rk iy e 'y e d n d . D n buun hala tart,

SUdur.
, r Tiirkive've donup parti
iddiaya gre darbeci askeri paa a
' n
AFnin tek
burmas iin E rb a k a n ' ikna etmilerdiik tid a r o lm a sn nlem ekti.
1

d .,na kaanlardan biri de Mehmet ^


^
* Ule Yksel enler hapse girerken Mehmet evke. t>g

evrelerde kzgnlk yaratt.

udin
vu rtd *-

55

> kn m Milli Selamet Partisi"ni kurmasna izin verildi


Tarih 11 Ekim 1972 idi...
N SF n in am blem i" anahtar"d...
O
oldu...

gnlerde Erdoan'n yaamnda da byk bir deiik]

Tarih: 6 Ekim 1973


19 yandaki Erdoan, fark derslerim verip Eyp Lisesi'nden
mezun oldu. Din hocas deil siyasal bilimlere gidip politikac
clmak istiyordu. Sanyordu ki, siyaseti niversiteden kyor!
Bir hafta sonra...
Yaplan genel seimde, MSP oylar patlama yapt:
Yzde 11.8 oyla 48 milletvekili kard.
MSP meclise girmekle kalmad; CHP ile koalisyon hkmeti
kurdu.
Cumhuriyet tarihinde slamc bir parti ilk kez iktidara geli
yordu! Bunu salayan parti ise cumhuriyetin kurucusu CHP idi.
ok partili siyasal yaam balatan CHP, MSP'yi de iktidar orta
yaparak toplumsal uzlamay saladm dnyordu...
Erdoan'm i hayat o gnlerde balad...

Blm: 3
SOLA
DM ANLIIM IN S E B E B

T a rih : 2 4 T e m m u z 1974
L is e m e z u n u R e c e p T ayyip E rd oan alm a yaam na ilk kez
s ta n b u l' d a 8 7 6 9 9 5 0 sicil n u m arasy la sigortal olarak Cokun Et
v e S u c u k M a m u lle r i n d e b a la d .1
E r d o a n 'n i e g irm e sin d e n d rt gn nce Kbrs Sava ba
la d . T r k iy e 'd e g e n le rin gn ll askerlik yapm ak iin askerlik
u b e le ri n n d e k u y ru a girdii gnlerdi.
E r d o a n d a u b e n lerin d e kuyrua girdi mi? Hi anlatm ad.
O ls a y d m u tla k a a n la trd , nk iktidar dneminin en nemli
d p o litik a k o n u la r n d a n biri, K b n s't.
E r d o a n y a a m b o y u n ca hep alt.
U z m a n lk a la n e t-su cu k ileriy d i.2
Y a z d m , fu tb o lc u lu u sayesind e ETT ye girdi. Aynlnca
1 9 8 1 'd e te k r a r a y n irk e te dnd.
D a h a s o n r a ; 1 .5 .1 9 9 0 'a kad ar eitli srelerde sigortal olarak
A l E t G d a , E lif E t-S u c u k gibi et ve gda sektrnde taal\ et g o teren irk etle rd e alt.
A n ck
E rd o a n

bir ara, Y usuf Ziya U m an m yannda ^igort

E k sp erleri C e m iy e ti n d e iveren olarak bir yl Ba Kur


alt.
a l t h ib ir y erd e u zu n sre kalam ayan Erdoan, Ekrem

amah a d l b irin in a d n a kaytl iyerinde de ancak bir >


nabildi.
S o n ra...
E rd o a n u irketini hep saklad.
1 Kafa kartrm ak g ib i olmasn da irketin
j rdofcan ile Kasmpaa daki
1975 yazl! irketin sahibi Kem al Cofrkun B a v "
~ ^
un irketini bugn
M erkez C am i'nden tanyorlar. Hamail,klan
Trkiye'nin en b y k 1 0 0 0 rk rt arasn a so m.
,'sM 1 K c , sat* m agazalan nn
2 V lla r sonra stanbul Belediye Bakanl ^ ofU m
,j n ^ t, n\. zorluklar yendim
kapatlmas nedeniyle yle dyetvkn: 1 lum *
{2.4.1997>MtJfcvrfl
*
ama et iinde zayf kaldm; artk srar etme g

57

Vanh 22 Nisan ' SI


Vose>l N
-n b u tarihte stanbul Ticaret O las na mmacaMza
w kasmvvaa Yeniyol Caddesi So 12 adresinde., fa&rtau
CV&tn Sanavi Anonim irketi faaliyete geti. rkecr orti .;.
Erdoan ;<e Emine Erdoan'n atabeyi. yan Erdoan :r r j "-cr:
don Hmsev in Glbaran d.., 'rketin kurulu tanhi Nisa !'*. c
ortaklar oto vedek paracs. AbuuIIar. ~a i
T\a' ramo^lu gda toptancs Hikmet Kaan knreks :?rcu -s~u
kava ve Hamdi \aza idi.
irket kurulucu 1 Ma vis I8l tarihinde l

.v ^ l Gdflte r.u,

\avmland.
Erdoann ortaklk hissesi I milyon TL ie ka*nflfari rr_
ti. irketin tescilinin ardndan yaplan grev da^Lbn**i
Erdoan, vnetim kurulu \esi oldu.
\ llar iinde irketin hissedarlar deiti. me^m Erdoeir
kavmbraderi Hseyin Glbaran, ortaklktan aynteb Erdedir
ortakl^; stanbul Belediye Bakanl yapt donemr sor arr..
kadar devam etti. Sonra ne oldu bilinmiyor!
Hep ayn sonuca varyorsunuz:
Erdoan'n yaamn takip ederken br.rvien karnza var
dehlizler kverivcr.
rnein...
Bugn be Erdoann niversite mezunu olup olmadk v
tartlyor... Gerek ne?
Bildiinizi! sanmavnz.
Bu nedenle divorum ki:
Erdoan hakknda tm bildiklerinizi unutun!
ite "niversite" hayat...
Kimse hangi okulda okuduuna ve nereden mezun olduvdair net bir ey syleyemiyor!
Sahi, Erdoan niversite mezunu mu?

Erdoan, Babakanla, resmi internet sitesine ^ore,* \1


niversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakltesi* mezunu
AKP nin resmi sitesi ve Erdoan'n kiisel sitesi de ^
giyi veriyor.
"Marmara niversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler FaV ^
mezunu!
56

yi
M arm ara n iv ersitesi nm ne gem ite ne de bugn niyle bir
fak ltesi yok!
D ev a m e d elim ...
E rd o a n 'n IB M M 'd e yazan biyografisinde ise m ezun olduu
okul "M a rm a ra n iv ersitesi ktisatl ve dari Bilim ler l;akiltesi
"T ic a ri" g itti "d a ri

geldi!

D u ru n d ah a y en i balyoru z...
B a b a k a n lk ve A K P nin resm i sitesine gre Erdoan 1981
m ezu n u .
O y sa 1 9 8 1 'd e "M a rm a ra niversitesi" diye bir niversite yok!
M arm ara n iv ersitesi, 20 Tem m uz 1982'de karlan 41 sayl
K anun H k m n d ek i K ararnam e ve 28 M art 1C>S3 tarihinde y
r rl e g iren 2809 sayl kanunla kuruldu.
O lm ay an n iv ersiten in olm ayan fakltesinden m ezun bir
Erdoan!
K afan z k artrm ad an en baa dneyim ...
E rd o a n 'n oku l h ayatnn 12 M art 1971'deki askeri darbeyle
ilgisi var. ren cileri devlet disiplini altna sokm ak isteyen dar
beciler, 25 A u sto s 1971'd e zel yksekokullar kam ulatrd.
Y asayla sta n b u l'd a k i 15 zel yksekokul devletletirildi.
B u n lard an biri de, stanbul Tuna ktisadi ve Ticari Bilim ler
Y ksek O k u lu " idi.
O k u lu n sahibi, Prof. Ur. Ergun Tuna'nn babas Yahya Tuna
idi.
Bu zel ok u lu n retim sresi ii yld.
Bu zel oku l devletletirilince ad d a deiti: Aksaray iktisat
ve Ticaret Y k sek O kulu oldu. Prof. Tuna okula mudur yapld
Ve bu okul, (1959'd a A kadem iler K an u n u yla kurulan)
stanb u l k tisad i ve Ticari lim ler A kadem isi ne balan .

retim i ise artk drt yllkt.


Erdoan, 2443 n u m aral renci olarak, 1973-74 retim d
nem inde bu devlet okuluna girdi. (M arm ara U" lv' rsl f * 1
verilen d ip lom asn d a ise renci numaras, 834.
ep r
klk v a r.)
,
, ,
m
E r d o a n 'n s n a v d a n ald puan an cak u o u a g

ne yetti. R portajlarnda, siyaset bilimi u zerm e ore


m ek istediin i

syledi hep. zel okullar

am u a

(,

devletin yksekokul says snrl olacak ve bunlar daha


puanla renci kabul edecei iin Erdoan, bu okula da ginTr<
yecekt. anslyd.
Ve bu ans hayat boyunca hep ona gld...
anslyd; 1976'da, akademiler aras kurul kararyla
gece retimi yaplabiliyordu.
Yoksul bir ailenin ocuu olan Erdoan, gndzleri a,
p; Vatan Caddesi ile Aksaray Caddesi nn kesitii Grar
Sokak'taki okuluna, geceleri gitti.
Okulun 150 gececi, 150 gndzc rencisi vard, Devarr
mecburiyeti yoktu.
Ve anslyd; 1977-1978 retim ylnda "Ekonomi", "letme'
ve "Siyasal Bilimler Fakltesi"ni aan stanbul ktisad ve Ticar
limler Akademisi, bnyesindeki "Aksaray ktisat ve Ticaret
Yksek Okulu" gibi kimi yksekokullar; "icari Bilimler
Fakltesi" ad altnda birletirdi.
Bylece Erdoan, Aksaray ktisat ve Ticaret Yksek Okulu'nda
balad renimi, ubat 1981'de stanbul ktisadi ve Tican
limler Akademisi, Ticari Bilimler Fakltesi'nde bitirdi.
Deniyor ki, "efendim kafalar kartrmamak iin niversite
nin yeni (Marmara niversitesi) adn yazdk!"
23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayl Resmi Gazete'de yaynlanar
Bakanlar Kurulu kararyla, Marmara niversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Fakltesi kapatld ve yerine iletme, iktisat ve si
yasal bilgiler faklteleri kuruldu.
Niye en yenisini yazmyorsunuz?
Hep bir sr var.
Erdoan'n yksekokul hayat niye bu kadar srlarla dolu, an
layamyorum.
lkokul, orta-lise renimini ballandra ballandra anlatanla"
Erdoan'n yksekokul hayatna ilikin bir cmle sz etmiyorlar
Niye?

Tarih: 8 Aralk 2013


Erdoan Edirne'de halka hitap ediyor:
"Belli bir ylda niversiteyi bitiren bitirecek, bitirmeyen
sura bakmasn. Kardeim alt ylda bitireceksen bitir. Yedi V1*
sekiz yl, on yl snrsz byle bir ey olur mu? renci renci'1
ini bilecek. Bu lkede bu millet kendi vergisiyle p arasy la s?111

60

okutuyor, yetitiriyor. imdi onun yasasn hazrlyoruz;


bitirdin. Bitiremediin takdirde artk gle g l e "

bitirdin

Peki...

A d am a so rm azlar m, sen ka ylda bitirdin?


Yedi ylda bitirdi!
1973-74 retim ylnda balad; 1980-81 retim ylnda bi-

G elelim son cm lelerim ize:


"E rd o a n 'n niversite hayat yok!"
F ra n s z la rn gzel bir sz var; niversite m ezunu olm ak

iin ailenin, en az kuak niversite mezunu olm as gerekiyor


Yani, b y k b a b a n n , dedenin ve babann ya da bykannenin,
an n ean n en in ve annenin niversite mezunu olmas gerekiyor!
N iye b y le sylyorlar?
O n lara gre, niversite bir kltr oca. Salt m esleki renim
yeri deil. n iv ersite zgrln keif alam. Oysa...
E rd o an p ek okula uram ad; geceden geceye nadir gittii
oku ld a sad ece snavlara girdi. Okul arkadalaryla merhabann
tesin d e p e k y ak n lk kurm ad. Sosyallemedi. Bu nedenle yk
sekokul y aam n d an bir fotoraf bile yok.
E vlen d i, koca oldu; bebekleri dodu baba oldu; futbolcu oldu,
M S P 'n in A k n c's oldu.
A m a...
H i n iv e r s ite li o lm a d . K ttan b ir diplom as olsa da!

Erdoan'n okulu solcularn elindeydi.


Sac rencilerin hepsi Aksaray da buluup polis gvenli
inde okula gidiyorlard.
G ece bl m n d e o k u y a n rencilerin byle sorunlar yoK:.
a m a o k u la te d ir g in g id iy o rlard .
.
O kuld a p o litik o la ra k h i ak tif olm ayan E rdoan, Istan bu

,
a

ki M S P 'li g e n le r a ra sm d a d a p ek bilinen bir isim d e .ld ., 1970 l


yllarn ortalarnda y a a n a n bir ayrlk onunu at.
M TTB

ile

M SP

arasm d a

ayni*

olutu:

M U hyetler-

m uhafazakrlar.
M illiyetiler M H P'liydi...
M u h afazakrlar M SP'li...
"M illiy eti T rk iy e"
M S P 'li genler M f T B 'd e n atld- A rtk
y
61

,|,h Allahukbt'r" diye b a ry o rla r,

vonne'V,A|1^ ^ sr.|i};eue,230cak1976-ciaAkm
o:4f
MTTHiot ko

>
U,;!U' , 1|e>, v ar MSP'nin dc art,k Ak" 1c^ n var(t]
MHrni Pjku.
hg, uzun srmedi; MSP stanbul i|^ '

Ertla"'n' A ^ M a h a lle d e n komusu, hemerisi iyUri


lk Kollan Ba$ jnl
Bakan'yd; ilde grevlendirilince kol
Avc
tua Erdoan get" ^
arasnda ilk ekime o dnemde ba)*

Yl: W76.
v s n d a k i Erdoan stanbul Genlik Kollar Balkan idi
onu.
O

dnemin siyasal

slamc

genliinin

yldz

Met

Ykseldi...

195S doumluydu. 18 yandayd ve Fatih Aknclar Dernei


Bakanl'n yrtyordu.
slamc evrelerin byk saygsn kazanm Bitlisli Sadrettin
Yksel'in oluydu.
Metin Yksel, sadece A km alarn deil stan bul'd aki slamc
genlerin lideriydi. Elleri yumruklu, belleri silahl radikal Akn
clar, dnemin siyasi atmosferinde slam c genlerin idolyd.

Aknclar akna kmt; Trkiye'yi slam devleti yapma mzusundaydlar. Tabanca, Trk bayra ve Kur'an- Kerim zerirt
el basarak yemin ediyorlard.
Uzun boylu, sakall Metin Yksel rgtyd. zellikle
olay yldzn parlatt. Kayseri mam Hatip'te kz renciler1
Kur an- Kerim dersleri dnda bartl d erslere girmesi yi
saklannca Vletin Yksel yurt genelinde protesto hareketleri d
zenledi. Bu eylemler srasnda stanbul'da 26 Ekim 1977'de M**
Yksel ve iki arkada, silahl saldrya urad. Kurunlanm a ov
> Mitin Yksel in slamc hareket iinde efsane olm asn sa^J'1 ^
Metin Yksel ve Fatih Aknclar iki grubun tepkisini t*"11
ye banlad.
6
Biri lkcler.
sal au ^ ,M kuru'u5unda Erdoan'n da bulunduu Kas"1 *
ffl' Aknclar!

K asm paal A km alar, Metin Yftk


m ey n i yanl, ve ii olduklarn, iddT ve ar^dalanrun Hubrahim Ethem Deveci 1998'
J , ^
Bitmez kitabnda yazd:
*
em a^ 1^1
S0'* Burada

ediliyordu. MSP ise


rakmamak iin direniyordu." (s. 27)


teS'n a,t1nda b'*

K orsan gsterilerde meydann orta yerinde mam Humeyni'ye


y azlan m ektuplar okunuyor; duvarlara, "Snrsz ve Snfsz s
lam Toplum una Doru" diye sloganlar yazlyor, ran devnmi
afileri yaptrlyordu.
MSP, partililere radikal bulunan revhid, ra, Hicret gibi der
gilerin okunm asn yasaklad. Radikal bulunan Ylmaz Yalner,
Ali Bula, Selahattin E, Ali nal, Sedat Yenign, Atasoy Mftolu, H sn Akta ve benzerlerinin okunmasna souk bakl
y o rd u .1
A knc M etin Yksel ve Aknc arkadalarnn ran yanls ey
lem leri Snni MSP'de rahatszlk yaratt.
Parti gryordu ki, Aknc genler ruhen ve zihnen MSP den
kop uyord u.
G elim eler sadece Trkiye'nin i meselesi deildi. ABD yeni
bir projeyi hayata geiriyordu.
Yeil Kuak Projesi...
ABD Souk Sava dneminde Sovyetter Birlii n iten y
m ak iin M slm an halklarm ayaklandrmak istedi.
g c n azaltm ak ve evresini Mslman komularla kuatarak
scak denizlere inmesini engellemek istiyordu
nucu ji3.
H u m eyn i'ye destek vermile, ancak .ed.klen sonucu
m am lard.
hedeflerindeki lkelerdi.
Trkiye, Pakistan, Ata
s o y - d e r Birlii nin yaylmaEvet, bu proje, 1970'b y
Al,P Bakam hmnn
clgnn nne gemek m 1
Thienitv Brze*ski taC arter'n Ulusal Gvenlik D*,n,*ma L ___v ptojed. "slam'n
rafndan 1977'de gelitirilen
1 N e c m e t t i n E r b a k a n , siy asa l { ^ " n^ nW'W J rl*l> (%** 0
l e m e d i ; a k s i n e bu k a v r a m , kullananla

S o n u s. 68)

tO

, rsl bir kalkan olabilecei" grne dayann,


komiin'7"

tevdi
li'

1 , . wnt,ini Basra Krfezi civarnda mliefiL,

l.-r Birlii tarafndan A fg a n is ta n . 1979'daki i?gali


e r ,- e v , sinde ilk ad.mlar atlmaya baU mstlr

2 e bu p n *

l" ABD, Trkiye'deki Mslman genlerin ran a olmasn, er


.ii|tnt'k istiyordu.
s t a n b u l ' d a k i gr* farkllklarnn uluslararas boyutu varJl
ABD ile siyasal slamclar arasndaki iliki yeni deildi b*.
ABD

k o m n iz m in

karsna slam karmak iin

gruplan ve cemaatleri destekledi. Bu erevede, Fethullah G ler,


g i b i isimlere komnizmle mcadele dernekleri kurdurdu. slami
medrese, o k u l ve derneklerin kurulmasna kadar tm slam |.
kelerinde youn bir faaliyet balad.
1 979 'a kadar ABD'nin plan kusursuz iledi. Fakat ran devri
mi Trkiye'de slamc genlii ikiye bldti.
Bir grupta tebligciler vard; dier grupta cihallar
Tebligciler, Trkiye'de henz cihat koullarnn olumadm
sylyordu. Erdoan bunlardan biriydi.
S o n u ta ...

Bu tartmalar yaanrken...
Metin Yksel, 23 ubat 1979da Fatih Cam ii'nde cuma namsa
knda avluda kurunlanarak ldrld.
Edip ' ksel kardei ile Erdoan arasndaki fark yle aJtyor:

en ve Metin, milyonlarca ranl mcahit gibi ran devriminm ahlk rejiminin zulm ve basklarna, soygun ve smrs
ne son vereceine inanyorduk. stiklal, Azadi, Hkmeti slami
'yorduk. (...) Daha o zamanlarda Tayyip lks koltuklarla deli
Lr>t1Mina5,nda zengin[ere ve esnafla ziyafetli toplantlar yaPar'
etin zellikle o tr gsterili ve hiyerarik ilikilere tav/r
hal rim'5 W S0<alaa,<i b an larla, yoksullarla, muhtalarla hemfarkl

u-' YI< olas'kla, daha o zamanlar kendisinde

dran AkP^3 'P lan T3VV'P ile birlik,e kapitalizme abdest 3insand Unvsnde ver almayacakt. Metin vicdan sahibi bir
"g'n'erin sofras yerine yoksullarla birlikte olrnaY1

............. n , ' n M "


U
| m. Mt-Ht'l l, ytl

t * ,* * *

| < , | r/^w#^UtaL

yi lilml VrtM" 9,B 'mim


.101

******
r

WWW lU lffg I

Ul am v<vm.|,., i iyi M m v m n t* m

* S a

y i i \\/MI i ll/ ...

Mw| "inkf. k.,11,,1 UnU ,\.,y-u parti bit m

**.

lt:

Metin Yksel'in c era/^in#' h ,;r;jv v /r * v - l*, r .


riule ^ yazlyd; "l^U- ehid Mfrtin'in d * " < ^ ^
fli"'
muak koltuk ve lk* merakllarna ithaf voiunnr
> # ltA
lnp~.
^
. u.
n ffir

kn/'
Mesaj "Partili Erdoanlara" idi...
Erdoan, Metin Yksel'in lm ardndan, MSP stanbul El
Genlik Kolu Bakan olarak "Metin'in kavgas srdrlecektir''
eklinde yzeysel bir aklama yapt. O kadar...
Bir de...
MSP stanbul l Genlik Kollan Bakanl 15 -ubar lrT^'da
Milli Gazete'ye verdii taziye ilanndaysa, saldrganlan isim ^er
meden, "Beeri sistemlerin klesi, inancmzn isc:>:r .rc^: m
nafk zihniyetler" eklinde tanmlad. Kimdi bn.ar mulakt.
E rd o a n la rn sessiz k alm alan n n nedeni vard,

N
*kse
vuranlar lkclerdi. Kimler olduUan biliniyordu Fakat ErHnAM-,___ tarikata
i *
____
. __ h .la r * vvani
n i XNakibendi
tiisStvnd diler.
doanlar :...
ile ayn
mensuptular;
diler.

Fatih'teki Nakibendi smailaa Lann Cv - v Ll


d. Genelde lkc rencilerin kald Ne\ehit ^urdu
Comirnin hemen yanbandayd ve MHF genler
'c
diP eliyorlard. Hu iliki gnm.de de hki srme ttvur
Metin Yksel ldrldkten sonra,

Mm.U-1 i,, bana ran slam I Vvrim ne mesatt .


P l.yyip Erdoan getirilmek istendi!
ltllKi.m destekleUudi Arabistan kkenli Kabta e>.>ltu
dt'ryjsi maneti atl:

yyip Hauu g e n v lif t i fci\vk lui* "


,;lll>ftan'm byk loto^alnn alttnd.
ki'Un ,'! bir nesiliz.." (? I la/i11' *

Sebil dergisi artk Erdoan'n yayn organ gibiydi. Her vlf,


^ru, her sylediini abartarak haber yapyordu.
Erdoan nedense hay at boyunca hep abartlan politik bir kt
rakter oldu.
Buna tepki gsterenler kt. Bu nard an biri. Metin Yksel
binin nde gelen isimlerinden 30 yandaki Sedat Yenigrt dfl
Kurucusu olduu slam i H areket dergisinin Ocak saysnda Humeynicilik mi Yoksa slam r Yeniden Dirilii mi?" yazsn

kale-

me ald:
"Biz yzyllardr ezilen slam'n, kendi kaynaklarna dn
hareketini balatt emperyalizmle mahhas bir kavga rnei
verdii iin alklyoruz onu. Eer Humeyni baaramasa idi, tek
bana Pakistan ayakta duramazd, Bat onu yerd... Eer Humeyni baaramasa idi, Afganistan'n mcadelesi desteksiz kalrd..
Bugn Afganistan'dan kaan milyonlarca m lterye ran ve Pa
kistan kollarn am, bunca fakr-u zaruret, dert imde onlar
besliyor... Ey dnyadaki her trl slami harekete 'La' diyen gafil
karde! Senin kafanla slam ne zaman 'La lahe llallah' diyecek,
ne zaman hicret edecek, ne zaman devlet olacak? Syler misin
Allah akna? Seyyid Kutub'lara dmansn, Ali eriati'ye d
mansn, Abdulkadir Udeh'e dmansn, Humeyni'ye karsn;
peki kimden yanasn? Sakn dost diye sarldn o yanndakiler
den yana olmayasn?"

Cemil Meri'in rencisi, edebiyat retmeni, Sedat Yenign


5 Temmuz 1980 Cumartesi, akama doru Fatih A kem sed din
Caddesi'ndeki bir berber dkknnda kimlii belirsiz kimseler
tarafndan ldrld.
Cinayeti gazeteler "bir komnist retmen ldrld" ek
linde verdi! Olayn tek tan berber, ilk ifadesinden iki gn son
ra kayplara kart ve daha sonra yurtdna karld renil
di. Katilleri hl bulunamad ve cinayet, tarih kaytlarna
mehul olarak geti.
lmler yaanyordu.
Faili mehuldler.

Ve dier yandan yeni bir "efsane" yaratlyordu: Recep TaV


yip Erdoan1
Bunu yaratanlarn banda Sebil dergisinin sahibi T rab zn
66

Akaabath Kadir Msrolu vard. MSPyflnetidkrindendiErdoan'n dnsel dnyasn oluturan isimlerin banda

geliyordu.
K im d i K a d ir M sro lu ?
A ta t r k d m a n y d . C u m h u riy et devrim lerine kar olduu
n u g s te r m e k iin ap ka d evrim ine inat "fos giyiyordu. Lozan

Z afer m i H ezim et m i?, O sm anoullarnm Dram, Sarkl Mcahitler,


G em ii ve G elece i ile H ilafet adl kitaplarnda ve konum alarnda
A ta t r k 'e , K u rtu lu S av a 'n a ve Trk D evrim i'ne "kfrederces in e " s a ld ra n b iriy d i.
B u n u y a p a rk e n de yakn tarihin bilinen tm gereklerini ters
y z e d iy o rd u . O n a gre, K urtulu Sava aslnda ok nem siz
b ir m c a d e le y d i; B irin ci nn ve D um lupnar Meydan M uhare
b e le ri a slm d a h i yap lm am t; Vahdettin kahraman, Lozan ise
b ir h e z im e tti. E rd o a n 'n "fik ir babas" Msrolu, yaayan en
b y k c u m h u riy e t dm anyd.
2 0 T i y a la r n d a k i E rd o a n 'n d n sel d nyas bu kaba d us

m a n lk z e rin e kuruluydu.
A k n cla r ve M S P 'li birok gente olan lkc ve MHP d
m an l E rd o a n 'd a pek yoktu. Pragmatistti.
Bu n ed en le kim i atm alar nlyordu...

"B ir lkc K a s m p a a 'd a A k n c la r (S iyasa s a " K '


f n d a n saldrya u r a y n c a ili B lg e si B akan , o an s m a il H a l*
C erraho lu ekip g ndenp T a y y
ekm iti." (Sabahattin Onkbar, TaKke

Yaynevi s. 3 0 .)
A raya girip yazm alym - unku..
N e k en d ilerin e " l k c - m i l l i y ^ y ^ - N e ken d ilerin e " A k n c - M u s l u m a n
H i bilm ediler...
endiler nk...
H i o k u m a d l a r ; sadece a ' ^ ^ ^ unu ju v m a k bile toteme" S o l ile sla m b a d a r m .
d lle n

. - ir in k u lla n l d la r .

A cd r, so l d m a n l 1 <*
Y a z m a ly m ...

nce bir tespit:


Bir aydn dnn ki; 50 yllk yaz yaam boyunca h,,
mstear ad kullanmak zorunda kalsn. Marksizmle ilgili ojJ
kitaba ve eviriye imza atm bir entelektelin hayat asl^
bu topraklarda solun ne deece bask altnda olduunun bir d,
lilidir.
"Kerim Sadi" ve "A. Cerraholu" (1900-1977) adn sol lj.
teratr birazck bilenler hemen tanr. Asl ad neydi: Nevzat
Cerrahlar m yoksa Ahmet Nevzat Cerraholu mu? Bir nem
var m bu benzersiz, sessiz, nsz, "nsaniyet Ktphanesi"^
kurucusu, adam gibi adamn yazdklarn anlamak iin. Hayr!
Hayat srgnlerde, polis takiplerinde, yoksulluklar iinde
gemi bu Marksist'in hikyesini yazmayacam. Bir Melam
eyhinden bahsedeceim!
Ne alakas var demeyin; "slamiyet solculukla badaabilir
mi?" gibi sorulara yant arayanlar ya da "Bu izdiva olmaz, sol
slam ile badamaz" diyenler, bu topraklarn byk insanlarm
tanmak/bilmek zorundadr.
Ad: Abdlaziz Mecdi Tolun...
1865'te Balkesir'de dodu.
Babas hafzd; ilk dini bilgileri babas ve days -belediyede
baktip- Yahya Nef'i Efendi'den aldktan sonra rtiyeye gitti.
20 yamda retmen oldu. Balkesir'de, Girit'te grev yapt.
37 yamda stanbul'da ticarete atld.
Bir arkadann sraryla gittii Fatih Trbedar Ahmet Ami
Efendi'nin sohbetinden etkilendi. Vahdet-i Vcut felsefesiyle ta
nmas hayatnn ynn deitirdi.
Yapt iyilikleri -gsteri olur endiesiyle- g s te r m e y e n ,
yapt ktlkleriyse -nefsiyle mcadele etmek amacy
la - aa vuran "Horasan Erenleri" Melamilerden etkilendiDincilie kar ktklar iin ar bedeller deyen mer Skkna
Bnyamin Ayai, smail Mauki, Hamza Bali, Nur'ul Arabi git*1
"kutuplarn, derisi yzlerek ldrlen byk ozan Nesimi m11
yoluna girdi.
Abdlaziz Mecdi (Tolun) kendini tanmak iin, B alk esir'e do
np, evinden hi kmayarak sekiz aym cezbe halinde gei^
Yaknlar a k lm kaybettiinden korktu. O ise dt ilah a
68

jS E S T S

* * -

K onya'ya tand; zahireci oldu Zahim


c u

c r

re horsas komiserlii

yaph. Sultan Selim ve erefddin camilerinde dim-edebi dersler


verdi; Hafz divan okuttu.
A bdlaziz Mecdi (Tolun), sadece ticaretle ve tasavvufla le-

li deildi. Politikti. Ittihat'yd. 1908'de Bal.kesirden Itt.ha. ve


Terakki frrkas. listesinden mebus seildi imdi buraya bir virgl
koyalm...
yle...
1 9 0 8 (II. M eru tiyet) T e m m u z D ev rim i O sm anl to p rakla

rnda kkl b ir deiim e neden o ldu . O sm an l sosyalistleri bu


hrriyet h av asn d an y a r a r la n p ard ardna dergiler kard.
B u n l a r d a n biri de, H s e y in H ilm i'n in kard tirak adl
haftalk d ergiyd i. lk sa y s, 16 sayfa olarak 26 ubat 1910
C um artesi gn y a y m la n d . Dergi ad n n altnda u atasz
yazlyd:
"Biri yer biri bakar kyamet ondan kopar"!
Derginin arlk konusu, sosyalizm ile slamiyetin benzer
liiydi. Tefecilie kar kmak; yoksula zekt vermek; din-rk
ayrm yapm adan herkesi karde saymak gibi benzer-ortak nok
talar vurguland; K ur'an ayetlerine ve Hz. Muhammed'in hadis
lerine dayanlarak sosyalizm anlatlmaya alld.
Bu m akaleler kart yayn organlarnda sert yazlara ned< n
oldu. rnein ray mmet'te Alaeddin Cemil. sosyaletlerin
servetin eit olarak blnmesini talep ederek, aslnda yamaclk
yapmak isteyen zehirli bir mikrop olduklarn \azd
O s m a n l 'n n ilk s o s y a lis t yayn organ l-tr
lerle y a y lm a t e in e tu tu lu rk e n yardm na kim

se
k >.

aka

ttihat ve Terakki iindeki Melamlenn lideri Abdlaziz Mecdi


(Tolun)!
" A . C e r r a h o l u " , 1964'te slam iyet ve O sm anl X

.
y a a

30 sayfalk b r o r kitabn kard. Abdlaziz


Efendi'nin, sosyalizm i nasl anlad n ve ne derecey
bul ettiini; tirak dergisinin d rd nc vt beinci say.
(6 ve 13 M a r t 1910) " D n " bal altndaki iki ma -

..

'
.

a_

z ederek yazd.
S z A . C e r r a h o l u na b rak a lm
69

, , Bafl dnyam daki ekonom ik, sosyal ve ahlak


"Mecd Efendi, m kapjta(ist m edeniyete a tyor ve hadi5.
knty tenkit edyo^. ^
be j 5 in lr|ar iin d e ve i5i
lere dayanarak
snfnn aktel rn e
Mecdi Efendi'ye g

bakmmdan uzlatrm aya aly0rdu


_ haklarn korum ak insanlk ica, korumava ve kafa,ar,n , aydnlatm aya

ahpnOsmanl sosyalistleri, insanla kar n e m li b ir grev Ve" ^ a n ^ T g ^ m e m l e k e t i m i z d e sosyalizm bundan


i,eriye adm atamazd. Atarsa hem sosyalistler h em m e m |eket

bundanzarar grrd. (...)


Grlyor ki, Mecdi Efendi sosyalizmi m u te d il ve ar olarak
ik.ye ayryor; slam dininin m ute d il sosyalizm le rahata badaabilece|i tezini savunuyordu.
slam'da sosyalist esaslar bulan M e c d i E fendi'ye gre,
Osmanl mparatorluu snrlar iinde, m u te d il b ir sosyalistlik
gerekleebilir ve gereklemelidlr."

Marksist A. Cerraholu'nun hayat, sosyalizm le slamn ba

dar olduu tezini yazp izmekle geti...


Abdlaziz Mecdi Tolun M elamiler iinde sosyalizm e inanan
tek kii miydi?
Hayr...
Kerim Sadi/A. Cerraholu gibi kadri kym eti bilinm eyen bit

dier Marksist Abidin Nesirni'dir, Yllarn inden adl an kita


bnda Melamiler ile ilgili unu yazd:

Balkanlarda ya sosyalist b ir federasyon ya da sla m i bir sosya.ist Melami federasyonunun kurulm as g e re k liy d i. Sosyalist
federasyonu (Alman sosyalist) Parvus Efendi n e rm i ti ve sosya
list M elami federasyonu da Romen, M a k e d o n , Srp, U lah, Rum,
Yahuc ksaca Rus arl'na kar olan u n su rla ra d a ya n d rm a k
/ r ?u' ,s'3mi ssyalist M e la m i fe d e ra s y o n u n u n tem silcisi
s up te yerlemi olan M u h a m m e d N u r'u l A ra b i idi.
o - f 301^ BeV' Y2ba515abanaga, Terliki Salih Efendi ha e , 1912 Halaskar Zabitan H areketi, eyh lisla m C e m a le **

T K Fn n kurulu akm asn d a Melami etkilerinin olnas da


artcyd.
Abidin N esim i've gre: Melamilerin stanbul'daki evhi
Terliki Salih. Sadrazam Mehmet evket Paa va vapan suikast
dolaysyla tevkif edilip Sinopa srld. Sinop ta (gelecein
TKP lid en) Mustafa Suphi ile konumu ve Mustafa Suphi'vi
etkilemitir. Mustafa Suphinin slam a Masonluu
vani
Melamilii bu grmelerin sonucudur *
Sonu...
Melamlerin sosyalizmle ilikisi daha ok aratrlmaya muh
tatr.
Melamilik ve Melamiler aratrmasn iLk vapan kii, tasav
vuf dnyasn en iyi bilen tarihi Abdulbaki Glpnarb idi
Yl: 1931!
Glpnarl, polis raporuna gre TKP ye katlan ilk retim
yesiydi; dolaysyla 1944 Komnist TevkifatTnda cezaevine
atld. Durumalarda Mslman sosyalist" olduunu hi sak
lamad.
Glpnarl'v kim sosyalist yapt; hocas Fuat Kprl deil
herhalde! Melamiler mi?
Evet sol ve slamiyet ilikisinin tarihi aratrlmaldr.
lgin bilgiler bulunacandan eminim.
Baksanza...
te Hikmet Kvlcml...
Dini politikaya alet etmekten (eski TCK 163) yarglanan ilk
Marksist'ti! Suu; Eyp Sultandan kan cami cemaatine sosya
lizm ile slam'n ortak noktalarn anlatmasvd.
Mihri Belli ve Doan Avaolu birlikte Roger Garaudy'nin
Sosyalizm ve slamiyet kitabn evirmedi mi? Cemil Meri in yaz
dklarn gz ard etmemek gerekir.
Erdoan'n "akil" bildii hocalarnn hepsi hay atlan boyu bir
kadna kfretti... Kim miydi o kadn:
Sabiha Sertel...
Erdoanlar bu isimleri hi tanmad, sadece dmanlk etti.
Sabiha Sertel gazetecilii meslek olarak semi ilk Trk kadnyd.
1895 Selanik doumluydu. Terakki Mekteb'nde okudu.
lk makalesini 17 yanda "Sabiha Nazmi' adyla Gen Kalemler
ve Yeni Felsefe dergilerinde yazd.

71

Se.anikin Yunanlarn eline gemesi sonucu stanbul a gf-ldi


r i sonra gazeteci Zekeriya Sertel ile evlen'1
gal vllannda Zekeriya Sertel tutuklanp Bekiraa Blug'n.

tkld.
Sabiha Sertel Halide Edip e mitingden mitinge kotu.
Mecmua dergisini kard. Dergi ngilizlerin emriyle kapatld
Halide Edip, ok gz nnde olan Sertel iftini, balarna bir
gelmemesi iin Columbia niversitesi'nden bir burs salaya ra*
ABD'ye gnderdi.
New ^ork'ta bo durmadlar. Mhendis Hamdi, Salih Zekj
Nad ve Takprl smail beylerle Trk Teavn Cemiyeti ni
1Turkish \Velfare Association) kurdular.
Kurucu tek kadn Sabiha Sertel'di.
Ye cemiyetin ilk bakan da o oldu.
Trk Teavn Cemiyeti'nin ilk faaliyeti, Anadolu'ya gnde
rilmek zere para toplamak, kincisiyse New York'a Mslman
mezarl amak oldu.
ABD tarihinin ilk Mslman mezarln aarak
Mslmanlarn buraya defnedilmesini salayan kii S a b ih a
Sertel'di.
Mezar talarna birer hilal resmi koyduran da oydu.
O, Amerika'daki Trk iilerinin bacsyd.
Niye byle?
slamc Erdoanlar, Sabiha Sertel'lere niye dman edildi?
Tm sorunlarn kayna olarak moderniteyi ya da kaba poz*
tiv izmi gren slamclar, dman belirleme" konusunda
dn
olduu gibi bugn dehep hata yaptlar. Emperyalizmin pivofl"
lugunu yaptlar.
Konuyu amak iin siyasal slamcln ortaya k srecim
bakalm...
Baknz...
Siyasal dnce tarihimize slarnalk, -a.rtc. gelebil"
ama- 18Wlann ikinci yansndan itibaren Jon Trkler ile * 1
As.1 geliimini 1908 (II. Merutiyet) Temmuz Devrimi'nden
ra gsterdi.
lamclk, O sm anlclk ve Trklk eberaberO&manl ^
siyaset tarzndan biriydi.
1970'1 yllara kadar Trklerle hibir zam.n pn*lem M '
72

olmavh. Hop kauU * !?|.|| .,.,..


t\ U H O n \ S t

h|,|m|,

a<k*a*

p i I Z i t V bl l U I h l m h u l u u l n

slami kadolam si\asal I11 u^ltu im I lir 11 *y#*m nna ek sen,'


\\illi mane\ dee it it. hagt ilil i (jyt* iIml* t*<I)l< Wi l (ircl d uygusallk Kmsemek gibi katilm yol* .n. niI .h r.h n. isim
dnda Islam a kadrolarn orunun |>|K),>| "imam hatip" dze\inde. Bilmezle ki din bilgi kay.t^ <!*^'1 1 kuvvcf l'y^dr
Bu nedenle srekli siyasetin diih**l dii kullanyorlar Bizim
slamclarn olaylara bak perspektifleri dar; meseleleri "okuma sorunlar var.
Bunun sebebi nedir?
slamcln zihinsel paradoksunu kimler belirledi?
Onlar kukucu deil "ezberci" yapan kimlerdi?
Ellerine bu basmakalp reeteleri kim verdi?
Karmza bir isim kyor...
Ad, Cemaleddin Afgani (1838-1897).
Afgani, O s m a n lI 'd a k i slamclarn dnsel h a r ita la r n izen
ilk kiiydi. eyhlislam Musa Kzm Efendi, eyh mer Fevzi
Mardin, Babanzade Ahmed Naim, Prof. Ebulula Mardin, Mehmet
Akif, Eref Edip, (CHP Genel Bakan) emsettin Gnaltay,
Mehmet Ali Ayni, Prof. smail Hakk zmirli, Sadrazam Said ve
Nazr Abbas Halim Paalar gibi "sekinci" slamclarn hepsi
Cemaleddin Afgani'nin "mritleriydi."
Srat- Mstakim'den S ebil' r-R ead ' a kadar siyasal slamclarn
yayn organlarnn izgisini onun grleri belirledi. Erbakan n sk
sk dilinden drmedii "takliti zihniyet" tanm Afgani'ye aitti.
Temel gr uydu: slam ilerlemeye engel deildir; onu
geri brakan etkilerden kurtarlmaldr. Kltrel deerlerimiz
kaybedilmeden Bat ya ynelinmelidir.
Burada derinlikli bir siyasi ve iktisadi tahlil yoktur. Sorun sa
dece kltrel olarak grlmektedir.

k a k i t i # iir, m? S o ru n N am k Kemal m p aaa.u


- ----- ---------------A kif Erooy'u niye ok seviyorlar? Erdoganlar, Sadk A lbayraklar loru n larina - A k i f ' ismi koyuyor. Akif, N am .k K e m a l'd e n daha ilerici ve m od ern,sltr. Ak.
iv g ile rin in alln d a, "A la l r k ' n apka d ev r.m n e kar kp Msr a gitti y a la n
na in an m alar rn, y atm ak lad r? Tarihi bu kadar yfizeyel m biliyorlar? h r d o * a n ,
an larm da d n r A lb ay rak 'a ne oluyo
73

C e m a le d d tn

\*<,m \x* lak ipr O si U lam lm mmim

e d e m e m e le r m i vw\iem

nr(i

teletti i!

Hindistan >Cwtttykc \apan ngili-le, Mialmihu, (


kontrolleri altnda tuttular.
Bu nedenJte^vassU s la m d n y a y a 1840'lard H i k M;,,,',,

y ayld. B ize de b u ra d a n g e ld i; yani Ingiliz p o len ilitli.


Atman n n
L o ca s'n a CT
c

T Tem m ut

18(>8MoK a h ire 'd e k i

" i V*i " ve M s r da k u ru la n

^iirk

Y|(j(/

m a so n locasnn bd<

My 1 1

g etirild i in i y a z a rsa m m ese le d ah a iyi an la lr m ?


H ad i bir ek b i i d a h a v erey im : A fg an , d n y a d a k i slamcl
d e rin d e n e tk ile y e n Z iya l-H afknyn d ergisini d e Londra'da r
kard.
m e k o k ; ite Muhammed kbal! ngilizler, kbal'e sadect
b y k bir air o ld u u iin mi " S i r " unvan verdi? slamclanr
b e en ilerin i bile b elirle y e n ngilizlerdi!
Y azyorlar; lk s la m a la r a n tik o lo n y a listm i !" Amayalm
im d i Svey K anal m eselesini; ya da H a a n el B en n a 'n n ngiliz
parasyla k u rd u u M sl m a n K a rd e ler h ik yesin i. Kim kimi
k an d ryo r? A n tik o lo n y a list o la n la r u lu sal hareketlerdi, sosya
list rgtlerdi ve n e yazk ki slam clarn h e d e fin d e de sadece bu
d ev rim ciler vard!
T rk iy e'd e farkl m o ld u 7
O sm anl slam clar ilk bata B olevik h arek etin e sca k bakt
Sosyalist fikirlere d m an lk lar yoktu. I latta slam ile s o s y a li
min benzerlik U t t u yazyorlard, B olev iklik revatayd.
Sonra dm anlk girdi araya,..
K im ler yapt b u nu ?
A ln size bir rnek d aha; n u -ri mt yjm* |lindistan!
H int

M slm an lirin d e n

eyh M?ir Hseyin

Kdvav1

ngiltere de kard I hm vr S osyalizm kitab sol aleyhine ^


m an ca y azlm uk **Mptu

K im ler terc m e ed ip Osmanl'

getirdi b u n u ? ( em aled d in A f^ an j'n in

m ritlerin in klp*

S ebil r-R ead , t i y h n boyu nca neden HtiylaLn 1111 bt kitaba K'*1
slam clar hl ezberletilen fiZ#ri tikrrUyip d m y^1'1,11
yi niyetli olanlarn, Ingiliz Aoktrf I ll-,..l,., S.m v.s in
ylna ait gizli raporlarn g p kun,n|,M KMekl| Bu
M sl m an la r ^ i l i ^ m
a k grlm ektedir.
74

Lr:.,

r|t, ^ x |lt|iki*. 1 ^

"K o m n is tle rd e k ad m lar n r ^ u

_
...
. , ^
' ar ortaklaa kullanlan maldr " vaan
Londra zerinden Osmanl/y3 gelmedi mi?
S o r u n u n s o ru la m a d tarih resm i /dogm atik tarihtir!
E rd o a n la r, b ira z

sola b u la m . olanlar, dm an grd.

A l e r ia t y a z n a a lm a d ! " S ir " unvan verildii iin deilT r k iy e 'n in h a life li i k a ld rm a sn d estekled ii iin "m o d e rn i*."'
b u ld u k la r n d a n , Ik b a l'd e n b ir tek iir o k u m ad lar
C e z a e v in d e k i B D A -C (slam i B y k D ou A k m a la r C ep
h e s i) lid e r i S a lih (z z e t E rd i) M irzabeyo lu , o dnem d e b ra
k n E r d o a n ', A k m a la r b ile p a sif bu lu p, A knc G dergisini
k a r a r a k h a r e k e tte n k o p m u tu . n san m erak ediyor; yaklak 15
y ld r c e z a e v in d e o la n v e sa l kt leen M irzabeyo lu 'n u n
c e z a e v in d e n k m a s iin ark ad alarn n verdikleri m cad eleye
B a b a k a n E rd o a n n e d e n tep kisiz? N eden M irzabeyo lu 'n u n
h a p is te k a lm a s m a rz a g steriy o r? G em i gnlerin kt anlar
m b u n a s e b e p ? A k m a d a n ld ren katilleri bile serbest brakt
o y sa ...
D n e lim e y re k y z y l gerid e brakan Erdoan'a...
1 9 7 0 'li y lla rn so n u n a doru, siyasal slam c evrelerde b
y k k o p u la r y a a n d .
E r d o a n 'm h a y ra n o ld u u ve her frsatta iirlerini okuduu
N e c ip F a z l K sa k re k M S P 'd en ayrld ve M H P saflarna geti.
O n a g re , E rb a k a n e ria tn babelasyd , deliydi ve ruh h astasy
d ; b o y n u v u ru lm a s g erek en b iriy d i...1
O s m a n Y k se l S erd en g eti de M H P den kopup M SP ye k a
tld .
E rd o a n la rn y en i airi, Sezai K arako idi...
"B y k D o u M e k te b i"n d e n ' D irili M e k te b in e getiler...
M S P s a fla rn a katlan bir isim daha vard:

y a m

a c a

gende brakmt; Babakanl donemi


Bunlardan biri de. Necip Fazl n Gen g

jbe, sjndtn ,r ..hnnvd Irdogan.


kininin, kalbnm d.v .im bir

"dininin, dilinin, beyninin, ilminin, rzn ,

genlik" istiyordu!
75

VVhuVuh Guktv
N .vn'oum

Erbakan liderlisinde Milli

Nizam

Partisi'njn

\ t x r kuruluu Nurcular bold. Ba/.lar hem partiye hem


NuksS.'nvii lor ilo ortak hareket etmovo karyd. Glen onlardan

v
V . l .v l

Fethullah Glen, Adalet Partisi'nm Nurcu milletvekili Os


man Demirci ve Erzurumlu Mehmet Krknc Hoca araclyla
MNP Hlerle tant.
stanbul daki Nurcular. Glen'i dlad. Hakknda "ajandr",
pArava-gosterie dkndr" sylentileri karld.
Ovsa Glen. 12 Mart 1971 darbesinden sonra MNP yerine ku
rulan Milli Selamet Partis; ne de scak bakt. Zaten cemaatinin
tabanm MSP liler olusturuvordu.
Fethullah Glen hayat bo^nnca yapt stratejiyi ilk olarak
CHP- >ISP koalisvon hkmeti dneminde uygulad. ktidarda
kim varsa onu destekledi; iktidardan kim dtyse ona srtn
dnd.
Cemaat, koalisyon orta MSP desteinde gelimeye balad.
Nurcular ve Sleymanclar tarafndan srekli ar eletirilere
m araz kalan Erbakan ve arkadalar Glencilerin gelmesinden
ok mutluydu.
Zamanla cemaat iindeki M SP'liler huzursuz olmaya bala
d. nk vurt-dershane gibi sorumluluklar MSP'lerden alnp
k Evleri'nde yetienlere veriliyordu.
Glen, 24 Haziran 1980'de verdii vaaznda MSP ve partinin
yayn orga m Milli G a z i y i eletirince yollar ayrld: "Cppeyle
sarkla bu i.er olmaz, paavra gibi bir gazeteyle bu i yrmez/'
Byle konumasnn nedeni uydu...
O dnemde MSP'li gen,iin bir ksmnda cppe ve sark giy'
me modas yaygnlamt. zellikle Fatih aramba'daki sma'
iaga Camii'ndeki Mahmut Ustaosmanolu'nun tarikatna bal'
MSP'li genlerde sark-cppe gsterie dnmt.
te Glen, bu duruma ses karmayan MSP'yi inelem i
Kavga byk oldu. Yeni Devir gazetesi Glen'e sert e le tirili y<>'
neltf.. Araya 12 Eyll 1980 Askeri Darbesi girdi.
Fethullah ^len n, 12 Eyll ihtilalinin en gzel yan Mslu
manian, Erbakan gibi kendini bilmez bir adamdan kurtarmas'
dedii iddia edildi.

Erbakan'm siyasete tekrar girmesiyle atlma ka,n,ma, o.


du. Irak Sava, sa sn d a Glen'in "isral bebelerin durumuna
aladm sylemesi, M h Gazete'd e Mukadder Baemez tara
tndan serte eletirildi. Buna karlk Zaman gazetesiyse "Erbak a n ik iy zl d a v ra n m a k la " itham etti

Taban, Glen'e haddini bildirecek szler etmesini istedi ama


Erbakan konum ad. Sadece ev toplantlarnda, "Allah onu slah
etsin, dnyay da kaybediyor, ahretini de'' dedii syleniyor.
A sl k a v g a E rb a k a n b ab ak an olunca kt.
S u su rlu k k a z a sn d a siyaset-m afya-d evlet ilikisi ortaya seril
di \e G len in ad geirild i. ankaya Kk zirvesine getirilen
\T R ap oru n d a G le n 'in ad vard. Zaman gazetesi Babakan
E rbakan ' to p a tu ttu , "L iste k im in ?" diye sordu.

28
u b a t s recin d e G len, Babakan Erbakan'dan "listen in "
intikam m ald . Y aln D o an 'n Kanal D 'deki program nda y
le konutu:
"B ugn T rkiye 'yi idare edem eyenler, 'Bu ii beceremedik,
yzm ze g z m ze bu latrdk' dem eliler. 'Ben bu em aneti
g t re m iyo ru m , e m a n e ti al' diyerek m illet adna bu fedakrl
yapm aldr." (16 N isan 1997)

A rd n d an R P k ap atm a davas esnasnda, "RP davas bitm e


den seim e g id ilm eli; o zam an fazla oy alam azlar' diyecekti
N ered en n erey e geld ik...
D nelim yine 1970'li yllarn sonuna...
Erdoan, N ak ib en d i skenderpaa Cam ii nin mridiydi.
Ayn sem ttek i N ak ib en d i sm ailaa Camii mritleri gibi sa
kal brak m ad , alvar, c p p e giym edi. Kravata kar deildi. Par
ti top lan tlarn d a takm elbise giym eye zen gsteriyordu.
K yafet k o n u su n d a rn ek ald kii, M SI lideri Erbakan d.

Zaten Erbakan partililerin cppe-alvar giymesine pek scak


bakmyordu. Yneticilerin bu tr kyafet giymesi yasakt.
Erdoan ok istemesine ramen hayatnda pek sakal braka
mad.
Tarih: 5 H aziran 1977
.. ,
Cenel seim ler M SP iin artc oldu. Oylar yuz e
yzde 8.6'y a dt. 48 milletvekili says 24 oldu.
77

Seimin galibi yzd 41.4 oranyla CHP idi. "Toprak ileve


nin su kullanann" diyen ve "Bu dzenin deieceini" syleyel
Karaolan* Blent Ecevit yoksullarn umuduydu.
Bu seim kayb MSP iinde dalgalanmalara neden oldu; Tur.
gut ye Korkut z al kardelerin ban ektii muhalif grup orta
ya kt. lk kez o gnlerde parti iinde "virs" sz edilir oldu,
muhalifler v^rs"t...
Erdoan muhalif grubun iindeydi; "Virs"t!
Erdoan, yenilginin sorumlularnn hibir ey yokmu gibi
genel merkezde grevine devam etmesini kabul etmiyordu.
Aslnda bu gr dile getiren kendisi deildi; parti merkezi
ne muhalif olmasnn asl sebebi "abi" dedii Kadir Msrolu idi
ve o sk bir Erbakan kartyd.
15 Ekim 1978'de Ankara'da yaplan MSP kongresi ok sert
geti. Yer yer kavgalar kt. Kongreyi Erbakan kazand ama Ka
dir Msrolu, Korkut zal ve Mustafa Yazgan ikinci listeden y
netime girdi.
Aslmda...
Erdoan ile Erbakan'n yollar ilk kez MSP'nin Drdnc B
yk Kongresi'nde ayrld.
Gazeteler, MSP iindeki bu kapmay deil, kongrenin yapl
d Ankara Atatrk Spor Salonu'nda asl duran byk boy Ata
trk portresinin gzlerinin oyulmasn haber yapt. Spor salonu
nun duvarlarna "slam Devleti Kurulsun", "Ya slam Ya lm'
g'bi sloganlar yazlmt.
Trkiye'de yeni bir askeri darbe planlanyordu ve MSP ona
elinden geldiince "malzeme" sunuyordu.
Darbenin temel amac, Trkiye'ye yeni bir ekonom ik sistem
dayatmakt: Neoliberalizm'
Erdoan ise, o gnlerde slami ynetim ibana gelince tn1
sorunlarn ortadan kalkacana inanyordu.
Neoliberalizm in ne olduunu bile bilmiyordu!
Oysa...
O ekonomik yap bh gn Erdoan'a iktidar kapsn a^

t...

7H

Blm: 4
EYH LD
CEMAAT'N ELNE DT

\HI' W4(vl')70 srecinde ekonomik adan altn a" yaa


d \ncak WlVlorin bandaki petrol krizi ve Vietnam bozgunu
ekonomisini yapsal bir krize soktu. Yeni bir iktisadi ve dolaysiyla toplumsal dzene ihtiya duydu: Neoliberalizm
\ma korkuyorlard, nk "yeni" diye "yutturulacak" sistem
l2 daki diinva ekonomik krizinde bozguna urayan sistemdi,
\eni tilan deildi. Bu nedenle...
L a tin A m e r i k a lk e s i ili la b o r a tu v a r olarak seildi.
H a lk n o y l a r y l a ik t id a r a g e lm i Salvador Ailende, 11 Eyll
1973'to fa ist G e n e r a l P in o c h e t'n in askeri darbesiyle ykld.
P i n o c h e t 'n i n
F r ie d m a n

e k o n o m ik

g e tir ild i.

d an m a n l n a

P in o c h e t'n in

"ekonom i

neoliberal

M.

prensleri"

ise

F r i e d m a n 'l a a y n e k o l d e n g e le n C hicago O k u lu 'n d a n m ezun


ilililer idi.
Yedi yl s o n r a T r k i y e 'd e d e y aam a geirecekleri yapy ilk
kez ili'd e " y e n i e k o n o m i k sistem " diye denediler...

Neler mi yaptlar?
Hepsini siz de yaadnz aslnda...
ili sosyal devletine son verdiler.
Eitimden s a l a h e r eyi paral yaptlar. ili p a z a n ardna
kadar yabanc sermayeye ald.
zelletirme yaplarak tm ekonomik iletmeler satld.
Bata tarm olmak zere retimi azaltp ithalat artrdlar.
Maa ve cretleri dondurdular ve buna ramen verg

nlarn srtna yklediler.

S istem t a m a m e n fin a n s a d a y a ly d , yani tanr

j.a](j rm a k-

B u n u "F aiz... u a n d a b u n u tehir ediyoruz. A m a kaI

tan vazgem i deiliz," diyen Erdoan a yap n


'997' Ym i

,. K ik e t im e y n le n d ir ild i.

Halkn arzular, hayalleri koruk en ,

baladl!

red>kart limitine gre insanlar sayB ^iven ekonomistler halk


Bu arada "aman dviz, aman borsa a y
Andrmaya balad.
7V

kemerleri skn, sonra her ey gzel olacak!"


Kimse olup bitene ses karamad...
v va r . an ikenceler, hapisler ya da faili mehul cinayetler
bekliyordu.
Asmda zaten askeri darbe ortalkta ba kaldracak kimseyi
rrakm am t. "Piyasa basklardan kurtulmaldr" diyen liberaljen n yardmyla darbeciler sendikalar yok ettiler.
Toplumsal muhalefet; feministler, evreciler, ecinseller, yeil
ler. hayvan haklarn savunanlar gibi kk gruplara blnd
Etnik ayrlklar gndeme getirildi.
N'eoliberal deerleri savunanlar, -byk maalar karlgazetelerde yazdrlp, televizyonlara karld. Bunlar, halk
ezen bu iktisadi plan "devrim" diye yutturdular.
O yun ok bykt; bu "ekonomik devrimin" mucidi F.
H ayek'e 1974'te; darbeci General Pinochet'nin danman M.
Friedm an'a 1976'da, Chicago Okulu'ndan G. Stigler'e 1982'de,
R. G oase'ye 1991'de ve G. Becker'e 1992'de Nobel dl verildi!
Bu"fi]m in" senaryo yazarlar hep Nobel dl ald!
Bir kitaptan bahsetmeliyim:

Ecvnomists And The Powerful-Convenient Theories, Distorlal


facts, Ample Awards (k tis a t la r

ve C

Sahipleri-KIvcril

T e o rik -r, a r p t lm G e r e k le r, B y k M k fa tla r)

Kitap 2012'de Londra'da yaymland.


Norbcrt I laring ve Niall Douglas kitaplarnda unu yazd:
( IA gdmndeki (Kand Corporation, l'ord Foundation gli'
dnw kurulular bir dizi ekonomisti finanse ederek piyasa
y istedikleri gibi maniple ediyordu, liu ekonomistlere yk*
maalarla medyada byk olanaklar salanyor; ke yazar v<
Mevizyon kanallarnda yorumcu yaplyorlard.
ngiliz yazarlara gre, iktisatlar artk biliminsan olmak
, (karlm; hin-r ideolog yaplmt, bunlar laf kalabalgy a
(i-kleri zerini rtyor ve krizleri gzlerden uzak tutuyor^I ^
tlW*n Dter istemez bizde ad, "televoleci"ye km ekn ^
dak iktisatlar anmsyor; onlar hep "gllk gulstanl

1 i r l i a z ' i i - ' ,ir


W M e r ^ z " 'y - - '- V ..... 'V......yalan

HO

azcte vl> ,devizy,,n 8ekn


yazd, konutu, unun

lu rftlft'H d .K W m l.-r . m .,v |,|,|.r, n,.r,.<Um ^

______

N (,ri..T i I U r ln g ve N all D ougla' grf>/ b


vo |Vnl.* ll

ne ^

3 6 ikUfHitv Nobel dl knnd!

A lm 'V k o o m ik d e v rim " denen bu "film " Trkiye'ye Tur


gut lV -.il v* 2 4 ( V a k I9K0 kararlaryla geldi; 12 Eyll askeri dar>osiyl' g s te r im e so k u ld u .
12 K ylTo p ek bu a la rd a n baklmad. rnein, Pakistan'da
k a m u la trm a y a p a n Z l fi kar Ali Butto'yu darbeyle dren
ve n e o lib e ra l p o litik a la r h ayata geiren Ziya J Hak ile Kenan
Ev ren 'in k a rd e y a p lm a s tesad f olabilir mi?
F ak ir o c u k la r a b e d a v a s t verilmesini kaldrd iin
n g ilte re 'd e " S t h r s z " d enen Margaret Thatcher, dnyaya
"d em ir le y d i" d iy e y u ttu ru ld u . Kovboy Ronald Reagan'dan "ef
sanevi b a k a n " y a ra tld !
B iz d e T u rg u t z a l'a " d e v r i m c i " diye methiyeler dzld...
Evet, T r k iy e y e n i b ir d n e m e giriyordu...
Z a m a n g e le c e k v e n e diyecekti Erdoan:
" T r k i y e 'y i p a z a rly o ru m . Bizim iin verilecek para nemli
dir. H e r eyi p a z a r la r sa ta rz , paray veren dd alar. Neyse

o yllara o k v a r...
E rd o a n 'n 2 6 y a n d a k i g nlerine dnelim...
E rd o a n y lla r s o n ra 2 2 u b a t 2003 tarininde NT\ de p g
nda
" T a m deimitim,
d e im itim , 12 Ey ipP
ram
da y le d iy e c e k ti: "T
v a a r k a d a , b d
Hnpm
milletvekili M
Met.
D aava
n e m in AKP mla.valdl.
Mehmet
.h m .t Hat.
ID
ner,

er, Erdoan' yalanlyor:


Dartici'nin stanbul il
"1 9 8 0 'li yllar - Tayyip Erdoan R e f a h ^ y(||ar ok
Bakan. Henz hi kimsenin RP ye rag
ve hrsskntl ve azimli bir siyasi a l m a dnemi. ^ ^ ',j s|amj devlet'e
i n a n l

h bir politikac. Politika onun iin b ir ara e Referans| btgiden yolda sevap kazandran b ir ura sa e
^ ^ skm yor,
nyle slam olan Erdoan, gnah o ld u u ir\ ^ ^

0 |madna

kahvehanede o tu ra n insanlara se la m ver ef.|<e|<|e rle bir arada


ir,anyor, kadnlarn siyasal a l m a la r iin e
na ^ r u k a d n
l a m a l a r n gnah s a y y o r . 8 0 'l i y,Mar,n ^
lar,n siyasal alm alar i in d e y e r a lm a s n a
, an' kadnlarn da tpk erkekler g ib i serne
U ^U n d u u n a dair yaptmz t a r t m a la r

hen raz o la n Erdoh a klannn

o la b ilir
^

u 1. 1, ,c ia ' HeviD ayak d ire y e n le rin safnda bulunu, m, seilme h,k


J
w m o t , s t s. 409.410|
yordu." ( Y e m y e i l eriat Bemcey

Doru, Erdoan'n kafas karkt.


,
Demokrasi mi kendini islami bir anlaya; yoksa slam, anl,
y m kendini demokrasiye uyarlayacakt.
Bireyin gnlk kltrel yaamnda, iktisatta ve siyasette U
lam ne derece rol oynayacakt?
Kadn olgusu kafasndaki birincil sorundu...
Brakn 1980'li yllarn ban, 1980'li yllarn sonunda bile Er
doan "kadn sorununu kafasnda zememiti.
Yl: 1989
Yer: S a k a ry a / Adapazar, Kristal Dn Salonu...
Bir turizm firmas "Doum Kontrol ve Trkiye ad altn
konferans dzenledi.
Konumac Refah Partisi'nin Beyolu le Bakan Recep Tf
yip Erdoan. ktidara geldiklerinde krtaja son vereceklerin
aklamasyla, birok kadn "Siz bizim vcudumuza k a n a m a ;
siniz" diye krsy igal etti. Tartmalar zerine E rd o a n k
sden inmek zorunda kald.
Erdoan'n krtaj kartlnn sebebi kukusuz dini referans
laryd.
K adnlar...

slami harekette en cok tartlan "mesele"!


Oyle ki...
MNP'de ye kabul edilmediler.
MSP'de ye kabul edilmediler.
1980 l yllarn ilk yarsnda srada RP vard: K adnlar ''e bul edecek miydi?
s, EBkrPmnrAMP nn r8,lerden sorumlu Genel Bakan Vardn'
s Ekrem Bidem anlatyor. Yl 1987...
ulanndan^br ^

^ arkada5'mz vardr. Onun vastasyla kon'

b g in d e ev r ; n T

de ev s hb* dzenlemitik. S o h *

teklifimizi kabul etme'mek ^ T ' * teklifinde bulunduk. Adnp duruyordu. Tam o


rf''n
derede" su getiriyor, na-'geldi. Seslenen evin kzvd 3 m^t,aktan Beni yazn diye brse
demeye dilimiz varmad- f erUSU ,kad,nlan Ye yaP'n'Y0'
' f rmu doldurtup, kzmz ye yaP '
82

Ne var ki u zu n s re y e ka yt defterine ileyip j|'e Sonunda, 'B iz g n d e re lim d e ne yapHacana il

l*

versin' d e d ik . O n la r d a o lu m lu karlaynca ili tekilat 7


kadn y e m izi k a y d e tm i o ld u k." (B/r Liderin Dou} 5 ^

Erdoan "kadn konusunda" 1980'li y.arm sonunda biraz


olsun d e iti. N e d e n " b ir a z " d ed i im i yazacam.
K adn y e m e s e le s in in y a a n d dnem de Erdoar RP s
tanbul l r g t n n b a n d a y d . Sorun kolay halledilmedik
l y n e tim in d e g re v li A li G ler ve Ahm et Ergn ile Abdurrahman E s m e n e r 'in e v le rin d e ard ardna toplantlar vapld;
Prof. Dr. H a y r e ttin K a ra m a n , Prof. Dr. Bekir Topalolu, Prof.
Dr. Faruk B a e r d a v e t e d ild i; "k a d n la rn partiye ye olmas ve
"parti a lm a la rn a k a tlm a s " konusunda referans aldlar.
Erdoan p a rti i in d e k i tep k ilere ram en, stanbul niversite
si H ukuk F a k lte s i'n i y e n i b itiren ve Teklif dergisinin tek kadn
yazar olan, 2 2 y a n d a k i S ib el E raslan'a RP stanbul l Kadn
Kollar'n k u rm a g re v in i v erd i. Yl 1989 idi.
1994 y lm a k a d a r s ta n b u l'd a 32 ilede kadn kollan kuruldu
stanbul'un 8 6 3 m a h a lle s in d e n 805'in d e kadn mahalle tekilat
oluturuldu. 1825 se im sa n d n d a 1587 kadn grevlendirildi.
Biraz" d e iti d e d im ya; bu n u n sebebi Erdoan da hi bit
meyecek fe m in ist d m a n l y d !
Bak!
Konu k o n u y u a y o r; y a z m a d a n geemeyeceini...
nk konu E rd o a n 'in dinsel gericiliiyle...

Prof s"? rum mam HatP Okulu,

Sl

y m an U lu d a g ib i bilgili ilahiyat a v* *

Vur

^rr,as v a r. "M z ik h aram m dr dtj^

nl.

harika
^sino nut

zigj^L yan tlar v eriy or. K ukusu/ laZ y>l^ ^ n.,rak aklvo
sla

^
P arti

r a m o l m a d n a y t le r e ' h a d ,
T ci v o k . E rd o a n m a m z i k m e s e l e s i n i n E r d o a n la > **1 ^
h rd a

n u s u n d a b ir o k p a r t ilid e n ile r id e y d i.

ta rts i l , n u ' t l '

' n Sonu,tl^ 8 ern d e m z ik a,,nm aS' ,K r a noMas.nda . ^ ' n J


^ la n e j^

7 /^ a r n a r n a m a

T rk e o lsu n
jo

Minik bir not yazaym; lirdoan mzik kana. ! f y


dii rportjda ne dedi biliyor musunuz: vFrank SdnatrWay t sylemtk isterdim!" (6 Temmuz 2005, Vatan
Neyse, anlatmak istediim bu deil; Kur'an- Kenr -
mzik diliyle okunaca konusuna deinmek tvonr: :
Erdoan la ok ilgisi var...
Erdoan vefat eden annesi Tenzile Erdcan/r f e 40. gn nedeniyle Eyp Sultan Camii'nde mevd-i err
tu. Kendisi de, "Tebareke" olarak bilmen Mlk Suesi n: .
Mevlit, caminin hoparlrnden dar verildii iin. Ere r i n
K ur'an- Kerim okumasn cami cemaati gibi evreden
dinledi. Gelelim anlatmak istediim asl meseleve...
Kur'an- Kerim Arapa olarak nazil oldu. Bu neder/e
Arap dili mzii (lhun'l Arap) ile okumak esas. Buraci A:dili mziiyle okumaktan kast; Araplarm uzun okudukr :
eleri uzun, ksa okuduklarn ksa, kaln okuduklarn kaln
okuduklarm ince okumak; ses ve hecelerin telaltuz esa> ^
riayet. Arapa olan bir metnin okunmasnda, o dilin bnene
esas alnmasndan daha tabii bir ey olamaz.
Ancak bu durum Trk ve Fars gibi Arap olmayan mill^-'
Kur'an' kendi dil mzikleriyle okumamalar anlam na eyor. Biliniyor ki, her milletin, Kur'an kendi milli sesiyle
mas, onun tesirini artryor ve telkin gcn kuvvetlendi'
Trkler teden beri kendi grtlak, ses ve dil mziine u'
bir kraat tarzna sahip oldu. "stanbul kraati denilen
ekli bunun tipik bir rnei. Bu tarza 'Arap dili mzii}*0
(lhun'l-Arab) tabirine karlk olmak zen.' 'Trk dili m- b
le okumak' (lhun'l-etrak) deniyor.
Prof. Sleyman Uluda diyor ki; "Bvleee, luhn u lltl
Kuran okunmasn engelleyen hadisin, Arap miiiyeK'>lt r ^
mutaassplar tarafndan uydurulduu a n la ld k ta n o
, U .| (M '
altnda Irk d l m z i i ile Kuran o k u m a n n ta
olduu syknebilir."
f}u k o n u d a 1 1 / M u h a m n e d 'd e n de bir rnek olay ' 1 ^ )te
"Buhari, Mslim, Tirmizi, Ebu Dvud, Nesa ve Ibn j ^
gibi hadis limleri tarafndan rivayet edilen bir hadise g 1

b ir g n H .m b. H A k lm 'In m m n /d ayi'*.,, wy ,
Resulu lla h m k e n d is in e o k u ttu u t..r /r l t, mribfl
t f * o k u d u u n u g r n c e b u n ., k ,,,,,,. V(.
(^
^ e m i t i N a m a z b itire n H iv.m y

fM

' V>*

kraati kim re tti? ' d iy e so rm u tu . Hiam 'dan 'R,noiu(t* ,


retti c e v a b n a ln c a , 'Y alan sylyorsun nk f . - . , , ; ,/U
sureyi b a n a s e n in o k u d u u n tarzd an bajka bir jek .ld * < * 0* /
demi; son ra d a H i a m ' e lin d e n tu tu p Huzur-u Rpsalet'e g****
rek d u r u m u a n la tm t.
R esulullah e v v e la H i am 'a, 'O ku ya Hiam' dem
m
daha n ce o k u d u u ta rzd a Furkan Suresi'ni okumam
ne Resulullah, 'D o ru ite! Kuran tam byle nazil o k i/
Sonra ayn su reyi Hz. m e r'e okutm u, o da ayn sureyi b <? i
gibi ve H i a m 'd a n fa rk l b ir ekilde okum u, Resulullah ona c v
'Bu da d o ru , K uran b y le de nazil oldu' demi ve sonra aa &e
sylemiti: ' p h es iz ki, bu Kur'an yedi harf zerine -az <& c .
Kolaynza g e le n i v e d ile d i in izi o ku yu n u z/
ok g v e n ilir k a y n a k la r ta ra fn d a n nakledilen b - -a n s e ::
te rm e k te d ir ki, Hz. P e y g a m b e r M s l m a n la rn Kur anfarkl ek ille rd e o k u m a la rn tasvip etm itir. zb ec: - ar
kiinin farkl o k u m a la rn bile tasvip e d e n Hz. Peyga^ce'
yok ki, daha ta b ii o la n m illi sesler arasndak t 3** **5
layacak ve izalesi im kn sz bu fa rk la rn o tacw

istemeyecekti/'

Hz. M u h a m m e d , h o r m illo tin K u r an

v* ^

anlamas, e t k i l e n m e s i n e kar> sikat n m vi


krke i b a d e t e h a y r " d e r m i y d i *
U z a t m a y j p b ir r n e k l e n o k ta la v \v im

Kimsenin azndan "IVy^m ber


bilm iy o r la r k i b u l a rs v.
raPas " R e s u l" !

-*X -v k

^ uran

Mah'm d il a y r m o la b ilir Ofti? AlKfch vA .ltV 1


m<* mi?

* n ,a s b u y ru k la rn M
^ erir m iy d i? D e n ir >.

i s h ^u u r a

M
*-*
M .
e k k o.v io

''

en J ? Ul d * y * * U t> " \ a n t K ta*r


8 u ^ tila v e t e d e n le r I M . * * *

Kerm' hsnhatla en gzel yazanlar olduu ifade edilmek


terayor. Doru deildir. Bu nedenle bizim toprakta yaayan
Arap zentisiyle" okuyorlar.
Erdoan Arap grtlayla m stanbul grtlayla m okudu
Maalesef Arap grtlayla...
Bu nedenle...
Bugn...
Erdoan'a "ibadetin dili Trke olsun" derseniz karlm
ok sert alrsnz.
Bu blmde Erdoan'n askerliini anlatacaktk; neoliberalizm di, kadn d, Kur'an' okuma slubu derken nerelere sav
rulduk. Dnelim Erdoan'n askerliine...
Tarih: 31 Mart 1982
Erdoan askere gitti.
Gitmeye mecbur kald. nk...
12 Eyll 1980 Askeri Darbesi'nin hmndan korkuyordu.
stanbul evresinde tannan bir siyasal kimlie sahipti;
MSPTiydi. stanbul'da partinin nde gelen gen isimlerinden bi
riydi.
Korkmakta haksz deildi...
Askeri darbe, 650 bin kiiyi gzaltna ald. 48 kiiyi idam etti
177 kii ikencede ld. 14 bin kii canlarm kurtarmak iin yurt
dna kat ve vatandalktan karld. 210 bin dava ald.
Cezaevine atlanlar arasnda Erdoan'n lideri E r b a k a n vt
parti yneticileri vard. Parti kapatlmt.
Korku her yam sarmt; bilinir ki...
En byk tehlike korku'dur.
Korku, akln durmasdr.
Korku, insamn o zamana kadar biriktirdiklerim de siler,
eder. Kiilii kemirir; inam nesne/kul yapar.
K orku kayp'tr... Korku nefret'tir... Korku s'lktr.
Korku bulacdr...
Erdoan askerlii gvenli buldu.
nk...
Korkuyordu...
M SP stanbul Genlik Kollar Bakam'yd...

86

cvVatatva a !m m _
$CWWs*0! Bu g w ^ ' ylU rsonr ' r e n d i '
^ u n u rttM Armeien ne

__________

k W

M b rtM v* u p * h K Y U n h d a konu*u!anlan kadnye C r. Un ar i ~


1^

v jr ^

yM f>d , W

iki

'* . 2 >
2 *3 ^ - - cen&zes*-

Btn g\M aftna a i"> d .n v e r g e c e M etris te k a * * r k e n c e y i a n la tt

B a b a k a n * ayatoan-

v .i^.3 b u d u s u o la n b *r kovaOa s a a tle r c e tutm ular.

l O TC H d * vv v s o l u k m u k a rld k ta n so n ra e no - b a -m tia r
c c s s ^ a j "io r i a r m v e o n la n n o d a s j

ok

s^cakm ^.-

<&r v a z a n olan Nfehmet Metiner 11 kasm 20LAta-

-> ^

- v >c> xrde b a k n n e y a z d :
*X5 e e n * e r d e
c-X3C^j,~

g a z e te s i

B a b a k a n

R e ce c

tm

E yll n c e s in e a it b ir h a tra sn m a i e t l e " ve-

12

-v c e oe e " '
3 es

Hrriyet
beni o

g n l e r e g t r d . Hrriyet

H sey"

ve O m e r z b a y n b e r a b e r c e k a le m e ald kitapta^ a .n-

j . a n * v c t i k e r i h a b e r d e E rd o a n n b ' gece *a - g

le z a e . r*ae k e n d is in e o r b a ik ra m e t r g
~-er A d an a

-c J

^ -e

b ir a s k e ri s o n r a d a n a ra y p bL

2 ^ ctan s o n r a d a v e fa s n g s te rd i i anlat* <0


D orudur, B a b a k a n

E rd o a n 'n v e fa d*. L
in d e o k g l d r . K e n d is in e h a y a t n n herh angi br
e

veya b u e k ild e k a tk s b u lu n m u h e rk e s e *a

Dcenid b ir k o n u m d a o lm u tu r . B e n im ce 19 ya-n a
gen o la r a k i in d e b u lu n d u u m o g zalt 0 av - emy
^ Bembe/ az Dem okrasi a d l k ita b m d a

--

J *3

rQ|d

S
E r d o a n n t a v n . r a .
' f i t e b e n d e v a r d m . B e n d e bir g e c e kona* =Sairyeti,e n le r d e n d im ."

f * r y an lt lk o l m a l . . .
Cezaevi 17 N i s a n 1981 tarihinde a

kun d efr\.

* * * 1979 ya.nda E r d o a n 'm M e t r i s te o l m a * m


d e H ^ in M
/ e h m e t M e t i n e r ' i n ilg ili k ita b in e ,
[ \ K i^ u ^ ta '
J T
z b a / m b e r a b e r k a l e m e a l d .g . B ir U d e r
.
.

i n c e d e n " b a h se d iliy o r!
87

Metiner, "Davutpaa Klas na gthiidk. Hepimi/ \


gua yerletirildik Hibirimize kt muamele yaplmad .
lerimiz alnd. Ertesi gn hepimiz salvenldik" diyor.
Bir parantez amalym: Erdoan "Metns dedi" diye.
ner kesinde ne yazd biliyor musunuz: "Ben kitabma
vutpaa diye yazmm. Babakan ise Matris diye belin
Babakan Erdoan'n ifadesi daha doru, nk ben o tarih
stanbulda yaayan biri deildim Aklmda Davutpaa div ,
d iin yle yazvermiim. Yeni baskda dzeltirim artk.
Ayp. ok mu zor Adalet Bakanl internet sitesine _
Metm Cezaevi'nin ne zaman aldn bulmak! "Erdogakulu bunlar", deyince kzyorlar. Byle byle AKP milletve.
oldular! Neyse.
Sonuta, ikence yoktu Sadece...
E rd o a n n "C u m a rte si A nnelerT 'ni kabul e d e rk e n Trk\
y a an m a o la n n t m n e birden sah ip k an , "B en de 'teki .
ru l p ikence g rd m , yani iinizd en b irv m !" kurnazl v.
Ve a y n ca , devlet kaytlarna g re o la y ; 3 H a z ira n 1980'de f
l l n i kfZta C a d d e sin d e o lm u tu . Yani 1979 deildi. Goza
alnan kii says ise sad ece be'U! Sular ise, slogan atmakt
H ayatlarn d a hep bir abart var...
Ve biz d zeltm ek iin kitap y a z y o ru z !
^ve** Erdoan 12 Eyll Askeri D arbesi'nin hm na ugrarr
(an korkuyordu Ailesi yoksuld u. o cu u vard. Cezat1'
djpTe onlara km b k a rd ? C ezaev in e g ird iin d e ailesine b-;*
ta k (ek kii, tornaclk yapan M ustafa E rd oan olacakt. Ve
creti bu kadar can d o y u rm ay a y etm ezd i. Eskisi gibi vardn
m a da kalm am t; herkes k orkuyordu.
Erdoan n korkusunun asl sebebi ekonom ikti.
G zaltna alnm ay bekliyordu...
nk darbenin lideri Kenan Evren sklkla, M S P 'n n
ll 1980'de K onya'da yapt "K u d s' K u rtarm a M itin g i
bahsediyordu. stiklal Mar sy lenirken A k m a la r yere oturrr
'ezan sesi du ym ak istiyoru z" dem iti. "D in s.z Devlet Ykl-* 1
Elbet", en at G elecek G zya D inecek. eriat slarr. dr
yasa Kur an d r", "K om u tan Erbakan A k n o A sker". " W *
slam Devleti K a v g a m a :', Vur De Vuralm l De lelim
g an lan atlmt.

da Konya'daki yrytendi. Binlerce insan vard


p e k d i k k a t ekmediini dnyonh. Dnceleri gidip geli
y o r d u ; y a polis kamerasnda grnts varsa?
crao an

A y r ^ a ...

Asl korktuu stanbul'daki toplantlard


11
Mays 1980'de ili Genlik Kollan Kongresinde yapt
konumada, Cihad takatin son noktasna kadardr. Attmz
her admn bir karl vardr Gnmzde Hab zihniyeti esViv>
oranla
K iy c u
a u u daha modemize edilmi ekilde
^aunae karmzdadr.
Karmz a a ar. AET,
A t,
IM F , O E C D bunlarn rnekleridir. Bu itibarla Milli Selamet gen
li i k fr e kar ylmadan mcadele edecektir/' demiti....
M S P 'n in d i e r ile kongrelerince ae benzer konumalar yapmt,
2 9 M a y s 't a stanbul'un fethini kutlamak iin Spor ve Sergi
Saray'nda dzenlenen toplantda salonu dolduran genleri "g
re v e h a z r kurtarc a s k e r " olarak tanmlamta
Erdoan'n bu tr szleri slama dergilerde yer almt.
E v e t b e k liy o r d u ; h e r an kapsn askerler alabilirdi.
H e le ...
s t a n b u l'd a b ir lik te m cad ele verdii, Tevhi dergisini ka
r a n Y lm a z Y a l m e r 'in , iki arkadayla rirlik te, 14 Ekim 1980 de
T a h r a n 'a g t r m e k a m a cy la D iyarbakr

u a n

karm a} a te

e b b s e t m e s i v e y a k a la n m a s barda .arm t. (Yalne* ua^


e le g e ir in c e , ilk n c e "a r tk burada eriat \ asalan geerlid
d n la r b a n r t s n " d em i ve bata hostesler olm a

zere

d m la r n b a n p e e te le r le rtt rm t .)
E rd o an ,

12 E y l l D a rb esi'n m

e v in d e k i s la m c d e r g ile n
s a d e c e K u r 'a n M K e n m

varhgndan tedirgin

k a ld . K u -

k o n u m a a r m d a

s r e k li

olm ad; nk darbenin lideri

ayetlerden bahsediyordu!
p arlatan Sebil dergileErdoan zellikle bir dnem
ufdu ergide H icret'in
rini yakmay zor kabullendi. n 1
^ finderdii "H icrete Ha1400. yldnm nedeniyle Ok kl^ ^ nll?tl
zr myz?" balkl tebrik mesaj y*Y
yle diyordu:

, ir f iili t e z a h r d r .

"H ic re t; z u lm e tte n n u ra ge'5

^ ^ y k ve btn dnya ni-

H ic re t; m a l-m lk , a n a - b a b a , o u - ^

yolcu|Uuna ktr,

m e tle r in i b ir k e n a ra ite re k HAkK. a * JS


QQ

Hicret; kavmiyetiliin, rk,ln, putuluun ve btn beeri


sistemlerin ykldr.
Hicret; Batllar tasfiye hareketidir.
Hicret; belli bir imana kavumann ifadesidir. Biz neyiz, ne

haldeyiz, ne istiyoruz? inancmz, y a k a m y o ru m Do aysyla


inancmzn gereini yerine getirmek stoyoruz.

M ut'ak fkn

hayatmza hkim klmak ve onu yaatmak sfyoruz. O halde


Hicret'e hazr myz?
Duhulyle merref olduumuz 1400. Hicri ylnz tebnk

eder, Cenab- Hak'tan slam lemi'nin saadet ve selametine ve


sile olmasn niyaz ederiz." (10 Aralk 1979, Sebil)

Evdeki Sebil dergilerini nasl yakmasn, sahibi Kadir Msrolu bile yurtdna kamt...
26 yandaki Erdoan hapse girmekten korkuyordu.
Ya solcu olsayd?
yle ya, dillerinde hep ayn nakarat vard: "Ceberut Kemalist
dikta bizi ezdi, inancmz bile renemedik. O Jandarma yok
mu o Jandarma, bize neler yapt neler!"
Yazmak zorundaym. Sadece bir rpda aklma gelenleri yaz
malym:
Taylan zgr' vurup ldrdklerinde 21 yandayd...
Deniz Gezmi'i astklarnda 25 yandayd...
Hseyin nan' astklarnda 23 yandayd...
Yusuf Aslan asldnda 25 yandayd...
Mahir ayan' vurup ldrdklerinde 27 yandayd...
Sinan Cemgil i vurup ldrdklerinde 27 yandayd...
Kadir Manga'y vurup ldrdklerinde 24 yandayd...
Cihan Alptekin'i vurup ldrdklerinde 25 yandayd...
Hseyin Cevahir i vurup ldrdklerinde 26 yan d ayd Ula Bardak'y vurup ldrdklerinde 25 yandayd...
mer Ayna'y vurup ldrdklerinde 24 yandayd..
Koray Doan' vurup ldrdklerinde 25 yandayd...
Alpaslan zdoan' vurup ldrdklerinde 26 yandaydbrahim Kaypakkaya'y ikenceyle ldrdklerinde 24'*1'
deydi...
Al Haydar Yldz' ikenceyle ldrdklerinde 20 yandayd12 Mart 1971 Askeri Darbesi ncesi bu katliamlar yaptlar90

12 F.ylul 1980 Askeri D arbosi'nden sonra katliamlarna devam


ot t i lor:
Erdal Eren' astklarnda 17 yandayd
N ecdet A dal'y astklarnda 22 yasndayd...
Seyit K onuk'u astklarnda 22 yandayd.
Hdr A slan' astklarnda 26 yandayd...
M ustafa zen 'i astklarnda 22 yandayd
Veysel G ney i astklarnda 24 yandayd...
lyas H as astklarnda 28 yandayd..
Serdar Soyergin'i astklarnda 22 yandayd..
Ahmet S an er'i astklarnda 22 yandayd...
Kadir Tandoan' astklarnda 23 yandayd...
Erdoan Yazgan' astklarnda 21 yandayd...
H angisini yazaym ?...
Bouna sorm uyorum ; "Bizi ezdiler" diyen Erdoanlar aslnda
hi ezilm edi; hep korundular.
Ezilenler ise bir gn bile kp "Bizi ezdiler, daraacnda as
tlar" dem edi. Kim seyle ac yartrmyorum; ama bu lkedeki
devrim cilerin hakkn verin...
Erdoan, 12 Eyll Darbesi kendilerine dokunmad halde
ok korktu; ve yedi yldr bir trl bitiremedii okulunu hemen
bitirdi; askerlik ubesinin yolunu tuttu.
K o rk m a sn a da p ek gerek yoktu; M SP'nin siyasal kadrolar
cezaevindeydi am a y ap m ak istedikleri hayata geiyordu. Dar
beciler sa d e ce o k u llara din derslerini zorunlu yapm ad. Ayn zananda m am Hatipli Erdoanlarn ilesine de son verdi, imam
H atip m e z u n la rn n n iv ersitelerin herhangi bir blm ne gire
b ilm elerin e izin veren yasay kardlar.
E rd oan y en i m ezu n olsa niversiteye gitm ek iin fark d ers
lerini v erip E y p L ise si'n d e n m ezun olm asna gerek kalm aya
cakt! B ou n a k o rk u y o rd u d arbecilerden; fikirleri iktidardayd.
A tat rk b ile "g a rd ro p a sktrlm t...

Erdoan acem iliini Tuzla Yedeksubay Piyade Okulu'nda


Va pt. a n sly d ...

Tarih: 31 Temmuz 1983


L
Drt aylk acem ilikten sonra ekilen kurada; Kathane asdal'daki nc Kolordu Alt.nc, Piyade Tmeni, 77. Piyade Ala-

y ] A. Kh. Srv. Bl. kt!


91

ETT'den sunra askerlikte de, yine kantin grevlisi oldu


yle ya "muhasebe" konusunda yksekokul mezunuydu.
Burada sizden izin istiyorum! Erdoan m babakanl dne
minde hep gndeme getirilen bedelli askerlik konusuna dei
neceim. nk Erdoan gzmze baka baka, Benim olm,
bedelli askerlik yapmayacak" dedi. Oysa Bilal Erdoan bedelli
askerlik yaparak, 21 gn kald Peygamber Oca nda...
Mesele Bilal Erdoan'n askerlii deil; Erdoan iktidaryla
sinsice yaplan bir oyuna dikkatinizi ekmek istiyorum...
Bu oyun sadece Ergenekon ve Balyoz zerinden TSK'y vura
rak yaplmad. Baka boyutu da var...
Tarih: 23 Nisan 1920
Byk Millet Meclisi ald.
Anadolu'daki igal sryordu...
Dinciler ayaklanmt...
Padiah yanls Kuvay- nzibatiye ulusal glere kar hare
kete gemiti...
Dou'da Ermeni isyanlar ve igalleri durmuyordu...
stanbul basn kin kusmaya devam ediyordu...
Anadolu'da oluk oluk kan akyordu...
Ankara daki ulusal glerin paras yoktu, silah yoktu, ye*er!
kadar askeri yoktu...
Bu koullarda...
Birinci Meclis in almasnn zerinden daha henz a) ^
gememiken...
Baz milletvekilleri, bteye katk amacyla bedelli
'
yasa tasarsn Meclis gndemine getirdi.
Tasarya gre, slam olan ve olmayanlarn askerlik yap11-
bedeli ilk alt ay iin 200 lira, bir tfek ve 100 fiek idi.
Yasadan yararlanmak isteyenler, daha sonraki her alt ay *J
de 200 lira deyeceklerdi.
Tasarda bedelli paras konusunda slam ve slam oln^v'
arasnda fark gzetilmemiti!
Bu yasa tasars komisyonda ve Meclis Genel Kurulu
sil grld?..

92

Tarih: 4 Temmuz 1920

Uzun uzun Meclis gizli zabtlardaki w


mayacagm.
konumalar yavmlaDediler ki. bedel-i nakdiyi kabul etmek mU,

kuvvet bahtir. Binaenaleyh bedel-i


Z

- * ^

S S S

Birinci Meclis Trk-MslmarJann bedelli askerUk yapp yap


mamasna abuk karar verdi. "Kyl, parasm verip cepheye gitmeyen eraf iin savamak istemiyor ' szleri tartmay bitirdi.
Mustafa Kem al'in fikri neydi?
Muta] a rvemal, milli egemenlik dncesiyle modem de
mokrasi anlaynn temelini atan Jean-Jacques Rousseau'ya hay
rand.
Birinci Meclis toplantlarnda milletvekillerine Rousseau'nun
yazd Toplum sal Szleme kitabn okumasn sklkla nerdi.
Fransz htilali'nin de temeli olan bu anlay yle diyordu:
Vatandalk ve eitlik ilkesinin birincil maddesi, sruf ark gzet
meksizin herkesin askerlik yapmasdr.
"Halkn ordusu" deyiminin nereden geldiini dnyorsu
nuz?
Mali adan olduka zorluklar ekilen kurtulu yl arnda
bile, Mustafa Kemal'in bedelli askerlik konusuna kar tavr al
masnn sebebi bu olabilir mi? Kuvvetle m u h te m e ld ir.
Mustafa Kemal ve arkadalarnn u dncede olmas. ar
tc olabilir m :
- O r d u , h alkn ordusudur.

- Bedelli askerlik, snf

vatandalanm ,z

- N e k ad ar paraya ihtiyacmz olurs

arasnda zengin-yoksul ayrm y * p a * Y*phcye komaldr.


- lkesinin bam szl m herk

1920'lerin ulusal gleri byle duunc

Bugn?

f
^

T rkiye hl bed elli asker airr.


Baz gazeteciler, hukukular
minde bedelli askerlik kt

m tartyorMustafa Kemal dneedivor.

21 6.1927

tarihli

1111 sayl Askerlik Kanunu'nda byle bir madde gorernej


Sadece gmenlerin geldii lkelerde bedelli askerlik yap^
sa, Trkiye'de de askerlik yapm saylacana dair bir n ,
var. Herhalde bundan dolay, "Atatrk dneminde bedelli
kerlik vard" sonucu kmaz!
Bat destekli dinci-liberal ittifak, "peygamber oca", "ha]),
ordusu" gibi anlaylar artk "khnemi" bulup yklmas
elinden geleni yapt /yapyor.
Erdoan askerdi...

Ama bir memur gibiydi. Yedeksubay olduundan klada sa


dece mesai saatleri iinde kalyordu. Akam evine dnyordu.
Bu arada muhasebe iini de aksatmadan yrtyordu. Hem
askerlikten hem de gizlice irketten maa alyordu. Ei, o
cuu ve annesine bakmak zorundayd; 1980'li yllarn banda
hayat pahalamt.
6
Kasm 1983 seiminde asker olduu iin oy kullanama
ama "muhafazakr-demokrat" Turgut zal' destekliyordu.
Gece ya da hafta sonu evine gelen MSPTi arkadalaryla siya
sal gelimeleri deerlendiriyorlard. Hepsi vicdanlyd o yllar;
hocalar Erbakan ve arkadalarnn cezaevinden kmalarn se
vinle karladlar.
Aslnda...
artc bir gelime vard...
Askeri darbe "okullara mecburi din dersi koymutu", 'mam
Hatip okullarnn says rekor sayda artrlmt"; "radyo ve te
levizyondan din programlar yaptrlyordu"...
O dnemde....
12
Eyll 1980 Askeri Darbesi'nin ardndan, slam i evrelerd
dergiler dnemi balad. Neredeyse her tarikatn, derghn, ce
maatin dergisi vard:
Sznt, Zafer Fethullah Glen Cemaati'nin dergileriydi.
Altnoluk Nakibendi Erenky Cemaati'nin dergisiydi.
t, cmal Kadiri Haydar Ba evresinin kard dergile^1
Kpr, Bizim Aile Mehmet Kutlular ekibinin kard derg
lerdi.
Fetih, Gen Akademi Sleymanclarn dergileriydi.
Dava radikal Nurcularn dergisiydi.
Giriim radikal slamc Krtlerin dergisiydi.
94

chadet, Tevhid H izb u llah 'n dergileriydi


M * tasav v u f kart E rc m en t O kan evresinin
dergiydi-

S*

Rnesans A dnan O k tar evresinin dergisiydi

Kitap Dergisi, Mavera slam c e d e b iy a tla r ,n dergileriydi


Hareket, lke slam c sosyalistlerin dergileriydi
Tezkire, mran slam c entelektellerin dergileriydi
1980'ler; kendi ifadelerine gre, "slam, uyarun" balad.g,
yllard.
j

Erdoan bu dergiler iinde slam dergisine yaknd


Tarih: 1 Eyll 1983
N akibendi G m h an ev i (skenderpaa) Dergh'nin yar
resmi yayn organ slam dergisi kt. Aylkt.
D erginin b ay azar "H alil N ecatiolu" idi. Aslnda bu isim;
Profesr M ah m u d Esad C oan7n mstear adyd. Prof. Coan
mstear isim olarak, b ab as Halil Necati Coan'n adn kullan
mt.
M. Esad C oan srad an bir bayazar deildi. Gmhanevi
Dergh'nn eyh i M eh m et Zahid Kotku'nun kz Muhterem ile
evliydi. 1977 yln d a kaynpederinin bizzat elinden tutarak kr
sye karm as zerin e skenderpaa Camii nde hafta sonlar
hadis dersleri v erm ey e balad. lahiyat Fakltesi'nde retim

yesiydi.
Mehmet Z ah id K otku, A nkara'ya geldiinde mutlaka dama
dnn evinde m isafir oluyordu. Dam adn seviyor, sayg duru
yordu.
Dergh evresin d e artk herkes biliyordu ki, eyh Zahid
Kotku'dan sonra derghn postniine Prof. Coan oturacakt.
Ama bir sorun vard. 1970T yllarn sonunda dergh
Partinin/M SP'nin aras alm aya balad.

Zahid Kotku, Erbakan'm "Aknclar" gibi radikal hareket eSlcak bakmasna kar kt. Sonra bir gn I rbakan ens
mf' sm an atakl araclyla haber gnderdi: "Necm pa nn bandan ekil!"
.................
Erbakan derghn dinsel otoritesine kar geldi. Gumu ane
Vl
0)

,
o pviil 1980 Askeri Darbesi
e 8 erg in h srerken 12 bylui

utuklam alar, soru n u geici olarak unutturdu

95

\ l |, l ' \ . < - 1 1 1 ' " ' l t 'l y ! /

\ V"***

ihll

II

" i

r , /

r< ' I' Olt

y i t y n /ff) / ,

-1-rtM

s vv.sU ^ Unnn\nv tl,HVI. Mfll l'ill'>nl h rd


f t N* l ,*d
k Vj

,%

M* t M inili

;)l

i l l i 1

tv .v U \\AM IfihlIH
vK1

IbV* M1 *Vll< -I n.l.'M

iv ..-- vU'tyiMftin O n ' l

9y ,
gi'IM'UiH* huVntA

famdft

ty,m< lU-ryUs b i r l i k ^

Yayn Y/WwfrM>ri Haftan Hs*- .

. 'ar 1 I.i Mdilrii ise Ayhjl ZaficJ Alaran'd. Z;-

jK-.r.-. S S i \ dunla joylndon dolay alrnjt! Bu ismi unutri


v ..-, \

.rda karnza "D en iz I'cncri K a h r a m a n " o , arak a <a.

ctV

Haan Hsevin Ceylan ve A yku t Zahid Akman, A nkara Cr.r-v


ilahiyat Fakltesinden snf arkadaydlar. Ankara ra
\z3. i-orlard. eyhleri Esad Coan'n dizinin dibinden aynlrj* rard. Dergi almalarndan arta kalan zamanlarda, Prcr
Cefan n. Ankara Demetevler zelif Sitesi'ndeki ''hadis sohbetl*-r - organize ediyorlard.
dergisi, Ankara'da bir irketin mescit olarak kullandm
i -u* basnda, bir masa ve bir eski daktiloyla yayn hay atma
banlad.
I Jarbr gnleri nedeniyle biraz rk ek bir y a y n izgileri varu
ierik olarak, d ah a ok tasavvuf, g elen ek sel medrese r jka sylemlerin i ie getii bir politika takip etti.
I f a ^ r . J JM'yin C eylan tarafndan y a z la n " U n u t u l a n Sunot
/

4 JiuiK*, Hz, M u h a m m e d *in y a a m n d a n ru'lsL

'<tUU, a i uldid gnlk y a a m a ilikin " F u t b o l karlamaLu1


i yjyUm >orl, n h ^ . n gbei ili d iz k a p a arasn tfrtvo^
s t / ^ U ; yjin tavhjyek'rtte bulunuldu.
f ' K b K'-nrlIiklu yu M m daki slami g elim eleri halvv vo*
A v tn MI,', #vgl iHtm SuvyHU- liirligi'tu' ate p s k r k
1 1 11

! mu'i destekliyorlard. A m a Huuov1yC

t h , Y y , V, yi- l'lmUmlij M im lii.unlar vo k.ilirUn

MhURI'in- t..ry<|,|rtfl K en d ileri!, M u r daki MsU>,,' ,,


rtnlcvl,.,',, y h n KOyurlrti.l

! " a5' n' km

W 'y - Z ^ i d A km ar^m aabeyi Turgut A k -,,


, Nuriye A km an da gortullu destek veriyordu.
dergisi, A N A P 'a yaknd.; nk bu partinin kadrosu
irinde. t?ta 8 enel b a ?kanl Turgut Ozal olmak zere, CmhaV [Xrgh|,na b a S h politikaclar vard. Ancak...
01 ANAP'm serbest piyasac, A B'ye yakn siyaseti bu yaknln
daha ileri gitm esine engel oldu.
RP ile a ra sn d a k i gerginlik ise her geen vl artt. Parti, slam
dergisinin parti bin alarn a giriini yasaklad.
^ y h Z ah id K o tk u 'n u n ad n alacak kadar dergha bal olan
\vkut Z ahid A k m a n v e H a a n H sey in Ceylan gibi isimler eyh
Coan'dan a y rlp E r b a k a n 'a b ia t ettiler.
O yllar fa a liy e te g e m e k iin h azrlk lar yapan Kanal 7 tele
vizyonunun b a n a d a slam d erg isi dari M dr Zekeriva Ka
raman getirild i. (B ir b a k a "D e n iz Feneri kahram an!")
slam d e rg isin in y a z ile ri k ad ro su n d an Ferman Karaam da
Kanal 7 ra d y o n u n b a n d a y d artk.
Fehmi K oru , slam d e rg isin d e n sonra Erbakan'n ekibine da
hil oldu; Milli Gazete' y e g e ti; b a y a z a r oldu.
slam d e rg isin d en k o p a n la r d llerin i hemen a
a
vekili oldular. irk e tle r k u rd u lar. Belediyelere fuar organizas
yonlar yaptlar.
YM PA

parasyla " P o l i t i k A r a t r m a l a r M erk ezi kurdu

Bursla A B D 'y e g n d e rild ile r. T elevizyon yneticisi oldul

Bydler... nlendiler...
.
,
Bu arada, 28 u bat k a r a r la n , E rb ak an 'n yldzn sone ur. u
Ve zamannda eyh Esad C o a n 'n dizinin dibinden a > m p
a k a n a biat ed en ler yine hem en ark etti. Recep uvyp t
"^an-Abdullah G l kilisinin glgesine girdiler. Vwmay
Van" ettiler!
d. |
(H<mi;te kar k tk lar her eyi b u kez kendileri y p

d iin y m fig rleriyd iler artrk. Her gun *

S - do"k Am*d*15
lni

a n m s y o r la r m ?

. ,ri , enlerin tm abalar, sadece s.n.f atlamak


O idealist-o*verl S v
iin miydi?
k :~n byk sz sarf edenler, sadece
- f j . m toplumu kurmak m >

1 , / ., n is l ufalverm t.
birka yl imde iu m i *
H akan'a ramen Esad Coan'la ilikisini hi koErdoan, fcrbakaa &
Hep srdrd.

p a rm a d

Meseleyi salt kiisel ilikiler zerinden anlatm ak istemiyom n ,h j eenis lekten bakmak zorundayz.
S i v l I s l a m Trkiye'de en ok n e zam an devlet k a n d a hi.
mave grd?" diye sorsam ne yant verirsiniz?

12 Eyll 1980 Askeri Darbesi doru cevaptr.


12 Eyll'n iki nemli dayatmas oldu.
Biri, neoliberal iktisada gei.
kincisi, neoliberalizme kar olan sol tehlikeyi tam am en or

tadan kaldrmak.
ABD'nin stratejisi, sol hareketlerin karsna panzehir olarak

I "slam" karmakt.
|
Bugn...
Trkiye d politikasnda "eksen kaymas" tartm as yapl
yor.
Asl "eksen deiiklii" 12 Eyll Darbesi'yle yaanm ad m?
slam Konferans rgt, slam Kalknma Bankas, RABITA
ilikileri; Pakistan', Suudi Arabistan' karde lke grm enin mi
lad 12 Eyll Darbesi deil mi?
Kenan Evren ile "karde" Ziya 1 Hak'n dostluunun altn
da yatan neydi sanyorsunuz? Bunlar salt kiisel dostluk ilikile
ri olabilir mi?
Bu ilikilerin miman ABD idi.
Bu rnekleri sralamamn nedeni u'

M *** yrt* * *
n m s a d e r t T r | d ^ ^ ^ " Un" J anibudi'<:'le?tirneProjesl'
ze hayranlnn sebebini anla"

Enig an' , n & V

1980lerden itibaren Ortadou'da neler oluyor kavrayn; y

tirvtogA,' , r4tv,,Nt ylMijlni inall *u ntglnk


................................ ................................. ........................ O n yn yn/,n M ty m ...
................ ..... ...................................... .......................................................

tndan, nasl d e t i r i l d i ?
Filistin'de de sokularn, sosyalistleri,,, rmlliyetnlerm k a r a
na p an /oh ir olarak "slam " karld.
"O yun kurucularn" amac aynyd; Trkiye gibi Filistin'in de
sola kaym asn nlemek!
Bugn G azze yardmlarn ve "eksen" tartlmalarn bu bilgiler nda analiz etmeliyiz.
Filistinliler ile Osmanllarn aras hep iyi oldu. Sadece Birinci
Dnya Sava'nda baz Filistinli kentsoylular, ngilizlerin "Su
riye ile Filistin birletirilip bamsz bir lke yaplacak" szne
kamp O sm anl'ya kar ayaklananlara destek verdi.
Ancak...
ngilizlerin Yahudilerin Filistin'e g etmelerine dair yayn
ladklar Balfour Bildirgesiyle yanldklarn ksa srede anla
dlar. Bu tarihten itibaren bamszlk mcadelesine baladlar.
Bu m cadelenin nderliini ilk balarda, Hitler-Mussolini \le
bile ittifak yapan "Kuds Mfts" H a c E m in ya da hat
eyh zzeddin el Kesem gibi din adamlar yapt.
Sonra...
M sr'da Hasa el Benna tarafndan 1927de k u ru la n I van
(Mslman Kardeler) Filistin meselesine /t 1ntn \ere
derlimi ele ald.
. , . iu
I
nsan el Benna'mn kardei A lu l.r r a b m a n aracls
van, Filipin'de rgtlenmeye ha*lad, rgtn Filistin dek. ad,
^niyet-l Tevlid" idi.
lvan'n ksa srekle en gtkl
blgesinde airv't ve kabile lifWI*

oUlu.
^ vj . Burada
vareb.Bu

t a o d o k i d i n i n i v o k il l i r n M rd ftfl

'I.... . ki Ih.. ........... ..... .


kk ald.
O rtadouyu

t-*

v *

Wl*n

y***'

t o d o g u da H h m n , r f i l i " k ita b n a W

'"'"'kiiHinn hI.iuh i I lam 1 " ,|.|ll" " lln *


l'i nedeni le bu olsa gevk 0

kolayca frrgt-

,
Bulutun
mUlm,..de Gaz'
.

U IIK a o lm a

hvan'm Gazze'de kk salmasnn bir nedeni de, bugn tar


tmalara neden olan yardmlar meselesidir! "Rahmet Katarlan"
yani "Yardm Kervanlar" bir ba kampanyasnn adyd. yanj
gnmzdeki Mavi Marmara gemisinin yapt gibi o dnemde
de yardmlar "Rahmet Katarlar"yla yaplyordu.
hvan'm Gazze'deki en birincil grevi halktan toplanan ba
lar datmakt, ikincil greviyse, Msr'dan getirdikleri din
adamlar vastasyla Gazze'de dinsel faaliyet yrtmekti.
1950'li yllarda dnyadaki nesnel gelimeler ilerici ulusal kur
tulu hareketleri ve sosyalist hareketleri ykselie geirdi. Arap
dnyasnda Nasrclk, Baaslk gibi ulusalc-sosyalist hareket
ler byk g kazanmaya balad.
hvan'n mensuplar ve sempatizanlar bu hareketlere ynel
di. Keza milliyeti-sosyalist El Fetih hareketi byle kuruldu. El
Fetih'e youn slami katlm Gazze'den oldu!
El Fetih ksa zamanda Filistin Kurtulu rgt (FK) iin
deki en gl rgt haline geldi. FK, slamclar, milliyetileri,
sosyalistleri bir araya getiren laik-yurtsever bir cephe rgtyd.
Souk Sava dneminde Sovyetler Birlii ve in'e yakn olan
FK, ABD ve srail'in hedefindeki rgtt.
1967 Arap-srail Sava, Filistin'in siyasal havasm deitirdi.
Filistin halk, sava Allah'n gazab olarak nitelendirip iine ka
pand.
O tarihe kadar hibir siyasal faaliyette bulunmayan hvan
yava yava kprdanmaya balad. 1975'ten sonra k u lu k a d a n
tamamen kt.
Niye?
Bu srete Filistin topraklarna bir "grnmez el" girmi*1,
srail hkmeti, slamc, milliyeti, solcu ittifak paralamak in
bir "yeil" stratejiyi hayata geirdi.
lk att adm, Filistin toplumunu Mslman, Hristiyanv
Drzi olarak blmek oldu. srail Radyosu'nun Arapa progra'
mmda her sabah dini yaynlar yapt.
Arapa yaymlanan srail gazetelerinde slam propaganda1
yapt. slam'a ilikin kitaplar bastrd, datt. slami yaynla^2
patlama yaand. Bu arada Arap ulusalclna ve sosyalist^1
ilikin tm yaynlara yasak getirildi.
1967-1987 arasnda Filistin'de cami, mescit says 400^
750'ye kt. Gazze'de ise bu rakam 200'den 600'e ykseldi

100

t,a z z e e h l i m d e k i k y m tepeeiKi^,
,^,v .amUv. kOvmen neie*jf doldu
k u i v m H a l i l C i , W U L ,
ilitin in

fRSInfl Pigzel yapl-

, ,

* * * l>alflnd.

^ m ! ^ i i riim(, wj,

k^

jllMfcMMft Nablus bile bu ye*j| dala

'

..... .................................................................

ti hr devlet k .m lm a s m d a n yanayd

S am '

^ k m d m l o . r | . ... ................

l ^ | ( ,, d e m o k r a t i * *

sosval.st H h M , h la -n ^ lc lc aralar,m. mesafe koymaya ba-

Udi
Filistin hareketi blnd...
hvan u yan d rld ...
hvan l W l e r i n band a uzun k uykusundan tamamen
uvand, u yan d rld .
lk hedefi F K O kontrolndeki sivil toplum kurulularnn y
netimlerini ele g eirm e k oldu. FK kart sert sylemleri zaman
zaman a tm a lar kard. Filistin hareketi ikiye blnmekle kal
mad. artk birbirlerini ldrr hale geldi.

srail'in bu gelimelerin iinde olmadm dnmek saflk


olur.
rnein, Filistin'e giden ve gelen paralar kontrol altnda tu
tan srail, hvan'a yurtdndan gelen paralara bu dnemde hi
ses karmad.
srail, yaptklarnn "meyvesini" 1986'dan itibaren toplamaya
balad. FK'nn en gl birimi El Fetih'ten ve hvan'dan aynlanlar H a m a s' kurdu.

Kimdi bunlar? Biri; ABD'de yaayan ve Gazze'de Hamas 1


derleyip toparlayan Musa ebu Merzuq! Dieri Ci*. e
Abdlazz niversitesi'nde ders veren, CIA ajan, olduu ortaya
r^va 7

r,ikan ilahiyat A zam !

Afat;

Ynerimi'yle ibirlii yapan siyah

" " m
1:1

...

( M

, vfik ebu Havvse've gre, ^


Hamas
n
,
s ,n gelimesine gz yumu-

fci/li ibirlii i^inU.#ytl v 1 1

y0fdu'

rffiitnn kurulmasna m-

/./ A ra t y . i / c (nine tfSrv "! l,m .


'-.siHe eden V^ jr.il l l k i i .m l i m n

_ ,-deki asker valisiydi


;)

v, hedefi 1;K( )'yh U > lmeH " 0 1 ()l,>


101

IVkt
urk^vp'vte l ' fcMl

darbesiyle hala* an

Islmr, |,

m*? t^otatka*!) la Filistin deki sre\ birbirine benzemiyor


s, k ortak >'k ta la n var
\\ *'< ^Oninme e tte r ' ayn dtnciletrme

projeliyle t

fc>prakta da b4rb"t<e benzer politik dinci hareketlerin d<


'M ttedeu okiy
&ft$h fark * e de. G a z z e y i azndan drmeyen F - ^ .
ili? * .* 7$ deki Ha*nas rgt atasndaki ittifak a^jrh-c

.p,

Aj u A>*um s i t i n i n meyveleri.
Ajrm vi^KUv^k o r t sahipler.
Tvi:*n e vH? ve Filistin de siyasal slam a gler. ABt/nr
fosivle oluturuldu.
Ecviv^m bu pTOfenn rnyd.
Artk., v
ndoart m vivizmn nasl paratldgn grebiliri 7

Blm: 5
SM... SM...
KMLERE BAT ETT
Recep l a y y i p E rd o an 'm asl "ii" p)|jtll ,

MSP kapatdK Lider kadrosuna, mil|etvekj||err el


getirildi.

Erbakan yasaklyd.
Erdoan yasakl deildi.
"Milli Gr" yoluna yeni bir parti ile devam edecekti.
Tarih: 19 Temmuz 1983
"Refah Partisi" kuruldu.
Erdoan kurucular arasnda yoktu. Askerdeydi.
Askerlii bitirince 1984'te Refah Partisi Beyolu le Bakam
oldu. Bir yl sonra, RP Genel Kongresi'nde Merkez Karar ve Y
rtme Kurulu (MKYK) yesi seildi.
1985'te partinin stanbul l Bakanl'na getirildi.
Birok arkada (Konya mitingini dzenleyen MSP Konya Be
lediye Bakan Mehmet Keeciler gibi) zal n ANAP na katl

mt.
Erdoan "d av a adam yd"; Erbakan Hoca nn yolunt
rlmaya hi niyeti yoktu. Seimde bozguna urasa a
A hm et T e k d a l b a k a n l n d a k i 1^ v a t ^ u r f e (o Jnom

yerel seiminde yzde 4.8 oy ald


' ^
ile olan) Batman belediye bakanl^1
zmir'den MSI si'
Kukusuz h e zim e tti. Oylarn, bir o ^ ^
natr aday olan Turgut zal a ^aPtlf jptirU|h partililer ylmad*
Erbakan ve dolaysyla Erdoan g
jnaf\y>rlarc*1"'
Siyaseti sevap kazanmak iin yapt
"Milli Gr" iin 1985 "ahlan y'1' 0
Tarih: 13 ubat 1985

Erbakan ve arkadalar beraat


Artk siyasi faaliyetler, daha
Ankara Glba Sinemas n
Erdoan oradayd.

v l pabileC<*^Lr^

...............

II

s t a n b u l 'd a p a r ti e v r e l e r i n d e la n n m 1 n l n ^ n ' A nt >,


p e k k im s o t a n m a d . U e t k e r k e n d in i U la n lu l II H a ,l nn
t a n t t; y e n i y a p t r d k a r t v iz it in i v e rd i, a y r n p .eu d l>on ,,
y a p t . B e k l e d i i ilg iy i g r m e d i .
E r d o a n a k ll b ir iy d i, P o t a n s iy e lin i o r ta y a

^tU rm ,J' K ltt Mf*

toji y a p t. E r b a k a n m g v e n i n i k a / a n a m k ; |n1 1l * lanwm>i$>j/u


y o l a a c a k b ir e y y a p m a l y d . 3 0 K a s m MHfVlr a m a r m a u\n$u
K e n d i s i n e y a r d m c o la n ise m a h a l le ta k m h r o k s p o r (A n a t

Y a s a k l E r b a k a n , K o n y a 'd a ilk k e z k a m u o y u n n e kt, hr


d o a n frsa t k a r m a d , E r b a k a n ' s t a n b u l'a d a v e t e tti.
E r d o a n m a n e v i lid e rin i iyi a r la d . Bu a r a d a lo p k ap 'd ak j
M illi G a z e te 'd e E r b a k a n ile A f g a n is t a n 'd a S o v y e t l e r Birlii ne
k a r s a v a a n y ed i sla m i g r u p t a n biri o la n H iz b -i sla m i hareke
tin in lid e ri G u lb e d d in H i k m e t y a r ' b u lu t u r d u .

O fo to ra f...
Y lla r so n ra , 2 0 0 3 't e k a m u o y u n n e g e le c e k b ir fo to r a f var
d...
R P 'li M u s ta fa A t a la y 'n e v in d e k o ltu k ta o t u r a n 3 6 yandaki
H i k m e t y a r ' n d iz in in d ib in d e , 31 y a n d a k i E r d o a n vard. Bu
fo to r a f ite o g n le r d e e k ild i. P e k i E r d o a n ' n d iz in in dibinde
o tu r d u u H ik m e ty a r k im d i? ..
H ik m e ty a r ; te le v iz y o n s e y r e d ilm e s in in , m z ik d in le n m e s in in
ve s in e m a y a g id ilm e s in in h a r a m o ld u u n u s y le y e n bir siyasal
fig rd . n iv e r s ite d e o k u r k e n y z a k k z la r n "y zlerim 1
k e z z a p a t m a k la " n le n d i. A r k a d a la r t a r a fn d a n a cm a sz l )
la ta n n y o rd u .
S o lc u b ir n iv e r s ite re n c i lid e rin i l d r m e

s u u y la

bulun

d u u A fg a n is ta n 'd a k i c e z a e v in d e n 1 9 7 3 'te k a rld . K aran , I1-


k is ta n istih b a ra t rg t , yani C IA idi.
C I A ilikisi; A sy a Vakf a ra c l y la KAbil n iv e rs ite si inli
b a la d . V akf C lA 'in d i ve A b d l K oul S a y y a l, B rh a n o Jd n
R a b b a n i, G u lb e d d in

H i k m e t y a r 'n

b a n

e k ti i

M sliin*'1'

G e n lik r g t 'n n fin a n s r y d . H ik m e ty a r rgtn asken


k a n a d n n lid eriy d i. A B D b y k e l ili in e rg t alm alar''*
ilik in s u n d u k la r r a p o r d a ; d rt so lcu lid eri ld r d k le r i b e lit1'
liyor, b ir m a tb a a k u r m a k iin m a d d i y a rd m is te n iy o rd u .
104

f e t v'V

IH Vp lflklMrt'

.K n *\ lU V w t\a d \ Mu t k h i u .,. I
v J H

nvMvtu

" * an

#n B i n i l i r

...... Viylu AU|),d#n htr tr

O vKvHHn \tmtoun'rt m-|rn |,i(,|,Mtt. V(1|)l|l(


y v'nnvM>;viUl t.u,lm|,iH'^iiiMi vi'dltul u
*
. u

:
l,

'

"

'T

dvNrt bu vnna gnderildi. I


: u u s ^ 0SM ...................... ................

U m t u k k n medvselerde 44 sl*m lkMinden

35

bin

J u n y i t i r i l m i t i . B u n u n u y u t u r u c u g e lir i y le y a p ld .n

vazsvama j^'rek yok!


Parantez ap size birini tamtrmalym...
lU r^dal Trot. Dr. Michel Chossudovsky 1998'de Ankara'ya
^ ^ d e ^ahmetli hocam Prof. Alpaslan Ikl ile tant. Bu tai m crtak bir almaya dnt.
Prof. Chossudovsky, ABD'nin "slamc terr" ile ilikisinde
r'scsta n istihbarat rgt ISI'nn oynad rol gzler nne se:sr bu kitap yazd: America's War on Terrorism.
u-2 kitab Prof. Ikl Trkeye kazandrd: Amerika'nn Terriz

me Kar Sava.
Prof. Chossudovsky El Kaide'nin Pakistan istihbarat rgt
sracLigjya nasl CIA'in gdmnde olduunu belgeleriyle ora koydu. 11 Eyll saldrsnda Pakistan istihbarat rgtnn
pjpbeH faaliyetlerini belgelerle aklad.
Kitabnda sadece El Kaide'yi anlatmad...
Bosna, Kosova, Kemir, Sincan-Uygur ve eenistan'dak
~fcLrfta" m i l i t a n l a r n nasl kullanldn, 1997 de A BD Senato
-
Cumhuriyeti Parti Komitesi nin hazrlad rap
J^yarnaraV yazd.
,
Or r+frn Kosova'daki isyanclar arasnda bu unan
I I W

*'

bhw*Hi!
d e s t e k l e y e n S u u d i A ra -

r r " n ,

y ! P

K uveyt gibi lkelerin


w ,u m l hareket-

r lt v ! h l w vakflarla illegal islami

h i m a y e t'Hfittl nlriMif v
tii^ M i y /to k r n n r

t lA 'ir I r r o n

.>>
, " nasl rtl
^

(|kuyu ca, ABD is-

*
, yKllU,um W .|.d Merisinrgutl-

, yarattklarn

ku lb n > " .>

/'/rt-.jftJ/
10?

Vliknvotvrtt 1 ^ 0 vfl knlar t IA n dizinin dibinde oturdu


laUN\*,\ dan korkup rn a sknnca CJA ile ipler koptu. ABD ve
BM tarafndan

terrist" ilan edildi. Erdoan da babakan oldu

a 2 003 te bunu onaylayan belgeye* imzay bast!

Nereden novv o...


Merak ettiim; Erdoan'n H ikm etyar'n dizinin dibinde
oturmas nasl bir sayguun rnyd?
Dizi dibinde oturulan kii ne bir yetkili lim dir ne de bir kah
raman! Erdoan m yapt ancak cahillikle yaplabilir.
Yoksa bunun ideolojik bir yaknlk olduunu dnmyorum.
nk...

Erdoan'n siyasi yol haritas, Hikmetyar'n rakibi Prof. Dr.


Buhaneddin Rabbani'ye benziyordu:
Halk desteini yaratacak yaygn tabanl bir hareketin inasy
la iktidara gelip, devlet aygt araclyla g kazanma stratejisi.
Hikmetyar ise, silahl mcadeleyi savunuyordu.
Erdoan, gizlice ekilen kasetinde ne diyordu:
"Kurallar bizim inancmz dndaki yapnn koyduu bir sistem
de, o kurallar deitirip kendi nizammz getirmenin mcadelesini
veriyoruz. Neydi o mcadele? Zamana ve zemine gre deimeyen
dorunun iktidar olmasdr. Bu mcadeleyi iktidara getirme nokta
snda ne gerekiyorsa yaparm dedim, papaz elbisesi dahi giyerim.
Bu var usuln iinde Var tabii ki." (30 Mays 2002, Milliyet)
'doan ile Hikmetyar'n yan yana gelmelerinin nedeni; ayn
^ine mensup birer antikomnist olmalaryd sadece.
O dnem onlar birletiren CIA mi?
Bildiim: C) gun I rdoan ile Hikm etyar'n bulunduu evde
bir sm daha vard: Cengiz andar!
Bitm edi.
Bilileri daha vard...

"AJo Fatih" diye nlenen Fatih Sara'm babas M. Emin Sara.


Neredeyse Suudi Arabistan ile kurulan tm ilikilerin merk'
zinde yer alan isim...
lirdogMi'm genliinden beri hep dizinin dibinde
asl im am lardan biri oydu...
M. Hm in Sara, Tokat Erbaal'yd .

o tu rd u u

Dedesi; Nakibendi zevir Pf


Medresesi'nde mderristi. Babas,

Nilar Kesfi r

7 f " EH
fend,nn ^ yhi Musafa j ,? * * ^
" m"
3
h " ,efa,Smdan ^ r u l l a h (Must
^
E f e n d i Erfia.
Her ks de Menemen'deki ay ak ian '
'
^^yd.la'r
yargland, idam dan kurtuldular- alt, a yi destekledikleri icin
m am afii ve mam Malik'in tavsivll ^
ra, doum ylm sylemiyor. E r b a a 'n ,n W

yatt''ar'
M' Emn Sa

Snni Trk kyyd. Tanoba in tern et'sitece u


T l ^ ^
Erm eni tehcirinin olduu 1915 senesinde Dersim
,
kye getirilip yerletirildi.
U1 u alle
M. Em in Sara'n sylediine gre, dedesinin yannda 6 ya
nda K u r'an- Kerm 'i hatmederek hafzla balad.
1940-43 yllarnda Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu.
1943'te ailesi tarafndan tahsil iin kardei Osman ile birlik
te stanbul Karagmrk'te ba Mescidi'ndeki Ali Haydar
E fen d i'n in y a n n a gnderildi. Kardeleri Bahaaddin ve Yusuf
kyde kald .
sta n b u l'd a k i h oca kimdi?

Ahskal Ali Haydar Efendi; Kuzey Irak, Sleymaniye do


umlu, Nakibendi eyh Halid-i Badadi'nin kurduu (17761826), Halidiye kolundan Mustafa smet silsilesinin 34. sradaki
mridiydi.
Mahmud Sami Efendi;
Topbalarn baland Ram^ a" gMehmet
Kotku; ve
Erbakanlarn, zallarn ba l ^
Ustaosmanolu grencileIsmailaa D ergh'nn eyhi Mahmu
ri arasn d ay d .1
Baknz...

fanzdaki ReceP TayyiP ^

Bu yazacaklarm bilmeden kafanzda

an portresi eksik kalr.


stanbul'da Nakiler drt <o

Birincisi Mustafa smet,


^^hanevi ye ica
kincisi (Ahmet Ziyaeddn . /kavgas iy lceSXXchronide> Fatl" vlP

o'l*Nk*i-Nurcu (cemaat
Sfamba'daki ismet Efendi

vip, 1954'te smail Aga


1%0'ta eyhlik makamna na
Say)

'"

> :maml&,n as 0,d

0turdugunun\o

M sk'sJn in kurulmasn sak la y an ) aml AlKn

>uWy t\un Krv *dt


OviKVts't V\ ;>sl< oldujtu in M enem en

l.y nedeniyle idam.

vi*n kuvtulan oh aslanl I rhlli I ,sad I b ill,


lX 'A u v s (M enem en ,\ aklanmas nedeniyle yarglanan)
Khvllhkim Vr\as.

Ah \la\ dar 1 te n d i skilipli Mil 1loca olayyla ilgili cezaevinde yattndan smet Efendi Dergfih sivki g zlem altodayd.
Bu nec enle

^ rmk s

k 1. Emin ve t'sii Saa^ hatil Cnnii Ba


C'
m am m er Etendiye em anet etti.

Sara kardeler, Fatih Cam ii nde av m isafir kaldktan sonra


tekrar havalarnn yanna, K a ra g m rik 'te k j ba Medresesi'ne
fittiler.
ba M edresesi nde 1950'ye kadar kaldlar. Bu srete Gm*cneli M ustafa Efendi, M uhaddis brahim Efendi, Arnavut
Hsrev Efendi, Silistreli Sleym an H ilm i (Tunahan) gibi zatlar
dan da tefsir, hadis, fkh, usul dersleri alm aya devam ettiler.
195 de Ali Havdar Efendi eitim lerini tam am lam as iin Sa
ra kardeleri M sr'a gnderdi.
eyh erinden selam getirdikleri Kahire'deki ahs kimdi dersiniz:
ngiliz Muhipler Cem iyeti kurucusu; Sevr A ntlam as'nn
imzalanmas ile Boazlvan Kaym akam Kem al B ey'in idamna
fetva veren; Kurtulu Savaana kar kan; M ustafa Kemal'e
hakaretler eden ve Cum huriyet'in 150 kiilik hain listesin d e ad
buunan eski eyhlislam M ustafa Sabri idi!
Bir dieri de, yine Cumhuriyet devrim lerinden kaan Dzceli
Mehmet Zahit Kevseri'ydi.
Sara kardelerin Kahire'de referanslar iyiydi; M sr'da el s*
tnde tutuldular; Kral Faruk Badat O teli'nin 7-8. katlarn onla
ra tahsis etmft.
Ezher de Klliyyet -eria" (eriat Fakltesi) imtihann1
kazand 12 . 3 g'-n rrkiye nin eriat hukukuyla ynetileceime
inanyorlard.

a i. i zerinden giden Nur


lusi Topba gibi iadamlaryla tantlar. Maddi yardm aldlar.
Cemal Abdl Nasr'n iktidara gelm esiyle eski olanaklar k
sld. Ama yme de 1958'e kadar M sr'da kalp dini e itim le ri
tamamladlar.
Trkiye'ye gelince; Osman Sara, Sevh Ali H

if 'n fnr 1nU/

O ssu n N w V\xxi* nin b n v U ov


u c - v c o v ^ > . < W u . V * .x

w^ u' ' U' 1'

'" ............. . |.f )W n >

M Havd,lv ,

& *'> nritk>rinviot,

Hnf! K<whh" de

E H > & 'rE n a n y u v t e n d i. Bu v l l J L

i i edeH\ a
M

C --------\ l t < r t

s -*?'

\| \ \ , .
' .

Ali y,.n

'

*r*C (1940) v#

U ' S ' ' r ''V ( l % : i ) Q ) Ct U .l


......... ..........

VV stnnbul'duki askerli

.*

A ,* ,,, 1 ,

memur ldu- Avnldl- in Yayma Cemiyeti'nin


V-uoe. is li. Enstits talebeleri iin ilk defa at kursta aj . Saradaki hocalardan biri de Numan Kurtulmu'un babas;
Ilm Yavm a C em iyetin d en smail Niyazi Kurtulmu idi.
Sara, bir ara 1976-1979 aras Diyanet leri Bakanl Haseki
Eitim M erkezi nde ders verdi.
Yzlerce rend yetitirdi. Bunlar arasnda Osman Nuri Topba Pn:f Dr evat Akj Prot Dr. Osman ztrk, Prof. Dr. Ke
mal Sandk* Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bu
lut, Prof. D r Mustafa Avc, Prof. Dr. brahim Hatibolu, Do. Dr.
Seyvd Bahvan, Yrd. Do. Dr. Halil brahim Kutlay, Yrd. Do. Dr.
Abdullah zcan, Dr. Ahmet Efe, Dr. Salim Sancakl, Dr. Muhammed Beyler ve Prof. Dr. Numan Kurtulmu gibi isimler yer alyor.
AKP-H AS Parti'nn birlemesinin perde arkasndaki isimdi.
Bugn...
f.
Fatih Cam 'ndeki "retmenlii" sryor. Fkh, hadis, tefsir
retme e devam ed iyor.
Osmanl hayran ve kendim hep bir Osman a

.,

ryor!

Kukusu/

t,

Koyu bir M ustafa Kemal Atatrk kar....


Ve Adnan Menderes hayran...
Niye byle?

A./akhnrn*1 vt

C u m h u riy e t; K rt eyh ^ ld
Krt Esad K rbili'm n isyan nedeny

M enem en'de

lk jUeri hep t*lik **M,.|,nile* dt>

C u m h u r iy e t ; T r k M e v t e v i t o . , * * ............

kunmazken; Kurt N a k ^ i^ ^ 'j* r )


nedenle Sad /Nur^i oluverdi-

i tabakan grdkfytn, YfkM


ll'A\\'/t*Vili oMu

.
/ y'K'-1,1

Kurd hu

^
|.

[j.i'ik a M o l n * * '* " "

(Q9

Nnkjilrr iw rk -n m toparland

M min Sara anlatyor


" A d n a n M e n d e n * b av ek il o ld u k ta n s o n r a im d i i5^
trla v .m a y a a f tm b .r e m n iy e t g e n e l m d r n f i

A b d urra^.

E fen d i'y e g n d e rm i. E m n iy e t m u d u r u A d n a n M * *

(l ^

rv* P ey in -lam larn , h rm e tle rin i g e tird i im , kerkisin in H ,


efend ile bizzat g r m e y i ok a r z u * ttg in i. a n c a k lk e n in ,
d e b u lu n d u u nazik o rta m n e d e n iy le D unun im d ilik murr
olm adkn belirtm i A rd n d a n d a H o ca e ^ n d \ e bir zarf U j .
ederek Bavekilim iz bunu kabul e tm e n iz i istirh a m ediyor
m . H ocaerend zarf ap bir b a k m ta m 5 0 0 lira. O zaman

o k kym etli bir m ik tar Bu p a ra n n a y la r c a y etti in i sylere


(Ekim 1999. A ltn o iu k )
alacak bir d u ru m

yok.

H a lv e tilig in

N asuhlk k.

oluturan "B am " M ehm et N asu h E fe n d i'n in to ru n u RuknrN asuhoglu D P'nn ilk iileri b a k a n y d !
H i arm ayn:

II. A b d lh a m id 'in

D ah iliy e

N azrL

( i le n Bakanl) 13 yl y a p a n F. M e m d u h P aa, Nakjt*


smet Efendi derghna m e n su p tu . M . sm e t Etendi

den

postne oturdu!
k on u yu d atm a ay m ...

b a n l a r o d n em d e ned en Iran slam D e v rim in * ir'


liydi? Hangi hocalarn b u n d a etkisi v a rd ?
M u h am m td Ibn- Abdiil V ah aba y a n i V ahabilfr' ** '

politik Aknc genler, yllar iinde nasl Suudi Arab n '


ne sokuldular? Siyaset nasl sadece mezhebe indirgendi
Trkiye'deki sla m a e n telek t eller " u le m a y a " na-l v
Soru ok...

kantlarn sayfalar ilerledike verm eye alacam

Konumuz Hkmetyar'd.
H jk m rty ,,, o dnemde Turluye ye get.rvn g<
soru CIA sz y a n a m m a z

Ve bakn:

AKP'li M
* aZetec**^ i 0 ^ n e m d e b alad
" M ehm et M etin er'in o - * c*
^ n k a r^
dergisi vard
Ek m a y ,ndd

De'|nn dord ncu saysn bulup bir fotorafa baM'


110

B u rh an ed d in Rabbani'nin dizinin dihind.- v , ,


Biri, b em b eyaz Arap giysileri iindeki M Emin Z
D ieri ayn kyafetli olu Fatih Sara!
R abbani ile rportaj yapyorlar!

j '"

Bir d n em ; M etin Yksel'in ekibinde olan


jr^ > , . ......,
slam D evrim i'ni ven afakta 10 gn adl kitab vaz.r J ,
M etiner her daim olduu gibi yine "u sta lk la d n m , ran kar
t oluverm iti. Bunun s o n u c u n d a "ran c arkadalarm dan* d ayak bile yiyecekti.
Bir dnem in "Iranc" Metiner'in kard^: '
ran izgisinde diye sulad stikbal dergisine sava ama.
Bunlarn hibiri tesadf deil.
Antiem peryalist, antikapitalist, slama Marksist Dr. Ah enati okuyan genler Iran kart yaplp Suudi Arabistan izgisine
ekiliyordu!
Bir dnem ran Devrimi'nin nderlerinden olup sonra aevrim kart safa geen ve "slam liberalizmini savunan Prof. Dr.
Abdlkerim Suru'un kitaplan Trkeye evrilip elden ele dev
latrlyordu. Suru sk sk Trkiyeye davet ediliyordu.
1985 y l n d a bir A m e r ik a n televizyonunda yle bir grnt
vard; ABD B a k a n R o n a ld R eagan, Beyaz Saray m bal
gazetecilere, yanndaki Arganl mcahitleri gstererek
"Bu beyler, Amerika'nn kurucu babalannn ahla
dir!"
, * j'
Bu esnada Erdoan b y k oyu nu
kiisel ihtirasyla koturup duru\ouu.
k o ltu k 'tu .

verirse onunla yiru\oevk-

Ve kukusuz koltuu kim sunan* /


ti.
ite bu nedenle...
1 9 8 5

y ln d a , Kasmpaa'nn takm

Prtkspor anu*lS,v^' ^ vr

Ve S e r g i S a r a y 'n d a " M illi G en lik '1'"

^ du/enkd

( u W -ll, , k

" '

s a v e d a e d e n 4 0 y a n d a k i C em al M ' " * 1

y l son ra r i o < * . M *
Sa P o p o v i idi.

s ,U<n.

y ..md. * "

E r b a k a n ' v e H ik r n e ty .r ' g " 1,m 's


S a l o n k a la b a lk la r a lm a d , b\
u k a d a r k a t lm o la c a S n tabum

Kl;' *

,n>lji

s a a t 2 0 .0 0 deki karlamadm u v ti^e Ketvp


t r k le r syledi. Erbakan ve H ik m e ty a r Kirkitleri dinledi^
s o n r a m a seyrettiler.
N e d e n s e Hikm etyar, "ben t rk y e de, baca ak bokn/in*^
k a r y m " d em ed i.
" M c a h i t K a m a c " salondaki " A lla h iin v u r" tezahratyla
10 rau n tlu k ma sayyla kazand.
E r b a k a n stanbul'dan keyifli ayrld. H arika b ir organizasyon
d z e n le y e n E r d o a n b u n u n karln bir yl sonra ald...

Tarih: 28 E y l l 1986
10 ild e 11 m illetv ek ili iin yap lan ara seim e RP stanbul'dan
E rd o a n ' ad ay gsterdi. A slnd a partinin ar toplarndan Dev
let eski B ak am , M illi Gazete bayazar H aan A ksay aday gsteri
lecek ti. F ak at kazan am ay aca n bilen Aksay, "Genlerin nn
a m a k la z m " d iyerek aday olm ay kabul etm edi.
R P m ecb u ren stan b u l'a gsterm elik bir aday buldu. Z aten T
B ak am E rd o an da m illetvekili aday olm ay ok istiyordu.
E rd o a n 'n k azan am am as srpriz olm ad. stanbul'daki se
im i B ab ak an Turgut zal'n akrabas A N A P'l Hsn Dop
k azan d .
6 E yl l 1987'd e siyasi yasaklar kalkt.
11 Ekim 1987'd e E rbakan partinin bana geti.

29 K asm 1987'd e genel seim yapld.


RP yzd e 7.6 oy ald. 12 Eyll askeri darbesinin "hediye
Siyasal P artiler K an u n u 'n a gre yzd e 10 baraj uygulamas
d. R P baraj altnda kald. Bu durum partide moralsizlie nul I
oldu.
M orali bozu lm ayanlard an biri de Erdoan'd.
Bu ned enle yerel seim d e yine aday oldu...

Yl 1989...
!, I
Erdoan, -----R efah P artisi'n d en Beyolu
belediye
Esi
'
I ^ ||
oldu. H em de parti ynetim inin itirazlarna ramen. _
||t
B a k a n ve M erkez K arar Ynetim Kurulu Uyes olan L.d . VO
b ir ile a d a y l n d a srar etm esi d u d a k la r n buktlmeMn
,

1ITH atta kim i partililer, Erdoan'n

koskoca l

olmasn r^ > gelirienne* w ,


b ra k p
wu,ut*m
E rd o a n ise Kasmpaa ocuu' olarak
m e k iste d i in i sylyordu.
' *

rt*

S o n u n d a II B akan Erdoan, Beyt$undan aday oldu'


K im i partililerin itirazlarna rahnen "Beyolu Beledi Ba
k a n l m a b e n aday oldum- diyen Erdoan, secim srerde
fark l p ro p a g a n d a taktikleri uygulad.
K a d n l a r s e im almalannda grevlendiren Erdoan yle
a n la tt: " O k m e y d a n 'n d a faaliyet gsteren ve baanl olan ar
afl k a r d e le r i m iz i n , stiklal Caddesi'nde ya da Cihangir, Top
h a n e g ib i s e m tle r d e ayn lde baarl olmas mmkn de
il. D o la y s y la o blgelerde bap ak kardelerimizi grevlen
d ird ik . K e z a a y n dncelerle, sakall alvarl kardelerimizin
m e z k r b l g e l e r e karacamz konvoylarda ver almamasn
s y le d ik /7
E r d o a n ' n b u tak iveci slubu Milli Gr n Ouzhan Asi1t rk y a d a F e h im A d a k gibi ar abiler i tarafndan eletirildi.
E r d o a n b ild i in e d e v a m etti.
y le ki, H a c h s r e v 'd e n oy alabilmek iin Bacanak Birahane
s i'n in s a h ib i K u d r e t B ey 'd en yardm istedi. Kumarhane ilerin
fa la n b a k a r m ; a m a m uhitinde sevilip savlan bir adam

yen E rd oan , A K P Milletvekili H*-vm M


birlikte k alem e aLdrg. R. T W
bnda K u d ret B ey'le rak m a s a s n d a ettt, O y alm ak iin k u m a r h a n e c i l e r ve m o
mesi
si E rd o a n 'n kimi partililer t a r a l n d a n

ile
^ sohbet

15 s a b k a s v a rd . lk suunu
K a s m p a a H a o h s r e v 'd e Aa
^

et-

p|arak do^ r-

i n d i r i l m e s i n e n e d e n oluyor.
Bu n e d e n le o cu k lu k arkada Kasmpa,
ta n m g ib i b a h se d iy o rd u !
^
K a s m p a a l K u d re t G nen kim m?

Kudet'ten yeni

^ r a k ilemiti

^ v l * un,uy'1,^u'
*
va

E r d o a n ' n ocu k lu k arkada?1

^ to n p .% ,1 , Kudret. 2001 v.L" ' *


S * " iind e u g m d * s a l d ^ * ^
1slmPaalm n BMVV otomot>'l>"Jv ' 1 ^lu
nU ,nCa r u *l s a t s ,z tab an ca ve Fnloan
1,11 U1vo tiy e sin i b u ld u !
i n e l i m 1^8^ yerel seim10

U3

27 Mart 1989 yerel seimleri bitti.


Sandklar ald.
Erdoan, Beyolu'nda kaybetti.
A slnda byk baar kazanmt; bir nceki seimde RP -

yzde 4.1 gibi oyu varken, bu seimde oylan yzde 21.7 gibibi
orana ulamt.
Erdoan o gece seim sonularna itiraz etti. Hile yapldm
"sonu birletirme tutanaklarnda usulszlk olduunu" syledi
Kzgnd.

ile Seim Kurulu'nun karsna kan Erdoan, Kurul Baka


n 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hkimi Nazmi zcan'a hakaretett
le Seim Kurulu Bro efi Soner Kalkan, o gn Erdoan'n ar
zndan kanlar ifadesinde yle anlatt:
" tir a z e d ilm iti. S a y m y ap tk . S a a t 04.00 sralaryd. Karar
y a z y o rd u m . B u a ra d a T ayyip E rd o an isim li ahs yannda bir
k a k ii o ld u u h a ld e ieriy e girdi. Seim K uru lu Bakan'na u
h a lin e b a k sa rh o a d am . u a d alete bak. K im lere kalm. Seni ya
k a c a m . H e p in iz i ad li tb b a g n d erece im , (hkim e hitaben) s
n i s r n d re c e im . Y ak aca m ' eklin d e tehditte bulundu
E r d o a n 'n h a k a re t etti i H kim z ca n 'n avukat Ai <
D iz d a r 'd . "R a h m e tli N azm i Bey, son derece iyi bir ceza yargy
d. A n a d o lu 'n u n p ek o k y erin d e grev yapm t. Seim Kurulu
B a k a m ik e n E rd o a n 'm k en d isin e sald rp kfretmesinden re
c id e o lm u tu . M e sle k h ay a tn d a ilk kez biri hakknda dava ak
H k im N a z m i z ca n 'n ikyeti zerine Erdoan hakkm
a y d a n 2 yla k ad ar h ap is cezas istem iyle dava ald. (Dava *
z rh k no, 1989/ 5 3 2 6 ve esas nu m aras 1989/3333.)
B ey o lu 1. A sliye C eza M ah k em esi'n d e grlen davada *
M art 1989 tarih in d e savcya ifade veren Erdoan, tutukla
S, taleb iy le m ah k em ey e sevk ed ild iini renince m ah U .m ^
b e k lem e salo n u n d an kayplara kan t. Erdoan hakknd.

Htnklama karar karld .


, . jr
o gn E rd o an 'a, "R eis! H em en gitm em .z laz.m b u r *
y e n a v u k a t kim d i dersiniz?

m illetv ekillerin e terbiyesiz, senin ta.... s ..

114

t b m 'm

A d ale. K om isyonu'nda VargK O n,er F a n *

Yerel seim m alubu Erdoan bir ay kacak in


|lkta h i g r n m e d i .

...................................... ..

Kurtulu areleri arad. Sonunda buldu.


Hkime "sarho" diyen Erdoan.' kard, .i Mll ,
an araclyla "birahane sahibi ve kumar iv|,.ny|t. nKiW
Kasm paah "K udret Bey"e haber gnderdi. Ynni Kudret ........ ..
Kasmpaah "K udret Bey", Adliye Binas.'ndaki yakn .I.^Unv:*
grtkten sonra Erdoan'a "ortaya kabilirsin" dedi
Ve 27 Nisan 1989'd a Erdoan tutukland. Avukat partid-
r abisi" evket K azan'd.
Durumada tutukluluk karar y z n e okunan Erdoan, B.v
rampaa C ezaevi'ne gnderildi.
Fazla yatm ad. Koua bile gitmedi.
Sadece bir hafta cezaevinin revirinde kaid.
500 bin TL kefaletle serbest brakld.
Ardndan... M ahkem e Erdoan' hkime hakaret suv a J
ay hapis ve 20 bin TL para cezasna arptrd I iap-'' <
Ceza Kanunu'nun 72. maddesi gereince 920 bin L
na evrilerek tecil edildi.
Bugn gel de h a trlatm a ...
, .
30
Mart 2014 yerel seim sonularna itiraz ed r
Erzurumlu Teyyo Pehlivan'a benzeten Erdoan, le
mcye doymazm, bunlarn durumu byle dedi
^hur\iu
Te 0 y ?a Tey y ' pehlivanlyla deil palavracl' .
yy ya kim benziyor acaba^
^rdoan'a gre seimlere itiraz etmek
mu,szlk"t

1 lTa

t*

------- ---

eski Maliye Bakam


AnUna
>'nU.,n , '1/,r^,rJ'' dedii s n stanbul skd*'.
V t o r a l

' ry'lIy ^ r lir a p a r a *z *s n a m .Hkm


1 Jb " " cdon'y |t ki r-n kzn yanarak ha>
l* rimi a sk o n I k o f t a n , le n h o steslerin s a * 1

, . .

Ku<,

dedi

' i t l'il1 -ilk 7 ,


r J*^vmL

s" s

.r,-. B * * ,

MilKyrrt. Tarih
^ui kUnn* 1

.S'' KellU Saal 23-45'te ziyaret ettii ocuk v

l i -lk.rl

,,,a

!<k iy e k ar o la b lu \n>.<' -
^U, J ,
kiler b l m zelletirilip ml|von*

t A,I>Tov
,tln ' N u r o l ortakl Mey U kl >l** *. n
* " ' D ^ ^ i f i c G r o u p ............... . -

irketi 2 m il} ar 100 milyon

K
.. .

-W

Peki...
{ MT 2 5 yl (, u , m Ntl idi ildi i hakalm*-

S a n d k l a r a M r a c a d a n la ! aaftU ....... ...... .it .,..........j u* m

n c e y a a d k la t m u n u t m u f l b l M y o f l

111

T a rih u n u t m a z a m a . . .
E r d o a n ' n K a s m p a a ' d a n ta n d Kudrul (..oei, l,,
d n y a s n d a n bir b a k a is im ; I la s a n Y eild a idi,

" K u d r e t B e y " n a sl I 9 8 9 'd a I rd o a n ' k rla d y *,,

B e y " d e bir b a k a c e z a e v i y a a m n d a E r d o a n '* Un|fivj,.


yacakt.
leri s a y f a l a r d a b u l a c a k s n z ...
im d i...
Y e n ilg iy e d o y m a y a n E r d o a n ' m y a a m likyebintJ M.i((
m z yerd en d e v a m edelim

E rd o a n , 2 8 E y l l 1 9 8 6 'd a m ille tv e k illi i ara ueinimluA


o ld u , k a z a n a m a d .
E rd o a n , 2 7 M a rt 1989 y e re l s e im in d e ad ay oldu, ka/ana*!
Ve k e z a ...
"Y e n ile n p e h liv a n " g ib i...
B ir d a h a a d a y o la c a k , b ir d a h a k a z a n a m a y a ca k t
A m a n c e k a z a n a m a d d n e m in o b je k tif artlarn yan
ly m ...
O y lla r...
D n y a d a b a m b a k a r z g rla rn esti i dnem .
T a rih : 9 K a s m 1 9 8 9
B e rlin D u v a r y k ld , S o u k S a v a d n em i bitti
Y en i D n y a D z e n i k u ru ld u .
O rta A v ru p a 'd a , B a lk a n la r 'd a , K a fk a sia da, Ori^M2
y e n i h a r ita la r iz ilm e y e b a la n d .
S o u k S a v a d n e m in d e k i T rk iy e 'n in rolu, NAH'
sy la A B D ta r a fn d a n b e lir le n m i ti.
P e k i, Y en i D n y a D z e n i T r k iy e 'y e hangi grevi
T r k iy e 'y i n e b e k liy o r d u ?
G a z e te c i U fu k G ld e m ir 'in , C IA O rta d o u

G ra h a m F u lle r ile y a p t r p o rta j hu rol n ipucunu v 1


"Atatrk'n dnceleri a iin son d erece gl
lerdi. Am a Trkiye artk ulusal kimliini, yoruiK* *""
116

^
11 '

r o l n , h a r t a IsJao'ur gnfc

W T

|f^ p |

H ieiefc- T rk ry e, d e m o k ra s i i e ^ > * .
i m o d e m b ir fo r m u

rBmoen dr*-

bu tsa, ran v i r a - rv

ya$?t1,ai>iiece-

t b y k b ir e n te le k t e i nclk v a -JT (^ ! ,na ^ s -

. gelecein
CIA ajan FuUer o yllarda medvava
>kdBr.,vVr
L_ - _ _
.

ik ut..ev.er venvor-

du:

"Kemalizm ld. Kemalizmin sonuna gelmesinin ivi olduu


nu duunu yorum. Halkn byk bir paras slam iin daha hrm e t g r m e y i, O s m a n l ta rih iy le kucaklanmay istiyor.

C IA ajan Fuller'n "k i is e l grleri1' zamanla rapor hali


ne getirildi. Pentagon, genellikle CIA ajanlarnn grev yap
Rand C orporation adl ara trm a kuruluuna rapor sipari etti
"The Prospects tor Islamic Fundam entalism in Turkey"
R a p o r , T r k i y e 'n in v e n i v ol haritasn iziyordu: Ilml slam.
" U y g a r l k l a r a t m a s kuramcsSam uelP.Huntington unda
te z i a y n y d : ''T r k iv e , s la m n lideri olmaldr. Huntin^en n,
te z in i a k la r k e n s a r f e tti i b ir cm lesi ilginti: ''Demokrasinin
m u tla k a la ik li e d a y a n m a s gerekm ez.
I lm l s l a m " k a v ra m m ilk olarak ABD Balkan Gevie
B u s h ta r a f n d a n 'A m e r ik a n B a n Enstits ne atanan:
s la m t a r i h i v e s la m c lk zerin e alm alar \ apan - an '
k u lla n d . P i p e s i n

1 9 9 5 'te syled ii 'R ad ik a! Istan te

z m , lm l s l a m 'd r " s z n n zerine bu

^
^_,

.jUj^an-

H u d s o n E n s tit s y e s i Jo h n 0 ' ^ Ul'


^ a n t i altna alp
la y a r t k d e i m e k zo ru n d a * p pu
**
k o r u y a c a k b ir a n a y a s a g eim ek zorunda, d>o
,stoncn
K e m a liz m i to p ra a gm p , Ibm l I^am a
T r k iy e 'n in id a r i y n e tim i nasl olacakt^fu^ni yapm
B u n u d a , u z u n y la r C IA Trkiye ^
J^yev t^ erJl:'w
P au l H e n z e ' n n ra p o ru n d a n ren elrnb y t e c e k ."
Federasyonu' kun.laM I^,!
s ta n b u l b a k e n tli "Y akndot,
iHvodu!
A r n a n c e K r tle r le y a k n l a m a k gen?
'
nerisi s
, C lA 'in fe d e ra s y o n a d ah il o la ca "
Mesut
^
^ H n J p i n e s a n ln ! P a r m a k l a n N a *
ntn
'

Daniei P ip e S 15 M ay s 2 0 0 7 de

N ew

V<w*

eklemeyi brakmas ve jogal mttefik e re ktiin j v u rg u la d .

(jnmla d ^

etrafmda br,elme8" 'sflyorlard|i

BU^ ardan biri M e^ ' M etteT'd'r

Kftler * Vjj|j

artk Erdoan'm dan^mamy^(' te ^

".

: z

rak T rkiye'de

r r

{7h

Erbakan'.n davetlisi , a.

Gannusi'nrv mahk h

Stanbul'dakl * * * " * *

G annu, nm yanbanda hep Erdoan bulunmutu. nkoev

sa hibiydi... G an n u 'n n ziyaretiyle ilgili haber iinde birfotoj

ra var. Ksa siyah sakalyla Gannui, stnde cppeye benzer


bir giysisi ve banda siyah takkesiyle elinde mikrofon oturduu
yerden genlere hitap ediyor. Solunda oturan kii ise R. Tayyip
Erdoan. Henz orta yalarndaki Erdoan kravatsz..." (s. 383 384)

1941 Tunus doumlu Snni Gannui, Kahire ve am niver


sitelerini bitirdi. 1970 banda Tunus'ta "Nahta" hareketini kr
du ve ynetti. Londra'ya gitmek zorunda kald. Burada zihin
deiime urad; artk kendini "Mslman Dem okrat o\W
tanmlyordu.
1989'da hareketin adn da izgisini de deitirdi: Nah
Humeynici olmadm; dncelerini paylamadn a|ls
d.
El Kaide'ye kar olduunu ifade etti.
AB'ye kar olmadm syledi.
D e m o k r a s i v e lm l, m o d e m sla m yan lyz, dedi.
" T r b a n h e rk e s in b ire y se l in a n so ru n u d u r. steyen tj is
t e y e n t a k m a z " d e d i.
Ve s o n u n d a , The

Royal Institute of Intematon


u- Ai&pr adyla "Kraliyet Uluslararas likiler Enstit

cL,

den Abdullah Gl de ald.)


118

a a c a k bu: dur-am

d en isi. G a r m u * v e H i k i K - v C a

Kasm 1993)
o
G annui k i '^ a se ru n Tr ^m" t;40 ovla T u nu s'ta iktidar : c ..
Dnelim 1980' li v tta n r secura...

? * >
rv

G annui ite E rd o an m .i s a s a i i r a ses;-,.-

tu.
Sovyetler B irlifc m r
a S T j f e mparatorluunu ilan etti. A r a k A n C r a r bses.-j-. e s r ,^ ^ ^aenli bir
dnya v ard , vg nsoipsr^n..

f'icst

iti

^o<m.7i; zir~

veye tad. So sy al d e v ie t s r s T ir .
m o et. r _ - sojgede
ldrlmesi iin kitieer- z n e r a szcn isamc hareketlenil
iktidaryla oyalayacak 'Cunz: Isa'* onr^g varda.
Bireysel zgrlkler y a la n afcnca ' m i: Mam'm toplumu
dinciletirmesnn~: nen:: vokm; T e e : - rzsiesnrrned ve serbest
piyasac olsunlard. D nclinkaza zz^rLzr- >r ABD vorngesinde
hareket etm eleri laznnd. Em rerraiznzn *e'si aza alnmama
lyd.
Dman ortakt: Laik, ve
jz ? zietazz
Trkiye'de ilk ''k re d i' Erbakan
R F n in d ilikilerden 5on_n ^rzT' r>askar: Yardmcs
Abdullah Gl, lideri Erbakan e a k sLA'SD }^ cttw e}* ba
lad.1
Gl gelecei grverdin
^
"Ortadou'daki btr raTr-.e' zelsDE*. 3- rogeoe e~
pomik sistem er de deecs* <e c*sa
olacak." (24 Mays 20C3 S cccr
u tespiti yapm am z erekzyrr
ABD kim seyi "yo ktan i : ' f^ r-vrc
ABD sadece g elen 'ir. : - - i - yor.

' '
C

KJjra*iar

o ^ c destekfc* r -

-___ABD onu

t r doan/ ABD varatmad; Erdcsr- er* - foluna" soktu!

pU yolun" a*::.rra.r. :
*
y_s-c
deniten
^ _ ^ h a k a n ise yola getir gb* ya^ **"''
Tureu
Dp
~___ ^

^ xTtn^
o J j " * * Waietvek;-ii Hm H
ka i] an ^ siye mek^bo afn^> O * * * "
&&***
C n J rrIer' C IA ile p r ^ r < r HClt
8 r' Yeniliki Hareket, s. I

119

lS,m 28 ufc>at la drld.1


. . ere^Se^ m baarsyla; Krtlerle vaphg ittifak ik

l .
W j N M a n n o y Unu alabilirdi A n cak

^ o n

b o * u k i u . 1 9 9 2 'd e C H P kuruldu ve parti h i z i p * ' J *

^ *2
* * <f ndU Ve "Partl * a>'ak oyunlarn iyi b i ^
.
-o p lu m sa l y a p .y , analiz edem edi. Ya da 'a n a liz e ttiril ,,
e m e \ m ? n k y aan an lar toplum sal muhalefeti bln*
m d in se l ve e tn ik kim likleri ortaya p k ara n neoliberal he*,

monya planna uvgundu.

*
s l m a n ve K rt" m uhaliflerin hedefinde ulus de
y k m a k vard! S H P ile Krtlerin yolu ayrtrld.
ve ard n d an gelen CHP, sorunu salt trbana indirgeye
rek k lt rel m u h alefet' yapt ve neoliberalizmin sost al demok
rat y o ru m u
u zaklat.

n c Y o l'u benim seyerek Krt'ten ve halktan

*Trkrye'deki solun yeniden yaplanarak glenme frsatn


aTd I S ^ I yl ar aslnda sol siyasetin glenmesi iin ge
rekli koui arn cgunlat yllard. Kresellemenin tetikled
C u d n m srecinin, yeni zenginlerin yan sra muazzam
eitsizlikler ve yeni madurlar yaratt bir dnyada, so! siyasete
duyulan ihtiya artmt." (Osman Ulagay, AK P G erei, s. 75)
S a d ece Latin A m erika'ya bakn...
Y en ezu ela'da C havez (1998), Brezilya'da Silva (2002), Ek\a
d o r'd a C orrea (2007), Arjantin'de Kirchner (2003), Uruguay da
Vazquez (2004), Bolivya'da Morales (2005), Nikaragua'da )rte*.3
(2006). Ji'd e Bachelet (2006) neoliberal;zmi tarihin pln*
atp, sosyal devlet politikalanna sarldlar. Yoksullarn u m u u J
oldular.
1 TBMM Darbe ve Muhtoralan Arabrma Komisyonu na y

-rartuye'nm ran.'Irak. Libya. Nijay.


k^usundak, mevcut

ki T a n

erken seim e gotunr. So

e U0 bin

tu * * * *
lkev,

I ^ m a l d a b u lik * RP b u y * * ,
kacaktr. Trkiye. B irle** I *

gipn harekete
g Remeye zorlanmaldu
120

Dikkat ediniz, bu

yllardr!

t.-

A K l^

Clinton'n 1992 ABD seim kam


-----------ofisinin duvarnda u yazhvdc
yazl,d,- T ?*!!;

41 Wugu

>rttK
>*rttK
netfj
. - T^
^
*

\ v
lar!"

Trkiye'de bvk g dalgaa


balad; kincisi IT'lerde, ve n c l
mak zere- 1990'larda...

Her dalga da kentlerin toplun**! v


meydana getirdi.

1950'li yllardaki gn partisi DP oldu.


197CT yllarda kentlere gelenin benimsedii kl*; w
sal kimlik, "s o rd u .

1990'larda kimlik "slam" oldu


Parka yerini trbana brakt!
Evet, 1990'larda Trkiye'de yeni bir toplumsa* ap de&d- ve
dolaysyla siyaset yeniden ekillendi
90'lann ayrca ekonomik-siyas krizlerini anmsaynz.
Sol olmaymca, Erdoanlar buradan kErdoanlar aresizlik sonucu kente gerlen
rine vurgu yaptlar. Kendileri de, g\ a hep
lard, ezilmilerdi; bunun sorumlular ^
eutler idi.
Erdoan, "D m an"/'"eytan"
bu ii bo tehdit algsn kulland. (
medya, yarg, CHP vs.) Erdoan
grnrl eld en brakmad.

- '

her *
CSAD.
^

Bylece Erdoan, srekli kitlele^ 5manUa


ekleri maniple ederek samimi * ^
madurlan, merkezde yer alama)

, ^-uru

saglad..
* * * * * * * * * * ' ...
Yoksullar-mazlumlar; >aPa
,
, ^ Vl< lkenin kaymak tabakasnda ar
&
Erdoan bu "ezik"
b^nlin I
yerel seim ncesinde yap1 0 ?
& *** ^ , fr* ^
Ne diyorlar biliyor muSuruZ 0ima>a':>
&
er^ler midyeyi kabuuyla Y1>en

A K P a rti'n in m it m itingine gelenleri tahkir edlyola, ( Iiim


ra s b u d u r."
'
Bu "m id y e fantezisi" E rd o an 'n ka/andft i.n ,-vt,| rn
hrl form l .
*
"K ay b ed en ler Kulubu n pom palad " m , i at|l,yof|jr
m esajnn sim gesi. Bylece...
H e r ezilm i yoksul, tm sorunlarn btn tm.siU florin k,
na o larak zenginleri, eitim lileri m odernleri ve -yllardr k
d a r o lam am C H P yi grd gr yor!
"G rm e z d e n gelinen m ilyonlar" byle kindar yaplarak cm
ciletirildi.
M ey d an "Ilm l slarrTa brakld...
M ey d an E rd o an lara brakld...
Ve 1 9 9 0 'la n n banda E rd oan lar "Ilml slam "a zorland.
1 9 9 0 'la n anm saynz...
Prof. Dr. M u am m er A ksoy 31 O cak 1990'da ldrld.
Binlerce kii "T rkiye ran O lm ayacak" diye yrd.
D o. Dr. Bahriye ok 6 Ekim 1990'da ldrld.
O nbinlerce kii "Trkiye ran O lm ayacak" diye yrd.
U u r M um cu 24 O cak 1993'te ldrld.
Bir m ilyon kii "Trkiye ran O lm ayacak" diye y r d .
E rd o an lar radikalliklerini trplem ek zorunda brak: "O rta k d m an " Iran oldu; bu lkeyle ilikileri koptu/koparl^
Suudi A rabistan araclyla ABD ye yaknlama sreci h;
land m ld .
E rdoan artk "fundam entalist listesinde" deildi! 1
E rd oan o gnlerde "akl hocas"n buldu:
Bahri Zengin (1942-2011)...
Milli G r hareketinin son mhendis k u a n d a n d

M akine M hendislii m ezunuydu.


Asl talebeliini Sezai Karako'un yannda yapt. Necip &
satran oynayacak kadar yaknd; arandnda evinde sakla
M N F n in kuruluunda yer ald; programnn ya/rrn
lundu.
1 "Fundamentalizm" kavramn Ik olarak 192tTde ABP K.hp
k u lla n d . Bu k a v ra m v c .n a n o n .lk.-l.-n iin k u .- .l -jav a, va|
v e P r b i t e r v m a r k a d a la n n ra d a y u m bir l.-rm olarak
M a m d a n i. /y i M u > lu m a n K o lu M u * m a n . . . 4*>

^
(V|jhn. -

>.

NtS|- It k m H

...M tf

1l'lp(l ,ulhl,lnitr htrv

ti'kn**
\ lh .n n fil A lnll M m na'n l.nm tnuotf j^ n ,; y

, ...

" H a v i l d i Aif.*M.'.KiNi v.- A k,. yy(,


|, y ,

11. 11

III h c i l H

11

M 0 ||M.,

. .

.. ,

Ki kilU*V*
k*ltl*tt (Mflly' h,llmav,<i4tdinKSr/krr,
den kurtulunnifis gibi lirvk y*il#/ |Mfi/<.ge*
Haini / e n g i n teorir.yc, ImIm/hi im rgtyd
S o m a, o k sert slu p la eletirip yolunu ayrsa da, f-.rdo^an'n
^oni kitleler ta ra ln d a n benimsenmesini M^Jayar .t entelekt

el aba Bahri Z e n g in e a itti.1


Bir d i e r isim ise I rof. Dr. Nabi Ava idi. ODT'l Ava'nrn
uzmanlk

alan

iletiim

felsefesi

ve iletiim sosyolojiydi.

Trkiye'de d e ie n top lum sal yapy ilk kefeden ve buna uy


gun siyaseti o lu tu ra n isim lerin banda geliyordu.

l B a k a n E rd o a n kendi ekibini kuruyordu.


19 9 0 'la r T r k iy e s i'n d e "y a z l basn" gcunu ka bed or,

RP

grsel m e d y a " o r ta y a kyord u . Erdoan bu dei.mi


kullanan p o litik a c o lacak t...
"G rsellik " n e m liy d i...
c Hh
E rdoan , sta n b u l'd a en m uhafazakr evrenin; aa p
semtinden k m ak isted i.
binasvd. Yeni
km ak isted i i y e r; R P stanbul
, nun h em en karbina B eyolu ih a n e 'd e ngiliz Konso os u
Slnda b u lu n d u . B in a k kt ama imaj i) i)
Devir imaj d e v riy d i...
Bu ned en le...
ad ay larn n sak allan kesildi.
C ppeleri k arlp, takm elbise gi> 1
Tm b u n lara "stan b u l Modeli" ad ven
Ilm l s la m " T r k iy e 'd e douyordu.
Bilinir ki, y e n i d n c ele r her zaman

kravat taktrld

kk ^ 'teler
^^ ^

yeniliki deil revizyonist akmlar diye koyu?okuW|uriar-T^jfcfri.


d l talkoc dun Statkodan icazet,
yaadl' 1989'a gelindiinde zal

^
G,z|, ~ ^

tiikovi
^ rd*/ d n y a p m a k isledi anru
' ^ nun'^un
m
eselesini
Sz
CJ"\\eA
ilj^ a g r e r e k T r k i y e 'n in
i^tid arat k o n u n d e i m e s i n i istem ektir A m ^
u %v>j
< W K V a rm a k zo r, b o y n u m u z u bkelim s ^

, , 1^
4 r b r k e si y e n ilik i o l a m a z / ' Bu szler

8.2001 Akam).

*"* ?
, ml^

Xk>r..' pU ^ '

* pAhn Z^,n
^

tarafndan kavranabilir. Geni kitleler bunlar her /


dzeyde deil, sonut dzeyde kavrayabilir. Bu riedf,^*^
cenin yerine grnty, bir insan, bir eylemi koyar
Kitlelerin nne "K asm paal Erdoan" grnt,Su
ekti.

ok zaman almayacakt...
Erdoan da "cilal imaj devrinin" geldiini grd; y o ^
semti Kasm paa'daki evinden kp zenginlerin semti
yaamaya balad...

Tarih: 22 Temmuz 1990


stanbul Florya'daki bir lokantada Erbakan'n bakanl
toplanan RP kurmaylar, il bakanlar "stanbul ModeIi"ni faToplantda ayrca, Pakistan, Msr ve Sudan'dan gelenM
.
man Kardeler rgtnn temsilcileri vard.
Hadi RP'yi anladk. Bu lkeden konuklar n iy e gelin
Toplantnn organizasyonunu l Bakan Erdoan yapm t
de arkasndaki "Ilml slamclar" kimdi acaba? M e se le sac:
Trkiye deildi... ABD, Byk Ortadou Projesi'ni hayata,
riyordu.
Erdoanlar Erbakan'n kafasndaki parti a n la y n n k:
sim istiyorlard. Erbakan hl yle diyordu:
"Refah P artisi'ne h iz m e t e tm e z s e n iz hibir duanz kab
m az. B tn in a n a n la r c e m a a ti, R efah 'n em irlerine itaat ^
ve bu orduya katlacaz. K a tlm a y a n la r patates dinine me
tur. Refah, ordudur. Siz o rd u n u n b ym esi iin ala
Bunu yapm azsanz o zam an p a ta te s din inden

o lu rs u n ^

hat arsna ita a t e tm e k sizin dini grevinizdir." (13 Mav


ki

RP iinde "gelenekiler" ile "yenilikiler" byle 1


mosfer iindeydi.
Gelenekiler" zaman'a uyamyordu. Bilniyr*J ^i1
gdmndeki bu "yeni dine" gre, "cihat", artk
aliyetti!
j:,
Gelenekiler"in refah (sosyal) devletten / tH ^
yana tavrn neoliberalizme ark etmek istey^11 '
bul etmiyordu.
RP b l n y o rd u ...

stelik birletiini sanarak...

d to y d e d e il, som ut deyde kavrayabilir Bu n e d e n T d ^ '


ien'U|r ; r'ne Korllti->y, bir insan, bir eylemi koyar
cekM.

r'n * * * *

1 - 1 * Erdoan" grnts geril.

ok zaman almayacakt...

Erdoan da "cilal imaj devrinin" geldiini grd; yoksullan


* m h Kasmpaa'daki evinden fap zenginlerin semti Sisl.-dp
yaamaya balad...
*? 8
T arih : 2 2 l e m m u z 1 9 9 0
stan b u l F lo ry a 'd a k i bir lokantada Erbakan'n

bakanlnda

to p la n a n R P k u rm aylar, il bakanlar 'stan b ul M o d e lin i tartt.


T o p la n td a ayrca, Pakistan, Msr ve Sudan'dan gelen Msl
m a n K a r d e le r rg t n n temsilcileri vard.
H a d i R P 'y i anladk. Bu lkeden konuklar niye gelmiti?
T o p lan tn n o rg a n iz a sy o n u n u l Bakan Erdoan yapmt. Per
d e ark a sn d a k i "Ilml slam clar" kimdi acaba? Mesele sadece
T rk iy e deildi... A BD , B yk O rtad ou Projesi'ni hayata gei
riy o rd u .
E r d o a n la r E rb ak an 'm kafasndaki parti anlaynn krlma
sn istiyorlard. E rb akan hl yle diyordu:

"Refah Partisi'ne hizmet etmezseniz hibir duanz kabul ol


maz. Btn inananlar cemaati, Refah'n emirlerine itaat edecek
ve bu orduya katlacaz. Katlmayanlar patates dinine mensup
tur. Refah, ordudur. Siz ordunun bymesi iin almalsnz.
Bunu yapmazsanz o zaman patates dininden olursunuz. Bu ci
hat arsna itaat etm ek sizin dini grevinizdir." (13 Mays 1990)
R P iinde "gelenekiler" ile "yenilikiler" byle iki farkl at
m o sfe r iindeydi.
"G elenekiler" zam an'a uyamyordu. Bilmiyorlard la

gd m nd eki bu "yeni dine" gre, "cihat", artk terors

y an a tavrn neoliberalizme ark etmek isteyen y


bul etm iyord u .
R P blnyordu...
stelik birletiini sanarak...

124

jo $ * n

.hm k vo baylacakt...

E v e t ,^ 'K iik l > d o a n ' n a tiiy o lu p yine kazanamad b i r


N
-,m

srecine...

N e d e n k a z a n a m a d n v e n asl bayldn yazacam nce


E r f o ^ n v e e k i b i n i k z d r a n g e n e l m erk ezin bir kararndan bah-

Erbakan v e a r k a d a l a r y z d e 10'lu k seim barajm amak


ivin, A lpaslan T r k e 'i n M P 's i (M H P 'n in o dnemdeki ad) ve

Avkut E d ib ali'n in I D P 's i ile ittifa k y ap t. RP Genel Merkezi bu


Karan te k b a l a r n a a l d . K a r a r z e rin e G neydou rgt Trk
m illiyetisi T r k e 'l e i ttif a k y a p ld iin R P'den koptu.

stanbul'da; dini ballk isteyen, lider hiyerarisini sorgu


latmayan, p a rtiy i o rd u v e partiliyi asker gren "Kutsal Parti"
mantnn artk k rlm as gerektii o gnlerde telaffuz edilmeye

baland.
G e n el m e r k e z s t a n b u l 'u n b u ta v rn ren d i ve onlara
S u b a y la r" a d n v e r d i! Y a n l m a y a c a k !a r d ; am a

Yenilikile

Hrbakan v e e k i b i n e " i h t i l a l " y a p m a s iin d ah a on >


E rd o a n , 1 9 8 9 s e i m i n d e B e y o lu 'n d a K^

* ^

m*t. K rt e v r e l e r e y a k n d . B u n a ra m en

m illetvekili a d a y l n d a n e k ilm e y i ak ln
M illi G azete'y e b i r k a g n n c e , "E th am d .h lla^
gid em ed ii

P em erg e

k a m p n a

t m

M1 r

kr d eki

_f

Kurulu y e s i a r k a d a l a r l a g id ip to p la 1' 11 V I
/ l a n n m e r k e z in i n R P o l d u u n u sylyor, u.

msenin
erek, Krt

ut>at 1991)
Raporu nu

f-rb a k a n 'a s t a n b u l te k ila tn n h a /r la \ ^ ! ' m a|c istiyordu.


Ur|rn u tu . i le p s in i u n u t t u ; s a d e c e m lletve ^ ^ bi)e dK,fni p a r t ili le r g ib i R P 'd e n k o p m a d ;

op

Unnicdi. T ek a m a c v a r d ; m illetv ek ili olm a .

! a r,h : 2 0 E k im 1 9 9 1
, _ illotvekiliaday
R e f a h P a r t i s i 'n i n stan b u l n
itan.

6 ' e d e n ( E y p , G a z io sm a rH
.(o baky 0
a d -*y d . A r t k s e ilm e s in e kesin b
^ Erdoan

1 ,1 1 1 1

S o n u la r a k la n d n d a sa

oldu.
n
)25

oklu. l S e i m K u m l u E r d o a n ' m i l l e t v e k i l i i l a n etti.


ttifak yu/,h' 17 oy ald. Byk baaryd.
Erdoan Ankaraya gitti; milletvekili mazbatasn ald. Artk
l'BMM nin 19. dnem milletvekiliydi.

is im

A n c a k ...

Erdoan n milletvekillii mutluluu sadece 11 gn srd.


Evet, seimi aslnda kazanmt.
Fakat 20 Ekim 1991 seiminde ilk kez tercihli oy sistemi uygu
land. Semen parti milletvekillerini sralamaya bakmadan tercih
edebiliyordu.
Refah Partisi semeni birinci sradaki Erdoan' tercih etmedi.
Refah Partili semen tercihini ikinci sradaki Mustafa Ba'tan
yana kulland.
Sandktan Erdoan'a 9.000 tercihli oy karken, Mustafa Ba'a
13.000 oy kt! stelik genel merkez partililere tercihli oy kullan
may yasaklamt.
E rd oan sandalyesini, Refah Partisi'nin bir alt sradaki aday,
M ustafa B a'a verm ek zorunda kald.
Erdoan

ve

Ba hem eriydi; stelik

ayn kylydler:

D um ankaya!
Ayn partidendiler.
D ostluk baka, milletvekillii bakayd.
M ustafa Ba, Yksek Seim Kurulu'na itiraz etti ve Erdoan'n
milletvekilliini drtp TBM M 'ye girdi. (Mustafa Ba'm ya
rmda N ecdet ve Metin Klnk kardeler gibi Dumankaya
K y'nden hemerileri vard. Ky bile Erdoan'a srtn evir
miti; niye acaba?)
Erdoan istemeye istemeye mazbatasn Mustafa Ba'a verdi.
Milletvekilliini kaybetmesine neden olan tercihli oyu

"z u l m

sistem i" diyerek eletirdi.


Erdoan'a gvenm eyip adaylna souk bakan RP

G enel

M erkezi'nin de, seim sonucunda Mustafa Ba'tan yana taraf ol


m a s cann yakt.

Peki...
Refah Partisi semeni neden Erdoan' deil de zellik
Mustafa Ba' seti? Bu konuda hl bir sr iddia var.
Kimine gre, tekilatta Mustafa Ba daha ok seviliyordu.
Kimine gre, partinin genel merkezdeki "ar a a b e y l e r 1
Mustafa Ba'a yakn durdu, ona oy verilmesini telkin etti.
126

A n c a k e n o k k ab u l gren " d e r s l i
N a k ib e n d i a rlk l Refah P a rtis i'n d e ^ N k -,^ *
g iz li b ir m c a d e le vard .
1
basnda n
E r d o a n ' N a k ib e n d i skenderpaa [W k ,,

Mustafa B ^ a N a^ b en d i ismaUaga ^
Em m e H am m Iskenderpaaclar gibi pa,d&,
ise Is m a ila a c la r g ib i araf giyiyordu!
S o n u n d a a y n p artiye oy veren iki Nakibendi grup seferter
o ld u ; M u s ta fa B a, Erdoan'n elinden vekillii kapt!
E r d o a n , seim i kaybettiini renince ne yapt dersiniz?
B a y ld !..

O
g n y a a n a n la r bugnn AKP Adyaman Milletveki
M e h m e t M e tin e r 'd e n dinleyelim:
" T a y y ip E rd o a n tercih oylaryla Mustafa Ba m seildii
ni r e n d i in d e y an n d a olduum iin b iliy o ru m - sin irr.d er
d p b a y lm t. nk bu tekilat disiplinine ve M Gcr
g e le n e in e a y k r b ir durum du ve kabul edilem ezdi. 1 te* =tn n s a y m a itira z zerin e l Seim Kurulu m illetvekillii
b a ta s m E rd o a n 'a takd im ed er Bu araca
~
y la g e n e l m e rk e z e durum un d ze ltilm e s i \e M uste ^ __
h i b ir itira z y o lu n a gitm ed en bu yeni durumu kaD

iin b a s k d a b u lu n u lm as talebinde bulunulur,

o lm a k z e re g e n e l m erkezdeki vetki.ilere w

ler, b a sk d z e y in e k ad ar ular. Ama G ene^


E r d o a n 'n y e r in e M ustafa tia a ar

-.
|N,etiner,s. 5

r a z d a n s o n r a E rd o an 'n mazbatas geri a

B u E rd o a n 'n ilk baylmas olma)^ Jtsl7janj.'ak vo 11


G enel seim d en 2.5 ay sonra \int
ltl|,n."
1 9 9 2 'd e y a p l a n s ta n b u l il k o n g ^

ha, lltanrt '

Sebebi u szd : "Erdoan g-*H


E r d o a n 'a g r e b u s z , bir
lik t e a l t D u m a n k a y a dan 11

^
'

y o rd u .

A n k ara'd ak i Genel
d u y m a y a balad.
E rb ak an tarafndan
A h m et Tekdal ve MukadcU'i

k lnI &

'
(t,Jtv.;hV

* * *

nsiovW*^,,v' '
1 ' ^^
nHr; I'-1'"' '

Kasmpaa RP ile binasnda bir toplant yapld,


and.

' 'an'S % t

Erdoan, kendisiyle gr alverii yaplmad


lants yaplmasnn doru olmadn belirtti.
Tekdal geri adm atmad ve il ynetimindeki ikijj*iin parti yneticileriyle grme meselesinde srar etti
ki, Erbakan bu ekilde emir vermiti; Tekdal'n farkl da^^llr
sna olanak yoktu.

Iar^

Tekdal stanbul'da ile bakanlaryla tek tek grt


Sonunda Erbakan, E rd o an 'n hazrlad listeye onav
di; sekiz ism in zerini izdi.

"Erdoan, o gece rahatszlanr ve ertesi gn gelimeleri evin


den izlem ek zorunda kalr. Kendisine telefonla ulaan arkada
larna, 'Beni bktrdlar' diye yaknr. 'Alsnlar tekilatlarn neis
tiyorlarsa yapsnlar/ Nitekim kongreye de katlmaz." (BirLiderin
D o u u , Hseyin Beli, m er zbay, s. 83)
A ray a girip yazm alym : N edir bu Erdoan'n
nk biz bu sk sk hastalanm asn ileri

h a sta l ?

y a a m n d a

da g

receiz.
E vet nedir Erd oan 'n fiziksel ya da ruhsal rahatszl?

I
Denizci Albay Dr. Jeffery Kuhlm an adn hi duydunuz n
A m erikallar bu ad iyi bilir!
Beyaz Saray doktorlarnn genelde asker
biliyor m u ydu n u z?
Denizci Albay Dr. K uhlm an ABD Bakan
up'n yapan heyetin bandaki isim.
R aporun gizlisi-sakls yok; hem en

k k e n li o l a

^
O b a m a n in

^
te le v iz y o n la rd a n ^ ^

lerden ve Beyaz Saray'n resm i internet sitesinden \ *> ^ ^


Tepeden trnaa m uayene edilen Bakan Obama
du ru m unu A m erikallar biliyor!
R aporda sigara iip im ediinden kilosuna, kan v
yelerinden kalp ritmine kadar onlarca bilgi var.
rnein, son yaplan check-up raporuna gre,
kt huylu kolestrol oran dk kt.
^ ^jnlr
M eraklysanz; Beyaz Saray'n internet sitesin
poru okuyunuz...
Bir rnek daha verip asl konum uza geleyim -

Ad, S ta n le y A . R en sh on .
P s ik a n a lis t b ir p ro fe s r.
U z m a n lk a la n p o litik psikoloji. Yaklas.k on

kitab v a r. C lin to n , B ush ve Obam a'n.n nsikni ..maKales ve

15

taplar y a z d . A B D b a k a n ad aylan n n ruh s a g E d ^ " w


u u b . v ar: * . P s y c M o s i d
^
Y a z d k la n n d a n b m m paylaSay,m ; 7 K .slm
de C u m h u riy e ti P a rti a d .y , R.

72

sedJ Z ?
'

Parti d en G. M c G o v e m kt.
M cG o v em

y a n n a

bakan

yardmcs olarak Thomas F

E agleto n 'u ald . F a k a t Eagleton'un bakan yardmcl adayl


ksa s rd . n k g em ite depresyon geirmiti. McGovem,
"h astalk ilerid e nksedebilir" diye yardmcsndan adavlm
geri alm asn isted i. E ag leton ekildi.

Peki...
seimlerini konuuyoruz
E rd o a n 'm sa l n a ilikin ne biliyoruz?
an k ay a

K k

ama bizler,

S ralay ay m ...
Tespit 1 ) Y l 1 9 7 6
H ac H a sd e m ir, E rd o an 'n futbol macerasn anlatt Aman
Babam G rm esin adl kitabnda, Erdoan n ilaiann almad
iin B elg rad O rm a m 'n d a antrenman yaparken aniden

m yazyor. Sebebi, o ru tutm asyd!

Tespit 2) Tarih: 17 Ekim 2006


TBM M 'ye gid erk en m ak am aracnda ani rahatszlk ge
Erdoan, zel G v en H a sta n e sin e gtrld. O tela iin e
zrhl o to m o b il kilitlendi. Aracn c a m l a n ve k a x a
krld. E rd o a n 'a ilk m dahaleyi Nroloji Uzman

Smer G llap yap t.


hl polemik
E rd o an 'a o g n hastanede ne tehis kondug
konusu. d d iay a gre, sara hastasyd.
f e t r t i a k la m a y a greyse, oru b .g h
mt.

seken duk*n S'

H e p b ir d in s e l a k la m a var!

Tespit 3) Tarih: 12 Nisan 2007


panelde konuan
^ ash in g to n Brookings Enstits n
am n gazetesi A nkara Bro efi Kerim ^ ^ n z e l d o k Kay n a m A K P iinden bir isim, ayn
Ayninin sa
d a a y n , bilgiyi .I d .m . S a y "

U *kuuU |i i m 0 l

^ rr;
* u

....... ......................................................................... ................ .....* l u , l > - " N i m m ; ( *m

"h v..u

- m z:,';';:r;;..... ..........

k........... .

............................

fc p M im

.......... 1

................................................... ......... .

xri*r

....... - ...................... .
ilik k U l I l
h i k m h
!,(,,> B i|,i

't'U t O h \ 4

......... .....

kM>(h>l -' liliv o n l

l *r Yolvm Kdvik

="'*

M -vin .
'

haMahem rl,

r t t ' T '
' *V*n >lrt\ a rtVi Malikime v<- gt.,v vKictl

t e s p it M l a u l r 2 .lA u v tm '0 1 0

Onlu A kI 1 II l^k.mltflt'iHit.Ul/rnlrtHn iltara katlmak ii/rrp


>oU <k*n I
0 nv,< i^vsi il/nlndovken rahatsm,w
*u i! tm > y a p t
T e s p it ) T a rih i 2r> k a s m 2011
1 e n d i k te k i

M .u n a iii

O n i v e rs ik 's i

itim

vo

Ar^trm.

I la s ta n e > n d e l d o ^ a n g i / l i v v a m e liy a t o ld u .
B a b a k a n lk h a b e r d u y u ld u k t a n ik i g n s o n ra rvsti tklim<J
y a p t . S i n d i r i m s is te m in d e n h a a r l b ir a m e liy a t olm utu.
B e n im b i l g ile r im fa r k l:
A m e l i y a t n b ir im a d a m a s n d a k o lo n y a n i k .ln barsak alnd v e h a s r s a k k a r n d u v a r n a a d ld .
k i n c i a m e liy a t a k a d a r k o lo s to m i to rb a s n a d k yapt ^ 1!
a m e l i y a t t a k o lo s to m i k a p a t ld .
U / a t m a y a g e r e k v a r m ? ..

B e lin d e n , g z n d e n r a h a t s / o ld u u n u gazeteler yazd


S o r u b a s it: H a l i t a n n h a stalm n e d ir?
A m e r i k a l O b a m a ' n m s a f l k d u r u m u b iliy o r !
a n k a y a K ^ k ' n e a d a y k i i n i n s a l k d u r u m u n u n kaim
e r a t n d a n b ilin m e s i g o tv k m iy o r m u ?
l r o t . O r . J a m e s K T o o l e .. .
a M erk eb i Jl'
A B D n i n n d e g e l e n n r o l o j i v e S a r a A r a t r m . .

130

bilim d e r g i s e k ! yazsnn bal; "Deli Litjer Has(a|


"d e rD ise a se Jd .

Londra'da gerekleen Dnya Nroloji Kongresi'ndeben2er

konuma yapan Prof- Dr. Toole, dnyann Deli Lider Hastal.g,tehdidi altm da olduunu ne srerek, meslektana bu konuda bir eyler yaplmas arsnda bulundu.
' ' c ara uzm an Prof. Dr. Toole, dnya liderlerinin zihinsel den1 rinin genellikle yerinde olduu varsaymnn kabul grd " ancak gerein bambaka olabilecei gnruunu savunu^UllUye A m erikan bakanlarran yllk salk taramasna, akli
denge testinin eklenmesini istiyor!
Hakli--

srasnda ld.

Osmanl deliyi tahttan * myo>


Biz ise ankaya Koku ne day
sara hastas olup olmadm m>>
Erdoan'n hastal kamuoyundan n
Dnelim tekrar 1990'l ydlara.Erdoan'n stanbul Bykehir Be

^
^
Bakanllg, adayhk

srecine...
tavusa1* Nihayet istedii koltua
Fakat makam n derdi ok olacak

131

B l m : t

ERDOAN
IN SlSRvrrl

f
k3

* * n 1 * M s e m le r in e d a lu bii v ,| Vm,,

* Vf J - Mt'd v ad a ad , Aday Olarak v m .I ..,V(, 1 ,,. ,'', f " '


, C Ml

veta* ed ir ANAP btnyle liberal Moni r , '

h - y * * * * * * * * *><*> tKMM Ali C o jtm 'u n >dl la>.


b u > ^ W b e M iv e bakan .,d , o l. ,k h t M t a *

ya baland.
E rd o an ve ekibi kar kt. ddiaya gre Erdoan i
y a k a n n

sa

kolu

Ouzhan

Asiltrk

telefonda tartp

E rd o an m genel m erkezden habersiz yaptklarn bilen Asiltrk


stan b u l dukalm ' ykacaz dedi.

Erdoan partiye; Korkut zal, Cemil iek, Ali Cokun


N a z j Eacak, Abdlkadir Aksu, Nevzat Yalnta (ve daha son
ra Aydn M enderes, aban Karata, Cemal Klahl MTTB-M
Birlik Vakti ekibi) gibi yeni katlmlar kukusuz istiyordu am
a
bunlarn partide etkin yerlere getirilmesine kar kyordu
Ekim 1993'te RP Olaan Kongresinde bu isimlerin hepsi p~
ynetim ine seildi! Erdoan' dinleyen yoktu...
Yeni katlm lar Erdoan'm stanbul'un adayln teh
soktu. nlem ini almalyd. Hemen stanbul'un 3 2 ilesinde
ket yaptrd; 3993 tekilat mensubunun 3808'i Erdoan
olm asn istiyordu! Tannrlk oram ise E rd o an 'n yz^L
C okun'un yzde 30 idi!
E rd o an 'm anket beceriklilii o dnemden mirast j,
Partideki "kam uoyu yoklam a" s o n u l a r n g e n e ^

endertti. Ahmet Albayrak ve Ahmet Ergn maka\rw


Erbakan'n karsma kt. Detayl bir sunu yap 1
"B itti m i?" diye sordu. "S a y e n iz d e " dediler. Son ra^ ^ ^
ve*
ald ve azna geleni syledi; "Sz hangi hak
m erkezden habersiz byle bir
kullanarak insanlara soru sorma hakkn sz

*** '

vl

ran ba kesen mi

sand,l2 kendi .
ndln|zi?K imsin7

e d in iz "

Erdoan

azar

olaym &

Erbakan'dan dnmt. Am^


Erdoan'n iktidar ve g C

tvbe

Ce ^ la n d , , um ,
6yecektig'

ve arkadalar bile k e s t ir e m e y e ^ nder yaPa?m, Erbakan


Belediye bakan adayl tehlikevp h
belediye bakan adaylarnn ve m e c l i s ^ T * "
evresinden olmas iin kurmayla,
malt ,m belediyeleri e l l e r i n d e tu tm a la r * . B l o m d ,

pek b aarl o lam ad . Erbakan ounun zerini izdi; liderlerini


daha fazla k zd rm am ak iin sesini bile karmad. Ne de olsa
aday ad ay l sonulanmamt. K arad en izli i evrelerini dev
reye soktu. Biliyordu ki, E r b a k a n p a rtiy e m addi yardm yapan
iadam larn krm am aya z e n g s te rir d i.
Ve alttan alta, "A li Cokun aday olursa t e k i l a t a l t r a m a m "
tehdidini genel m erkeze ulatrd...
A d a y bildirm e sreci bitmek
A hm et Tekdal telefonla arayp Erdoan

verdi: Aday

yaplm t.
jbjvle Silivri'deki Klass
E rd o an bir gn sonra kurmay ^

O teli'ne kapand ve seim alm^ zlrtl[ Eren ve zhan Eren


Seim kam panyasn Nabl. ^ ' viirtecekti.
sahibi olduu K ule letiim r
s lo g a n , Tamam W - *

B M '

K am panyay samimiyet
nlarn sesiydi.

emderi varC1'

Sam im iyet zerine k u n .> a J


Erdoanlarn
^

Kasn^

ba jyadigr 1V

K
aSllrv
^aS
,rTV
r a V V 'P ^ 6 ovai'lan

Aabeyi H a a n E r d o a n D
verdiV 6rd p .

5 0 0 ^ T3 ,ca da ^

1 9 8 8 -d e vefat c t t f K t e ^

B abam 1 9 8 8 de

p a a 'd a k i b u y e ri satt-

hac arkada N e ja t n
o tu ru y o rla r."

^ rk

^
daire a

Drada
*

^ a n ' " 1'


]33

a , rraasac -es isanDu Belediye Bakan- ^


^

oosnsnt sv* konutu: "Buradaki konSL

Bt, r -n annsmanuz. ragmer, diyalogumuz ok ^


'\ l
liHa a r vanumE ve kohu komu tamaiK tau-^
, n in- _ b s k , evimize nazarar. buras ok l,
'
^

n __ rnirm. 80 m etrekarelik bir daireydi;

r-

gnTT- am;ix Emniyet Mahallesi ndevcu


o m r o z E u e v m K ir a O ld u u n u s y l e d i .

5 tr r sr3L
a p r

o c u u n u s v e d .

- rrr

^arrnssr

^ re e s i ^ m o e m e b ilin li o la r a k g e n r L i

snn vcrm :

* 5 s : iE s:
j*

~ n n a srrt

ra e m e r

s k d a r a s miir?-,

pTTrra~p t >, T c t i S c e c y d '

3C22l- n~ zefL.
.

zz"

, _dj

--- sezrr

M .e e s i o k k u r n a z c a a d m la r ate:

- a- m rar, sasKar^ adav!r

. ^ani. art dertte iL kaak binavd: kaak : *r.


r^n:; g.-'rraozar--a s-v verecek!..
.x^n r ;>ri- c
-ri:

mnaa:

tiL ra

zerinden vrtld 2tjh

rr alsar 'iLv-marc:. ram tapular bizden!


-

a m r -^ a n ro a n v a n r.

son u cu v d u

- * * a s :n a z K u r n a z c a p l a n l a n m t .
5rac= r

m m n a ii E i

araz.

to n la r r

15

b in

metrekar: -

11 rrm L a i a -| 4 -a rs a n r. H b n r i^^-. v a r d . B s d o a r. ir. ott^1 I

'U lm u,
-

_ _

1" 1- VT ^*u& n a n o r t a R e a t S z e n di.

-<.n

m s s e v a k a k 5 0 0 0 m e tr e k a r e v d ve s^ :r

-raa 2000 tarihinde Erdoan r.

'

q q = h : L ^ rarm oar r t n T L v e s a t n a ln d

i r t: ' ^*~* . at | Q

~agE?gr

^amisvon leni nde konutu ^


~ orIuvorun. Yalu deli misin" Beledi'" '
^~
aof
^iarat oturur mu? Oturur. Nlv
*~rar m n n , rnuHmnz Ljinki bu dzenin kendisi ^1vaK
n am
raKaveydl
:UL. ag~ g^l
2 3 ^ 2 : S a m i:

u e r i:

r E D ir ' r a D T ^ a K u c

ld

Ui>- k D ^ "1* '


nerede oursa olsun b1
,K

s e n k o n d u r ' d e m e k s u r e tiy le o y a v a l, na C(kan,


t
fp e y in ." ( 2 0 M a r t 2 0 0 4 )
3 4ra

ver

- e h r i n g r n t s n b o za c a k p la a ,s,
m a h a m t z y o k A .k a s o y lu y o ru m . ehrin ne i M u

, , ^

U v a r d r - e h r n g r n t s n bo zm aya kimsenin nakk y o k tu r'


(2 9 O c a k 2 0 0 5 )
- A s la k a a k d a m
Tem m uz 2005)

d ik tir m e y in . ehri katledemezsiniz' (17

- e h i r l e r i m i z i b ir u r g ib i saran gecekondu dzenini ortadan


. oa l. d
k

r m a k b iz im e n b y k h ed efim izd ir." 18 Nisan 2006)


B e d e l i n e o lu r s a o ls u n ; s ta n b u ldaki tm kaak binalar y

k a c a z ' ( 2 5 E k im 2 0 1 1 )

Bitmedi...
Sultanbeyli meselesi var...
1 9 ^ 4 y e r e l s e im k am p anyas srasnda, Erdoan n, Su,tarv
bevli d e o r m a n l k a ra z id e "gecekondu" dive alt villa >apt ve
on a y h a p is c e z a s n a arptrld yazld.
E r d o a n y a l a n l a d ...

. .,

R i z e l i a d a m l a n y 1a y e m e k t e y le konutu,

m a d i k . V e r s e l e r d e g r s e m v illa la rm . N e abuk koe o


d e h a b e r im y o k ." (2 1 u b a t 1994,

konuUan bu ko-

E m n e E r d o a n o rp ortajn d a seim

" u y a d a a k h k g e t i r d i : " S u lta n b e y li d e on

drt
^^

br met.

n c e s a t l m b i r a r s a i in o la y kardlar.
*

- ' a r e a r s a m z y o k t u r a r t k .
G e r e k n e y d i:

V U 1986.

'

Hpki orm anlk a r a z y e

E r d o a n , S u l t a n b e v l i a lg a m blgesin-

vHla yaptrrdg in
O rm an

i d a r e s i 'n i n

Kartal

a t 1

" 5 aruk

'^ k e m e s i n d e
g r l d . M a h k ^ \ . a p a rak
r' l f > a n ' n , d e v l e t o r m a n n d a n a m . a s a y a muha <-

c.n

a r Ja$ m t r " d i y e r e k , 6 8 3 1 s a y * ya
* *

* !> " > c e z a s n a h k m e t t i .

M a h k e m ft b ir y ld an dk o
ir te j

w nm *

t4**fr^ n h a k k n d a k i b u h k m , a>

m ahkm ye

kllm a > ' n -1

v e r d i.

,aMar1 l * *

...........

ak a d la n d r la n o r m a n araz

* - *. 5 2 5 u eklemeyi yapmaly.m...

h s

gndeme gird, n

^ >52

>aPllm^,m!..

Erdoan'n hayatnda hep br rt var ve bu nrtr ,


rtmyor.
sadece ba$

stanbul Kuyumcular Odas Bakan. Alaattin Kameroglu 2C


ubat 2013'te Ankara'da dzenlenen bir toplantda Erdoanm

b ir srrn iste m e d e n aklay verdi. Erdoan'n 16 Nisan 1993 |


ile 2 5 u b a t 1 9 9 4 tarihleri arasnda "Kuyumcu-Satc" oldu
unu

ak lad . " 0 6 8 6 7 7 " sicil kayt numarasyla Erdoana

v e r ile n ru h sat d a gsterdi. Erdoan o dnemde i adresini


d e " F a t i h S ultan C ad d esi No: 2 9 /B Hasky-stanbul" olarak
b ild irm iti!
Y azd m ; nerede para-ticaret-Erdoan geni kuruluyorsa ora
d a m u tlak a bir karklk bir sr var! leride benzer olaylar hep
ok uyacak sn z.

Dnelim 1994 yerel seimine...


E rd oan anslyd. Rakipleri, lhan Kesici (ANAP),
Livaneli (SHP) ve Bedrettin Dalan (DYP) merkez oylan blyordU Seim kampanyas srecinde adaylar birbirine dt, arada.
Erdoan syrld.
Sandklar ald
bakan, oldu.
Erdoan yzde 25.1 oyla be
Livaneli'nin y 0 *
ilhan Kesici'r n oyu yzde 22A Zu
, n a ve Bedrettin Dalan m yzde M
SHP C H P ve DSP"nin

Seimin kadenn stan


ralardan ok oy ald. e
nda Erdoan n mo

belirledi.

, e z l e r i m j e ki
^ ^

ilk s a n d k l a r
g ecek o n d u

>

J;:

, 0 |dU.

Ankara'y d a kazanma
ySa"'
MSP stanbul ve Ankara g
On yl nce MSI,

...
silk

irsalin ' kylnn


partisiydi

r ^ o y Ul(

'

r%

J:

deerlendirmeleri genellikle
zerin e y ap lm aya baland. Kimse R p nin nJ elecek ^gs.
\ n k a ra 'v kazandm analiz etmedi.
8 6n ,s,anbul Ve
'

s a p la n s e im

T r k iy e e n d i e l i y d i ; " i m d i e ria t m gelecek?"!-


lam m y d ?

g ecek? *

hart-

K o rk u a r t a c a k v e a r t t k a b u n a paralel ErH0 an'.n


a rta ca k t.

nk

m u h a lifle r

tem elli d e i l , s a d e c e

E r d o a n ',n baansn. ekonomik

" k l t r e l b ir o lg u " olarak gryorlard!

A ra d a n y l l a r g e t i , b u b a k a s h l deimedi.

Erdoan, sta n b u l B y k eh ir Belediye Bakan olarak 1


Nisan'da g re v in e b a la d ...
H em en p ra g m a tis t frsatln gsterdi; 23 Nisan Ulusal
Egemenlik B a y r a m iin kollar svad. Mustafa Kemal ve ilk
meclise v g le r d iz d i.
Farkl g r n m e k o n u n iin bir meslek olacakt; bir bakars
nz "ra d ik a l s la m c ", b ir bakarsnz "K e m a listb ir bakarsnz
"dem okrat"... E r d o a n 'n s iy a s a l gelim elere gre renklere b
rnme u stas o ld u u n u T rk iye d a h a sonra daha iyi anlaya
cakt.
ilk t e p k i l e r i s a v u t u r m a y b a a rd .

A rdnd an k e n d i icraatlar iin alm aya balad...


evresi artk "Reis diyordu.
Babas A h m e t E rd o a n bir teknenin reisiydiE r d o a n 'a y a k n

g l u *se k o ca stan b u l'u n !


? Se ken d in i b a k n ne gryordu:
^ en stanb u l'u n m am 'ym ..!" (8
Bel

Ve

ti A
,

^ e c s i'n in

A ^ 1 ln

y ab an c
F a tih a

nda

a* m

ile

m e d y a n n

al

m r r ivet)

* *ndevdi- stan^uI

g z ze"

toplantsna

a'nllk edecek-

fk iin say#

y a p lm a s n i s t e y e A
k a r5 1

a lm a d : "A talrk

"

gndem.
v> *

Ekledi*

' 1

A y,. er M s l m a n 'n da sa kalanlar


jldir. Ben
'erijv, 3 d u rrn ak b a n a gre sayg duruu .
e otu rd u u m yerd en Fatiha okuru

* -

Erdoan arbk medyann hep gndemindevd

kiyi yasaklad ama kendisi g


g sarhou
sarhou oldu:
oldu:

Yeil (kaldrm rengi) medeniyettir." (25 Haziran

1994)

1994)akSlm d0k C3mnn temelini in?allah atacaz." (1 Temine

"Btn okullar mam Hatip yaplacak." (17 Eyll 1994)


"M illi Piyango zulmdr." (29 Eyll 1994)
"H er 10 Kasm'da yaygara kopartlyor." (14 Kasm 1994)
"Elhamdlillah eriatyz." (21 Kasm 1994 )
"Ylbana karym." (19 Aralk 1994 )
"Ben stanbul'un imamym." (8 Ocak 1995)
"Ben Millet Meclisi'nin de duayla almasndan yanaym." (8
Ocak 1996)
Erdoan Trkiye'nin duymad szler sarfediyordu:
"Benim referansm slam/'dedi.
Cemevi'ne "cmb evi" dedi.
"Demokrasi ama deil ara," dedi.
"n s a n la r laik o lm a z ," dedi.
"M s l m a n D e m o k ra t" kim lii zerind e glgeler olumaya
b a la d . K u k u su z u y arlacak ve artk bir adm ileri a tm a y a ca k t
K im d i b u E rd o a n "u y a n cla r"?
B a ta ak ad em i v e m ed y a dnyasndaki liberal isimler...
H ep siy le yeni tanm t; A saf Sava A kad, Nilfer Gle, erl
1 Trkiye'de gndem belediye tesislerinde ikinin yasaklanmasyd. O S ^ f ^ slin
doan "nem li" bir atama yapt: Fahrettin zdemir. Kim miydi zdemr.
Lisesi mezunuydu, Bykada Anadolu Kulb'nde 1986-1994 yllarnda
f- Erdoan'm, 27 Mart 1994'te stanbul Bykehir Belediye Bakam
^

Yaan oldu.

Mardin, Ali B ayram olu, Cenr>iz c

M urat Belge, Mehmet Altan, R u


lainer vs.

% e n Ma,
ak,r- Aye o j W*.

Sadece birini yazay m : 1

'

Ahmet Altan ile Nee Dzel'in Kanal 6'H u


p "Dinamit" adl programn konuu ErH7
sun
Erdoan, Atatrk'ten
sonra gelenlerin
gelen U; Saf " ,dl
Erdoan,
A tat rk 'ten sonra
f Yl1,1996H 19%
le Trkiye'yi A B D 'ye kle yaptklarn, ABD'!^
f i

i n

i .

km,ikleriy

A t a t r k ' n h a y a li

madiini, m ason kuluplerne izin verdiini ^


tan, Erdoan'a "H akiki Atatrk sizsiniz" dedi!
Trkiye'yi ABD m andas haline getirenlerden hesap soracak
bir yeni lider douyordu!

Yerseniz...
Erdoan kim in tasarmyd?
Tek bir kii, devlet gsterilemez.
Fakat... Bir A BD 'li diplomat vard ki; Erdoan'n siyasi geleceini ngrmt:
... . ....
1989-1991 dnemleri arasnda ABD'nin Trkiye Buyu^e
grevini yrten Morton Abramowitz!
Erdoan' siyasetin tepe noktalarna ta' an

uM*u iddi-

alan hl geerliliini koruyor.


tanlsmh Erdoan'la.
Abramowitz, il bakanl dnemine - * , dlg, kravatn
Erdoan birka yl nce partililere zorla
mkfatn alacakt.
Abramovvitz Hrriyet
Ertugrul zkk'e 1994'te yle d'Y

e\

,
h grnen

Evet, kravatl ve daha e


Erbakan'a tercih ederiz/'
sonra &
Abramowitz'in, emekli o 11 ^
1 H y F P ) m illetv ek ili M etin Kalka'
d ' n d e E rd o an 'm 8.2 .2 0 0 0 tanM- H

yonelrr

yay*1

^ Vaki1
^
j

zamanki tavryla, 'sen anlars ; ? ^rnelf10 gJ(l,1n


^ntizm-mizantizm kafam karl?
stat ^ ^ k-lfl'1 **\
balad.k. Ben, 'Tayyip ^ f^iyor; JfTlJ |r ^
leti olmaz' argmann tekr
uyrTiu>l 1,,r1'a
> lar Bahri agaSevin t e r m in o lo j^ / tnv
^ arh isar'd a iyi okum u,'
ven* ^ n
^ m a n l a r , yeni ak hocalar, b u ^ ^
^ a n ' m tek bana byle laflar
l^ t i n Sonu, s. 189)

T*'

'1' l

u\

'

oUn,k 15 kim 1996'da Erdoan' resmi olmdVan .

l arn I dgildi; IW()'|, yllarn banda A B D Adana Kr ^

I larry l ol*- de RP (Diyarbakr il tekilatn ziyaret ediyor^'! 5


i m Konsolosu Eugune Zajac ise RP zmir rgtne s,t
yordu,
Kunj.
M h d o a n la ilgilenen bir d ier isim ise C I A ajan Grah
1'uUer'dl.
an
Ul

C lA g r e v l i * F u lle r ; s la m c f a k a t a y n z a m a n d a liberal b,r


s l a m i r e f o r m u t e v i k e t m e k g e r e k t i i n i A B D 'y e kabul e t t j
k i i y d i . A k ak ; " A B D A K P v e F e t h u l l a h G l e n 'i desteklemeli

di*

d iy e y a z d .
s. 117-118)
A B D 'n in
stanbul

(Y k s e l e n

A d an a

B lg e s e l A k t r Y en i T r k iy e

Konsolosu

Bakonsolosu

Elizabeth

Carolyn

Cumhurim

Shelton, A B D 'nin

Huggins,

ABD

Ankara

Bykelilik M stear Silwer Law rens ve CIA grevlisi Kenny


Bob gibi isimler E rd oan'n dier grt isimlerdi.

Erdoan, Siirt konumas nedeniyle ald cezann onan


m asndan bir gn sonra, 28 Eyll 1998'de, ABD'nin stanbul
Bakonsolosu Carolyn Huggins, apar topar belediyeye giderek
Erdoan' makamnda ziyaret etmi, "Bu tr gelimeler, Trkiye
demokrasisine olan gveni azaltr" demi ve Erdoan'a destek
vermiti! Bu destek tartlnca, Bakonsolosun Erdoan' ziya
retten sonra yapt aklamann, Washington'un talimatyla ol
duunu, ABD Dileri Bakanl Szc Yardmcs James Fole)
de dorulayacakt. (2 Ekim 1998,

H r r iy e t)

ABD Erdoan'n arkasmdayd.


Erdoan Amerikallar ile ilikisini hep iyi tutmaya zen gsterdi
Erdoan,

12

Eyll

1994'te

stanbul'a

gelip zbeklej

Tekkesi'nin aln yapan Henry Kissinger ile ayakst so>


etmek iin bile aba harcad.
_
stanbul Belediye Bakanl dneminde ilk kez 17-21
1995'te ABD'ye gitti.
Tarih: 17-22 Kasm 1996...
Tarih: 20-23 Aralk 1996...
Tarih: Yani cezaevine girmesinden hemen nce... 1

l99g...
a

Tarih: 16 Temmuz 2000...


G r ld gibi 90'l yllarda sk sk A BD'ye gitti.
^
Bir dnem in sk ABD aleyhtar politikacs Erdoga
nem d e ABD'yi kap kom usu yapmt.
140

B u y l l a r d a E r d o a n ' n b a ARr
d i . Y a a m b o y u n c a " p a r a har * D , l e d e g U;
a y a c a k t.
1i r i n d e n " dolav u
^crtteyay* <<ep sorun yaT a r ih : 1 5 N is a n 19 9 4
E r d o a n b e l e d i y e b a k a m o la ra k M
y a n v e r d i:
k yaam nda ilk kez mal be s t a n b u l A r n a v u t k y ilesi Bol]
a r s a ( t a h m i n i b e d e l i 1 0 0 m ily o n l S
pynde 376 metrekare
2 0 0 0 m e t r e k a r e t a r l a (5 0 0 m ilv o n lira)- i , u ? Uner8u ilesinde

y o n lir a ) v e M a lte p e il e le r in d i( S S T
B u r a k O d a T ic . v e S a n
A lm a n M a rk , v e
b e ib irlik

50

L ,"

* "

Sri . 2 ? "

' " a) b" r d* ire'

M n ABD D f ^
h Sl ile 1 0 0
Oa" , k ' 5 m e ait " W>rik, on

B ir y l s o n r a ...
T a rih :

1 0 O c a k 19 9 5

M a l t e p e 'd e k i d a i r e b u h a rla t.
s t a n b u l ' d a k i a r s a n n d e e r i 2 0 0 m ily o n , R iz e 'd e k i ta rla I m il
y a r l i r a o l d u . E H t o p r a k b u , d e e r l e n i y o r ...
D a i r e s i n i n f i y a t p a t l a d ; 2 0 0 m i l y o n d a n 5 0 0 m ily o n a kt.
M a r k 't a

3 0 b i n l i k b i r a z a l m a o l d u ; e lin d e 7 0 b in m a rk k alm t.

7 0 0 m i l y o n l i r a y a a l n a n y e n i F o r d o to m o b il b e y a n a eklend i
H e r h a l d e 5 0 0 m i l y o n l i r a l k d a i r e y i s a tp , s t n e 2 0 0 m ily o n i
e k l e y i p o t o m o b i l a l d l a r ! C i e r c k s o n r a ortaya k a ca k t, o

2 9 A r a l k 1 9 9 4 t a r i h i n d e 469 m i l y o n 863 b m lira y a a inm i


E r d o a n 1 9 9 6 y l n d a m a l b i l d i r i m i n d e b u lu n m a d
N iy e ?

B ilm iy o r u z ...
B i r y l s o n r a m a l b e y a n m v e rd i.

a n D e m in i b a k a n -

2 8 u b a t 1 9 9 7 ' d e C u m h u r b a k a n >u
n d a

to p la n a n

b ir d iz i n le m

M illi G v e n lik K u *

a l n c a E r b a k a n m D'

fa a iiy e tle rle ilg '


{ B ak am

U er

, V ' E r d o a n d e v le te h e m e

k u r d u u k o a lis y o n h k m e ti >
^ e r i m a l v a r l n b ild ir d i.
A s ln d a ...

--------------------------- --------------..
1 ^ a r a l a r b e y a n d a k i a s lla r g ib id ir ; g n m

^ cev r iltnemi^-

d e & e r le rV V - s

M y . m h , . u jN|
c ^ u w

.w

mm w M

^ , Vviv............. m * r ^ v - ' mx

am

............ " ................ ..

........ .'

Tarih H' Man*


stanbul d*M

' ^

' " ' " ' Kh h , , , ,


ItiV biyt' ul-fj,,,

mrty* l1tJV' " " l 'ttt,,l">

dt^vHl ISO milyon lliay.; ku-M,.^.

la n m v te ^ t'ri \ * md\.m b.a\


,

; 5 0 0 mr\\M\

ll

ll1' icll*tl ntrtl(*ystr

' > i . .um > 'id u ! K a k a lm hu .tn lu;.

svm w k '

D a m '^ n i ' dPjvH \ i '- . l e \ u


,v \h

.iu y la b ir m ily n liranldu

-.> d>-.>: " >1* M " l -'0 0 a rt v a rd .


ad a \

.K. nin y z d e 4 0 h issesi karl 240m!

\\>n Hm m al lv\

Neni m i o r ta k o lu ti:

Em ftw V rdojian m

t\ net e y a la r n d a d o k u z beibirlik azald

O to m o b ilin vU'jV'H ki m ily a r lira o ld u . Bu d e er artlarn


artk v v n m v a p m a k is te m iy o ru m ; s a n rm elinizdeki ktal
okuvuv-usu ola ak v>. b u n u d e e r le n d ir ir s in iz !
B u rak t a d a t * M art 1 ^ 7 d e k a p a tld iin mal beyan;

K*
girm ed i h i d e bu CMUvki b o y a n d a d a bildirilm em iti am a
anklam a \\>kt\

\ le d r olsa b y le d e o lsa fark etm iyor; h^1

k a tasm a estif $bi m al b e y a n n d a b u lu n u y o r.


Tarih: l A ralk
stanbul daki arsan n d o z e ri bir b u u k m ily a r liraya/ R|7t
toprakn d o zeri .VO liraya frlad .
N ee!
B en R i e deki b ah ey i k a fa m a tak tm a rk a d a ; byle b
art g r lm ed i! U 'le e e k te ne o la ca n m e ra k e d iy o n " 11
Be\ o k lu n d a k i

d airi'

satld .

M u h te m e le n

Kasmpaa daki baba yadigr evden kalan son daireyi


Kartal dan

12

m ily ar liray a 1 8 0 0 m e tre k a re arsa al^

Em nyet l a d a daki hissesi y z d e

(Vtan y z d e

20

'ye ,n J } l>

d e le r i; 240 m ilyon lirad an 4 0 m ily a r lira y a ykseldi. Bu 0 *


akl erd irm ek /o r,
D olar vo m ark m ev d u at bu kez b e y a n ed ilm ed i. N* ^
dvizlere acab a?
E m m e E rd o an d an iki bilezik d a h a azald .
142

Bu a r a d a F o rd otom obil deitirildi; dok-,


,
liraya P a s s a t aln d .
/ mlyar 500 milyon

E r d o a n 'n b e le d iy e bakanlgm daki mal bevar


-Van yleyd i.

D i y e c e k s i n i z k i...

K o sk o ca stan b u l B e le d iy e Bakan bu kadar ba ta


m a l b i l d i r i m i n d e n a s l b u lu n u r? Devlet mfettileri b
y a n la r z e r i n e s o r u t u r m a y a p n ca , "Siyas gelecein , '

m ak iin z e r im e ne m fettiler gnderdiler" diyecekti!


E vet...

ovna-

M fe tti le r m a l v a rl m aratrd.
sta n b u l B y k e h ir Belediye irketlerine (BT) ynelik m fetti s o ru tu r m a la r sonucunda, Erdoann mal varlnn incele n m e s in e k a r a r v e rild i.
M fe tti le r
1 1

bu

a m a l a ; 0 8 .0 3 .2 0 0 2 tarih ve 4 2 /8 , 133/12,

, 7 7 / 5 , 3 1 / 1 5 s a y ile " te v d i ra p o ru " dzenleyerek Yargtay

B a s a v c l n a g n d e rd i.

Y a rg ta y C u m h u riy e t Basavcl nca yaplan soruturma


so n u cu n d a, A n k a r a C u m h u riyet Savcs Bekir Seluk tararndan
0 5 .0 6 .2 0 0 2 ta rih in d e 2 0 0 2 / 2 2 3 8 5 hazrlk saysyla iddianame
d z e n le n d i.
D z e n l e n e n i d d i a n a m e A n k a ra Asliye Ceza Mahkemesi ne
g n d e r i l d i v e a n l a n m a h k e m e tarafn d an ua, Erdoan hakk
h a k s z m a l e d i n d i i k a n a a ti y l e k am u davas ald
E r d o a n i i n b u n e ilk n e d e son da\ a olacakt
A m a ilk a l a n d a v a n e d e n le r in i \ azabiliriz...

G D A , A K B L , ST A , SFALT, DO, KFT^ ' Blllb0a


E k m e k g ib i 1 8 d o s y a d a n h a k k n d a davalar a

onu ^ n

d z l e r c e k l a s r tu ta n b u d a v a la n n konu

aksz k a z a n t.
^ a k k n d a

her davadan ile dokuz M

arasnda deilen ha-

Pis c e z a la r iste n iy o rd u .
E rd o a n iin z o r g n le rd i
,and veale>'h,IH ^otu
Y akn a r k a d a M u stafa Albayrak tu u
b
,r i f a d e v e r d i :

. He js t a n b u l * * * * * * "

" 1 9 9 4 y l m a h a lli id a re le r seim'


e 'e d iy e B a k a n l. 'n a a a b e y im Nu
* a t iP L is e s i'n d e b ir lik te okuduu ve
a 5> R e c e p T a y y ip E rd o a n 'n se'l'1ie

ralt-n Fatih
imj
jstanbul Suyuk*
14J

af bevim de ok

r j ^

t T

""

,M e
W *lta S 6 . Btn seim ,l,sma|arlnHa

"

5 * " w .J *

,IT?

nev, olarak btn imknlar,mzla d estek lem ii

&

** t

* %

belediye ahanlar, ve st dzey yneticileri y ak in en 'b r


8 U za " Belediye Bakan, Erdoan'n d S l
*'
makszm da belediyeden kolayca ihale alma d u r u m l ^ *

ale a rtn am es in d e zam an zaman yukarda anlathlm sebeo


le rd e n dolay kolaylklar salanmtr.
S a h ip o ld u u m

seim o to b s lerin i zam an zaman F t a

Tayyip Erdoan'n faaliyetlerinde kullanmas iin verdim. Recep


Tayyip Erdoan ve yaknlarnn altna kullanmalar iin irketten
arab a verdik. Recep Tayyip Erdoan gelecein babakan olmasa
bile zam an zam an arkada grubu arasnda bizler bu deerlendir
m eyi y a p a r z ."
Operasyonlar srasnda Erdoan'm okul arkada Nuri
A lbayrak'm iki kardei; Ahmet Albayrak ve Muzaffer Albayrak
kat. Aranyorlard.
Erdoan ile Nuri Albayrak ilikisi hakknda devletin gizli
dam gal raporunda yle deniyordu:
" N u ri A lb a y ra k : Trabzon O f ilesi nfusuna kaytl. 1978 yl'"
d a F atih im a m H a tip Lisesi'nden m ezun oldu. Mezuniyet y
fa rk l o lm a k la b e rab er, R. Tayyip Erdoan'm okul arkada
yl m a h a lli id a re le r seim lerin d e Fazllet Part' ' , nden
B y k e h ir B eled iye M eclis yeliine seildi.

|arn.

da Refah f a r t a , daha sonrak,

seim leri srasnda daha da artt goruldu.


l ilgili v e rile n ifad eler ve iddialar va^^

Erd0ga; k ! r ve b e le d iy e g r e n le r in d e n

A lb a y ra k la
d a; "c r m

teekkl oluturm ak,

trnak, h iz m e t n e d e m y

ti sustim al, ger

hakH'r
^

vrtiula b u lu n m a k , sah te vekletname d w


.

s u la m a la ry la id d ian am e dzenlendi
M a h k o r a o s i 'n d o 2 001/7521)4

,
V k u llan m ak"

sayya kayJon klm^J 4' H 'T CZa


y

kdmu davas ald.

E r d o a n s a d e c e yolsuzluk ve dier idHia .


a k t, A s tl n e m li o la n u yd u :
** 3 yar8llanmaya-

- S y a s l v e sosyal bir grten kaynak,anan bir


ru m i le m e k ,m devasa bir teekkl (ete) oluturmak - bu
te e k k l n lid e rli in i, belediye baka seildii o 04 l 994:, e
0 6 .1 1 .1 9 9 8 ta rih in e kadar fiilen aktif bir ekilde yapmak aynca
1 9 9 8 - 2 0 0 1 y lla rn d a ise perde arkasndan srdrmek.."
M e d y a g n l e r c e h a b e r y a p t. N e m an etler atld:
' s t a n b u l h o r t u m c u s u ', 'A h ta p o t'u n uzun kollar', 'D o y m u
y o r l a r ', ' s t a n b u l 'u n p a r a s n ite bu ah tap o t y iy o r', 'H ortu m lam a d y e r k a l m a d ', ' A l b a y r a k 'a ifte kska', 'H o rtu m a Tantan
e l k o y d u ' , 'A l b a y r a k n e y a s a n e y a s a k ta n y o r', "Albayrak skt',
' H o r t u m c u t e h d i t e t t i ', 'H o r t u m c u N u ri', 'stanbul'u bir ahtapot
g i b i k u a t t ' , ' s t a n b u l l u l a r n p a ra sn byle yuttu', 'Sekiz kollu
a h t a p o t g i b i ', 'H o r t u m

s k t', 'Yeniliki hortum , Fesat ihale

l e r i ', ' t e y e n i l i k i h o r t u m ', 'B ir m ily a r dolarlk h o r tu m , Be


k o l d a n h o r t u m ' , 'B e l e d i y e y r y a kulum dedi', 'ofrlkten
h o l d i n g s a h i p l i i n e ', 'A l b a y r a k n asl zen gin oldu?', 'Refah yk
s e l i i ', 'A l b a y r a k , m a f y a g ib i', 'E n c m e n yelerine rvet araba
l a r ', ' A l b a y r a k l a r D G M 'd e ', 'A lb a y ra k la r v e Tayy^P*
D G M s o r u t u r m a s ' , ' e r ia tn sin si p lan , 'Istanbu

e >y

a i t p a r a l a r - g e l e c e i n b a b a k a n n h azrlay p

A lb a y ra k la ra a k ta n ld '. a r k b y le e
ilikisi', 'R e c e p T a y y i p E r d o a n k a p ara
2 0 0 0 -2 5 T e m m u z 2001 aras

ve ^

Kasn

azan
n'

G a z e te h ab erlerin in z e ti ttJ d u igrein babakann ha*


stan b u l B eled iyesi'n e ait p a ra la r p
irkotiew
zrlay p cih a d hazrl yapm ak z e re
ak tarld . A l b a y r a k ir k e tin i in v k v e n ,

. lanbu n g * * e r " '

G M 'v e g n d e rd i i raporlar, akl a

1(?d,V(. b ak an l*#

nut ttlk'rnn

" e s e r d i . B u n ., g r e , T a y y i p E K * * * l| M ,r a k l a r ." su an e l m *
n d e o k s k i l i f k i l e , i in d e e k " . '

tllttufcu p a ra b ir m ily a r dolard-

"ete"nin yayn organ ise 199 7 d e yayn faaliyetine b


Albayraklarn sahip olduu, Yeni afak gazetesiydi
^
Erdoan iin Yeni afak binasnn manevi
Erdoan 1994 yerel seimlerinde bir katm kullanm Ve
kazanmt! Gazete de Erdoan iin hep nemli oldu
Operasyonlardan yllar sonra Yeni afak gazetesi sahipler
bayrak ailesi, yaptklar habercilik nedeniyle hedef olduklasyledi. yle miydi?
Bir gerek var ki, Erdoan'm belediye bakanl dneminde
Albayraklar ok para kazand.
Sadece tek bir rnek ne kadar bydklerini gsteriyor:
Albayrak Turizm Seyahat naat Ticaret A.. 6 Aralk 1990tari
hinde bir milyar lira sermayeyle kuruldu. 1995'ten sonra Ticaret
Odas'na ska, ihale ve alm satm bavurular yapt ve irket bii
milyar lira olan sermayesini 1998'de bir trilyon liraya ykseltti!
Ald ihaleler kitabn sayfalarna yetmez:
Bykehir Belediyesi'nin yan kuruluu KPTA,1Altunizade
ve kitelli Baak Konutlar'nm bir blmn, A l b a y r a k l a r a yap
trd. Olabilir.
Fakat, stanbul M etrosu 'n u n elektro-m ekanik altyap gibi iha
leleri de yeterlilii olm ayan A lbayraklara verildi.
B elediye'nin neredeyse tm ilerinde " A l b a y r a k

im z a 1

vard ; SK'nin su sayalarn deitirm e iinden, Halk t Kl


datm na kadar! Bir rnek verip geeyim ; Halk E k m e k
am ak isteyenlerden 150 m ilyon lira hava paras aln y o rd u -

Yem ek, tam a, ara kiralam a, ETT otobslerini ykam a,


feler, hal sahalar, otoparklar gibi "kk trilyonlu i^erl
yazm ayaym . Belediyenin neredeyse her iini A l b a y r a k fl
ketleri yapyordu.
Bu durum o kadar gze batar hale geldi ki, Albayrakla'
di isimlerinin fazla ne kmamas iin - nc kiilere
litesi olm ayan irketler kurdurarak, bu irketleri ihalelere ^
lar ve ihale konusu ileri yine kendi irketlerine yaptr-11
Ne diyorlar bugn; "H aber yaptmz iin 28 ubat ;T.
sm dan bask grdk!" Ayrntlar ileriki sayfalarda yazaca**
imdi iin aslna gelelim...
eOe

1 Ev yapan bir kurum olursa orann genel mdr kim olabilir?


ndan tand^
^
mdr -TOK'den, evre ve ehircilik Bakanl' l d e 1 7 b i n konut yaP1
Bayraktar'd. O dnem stanbul'un 11 deiik blgesir

146

A l b a y r a k l a r v e y a n d a m ed y a o dnem dedi ki" d d i a l a r y e n i d e il." B u szleri doru vdu


A N A P 'I i ile ri B akan Sadettin Tantan "FrH a
e le s in " d iy e , 1 7 O cak2(X )l tarihinde Mlkiye BamfettiTMehmet
G n a y d n g r e v en irdi. M ehmet (,naydn 5,5 ay iddialar, aratrd . s ta n b u l B y k e h ir B eled iyesin e ait SK ^TT ve st T
b u lu n a n 1 9 irk e ti tetkik etti. Ve "yolsuzluk yok" diye rapor verdi '
D o s y a k a p a n a c a k t ki...
M lk iy e M fe ttii G naydn'm yerine; Susurluk etesi'nin

B a t m a n 'd a k i k a y b e tt i i silah lar; Kocaeli'nde st dzey polisle


rin d e a r a la r n d a b u lu n d u u m azot kaakl gibi ok nemli
o la y la r s o r u tu r a n ile ri Bakanl M lkiye Bamfettii Can
d a n E r e n g r e v le n d ir ild i.1 62 g n sren youn incelemesi sonun
d a 3 6 k la s r b ilg i v e b e lg e toplad ve eski raporu yrtp pe att.
E r d o a n ' n s i y a s i ik b a li iin ete oluturduunu, bu nedenle bir
m ily a r d o la r lk s u iis tim a l yap tm ileri s rd .
P e k i..
B a m fe t t i C a n d a n E ren "yolsu zlu k yok" raporuna ramen
b u s o n u c a n a s l u la t?
H e r e y M fe tti C a n d a n Eren'in, b ir te sa d f so n u cu stanbul
B y k e h ir B e le d iy e s in d e Genel S ek reter Y ardm cs olan
- b i r d n e m b ir lik te m lk iy e m fe tti i o larak a lt - M ah m u t
K u 'u z iy a r e t e tm e s iy le balad...
K a r lk l i ile n a y la rd a n , dnde kalan hatralar ana ^
n u m a la r d a n s o n r a s z d n d dolat, Bykehir Beled.yes. ne
v e A l b a y r a k A . .'n in stlen d i i ihalelere geldi.
M a h m u t K u , karsndaki meslektana e
d , b ild i i v e b in lerin d en g e d i i

saat
^

kotar|-

b o y u n c a a n la tt. K u ru lan tezghlardan,


.^Tnise uzanan
n d a n v e h a tta E rd o a n la N uri Albayrak .n

d o s t lu k la r n d a n b ah setti.
^
M fe t t i E re n , M a h m u t K u ta n ta

^ yapmasn istebam a n r.

^ _ " A m a n b e n i k a r trm a " yantn a.


1 M fetti Candan Eren Susurluk etesi'ni ^ " | anneyapt- f
PKgi ortaya serildiinde belediye bakam
a. Byuk Kl u p g a
Agar'm olunun nikhn kyd! Even nikh ?ah
OnrduSum
S<?n nikh gazeteler Evren'in u szy
,
Dalan'a
,l tlve ba8eldi. Ona devlet bakanlm s.ras.nda,
ben olacaktm ta
f>z ettim . Erdoan bana; -Paam szn zama
bu,.u uuntdu
'>n,; neler neler yapardm ; sizin destecini

Alkvraklar vled.vo iinde ok gl... Zorda kalr,m


vVkonm,,;*
skint.
Mfetti Exm, o gece yuyamad...
Vrtesi sabah ilk ii stanbul Emniyet Mdr H
O demir''den randevu almak oldu. ileri Bakanl,-mn J f
sine verdimi grevi syledi ve aklna gelen plan anlatt. Mahm''
y
gidecekti ama bu kez sesini kaydedecekti.
^
mniy et Mdrlnde zerine gizli kayt sistemi yerletin,
en Ereru yeniden Mahmut Ku'u ziyarete gitti.
Ku iki gn nce anlattklarn tekrarlamakla kalmadAlbayr aklar iin nasl ihaleler dzenlendiini; kimlerin bu pas
tadan pay aldm; Erdoan ile Albayrak Kardeler arasndaki
ilikinin hangi dzeyde olduunu bir bir syledi. Sradan bir ta
ma irketinin nasl olup da holding haline geldiini aktard...
Bu arada kamuoyunda uzun sre tartlan iddiay da ilk o
ortaya att:
"Tayyip Erdoan'm bir milyar dolar var!"
Mfetti Eren bu szleri dinledike souk terler dkyordu;
akl ses alma cihazmdayd; kaydediyor muydu acaba?
Sohbet bitince telala kt; emniyete gitti; "bingo"; teyp tm
sohbeti kaydetmiti.
S rad a bir b ak a isim vard : A lbayraklarm eski m uhasebecisi

Zeki Nigi...
O d a tam k olm ak istem iyordu.
C an d an E ren b u nun iin de polisten yardm istedi. Muhasebeu

Nigi k am eray a alnd.

C a n d a n E ren 'in im di elinde biri sesli, dieri grnt u


m ak zere iki kaset vard...
,.urda
A m a o bunlarla yetinm edi; birok kiiyi dinledi ve som
so ru tu rm ay bitirip dosyay yazd. (10.07.2001 tarih ve
ile, 03-09.2001 tarih ve 1 3 3 /8 5 sayl tevdi raporlar)
M lkiye Bam fettii C andan Eren tarafndan 31.

w.
.

rih ve 1 3 3 / 4 say ile dzenlenen n nceleme Raporu


Bakanl'na gnderildi.
Fren zetle diyordu ki:

27 03.199 4

tarihinde

Ce^

yaplan

M aha

Seimi'mJ-M itibaren genel sekreterden balayan

y a p ld ,
14H

d iz i ^

- A ta m a s y a p la n a h sla rn belirli bir siyasi grs h

yen kiilerden oim asna zen gsterildii;

benimse-

. M e v z u a tn d a im k n v erm esiy le belediycde ^


rev in e a t a n a n b u k iile rin ay n zam an d a belediyenin itiraki du
r u m u n d a k i ir k e tle r d e y n e tim kurulu bakam veya ve s.fatya

grevlendirildii;
_ B y le c e b ir y a n d a n b y k eh ir belediyesinde, te yandan
d a b e le d iy e i tira k le rin d e siyasi bir kadrolamann temin edildii a n la lm tr....
-

K a d r o la r d a g re v le n d irile n kiilerden 36'snn bir siyasi

p a rtin in lis te le r in d e n m illetvekili aday gsterildii; bir blm


n n m ille tv e k ili se ild i i;
- Yeni k u ru la n bir siyasi partinin on kurucusunun da stanbul
B y k eh ir B eled iy esin d e bir dnem grev alm kiilerden olduu;
- B e le d iy e d e y u k a rd a belirtilen tarihten itibaren trbanl ve
sakall k iile rin g r e v y ap m asn a gz yumulduu;
- T S K 'd a n ih r a ed ilen kim i personele (58 subay) istihdam
im k n la rn n y a ra tld grlm ektedir....
- B u e k ild e , y a p la n siyasi atam alarla belediyenin, siyasi ve
irticai fa a liy e tle ri d estek led ii;
- A y n g r te b u lu n m a y a n kiilerin taciz edildii bir kur um
h alin e d n t r ld ;
- S iy asi g r birliktelii oluturulmak suretiyle tee
m e y d a n a g e tirild i i;
- Bykehir Belediye eski Bakam Erdoan'n kamuy
y a n sy a n s iy a s i grlerinin, gerekletirilmesi amaay a , ^ ^
ve sra rl b i im d e v e y rrlkteki mevzua
-.iH^eJsilen
y o lla rn n k u lla n lm a s suretiyle mtemadiyen ve
su ile n d i i;

- Eylem lerin

cHrakleri araclyla
B y k e h ir Belediyesi ve traklen

y ap lan u s u ls z v e fesat kartrlm ihalel

j a n

~ G e re k siz v e fah i fiyatl mal ve 1^IZITIf ^


tay a k a ra k Albayrak A..'ye para aktar
*

~ Bu yolla mensubu

eyinde or-

bi-jm jnde geni-

. artj veya dncenin


olduklar si> as y
kullanmasnn

g le n m e si, z e n g in le m e si ve devlet imkanlar


te^ i n e d ild i i;
. ~ B y k e h ir B eled iy esi btesinde
11111

A lb a y ra k irk e tin e verildii/

Ian s byk .h a le

^ ,n daraltld;

melerle ihalelere^

S r iht|lb' yrak dlnda firmalann Yeterlik alm ,mn ZOr|


; ; ; ; ye
edeun
(bu arada
yeye
tn'd? ypmi? olanlar dahil) yeterlilik verilmedii"ce
Y k s e k m u h a m m e n b ed el ve eitli teknik oyunlarla f,-L
- k k a t s a y , ta k d iri, b e le d iy e a r a l a n n m u cu za k i r l l a j * 2 i

n pahalya mal edildii;

- S z le m e l e r in k a r t l o la ra k idarenin aleyhine Albayrak sir

ketlerinin lehine hazrland;

- Servis arac ihalesi iin ihale dosyasna Albayrak irketince


konulan ve idareye teslim edilen aralardan 737 adedinin ihale
dosyasndaki bilgilerle Trafik ubesi'ndeki kaytlarnn birbirini
tutmad;
- Otobslere ait olduu belirtilerek teslim edilen ruhsat r
neklerinin gerekte baka aralara (motosiklet, kamyonet vs) ait
olduu;
- D olaysyla sahte ruhsatlar kullanld; idarenin sahte bel
g elerin kullanlm asna gz yum duu;
- B ykehir Belediyesi dnda SK tarafndan yaplan on
a d et eitli ilerin de Albayrak irketine benzer metotlar kullan
larak verildii;
- B ykehir Belediyesinin eitli itiraklerinin

bu dnemi t

3 4 ii A lbayrak veya balantl irketlere verdii;


- Bu kurulularca yaplan ihalelerin de ak ve effaf olm^ )a I
b ir biim de, yeterli rekabet salanmadan yapldnn rapor a
belirlendii;
- Salksz satn almalar veya gerei yanstmaya

;c|preya

olan byk demelerle ya da hayal irketlere, saht


faturalarla yaplan demelerle salanan paralann zel

I
I

iin kullanld belgelendi...

Ve-

i , nhul Bvkehir Belediyesi eski

B a k a n

T r c v / a Kanununun 313. maddesinde


S 'm e k S
^ k k l oluturm ak' u n d a n

Verilmesi" talep J

f i le r i Bakanl-

Erdoan

Soru

hakk,n-

|*
I

Kanunun 6. Maddes, V
>

07 .09.2001

ta rih in d e "ta m a m d r" k a r a n m a F a k a a a a t!


rdl
i le ri

B a k a n l 'n n

07.09.2001

tariU

y y la v e r m i o ld u u soruturm a izni, Dan

' 2001/588 -

1 1 .1 2 .2 0 0 1 ta r ih v e 2 0 0 1 /1 5 9 1 esas, 2001 / 29 s ! 7 2 Daires',nin


ry la k a ld rld .
' arar ^ y 1*' ^ r a B ir p a r a n t e z am aly m ; Hseyin Karakulluku adn unun
n u z m u ? 2 0 1 1 'd e D am tay Bakan oldu. Hani
a r k a d a n n b a k a n olm asm "Kurban olduum Allah verdike
v e r i y o r " e k lin d e deerlendirm iti. (8 Haziran 2011, Vatan)
H s e y in

K arak u llu k u

31 Austos 2000'de Damtay 2.

D a ir e s i'n d e g r e v e balad ve bakt ilk dosyalardan biri


E r d o a n d a v a s y d !

A r a y a g ir ip b ir aln t yap aym :

" V a h it z d e m ir D i le r i B a k a n l n d a u z m a n olarak grev


y a p m a k ta d r.
2001
y ln d a o d n em y a s a k l o la n R ecep Tayyip Erdoan'l
tan r.
E rd o a n 'd a k i karizm ay v e g e le c e i sezip kendisine yar
d m c o lm a y te k lif eder. O s r a d a 'yasak^ ^an Erdoan a ABD
B y ke l isi ile grm esinin iyi o la c a n s yler ve Erdoan ad
na A B D B ykelisi ile bir g r m e ya p ar.
B y le lik le b ir dostluk b a la r .
Bu
b a lan g c n a r d n d a n

E rd o a n ,

Vahit Ozd
D a n t a y 'd a k i davasnda yardmc olup olamay ^ a r >o

B u n u n z e rin e V ah it zdemir, Dantay


H s e y in K ara ku llu k u ile grp Erdoan m ''.m1
v e y a r d m c o lm a s n ister.
Anav/asa Mahkemesi
A r d n d a n y in e E r d o a n 'n ta le b i zerine
. at,|p kapatlile balantya geer. Erdojan Fazilet Part

b a y a c a n m e r a k e tm e k te d ir.

Mustafa Bumn, Vahit

D n e m i n A n a y a s a M a h k e m e s i Ba ,al\

zdemir, Burnm

z d e m i r ' e lis e y lla r n d a S r e t m e n * ^ yaP.5 re n jp, Erdoana bldz i y a r e t e d e r v e F a z ile t 'in k a p a tla c a n
r i r " ( 1 6 E y l l 2 0 0 5 , F a tih A lta y lt, Saba
a

w id e n i e de>-

R una itero*' r*

E r d o a n ' h e p "k o ru y an lar" var .


n e c e g iz x
7 V erden devam e d e h m -

E rdoan'n davalarna kaldg1111

J ^ a n b u l Devlet Gvenlik Mahkemesi Cumhum


nndan Abdlaziz zatlan ve Kava kr k
- ^
yaklak drt av s w
'
M bacaogh ta.L , \
' SWen b ^ tu r m a vapdd ve var : , ,
^ m a l a r s o n u l d a 25.12.2001 tarihinde 20C1
'
Karr / y U . 181 sarck hakknda grev, - ^
\ erildi. Mahkeme "bu bizim konumuz deir demis H
11 ' 6 4 4

vas,

* DGM'nin g . J 3 L

, * ?

Is anbul DGM Cumhuriyet Bajsavahg, ay konula- lamalarla lgh olarak gereinin yaplmas! iin, 26.112 r Z

'~~*
-v .

CmHuriyet Basavclna fezleke


4 hazrlk, 2001/2 fezleke savs)

Danta) 2. Dairevi nin verdii red karan ovurur.u N


.i'c
Cumhuriyet Basavcs >abih Kanadolu bozdu. nne cet'
ds> ava 13 Mart _vC_ tarihinde son noktav
kovdu.
Enio&r.
n
4
m
%
sularn TCK 3x3. maddeye soktu: '"Nitelikli zimmet devk
alm ve satmlarnda kar salamak, rvet almak grevae u
kiyi ktye kullanmak, artrma ve eksiltmeve hile kan^tim^
crm ilemek iin teekk* meydana getirmek ve bu teoUynetmek..."
E rd o an 'm avukatlan ve m edvadaki destekileri byk
k am p an y a balatm lard.
Yok, 1999'd a kan Rahan aff, Erdoan'n suunu ert

kapsamndayd.
Yok, D antay karan ortadayd; Belediye ktisadi Te;<N'
(BT) faaliyetlerinden dolay belediye bakannm huku luluu yoktu.
Vesaire, vesaire...
S a v a Kanadolu ikna olmad. Erdoan ile AlbavM* ^
ler siyasi hedefleri iin "ete" oluturmulard. Hakelde edilen paralar Erdoan' "gelecein b a b a k a n . '
kullanlacakt!
n l e r d e ...
E r d o a n 'n b y k d e s te k is i lib e ra l yazarla

j^nii

y a p t:

M fetti C andan Eren...


Savc. Sabih K anadolu...
E rd o an 'n yarglanm asnn seb

yorlard! Sanki iddialarm muhatab onlar .


152

bu

E r d o a n is e h e p ay n d em eleri verdi: "Bizim


B ize k im s e le k e s r e m e z ."
annuz ak.

yle diyordu ama can skknd.


Her ne kadar yakn evresi mfetti Candan c
da, tek rapor onun hazrlad rapor deildi...

.
6 SaW,rsa

A y r c a ...

M aliye H esap Uzm anlan Kurulu'nun raporu da vard (Rapor


S ays: 1 1 0 4 / 3 4 2 - 4 stan b u l, tarih 10.08.2001) ncelemeyi sekiz
h e sa p u z m a n y a p m t.

R ap o r, G D A 'ta 2 2 .5 trilyon liralk dolandrclk ve yolsuz


luk y a p ld n a a kard . Kurul'un tespitlerine gre bu sra
d an b ir y o ls u z lu k d a d eild i. En nemlisi; tm tezgh 1999 yerel
s e im le rin i k a z a n m a k iin Fazilet Partisince oluturulan havuza
p ara a k ta r m a k i in d i...
R a p o ra g r e te z g h yleydi:
B y k e h ir b e le d iy e si G D A 'n saya okuma ii; Erdoan'n
y ak n A h m e t H a m d i P n arck ile yine Erdoan'n danman
la rn d a n T u fa n M e n g i'n in orta olduu Lonca A./ye verildi.
F a k a t...

S K 'd e 21 c e n t7e y a p la n i; bu ihale ile bir dolar 55 cent e fr


lam t! Y an i a y m i y ed i kat pahalyd. stanbullularn cebinden
L o n ca A . . i in fa z la d a n 22.5 trilyon kyordu.
sta n b u l B y k e h ir Belediyesi Genel Sekreteri ve GDA
Y n e tim K u ru lu B ak an olan Mustafa Akaln n, saya c
naa iini a la n L o n c a A . /n in hissedarlarndan Mehmet Y
i t e i o lm a s gibi ayrn tlara girmeyeyim. Anladnz sanyo-

ekip hep yakn e v re y d i ve hedefleri Erdoan , babakan

y ap m a k t. y le k i...
a 've 3.3
!G D A , 1 9 9 9 se im le ri ncesi avans olarak onc
b i ly o n d o la r a k ta rd .
rr
crhre sorumlular arasnV e s a P U z m a n la r K uru lu raporuna g
ra1Sanlar oldua<IG D a b ro k ra tla r, L on ca A.- sahip eri
isimler de
u Sibi A b d u r r a h m a n Dilipak, Ali Bula Slbl surp
varH
/ deniyor y a B g n h e p " m c a h ittile r m teahhit o a a
Mengi;
bir H n d la rh k ihaIey alan L nCa A n M a z l n-Der'nbaka'
nn , 0rern rn a z lu m la rn hakkn sav un
lVd..
153

E rd o a n ise h ep a y n demeleri verdi- " Ri


Bize k im se leke srem ez."
m a|nmz ak.
yle d iyo rd u am a cam skknd.
H er ne k a d ar yakn evresi mfetti r a
da, tek rap o r onun hazrlad, rapor deildi

A y rca...

Says:

hesap uzman yapmt.


lu kR PO H S D A ' ' a

2 2 5

'

M y 0 n liral,k I 1 " * " * e yolsuz-

luk y a p ld n aa kard. Kurul'un tespitlerine gre bu sraan ir y o lsu zlu k da deildi. En nemlisi; tm tezgh 1999 yerel
seim lerini kazanm ak iin Fazilet Partisi'nce oluturulan havuza
para aktarm ak iindi...
R a p o r a g r e te z g h yleyd i:

B y k eh ir belediyesi G D A 'n saya okuma ii; Erdoan'm


yakru A h m et H am d P n arck ile yine Erdoan'n danman
larndan Tufan M engi'nin orta olduu Lonca A./ye verildi.
Fakat...
S K d e 2 1 c e n t'e y a p la n i; bu ihale ile bir dolar 55 cent e fr
la m t! Y a n i a y n i y e d i kat pahalyd. stanbullularn cebindt
L o n c a A . . i in f a z la d a n 2 2 .5 trilyon kyordu.

s ta n b u l B y k e h ir Belediyesi Genel Sekreteri

11

IGDA

Y n e tim K u r u lu B a k a m olan M ustafa Akaln n, saya oku


m a i in i a la n L o n c a A . .'n in hissedarlarndan Mehmet Y.ld.z'm
e r te s i o lm a s g ib i a y rm t.la ra girmeyeyim. Anladm.z saruyorurr|; e k ip h e p y a k n ev rey d i ve hedefleri Erdoan, babakan
y a p m a k t. y le k i...
G D A , 1 9 9 9 se im le ri ncesi avans olara
m ily n

. A c V e 3 .5
ou
s

dolar aktard

tr

crnre s o r u m l u l a r a ra sn -

. e s a p U z m a n la r K u ru lu raporuna g
ih sa n la r oldua ' G D A b r o k r a tla r , L o n ca A. sahp|er' v^ ^ ,sim|er de
A b d u r r a h m a n D ilipak, Ali Bula
ard l-

..

MiivUgn heP mcahittiler mteah ' ^

Hular" deniyor y a -

Tu(<n Meng;

bi r ! ? n d o larl k haleyi alan L o n c a ; 1 Ma,h ,m -D er'm ^U n


0r,em mazlum larn hakkn, sa
'
n'yd...
153

iQonajP r S nUCU Ve savcl,k emriyle Istan d


,
1999 da IGDA'n Alibeyky'deki genel m d u ^ ' '
yon yapt. Deliller ele geirdi. Bu arada Tufan M
H am di Pnarck'n soruturmann balamamdan" h
yurtdna katklar belirlendi.
~lr * ,
Peki yargda hesap verdiler mi?
2 0 0 2 /2 0 8 1 9 sayl 30 Mays 2002 tarihli iddianam,
stanbul Cumhuriyet Savclar Erol Canzkan, Rasim k <^
Hseyin Yldz'n imzalar vard.
Polis, olay detike GDA'n yalnz saya okuma
il, baka yntemlerle de soyulduunu belirledi. 5b, V
dolarlk ciroya sahip bu kurulu "binlerinin" kasas
rnein...
Yzbinlerce abonesi olan GDA, sanki mteri sknbs
yorm u gibi, "stanbullular bizi tanmyor, kendimizi tanta diye, roni Ajans'a 1.5 trilyon lira vermiti!
GDA, hi izlenmeyen Kanal 7 kanalyla 138 milyar lira,
reklam anlamas yapmt.
"Benim doalgazm en iyisi" demek iin mi?
GDA soruturmas uzun srd; dava AKP kuruldukLsonra ald; sanklar milletvekili olup dokunulmazlk kazand
lan iin durumalar "askya" alnd.
Sadece GDA m?
Ya yoksullara ucuz konut yapmak iin 1995'te 11 trily 1
mayeyle kurulan KPTA? Albayraklara verdikleri ihaleden
rnek yazdm.
Abdullah Arsoy bakanlnda, Suat Ta,

e ra fe ttin

Ka

lker Yldrm ve Murat Dayan'tan oluan Maliye BaU ^


Hesap Uzmanlar Kurulu'nun, KPTA ile ilgili hazrl^-

porda, yaplan kurnazlk insan artyor. BT olan


belediyeden ald dviz cinsinden borlarla lgl' 3 tn
milyar liralk kur farkn defterlerine gider olarak
Topkap Vergi Dairesi'ne gnderilen rapor u z e n n e ^
trilyon TL vergi, 3 trilyonu ceza ve 5 trilyonu gec
m ak zere toplam 9 trilyon lira demek

zoru n

ralar kimin cebinden kt, kimin cebine girdi , s a


yanlarn cebinden kt kesin ve aslnda kim
de sr deil.
154

^ ^

K P T A 'm b e le d iy e d e n ald ok sayda ar,

heiediye b a k a n la r n a , z e l k alem m d rleri. 3 'an blr hsm


ilere satt belgelendi.
e vc ParWi yneti-

Bir dnemin inanm-idealist Akmalarnn h ^


yeleri inam rahatsz ediyor.
derece rte b ir b a k a b e le d iy e (BT) irketi; Akbil....

C H P stanbul l Bakam rahmetli Mehmet Blk 13 w-

1999'da, bir basn toplants yaparak be irket hakkmdaki ! 0T


suzluk iddialarn kamuoyuna aklad:
" R e c e p T a y y ip E r d o a n 'n gelecei iin yaplan tm hazrlk
lar sta n b u l h a lk n n ce b in d e n kyor. stanbullu iirilmi doalgaz v e s u f a tu r a la r y la fark n d a bile olmadan Tayyip'e destek
oluyor. O n u ik tid a r y a p m a k iin ETT otobsleriyle fahi fiyatla
sey ah at e d iy o r. S K ih alelerin d en doalgaz ihalelerine, METRO
ih alesin d en G D A 'm ih alelerin e kadar her yerden pis kokular
geliyor. B illb o a rd 'la r, a a kam panyalar, kaldrm ihaleleri gibi
tm o la y la r k a m u o y u n a yansyor, ancak somut bir sonu al
nam yor. R E F A H Y O L 'u n iktidar olmas ve Saytay'n banda
Vecdi G n l' n 1 b u lu n m a s nedeniyle Tayyip adeta kollanyor.
Yargya in tik a l e d e n y o lsu z lu k dosyalarysa yasalarn yetersizli
i ve y a r g m n a r a lm a s nedeniyle bir trl sonulanmyor.
M ed yan n y o ls u z lu k la r n ed en iyle ynelttii sorulara ya 'iftira'
ya 'k o m p lo ' y a d a 'is p a t e d e m e y e n erefsizdir gibi beylik cevap

lar veriliyor."
Kim hakl?
Kafanz karmasn...
,. r f
Erdoan'n belediyedeki yolsuzluk iddialaryla g1

b a rd m . yle...
S A N IK E R D O A N h ak knda TCK'nn 313. na ^

ed8n Crm ilem ek n teekkul ^fn^OTUturma iznine


Van y netmek s u u n a ilikin olarak veri
f verilmesi iin
1
an itira z n y e n id e n incelenerek irde enp
, i]mesine...
^Uyla ilgili e v r a k n D a n ta y 2. Dairesi n
^

' SA N I K E R D O A N 'a atl, stanbul Buyu

dav

ve b . gh birimlerin .995
TCK'nm 240. maddesine temas etog

Belediyesi
ynelik

soruturma

d o lm u olduu

^ ^ ^ s n a ...
S nraH'" 4 V o W a c li Milletvekili. Milli Savunma BakW <

, 55

Bel

SAN1K

lK lX X ,A N

hakknda;

' nW y Jp ,U n * * * *

stanbul

Bvk^

M as,a. Blge

R # ltV bAN1K HRDOAN hakknda; stanbul B kseh.


eledi c personelinin tammasma ilikin, 211 hatlk 2 5 .il ^
tarihli servis kiralama ihalesi isnadn TCK'nn 240. m a d d e a L samnda kalmasna; ve bu sua ynelik soruturma izni hakb,'
da Dantay 2. Dairese nin 11.12.2U01 tarih, 1591/2984 sayl ka-*
nyla itirazn reddedilmesi karsnda; Anayasa Mahkeme ntarih ve 24556 sayl Resmi Gazete'de yaymlarlar
18.07.20 tarih ve 4 / 3 3 2 sayl kararyla; 4616 savl yasa kap
samnda kalan eyleme ilikin anlan yasann 1. maddesinin!
bendi uyannca, suun niteliine, ileme tarihine ve yasada n
grlen cezann st snn itibaryla kamu davasnn almasna
ertelenmesine...
5- SANIK ERDOAN hakknda;
A) stanbul Bykehir Belediyesi'nce personelin tanmas
iin 167 hat zerinden 03.01.1995 tarihinde yaplan servis kirala
ma ii ihalesine:
B) stanbul Bykehir Belediyesince personelin tanmas
iin 179 hat zerinden 17.12.1996 tarihinde yaplan servis kira

27.10.200

lama isi ihalesine;


C) stanbul Bykehir Belediyesi'nce personelin tanm as
iin 173 hat zerinden 26.12.1993 tarihinde yaplan servis kirala
ma ii ihalesine; ilikin olarak yaplan isnatlarn, TCK'nn 3t>o -
maddesine temas etmesine ve genel hkmlere gre soruturulm a s n n g e re k m esin e kar, anlan sua ilikin olarak dava zamafl
a m n n gerekletii anlalm ise de; bu suun sorutum l a
s nd a grevli olm adnd an ; Cumhuriyet Basavclmzn *
( e v s iz li in e ve evrakn suun ilendii y er itibanyla yet
g revli stanbul C u m hu riyet Basavclna gndenlmesne

fr- SANIK ERDOAN hakknda;


^
A) stanbul Bykehir Belediyesi'nce y a p la n l. W
1- stanbul metrosu; birinci aama inaat, g*K

n alla rn T C K ' n n 205, maddesine,

156

- S A N IK E R D O A N hakkJ n d a 26.08

19 9 7

, .

F a tih A r a p e m i n i k a tl o to p a r k in aat, i h a l e s i " w


yap' lan
m a d d e s in e ,
,n c K n n 205.
3

- S A N IK E R D O A N h ak k n d a 19.02.199g tarih"

p e rso n e lin ta n m a s iin 130 h at zerinde servis k iJl


leinin T C K 'n m 3 6 6 / 2 . m ad d esin e,

yaP'lan
, lha

- S A N IK E R D O A N h a k k n d a 19.02.1998 tarihinde yap.lan


p e rso n elin ta n m a s iin 8 2 h at zerinde servis kiralama s ha
leinin T C K 'n n 3 6 6 / 2 . m ad d esin e,

B) A a , fid a n v e s s bitkisi konusunda yaplan ihalelerden1

- S A N IK E R D O A N hakknda 12.11.1996 tarihinde yap.lan

a d e t a a a lm v e dikimi ihalesinin TCK'nn


m a d d e le r in e ,

202,

2 0 0 .0 0 0

205.

2- S A N IK E R D O A N hakknda 23.10.1997 tarihinde yap.lan


4 0 3 .0 0 0 a d e t a a alm v e dikimi ihalesinin TCK'nn
m a d d e le rin e ,

202,

205.

3- S A N IK E R D O A N hakkn d a 12.11.1998 tarihinde yaplan


450.000 a d e t fid a n , 5 0 0 .0 0 0 adet ss bitkisi, 51.000 adet yol aac
ih alesin in T C K 'n n 2 0 5 . m ad d esin e,
4- S A N IK E R D O A N hakknd a bu evrakta dier aa ihale
leri b a l a ltn d a b b v e cc alt bal ile irdelenen ihalelere ili
kin s o ru tu r m a n n T C K 'n m 202 ve 205. maddelerine,
C) S T A A . . ta ra fn d a n yaplan ihalelere ilikin olarak,
S A N IK E R D O A N hak knda ISBAK A.. tarafndan yaplan
ara k ira la n m a s iin e yn elik eylemlerin TC k nn 366/2. mad
desine...
.

D ) K P T A ta ra fn d a n yap lan ihalelere ilikin olarak,


S A N IK E R D O A N hakknda 6.10.1998 tarihinde yap an

Ha telli 4 . e ta p k o n u t in aat, ihalesine ilikin eyleminin .dd.aiar


d>kkate a ln d n d a T C K 'n n 202, 205. maddelerine,
E) H a

lk

E K M E K A . . tarafn d an yaplan ihale ere.

r a k '-

S A N IK E R D O A N hak knda 25.9.1998 ta h l^

as ekmek tama ihalesine ilikin eyleminin


haddesine,
mas.

u.

lu% e / 2 konusun-

P) S A N IK E R D O A N hakknda Akbil uygu a


a e y le m le rin in T C K 'n n 202. m addesine,

.halelerine iH-

G ) S A N IK E R D O A N hakknda IGDA

lr 0|arak;

157

I SANIK ERD()(AN hakknda ]5,4 1997 t a r ^


vi vo kiralk ara hizmet aliminin TCK'nn 366/2 l
*
2 -SANIK ERl K)( AN hakknda 21.4.1998 tarihl
*
vis ihalesine ynelik eyleminin TCK'nn 366/2. madc
3SANIK ERDOAN hakknda doalgaz el kta
datm ihalesine ilikin iddialarn TCK'nn 202.
4- SANIK ERDOAN hakknda stanbul dergisi bas^ ve boyama kitab basm ihalesine ilikin iddialann TCK'maddesine,
5- SANIK ERDOAN hakknda radyo reklam, takvim =,
l, al-organizasyon ve kolonyal mendil ihalesine ilii- dialarn TCK'nn 202. maddesine,
6- SANIK ERDOAN hakknda bu evrakn GDA ihaii
blmnde h alt bal ile irdelenen roni irketine vaplar l
lelere ilikin iddialarn TCK'nn 202. maddesine,
7- SANIK ERDOAN hakknda sticker yaptrma ihale*.
IGDA tantm filmi ihalesi ve Avrasya maratonu al^rpnizasyon konusundaki ihaleye ilikin iddialann TCK run 11
maddesine,
8- SANIK ERDOAN hakknda mobil tahakkuk sistemiyle
saya okuma ihalesine ilikin hakkmdak iddialarn...
Bu iddialar yarg konusu oldu.
Ama hi kolay olmad
Dosyalar hep elden ele dolatrld. Erdoan m

yakyordu; kimse bu ar ykn altna girmek istemi\ 1^ 11


Uzatmayalm, sonuta u oldu:
^
stanbul Cumhuriyet Ba$#aval taralndan.
^
Cumhuriyet basavcl n 13 Mart 2002 tanhmd* /
i "karar" dorultusunda, stanbul I3 yk|thi k iU,\^
h a l k a n E r d o a n h a k k n d a , " i h a l e y e fesat k a n d n * '
sy la , 3 0 M a y s 2 0 0 2 t a r i h i m l e i d d i a n a m e d/enl'1 ^
s t a n b u l C u m h u r i y e t S a v c l n c a 30 M a v 's
ha/.rlk

2002/2081,9

stanbul

7. A s l i y e

s a y y la

dzenlenen

ll/tlt,^
>4Ia

C eza M a h k e m e si kamu

ki d u r u m a l a r d a d a v a n n , s ta n b u l

An * '

y r t l e n k a m u d a v a m ile birletir ilme <me


ar cezalk oldu!

11

^ ( (

( , j, *

A y r c a ...
sk d ar

C u m h u riy e t

b a sa v cl

fa n f

C u m h uriyet B a sa v cl n n 13 Mart 2002 to h T ''

YargItay

"k arar" d o ru ltu su n d a Erdoan ile birlikte toplam 4 ^ ^


grevlisi h ak k n d a;
plam 38 hediye
"z im m e t, k am u tam a biletlerinde kalpazanhk, resmi ev
rak ve k a y tla rd a sahtecilik ve crm ilemek iin ,
^
olu tu rm ak " id d iasyla iddianame (2 0 0 2 /3 0 6 say) dzenle
nerek s k d a r A r C eza Mahkemesinde kamu davas acildi
(H a z rlk 2 0 0 2 / 3 4 1 7 6 , E s a s 2 0 0 2 / 3131)

B u a r a d a ...
E r d o a n 'l a ilg ili t m s o r u tu r m a la r ve alan davalar konu
s u n d a " M i l l i G r " n t a v r n e o ld u bilir misiniz; "Bvle
aer
J
u
id d i a l a r y n e l t i l e n b i r b e le d iy e b ak am m z nasl olur?" diye kara
k ara d n m e d ile r !
" H a v u z u " E r d o a n ' n s a lt k en d i siyasal beklentisi amacyla
k u lla n m a s n a fk e le n d ile r.
A s ln d a

pek

de

a r m a m la r d ; zellikle 1991'den sonra

E r d o a n ' " p a r t i i i n d e k i v i r s " o la ra k deerlendiriyorlard. Bu


n e d e n le i s t e m e y e i s t e m e y e b e le d iy e bak an aday yapmlard!

G e l e l i m s o n u c a ...
N e o l d u E r d o a n ' n d a v a l a r ?
B u n u b i r d a v a k o n u s u z e r in d e n anlataym ...

, ,. .

B eled iye'n in BT'lerinden b iri d e A kbil'di. Yan, akl e


C H P , stan b u l b y k e h i r beled iyesin in toplu tama ar
rn d a kullanlan elektronik g e i sistem in d e yolsuz u y_

iddiasyla, stan bul C u m h u r i y e t S av c.l 'n a Erdoan

Su duyurusunda bulundu.
mleri CHP'den
stanbul Em niyet Mdrl'nn ilgili bin
et Savas
^Ige ve bilgi istedi. A rdndan skdar

Ahmet

d u rrah m an
G ndoan harekete
ay ra k 'm d a aralarn d a b u lu n d u a
e y d i o l a y ? ..

.
.

zatna ald.

nde kullanlan

Akhn ^
1 9 9 4 ' t e E r d o a n ' ,n bakanl,iStiMklerinden BELBIM
stanbul B ykehir Belediyesi
^ n d an g e li tirilm i ti.
,
d d i a y a g r e ; 1 9 9 7 - 1 9 9 9 d n e m in d e /

trilyon lral1^ A

.........- v *

dzenlenip. k ,y,Mlsl pa a r v ' " ^


tanlmt.
? P
yanda? ' rketlere X ** vm 2

J 4k*

Bunu tespit etmek kolay olmam.:


H e s a p u z m a n la rn n Akbil sat yetkisi verilen FTr ,
U l a m A .. v e Belbim y a n .n d a sistem e kay.tl, olan v e i ^
a n c a k sat y a p a n bayi, kese ve cashboxlar zerindeki tOD
trily o n v e ri z e rin d e yap t incelem ede; Akbil tketim kat "
n ' c y k le m e bilgilerinin silindii, hem ykleme hem de ta
k e tim bilgilerinin azaltlarak y o k edildii tespit edildi.

- H esap U zm an lar K urulu'nun raporuna gre, 217 Akbil d


h ib ir tketim kayd olm adan, dnem sonu kontr bakiyesi d
n em ba k ontr bakiyesinden dkt.
- Bilirkii tarafndan tek tek Akbil'ler zerinde yaplan ince
lem e, 26 bin 146 adet Akbil'de, ay boyunca hibir kontr ykle
m esi gr n m em esin e ram en, dnem sonunda kontr bakiyesi
artm t! Bu d u ru m d a sz konusu Akbil'lerin yaplan tm kontr
yk lem elerin in silindii anlam na geliyordu.
- 18 bin 359 adet Akbil'de hibir ykleme kayd olmakszn, av
sonu kontr bakiyesi, harcama kaytlarndan fazla dld. Bylece
hem yklem e hem de tket, m bilgileri silinerek haslat gizlendi.
- 7 bin 952 adet Akbil'de ay banda sfr olan kontr bakiye
sine ra m en , yklenm i olduu kontrden fazla harcarm?
r n erek , negatif bakiyeye gem esi yoluyla ykleme bilgilen'
veri tabannn silindii tespit edildi.
K o m ik tir; olayla ilgili iddialar ortaya atldktan sonra ge- d e art gzlendi!
d d ian am ed e, Erdoan hakknda, "grevi banda z
p ara geirm ek veya mal edinm ek" gerekesiyle 14 y
m a m a k zere a r hapis cezas talep edildi.

U z a tm a y a y m :

. uvg^

skdar 2. Ar Ceza Mahkemesi, Akb.l siste- ^


la n m a s n d a y o lsu zlu k y ap .ld .g i i d

i a

^
^

k ,n d a alan d a v a y .; E rd o a n babakan olduktan


'te karara balad: Beraat!
A K PM ennlilletveldl' ^ .
Mahkeme, sanklardan E rd oan la, AK P de

2 0 0 3

len M u s ,. A ,k aln , idris N aim ahn ve


",
d o k u n u lm a z !, klan bulun d u u m IBM

va

D.>v->y >'V " sk d a r ll.ij.sav n s, |J(K Salihuglu karar. n cd en * . u-ny g ttn d e n e d ! (Salihofilu 17 Arahk O p era sy o n u n d a n
r. s ta n b u l ttasavciM alacakl.)

IVrd.it kararna im za atan hakim smail Rt Cirit; huyun


y ^ t a y ,n L'n nem li davalara bakan 13. U v.a [fire si Baban.
A d

m edyada "1 7 A ra lk Uperasyonu'ndan sonra Babakan

CrdcS^n tarafndan Zekeriya zegnderilen lakim" olarak kt.


Dosya iin bilirkiilik yapan ve "Akbil kaynaklarnn sanklarn menfaatine kullanldnn kukulu olmas nedeniyle tak
dirin m ahkem eye braklmas gerektii" grcn belirlen Ki/e
kizdereli Do. Dr. dem Szer, stanbul niversitesi Hukuk
Fakltesi Dekan oldu. Erdoan'n hukuk danmam!.,.
Dnden bugne bir aratrma yaplmal; kim nereden nereye
geldi?..
K onu yla ilgili b ir rnek daha vereyim...
KPTA'n i merkezleri, plazalar, villalar, lks konutlar re
ten, dolarla sat yapan bir kurulua dnmesinden kukulanp
aratrma yaplmas iin Dantay'a bavuranlara yant hemen
geldi. Dantay 2. Dairesi 23.6.2000 tarih. 2000/2982 sayl ka
raryla "soruturm aya gerek yoktur" yant verdi. Altnda han
gi Mlkiye Ba Mfettii'nin imzas vard; "gavat" gibi szlerle
mehur olan bugnn nl Adana Valisi I lscyin Avni Co!
Tm bu olup bitenler-davalarayr kitap konusu olur...
Y a r g la m a la r h e p s r d :

ty p Ar Ceza Mahkemesi'nde; GDA...


s ta n b u l A r Ceza M a h k e m e s i'n d e : B illboard ; reklam al ve
tan la rn n a s ld b illb o a r d la r la ilgili ih alelerde yolsuzluk
s ta n b u l 7. Asliye Ceza M ah k e m e si'n d e servis ihalelenndek
y o ls u z lu k nedeniyle ih a le y e lesa t kartrm ak-

stanbul 4. Ar C e z a M ahkem esi'nde SK altyap maa

ara ki ra,ama, personel a,. ve


halelere ilik in yo lsu zlu k...

stanbul 4.

A * .r

el My.fc, n u g fc
. .

ilikin

Ceza Mahkemesinde m tm .hah-n* d*Ln

bolsuzluk v e usulszlk...
stanbul Aft.r Ceza Mahkeme*'
Is i kap sam n d a karlan amun
Blras in d a y a p la n i le m le r e ilikin yolsu z u

temizlenmesi

Is U n h u

\n ^ <v a Mahkmesi'ftdl* k i i l i n e k v-.,v

v a d e l o . m a s l i l a -h i n i h a l e l r m e

Vs

Uiykln y o U u /jfjL

Ys,

^ W , a n P e y l e t G v e n l i k M a h lu T n ^ s l'm it*

V' * M
l ste h k

* n \ ak
j

"*

a h m t a t k . u l . h l a r K e n d i s i n i z o r a s o k r mL-

-w

v r r a O n o & m ,

Criim ilemek iin kurulan teekkln kurucu ve ynetip


>-. olmak kamu kurumu dolandrmak ve zel evrakta saf v
yapmaktan sank \hmet Ergn un, 26 Eyll 2001/de stanbul
IXM Savcl na verdii ifade yleydi:
ann Karaca, stanbul Byukehir Belediyesinde baka
danmanln yapmaktayd. Grevini 1995 ve 1998 yllan ara
snda kesintisiz olarak srdrd. Bu dnemde belediyeden ihale
a m firmalar iin Harun Karaca nemli bir isimdi. nk ihalele
ri Harun Karaca inceler ve ihale alan firmalara belediyeye yakn
olan vakflara veya baka birimlere ba yaplmasn salard.
Bir firma ihaleyi aldktan sonra Harun Karaca d i r e k t o la r a k
firma sahibine Hayrl olsun, sen bu ihaleyi aldn, b u r a d a n p a ra
kazanacaksn, bizim rencilere ynelik hizmet a m a l a y a n b a z
vakf ve kurulularmz var. Bunlara yardm ederseniz m e m n u n
oluruz' diyerek yzde ten balayarak yzde ona k a d a r v a r a n
miktarda kararlatrlan komisyonu ilgili vakflara ve k u r u l u l a
ra kanalize etmek iin beni arrd.
Sez konusu firma sahibiyle ben diyaloa geerdim. Belediyede
resmi bir grevim olmad, stanbul Eitim v e Genlik Vakf nd
iSEGEY) ynetim kurulu yesi olduum iin byle bir fonk
von stlenmitim.
^
Benim Harun Karaca'yla irtibatl olarak g r t m v e '
fmza vardmlann kabul ettiim firmalardan hatrlayabil1
rim; Biat naat, Cengiz naat, Yksel naat, Yapsal
^
Sank Ahmet Ergn 2001'de SEGEV ynetim kurulu ye1) ^
Bugnse; Baoakan Erdoan'n olu Bilal E rdoan
Esra Albavrak'n, damad Serhat Albayrak'n,
1,1
Uzuner'in, enitesi Ziya lgen'in kurucusu olduu T
^ (^
(Trkiye Genlik ve Eitime Hizmet Vakf) y n etim kuru
kan! Bu konuya geleceiz...
1 Erdoan'n. (S.Y.)
162

Peki, ifadede ad geen Harun ur


nce stanbul DGM'deki dosva' 3 ^

k'm?

"stanbul Bykehir B e l e d i y e s i * kUyallm:


ketlerden ihale alan i sahiplerinden b ^ | p Ve IJtiraki olan
da komisyonlar ald; teekkln kurucu]''a"d
zimmet, ihalelere fesat kartrmak,

Z
luP' irtikap,

zel evrakta sahtekrlk ve kamu kurumV

kullanmak,

larn iledii grlmekte olup..." Devam edi^

0' ^ '

SU'

Peki, Karaca ifadesinde ne dedi:

"halelerde komisyon alma ii belli bir kadro iidir nkd,


anya bilgi szmamas gerekmekte, sistemin bir paras olmas,
gerekmektedir. lk balarda ihalelerde indirimyksektutuluyor
du, ancak daha sonra ihalelerin verildii firmalardan komisyon
alnabilmesi iin indirimler fazla y k s e k tutulmad.
A lbayrak ailesi R e ce p Tayyip Erdoan'la
iin aralarn d a e sk iy e d a y a n a n dostluklar
hibir z a m a n m u h a ta p kabul etmeyerek
kendileri g r rle r. N u ri Albayrak

e s k id e n ta n tk la r

b u l u n d u u i in , b iz i

d i r e k t o l a r a k B a k a n la

b y k e h i r b e le d i) e

meclis yesid ir, B a k a n ile direkt grmektedir.


H arun K a ra c a b u ...
Dn H a ru n K a r a c a sankt.

Bugn AKP stanbul milletvekili! ^


hakknda gyabi tuAyn davadan yarglanan ve kat
^ ^ n a
Aklama karar verilen GDA ynetl.jjetvekjli ve
nk Mustafa Akaln, bugn AKP m
mcusu!
.
. , By^ehir
. Hepsi amalarna ulat,
^Hrakler eski D aire B akan ^ ern
Ertog,,,', !yaS bir g N W J 4. 6 -

k
* -tek

.;rlTeklg

Erdoan babakan oldu,


akan!
^e Sonra n e oldu?--Ta h : 6 A ralk 2 0 0 2
tcrindeydl' ''
Erdoan yine g a z e te m a 11^
t,u

^
,

yle diyordu

Trkiye'de ciddi y olsu z^ 1


barna girm i d u ru m d a. BunU*

^gi z

1
kbim dedii yukardaki davalarda yarglanan i
Kuvuktelr Belediyesi'nin sank brokratlaryd' Hepsi ^1!"^
2002'de milletvekili yapld. Dokunulmazlklar, vard
^ V,t a rdoan da o dokunulmazlk zrhn kuand.
Kimler miydi bu brokratlar?
Kemal Unaktan: Hakknda toplam dokuz ayr dava vard
Mehmet Mustafa Akaln: Akbil, GDA ve Albayrak dav-1
n sanyken polis tarafndan aranyordu.
dem Batrk: GDA davas sanyd.
Hseyin Beli: GDA davas sanyd.
Mikail Arslan: Akbil davas sanyd.
dris Naim ahin: Akbil ve Albayrak davalar sanyd.
Akif Glle: Billboard davas sanyd.
Mustafa Hilmi Gler: GDA sanyd
Mustafa Ilcal: Albayrak davas sanyd.
Zlf Demirba: Albayrak davas sanyd.
Selami Uzun: Albayrak davas sanyd.
Nevzat Pakdil: Billboard davas sanyd.
Ali T em ur: N ecm ettin ErbakanT a birlikte RP'ye denen
H a z in e y ard m n n u su ls z kullanlm asna ilikin alan davada
b ir yl h ap is cezas ald. kam etghn H ollanda gsterdi. Poli-s
kendisini arark en o seim k am p an yas srdrp Giresun dan
m illetvekili seildi.
Binal Y ldrm : DC) G enel M d r 'y d , ileri Bakan $
m lk iy e m fettileri tarafndan hazrlanan raporlarda, yolsu
|u k yapt belirtiliyordu, bunun zerine grevden alnd.

M ehm et Sekmen: Yolsuzluk ve grevi ktye kullanmak ^


rm dan grevden alnd. Mahkeme kararyla grevine dond

hakknda ki soruturm alar devam ediyorken milletvekili o


11

ilil rn: A tat rk 'e hakaret etm ek sucundan ma ^

cezas artl S alverm e Yasas gerei ertelendi. Hakk


|uk so ru tu rm as bu lu n u yord u .
^
Yahya Ba: G n gren Belediye Bakan yd, ha -

|u k ve grevi ktye kullanm ak iddialaryla alm ^


d a v a vard .
R^kan'vd; y0^
Kecep K oral: G aziosm an p aa Belediye Bak
,uk ve grevi ktye kullanm aktan y a ^ n y ^ . da
Z L
A lbayrak- G revi ktye kullanmak suun
Ilnyordu.

N urettin Canikli: A lbay raklarGrubu Mali K


arev yap yord u . 3 Kasm'da Giresun'dan m fflJLT 0 0arak
Meclis'e girdi ve Albayraklar davasnda sank olmak V
K e m a l e t t i n C k . a * d a A lb a y ra k
o ld u . 1

Milletvekili olam ayan yedisi Albayrak, drd beled d


toplam U kii ceza ald. Albayraklara bir y,l balelere erml "
s a getirild i.
* e - '
V e...

Tm bu kiilerin yarg nne km as iin gece gnd* al


a n C H P stanbul l Bakan v e "El T ayyip" ve "Bit'ler" kitaplanmn y azan M ehm et Blk, 13 H a z ira n 2007de Ukrayna'da trafik
kazasnda h ayatm kaybetti. M im ard ve Erdoan'la "ok ura
t" iin stanbul daki inaat irketlerinden i alamyordu!
Son s z u y d u :
"Y o ls u z lu k

y a p a n l a r , ih a le y e fesat kartrmaktan yargla

n a n la r b u l k e d e p a r ti k u rab iliy o r, milletvekili selebiliyorlar.


H a tta , b a b a k a n o la b iliy o r la r . Devlet brokrasisinde, genel m
d r v e m s t e a r o l a r a k g r e v yapabiliyorlar. Dokunulmaz :k
zrh k u a n d k la r i in y a rg la n a m y o rla r. Sonra da pik; p\kin, d r s t l k t e n , 'y o lsu zlu k la ra damardan girmekten bahse
d iy o rla r. s ta n b u l B e le d iy e s i v e BT'lerdeki yolsuzluklarla lp
y lla rd r a l m a l a r y a p a n b ir y u rtta olarak Tayyip in beledy.
b a k a n l d n e m in d e k i y n e tim anlayn, yntem
d a h a k a m u o y u n a h a tr la tm a k ihtiyac hissettim.
T a y y ip b ilin m e y e n bir kii deildir Yolsuzluklamla,
kleriyle s ta n b u l'a d a m g a sn vuran Tayyip in, baba
T rk iy e 'y i d e stanbul gibi yneteceini dndke tu%
n d ik e n o lu y o r . T an r T rk iy e 'y i El T ay y ip ' ^ sun

E rd o a n n a sl b a b a k a n old u ?
f i m l e r E r d o a n ' k o ru y a ra k bu yolu at.

Oysa...
Sad e c e y o ls u z l u k d a v a la rn d a n y a ^ " nl* ^

i l e l i m A n k a ra y o lu n d a k i Erdo
l

olu * " > TBM M do - AKP

fesa/' Grevi kt w kullanma


C m ^ , n t,rm a:

hakar,..

29;

34;

zimmet

zllk d o sy as v ar: Grevi ihmal.


yu vme. '

luv

Blm: 7
GEREK SULU
HANG ERDOSAS
Tarih: 12 Aralk 1997
R ecep T ayyip E rd o a n h ak kn d a Siirt n u t i r s n ^
d ev rin F irav u n ve N e m ru tla n n n o ld u u a r r 2 b_ - _ n a k acak M usa ve brahim lerin engelleri aara!* -r
yollar

tem izley ece i"

szleri

n ed en iyle

D iv a n a *

let G venlik M ah k em esi'n d e d a v a ald ve yarg i


baland.
21 N isan 1998 tarihinde m ahkem e, Erdoan m 7_*
K anunu'nun 3 1 2 / 2 m addesinden "H alk din ve rk iask
terek kin ve dm anla aka tahrik etmek

sur_r._

kararn verdi ve Erdoan bir yl hapis ve 8t?C TL rar*


arptrld. Sank Erdoan'n m ahkem edeki tavr ve durj.ki hali gznne alnarak cezas on av hapis ve 17b p c

cezasna indirildi.
Ceza infaz yasas gerei on aylk hapis cezas d rt.
Drt ay cezaevinde yatacakt...
Bu cezann nemi yoktu.
Asl nemli olan... TCK 312. m addeden mahkm o
Devletin Aleyhine Sular kapsamna girdili iin, bu
hkm giyenler bir daha siyasi partilere ye olamyor "
kili ve belediye bakan seilemvordu...
Bu nedenle gazeteler manet att: "M uhtar bile olanv
Bugn...
Erdoan'n Siirt konumas rerine ok spekuUsv0
yor. Tartma - kafa kartrmak iin - malkenne karan >
yaplmyor.

Diyarbakr 3 No'lu Devlet Gvenlik Maltkom^


rile hkm u

rticai faaliyetlerin oda ha

,j

rekesiyle hakknda A nayasa M ahkem esi'nde ^',N-

K>

son rad an kapatlan bir siy.isi partinin lider kadn'MI "


sank, Siirt II Bakanl nen dzenlenen a^k ha'
katlm ve konum asna 'M inareler sng

Kub

C am iler k l a m z /

M m in le r ask er' iirini ^

Hibir eyin ken d ilerin i sindiremeyeceini


,,p zerlerine tu fan lar yasa, yanardalar p i s
nin su stu ru lam ay aca n , yanarda olup, VI|dlrm .

" en~

susturanlarn k arsn d a patlayacaklarn, referansmmTslat


olduunu, bu lk ed e inanlara sayg, duyulm adm yoruma
deil y o ru m cu y a baklm as gerektiini, kula kulluk edilmeyece
ini ve H ak k 'a kulluk edenlerden olduklar tablosunu izmitir.
Konumas h e m e n iir sonrasnda balayan tekbir sesleri arasnda srp gitm itir.
Sann 'K u la K u llu k ed en ler' szleriyle, Atatrk laik kesi
mi, H ak k 'a k u llu k ed en ler szleriyle slam ve eriatla btnleen
M slm anlar a m a la d anlalmaktadr.
slam b ar v e k ard elik dinidir. Mslmanlar arasnda ay
rm y ap m az. A llah n ezd in d e kimin daha makbul Mslman ol
duu san m tak d irin d e deildir. Sank bir kesimi dieri aleyhi
ne kkrtm aktadr.
A n a y a sa 'n m 2 4 . m ad d esi din ve vicdan zgrln g
vence altna alm ak la beraber, 14. m a d d e y e atfta bulunarak b
zgrln dil, rk, m ezh ep ayrm yaratm ak amacyla kullan
lm a y a c a n ; din v e din duygularnn istism ar edilemeyeceini

ngrmektedir.
H er rejim gibi dem okratik rejimlerin de kendini savunm
hakk vardr.
zgrlklerin, zgrlkleri yok etme amacyla ku
masm y a sa k lay an A vru p a nsan Haklar Szlt^nusi 1
R a d d e s in d e b u h k m
em o k ra sin in

o lm a z s a

v a r d r . A n a y a s a m z , laik C um u
o lm a z

k o u lu

olarak ka

y e m t'

^ e m o k r a t i k h a k v e z g r l k l e r d e m o k ra s iy i
n la r n a z . S a n k s a v a a r s y a p m a k t a d r

bavurusu

yapt^
n; Dl>,arbakr D G M ' n i n k7 ,n, ! S S *arbak,r
^ - i l i l % l l 1998 tarihinde Yargtay 8. C ez
^
^ ^
4

C m

M ^ V u n n a s n d a iir in Z iy a G k a lp 'e ait

l hkeme de

dip **

.' "ki-

y GkalP'e ait ? ldUt rt s . r a * "

ta,>- O y s a z r k S! a n d a r t la r EnstiU .su m m


yk ! Bu m
y a C k a IP'in A sk e r Duas sm '
7
^ ' SraIar "A s k e r D u a s ."n .n bam a daha M
('>rrtek v ' fe'? i v e G ld e n D ik e n d e n iir Icitapl*1'
j
kn - E rd o a n n o k u d u u iirin Ziya Gokalp

,u- edil >


vjr v, ^ n n

k
^ c t.v.,

sj vok
j67

Devlet Gvenlik Mahkemesi ni kararn onad ve bu f 4)|1


kum kesinleti.1
Erdoan, "iir deil araba plakas okusam yine ceza ve
bir eyler bulurlard

diyecekti. (9 Ekim 1998, Milliyet)

Sonunda 4,5 yl srdrd stanbul Belediye Bakanla


brakarak 26 M art 1999 gn Pnarhisar Cezaevi'ne girdi.
Ve...
Erdoan'm deil bizim eziyetim iz balad. nk Erdoan
babakanlk yapt dnem de bu drt aylk cezay srekli dile
getirecekti.
Ne eziyetler ekmiti, ne eziyetler...
Hapis gnlerini yazacam .
Ama nce unu belirtmeliyim ki:
1998 belki de Erdoan'n en zor ylyd...
Tarih 22 Nisan 1998...
Akademisyen Yekta Sara'm evi silahla tarand. Sara'n kim
olduunu biliyorsunuz; okudunuz; "Alo Fatih"in kardei.
Bir akademisyenin evine niye silah sklr?
"Ylmaz elik" adnda sabkal, Fatih 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 18 Aralk 1998 tarihli durumasnda yle ko
nutu:
"Erdoan'n kasas dedikleri BM Marketler Zinciri Idafl

Meclis yesi Fatih Sara'tan para koparmak iin..."


Fatih Sara'm eviyle Yekta Sara'n evini kartrmt- A*n^
hedefinin Erdoan'dan para szdrmak olduunu fakat
vazgetiini sylyor!
Erdoan'm korumas vard. Belediye bakan olduunC*a ^
men 20 Nisan 1994'te stanbul Valilii'ne bavurarak koni111
lep etmiti.
Evet...
Erdoan iin 1998 kara bir yld...
C#
1 Akit gazetesi Erdoan'n m ahkm iyetinin onanm asn isteyen a ,ste^' .
Dairesi'nin drt yesinin fotorafm yaynlayarak, bu kiileri hedet y.
berde, "C ezaclar insan iine kam yor" ve "Evlerine kapandlar

d. Dinci gazete, onam a kararnn nne geebilmek iin mahkeme ^ ^ ^


hepilik yapm akla sulad. ( 2 9 . 9 . 1 9 9 8 ) Gazete, benzer haberleri s o n u
can verdiinin bilinmemesine ram en yayn hayatn srdryor.

il
1Aft

1 6 O c a k 1 9 9 8 'd e R efah Partisi, An

dan " laik Cum huriyet ilkelerine a y k n ^ ' Mahkemes tarahnkapatld.


ld .

ylUn

y|ern|erinden" dolay,

11 M a y s 1 9 9 8 'd e stan b u l ili Abide-i Hrrive, r ^


** n f t su la n n d a

t* 1Z1 ^

3 4

ABR

9 3 1*

* * om

Se lnce' peine siren alarak polisler takld. OtomobM

k a a r k e n , y a y a g e id in e b e m etre kala 64 y a d d a k i Trk Sa


n a t M z i i s ta n b u l R a d y o s u s a n a t a Sevim Tanrek'e arptr
3 0 m e t r e s r k l e d i . S a n a t Tanrek ar yaralanarak hastaneve
k a ld r ld , a lt g n s o n r a A lm a n Hastanesi'nde vefat etti.
O g n o s a a t t e d ire k siy o n d a bulunan kiiyse, Bilgi niversi
tesi r e n c i s i 1 9 y a n d a k i A h m e t Burak Erdoan'd.
P o lis le r e , s ta n b u l B y k e h ir Belediye Bakan Recep Tayyip
E r d o a n n o l u o ld u u n u syledi. Eine arpann kim olduu
n u r e n m e k i in k a ra k o la gelen Ahmet rek karsnda gen
b irin i g r n c e , " E h liy e ti v a r m " diye sordu. Polislerle arasnda
ta r t m a k t. " Y a k a la n d n d a polislere Tayyip Erdoan'n o iu
o l d u u n u s y l y o r . Z a te n o andan itibaren her ey deiti. Ka
r a k o la g ittik , o c u u n eh liyetin i sormuyorlar. Polislere bunu ha
t r la tt m z d a 'S iz u k a la lk etm eyin, biz ne yapacamz biliriz
d e d ile r. K a z a d a n h e m e n sonra caddemize belediye aro^
g e ld i. T a r ih te ilk k e z , ca d d e m iz batan aa ykand.

35

metre

fren izi v a r d v e h e r ey i bir anda yok ettiler. ocuun e


v k t u . K a z a d a n s o n r a , ay nce verilmi gibi ehli}et
d e t."

( 1 7

H a z i r a n 2 0 0 1 , Hrriyet)

ah_

M a h k e m e y e B u r a k E rd o an 'n , olf
n a n e h liy e ti s u n u ld u . 14 K asm 1997 de 4-48-

numaras,vla
^
bjr eh.

K th a n e l e E m n iy e t M drl'nden ve

dzenJendi^:

Jiyetti b u . E h liy e tin g e m ie dnk \e sa


id d ia edildi.
'
. , Wve T
B u r a k E r d o a n h ak k n d a "Dikkatsizlik

e d b i r lleHa'
s ^ y e t Ver-

y a ti T e h lik e T ek il E d e ce k D erecede 'arala


^ e k " s u u n d a n A s liy e C e z a Mahkernes, n.

esi u y a n n c a a y d a n 2 0 ay a kadar
P
B u r a k E r d o a n ' n , trafik raporunda

olarak
duraP ta?

la n d g i in ta li k u su rlu " olduu T a n u ^ ^


g n d e n y o la k t iin hatal ol ^ rek'in hasta
U su r o r a n , 3 / 8 o la ra k belirlendi

<pu ,

* * *

__

e c r i n e o g u ! h r d o a n h a k k n d a ek iddi

ceza ik.i yldan be, yUa kadar hapis oldu U* !nlen'* *


'/ aya l?kn yarglan,a sreci 16 Ekim 1998U.
S ," 7
**> * *
W
7- A s l i y e C e z a M
a h | ^ >
B * E r d o a n n g i l t e r e ' y e d i l e i t i m i iin

^ m a la ra hi cat,Imad,! 20 Ey|, 1999,dak. du

Dalres nin k^ayla ilgili raporu akland. B u n , l

met Burak Erdoan tamamen susuzdu; kazan,n kusufubv


nyle (8/8) Sevim Tanrek'teydi! Bu rapor ayn daire taraf,/ '.
20 Ocak 2000de teyit edildi. Mahkemenin 2 Haziran 2000 tariki;
d u r u m a s n d a , A h m e t B u ra k E rd o a n 'n beraatine karar verildi'
[ra fik istatistik lerin e gre, eh ir ii trafik kazalarnn yzde
4 4 y a y a y a a r p m a ek lin d e gerek leiy o r ve bu kazalarn yal
n z c a y z d e 2 .7 2 's in d e y a y a la r k u su rlu bulunurken, src ku
s u r o r a n y z d e 9 5 .9 6 .
A h m e t r e k d u r u m a sa fh asn d a yaadklarm yle anlatt:
"M a h k e m e balad, ocuk bir kez olsun gelmedi. B a ba s tara
fndan yurtdna gnderilmiti! Ama Tayyip'in adamlar hep ora
dayd. Karmn hakkn ararken bir ey sylediimizde dirsek yedik,
teh d it edildik, tacize uradk. Hkime ocuun ehliyeti olmad
n, kazadan sonra babasnn forsuyla dzmece ehliyet verildiini
sylediimizde 'Ne dem ek yani, siz koskoca belediye bakann
sahtecilikle mi suluyorsunuz' diye azar iittik. Sakin b i r in s a n n
dr a m a o anda elimde bir ey olsayd, kafasna frlatrdm. Olayn
oluunu gren tanklarn hepsi tehdit edildi ve korkutuldu. Buna
bir yaknmz dahildir. Sadece bir tek gen kz tanklk

y ap m akta

direndi. Fakat iin rengi deimiti. Bana i g e l m e m e s i i|n^


da biz tanklk yaptrmadk. ili karakolunda ocuun ehll^ ri
so rm ay an polislerin ve sahte ehliyet veren trafikilerin a ^
dava grlrken defalarca gelip yalvardlar, iin zerine gM ^

sor ^
Onlardan da ikyeti olmadk! Kapmzda her gn he e ^
kocalarnn grevine son verileceini, a kalacaklarm

lan durur, Tayyip'in adamlar nmze kard. Tank a.


gibi, bize de, uramayalm diye en az 2 0 'ricac gpW';

lediye bakanyd. O zaman anladk ki, karmzda b


ve onunla ba e tm ek m m kn olmayacakdr. Biz bu'
m eclisi olarak top land k ve iin ucunu brakmaya
H aziran 2 0 0 1 , Hrriyet)

170

>((

rek ile olu Cavit rek


Ocak 1999 tarihli dilekeleriyle i k y e t SUnd^lan 8
A h m et

A h m e t B u r a k Erdoan hakknda kus^


,
Adli T p K u r u m u h t i s a s Dairesi'nin b a s . T ,
b u g n D e n i z l e t m e l e r i (TD) Genel Mdn
Y lla r s o n r a ... Y l 2 0 1 2 .

00 VazJW i
rap0ru ver<
Eyp akmak,

u!

R ecep T ay y ip E rd o an 'n yeeni, Mustafa Erdn*


m a m H a t i p L i s e s i s o n s n fn d a okuvan ol
8an m Kartal
tra fik k a z a s y a p t ; y a r a l a n d ; am eli , at oldu
Erdoan
Erdoan, Fazilet Partisinden istifa pW
is tif a s n F P s k d a r i l e B a k a n l a , il BakanJlg,-na veTp
G e n e l B a k a n l n a , s ta n b u l 10. Noterlii araclyla oncHd,
E r d o a n i s t i f a s n d a , "H uk uka aykr ve fakat kanuni zorunluluk
n e d e n i y l e F P y e l i i n d e n istifa etmi bulunmaktaym. Gereini
ilg ili e v r a k n a i a r e d i l m e k zere saygyla sunuyorum" dedi.
E rd oan n o te rd e n istifa beyannn m uhataplarna ayr ayr APS
olarak tebli ed ilm esin i de istedi. G enliinde katld "Milli
G r" sa flarn d an kopm utu..
26

E k im

5 K a s m

1998;

1 9 9 8 'd e D a n t a y , E rd o a n 'm belediye bakanlm

d rd . B e le d iy e b a k a n l

yl

ay 5 gn srd...

S o n g n g a z e t e c i l e r l e y e m e k y ed i;

Koltuktan aynlyorunrt

a m a s i z l e r e v e d a e t m i y o r u m " d ed i.
E r d o a n S i i r t k o n u m a s n e d e n iy le 26 Mart 1999 da hapse
g i r d i ; o k y a t m a d , d r t a y s o n r a , 2 4 T em m uz 1999 da
A r a y a g i r i p d a h a n c e a d n geird i im iz bir isimden ba set
m e liy im .
H a a n Y e i l d a ...
A s l e n R i z e l i ...
E r d o a n 'm h e m e r i s i ...

S f n b u ,' a e n bir ailenin CUg n Okulu'nda grenriyk U lkue y d . Y k sek Teknik retmen O
20 ay
Van- adl
yllard a soygunlara, cinaveU. ^4st ^ru/l
Bi i 1 ^ b d i p ek i cinayetinde ad
** nl faalivetlerdcn

**

arand, i v e d e u r . Sn , n K U
d e v in d e y ,.n . 1995Me Trk,,.'/'

171

1 ftu fi, | t . I,..!,.,,!

so ru ^ tu n n al.u la lu-p l U|

.................

' ' 7 vi,vin Ki/ii * * * " < * M *


* .
yiflivLk M.v. jrkaJajfi" Mehmet Ali A,
A d n an Aftca dile g * tW i.
g j.n
cl ^lln
g ^ m e ydplyor. Mfhtnet Ali A&o,'
ta Haan Yeilda, Kartal'da beraberlerdi/' (16uh^ ; v ,
G azeteci M uham m ed Pam uk, Recep Tayyip Erdofcat kitab, Yasakl U m ut'ta, 26 M a rtla cezaevine girm e.', J 1
S-en E rd oan 'n cezaevi ve burada kendisini koruyacak
vn, ^ eilda'n adn verm eden yle aktaryor:
"E rd o a n 'a yakn evreler ise, cezaevlerinde hkr
kiileri aratrm aya balamt. yle ya, Erdoan'n cezat
deki gvenliini kim salayacakt? Erdoan son bir ka:^
Pn arh isar' tercih edince cezaevi belli oldu. Ardndan Pna^.*:
C ezaevi'n d e Erdoan' koruyacak bir sulu aray balad ie
nilen hkm l bulunam aynca dardan bir sulu bulma

gidildi. stanbul Bykehir Meclis yelerinden birisinin karde


i, bu i iin seildi. nce Pnarhisar'da bir esnafa karlksz
kesen bu kii, akabinde mal beyannda bulunmayarak maW
m enin tutuklam a karar vermesini salad. Pmarhisar Cezaev: e
girerken Erdoan'n evresi derin bir 'oh ekmiti. En arnar
kendileri tarafndan tannan birisi, Erdoan'a yardma olacak
O kii, stanbul Bykehir Belediyesi Meclis yesi Zeki v
ilda idi.
Masan Yeilda'm kardei . . . 1
Hasa Yeikla, Erdoan'n cezaevinde ilerini v^rmo v
yanna verilen "k ad er arkada yd.
Erd oan 'n "d av., arkadalar. I lseyh. Hosli

yazdklar Hir Liderin I h'tfn kitabnda I lasan '''{i


d i/d i. Szii onlara brakalm...
..^aklar ko"Yfldaft ve Ircloftnn h.np. haplsh.uu o V
nuJ d . , ................. . BW , n elrlllr: rrdok, K.,r.m H>-U
fil

,,

| | tilin

.........

I...... ....... ....... am

(l. Ali I

ll" 1

. . i . ( i n tN * \ l * (- * *

l l rl . ' . l l y Mwll I

..................................................................
(V-1 ll-.-vU-"'11'
172

. |

AK

\{

.....

AkyaZ derken, Pnarhisar Cezaevi kesinlik h zar


yeilda, nceden gidip cezaevini geze, Yapllacak
J "
tesini karr. Ynetim den gerekli izinleri aldlktan / nn b,r
|erine tahsis edilen kouu bir gzel temizletir Duvari*l
kaplatr, zem ine, boydan boya hal detir. Elektrik ve s,hh 7
sat yeniler. Scak su tem ini iin ofben taktrr. Kouun bahS
ye ve koridora alan kaplarn boyatp yalnzca ieriden a.labi*
len ilave srgler yaptrr. atya manyetik bariyerler, badeyi
elektronik sensrler yerletirir. Gerekli grd kor noktalara
kamera sistemi kurdurur.1
Sra m o b ily a ve beyaz eyaya geldiinde keseye davranmak
Erhan enol'a der. D erin donduruculu byk boy bir buzdolab, a m a r ve bulak makinesi, toplant ve alma masalar,
deri ko ltuklar, o tu rm a gruplar ve byk ekran bir televizyon
la, kalacaklar kouu ve cezaevi ktphanesini skclktan uzak
bir yaam ve alm a alanna dntrrler. Bu arada mahkm
ve g a rd iy a n la r da unutulm am tr. Herkese pantolon, gmlek,
ayakkab ve e o fm a n takm alnr. Haan Yeilda, aaln ver
m ekle k a im ' o ld u u n u n farkndadr.
Son kez svire'ye gittiinde, ilerini bir arkadana, e- ve
ocuklarn A llah 'a e m a n e t edip geri dnmtr. Darda* i
rini b itirip , E rdoan'dan gn nce Pnarhisar Cezae
lim o ld u u n d a , m a h k m la r ve gardiyanlar :arafndar

s
srgb

karlanr. Yannda getirdii hediyeleri datrken, ortalk bay


yerine dner. Kouu ve ald gvenlik n le m le rin i son
den geirir. H e r ey yerli yerindedir. T.C.
Ve Tevkif Evi, 'ta rih i m isafir'ini

Pnarhisar

b e k le m e k t e d ir .

, il .

Erdoan hapse girmeden son kez

Lap--tna

e-de orga-

Cum huriyet B ayram iin 29 Ekim 199 de


nze e d ile n A h m e t K a y a k o n se rin e gitti.

E rd o a n , c u m a n am azn Fatih Cann

ovn:>

,anaVa gelenle0-

OUnu tu ttu . K o n v o y la kendini cezaevine ug

k a r d e i Z e k i Y e ild a e

Pa ^ , T r k > y e'd e s i y a s e t a rtk ticaretin arac)

zas

n ,n * ? le tm e c iii in i, sta n b u l cad d elen

* X araannn
L
g

arr>eralar im d i cezaev in e dyordu.

.***

)|kn. Iflk
katnf

ve svire

ni b ele d iy e y e pazarladlar. H asn

,rtlk Nv

^^

U nv. >
w * ^

"Halkmza ayrca bir mesaj vermeyi dorusu gereksiz


yorum. Zira son bir aydr Anadolu'yu dolayorum. Sarns
Erzincan'a, Krehir'den zmir'e kadar pek ok vilayeti dol ^
Gaziantep, Kilis, Yalova, Manisa, Bursa, Kastamonu, oca
Sakarya'ya gittim. Grdm ki halkmz engin tarihi tecr b esi
fazilet ve ferasetiyle her eyi hepimizden iyi gryor, hepim
den iyi deerlendiriyor. imdi yapmamz gereken halkmza me
saj vermeye almak deil halkmzn bize verdii mesajlar
ve doru kavramaktr."
S onra, futbolculuk y aam n d a sklkla syledii, "beraber v
r d k biz bu y o lla rd a " arksn hep birlikte sylediler.
Sonraki yllarda E rd o an 'n cezaevi hayatna ilikin neler an
latld neler. rnein...
H er

gelen

m ektuba

m utlaka

kendisi

yant

yazarm;

"Y oru ld u n uz, y ard m ed elim " diyenlere kzarm!


O d atv ; E rd o an 'n Pnarhisar C ezaevi'n d en barts ma
d u ru S veyd a S evgican 'a gnderdii bir m ektup ile Erdoann
A ntkabir defterine yazd bir notun grntlerini birlikte
yaynlad. C ezaevinden yollanan m ektuptaki yazyla, Antka
bir defterine dlen nottaki yaz birbirine hi benzemiyor
Yllar sonra E rd oan 'n yazs m irkinlemiti?
N eler yazm adlar ki:
- D rt ayda 10.000 m ektup yazm t!
(G nde yaklak 80 m ektup, m ektup bana be dakikadan
g n d e yaklak yedi saat eder)
- D rt ayda 30.000 ziyareti kabul etmiti!
(G nde yaklak 250 kii, kii ba be dakikadan, giim.lt
saat eder)
G eelim . Bu baya yalanlara ihtiya duyulm asna ns
can sk ly o r. Bilm iyorlar ki, zor olan ruhsal esarettir;

-^

tutsaklk geicidir.
Yazm alym ...

12 Eyll D arbesi'ne boyun em eyen 1300 aydnn n '


S "A ydnlar D ilekesi", 15 M ays 1984'te ankaya Ko* >
K enan E vren 'e verildi. m zaclar yaknlaryla vedala,
h ap se girm eleri an meselesiydi.
174

D nyaca n l k. oyun yazan H arold Pim,

D ile k e s in e destek iin Trkiye'ye


. ,hur Mill<*
P in te r v e M iller, stanbul'daki aydnlarla ta
* '
IStedi 0
zor. gnlerde ancak 5 2 a v d n bulunabildi.
A rthur Miller, bir a r a y a geld ii aydnlara kar t isin ,
girdiini sord u ; H apse g ire n le r ayaa kalkabilir mP"
P!*
5 0 kii ay a a kalkt.
A y d n la r

M iller v e P in ter ard. Salonda bulunanlara, kac ,1 h


y a ttk la rn sordular. Be yldan az yatanlar utanarak syledL
nk o u n lu k o n yla yakn cezaevinde kalmt.
T r k a y d n h e p e z i y e t g rd ; krld, biildi...
B u a n e k d o t u y a z m a m n n ed en i; Erdoan'n 14 Yldr anlata
a n la ta b i t i r e m e d i i , d r t a y on gnl k cezaevi smrs.
T a rih : 1 5 E k i m 1 9 5 7
D e m o k r a t P a r t i ik tid a r...
S e im d n e m i ...
K r s d e k i s i y a s a l lid e r; stan b u l Eyp Byk Camii Meyda
n n d a k i m i t i n g d e ; s la m iy e tin douundaki mlkiyet ve faize
k ar t a v r n s o s y a l i z m le b e n z erlik lerin i anlatt.
S a v c , b u " M s l m a n K o m n ist lider" hakknda, dini siya

sete alet ed erek kom nizm propagandas yapma-1


T u tu k la n d .

A r a l k 1 9 5 9 'd a tah liy e oldu. 26 ay yatt.

B u lk e d e " d i n i p r o p a g a n d a " yapt gerekesi) le hi


c p o litik a c b u k a d a r s re cezaevind e kalmad.
O d a y in e s o l c u l a r a n a sip oldu!
B u k i in in a d D r. H ik m e t Kvlcm l'yd...

^ . xlUlk

B u s o n c e z a s y l a y a r m asrlk ya
h a P is s d r d !
1 9 2 5 ' te o n y l k r e k c e z a s ald.

yd

. vattlktan sonra aP

afla s e r b e s t k a ld .
o

1 9 2 7 'd e a y y a tt.
. . . mahkmyet a,til
1 9 2 9 ' d a d r t y l a lt a y 1 5 g n yeni b -

Ulrh u r i y e t i n o n u n c u y\b n ed en i) le Q
eljandi Don<*n**
1 9 3 8 'd e N a z m H ik m e t'e birlikte > : v ,i yattktansona v a s 'n d a 1 5 y l h a p i s c e z a s n a arptn
ra a *

k t.

12 M a r t 1 9 7 1

,
A s k e r i D arb es'n e

ste s in d e a n o n s e d ild i. H astayd ,

dvoda aran an ^
^

>-a

kaL

-c

5 ay vjcra L Ek..-t l
it :k raz
17 ya*n<ia g r ia t f i iaca*. K k s ? f *
Ai Efe etesen ri* * .

eIL

^ ^

y S s s imar :s ^

M illiye Asker fc ^ .^ ni^ ru^ p t t t n r o i ^ u ra K jv u cm . hastane jiia&iTLif grraEieine > r e tkese;


"13 sorulal,

_ imts-i

re~ ~

w,

narkoz altnda, dck.uzii Tjz>rnLZr zzrti. 'E m ri ?et SLrrra -*.re x n . - nr.^ss: afta

glerek a c ao. Zermck &re


:^ s
kence w
yazlr s.
3# _sar_ 1*-~1
*

"c:
^

Dr. Hkrret Kt/tizeiIl sivas %m&*. rv~ 'xrc.r ; - tw -*U


mad. Hiir_r yers bctnra
dnce sulusuvdrjL

> Seeto 'tTr

Partuer. dernekler senc^a^E: vu~ 5


Ben u kadar yu cezae^:
yapmad.
Susarak konuan est&e*

c -"

, .- ^

drw* m j^ia -.-- ^ .

r e k&sj r e r ^ , ,rc^

Onlar, kenduenr. 7 a n i rmT r* s* a d a


Evet...
Bu lkenin syal k ^ Js :x k
pandasn yapmak a r >a

cv ;-v

: c o i ::

-o e
>c a

Erdoan m drt av ik
u vc
b
Cezaevinden etkirsem mi set
c.:* v *\T A xv '
livetlerrK'ba<Lv
j>ca.kt.
5u
v
rv
stocoe
v
e
v
f

{t

t\ ac vard.
^ : ''
Hemen bulundu.: orUv
v\o..>v
: r* t w v-Ci " ' ***'
^
v.
kullanacakt. Zaten buunts* oeufd uu o ~ c ? k*c
MisarVnmi buraca vafal e
K> jsc
Laleni tkie-ni pek w vtu <e\ :s*e >*1 > v
hamdan vakuK V a C \ W v K cu r let d u ' ^v.
O g n le rd e

b'r\ioaa
le

>

EmniVkH

m u u k

1 o a*\ U ra x f> vv * ^ ^

"efneUhk*
v .e k

^ufemvie
A k a b e C jh r .^ iv V

^ v' v /

'

namaznaysa genelllkle Kasmpaa'daki Bvk r


evresinde pek kimse yoktu; namaz,n en L a^

Siyasi hayat bitmi grnyordu; y a kln


E r d o a n ' n gelecei iin umutlu konu an
ipini e k m iti!"
E rd o an 'n m o rali bozuktu.

yeSid,yo,du

1l ? yle

^ y o rd u .
d l^

k" " * >* "Devlet

K im seye h a b e r v e rm e d e n dnyann teki ucuna *

A vustralya'ya...

oltr-

Cezaevinden ,kt,kta dr, av SOIUa

|e

raiya nn yolunu tuttu.


Bu lkeye niye gitti? Kim vard! Avustralya'da
E rd o an 'm eyh i vard: Mahmut E sad Coan!
P ro f. D r. C o a n

a k a d e m is y e n d i am a kaynpederi Mehmet

Zahid K otku v efat edince Gmhanevi Derghinm bana eecm iti.


E r b a k a n ile C o a n ' n y o lla r 1980'Ii yllarn sonunda ayrld.
F a k a t E r d o a n C o a n ile ilik isin i h ep srdrd.
y le k i, 1 0 N i s a n 1 9 9 4 't e R T K belediyelerin televizyon ya
m a l y a p m a i z n i n i k a ld rm t. stanbul'da Belediye Balkar
N u r e ttin S z e n d n e m i n d e k u ru la n BRT vayn sona erdirildi.
Be m ilY o n d o l a r l k y a t r m l a k u ru lan BRT'nin tm teknik ekip
m an u c u z b i r f i y a t k a r l Yeni D n ya letiim irketi ne kj a
n d i' *r k e t K a n a l

a d y l a y a y n cl a balad. irket n o U

n ^ a n b ir i d e E s a d C o a n idi.
nal S^a n ^ u ^ b e l e d i y e l e r i n d e n n e k ad ar parann

bu tee - l

>^ a

n a a ^ a r l d m e s e l e s i s o ru tu rm a dosyalarna vjrc...
2 8

u b a t 1 9 9 7 s r e c i n d e n s o n ra Prof. Coan damad

u Varpl/*

E rd o A y a n m a ' S ,d n e y 'e g itm iti.


&a n k i m s e l e r e h a b e r v e rm e d e n ^ ' n
'
k J - A r b k E r b a k a n ile y o lu n so n u n a geldiim go ru u ru

a k iin icazet ald.

n
,>ar.

pvorsaa

b n ^ y r d u k i- C o a n , E r b a k a n 'a kzp "Sen bo\

N/rxT^ar^ buracam" demiti.


kua

kokunun kat

P 'M S P 'n in kuruluunda Mehmet Za "

Jjki ^vh

Prof rVardl- leride kurulacak AKP'nin p^rde


pa, an o la c a k t.

ri lfafikt. C an ve dam ad 4 ubat200l'd*


a z a s m d a h a y a t la r n k ayb etti!**

i n e v 'd ^ " ^ ^

Erdoan o gnden sonra eyhsiz kald. Dergh!


metli Coan'n ABD'de de eitim grm 1963 T ^
l
Nurettin Coan geti.
^Urilu ^ I
Erbakan nasl yllar nce Mehmet Zahid Kotku'

len Prof. Coan'a intisap etmemise, Erdoan da yeni^"1110^ 1


he balanmad. Dergh da Erdoan'a kzp seimerde8^ |
destek vereceklerini aklad!
fye I
Erdoan, 1999 ylnn son aynda Avustralya'da iki h
d...
a [ *

k - l

Ve ilgin tesadf...
Prof. Dr. Esad Coan, S'dney'e 600 kilometre uzakhkt
Dubbo ehrine giderken, -Avustralya gibi bir lkede- arka t r yanmayan bir TIR'a otomobiliyle arpp vefat etti.
Ayn srete ABD'ye giden Fethullah Glen, "eyhsiz kalan"
Erdoan' uzun bir dnem avucunun iinde tuttu!
"28 ubat'n arkasnda srail ve ABD var" diyen Coan'mliimyle "Trk-slamc" Gmhanevi Dergh bir daha toparlanamad.
ABD glgesindeki srail yanls Cemaat ise devletin tmsinir
merkezlerini ele geirerek gcne g katt.
nsan dnmeden edemiyor:
Sidney'de, o gece o karayolunda neler oldu?
Esad Coan hayatta olsayd Fethullah Glen'in yldz bu ka
dar parlatlabilir miydi? zerinde durulmas gereken bir soru
Erdoan'n yolu bir baka "yol nderi"nden de aynlaca*
t; Erbakan! imdi zmesi gereken hukuki engeller val
Bunlardan biri, hi beklemedii anda karsna kt...
Tarih: 14 Ocak 2000
Erdoan Avustralya'nn Melbourne ehrinde y a y n ) ap* ^ ^
radyosuna verdii mlakatta kendisini, hapse girmesi ^ ^^
Abdullah calan ile karlatran bir kiiye "Sayn cala ^ ^
dncelerinin deil, alm olduu kellelerin hesabmdaki
Bense dncelerimden dolay drt ay hapis yattm, a
fark ok byk" eklinde cevap verdi.
u ,|fl" df
e h i t l e r d e n " k e l l e " d i y e s z e t m e s i v e calan a
m e s i n e d e n iy le b y k e le tir ile r

yapld.

e h it A n a ^ vaS Js

t a r a f n d a n a l e y h i n d e s e m b o l i k bir m a n e v i ta z m in a t
d . D a v a c la r n a v u k a tl n

Kemal

K erinsiz'in y a p 11*

I
I

stanbul K artal 2. Sulh Hukuk M ah k em esi 12 Ara!lk 20o?


Ae E r d o a n ' n u k u r u t a z m m a t dem esine k J

,7,arh'n.

^ a ra rn d a e h i t l e r e " k e l l e " v e y a s a d . , silahh

kn,

yn" d e n m e s i n i n d il s r m e s i o la m ay a (:alna h L T ^ f
karar t e m y i z e t ti . Y a r g l ta y te m y iz bavurusunu hem
hem e s a s t a n i n c e l e d i v e m a h k e m e n in kararm onad

E rd o a n n e e k iy o r s a d ilin d en ekiyordu!
Bu h a y a t b o y u n c a s recek ti...
2 0 0 0 'li y lla r a T r k iy e y asak l siyasetilerle girdi.
Bir y a n d a E r b a k a n ...
D i er y a n d a r e n c is i E rd o an vard...
E rd o a n " s i y a s i y a s a k l" olm asna ramen Anadolu'yu gez
di; siy asal d e m e le r v e rd i. S rekli hocasndan farkl olduunun
altm iz d i:
"B iz d in i m o tifle r le , d in i hikyelerle dinci siyaset yapmay b
raktk. B y le b ir s iy a s e t yap m ayacaz, dindarlarn nasl siyaset
yap acam g s te r m e k is tiy o ru z " (15 Mays 2000, Hrriyet)
Y aban c e l ile r in , k o n so lo sla rn "yldz" idi. srail'in yem
atanan b y k e l is i 18 T em m u z 2001'de ilk ziyaretini yasak!
E rd o an 'a y a p a c a k t. A K P kurulm adan bir hafta nce stan
bu l'daki b r o s u n d a n g ilte re 'n in stanbul Ba^kon^ok
Short g ib i is im le r le g r t .

( 8 Austos 2001, )en rf

Roge

14

Erbak an y a sa k ly d a m a tm g elim eleri yakndan takp edi


yordu. Y ine h e r e y k ontrol a ltn d a olsu istiu du
hava d e iiy o rd u . P artisin d e b ile ...
,
Kim se "A d il E k o n o m ik D zeni" d inlem ek f em^
imek
K im se "is ra f, h a k sz kazan , nefis terbiyesi soz en
stemyordu.
Dn em n eo lib e ra liz m , yani

. ,. ara kazan-

tketim donemy-

mak iin h e r y o l m u b a h t; altta kalann can s'" lhareketjndek


"a
^ ^ Zene u y u m s a la y a m a y a c a k M illi alayacak
pAksal,la r " d n e m i k ap an y o r; dzene uyum
b ililer" d n e m i b alyord u !
^ sln d a h i tartlm ad am a...
p1' 11* G r , so l v e sa olarak b o lu n u )
rbak an s o l'd a , E rd o a n s a d a y d !

Blent Eczacba'mn Yertiky'deki yalmnda dzere


Sakp Sabanc, Tuncay zilhan, Feyyaz Berke r, Can Pakf T
fer alayan, Aldo Kaslovski gibi 15 TSAD yesinin
'
kat,ldl,
yemekli toplantnn ba konuu "siyasi yasakl" Erdoan'd fc,
damlarna yle dedi: //r)urgut zal'm brakt
1 y e r d gidece.
im." Tarih 26 Ekim 1999.
Milli Gr'n "yeni muhafazakrlar" yeni kurulan Fazilet
Partisi ile artk yryemeyeceklerini telaffuz etmeye baladlar
Kapatlan RP'nin yerine kurulan Fazilet Partisi'nin genel ba
kam smail Alptekin'di.1
Ankara ASK Tesisleri'nde toplananlar partiye "genel ba
kan" deil "lider" aryorlard.
Bu isimlerden biri Blent Arn't...
Goethe tarihe, "Tanr'mn gizemli atlyesi" der.
Bu gizemli atlye; ayrntlarla uramaz; sradanla aldr
etmez. nsamn yldznn parlad anlar bekler.
Stefan Zweig, insann yldznn nasl parlayacan yle
yazd:
"Tek bir evet, tek bir hayr; bir anlk erken davranma ya da bir
anlk ge harekete geme; bu am, yzlerce kuak da gese asla
geri getiremez ve bu yitirilen an bireylerin ve uluslarn yaam m
ve hatta btn bir insanln yazgsn belirler."
Belki aracaksnz ama son dnemde ne zaman Blent Antt
ekrana kp hkmet adna aklama yapsa aklma Zweig 11
y r

~ ck

Artk biliyoruz; ekrandaki Arn babacan tavryla, ymu^


ses tonuyla ince ince siyasi dokundurmalarda bulunsa da, st"
ledikleri pek doru kmyor. Sonra geri adm atmak zoru>u
kalyor. Haline zlyorum.
Blent Arn...
Bir astsubay ocuu.
1948 doumlu.

,nill

6 8 K u a 'n d a n s a y l a b i l i r m i ? A n k a r a H u k u k F a k lte
e n d e r s a c r e n c ile r in d e n .

j|i+

1 sm ail A lptek in , 1971 y ln dan itibaren siyasetin iindeydi. 2 0 0 3 'te A Kl 'i n ^ 1'1''
vekili o lm a k iin "M illi G r " t e n koptu. 2 0 0 7 'd e y en id e n milletvekili) ll
E r d o a n o n a y v e rm e d i.

Miffl Nlzam

ldn. * * Milli S a * , p

pnclik kollarnda alt; M amsa Tl Bakan!,*, Vant

rt,s nd<-

g alkand. A m a tem el zellii; insanlarla raha! f

rabilmesi ve en n em lisi kitleler nnde etkili k o n u l ^


siydi-

Milli Gr'n "ar iisi" idi.


Tarih: 13 Ekim 1985
Refah Partisi zmir tekilatnn Erefpaa enocak Sine
mas'nda dzenledii gecede A tatrk'e saygszlk yapld ve
laiklik ilkelerine aykr davranld iin Devlet Gvenlik Mah
kemesi savcs tarafndan soruturma balatld.
Hakknda dava alan isimlerinden biri de Arn't.

Ceza alrsa parti zarar grr diye RP Merkez Karar ve Y


netim Kurulu yeliinden istifa etti. Avukat Erturul Gnay'd.
Arn drt yl iki aya mahkm oldu. Ek olarak bir yl
ay da Eskiehir'de srgn cezas verildi. Aralarnda Sabih
Kanadolu'nun bulunduu Yargtay 9. Ceza Dairesi karar boz
du. Yerel mahkeme direndi. Yarglama yl srd.
Milli Gr Hareketi iinde ona hep, "kinci Erbakan gzy
le bakld. Yani Erbakan'dan sonra onun koltua oturacan d
nen ok partili vard.
Yldz p arlam aya msaitti...
1995te R e fa h P a rtis i M a n isa Milletvekili olarak meclise girdi.
F ak at a r tk b i r r a k ib i v a rd ...
; .
B kn ta v r la r v e s e r t k o n u m alary la yld/' par avan'
bul B y k e h ir B e le d iy e B a k a n Erdoan!
A n n , M illi G r H a re k e ti'n in

E rd o an ise, s a lt p a rti tab an n d an d e i, 1 1 ,


yerli ve y a b a n c g ru p la rn / lobilerin de genel a*

uiavvd.
0junca, ge-

Erb ak an v e E r d o a n 9 0 'l yllarn sonunda yasa


nel bakanlk iin " B le n t A rn " ismi telaffuz e ti

^ ^ lzmn parlad an gelmiti- Bir


d o wan#a ver<*i; 0

yasFaS a t ,A r m ' Y e n ilik 'Ierin lid e rl' gin|X n ca k Gl aday o he


1 o lu n ca k e n d i ad ay l m aklad. A
en v a z g e ^ G l'e b ia t etti!
.
-ne, y a jg ( j ( jnCy a d a m o lm a y set
yle'nd a !"a y a t l b o y u n C a kart

uvel-i muazzamann at k a pPd a n

yenlik1 ^
vry^P S1* '

Kongrede Gl' destekleyen konuma yapt. "Si? w,


nyorsunuz? Biz bu dava iin salarmz aarttk spvh ? nesa>
dan vazgetik/' sz ok alk ald.
#
ar%
Kongrede herkes, Eer aday olsayd kesin kazanrd"
du. Salonda bulunanlarn gznde parti iindeki Gelede Yenilikileri de etkileyen, onlarn duygularn birleti*' ^
Abi" Ann't!
lrent<*
Ama yapmad. Yapamad.
Tekrar Stefan Zvveig'e dnmek istiyorum:
"nsan yaamna ok ender olarak inen o bir tek saniyelikb
yk an, kendisinden yararlanmasn bilmeyenlerden ite byle
sine mthi alr. Basiret, buyrua boyun ememe, aba, akl
ve saduyu gibi btn insanlk erdemleri, yazgy belirleyen o
byk ann tututurduu ate iinde eriyip, ite byle yok olur."
Bugn...
Bakmaymz fiziki varlna ve etkisiz koltuuna, Arn siyaseten yok olup gitti.
Bunun sebebi hep Araf'ta beklemeyi tercih etmesiydi.
Fazilet Partisi bu havada kongreye gitti.
"Ak Sallar" yaananlar yllar nce 1978'de y ap lan MSP
kongresine benzetiyordu; yine "virsler" ortaya k m t.
Erdoan yine "virs"t. Siyasi yasakl olduu iin n plana
kmyordu. Ama Hoca'ya bayrak aanlarn safnda olduunu
herkes biliyordu. Sonuta...
"Yenilikiler" Abdullah Gl', "gelenekiler", yani Erbakan,
Recai Kutan' aday gsterdi. CIA'in yaynlad "Christan Scen
ce Monitor" (CSM) aylar nceden 20 Ocak 1998'de unu )aZ
"Gl, RP'nin lider adaylarndan lml bir isim."
J(lJ^
Erdoan o gnlerde tek bir kii iin ura verdi; Nu 11^ .
tulmu! Kurtulmu stanbul l Bakan idi ve "gelene
s a fn d a y d .

Erdoan ikna edemedi.

Tarih: 14 Mays 1998


mj g^JI
Kongreyi 570 oya karlk 620 oyla "gelenekiler , )>
K u ta n k a z a n d .

Kongredeki asl saflama ideolojik olmaktan o /


neydi. Yasakl Erbakan'a zor gnlerinde kar kmay*
182

kabul e tm e m i ti. Yoksa, estirilen neolibera, r

i" bile etkiledi.

" r -f gelenekti

Flash TV'de 21 Mart 2004'te Erbakan "ab t


HriStiyan kulbdr; biz hep kar.yd.k hl V ~ ^
Kongrede Reca Kutan AB ye kar1olmadklarn J k -H
reden sonra Kutan, AB bykelilerine yemek
baharnda neoliberal Cengiz andar-Ali Bayramoglu * 1 ^ '
"mihmandarlnda" ABD gezisine ,kt, Toplan,.J, D c* S
dzenliyordu. Washington'da 3 Kasm 1999'daki NEDtoplan, snda o ld u u g ib i K u t a n 'a hep ayn soru yneltildi:
" s la m c m s n z , d e m o k ra t m snz?" ve "Kurt sorunu hak
knda n e d n y o r s u n u z ? "
K u ta n 'n

b e k le n ile n

yant

vermemesi

liberal terbiyeci

" m ih m a n d a r la r " k z d rd . O nlara gre, "ag dnda kalm"


K u tan 'n , " y e n i l i k i " E rd o a n 'n nnden ekilmesi gerekiyor
du. Ve...
F a z ile t P a r tis i d e 2 2 H a z ira n 2001'de kapatld.
" Y e n ilik ile r " i in b u tarihi frsatt; diyorlard ki, "Trkiye,
Milli G r o lig a r i ile K em alist oligari arasndaki hegemon
ya k a v g a s n a h a p s e d ile m e z ." Kkl dnm artt...
O g n le r in g a z e te le r in i ap bakn, her yerc^
G rle y a p lm r p o r ta jla r grrsnz.
Yeni afak a n la la b ilir ; Erdoan'n gazetesiydi.
Cem aat'in y a y n o rg a n Zaman "y e n ilik ile r i manetin e
in d irm ed i; F e th u lla h G le n " Y e n ili k i le r in " yan n da
M erk ez m e d y a d a "yenilikilerin" safndayd

En artc olan, ABD-srail dm.n '


K
*du; liberal "yenilikileri" destekliyorlard! ^
Partl5,
Hiarmayn kimdi: CIA ajan Graham - u^
^ rport<!j
Sresinden hemen sonra / aman gazetes
|s|arT1aUnn kaVerdi; olacaklar syledi: "nancm 0<^ur
jr:, , ur-- <
^drnna izin verilirse hatta iki ya da u s a
dah* arzulanan bir ey olur." (21-23 May*
Yenilikilerin kopmas an neselesydpj^i

f i l i k i " Erdoan "yeni" ne soy uy


ki , nerr|in F P m illetvekili M e M 1

lr>da yle yazd:

s,^ n

pm ll iek, Ahdlkeldir Aksu, Ali Cokun, Nevzat yaj

N a ;l Ilcak Hibl (simler ne yeniydiler ne de yeni bir ey sg C' t5/


avl 1 Kunlar, teden beri sa gelenein iinde yer alm ! ^ Vr'
o U r a k d e vlete yaslanan, ekonom ide serbest piyasay s ^
;a ll yllarn kaba neoliberal syleminin paralar olmu^
siyasetilerdi. (...) Yeniliki diye bilinen arkadalarla konuu "
d u m . yle sorunu uzun boylu dnm, tartm, projei
zrlam bir halleri yoktu. Fazilet Partisi ynetimindeyken hazadklar Gn Inda Trkiye kitap sadan soldan derler
to p la m a , her partinin syleyebilecei eyler ieriyordu., Erba
kan ve ekibine kar olm ann ve gen imajlarnn tesinde bir
zellikleri yoktu. aret ettikleri yer, aktrleri deimi bir mer
kez sa parti idi." (s. 127 ve 1 9 5 -196 )
- Yeni politikalar
- Yeni vizyon
- Reel politika
- Deiim...
Dillerinden benzer szckler dmyordu ama ieriklerine
ilikin bir cmle etmiyorlard. Sadece ortada dolaan " sihirli sz
ckler7' vard.
Bir de kim in planlad bilinm eyen kurnazlklar...

Erdoan ile Kutan 8 Eyll 2000'de stanbul F atih 'te Ahmet


trgn'n evinde buluktu. Grme talebi E r d o a n 'd a n gel m1} 6
ve gizliydi am a nedense tm m edyann haberi o l m u t u .
frd o a n grm eye drt sayfalk yazl bir metinle g L 1
okud u ve sustu.
*
foplijnt sonras kta, "Yeni parti iinde olmayaL^ ]ey.
d ed i; nk siyasi yasaklyd! Ertesi gn gazete haberlen?0
di: "hrbakar'd ar Erdoan'a rica; bizi b rak m a"(0
^ t
O gn Ket a i K ulan yaam nda ilk kez bir kii hakkn'At/ s y le d i...

lgintir; h h ak an 'n evinde yaplan strateji

I 1^
.n|a^'

nrtt Unutun szdrlyordu. Hrbakan'n evinin d n le n ^ ^ ^


.ma o gnlerdi dinlem eyi yapanlarn Cemaati p
\(mgenin il ma gelm edi!

IH4

F rb a k a n , " o c u k l a r n " p arti kurup lktidar

i m a l v e r m e d i . H a l b u k i Y a h u d i k lt r n b s e T ? * *

hi

nsayd1-**
G olem y a d a G o la n , Y a h u d i kltrnn giZem!i y
Y ahudi m ito lo jis in e g o re , P olon ya!, haham Eliya Ba Uf
"hizm et g r s n , e v i le r im yap sn ve gerektiinde dman!11
om dan k o r u s u n " d iy e , T e v ra t'ta n bir dizi kutsal sz l

..

k o m b in asy o n la s y le y e r e k k ild en yaph, sava, Golem'e havaverdi.


G o le m 'in

bir sorunu vard; her gn byk bir hzla byyor


du. O kadar ki, haham Eliya her hafta Golemi kile eviriptekrar
Jyaratarak ar bymesini engellemeye alt. Haham Eliva
* bir
gn b u n u y a p m a y u n u tu n c a G olem o kadar byd ki, haham
onu y o k e tti in d e k e n d is i d e kil ynnn altnda kalarak ld.
E rb ak an k ilin a ltn d a k a lm t ama henz Erdoan' kilden
yeniden y e n id e n y a p m a y a alyordu!
E rd o a n 'n E r b a k a n ' y o k etm esine az zaman kalmt.
H l b ir ile r i E r b a k a n ' 28 u bat'm yok ettiini sanyor, kl
lar sonra g e r e i E r d o a n aklad : AKP'nin yaymlad Tr ye
Blteni a d l d e r g id e M illi G r 'te n ayrlmasn anlatt:

" R e fa h y o l Hkmeti v e 2 8 ubat sreci birok ey Ye


den d n m e m iz e n e d en o ld u . Belki en somut
Partisi'nin kurulu a a m a s n d a yaand. 0 zorlu artlarda e
azndan biimsel olarak partinin kuruluunu b o< a

da

m ize sindirem em itik. Zaten h e m e n katlmadk yen pa^ 8.


)aye t FP k o n g r e s i n d e iki liste km as, bu yolun en b

ta|ar o la r a k a n la b ilir . A y rc a insanlarmz atma *

|jm
sn.

siV a s e tin d e n v e g e r il i m i b e s le y e c e k hususlarn n


dan bkmlard." (9 M a rt 2 0 1 2 )

Talebeleri E r b a k a n 'd a n kayordu.


u

arranla " E r b a k a n ats" altna gifen

k e ?- \ y o llarm iz m e k istiyordu. nce A

Mcadeleciler de
inkara v
, tirdnd-*:1

si Robert Pearson ile gren Mel J Enstits P-1'1"1"'


Ala ^ Hamm' alp ABD'ye gitti. VVashmg ^rdurmay^^
m d a k o v s k y ' y e d e v le t in
v n y o r d u ; e n iy i seen ein , e i

olj

"eben|nU syledi! Gkek'in "akl hoca-'


er,e hemen AKP'ye katlmadlar-

^ ern il v

O vonomn t'i yakn tanklarndan gazeteci Sabah tr


N m k u lis le r d e olanlar iyi biliyordu:
1 %
'Abdullah Gl gizli rakip olarak M elih Gkek'i gr 0
D o la y ly la onun kendilerine katlmamasndan memnund ^
Gfckek'in trl imknlarn ve gnlk politikadaki ustaln, bii
dibinden onunla baa kamayacan dnyordu. Tam h

^US*
re te E m ine Erdoan ile H ayrnnisa G l'n aralarndaki rekabet

v e atm a bilgileri bana ak ta rld . Hayrnnisa Hanm her yerde


~ a y \ip Bey m a m H atip li. ngilizce bile bilmiyor, ondan baba
kan m o .u r' diyorm u?" (S abahattin nkibar, T a k k e li Firavunlar
Krm z Kedi Yaynevi, s. 145)
M edyann gz Erdoan'dayd. O ise yeni kurulacak par
tnerle ilgisi olmadn gsterm ek iin baba oca Dumankaya
K v'ne ev yaptrmaya gitti! "Ben artk emekli oldum; kyme
dneceim " mesaj verme amacndayd. Oysa kimseye haber
ermeden -kim senin haberi olmamas iin uakla deil- karayo
lu v la Ankara'ya geliyor; toplantlara katlyordu.
Ankara Yldz'da, Politik Aratrmalar Merkezi (PAM)'nin
ofisrde almaya balad.
Yeni parti fikri nce milletvekilleri arasnda
min MTTB lideri smail Kahraman'n meclis
l o

o l u t u ;

j m

oe buluuluyordu sk sk.
A K P A n k a r a 'd a p i i r i l d i .
Erdoan'n Ankara'da brosuna sk sk gelen

a n

bir dne
evin

a k

is im le rd e n

bin

<; Meral Akener'd, kurucu olacakt.


Krdoan "blnmemeliyiz" diyenleri hep tersledi. Bunlafua
bir, d< Arn't!
^
Erdoan'n "siyasi akl" alaca kii Arn deildi; s ta n b u ^
J CSAJI) y<fsi C'noyd Zapsu gibi yeni evresiyle durum <e
Jendfrrne'! yapyordu.
A MP kapatld; M S P kuruldu.
M S P kapatld, RP kuruldu.

yy kapatld, l;P kuruldu.


\ y kitpaUUK *>P kuruldu,
/" 2 yaznda Milli Gr blnd...
Partici 20 Temmuz 2001'de kuruldu.
^
AudalH v Kalknma Partisi 14 Austos 2001'de kuru <-

M p h l a n F P ' n i n 1 0 5 m ille tv e k ili iki parti ( A K P


H|a b l n d . A K P ' n n k u r u l u u n d a hazr 53 m n

124 k u r u c u a r a s n d a E r d o a n d a vard.

Ve

ar'

' ltvekili oidu

A yr # m a d a d u y g u s a l a n l a r y aan d ; kararlarndan h
-Milli t i i i r i i " i i n d o k a l m a s iin
ki}iyk,
K. y a a n l a n z o r l u g n l e r p a y l a s ,ld; g l m e l e r d e . zvss, 7 *
klse d e p e k k i m s e g e r i d n m e d i . E rbakan nedense en ok Faruk
(^Vlik'in k e n d i s i n d e n k o p m a s n a arm t
Yollar y l e s i n e a y r l m t ki, E r b a k a n 'm kk kz Elif'in d
nne n e Cil n e E r d o a n g e ld i!
Erdoan

gn

K em al

D e rv i 'i A K P 'y e davet ediyordu

U luslararas g l e r n e z d i n d e m e r u i y e t kazanmak iin!


G elece k d g i i n s a l o n u n d a d e ild i artk...
G ele ce k , " t e b l i , c i h a t , m c a h i t " szlerinde deildi.
E r b a k a n h l " m i l l i a h l a n " t a n bahsediyordu!
l . r d o a n - G l is e v e f a s z l k y a p p ayr parti kurduklar iin
kendilerini e l e t i r e n l e r e u y a n t veriyorlard:

Kk ne karacaz..."
c u m h u r b a k a n oldu...

Erbakan H o c a m z a n k a y a
Miri b a b a k a n d i e r i

r b a k a n is e k a h r n d a n v e f a t etti!

arada...
1 d o a n , E r o l O l a k ' n n e r d i i d r t parti isminden

'

k a l k n m a l>a r t i s i " n i b e e n d i . 1
;XI," h - A l l a h . . .

* * *

F a s 'ta

j de

k u ru lan

k t vt> K a l k n m a
1

"Ilml slamc" ^
P a r t i s i " idi. N e tesadf-

.... v '

' Tlirkn.-n

,,

k}' K K U y e r f l Sicim leri Kn n

t-al?n,,*j n

s e l i m l e r i ivin tantn ve T\ ^
-> w *l*r K*n t a n t m v e r e k l a m ^al^na-'

c limhu^

T^

K i,

''-'m almas - 2005. rak s - ; '2(>0S' lr,k

k.<i.k>> .................................halsin lan


nin* D r^ani/asyonn

|flk g<v

' uMl

^ Kin

Lurum'"1* kimi

-'t'1*' 11

H trn v r v k l a m v a l ^ n n # ' 2

^mK*n K
*
Kin

*,imas

i m i n i n , lo ^ o a n im a s y o n u n u n ya
1 M m .rM rt M tr s i'n n C u n l u n K ^

n n p * 11' ^

A k P d e n s o n ra 2 0 1 1 rd e M s r 'd a kurulan "Ilml j.j


tinin ad n ey d i: "'H rriyet v e A d a le t Partisi"

1,1 fo

T osadt m ?
>ok sa

kukla o y n a tcla r" partilerin isimlerini bil

votviu?

17,1 S*

H i artc deil...
Parti p ro g ra m la r benzerdi.
P i e r i n d e k i k av ra m la r-s z c k le r aynyd.
Hepsi devletin ve siyasetin slamlatrlmasndan v

ji

m o k rasiv i a ld a tm a am acyla dillerinden drmeyen d<


ml B yk O rta d o u Projesi'nin "Ilml slam" partileriydi
Hepsi ayn ideolojik h egem on yan n rnyd; "kumartaek on om isi olarak tanm lanan; sosyal devleti yok eden, tketir
\ cclton. d olan -b o rsay tanrlatran, toprak reformlarna kar
kan neolibcral Amerikanc-Ilml slamc partilerdi.

Hepsi; BOP'un rnydler ve rakipleri lkelerini bamsz


latrm ulusal partilerdi.
Fas smrge olmaktan karan stiklal Partisi...
Tunus'un efsanevi lideri Habib Burgiba'nn bamszlk
Anayasa (Dutur) Partisi...
Msr 'n bamszlk Vafd (Heyet) partisi...
AKP'nin Trkiye'deki rakibi ise CHP idi...
Bu partilerin amblemleri farklyd.
AKP nin ilk amblemi ayiei idi...
^^
Prdoan nedense istemedi. "Ampul zerinde al11
lifi verdi!1
Parti kuruldu.
^ (,sij
AKP Cionol Bakan Erdoan, kurulu gn, H
Ankara Bilkent Otel'de yerli ve yabanc gazetecile,n
geti. Kendilerini ve neden parti kurduklarn anlatt- ^
"Kader" diye szne balad ve uzun bir konu, ^j|jkl1
Peerli dostlar; daha banda syleyeyim ki, partim1'^
hedet
alan v
irkin
dayal bir
lOue aan
|MMpolemiklere uuyuu
l'u siyaset anla) 1^ ^
v>-[i

arlsnda olacaktr. Diyaloga, hogrye ak, u* 0,jC.fl3!


,'iirid bir dil kullanmay kendine ilke edinen bu
^
________

Unl*an "hor oyi biliyor"; "l.-r eyden anlyor'du; - (H7


*onol morkv bina mimarisinin nasl olacakn ve Ivtla is-

8'

hsi Ivluledi.

ss

. . t

^.Vs>u''""

K o n u m a s n d a o n ok

V(. A|)

g elesi z e rin d e d u rd u .

v" '"Rl

P r d o a n v o A K I n e d e n y e n i pnrtly,, jj.,

|rtM

Cidarken hep E rb ak an n 'siyir,.. V(1|)|Mn ^ . ^ V ^ ' ," 1


anlaamadklarn sylediler. I li lcisi Vok(
'
Resele b ak ay d ...
Temel e l i k i l e r i n e o l i b e r a l i ,, m \ l I( Vnj Vl)|lyl K,Ilj|((||. n
ABD

iin, E rb ak an m /R elal lartisi'nl,, , M.... ........... .

nun hi n e m i y o k t u . S u u d i A rabistan . K.M.v ilIkH. ini

II

na b a s m A B D iin e r i a t ' n bir nemi yoklu.


A m e r i k a ' n n 2 8 u b a t ' a d estek vermesinin nnli'iu. Kcl.l,

m,i

Koalisyon H k m e t i ' n i n (K I-D V I) llahitkun I i ImI. h u ,........ .

yatifiyle neoliberalizm politikalar uy^hnmnHmln l. m nK


di.
i - k y l - m e m u r b u h k m e t loemlulc mtny (mvl IdKm
fiyat a r t r m g r d . F a i z lobilerine savtf lkl Vnk U(\Uy ir
laffuz e d il d i. z e l l e t i r m e l e r i ' sogk KkM; nkmne rkonnml
kamu a r l n t a l e p e d e n bir iktisat polilik*s Lkip nlllnr
baland. A v r u p a B irli i'in nltematili si.un lilkrlnv I1 ^ I*1
hareketi k u r m a k t . ra n v e L i b y a y l a yaknliiynM ^*'1 '-d*11' v " ll
A BD , E r b a k a n ' d r d a m a ondan sonn
llM
Hcevit v e B a h e l i g ib i n e o lib era li/.m e pek *<o*k l.kn..v.>n u "
salc", " m i l l i y e t i " p a rti liderleri vard. A IU ' mi

v.i|-'y

istiyordu.
Kukusuz Erbakan'n "yol kazas drm. d '"
mefine y a r a y a c a k m a l z e m e l e r i

sunJn

l
*
M,nlm n ,niMi.iHinala
larn

srail D i le ri B a k a n P a v i d l.evv v 1
devu v e r e n B a k a b a n E b a k a n srail U' m*'1'1 ^ ^
u z o r l u k l a r n e d e n i y l e im /a l a n a k w,,ln

h,pf

u r .K.u Ahtali|in

Babakan Erbakan dmlm* ^


.. f*pn,n
' Fxm an yle diyeeekli: "Trkiye' l;rl>,k<; wliirlna

k a ld

d|, * n

, \ r y 'V

L ;;.::

.l..*

, h v - i n d o s lla n n . '
>
11,1
^ ^ fon )

1'lI'k.N'4* 11**' 1

' L' n k t d n e m i atlatt.


t a k d i r l e k a r l a n y o r ." (21 Arahk

t e

y . lh k

M/I'k*.'

h^nM

I !*

k,; 2 8 uba|, H? uM,,r v r i ' . ^ ' ici,,,r i ! r ^ ' '

ik a la r m

d e e r le n d ir m e .

^ |v,|(lf'-,n

^ ..IH

bir d ^/adalama
oru'mi; ,,m " rk a: :, , , . . .....
..........................
1/Vf k.'*

Su| . ; m d e r n i / . m

c>> E r b a k a n l a r n k op rad o

Odalar Brl'nde balayan mcadelesini deg<


Montaj deil milli sanayi talepleriyle alay etti.
Bunun temel sebebi, Marx'n yeteri kadar bilinm
tisat temelli dnememedir!
eme<ir;,
Sonuta...
Hayat/tarih Erbakan'a birilerinin zr borcu oldufr
ler nne sermiyor mu?
Bir anekdot yazmalym:
Dnce dergisi NPQ'da Ahmet Hakan, sinema ynet:
Halit Refi'le ilgili ansn anlatt.
Dedim ki, Sayn Refi, 28 ubat dnemiydi, daha ok libera
aydnlarn bulunduu bir ev toplantsndaydk. Liberal aydnlar
RP'nin askeri kskatan kurtulmas iin dnyayla entegre
bir syleme, daha dorusu liberal bir syleme kavumas gerettiini sylemilerdi. Siz o zaman herkesi ok artm, liberal ay
dnlarn tam tersine RP liderinin, liberal tezlere

ya k la a n

sylemesini eletirmitiniz. Erbakan'n AB kart

m illi duruunun

ok nemli olduunu, bunu savunduunuzu

ev er

s y le m i tin iz . Bu*-

destekleyen szlerinize, oradaki herkesle birlikte

arm tm

Halit Refi, Ahmet Hakan'a o gn o evde unu s y le d i.


"1995 seimleri srasnda Erbakan'a ok ilgi gsterdim. u
her zaman ifade ettiim gibi ulus devletiyim, ulusal ba'
ym ve kim bunlar savunuyorsa ondan yanaym. 0 tarihte kan ve partisi ulusal onuru en kuvvetle s e s le n d ire n siyas top tu. Rakiplerine 'Bat Kulb' diyordu. 'Biz M s l m a n gavu ettirmeyiz' diyordu ve 'Atatrk hayatta olsa oyunu bize verr^
yordu. Ben de bu szler zerine reyimi ona verdim.' (Kasm
Evet, Erdoan ile Erbakan arasnda

ideolojik

fark ' 5I

Erbakan, ulus devletin rn...


E r d o a n , kresellemenin rn...
Erbakan gelecei rd. YU: 1993; balan ne dedi: ^ p
"Eskiden bize ilgi gstermeyen evreler imdi
r n m e y e alyo rlar. Eskiden yo lu m uza engel koya"^ '
engellerin, e k m e k ister gibi davranyorlar. Adeta e m em izi is,er gibi alyorlar. ,..., Bu adam lar ^
^
g e lm e m izi hogr ile karlyorlarsa, bunda

dr. A n l a d m k a d a n y l a b u a d a m l a r iktidara gc
lkar t m a m a k a r a r a l d l a r . Biz ik tid a ra geldikte

*0rluk

ik tid a rd a p e r i a n e t m e y i d n y o r la r ." ( 23-24 A a l I T * ^ b2'


naydm )

1 1993< fen;

Milli Gr hareketini uzun yllar ve sab.rla ad,m

dara taxyan Erbakan' drdler Erdoan ise engeller/bir br


at...
Tarih: 2 Ocak 2002
Yargtay C um huriyet Basavcl, siyasi yasakl olduu ge
rekesiyle E rdoan'm kurucu yelikten Lkarlmas iin Anayasa
Mahkemesi'ne b avurdu. Mahkeme bir hafta sonra Erdo&an'n
kurucu yelikten karlm asna karar verdi.
Erdoan, alt aylk yasal sreyi bekledikten sonra kurucu
yelikten istifa etti. Fakat hl genel bakand. Kurucu olmayan
biri nasl genel bakan olabilirdi?
Erdoan, 3 K asm 2002 seimine kadar genel bakanlkta kal
d; seimleri kazand ve Anayasa Mahkemesi 20 Ocak 2003 te
kuruculuktan istifa ettii gn genel bakanlktan da dm
tr" diye karar ald! At alan skdar'dan bakent Ankara ya
ulamt...
Tamam...
E rd o a n k u r n a z l k t a in s a n la r artacak kadar baarlyd
H a ssa s b ir z e l li i v a r d ; p a r a y se v iy o rd u ! Bu nedenle yine

ba para'yla dertteydi...
^ nu yine m al bildirimiydi...
Erdoan'n stanbul Belediye Bakanl1 dn
maLb?yanlarm yazdk.
^

, verdii
; olmad.g

>n

^ha s o n r a k i s r e t e , E r d o a n kam- g

ma^A y an n d a bulunmad.
Biz biliyoruz

ama...
. o la r a k 2 0 0 0 v-

'^ a n , Emniyet Gda Sanayi'nin perso


ruSu sonra
C Ma"
emeklilik b a 5v u n - Su y * *
, 5 ,7
b^i ? yaPxlan inceleme sonucunda, pr,rn
^ em^1
ve Erdoan'a 1 Nisan 2000
1

C^1' ^ rtk emekliydi!..

Q1

\ r>aa 2v\V tarihinden itibaren "3400008769950" sicil nu^a


;s\ a \ak'u^ik iki yl bir SSk emeklisi olarak hayatna devam etti
XlV e kadar nedense dier SSK emeklilerinin aksine maaj
v 'A A v m V ihtivam hissetmedi. Ticari gelirleri yeterliydi.
-

Mart 2008* te milletvekili seilen Erdoan bu saye


wun da sonuna gelmi oldu. Mart ve Nisan 2 0 0 3 aylan.
ti:'. 3o3 milyon liralk SSK maalarn ayr ayr eken Erdoan, 15
N j> a n 2C te emekliliinin durdumlmas bavurusunda bulundu.
? u tarihten sonra da emeklilik hakk Emekli Sand'na aktarld,
Gzel...
Fakat keinin ad "Recep Tayyip Erdoan" olacak ve bir sorun
ciznavacak!
SSKda k a r tl olan Erdoan'n ayn zamanda "0522030556"
a-

numarasyla Ba-Kur'da da kaytl olduu ortaya kt!


Ba-g-Kur'a 1 Ocak 1 9 8 7 'de kayt yaptrmt. 1 9 8 7 'd e stanbul
Beyolu7nda kaytl Sigorta Eksperleri Cemiyeti'nde "iveren"
grnyordu.

3 ilmiyor ki; bir kiinin hem SSK, hem Ba-Kur kayd olamaz
d! 3a-Kur'lu olduktan sonra SSK'ya devir olmalyd am a yap
mamt. Her ikisinde de kaydn srdrmt. ki kurumdan da
emek1] maa alamayacakt herhalde! yi de
desini kaytlara gre iki yl sreyle Ba-Kur'da kayd bulunu
yordu ve bir yl, 11 ay, 30 gnlk de hizmet sresi vard.
stelik Erdoan, Ba-Kur'a tabi olarak almt, fakat bu
dneme ait sigorta primlerini yatrmamt!
Aynca...

Bir kiiye emekli ayl balanabilmesi iin tm sosyal gv


lik kurulularna borlarnn denmesi g e r e k i y o r d u . Yan - ^
Normalde Erdoan'm emeklilik dilekesini verirken
Kur'daki hizmetini hatrlatmas gerekirdi. Y a p m a m tBorcunu derhal faiziyle birlikte demesi l a z m d . Yapn1^ ^
Biliniyor ki, Ba-Kur borcu olan sradan vatanc*a^ raj)rl^
tarafndan haciz uygulamas yaplyor. E r d o a n ' a yap1
Deveye sormular...
Nerem doru ki, demi!
Kukusuz...
jb'P
Emekli Erdoan'n " kuruluk" maaa ihtiyac yo ^
olduu servet-para zenginlerin bile enesini y o r u y o ^

Tarih: 5 A u s t o s 2 0 0 1
T rk iy e 'n in e n b y k irk e ti Kor R
Baka

Rahmi Ko, CNNTRK'te ^

^
^

kat>ld -

Kuru|u

0 un pr0granlna

imdi Tayyip E rdoan yeni bir misVona


para m eselesi. Tayyip Erdoan'da ok nar ,! !Unuvor Bu '
dan dinledik, b ir m ily a r d o lar para b i r i k t ir m i ^ T
im e . D o la y ly la o n u n m ali derdi olacajm, a a a n e , ^ * *

Trkiye Erdoan'n mal varln konumaya balad...


O scak gnlerde...
Erdoan, bir u ak seyahatinde gazeteci Tuncay zkan ile
sohbet etti ve 13 yldr irketlerinden zellikle lker Grubunun
distribtrlnden ok para kazandm syledi:
"Bana m a l v a r l m la ilgili sorular soruluyor. Yok istanbulAnkara a ra s n d a nasl g id ip geliyormuum? Yok toplantlar han
gi paralarla y a p ly o r m u ? Bizim toplantlarmz dzenleyen ar
kadalar u ak b ile tle r im iz i de karlyorlar. Afyon toplants d
da herkes k e n d i p a ra s n d ed i. Arabam 100 bin ma
bir M e rc e d e s . im d i s a ts a m 6 0 bin

yan'.

irketim var, 1 3 y ld r yap'yrum .


Riskv|errninAnadolu
Benim bir o r ta k la b irlik te irketim , U e
nCjrn 13 yldr da irYakasnn d is tr ib t r d r . ok iyi Para ^ za Mjfjyet)
ketim ok iyi kazan yor." (1 1 Austos

Milliyet g azetesi b u haberi k

Pa,> K . * * 11 '

verdi.
Fakat-

grubun^zla

ReCeP

lker grubu aklam a yapt:


"ok Para Kazandm' mane
J'bir ilgisi

b u lu n m a m a k ta d r.

re haberde 5 ^ r lker dl
Sad
IJ3 ylu
^

^ o a n 'm beyanlar, a r a s n d a ^ 5

bilgilen ^

500 * *

g r y m ' ib aresi ile IlgM


J ^ u k ; lker G rubu'nun h^

irT1ir,de

e.ru bulunm aktadr. Bunla

0 |arak i er^

lr grup olm ann doal son


ePo ve datm aralar ile

Ca A kt rleri tekil eder. Kukus

distr,

te'1lina.hijtrierl'n
distr

^ s3\a<

erevesinde faaliyet gsteren kurululardr,


serbest tic aret yapan firm a la r o lm a k a , bon arn
kar ettiklerin in g rub um uzu n ze

- r

g c an c; "sa b - - -

- .

duu kolayca takdir ed ilec ek tir" (13 Austos 2 X 1 y


Erdoan'n serveti gndemdeydi,
iddialar karsnda Erdoan ne yapt?

AKP'nin kuruluunu aklamak zere verli-vabarc - - mensuplarnn karsna ktnda unu syledi:
Partim izin Trk siyaset hayatnda getirecei cler n c _ b >
vr ise, siyasetilik makamn Dir 'kolay servet ve imtiyaz e
arac' olarak grme hevesine son verecek oluudur.

=:>
r*e:=-t

tznde yasa gerei sadece genel bakann vermek e


olduu 'mal bildirim inde bulunma' zorunluluu parti kuruc.r
merkez ve karar ynetim kurulu yeieri ve merkez dls;p n
yelerini de kapsayacak ekilde geniletilmitir. (14 Austos 2<X1

Ve ardndan...
H em en mal bildirim inde bulundu.
Hadi bakalm karm za yine Erdoanm mal bildirimi
nallah bu kez bizleri anlama konusunda y o r m a y a c a k t r !
Yalmz...
Bu blm e Erdoan'n belediye bakanl dnemindeki
varln yeniden yazamam. steyen o sayfalar bir daha ek.-'rak bu yeni mal bildirim iyle karlatrabilir. Ben \ine d'
kolaylklar gstereceim. Hadi kolay gelsin.
Tarih: 10 Eyll 2001
s t a n b u l 'd a k i a r s a n n d e e r i
R i z e 'd e k i t a r l a n n d e e r i

1.5

m ily a r d a n

m ily a r d a n

10

40

I" -1

m ily a

m i l y a r lira \ - <u

t. K a r t a l 'd a k i a r s a s a t lm t
N a k it t e p a t la m a v a r d :

340 bin ABD Dolar ve 130 bin Alman Mark.


E r d o a n , a y n m a l b i l d i r i m i n d e 21 y a n d a k i o h
E r d o a n ' a 2 2 0 b i n A B D D o la r v e 5S b i n A l m a n M a r k N
d u u n u b e y a n e tti.
E m i n e E r d o a n ' n d a a lt n k e s e s i d o l m u u :

174

C u m h u r iy e t

t a k la r " v a r d .

194

altn

ile n e o l d u u b e lir til m e y * "

,|

passat'.n yeni modeli 1 0 milyara ahn


(Erdoan'n Tuncay zkan'a syledii Mercedes ,
p ev am edelim...
'
yoktu!)
Erdoan'n Emniyet G.da'daki hissesi yzdp , n
19 'ye dm ama deeri 40 milyar liradan 9 Sm-,
U t..

y2de
,'raya ,k-

gu arada...

Yine lker rnlerini pazarlayan hsan nlda . s


tu.Erdoan'n yzde 12'lik hissesinin deeri25mUyarl7
Ayrca yine bir irket kurulmutu:

1L

hsan Gda Limited irketinin 1 milyar liralk yzde 12'lik


hissesi E r d o a n 'a a itti.
Ne k a d a r a y r n tl b ir m a l bildirim i deil mi? Canm siz de
hemen, " e m e k li m a a n iy e y o k ?" diye sormayn; onlar kk
rakamlar!
Yine de b e le d iy e b a k a n l dnemindeki mal beyanyla kar
latrdnzda b ir titiz lik grlyor. Tabii ki sebebi var; o gn
lerde E r d o a n 'n m a l v a r l gndem deydi.
Erdoan m a l v a r l n a k la d ama ardndan ne yapt...
D iyorum y a " d i li n i tu ta m y o r"!
Tarih: 1 1 u b a t 2 0 0 2
Erdoan, H a b e r t r k
Kulb p r o g r a m n d a ,

k an aln d a,

Hakan A\gnn Basn

m ily a r dolar cieil ama

milyon

serveti o ld u u n u s y le d i.
Bu s z ler E r d o a n 'n b a m belaya soktu.
,

Bakanhg,

nk b u s z le r m a l b e y a n n a uymuyord ,

ulkiye m fe tti le r i in c e le m e balatt.

, , 'ndanay

nin rd g a n ' ln s ta n b u l B y k e h ir Belediye Ba an ^

m0.

dugunH" 8 yiUnda verdi mal beyan'V' 256 milyar 138milyon


421

hb ey a n e t ti i m a l v a rl arasnda 2 ^
,n ra l.k fa r k v a r d . N ered en bulmutu-

^ var,lglnm

^ r ! arItay C u m h u r iy e t B a sa v c.lg (2001 /277),

p*turulmasm talep etti.

, . ,rhS edind'8 '


d|as,'vTgan ' 2 5 M a y*s 2 0 0 2 'de "haksz ma> "
cun'huriy^
C

a y r t 'e n s o ru tu rm a kapsamnda * *

^ ^ on d a

Bir ^ ' V ck i' i B e k ir S e l u k 'a ifa d e ver^ Qf l9 9 7 ylUonda* * *


y n d o la r m v a r ' d e m i s in iz 1
farklllt' d hU
" T,Z ^ r , g a y r i m en k u lle rin iz le

aklar msnz?' sorusunu Erdoan, Hu, bana Rro I


Ur. Bakasna gre farkl olabilir" szleriyle ymulad , ' - ? ^
ye tarihi byle bir ssvmna grmemitir herli l.i,. '
Sonuta...
A nkara

'

7. Asliye Mahkemesi, Erdoan hakkmu

Bildirim inde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzlukla M ^


Y asas"n a m uhalefet suundan W 0 yl arasnda hapis
d ava at.
ginlik kayna olarak ticari irketlerini gsteren Erdofo
bu kez, aradaki para farkllnn olu Burak'n dnndet>
klan altnlardan kaynaklandn syledi! Demek

ki Allah b

irket defterlerinin durum u nasld? Neyse geelim; bir de bu


defterlere girmeyelim.
Erd oan'n ifadesine gre Burak'a dnde 30 kilo altn takl
mt! (Siz hesaplavn; 2 2 ayar bir kk altn 1,75 gram.)
nsan m erak ediyor; nasl bir dnm?..
A hm et Burak Erdoan lm e sebebiyet verme davasndan
beraat edince; ardndan "askerlii yapmaya elverili deildir
raporunu ald ve evlendi.
M stakbel ei, 23 yandaki mam Hatip mezunu, R izeli Sema
Ketenci idi.
D n 23 ubat 2001 tarihinde oldu.
Erdoan siyasal yasakl olduu iin Kadky Evlendin^
D a ire si'n d e sad e b ir nikh treni yapld

Dem ek o nikhta 30 kilo altn taklmt! Ya bir de dn


saym ...
N ik h ta taklan altnlar, be ay sonra 23

Tem m uz

900r^1
-

A sg o ld K u y u m cu lu k 'ta bozduruldu.

Tutar 262 milyar 802 milyon 364 bin 384 hra idi.
^y0 rdli:
Dikkat ediniz, soruturmay yrten savc ne iddia u *. v
"M al b e y a n n z arasnda 256 milyar 138 milvon i
fark v a r!" N e tesadf..
23.07.2001 tarih ve 2501 sayl gider pusulas it
E r d o a n l a r a , 262.802.364.000 TL derne yapt
B in g o !.. A l sana yant!..

Peki...

Asgold A.. nedir, kimdir?..

,j \r

yle diyordu Erdoan: "...Terr, PKK, Gneyd


bilmem u sorunu, bu sorunu. Her gn yzlerce e U
bediyor bu millet. 2 0 yandaki ocuu, terristin ka ^
yorsunuz. Bu gen evladmz silah tutmasn bile dah
"
Bunun ad intihar cellatl yapmaktr."
Bu haber ardndan Devlet Gvenlik Mahkemesi Sa
Mete Yksel, Erdoan hakknda "Anayasal dzeni bozm
ebbs" iddiasyla soruturma balatt. Ve...
25 Nisan'da talimatl olarak Erdoan' ifadeye ard

Erdoan'm avukat Hayati Yazc haberi renince yanma


eski MHP'li yeni AKP'li Sadk Yakut'u alp Savc Yksel'in y
nna gidiyor. Sohbet srasnda Yakut, eski dostu savc Yksele
"aman tutuklama filan gelmez deil mi" deyince avukat Yazc,
Yakut'a sinirleniyor, "Nereden karyorsun!"
Savc Yksel tutuklama talebiyle dosyay Ankara 2 No'Iu
DGM Yedek Hkimi Ramazan Aksan'a gnderdi. HkimAksan )
tutuklama talebini reddetti.
Savc Yksel itiraz etti ve sre devam ederken Erdoan mec
lise girdi!
Bu arada yazmam lazm:
Erdoan 15 ubat 2007'de Cemaat'in Bugn gazetesine verdi |
i rportajda "Ben 159'dan hkim karsna km bir insan
Nuh Mete Yksel iddianamesini hazrlad. Talep idam, bent*
yaptm, kimi ldrdm. oke oldum, byle bir durumu
dm, idamn kalkmas, mebbet olmas en azndan mesafed
Gazete maneti att: "Erdoan: Savc idamm istedi. ^
Erdoan hakknda 159'dan deil; TCK 146/2. m ad d e
(
sinde, 'Halka ak olan yerlerde nutuk irat ederek, fesat
ya teebbs' suundan soruturma vard. Bunun kart1
deildi! stelik hkim karsna da kmad! Eeee...
Erdoan hep bunlara ihtiya duydu. Sebebi belli/
edilen adam!"...
Neyse, mesele bu deil.
O srete Erdoan' koruyan "sihirli bir el" vardBir parantez amalym:
. ted yj11
Savc Nuh Mete Yksel, Erdoan'n t u t u k l a n m a s 1
t veren mahkemeye 1 Mays 2002'de itiraz etti.
Tarih: 3 Haziran 2002

tranbul'da

Terrle

M cad ele ubesi poliseri . .

a yap a rk e n sek s k aseti "b u ld u ."


C ; Trkiye'nin ileride s,k a g 8 r r a g i ^

1r dernekte

stanbul p o t a ,

b u .d u g u

rek5

0GM

, N u h M e M Y u k V " tb " k a d m la * " > " grnti


Ankara'da b ir a v u k a t lk b ro su n d a ekilen 4 dakika 52 saniyelik
grnt ta rt m a y a r a tt. Ja n d a rm a Genel Komutanl Kriminal
Laboratuvar k a s e tin m o n ta j olduuna dair rapor verdi. Emniyet
Genel M d rl K r im in a l Laboratuvar ve Adli Tp grnt
deki kiinin s a v c N u h M e te Y ksel olduu sonucuna vard.
Hkim ler v e S a v c la r Y k sek Kurulu (HSYK) topland; seks
kasetini se y re tti v e N u h M ete Yksel hakknda kararn verdi:
Nuh M ete Y k s e l D G M Sav cln d an alnd.
Savc N u h M e te Y k s e l'e seks kaseti tezghn kimin kurdu
u hl o rta y a k a rla m a d .

Bu olay b u r a d a y a z m a m n nedeni Erdoan davasyla dorudan iliki k u rm a k d e il. Bilgim yok, kuramam. Ayrca unu da
eklemeliyim:
Tarih: 18 H a z ir a n 1999
Atv te le v iz y o n u F e th u lla h G len in eitli yerlerdeki e
betlerinden o lu a n b ir k a se ti yaynlad. Kasette Gle
yrdu:
.
-A r k a d a la r m z n m ev cu d iy eti slm gelecc1^*

,
h
^ ha_

lin garantisidir. B u a d a n A dliye, Mlkiye ' e' a

le ferdi

yati m essesed e, b iz im arkad alarm z 11 me\t


M e v c u d i y e tle r e k l i n d e e l e a l n p , o y le

^jr-jrnerneiidir.

g a ra n tim iz d ir Bi-

ani bunlar g e le c e k a d n a bizim o n c


2ini varlm zn b u n la r nabzdr.
oltalarn kefedin.
" stikbald e y r m e k iin sistem in puf n.
ferdir. ster
A SStem mde a rk a d a la rm z istikba e y

k,eri yerlerde

d k'ye de iste r M lk iy e 'd e a r k a d a la r m _

iw? vali olma-

u a rab at i y a p m a la r, tutulm alar,

y
h|dm olmalarl(
n; Slradan b ir h k im iseler takdir o l u n a n ^ ^
Bu
~ Fu*u k a h ra m a n lk yerin e ele Se1 dalar,m^

*W * ? M lkiy e 'd e ister A dhye d^ d a la r,m,Z,n


Mnasebetle bahsetmitim- A f

bU

^
*>

U arm ^ K \ ^ in ,iz Una o iin garantisidir. Yani bu a ,dan *


e. M v.vede uvati messeselerde bizim arkadalar
v v vVAotl kyle bir mevcudiyet gibi ele alnp yle de**
4 i a m e lid ir . Yani gelecek adna bizim o nitelerde t
n m z a r
Tanh: 11 Austos 2000
Ankara De\ et G\ enlik Mahkemesi (DGM) Savas Nuh
N ete Yksel bir yl akn yapt soruturma^ tamamiad;
420 hz. Numaral 2000/192 Esas 2000/141 d. numaraLr
e yukardaki szleri ifade eden Fethullah Glen hakknda yasaw.>. crgut kurmak ve ynetmekten iddianame hazrlad.
Glen bu iddianameden nce 19 Mart 1999'da ABD ve gitmi
ve dnrr.emti.
Nuh Mete \ ksel, bu nedenle Glen hakknda gyaben tu
tukluluk karan xanlm as iin bavurdu. Ankara 2 No'lu DGM
heyeti Glen'in gyaben tutuklanmasna karar verdi.
Glen'in avukatlan 16 Austos'ta stanbul 2 No'lu DGM'ye
itiraz ettiler. Ankara DGM'nin kararn stanbul DGM 28 Aus
tos'ta bozdu.
U gr. sonra...
U

S a rc N u h M e t e Y k s e l 'i n

i d d i a n a m e s i n i A n k a r a 2 No lu

I X j M k a b u l e tti v e d a v a a ld (E s a s N o 2 0 0 0 / 1 2 4 ).
" i l k e t a p t a d e v l e t e k a r s a v a v e r e r e k h e d e f le r e ulam a
v p r a ta c o l a c a n t e h i s e d e n s a n n ; m e v c u t s is t e m i ykma
r^ v e d e v l e t m o d e l i n e u y g u n b i r r g t l e n m e ile d e v le te alter
b i r s i s t e m k u r m a y h e d e f l e d i i ; b u n e d e n l e t m d ev let ora
l a r n d a , y e r e l y n e t i m l e r d e , s i v il s e k t r d e r g tle n d i i;
d e v l e t y n e t i m i n i k o n t r o l a l t n a a l a b i l m e k i in k s a vadede -
. <j aa r o l a r a y a n d a l a r n n g e t i r i l m e s i v e y a b u k a d r o la r ig al

j e r r k e n d i n e b a l a n m a s n h e d e f l e d i i ..."
T a r ih ' 1 6 E k im 2 0 0 0
l i k d u r u m a y a p ld .
h M e t e Y k s e l , F e t h u lla h G l e n 'i n t u tu k la n m a s n

4 A r a l k 2 0 0 0 t a r i h l d u r u m a d a ; 2 9 O c a k 2 0 0 1 ta r lh ll.^ U^ rllf
d a ; 2 H M a r t 2 0 0 1 t a r i h li d u r u m a d a ; 2 1 M a y s 2 0 0 1 ta n
m i d a ; 1 6 T e m m u z 2 0 0 1 t a r i h li d u r u m a d a ; 1 7 E y l l - i

d u r u lm a d a ; 6 K a s m 2 0 0 1 ta r ih li d u r u m a d a ; 12
,

2it )

^
^

Kasm ^

|i d u r u m a d a , 2 6 A r a l k 2 0 0 1 t a r ih li d u r u m a d a ; H

tl1

Yksel h e p G le n 'i n lutuklannrilsn ty, * 7

*% *>

N h M e ,C ^

W , km r g tle n m e s i

lw

SdVl Nuh

" l-m n iy e r u ,

k o n u su n d a r.m( , .

h ,nul-

..........

gir sonraki d u r u m a d a tank olarak dnemin Terrle M"


deleube M d r C a v i t e v ik ile yazar Ergn Poyraz'mdinlen-

mesini talep etmiti ki...


Bir son rak i d u r u m a y a , E m n iy e t Genel Mdrl'ndc ha
len

srdrlen F e t h u l l a h G le n soru tu rm as dosyasn getirece

ini sylem iti k i...


te o sek s k a s e ti 3 H a z ir a n 2 0 0 2 'd e ortaya karlverdi!
Fethullah G le n d a v a d u ru m a s n n yapld, 21 Ekim 2002 g
n Savc Y k s e l b u d u r u m a d a n el ektirildi.
imdi... S o ru u :
lk seks k a s e tin in te s a d f e n b u lu n m as hangi davayla ilgiliy
di acaba?

a) Erdoan
b) Glen

c) Hibiri
Geelim...

Knumuz, E rd o a n ' k oruyan ' sihirli el ...

. .

Avukatlar 3 Kasm seimleri ncesi Erdoan'n seilmesinin


nndeki engelleri kaldrmak iin youn aba 'm &T '_
ayatl Yazc Diyarbakr'dayd: Erdoan'n TC
y n_
run''klkler nedeniyle daha nce ald hj ^
i
' SlCl1 kaydndan silinmesini istiyor*- u
m, n .U DGIvI talebi reddetti. Yazc bir ust ma
>Jnln ly,arbaklr 4 No'lu DGM ikiye kar bir oy a
sa " b e s i n e

k a r a r v erd i. Tarih, H ^

akr'daki
ve itiraz
,ere 50

a rd > -

a n " a d l si-

' 'I kavH^IC1 Ve statistik Genel Mdrl ndtn^ a|Jrj.


\

HS4 ^ k t u r " b e l g e s i E r d o a n 'a r a h a t ^

annda Yarg'tay B asavc#


' n T C K 'm n

'M,i.

! Sabih K,nad J kU

3 1 2

maddesinden mal

pldugu g f *
>

be

M i l l e t v e k i l i s e i l m e y e t e r l i l i i m s*1' 1
201

o , v * ,
V X \

\ .

. V; v ^
~

. ,

> * , , - i.u ru fc n , ^ Wl

'

.
*
-* A w , 4 1 * *dk>rvvtuh
^^^riK'ir JU-.v'C*'itH'- 'j l -s v -t--*
S'1^'
^ e
'* - s M e w alan n ,
R -JC Tt
ce^koe
- *-x^aT ir az * 'J k t j:
e e v ii
"
K

* * * * ? . * : * { t t & i w t - U - s s i I Y>K R a jU ,
3K
ia i r ^
nr
-.

i * . - . &cz
d ee&

i,

. jecvsii^ fecstes%den k a r l d

-.Sv.

Ak?

tm \

knaasta

4t$ik2a _

^ j e c \ t c . : v V r ^ \ - r . k i k i n i n h a ^ h a k a n lk vajv

sr^r k r c s de^r. ^
^

^ v *-

-A ^ i

o iiM tJi

E r d o c a n s o r u n u >

tr :;. s oksun sec-r. L&nnm&hvd.


6 Br~jwdtaCv .
t

-> -

ayn y ntem ler

nLar nce denenmi ve h a i n l i ol-

_c_ \ i5 L im ',_
T s r i - j 7 Eyll 194c
T .4

p a r t ili d n e m in ilk b a b a k a n R e c e p F e k e r

koltuuna

c r u r a l t a m b r a y o i m a d a n T r k i y e t a r i h i n i n ilk devalasyon
< a r a n r i a k la d .
' i r k l i r a s i l k k e z A B D p a r a s d o l a r a e n d e k s t e n d i . O ra n , vaiz
d e 5 4 .3 't
3 u d e v a l a s y o n u n b i z i m t a r i h i m i z a s n d a n a n la m u vdu:
T r k e k o n o m i s i v e s i y a s e t i ; S o v y e t l e r B i r l i i 'n d e n u z a k la a ra k

A B D m e r k e z l i B a t d n y a s n a g i r m e k a r a n a lm t .
T r k i y e ' n i n i k i n c i D n y a S a v a 'n d a n s o n r a B a h n in yarum ^
<er a l m a s n d a 1 9 5 2 'd e k i N A T O y e l i i r n e k g s t e r iliy o r . Dog*11

a m a e k s ik ;

i k t i s a t t e m e l l i d i n m e d i i m i z i in h a ta y a p yoru*-

1 . A T O 'd a n n c e , b u g n d e d a h i l y a a d m z ekonomik ki

meJi

o i a n ik i u l u s l a r a r a s / A B D k u r u m u n a g ir d ik

1 9 4 4 't e k u r u l a n v e 1 9 4 7 'd e f a a l i y e t e b a l a y a n IM F ile 14


k u r u l a n v e 1 9 4 7 'd e f a a l i y e t e b a l a y a n D n y a B a n k a s !
7 E y l l d e v a l a s y o n u n u n n e d e n i i t e b u y d u ; A B P Id

deki Bat "Bu kurumlar olmadan dnya y n e t i p


7 E y l l d e v a l a s y o n u g e r e k t e b ir d z e n d e g * k li } ,'

^
'* ^

diyordu. T r k iy e 'n in i in e gird i i yeni

s i y

a s e .

. .

'Jperyalist Kemalist devrimcilere yer J L , U" yas,"da anKazananlar "35'ler" denen, (T rk iy e'y i kkA 3? edldller
gn syleyen) liberal Nihat Erim ekibi oldu.
yaPaca
En jakoben Kemalste devalasyon kararn anki
Recep Peker on ay sonra gitti. Ksa bir sre sonra dald
^
Trkiye, A B D ekonomik sistemiyle btnlesmo ,,rn
Demokrat Parti'yle srdrd. Ksaca anmsataym'
'
_ Adnan Menderes 4 Austos 1958'de yzde 68,9 oranmda
devalasyon yapt; 1,5 y l sonra 27 Mays 1960'ta askeri mda
haleyle idam edildi.
- S ley m an D e m ir e l 10 A u stos 1970'te yzde 40 orannda
devalasyon y a p t; d o k u z ay sonra 1 2 Mart 1971'de askeri darbeyle d r ld .
- S ley m an D e m ir e l babakanlnd aki II. Milliyeti Cephe
Hkmeti 2 1 E y l l 1 9 7 7 'd e y zd e 9,1 orannda devalasyon
yapt; drt ay s o n r a k o a lia sy o n dald.
- Blent E c e v it

10

H a z ira n 1 9 7 9 'da yzde 43,7 orannda deva

lasyon y ap t; b e a y so n ra gitti.
- Sleym an D e m ir e l 2 4 O ca k 1980'de yzde 32,7 orannda de
valasyon y a p t; y e d i a y so n ra 12 Eyll 1980 Asken Darbesi'yle
ykld.
-T an su ille r 5 N is a n 1 9 9 4 'te yzde 51 orannda devalasyon
yaptl; seim k a y b e tti v e a rd n d a n siyaset sahnesinden silindi.
~ Blent E c e v it 2 2 u b a t 2 0 0 1 'd e yzde 28,4 orannda- eva
bit7

n 8 e r e k le Stird i v e seim d e rekor oy kaybyla syas hay

t a n l a r n a s l ik tid a ra geldi?
fi 1
to P*a n tsn d a C u m hu rbakan Sezer

kitap
ar

S S T

d y e u y d u ru k ta n b ir siyasa, kriz kan ^

dev , n ek o n o m ik k riz p atlatld ve hkume.

k lirasna ^tl?

^ c e lUwaSy n k a r a n ald . D o la r 689 liradan <


1 [ J * Zer y z d e 7 .5 0 0 'e frlad.
^ rdm ^ ta D n -v a B an k as'n d an

d a 'e'

^arlan Ba' k,n


ominin dmeni

* o >
K e m a l D e rv i bak an yaplarak- ek<
T rd U, . . imci<
^
asyon k a r a n m so n K e m a l ^ * * * * *
aiklattia r. B y le ce bitii abuk o

Blent
203

Ecevit, 4 M ays 2 0 0 1 le MhUmi).

l)(

m e d y a "e k il d iy e v a / l a a Imij IihIi 1


ekil' d iyenlerden hin de AKI (

I m.u,

"H akk n v erem ed ii hir m<kam, d.M ( , , / j i , ,

babakanlktan hem de milletin gndeminden c<v

tiini ifade etti. Sonra ok kaba szler sarfettj;


- Mesaisini yerine getirmekten ciz...
- lkeyi hastaneye evirine...
- Millete kvma,
brak...
j
- lmn ertelenmesi, telenmesi, hayatn ya^ar.dt -
mna gelmez...
- Mazereti var; yallk...
- ekilmesini bilmiyor...
- Ecevit grevinin banda olduunu sylemi; ne _* rLdrme bizi...
- F iz ik e n km ...
- B itm i b ir insan...
- T o p l u m a y a ra rl o lm a y a d e il, ancak kendini
b ilm e y e alyor...
A n la la n o ki, insan y a lan n ca gerekleri daha a:
hrs artyor...
E rd o a n 'n bu kaba szleri a k lm a E m in e Erdoan v
larn g etird i...
Tarih: 26 K asm 2 0 1 1
s n>N\\V
Erdoan h g iin lalA fan b ilin e m e ye n rahalM ivk
stanbu l'da a mel iy at oldu . 2 1 gn monra Ankara \ a 1
v aa lan n d a l l<alabal gren I inine En lo an
o la m a d IL k e / mi byle bi I alaball- g \

n1 1
' 1

s'

a l a m a s n n s e b e b i eyi E r d o a n h a s l a y a l a n d a tk^ V
" Y e r i n e k i m ^ e l i r ? " t a r t m a s n n b a l f l m a * m d l , ,l
g i b i y a / a r l a r g a / r f e d e l keli i n d e ! m k o n u d a i " K 1

a l d l a r . S a n k i E r d o a n l m t v e verini* bi t .< M' "


y a / m a d l a r k? l m i n e I r d u f l a n b u n na l'k
A n k a r a E s e n b o f t a I l a v a a l a m n d a g / \ a b l ar na b ^ n" '
--------

- ....................

1 SpuytiMrvlrtin 1 ' Uv*, S<vnl N'utd


k.r^ koynm.nl lk .11 U r.*n l ld l.lmt* OMllnlMO Vl'u
r,| VVi11V Hr.mll tylunk 1*11 nm^lul >t<Hnluliv I
ncili/ IO PnftKI'mlrH lty H^nt
n '4 'I' 'l,,|r* '
(HiUli I Urk. iv*' 1 l Vi ln*|r' Im*vII !cmil I t Uf
1
2CM

j ,

(>'

' ^ ,:..

Dn hasta yatan daki Ecevit i

Gzel bit sz vardr: *Doyad,


W

5 7 " b am a

Devam edelim...

un-

Ar saldrlar karsnda Ecevit7in fizik


gc kalmad; kendisi gibi ABD'nin Irak'a*' ^

ama

kan Genelkurmay Bakan Orgeneral H s^ r ? 9'851" 8 kar?


sresini bir yl uzatm ak istedi; baaramad' H:'IVrko|l*'nun'

S 018'1H,lmi zkSk'G ll s s
Medyann gndeminde Ecevit'in hastalg., Diyarbakr
Emniyet Mdr Gaffar Okan ve Yahudi iadam zeyir Garih
suikastleri, "'banka hortumlar" ve DSP-MHP-ANAP koalisyon
hkmetine ynelik "Beyaz Enerji" operasyonu vard.
22 Austos'ta Kemal Dervi istifa ederek kabineden ayrld.
Ve Devlet Baheli siyaseten "intihar ederek erkenseimistedi.
Bitmedi...
Seime giderken CHP kartrld; Erdal nn gibi isimler is
tifa etti. Fikri Salar gibi isimler ihra edildi.

DSP blnd; Hsamettin zkan ve arkadal^ r^

Dnva

Ne olaca 2002 banda belliydi: NevL ediidi. "Yeni


Ekonomik Forumu'na Trkiye den i* * ^ Recep Tayyip
lider adaylar"; Kemal Dervi, smai . ABD'nin mttefiki
Erdoan... Erdoan yle dy
dir- IMF'ye direnenleri zntyle iz*iv
Sonra...

Tarih: 3 Kasm 2002


^imler oldu, sandklar al^1

rti 0ldu;yz'
oUU
AKP^rnC' ^
eeldigibi
ka*na

e 3 4 oyla 363 milletvekili karp


Erdogan t.pk 1 9 9 4 stanbul
nsl.yd,; DYp zde 9 .6 , MHP
>

^ ' n ^ pHpt,.2
^ ^
da kal*.

5.2 oyla seim

^Bakan Yardmcs Chenev

; ^
le grt
W ., ard,m c.s. VVolfovvitz ve
*
Kiv '*n8 ton'un talebini daha d a *
rk()glu kilisi em ek li" edld-

yaf-^

iyibir'i *

aindaki sihirli bir el" AKP

r ^ r ----------- ,o

^Jui11

Aj

desttf5

jnr^ Tjl.1'
^

ut ol3r< 3 e
en se1

1"
*

Mecliste sadece k parti vard; AKP ve CHP. kj p, rl


lam oylar yzde 53 idi! Yzde 47 meclis dndayd ve r
mokrasi" diyorlard.
Kazanmlard...
Hl sanlyor ki seimi AKP kazand; Gl kazand Ta.
Erdoan kazand!
Bat'nn "Ilml slamc" dedii Erdoan, "cppe
Thatcher" roln stlendi. Bat iin nemli olan kapitalist r
beral politkalar yrtecek yeni bir "yz"d.
Erdoan'n Amerikan dolaryla iktidara getirildii gn zi:
ortadayd. Biz bu "filmi" 1946'dan beri seyretmiyor muyuz?
Senaryo yazarlarn tammyor muyuz?
Seimden sonra hkmeti Abdullah Gl kurdu.
Erdoan'n nndeki duvarlarn yklmas zor grnyordu
Fakat seimden iki gn sonra devreye Erdoan'n hi bekle
medii biri girdi: CHP Genel Bakan Deniz Baykal!
T a r ih : 5 K a s m 2 0 0 2
E r d o a n '

z iy a r e t

eden

CHP

G enel

Bakan

Ba*

K a n a a t im e g o r e , bir i n s a n n s i y a s i s u n it e l i in d e mahkun.
m a s m r b o y u s i y a s e t t e n m a h r u m e d il m e s i n e gereke

m a l d r " d e d i. Y a n i, " N e l a z m s a y a p a r z ! "


A K P a k n d .
E r d o a n '

p a r la m e n to y a

ta y a n

s rece

start

A n a y a s a 'n n 6 7 , 7 6 v e 7 8 . m a d d e l e r i y l e ilg ili

n i M e r l i s 'e s u n d u . T e k lif t e , A n a y a s a 'n n m ille tv e k ili se|' ^


t e r lili in i d z e n l e y e n 7 6 . m a d d e s i n d e y e r a la n "ideolop
a n a r i k e y l e m l e r e " if a d e s i y l e , " a f f a u r a m o ls a la r b
k a r la r a k

y e r in e ,

"te r r e y le m i"

^
^

ta n m la m a s n n

n g r l d . A n a y a s a 'n n 7 8 . m a d d e s i n d e n g r p
le d e E r d o a n i in a r a s e i m y o l u n u n a lm a s h k n ^ f V ,!.''
M a d d e m e t n in d e k i " A r a s e im h e r s e im dneminde

p lr v e g e n e l s e i m d e n 3 0 a y g e m e d i k e a r a se im
if a d e s i n i n k a r t l m a s h k m e b a l a n d .

13 A r a l k 2 0 0 2 'd e T B M M 'd e A K P ' n in v e ( 1,1 "


A n a y a s a d e i i k l i k te k lif i k a b u l e d il d i.
1 9 A r a l k 2 0 0 2 'd e is e d n e m i n

C u m h u rb ak an

, Nl '
A 1

er, dzenlemeyi veto ederek TBMMcHp Parti Grubu 20 Arahk'ta, v ye,ad<- eiti
.Ugine desteini so n u n a kad ar srdr'

* *

C H P 'n in d e s te iy le A

0 * * * <367) * * * 437

Anay*.

* - .d,

*#

> 26

* i

nimsed*okl,fl aynen beMeclis'in aynen gnderdii Anayasa dejsilt|... .


Sezer onaylam ak d u ru m u n d a kald.

131 Arahk'ta

Tarih: 9 Mart 2003

Tekrarlanan Siirt seimlerinde, AKP'li Mervan Gl, Erdoann


seilmesine olan ak salam ak amacyla adaylktan ekildi.
Yaplan seim de Erdoan milletvekili seildi.

Erdoan nce milletvekili ardndan babakan oldu.


Bu srete...
Erdoan-Baykal kilisinin stanbul'da bir gizli buluma ger
ekletirdikleri id d ias da tartma konusu oldu. CHP kaynak
lar bu grm enin S ez e r'in anayasa deiikliini veto ettii 19

Aralk 2002 tarihinde yapldn ne srerken, AKP'ye yakn


kaynaklar ise grmenin Anayasa deiikliinin ardnda
ubat 2003'te yapldn savundu.
Ba baa grm enin ayrntlar muamma olar
Tarih: 24 Tem m uz 2007
Zlf Livaneli Vatan gazetesindeki

teinde, 2002'deki

o -

Erdoan-Baykal grm esinin perde ar

tarihinde karl

Deniz Bey ltfen hatrlayn: 1* A^ n ' i n e ^ S


^ Ankara gnnn akam nda N fe ^ j iyordun. A b d ^

Cumhurbakan ile grme

yse girme 11

bak an d , Tayyip Erdoan n ise

0an n

, n nce, WYP

rnam,tK

, Curhurbakan Sezer bir g1J

, nens^

^'"vekili olm adan babakan o


' UrkiVe'nin kaderi o akam eV
babakan olacak!' diye tu

jz 'Tay^P

in
dunuz-

rti <Wn ^

n,.!
k tehlikeU bir yUHayf!' dedin'Z
herhang
t n| ahsiyetlere kzdnz, H /
,Erdo^n
^ - ksiniz iki ay dayanamaz- ^
bu iddianza k a r ^ 1

bir kii deil, btn tarikatlarn birleerek Erbakan'm


setii siyaseti; arkasnda Amerika, Avrupa destei

1'rogram Trkiye'yi lml slam cumhuriyeti yapma Pr0p ar


Sizin dediiniz gibi iki ayda gitmeyecek; tam tersine, bu od"
bulunan herkesin siyasi hayatm bitirecek.' ki ay dayanamazf
dianz, 'Grleri gerei IMF ile anlama yapmaz, ekonomi
zora sokar ve dayanamazlar' tezine oturttunuz. A m a bunla
hepsi bahaneydi nk siz iki partili rejimin iinize yarad^
anlam ve seim sonularna sevinmitiniz. nk size ana mhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etm ek ye
tiyordu. Bu ibirliini daha sonra da srdrdnz.
O

zaman ben sizin Tayyip Erdoan'la seim ncesin

Beylerbeyi'nde gizlice bulutuunuzu ve bir anlama y ap t n


z bilmiyordum.
Bu gecenin tanklar var: nder Sav, Eref Erdem, M ehm et
Sevigen, Blent Tanla, Yaar Nuri ztrk.
Belki bazlar sizden korkar ve tanklk etmez a m a bir ksm
da bu szlerin doru olduunu aklar. Yani tanklar var. tekiler
de sylemese bile iten ie bunun doru olduunu bilir. Siz de
bilirsiniz.
Tartmann sonunda dediniz ki: 'Bu gece birbirimizin totog
rafn ektik. ki ay sonra karp bakalm. Ama rtu yapmada
Hangimiz hakl kmz?'
imdi, 2007 seimlerinin ardndan o fotoraf cebinizde11
karp bakn Deniz Bey.
Ve dnn; Meclis grubunda 'Erdoan' babakan Nl ^
diyorlar. Evet yapyorum. Var m itiraz olan!' diye bas bas
manza dedi mi?
>n
Erdoan la Beylerbeyinde gizlice bulumaya ve siz*.
milyonlar hie sayarak gizli anlamalar y a p m a n z a de^
(Deniz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli bulumann da tai b

B a r b a k a n o lm a k , e lb e tt e E r d o a n ' n d e m o k r a t i k hakkul'1
b u n u n iin o la a n s t a b a h a r c a m a k C l IP 'n in birinci
fiildir- stelik d o k u n u l m a z l k k a l d r l m a d a n . Bir n1illtlV
m a z b a t a s n iptal ettirip, A n a y a s a 'y d e i t ir ip , grub*1 b a S j 0k11'
alp, Siirt se im le rin i es f>**i,> lirdofca' m e clise sokmak v ^
n u lm a z lk zrhna k a v u t u r m a k iin

canhra ^ n

y z d e birini partin iz iin v e r s e y d i n i z s o n u baubak*1 ^


S i z e o (' n s y le d i i m Ki|>j( T r k iiyv ee ' i n kaderin i deft1" 1
20K

peniz Bey; szlerim de en ufak bir


,n 'yle deildi. Byle k o n u ^ , ^ 1^
Genel Sekreterinizin ve en yaklnar
numayl inkr edin. Ya da banz ^

varsa

ya

' Syle'
o,d

lanzda verecei yargy dnn.

8m* tarihin hak

Deniz Bey; ok ar eyler yazdlmn f .

y tartmaya kadar bir dostluumuz vard,


me zd im .

'

0 ak5amUn ar yazmak iste-

Ama hem du ru m a doru tehis koyamamam, h

derecede inat olm a huyunuz yznden hepimizi tehTiklve'


tnz.
Tayyip Erdoan'n yzde 34 oyla
irmesinin m anivelas oldunuz.

m eclisin te ikisini ele ge-

Daha nce R e fa h P artisi'n in belediyeleri ele geirmesi de sizin


oylar blm eniz say esin d e gereklemiti.
Tayyip E rd o an larn ve yine ok yakn dostunuz olan Melih
Gkeklerin en b y k ans sizdiniz. CHP'nin ise en byk ans
szl oldunuz.
Bu lkenin sola id d etle ihtiya duyduu bir dnemde, b
tn uyarlarm za ram en partiyi saa ekmekte, Krtlerd
Alevilerden, so lcu lard an ayrmakta srarl oldunuz.
Erdal nn, H ikm et etin, Murat Karayalu>.J
Ercan Karaka, M ehm et Moultay, Seyfi 0

a^ n ^ s m a k-

daha birok sosyal dem okratla el ele tuJU^l'^ p |1]rl idamla yar
danz gerekirken; eski M H P/lilerl' eski
fanm sac m ilitanlar parti vitrinine
Size defalarca 'B ir eyin asl varken

^ srar ettiniz^mse bak-

^ HP izg,s,nl

maz!' dem em ize ram en, sol politi

,e?

ettnZ-

. . . W His'e

^ a a la r v e s e k r e te r in iz i M e

sokarken' ^

n l 0 l m a ^ arlS

AvtuPa Konseyi'nde komisyon ba a

" M

. Bilgehan M r i

ki bunl.n
nak1 kmasaydm, keke szn ta

z.

peniz ^

> ' . n d i - nad.- Y .<* f '


, <
tu i d
ue
c i
L bif
" " I * ,/ hem
ab-l Basra!..."

* * > *

r ,k bundan sonra istifa etsem*

Zere

* *

Ar vo sert bir \azy d. Ama sarmak durumundayzErdoan ile Bay kal' hangi g yan yana getirdi?
doan Kasm seimleri ncesi ve sonrasnda alelacel
yesi 14 lkeye gitti; Kopenhag Zirvesi'ne katld.

e Kukusuz ABD'ye gitti. ABD gezisi tm gerei g2je


nne serdi...
T rkiye'nin A B P 'd eki Bykelisi Faruk Lololu, " s i y a s i ya
sakl' Erdoan'm W ashngton'a gelip grmeler yapacann
sylenm esi zerine, "u anda, en az 100 devlet bakam ra n d e v u
bekliyor, kald ki Tayyip Erdoan ne devlet bakam ne de baba
kan. Bu iler iadamlna benzem ez," demiti.
Sonra ne oldu?
Erdoan, Cneyd Zapsu ve ABD Savunma Bakan Yardmcs
Paul W olfowitz'in nayak olmasyla, Beyaz Saray'da zel proto
kolle karland ve George W. Bush ile grt!
ddiaya gre Bush grmede, "Ben, bir tek Tanr'ya inanyo
rum; sizin de yle olduunuzu duydum. Tanr'ya inanan iki in
san oiarak, birlikte ok iyi alabileceimizi umuyorum," dedi.
(Bir Liderin Douu, s. 349).
Trkiye'de ise gazeteler manet atyordu: "Muhtar bile olamaz!
Bilmiyorlard...
Okyanus tesi'nde baka "manetler" atlyordu...
Bunu amalym...
"Siyasi yasakl" Erdoan'n Beyaz Saray'da devlet protoko
lyle karlanmasnn ne anlama geldiini; 2003 tannli Ran
Corporation" tarafndan hazrlanan "Sivil D e m o k ra tik lslarT1
Ortaklar, Kaynaklar vc* Stratejiler" balkl 8 8 say falk rapor0
taya kard:
.
Rapora gre, dnya Mslmanlar; kktendinciler, ge *
iler, m od e rn ler (Ilml slam) ve laikler olmak /ere dort gru
a y r ly o r d u .
fll/,im a
1 K k t e n d i r d J e r : s l a m ' n i d d e t t e n k a n m a y a n , y a y - ^

ve s a ld rg a n y o ru m u n u n tem silcileridirler. Oemokratilc


n v e Bata k lt r n reddederler, la t'y a, t e llk J e AB
m u n lk hisleri beslem ektedirler.
2. Gelenekiler: lalam dininin
| , birlikte, aldirgan ve Jiddet yani.*, deildirler. K A
2 in

kyasla daha lml gr tarlarsa d


deerlerini gnlden kucakladU dan'^f^de^^,,
mokratik slam 'n rnei vegeic vas|. ^ m e z . Bu
,

O ta .

Iays ve uygulamalarnda k,psaml

sunda eylemli bir aray ierisindedirler H T .yap,lnas' konumindeki uygulamalar deimez esas olarak ; hammedd"elikte, o gnlere ait sosyal ve tarihi koullarn b **
b'r'

' *

da

Temel

stnlnn yan, sa, eitlik e &gWage ^

laydr. Bu deerler ada demokratik e s a s la r la b a d a m a k


tadr. slam dnyasnn, kresellemenin b i r p a r a s olm asn da
arzu ederler. Bu nedenlerle lml s l a m , d e m o k r a tik sla m 'n rnei ve esas vastas olmak iin en uygun olandr.
4. Laikler: Bat demokrasileri tarznda din ile devlet ilerinin ay
rlmasndan yana olup, din olgusunu kamusal alandan zel alana
indirgemilerdir. Politika ve deerler asndan Bat ya e.. )
olan gruptur. Bu olumlu zelliklerine karlk, genellikle yar d
mokratik grnm l otoriter bir yapy esas alan laik guru
unlukla solcu ve saldrgan milliyeti ideolojileri benim

Baknz...

Hi yle gizli sakl yapmyorlar bu ^

beijrliyor:

Rapor ak ak neler yaplmas gere

1. nce Dunk slam' destekle,


* sa,a, liderlik

llrle. slam'da devlet ve dinin y

^airece1 6

zarar v erm ey ece in i, aksine onu g

kktendm-

ancak ns

tevik

2. Gelenekilerin t a * " " j i *


lere kar destekle. S u f i l i ^ ^ ^ c k i l e 01' '
et M odem istlere yakn grten s
()rak hareket etm elerini destek

ka P

d.?

|efinin

3. K ktendincilerle m

a yetlerini aa kar, ya^ hramanlat'R


Sularn gndem e ta,

deStek|e' "

dlnciliin o rta k d m a n ol

^ t r

l,lk ve so lcu lu k tem elnCe '

,Jrrna heveslerini kr.

trfv

olu?
jj}

I i l ! " ' , " ? 1"

H ^ k

* 8 r lil?

" V ^ ......................m........... ................

N f V r t / i v M . I .............

"y ig ii'M

" S,,nrakl ^ r e c in, .

anlarsnz,

P%

.................. b y l e K a S)

Irttl k -,i

Paia1

.............. ...................

Ml.irii el- srltly0r,

rtlll J(| t |1F)|.

WlWMk l'H'lp,tinini'1gre; AI'DAnkara BykelisiErirP


M .k l, bir kripto g n d* e r i
* K2rtll,
S mm A;:k
#l..... ...... ...
llU) , t l U h n M wrad{|n jn san m iz|erjnj
*

\ H . ' U m v ( l y p i n n i n n l n n v e m e s l e k l e r i h a k k n d a inanl-

*rtli-'rtVrt tcili,' ulnn lirdofrm'm, pragmatik yan olduka gl

Im'ikmIiim

g e m i t e k i r a d i k a l slam c

evresinden

/rtkl^ntrtMi.irt n e d e n n l d n , ( R r d o g a n ) T r k i y e ' n i n bize kardan


e lik ili
d il

h l-,r,in i y n e lm e y i

k e n d i g r e v i s a y y o r ; ayn zaman-

A h um i k a n y a n l s ' diye* e t i k e t l e n m e k t e n u z a k durmak istiyor,

tu. mlt* j jo k ykn g r n m e m e y e z e n g s t e r e r e k , baz destekle\ i a d m l a r n l l , I r a k ' l a k i k o a l i s y o n g l e r i n e d e s te k vermek ze


re

1 1 11 k b i r l i k l e r i n i n k o n u l a n d r l m a s n a y etk i verilmesi ynn

d e g a l i y i , AH > b i r l i k l e r i n i n n c i r l i k s s z e r i n d e n rotasyonuna
r a / o l d u , A B D ' n i n u z u n z a m a n d a n b e r i m e v c u t olan arzularna
u y g u n b i b i m d e , K a s m 2 0 0 2 ' d e T r k i y e ' y i K b rs'taki zmsz
l k t a v r n d a n u z a k l a t r m a y a a l a n c e s u r b ir a d m att veimd
d a h a f a z l a s n y a p m a y a h a z r o l a b i l i r . 2 E k m e n i k Patrikhaneni!
I l e y b e l i a d a ' d a k i R u h b a n O k u l u ' n u n y e n i d e n almasna yaklan1
g e l m i t e k i b a b a k a n l a r n h e p s i n d e n d a h a ak grnyor,

AHD p u an n v erm iti; " o k " dem iti!


, .

1990'l vll,r'

l W ikih \ k s ta ra ln d a n y ay n lan an T rk iy e ile ilgili 19 bine yakn beig > ^ ^


2 0 IU
10 ^
a t'nna
a k
aduh
ar olan
ljnl0|
d a n JU
ub
p ti
n^
um ., d ip lo m atik yazm alarr/kapsyor. .. kl.|
irr Crin"1
\ e v l AIU>
AIM> y a z m a la rn d a B abak an E rd oan'd
oan 'd an, Er ve Hoa1
g 1 no^ n ) tl|Vt
n gilizci* k a rlk la r k u lla n la ra k olu tu ru lan "B rav e Havvk <C
Kl\sodildi|5ini o rta y a k ard . .............
-> F rd o a n A K P ik tid a rn n ikinci gunu, 4 K asm 2002 d
o
d
e
l
n .b lin / v a a 'ti sra sn d a eit egem en k kurucu devle
N

e n , U-K dovk-lo d a y a ,, "B e lik a m

miundo. 24
i....... .
I

K .h , V n M V n
, 1 1 , 0 no E rd oan ne de Gul ziyaret em .

y .

'
y

20< *^
nl k

r * * *

sitrk 'i d e v irt p o litik alar iU n ih a y e d e g . m e z ly e b

lifli1

Yunanistan
21

* * ^

t yJ

W ........

t*

ABD'nin haber dergisi Us /v


saysmda u haber yer ald;

eWS&WorldHn

"Washington ynetimi
dnya ap n d a b ir gizli p |an,
ls|arn' proj

nemli b a k a n lk la ra ba|, k a d r o ia ^ ^
camileri o n a rp im a m la ra e itim ' ' n mi'Var d o C'Aile
ediyor. A m e rik a 'n n iki yldr k am .r'V r; konferans|a' Uteyle
v
y ur- lslam dnindp r(
ar 0rganiie
dnya a p n d a olaan st
Buna g o re;

Beyaz Saray'n kriz

rtllyor-

2003 'te W a s h in g to n daki Ulusal S a v u n ' , Temrn


sraya gelip m u h te m e l kt s e n a r y o l , , ^ ^ * * *

durdurulmas iin Ulusal Guenlil Kurum.0 , , , , , ^


vunma Bakanl ve ClA'in 'slam Dnyasna Yard,m Eli' ba
gizli bir s tra te jid e anlat ifade edildi.
Gizli m e tin d e dnya apnda 'Ilml slam'n elinin glendi
rilmesine y n e lik alm alar ile slam dininde yaanan deiik
liklerle yakn d an ilgili olunmas gibi kararlar yer ald. Btesi 21
milyar dolar aan ABD Uluslararas Kalknma Ajans (USAlD),
bunun yard an fazlasn 'slam dnyasna yardm iin k
24 lk e d e , s la m i ra d y o ve televizyon

p ro g ra m la rn a ,

dini oMia-

ra, islam i d n c e r e tim kurulularna, Ilml slam tev


fa a liy e tle re m a li y a r d m yapld.

Tarih: 11 Mart 2003


,... emjnietti.
Erdoan, TBMM'ye giderek m e
Tarih: 14 M art 2003
B a b a k a n lk k o lt u u n a oturd

nierdegr'
, ^ sert yzn o gLl
Erdoan m
THye^

milletvekilleri
d. Erdoan AKP'lilere
26-27 ubat 2003'te toplat * unu ha|r
l ^ . , n(,
y>l ykl bir d bor deme. ^ .
* *
ekerinin Trkiye'de konu
j/jn vcrtn ge>
AKP

n,n A B D O rd u s u 'n a a|naS"' j Aiflk


Kf l il'
r.
W
oyu v ertn elerin i ' ^ i ^ , ,
.-lu ^
>k
r^ k e r e T B M M ' d e r e d d t c
K /.g n h g a s ln d a

^vekillerini perde ark a^ "c


^billatif en er, s. 3H7)

,&ydh
e[ k ' M c

ydu-

Erdoan kabinede ilk revizyonu y#pt; 1^iltT i Bakan y


Yak ve evre Bakan mdat; Solu nu k o llu k la r n d a n
ki bakan sadece ay 2 ( gtin grevde kalmt. Sebebi I
tezkeresi idi!...1
Asl dm eye yllar som a bast:
Szn dinlem eyip tezkereye hayr" diyen milletvekilleri,
nin zerini 2007 genel seim inde izdi. 14'u kendi isteiyle aday
olm ayan toplam 153 milletvekilini listeye almayacak ve partide
ki tek adamla gidiin en nemli admn atacakt.
Daha da nemlisi; "M illi G r"ten ayrlp AKP safna geen
lerin nemli bir blm eski dava arkadalarna ak ak unu
sylemilerdi; "Ben m illetvekilliine devam etmek istiyorum; bu
ans sadece AKP'de var!"
Drt yl daha m illetvekili olabilm ek iin "M illi Gr"ten ayrlanlarn o gnlerde hi sesleri kmad/kamad!
Babakan Erdoan koltuuna oturduunda belediye bakan
l dneminde yapt hatalar tekrarlam ad. Bu nedenle...
Amerikallar, 4 Temmuz 2003'te Kuzey Irak'ta Mehmetiin
bana uval geirince Babakan Erdoan yle dedi: "Nota, m
zik notas deildir; her aklnza geldiinde verilmez, iin ciddi
yeti var!"
artc deildi; Erdoan babakanlk koltuuna oturur otur
maz gittii ABD'de Wall Street Journal'e yle demiti: "Irak'ta
savaan ABDTi kahraman bay ve bayan askerlere, lkelerine
mmkn olan en ksa zam anda en az zayiatla dnmeleri arzu
suyla dua ediyoruz."
Artk nereden nereye demeye gerek var m?
Erdoan iin 4 Tem m uz'un anlam belliydi; 4 Temmuz
2001'de, Am erika'nn Ankara Bykeliliinde ABD'nin bam*
1 Erdoan, 2011 seim inde srekli " ek i G ' blgeden biz gnderdik" dedi. Do
ru mu, bakalm ... A BD 17.1.1991'de Irak'a saldrd. Birinci Krfez Sava 3.3.1991
bitti. ABD, 17.4.1991'de "K rtlerin yerleim blgelerine gvenli dnmesini sa$a
m ak" bahanesiyle "H u zu r O perasyonu " balatt. O perasyon, Irak'm kuzeyini MF
syordu. Yani blgede kurulacak "B arzan i D ev leti"nin doal snrn eki G
Trkiye'ye yerletirilm esine 12.7.1991'de Bakanlar Kurulu karar verdi. ABD k
lik ile Pirinlik slerine yerleti. Irak Z ah o'd a da askeri karargh oluturdu. V ^
G 'e her alt ayda bir T BM M 'den grev sresini uzatm a karar kartldABD Irak'a ikinci kez saldrarak blgeye tam am en yerleti. AKP, ^0 '
TBM M 'den ikinci bir tezkere kartarak, A B D 'ye Trk hava sahasn at,
G 'e artk ihtiya yoktu; A BD askeri artk tam am en blgedeydi ve "Barzani
leti" kuruldu.
214

^ .k g n d a y s y l a yaplan

' Amerika ve Erdoan'm tezk

'amal^a kat],

CP milletvekilleryle sm.rl,

akf

kon.Balyoz
l a c a k l L ^ - 'mika.
on-Balyoz davalaryla aalacakla,*^1
n< l a ! ^
nek
8^*

aBD Erdoan'n yzne glyordll. ,


Ama-

'

K yazmalarnda gerekleri dile m in

Bunu, VVikileaks'in yaynlad., b L Z

tolan Trkiye'yi kartracakt.


Ve

........ 6 8rduk' ABD krip-

Erdoan y i para
*

'

Tarih: 30 A ralk 2004

Kriptoda Erdoan'n svire bankalarnda sekiz ayr hesab


olduu yazlyd: "AKP, yolsuzluklara son verme vaadiyle iktidara gelmi bir partidir. Ancak bugn, parti iinde gitgide daha
fazla sayda kii ile akrabalar a ra s n d a ulusal, blgesel ve yerel
dzeyde kar atmalarnn ve ciddi yolsuzluklarn olduu g
rlyor. Grtm z iki kii bize E rdoan n svire banka
larnda sekiz ayr hesabnn olduunu syledi. Erdoan n
ginliinin kayna olarak olunun d^ un^
gstermesi, bir Trk iadamnn ocu ar
sadece yardm amacyla karlad ynne

, Aflarn
anatan bu

noktada anlamsz kalyor."


Yine bir aralk ayyd...
Ve 17 Aralk 2013'e ok vard W t e yazlan kripto 2010
TU 8 L Erdog.n- evril* 2 " ; ^

* i ....*

17 Aralk O p e r a s y o n u ' n d a da ^ ^ y i a k s belg^j ^ d i y ^

ra
konutu.)
Aradan bir
g h
u$u.; /\raaan
un gn ~
a|klamas u oldu: " E t e k l e r i ^ ^

jk101^
^

^nra, E rd oan suskunluu j ^ van &


Ben neyi ispat edecei111*

ktiruu

""'O" bankalarnda bir A'^

11

> . imdi ben b , , K y le blr


m illetvekilliinde durr"

Ben bunu sylyorU '

, n1
mi?*

y0k k ^

diyo-

d$ef 6

dur

' j, ' ' 1

'
*
^ kada>

'

N >i

Hi> N

u<h * n h \ l

, A , ' x ,v . \,*;vh. KHpix>daki iddidiDn

^ ^ k A n h k koliu^nu.i Ulih
''i * . m vv\ konusu oLhlm ni1. >j>if r

vUfcitt rtfio: ^ W k 1ik . .

" ' . v ,,. i'

V fcv'\ann o iu o a j g n d em e getirm esin i ".-l^klk" d ,


s-KMvin

.^ n

% i n bir ,Sinekle yine tartmal bir a t

a m u v n * a * n "B u u n bu iddial.r.1 sarlarak manet retenle


TnaTts5^ atan la: siyaset retenler, sylem retenler yarn mahc
an d a Nakdiye bakanlm dnem inde 'Erdoan'n]

vm dr diyen. Ergenekon Davas'ndan zanl olarak

m u a r ^ l
srfe

B u n yar de 2 r param varm ... Buna o zaman nemli

r: -vnaam: ^ sahip ktr, sonra zr diledi. Ve imdi Ergenekon


sam r elerakbui erendi ieride."
- - 3i anaeeJd g ib i' Ergenekon sopasn" gstermekten
K- sarm an

>zkaf 27 Eyll 2008 tarihinde tutukland ve

3nsiL _ : _-_;sr.e*.Jarinda srekli olarak "Bana suumu syle4 w e m e m p h e y e t in e seslendi. Suunu Erdoan syledi!3
da n oktam k o y d u : "B u iftiralar atanlar mfte' i r

:-:

- - : I

B v k e isi Eric E d elm an ' mahkemeye ve-

^^z^zr snrted:
s fn c L ...

Zj&~ t acrr.ac...
rttif& tr ir. gizli hesab gndem den hi dmedi...
i c vasmm tutuklu sanyken hayatn k a y b e d e n
nimsum; Kif Kozanolu'nun Aydnlk gazetesine gnde
^4.-22; i^annda, svire hesaplar" meselesi de yer
^ aitler ir naberinde yle yazyordu: "Kozinolu,
E.- ^

r svire bankalarndaki sekiz ayr hesapta

Hlfl m i' r
e paras olduunu aklad. Kozinolu
Ti*^itprTr G ie le rin i Alman stihbarat rgt BND nrfl
TrrjCirtJ zerinden 30 milyon euro karl} , 11
r ru

eC- vor.' (19 Kasm 2011)


*

I m r^

^ ir

uoir.

d t e k a r ; k ittJ te d v o rd u . (S .Y J

Matv* 2 t r : ; 1er A nkara. Erdoan k o n u lu : Bir u l


^ <0
^-- 'j- ~-r
Laj,JyoflJi''
n
- rj'.TEra tada
w ayaa
a
ck j i m"a/^r^ ^ ^a. hakJV
r''*tf*1-.J*n
m t jt ca

t*raeimj tjcier Zaten beddinj dedi de. jnj1


kuru Mju., KurgeneraJ Engin Alar 1

/< jJ* y o jj L
vrzm biJ.-vr ^eaaevj'ne a t id
2m

p*
... r .iik-nin basNM t|#
|v>/ p<;iv|f1

rl 5
6 yakini'g'yla k
BafansU/ "FErdoan
m Lider
bi,inen

nunda u satrlara yer verdi: "AK p ?" ba


svire'ye neden gittiini, gelirken art,li bir
*

f * *

dol a'

1--

m e r* k * * a

Mcl>
'rrit
nm .
_

* * .

Amerikan kriptolarnda Erdoan'n


m. Merakl olanlar; Bar Pehlivan ile B a n ' '? k'lenokyertutyazdklar Sznt kitabm okuyabilirler
er"0^lu'nunbirlikte
biri
Son bir rnekle blme noktay koyalmVVikileaks belgesine gre; ABD Ankara Bykelisi Eric
Edelman'n, 20 Ocak 2004 tarihinde VVashington'a gnderdii
kriptoda Erdoan ile ilgili u bilgileri veriyordu:
"AK Parti'nin iktidara gelii, Trk toplumunun yolsuzlukla
ra duyduu tepkinin bir sonucudur. Erdoan'n kiisel servetini
stanbul Belediye Bakanl yapt dnemde rvetle elde etti
i konusunda ortaya atlan iddialar henz kantlanm ^ ^
ancak Hikmet Bulduk, Mcahit Arslan ve Cneyd Zapsu git
Babakanin baz danmanlarnn son zamanlar
leme giriimleriyle ilgili olarak hkmete yakn esim..
sayda d u yu m alm aktayz...
Bilinir ki ik tid ar lekelidir...
u:tmet Bulduk gifr y3Kjr
Erdoan z am an la Cneyd Zapsu, * _
evresiyle y o l l a r n a y r d . N ele r yaann ,

rtt- K^l/
^Jr5 tVhlivan-Ban*

M*i'*'

Blm:8
E RD OAH -G LEH
KAPIMASININ GEREK SEBEB
AKP kurulm adan nce...
A BD'nin nde gelen Yahudi kurulularndan A n t i - D e f a m a t i o n
League (ADL) Bakan Abraham Foxman, sadece E r d o a n ile g
rmek zere stanbul'a geldi.
likiler Erdoan'n belediye bakanl dneminde kurul
mutu.
Erdoan'n babakanl dneminde yaknlama artt.
yle ki...
Erdoan, 26-30 Ocak 2004 tarihleri arasnda ABD'ye gitti. 2q
Ocak'ta HSBC Bank'm New York'taki merkezinde Musevi lobisi
nin nde gelen kuruluu olan Amerikan Musevi Kongresi nden
(AJC) "cesaret dl" ald.
AJC tarafndan o gne kadar on kadar kii dle layk grl
d; bunlar arasnda srailli veya M usevi olmayan tek kii la))1?
Erdoan idi!1
dl treninde AJC Bakan Jack Rosen,

Trkiye'nin

Mslman dem okrasisi" modeli olduunu, d e m o k r a t i k


^
re sahip, terrizmle mcadele eden ve Amerika ile srail in t
luuna nem veren bir lke olduunu ifade etti.
,
"Trk*'1
Erdoan, onuruna verilen yemekte yle k o n u tu .
^
ve srail arasnda her zaman varolan dostluk, karlkl anla)
,

gven temelindeki ilikilerin son dnemde

k azan d g 1

altn memnuniyetle izmek isterim ."


icfan*
Neler oluyordu? ok gerilere gitmeyeyim; Erug1
bul Uluslararas Fetih Konferans'nda yl konu11111^^lI5,ir
hudiler artk mazlum olmaktan km zalim hal'111
Hristiyanlarn bir dnem kendilerine reva grd ^
(1.
Filistinlilere uygulamaktadr. Bu vesileyle Yahudi^
rihleriyle hesaplamaya aryoruz." (3 Mays I ^
^^
1 s r a i l - E r d o g a n ilikileri h o /.u l u n c a , A P L K u d s ^
O d a t v ' d e n R afae l S a d i 'n i n s o r u s u n a u yazl y a n t v c n j:
s n a d l v e r m e d i k ; k e n d i s i n e v e r i l e n plal et
kinci D n y a S a v a 'n d a k i s o y k r m d a n A v r u p a
T r k D i p l o m a t l a r n a n s n a a tfe n k e n d i s i n e ta k d im ec

yatta o lm ayan T rk D ip lo m a tlarn ansna vt rilm*

lirl0 ^ 11! |U*i


^ iU. |.
Cji|c*ri ^l,rt,l|l'.il*1 ^
p J ^ 1
2 2.5.2(X4

Vedeim>? de Erdoan birden-i ,


kan, vermiti?
*'ran,anll|( ^
c,1'
S

Erdoan ABD'den dnd ve s <


nuw: -Ainenkam n dnd
)> Diy a r b a k r ^ te b u Pr iinde bir v, d

Bunu baarm am z la z m !"

'V .

? b,rnu*rki7 ai

Tam da o gnlerde srail, Filistin.esald|rd,


Un igal, sunuyordu ve her gn yzle |rakl,
mm
Bu durumu protesto etmek iin TBMM'de h,diri vaUrul|u>'ordu
"Komumuz Irnk'ta koalisyon glerinin ZuliL
lerini... srail birliklerini* masum Filistin halkna yneliklldm
lann iddetle knyoruz." Irak'ta ve Filistin'de yaayan Mslmanlara kar ABD ve srail'in yapt zulm knayan bu bildiri
ye Erdoan'n talimatyla AKP'li vekiller imza almad AKHiler
imza a t m a y n c a , b i ld i r i 25 M ays 2004'te TBMM CHP Grup Bil
dirisi olarak y a y m l a n d .
srail e ski B a b a k a n E hu d Barak, ABD Kongre yesi Jane
Harmon ve a r k i y a t Prof. Bernard Levvis ile birlikte 13 Ha.

M04'te ABD'de bir panele katlan Erdoan yle konutu: Ben


Barak'n balatm olduu bar srecine

byiik

Vln Barak'n b a l a t t s r e devam etmev . - a'

^ kiklma-

bir frsat te p m itir . E e r o zaman oturulan m ^


y yd isabetli o l u r d u . u anki sknt budur
dayam o la n b i r A r a t a t barn nnde

merdiven

d 0|aInaz Bu ii

r e

^lklar a r a s n d a zebiliriz/ '

a ge,m

Erdoan 8 0 y a n a g e l m i A

T * m e r e .i k , E gem en
g r m e le r y a p m a k zere -

yjni|J'

H avaalannda gazetecilerin ^

m tJ?*

iWr

' i l e r i n i n , ilikileri d a h a da pe '*

Bjglf !" ^ ^ l u n i * '11

A'|m belirtti. m e r e lik ve W

!t,n,..l--r .. . pll

^ y e g i d i p Ya h u di k u r u m l * ^ elik. ' er g e l m i k e n a n m s a t a l '

,n u r"

o je s in d e T B M M ^ ^ V o l . ^ '
1 terr, srail'in yaptnl |St

l**3
(...-"'1'

C !'. I t i l t * llr w

rall i

rrkfy? { u m h u r i y e t i 'n n baske


ft<?f>dor

Her/i

anma

b nt nle'

' A ^ l j k M U y j n i i k , * < /,', A n k a r a B y k elili i, Anka"'


K . t p h j n * Kttnftrt'jtnto fy iU r f* /r ? a Siyrm izrm and!

ArdtfuJar..

I id flfM j, I M #yn 2W> tarihleri arasnda fsraiTe gitti


1

uji hu jt>a$kar ' A * fW K a t.^ v ve B ab ak an Ariel aron

$0(i$t.

srail'i 2(JC>4 yj
Harran lideri eyh Ahmet Yasin'e suikast dzenlen * ,*
tevlet terr yapmakla sulayan
lrdogan,
> frr
- p^esajar vererek, antisemitizmi,
bir insanlk suu r: kfaguru .fade etti. Her ne kadar daha nce
srail'i terrist devle" olarac n&efendirse de, F.rdoan, Kuds
ziyaretinde srail'den " s a r ^ uaklar (Heron) satn alnmasna
dair bir anlama rrz a a - herr. de Trkiye'nin M-60 tanklar
nn srail tarafndar rraderrze edilm ek konusunda anlamaya
vard.
srail'den dcrjer d&rmaez GAP blgesmdki topraklarn b
yk ogu rlu ^ ru . asn Ircac- trmalar ve kiilerce yrtlen
'Yahudi Urfa Prc*esi'r:r. teadra ati. anlurfa'nn gbeindeki
bu projeye srail ohaam st bir mali destek verdi.
T r k i v e ile I s r a r m "z z z r i s k i le r i iv iv d i. B ir rn e k dana ver e y im ; S u r iy e

m a ^ n s ri a r a z n n

M a y s 'n d i T B M M

G ene* K r h /n n

te m iz le n m e s i -

g n d e m in e g eld i. 510

k ilo m e t r e u z u n t a ^ u r d a v e 21 n b m d e k a r lk a r a z in in t e m iz ^
m e in in m a liy e t i 300 z i - t o r 3ia r d . A K F r u n e rd i i ,vaS
' n c e t e m iz le , s e r r a 4 - in i i ic i" d iy o r d u . A r a z ile r in t a l ip li

sraillilerdi^
Erdoan. 23 Ma\>2L'9 g r partisinin Dzce DKngreS^ ^
eletirilere yle oe^ar irerdi: 'Parann dini, milleti, rk
Bunu byie bflmz~ _\rra zrra zbdr, kendisine uyg1111
n e re d e b - u lr ^ *

ck p u k a a r"

I kat-. EvSoxn AKP s as etneklilerini dahi ikna e


v e t a s a n 26 N O ^

G e m i K u ru l d a n g e r i
P e k i v a n a r ^ s j '- r u f
~ a a k t , b a k a n la n * u -

G a la t a p o r t F t v ^

s?

Ve en U*s__
^ rj da IfTT
srail ile Erdc^an s 1- ecnm z 2004 te Ankar

Aklan anlam ayla Trk ta rI11

fera Kum u kullanacak ve Anan!, ^di. T


Evet...
d !u ohumu r S l s

. JINSA (Yahudi M illi G venlik B


_ JEWISH COMMITTEE (a

' *
stits)

. USIP (Birleik D e,le er

fc*,,.

f ile tin kontrolndeki

srail Cumhurbakan imon p

8a' a heP destek 4 *

geldi. srail Babakan. Ehud 0 1mert s,,/

,207'de Anka^va

bir hafta kald. Yahudi Konseyi Bakam Pier

* Trkiye'cde

st
dzey Yahudiler Erdoan'n ziyaretHer, ofdu^"3'001"g'bu
Erdoan da srail'in istediklerini verivnrH i
2007'de Suriye'nin gizli nkleer reaktrn
ye hava sahasn kulland. Keza, israi|Lbnan,
^

sonra Hzbullah a yenilip geri ekilmek zorunda kalnca, blgeye AKP em riyle Trk askeri gnderildi.
Siyasi ilikiler zam anla bozuldu.
Bunun nedenlerinden biri de Hamas't...
H am as'n 2 0 0 6 ban d aki Filistin Ulusal Ynetim Meclisi
iin yaplan se im le rd e n zaferle kmasyla Trkiye, Hamas ile
grmeye b a la d . Seim den sonra Hamas n snr
derlerinden Halid M eal Trkiye'ye geldi. Bu ziyaret, Isra ve

Amerikan K o n g resi'n d e Trkiye'ye ciddi eletiriler yone


sine sebep o ld u .
srail'in 2 7 A ra lk 2008'd e Gazze'ye sald

ji^kileri gerdi-

lurk kam uoyu v a h e t zerine ayaa kalk

50OO ev,16

srail v a h eti 2 3 g n srd; 1300 u s 1


hkmet b in a s, 2 0 cam i yerle bir oldu-

Aa varu-

d efinde Erdoga" ^
oasbaMnl

T rkiye'de z e llik le solcularn

]|k2008'de

biniyordu ki...
Saldrdan be gn nce, 22

L nhurba5kanl

ard,n'
be

U(d Olmert yine Trkiye dey bakamn ^ ^dt^ ErJ


dan Erdoan'la grmt- Ik
<IklanII,a
rmt. Ne konumulard? jddia ^
Biiy ^ |
an- Olmert'in kendilerini kand
H a b e rt rk te le v iz y o n u n a

1 'abby Levy, E rd o a n ' yalanla*3

'

,v
ghudL

Erj.'
:-

vikvlx U \\ t ',Kk,>vMm'il I i .i i v ,. .j

^li

v.U*l S\\ xlc l\lx',n m lv,tl m .koi


vX4 t H ^ t k ^ K u M ^ u ^ k

l>m vV

w it

k u

tlo ^ tu *O v M v i|n 1

,1l,'*ll,,

u ih Io

\BP w

Im .u I tu H u u .ts.t Kkj l o ^ i v m i u Vr ,

b u n u jm ljv.m \vvrviu

l m noseU b u u t u nslnl
l*|
| ^|(... tJfl

d m a n l k ettikleri b k sistemlerin koruyucusu sol'un

m as Bat d j J r tk U\lir>;inlklo karlanyordu. "lml si'.J,


.un.\vnu'\vwkli'nm anlam lard. UrdO|f bunu kavra n
yvxdu . B u n e d en le ...

svire n m Davos kentinde her yl yaplan Diinya Ekonomik


F o r u m u n u n . 30 O c a k 2009
M o d eli

ad l

tarihli "Gazze: Ortadou'da Bar

oturumda. srailin Gazze'ye kar tutumunu an

imon Peres'in alklanmasnn


a r d n d a n . E r d o a n , "insanlann sylediklerini alklamalarn]
z u c b u l u y o r u m ; nsanlar lyor ve ben bunun olduka yanl
d u u n u d n y o r u m " dedi. W ashington Post'un ke yazan
o l a n moderatr David gnatius oturumun bitmek zere olduu
b e i n e r t k . E r d o a n ' d a n konumasn t a m a m l a m a s n istedi. Er

L atan

srail

C um hurbakan

d o a n , P e r e s ' i n 25

dakika sren konumasndan sonra kendisi

verilmesini ikyet etti ve "van mint" (ngiliz


" b i r d a k i k a " a n l a m n a gelen "one minute" diyerek) paneli ttrk
e t t j . E r d o a n ' n t a v n B a t ' d a eletiri konusu yaplrken, Ortado
^ u ' d d k k i m i M s l m a n evrelerden byk destek grd. Tart#
n e :2 d a k i k a

m- b u y udu y l e ki o gnlerde Ankara'dan VVashington a


I" d a m g a l b ir k r i p t o u lat...
<

A B f / n n eski A\nkara
n k ara Bykelisi
nuyuKes James Jeffrey

^^ vtf

gnderilen "kiiye /e
Eki m 2i*W ta W l shngton'a

|rdl,K

"nral B u y k i'ls G a b y

Uvy

p r o b l e m l e r i n i n izin*

rlt.u^ /l1

M^r .ur j y o r " b a l k l kriptoda u yazlyd


"Ji-vy, Erd o an 'n s'rtlifini daha ziydt, t)k
m> brh**yata bi#lynr: 'O bir kktendim i I**'

^inj adlfl
yorunv ^

n r i rr t 'diyor v<* bu rH*fr*tni dt* evrecin* yayy

>jtjjt^unlllZ^

hk m etinin hem iinden h*m dndan irtil

^ |a>ll,slir\,

yU rU , r r y ^ n l n l*ril'U- ilikilerinin kK jW *
y a p t r m / k<#nu^nalf/ l<evy nm l.rdofta
n e fr e t e d i y n r ' te/n d n ru laff* rftilm n d t (

s io u li

\l0,ak e d iy o ru m ; l\rdo^an'n s 0,
M

* d

O d S n o n ^ s r . n l- 1 m k y e ..,r( m
lJoj*P*

O E C D 'y e y 0 olmasna ^ ^ ' ^ megin

Gazzo yo v a rd m gtren M avi Marmara'


tarihinde srail k o m a n d o la rn n saldn d n i^ 3 1 MayS 2 0 1 0
ldrmesi ilik ile ri k o p a rd .
,evP dokuz ' rk'
A D U ^ U m A h ra h a m Fuxman d , i Anw lan
Bakan H lla ry L ln to n a yazd mektupta,TrkHH ninHamas
ile ilikileri o ld u u , kaynak salad.g, dolaysyla terrist rgt

olarak kabul edilm esi gerektiine dair taleplerini ortaya koydu


ve Gazze'ye yard m gtren bu filonun provokasyon amacyla
yola ktn yazd .
Ne\v York'ta yaym lanan Yahudi gazetesi Fonvard bal att:
Trkiye ile srail arasndaki ak ilikisi bitti/'
kili ilikilerin ciddi manada soumasna bir rnek de srail
Savunma Bakan Ehud Barak'n Milli stihbarat Te
(MT) mstear olarak atanan Hakan Fidan m Irar
H ve ran a g iz il askeri bilgiler aMarabileceg, *

etmesiydi.
SOnUta-

p'nin i politikasna yansd ve

Erdoan-srail kavgas Trkiye nn P

devreye Cem aat girdi!2


O dnemde...

muzlarnda ''eh^ljk
^

sra il'e k a r T r k i y e 'd e c e n a z e M

Ri'ar ykselirken, Fethullah ,l .^ - y , knad' ve


Eklenmedik" bir aklama yap11'
' haWW*t J * * -Mavi
^ B ^ ^ , kta saat 07.30'da
^ l e r i Kurmay Bakan, Koram

^ a r a ' y a korum a ve refakat ii" s3 ' * ; , b r e l i m - l


5

,,

-v.* -

. ^ T r k i y e gelen 59 kiilik A m ^
lo\
heyeti Babakan Mesul Y . ^
ABD'nin en etkili Yahu
m^an bastrld ortaya kt-

p?ll
Bu ^

j s

(Af11

o**.
k

til,n

iz in a lm a k gerekirdi dedi. Bu yaplanlar, Urafl <j,


hie saym akt,..
E rd oan srail kavgasnda G le n 'in s<jf belliyjj
K avg a ok ac m a s/ olacakt...
En baa dneyim ...
John Hughes-W ilson/ ngiliz askeri stihbaratndar \\
rtbesindeyken emekli oldu. S o u k S av an Ksa Tarihi-Asfo
tih b a ra t H a ta lar v e H a ta larn H a sra lt E d ilii; Bir Amerikan '
Joh n F itz g era ld K en ted y S u ikast gibi kitaplar yazd. Halen BBC-

David Dimbleby ile birlikte istihbarat konusunda prograr yor. Royal United Services Institute (RUSI) yesi.
Trkeye evrilen K u kla U stalar adl kitabnda, dnvaola
nnn ardndaki casuslar, hainler ve gerek yzleri yazd.
Diyor ki:
"stihbarat t e s to s t e r o n ykl bir yiitlik yks deildir C
ok daha ak bir ekilde yrtlen, ounlukla sradan bir b gi top lam a, okuyup kararlatrma, yorumlama, deerlendire
ve bilgiye ihtiya duyan karar mercilerine onu aktarma i o'
(...) Ancak Souk Sava tarihinin de gsterdii zere, isthDa asndan asl m e s e le bilginin toplanmas deil, yorumla^
sidir/'
Yani aslnda istihbarat y o r u m la m a ii entelektel bir u
m gerektirir; bilgiyi y o r u m la m a k iin bilgi birikimi arttr
yazarl da y o ru m y a p m a s y la istihbaratla benzer,
suz y o ru m bilgi temelli o lm a k zoru n d ad r k, kahvede
B e y 'd e n H seyin A a 'd a n nitelikli olsun.
O halde: Bilgi art!
E r d o a n -G le n k apm asna b a la y a b ilir iz ...
Tespit 1) H akan Fidan M T Mstear olunca lsral

i , /"
I tl*P

terdi. " H a k a n Fidan ran'n adamdr/'


Bilindii gibi;
^
a) H ak an Fidan'tn uzm anlk alan nkleer si la 1 111
n k le e r program ile ilgili g r m elerde 1 lal *

f 11n

tem sil etm iti.)


b ) srail. ran' nkleer b o m b a y a p m a k l a tn
c) ran'da son iki ylda dort ranl nkleer u
224

^
j\i

(j ,r.
^jti'v

[VTMstear Hakan Fidan jr,


MeSele bu soru deil.
srail

' 11 hedefindeki

Cl nU degy m|?

H akan Fidan t -

gir*
Cemaat!

' ' rkye'de kimin h


defme

peki kavga ne zaman nasl balad,?


Yer: Oslo...

2009 veya 2010,

kesin tarih bilinmiyor


PKK diasporas Mustafa Karasu ve Sabri Ok il
Yardmcs Afet Gne ve Babakanlk zel
lkMstear Yardmcs Hakan Fidan bir araya g d
ordinatr lkenin temsilcisi vard.
"
" " '
Konu PK K ile b a r grm esiydi.
Neydi bu g r m e n in esas; sorudan nce ksaca Krt mese
lesinin nereden n erey e geldiine bakmalyz...
Erdoan, 1 9 9 0 'la rd a farkl konusa da iktidara gelince, devlet
politikalarn a y n en u ygu lad . "Krt sorunu yoktur, benim Krt
vatandalarmn so ru n lar vardr," gibi mulak demeler verdi.
Ancak

ABD'nin igal ettii Irak'tan

ek ile ce in in belli

lma*'yabe'

raber Kuzey Irak'm gvenlii tartma konusu o

Araplar ve ranllardan koruyacak bir Sara


Oyuldu. ABD ve srail iin Trkiye bkm a
Erdoan, ekonom ik ina srecine k
etme[; istedi- Irak
siyasal hamiliini stlenm e ihalesini a u
^ benzerleri

Petroln Bah'ya tayacak NabCC


proje
Trkiye'yi yakndan ilgilendiriyor
lkemizj bol^
^enzersiz konum unu deerlenc
^ bjr enen1
ayann enerji haritasnda bir m erkep ^
ayau
, a^ne getirecek o la n b ir dizi pre
iridir/'1
.

oru
da

j(iirtlerle
kendi iind t

denklem ierisinde Trkiye'n^ ^

daha ne

^ Unlarn zme zorunluluu


^

atm ann bitirilm esi ar


asndan da durum uy

^K|>Tantm ve M edya B akanl a Brdog

s * * ' 1* '

110
2t i

l'ailv. 23 Ocak 2003


M illiy et

gazetesinin manetinde bir fotoSrat

ha2,
^
^
n bu fotorafta; PKK yneticileri
Kaytan ve i lalil Ata ABD'li st dzey bir asken
salda oturup konuurken grlyordu.

* *

ABD-PKK ilikisini gsteren bu fotoraf ne dkn ne


lraka yerleen "yeni komu" ABD, blgede >av* **
ve milliyetti Araplara kar. PKK'y mttefik olarak .
ABD'nin blgeye geliinin PKK'da yaratt heveur ,
meye gerek yok. "Yeni bir srail oluyoruz" diye sevini- r.Iimdilerde BDP adn nce HDK-HDP (Halklan- ZV
,
Kongresi-Partisi) diye nasl deitiriyorsa, o dnen- ~K1\ _
ism in i 200*. d t? K.ADEK (K rdistan zgrlk ve . \
K o n g re si) o la ra k d eitird i. B ylece uluslararas terr . r^ -. te le rin d e n kt. A B D 'n in eg em en olduu verlerde cem.'
a m a y a b a la d . E skin in m ekap ayakkabyla gezen >
la n , d ip lo m a sin in n em in i fark etti; iinden bir de %
g ru b u kard !
S a d e ce bu kad ar deil...
P K K arka arkaya A B D 'nin blgeye geliini

frsa t" o la ra k grd eklinde aklam alar yapt.


2002

seim lerin e

bu

gelim elerin y r n g e >

(D e m o k ra tik H alk Partisi) adyla giren parti, dun>J


o las rak igalini konuurken ''emperyalizm in e
alm ad .
Erdoan gibi onlar da "gmlek deitirimdi.
A B D szd e Irak' diktatrlkten kurtaracak
cisini s a la y a c a k , lkeye bar ve h u / u r Srtiv*vU'
Elbette

asl niyetini

biliyoruz: rak potrolltr

lara a m a k , srail'in gvenlik sorununu ^V ..e

mik krizini

s o n la n d r m a k ...

Baarl o ld u m u ? Hayr.
------ -----------; oC h t 2 0 l V t e lKK lideri Abdullah cYala '*** ***
1 M iM V e t> 28 u b at
>
t a b a k a n 1 ulogav *
-

m ra h

_y .
'

Saddam' devirdi devirmesin


# * * sahiP M aliki * s d . birin ibC
u,k

srail'i daha gvenli klacakt Ak


manl ran'n etki alannda bir ,k S'ne lrak', jSrai|

kpa-

Ekonomik krizini sonlandracakt Ir nUtrddolar aan bir para harcamakla k a l m l d V - (l'inlk"nly011


yla tarihin en derin ekonomik krizine J r7 ^ ' ve
",
ekiliyordu; A BD kaybetmiti ve lke '' ..
Krt halkna ABD 'nin onu kurt, Slne dr"Jyrdu...
i
i*// e

urtaracam;> aa:
"Krdstan hayal fos kmt.
'
Onulan

Bu yeni artlar PKK'y yeniden Trkiye'ye mprhl .

r V PK* T T 'dt ,ir" * k


:
1 ne Trkiye de b ir alan am ak zorunda olduunu anlad, Yeni bir
devlet kurm a am acy la kurtulmak istedii Trkiye, bugn bl
gede Krtlerin nefes alabilecei tek toprak paras.

Haliyle PKK'nn Trkiye'de siyaset yapabilecei bir projeye


ihtiyac var.
te...
PKK ve E rd oan iin "Krt Alm" bu ihtiyatan gndeme
geldi.
Cumhurbakan A bdullah Gl'n Gzel eyler olacak,
yerek balatt alm n ad sonra, Demokrasi A

sonunda "Milli Birlik Projesi" oldu.

BakamBeir

Alm koordinatr olarak tayn e 1

sre iinde

Atalay ellerinde halihazrda bir proje o


atlacak adm lar belirleyeceklerini syle .
Kapal kaplar ardnda Polis Akade

hkmete yakn
. tl sonras Haan

gazetecilerle alm toplants yap 1c , J Unah calar1 ile Sr


Cemal ve C engiz andar hkmetin
in yazlarnda belirttiler.
Alm 19 Ekim 2 009'da bir "yo
E r d o a n ' n y u r t d m d a k i /da

yasna'' ura^' , jna' Krtlere Trkjyebjt grup


c a ) a n , n

adu

me ars yap m asnn ardna an'

f-iab^ 1 a ^ syleITie

PKK'l H abur'dan lkeye gi? >j


^ e m e s i n e gelen PKK'llar ptf

oln^d*
)anarak*

Rerine ramen, Pim anlk ^ ^ . l a U


irilerce D TP'li sm rdan geen
fi artfdl'
ljrntler h k m ete kar 1 111

^Pand....

Fakat...
calan 'm her hafta avukatlar, ar,U
mral) da grmelerin her jey e r ' ^ '
lk h c a la n ' g a m a l a r n d a d e v le . yt. , k L

yaptklarn defalarca syledi Kendi n


Y'"
ileP W ,
yKUI' r' L|w pozisyonunu
e PKK arasmda araay,m /' szleriyle tarif eti,
'

Bu arada...
M H P lideri Baheli, c alan ile grmeler

ettiinde Erdoan ok kesin bir dille reddetti.

Tarih:

21

Austos 2 0 1 0

Erdoan, "Bizim terr rgtyle masaya oturduumuzu


me erefsizliini yapanlar, ispatlayamazsanz mfterisiniz,
gn sonra...
Tarih: 24 Austos 2010
Erdoan, "Biz siyasi iktidar olarak, hibir zaman bir terr r
gtyle grme yapmayz. u veya bu ekilde eitli kuma
ryla bu tr baz mnasebetler gerekirse devlet onu kendisi ya
par. Mesela devletin istihbarat kurumu vardr. Bu bir istihbara:
grevidir. Bu grev de nedir, baz kilitleri amak iindir, ozma
iindir. Bunlar yapar ama hibir zaman siyasi irade kalkp oj
muhatap alp masaya oturmaz," dedi.
Bylece, Erdoan isim vermese de calan'la devletin & tn ve bu grmeleri MT'in yaptn kabul etti.
Aslnda Erdoan dile getirmiyordu ama olayn asl dr
medyasnda zaten yer alyordu. Alman Die Welt gazeteci ^
ymlanan bir W kileaks belgesi, AKP hkmeti ile PKK ara>
gizli mzakerelerin ok nceden baladm ispatlad.
B ir d i e r k r ip to ...

B a d a t k a y n a k l 13 M a r t 2 0 0 8 ta rih li A B D rapo
E r d o a n P K K ile m z a k e r e le r iin M IT M stear

g re v le n d irm iti.
. . r .n lu n ^ 1
B e lg e d e , A B D 'n in Ir a k B y k e l is i ile Lrak *
C e la l

T a la b a n i'n in

g r m e

n o tla r

y er

a iyor.

Bykeli Ryan Croeker'a 2008 ba.nda g e r ^

Hu Erdoan

ziyaretinde E r d g

S
228

f e

^ #

lk '
2007'dr gerevU

ile y a p t g r m e y e

s s s

|irn\i'

f|1

.....

Talabani'nin iddiasna g,n,v ^


,ia .b ittiy le K . I r a k a R l r m i , , ! - H

, ......

K rip to n u n e n m - m li ^

.....

Talaban, Erdoan ve Q j| ^

.....

leinin k o n u u l d u u n u , h e . iki ^ , '' I ; '" " '' '" 'l" lKK ,


dog u a k ta ry o rd u . T r k

...... ..... *

Bitmedi...
Talabani'nin ifadelerinde ilHinv |,ir v
Taner, PKK ile dada grmek S01nj?|j

'K^iImni
M, m,

gerekesiyle b u n u k a b u l e t, u n u isii ,('m

arasnda se ilm iti... N ite k im ...

* " " 'v " rM' '

Tarih: 14 E yl l 2011
PKK yn eticileri ile MT arasnda N uv<\ i (Uta t..r ,.,
grmenin ses k a y d internete dli.1,
Kaytlardaki ifad elerd en, In g in M I M i l i m i olan donemin
Babakanlk M s t e a r Yardmcs Hakan I Ulan n
grevlendirmesiyle P K K yneticileriyle gOKll^i im tava
Hatta MT, cala ile PKK yOm'luilr.l mmiMa iwMu|>i,
veriine araclk y a p y o rd u .
"Bizim te r r r g t y l e masaya ohM,ln? 'n(
refsizliini y a p a n la r,

isp a lla y a n a /^ n,r

Erdoan bu s z n bir daha lekratlai'*11* ^ ^ ^


Son noktay 2 0 1 2 ylnda y*1

^^ ^ ^

dada ben g n d e r d i m . Sknts l fln

Bir politikacnn bu kadar kolav


^ ak, bu kitabn y a z a r n n u ,n'
edelim

Grmenin szm as

'

| .:,(Ut'"v

^at|dan girilerek o lm u tu - I'"


^

t u

"G rmelerin y u ^ ^

........

^ , , , ^ 1 ^ v' " ^

^lz'nt sonras, medyada 1


alad, stelik bunlardan I 1
anJJm anlm y a p a n AkiJ

^rr-PK'K BrO^ttf'Rin1 * _
j ^ b o n e m d e Silivri
e Ryordum .

........"

..M'
^ pi.
pj7(n"' ^

y*>'

&

\ v \ t\

k\ ww

O n Akli Keki ytu<|, (inIlIdi lc.rr.cl b , i,nh j


' K''Ml>l lek,nli Mil PKK yfi,1 ; ( l p r t A * ' ;
k MT l'KK afinrnsipil, Mil kayt ,ll, |,
ft*km M'iu l kadar bait

2"

tvot. MT Bril>modrt k.y yapm m vcy ort;


Y tp m r rm?
\kt n.'ki ve d lg *rlo rtn in y o ru m larn yrtm adan nceb,S-nin peine d m eleri g e re k m iy o r muydu?
A kif teki ibl Babakan Erdoan'a yakn bir k;e yaza' t,r
M IT 't e n sorup renebilirdi. Yapt m? Bu konuda hibir d ;
v o L Sadece y o ru m la r var.
^!g. tem elli olmayan ve srekli sezgilere dayal bir tartla a
lkem izde. Bunu daha ok Ergenekon, Balyoz vd. davalarda gcra<
Ve ister istem ez sezgi te m e lli tartm alara yani onlarn d e
d n ce le riy le ve kukusuz kom plo teorileriyle yaplan polen <

ere g irdiinizde iin iinden kam yorsunuz.


Bilgi yok, tartm as var. D eniyor ki 'M T szdrd?'
Peki neden szdrd? A m ac ne?
* t

Trkiye'de gerek MT gerekse Genelkurm ay'da bylesine d

szdrm aya kalkacak bir 'akll' hl var m? Her yer istihbarat


asn d an kevgire dnm ken, bu risk gze alnr m?
Aslnda...
Bu tartm a Trkiye iin nem li bir konuyu
Kim dinliyor, kim szdryor?
Daha nce Eski G enelkurm ay Bakan

a y d n la ta b il"

O rg e n e ra l

IkK ^

gibi onlarca ust dzey askeri d in lry ip szdranlarla, M 11 1


rm esin i dinleyip szdranlar arasnda bir bap var m"
Eski G enelkurm ay Bakan Orgeneral lker abuA 1,11
4 'deki ko n u lm asn ortam dinlem esi yapp M7t1r*n|,r ^ ^
PKK grm esini dinleyip szdranlar ayn kivi V-1 rl,p ^kll1
Dikkat ediniz dinleyenler, sk korun.n Genelkurmay
larm bile yurtdnda rahatlkla takip nllp dlnlt?V*,1,|Vf^ ()((|))

H obert rk gazetesi y../ar hsan Mal hem

^ televizyonda; 'M ll'gl*rln bl zdrman W "


M T'cl K'ilf Kozlnoftlii'nun '*zdrd.| belMd * rl' |M*r

t l r d l j ' m u I - .......................................................................

A r lir < net bir bilg Ko/Moglw O d .tv y bilgi, I" W

onlar 1/irtlO *P n'14 e* ldl l,* ltl*

Bu bilgi bizi u soruya gt


gelerini' virsle g n d e r e n l e r l e ^ d^ V e v .

aynlgru p m u ?

MlT' pKKgr^ ^ 02inlu be|.

Bu evrenin Hseyin Glerce l


S'2d'rar"ar
eden, Babakan Erdoan', kibirliM^!51? ^ Ali r*al i,e
eletirmelerinin sebebi nedir?

endi"i beenm: !'3m

Erdoan ile C em aat arasnda neler m


Evet, bilgi o lm adan yorum olm a, BakX

Hkmetin ilk dneminde Erdoan'n Cemaat1 e ve onun 'gjZ-

li polisine' ih tiy ac va rd .

Erdoan'n 2011'd e artk iktidarn, perin,edii iin cemaate


muhta kalm am as ve onu dlamas Cemaatin tepkisine m ili
at? Bu son kaset Cemaat'in gcn Erdoan'a kendini habrlatmas m ?" (1 9 Eyll 2 0 1 1 , Odatv)

Bu yazy kaleme aldm tarihe tekrar bir daha baknz...


Bu y o ru m g k te n zem bille inmedi; soru'suz gazetecilik ol
maz.

Farkmz bu.
Ve kukusuz bilgisiz olmaz...
Denir ki: "Stalin herkesi izletti, Sibiryala.k
tihbarat bilgisiyle ceberut ynetti. Ardn at
beyni Beria'y iaret etti.
R/KGB 2ib isimlerle
Peki: G RU , G PU , OGPU, NKUD/ vamn en baarl
Sovyetler Birlii, istihbarat alannda l um ^ baary/yon'
nasl oldu? Bu kurum lar nasl ba^

' Ekim devrin^ edindi-

temleri sanyor m usunuz ki, Bole


fer. Yanlrsnz.
.
Korkun van'n "Opri111
Bro"su; I. Nikola'nn "nc :?

gyk Petr n
s|varci-

Baknz...
.
Kiiler deise de devletin, y
e k o l a y deimiyor.
Bugn B y k P r u s y ^
kan Bism arck' b ilirsin iz -G

balksndan b a l * * " *

tih b arat servisi Abwehr

o]arak

nya'f
kurn^
vvilhe1,T

yd.N-1i

ihinin
,

istih barat a k m a l a r n d a n .kardg dersleri grrsnz' *


s u z A lm a n gizli servisi BFV, BN D bugn bu mirasla ra],sn

Fransa, ngiltere iin de durum farkl deildir. Uzatm 3 ^


delelim bize...
ayaym.
Osmanl, istihbaratn uzun yllar (14-17. yy aras) VenPHv
brakt.
lke
lk istihbarat rgtn ne zaman kurdu bilir m is in iz ? n
lz Bykelisi Stratford Canning'in abasyla 1 9 . yzyl sonun
da! Bana da Rum Cividis Efendi'yi getirdi. Sonra d e d ik o d u cu
Cividis'i atp, Ermeni evrelerin basksyla "Baron C"yi getirdi
O da bilgileri el altndan Viyana'ya satnca kurum ta m a m e n ka
patld.
II. Abdlhamid'in istihbarattan anlad, Yldz Saray'na
gnderilen jurnallerdi.
stihbaratlar, 17 Kasm 1913'te Tekilat- Mahsusa'y kurdu.
Fakat o da ksa sren varln istihbarattan ok eylemleriyle sr
drd.
Kurtulu Sava'mn istihbarat mdr air-yazar Hamdullah
Suphi Tanrver idi!
Trkiye tarihinin kurumsallam ilk istihbarat tekilata, Al
man Genelkurmay istihbarat servisi eski Bakan Albay VVolther
Nicolai'ye 100 bin lira karlnda kurduruldu! Yl 1926.
Trkiye tarihinde (tpk Osmanl'da olduu gibi) istihbarat
hep iednk oldu. D istihbarat dnemin mttefik lkelerine
gre, kimi zaman Almanya'ya, kimi zaman ngiltere ye ya

son 60 y l d a

o l d u u g i b i A B D 'y e " i h a l e " e d i l d i . e r id e y s e adca'

komnist av yapld.
Yani...
te tartmamz, konumamz gereken budur...
Bizim istihbarat tekilatmzn tarihsel miras o lm a d ^1
vurtdndaki grmemiz szdrlabilmektedir.
uTj\^
Ve hl aknlkla kimin szdrdn, ne amala sizl ir
deerlendiremiyorlar. Bilgi sahibi deiller.
^ je r i
B a b a k a n n d a n k e y a z a r n a k a d a r h e r k e s k o m p *0

retmektedir.
Asl iler acs halimiz budur.
^
Asl zerinde durmamz gereken, siyasetin g'geS1
^
tarp; drst, normal, tarafsz istihbarat kurumunu n
232

.^mz ve nas1 ba?anh lalaca


z; rluk acemilikten kurtulmaktlf

A s ,]

j;arlar' z - V e -

Sa daha ^

Ur- Asl

Daha ok bilgiye deil sezeivp ,

lrna|aria

ayanan " u m

ovnarz...
Odatv'de konuyla ilgili yazdllm
Sonra, dnemin Hrriyet Ankara

Stzdrd"

.
T

MT'ten ald bilgiyi yazd: MT g r ^ 1?

Szdranlar kimdi?
Bir isim zerinden gidelim...

b-

yaz,yd l

Metehan Den^

-y* ^ydctmemiti!

Tarih: 17 E yl l 2011

Taraf ke y azar Em re (Emrullah) Uslu unu yazd:


(...) D e v le t, Babakan da dahil bu kaydn bir yabanc giz
li servisin e lin d e o ld u u n u biliyordu. Bunun kritik bir zaman
da szacan da bekliyordu . Bu kritik zamann seimler ncesi
olacan ta h m in ediyorlard ama bu tahmin doru kmad.
ok byk olaslkla da kaydn bir yabanc lke gizli servisinin
elinde olduu bilgisinin Trk muhataplaryla paylalmas ope
rasyonun d m e s in e basld tarihtir. Herkes kaset imdi neden
internete d r ld sorusunu soruyor ama asl soru u.
Devlet ve PKK liderleri yabanc bir lkede grmeler yapa^
ken bu grm e kaytlarnn bir yabana ulkeg*
olduu ve seim ler ncesinde szdrla 1ece

neden ya^ biigi?"

yld? Neden ta biz gazetecilerin kulana


Emre Uslu kafa k a r t r y o r d u .
jstihbarat birin ^
Cemaat m ensubu yazarlar, yabana * ^
. ,eu,:r. meye baladlar. nk "o yabanc u

SlZlnt olunca ne olacaksa? Neyse o


Sznty kim yapt?
^
Ama nce bir anm satma yaP ^

r lS vonu

dik
. 17 Aralk 2013'te E r d o a n a / ^ net szlU,l
^nde Babakan Yardmcs ve
di k i:

"Emniyetten atlma insan a


^ a y

ay o

nce, 'Gler mi?

' 22 9-2011, Odatv.

Bgrlir

derken, ileri Bakam'mzn (M u a m m e r Gler) cn


Gler) ilgili birtakm iaretleri vermiler. Biz b u g ^
oluyoruz."
Arm, polislikten ayrlan ve Ergenekon-Balvoz op*konusunda kamuoyunu etkilemek iin kurulan Taraf
*
ke yazar Emre Uslu'nun 12 Austos 2013'te att h
de etti: "Bakan ocuklarnn adlar yolsuzluklara kansmGler kim alar."
Demek Emre Uslu'nun farkna yeni vardlar!

Emre Uslu'nun "ABD D osyasrn Odatv'de yazp: ">


kar kirli fotoraflar, videolar, haberler buradan gnder.. I
dediimizde bizi Silivri Cezaevi'ne kim soktu?
Erdoan'dan Arn'a tm AKPTiler hakkmzda neler cc
Sradan -zalim ktlkle ibirlii yaptlar. Nasl m?..
B le n t

A rm ,

17

A r a lk

O p e r a s y o n u 'n u

yapan e^ zz:

K a a k l k u b e M d r T u r u l T u r h a l ' t a n y o r m u?
B l e n t A r m , Y u s u f Z i y a z c a n ' a n m s y o r m u 1
" z c a n ' n b u o p e r a s y o n l a n e ilg is * v a r ? " diyebilir. Ouc =
h k m e tle r i

d n e m in d e

YK

B a k a n l

(2007-2011

---

i m d i P o l o n y a B y k e l i s i ! N e d e o l s a A h m e t Davutod a n m a n y d .
K a z m a y a y l e d e i l ...
n c e z c a n ' y a z a y m s o n r a T u r u l T u r h a n ' -

Y u s u f Z iy a
t e s i 'n d e n

zcan ,

m ezun.

n i v e r s i t e s i 'n e

1 9 7 3 't e

D e v le t

g it t i.

D i l T a r ih

b u r s u y la

1 9 8 1 'd e

v e C o r a iy a

1 9 7 8 'd e

O D T 'd e

1 9 9 2 - 1 9 9 4 't e M a l e z y a U l u s l a r a r a s s la m

un

Cb^'

retim

n iversite-^

s a f i r r e t i m y e s iy d i. D n n d e O D T 'd e S o s ) 001^
B a k a n l 'n a k a d a r y k s e l d i. z c a n 'm akademik v
l k l a r a r a s n d a " p o l i s " ile ilg ili k o n u l a r d a n srada P o l i s o k u l l a r n d a d e r s le r v e r d i. C e m a a t 'l e b u r a d a tan*
C z c a n , 2 0 0 0 'd e E m n iy e t s t i h b a r a t D a ir e B a k a n l g
t e O D T 'd e " U l u s l a r a r a s G v e n l i k v e n s a n H aklar*
M e r k e z i" k u rd u . z e r in d e n o k z a m a n g e m e d iB u k e z z c a n 'a b e n z e r b ir enstity ABDnin

niversitesi'n d e k u r m a teklifi geldi.

,
^

ksa zaman sonra da k k v t


b*

* ? Pol i ce ^
W
5 ly * * , *,
Enstits) kuruluu gerekleti.
U hs fitimi i?in
Ayro yl hem en 65 polis egitim icin T ,
kaSI geldiArn o dnemde hi sormad:

eksas'a gnderildi. Ar.

- Neden Teksas niversitesi, Trk m '


a kurdu?
Urkp01S gitmek iin ens.
" M 60 TA
UR n y 8' denH
Selen P,1Sere bZMt bUrS veekMir7

-Neden ABD ye giden polislerin ounluu Teksas t a


v e r s ite s i nden burslu?

Hangi polislerin gideceine karar veren Emniyet Genel M


drl D likiler Daire Bakan Recep Gltekin, zcan'nen
yakn arkada ve tez rencisiydi. smi "Fethullah Polisler"
listesinde yer ald.
Ne tesadf! Em re U slu'yla birlikte ke yazarl yapan Ko
miser nder A yta'm babas Aysal Ayta da Milli Eitim Bakan
l Yurtd Eitim retim Dairesi'nin bandayd!
Bitmedi...
zcan'n kurduu U P S, YVashington'da T1SD>hahne donumu.
Turkish Institute for Security and Democr
ve Demokrasi in T rk Enstits). Kurucu ar.

^okumaya

Siden Trk polisleriydi.


iarna burs barnma ve
Amalar; ABD'ye gelen polis memur
olanaklar salamaktvani, TISD Trk polisinin ABD'c e eg

- i t i l t n e s n e yard,rncl 1

badem i

Eitim" nemli... Kim eitti- .


Dersleri veren, konferanslar a
Smith, prof. Dr Thomas Albert
recht, Prof. Dr. Christopher Dam e
ge 8 bi isimlerin hepsi ayn zama

uan Frot' Dl\rs lbp[0f. Dr- E s k r i d -

A|nanya
>

jng t le rin d e

p a tla rn

lb lkelerin haberalma/isth a
Bahada S t e r d e ^
TISD Florida temsilcisi po *

Ve CIA bulunduunu, P

X^Ptn saklamad.
mc olduklarn belirten TK

verilen

.. biri^'^Ljser S31111

I.tl h rt..linl i'Hiif, ,

y w u * h em k td o m ik , ht*..........
W < ! ' p w o h r u y o f t " d iy o r d u <h

u\

rtllVitpmtn

m. imiI

;m

' rnp
*
ftktti

y(., "/, r h ^

AH ,lo X I A , ^ i l l . . h M , I rk polisi

' ol n u XH1) d9 la Im ^.> |.,ir (ilkedir lisansc^ ^


p.rn polis says neden s.ulerc yzde 2?1
l. emaatin polisi

t#

dedike-yazdka A K P evreleri bizi **.

mad; polis dmanl" yaptmz sand. Hi kavrayamad.


Hn basit soruyu soraym :
c e m a a t em n iyette neden rgtlendi?
B u g n b ilin iy o r ki, bak iin keskin u neyse, Cemaat iin de
p o lis odur!
B ilgisiz insan herkes aldatabilir.
B ilm ek gerekiyor...
Bugnk anlam da polis hangi ihtiyatan, hangi koullarda
ned en dodu?
Bu tartm alarda bu soru da ihmal edilmitir. Bu nedeni
C em aat'in poliste neden rgtlendii kavranamyor. Gnlk ba
sit siyaset tartm alar iinde asl m eseleyi atlyoruz.
Ksaca yazaym ...
T a r i h i m i z d e p o l i s , m o d e r n d e v l e t i n a p r o je s i o l a n l a n eimat u*

rn.
K u r u l u h e d e f i " s u d a l g a s y l a " m c a d e l e d e il; m e r k e z *
<*n v e d o l a y s y l a b r o k r a t i k l e e n ( y e n i v e r g i siste m in i
v s .) k a m u y n e t i m i n i k o r u m a k .
Y.ni, p a d i a h v r o n l u n u n h a k i m i y e t i n i k r m a k isU'Ycnu'nU
h z la n m b ro k rasin in , "d olay l ynelim ind eki

tfcvd*

h u n e d e n l e o n l l . n a y r t r l p z e r k l e t i r i l d i . Ancak tan
s r e s o r u n lu ollu .
( N / nanl ( ) d u n u n k a y b e t t i i s a v a l a p o lis le as

trnsn

d ik i V' d e l i n e n i n i d e i t i r d i ; p o l i s Ha l ip ktl

I, A h d till'-n td 'i. .Impolk ynelimi ,h.Iwi.i


1
^
, v ,vnnl.tlnl Kamu d/eninin keisi t " " '
j

e
,

1 l'o l.lr r
n n ll

1 V.

.............. ...

........................................ ............................ ................... .

II I ...... ....... .. ..... ................. ................

| ......................

k i 1*111

Trkiye'nin ilk siyasal rejimi 0 , n ;

ordu gibi modernletirilen p0lisin


* *

k . j lw

[ttlhat,lar

mn l

* * * . kT
yok
Cumhurye neminde hkmetler . e

, .......

adar azd.

lisin gcn zaman zaman artrd.; muhaS ^ ^ '^


Pna bunu snrlamaya alt.
' lse S|villeme adl.
Ne demek istiyorum:
Dn polis brokrasinin gcyd

gim brokrasi ve y .r g .y , hjklm

d u n T a r a l m a l " i K bg * Ce ' in;

devlet inasnn" temeli.

Bu nasl grlmez?
Byk oyunu grm ek iin; Trkiye'deki son TSK tasfiyesin
ve polisin artan gcn anmsatmama gerek var m?
Jandarma niye polise balanmak isteniyor?
Ergenekon-Balyoz gibi kurgulanm s i y a s a l d a v a la rd a n am a
yeni bir devlet inas nndeki tm engelleri k a ld rm a k deil m i?
Cumhuriyet kazam m larm kkten yk acak Cemaat ideoloji
in; uluslararas glere boyun een, despotik ve ad bi
sinin
devlet kuraca o rtad a deil mi?
Yoksa biz, b ir em eki olan polise niye dman o

Baknz...
Ahmet Rasih Tayi, bir polisti.
1930-38 yllar arasnda Atatrk n ko
Sekiz kiilik yak n koruma grubu i
lerdi; hepsi yakn dv ustasyd.

nolisliirL yaPtL
_ zel s e ili
njsanCIard. Bu 02

es

Vt, r rn talnca,a

"kbe ngiltere'den saa-sola ekrney

Setirtilmiti.
Aatrk

stan b u l'a

devlet

t a t

r k

o n lar
.

' n

da ^

geldii"0

aray'nda kalyordu.
y a n i

b,|e

hayatm

,neten>'*"
se)dz plse
Atatrkn

Koruma polisi Ahmet Rash


^Parken sk sk kime gidiyordu -

de ^

'"'a li Efendi'ye!
* h,ilbkin1 ' [
Arvas' l9~
Sadece ona deil. Eyp'te Ab ^ ^
^
^ ly rdu. Bu ziyaret daha
M^ m e n O iay'nda da y a U P ^

<#* *

yine de Atatrk'n zel korumas Abdihkim /


etmekte bir saknca grmyordu
B e n z e r e k ild e N a k ib e n d i, K adiri, M elu n j

" *

hcn

yord u .
H a t ta A h m e t R asih E fen d i d a h a son ra stad mer
a ld M e la m hilafetiyle " e y h " hile oldu.
um b u n la r a r a m e n T ayi'nn A tat rk ' n zel gv
bi iin d e o lm a s n d a bir sak n ca gr lm em iti.
P olis m e m u r u Tayi ne z a m a n sakncal grlmT biliyor
TU ,1|lr
sunuz?

Demokrat Parti dneminde! Halk Partili olduu iin "kzak


greve alnvermitiL
Evet biz polise niye dman olalm?
Arnlarn anlamad bu.
Arn' fazla merakta brakmayaym...
Emre Uslu "17 Aralk" tweet bilgisini nereden ald?
Geldik polis Turul Turhal'a...
Grevden alnan be emniyet amirinden biri; Kaaklk uhs
Mdr Turul Turhal...
1973 Kayseri/Bnyan doumlu.
1987 zmir Polis Koleji'ne girdi. 1991'de mezun oldu.
Sonra Emniyet bnyesinde eitli grevlerde b u l u n d u .
2004 ylnda ABD'ye gitti.
2009 ylnda ABD'den dnd1
Doktorasn yapmt...
Odatv'nin, "Emre Uslu gibi polisler yllarca bu x
yapyor" diye yazmas zerine bu "polis rencilo -M
2009'da Trkiye'ye getirildi.
E m re Uslu Bingl'e atand. stifa etti Ona "va/

,f

a t m a " g r e v i verildi'
Sonra

bu

polisler

kurduklar

tezyAhla O d a t v

S iliv ri C e z a e v i n e a ttrd .

slr^*|ll'UI

T u r u l T u r h a l , M a r d i n ' e a t a n d . G r e v i n i y u f |U ,x
,n ra s t a n b u l 'a t a y i n ed ild i. A r d n d a n

h>|(, s\V>u1

1/ Aral k 1

geldi. G r e v d e n a l n d

Bu operasyona sonra geleceiz, imli


T r k iy e 'd e k i o p e r a s y o n u ... <,'tlnk(l ln bu olup

son u cu yd u .
238

.........

Oslo Grmesi'nin szdnima


Unutmaym. O konuya d n e c e ^

Ne d e d ik ... B ir k ii zerin d e

S - mi?

Trkiye'deki k u k l a l a r k im ? ^

k * * ,

Son y ,H ard a T u r k m e d y a s m da

a" ,n

m jt

kalem oynatt? phesiz eski polis am. :nusu^a en faza..


(Emrullah) Uslu!
mr yeni ke ^
^
Emre Uslu yazlarnda zellikle snn

yapt:
MT Mstear Hakan Fidan!

" dnemde birini hedef

Oysa bir dnem ne ok seviyordu.

Tarih: 27 Aralk 2011


Uslu, tvvitter'da yazd: "Hakan Fidan adam gibi adamdr. erefsizlerin m an ip lasyo n lar onu kltmez."
Sonra n e d e i ti? A ra y a srail girdi!

Taraf yazar Uslu, M IT 'in Iran politikasna kar kt!


Taraf taki b irk a yazsn d an alnt yapaym:

''Hakan Fidan 2010 ylnda M T 'e geldikten sonra (...) MT,


CIA'den ald bilgileri ran ile p a y la t iin Trk-ABL) simi ,
rat Anlamas bile riske edildi." (18 H aziran 2013, L
naf
"Hakan Fidan Mursi'ye 'ilk ziyaretini 'an a ^ lik blgede
^ ^\ke. Bat

Nedir bu ran sev g isi? ran bir sper g <


izole edilm i, st n d e uluslararas

^ ^ lkeleri ran'a

mttefiki T rk iy e 'n in istih b a ra tbak^ . ^

tutum de-

ynlendirmesi g erek ten mantkla a


il" (5 Eyll 2013, Taraf)

,,

atnm Pel'asy" *

"Son bir ka yldr T rk iy e t a n


^
"na dnmtr. rnein ran m
edildi> kan'* kl|,ldan
annn Trkiye zerinden Iran a ^ nklee
ndr. Hseyin Tanideh adl
anya'n.n >
*
ggu rk e n T r W
Kiisel internet sitesinde biyoBr-Jtl^ nC| M<J| dil o.'"!.'",'.'- H'
^s'nden mezun oldu. E rn "^ ^ t o t "
|j u ^ .*
in -:tl<i
al;anl'nda alt. Kanada n1
t. t C lljvl.r ^ h)Mllrtn*' ,,
* lr yl kald. A B D 'd e ; " Jo h n J a y

^ rrorism " b n y e sin d e , ter r e f

ald- Vi
V ^ A *,

f i i n i n D n m : M ^ 7 o ^ atv' n^
konulu d o k to ra tezi y azd .
i y e y e g eld i.) Emniyet

S t o n D C d e b u lu n a n J ^ ^
aYaf g a z e t e s i v e T o d a y s Zcwa11

clti. W*'

**! !s

. n

l e r i W * *

a r d ^

,n ,ll>11

^9

t.

A< kv - lto k m Hda\\ m do\\v\e g im en iv le UuU> ib|lMjl|

vvw\^y\w^\u

vcM l kuu 'O l A llihtf)

*11 '*tlf

* U M m v'Utu alnp ! 11 ut I >ink * inayetin,|r

\U*
; ;\ a

.u >\\mum v nn e tle rin e kadi hem en lif.

111M
I n hoii |*ri|lh ,r ,,
' it||<
-.ss.: oinv\wunvlo do M U n p arm ad o tay a lkl
(j, u

*dv,> t'u i m u tla k a M U t' ^ u lvm

fim * )

..tv U slu K 'u ori ^vk v a / kalem e ald.,.


S e e r a n s k a y n a k la n d a ilginti:
i

je n ts sa le m l'ost'a yazan sra-

sth b a ra t an alisti \ ossi M o lm an a g re ran, Nisan 2012\lt*

irkm en n k leer silah p ro g ra m n y r te n , ranl nkleer u/mav


n m evdn n 13 M O SSA D ajannn deifre ettiklerini duyurn s n . M e lm a n M T in k im liklerini ran istihbaratna verdiini
ed iy o r. H a trla y n H a k a n F id an , top lan tlard a ran'n inikler r tr^erarruru sa v u n d u u iin srailliler tarafndan ran'a hizmet
e r rjr i e su lan m t." (24 E k im 2 0 1 3 , Taraf)
E m re U slu , srail eski D ileri Bakan Ehud Barak'm "ran
i?esiekis b ir a d a m T rk iye M O SSA D 'inin (MT) bana atan
da O r^arm elinde nem li m ik tard a srrm z var. Son iki aydaki
I z t e m m m iz , bu srlan ran 'a aabilecek leri eklinde. Hu da ^
rah atsz
*

edici" szlerini hep hatrlatt.

*: Tesadftr ki, son ay lard a, W all S treet Journal'dan


iradar birok A BD g azetesin d e, M T'in ran ilikili' 1 *111

um

'-.--y.rur yazJar kt.


S ad ece L m r e Uslu deil; C e m a a t'in yayn

o rg a n la rn n

Ha

UtuUr. o e Iran v<: i la kan Fidan vard.


jtifiT Uslu fek deildi; C e m a a t'te kendisi gibi

^
Alt*1 N

Ja. uk kii yetitirdi.


U ru tn u d im ^ #

' / . U i 1 An j^m^'ni kimin szdrd meselesine


(

K/siunun fur detaylaryla anlalabilmesi l(,lM ^.si* j'ipii -./drim.' tartm alarnn srd o g lin
^jT
,yf < rzM 'V 'iidi' yakm an bir l m y azm am gerekiy>r

yj(i*VI t j

Im /m d(-n ld.
H

Kat.nr 2011

M I
V r/j

Kif Knzinol Silivri Cezatvi


oUu

>6 yandayd, z e l ffarpi ^r

jt, fcJP

2995'te emekli o lu n ca MT'te

Mstean Hakan Fidan',


I. *

S ,,

b lf e s i" in m i n t a ; ; / 1*

a kapsamnda ifade vermek i l


andl- 0dat Unv^y2 0 1 1 'de yurda dnerek S a v c Afganistan' (<!rU5,Ur^
"Kama phesiyle" tutukland, 6r'ya z'n kar,'"9Mart
Kozinolu adnn soruturmada ,
'm
aknlkla karladk; bizle ne ilgisi
Odatvcilcr
dik:

' k ld la > a m e d e n re n .

"Odatv'den ele geirilen ST3120827AS 4 M S ,tp q


rah bilgisayar hard diski ierisinde 'Soner n. >7'

W r btd f

* * +

numa

yP'.an

Yaln 'n ta lm a tla n n u e re n rgtsel notlar olduggnibr


iddianameye gre u talimat vermitim:
"R usya ve zbekistan'daki Cemaat

o p e r a s y o n l a r h a k k n d a

K ozinolu'ndan gelen belgeleri mutlaka


K ozinolu'ndan gelen dier belgeleri d e

g n d e m e ta y a lm .

d e e r le n d ir e lim ."

Savclk ifad esin d e dedim ki, "Kif K o z i n o l u ' n u


rum."
Kozinolu savclk ifadesinde dedi ki; " B e n

Soner

t a n m y o

Yaln dahil

hibir gazeteciyi tanmyorum ."


Zaten polis ve savclkta aramzda irtibat

tek delil yoktu. K an t" dedikleri, bugn art v


sinleen "K o z" isim li o dijital word sayfas
ddianam eye gre, Kozinolu hi gl1

Rusya ve sk gitsyonan Odatv'ye

tii zbek istan 'd a Cemaat e yapa J odatv've g a rl 1


"Vant olarak ^
, ua^k

sz d ry o rd u ! S a v c la r b u n a
A u sto s

kam

2 0 1 0 ta rih li "N u rcu lara

haberi koydu.
Oysa Odatv, o haberin
cm! Yani Nurcularn kend
Savclk b u n u bilm iy r
hapse atm ak iin bir zorlama
C , A A (a
G , a h , n
yr: "N u r hareketinin Tu J

yolu Gzuktu

I-

risalehaber-

m g s t e r i
KoZ1nogl "u
Biliyr
anlafken t L
. llah>>af
kul,
1g
, F * a ^ ^ ^ ^

,e 0 l m ^ oku

eski Sovyet bloku n a dah,' . ' <- vVet B|okl' fu! (G-ful '
k u l a m l c l d u j n . . " f 1 *
hydi ve en g el grlen herke V

ilamn Gelecei, s. 221)

H aklarn yemeyeyim savalarn, M T d e v lis i


ilg ili ellerinde ok nemli "delil" vard:

/|nWu ^

stanbul Emniyet Mdrlmn amblemini ilSvm *


2011 tarihli resmi evrak, Odatv ddianamesi'nin ok delil* u
rnde yer akl. Delil olarak dava dosyasna konan ihbar *
de u yazlyd:
1 ldlm
Bana, Gler Sabanc ya suikast teklifi yapld. Ben bu duru
hem en M IT'e bildirdim nternet zerinden MT stanbul Bakan
K if Kozinolu ile JTEM 'ci mafya Selam Ylmaz ekibi dam
kl dv yaptlar. Kif Kozinolu JTEM sorumlusu Binba
M ehm et (Haan) all'y ldrd 31 Mart 2004'te. JTEM'cilerde
9 N isan 2004'te Sakp Sabanc'y ldrd. Kif Kozinolu'nun
am ac Gler Sabanc zerinden Sabanc Holding'i ele geirmek
ti." (Ek Klasr 34, sayfa. 8)
Kozinolu hapse /lme bu deli samas szde delillerle gn
derildi.
Bu zorlama niye?
Ek delil klasrlerinden reniyoruz ki Kozinolu'nun tele
fonlar 2009'dan itibaren dinlendi. Kimi meslektalaryla yapt
telefon konumalar davayla hi ilgisi yokken delil klasrlerine
kondu.
Fakat...
ddianameye gre Kozinolu'nun bize gnderdii (!) M IT
belgeleri vard; onlar delil klasrlerine konmad. Neden s a k la n
dm nce anlayamadk. Sonra fark ettik:
M T'e ve dolaysyla Hakan Fidan'a, Kozinolu
operasyon yaplacakt. Saklanan o szde belgeler bir

z e rin d e n
s o n ra k i

so

ruturm am n balamasna neden olacakt.


Dikkat ediniz...
Kozinolu 13 Kasm'da ld; polis 22 Kasm'da by
KCK operasyonu balatt. 49'u avukat 88 kii gzaltna aln
^
Sk durun: 23 Kasm'da AFP (Ajans France Press) mu^
biri M ustafa zer, soruturmay yrten zel yetkili
Bilal Bayraktar'a, MT ile olan balantlarn anlatt.
O perasyonu'nu hangi savc balatt: Bilal Bayraktar!)
^ Qt.
22 Kasm Operasyonu'yla KCK iindeki
taya serildi.
Ayrca....

242

M T ' e r

bir

Bir baka oyunlar da tutmam, t


kCK gzaltlarnda MT taraf,.,
vard: Eli kalanikoflu fotoraf, men, ' ^U^ n'an bir
J , * M >.....

Yaln Kk Odatv durumasn

Dndar srekli telefon etti; hep e v i m ^ ^ 1- * * *


MIT ajansn dedim, irfan Dndar arar.U ,
racaklard."

"

d; reddim

W a b a n *kompoku:

Evet, Odatv zerinden MT'e gideceklerdi V


MT'e operasyon KCK zerinden oldu! Odat'v D ' " '^ lu,nce'
gazeteciler davas olarak kald ve kt.
^
Sadece
Yani:
MT'e yaplan operasyon KCK zerinden deil Odatv zerinden olacakt. Kozinolu nu bu kadar zorlamayla hapse atmalar
nn sebebi buydu. lm bunu engelledi.
Odatv'den olmad.
KCK zerinden MT'e gidildi.
Nasl olsa Oslo szdrmasyla kamuoyunun bir blm ikna
edilmiti. Milliyetiler, PKK grmesi nedeniyle MT'e ve
Erdoan'a ate pskryordu.
O scak gnlerde...

Trk Hava K uvvetleri uaklar 28 Aralk 20


PKK'l diye lrnak Uludere'de silah kaakl yapa

larn zerine bom ba yadrd. 35 kii ld


Cemaat'in yayn organlar olay man<
"stihbarat MT verdi."
..
Krtler de kazanlmt-Ortam m

Ve operasyon iin dmeye bas


kava ve Blal
Sadrett1 San .^L,r Emi*
stanbul'da zel yetkili sava a ^
eskl ^
grevlis-

Tarih: 7 ubat 2012

ayraktar, MT Mstear Ha

Gneve

raner, eski mstear YardmClS' ye ag'rdl; . ,..r,ld.


111 "pheli" sfatyla ifade ver

y te|efonla v

Fidan, Savc Sarkaya tarafn ^ ^ e d ! ^ yaMn\ ne


rdan'm izni gerekiyordu;
|arna y0 V ,
Savchk, em ekli MT m ^ l,eti A;-11 '
rar' ^karlm as iin stanbul N

243

k a v im in
{ ' |n ,

nimlM 14 Af>r Ceza M,hk<


'

"

' -ir "


v* lttn fnl fi ( j r i n e ik i ; t m U m Vi t
f
; a
n

i n t t \ ' a

I*Hih Kvl^Indr mmm ynphlf.


mqUfir f.rnre T in er ve iki M fJ yr,rc.

M l

(f A.Uy** ' m t Onlarn (,)lo ( /rmesi'ne kafilrna-^


iinldftnd* Momyhrrrumn salt Oslo ile alakas olmada
I I
I
Kplyordu.
I

Klo'da K( K ile grlm eleri yrmen Fidan, KCK'-

etmek ve ylemlerini ynlendirmek gibi ar bir iddia,ia


nyordu!

\m re Uslu o gnlerde, "artk k im MT grevlileri istihbara


kim lisini unutup KCK'l gibi davranyorlar" diyeyazdj.
stanbul zel Yetkili Cumhuriyet Basavcs Vekili Fikre 5e
en de ayn grteydi:
'B u soruturma, Cumhuriyet Basavc Vekillimizce. KC3
terr rgtne ynelik olarak yaplan bir soruturma srai^
baz devlet grevlilerinin kendilerine yrtme organ tarandr,
verilen grevin dna karak hareket ettikleri, bu sureLe :rP
tun eylemlerinin gerekletirilmesine yardm ettikleri pros^
douracak deliller elde edilmesi nedeniyle balatlm
^
dece bu grevlerin eylemlerine yneliktir."
Evet, savc Seen, polis-yazar Emre Uslu gibi dnn1
M T M s t e a r H a k a n F i d a n v e d i e r M T gre^

lt
il*-

u b a t ' t a p h e l i s f a t y l a s t a n b u l C u m h u r i y e t S a v a l ? na
de

.. 1 L \ 1k*

e a r l m a s E r d o a n ile G l e n a r a s n d a k i tfrtuiu n* -

e n n e m l i k a v a o l d u . likileri k n l d . ttitak atla


r n l e t i.

E r d o a n , C e m a a t t e n ilk k e z " p a r a l e l y a p

^ -v e

" d e v l e t i i n d e d e v l e t o l d u l a r " d i y e r e k H a k a n F i d a n s**1'


sa v cla ra seslendi:

B e n g r e v l e n d i r d i m , b e n i d e aln-

O r ta lk toz d u m a n d ..
C e n a a t h e r d a i m y a p t g n k a m u o y u n u etki l o n u k
ardna M il

m e n s u p l a r n a y n e l i k p o l i s o p r a s >lV' lan

e t t i ; y a y n o r g a n l a r n d a b e n / , e r h a b e r l e r i k a r m a y a ba*
rnein
rk iy e'y e

10

u b a t ' t a S u r i y e ' d e k i i
m a l aa r
i at m
I . .
A ..
....
Kl
i i n a n n u h a l i t A l b a y H s e y i n Mustata

l* B in b a o la ra k
44

bilinen b e d e n e itim i rt-

^^
^u:

^ {&

.m'u, 1 0 bin dolar karlgnd. c

^ i l e n , a r a la r m d a MT
yakaland!
Z am an lam a m th iti!..

W 5kietl
taluds k .

C em aat'in h afta lk yayn organ A ksiyon eski h t


eski vali Salih a rm a n 'n , 25 M ay.s 1995'te Batman,'H
at';
d u ran d a p a tla y a n ve 11 kiinin
* * .ini-

bayla ilgili MIT' sulayan iddialarn haberletirdi


Trkiye'de g n d e m ; MT'e ynelik operasyonlard...
M T o p e r a s y o n l a r n n g e r e k h ed efi kimdi?
H a k a n F i d a n , E m r e T a n e r ve d i er MT yneticileri Beik
ta'tak i z e l Y e t k i l i S a v c l a r n k arsna ksalard hangi sula

tutuklanacaklard?
H i k i m s e

" t u t u k l a n a c a k l a r n nereden biliyorsunuz," diye

o cu k lu k y a p m a s n ; b u k a d a r g r lt , evlerinde aramalar, ya
k alam a k a r a r l a r s a d e c e b i r ifa d e alm ak iin deildi kukusuz.
(Yaln K k ' n s z y l e , " b i z b e ta oynamyoruz!")
H a k a n F i d a n v e M T y n e tic ile ri Beikta'ta "vatana ihanet
s u la m a s y la t u t u k l a n a c a k t . " V a ta n a ihanet' sulamas her yurt
taa y a p l a b i l e c e k s r a d a n b ir s u la m a deil. Uygulamada ant devleti y n e t e n l e r e y a p l y o r . C u m h u rbakanm bile

karabilecek tek istisnai su.


B u p l a n k i m y a p t ? A r t k sr d e il.
S o n u ta ; z e l s a v c l a r n y a p t soru urma. t <
g r e v le n d ir e n " K r t A l m " n d a n sorumlu iki po

Fidan',

11 a

dar uzanacakt:
babakan Yardm cs Beir Atalay...
B a b a k a n E r d o a n ...
B irin c i h e d e f H a k a n F i d a n 'd a n ikinci h

f Beir A t a la y 'a gdef yapld

dlle * t i . n c h e d e f t e n n c e A ta la y 'm nasl hed


yaZa y m -

ro

B a ? b a k a n E r d o a n , P r o f . D r. D e-ir

'

Kr6 V m d e n t e r r l e m c a d e l e d e n so ru m u

g e tirm e k le k alm ad ; kabinede ^

n yardn^

daW yap-

kanl!t atam a C e m a a t'te tepkiyle ka^ k|eritli sogk ^

h jj.,?1 ^nem inde Cemaat'in kimi *


' " ' y o r ki. C e m a a t'in istedikleri W

bitmiyor*u'

k,m>

talepleri yerine getirmeyince hedef oldu. Taraf yr/i


ati yazarlar Mehmet Baransu ve Emre Uslu, A^lu ' 7 " " ^
yazlar kaleme aldlar.
^ * lll|"l".;,
Baransu, Atalay'n Ergenekon soruturmasn sekte
gn, hatta Ergenekon soruturmalarnn bandaki errT"'
dr Ali Fuat Ylmazer'in de onun telkiniyle grevden T ^
n yazd. Ylmazer Odatv operasyonu srasnda kzaa a ln " ^
Cemaat'in ngilizce yaymlanan gazetesi Today's Zaman'm**
Yayn Ynetmeni Blent Kene, Kurt meselesiyle ilgili bir ^
kaleme ald. Bu yaz tam sayfa Zaman'da yaymland Ke ^
isim vermeden Beir Atalay' eletirdi ve Atalay olduka Krt
sorununun zlemeyeceini dile getirdi.
Ve bu yazlarda hep bir konuya vurgu yaplyordu:
eir Atalay rancdr..."
Bunlar tesadf olabilir mi? Avn kalemler ne yazmt:
"MT Mstear Hakan Fidan ranc!"
Hakan Fidan, Beir Atalay ve ran Cemaat'in hedefiydi...
Hep yazdlar:
'PKK snaklarnda ran yapm bombalar bulundu!"
Babakan Erdoan'n odasnda bcek (dinleme cihaz) bulu
nunca Cemaat yazarlar "Bcekleri AKP iinde ran'a y a k n ka
dnlar koydu!" diye yazd.
ran'n Trkiye ile ticareti ok iyi gidiyordu ama n eden
se Cemaat medyas srekli ran' ktlyordu. ran n Ankara
Bykelisi Cemaat'in yayn organ Zaman gazetesine sert t
mektup yazd. "srail ve ABD medyasnda bile, ran la ilgili buk^
dar ar yazlar yok!" dedi. (1 Mays 2012) Bykeli, STV dte
rindeki ran dmanln RTK'e ikyet etmek zoruncJa
Sylemek istediim; mesele salt Cemaat-AKP kavgas d t
M1 operasyonunun hedefinde ran vard.
Bakmayn siz bugn Erdoan n o almlarna...
Erdoan bu gelimelerin hibirini nceden ngreni
Dncesini oluturan mistisizm nedeniyle bilgiy1^ ^^ rjjya)
miyor. Osmanl padiahlarnn rya tefsirlei (ilm , ^jarlgib
ya da yldz hareketleri (ilm-i ahkam l-ncum) yo*l^ ne^u1,..
danmanlar var. Balarna gelmeden anlamyorlar.

x,lk

20l2'dL

Eski Genelkurmay Bakan lker Babu, 6


"karma phesi" gerekesiyle tutukland.

niu b y kt !..

Mart 20 0 4 'te Ant, ara'da halk*

,
lk,aklkPane,inekaH

, 3 Arah ',2003'te Yksek Askenra, , t


. Gazeteci M ustafa Balbay e g r c

kaW^

-Greve geldiinde kara propaganda


42 siteyi

kapatmasna ramen, nternet A^T'm " ddiaedil


Yani Ergenekon terr rgtnn yesiyd i
amSh-

T
bUn,rm aU W
Za.a Erdoan d., B.sbr n

* * Mabat

dedi:

"nsaf d, ok irkin."

(6

Austos 2 0 1 2 )

"ok ciddi bir yanltr, tarih affetmez."


O halde...

(1

ubat 2013)

Erdoan'a ramen Babu neden hapse sokuldu?


Cemaat'in intikam m?
Babu'un tutukland tarihi bir kez daha anmsayalm: 6
Ocak 2012.

Yani o mehur 7 ubat 2 0 1 2 'deki MT krizinden bir ay nce!


AKP'li bir milletvekilinin, "Paralel yap lle.llgll
deki krlma ne zaman balad
rusu ze
ubat'taki MT krizinde iimde pheler a a
safl sryor!

pjji

1, irin alacaklard" diyen

'MT M stearm bana ulama


^ adan bak(a)m
Erdoan, B abu 'u n tutuklanmasna ne e

yor?
rnmiti;niyeBabUgS011
Ergenekon
c rdoangrem^
yme
a^dabu
u v a ladavasnda
a ld / d a vartk
a y a ksona
a ^? d
^
^
"tu ................. ,
r,pnelkurmay
Terr rgtnn ba Gene ^
0 lma^a
S> sorumlu? Babakan Erdoan ^ ynetc ^ ^
Genelkurmay Bakam'nn tero gJ eti'nin kuortaya atar
A nm as, Trkiye Cumhunye

^ jd

m'

'u?larnm da terr r g t a m a g n 0 ld>gunU la,n ak


'bu da hedefin B a b a k a n Ere ^ . aname 1 * ^ faal'?6'
ok nm zor yle yeni
r8 enekon ibirliiyle devleti p
6 lmak!

'- in-

ian13' 3 '
24?

Ut dolanlar ap okumad Ergenekon ddianamesi'


Lartn ou PKK ile irtibatlandrld!
n,/ Sarit
Cemaat, lurkivo Cumhuriyeti ne ite byle bir yenj ,
mevle el ko\ acakt. Son nokta buydu.
Ergenekon, Balyoz, Odatv, KCK davalar ve Babu Ve
Mstear ve Erdoan sadece ara hedefti!
6^
H e d e t Trkiye Cumhuriyeti idi...
Cemaat kakla idi; "oynatclar" ise perde arkasrtdayd
Son olarak eklemeliyim...
KCK san Prof. Dr. Bra Ersanl, "Hkmet daha nce ima
ettii, kritik davalardaki yarg kararlarnn Cemaat gdml ol
duu iddiasn artk aleni olarak dile getiriyor. Siz de byle r
dnyorsunuz?" sorusunu "Ben inanmyorum" diyerek ya
ntlad. nanmak; bilimin deil mistisizmin rn.
Bilmek'e giden yolun engeli.
,\rtk aydnmz gerei aramyor; sorgulamyor; sadece "idnyasn" dile getiriyor!
Yaanlan hukuksuzluklarn sebebi zaten bu o k u m u l a r n ce
haleti deil mi? Ersanl bu noktada Erdoan'la b u l u u y o r !
Grnen o ki, Bra Ersanl cezaevine neden a t l d n bile
kavrayamad. Trkiye'nin entelektel tasnn ne k a d a r dutu
ne sadece bir rnek. Ufuk Uraslan filan hi y a z m a y a y m
Odatv olarak Cemaat yaynlarn satr satr okuduk. Bu
denle Cemaat-Erdoan kavgasn ilk biz y az d k . N e v a z 1
AKP'lileri ve liberal takmn inandramadk.
Halbuki her ey ok akt...
L^
Zaman gazetesi yazar Ali nal, 12 Eyll 2011 t a r i h i n d e
Dnemiyle lgili Endie" balkl arpc b i r yaz k a Bu makale, Cemaat medyasnda Erdoan a l e y h i n e y a
y a z ,y d l-

..

Cemaati yazar Ali nal sz konusu


uyarlarda bulundu.

y azsn d a

aa

O d a tv b u y a z y y o r u m la y a r a k , " B u k eZ
B a b a k a n E rd o a n v a r " b a l y la s a y fa la rn a ta * 11^
O d a tv y a z s y le b it iy o r d u : " B u y a z , Cem aat
r in in s a n ld g ib i 's t lim a n ' o lm a d n n en arp
d a n b ir i. " Y l 2011 id i!

Erdoan dnemde henz tehlike


^ e n in - n.s sonuladlgm ^
<tu*
)> " J

'^ u r "

Balarna 8 eJnce anlyrlar.


Sonuta, MT e ynelik operasy0nu h

* f * .e hkmetten tepki ,l an c

A|j Bula, Hseyin Glera ve A

al'a

***.
^

Tur

Mehtap TV'sindeki program da, MT'e v S - f ^ " Cemaan n


rasyonuyla ilgili u deerlendirm ede buhnHni Phs' savc pe"MOSSAD savcy kandrd!"
an
Cemaat geri adm atm akla kalmamta, arenanm ortas.n
alan brakvermiti. "H edeflerinde" soruturma
^
iyi saatte olsunlar ortaya bir belge karp bunu savcnn nne
koydular. Bylece operasyonu balattlar."
Emre Uslu da ayn grteydi. MT iinde Hakan Fidan' et
kisi altna alan bir kanat vard ve her eyi onlar yapyordu! Oslo
Grmeleri7nin basna szmasndan sonra savcya soruturma
amaktan baka are brakmamlard! Bu byk tertibi yapanlar
Oslo Grmeleri'ni szdranlard! (18 ubat 2 0 1 2 , Taraf)
Fehmi Koru'ya gre durum daha farklyd. Ona gre, bu iin
arkasnda ne M O SSA D ne de MT iindeki bir kanat vard. Ona
gre Cemaat'in hesab ters tepmiti:
"Dnnce aklm a, yalnzca, en bata hazrlanan plann sre
cin bir noktasnda bozulm as ve beklenenden farklson^
cek bir 'operasyona' dnm esi ihtimali geliyor. En ^a

(a

nan ne idiyse o sonu alnam am , onun yerine s/^ eyag|ndan kl


ln aklndan g em eyenler gereklemi olabi r
bir yne
^kergibj' gelim e beklenirken 'zor ile kOT a$ ^ ^ ^ S to r)
Ve sonuca yol alnm as pekl mmkn. (1

jdiasyd1-

MT'in Cemaat'i filedii Emre Uslu nun b


na da Nihal Bengisu Karaca cevap

|an, hatta m*

MT cem aat m en su b iyeti olan ^ ey de d i V ^ ^


k u p la r n d in lem e m i tir, olm az oy
diinj duU esi
f la^zada. M T 'm illi' saiklerle h -rj* * ^
hare *
C h tey d in lem eye alip takP f bat 2012 , HabertUf
Uh,e^ e l bir kurum dur." (19 Subat
Bk
la c a k ve
0 y,esine heyecanl bir ta- t ,pa
Ur

yle ey!...

g.n!
249

Silivri Cezaevi'nde tutuklu iken Bu Dinciler O Msl

Benzemiyor kitab TBMM gndemine getirildi.

CHP Milletvekili Grkut Acar, Babakan Erdoan'


lamas istemiyle TBMM Bakanli'na verdii soru ner ^
yurtdna gnderilen emniyet personelinin ne amala tr ^
diini ve ABD'deki faaliyetlerini sordu. Acar'n
istedii sorular unlard:

yantlan

- Kasm 2002'den sonra Emniyet tekilatndan ka personel


eitim ve benzeri amalarla yurtdna gnderilmitir? Sz ki
nusu personelin gittikleri lkelere gre dalm nedir?
- ABD'de faaliyet gsteren Trk Gvenlik ve Demokrasi
Enstits (TISD), hangi amala ve hangi tarihte kurulmutur7
Enstit'nn kurucular ve yneticileri kimlerdir? Enstit'de ve
Danma Kurulu'nda kimler grev yapmtr? Enstit'de grev
yapanlara herhangi bir cret denmi midir? Kime ne ne kadar
deme yaplmtr?
- Enstit'nn kurucularndan olan Emniyet personeli Samih
Teymur'un, ABD'de kal sresi ne kadardr? Enstit bnyesin
de grev yapan ya da eitim alan Emniyet personelinin says
nedir? Bu kiiler, bugn ne grev yapmaktadr?
- Enstit'nn, ileri Bakanl'nn onay ve desteiyle ku
rulduu doru mudur? Enstit, giderlerini hangi k a y n a k l a r d a n
karlamtr? Enstit'ye, ileri Bakanl ve B abak an lk Tant
ma Fonu'ndan yllara gre ne kadar mali yardm gnderilmii
- Enstit bnyesinde grev yapan ileri Bakanl pers
nelinin, be-alt yla kadar varan srelerde ABD'de kald
ru m udur? H angi yasal dayanak ve grevlendirme ile U'V
Bakanl personeli be-alt yl sreyle ABD'de kalab ilip
A B D 'de iki yldan fazla kalan Em niyet personelinin sa) ^ 1
Bu kiiler kimlerdir?

...

- Enstit, faaliyetlerini halen s r d r m e k te m drise gerekesi nedir ve hangi tarihte k a p a n m tr?


"Konu meclise gelince mutlaka kapatlr gibi
bir alg var. Hayr konu kapanmad; bylesine bir kap?
nekon torbas iine atlmadan olur mu? Abdrrabm*1! . \\\c'
n if *
yazd: "Yarn Cemaat Ergenekonu karsa ama)'11
yuma kartrlar aklmz aar. Kimin eli kimin <e
,
balayp, nerede bitiyor bu ilikiler belli olmaz..
250

D ilip a k 'n M V ' bsnj


^ k it a b m d a y a z d tn !

U ' ,1

"l'n 'M .

,,,

Kavga sindi.,,

Kre TV ve Zaman g a /^ in d e yav ,


,eri- adl programda Fethullah c ;(i|n yT anan ikindi Sohbet
hakknda ar konutu:
' m irmeden Erdoan
Dnya k a d a r h im m e t ona a,kduruyorbnive istifadeye kapah o lm a... |5te, btn bunlar iv hP"ansrgle

yollarnda b u zlan m a hus,l eden ve zincirleme


veren faktrlerdir. Bu hastahga yakalanan bir insamn* 2
mcadele az.m ve k a r a r lm n tahtna kendini beenme duy'
gusu gelip oturur. Dini dnyaya duyurma tutkusunun yerini; tannma ve b ilin m e istei alr. Karlk beklemeden dine ve millete
hizmet e tm e m lah azas dnyev beklenti hcumlarna ve ahs
kar dncesine m a lu p olur. Byle bir biti srecine giren insa
nn da artk hi kim seye faydas olmaz..."(25 ubat 2012)
Erdoan'la ipleri kopard grlyor. Tamam da...
Araya girip sorm alym ...
Fethullah G le n T rk iy e gndemine ilikin goru enn s
rekli niye a k ly o r? G rev alanna m giriyor?
Sanki h k m e tin k o alisy on orta!^ Glen aklama
rnein G a z ia n te p 'te terr saldrs o uy
0nlan rayapyor; hayr, h i in san larn duygularn
Atlatan s zler s y lem iy o r; ne diyor.
"stihbarat k o n u su n d a hassas olunma

eerekir!

Ju v
drt
, bilyr^
..

hassas k o n u la r A B D 'd e

E l e y e n b ir H o c a e f e n d i n e re d e n , na

stihbarat ile G len'in ne ilgis

din adam , srekli istihbara


di" a d a m zihninde nas .1

.,r ? Ve

uSunu n^e -J ebilir?

u*

eS yer t

^ kalkyor.
^

Glen, istih b a ra tla yatp

Bu te bir tuhaflk yok mu <

:C

lyr? Bunlar kim gtry01- .. oruz; ^en


' rdi? Ve niye M T'e hkim c

r m*

iH G^ [1

Trkiye'de neler olup bttglN


^ n p e n b a ta k i s o ru y a g

t>iryt

. jSted

Erdoan sandkla istediini yapmak istiyor


Erdoan'n "koalisyon orta" ise bunu de ]*.
kezlerini" ele geirerek yapmak istiyor.
Bu planlarna direnenleri ittifak yaparak Si
attlar.
Ergenekon-Balyoz-Odatv vs davalarnn z buc *
Erdoan bu gnll ittifak iindeydi. Ama olar. bi tr -.
dar farkndayd, pheliyim.
phelerimden birini yazmalym.
Erdoan' lmle korkuttular...
yle...

Aydnlk imtiyaz sahibi Mehmet Sabuncu ve i ?znx ? ile yneticileri gzaltna alndnda Bugn gazetesi
. i
mthi tuzak" diye haberi manetten verdi. (7 Aralk l.l!
Sadece Bugn deil elbet. Yanda medya bir terp::'
hazrland okuyunca hemen anlalan uydurma
'
dayanarak, "tuza" ballandra ballandra yazd.
Ve kukusuz hepsi yalan kt.
AKP iktidar boyunca medyada E rd oan a karji ^
"suikast" haberi kt bilir misiniz? Hepsi soruturma-*
da, daha gerek olup olmadna bakmaksnn po '
dan medyaya szdrld.
rnein...
...............
v;
Birinci Ergenekon Davas'nn grld *Mahkemesi'ne, Emniyet Terrle Mcadele ve Hare^a
kanl (TEM) tarafndan bir belge g n d erild i. ^
2006, 2007, 2008 yllarnda Trkiye Cumhuriyeti

yn Recep Tayyip Erdoan'a ynelik su ik a st


dkm karlmt. l il Trkiye apnda emni) t
^
rinin "tespit ettii" suikast giriimi says 36 idi! C ^ .... ,s
2005-2008 yllar arasnda bazlarnda birden f,1/ ^ n^r ix'
re Erdoan'a "suikast giriimi" yapld ne ll1^
la-di:
^ ista*1*71'1 *,r
Manisa, Ktahya, Rize, zmir, Ankara, KonV3' ^
yaman, Mardin, Krkkale, Mersin, Kahramanm*1
talya, Yozgat, Samsun, Adana, Edirne, Uak.
Polis raporuna gre, Erdoan drt yl iin^t
her ilde bir "suikast giriimi" ile karlat!

Bakent A nkara, d ort yl nd(.


(^yoedul Neredeyse al , yda W[ '

8,

^ * 1 a., i , dort giriimle iakip, S !


dikkat ederseniz...
dlyordu.
V

Vl

Suikast ihbarlar ve suikast giriimle]


rmleri

patlama yapmt. Yani o zamanlar henz "F


2006 ^ a
rgt imal edilmemiti. Tertibin n hazrhn, /8e"ekon* denileen
2006'nn Haziran ay balarnda g a z e t l ^ ^ ^ 1'
kast" haberleriyle dolduruldu.

Hakan'a sui-

Suikast hazrl iin evinin krokileri bile hazrlanm a B


bakann danmam Cneyd Zapsu, dnemin ileri BakaT
Abdlkadir Aksu'nun olu Murat Aksu, hatta ovmenMehmet
Ali Erbil bile "ete''nin lm listesindeydi. Bunlar yetmiyormu
gibi, "Atabeyler" ad verilen "rgt", Zapsu'nun BMmarketler
zincirini de b o m b a la m a y dnmt!
Hepsi yaland.
Hepsi, p o lisin m ed yaya servis ettii bir senaryodan ibaretti.
15 Eyll 2006 g n A n kara 11. Ar Ceza Mahkemesi'nde bala
yan "A tabeyler" d av asn n ilk durumasnda tutuklu sanklarn

tm tahliye edildi!
Medyaya szd rlan tm suikast giriimleri P^avra/^

Yukardaki p o lis belgesinin 15. sayfas" d" j ^ st iddialanna


ne dayandrlarak, "S n . Babakan a yone
dair" bir ihbar vard.
_
. . . . . . Kislkl Caddesi'nde
'2007 Tem m uz aynda, stanbul Uskc a
^ garl renkte bir
Sn- Babakan'm akrabalarnn oturduu c*

tarafn-

aPartmanm bod ru m katnn Em. Yzb.


aniamasna ^nel
daV Sn. Babakan7a m uhtem el bir eylem ^
caddeye
f arak kiraland, yarm bodrum e
akan ksm ndan iki tulann kan

iin ev r

Gazeteler m anet att: "Erdoan


2011, Radikal)'

,v * " ^ u o ^ * S

^ 'B e rk a n , R a d ik a l gazetesi genel y a y


2008, de *a im g a z e te s in * j *

daik!'Bugn net 0arak ortaya kt ki, Y


w

y!e tehlikeiiy di k j

atb ,?^e^n oluturan; "Kzl Elm


&
y i - n r a Kkz.1 Elm a yalan.
ya l1 dedi- (19.3.2011) Hangisin, y
pan, an saldrnn darbe am al oldu
& ? Sa bouan K brs S a v a a n
mac" denilerek yaarken o u

n " E e"^d. B f y d i a ^
.a m ^ .
4 #

paslanan13
aknca/

jlk isme* ^

manetIet,n Y z ^ .- t f r t
k o rn ' a . ri\di- @
e**

aka yap
/~Paaev'

253

K eza...

31 Ocak 201 gn, Samanyolu televizyonu ana hab


nine bu suikast haberini vererek balad. Erdoan Ka

giderken STV muhabiri bunu sordu. Erdoan'n yan!^ ^


oldu: "Biz sadece tedbiri alrz. Ondan sonra da tevekklle ^
muza devam ederiz... Kadere inanm insanlarz Onb a ^
v-ziidr aa grp
vini yapacak, biz de grevimizi yapacaz."
Sanrsnz ki Erdoan bir suikasttan kl pay kurtulm
Sonra ne oldu?
Tarih: 15 Austos 2011
stanbul Cumhuriyet Savcs Salim Dndar imzal bir belge
"suikast" Zekeriya ztrk'n talebi zerine mahkemeye gn
derildi.
Ne yazyordu bu belgede? "Babakan Erdoan'a su ik a st iddi
as ile ilgili olarak Zekeriya ztrk hakknda herhangi b ir soru
turma bulunmad, soruturma balatlmas iin y e te rli delilin
bulunmadnn anlald."
Suikast haberini manet yapan medya bu gerei haber yapt
m; hayr!
Erdoan'n bu sonutan bilgisi oldu mu; sanmam!
Danmannn yazdklar phelerimi doruluyor:
Erdoan'n danman Yaln Akdoan, 2 7 Nisan Bildirisi
ve Srecin Perde Arkas kitabnda K a h ra m a n m a ra 'ta 12 ubat
2007'de yaadklar bir suikast hikyesini anlatyor:
'T ren srasnda v a tan d a larn dikkatini ekmeyen ama gu
venlik glerini teyakku zda tu ta n zel bir hassasiyet vard. Ba
bakana y n elik bir suikast ihbar yaplm t. Aslnda
m r a n i y e d e s z d e b u lu n an b o m b a la r ile

r i y

B a bakana

gazetesine atlan

ayn o ld u u yalaru yazld. (3 0 .6 .2 0 0 7 ) C en azesin i belediyenin kaldr. ^u(nC(j.


O k k r E r g e n e k o n 'u n finansr ilan ettiler. (2 1 -3 0 H aziran 2007) Uur
nayet a y d n lan m t; Veli K k ld r tm t . (2 8.3.2008)
"MT, E r g e n e k o n 'a ikna o l d u " p alavrasn y azd . (3.8.2008) Sadece t ^

ettj;

C e m a a t t i g a z e te le r E rg en ek o n e m a s "n yayn layn ca smet Ber


s u l a n d r m a y n " dedi. ( 8 .1 .2 0 0 9 ) n k o e m a d a patronu Aydn I^

Tutuk]am'

vard! O y s a kendisi A b d u llah G l'e d a y a n a r a k bir yl nce yazm


lar h ep o e m a d a k i isim ler." ( 2 4 .1 .2 0 0 8 )
B e r k a n ' 11
A h m e t A ltan -Y asem n o n g a r yn etim in d ek i Taraf gibi,
1
I kV.
nndeki Radikal k a m u o y u n u y n le n d irm e k iin neler yapm a 1
ilikili
brahim ahin ile F a tm a C e n g iz gibi iki akl fukarasn C.ent Ikur ^jejyada ^
terdi ( 11- 12 ub at 2009). S on ra her d a im yapt gibi, z r di t 1
sinden " E rg e n e k o n u z m a n " o la ra k bahsedildi Sonuta dt
g a z e te ci o larak g sterd iler a m a yaptklar o rta d a . stelik bunu ^ ^
zetecilik ii ok basit bir prensibe d ayald r; yazdnz h u ^
prensibine..."

254

^
vaz^1
1n

ynelik hemen her ehirdeki suikast


Am a bU k6Z fd rk l' bir durum L ? Prtes> ihbarl
Babakanlk k o ru m a polisleri a,r t 1 assasiV v ardl ; ' Va-

Nornalde sadece CAT denilen zel? " 9 g8rev Van ^


HP -
" * * s iia h !^ * * *
tm Vakn ko ru m alar M-16 iarla grev
durumdan hi honut deildi. Protokolden
Erdoga" bu
korumalarn bu silahlarla dolamasndan ,!"Urken etraflndaki
gerek olm adn korum a mdrne syledi T * 'dU ^ buna
cak bir olay olm adan sonuland." (s. 135) '
8ram korkulaU zatmayaym, son bir alnt yapaym; "Babakan Erdoan
suikast ihtimaline kar geceleri gizlice evini deitiriyor" (9

Austos 2009, H abertrk) Ardndan haberi alntlayan dinci Vakit


maneti yle veriyor: "Ergenekoncularm nasl azttnn delilidir bu haber."
Erdoan ite bu tr abartlarla, "Ergenekon Terr rgt"
masalna inand rld.

suikast yalanlar Erdoan', " B a k n Ergenekon denen terr


rgt sizi ldrm ek istiyor" diye k a n d rm a k iin tezghland.
Bu

Her ay korum a says artrld!


Bunlardan nce Erdoan'n tavrna bir rnek

mj_

.Ankara'da 14 N isan 2007 gnu yap an

demokra-

tingi"ni soran gazetecilere, "Sivil toplum u

j uvUy0rum,"

tik haklarn kullanyorlar; bundan memn


G em t-

..

-H a rb e n in arac" o lu v e rd i

Sonra nasl "C u m h u riyet miting en t

Erdoan' nasl kandrdlar? Ya


istedi. zellikle; madur edilen, o

ya da man

sette o k

^lerin hedefindeki Babakan ^


korkusuz Erdgan
Srd. "D erin yaplarla mcadele ec t
51 H u n a

gitti.

voZyalanlar,ndaC',n"1'"

Bu nedenle Ergenekon-Baly

^ >aPmaktan geri durmad.


ysa Erdoan...
^ m a n j g e lin c e k e n d in i

teceP*'11^

dele kl

*asr yapacan anlayacakt-

17 Aralk patlaynca telaland; "Bana darb^

ter" dedi
Kimdi "darbeciler"?

'

***<t

Geldik meselenin bir baka ynne...

"Neocon

AKP Milletvekili amil Tayyar dedi ki:

Cemaat in omzundan iktidar partisine yaylm atei yapyn^*


Ocak 2014)
AKP Milletvekili Mehmet Metiner dedi ki: "Badem bvk oconlar paralel yapnn mensuplardr." (7 ubat 2014;
AKP'li yazar Mehmet Ocaktan dedi ki: "Bu operasyonla;
dorudan srail lobisi ve neoconlarn operasyonu." (27 Aca
2013)
^
AKP'li akademisyen Mazhar Bal dedi ki: "Bugn bir neo
con etesine Babakanmzn itibarm krdrmaya alvoriat"
(2 Mart 2014)
Eee hani Ergenekon'du...
Eeee hani Balyoz'du...
Tokat yiyince akllar balarna geldi.
Cemaat kavgas AKPilere "neocon" kavramn h a t r la t t
Ap okusunlar, Bu Dinciler O Mslmanlara B e n z e m i y o r k ita b m
da be yl nce yazdm ben bu neoconlar!
AKP'liler; "darbe... darbe" diye rtkanlk yapanlar; kimdir;
neyi savunur bu neoconlar bir cmle yazmyor.
Bilmiyorlar ya da utanyorlar; nk ilikileri ortaya kar...
Aydnlatalm...
Neoconservatism...
Michael Harrington gibi solcu yazarlarn, 1970 lerdt
mekte olan neoliberal dnce ve politikalar ktlenu
olarak dodu.

Ksaltlm haliyle "neocon" ideolojik a n la m d a ,


muhafazakrlk"t.
Bu evreler bir dnem so lcu yd u . Sonra h m a n i s t ok
ra Demokrat Parti'ye yakn d u rd u lar; sonra Cunhl,r ,
yuknldtlar ve en sonunda "ahin" olup k tla r l 11
h ikayesi aslnda; benzer rnekleri T rk iy e 'd e dt O
Cengiz andar.
Kendilerine sorarsan, "liberal ve demokrat
2%

ar.

>nj

Neoconlar, 1930'larda Nevv y , .


Yahudi " N e w Y o rk ayd m lan n,n''ol0l
^
Grubun id eo lo g lar olarak filozof

Co' W

Wohlstetter

( ^

Krst0l (1920 2009), ftlozof Allan D. Blonm^lq, n ' tarh !rv|n


Yeni m u h afazak rlk"

akmmn 6kir h !

92)say<labilir

Strauss; H itler'in y kseli dneminde Alm

Dr- Leo

ABD'ye gelen b ir Yahudi siyaset kuramcsydiT * * ederek


mine dayanarak unu syledi: Demokrasi J J

denev

macI totaliterlie y en ik dp ayakta kalanuyor. 3'8"1^ yayi'


Bu sebeple m od ern izm e ve aydnlanmaya karyd,
Sadece iyi ve kt rejim ler vard; iyi rejimer, kt rejim|ere
kar kendilerim savunm a hakkna sahipti. ABD rejimi iyi rejim.
di; kt rejim leri y o k etmeliydi!
Neoconlarn ikinci ideologu Albert VVohlstetter; Pentagon
ve Rand C orp oration'da danmanlk yapt. Paul Henze gibi
Trkiye'de grevli kim i CIA mensuplarnn hocasyd. lke
mizde tannan; Paul Wolfowitz, Richard Perle, Zalmay Halilzad
rencileri arasndayd. "Karanlklar Prensi" Richard Perle'nin
kaynpederiydi.
ABD Bakan R. Reagan dneminde ortaya kan; nkleer si
lah tehdidine kar oluturulan Yldz Sava p r o j e s i n i n
Wohlstetter idi.
a r hirdMax Schachtm an ve James Burnham gibi nec*Troki'nin
nem benim sedikleri B o lev ik Devrimi nderle
^nuVOr]ar(i:
srekli devrim tezinin" farkl bir versiyon
ABD, mdahaleci ve yaylmac politikasndan
yoksa yok olur!
,
Dnyaya hkim olmay hedefleyen

gememeli;

sivasetin adna, y
^

ksever hegem onya" diyorlard.


Byk O rtadou Projesi byle o

^kt; "AvraS^ ^

^kim olamayan gezegene hkim o


T e k kutuplu dnya"
Ulus devletler yklmadan

pistler -

. ens

Onlara bouna, "demokratik


Grlerini hkim olduklar ta

tltu kurumlanndan yaydlar-

. Hudson Institute, A m erican


Undation, Project for New

^-fhe Her^at

E ^ r p r i ^ ^ 'J r y ,
-

ican

<-

257

i'0\ Nivvh, Nitiotiil H n U w Tl,. M

S M M ftri v C e m rn s n u ry v*.

'

'

m ^ P ubl'c, n ? iyt#,

O'v'l I lgMon Enstitsii'nden geen dnek solcuhr


u n ')

ularVa^t
%
.............................. ...............

linion dnem inde gzden dtler.

Cum huriyeti G eorge VV Bush tartmak bir seim s,


da

Kasm ' 1 )1 )1 ) gn B e y i/ Saray'a geince eski g]eriI " '

vutula l\a n je lil' dinci sac.larla "koalisyon" kurdular ru


yl iktidarda kaldlar,
1
Sadece Savunma Bakanlmdan rnek vereyim; Bakan
Yardmcs Paul YVoltovvitz, Bakanlk Mstear Douglas Feitl
ve Savunma Politikas Kurulu'nda bulunan Richard Perle
neocon du. Bunlarn Irak Sava ncesinde Trkiye'ye gelip
AKP ve medyadan kimlerle grtklerini anmsatmaya gerek
var m? Trkiye'deki Ilml slamclar, dnek solcular, libola
da neoconlar gibi, 21. yzyln rakipsiz gcyle ABD'nin yzyl
olacana inanyorlard.
N eler yazm adlar, sylem ediler ki?
Enerji yataklar zerinde oturan; stratejik petrol boru inasn3
engel olan; kitle im ha silahlaryla donanm "er od aklar

du t rejim ler yok edilm eli ve "zgr dnya" ku ru lm alyd !


K resel m ali serm ayenin serbest d o la m n n nndeki
geller kaldrlm alyd!
. ,
A m erika'nn yeni m isyonu; neoliberal kresellem en^^
da kalm olan ya da buna direnen devletlerin ehli e
pardon zgrletirilm esiydi!
M eselenin daha iyi anlalmas iin son

. "rnekle J
r 0

nokta koyaym :
NeW Aneri^
N eoconlarn en nemli kuruluu Projec
nce
C entury (PN AC); B u s h d a h a s e i l m e d e n brka ay
egem enlik iin A BD'nin fetih haritasn akla^
kiz Kulelere saldr, Irak ve Afganistan sav

bu

dan sonra gerekleti! Ne ngr ya da...


N eoconlarn baarsdr, diyelim!
en byk ^
la n d
. n -k C he
80'den fazla lkede faaliyette oolan
d 111
u n ^ kaJU pick
petrol irketi Halliburton Ynetim
y a z m a d a n neocon "baars" anlala 1

Baba Bush dneminde drt

panama mdahalesini v e B i Z S
* dneminde sekiz y

y i*

IBk-AiganisUm igalleri g e r ^ , f '


srail L o b isi n n A B D 'd ek i en aktif k
con A m erican E n te rp rise In stitu te 'd a ^ !,n armdan da- "eotoplantda Ira k v e A fg an istan savaslann.n \ .!ay,s 2009 tarihli
yapldn s y le d i.
............... s>ra1 ln gvenlii iin
J Dick C h e n e y 'in ei Lynne, bu AEI'de uzman n,arak c,
du. C h en ey'in u lu sa l gvenlik danman. Victoria

J ! '

PNAC k u ru cu su n l neocon Robert Kagan'n eiydi.

C heney'in z e l kalem mdr Lewis S. Libby ve Ulusal


Gvenlik K o n s e y in d e k i Elliott Abrams da neocon idi.
Neocon Z a lm a y H alilzad'n ei de, "Ilml slam" projesinin
kuram clarndan, R an d Corporation'da aratrmac olarak al
an, sosyolog C h e ry l Bernard idi.
Vs. Vs...
A K F lile r Tayyarlar, Metinerler "dmanlarn" yeni tanma
ya balad; n eo co n 'm u !
11 yllk h k m etleri dneminde neocon politikalar, kim s vundu?
"BO P'un eb ak an y m " diyen kimdi.
Irak S a v a 'n a TBM M 'den

evet"

hangi
hayr" yant-

abalar iin d eyd i? M eclis'in 1 Mart Te


nn Erdoan' n asl kzdrdm unutt

ve faha Akyol S

Yaln A k d o an 'ah azrlatlan ,0mer..nsz yazd"


imlerin katk salad; E r d o a n jtabl ortada ^ or
tezleri]ni sav u n an Muhafazakr Demckr ^ ^
l1" o l ^
Sa solu n e o co n " diye sulama

mu?

s.

. hlata "Bu ada

Cneyd Z ap su , kim i n Amer*

Prmeyin, k u llan n " demiti^[ar.


Erdoan' "yarattlar" ve ku
Ve imdi spryorlar-

,\[U)'cte

Hepsi bu...
, jpgjl!
Ama sprenler neocon ar
|ellen"
* J IS> gibi gl deiller- A
^ lo ji ihra ediyor ve

ply ^

/,a,n|<rart' r/0 .'llr


gjpler! *
"r""

batarnuyitakUnm biliyorlar Bu neden]?


"y<mtube-tv>nerzeHtk' i^mJar; '
H*Of\!a, yarattksan reoS eraJan fe

^Hn,
,

Bujn "Trk neoccn_ir"n yani Cengiz and.


olmaya doru gitmeleri bunu-, sonucudur.
~ **r"14
trdojan, dn Hamas i kjrdurarianr bu^n
rafa kaldrmalaryla nasl yok edilme sureti*. ^ S
kavrayamyor.
uduH
Hl bize Labada;.*ik yapver O r a
Tarih 23 Mart 213 'N isan a Gazre ve gdevvir-.1
Tarih 14 Nisan 2013. T arih k e s r e n Mav>s n
Gazze'ye gideceim.
Tarih 21 Nisan 2C13, ABD Dilen Bakan lohr kr.
Erdoan'a Gazze ye gitme dedim."
Tarih 14 Nays 2013. Kenn w de^r.eo hi k de: Hazrr r
Gazze'ye gideceim.
Tarih 18 Mays - 13 Haziran da Gazze devim.
I ir yl geti: Erdoan hl Gazze ve gidecek!..
Soma da bakkalda icstrdL ocuka vummk atr
dl" demeyi biliyor! Akrannla devsere...
Sayfalarca anlatmak isted^.m u: ortada Erdoan-^
psmas yok. ABD-Isra?! Erdoan m zerini izdi: Cemaat
dine verilen grevini vapvcr heps: bu...
Birinci perde NOT operasyonu vdu...
Gelelim otunun ikir.d perdesLrse

B l m - g

Yi

para

B "0 8 * .

Geldik...
Bir kez daha Erdoan'n mal Varhglna
17 Aralk Operasyonumdan sonra Erdoan'n
yine konuulm aya baland. Fakat hemen.
17 A ralk'a gelmeyelim.

varll&

nce, E rd o an n babakanl dneminde verdii mal bildi


1 1 1 1
O fllUJ*
rmlerne bir bakalm ...

Tarih: 16 A ralk 2003


Erdoan, babakan olduktan dokuz ay sonra mal beyanm
verdi. Oysa parti kurulurken mal beyanna ne kadar ok nem
verdiklerini aklamt! "Dn dn"d!
Son olarak, 10 Eyll 2001'de mal beyannda bulunmutu; k

yl ay sonra bakalm mal varlnda ne gibi deiiklik


stanbul'daki arsa ilk kez artmamt; yine 40 m yar
Aksilik... Rize'deki tarlada da deer art yo tu, y1^ da azalma
Nakit de aynyd; ve dolar ile euroda da ar y
yoktu.
. .
Olu Burak'a borcunu hl dememi .

Emine Erdoan'n altnlarnda ar .


torn0bl duruy0 .
2001'de E m ine Erdoan a alnan ^ ^ hisseleride ege

Erdoan babakan oldu ama tK


Anmad. Sadece...
Ortaklan arasnda Sabri
^rdei Atilla zokur un da

O l 0w ' n

,in damadl rhaP, sermaye1


vzde U

^nidoan Gda Paz. ve Tc.

gr

hraJ k d eeriyle Erdoan m ^

Tesadf; irket Erdo


f a k l a r arasnda -artk

.^

eVd ^ ^ ; n
n'm

eniteSI
^ Q\W

^ grdoa

nz- Reat Szen, kardei

oiUlurvar

^ker G ru bu 'n a yakn

r; gib*'

Erdoan'n dier & *


rubu'nun rnlerim

. hafta ^

,ni
,rI

ktI.
^

Anmsaynz; bir ara lker Grubu'yla Erd


/enginlik" demeci yznden almt. Dem ek k ^ " "
gnl giderdi. Kavgalar bizi ilgilendirmiyor. Bi/'j ,. '
Anayasa'nn 82. maddesi...
Trkiye Byk Millet Meclisi yelii ile
Hakknda Kanun...

mayan^

Bunlar, milletvekillerinin yapamayacaklar grev ve ki


lirliyor.
Buna gre:
TBMM yeleri, devlet ve dier kamu tzel kiilerinde ve- lara bal kurulularda; devletin veya dier kamu tzel kiili
nin dorudan doruya ya da dolayl olarak katld teebbs
ve ortaklklarda; zel gelir kaynaklar ve zel imknlar kanunla
salanm kamu yararna alan derneklerin ve devletten yar
dm salayan ve vergi muafiyeti olan vakflarn, kamu kuruna
niteliindeki meslek kurulular ile sendikalar ve b u n la rn s
kurulularnn ve katldklar teebbs veya o r t a k l k l a r n y
netim ve denetim kurullarnda grev alamaz, vekili olam azk
herhangi bir taahht iini dorudan veya dolayl o la r a k
edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Yasa ak...
stelik Erdoan sadece milletvekili deil, babakan!
Trkiye Cumhuriyeti Babakan irket k u r u y o r ! T a r ih in i
Erdoan'la bunu da grd!
Baka sz etmeye gerek var m? Geelim...
Erdoan dokuz aylk babakanlna bir de dn ' N
"Bunun mal varlyla ne ilgisi var" demeyin- 1
kek evi; Anadolu'da insanlarmz dn iin tal^sl111 _ ^
sini satyor; yani masrafl bir i. stelik erkek t-1"1
^
arl da var. Erdoan'n cebinden ne p aralat
bir bakalm...
23

yandaki Necmettin Bilal; T rab zo n lu ,


y a n d a k i Reyyan Uzuner ile 10 Austos 2lXtf
Kongre ve Sergi Salonu'nda, 14 bin kiinin k '
dnle evlendi.1
1 R e y y a n 1 7 y a n d o l d u r m a d i in T r k M e d e n i JK am nt n
s t a n b u l A s l iy e H u k u k M ah k n o o si'n cU *n " e v lilik zm

262

>,m

11

^.^r

.l'

K';:J

Vay- Vay- Anmsaynz; Burak p H


jnde 30 kilo altn gelmiti; stelik
tl'm Si|de niksk
vaoaHrvd
t rdoga l . nkah tre.
siyas yasaKlya.
" n dugun dnem, ,
14

bin kii ka kilo altm getirdi acaba ? -

Bilal'in dnnn baba Erdoan'm Blm'yoruz~


mad! Biz demiyoruz, mal bildirimi yle^d'' r'n,e hbir katkls>o!Burak'a gelen altnlar, dvizleri b i l i y o r !
konu oldu. Bilal'in dn "geliri" nereye gitt

Mf y,aM

lere bile

ft 24A

Maryland de 261 bn 500 dolara villa sahibi oldu. Dn ^ n

bu eve mi gitti? Olamaz... Evi mortgage sistemiyle, 30 yd boyu


borlanarak aldlar.
Ama...

Bilal Erdoan, ABD'li makyaj malzemesi reticisi Bellapierre


Cosmetics'in rnlerini Trkiye'de satmak iin, Maye D Ticaret
isimli irkete ortak oldu.
Sonra Mis Hediyelik Eya Sanayi Ticaret Limited irketi ni
kurdu. ABD'de de Virginia eyaletinde Tyson s Corner AVM de
stant aarak Trkiye'ye ihracata b a la d .
Ticari sermaye olarak kullanlm olabilir...
Dnden nce de ticari ortaklklar kurmut
Bilal Erdoan BMZ Group Denizcilik ve naat A-,
fak 24 Mays

2013'te denizcilik sektrne gr^ *

irketin ad belli:
Ne varatc!
"B"ilaL. "M "ustafa... " Z " iya- : B *vl~ , ' irketin hissedar'
Kurulu serm ayesi milyn ^
aIncas MuS
lar; halas Vesile'nin kocas Ziyc
Erd0^ ' dlj Burak Hrd0ana*'al<Ve
Bak laf laf nasl ayor
ve . n a v e r d i da dn yapt ve 30 kilo altm bab
c s Bilal ne yapyor; irket stne *

. Burak Erdoan. . '


fen ile 10 Nisan 2006 'da, br

, ti'ni ^urc

* v . ,
^orira bu irkete ne oldu-

ceketi L

Trkuaz Denizcilik An01

U&u gn isim deiikl>ne 8

a0\W'

W N isan d a Ticaret bu i l i , azulc:. nd vJV

raru gre hu milym \ 11 serm aye l h (M,|lln


E rd oan 'n yiiAlt' 25 orannda hi;,a. :.|
am ca M utala Krlogan ila *ukele .m u

" 'S ^

1,1'

H,^

Mrm.|.. , , ,, " ft

yzde tu hissesi M utala U m d u g a a

'

1 rd oan 'm kaynpederi O sm an Kelotui n >H


18 A ustos 200b'da

'"'Hu

* * ""t

licael bul m- ,

konuya ilikin 10 A ustos larihli ynelim Kl m.l | ......


lutkuaz DenizciHkin veni ad IHIMI K.
isimdi?

*b
'

'Mu

Burak Erdoan n HU su MuslaM I-.lH.U n


Erdoan'n 'EK'i alnp nce HUMl K oljlmnl.l

M, ...

Arkasndan enite Ziya lgen in - s ku,H.u|> M, ,H</)m


linegetirildi! Dhiyane! Hu arada k a y m p d ..
filan konmam!

irketin isim deiikliine a\ m ibiU TmkwJ I l.ulyHr


teren bir baka denizcilik irketinin bnlmnuiM m . 1 . m; I* plij/ii
belirtildi.
Burak hrdoan baarl bi iadamyd Ifiilnibiui
tu geri istemiyor ve bununla birikti' lom hin lyi'H

6 ay sonra, 19 Ocak 2 0 0 7de Mit I U'iiv ilil- I.Mt*M"W


irketi ni kurdu. MB Denizcilik kuruluundan IH nu wm!ito
ubat 2007 tarihinde babasnn yakn doslu I lat I <((*111 "
hibi olduu Grgem Denizcilik ten Sahan I adl V"l H'
satn ald. Btn uzunluu 95.54 mehv ulan 4 -llNI (tiltl ',1" 11*1
satn alrken 500 bin dolar pein veren Alnu Muhil- I "M1''"1
geri kalan bir milyon 850 bin dolarysa .o avll- lal-"1 ..... .
Erdoan, olu Burak'n ald gemiyle ilgili ulu^llil*1 "
"Benim ailemde komisyoncu bulama sim

dedi

IWl,l,H
n.iHM
m ocuum un u anda kurduu bir sirkeli. f t V *11
j(
o l u m u n bir baka ortayla beraber iki orlakl hl &1'
d o ru d u r. A ld k la r gemi
Ii.

2 .5

1 6

- 1 7 y llk ulak k ke nin **v*1 1 1

m ily o n dolar civ arn d a bir gemi MHi hin dnla l M 111,1 ^ ()|

banka kredisiyle ksmen kendi sermayelerini nln *

jl(ii

d k la r bir gemidir. B u n d a n sonra zaten kemli ka/*111,v *'


taksidini deyecek noktadadr. Ayrca enitenim, Kad*
kurduklar bir irket vardr. Ne yapacaklard, oinn|
de geleni gideni mi seyredeceklerdi?"
264

,j

111 *

Burak E rd o an 'n s fran


gidince, "S ak ary a" adm, verdii ? (m8ni" a>lniJ ,

iyi t o n a , kati, rak Ewf

* '

met geniliindeki 19.953 G R n


von 500 bin d o lar dedi.

,
* * * uZUnl
ru ykgc.mj

U"

Bitmedi, dedik ya Burak Erdo>

'm|' #
'"'da' 23
" lnl()'nl-

diye; 12 M art 2012 tarihinde sermaye a r ,!! b"*ar"' blr


Mecit etinkaya'n.n elindeki hisseleri
hissesine sahip oldu.

"a 8'drekrta8l Mt.n


1 ve irketin yzde 99

17 Aralk'tan sonra sosyal medyaya szdl

deme gelen Pretty ise Erdoan'n son gemisinin a d m h*"


01.971 ton yk ta.yabilen, 15 milyon dolarhk R,

Trk'n dk faizli kredi kullandrd kamuoyuna


yanscan
--- _ 1_ ._ 1
.
J-O I. I> M
son telefon konumalaryla ortaya kt.
Bu arada...

Bu irketler nedeniyle Bilal ile Burak'n arasnn souk oldu


u iddia edildi. Neyse, k ard eler arasna girmeyelim...
Nereden nereye g e ld ik yine...
Dnelim dn masraflarna...
Eeee, Erdoan'n cebine /kasasna bu dnden para.!
girmediini anladk da...
Dn masraf iin de bir para
Tarih:

,
kmad gr

18 u b at 2012

Wu|j, ^

saksonya

A lm anya C um hurbakan
Eyaleti B abakan l dneminde; b

|amn,n einden du5


vi|laarnda tatil yapg1

faizli zel kredi ald, baz ivereni


** bir film y a p m c s n n otel masraf

lst|t.rdiiurti' a'llu

istifa etmek zorunda kald.

cebm

lagnde 14 bin kiifi


harcan
Herhalde Bilal'n...
k kurna*1'^ 3
Bura-,. O ogu lk*i; in n la r
, -

'a ltlli',"

AKI ku ru lu rk *n maI varlM " 2004te m*

flr.

'L '- 11'1

aftm ; H a l k a n I ,u y
U lh

l i

I,

*. ' , 1.1 1.1! /<><)'

M u n b u l'd k
y .lU .d a

(21A l *
v '

n e l /

'^Mh. 1|c'Pt-r lr^/af*,,*l/ *

M Vtifi >

M /< l l ' y ' '

, d ^ %r

v i n L

r l 1*
'

t '-

Euro ve dolar m evduat avr_ ,*d F? 4


ErJoan, "faiz gnah" diye barka a \abrmvor Ya/ m 1/sam atlarm;
Hadi belediye bakanl ya da tilccartru artfar,-.
koca Trkiye Cmuriyet 'ran b ab ak an n mal - ^ v
dolar ve euro bulunmas styas. e r * asndan ne Vli ' ^
Nyse, biz de kime ne anlat yorz; ~\flii Gn ^ .
la* oldu.
'
Ve o yl...
Erdoan, gda irketlerindeki tm hisselerini 1 : - I
t. Alanlar karde* Mustafa Erdoan ve enitesi Ziya ^e ^
Sat, mal beyanndan bir gn nce 2 ubat 2005'te gerekle
ti. Daha nce de mal bildiriminden hemen nce irket kurmu
lard! Neyse, artk bunlan yazmaya gerek bile duvmuvrun,
Muhtemelen...
Erdoan'm hisse sat da kt zerindeydi.
Muhalefet partileri, babakann ticaret yapmasn hakl olarak
doru bulmuyor, eletiriyorlard.
Babakan Erdoan ne vant veriyordu; "Ne yapaym ge**miyorum, mecburen ticaret yapyorum! imdi burada en*
filan diye yazmaya gerek var m? Yok.
Babakan Erdoan'm cebi hisse satndan para grd,
ama buna ramen olu Burak'a borcunu demedi. Bu - --olsun Burak'a, bir gn bile "baba borcunu ver7 demedi - ^
sermayeyi nereden bulduysa, gemiler satn ald. Serm^
nde taklan altnlar olamazd; onlan babasna bo
Burak n sermayesinin kayna neydi acaba?
vl|
Deniz Feneri Davas'nn Almanyada almc
kalmt. Ne mi demek istiyorum, sabrediniz;..Emine Erdoan'm altnlarnda art veya azalma) ^^
nceki mal beyannda, 174 cumhuriyet altnnn ^
2*"'
gsterilirken; bu yl avru miktar altnn deeri iki
TL'ye kmt. Taklann deeri ise 7.500 TL idi.
Yastk altnda deer kazanan altnlar! OlabilirAncak...
Emine Erdoan'n babas Cemal Glbaran
lnce,1 be kardee miras olarak, skdar 2e
l C e m a l G l b a r a n iki y l n c e fe l g e ir d i v e e .rin d

b r ^ a^ ad

b a k ld . N e d e n s e b e k a r d e te n h i b iri b a b a la rn > an-

Mays ^
n

Cafer M ahallesi Arakiyeci Sok


man'ndaki iki daire ve a p o ^ .t
Emine E rd o an 'n

buLInan r .,L
u

Sr i -

iindeki ev m teahhide verilmi

120'er m etrekarelik dairelerin biri ,

dare ^mK, !

alan K adir av u 'a; dieri 92 500


han
bin

Hseyin

65.000

Y azc,

500 TL be

TL'ye satln

da W olarak a-

k a rd e arasnda eit olaJk * T Pam tUtar 2 5 7

Erdoan'n payna d en 51.500 lira e e l - r ! / ? ^ ' ' 11' Emine


* gsterilmedi.

U n u tu ld u h e rh a ld e ...

Belki d e d n m asraf olarak g itti diyeceim ama vasa


rei b u n la rn h e p sin in m al beyannda gsterilm esi gerekiyordu
Yapm adlar. B u k o n u d a Erdoan m a h k e m e le re gitti; ifadeler ver-

di ama y in e d e n ite lik li bir mal bildiriminde bulunmad.


te b ir r n e k d ah a...
B ab ak an E rd o a n babakanlnn ikinci ylnda ikinci d
n y ap t...
Tarih: 11 T em m u z 2004

prHoan, ABDIndiana

Erdoan kardelerin numaras s r ^

n iversitesi'n d e okurken, -U y1 r
Berat A lb a y ra k ile tant. Genler bir >r
Ve

-tp k

^ , (a yaayan-

s^oldu.
Krdar Kn8 re

Bilal'in

Salonu'nda, o u n lu u a am

,n

nin k atlm y la d n y a evine grn de, ba

gru!-

Mal b ild irim in e bak in e. ^

btesini o lu m lu

y a

da olums

yor. Yorum y o k .
ift y a a m a k im A

yenl

Herhalde U

devaedeTriv>lbak1113' \ f passatllUt&

Yaam iin ku llan ld !

Erdoanlar, otom obili ^ jlyafdan 25 n1 '


lar gem esine ram en

^^
g **
2f

Milliyet) Albayrak dnr ^


ekildi. Byk olu Serhat

d.

Nasl m tevaz yayorlar deil rrj; bir dr*.~

oturduklan gibi, eski otomobil kullanvorLar^


Bu algnn yklmasna neder. olacak 17 Aral

fir^ .
^

daha yedi vl vard... Biz ise henz 2006 >lm j

Tarih: 7 ubat 2006


%

Istanbu'. daki arsann deeri 40.000 lira ve Ri^ -

deen 1 0 . 0 0 0 lirayd; deimemiti. Ne oldu da bur ^ ^


deer kazanm az oldu! Allah... Allah...
^ ut
Banka hesaplarndaysa resmi aklamalara
se erinin satndan; emekli ikramiyesi ve maar er1.561.290 lira ve 1 2 0 . 0 0 0 dolar vard. (Xihavet emekli
bildirimine girdi!)

Otomobil Fassat yenilendi. Eski otomobil ka;a


kaa alndr bunu yazmaya gerek duymadlar! Arak jgTje?.
ran da yoktu.
Altnlar artk adet olarak bevan
edilmedi: tcrir a-s
*
?5.640 lirayd. Bir eyrek altn kadar art< vard!
Burak a bor herhalde denmiti: mal bildirinunce ^
mes: gerekiyordu ama yoktu!
(u mal bildirimi Almanyada olsa: Alman Curr.rr*^
istifa etmekle kalmaz harakiri yapard herhalde!
Devam edelim...
Babakan Erdoan m stanbul daki hayatnda dt>-r N
stanbul-skdar 3. Blge kskl da 1^ ^in
lik bir alana villalar yapld. Arazi. Atatrk dom':
^ e
lanr.dan Yusuf kemal Tengirenkin to r u n la r 'l-n ' ^
*
M eyem iek Tngere aitti. Alt villa karl^ 1 *'
toplam 11 villa yapld.
vN?
Erdoan'm kiracym dedii her biri 1 - rt ' \ ,
arsaya sahip be villada; olu Bilal kz Esra kan.
kz kardei Vesile lgen oturmaya balad.

a t :- ''
Evler iki olu ve kz kardeinin ei zerine >
k a v tla ra ^re. 23 Austos 206'da h er villay1 hr
v e re k alm lard .
E rd o a n 'm bu e v e d ed ii kira m al bildir
A n k arat* aK. eiren deki ev gibi!w
__
_

Bir babakan kirada oturduu z a m a n IvvU'*11


da: yoksa hakknda vasal ilem y a p l m a k k#K
2o8

.. v V 'v' v

v- v

Grlyor ki, Erdoan kafasn


mad! Y e rse n iz !..

sokacag, birev

1sah'Po]a.

fortes d e rg is i, E rd o a n ' dn ,

kam olarak gsterdi.

yan,n e zengin ^

Olur m u ca n m ; Erdoan'n o v,lha. ,


7 .6 9 0 lira idi! stelik stanbul ve An

Forbes uuyor!

'

rada oturuyor'

Biz, Erdoan m m tevaz mal bildirimine de


Tarih: 12 Ekim 2007
Artk siz de ezberlediniz; stanbul ve Rize'deki mallann .

rinde yine art yok!


Bankadaki mevduat 1.803.854 liraya kt. Bir de eurohesab
ald; 9.890 euro vard.
Ayrca... Erdoan'n adn b ilm ed i im iz bir ahstan, 312.500
lira alaca vard.
te Trkiye Cumhuriyeti babakanna yakan budur; borcu
olan deil; bor veren babakan! Seim meydanlarnda bu arg
man niye kullanmadlar acaba?
Otomobil avmyd.

kh
Altnlar para deeri olarak da ark bldmmde yok*.

Umutu.
Ve nedense...

a j eVam etmesine

Erdoan babakanlk koltuuna,0^ urlinad!


ramen, sonraki yl mal beyan^J*
. binmn mal b a
riminde bulunmas kolay mbildirimi versin; koskoca baba

nbakaiimij0

lenmesi en doal hakkdr


3fsa ' e
uzanan ^ ^
Tarih: 1 M art 2010
m hzla
stanbul ve R ize'd e bir done ^ yaIa,

tarla artk hep ayn deer


devletiyle alay m ediyr?^
ar&r^'
Bankadaki paras 5 6 2 .2 -->= ^ binlW
Alaca da art gsterin
duralm.
- l2 .500
yl nce alaca para
^ fark n
50 bin liraya ykseldi- Af

TurK

366 -^

,.s
so

,0r-

Ya Erdoan bor vermeye devam etti.


Ya da bor verilen 312.500 lira yji^ f .
oldu. Hangisi?
a,X|*yle 5(Xj
Mal bildiriminde ayrnt yok!
Erdoan'n tefecilik yaptna inanmak zor; ama
smda phe domuyor deil; nihayetinde F 3 "
Bu arada beyana gre altnlar gibi otomobil de uupgit
Tarih: 16 Haziran 2011
Erdoan'm bu son beyannda artk tahmin edersiniz
stanbul ve Rize'deki arsayla tarlann deeri aynyd! Bug;u
aradan 100 yl gese de bunlarn deer kazanacaklar yok! Kei
daha nce satsayd! Neyse canm, bize ne adamn mal varla
dan...
Bankadaki mevduat 3.390.384 TL'ye kt.
Ayrca Trkiye Cumhuriyeti Babakan Erdoan'n dviz
mevduat artt; 25.000 euro oldu.
Hesapta bir de nereden geldii belli olmayan, 199 bin8^
lar vard.
Ve borlu kim ya da kimler ise, hl E r d o a n ' a 5 0 0 .0 0 0 1
dememiti! Ayp yahu! Adam sessiz g r d l e r parasmvl
yorlar!
aka bir yana...
Hep tekrarlyorum; Erdoan, devlete mal beyan^
nemsemedi; yasalar mecbur kld iin evrakla n ^
doldurup verdi.
,
Son ylda mal beyannda bulunmas da kunl
Hatrlaynz; Bilkent Oteli'ndeki AKP kuulu
medyaya ne diyordu; "Sadece genel b ak an deg

ed')0'

beyannda bulunacaz!"

Grdk!
tt1rt,*ll,vr
Erdoan'n mal varl hla k o n u u l u y o r ,
stelik sadece Trkiye'de deil
.|
I r" i
ard Byi'kl,,sl
Wikileaks belgelerinde grdk. A
^
^ j
man, 30 Aralk 2 004' te bakentine u blgy1
"Grtmz iki kii bize Erdogan
sekiz ayr hesabnn olduunu syledi-

{hNU<*

A ra lk o p e ra s y o n ,., y ,,|)|1()|
tlVOllUM hedoliulo | I
l i ut enul e yi no l i r d , " K' "'

rv" 1 *U h,lr >1


liirok f ir k e t e " r l l o rla k " |,| " Var(1'

| iLo^au siyasi geleceini u ' " kk1''

belediye b a k a n l d n em in d ek i

|Mat|h,

yenler; 17 A r a lk k a r s n d a da ayn, / S * ? * di.


H i d e m e d ile r ki:
'Un^usrdrdler.
Reis, c a md a n ev d e oturuyorsan, kimsenin CVnc

n e d e n S en n b3ln HeP Parasal konu,arda derd^tiri

yor?..

Erdoan ilk ta C em aat'in dershanelerini kapatacan, * * .


lemesiyle att...
Cem aat 17 A ra lk ile karln verdi:
Z anllardan b iri Babakan Erdoan'n olu Bilal Erdoan'd...
Tarih: 17 A ra lk 2013
Trkiye o sab ah tarihinin en sarsc polis operasyonlarndan

" S T S l
E

t x /i

Savc Celal K a ,.,


rr i O r u a n i z e Sularla Mcadele ve Mal 3 1 u
.
rsyondago-

Emniyet M u d u rlu g u Organize su

Mdrl ek ip leri tarafndan gerek


zaltna aln an lar arasnd a kimler yoktu
- ileri B ak a n M uam m er Gier
- Ekonom i Bakan Zafer ala>a" "

garl Gler,
Kaan alayan'
an Bayraktar'n ogu

- evre ve ehircilik Bakan


A b d u lla h B a y r a k ta r ,

c e y m a n Aslan'

- H alkbank G en el Mduru SuteJ


- ran ve T rk pasaportu ta, -

7 arrab,

RezaZar
stafa Denlr'

- AKP Fatih Belediye Ba an

adam Ali A ao lu loplam 71 kiiydi-

Sorutturma konusu, i*
ll;r! fesat kartrmaydKili,

e kul|anna' e'
reVi

rk,

^ n ' uar
.|^|irJ,fX' (^il'i

K eza Z a r r a b l ' |tuikl, , U ''-

' /'-sinde

l. ara

para akla' 1' '

n e s r l y o r 1' 1' ^g011l-a


Vas.,1 Biv /a li 8 re n d e "

G le * \ K i u l t a b ELyraktar ilo Keza Z a rra b ' tutukla


bvle mahkonu'N o sevk etti.
m,,lan ^
Bakan B a y r a k ta r n olu Ouz Bayraktarn da aralan
lundu^u $ k serbest brakld. Sorbost braklan 3 7 ^ ^ ^
adli kontrol iptendi \o yurtdna k yasa konuldu ^ ^
Sanklardan 24 karldklar mahkemece tutukland
bakann olu; Kaan alayan ve Bar Gler, "rvet a /
ve vermeye araclk etmek
Cezaevi ne gtrld.

sularndan tutuklanarak

Babakan Erdoan balatlan soruturmay; hkmeti


ve
ekonomiyi zor duruma drerek darbe yapmay amalayan
Paralel Yap (Cemaatj organizasyonu diye tanmlad.
Erdoan a gn.' 17 \ralk darbe giriimiydi.
zellikle zamanlama zerinde duran Erdoan, gzaltiann
yerel seime az bir zaman kala yaplmasna dikkat ekti. Ayri
ksa P i r sre nce Paralel Yap yla, dershaneler dzenlemesi se
bebiyle gerginlik yaad karn, bu operasyonun intikam amal
yapldn vurgulad.
Erdoan'n hedefinde, varg ile Em niyet'te bulunan Cemaatiler vard. O kyanus te s'n d e yaayan Fethullah Glen'dengeen talim at zerine bu soruturm ann balatldn iddia etti.
Cem aat ise, Erdoan'n kendilerini hedef gstermesini eletir
di. Hkm etin, 17 Aralk Soruturm as sebebiyle bozulan siyas
gcn korumaya ynelik bir komplo teorisi retme abasnda
olduunu, soruturmalarla hibir ilgilerinin olmadn

syledi-

A ynca Erdoan'm operasyondan sonra hzla savc ve polsleng0'


revden almas eletirilerek bu bir "cad av" olarak nitelendiril
Peki...
H akikat neydi?
17 A ralk' la ortava

nce, Cema^
V ISO;
bu operasyonlardaki payna dair birka cmle yazma
d k le n h rs z lk la rd a n

mm;
nceki sayfalarda MIT

O p e r a s y o n u 'n u n

olan lan ayrntl yazdm.


17 Aralk, M T O perasyonu'ndan sonra

. arkasmda
perae

oyunun

ikinci

d e mi?
_
Yoksa hata m yapyorum. Friedrich E n gels'n so
rerek sylersem : "K apitalist retimin gelim edii lk11
272

de ip
^ ^

iler retilir. Bundan

Okuyup d n n z,,,

lr ^mplo

f rk iy e d e neden" sorusu b ilin c i,.,.


<r ae ilgili herkes! Asl soru u
"neden" o ld u ?

^
'

r a llk O p e ra s y 0nu

AW-Cemaat kavga etti; pis,ikler


Derm e in m e y i; m ik ro deil makro bakm,,,
Cemaat'in ran dn>,llg ,n, Snretl ^

Ayn Cem aati yazarlarn 17 Aralk O p syoJ nll 1 ^ .


miza km as tesad f mu diyeceiz.
unu biliy oru z; polis operasyona 14 ay nce balyor!
Cemaati polis yazar Emre Uslu 3 Austos 2013'te "Gler
mi? Alar m, Barr m... bilmem ne" diye tweet atyor; Cema
ati Blent K ene 11 M ays 2012'de Today's Zaman'dan uyaryor:
"ranl iadam larna dikkat!"1 Cemaati yazarlar bu yazlan ka
leme aldnda, A B D 'nin ran'a ambargosu dnyann bir numa
ral gndem m addesiydi.
AB lkeleri basklara

dayanamayp; ran'dan

2012'den itibaren petrol ve Ekim 2012 den t^aren de


atmna son verdiler. Kukusuz bunu
Iran, petrol ihracatnn drtte birini
Ambargoyla petrol ihracat 1 9 8 6 'dak, ra

J yapyordu.
f e s i n e d-

tu. Yani yzde 38 azald.


^
ran'a kim ''can sim idi" oldu, T r k y parlad2012'de iki lke arasndakiticaret aa|maaan tan dman,
Cemaat yazarlar ise o srete n
^
u F y Trkiye h3k^

Pompalad.

Uluslararas Para Fonu'" >

'

*> "

vaVa-

*s-

N M . bile - ,lm - a rd
Ortaya k a ,S,l,k T rk iy e * * *

V *

i y o n l a r ,ndan, O rtadou v>

vt, Od " j

S
, 2 0 1 2 'd e ran'a
"traar yeniden inas Hlb ^

tatan** cUWayi6y,j3

^ _,n. 'i- " " - 1

* -alm ticaretinin" rab at*1


t , l M t - 7 e ,n i y - i

i-f

Jok

OV

Sorumuza yant hulnvah)/:


ABD Iran a nivo ambargo ko\du ve herk* ;
b u r ttts?

Bunun k. nedeni \ar,..


BinndsiL.
A BD Eneni Bakanl na bal Enerji Enformasyon i
vELM raporU nna gn'; dnya petrol rezervinin yzde 5^ ^
dnva doalgaz rezervinin yzde 79'u Ortadou'da bul * '
kantlanm retre*l rezerv lerinde ilk sray 266 7 mili
lllll\4.|r .-y
i *3 S' varille Suudi Arabistan alrken, bu lkeyi 178.|m,|var
riUe kanada 1 3 6 2 milyar varille ran, 115 milyar varille Irak
1 -i mi M2 r \arille Kuveyt takip ediyor.
Dog aigaz rezervleri bakmndan ise ilk sray Rusya alrken
Iran kna katar nc ve Suudi Arabistan drdnc srada
yer alvor.
Eve* b in n a neden; enerji kaynana sahip olmakt.
Gelelim kna nedene...
2030 da en byk enerji alcs yani dnyann en fazla petrol
tketen lkesi sralamasnda ABD gnlk 18.8 milyon varille;
ne ilk srada olacak.
aralam ada, in gnlk 8.3 milyon varille ve Japonya i*1)?11
lk 4.4 milyon varille geliyor.
ABD oisanz, enerjiye bu kadar ihtiyacnz varsa ne vapar

Ve avnca ener^yi ok tketen n, Hindistan, Japon


gelecein byk ekonomi devlerini nasl kontrol altnda t11

dnrsnz? Enerji kaynaklarn ele geirerek! Bingo...


O halde rak igalinin neden olduunu biliyorsunuz
O halde Libya
igalinin
neden olduunu
biliyorsun^
^
*
?Bauu cuc
uuu^u..----^Ufl"*
O halde ran'n neden igal edilmek istendiini *. ^
19. yzyln sihirli szc " m e d e n i y e t " idi- Bat u
ye "medeniyet" gtryordu!
^tl ir^*
21. yzyln sihirli szc " d e m o k r a s i " o ld u
Libya'ya "demokrasi" gtrd; "demokrasi"nr
imdi...
da. a|tn
Bu bilgiler nda bir daha dnn; daha or ^
vet" operasyonu yokken Cemaat k a le m le ri n e d t1
tahtasna koydu?
274

Ya da tersten s o r a y ,m; jran

nlkesineCe

sokmuyor?

Uzun yllar Feth u llah GlW

kullann

0rta A sy a'd a okullarn a,lmas * yan"da bulUn


ren ne dedi?

u1a Srev yapms J

"ABD bu okullar sadece istihbarat ve h


teklemiyor. A BD 'nin esas amac sz

Ellikle

r, "nVe'
baglamnds V

n'm Asya'daki kktendinci akm,m eneellp'


rame e ^engelemek."
ran'a gre C em aat, CIA-MOSSAD'n emrinde
C em aat k a le m le rin e grevse ran v,,,
6

e y s e , r a n y k l m a s g e r e k e n b ir d

m an.

17 A ralk O p erasy o n u 'n a Cemaat'in ne zaman ve neden bas-

lad belli deil mi?


Demek m esele salt Cemaat-AKP kavgas deil. Operasyonun
bir baka hedefi ran.
Soru'suz gazetecilik olmaz...
Bu erevede, benim baz kiilerle ilgili sorularm var...
rnein Reza Zarrab?..
nceki say falard a yazdm verilere eklemede buuna) mt - ,- omi Mp 3 7 milvar dolar olan alhn ihracat
- Trkiye nn 2011 de 3.7 mlly
jran.Trk,ve ticaret.
2012'de 16.3 m ilyar dolara ulat, y tl, lke ranoldu.
yzde 176 artt. T rk iy e'n in en ok ihraca y ^_
^ anl

- Geen yl bte grmelerrc


alayan

yle

konutu:

^mm yzcje 60 m>


Birlelk

"A tn ^

ran'a yaparken, bunun yakla y

^ ^^

Em irlikleri'ne y ap y oru z."

~ Babakan Yardmcs

1
atnn artm asna aklk get^r

nern^ne. lv1bfla yatn


0jarak ba^a
iin,alt,n

Babacan
yoruz. ran d viz olarak

fhP gtryor." Babacan, ndlg,n


<% n 'u
^ yaptrm larndan kayn
nin uygu . <cohen' , r,na ^

- ABD'nin i ,
le grevli Hazine Bakanl'S1

, ve a

S - ^
d,
.A

W , an W bre ! '
e|di m etaller s a t " y
Temsilciler M eclisi Dll f ese l arl
yasan ihlal eden her L

of,o'la

-fi

uy^ulnvnca|>,nu/,ltn.l*-vUt!i,.f,.|1<t

, l4

tik. (...) T rkiye 'd e I rnn'rf nlhr yjHp ,


VVashin^tOn ardtdan 'rkiy* va ftirit r *
ran'a altn gndermeyi brakmalar (t*% r*ir,^
- 2013'te Trkiye'nin ran'a ahr ih ra
rine darbe vurdu. Altn ihrarat yzd<**>24

'

- Ekonomi Bakan Zah-r alayan, 2> Ka


ler etti: "Ambargolarn nm//- koydu*.
rkiye, altn ve kymetli madenler ba*a 0;. <r
ra rnlerini de ran'a yeniden sevk edebileoir
15-16 Ocak 2014'te Babakan Erdoan'la bir.,caklann belirten alayan, "nmzdeki 2CU
iyi ekilde deerlendireceiz. Bu nedenle ran a r2r
yahat byk anlam tayor/' dedi.
- ran Dileri Bakan Muhammed Cer ad
2013'te Trkiye'ye geldi.
- Kasm sonunda Tahran'da Ekonomik Ic.: t
Dileri Bakanlan Toplants'na katlan Ahme: T a _ :
lamay yapt: "Temaslarmn son gnnde Irar.
Sayn Ruhani tarafndan kabul edildim. 1 Aral 2
diinin Trkiye'ye gelmesini beklivoruz.
urN:
Tvvitter'daki ngilizce hesabndan da aklad.
- Trkiye, 17 Aralk'a polis operasyonuvh
Cumhurbakan Ruhani Konya'ya gelmevii.
Kim geldi?
ABD'nin ran yaptrmlarnn uygulanmas
le grevli Hazine Bakanl Mstear Pavd ^
Almanya, ngiltere ve srail'i de kapsad
Peki gelelim Reza Zarrab a....
Reza Zarrab ran Tebrizli.
T r k iy e k a m u o y u k e n d is in i a rk c M 1111
d iy e ta n d . 17 A r a l ! O p tr a s y n u na k a d a r
y a d a sa d e c e m a g a z in h a b e rle ri v a rd
Oysa ilgin lur portresi var..,
hayatna Birledik Arap 1 mirlikl'

balad.
Al Nalees Im hange ve Al Salam ,vL ^
la Dubai'de finans ve para piyasalarmla ' 1

.^ .

2008'de Trkiye'ye geldi


Babas H seyin Zarrab Ve
stanbul'da Royal Denizciiik A
lik ve inaat sektrne girdi

?!*** Muhanim .
A* * blrlik,

Endstriyel M akine Sanayi Ticaret a c '" '" adl H al


27 Ekim 2011 tarihli Ticaret Sicj. ' oldu.

ni de yapm ak iin ismine bir ek


ten itibaren "R o y al Denizcilik Endsi

nzcil*

aha, islp

? " yeni ismi ^ tarih

Madenler Sanayi Ticaret A.." olarak d e f e ^ " 6 ve V e tl,


Bu tarih, Trkiye'nin ran ve Birleik A

.
ihracatnda p atlam a yapt yl.
aP Emirlikleri'ne altn
Bugn R o y al H olding b n y e s i n d e sekiz irket var
Bunlardan biri, "Safir Altn../'
irketin faaliy et raporundan okuyalm:
20 12

yln d a altn ve kymetli m ad en ler ithalat ve

ih ra c

yapmak zere k u ru lan Safir Altn Ticaret Limited irketi, 2012

ylnda T rk iy e'n in gerekletirdii 12 milyar dolarlk altn ihra


catnn % 46'sn gerekletirdi."
Royal H o ld in g 'in ynetim kurulu bakan bu gen adam\apyor tm bunlar!
Artk so rm ak durumundaym; Zarrab, ran istihbara
man olabilir m i?
v f i z d e 2 0 's i n i r a n 'd a n k a r .l-

Trkiye, d o alg az ihtiyacnn y


. altnla
it_1-, raniVOr.
yor. Bunun dem esini
yapyor-

ran'da d ev letin im tiyaz (zel a

m|?

_ , ^ iadamlar var.
devlet., d*

Anlalan o ki R eza Zarrab bun' 3 .J ^ u r d a n d ^ 53^


Caret y ap an bu im tiyazl lS1I^ de 0|duu iin
"Dolar" A B D 'n in sk kontrol
.
para
>arak yap lyor. Elindeki

imtiyazl iad am , parasm L


2 1 0 0 t m en k arl bir e u tt

efnin kuruna Lyor ^


^ dvlZt , 2 50 tlir n
^ w

ola11

^*r ranl b u ilem i daha yu

yapabiliyor.

veren
.rneg,n,

ay, W

eur0ya ^

'

hu

mtiyazl iadam ran c c


. <aihfa^eden,kafl)'<)rU
Setriyor ve altn alyor. a f a k ran elin
ll iadam lkesinde bunu J
aradaki kur farkndan bu)u

ejde e o .......

v y ,s

v n i

V.

VVrtirliklori g i b i l k e l e r d o h u
11 0,<I U :

x\Y

vv ^

,b \Apt bu.

V xvvc
< ' . I
x4 r.\o ,

\v>U* getirilen parann 87 m ilyar eu

- K A-

.1

Vrkve cari ilem ler ann kapatij,t,U^


nias,r^a

c .j l lobi rgtlerinden srail Va


J rv

-san \mda bir im za kampanyas balatt. 4 7 ^


.
. k verdi. M ektup ABD Bakan'na ve Di{er-

m
frkBTi.

tve

conderidi. D ediler ki: "ran 'a altn transferinde aktif

.. riali an k in kara listeye alnm asn bekliyoruz.'7


VTTTTE.-,

LZici a : ,ar, geen herkes 17 Aralk Operasyonu'nun heo s r :u.~ ' 7r^a susuz, u]uslararas komplonun kurban oldu.tT ' rte re k asS^iirn .
3 jisio isu z gerei tarih ortaya karacak; operasyon bana bi
rsi ' : _ _

...

Ic-.egf'ni anm satt. "Vatan-millet" deyip mca-

n stt e:nmier zamanla sadece ceplerini dnyor!


damtmayaym; Iran'sz 17 Aralk deerlendirile
m ez..
saoeoe ran-Trkiye ticaretini engellemek mi?
it

wy]et borsytm :

- '%&

ikerur farknda rm?

c s Za'-as

ye edilince, ilk tepkim u oldu; "Hangi maH-

ciddim,
*' v

"Cem aat

kontrolndeki bir rnahken^

> 1 - " ' ^ r .t

bu tahliye kararm verdi! ^


,
-'nin ^
HMfWifif$e40fkmk^UtMyv\ 3. SuJh Ceza Mahkeme* ^

*
- r. .
^

izi/ji o lm an nedeniyle tahliye ^ ra


]*-'< nkirn fclam iek bir saatte
w

, l**r. /
, /

^ *.'v - />'

b ^ jy o ru m ; Reza Zarrak
, <>jccf %qfjf jyorum.

Ttjrky6

*' m
< ' y y*-z* Vjt 'rab ' j rk i ye'de hap**' at Id*e'

virtz ^iUtn ftabek /^ncani de Ifan


^<rCrC

Zencani sra d a n b ir iadam j


iaolyd, a y r n i i yap y0[(Ju J W ; * ^
a r rab v e Z e c a m ' i para . J

' * * ' * hlil *

W ;

ran'n am b argoyu delmek iin;


ynydl
tarmdand Z arrab ve Zencani.
" mtlyaz,ar sagad

u-

Zarrab T rkiye'de tutukland.

Zencani ran 'd a tutukland

17 A ra lk O p e ra s y o n u 'n u Cemaati polis vesav .


artk sr degl.

avclar>nyapng,

ran'daki operasyonu da Cemaat yapmad, he[fa,d, _

hadisesi Trkiye'de patlak verince ran, Obanda' ,vi ^


seyreden ilikilerinin bozulmamas, iin, "Bakn ambargoyu de!
mek iin bizden habersiz i yapan Zencani'yi hapse alyoruz"
mesajm verdi. Tehlikeyi savuturdu.
Ka bin y llk Pers d politikas byle yapyor.
"M onerler" diye bilgili-tecrbeli T rk diplomatlar devre
d brakp, d politikay tamamen yandalara brakan AKP,
ABD'nin hedefindeki ranl Zarrab' h a p iste n karyor!
Yazdm, A BD raporlarndan r n e k l e r v e r d i m ; T r k iy e 'n i n
ran am bargosunu delme

g i r i i m l e r i s e r t t e p k i l e r l e k a r la

te bu nedenle, Zarrab
yada ok artacak. Artk

t a h liy e s i T r k iy e

g e lin e n

*u o r .

n o k ta u d u r,

ta kiiler d e il T rk D evleti dir!


te bu n e d e n le , "tah liy e karan Cemaat

Erdoan'a gt''

diye dnm tm .
.. m^k in kimseye ^
Ne gezer! Erdoan siyasi hayatm^ J
yaMklan, g>z 11
ya duymuyor. M edyaya bask yap

'n

hararlar aldryor.

semem

- n. yeter ki Er^ an

Rezillii d n y a d u >'su^ g ^ b u ukurduf- ^ ^ ^


k m a s n ! T rk iye'n in geldg y
fa)arnda s

Yabanc gazeteler rezlh1IT1

jolar

y n ly o r

m ;s

RezaZarrab babakana sz ^

m " y

"

ne>Mdr S l e y m a n A s l a "

ala>a

"ok bask v a r" diyor. Baka '1 -

fiir d ier B ak an E ge 1
yefendi" ile g r m e ayar >

IVk V.,p^ ^

^ .5

oubi,iy o ^ ertvJ, S

* ulamak istiyor! K > n u

mat o y n d e" diyor.

ya

jcono

mi; C ***

^ e te si Kora Zarrab* la rportaj yapm ak lstiy0 r

km asa" diyo konu bir lkenin babakarun |<K|(


Yakyorum, 17 Aralk tan ouv Cemaat im ij
^KVr!
la biliyordu* Operasy ondan sonra Bugn gazetesi A' ^ S

sikis dem

Ynvuz Arslan

" J,a\

niye ABD'ye kasn?

Bu bakanlarn hi mi akllarna gelmiyor; Reza ^


m ilyar dolarlarla oynayan birinin babasna talya nivZ^
m iyor? Bakan Ba bunun zerine hi dnmeden

yor! Yetmiyor iki bakan da vatandalk iin destek atyo/' ^


Tm bu n lan C em aat bilsin.
A\Tupa b;lsin. ABD bilsin.
Sadeo? biz bilm eyelim ; yazm ayalm .
Trkiye'nin ba fena halde dertte...
te bir man Hatipli daha...
Sosyete kadnlaryla magazin sayfalarna den bir lahiyata,,,
Ad: Stk Ayan
Sivas'm Glova (Avans)-Karayakup Ky'nden.
Bahattin-Arife olu.
Arife Hanm 'n ilk einden aabeyleri Hseyin Akpna r
Murat Akpnar. Bahattin Bey7in ilk einden aabeyleri Remzive
Kemal Ayan.
Topraklan baraj kam ulatrm asna gidince stanbul a g^
ler.
Stk Ayan, 1984-87 yllan arasnda
tip Lisesi nde okudu. Ardndan Ankara

Hj*

stanbul

imam

niversitesi

a1

Fakltesi'ni bitirdi ve 1998'de stanbul'a dnd.


lahiyatyd ama petrol-elektrik ii yapt.
Sahibi olduu Som Petrol'n merkezi Londra da.
.
irket bilanosunun byklyse milyar dolar a
ediyor.
y(jfill
Wikileaks belgelerinde Stk Ayan ad var: uba
ABD Ankara Bykeliliinden gnderilen kriptY ^ , L>faV^
kye Babakan yaknlarna ran'da enerji a la n n d a p
lyor."
Stk Ayan, ran iin ok nemli bir isim.
rnein sahibi old u u Gent Elektrik ran
elektrik getiriyor. rnein sahibi old u u Turang

a lk A.. ran ve Trkmen d oalgazn Avrup3 y


1728 km u zu n lu u n d a boru hatt ina ediyor280

Bu iin AKP Hkmeti'nin

m tevik ald.

(Tarihi 16.12.2013 ^ ^ de% ten , .

Muafiyeti, Vergi indirimi o ram c

bel8V 'G ' ? H ar

Destei" gibi destekleri de kaps' 0]! f ''ta P^ , ^

>

' '" * *

17 A ralk s recin d e, Erdoan ile ' s

Ayan hakknda konumalar szdlr,|

telefonda s *

vtta; iddiaya gre Erdoan ile olu Bil 1


aykl^ n k
nin konusu; Stk Ayan" adliadam * 1raS'ndaki grme.
vermesi! Kayttaki babann oluna "Para

yndolarrSvet

"T *

sz verdiyse onu getirecekse getirsin,


Bunlar ne g e d i y o r l a r bu i, ^

sa var, g irem iy o ru z ayrntlarna.

l*

' y y

Tm o p erasy o n d an ortaya kan u:

Yine ran...
Yine ticaret...
Yine bir C em aat szdrmas...
Bunlar tesad f m ?
Baknz: C um huriyetilerin 2 0 1 6 'd a bakan aday olaca id
dia edilen N ew Jersey Valisi C h r is C hristie nin, ran ve Sudan
ticareti nedeniyle Stk Ayan' e y a le tin d e kara listeye al
anmsataym.
Erdoan tehlikenin farknda m?

Anlamyor...
Meseleyi i sorun olarak gryor...
^
Sandn kendini kurtaracan san y
Erdoan d e e r l e n d i r e m e y e b i l i r Ama biz...

. ^ v a a fafJc1 ^ ^ ^ l e s i

C em aat-E rd o an arasndaki p ^ga|t xrkiye nn

mak zorundayz. Evet, bu kirli ka\ g


deildir. O yun/tezgh byktr-zorundasnlZ uvaryorunlK a l b i n i z l e d e i l a k l i n i z i * ^ konU 6u n d a .h^ , ' rieri' /1'
S o n y l l a r d a s r a r l a b i r te
Bu te h lik e n in ; id e o lo jik ,

nasebeti var.

ve ahlak

sya*

her $e>

. _g>zdl devle' gu

B u te h lik e li e y t a n , s in s im s

elmek istiyor.
9 rnen seim m var,
r n e in h k m e t is te d
ta y a k a r y o r .

rL'

^^
c,kJr,v 1 do5yasl

p^vo

Ve kom plolarla/yalanlarla insanlarn/kurumlar


gonJarm n hayatn yok ediyor.

^a-Vlnor.

Kontrol edilem eyen/denetlenem eyen illegal bir s'


kary kar^yayz.
>asal gje
15u g legal siyasetin glgesi...
Yara derinde.
Bunu ciddi anlam da tartm alyz; gnlk siyasete ku
rltye mahkm edem eyiz. Yoksa herkes bunun altnda kal
Baknz...
Cem aat; 17 Aralk Operasyonum la rtl para trafiini r"
vetleri ortaya kard. Sonra bunlar sosyal medyaya servis etti5
Cem aat; Erdoan ve Erdoan'a yakn iadamlarnn telefon
larn dinledi. Sonra bunlar sosyal medyaya servis etti.
Cemaat; El Kad gibi "kresel terre destek veren" iadamla
rnn Erdoan'la ya da Bilal Erdoan'la fotoraflarm ekti. Sonra
bunlar sosyal medyaya servis etti.
Cemaat; Hatay'da, Adana'da M T'e ait TIR'lara operasyon
yapt. HH brolarma baskn dzenledi. Sonra bunlar sosyal
medyaya servis etti.
2014 banda yaanan rneklerin saysn artrabiliriz.
Cemaat; Trkiye'nin ban derde sokacak bu illegal faaliyet
leri neden yapyor/yaptryor?
Ortaya serilen doru-gerek bile olsa bu sorunun peinden
gitmeliyiz.
Yeri geldi, yazmalym...
M. Fatih Sara; nam dier "A lo Fatih"!..
Erdoan ile yaptklar telefon tapeleri sosyal medyaya slZ
lnca birden aklma geldi:
Ben bu "A lo F a tih "i b ir yerden hatrlyorum,!
Yine bir telefon grmesinden!
^ rTelefonun ucunda yine Erdoan vard; "e kapat
du!
Evet evet hatrladm...
Tarih: 18 Ekim 2009
^^
Erdoan'n bu telefon kaytlar Ulusal Kanal ve V
ymland.
Hemen ayn gnn akam...
Saat 18.00 sular...
282

stanbul Em niyet M drls-

soruturma srecini takip edI , 'H'

epU.

polislerin tezgah olduunu artlk 4 , ^ jr ihb a ru fj?" eln


Sahte sm Rza Y ld m m" ele
^
aatl3
ihbar.nda; "Erdoan'a ve AKPlite ^
4 postyla E, ,
nn Aydmlk'ta olduunu" yazm'lt ait0k^ d^ l e 2 '
Polis g n lerd en pazar olmasna

ti; atama ve gzalt izni ald; "lk hizvl^ T ! " Savc1^ gKanal' bast.
y nlk ve Ulusal
Yaynlananlar dnda telefon kayd yoktu

Aydnlk G en el Yayn Ynetmeni Deniz y.ih,


Kanal stihbarat efi Ufuk Akkaya gzaltna a l m ^ Z T
Telefon kaytlarn yaynlad iin gazeteci Deniz Y.ldrun
be yl Silivri Cezaevi'nde kald.
Gelelim...
"Alo Fatih"in bu ilk telefon vukuatna...
Erdoan'n X ahsla yapt telefon grmesine bakalm:
X: Aleykm selam...
Erdoan: im di bu... Fatih Bey enle irtibat kuracak veya ara
d m bilmiyorum.

X: Grecek evet. ey de arad... Z a p s u


Erdoan: H a.. N'yaptnz?

. .1 a ra

,arak sev olarak sizle S8'

X: Bir ey sylemediler ama, hya


rmler.
Erdoan: Evet.
X : Bana bir ey

s y le m e d ile r.

Erdoan: te ey olarak...
X: Ben o akam, geen a a
tara da sylemitim zaten.

cana

s y le t*

Erdoan: A m a onlar ite

X: Drt ya da buu3
Erdoan: Nasl?
^ Hsn
X: Drt- buua doru ' verm $er
Erdoan: te onlar en son

X: Ne yapalm k a p a ta l
Erdoan Yani onlarn

^y olarak da onlar da bi anda o isabetlidir diyr*ar'


telefon byle sry01.

. t yan1'
^ a ^ ?

y d*

]e(ld
-

Bu kayl, 9 Aralk 2010 gn Ergenekon davasnn 1 aq


m asnda dinlenildi.
^ duD evam edelim...
elefondaki "Fatih bey"; M. Fatih Sara't
"Z ap su " ise, Cneyd Zapsu.
Peki pazarlk konusu neydi?
telefon kaytlarndan ortaya kyor.
Fatih Sara ile Cneyd Zapsu telefon grmesinde koma
yor:
FS: Cneyd abi Genelkurmay Bakan'nn (Hilmi zkk-svj
konumas ok gzeldi ya. Bak bugn Oktay Eki'nin yazm
oku abi.
CZ: He!
FS: Oktav Ek rezil b: yaz yazm.

(...)

L Z: imdi Sayn abim yarn sabaha kar geliyor...


FS: lm bugn varn lm vaziyette...

CZ: Cuma gn de cuma, cumartesi, pazar normal Antalya'da,


fakat cumartesi dediin gibi belki MSAD'a falan stanbulagelecek, ben varn renecem ayrntsn...
FS: Tamam ab. Eee, ya uyarz onun programna uyarz ya (J
"Savn Abim"; Babakan Erdoan'd. Japonya gezisinden
dnmesi, Antalya kampna katlmas ve Oktay Eki'nin makale
sinin tarihi, 14 Nisan 2004 gnne iaret ediyor.
Fatih Sara ve Cneyd Zapsu o gnlerde Erdoan ile ne
nusacakt?
Tarihe baktnz zaman, o gnlerde BM'n el de#inr
gryoruz:
Satc: Cneyd Zapsu.
A ha: Suudi adam El Kad ile ortak M. Fatih Sara?
Babakan Erdoan ise arac!
yi de; "niye"? Koskoca bir Babakan bu p azarl kl3^
niye girer? Kumisyon mu alyor? Yoksa irketin giz

' 4

Ama...
Burada vurgulamak istediim, Erdoan m (X ki*'e*
melen M. Latif Topba'a) "e kapatn" sz deil
Kafamda baka sorular var...
lk sorum u:
Biriieri, M. Fatih Sara' 2004te de dinledi.
284

O telefon k ay tlar basnda v


P-'1'Peki...

y tf ald; ma|kemt!
naklanna

Fatih S ara dinlendiini bile biie


nasl devam etti v e neden nlem

8 U ' S 2

aklisz kn

Gelelim ikinci soruma:

k"U!"

J, i* ve Ulusal Kanal iyi bi


ran gerei E rd o a n 'n telefon kayflann

kamu

2009 ylndaki bu telefon grmelerini kfm 5


Son gnlerdeki .elolon
Fatih"i dinleyenler C em aat'in istihbarat polisleri'
Be yl nceki telefonlar Cemaati polisler dinleyip, Cemaati
polisler m i s z d rd ?

Bu so ru y u s o rm a m n nedeni var:
2009; E rg e n e k o n 'd a krlm a ylyd: Polislerin, "Ergenekon
rgt y e s i" d iy e k a n se r hastas Prof. Dr. Trkn Saylann evi
ne girm esi; P ro f. D r. M eh m et Haberal gibi tannm doktorlarn,
akadem isyenlerin, rektrlerin tutuklanmas kamuoyunda b
yk endie y a ra tm t.
M PndP
O
d n em E rd o a n bu tepkilerden ne derece
Polislere " n e y a p y o rsu n u z siz" diye kzd m.
Ve ayrca:
O telefon k a y tla rn n y a y n la n m a s n

ay sonra; Taraf
^balayacak*1

gazetesi 20 O ca k 2 0 1 0 'd a "Askerler cam

manetini att.
nprasvonu baladVe askerlere y n e lik Balyoz op-

Bir ek d ah a y ap alm :
, telefon kayltla^ ,
Silivri'deki m ahkem enin, E r d o g a ^ ^ ^ durllIa.
in ilm esin e izin v erip kaytlara %
Pek rastlanan d u ru m deil-

ytlafinl "
j e bu tel^n ^ eS e ^

Yani d em em o ki:

Cemaati polislerin, o d nrdogan! Bf ' J jyeiek ^


Irmalarnn nedeni; "Say

niyoriat

^ fon larn z dinlemile yJ


Ef(tOan' Ergenekon-Balyz
^ Cemaat'in elinde oyunC ^j .
o rla rd ! imdi kavgall*1'
unu so rm am z gere ki1 1 1 ' 7

u,
ogL
285

Cem aat in hedefindeki M. katil Sara kim?

Babakan Erdoan telefonla arayp, | laborlrk


alt y a zy ona kaldrtyor. Hilal Erdoan seim ank<.
nam a yapm asn ona sylyor.

'ndal(

( (rn^(t oy.

Sahiden kim bu Sara?


Ve en nem lisi; El kaid e'nin finansr olarak bilinen
ArabistanlI Yasin El Kad'nn nasl orta oldu? "Ulema
yetisin' diye Suudi Arabistan'a gnderilen M. Fatih Saracbu
girift ilikilerin iine nasl girdi?
Ve u konunun altn srarla iziyorum:
Erdoanlar balarnda byk bir bela olduunu sahiden an
lam yor mu?
Sadece Erdoan'dan deil, AKP'den
balardan, Saralardan bahsediyorum!

b a h s e d iy o r u m !

Top-

T rk iy e'n in , ran 'a "altn ih racatn" yasaklatan ABD Hazine


B ak an l terr ve finansal istihbarattan sorumlu mstear David S. C ohen; T rkiye zerinden El Kaide'ye para gittiini sy
ledi.
A B D 'li C oh en in aklam a zam anlam as manidar; 17 Aralk

Operasyonu'ndan sonra!..
El K aid e'n in num aral ism i eyh Halid

M uham m ed

in Gu

an tan am o'd aki sorgusundan sonra FBI, hazrlad rapctfda^


zer id diay gndem e getirip; irket, vakf, banka ve kii is
verm iti.
zellikle ABD Illinois'deki slami

v a k f la r a

, ^
M Bara ^

Fatih ubesi -41308 no'lu hesabndan paralar gidip ge


BM G venlik K onseyi'ne de sunulan FBI Raporu^ ^ ^
El K aide denince, Trkiye'de tek isim akla

g e lm e y e

Suudi A rabistanlI iadam Yasin El Kad!


17 A ralk O perasvonu'yla Yasin El Kad ad
Bu nedenle, "C oh en 'in aklama z a m a n l a m a s
rum.
#
Sahiden kavrayam yorlar: Ilml slam
Dn ABD, El Kaideler, Yasin El K a d l a r
Yasin El Kad, Ilml slam 'n

niifc*11^
J ^ ar" di)'0
m

^
, irjjg, \^e'
ile

" S o r o s " u d .

.^ y o n l^ JJj

irketler, vakflar araclyla finans orga^ en rn^111


yordu. Bosna'dan eenistan'a savamaya g
^
fin a n s r y d .

Birlem i Milletler, El Kad'y terr


286

e tti i n ^

-K c Jj* > n
j i h'

baban

v e n i r i m . n . k e i -

l*

um
I s.m ibi n .H u yoorru
m .."

u 'M

" ' " . ^ i ^ i v n m u h a l s e k *

ik *

d iy o r d u : " O n la r h o p la ta -

El K**1*1 y> 1
.

t1' 1
^

^ ^ |(,ore kar; ikinci defa kma/. Yasin El Kad


. k vficn bir/anl deildir."

U<tf
"

s o r u ld u . Y a n lt a y n o ld u : " T a y y ip E r d o a n ' n a ft-

jnlj,u,ytir; dncmbiuiGmyor...
f c

G d a , N im e t G d a . A lis e n H a s t i k , B a h a r S u g ib i ir -

cie |.| K a d 'n n o r t a k l a r a r a c n d a b u lu n a n , T r k i y e 'n i n e n


^ ^ a i l e l e r i n d e n T o p b .ii.la r a p o lis / C e m a a t o p e r a s y o n y a p
y.

B u g n T rk iy e'd e e n e t k ili N a k i b e n d i h o c a la r d a n M . E m in S a r a 'm


(glu M. F a tih S a r a h e d e fte !
M. Fatih S a r a , a r t k o r t a y a s e r ile n te l e f o n k a y t la r y l a ta n n r
oldu. T elefo n k a y tla r n d a n a n l a d k k i T u r g a y C i n e r m e d y a s n o
ynetiyor.
M . F atih S a r a , C i n e r 'i n C E O 's u m u y o k s a - Y a s i n E l K a d a d
na- st rt l o r ta m ?

D np b a k y o r u z k a r m z a h e p a v n a d a m l a r k y o r ...
Yine F a tih S a r a ...
Yine E l K a d ...
K im in e li k i m in c e b in d e ?
S ara ile E l K a d a r a s n d a k i i li k iy i a n la m a k i in T r k i y e 'd e k i
Yasin El K a d H o l d in g " e b a k m a k l a z m :
Y ILD IZ D e ri M a m u lle r i S a n . T c . A . .; H A N E D A N L A R G i y i m
' n- Ve T ic. A . ; S A L A M

i n a a t S a n a y i v e T ic a r e t L td . ti.;

^ HAVAN D T ic a r e t v e n a a t L td . t i .; B M B i r l e i k M a r a z a l a r
T

A K G d a S a n a y i v e T ic a r e t A . .; N M E T G d a S a n a y i v e

^ sT r

I la s tik

K t lk v e T e m iz lik r n le r i

d S n T 3 S o n r a u n y a n ; A H S E N K i m y a A . . o la r a k d e g i t i r i l * ^ *rn S a n a y i v e T ic a r e t L td .; E C M E L T e k s til S a n a y i v e
ly

o|
12

8t>nra u n v a n ; P L A S P la s tik v e A m b a la j

k d c fc*S,i r i l d ); B A H A R S u S a n a y i v e T ic a r e t A . ....

* P o n * d * n u n d a Y a# ln E l K a d >i l c M . F a t i h S a r a o r t a k t . F B I
a n s o n r a 2 0 0 2 'd e B M . T r k iy e 'd e n Y a s in E l K a d 'n n

m a l l a u n a ol k o y m a s n
S^va

no

ile

o rla k l fta

istedi. ( lker G ru b u

h e m e n , |

j>

verdi.)

^ V(

M Fatih Sara bundan sonra El Kad adna hangi jrL J


t ilikilere girdi? rnein, 2 6 A ralk 2012'de C i n e r ^

U ru p Ynetim Kurulu B akanvekili oldu. O kadar paras^


kt yneticilik yap ar m ?

lan

O ysa, C in cr'le 10 N isan 2 0 1 2 'd e kurduklar UCZ Maazac^


Ticaret A..'ye ortaklar. Baka irketleri var m?

S ara'm Evdi M a a z a la rn d a n fast food zinciri Yedi Bfe'ye

(Berk

Pazarlam a A..) k ad ar o n larca irketi var.

Aslnda tm baktnzda u g erek ortaya kyor:


M. Fatih Sara'n yapt ticarette para ileri hep ok kark!

Bu para trafii neden denetlenm iyor? Bunlar kimin gvenlii al


tnda?
Babakan Erdoan'n m ?
rnek vereyim:
Kemal Kldarolu, CH P G rup Bakanvekili olduu 7 Tem
muz 2006'da, Kartal C um huriyet B asavcln a Yasin El Kad,
M. Fatih Sara, H. Cneyd Z apsu'nun da aralarndan bulundu
u sekiz kii hakknda; kara para aklanm as, sahtecilik yapmak
ve terrle mcadele kanununa m uhalefet etmekten

su

duyuru

sunda bulunmutu.
/arg ne yapt? Hi! M aliye m fettilerinin hazrlad rapor
lar yok ettiler.1
D n e li m b a a ; a y n s o r u y u t e k r a r l a y a l m :
K im bu M . F a tih S a r a ? Y a s in E l K a d ile n e r e d e tant?
IJ K a id e k a m p la rn d a d e il h e rh a ld e !

. ^ aS1

b i l d i i m i / ; M . F a t i h S a r a , " u l e m a " o lm a s ijn

f lor ;<*f.*rdi M . E m i n S a r a t a r a f n d a n S u u d i A rab istan 'a g'


n l d j , o r a d a n tan k lk lar s y l e n i y o r .
VJ (iiif,

je

l'ijb.jfi M. Hinin S.r.t'n f-l Suudi Arabistan l'Sk,le


k u r u l d u Ihi ot lak!ji^ Lir.
>.ra<Ja d n w|)i|- lok n u b ir h r k a " d i y o r d u .

I hu o t ulu" jh^itrj
, rgncay Moilareihoftlu, KanalU'rk J * h 1' ^
~'tVUtU '....... ..
'lil. VKdlitfHilannn Imtf.na neler^
,
- l u t u a y

0/t,m

v, Mti.Jdi, Y a n a n l a # uihi ./*lf ler tabi k' 1'

V* M i 01
tiniyle , , im rtllkHU- h (/.urimlc, A K I l e h * K
\ *. A l l - y l l - . i* inini k, h y yj) yftltef|mlli o k r!

/M

^ o)'1*

M'

lli V n a v

ln1yuruttu.
"Mslman Trkiye" ia

mn8enelba.

ynlamak, matbaa ve cilt makineci f * ' lsl^> kiUp


Basn Yayn Lim ited irketi'ni kur d u yaP*ak C
Yasin El K ad 'n n Trkiye'de ku d
kele referans oldu. El Kad,'nm

V "'
9,6

Fil Lld lu

adlt irketinden, Risale'ye sreldi ve

r , Ltd

transferleri yapt.

ellf miktarlarda para

irketleri Risale Basn Yavn'n


racat, ithalat eklendi.

3 Sma turizm' ' W ih-

M ; F a! 1.h Sara; hlbj!' deneyim inin Onad gda, inaat ve


ticaret s e k t r n e Y asn El K ad ile birlikte girdi. Yzde 5-10 gibi
aznlk hisseleri karlnda, El Kad'nn Trkiye'deki ilerini
yrtt.
Saralar k sa srede dolar milyoneri oldu.
M. Fatih S ara, Albayraklar Grubu ile Yeni afak gazetesini
kard.
Mes Y atrm D anm anlk' kurdu.
Tm b u n lar yaparken; M . Fatih Sara n h e s a p l a r n d a
2001 dneminde 621.993.232.277.00T L 'likb irm eb lag em g o r-

mt. Oysa o tarihler arasnda M. Fatih Sara n e


ferdi iletm esi ya da vergi dairesine kayd y

Karanlk ilerin boyutunu gryor musun


Buna kimler ne amala gz yumduzerlerini iziyorlar.. as
Ama bu g n
C u m h u r iy e t y^ " t 2014 te
T e s p it 1 )

W a s h in g to n d a

avuflina V a k f t ' ^

kuruluu, "Demokraslen
Jnathan Sch anzer imzal
yardmcs Schanzer, ABD Ha

la n

y a y m ^ ^ ,, V *
gaka0*1^1nl

*<;'a

nansmam analistiydi.
Schanzer raporunda diyor
~ Erdoan'n liderliime ^

^ ^ * ii'
des ^

^ a r a k , Su riye'd eki ciha*1 reSel erW

Sansal destek salayarak

yr~~Geen yl Trkiye
^zma planna dahil oldu

byk b

ile bef
-.-

//yjjttf1

U f n

23^

diril<*
^

^ s rr . s ia r a n a i fy H u t a n rs&nftr Irar* *

a;r Azsan&nm. 7 rxr :2e. Ericrf^r


Tarri

__Jfc

ak

'trmit
ff 2Nff sr

i.u r s n a TiiLunnTiticadr.

- j-ai'iur.
r n- r r ^ ^ k sssr:
m rc *z-rsr
l- * * - 2^yv;
izct z:h rnc* -ts-vjTiar r^cncar ra m , 5cm
iB n^ rm o: -iznr
Tz^r&g: ^*shx
vrria zitL ik zr ^m^r. dHimmuk Tirscsc'se;,
iht * L m C T U t r i n . Z h & z z mmam. nzn ~az:n ir

inat!,j

Z'n:-f m

fr- : -. , . , - p c r r sfilm s-- jst^ _ a ^ ^


idiitz rr^r-ei <^m*r r ^ ' r r r 7 3017 * n c ic ? r : _
smiif ^ r u n k ^ T ,; ;,.. -
- rrrrc a rr

r.

.n re , L s e -

__ h t 7< n e if

r n i r r :tt & a m m zaar r e z e r v iormg- ruLiLi c& m


TTUin

------- ;-~.

- ic.<sw i^ i c s an

- Emn T'imHurr K c j s ^ ~
py^:i.:.-_~Ljtfrr faf E A r t m an 7 ^ . :O r
,
ra n H n a s n r n g -t n e m
r a r r t r : _ r ? t . _ t
~t*^;r~',~n

>^r
9

r-.*;

. _ _~v ' t ' l- ^

n v tf^ihicc

^ ire se t " e r e r i z m a r r c h r u s r a% a r r jt* * A 5 ^

i
v c u u i * z n c r i U r . ^tfyitfrumtfigr H-v-rr-If

s _ '-> --

-rv;

'1

Tr-^n inanse ftmes da h i ia bvrsfc scomiara rcru5*>- v


jt j c : "E^oe iserre^tr nce bir fctra. ptrjo*tt A '
'ur'i'utr^ x *er oiiutsru jram sjcr^ .vcn.
Icfe: A j**c s 3311
^
. y r ^ ^ r z r r r c c a r . esi *rr^n r i r r r ^
1
f
M n m C a n t Nftat Dlofp | jh * v * UB
_ n : - i * * T i r * H a- 1 'ro a - n a a it mak. > a
V f c y y r i e H m s u M rra ren u *r
u o -"c
~tr -112 4 a b o z afii

mmn

p k a ^

ru u ru a: r
AUtrnr.t'i2 a r f U t n a M b& B
7 -zzkjsa i e f|<>l3p E n e r i n ifceo
^

1 r

* n

w . v V>

T r M i r M a g ^ f^ d m 20 y l s a .1 m *** ^

[iuilv. o M art 21)12

1TI\ M o ^ u l i u ' y a ^ ,
l.ulv. 15 N isan 2012

ll'0n,meye h

Mo* hI
Trk k on voyu n a ate a ^ ld ,

* & yardlni] t

olduu sylenen Trk yaah "


Tarilv. 24 M ays 2012
^

5 ofr'd;KN l

****

M ogadiu'da, Zeynel Ylda admda i ,


ticaret yapan bir Trk vatanda, kaldfa ? Wden Sm^
rafndan vurularak ldrld. YlH.y
lkl saldlr8an talanmad.
ln ne tlcaretl yapt akTarih: 28 Tem m uz 2013
M ogadiuda Trk Bykeliliine cani, bomba saldm,
oldu. kan atm ada drt Trk zel harekt polisindenbiri ehit oldu, dierleri yaraland.
Tarih: 14 ubat 2014
Som ali'ye yaplan dorudan nakit yardm 2013 sonu itibary
la sona erdirildi. Trkiye'nin ne kadar nakit para yardm yapt
bilinmiyor. Som ali Merkez Bankas Bakan Abduselam mer,
yardmn aylk 4,5 milyon dolar civarnda olduunu
Merkez Bankas'na nakit olarak verildiini a a Y
Trkiye'nin M o p d . B y k * '

* *>

d olan k u tu la r i in d e teslim alyordu.

Bu M s l m a n lk ey le ilgili minc
Dou Afrika Boynuzu" Somalr ^

vereyim:
en u z u n

sahil e

, el

ndine sahip. Sadece

lere S o m ali'y i yneten eli si


ras b y k irketler ortak.

jnisiyati^ le
gD O ^ '

irt)i. Vs

yardm iin 1 9 9 2 'd e Som a

imdi...
Tm bunlar, niye

/niye ^atlfla

,.:nd$P0'

Yazaym...
. ^ilen blf
.,,,0^ 1
Cemaat eliyle servi
\ e\ei!' >nelef
tokasyla yakndan i ^ ^ n c l 1113
s1
Nijerya'daki isava3
kt.

V , kavd iddiasna gre, Babakan Badansr


\'atk ile 11IV zel Kalem Mdr Mehmet Karal?* ^
kouyuyor,
*

'a'

1*Y OztJ Kaleni Mdr Mehmet Karaka vicdan

sv, \rdoan'n danmanna yle diyor: "Onlarca malz^ ^


yorum, Nijerya'ya gidiyor u anda. Mslmanlar
' ,SS1'
1In isHyanlar m ldrecek, vebal altndaym."

LUrecek,

Badanman Varank'n yant, "Bilemiyorum; henz H


Boy ile konuamadm" eklinde. ddiaya gre kastedilen^
MT Mstear Hakan Fidan! Daha nceki telefon szmalar^'
rendik ki. Badanman Varank, Erdoan-MT ilikilerini d^
zenleyen kii.
imdi...
THY zel Kalem Mdr neden tereddtte nce bakalm'
Somali gibi Nijerya'da da isava var. Sadece MslmanHristiyan atmas yok. Somali'de olduu gibi El Kaideciler
ile ran yanls gruplar kar karya. ran yanls El Kuds rgt
Nijerya'daki ii yanls slamc rgtleri organize ediyor.
Dieri...
Snni El Kaide uzants Boko Haram!
Somali'nin El Kaide balantl El ebab adl radikal dinci r
gt varsa, Nijerya'nn da Boko Haram' var!
2002'de kurulan ve "Eitim Haram" anlamna gelen Boko
I laram 'n kkeni de Suudi Vahabilie dayamyor. BM binasnn
bombalanmasndan, ky katliamlarna kadar binlerce cinayete
imza attlar.
Fransz Haber Ajans (AFP) getii haberde, THYninBo
Haram militanlaryla atmalarn srd Nijerya da bilini
yen gruplara silah tadn iddia etti.
Trkiye'nin getirildii hale bakar msnz...
Suriye snrnda radikal dincilere silah tad iddia

MT TJR'Iar durduruluyor.
.jverTHY, uluslararas medyada terr rgtne silah t es
inekle anlyor.
BirlelS
savan yaand lkelere silah gnderen ui
Milletler Gvenlik Konseyi'nin ar yaptrmlar var.^
Erdoan bunlar grmezlikten geliyor. Cemaat ^ ^ ic n i f
uluslararas mahkeme karsna karmak m elin e
pyor,
292

Bu noktada yine Somali'Ve


Nijerya meselesi telefon
Somali'de de ayna durum yaSanHayitS l a
kasalarm iinde neler va r d, ? '

oru"

m,? "nsani ^

nsan dnm eden edem*

lrr' derien

B' S
mf nT nf " S S S
* * Trk
d? ldrlen Turk vatanda, M o g a d j! PI,S1 f a C
Ve sk d u ru n : Erdoan'n Somali
15 Austos 2001'de Kzlay Bakan, Tekin K T * nce'
stifasnn nedeni slamc HH ile kare
Hlstifa ^
Soru ok...
k3r1 ^
Silmesi miydl?
Amerikan Washivton Post

S zctes yvm Jackson Diehl


Dileri Bakan Davutolu'nun kendisine, Neden Trkiye eski
. .

- n

OsmanlI topraklarnda, Balkanlar'da, Ortadou, Afrika ve Orta


Asya'da yeniden liderlik kurmasn?" dediini yazd. (5Aralk2010)
Erdoan ve Davutolu, "Osmanl Milletler Topluluu kura
caz" hayaliyle Trkiye'yi, Asya'da, Afrika'da hangi karanlk
dehlizlere soktu?
Evet, kaldm z yerden devam edelim...
Tespit 2) Schanzer'in raporundan
gelen 84 politikacs B a b a k a n Obama y
dielerini dile getiren bir mektup gnderd
l a y n Bakan, B a b a k a n Recep Tayy P
dr sren stratejik

onlarca yl

^ temej direini

T r k - Amerikan

demokrasIsnl

giderek daha ok baltalyor;


engelliyor. Biz, bu gelimeden do&

hayal ta n k l^ j
Trkiye'nin ^

dan dolay size bu mektubu /aZ*

Amerika'1110 en"fl orUz.

anki yol hakknda Trk k a m u ^ v, pma y a ^ lun,


netletirmeniz iin, sizi Erdoan ^ g a n a/a
issizlik , sadece lkede huku '

,j ecektir-

Mektuptan sonra Ba

y jt i o ^

M edya, m eselenin

edi. in

d0*an'ara1

., ^ba^1
hurivet-

S r m e s in in k o d la r m

yard.

jjehe

. , - fflliM > braff>

T esp it 3 ) D e m o k r a t e g 1 bu| u n ^

^ e ilim ti E. E d e l m a n 'm

te hazrlatlarak ABD >1

e Sun'

ki: 'K K ^ t0
F r^

K-aUty- Relram ing U.S. Turkey |o i k v < , .

1 , 1

|f-W m 2013 la rili y a z l

'

s*'yfal.k r

R apor, lid o a n 'o to r ite r ve m e zh e p li 0 |


ahh!

r,a y a ,kardl* 18 " * * Su:

. .

A B I), I lirkiye'yo yeni bir Tanzim at program, ,


Hu yem program n temel meselesi, "Krt(V. .

r.

Erdoan bu program kabule zorlanacaktr. '

T.

Bu zorlam a "Cem aat faaliyetleriyle" balad


Son darbe, Lahcy'doki Uluslararas C m 'Mahk, , , , oh ,

* * S t a ina.nl,* . kas
**>
ra, soykrm sularna , e saldr sularna bakan ! .

mahkemedir.

1
Tem m uz 2002'de kurulan ve 11 Mart 2003'te almayab
layan m ahkem ede u isim ler yarglanmaktadr:
!
D arfu r'd a ilenen insanlkd sular nedeniyle (Erdoan ta
rafndan A nkara'da arlanan) Sudanl mer El Beir;
O rta Afrika Cumhuriyeti eski devlet bakan Jean Pierre
Bem ba;
Kongo Vatanseverleri Birlii lideri Thomas L u b an g a;
U ganda'nn kuzeyinde dini temellere dayal b ir devlet kur
m ak isteyen "Tanrnn Direnii Ordusu"nun (L R A ) be lideri.
Sonu:
Erdoan-Cem aat arasndaki kirli savan tm boyutlarm
grm enizi salamaya alyorum. Evet, tribne ekilip "yesinler
birbirlerini" diyemezsiniz. Mevzubahis olan vatandr...
Dier yandan...
Bu tespitler, yaplan hrszlklarn zerini rter mi? Haytf
Gelelim hrszlklara...
n c e b ir d u y g u m u p a y la m a ly m :
T e le fo n u m a ld ...
^ g^iara*
A r a y a n b ir g a z e te c i a rk a d a m d . "E rd o a n ile-o^^ ^
s n d a k i te le fo n g r m e s i g e r e k m i, m ontaj m -^

F e n e r b a h e -E la z s p o r m a n seyred iyord u m
d e n h a b e r im y o k tu . "M u tla k a dinle

diye kap a

j t>\^

D in le m e k iin iim d e istek y o k tu . M a se>

ettim . F ak at telefonlar rahat vermedi, inat


B en im m a seyretm em farkldr; ayn za
^ - ^ ^ ^ ^ e - A m e r i k a n - T r k P o l i t i k a m Yeniden

294

oWrl1
)rIek

^ruiia mar

't5o

tSC.

eon grmesin: nieai IT T .


Bir hana e

ziu aeierD

*S

L A ram a:

u Aradk. ZD13 3sat: ;


3aca: Ede msn oilu Dn: Z s :.z ,
3

ara: Sanan ev ler ooerasv.- -

gn Ban* aunar^
r ----
.
"

j f c m r zan . Tieserrp3aoa r'G m iT


ime-zan m cL i.

' - =

<l v fcan rrer t- Al'iosrz. y.

nc2 juvk ToaiZLu. .o s


'jr r o c a - ~rlan n e r:.

I fei: E^atl
Bana: Zsmarr.

un ' rn^L 37

'TJk7 tp?i t i - : a r T^r ^kar'SETar n .


O u : B e n c . a e j i s b i Li r :r*c.. - : _
Saka: " n u dl.mj n ise. jn n a r nrs ~ez-

umtianesm
-ii: <jm ^teCTnrsa*?
^ate jZ^rdezic:
^

3*s *r-

-uj: iTLii- ^aman".


" n a a n *arrr2. -' * ^ l:ue

ff 'rJ"jfai: vet.

3^

:cr

(kk> "j a r fl*ai > # 1 m o a e a s : ^ '

ttr

-cff-

SJ<

' - u n u m ! l U l i ^ ' v v .tp s j / i n , M .. ...

enitenle filan.

'

'

l"

Sllni|n arJn.

t ,.ul: No yap alm diye...


W

vj :

' vet evet hemen irtibat kural.m saat I(Va h

Kttu...

adar-nk

Oul; Tamam baba.


Baba: amam m, irtibatta kaln,
O ju l: Tamam babacm...
2. Am ma
17 A ralk 2013 - Saat: 11.17
Oul: Baba, Haan abi ile filan bir araya geldik, abim, Berat
am cam beraber bir eyler dnyoruz. Bu arada bir fikir daha
geldi Berat'a. Bir ksmn diyor Faruk'a (Kalyoncu) dier ile ilgi
li hem en vereyim diyor. br paralar iledii gibi ilesin. Zaten
konumusunuz nceden. Onu yapalm m? Ciddi bir miktano
ekilde hallederiz.
Baba: Olabilir.
Oul: Tamam. br ksmn da Mehmet Gr ile o rta k ie ba
ladmz iin bir ksmm al sende dursun, p rojeler g elsin orada
kullanrsn diye verelim mi diyoruz. B y le lik le azaltp geri kala
n da baka bir yere tayacaz.
Baba: l amam ite onlar ey yapn da...
Oul: Tamam
Baba: Sm eyye geldi m?
b,
O ul: Sm eyye eve gelmi, imdi buraya gelecek, a
*
n
o
..................... reyvarm ?
bacm . 1 lailcdiyoruz bugn inallah, baka bir ey var m
iyle s, frlam ak
Baba: ey yapmanzda fayda var. Tamam;

fayda var,
.. ,
Oul: Evet, Tamamiyk sfrlayacaz inalian.

3 . Arama
17

A r;lk

2 0 1 3

-S aat:

1 5 .3 9

iiifif-r verdiim

Baba

Sana

go rcvl.-M an a

( , r, |

|VI , a k M I 1 . 1 0 ' m

. V

il,, i l g i l i o l a n k * m w t' - 11' "


kl,,n m h c r h i l d c , Halledecei/.

k a ra n lk ulunca h *lle d tc e g i2 .

Baba:
7<>h

^ ,,, i l e t t i ^

M f h m e t G r ile

Ger ;

k a |a n k s " 1" 1'

0& ul: n allah


Baba: S m e y y e ne ya p h ?
Oul: Sm eyye de ite onlar, 9 kard, ge,lrdi filaj, k
Baba: H e r ik i taraf halletti mi?
Oul: V e rd i h e rh a ld e babacm. ikisini de boaltt.m d, j
Baba: H e r ik i taraf...
Oul: E v e t ik is in i de boalttm dedi. Ama iki taraf derken onu
d iy o rsu n d e i l m ?
Baba: N e y s e tam am .
Oul: S iz kata geliyorsunuz?
Baba: O n ik iy i filan bulur.
Oul: Y o lu n u z ak olsun.
Baba: T elefon larla konum ayn.
4. A ra m a
17 A r a lk 2 0 1 3 - S a a t : 2 3 .1 5
O u l: i m d i b a b a c m e y iin aradm , byk lde
yaptk. I. S i z m i a r a d n z b a b a c m imdi beni
B a b a : Y o b e n a r a m a d m se n aradn.
O u l: G iz li n u m a r a d a n ara n d m .
B ab a: B y k l d e d e r k e n sfrladnz m voksa?
O u l: S f r l a m a d k h e n z b a b a c m . yle
>on e u ro g ib i b i r m ik t a r d a h a v a r . ey yapama
Henz. B u e y a k ln a g e l d i B e r a t ' m , A h m e t alk
tra b ir 2 5 m il y o n d o la r k a lm . O nu o r a y a
onu e y y a p a r z d iy o r la r . s t y le d e e h r z a r
diyor. S e n n a s l b a k a r s n b a b a ?
B a b a :......
O u l: H b a b a c m .
B a b a : S m e y y e y a n n d a m ?
O u l: Y a n m d a , a r a y m m ?
B a b a : Y o k s e s k a r t d a o n u n n *
u l : H m , y a n i 2 5 m ily o n d olar a
s m l a d a e h r i z a r ' d a n d a ire alabilir.
B a b a : N Jeyse e y y a p a r z , h a llt^

fprnecik

,e
n a aca*

j a ire

ek^

alabiliriz

jktanp* or*

gul: y le m i y a p a lm
B ab a : T a m a m y a p n .
.
f c u l: T a m a m e n s f r m . kalsn b a b a ,.
^ara k a ls n m ?

111

.-nn * * nu

M * i Kalsu olmaz zaten olum eye, br taraf, u


tfi'y yapsaydnz, onu da oraya aktarsaydm,
* M
'V t .
C)gul: I le onlara verdik tamam. 20 milyon dolar
Baba: Allah Allah! Ya aktarsaydnz sonra ev v a n ^
( )gul Yu ne bileyim imdi bu kadar verebildik bab^ ?*'
yer kaplyor falan, baka bir ksmn baka bir yere k<,Z . '
Bir ksmn bizim eye verdik. te Tun abiye verdik, o n d ^ '
ra...
'
anso>Baba: Tun'a tamamn aktardn m?
Oul: (Smeyye bakar msn) Nereye baba?
Baba: Tun'a diyorum tamamn aktardn m?
Oul: Ya sormular, 10 milyon euro alabiliriz demiler her
halde.
Baba: Neyse bu kadar eyleri konuma eyde, byle de olsa
konuma.
Oul: Tamam biz hallediyoruz o zaman.
Baba: Halledin imdi tabii ben bu akam gelemiyorum.
Ankara'da kalacam.
Oul: Tamam biz hallediyoruz sen merak etme.
5. Arama
18 Aralk 2013 - Saat: 10.58
Baba: Bir arayaym dedim bir ey var m yok mu diye.
Oul: Herhangi bir ey yok. Verdiin ileri bitirdik Allah n
izniyle.
Baba: Tamamen sfrland m?
Oul: Tamamen, yani sfrland derken, nasl diyeyim iz
bende b ir .. Samandra'nn v e Maltepe oin paralan vard '
bin dolar v e 300 bin lira. Onlar d a ey yapacam . Bizim
Ik'a borcumuz vard b ir milyon lira, ona vereceim. Kalan
akademiye aktar diyeceim.
Baba: ey konuma, ak konuma.
Oul: Konumaym m?
Baba: Konuma lamam m?
Oul: Tamam babacm.
^ ^rin#
Baba: Yani ey, amandra vs. nerenin olursa o sun
tutma, yerine gnder, niye zerinde tutuyorsun
tak,P
Ooli Tamam babacm. Ama gncel olara
Kndayz. Gncel olarak takip edildiimi duunu.
2UH

Paha: /, sana ne dy0ruz

Oftul! Ama ite ko,uma o ?


be
baba bizi?
Pklb' mi y
O lum d,|etiyorsum

'm takiP ediyor

Ogl: Ama grntl de tal


(taba: I lorudu. indi , (p j ^ m u .
j anda yaptk.
"
ciiM\vk mi? Montaj m?
ilk a k im ,., BcU.n np o ld dersini

Evet radikal dinci Hizbullah r T


ev lerin in b o d r u m u n a g m y o rla rd .T riu v e t
den-' dan c e s e tle r i televizyonlardan cani,

Kendi kendime dedim ki:


Radikal dinci rgtn evinden ceset kyor!
Ilml slamc liderin evindpn dolar-euro kyor!
Cemaat'in Pensilvanya'daki evinden ne kacak?
Tahmin etm ek zor deil...
Gandi'nin szn hep anmsatacam:
Kin, utan ve korkunun olduu yerde Allah ortaya kmaz.

Nasl ksn?
Bakanlar, polis basknn renip brokratlara "Kaab,..yor
san ka" diyor...
Bakanlar, oullarna "Evde ka para v-

soruyor.

Yazmaya gerek var m?


Aralk 2 0 1 3 - Saat: 0 7 .3 9
Oul: 6 buukta geldiler, Celal Kara d,y

17

savcl arama ka-

rar karm, rgt kurmak iteBaba: Ne var olum senin ev


Oul: Hibir ey yok baba.
Baba: Para ne var?
Oul: Kendi param be

icalan paraIT1

Baba: Ka para?

Oul: Sen biliyorsun.


Baba: Ka lira olum?

Oul: Bir trilyon civan P ^


Baba: Evet evet. Tamam
Oul: Yok arama yap^ 0

?
vaf/ oka_

para)a

M V
* 7 s ' m n ** M ' U d j j t m U l * n v l * R o - , y ,
* * 0 * v

K>hs\i\orl.u n m H v k H n k l l v M '1'! 1,11.......

l i m ' 'lU
u n

o lu

xir ^ u n

n v s n u V *P y o ru m . IV nin .,l.u .,k h o U ,,? * '" " " 1'11


ev

ak rab am

b u n la r.

e v in i v a p y o rv m ,

y a m .u la

v l l |l t f l y o ,

"""S -

diyeceksin.

,V,J

\ r t k \ a z m a y a * ;e re k v o k ..,

B a b a ra n o lu n a v e rd i i t bu!
O

r a i n i n

v o rla r.

k i m l i i s r m ? Y a s a k k o y u y o r l a r , " y a z m a ym \ i;.

P ek i y azm ayalm . Z aten..

S*,iz ^kan bitm ed i m i; b

daha ne yazp syleyebiliriz ki?

B i r y a s a k k a v l s r e r ? T a r i h e b u t e l e f o n t a p e l e r i y l e geeceke r in in f a rk n d a b ile d e ille r.

Nlily en dolar ar, m ilyon eurolar havada uuuyor; evlerdeki


ay ak k ab kutu larndan paralar fkryor.
B ak an ocu klar yatak odalarnda para sayma makineleriyle
uvuvor.
W
+
tki m ilyon dolarlk m cevherler alnyor, kimi beeniyor,
im i

t eerimi y o r d rt m ily o n d o larlk olanyla deitiriliyor.

300 b in dolarlk saatler hediye ediliyor...


U tan verici ne varsa yaanyor.
L stelk ...
Hibir ey olmam gibi yaamaya devam ediyorlar.
t.
* i
- *4- ~ i-x ..... i* \ n^rrJ nS3Hl bU
K a r a k t e r s i z i ik K o n u s u n u a u ^ n u ^ u

.......... **

nursa*

zordur. Ayn lke insan olmaktan biz utanyoruz, o n la r


myor; insanlktan kmlar!
inlemekiste'
Bu nedenle sz konusu telefon kaytlarn u <*'
medim.
Ama mecbursunuz, nk gazetecisiniz.
Para'ya yenik dmelerinin insan ruhun a y*1
dinledim.

(ll,rmuy<*nn1 |}"1111

Horuna o rta a * /d in c ilik diye yaZ'? Ve hr,zl,kfr


bayalktr; k alp siz lik tir; d a r s z lk r V
u) ^

B u d u r bir trl doyurulam ayan nefte a -fi


//Bir lokm a bir hrka" diye geldiler; 7x-n)? " l,n
|U zorbal#! yaptlar,
.ptlar
f m deerlerim izi yktlar, Polar.
|

ktidar adece iin Wed.l*r.


300

j|

Hi bilmediler; nemli olan iktid,,


Nasl bir hayat yayorlar, yazk
' 8" dr.

Belki inanmazsnz ama gerekten o a

,,

nelcr yaptklarn telefon kaynlarmdan d i Z 1? Aral,k'ta


u ldm.
medl&m ocuklara
0 olana, o Ankara'dan koup gelen kza zldm .. ,

korkun hayat nasl yaanr?

m- Boylesne

B babalar ocuklannn hayatlarn nas.l kararttklar far


knda bile deiller.
En ackls, o ocuklarn lekeli bir mirasla yaamas...
Bu babalar ve ocuklar tarihte nasl yer alacaklar?
Bazen susarak konumak en iyisi...
Marx'n iki kz; Laura ve Eleanor intihar etti.
Fransz solunun efsanevi isimlerinden Andre Malraux, Kar
Anlar kitabnda yazd: "Moskova'da verdii bir sylevde, baba
snn kpein teki olduunu syleyen an Kay ek'in olundan
bahsederek, h e r k e s layk olduu evlad bulur' demiti Troki.
Onunkiler intihar etti, ya da ldrldler... (s. 367)

an Kay ek ile savaarak in Halk Cum unye m


Mao, Kore Sava'nda atlan bir bombayla kay e o
Ya Stalin'in ocuklar?

Sava'nda Al*

Yakov, 1941'de gnll katld ^ " C' aesir generallerimanlara esir dt. Almanlar Ya ov

j . r" dedi. Almanlar

ni istedi. Stalin, Olum general degl onbadr


Yakov'u kuruna dizdi.
i 966 'da Sovyetler
Stalin'in tek kz Svetlana Alli uye '
gncesi Tvenfy

i'nden kat. 1963'ten beri yazma a


ters to a Friend (Bir Dosta 20 Mektup
CIA'in, Souk Sava dneI^in
Papaanda arac bu bror o u

e
,967'deyay1" 3" a
en nem
, buluyor

^ 0duu ev

Troki'nin dedii gibi/ her es

a*r"9rU,n'

mu?
nn ormizlarna n6
Telefondaki babalar ocukla
gannan1, pr byleSine b3
lu|uk" yklediklerinin farknda
U
^
kenuvaldz kendimize batrIV

n bahsed>v

Aga saplanm bir a ^ ^ L s n a


d'mizde arayacaz; sorunu
dir;TrK'
kaamayz. Bu ayp ^ P mlZ'

^
^

G etirild iim iz ya da aalandm z hale bakar msn, ?


U m ud um u z seks kaseti!
A y p tr.

C em aat szm ona Erdoan' koltuundan edecek seks k *


karacakm ve AKP paralanacakm !
1

i n s a n l a r n e f e s i n i t u t t u , i t e b u " k u t s a l k a s e t i " b e k le m e y e h *

I-.
lad.

O rtaaa yenildiim izin resmidir bu. Hayat salt iki bacak


ahlak zerine ina edenlerin bizi getirdii yer ite bu ukurdur.
V a H a C p m a a t 1I 0 m r a r l o l ^

n n lr m

b :-i:

__

Y a h u ...

fje greceksiniz o kasette?

0k a s e t t e n e

iz l e y e c e k s i n iz ki

Erdoan zaten rlpIak o


Kendim hi saklam ad ki...

r t ^
8

S " S e k s in i,,
m?

Siz de seyrettiniz o kaseti:


"Ben hibir zam an deimedim. isl
nedim i?

klrll'r pim ez," ds.

Tek h ed efim iz slam devletidir/' demedi mi

1.5 milyarlk slam lemi, Mslman mi,Uimizin av ,

"Egem enlik k ay tsz artsz milletindir laf koskoca bir yalan,

egemenlik kaytsz artsz Allah'ndr," demedi mi?


"Dem okrasi b izim iin bir ama deil, aratr; amacmza ula
ana kadar dem okrasiye balyz," demedi mi?
"Dem okrasi b izim iin bir tramvaydr; istediimiz duraa ge
lince ineriz," d em ed i mi?
AHM kararn beenmeyince, "Sana m kald trban konu
sunda karar verm ek, bu ulemann iidir; ulema ne diyorsa o

olur," demedi mi?


Dantay'n trban kararn beenmeyince de,
kim oluyorsun, buna M ecelle (Osmanl Hukuku)

demedi mi?

Artisik yapma ulan!

Kylye, "U la n terbiyesizlik yapma.

Hadi anan da al git," demedi mi?


Gurbeti iiye, "sahtekar deme 1
ehit yaknna, "Askerlik yan ge p

yeri deil"demedl
^

mi?
kadm lay^"demef ITU'
ehit anasna "Ne konuacam ben^ . bahsetmedi^1?
Atatrk'ten, nn'den ''iki ayy^ akaretetti. Cemev n
Alevilere hakaret etti, Caferi ere
be" dedi.

Berkin E lvan 'n annesini yuha'j[mWklan'adl


Ve acl Somali maden *S1
ulutWnUZ jstedi'n
Ne demiti Erzurum ^ ' ^ g n v a r * * ^
"Para, pul dediin ne ^ ^ d e r o ^
C*ar zengin ol, tr ily o n e r o ^ ,/ (9 Ek,rTl'
^Yuna gre kazacaklar, olay

bi,e
303

K a r m z d a b ir p o litik k a rik a t r v a r g rm .

Her ey ortada deil mi; kral plak deil mi?0"


U kaseti herkes seyretti, dinledi aslnda...
Erdoan, "Hrszlk babadan oula geer/' dedi
Erdoan, "Eer bir gn duyarsanz ki Tayyip Erdn.
^

zengin olmu, bilin ki haram yemitir," dedi.


17 Aralk'ta lam patlad, lke kirlendi.
Trkiye tarihi byle bir rezillii grmedi.
O halde...
Canm kardeim!

Daha ne kmasn bekliyorsun o "kutsal kasetten"?


Her ey ortada deil mi?..
Kendini niye kltyorsun?
Kendini niye onlarn seviyesine indiriyorsun?
Demek ki biz buna laykmz. Her lke layk olduu yneti
cilerini seer nk...
Bir ay nceydi...
17 Aralk Operasvonu'nun yapld gn Kskl'daki villalar
dan para nakli yapld haberi geldi. Syleyen CHP yneticisi)^
Para naklinin aralarla yapldn; grntsnn olduun
syledi.
Tm bunlar Bilal Erdoan'n da yargland dava dos>a
dayd.
Dedim ki, "Artk orada yoktur, yok edilmitir.
^
&
Yant verdi: "Paralel (Cemaat) de aptal deil >an ^ ^ lil
trmtr, yaknda kar." Grnt kmad ama te e
szd rld .

Srada grnt var...


Peki parann kayna ne?
, Mkileak5'1
Aklma ilk ABD Bykelisi Eric Edelman
jvrl h>"
Igesi geldi. "Erdoan'n svire bankalarn
bmn olduunu" VVashington'a bildin" 1?tY ^ ^ n n ^ 1>'
CHP yneticisinin iddiasna gre,
j;;vordu

J J n Kr

Bir milyar dolar m?


Bylesine byk bir paray ev.ndc k n^
dedim, svire bankalarna guvenmey p P
getirdiler?

* * . . . 6 den tutar
^^ ^

raivSU i v dv ord u ;
TO RC U N den dolanp bana v;\'luek istiyorlar!"

EnKSUn u\ bu sCv sartetmesinin sebebi no olabilir?


Pthnin atanda ne var?
Tarih: 13 N isan 2012

c\i<bakan Erdoan, Suudi Arabistan'da Kral Abdullah ileg.


rur Pu grmede stanbul Boaz'mn en gzel arazisi Sevda
Teresi nn de gndeme geldii o gnk basn organlarnda yer
jL C JL

Tarih: 2 6 N isan 2 0 1 2
Erdoan'n Trkiye'ye dnyle birlikte, Suudi Arabistan
Krall, CHP ynetim inin aklam asna gre Babakan'n olu
B Jal Erdoan'n Yakfbank'taki hesabna 99 milyon 999 bin 990
dcar yatrd. Bu para, bir sonraki aam ada TRGEV'in (o tarih
te ad ISEGEV'di) Vakfbank'taki "T R 0800 0150 0158 0380 1344
6974" BAN numaral hesabna geirildi.
^arih: 1 Haziran 2 0 1 2
SEGE . stanbul Eitim ve Genlie Hizmet Vakf); s t a n b u l
.9. A,..ye r ,eza M ahkem esine isim deiiklii iin /yvakf s e n e t
deiikliinin tescili" davas at.
Tarih: 16 Haziran 2012
Suudi Kral, S ev d a T e p esi'n d ek i 5 7 . 4 7 0 metrekarelik arazisi
n e yap izni verilm ii iin ( f -vn- ve ehircilik

B a k a n l m a

ba-

Bakardk kon u yu "yap larm . hakk verilmesi" istemiy


V Manbul B y k ^ h i r Hol-Hi yi** j ' n a k a r d . Belediye mar ve
Bayndrlk K o m is y o n u , C H H i y elerin kar

karn

|jtnifn y a p l a n m izni kard.

b eM iye

Jarih: 2 5 T e m m u z 2 0 1 2

M * , I V , nifihkiMru* k . r . m y l ^ T K G K V ( T r k i y e G e n li v
v # irw ( fi/ m e t V .H ; o l.l u , T | ; K V 'i n y n e l i m i n e E rdoan"1

0u

fiil. 1 I

'ZL

" 'tu

t'U tf, ,

v . . h x | Hrn A l l > . y r . k i r d i .

T ; '"l

i \ ,

" v v ' a n ai-ikUdm 6li.

i t j d k r U y p t * A r m .le r n o n r M i,

'-m*,!.,,,..........,

y: ' ,l .. ....... .

g*. .

'T

*'>n' :r>: I Mf <#M ,


yit,

..... .

V . I I 4 V l'm 11' nit |,{i.r.' /'r

;.............
'
VS*......... ..
........ . *>.... ............a ........* , * 1
.......... . >.........* ............
1 a* ...

k'lll .3|,n <


4fl

T m b u id d ia la r T B M M

'

M dr t a r a f , ^ ' ^ geHrildi.

ube

G en el

M u d u r u 'n e

M d r 'n n

b i l d i r i l m e s i n * a y n a l 0 ,

R ecep

" dm d

T a y y ip e J

S1

ip w

* "

edU dS

* * * * *

'

hesabma gen gnderildii iddiac ?

paranw Rovai p

- Vak.fbank Genel M S * a t " M !


p aran n R e c e p

T a y y i p E r d o a n h e s a C ' d S ? ' 0 a yarak

a d n a g n d e r i l m e s i n i i s t e d i i i d d ia s d r *
- A ym

gn

99

m ily o n

ferin in T U R G E V 'i n

TR

990 bin

tg

EV Val*

d o l a r ^ D

2002000150015804^13^^? T

y a trld i d d i a s d o r u m u d u r?

20020001500158048013239675 numarab hesabim kapatt iddias doru mudur?


- T R G E V 'i n T R

iddialar doruysa, ilk olarak R e c e p T ayyip E rdoan'n


hesabna gnderilen transfer ilemi n e d e n d a h a son ra iptal edil
- T m

mitir?
- Vakfbank G enel M d r t r a n s f e r ile m iy le ilgili olarak ne
den M A S A K / a bilg i vermemitir?
-

26

N is a n 'd a

R ecep

hesabna Suudi A r a b is t a n

C a d d e s i u b e s i'n d e k i

99

ti ad rr aa fr mn adaann y y m
m ui l yy o^ n

T a y y i p E r d o a n n V a k f b a n k V a ta n

990 bin.dolar
-------^

- 26 Nisan'da Suudi

oya

J ^ wa , rv ao lf tarafn
m d ad an
n yy
99

^ V a k lfb a n k

A r a b is ta n R o ya

milyon
990 bin
uuyon yyv
dui dolar
uua Recep
r Tayyip r

V a ta n

gnderilmitir?
p

C a dj dj es *i u b e s i ' n d e k i hh pe ss aa bb n
n aa h aa nn gg i s

dolardan
ilv rar
a r dolardan
T R G E V ' i n a d n n g e t i i y e rd e hep m
5 2 0 0 9 Tarih. VC ^

b a h se d iliy o r. D i e r y a n d ^

Maliye Bakanl' 11111


M u a fiy e ti

S ta t s n e

rihli ve 4962 say*

0$

^ ta'
zlS1 zefint
Bakanlar
m a d desn^
anileVa^

'

Uygu n ^

^ S o l ^

K u r u lu 'n c a 2 6 .0 9 .2 0 1 1 ta

"Vergi Muafiyeti
Nasl kazanmasnTRGEV'in genel kurul

Vard:

Esra Albayrak (Baba

Bilal Erdoan ( B a f b ^
Serhat A lbayrak (Erdog

jj.

- r

yeler*
y
Erdogan',n0,iu),

gdogan

ndafllad

,n

'

307

Revhan Uzuner (Erdoan'n ofclu Bilal Erdo*.


Udesil
S n , n U ln.
Ziys : gen (Babakan Erdoan'n enitesi),
ule Albayrak (Erdoan'n kz Esra Albayrak m oh
Blent Turan (AkP stanbul Milletvekili),
Haan Can (AKPTi mraniye Beledive Baskm c
dnr V
Mevlt l ysal (AKPli Baakehir Belediye Baka
Mustafa Demir (AKPli Fatih Belediye Bakam),
Mehmet Doan Kubat (AKI5 stanbul Milletvekili),
Mustafa Ata (AKP stanbul Milletvekili)
kasemin Salmaz (Erdoan'a yaknlyla bilinen iadam
Remzi Gr n kz),
Feyza Eker Ayhan (Tarm Bakan Mehdi Eker'in kz).
TRGEV in dier kurucular, dier vneticilerinin kimler ol
duunu nceki say falarda Erdoan'n belediye bakanl dne
mrsieki yarglamalar anlattmz blmde yazdk.
Ahmet Ergn'den Harun Karaca'ya bu isimleri bir daha vazmaya gerek var m? Hepsi on yl nce mahkemelerde sankt...
imdi TRGEV ile yine gndemdeler...
Gze' ataszlerimizi deitirelim mi; ate olm ayan yerden
d am ar kar m?
En byk balar, AKP dneminde zenginleen iadar
n ve AKP belediyeleriydi.
TRGE\ nin "beyni" Bilal Erdoan'd. Esra A l b a y r a k da u>
netimde ama aabeyi kadar etkili deil.
Bilal Erdoan aynca, nsan ve rfan Vakf ile P
Gelitirme Vakf k u ru c u s u v e y n e tim k u ru lu yesi.
Aynca Recep Tavvip Erdoan n iv e rsite si Gelitim-

s
^

Mtevelli Heyeti yesi.


1 B ilal Erdoann okulu ve alt kurum N A T O toplantsnn
o k iu . D iyalo g y leydi:
B lan O f lu n u z A B D de mi alyor?
Erdoan: Evet, A B D 'de alyor.
B'.ain Nerede alyor
Erdoan: D n y a Bankas nda.
Frd,*Mn m oglu 50,1
B ush tGlerex) Bu nedenle Am erika'da tazler dutu. Erd 5g.
akl banda ve yakkl bir ocuk.
B lain 'iarvi ^abas g^bi.
Bush: A yn babas.

30e

T R G E V n

am ac, ^

o lm a k t!

'

T R G E V i s e t ,2
yu rd u

v ar.

B irin in

a d - c

y i lr t l<ir y aD.

1 <IC1/ e m i n , , t,. ,

Pararak k ,

ad n , t a y o r ; H a y r i y e * ^ ,

VurH
Y u rd u . R
B ii rr d i j e r y _
_ id u n a J |

ann, J * * *

^ I b a r a n n - ..

Sek,2

^ bahaca

snn

fen ci
Y ksel e n le r Y k s e k

< *

17 A ralk Operasyonu'nun yapdST3Yutdu'


n i v e r s i t e s i k u r m a k i i n s t a n b u l 'd a

**

S a d e c e y e r y e t m e z ; p a r a d a g e r e k ,^

7 " ^

T U R G E V , 5 0 0 0 l i r a y l a k u ru ld u a j a
b te y le in a e d ile m e z d i.

n i.

Ibn' i

HaUun

'
ik
e

kaJar

niversite kurabilmeniz iin mal varl yeterliliiniz olmas


gerekiyor.
bn-i H ald u n niversitesi kuruluunda 156 milyon 789 bin
614 liralk m al beyan gsterdi.
yi de p aran n kayna neydi?
17 A ralk Operasyonu'nda Reza Zarrab'n kuryesi Ahmet
Murat zi'in , TRGEV'e gtrd antalar yazlp izil*-

Cumhuriyet gazetesinin haberine gre, TRGE* e t0P'am^


paralar teslim li g i kayl alma
bunlar doru m u; bekleyeceiz,

Ayrca...
Karmza sadece ayn isimler ml
te Vakfbank...
Bu d evlet bankas oze
H atrlaynz; Alman savcla.

a V n

krm

d a l k l ) o r '

'

ve bizim
Fener'e _

para

0\dup>m

karma ve aklam a merkezi


o rta y a k a rd .

Vakfbank bu kez nered

k a r n * 3 ^

Erdoan'n belediye e
H a ru n K a r a c a 'y a

kadar y

d n e m d e V a k f b a n k ls ta

Erdoan'n l,ranb>
^inde, beled iyen 111
jH
n lmas yarg konusu <

]ar

A h*

bu k*

^ 'y e
Valide .
0 d6nLm

.ub e d K l di*"

L a i f - B1>l^ buhar|aSt1

1'

S a n k la r d e n e tim i

im k n sz

k lm a k

irin

P d o l 9 h r n u 9 ; K b r s 'ta o ff s h o r e h e s a p l a n ^ ' : " S * ,


po

y a p m t. R e p o d a n

k im lik le riy le

e k iliy o rd u .

p a r a b i r k a ene*
K e sile n

n a y lo n

nce

p^

f m u r a il'" ^ ^

a l e f a t u r a l a r y l a h a v u z h e s a b b o a ltly o r d u . Vs

'

^ oku,,
V ak fb an k

V alid e

S u lta n

ubesi

M d r

k im i

S e rim !
V a k f b a n k 'ta k i

k lm d ,: Mak.su,
h a v u z u n "

b a n d a k i M a k s u t Serim k

n ered e?

xnm

S a

Babakanlk rtl deneinin banda!

Parantez bilgi: rtl denek giderleri yllar iinde ne bd


artt?
2003'te 103 milyon liraykan, 2013'te 1 milyar 243 milyon fo
ya frlad! Gel de sorma; arkada bu paralar nereye gidiyor?1

Baknz...
Erdoan babakanlk koltuuna ne zaman oturdu: 14 Mart 2003.
M aksut Serim Babakanla ne zaman alnd: 26 Mart 2003!
stelik lise mezunuydu.
stelik sahtecilikten ceza almt. (Ank. 9. Ar Ceza Mah.)
Sz Vakfbank ve sahtecilikten almken ekleyeyim:
Vakfbank Valide Sultan ubesi'nde Maksut Serim'in yardmas
Bilal Karaman, 2004'te Vakfbank Ynetim Kurulu yesi ve ar
dndan 22 Haziran 2005'te Vakfbank Genel Mdr yapld
Sonra ne oldu:
adam Ali Aaolu, kredi karlnda

Vakfbank

Mdr Bilal Karaman'a rvet verdi. Bilal Karaman


zerine alnan dairenin parasnn A a o lu na a
naat ve Eitim Hizmetleri A.. tarafndan dendii
(st. 20. Asliye Hukuk Mah.)
ekleyeyim ;

b," oU'

N e r e d e n g ir d ik n e r e y e g eld ik

U n u tm ad an

t^

T am bir

TRGEV

_avU^ ' Merkezi'vk

Genel

Vakfbank, Fatih 'te ayn binada!

T^*' ^

1 7 A r a l k O p e ra s y o n u 'n d a k i sa n k la rd a n N 11

rucusu AKI"K Fatih Belediye Bakan, Muta*

kiraland. ( 12 . 12 . 2 0 10 Aydnlk)
310

Soruturmada Demir'e yonelik


Belediyesi'nin sit alanndaki a ra ;i']JUf malardan bil

rak illegal olarak imar ve i n s a a ^ ^ ^ ^ ? ?


Bu i d d i a , B a b a k a n E r d o a n ' n o f l p f ddias

ilgilendiriyordu. nk Fatih B elem e ^

yurdunu tamamen belediye btesiyle v!^'


tep etmeden Vakf'a "25 yll,ma Cr e J/

yakmdan

RGEV'e renci
f Ve hibir cret ta-

Fatih'te Mevlanakap Mahallesi'nde bul


tm'5t
lojik sit alam olan ve 381 pafta, 1571 ada 3 ^ 1 dere<* arkeokare ile ayn pafta ve adadaki 49 parsel 1333 ^ rSelde 1490 metreve yeil alann yaplamaya almaS, ' i ^ : ^ n^
HkikiP **
Belediyesi Yeil Alan ve Tesisler Yapm (> K/U
j ) Uk?ehir

Yurdun belediyeye olan maliyeti ise y a k l a k 5 .0 0 0 .0 0 0 T L 'y i


bulmutu. Bilal Erdoan, soruturma k a p s a m n d a o lu t u t u k la
nan ileri Bakan Muammer Gler'le b i r l i k t e i k i a y n c e a rs a
bakmt!
Sonuta...
Tarih: 25 Aralk 2013
stanbul Cumhuriyet B a s a v c s M u a m m e r A k k a im z a
syla, Bilal Erdoan'a pheli s f a t y l a , " k a r a m a l s u r g
t kurmak ve kurulan rgte ye o l m a k " s u la r n d a n 2 O c a k
2014 Perembe gn mesai bitimine k a d a r if a d e v e r m e k z e re
Basavcla gitmesi ynnde a r k d g n d e r il d i.
Kararda, ifadeye gitmemesi durumunda 5271 say eza
Muhakemesi Kanunu'nun 146. maddesi hkmne go
getirilecei de ifade edildi.
Bunun zerine Bilal Erdoan bir sure g ^
Yanda

medyann

^yboldu.
*men kamuo-

"koroyUC 1U
, ? , T stanbul Cumhuriyet

yu basks nedeniyle 5 ubat *Basavclna giderek ifade verdi.

-Meetirildi- Gazeteciler

Bu arada ilgili haberlere yayn y


veremezdigifrtar
haberi verirdi, vermezdi; ne kadarn ^ ^ jin basn sava 3
Amalar yaand. Kimi gazeteci ha
nn karsna kt. Ne mi
bu, k alem in i buk^ems,^
Ne yazmamlar ki; gazet<*
Erdoan'1"'
' fuzUnu
Babakan Erdoan ile u .^;ernlerindt' kan11arazi devri ve ba toplan111351

k u ll,

'iUanar*K M em eler yaptudklan; demeyi yan

k " 'm l n n d a

l o r c i 'k U 's i vH
gi'ri'klet
i rdiL k lo r i...

iL
^
7
5
,
g
8
'
12ln
v
s.
is
' " V 6U ^
,2" * ^lpm, ,

ih tiy a d u y d u u b e lg e

'

a 1
Tayyip Erdoan adna hareket e* *la m o. olhklo H azine arazileriyle ilgilendikleri; H a ^ ^
n n ih a ley e fesat kartrarak, usulsz yntemlerle vakf ^
tin e geird ik leri; vakf adna bedelsiz kamu arazisi k i r a l J T
bu i t e * ilgili yetkili k u l , , i m
lay a ra k im ar plan deiiklikleri yaptrdklar...

- Bilal Erdoan'n nfuz kullanarak, gerektiinde talimatad rarak kam u arazilerini istedii dorultuda kullanarak yolsuzlu k yapt...
- ahslarn m enfaatlerine uygun hazine arazisi bulamadkla
r blgelerde kam udan ihaleyle i alan byk irketlere, iktidar,
siyaset ve kam usal nfuzlaryla bask kurduklar, kamu ihalele
rim , devletin ekonom ik faaliyetlerini bask arac olarak kullan
dklar, tespit ettikleri arazileri vakf adna satn aldrdklar ya
da arazi bedeline mukabil paray ahslardan veya irketlerden
T RG EV adna tahsil ettikleri...
- Kam uya ait olmayan baz arazilerin de nce Hazine ye >e
rinin saland, ardndan rayi bedelin ok altnda TLRC
kiraland...
- 17 A r a l k

O p e r a s y o n u k a p s a m n d a gzaltna alnar ^

c a k t u t u k l a n m a d a n s a lv e r ile n i a d a m A li A aolu rux ^


E r d o a n ' n g i r i im i z e r i n e s ta n b u l Kkbakkalky
e r i 100 m i l y o n d o l a r o l d u u n e s r le n 2 0 d on u1 u

- y u t k u n a r a k " T R G E V 'e b a la m a k d u ru m u n d a
E r d o a n ' n , " B u A a o l u 'n u n b iz e b a la y a c aS

ar

e d e l i m ... A la lm in a lla h o l u r " d e d i i; A a o u n

l s t a n b u l 'd a M a s la k 1453 g ib i ta rt la n projele


y a s a l e n g e lle r i b e r t a r a f e tti i...

lkar J ^

_ T R G E V 'in , H a y r h o l u V a k f'n m a ra z

s, karlnda bir ksm arazi ve kr pay^e ^


_ Bilal Erdoan'n, stan bu l.a T
|KGEV'e tahfis edilmesi iin VIll g
ara/.i iin yapt bavuruyu gen e m
lmduu ve bakanlk mstearyla gorut j
_El73
sonra
z agn
r r a btutuklu
', n , 17kaldktan
A r.l.k Operasyonunda
m R(*
312

)f)J*

.n,n /.
irli,imter
^ ,, S

Ekonomi Bakanl koltuUndan.


fer alayan araahlyla TRgev 'f ^
sy^dii ve adamm gnderdii

Zo^ d a kal

b *

_ Bilal Erdoan'n, stanbul Fatih't v


TRGEV'in kullanmasn salamak ~ L'Uay',n Band,,
iin. - f c n belediyeye b , *
ve Yeilay m alt aylk bir sre iin bina kuJ,
ken "bir sus pay" ifadesini kulland

bltlnn" dedii

U animndan s& eder-

- Yurt yapm iin Babakan Erdoan'a,


Erdoan* Vahnf
-Yurt
Vatar ^
GDA'a
TRCEVe tahsis
* t l 1
i'a ait TIR garajnn TRGEV'e
Bykehir Belediye Bakan Kadir Topba'a t a i j v erd in
cak daha sonra bu garajn Medikal Park Hastanesin, hastanenin yurt yapmna uygun yerinin de TRGEV'e tahsis edilmesi
gibi bir takas formlnn gndeme getirildii...
- TRGEV'in stanbul e h z a d e b a 'n a o te l y a p trm a k iste
dii; Bilal Erdoan'n, otel p r o j e s i n i n o t u r t u ld u u a ra z in in b i
tiiindeki 400 metrekarelik a r s a s n s a tm a m a k ta d ire n e n m lk
sahibine kar izlenecek yolu t e l e f o n d a v a k f y e tk ilile rin e "B u n u
satyorsan bize satacaksn. Y o k s a b i z s e n in y e r in y o k m u g ib i
projemize balayacaz" dedii...1
- (Erdoan dnemi BT d a v a l a r n d a n ta n d n z ) t*n
Belediye Bakan Necmi K a d o l u ' n u n , TRGEV'e, da a j n
karar alp resmi mracaat yapmadan, araz
'S' ^ ynelik
arazinin belirlenmesinden sonra R G E V W ^ J k
olarak y

n e tim

kurulundan karar k a r m a )

gu

A dnan

- Eski Galatasaray Spor Kulb a^a

lisesi

Polat'm Kasmpaa'da TRGEV a


balanacak okul
yaptrma giriimi olduu; Bilal Er, oga ^ Adnan Polat'm

iin TRGEV'le bir n protokol yaPma mn bie alnmada1


giriimine "daha yaplacak okulun a .
p0lat mbu &
belirterek kar kt; Bila1
imini "beklentileri olmasn

gj^iin ile

^ V Genel
kanru-

- T R G E V G e n e . Bakan

Mdr Salih Ko'un, hac kuras

grubu

mmslm modelde
J" yapmaya devam
amay planladklarm syledi h
a 1l

trenine Babakan

R ecep

eriata uygun olaca syleneI^0


olarak yorum land. (16.3.2013)

fi
Erdogan

^ ^ fiV] jlik artI

^yaca^

ll'K .l v o b.ftitf
1 .5 m i l y o n

k,>' v* ^HI.-,,,(

K .\ l v o n l ^ . l M )O l> m ,(

naat alt m ily o n , S U lp tf G Y ( > bey b u ru k m ily o n , A

<

100 b in M eh m et Ali A y d n la r rSdOhin, lpa l n ^ ;, yr^.. .


k a d c t l u A . iOD hin, l*n>\l n f ia l
^

M c d v j H iz m e tle ri 2 0 0 b in ,
b ia

BBM

Byk

B ask

M e d y a H iz m e tle ri

oOO

m ily o n 6 0 0 b in . A S L
b in

llla k

M erk ezi
b in , 3 .

n aat

Y .p

ve

M a tb a a

M ecra

b ir

ISO hin, r
M ccjy a
600

m ily o n , z

)(/-

b in ,

R e k la m

ve

'

l'f

;.

Tu rizrr t

K o a k la r r*-.

H a lu k A h m e t A k siis 2 0 0 b in v e z e l A m a v u tk v K ;

3 0 0 b in lira d iy e s r a la n d n ...
Y a z d m

ynca

g ib i '" g a z e te c i m i l l e t i "

1 7 A ra lk o p e ra sv o r- : :

b u h a b e rle ri y a p t. B u n la r d o r u m u ?

Keke gizlilik karar olm asyd; keke Recep Tavvip e : _


Erdoan kamuoyu karsna kp tm gerekleri bir bir a r a
lard. Geri, 17 Aralk O perasyonu'nu "darbe giriimi elar^-r
erlendirdiler. yle mi? G ereklik pay yok deil; ama tarih ;>
mitir ki, iktidar ortaklar kavga etm eden pislikler ortaya sen
Soruturmayla ilgili yazam ayacam za gre, dier ko:v~
bakalm. TRGEV'in 2012 b tesin e gre gelirleri lro m
rayd; giderler ise sadece 16 m ilyon lira! Niye gider olsun k:
I BMM gndemine getirilen Konya rnei...
Yapm <kienei V ila y e tle r H i z m e t Kirlii tarafndan k^>
u n , 19.tJH.201l ta r i h i n d e y a p m n a h a la n a n , 0*1.0 .01*
d e yapm bit-n, ihale b e d e li 1. 8 7 7 . 0 0 0 , 0 0 I I olan hiua >
bitim tarihinden hr

y l

k.hl.n

noiii.i.

K o n y a l Genel

16 '*-2 H n *.rih-2H| -...yl, k ;,r .m y l.,

1 *

'* V'e ki,|,mili,

VilljV- ve lv>U'l '

Kkal...

nni^ilik yd I>t.t. nl.u.,1-, T'IK< il'-V taralmla. '


yf'"*-Hk l<ll.nl. ,-,k bu bina. H 'l ;l ' 0 "
ftro U i Ic Ih/ ol.r.k vrrilirke; Konya Selyuklu !KV
l_ 11 .
. I. L ' S
n.b.ll rl I

11

, y;H

kanaMlel bir HA*'1

II Mrrtndn; 710
1 * 11
1

vUfI " l,k

"

'

1 1 l-|,.| t / , e t i i l f t I* 11 i l i u b l

b llk ,,

I IIMM

y . ' I.i'.u u ll

,l" y-'/i....,,
kullun ti,v>> l................
Dv do*y#tn<U .................... .............. ........

......

........

un l L |yr , 1

lt,,n ," " V " .i ..................... .................... ................................... . .


H4

TRGEV, 17 Aralk 0perasv

fon tapeleryle gndeme eeii ' " nu Ve internet


parasal ynyle ilgilendi. Ben i *

hakh o l 2 ? ' an tele-

sitenin adna takldm...

0riunun

Erdoan ve ailesi kuracaklar -

rihisi bn-i Haldun'un (1332^4(toT Stelerine "eden, Aran t


Arap sevgisi nedeniyle mi?
'm Vertnek '%or?
3
Araplar bn-i Haldun'u pek sevme,
tiler. Bunun mimar ise, stanbul Dan^
k ge kefetOkulu) mdr, Sat el-Husri Bey'di S u ] ,mn (retmen
Birinci Dnya Sava'ndan sonra SahTyi ^ d
,
d, gerekesini Edebiyat Fakltes, Mdr M p ^
i i- //c^ "j*
tmin Eriirgle
syledi. m a gidiyorum. Suriye artk sizden ayrlacak bura
daki Arap genleri memleketinize dnn diye tevik ederken
benim kalmam doru olmaz. Biz Arap mnevverleri lkemize
dnmezsek Suriye devleti ok zayf olur."
Erdoan'n Suriye'ye giden Sat Bey'den etkilendiini d
nemeyiz herhalde.
Peki...
bn-i H aldun adm Erdoan'n kafasna kim soktu?
Son dnem de gerek Abdullah Gl gerekse Blent Arn ya da
Fethullah G len'le yaadklar olabilir mi?
bn-i Haldun; Mukaddime eserinde devlet-kul sn s .
"H k m d a rla r zamanla, kendini iiktidara getiren
si veya aireti) yerine, kendi
balar. O artk, devletinin birlik

duyguSu yerine, kul^ menfaat-para 'n

iarnn kendin e ball'yl 3

[)0tikbirgiioluturur'
hkmdara boyun een kul kitlesiyle ,p,
despc

Tehlikeli saydklarn yok eder."

Erdoan "bn -i Haldun tam


niversitesine verdi? Yok canm
Ne peki?
7
O s^ nIlU,ema
Erdoan kn mu S r
l8. yzylI^ Iu reeesi" ara
bn-i H aldun'u ilk
ve * > * * *
Slmf oldu. OsmanlI ke ge
^apirizadeM' n""
myordu. bn-i Haldun a sarl
e ^730yl^n
315
Arapa Mukaddime yh

a h b E f e n d i e v i r d i . N a i m a ' d a n , A h ru - (

l e r n a m h b n -i i( d d u n 'u n y . l . k l a r , d , l
'
B u lam ad lar.
y w . k l * # n d k Urtu(l|. u '

t
H ,

n k ...

bn- Haldun, rm iki,darlar ijn hicbi


duunmuyordu. Mukadderat kanlmad M T " 1''
dan, Allah bile kurtaramazd; stelik Allah'n \ '
edebileceini yazd. nk bu rmiktidarmT
nunsuzluk, keyfi idare vard ve bu ister istemez iki.
' '
getirecekti.

Osmanl mnevveri kn durdurulmasnn imk


duunu bn-i Haldun'dan rendi ve rahatlad. BizimtoCkda ke hep lsz vg vardr; bn-i Haldun'u ok vdk
Ayn duygu Erdoan'da m var?
Erdoan'n bn-i Haldun'u okuduunu sanmyorum. Adn,
bile bildiinden pheliyim. Bakn bn-i Haldun ne diyor:
"Siyasetin temelinde adalet olmaldr."
"Adaletli devlet dzeninin, en byk dman zulmdr."
"eitli hakszlklar, dayanlmaz vergiler, angaryalar ve el
koymalar devlet dzeninin yozlamasna yol aar."
ibn-i Haldun'un sylediklerinin tersini yapan E r d o a n neden
niversitesine bu ismi veriyor? Sorunun yantn b u l m a k t a zor
lanyorum.
Anlamaya deil anlatlmaya; eletirilmeye deil y c e ltilm e )e
ihtiya duyanlarn bn-i Haldun'u kavrayabileceini d n e m e
y iz -

Herdt.

Osmanl'ya gre, kutsal olan nizamd yani dzendi, e


iim ktye, bozulmaya sebep olurdu. D eitirm ek s
"fesat"t; ihtilalciydi. Bu nedenle "ilerlemeci her hareke
meliydi.
. . vrayabil*
Osmanl bu sebeple ne corafi keiflerin nemm1^ ^ ^ .
di ne de Avrupa'da kapitalist ekonominin g e l ^ n u heoynayan "Para Devrimi"nin siyasal ve toplumsa e
^
saplayabildi. nsandan daha nemli hale gelen F
^^ ^
zamanda Osmanl topraklarnda nasl bir yo su
laysyla atmaya sebep olacan ongoremtt .
^j? jbn
Bu Osmanl kafas, E rd o a n 'n katas 1 , Yaz,lflJ,r[
H aldu n'un Tunus'taki heykelinde, elinde -itap' ^ ^ ^
kitab toplatan, kitab terr arac gren

a,mas yetmiyormu gibi, bir de;


.jmtm bulmak zor i! Sona ge,dik
nce O s m a n lI la r ve ok s o n ra Aran|ar
tm-i H a ld u n 'u kefetti. Fakat yine

koymasnm
f,'"

verdii bir dnr olmadl. N iy e acab ,


Sorunun yant "Bat vgsnde'' giz]j. '

6nem

Bat'da

dun' Araplarn

bn-i Haldun ad; srail'in k,m,

sonra 1958'de brani niversitesi'nden F r a T ,


n y1
Mukaddime'yi ngilizceye evirmesiyle duyuldu " 0Senthal'm
srail Devleti'nin kuruluundan sonra bu evirip vaD]|lT
an sebebi, Yahudilerin o topraklarda bir meruiyeti! , , ^ T
caynaklamyordu. Kaynak, bn-i Haldun'du!
'
Kuran- Kerim'in aksine bn-i Haldun Mubddim'de
Yahudileri asil bir kavim ve yeryznn en parlak ailelerinden
biri sayyor; Kenan'dan yani "vaat edilmi topraklardan" bahse
diyordu! bn-i Haldun'a gre Yahudiler 1400 yl Suriye'yi ellerin
de tutmular, ynetmilerdi.
Bat, bn-i Haldun'u byle kefetti ve "moda" yapt.
Bugn deniyor ki; Ibn-i Haldun tarih yazclna toplumsal
boyut getirdi. Bylece tarihi, ilk kez sosyolojik yntemlerle ince
leyerek "modern tarihin" kurucu oldu. Ve yine "siyasal bilimle
rin" ve "sosyolojinin" kurucusu olarak bilindi. "Azgelimilik
olgusunun tarihsel kaynaklarn aklayan ilk dnrd. Kimi
Batllara gre, "erken gelmi Marx" idi.
Bu tespitler tartmalara ak; zaten tartlyor.
Ama tartlmayacak bir konu var...
Yahudileri v e n b n -i H a ld u n

.. .

Mukaddime deTr 0J apC1" idi:

olmaktan u t a n m a z l a r " d iy o rd u . O na gre Trk

Tpkrarivor

"Kafesinde bir halife/ ki Trk zindanc arasnda/ Tekra .


p ap aan m i s a l i / E m ir le r i v e zin d an c lisan ^

yoktu.

. Hadi Osmanl ulema snfnn Trkler ^J j^ er''etrak- biidhn-i Haldun'un mezi" Naima ya $^re'
suratlydyani cahildi; "Trk-i bed liva" yam 9 * * sura
Erd oan a n e o l u y o r d u ?

vok!

^yle soru olur mu; AKP'ye Sre


Sah unutuyordum...
.
. Hadun adm verdl?
Erdoan niversitesine niye Ibn 1
Ben hl bu sorunun yantm aryr ermek kimin fikny '

lbr'i Haldun adn niversiteye

m edyada -n e yaZ1k k i- en ok alay edilen karakter oldu.


Yine tapelerden rendiimize gre aabeyi Burak Erdoan
kadar olmasa da, Bilal Erdoan da sert-kzgn biri.
Sadece TRGEV'i dzenlemiyor. Cerrahi Dergh'yla ilgilendii syleniyor.
Ad; dayakl bir kavgaya bile kart...
Cerrahiye, Halvetiye tarikatnn gnmze ulaan kollarn
dan biri.
Inziva-yalmzlk manalarna gelen halvet, tasavvufta; ne bir
melein ne de herhangi bir kimsenin bulunmad bir halde ve
yerde, Allah ile manen konumak, ruhen sohbet etmek a n la m n
da kullanlyor.
Halveti ok seven ve bir nar aacnn kovuunda defalar
ca halvet kard iin "Halveti" lakapl ranl S ira c e d d in mer
Efendi tarikat kurdu. st ste krk kez erbain k a ra ra k sr ra
vkf oldu.
Biz gemii deil bugn anlatacaz.
Olayn kahramanlarndan biri, Veysel Dalsald...

dn ald b u terim; Cerrahi I


birliktelii111>
tPSi akamlar dzenlenen mzik ve semann

s a n a t n d a n

318

p e bu Mek Demei'ni Cerraherin


k u rd u . Y a n D e r g h i k i y e b l n d U fe,
T a r ih : 2 0 E y l l 2 0 1 3 - S a a t: 0 3 Oo
V e ys el D a ls a ld , F a tih te k i v e n i

bir m D

^
^

k a d r v a n fc

o tu ru rk e n z i l a ld . G e le n le r , V e v s e l T

i la m

K a p y a a n k i i , D a l s a l d r v a g e l e n l e r i

*M e

ken, y a n t b e k l e m e d e n i e r i g u ^

ik l / " ^

y r d v e e l l e r i n d e k i d e m ir le d

l a

soraru

^ r in e

n e k te b u l u n a n y e d i k i i , D a l s a l d A n d v l ? f ' "* * * der


tnd a s a l d r g a n l a r d a n d i e ri elindeki
^ re doSru yanan a m lu y a s r d .
~ ndeki sah ekti ve kurunu
D e m e k t e k i a r k a d a l a r , "Y e te r lecek" Hk k >*mca ik i s a l d r g a n k o ^ r ^ t . .
& >e barmaya balamen hastaneve k a l d 1 v
' eril<ien ^aklatL DaisaJi heNe olmutu?
kafasnda drt ayn yere diki atld.

dan biri V
^ Dr alsald
^ 0, ? idi.
^ 01''53 gr^ a?'n],ma
veyesel
m a d ^ ^ 115112

is im le rd i. nk saldrganlar hl buluna-

vanilj ^ UrUrna ^Efendi'* diye hitap edilen Chr.er Tuirul Iranstr


..
^ h n Hocaefendisi ne divorduT iraner 3urs> 1916
? Urn^U' As meslei avukatlk,
urizm Bakanl stanbul Tarihi Trk Musikisi Topluluu
lu d r l y a p t.

Bu m z i k topluluunun m isa r bir 's a n a t a ' var. Fatih tB U i s m i anm sadnz n u ? H ani okuduu iirle A tvde Baba-

Erdoan alatmt.

a ten a k r a b a l a r . B ila l Erdoan n ei Reyyan m u


atlak ailesi Fatih semtinden
^ r r a h i v e dergh. Athena mzik
r .
* W

G5k-

A h m e t zhan. Mazha '*ans^ -i4 j tjnkat olarak Ne k ad ar m edya 'nllerinin


^
VJUI,

d e m e n s u p l a r n n o u n lu u Fatrn
a ^ la r.
*U a k a ile s i b u n la rd a n biriydi.
r, 6 7

d o k u m l u F arih ak F a b l l

^ ' v e ^ i t e s i T rk o lo ji B o l m m ezunu.
* * V a p v o r.

Hatip ve Marmara
A tv d e P ro<"-

Erdoan'n "Bu ark Burada Bitmez" iir alb,

..

endik Belediyesi Yunus Emre Kltr M erkezi',^ ^


n u m a la r d z e n liy o r .

TRT'de bir program var. Ad "Hac Yolu".

Belgeselde iki kiinin gznden hac yolculuu efKtp ...


Bu yolculuk srasmda haccm nasl gereklestiriM
yor. Mekke tantlyor.
^etmldg, an%
Belgeseli TRT Din ve Ahlak Programlan MdrlSi

l e t ir iy o r .

Programda yllardr hacca gitmek isteyen ve TRT'nin adavl*


arasnda ektii kurayla bu hayalini gerekletirme frsatn,,
kalay an iki kii yolculua kyor.
Bu iki kiiden bahsedelim size...
Biri Fatma Tatl...
Tekerlekli sandalyeye mahkm ve yllardr hacca gitmekiste
yen bir vatanda.
Allah raz olsun, TRT kendisini hac yapt.
Bizim konumuz ikinci kii...
Onun ad Fatih tlak...
Fatih tlak'm hikyesi ilgin...
Bu arada "ilgin" kelimesi bize ait deil...
Cemaat'in Zaman gazetesi "ilgin" tabirini kullanyor.
Neden mi?
A n la ta lm ... P ro g ra m d a h a c ca gitm ek isteyenlerden ^
is im le r

ekilen k u ra y la bu isteini gerekletiriyor. Fatih

kuraya katlmamt...
tla k , Z aman g a z e te sin e

^
k u ra y a katlm ad halde

b u yl h a c c a g id e ce in in iine d o d u u n u 24 K 1IV

ha|d;

b a k n n asl a n la ty o r: "F a tih tlak, kuraya kabimac^ , vlWf


iin d e 'B e n b u yl h a c ca g id e ce im ' dncesini tan ^
H a tta p a s a p o rtu n u e v d e greb ilecei bir yerde ra

^ ^

v e ti b ek le y e n tla k 'n a rz u su , T R T nn belgese

olmu."(zaman.com.tr)

vine

" A lla h 'n ii" d iy elim ; " k a d e r " diyelim ama


p a y m d a h a trla ta lm ... N ed e n m i?

9*

F a tih tla k 2 9 M a rt 2 0 1 4 yerel


m e clis y e si seild i. B aak eh ir B eled.yes.

Vekillii grevini stlend i.


T R T 'd e R a m a z a n ay n d a

320

K ahvesi" .sim1'
Gece

sun d u . G l e n

C e m a a ti'n e

y a k ln M

de dini ^

ram hazrlad.

Hl bir ans goremiyorsaruz bitmedi


Evet, Fatih tlak, Babakan Erdoan'n eiReyyan Uzuner'in z dayls. Ne diyelim^ Ba ErcH an'm
TRTTrkiye'de hacca gtrecei bir ihtiyar sahr
anda Babakan'n ailesinden bir isim kur, i,
ararkenbir
s e iliv e r iy o r !

U I a y a k a h l d g , h a ld e

"Allah uamayan kua alack dal verir" devin r


uDergh na dnelim...
^ errah)
Dergh'taki kavgada kim kimin tarafmdayd?

Taraf m "Bavulcusu" Mehmet Baransu, Mek Dernegi'nde


kavga knca unlar yazd:
- Tekkeden ayrlanlardan holanmayanlar yeni lideri ld
diye braktlar.
- Cerrahi tekkesi olay siyasi bir olay. Tekkeyi de dizayn et
mek isteyen siyaset nelere sebep oluyor.
- Tekkedeki isimlerden biri, Bilal Erdoan'n einin akrabas.
Tekkenin bir blm iktidar eletirip ikiye ayrld.
- Olay tekkeden ayrlanlann kurduu musiki derneinde
gerekleti. Bu yer ayrlanlann yeni tekkesi.
~ Bilal Erdoan neden sakal brakt; tm kavga bunu
srnda.
Bilal Erdoan einin days iin mi bu mcad
Yoksa kendisi iin mi?
Bakalm sakalnn altndan hangi gerek

> S

Konu derghtan ald oradan devam


nk-

.1

n len arasndaki

17 Aralk Operasyonu Erdoan *e


y y sertletirdi. Birbirlerine "laf sokar
Allah" v a r d .

***** d n m e d e n
^

diller^nc^e SUrE

- , m tarihi rvetle nas.l


e d e m iy o r; I * * -

etiler k i m ^

lk r v e t n i i n v e r ild i? B a b a -o ru> ^

ta-

C^ ? une.HammUrab KanUnUn //Dnik. ^u(haKoid.^ ,na


^ " 1ilkalardan
J Arthaastradan'
beri rvet, X
vet, Tevrat'ta da var

Incil'de

hukukta yer

Fakat, slam hukukunun ana kaynak, Kr-an , ..


Sebebi, K ur'an nazil olduu dnemde devletin c % dcA.
mam olm as.1
^tr; ]
slam hukukunda ikinci kaynak hadisler. Hz M
rvetle ilgili u sz en bilinenidir:
^med ,,
"Rvet verene de alana da ikisi arasmda vasta ,
Allah lanet etsin."
vasta
di
slam a gre rvet haramd. Rvet alan hkmdar h
durum deimezdi.
Rvet konusundaki titizlik hediye almay da yasaklad
zineye verilmeyen hediye de haram sayld.
Hz. Muhammed'in Medine'ye yerlemesinin ardndan ilk,
de olsa bir devlet dzenine geildi. slam'n ilk vergisi saylan
zektn toplanmas iin baz kiilere (amil) grev verildi. Elde
edilen gelirin bir blm toplayclara "cret/maa" olarak
dendi.
Hz. Muhammed, Mslmanlar arasnda Abd-AUah
(Abdullah) adnda birini Beni Salim kabilesinin zektlarm top
lamakla grevlendirdi. Abd-Allah iini bitirince to p la d k la r n n
bir blmn kendisi iin alkoydu ve bunlarn kendisine hedi
ye edildiini syledi.
Hz. Muhammed hutbesinde bu olaya deindi. Adn ver?e
den, "Sizlerden birisini bir tarafa memur olarak gnderi) oru^
Getirdikleri eyleri 'bunlar sizin, unlar ise bana hediyedir di)
ayryor. Bu kimse evinde otursayd, acaba bu hediyeler ona lecek miydi?" diye konutu.
lk slam yneticileri hediye kabul etmedi. Hz. Ebubeki^ ^
m urlarn da aldklar tm hediyeyi hzineye (Bey t l m

meini emretti.

.letin^P3'

Hz. mer, ran, Irak, Suriye'yi fethederek Islarm <?' ^

ratorluk haline dntrd. Devletin belli bal si) as


1 D ier yand an kim i yorum cular; haram yemek (yasakedilen)anJa
kelim esini rvet anlam nda sayyor. "Onlarn ounu 8 " r
d m an lk etmekte, haram yemekte birbirleriyle yara g
^
de ktdr." Buna kar kanlar, "suht" kelimesinin g e ^ jni
iine rvet deil; slam i olarak yasak olan her ^
^
E lim e hibir dile "rvet" olarak e v r ilm e m ^ . Keza
v d ; r--v (rivat) kknden gelen "raa"yd. Anlam kuj
k u llan lan urgan" idi.

^ ^
^
Yaplkla^ ; ;li *
^ jen-1^
\ t
r'* ^
,

bu dnemde ekillej-^ jn

maa verilmeye baland,.


slam'n ikinci halifesi de
haram sayd. "Haramn iki

tavin

euldi ve bunlara
k karvdl.

. L

dieri de zina yapan k a d n la ^ 1 ^ ' birisi t a l S


yk
Hz. Osman ilk drt halife i i'
Paradr."
psdlr
iydi. slam'da rvet de bu S L ^
*ven tek ki
gre komutan Halid bin Velid, Hz Qdp rtaya kt. Sylentiye
iin kapcya iki altn vermiti.
M m huzuruna gelmek
Hz. Ali hi kimseden hediye kabul et
verilen her eyi hzineye braktrd ve &med' Haber olmadan
masn emretti. Bunu yapmayanlar "h y a n T fe s u ^

slam devletine son verip Arap devleti kuran Emevilerin bu


kuruluunun temelinde rvet olmas artc deil.
Bunun mucidi Muaviye bin Ebu Sfyan..
Daha devleti kurmadan evvel slam tarihinde ilk politik
amal rveti verdi. Bylece Hz. Ali'nin yanndaki kimi nemli
kiilerin saf deitirmesine neden oldu. Amr bin al'Asm bunlar
dan biriydi.

Tesadf deildir ama konumuz deil:


Babas Ebu Sfyan Hz. Muhammed'e kar savat.
Olu Muaviye ise Hz. Ali'ye kar savat.
Baba oul ikili, Mekke fethedildii gn Mslman olau.
Babasndan ne rendiyse Muaviye, olu V/ul e
Babasndan tek fark r v e t ili i1- S lu YeZ*
diminde rvete b a v u r m a k ta n kan m a ri

tledi
f a c ia s n n

Yezid bu d hi unutmad. Ornt 'n^i^^ Medine'deki


yk isyana dnmemesi iin, u L ^
yakmlarma rvetler yollad. Fakat yin<-L
er Enievilerin Medine'den kovulmasn
P e k i...

j^vetler/hediyeolmad.

hukukunda rvetin cezas ney L

^ denek vurmak!
drecek rvetin
^ ca k devletin selametini tehlike)
51^amd.
ffiuydu^
D.
* , rveti yok

lzim Osmanl tarihinde baba-ou

Rvet, dilimize Arapadan geldi.


Trkler Mslman olduktan sonra bu kelimeyi be
Ancak slam'dan nce Trklerin rvet kavramn ta '
dair gl iaretler var. rnein,

1072-1074 yllar arasnda yazlan Trkenin bilinen


eski szl Divan Lgati't-Trk eserinde Kagarh M a h m
"orun" kelimesinin rvet anlamna geldiini belirtiyor
Modern anlamdaki ilk geni kapsaml Trke szlk Kamu

Trki (1901) yazar emseddin Sami'ye gre rvet, "Bir memura


haksz bir i grdrmek iin verilen cret ve hediyedir."
Osmanl'da rvete iyi gzle baklmad.
Tanzimat'tan sonra rvetle mcadele iin devlet adam
larnn yemin metnine rvet kondu. 11 Aralk 1849'da Sultan
Abdlmecid bata olmak zere tm yneticiler Kur'an- Kerime
el basarak u yemini etti: "(...) ve her ne nasl nam ve te'vil ile
olursa olsun rvet almayacama (...) hediye kabul etmeyece
ime..."
Fakat...
Yine de rvet devam etti.
yle ki; Paris elisi Halet Efendi Napolyon'dan rvet ald !
Yanl anlalmak istemem; tm Osmanl devlet a d a m l a r ta
bii ki rveti deildi; konumuz rvet olduu iin bu tr v o n e
ticileri yazdm...
Tarihe girdik devam edelim. rnein,
Zarrab" yok muydu? Vard...
Ad Selim Melhame (?-1937) idi.

O sm anl nn

/;R

Beyrutlu Maruni bir sarrafn oluydu.


Altn iini kk yata kuyumcu babasndan ren d i
Sonra gen yata stanbul'a geldi. K a p a l a r 'd a rak
ok becerikliydi. Girikendi. Nasl

y k s e l e c e i n i g^rL

II. Abdlhamid'in "Yldz stihbarat Tekilat' na ^rC^ |taralc


Fakat akl p a r a kazanmaktayd. Babli'de r v e t l e r ^
lkenin en nemli maden yataklarn denetimi
3t,nL Ma***
Sonunda bu becerikliliiyle, 1893'te O rm a n
^yap0(Maden) Nazrl'na getirildi. stelik tam 15 yl
Mdr de Bedros Kuyumciyan'd.
Madenleri iletmek zere yabanclara imtiyaZ

itnkn sa g la y a n 1861 tarihli Maadin Ni7

k; rfve. ka^hg, y,bac ^


Selim Melhame den 6nceki 32 y|(b'

rtijglcen o n u n

b a k a n l d n e m in d e c

aid8'

kah

~
ar 'ldl

ana-

m t ,y a z v e r1 '

a i : ; ~ su

zildiG n m z d e banka mdrnn ayakkab kutusundan para

kar da O s m a n l nazrnn Kkteki kasasndan ne .kmaz


II.
M e ru tiy e t'ten sonra rveti nazrlarn evlerine baskn ya
pildi.
B u n la r d a n b i r i B a h r iy e N azr Haan Rami Paa (1842-1923)
idi.
K k n d e y a p la n a ra m a d a kasa bulundu.
K a sa

a ln c a

u n la r

kt:

Deiik kiiler adna Credit

L y on n ais, O s m a n l B a n k a s ve M idilli Bankas tarafndan dzen-

lenmi 200 bin liralk 12 ek; 1000 ksur altn lira; eitli irketlere
ait hisse sen etleri; gayrim enkul tapular ve 70.000 hra deerinde
m ce v h e ra t.

Kasada b ulun an larn deeri drt milyon franktan fazlayd


Ve artc olan bu kadar paray ok ksa zamanda >apmas
d. nk P a a sadece bir b u u k yl nazrlk grev.
Aralk 1 9 0 7 'd e g rev e gelmiti;
ekler, hisse sen etleri knca Temmuz
En gzelini h alk sylem i:
Ata bindim o v a d a /Y a erittim tavada/Ba

an kokar.

nu/ Ge ren d im dnyada.


belediye bakam olduunda
E rd o a n y l la r n c e , 1 9 9 4 'te yeni
rK d e d i :

B u g n e

k a d a r

uy ^ a d m . H
E r d o a n 'n

i r s l Z

e v la d n d a n
l k

d rt

h rsz lk

^ en

^aba

babaya degi*

babadan e v la d a
o c u u ;

B ila l

g rm ed im ,

s meyye'>'1 1
E sra

tan d k

raI* O p erasy o n u m d an sonra daha ya


darolu'nun a; pv
eki ya C H p G enel B akan Kema

ey n e p , A s l, K e r e m

in a d n du> ^ L

ab a la n

g e n e l m d r o l d u ; h a y a t a

a^ l a n

m ille tv e k ili o l d u ; h a y a tla r c

a b a l* n

g ru p

js n [ i e <ji.
.

b a k a n v e k ili o ld u ; h a y ' '

d e g im e d .

B a b a la r; g en el b a k a n o ld u ; h a y a t l a r d e im e d i.

Ve tm bunlar gsteriyor ki, babalar babakan olsa, h a yat!


vtn deime ecekOlav 1) Sannn yl 2009 idi.
Eminn nde, henz tanmam stanbul Adliyesi'ndeyc .
Avukatmla duruma bekliyorduk.
Yanmzdan, kollarnda dosyalar olan avukat cppesi Hlvr
ir kadn geti. Pek dikkat etmemitim. Avukatm "Bu avukat
kim biliyor musun?" diye sordu.
Tanmadm syledim.
smini syleyince anp kaldm...
Olay 2) 2013'te Antalya Piyano Festivali kokteylindeyiz.
Antalval bir hanmefendi geldi, "Sizinle birini tantrmak is
tiyorum" dedi ve gitti. Arkasndan baktm; tek bana kede
sessizce duran bir kadn alp yamma getirdi. Tantrd. smini
syleyince anp kaldm...
Kim olduunu tahmin etmisinizdir:
Avukat Zeynep Kldarolu...
CNNTRK'te Enver Aysever'in "Neden solcular genelde
siyasi sulardan ieri giriyor da saclar hrszlktan giriyor
sorusuna, AKP'li Burhan Kuzu u yant verdi: "Sol iktidara az
geldii iin az yolsuzluk yapyor!"
CHPnin; zmir, Eskiehir, E d i m e , Aydn, Mula gibi be
lediyeleri var. stanbul'da, Ankara'da ile belediyelere sahip
Belediyelerde para var!
nsann iradesi gelimemise, niyeti bozuksa muhtarlkta $
yolsuzluk yapar!
AKP li Burhan Kuzu bir kez daha kendine sormali/ Baba ^
Erdoan n ocuklar neden srekli gndemde ve niy4- ^
Kldarolu'nun ocuklarn tanmyor?
aZ
Avukat Zeynep Kldarolu CHP'li belediyelerle i yaPa^ 0
m? CHP li belediyelere i yapan bir irkette dolgun maala
olamaz m,?
t^
ngilizce iktisat re n im in i b a a r y la b itiren ekonornis
K ldarolu, bir tu rizm ir k e tin d e a l a ca n a , ticarete ^ ^
^ n d i iini k u ra m a z m ?

CHP'li b e le d iy e le r d e n

h e d i y e l e r d e i takibi y a p a m a z m ?
steseler oktan keyi d n e rle rd i.

ihale alama

Hadi ticareti brakahm


L kuru maa alacaklar
uneyye'nin babas Hrdo^" babalar Kemal K, -,
,p-den yklce para a,a * ?
g ib i) d
CHP'li belediyelere i v , J
m,?
LZ f a y m d a k i V U a .arJ a ^ " i

I" 11' -

Ya da vakit kurup belediyelerdeki


Bda iadamlarndan para toPlavim
H

i b i r i n i y a p m

yapip

edip. - Bfc=

*"
mi?
defriklikleri karh-

a d l a r / y a p ^ ^ - ^

Drst-namuslu olduklar iriv en

r,

rinden yapmyorlar. Kirlenmemiler.

Utanmay bildik

Karakterliler.
Kendilerine gvenliler.
A vukat Z e y n e p
fe -t A s l

K ld a ro lu

K ld a ro lu

d a

d a , K l d a o g l u 'n u n d i e r k .z .

(N a d ir)

b a b a s n n p o litik g c n -

den y a r a r l a n m a y z l s a y y o r . B u n e d e n l e K l d a r o l u 'n u n k z
lan s t a n b u l v e A n t a l y a ' d a m t e v a z h a y a t y a y o r l a r .
B ir d e G n e y K o r e ' d e

yaayan en kkleri var; Korom...

K erem K l d a r o lu ...

gemicikleri var, no do kuyumcu

B a k a la rn n o u l la r g ib i; n e
m a azas! N e b a n s o k a c a k e v i ,
H a y a tn d a

b ra k n ,

99

m ily o n

ne de bankada paras!
990

b in d o la r; b a h se g ire rim

* 0 b i n d o l a n b i r a r a d a g r m e d i .
ad am

bursuyla okumad.

A sln d a s u b a b a s n d a ; b i r
aylk 2 5 b i n

d o la r

cep

h a rl

iadamna
ste m e c

uc g ra . D iiK en
^ t o r a y a p m a k i i n s n a v a g irip / k u r s

aZl

A sya e k o n o m i s i z e r i n e a l y r

ABD'de v i l l a d a

d e il;

K ore de

i[a r d a s t d y o tip*

zor

^ .

J n ic ik b ir e v d e , b i l i m i n s a n o l m a k i in f r
f i l e r i g ib i l a f t a d e i l z d e , " b i r lo

nW

,n d z g a l ^ y 01fo ls e fosin
i n |ji p a r a d a a ra -

^ " e t i r m i i d e a l i s t g e n b i r a d a m . Y a n , a tla rd a n .

J ^ n 'i tandm:

nmohiliy^l,i

y u a f; R o m a n t i k . B i r i l e r i n i n o l u > M'
* P l d r s e y d i , h i b i r e y o l m a m ? g

;;

ten. Samimi. Babasnn ev don kmad m U l , ylh .


2 re

av servisi yapacak kada alakgnll

Kibirle uzaktan, yakndan ilgisi \v'k


Ayn zamanda sanat "Sert-SosM* mtl n#ik f*,11.,#,L-*
:eri alyor Kore de hari^u Kilen ahak karyd
Yani...
alan Kldar;>glu a
aldk ise sadece muzk aleti bateri!
Demek istiyorum ki enseyi karartmayn; ok temiz evlalar
mz. politikaclarmz da var
Evet, Lke olarak ok kirlendik kirletildik.
n sa n la r g v e n in i k a y b e tti.

Herkesin morale ihtiyac var.


Ve he frsatla her yerde dile getiriyorum:
Kimseye artk, saa ya da solcu diye b a k m y o ru m ;
musu var m. vicdanl m, ahlakl m, kiilikli m i? l m
insani deerler.
O nedenle diyorum ki:

fikir

na

artk bu

Bu lkede ahlak iktidar c Isun.


Kirlili ce bulam am tem iz im a n la r kazansn...
G ezi D iren 'n d ed k l rijleT i/ k atled ilen A li sm ail Korkma. I
B erkin E lvanlar k a z a m n ...

Buttun Trkiye'de
ki simge:
Berkin
Bilal
Aslndab/e/ hepimi/*
Ik Trkiye'yi f t m i e r t y < *
Berkin, eve IrrucjK

nm y;

Bilal, evden kanU n p a t s n m e i m y + w


Berkin, derin bir iyiliin d
Bilal sradan bir k C A u k Y f & h d
Berkin, maMumyetm,
y t , / , ,, ,,. (t n*ll 1
Bilal, gcn. kurnazln, yal* t u lftm immuIi <'
Berkin, drm $n d
Bilal, zulmn ad
Berkin, u y a n a n s m -ye**

Bilal, uyutmann mjp*%i

B e rk in , f e d a k r b ir evl

t.

mek almaya ben giderim* ' 'Dur anne, sen hlzh kusam
Bilal, babasnm su , ort

ZS,n' ek-

sadece 30 m ilyon euro kaldf./ Ba- evdeki paralar


Berkin, Trkiye nin olu
Bilal, babasnn olu.

Berkin, temiz Trkiye'nin simgesi


Bilal, k irli Trkiye'nin simgesi
Berkin, drstln ad.
Bilal, hilekrln ad.
Berkin, haysiyetin sembol.
Bilal, itibarszln sembol.
Berkin, "Ben ocuum bana atmazlar ki" der ve devletin poliS ta ra f n d a n a t l a n b ib e rg a z kap s l yle ldrlr.

Bilal, Ben Babakann oluyum bana dokunamazlar" der ve


devletin polisi tarafndan korunur.
Berkin, faist iddetin maduru.
Bilal, faist iddetin maruru.
Berkin, acmasz bir adaletsizliin simgesi.
Bilal, intikam arac haline gelen adaletin simgesi.
Berkin, vicdamn ad.
Bilal, zulmn ad.
Berkin, adm sonsuzlua yazdrd.
Bilal, adm soysuzlua yazdrd.
Berkin, doru-hakikatli yaamn sembol
Bilal, kendi yalanna inanan mitoman'dr.
Berkin, kardeliin temsilcisi.
Bilal, kindarln, intikamcln tem.
berkin, fkenin ad.
Bilal, kin ve nefretin ad.
Berkin, bir valye.
Bilal, bir tuzak kurucu.
Berkin, zarafet, estetik.
Bilal, kalitesizlik, bayalkBerkin, inat, sabr.
umursamamak, miskinlik

s i n , geree inanmak.
M hurafeye boyun emek.
*kin, zgr dncenin simgeS

Bilal, fikir despotlarnn temsilcisi.


Berkin, hep ac ekenin yannda durur.
Bilal, hep ac ektirenlerin safnda yer alr.
Berkin, halk.
Bilal, devlet.
Berkin, ehit.
Bilal, sank.
Berkin'in babas isiz, yoksul.
Bilal'in babas varsl.
Berkin uyanmak iin defalarca ameliyat oldu.
Bilal'e uyanmak iin babasnn bir telefonu yetti,
Berkin'in gzleri hep glecek.
Bilal'in gzleri hep korkuyla bakacak.
Berkin, hi lmeyecek.
Bilal, yaarken lye dnecek.
Ve...

Trkiye'nin bu iki simgesi hep hatrlanacak:


Berkin'i anmsadka yanaklarmz slanacak.
Bilal'i anmsadka fkemiz artacak.
Berkin'i unutmayacaz...
Bilal'i unutturmayacaz!

&

bdrak

Deb

Recep Tayyip Erdoan


dan beri neden bir

"h avu za"

d u yu yor.

v J

y9n

* 0 . -

b e le d iy e

bast ,

. m

" N e o lib e r a llz m - d e y ip g


n a k la n y o r.

'

N e o lib e ra li

!
azL m S o tu n b u ra d a n b y -

s i , b ir e k o ^ n

N e o lb e ra lz m siy a se t p , mn

d. Paray siyasetin anahtar haline getirdi Siv , u . g 5


i

* .

nra. b\ast>t herhangi bir

mal-meta g ib i ambalajlanp pazarlamr oldu, y l e y a , s ,r a d a n /


sade vatandan demokratik muhakemesine g v e n ile m e z d i; tepeden ynlendirilmeliydi!

"Baka alternatif yok" sznn kabul grmesi saland. Bu


genel inanszlk sonucu, insanlarn siyasete ilgisi kayboldu; se
im sandklarna bile gitmemeye baladlar.
Sonuta, neoliberal hegemonya demokrasiyi deersizletirdi.
"Para varsa iktidar var" anlay egemen oldu.
ktidara ulamann arac paraysa, paray bulmak iin
m ubah sayld. Parann girdii her yer mutlaka

r erayc .

amalar" yerini kiisel menfaatlere brakverjor.

te Deniz Feneri rnei-^ ^


iddianamede Burak E r d o a n adl geiyor...
ddianam ede dam at Berat A y
En iyisi en baa dnelim
prkezmde,Erdogan'nbeled^zy>
Deniz Feneri d a v a s n n me
kardg! dneminde Albayraklara

rcurulan Kana
progr3'
^ e h ir v e R ^ n r a s d a

l9%'da Kanal 7'de y a y ^ ^ ^ ^ .r a m ^ maZ^ Iliz Feneri"


^
grnce kanal y n e t i l
j eitirerek've VayanJlTia
evam ettirme karar ald ve a
yardmla^m
j^ptl- ki yl sonra "Deniz FeneI
erriei/fni kurdular.
^arih: 18 Kasm 2002

331

\kl' hkmeti kuruldu.


IH r a v s o n r a .,.

Kalevi Bakanl# l^rz Feneri Yardmlama V(Dernei uvn ktmt yorarna alan derneklerden SciyjJmf1

i,. '

risivte Dantay
a bavurdu. Kt zerinde bir dernek t'jj
*
m a d oru

d z g n b ir e tk in li i y o k tu . D a n ta y

e tk in lik le rin

lk e

a p u ld a

y a ra rl

so n u la r

t a l e b i

verecek

r,^ .

n itelik ti*

l d e o lm a d " g e re k e siy le re d d e tti.

ileri Bakanl, 2 0 0 4 'te D an tay 'a bir kez d a h a b a v u r a


r a k D eniz Feneri iin 'k am u yararn a alan dernek' n e r i im
yineledi. Dantay, dernein alm alarn yeterli b u l m a y p te k
rar reddetti. Bunun zerine A K P hkm eti, Dernekler Y a s a s n
deitirm eye karar verdi. K am u yararna dernek s t a t s iin,
D antay'dan izin alnm as hkm kaldrld ve bu y e t k i t m y
le Bakanlar K urulu'na brakld!
Ve Bakanlar Kurulu, 2004 sonunda D ernekler Yasas'nda de
iiklik yapt; Deniz Feneri D ernei'ne 'kam uya yararl dernek'
stats verdi. Buna 2005 ylnda, 'izin alm adan yardm toplayabilm e' imkn eklendi.
Aynca dem ek, "veraset ve intikal vergisinden" de muaf tu
tuldu.
2007 ylnda da Deniz Feneri D ernei'ne "TBM M stn Hiz
m et dl" verildi...
AKP tm bunlar neden yapt? Sorunun yantn Almanya da
ki dava verdi...
Trkiye'deki Deniz Feneri Dernei bir yl sonra Almanya da
"D eniz Feneri e.V " adyla A lm an y a'n n M rfelden ehrinde ku
ruldu. 29.09.1999 tarihinde VA 1125 sicil nu m arasyla kaydedip1
ve tescili Gross Gerau Sulh Mahkemesi tarafndan o n a y la 1.
Dem ein Almanca ismi ise; ''Verem des L eu ch ttu rm s" idi- ^ L
nn sonunda yer alan e.V. ksaltmas Almancada "eingetrage^
Vere in" kelimelerim ifade ediyordu; Trkes "Kaytl Derne
an tamndayd.
D ernek tz de T rkiye ile aynyd ; "toplanan pafalar

muhta insanlar ic,in yardm am al ku llan lacak."


K uruluundan hem en o n ra A lm anya'd a yayn yapan

gazete ve televizyonlarnda ynftun bir reklam kampanya*51 ^


latld ve Almanya'da banka hesap num aralar verildi* l n^
332

T iu *

"rn nn balnd

...

Ji'd

l,rk|y'ni v
2002-2007 y]J. , . (r;...........
'" ,d,ft,by ^ d epremacs

lc ilini hayarnU rda, d ," ,


yilarda; be ylda 20.(XH|'jL."
ki^in de dzenli |arak <b

U F^ r | e v ,
d^'nlW en 'S u 0^ ^ '
''A" 'aamn bir k

7R*amPf-

titli organizasyon v, ^
w t0 t0 p la n tl- " 0 r 8 a n '2e ^

il1' yaklak 40 myon

y Wu,yrdu... Ancak...
Yl: 2004
Alman Postbank ve G>mmer,bardaki ^

amm

m *

w b , a *

T ax Q u c k , r a x P r e s t i , , A t l a s G m b H , A s G m b H v e O F B G is im li

firmalar izlem eye balad.

Yl: 2007
Alman polisi sekiz yldr Almanya'da faaliyet gsteren Kanal
7 N in Frankfurt'taki binas ile ayn binada bulunan Deniz Fe
neri e.V.'nin merkezine baskn dzenledi. CD, muhasebe defteri,
bilano kaytlar, banka dekontlar ve maa bordrosu gibi belge
lerine el koydu.
Soruturma ve dava srecinde gerek ortaya kt...
Alman Savcl yardm ad. altnda toplanan paralarn, ama
d kullanldn; eitli firma ve kiilere aktarldn or aya
kard

- a n k l a r zim m etlerine ge-

-Toplanan parann bir blmnsanklar


girmi, nemli bir blmn de Trkiye ye g
- Bir ksmyla ticari irketler kurmu; bir

. da gayriy

Menkul almlard.
Corum, stanbul gibi
~~Gnderilen paralarla Adana, Yozg '
^ -^n gda, teks
lWde deiik irketlerden yoksullara <vard. Fakat farkl
gibi malzemelerin alndna dair ta peneri e.V. ye t L
pirlerdeki, farkl irketlerin Almanya
yazlmtMeri iin kestii faturalarn hepsi ayn
altl adet *a" L'
A ' * d .m ad altnda Frankfurt ehrm
Vl|sturya V iyana'da iki bina satn aln _
^

e art* d ^ 1

^ r^*ye'deki Beyaz H olding in


er e-V.'nin parasyla yfp lrm t1-

333

Belgelerde Etiyopya'ya toplam 730 bin euro gnderildi


rlyordu. Alman polisinin takibi 'ionucu, Deniz Feneri e V'^*
gnderdii paralarn Etiyopya'da ad yolsuzluk iddialarna T
rmmer smail adl biri tarafndan alnp tekrar Almanv *
geri getirildii belgelendi.
Deniz Feneri e.V.'nn ve Kanal 7 INT'in Genel Mdr Meh
met Grhan, yardmcs konumundaki Mehmet Takan ve der
nein muhasebe mdr Firdevs Ermi gzaltna alnd.
Bu operasyon zerine Trkiye Deniz Feneri Demei, Alman
ya'daki dernekle "hibir hukuki ve kurumsal bamz yoktur"
aklamasn yapt. Oysa...
Deniz Feneri Yardmlama ve Dayanma Demeine
25.09.2001 tarihinden itibaren Anadolu Finans Kurumu Fatih u
besi nezdindeki 17087/106 numaral hesabndan, 50.842,01 euro;
45.714,71 euro; vs paralar gnderilmiti.
Deniz Feneri Dernei'ne dl veren TBMM Bakan Blent
Arn, "Deniz Feneri Dernei ok gzel almalar yapyordu. 0
yzden dllendirmeyi uygun bulduk. Faaliyetlerinin bir bl
mnden de haberdardm. Alm anya'da aym ad tayan demek
yneticileri eer yoldan ktlarsa Allah belalarn versin, di) e
aklama yapma gerei duydu.
Deniz Feneri e.V.'nin toplad balarn bir ksmnn; bir d
nem Kanal 7'nin Ankara ve VVashington temsilciliini ve RTK
bakanln yapan Zahid Akman; Kanal 7 Ynetim Kurulu Ba
kan Zekeriya Karaman; Kanal 7 Genel Yaym Y n e tm e n i Mustafa
elik; Kanal 7 Ynetim Kurulu yesi smail K arah an 'n y onetiave hissedar olduklar Euro7 GmbH, Atlas GmbH, Eu ropacons
ting, Yeni afak Europa GmbH, Taxi Quick, YVeiss GmbH, ***
Prestij, Rapidvvay gibi 'paravan' irketlere aktarld o rta y 3
^
Hem Trkiye'de hem de Almanya'da ikamet ettii 8 ^ .^
(bir dnemin mcahidi) Zahiu Akman'n 2002-2007 villan^ ^
snda Deniz Feneri ile balantl irketlerde kurucu, or|a ^
ynetici olarak alt ortaya kt. Tek m ca h it o d e i l i .
nne karlan; 39 mcahitti hepsi!
B u n la rd a n biri...
E rd o a n 'n " rt l d en ek efi" M ak su t Serim .
Y a z d m ; E rd o a n 'n beled iye b ak am olduu ^ nen^,
le d iy e y e b al 3 0 'a yak n irketinin hesap lar ile ayn z
334

p e n iz F e n e r'n n h esap lar,nm da bulunH a w ,


d e S u lta n u b e si m dryd. Kez ,
u aklfbank' j n ValiV ak fb an k 'n Frankfu rt suh*
D . i z P eri

A"

y ksek m ik tarlard a 'usulsz' krediler v


O , * # . Stu r m .< la o k klsa b

' 1 " da ve

yapt. v e ifa d e y e a g .n ld . , halde Almanya'ya gitmedi.


Y im p a K o o rd in at r , Yeni afak gazetesinin Avrupa temsilcisi, K a n al -7 A v ru p a Sorum lusu ve Almanya'daki Deniz Feneri e.V.
davasnn b ir n u m a ra l san Deniz Feneri e.V. bakan Mehmet
G rh an 'n , kiisel hesap hareketleri yolsuzluk operasyonunun
en ak d e liliy d i. 2002-2006 tarihleri arasnda Deniz Feneri nin
banka h e s a p la rn d a n , Post-Bank'taki kiisel hesaplarna geen
m iktar 9 .9 7 8 .0 0 0 e u ro idi!
D en iz F e n e ri ve K an al 7'n in ; hem Almanya'da hem Trkiye'de

kurulan p a r a v a n irk e tle r araclyla yoksullara datlmak ze


re gda, te k stil, tb b i m alzem e vs. ad altnda ykl miktarlarda
almlar y a p m g ib i g r n erek yardm paralarm kendi hesap
larna a k ta rd k la r o rta y a kt. Bu irketlerden biri de Albayrak
kardelerin k u rd u u , Yeni afak Europa GmbH d; dolaysyla
Yeni afak g a z e te s in in sa h ib i A hm et Albayrak ile karde. Mustafa
Albayrak h a k k n d a a r id d ialar vard. Hep ayn isimlerin olmas tesadf d e il h e rh a ld e ? ..

B abakan E r d o a n 'n D eniz Feneri'n neden ok


merak e d iliy o rd u . in iin d e sadece Albayrak ar yo ,
oul bile var.
t nanan paralarn,
Dava d o s y a s n d a , D e n iz Feneri a
fic ile r in d e n olduErdogan'n d a m a d B e ra t A lb ay rak n da >
kulanld.g>
Sabah, Takvim g ib i g a z e te le rin satn a
Deniz Feneri
dia ed iliyor. " d d ia " d iy o ru m unku T u
b a s n n h a n g i a r tla r d a ald n biliyorsunuz.
Erdoan'n o lu A h m e t B u ra k n da ad d y
Ahmet B u ra k E r d o a n b irk a kez Fran

|-)onj7 Feneri
edilmiti-

N iy^ 2106 S e lm i v e 8 iz li k a m e ra ekim e^ anlarda grdm(jy gelm iti? 1 7 A r a lk O p e ra sy o n u nda


2 i t a l a r b u g r n t le r d e v a r m yd?

d 7

E rd

'

e d ilip "

d 0 * Vn S ,n m

l5 5 M

6 S 0

a ra s m d ^ i

sa y fa ,

" 1 w e n * * halktan alm an paralarn AhmeTn


* dK,n,na 8re" Sem dUk

kullan.M.g, ^

!>am k Fird ev si E rm ij ifadesinde, "D aha nce 'Baltir i v ,

r* -w * s. s bilyem . ^ r c ^ r
k A"I'i.r''"'1
* * toj|8ln' i " Mr n,.l,
l d n , geri kalan parann Deniz Feneri'nin resmi ol
m a y a n k asasn d an aktarldn, ancak parann sahte belgelerle
I u rk iv e 'd e n getirilm i gibi gsterild iini" anlatt.
B u ra k E rd o a n 'n bacana olan H abip K aram an (davann
n e m li isim lerin d en K anal 7 Y n etim Kurulu Uakam Zekeriva
K a ra m a n m o lu ) aracl ile gem inin y zd e 40'm a ortak oldu
u id d ia la r var. T rk iye'd ek i s a v a la r Burak Erdoan' arp
s o ra m a d . S a v a la rn b an a ne geldiini y azacam ...
B u a ra d a h atrlatp g e e y im ; Burak E rd oan kaynpederi Os
m a n K eten ci ile B U M E R Z denizcilie ortakt!
S o n u ta ...
A lm a n y a F ra n k fu rt E y alet Yksek M ahkem esi'ndc gnilen
d a v a d a ; sa v cl n 8 0 0 0 sayfalk iddianam esinde, Deniz Feneri
D e rn e i'n in resm i kaytlarna gre (kaytl olm ayan da var de
m e k ki) be y ld a 41 m ilyon eu ro toplad; bunun 18 milyon euro su n u a m a d kulland ortay a karld.
T rk iy e 'y e g elen 1 8 m ilyon euronun 8 m ilyon euroluk ksm
T rk iy e 'd e k i D en iz Feneri D e m e i'n c aktarlm t. Kalan ksm
k a y p t.
M ah k e m e n in hkim i Johann Mller, 17 Eyll 2 8 'd e kararn
a k la d : D en iz Feneri e.V.'nin v e Kanal 7 INT'in Genel Mdr
M e h m e t G rh an be yl on a y yardm cs konum undaki Mehmet
T ak an iki yl d o k u z ay v e D eniz Feneri e.V. ve Kanal 7 IN I ya
y m a s E u ro 7 Fern seh G m bH 'nm m uhasebe ve mal mdr
T o z m a n Ketenci Kasmpaal taksiciydi Kaptanpaa Huzur Taksi'
Recep Tayvp Erdofian'.n haUsn.n kiz A ysel ile evliydi. Bu ^ , k < w *
zindan
k.z, I m a y, Burak Erdoan ile k<uk
_ , n evlendirdi Ri/eli taksici Osman Ketenci sonra jlcri byl -

c e 7 ,nti alan var Britgrdr yllardr mar yasa olduu *

jepnumas* s/dnld.

Ka_
. fi

fiyonu'ndan

. lev
1Ij-m bir yl on ay hapis cezas ald.

11,1

hkem c dernein rn.lvarl.gm . kamu adna el koyarak mal


idarinin ynetimin, kayyuma devretti.

^ .y y u m b r dernein borlar,n. dedikten sonra geriye kalan


b almalar iin bag sahiplerine agr yaphla, kalan para
malvarlkla''. ise Kzlha'a devred ilecek.
V
'e [X*niz Feneri e.V. davasnn gerekeli kararnda olayn Trkirtboy lunun ,em ine vur 8 u yaplrken, asl faillerin Trkiye'de
olduu vurguland.
Hapis cezas alan dernek yneticisinin Almanya'da iba1{|a olduklar ancak tm ynetim ve kontroln Trkiye'den
yapld1 akland.
T rk iy e 'd e Kanal 7 Ynetim Kurulu Bakan Zekeriya Kara
man, Zahid Akman, smail Karahan ve I larun Yolda'n sorumlu

olduu iddia edildi.


Almanya'da halen ikinci bil soruturma daha vrtlvor.
Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'm sank olarak yarglan
dklar ikinci davann konusu Vakfbank Frankfurt ubesindeki
para hareketleri..,
Trkiye'de kam uoyu basksyla dmeye 6 Temmuz 20U ta
rihinde basld.
Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesince, RTK eski Bakam
Zahid Akman, Kanal 7 Ynetim Kurulu Bakan Zekeriya Kara
man, Genel M dr Yardmcs ve Ynetim Kurulu yesi smail
Karahan, Genel Yayu Ynetmeni Mustafa elik ve Kanal 7 al
anlan ile Deniz Feneri Dernei yneticisi Ali Solak Hann KaPyolda, Muzaffer afak, zzet Kurum, Mehmet Sddk Balk
tutuklanarak cezaevine gnderildi.
Sonra ne oldu? "Yzyln ba yolsuzluu" olarak nitelen
i l e n Deniz Feneri e.V. Trkiye blmn soruturan Anka!* Cumhuriyet Savclar Nadi Trkaslan, Abdulvahap
,Mel'met Tatnz'e "resm i belgede sahtecilik" ve "grev, koniye
! ? nmak'' iddias>yla grevden el ektirildi; yetmedi yarglan
n ^-Vrca' Deniz Feneri sonturmasu yrten 61' 0 *3r j. -j
;u lan Ankara Cum huriyet Basavc vekilleri N u n V g *
; a ' ^ Sakman'n yerine Ankara Cumhuriyet Basavo vekil. Ha
d a la k g e tirild i.

IVnu* Vonori davas halon devam ediyor...


Srp.ru* mi b olup bitfcnier?
Srpriz mi karmza yine Albayraklarn, Kanal 7'nin kmas7
Srpriz mi karcmza yine oullarn, akrabalarn kmas?
Srpriz mi rtl denekler, Vaki (banklar?
Ve spriz mi dava srecinin byle ilerlemesi?
17 Aralk a byle byle gelindi...
17 Aralk aslnda hi srpriz deildi...
Kamuoyu 1990'larda nasl "Albayrak" adn rendiyse...
17 Aralk'tan itibaren sk sk bir aile karmza kt:
TcpbalarL
25 Aralk 2013'te gzaltna alnmak istenen iadamlar arasn
da Topbalar da vard
Smeyye Erdoan'n szdrlan telefon grmesinde Topba
lar vard.
Suudilerle i grmelerinde Topbalar vard.
Kimdi bu Topbalar? yle ya...
17 Aralk ve 25 Aralk soruturmalarnn perde arkasnda
"Paralel Devlet" dedikleri Cemaat'in olduu sr deilCemaat, Topbalar niye hedefe koydu? Hedef olmalarnn
nedeni sadece Erdoan'a yakn olmalar m? Bir baka nede
olabilir mi? Balayabiliriz...
n ce iki so ru :

"Paralel D evlet"/C em aat, Nakibendi Erenky Cema


niye dman?
Paralel D evlet"/C em aat, Nakibendi smailaa Cem
mye dman?
antlardan nce bilindik hikyeyi yazaym :

ahr^a

Hintliler, hayatlarnda fil grm em i insanlar ^aran^1 n|tltn^'


tpl >. nsanlardan dokunduklarn?1*1 n p v p b e n z e d i i *
larm isterler. n san lar ellerin i file
filin nevresim? s re rse fili y le ta rif e
N e d e m e k isted i im i s a n rm an
lete" yan i O k y a n u s t e s i " m e rk e z li C e m a a e

Cemaat'in h,mna
salt kendi bama geenler P los^

ugra

AKP evreleri de meseleyi


K u r u la n

tezgha

y u k a rd a n

devleti"d"
b t * * Datbes>" o la r a k ^ - alt'

rn e in ; O d atv D avas'

gyor!

my r-

^vds nn 17 a

biliyorlar m ,; h i sanm am !

'

ralk i y o n u y l a iiKSni

O ysa, 17 A ra h k 'ta neler olaca, bu da


var!
g bu davamn ek klasrlerinde

yle...
Cemaat in polisi, Odatv bileisav^,
letirdi.
glsayarlarna virsle dosyalar yer, r
r
bv ! a 8
y S1Vr
atp susturmak
deildi; tezgah buyuktu; MIT'e de operasyon yapacaklarda
Ve ardndan AKP ye yakn iadamlarna ve dolaysyla en so
nunda Erdoan'a!..
Ergenekon operasyonlarnn balad o gnleri anmsaynz:
"Ergenekon'un iadamlar kim?" diye kalem oynatan mez
vanda gazeteciler vard. Bu dnk ocuklar -doal olarak-b
yk oyunu hi anlamad. Oysa...
"Ergenekon'un
iadamlar" dedikleri, 17 Aralktaki
Erdoan'a yakn iadamlar olacakt!
ardnz m? Bunu nereden mi karyorum.
Elimde belgeler var...
nce bir tesp it y ap ay .m ;
ok b ecerik li" p o l^ le n m z var.^^^ ^

operas.
471 mini

yonda, 35 ayr bilgisayar harddsk,

"incele-

DV kaseti, .06 C D -D V D v e 21 VHS kaset, b j ^

der'7 ve "pat" diye yasak "belgelen

Demek ki neymi;

^ski, kaseti bir ylda ancak inceleyebi


kVan abuk buluyormu!
^datv'ye virsle konulan
devard.

masnda M'I belgelerl


dokm an a

lnu veriyordu-Erdo-

Burlar 17 Aralk Operasyonunun pU^

dllar. Hep a u

ve reks bunla hi g re m e d i- A n b ^ jR ay sonraA


S n ld la n yle ki, Odatv O
>

p ^

2011'd e A vrupa K onseyi


klm am zla ilgili soru lar zerine
daha tehlikeli olabilecei aklan

Meclisi'*'
k iU *

Cemaat'in polisleri Erdoan' parmanda oynatt. Size .


kast yapacak Ergenekouculan askerleri vakaiadk dive korkar
Cemaat polisinin Odatv bilgisayarlarna kendi kovar ker*

bulduu MT belgelerinde ne vard?


17 Aralk operasyonunda kimin ad varsa o belcelerde de
o isimler vard:
Suudi ArabistanlI iadam Yasn Abdullah el Kad vard...
Turgay Ciner m sa kolu Mehmet Tarih Sara vard...
Erdoan'a en yakn iadam Mustafa Latif Topba vard.
Vs...
Virsle yerletirilen o belgelerde El Kad ile Mustafa Lr
Topba'n, 1997'de kurduklar Ahsen Plastik Ktlk ve IcirlZt
rn San. Tic. A.. ortakl gibi ticari ilikiler aynntLaryia var rrr
Yine o MT belgesinde; AKP ve " AK adn veren Muftm
Latif Topba'm sahibi olduu AKGIDA SarL Tic A. hakkrdi
ayrntl bilgiler mevcuttu. Topbalar, lkerler, H Kad bu u te
de ortakt!1
Topbalarn El Kad'yla ticari ilikileri Trkiye'nin ilk :az?r
finans kuruluu Al Baraka Trk dneminde 19S0Tefde kurjlu
Benzer ortaklk BM maazalarnda da vard.
Bizim bilgisayarlara yklenen o belgelerde ek bilgiler vr*
mteahhit Mustafa Hanolu'nun Erdoan'm kasab olduu il
di as gibi...
Cdat\r soruturmas srerken belgelere MIT'in taleriyle ya*-
yasa geldi. Bu nedenle azla avnnt veremiyorum, A r r 3
istediimi yazdm; uraya gelmek istiyorum:
Cemaat'in polisi bu MT belgelerini Odatv'ye mye keydv
9
^
Ama "'Efendim, size yakm iadamlarn MT filemi ve
ber yapmas iin Odatv'ye vermif diyerek, B a b a k a n Edcpt * oluruyla MIT'e operasyon yaplmasn m s a l a m a k t ?
Yazdm; Odatv kapsamnda tutuklanan MIT Mavir.
Kozirolu Silivri Cezaevinde lmesevdi; MIT'e cferasyer-'-.
ubat7ta XCK zerinden deil, Odatv zerinden 'araay-^-^
Odatv, byk bir operasyonun ilk admyd; gazetedte: ->grevlileri, iadamlan, akademisyenler bu davaya e k f e r
Peki, bu tespit elde var bir.
Gelelim
kincisine...
_
-________ ______
T

1 M u s t a f a L a t i f T o p b a 'm ic z i l k e r G r u b a ' n u r , k o r u c u s u S a c n

- ^

t o r u n u ; Y l d z H o l d i n g S a k a n / a r d r r a s A l i C l k e r 3 e e r/ ia sr:

A - ''

n u a y a k k a b k u t u s u n a i n d i r g e n e m e z , ^ x *k d a h a d e r i n d i r .

jknci tespit:
Cemaat polisinin, o MT belgeerin. m
baka amac olabilir mi? u nedenle J ,
ye yzmesinin
Cemaat polisinin Odatv'ye koydu
,
damlaryla, 17 Aralk'ta operasyon yan ,
el8esindeki iakiiler olmas tesadf m?
1 1 an ladamlarnn ayn
Hedefte ayn iadamlar...
Avlayan ayn Cemaati polisler..
im di...

Poyrazky/Kafes Komplosu'ndan da biliyoruz ki; Cemaat


devlet iinden bilgi topluyor; "bilgi bankaS[ Q,
^
aat'
mam gelince kullanyor. Yani...
Cemaat yl nce niyetini belli etti. MT'ten o belgeyi alp
Odatv'ye koymasnn amac bu.
Cezaevinden "Ey AKP, seni de takip ediyorlar, filiyorlar, za
man gelince kullanacaklar" diye bardk. Mapushanenin duvarlar kalnd; sesimizi duyuramadk!
Topbalarn "paralel devletin" hedefinde olduu yl nce
den belliydi.
Peki Topbalar neden Cemaat'in hedefi oldu?
Soruyu, N akibendi smailaa Dergh'na mensup Cp
peli Ahmet M ahm ut nl'nn bana gelen "seks kaseti"
tezghyla biraz daha aalm. nk asl hedefte olanlar, NakibendilerL
1) Nakibendiler 1826'daki "Hayrl Olay" ile Yenieri ve Bek
tai kymnda byk rol oynad. ktidara ortak oldular.
2) Cumhuriyet dneminde Necmettin Erbakan m MNP ve
MsP'si ile partiletiler ama Turgut zal la iktidar oldular.
Gelelim gnmze ...
Cppeli Ahmet'in nce seks kaseti internete SIzdnl^o^ L
^ yeralt dnyasyla ibirlii yapyor; kadn pazar.,
Aralk 20U'de cezaevine atld.
Iam bir itibarszlatrma operasyonuydu.

iktidarnda
]abjljr mj?

CC i ' dami S6kS hayatl nedeniyle ?Cfjggele baka-

n mn seks hayatndan kime ne.


evi'neatt?
n!maat/Cppeli Ahm et'i neden Metris eze
ismailaa

Cppeli; Trkiye'de hay f f f N ^


^ nin nde gelen isimlerinden biri-

341

eyh Mahmut Ustaosmanolu hastayd,


pelinin oturmas gl ihtimaldi. Ayrca
programlarnda, vaazlarnda a,ka

nce Cemaat'in yayn organlarnda hakknda'


diye yazld. Ardndan Cemaat polisinin operasv

M
Cppeli Ahmet komplosunu anladk!
' S'1*
Cemaat, iadam Topbalar niye hedefe koydu?
Bu ayrnty atlamaynz; Topbalarn sadece iadam, t
yok. Nakibendi Erenky Cemaati'ne mensuplar.
Ve dikkat ediniz, Cppeli de Topbalar da Nakibendi1
Yani, Nakibendiler hedefte.
Cemaat, "seks dkn", "hrsz" diye N akibendiler*
szlatrmak istiyor! Derin kapma var! Bu bir g sava!
Basit bir tarikat ayrl /kavgas olarak deerlendirme^
Nakibendiler ticarette ve siyasette ok gl.
17 Aralk operasyonu baarl olsayd muhtemelen ce
vine atlacak olan Mustafa Latif Topba, Forbes dergisine.
Trkiye'nin en zengin 13. iadam. Aabeyi Ahmet A
ise 46. zengini. Aile Erdoan'a ok yakn.
"Paralel Devlet" Nakibendilerin parasal ve siya
yok edip; tek kuvvetli dini cemaat olmak istedi.
Bu nedenle Topbalar hedefe konuldu.
^^lefonl^'
Bu nedenle Topbalar adm adm ta k ip t tu
dinlediler. Muhtemelen gizli ekim y a p tla r
dmeye bastlar.
Cemaat'in hedefindeki

T o p b alar

kim

Biraz daha ayrnt yazaym...


T o p b a la r, K onya /K a d n h a n (Sadel )

Alman Friedrich Sarre yazd Ku ^


isimli eserinde Saideli'de Mslmanlar
adm anlatyor.
Aileyi anlatmak iin ok gerilere g1
Ahmet K u d s i E f e n d i'n in drt ocu
Mustafa smet, Musa zzet ve mmu a

^
e de gefL'k t J #
' var: Me
^si*1
Mehnu'

Bugn "Topba" soyadn ta> 1^ ^justa^ ^


"Byktopba" soyadm tayan a^e
dan geliyor.
342

v/fphn1^ Hulusi, 1848 de Kadnhau'nda ha n k b a l H a n m 'la ev len d i. Ahmet H U.nyaya geldl Avn
v're g a b ire v e M u h lis e a d .n d a kZ1 o ld u "1 ' **** * 'U Ve 7a
V
s

vf

'

" kas,nda 22

n b e lir tiliy o r
a

n ed en se

te k

w * * . ' b,.

o u l Ahmet Hamdi, a fe .y le birlikte

n i 7'd e s ta n b u l a g o e tti. Aksaray-Lalel semtine yerleti ve


L a E r e n k y 'd e ik a m e t etti.
50 Esnaf

'

o ld u ;

E m in n

Sultanham am 'nda manifaturaclk

v v u fa ilg i d u y d u ; E lm all Hamdi Yazr; eyhlislam


S a b ri v e (s la m K o n fera n s Genel Sekreteri Ekmeleddin

jhsanolu'nun b a b a s ) Y o zg atl M derris hsan Efendi ile arka-

^ u l t c d a n sevm iyorlard . ttihatlardan korkup bir buuk


'Aa v asad 1 9 4 4 'te vefat etti.
r f M u T A b i d i i Muammeri Nuri, Hulusi. M ujri.1 <*M .
Aliye (Aydn), F
Erkek e v la d a n

,m n ortagl 0larak girdiler.

Bahanye M e n s u c a
a n d ier hisseyi satn ahp fabrikay
Sonra S a d k o u lla r n d a n k a la n a g
1960

ylnda,

k a r d e le r a r a s n d a

M uam m er

N u r i v e H u l u s i T o p b a B a h a r iy e d e k a ld ,

M en su cat" k u r d u .
1970 'te bir ayrlk d a h a y a a n d : ^

ve A b i d i n , " K a d e r

M usa T o p b a, " K a d e r M e n s u c a t

Muammer

B e v 'e

p ^ r e t H a n m la ev -

b ra k t. M u a m m e r , t e k s t i l c i K i l l a r a a n

u a v a t H o l d i n g n

y d i. n c k u a k t a n A y e V i l d a n K 1

sahibi A hm et Y a h y a

K i l'm n

ei.

Ebubekir ve kar-

* T o p b .S T M . o e u " OS" ' , k,u


ei Abidin Topba ile "'H isar M ensuc
ksrne ya
T o p b a l a r n b u a y r l m a l a r , h i b i r 73111

b a k a b ir

m aV a s o n u l a n m a d . O n l a r b i r b i r i n e b a g l a y
Vard : N a k i b e n d i l i k !
1970 li y l a r a

kadar

t ic a r i

,
h a y a tla

>

* n b i r e te 'd *-' 1 P
-v o g " h M a h m u t S a m

M u s a T o p b a E r e n k y 'd e y ^ T - S
C ^ z a n o l u ' n a b aland . r a d f a a l y e t k
i'n d e s r d r e n

eyh

Sam i,

ayn

e n k a y Z * " ^
T a h ta k a le t

bir irketin uulufu*be htMplann tutuyordu. 19 8 4 ^.


vUm \.\lwn bnmw Muil Topba tfoti. O da lnce postnj^nce
Ottrmn Nuri Topba g\1i.
\Uonin bu kolu Erenky Derghn bytrken,
diSer k, |
ticarette <ok l)yd.
Abulin Topbt^n olu rahmetli Eymen Topba (amA;
stanbul 11 tkan'ycU) ve Faruk Topba ticarette ve siyasetteV
anl oldular.
Fakat Nuri ve Hulusi Topba'm oullar nc kuak
Topbalar Trkiye'nin en zengin iadamlar oldular. Drdnc
kuak da ticari hayata balad.
Topbalar hakknda kitap yazlmaldr. Aile hakknda; lim
Yayma Cemiyeti kuruculuundan mason yeliine, solculara sal
dran Babli'de Sabah gazetesi sahipliinden Muradiye, Ensar, lim
ve Hizmet, Aziz Mahmud Hdai gibi vakflara, okullara, Yahudi ve
Suudi ArabistanlI iadamlaryla ticari ortaklktan sosyetik gelinlere
kadar yazlacak ok bilgi var. Bir blmn Beyaz Mslmanlar'n
Byk Srr, Efendi-2 kitabmda yazdm. Merak edenler okuyabilir...
Cemaat'in milliyetileri, ulusalclar; aydnlar, gazetecileri
cezaevine gnderdii yazld.
Ama Cemaat'in Nakibendileri dman grmesi zerinde
pek durulmad.
Bu tespiti yaptktan sonra, "Cemaat Topbalar salt bu neden
le hedefe koydu" diyemem. Sormak istediim u: Erdoan m
Topbalar ile olduu gibi baka iadamlaryla da ilikisi vard,
Cemaat onlara niye hi dokunmad.
Topbalarn "ticari hayat kirliydi" de onlarn deil miydi
Sonuta, iktidar ortaklar hangi nedenle kavga e d e n * e ^
ortaya dklen cerahat Trkiye lehine oldu. Hrszlk belge
Artk...
,.j.
Muhaliflerin Erdoan'a eletirisi salt kltrel olmakta
doru zemine geldi; ekonomik vurgunlar!
nsafl1'
Neoliberalizmin Erdoanlar araclyla Trkiye y i xe
mz nasl rttn grdk.
?
lcf
Niye herkes AKP dneminde enerji patronu oldu
kimlerin srtndan karlyor?
Erdoan'n ekonomik sisteminin kimleri, ne in 0
n grdk.
344

Erdoan m ekonomik sisteminin kimi


j e grmeliyiz...
en nas^

ettiini

Erdoan m adamlarna devam edelim


Kasa sadece dindatan seilmedi.
H em erilik ilikisi de nemliydi....
Rize K alkandereli "Sultan A m c a " a b a n C e n g iz n o u lla n ,
torunlar...
M ehm et C engiz (Cengiz H o l d i n g Y n e tim K u ru lu B ak an ),
Ekrem C engiz (Ynetim Kurulu y e s i ) , e re f C e n g iz (Y n e tim
Kurulu yesi), Ahm et Cengiz (irket o r ta ), A sm C e n g iz (ir
ket orta), K zm Cengiz (irket o r t a ) T rk iy e 'n in g n d e
minde...
En bykleri Mehmet Cengiz'in ettii bir kfr var ki, tm
gerei ortaya dkyor.
nce...
Medyaya szan telefon kaytlarnn ortaya kardklarna ba
kalm...
Tarih: 21 Temmuz 2013
Erdoan evinde Kolin naat sahibi Celal Kololu ile yapt
grmede, Sabah ve Atv ile ilgili olarak "Skntdayz, hallolacak
bu i" diye talimat verdi.
Tarih: 21 Austos 2013
Erdoan'n talimat sonucu, Binali Yldrm, byk mteah
hitler" brahim een ve Mehmet Cengiz den, Saban \e Atv nin

alnmas iin havuz oluturmalarn istedi.


Tarih: 3 Eyll 2013
Byk mteahhitler" Binali Yldnm ileAnkaraAhlatlbel'de
bulutu. adamlarnn oluturduu 630 milyon dolarlk havu
cun, 200 milyon dolarlk ksmnn Trkiye Ziraat Bankas ndan

Alanmas kararlatrld.
Tarih: 14 Kasm 2013
Para toplama iini organize eden Mehmet Cengir st
a
^y* Emniyeti Sosyal Tesislerinde Binali Yldrmilebulutu. SaGken Havaliman ihalesi "yzde 10 a h a l l e d i l d i . Srada
^rt milyar dolarlk bir ihale daha vard.
Tanh: 20 Aralk 2013
Rekabet Kurulu, Zirve Holding A..'nin, Sabah ve At\ nn
^lria n ay verdi.

Z irv e

H o ld in g

k im le rd i?

Ia rd a m e r F a ru k
n u m a ra y la

k a y tl irk e tin

K a ly o n c u , m e r F a ru k
te " O ld u u n u a rtk
E n ik te
g n
v e

20

K . t z e r i n d e k i

a d ; A K

b i l i y o r s u n u z ; E r d o a n ' n

E y l l 2 0 1 3 't e

K al

E n e rji A . S a h ip le ri- f

K a ly o n c u v e Z iv a lg o n

p a y n A y y ld z

s o n r a , 2 b E y l i i J 2 0 1 3 't e u n v a n

H o ld in g

sahibi;

K a l y o n c u . s t a n b u l T i c a r e t S t c i l i * n t -jv

S o n is m in

k z k a r d e i i | t.'

A . . y e

d e v re d iy o r

d e l i k l i i y l e irk e tin a d

. o ld u . T a lih s iz lik , e n i te n in

p a y m

s a tm a s

\ '

y ^
,\{ *'

S* 2& j / J n s a h i b i o l a c a k t ! Y e r s e n i z . . . 1
T a rih : 2 5 A ra lk 2 0 1 3
^

le rin d e

" b y k

m te a h h itle rin " d e

b u lu n d u u

A K P 'y < >

kn 41 iadamna ynelik polis operasyonu AKP hkmeti Ur-j

fn d a n

Sonraki srete iadamlarnn telefon grm eleri medyav


szdrld.

I
'

d u rd u ru ld u . S av c s o ru tu rm a d a n a ln d .

M ehmet Cengiz'in, Celal Kololu ile grrken savurduu


"milletin a...kovacaz" kfr bir biyk gerei ortaya kard '
Peki...
M ehm et Cengiz, "milletin a...nasl koyacakt?"
Cengiz H old in gin ald kimi ihalelere bakalm:
stanbul nc H avaliman: 58.890.00 milyon TL
Urfa Ilsu Baraj (Hasankeyf): 4.851.00 m ilyon TL
stanbul Avrupa Yakas Boazii Elektrik Datm: 3.626.U0
m ilyon TL.
stanbul Taksim-4. Levent M etrosu: 2.000.00 m ilyon TL
anakkale, Yalova, Balkesir, Bursa U luda Elektrik Datm:
1.457.0 0 m ilyon TL
A ntalya, Burdur, sparta Akdeniz Elektrik Datm: 1.010.10
m ilyon TL
A nkara-stanbul Hzl Tren 2. Etap: 1.000.00 m ilyon TL
Trabzon A tasu Baraj: 874.00 m ilyon Tl.
ile A gva Yolu: 527.40 m ilyon TL
A rtvin Yusufeli Baraj: 4 8 6 .8 0 m ilyon TL
T rabzon-A kale Yolu: 4 8 4 .5 0 m ilyon TL
Seydiehir Eti A l m in y u m /O ym ap n ar HES: 417.85 milyon TL

I Aslen Tafvanllar. Drl kardeler: Cemal, Ahmet, T u ran, Haan Kalyoncu Tur*^
Kalyonru sonra yolunu ayrd. 1974'le Gaziantep'le kurulan Kalyon, inaat **
rnde Erdoan dtfneminde byd. Bakrky Adalet Saray, T a k s im Yaya
Projesi, Metrobs Matt, yollar, tneller, stadyumlar; en son Manbtl 3. nava
ihalesini ald.

jv a s , T o k a t, Y o z g a t am lb el Elektrik D **,.

Ankara T ren G ar: 250.00 milyon 11 r '""!n:4<)0 7l)miIyonTL


A k)

UF>tal o ld ^ yeniden ya-

Pln rd u , G ire su n H av alim an .: 144.00 milyon Tl


Ringl G e n Y olu : 72.80 milyon TL
stanbul M a lte p e D olgu: 65.00 milyon TL
O k u m ak tan y o ru ld u n u z m u?
H a n g isi1 y a z a y m ,
z e lle t ir m e d e n a r s a fiy a tn a kap att Eti Bakr A yi m?
A l m in y u m A . .'y i m i? (D rt m ilyar dolar olan tesisleri 305
mityon d o l a r a a l d l l a r )_

TTaneisini y a z a y m ;
Samsun M o b il E n e rji S antrali'n i mi?
BuTsa VVolfram m a d e n le ri v eya zmir Antmuan maden ilet-

melerini mi?

m?

yldzl oteli Sungate Port F o y a . R e ,. H o M ,


Resort Hotel'i m i?
,
ezel y e fi Cennet
Bayramda E rd o a n , B o d ru m u
anslzhk olmaz'7 dedi.
Koyu'nu gezdi. "F e la k e t! Bu ka a V.^ karsndaki Mazda
Ardndan B o d ru m 'u n in cisi Cenne
~PStirdi. Alan kim myVanmadasr'm (678.963.72 metrekare) ozelle^ r
d; M ehm et C e n g i z !
. . b o Z U lu y o r. 3 0 yllk g e r " 1**
Yeter y a z m a y a y m ; i n s a n n s n r
m te a h h itin arka-
mayan, t a e r o n l u k t a n g e l m e a l a y
a 11 p o litik a c la r v a r ?

, .

e id iy o r?

Bu Paralarn "y z d e 10"u kim lerin ce


dnyor?..

hlZI tre n

i h a l e l e ^

B a s a v c l n
z e r in e M e h t*
yrtt s o r u tu r m a d a a d n n g e
_ n u JUI ^ir
B 8'z kplere b in d i. " T a e ro n a i v e rm e
hesabmz yo
gilendirir. V e rile m e y e c e k bir gram

n jy * a ra

C u m h u riy e t

o Z p h e sa P v e r s i n ?

yi1 tae ro n la m a so n u cu H 5
**1?

h a y a * 1111 ka>

l
347

Oze itirilerek Mehmet Cengiz'e devredilen c


Eh Bakr Iletmesi'nde 2012'de tedbirsizlik sonucu ol'^
nn hesabn verdi mi?
en N \t$
X iv e hesap versin?
~T3, Eti Alminyum'un zelletirilmesinde hib'
gereke olmadan alc firma ve ahslar aleyhine at,*,' ^
v a z g e e r d i! Ahc firmann eski ynetim kurulu ba^m'*
OB bakanvekili olarak grev yapmasna hkmet bn \ T i l
u?
11 ^ ) m\
Niye hesap versin?
Gazeteler yazd; Maliye Bakanl 29 Aralk 2010 tarihinde
faiz hari 424.4 milyon liralk kurumlar vergisi borcu ile cezasn
sfrlamad m? O da gitti 45 milyon dolarlk Falcon 5X isimli zel
uak sipari etti.
Niye hesap versin?
H z l t r e n p r o je s in d e y e r a la n v e u z u n l u u 6 .7 kilom etreyi bu
l a n 2 6 n u m a r a l t n e l i y a p m a k t a n v a z g e t i. K im s e de kp

"ne

o l u y o r ? " d e d i m i?
N i y e h e s a p v e r s in ?
Y c e D i v a n y a r g l a m a l a r n a y o l a a n K a r a d e n iz Otoyolu nun
h e s a b n v e r d i m i?
T a b u k i , " m i l l e t i n a ... k o y a c a z ? " d e r!
k i p a k e t m a k a m a " t e c a v z e ses karm asnlar diye datl

mvor
mu?
a
te *vandan...
A v d n D o a n , B a n k a s d e r k e n s r a d a K o var.
i
A k'P nin IN**
n c e A y d n D o a n 'a g e ld i v e r g i c e za s ! Trkiye A
y e b a s k s n o d n e m d e k o n u t u ta r t t.
S o n r a b u y lb a n d a B a n k a s 'n a v e r g i cezas kesU ^
V e i m d i s r a K o la r a g e ld i. T r k i y e P e tro l

n tr

Ra

( T P R A ) 1 0 3 .5 m i l y o n l ir a v e r g i c e z a s ta le p e d ild i.
B ir b l m n e a r v e r g ile r d i e r in e " y o l" v e rm e er.
K i m b u " E r d o a n ' n h a v u z u n a " giren adam ar.
o u n lu u K a ra d e n iz li v e N ak ib en d i.

Yani Erdoan'n blgesinden ve tarikatndan.


Bir bileen daha...
Ticari icraatlar hep mahkeme konusu,
Bu tablo tek bama Trkiye'nin rej.m. hakk
t e d ir .
348

W|si v**1*'

j li1 I tl' iy*' s(>n yllarda srekli yarg adaletsizliini kul>i baka adan <Jjhd ele almaly/ ..
^ "lav u / 'd aki iadam lar neden hep cezadan "y rtyor"?

\jiyc a

d a k t n

keskin klc bunlarda ufak bir kesik bile yapa-

nyr7
i4te T u rg a y C in e r...
liabas Hsn Ciner yoksuldu. Amcas Mehmet Ciner'in,
iNjjlcsar'Jaki kuyumcu dkknnda alt. 30 yanda Naciye ile
, ,'lcndi; ikisi kz drd erkek olmak zere alt ocuu dnyaya
\ >lJi 1940'la tekrar Hopa'ya dnd; kamyonla tamaclk yapjj 13 yl bu yaptktan sonra tamacl brakp otomobil vedt-k paralan alm-satmyla urat. 1957de stanbul'a tand
jj64 'ie vefat etti. in bana aabey Yener Ciner geti.
T u rg a y

Ciner ticarete ay oca raklndan balad. 7 Mart

1978 de stanbul Talimhane'de 35 metrekarelik oto yedek para

dkknn at. Umduunu bulamad. imdi Habertrk binas


nn bulunduu yerdeki dkknda sinek avlyordu.
A a b e y i n i n A l m a n y a 'd a n

g n d e r d i i y e d e k p a r a la r la s in e k

a v la m a d n e m i b itti.

Mahkemelere yansyan iddiaya gre, aabeyi Ahmet Ciner


polisti ve Almanya'da uyuturucu kaaklndan hapis vatt.
Avukat, Almanya'nn en nl avukatlarndan Rolf Bossi idi. ki
yl yatp kmt. Ahm et'in olu Metehan Ciner de, uyuturucu
ve cinayetten hapse girdi.
Yine mahkemelere yansmasna baklrsa, Cinerler kaaky
d.
Turgay Ciner, 1980'de gm rk kaaklndan gzaltna aln
d.
Ayrca; kardei Tuncer Ciner'Ie 1995 ve 199S'de iki ayn po
lis operasyonuna urad. Gzaltna alnd. 1990-1991 yllarnda
W Mercedes'i Trkiye'ye soktuu belirlendi. Teekkl Halinde
Kaaklk' sulam as ile 1 0 yldan 15 yla kadar hapsi istendi.

*'1diky ]. Ar Ceza Mahkemesi' nde ve Beyolu 1. At Ceza


khkemesi'nde d osyalar birletirildi. Sonu?
Tgay Ciner hep yargland:
, ~ Talcsimdcki apartm an sahibi Mehmet Gner, zor kullanabinay< girip el koyduu iin Tu rgay Ciner hakknda ikyette

bulundu. Beyolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinde L,


naps istemiyle dava ald. Sonu?

Byk Tekstil A..'nin sahibi Recep Akm, 192 nu]Vpn ,


lk iplik paras borcunu vermedii ve adamlar tarafmd ' * *
edildii iddiasyla Turgay Ciner hakknda su duyurusu^ ^
lundu. ( iner gzaltna alnd. Sonu?
a '
lurgay Ciner iin bunlar "erez"...
Turgay Ciner, 1997'de "Hava" adyla irket kurdu. Ardnd
Havaalan Yer Hizmetleri A./nin zelletirmesine ^
Kazand.
^
Mesele bu kadar basit deildi. MT kaynaklar yazyor:
"Kumarhaneler Kral" mer Ltf Topal da bu zelletir
meye girmiti. Fakat Emniyet Genel Mdr Mehmet Aga
Interpol'den Topal'n ABD'de uyuturucu kaaklndan hapis
yatt yolundaki belgeyi getirterek onu saf d etti. Kukusuz
Mehmet Aar'n kardei Yunus Aar'n, Turgay Ciner'in irket
lerinde ynetici olmasyla bunun hi ilgisi yoktu!
Fakat:
- Hopa nfusuna kaytl Mustafa olu 1931 d o k u m lu
Nizamettin Ciner ve Hsn olu 1941 doumlu Yener Ciner ve
Mustafa olu 1938 doumlu Ylmaz Ciner'in sigara ve uyuturu
cu kaakl yaptklar polis kaytlarnda vard. Mehmet
nedense belgeleri karmay unutmutu! (Yener Gner, bugn
Cinerler Group Onursal Bakan)
Hava meselesi mahkemelere yansd.
- Beyolu 1. Ar Ceza Mahkemesi'ne dileke veren
dam Ersin Orta, "mer Ltf Topal'n ldrlmesi o la y t
u y u t u r u c u v a r , o la y n i in d e , T u r g a y C in e r v a r " d e d i.
- A y n m a h k e m e y e , 1 9 7 0 -1 9 7 9 t a r ih le r i a ra s n d a

ir

D e r e k y G m r 'n d e g r e v li e m e k li b ir p o lis t a a t n J a 'K - ^


d e r i l e n d ile k e d e y s e ; T u r g a y C in e r , E r s in O rta v e

<

T o p a l ' n d e fa la r c a b i r l i k t e y u r t d n a k t n e s u n i u

-A y e Arm aan da, "ldrlen mer Ltf

lo p a

c-jllt>r

d a B a n k a s T a k s im u b e s i'n d e b lo k e e d iliy o r d u .
b t n b u n l a r b i l d i i i in k o n u m a s n d iy e b an K a ^
c a m n a l A r m a a n ' k a r p t e h d it e t t l" d ^
' n
_ B a b a k a n lk T e fti K u r u l u S u su rlu k R a p o
C i n e r ' i n a d , 6 0 . s a y fa d a u y u t u r u c u k a a k
r m a n l a t l d b l m d e g e ti. S o n u ?

350

, da T u ^
^
oUlyl.-

Bitmedi...
E n e r ji

i h a l e ;e n n ,

2001'de balatjjan

>olsu*luk
Turgay Ciner DGM q. '
Enerij r> ru^vet iddialar zerine

- Turgay Ciner!
W sada,
^psammda soruturm
' e devredi
c ' e Sonu?
ifade verdi. Sonu "' ^ yuru<*n Dev,
Psoruturmasl
-

z e l l e t i j sonucu Tu

'

.^ in -E lb ista n T e n r u k S a n t r S ^ ' " " tarahndan devralman


kte 11 ii ld . Turgay Ciner
rr*e' c*ana gelen iki ayn g-

sahas ve termik santral i l e t e m e v bulunsa bir daha linyit


- ldrlen tefeci \esim Ma^ ?
h

Cmerin 23 milyon dolar kavdnm h, " T S defterinde TurSay


Ciner, Tefeci Malki
p a tm a k a ra n a l d ,

Sonu?

l n C e > ' * ^ k a

- SPK, Park Elektrik hisse senedinde gerekletirdikleri ilem


ler nedeniyle, Turgay Cmer hakknda savcla su duyurusunda
bulunma karar ald. Sonu?
-Turgay Ciner'irt, sahibi olduu Penyelks aleyhinde bir ks
m karlksz dokuz ek yznden yedi ayn ihtiyati haciz karar
alnd. stanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi on milyar liray aan
bavurularn tmn kabul etti. Sonu?
Ve Turgay Ciner, 1998' de Din Bilgin ile ortaklk kurarak med
yaya adm att. Daha sonra Sabah ve Atv'nin byk hissesini ald.

Sat Din B i l g i n 'i n s a h ib i o ld u u E t ib a n k n T M S F ye d e v


redilmesinden b i r k a gn nce g e r e k le ti. M K B d e k i i le m le
rinde 23 trilyon l i r a l k o la a n s t fiy a t h a re k e tle n o ld u , onu
BMM'ye getirildi. Sonu?
Turgay Ciner'in kamu ihalesine girme ^
ShowTV ihale yaplmadan dorudan satld. 30

doUr.

* zarar olduu yazld. Sonu?


hangisini yazaym:
ayrhan Termik Santral'nn devrim m.
iletmesi. ^yaz-Pazarky'de bulunan hidroelektrik santr
ni"mi?
mi?
sletilB
<
^Pazar
Trona Y a t a 'n d a soda k lt karlm as
tS
* lni mi?
^lrt^Madenky bakr sahas i le tm e k
a7iantep slahiye'de iki adet maden sa

* ^

S i l o p i y a d a K o n y a I l g n T e r m i k S a n tra l,'

H opa Liman'run zelletirilmesini mi?


Ky bankacln m?

W?

M ensucat Santral' ve Penyelks u nasl


M IT'in 6 Haziran 1997 tarihli raporuna

m?

la n n d a n nasl kredi aldn m?

ka^
'an,:b

Beikta Bakam Sleyman Seba'y drp kulr.hm ek ' in neler yaptm m? Kasmpaaspor'u mu?

Uzatmayaym; diyeceksiniz ki, "sen bize sonutan 11


Sonu:
&nbjU
Forbes dergisi tarafndan her yl aklanan 'Dnyadaki D:
M ilyarderleri' listesine giren Trklerden biri oldu.
D evlet stn Hizm et Madalyas ald.
Tacikistan'n Trkiye Fahri Konsolosu oldu.
Trk-A m erikan adamlar Dernei tarafndan'Baar dl
ile onurlandrld.
Fethullah G len'in Gazeteciler ve Yazarlar Vakf'nn sponso
ru oldu/'Alo Fatih"i ie ald...
D aha ne olsun...
Bitm edi...

Szc'de...

w yaz(jn,
^

M ehm et Cengiz'in "M illetin a., nasl


M ahkem eden tekzip karar aldrmaya alt;
bir iadam na..."

Szc'de...
davalanJa,naS'
"Enerji Kral" Turgay Ciner'in yargan> S
mna...
kurtulduunu sordum. "Efendim ere
daV, af>
balayp 100 bin liralk tazminat davas a .
^
h a le g e ld ile r ! A y rca ...
, g abakanl' ,i!1
N e d ir b u " e r e f " ? N e re d e k a a u r t m y ^

ll y ^ ,

t h y o r ? K a s a l a r n d a k i p a r a n n

r e f l' 'uV

v u z " a n e k a d a r p a ra k o y a rsa n , O kadar

Bak Havuzcu karde!..


eref; b a k a l a r n n g s te r d i i sa y ^
yle kolay taklmyor; pa^ y 3
Size kzm , yorum;
n e d e n l e sanyorsunuz k,
" A l o F a t i h l e r " ile kartrm ayn.

insana on11 1

ldakini
parayla

Bu f i s i y a p m a m ,n nedeni; yine "H avu z" ekibinden birini


a c a k o lm a m ; K olnlerL.
^ E lazh lar...
M ed yan n "d iy e tis y e n yldz" Prof. Dr. Mutia Canan Karatay'n ablasnn o cu k la r...
Ablas N ezih e, M e h m e t Kologlu ile evlendi.
Bugn isim lerin i kazandklar ihalelerle medyadan bildii
niz; N aci K o lo g lu (1 9 4 6 ), Celal Kologlu (1951) ve Veysi Akn Kologlu (5 3 ) bu ev lilik ten d o d u .
Bir k ard eleri M etin K ologlu, 41 yanda, 1981'de vefat etti.
Baba M e h m e t K o lo g lu 1976'd a Elaz'da kurduu Kolsan
A ile o k u ttu u o u lla rn a ticaret yolunu at.
Yol yle bir ald ; bir rp d a aklma gelenleri sralayaym:
- 22 m ily a r 152 m ily o n eu ro y a stanbul'daki 3'nc havalima284 m ily o n lira y a A n k ara-S iv as yksek hzl tren projesi;
_ 4 8 7 m ily o n lir a y a H E S p ro je si iin nem li olan Yusufeli Bar3 -

1 m ilyar 9 6 0 m ily o n dolara Boazii Elektrik Datm;


546 m ily o n d o la ra A k d en iz Elektrik Datm;
940 m ilyon dolara U lu d a Elektrik Datm;
258.5rnyon dolara am lbel Elektrik Datm;

- 300 m ilyon d o la ra z m irg a z ;


- 4 3 m ilyon d o la ra E s g a z vs... vs... v
konusunda,
Sabah-atv saty la ilgili olutu*11 an
telefonda ko
t l e t i n a., k o y a c a z " d iy e M ehm et Cengiz m
nutuu kii, C elal K o lo g lu idi!
Kolinler h ak k n d a fazla yazmayaca
Konumuz b ak a: m ad en cilik !
Hekimhan M adencilik thalat Ihracaa er>n m ad en cilik a la n n d a k i ir k e ti.

Tic A KolinH ekim han'da 2007

^ketin a d n d a n d a a n la h y o r ' ^ a
]yfa denin grnr re
1(3an itib a re n d e m ir y a t a i le tiy o r
m ilyon ton olduu
>
60 m ilyon to n ; ta h m in i rezervin in 100 m

biliyor.
ava yava Som a ya geliyo u z -

T
* h azrlad a "2 0 1 .^ f k iy e K m r le tm e le ri (T K D 'rn

r (Linyit) S ek t r R a p o ru " var.

353

rebilmek mmkn olamamtr."

nvt retimi

' ' dar,,

Maden Ocag'nda tabii ki ihmal olur- daha

hazrlayamyorlar. zel sektrn iler aas, W


dar yaln anlatyor ki!
alm bu<*H
Gelelim ana konumuza
"S o m a K olin Term ik Santrali" kuruyorlar:
"K m r zelliklerine sahip sahalar, kmrden retilen
rim elektrik enerjisi retiminden pay almak (rdovans) eklini
zetlenebilecek bir yntemle, termik santral kurma artyla zel
sektr kullanm na almtr. Bu kapsamda yrtlen almak
sonucu, M anisa SOM A kmr sahas, termik santral kurma art
ile, 28 A ustos 2012 tarihinde ihale edilmi ve ihaleyi Hidro G
er
Enerji (KOLN naat) firmas kazanmtr.
Firm a ile 03.10.2012 tarihinde szleme imzalanmtr
M adencilik faaliyetleri ile ilgili Uygulama Projesini verir
04.01.2013 tarihinde Enerji Piyasas Dzenleme Kuru
450 (3x150) MVVe kapasiteli Enerji retim Lisans bavurus
yapm tr."
Raporun devamn biz getirelim:
Enerji Piyasas Dzenleme K u ru m u 'n d a n ,

jtuiff
^

ktl, term ik - akkan yatak tipindeki Soma


^
trali' iin 12/12/2013 tarihli ve 4752-12 say' ^ ^
N /4752-12 /02638 numaral nlisans
baladlar. Ne almas olacak; 11 Mays aldlar.
Yani... Soma katliamndan gn nce

- Bu ticarette unuttu*^*/
etken var; insan ve doa! nsan ve
lar; buna izin verilemez. Ayrca...
354

tevik^

alyor? ' ' ^

* * *

ihaleler.

- N i.ve; u z m ^
I S a d ^ J a n y<pyor?

* * tl ^

!> e ' b u i a d a r n i a .

17 Aralk O

2007'de akan-akt t

' m iy r? N iv

p ^ ,^

b a

U ndi>n bah

Nl^ her ij
Utul^ .

ektirilip

f - e r l e r i n d e glge b
m?

^ *?adanlanjur|

Daha ka emeki ldrlecek- ri u


cek?
*' daha ne kan
Sen de...

ga kat|edile-

Soma ya "h o geldin" Kolin!..

Tek sulu Mehmet Cengizler mi.


Tek sulu Turgay Cinerler mi?

Tek sulu Kolinler mi?


Niye olsun? Bu "Erdoan dzenini" kim t

dizdi?

kurdu; kimvgler

Erdoan babakan olur olmaz; zelletirmeler Yksek


urulu nu kendisine ayak direyen Abdllatif ener'den alp

Kemal Unaktan'a verdi.


Bu vahi-arpk ekonomik sistemin koruyucular sadece "Alo
Fatih'Ter mi?

Byle dnrseniz yanlrsnz.


te Ahm et A ltan'n operasyon iin kurduklar Taraf ta yaz
dklarndan bir m inik blm:

Taraf, 1 ubat 2009 tarihli yazsndan:


'Erdoan'n 'diplom asi bilmedii", 'Kasmpaa olduu, ku
ra lar inedii' sylendi.
Bence bazen dip lom asi bilm em ek, Ka?1^5381 'ma
ar: inemek d e 'iyi bir diplom asi' olabilir.
^do an, O rta d o u 'n u n sayg.sm. kazand.

Uluslararas aren a lard a bir daha Er oga


bilecekler/'
ar 'sayg snrlarn' asla zorlam am alar gere tgm

Taraf, 3 ubat 2009 tarihli yazsndan:


"Ben onu (Erdoan') nceki gn Ava ir
Bir dl veriyorlard.
Ama orada bir dlden daha baka bir ev
82 yandaki bir yazar konuurken, bir basb T '
Tayyip Erdoan) kltr bakan (Erturul Gnay),J
l gibi bir kenara ekilip ayakta dinlediler.

8end%

Birok ey grdm ama bunu hi grmemitim


Bylesine doal bir nezaket, bylesine zarif bir say.
Belalarla kutsanm bir hayatn herhangi bir noktasna
laacam sanmadm, bu topraklarda pek rastlanmam'
sah n eyd i.
B undan e tk ile n d i im i itira f edeyim .
Nasl bir lked e yaadm biliyorum , yazarlara bu lkede
n e le r y a p tk la rn , ne aclar ektirdiklerini biliyorum , onlar l
d rd k le rin i, ikencelerden geirdiklerini, hapishanelerde
Tttklerini b iliyo ru m .
Bazen, 'H i b ir ey deim eyecek mi' diye

um utsuzlua kap

dm da oluyor.
A m a nceki gece Aya rini'de yaananlar

iz le rk e n , Bir ey e

deiiyor galiba' duygusuna kapldm .


Yazarlar lin e ttire n , hapislere attran

babakan lard an
,

w |

zarlara sayg gsteren babakanlara gelmek az i deg

(Taraf, 15 Austos 2009 yazsndan)


"Bu byk dnm an, iki lideri

alab ild i in e

riat>0rpar

Biri Erdoan, dieri ise A h m et Trk.


kisi de isim lerini iki halkn tarihine y a z y o r l a r . ^
(...) Erdoan'n szlerinde de ayn s c a k l k ve s
rlyor.
.
Bu sam im iyet, bu usulluk, in s a n la rn vc
ye t duygularna, ad alet arzularna hitap ediy

|a n n a , hakka

M eyd an okum uyorlar.


H am aset yapm yorlar.
Ucuzluk peinde deiller.
h ir e y ^ ^
S am im iyetin ekicilii sanrm baka hi
k im 2009 yazsndan)
(Taraf, 21 Ekim
'n 'kalibresine' sahip kim
"Erdoan'n
k var
356

Qike^

E rd o an

Ve v izV o n u n a s a h i p k im v a r

T r k iy e 'd e r a k ip s jz

A m a a r t k s a d e c e T r k iy e 'd e d e il b e n c e d n y a d a d a o n e m l
l i d e r l e r d e n b ir i."

(Taraf, 14 Eyll 2 0 li

yazsndan)

B a k a s n b ilm e m a m a b e n E r d o a n 'n b u m t h i g i r i i m i n i ,
o la a n s t

c e s u r lid e rli in i, v iz y o n u n u h a y r a n lk la s e la m la y p

b t n g c m le d e ste kliyo ru m ."


(T a r a fr

8 N isan 2012 y azsn d an )

" E r d o a n , o n a h e r za m a n yakt n d n d m b i im d e
v a ly e c e d a v r a n d .
V e , b iz e o k n e m li b ir g ere i g s te rd i... E er bu lk e d e k

k b ir o c u u n b a d e r d e g ire rs e , bu lk e d e o o c u u n y a r d
m n a k o a c a k b ir b a b a k a n var.

Bu, b e n im i in d e , b u lk e iin d e ok n e m li b ir g v e n c e .

Kzyorum...
ok'abuk yceltiyor ve ok abuk alalyoruz. Olgular/
k a v r a m la r te m e lli ta r t m y o ru z nk
rnein, yine bir telefon szdr,d.; Erdoan m_ S '- g a z e t e
s. Genel Yayn Y netm eni Mustafa.Karaajo g ^ n
Mehmet A ltan' kovm asn istedii
^
. madur saMehmet Altan "basm m a d u ru ' oluverdi! Kend.s.n, m ajdur
yabilir miyiz? Yazaym , siz karar verin...
M ehm et Altan 20 yl S a b a h gazetesinde yaz

iller i

^ $tar

Ve Erdoan' destekledi. Ve Erdoan y ^ n^ hmet Atan'n


etesine bayazar yapld. nk Er^og
, ^ ^
^
3 ok yazm asn istedi; S a b a h ta ha a
star'a
lctr baleme alyordu. 11 Kasm 2 0 0 6 'da S a b a h ' tan ayrld
^ , artk yedi gn Erdoan ' v e b ile ce k ti.
A '-

U z . n l . n n e lin d e n T M S F k a n a ,,

Vlm.J

>

> . ! > * , par,i org an ,* y ap .l.n S ,. / >


yS ^ rI alsndan h i saknca grme '.^ bmda Defne
V ^
ikin ci C u m h u riy et'in Yol H ikyesi a
^ e t Altan'a soruyor:

A K P arti so n u ta b a ta n beri zgrlk d


r am a te y an d an da m u h afazak r bir parti, b u ^ n * ^ ' ^
m .
1j

- H ay r k o rk u tm ad , korkutm az.
- unu sorm ak istedim aslnda, bir anlay var
lnda takiye y ap y orlar diye.

Vd- l,Jnl'.
- Takiye y ap yor diyenlerin AB'yi desteklemediin,
onlarn bir takiye yaptn dnyorum. AK Parti !
yaptn syleyerek, kendilerinin iktidar kavgasn,
,.
yrten
tak y ecler var.
Dn byle sylyordu. Dolaysyla, Stor"a yazmaya I
d: "T rkiye'nin yenilemesinin, dnmesinin itici mo
E rd o an 'd r..."
M ehm et Altan Star*a geer gemez hemen bir de kitap kar
d: Erisiyle D orusuyla A K Parti. Partiyi yle analiz ediyordu
"Yoksullar ile tuzu kurular kar karya. Tuzu kurular ve onlaru
mttefiki olan Ankara'nn egemenleri, AK Parti vastasyla mer
keze tanan yoksullan grdke feryat ediyorlar: 'rtica geliyor.
Aslnda irtica gelmiyor, egemenlik gidiyor galiba." Mehmet A!
yazlarnda ve televizyon ekranlarnda yllarca ayn szleri te
rarlad. lkeyi karanla boan Erdoan zihniyetini den
getiriyor" diye selamlad; "darbelerle hesaplayor diye l
imdi, "yanldk" diyorlar.
nanalm m? O ysa...
Erdoan kendini hi saklamad. Nefretini gsteri ihaykrd. " teki"yle savaacan ilan etti.
Trkiye'nin yars fark etti de kendilerine aydn

enleri

ayak sesleri duyulan faizmi analiz edem ediler. I


sini, siyasi zeklarn m kayb etm ilerd i?
Hadi canm siz de!..
H'klerin* duvJir
Grmek istediklerini grdler, d u ym ak iste, i ^ ^
lar; iddeti, ktl, bayal, kabal
Geldik, neden grmedikleri meselesine...
Dneklik tartmalarnda bir yanllk var.

Yzeyde ideolojik/fikir tartmas ^ara^ ^ )]tl,lc/


derinde kiilik zafiyeti; p ara/m aa, makamgibi maddi hayat talebi!
Meselenin bu ynn niye hi konum uy c n
bu gerekle...
358

A K P 'y e v e r ile n s n r s z d e s te k te , M e h m e t A lt a n 'n S a b a h 't a n


q ^ ra g e m e s in d e a ld a s t r o n o m ik p a r a m n e tk is i y o k m u ?

Yapm ayn.
Vaat e d ile n p a r a y a la m a y n c a k e s in d e b i le y a z d : " H a a n
D oan b e n im S a b a h 't a n S ta r" a g e i im in b a a k t r le r in d e n b i r i y
di- B e y a n a g v e n d u y m a s a f l m h i te r k e tm e m e m y z n d e n ,
0 s rete fa r k l a k t r le r t a r a f n d a n b a n a y a p la n v a a tle r le , im d i
ki u y g u la m a la r a r a s n d a b y k f a r k la r o ls a d a , b a la n g t a h e p
siyle, H a a n d a d a h il, y o u n b ir e k ild e te r ik im e s a i y a p tk / ' (2 4
M art 2 0 1 0 , S t a r )

te madur Mehmet Altan budur! O "farkl aktrlerin" va


atlerini tutmalarm istiyordu. Bayazar kesinden para dileni
yordu!
R u h a l m d o y u r a m a z s m z ; n e p a r a la r , m e v k ile r , h r e tle r ,

akademik u n v a n la r v e r s e n iz d e in a m e z e n b u a l y o k e d e
m ezsiniz.

Bu cmleyi yazmamn nedeni bayazsnda para dile


nen Mehmet Altan'n o dnem ok para kazamyor olmasdr.
TMSF'nin el koyduu CNE 5 gibi kanallarda hi seyredilme
yen programlardan medya kriterlerinin ok zerinde para ald.
Havat boyunca devletten beslendiim syledii memuru-kylv-iiyi aalayan Mehmet Altan, en kolay kazanc / byk
paralan devletten ald!
Bu astronomik kazan a Melih Ak kesinde yaznca, Mehmet
Altan ne vapt dersiniz; iktidarn polis gcn arkasna alarak
herkese vapn bir kez daha tekrarlad: "Ergenekoncusunuz!",
"Kullanlan gazetecisiniz!"
te budur; M ehmet Altanlar iin Ergenekonculuk ya da kul
lanlan gazeteci olmak! Dzenlerinin bozulmasn hi isteme
diler.
Bu nedenle, nefret ve alma tutkusunu barbarla dn
rdler.
Bu nedenle, acmaszlarla ittifak yaptlar! Yaptklar], "as^ y p da besleyelim m i" anlaynn baka bir versiyonuydu;
Sivr i'y e sokrayp da yazmalarna izin m verelim?"

Geielim u uyduruk m aduriyet meselesinin aslna...


lehmet Altan, S t a / d an niye kovuldu?
^sr-aat-AKP atm asnda tavrn Pensilvanya'da ziyaret
^-Pelini pt Fethullah Glen lehine kulland! I lepsi budur.

lan deil-

C em * f ^

rZ

. E r d o a n '

v m e s i i in p a r a ' v ' - S

Altan'm d a >
dan k o v u ld u !
G l e n 'i vnce a^ C e m a a t'in y a y n o rg a n la r n d
M eh m et A lta n

^ a lo y o r.

dam e y le y 'P 11
& istih b a ra t d n c e
k u r u lu la n
a B fonlarna,
"
, a n r a p o r l a r a g ir m e y e lim .

"thint

13 1 C a n Y c e l ^ e * d i y o r M e h m e t A l t a n l a r i i n :

" y ,e

var

bu adam ar
h em d e b o z a r la r
hem eastede y a z a r/ Hem u e
asaf sava s a k a t/v e belgeli m u r a t
bu murat belgeli m u ra t
ok ngilizce bilir
ama hel'sinkiyle g v e y g ire r"
( ...)

Tm dneklerin " m a d d iy a t" g e r e k e s iy le y n deitirdiklerini sylemek zor.1


Camus Veba adl eserin d e; y e n ilg i a ltn d a e z ild i i iin dn
me yetisini ve siyasi zek sn k a y b e d e n a y d n la r an latr.
Camus sanki "bizim m a h a lle " n in e sk i s o lc u la r n yazm t.
Bunlardan biri O ya B a y d a r!..
Son makalesinde yle d iy o r:
Bugn vardmz n o k t a d a , s u t a n
davalarn Cem aat'in o rd u y a k u r d u u

e lin i y k a m a k iin bu

k u m p a s o l d u u n u yeni

kefedip (!) ilan e d e n A K P 'n in v e k a l e m r l e r i n i n katklaryls#


5 Kuskusuz bir de 'ajan g a z e te cile r" v a r d r ; o n la r y a z m z d n d a d r. B ir rnek ve
reyim. Ad. VVilliam L. L au ren ce. T h e M e zv Y o r k T im e s y a z a r y d . B ilim sel konu a
a makale yazyordu. D n yan n en n e m li g a z e te c ilik d l P u litz e r 'i kazan u J kazanmasna sebep olan m a k ale 12 E y l l 1 9 4 5 't e y a y m l a n d . A B D ; 6 Austo
HirosirrT' /artes. sabahl saat 0 8 .1 5 'te "k k o l a n " a d n v e r d i i a to m b obaS)
Dnya
3 . <* 8 n s n r a "ik o a d a m " d e d i i a t o m b o m b a s n N a g a s a k i ye f ,
dullanan Am
T ,^sn etIcisini r^ n d ik e o k e o ld u . B y le s in e b ir nkleer s
* - r p T n ^ r T
T herkeS
P s k rd 2 0 0 b in k ii lm t . F a k a t r a d y *
konular z e n n d r ^ j i e l e ' 1^ U7Un y , !a r y a ? a n m a y a d e v a m e d e ce k ti.
1945'teunu v a ? H r . T Y a z a n T h e N e u > Y o r k T im e s y a z a r L a u r e n c e ,
Bu b'r kara propai nn V
^lerd e k esinlikle h e r h a n g i b ir r a d y o a k t i f m a d ^
/er dln kazand v V/ ^a P o n la n n y a la n d r ." te b u m a k a le s iy le 1 9 4 6

^
ktur.
y<puUt'
a
.

Ce i!t>g gazeteden m a a s ^ l^ g0rek SOnra o r t a y a lk t; L a u r e n c e y a la n d V ^


36o
m aa a lm ^ o r ; a y rc a P e n ta g o n d a n d a p a r a a ly o rd u ! A|*

darbe Plan!a^a n 'ar^ d em okras,Ve m dahale teebbsnde bu|unanlan, daha da otes bu am ala cinayetlere varan provokas
yonlara bavuranlar,, gerek Ergenekoncu-ulusalc, odaklarn da

el b'H''lle neredeyse aklam a yolundayz. Yarn karmza madur kahram anlar olarak karlarsa am am ak gerek" (5 ubat
2014, T 24)

Yazy okuyunca aklma u soru geldi:

"Nereden biliyorsun?"
Evet Oya Baydar; darbe planlarn ve bu amala cinayetlere
varan provokasyonlar nereden biliyorsun?

ddianameleri mi okudun?
D urum alar m takip ettin?

Mahkeme tutanaklarn m okudun?


Cezaevinde yazlan kitaplar m okudun?
Hibirini yapm adn. Yapmadnz.
O
halde, "darbe giriimlerini ve siyasi cinayetleri" nereden
biliyorsun?
Bir tek kaynan var; bir dnem altn Taraf gazetesi'.
yi de, onlar imdi kendi aralarnda tartyorlar. Birbirlerine
"Kullanl aptal" diyorlar.
Yeni ve eski

T a r a flla r ,

bir dnem attklar manetlerin ve ha

berlerin yalan km as zerine bugn, "sen kullanldn, hayr sen


kullanldn" diye suu birbirinin zerine atarken, Oya Baydar
hl nasl bu kadar em in olabiliyor?
Ergenekon D avas'nn eski bakam hkim Koksa. engn
"Ergenekon diye rg t yok" diyor. Oya Baydar "hayr var" di
yor!
D em e k b ir b ild i i v a r . N e b iliy o r s a a k la m a ld r.
H a t ta t a n k l k y a p m a l d r !
O y a B a y d a r l a r n e y a z k k i b u s r e t e h i iy i s n a v v e r m e d i .
A s l n d a b u n u a n l a y a b i l i y o r u m .

yle:
O b s k ra n tiz m k a v r a m n b ilir m is in iz ?

Karanlklk, demektir.
n s a n l n b y k

y k m la rn d a n

s o n ra ; b ilg i-g e r e k lik n e

k in i k a y b e d e r ; " i n a n m a " i h t i y a c d a v u r u r . B u d n e m d e
m atiz m , a k l d h k h e r a l a n a s i r a y e t e d e r ; i r a d e s i z a ]

i o la n la

i a rk e n r r.
^5

............... - *

- *

dBmeS. " ' nler'


Bir gn, de avukat gr m esin d en d n e r i ^ .
SIVfte/l > k 'e rast geldim . "A a b e y dedim ,
da Dogu Pern
artyor. O y sa dn bilgisiyle ,

Hahaywnlginl kazanmt- N e o ld u da b u g n b y f e j^

SZf6tp'sedi ve "Dnek dnd^

*pS?

dkHar!!IiB erk tay

a" ta, *

nedenle v a s a tla m *

Tok Oya Baydar gibi...


1 2 Eyll 1 9 8 0 A s k e r i D a r b e s i n l e d r l d l e r v e b ir tri
aVaa kalkamadlar.

20.

y z y ln e n e tk ili f e l s e f e s t a t l a r n d a n M a r t i n H eidegge

(1899-1976), A lm a n N a s y o n a l S o s y a l i s t l e r i n e d e n d e s te k le d i?
Hitler,
leri

sadece kendi iinde yklm , zihni paralanm, istek

darmadan olmu ynlar deil, filozof H eidegger gibi en-

telektelleri

nasl byledi?

S oru n u n y a n tn

H e i d e g g e r 'i n

s e v g ilis i

f e l s e f e c i Hannai

A ren d t'te b u ld u m :
"B irinci D n y a S a v a 'n d a d n k d n y a n n d e e r l e r i n i yiti
ren en telek t el s e k in le r , f a i s t h a r e k e t l e r i k t i d a r a g e ld i i and*
gem ileri y a k a rla r. B u s a v a s o n r a s s e k i n l e r i n i i n e g m lm e
arzu lad k itle d ir."
A re n d t e g r e b u , " y n i l e s e k i n l e r a r a s n d a k i ittif a k " idi
Peki...
yi bir n o k ta y a g e l d i k :
ci" T rk iv p -j f " *"> u v a r n n y k l y l a b a l a v a n " y e n i l g i sre-

H n lerd es rek lfd ilh

T da .han8

le rin -k a v ra m la rn s e b

Bu ^ d a r

' ldK , r e dl , me

rtra ^ a v ;

Bakine...
362

kitlelerin iine gmlme aru**


duygusu mu?

s a ld ra n ! *

0nar"m az ruhsa) v
r

T *

^ ^ ^ r m e c i i k l e r i p o p l i s t s y te s -

mu? Onaylanma .G
Keza .

ta h ril,a tla

'

n " 8 ' n - k ib r in , k s t a h l n a ltn d a h * S


S

y a l n ,Z " k l- v a r ?

'dcggcr d e y aad, m?

Hitler kendini hi saklamad.


Nlefretini

gsterdi.

Ofkesmi

h a y k r*.

ey ta n -

d e d i?i

teki. yle savaacan Han etti. Heidegger bunlar, duymad


m'7
Hitler'in

kiiyi

aalayarak

nesneye

dntrdn

HeUHSer Kormodl m?
Hitler in kaostan beslendiini, srekli korkutarak kazand.gn, anlamad m?

Aslnda gerek uydu:


Heidegger in kalasnda felsefi bir teorisi vard. Teorisine uy
gun "gerekleri" gryor, tesini grmek istemiyordu.
Ya dier A lm an entelektelleri?

Farknda olamadlar, analiz edemediler mi ayak sesleri duyu


lan faizmi?
Aslnda ou H eidegger gibi farkndayd.
Sadece grm ek istediklerini grdler, duymak istediklerini
duydular.
iddeti, ktl, bayal, kabal yok saydlar. Zamanla
yok olacana inandlar. Gei dnem inin sanclar olarak deer
lendirdiler tm olup biteni. Ufukta, iyiliin-gzelliin var oldu
unu sandlar.
Aslnda iin z uydu:
Dnme yetisini kaybetm ilerdi.
Siyasi zeklarn kaybetm ilerdi.
Yani kaybedendiler.
Bu nedenle gerekle balar kopmutu; siyasi olmayan bir si
yaset zlemi iindeydiler.
Bata H eidegger olm ak zere sandlar ki, "H itler'i ynetiriz,
kontrol ed eriz."
Yanldlar.
Tarihte b u nu n ynla rnei var zaten.
Kimi entelekteller, fikirleriyle ynlendirmek iin poht

derlere yanar. O ysa o politik liderlerin ou, kent cr


indirm eye k a l k a n l a r d a n nefret eder. Bu necen e,

ro

Aktelin sonu acvla bitm itir.


Heidegger bunun sadece bir rneidir.

363

B l m : 1 1
S JK

C A K tl O ZO N

ADAM

,
Hh
<y ,k p*ki?
Erdoan
hakna
y a la n c m ?
C

a h i l

mi? Va da ne.

mf ?'2014 s e im in d e Yenikap mitinginde CHP stanbul


Mustafa Sangl'n 2006'da Zaman gazetesine verdii *
dalgasn geti.
p Mustafa S arg l, mekruh'a "metruk ; namahrem'e "nemeharife tarif gerekmez" deyimine "alime tarife gerekmez"
, . j an alntlar y a p a r a k

demiti.
Erdoan mitingde bu hatalar dile getirirken ok keyifliydi;
"tam bir komedi, karikatr" dedi.
Fakat...
Telefon kaytlarnda ortaya kan; E g em en Ba'n "BakaraMakaras"ndan sz etmedi.
Telefon kaytlarnda ortaya kan; E g e m e n B a 'n ayet indir
diinden sz etmedi.
Telefon kaytlannda ortaya kan; E g e m e n B a'n her Cuma
bir ayet sallamasndan sz etm edi.
Egemen Ba m Google s la m 'n d a n s z etm edi.
Evet...
slam' bilmediklerini biliyorduk.
Alay ettiklerini yeni rendik.

ParantezIa

S^ e'nce kim: insanlar aryor.

Tarih: 14 Nisan 2013


^doan, Krt A

Sresi'nj okudu

**lru yapacaklarm aklarken Kevser

Kevser Suresi
a ,
ti; Verdik. Sen de rah v \ e t *e
U

ebder (n e s i: ^

d e r d ir .

s a n a g e r e k K e v s e r ' i (cenne-

1<sln d u a e t v e k a z a n a n d a n h a r c a m a yap-

'" u e v a n * e t m e y e c e k ) o l a n l a r s a n a d m a n *

Kevser Suresi, Mekke dneminde ve peygamberliin ilk yllarn


da indirildi. Kur an n en ksa suresidir ve ayetten oluur. Hz.
jvluhammed in zor durumda kald ve zntl olduu zamanda
inen bu surede, ona kevser (ok hayr ve nimet) verildii mjdelenir.

imdi...
Syler misiniz; Kevser Suresinin Krt Alm ile bir ilgisi var
m? Erdoan'n dini bilmediini gstermez mi?

Bilirsiniz...
Hz. Lokman Hekim'e sorarlar;

"Edebi kimden rendin?"


yle yant verir: "Edepsizlerden!"
Hata insana mahsustur.
Erdoan, Sargl'n dil srmelerinden keyifle bahsederken
kendi gaflarn unutuyor mu?
Tarih: 26 Austos 2003
Malazgirt Sava yldnmnde Erdoan, "Romen Diyojen
batarya batarya, glle glle saldrrken, Sultan Alpaslan'm as
kerleri; Allah Allah diye saldryordu," dedi.

yi de...
O

tarihte top daha icat edilmemiti; savalarda yer almasna

250 yl daha vard!


Tarih: 5 ubat 2009
Trkiye yine bir yerel seime gidiyor. Erdoan, CHP'nin
stanbul belediye bakan aday Kldarolu iin yle dedi:
"Ama imdi bakyorsunuz CHP stanbul'a ithal bir aday koy
mu. stanbul'da am urlu sokak aryor. Herhalde inaat antiye
sinde dolayor, ondan sonra da 'Bak am ur buras' diyor. naat
antiyesine girersen am ur tabii. imdi yani byle mercekle
Romen Diyojen gibi dolalm az," dedi.

Hangisini dzelteceksin:
1) Romen Diyojen M alazgirt Sava'nda Alpaslan a esir olan
Dou Roma m paratoru.
2) Elinde fenerle dolaan Sinoplu filozof Diyojen.
3) Mercekle d o la a n ise Sherlock H olm esL

O kadar ok ki...
Erdoan, 20 E kim 2 0 0 8 ' d e katld dil kurultaynda, Fa
^sn D alarca'y a n m a k iin o n u n bir iirini okuy acan
ledi- O kudu. A m a o k u d u u "S anat" isimli ur, D alarca 1ya desl'' Paruk N afiz C a m lb e l'e aitti*

ok ilgili b ir b ab a,
Erdofl,n f a s n d a : "Ziya Paa'mn dedii gibl; ^
y a lla h - e d e b iy atla

le d*"'**1 insan lr kalr eseri." Bu zdeyi


Ml.r * * * * "

E*0/ 1' ' 'Ln ran vigit ismi St mam',,


phesiz"E r z u r u m 'u savunan "Nene ^

k,SU 3 - insani
^ mlablr-1
n]
- e - d

hatalardr. B
Burtar
uzennden
s,yaset
lljA> Vs i/ lik o lu r " m u d iy e c e iz ?

Fakat...

Tarihi arptyor!
l Ho^n n nasl bir kafa s olduunu yazmal>nm;
l'Ulo^-in dinde bir kitap tutarak AKP grup top,ansr;ca j (
10 komotu:
Trk Antropoloji Enstits Tarihesi. 1940 basm.;.

stanbul. Kitabn beinci sayfasnda bir resim var. Ranarcts


lonv kafatas var, ncelenmi va da inceienmevi
^eki J -r
*
p- A,-<
>
savlamla baka hr odann resmi var. Tabii bilmivorur camen
alabiliyor nu' Avm ekilde raflarda yzlerce baratas \zr, 11 a
.M sav-lalanla. Tabii bu katataslanndan ve ilgin br iraams
\apmlar ki. IV,o don Balkesir'den urdan buradan I t i.
iyilen toplamlar* Kadn ve erkekler zerinde olr-.er 5 cuvo v>lr nn va ovlo ev demeyin ite bu. Trk Kfasnur. lar.va
Wiin huvK'molor. imdi soruyorum, bizim -ille t s a n m i'i- l nl.thili m
lrk Antropoloji Er.srisr.r tsnhnct
11 m ml \o k a o larak gv\vr. R e is ic u m h u r o la ra k Ga z Mustara
,

' < 1'vKSMbn is m e t T a a v a r . IsfcrsixL DarllKnun

, l K l" l ' l H . H m ' k k i v r

, 1 ....

W' oJ

, '

N lim
,n i

'" " " '"


1***

-t-

'r' n\d soruyoru, 3 u sar.: r.c >'&

" T

h d m m h dnr

:r.ar. :

io^ n ^ Hangi daram anian y ie a r

Vit\v ij\,.m %-|

o k i u^ t o u

, ,

va t

Un* ^

inediJar - / *
nedir **f 0 2 ^ * 2 1 ^ -

M ^ n U S H o m :i 1 L J " L11

" " ' ' ' \ m - H , ,

^ Unnd*

?;

lk e d e n ?

1 " * da w. ,
,
Vo

Etnoicc \ E ass i *
G eore^

M lu i

\ tc r x r .

d4l ve*.

- .f i

y e t m e y e deer mi? (Morton, .rklarn eit olduu sonucuna


varmtr.) Ameri an bakanlar Washington'dan Jefferson'a ka
dar etnolojiye ve kltrel antropolojiye merak sarmt. Yani sadeC e

Atatrk deil!

O
konuyu da aydnlataym: Antropoloji (ve arkeoloji)
Cumhuriyet Turkiyes nde akademik balamda ncelikle gn
deme gelen bilim dal oldu. nk Atatrk buna nayak oldu
Kukusuz gen Trkiye rotasn Bat olarak belirlemiti ama
temelini/kkn merak ediyordu. Yeni bir ulus douyordu. Bu
ulusun kimlii neydi? Bu soru sadece Trkiye'ye zg deil
di, 19. yzyldan itibaren bu soru Avrupa'nn gndemindeydi.
Herkes kimliini merak ediyordu, nereden gelmilerdi, atalar
kimlerdi?
Anadolu da yaam paleotik uygarlk dneminde mi yoksa
neolitik uygarlk dneminde mi balamt? Yani Anadolu'nun
tarihini nereden balatmak gerekiyordu? Oysa...
19. yzyln son eyreinde Osmanl'da tarih bilimi "ilka"
bilgilerini K ur'an'dan alyordu.
Cumhuriyet'in rehberiyse bilimdi. Dolaysyla antropolo
jiye nem verildi. Atatrk Fransz antropolog H.V. Valois ve
svireli Eugene Pittard gibi biliminsanlarndan etkilendi. Tarih
Kongresi'ne davet etti. (Pittard da Atatrk'n bilim tutkusun
dan ok etkilendi.

A n t r o p o lo j iy i v e T a r ih n c e s in i C a n la n d r a n D e v le t

A d a m : K e m a l A t a t r k

diye kitap yazd.)

e v k e t A z i z K a n s u , S e n ih a T u n a k a n , S le y m a n e n y re k ,
Afet n a n g ib i r e n c i l e r d n y a n n s a y l n iv e r s i t e l e r i n e g n
d erild iler. T r k A n t r o p o l o j i E n s t i t s k u r u l d u . T r k A n t r o p o l o j i
M ecm u a s d n e m in e n b ilim s e l d e rg is iy d i.

G e le lim u k a f a t a s m e s e l e s i n e ...
A r k e o lo ji v e a n t r o p o l o j i o d n e m d e y o l a y r m n d a d e ild i,
ili d ly d . B u s e b e p l e H i t i t u y g a r l k a z l a r b a l a d n d a , a y n
d n e m d e d n y a c a n l P i t t a r d n c l n d e A n a d o l u 'd a a n t r o
polojik b i r a n k e t y a p l d .
A n a d o lu b lg e le r e a y r ld v e to p la m k a d n -e rk e k (T rk / K u r t /
Kum / E r m e n i / Y a h u d i a y r m y a p l m a d a n ) 6 4 .0 0 0 k i in in fiz ik i
l m le ri y a p l d . A f e t n a n , " T r k H a l k n n A n t r o p o l o j i k K a r a k
terleri v e T r k i y e T a r i h i " a l m a s y l a C e n e v r e n i v e r s i t e s i n

en

so sy o lo ji d a l n d a d o k t o r u n v a n a l d . 4 0 0 0 'i k u s u r l u y d u fi le r in ,
bu n e d e n l e 5 9 b i n 7 2 8 fi k u l l a n l d .
367

Trkiye geneli yzde 75 brakisefal (geni


Buna g ^ Turk.y
jse L52 ld, (rnein ^

yii*

idL Erkek'el''|anMFransa halkmm yzde>58'. dolikesefal,


ahma yal-
zde 21'i mezosefal d.)
21'i b rak isefal
J
a n k e t amalar etnik-.rka balanhi

E S iS L d i b -

herhang7

k <**
L , l o bir tek cm le b u lam azsn z.

RT rlHi Erdogan'm konumasna geri dnersek...


re n m e k i s t e m e y e n l e r e v e t a r i h i h e r g e r e i b in b ir y a,an,a

a n lr a n e v i n a s l a n l a t m a k / y a z m a k l a z m ?

Konu konuyu ayor... r n e i n " h a l k " k a v r a m m n n asl do.


iueunu hi dndler mi? B ugn kullanlan rk szcnn

o gnlerde fark l bir anlam da, "m ille t" a n la m n d a kullanlda


anlamak isterler mi? (Erm eni A g o p - M a r t a y a n - Dilaar'n ma
kalesinin ad " T r k I r k n n V a t a n A n a d o l u " i d i ) .
Tek bildikleri; bilim dahil her gerei siyasetlerine ara yapmak.
Cami yalanlar k o n u s u n d a a y rn tl y a z m a y a y m , biliyorsunuzdur.
zdur.
Yorulduk
artk y azm aktan; o n la r y a la n s ylem ek ten bkmaYc
dlar.
ar.

1 er s e im a r i f e s i n d e E r d o a n , s m e t n n d m a n l yapH
lyoor.

Ne diyor hep; "camileri ahr y a p tla r!"


Gerei yazsak utanrlar m ?..
kinci Dnya Sava dnem i...
H itler n o r d u s u T r a k y a 'y a d a y a n d .

Turk Ordusu T rakya'da " a k m a k H a tt" d e n ile n bir savunma


hatt kurdu.
Tarih 26 Ocak 1943.
dinlenivord^a^ arU

n n b ir s re d ir hastayd. Evinde

grmek.J^ ^ k a rn VVinston Churchill'in acilen kendisiy^

Doru
in d isin e verdi* h

Churchil| benim ll k- ^

*-

g lttlm (5 k r ) S arao lu , ngiliz sefirinin


anl?ttn ve b^ akt yazy gsterdi. Mr-

KVr- Kbrs' teklif edj 0 *mazsa ^a 5v e kille b ir y e rd e bulumak s


1*

TrkiyeV,

l.o h .H k y .M . |,n ,,| , ltjl(|(jri (. n

|arla Khiz ptmok vr lilrklyc...... .......... . ^


aHMk e.i^n meselelel ............. . (.,)y(ll
J
basto'nlanmn M ;'"* * " ('-O -ak,........... bul>rrMMn| ^
l i r

i n

i n

V /I . I I K

.1 I

r l i i l i

(i(jjvor. M uhrn b n o kl. nl,n.,k <|, | .m kl.n(|| tlir,|fnc).(. hpm


Amerika relslcu m h u u .K U n
llUrlh K, ll||ft|nj bj(d|fjyof
M lakatn son .le r e .e K/IUlftirul,. ()k ,..rr -d.yor Haber
bundan ib a re tli, (...)
S a ra o lu

ile b c m b r yem ek y-<lik. Meseleyi etraf ile tetkik

ettikten sonra grlecek m<>wlan ^krar ederek bulumay


kabul ettiim izi d erh al cevap olarak bildirmek kararn verdik.
Benim m e m le k e tte n dar km am mmkn deil, Churchill
mem leketin herhangi bir yerine gelirse m em nun olacam. Ge
lemezse, Bavekil M are alle beraber Kbrs'a gidecek. Bu m eal
de cevap v e re c e iz../'
ki g n s o n ra ...

"Bavekil h a b e r verdi. Churchill'den cevap gelmi. Resmi ve


gizli ziyaret y a p m a k zere Adana'ya gelecek. Yannda byk ge
neraller bulunacak. En az 2 4 saat kalacak. M spet cevabmdan
pek m em nun oldu un u hararetli olarak bildiriyor. Ayn 3 tfu iin
Adana civarndaki bu m lakatn tertipleri ve teferruat hazrlan
maya baland."

29 O c a k 1943
Saat: 09.30...
Tarih:

Yedi y l n c e A l m a n y a ' d a n a l n a n v e h a lk n a r a s n d a p c n -

terelerin

a ltn a

k a d a r l a c i v e r t, s t k s m b e y a z o l d u u iin

Atatrk'n b e y a z t r e n i " o l a r a k b i l i n e n tr e n K ay a ta n a re ket etti. C u m h u r b a k a n n n ' y t a y a n t a n i n istik a m e ti


Adana'yd1
347 k i l o m e t r e s o n r a r e n a n i d e n N iftd o d e d u r d u
devlet g r e v li le r im 1 h a b e r v e r ilm e m i t i. S a d o v l u t lu

^ f V:rld>
' n , n c e

I 4 0 >'da

,
y a p lm

;/ 'l e in^i) c d l c S a r I la n a

111

u
Ak

M o d -v so v e

u ra x k t

a rd n d a n

,v i n m i k e n , o k

( u ' T i h u r b * l a i m I n l , Mnvo* ilk*' s n u n a * .

................... ..................... ..

v h rd e ta

..................... .....

(Mii?
>9

Biry, A n a d o lu 'y a g id e s i planlarndan haberdar 0|


Hitler'in Anf

jzli bir e m i r k a r d .

rumhurbakanj W
A lm a n uakla

nbul' u bom balayabilirdi; Topkap, s


^

i s t a n b u l A r k e o l o j i M z e s i ' n d e k i " K u tsa,

V1 Trbeler M uze
fipr" ve sanat t s t
E m a n e tle r

venli bir yere go

ta rih i k i t a p l a r z a r a r g reb ilird i G(i


v,u.

lm e s i a r t t .

y a p l d , ii d in k o lu 391 sandl,

HaZ'rf Ka[mgin d ,k .a rm iinde g izli blm eler bile vard,


hazrland.
Kutsal Emanetler" titizlik le yerletirildi;
f;,n d

H rka- S a a d e t'in sa k l o ld u u altn sandk,

Hz M uhmmed'in a y ak izi, H z

M u h a m m e d 'in sakal,, Hz.

Muhammed'in diinin bir p a ra s , H z ^ M u h a m m e d n kabir ,op.


ra r Hz M uham m ed'in m h r , H z . M u h a m m e d n kllar ve
lahorun kabzas; oku ve y a y ; y a la n c p e y g a m b e r e gnderdii
mektup, Kbe'nin k ap larn d an b iri v e a n a h ta r g ib i...
"Kutsal E m anetler", kim i s a n a t e s e r le r i v e k im i k itap lar gizli
ce 48 vagona yerletirildi. K im se le re h a b e r v e r ilm e d e n Nide'ye
tand.
Trende Topkap S aray kinci M d r L tf T uran b ek ve 30
grevli ve ailesi vard. S av a s o n u n a k a d a r N i d e 'd e kalacaklar
ve Ak Medrese ve Sar H a n 'a k o n u la n " K u t s a l E m an etleri" ko
ruyacaklard.
N ideliler sava d n e m in d e 3 0 m e m u r u n a n id e n mzelerine
neden atandn an lay am ad bile.
Kutsal E m an etler" 1 9 4 7 y lm a k a d a r b u r a d a kald. Sonra
stanbul'a nakledildi.
Baknz...

tabanclar, s a n a t e s e rle rin i n a s l k o r u d u u k o n u s u n d a film


vapar; belgesel y a p a r v e b iz ise k e n d i t a r i h i m i z i b ile bilmeyiz.
Gdn L o n d ra 'd a k i N a tio n a l G a l l e r y 'y e . ..
n

. ^ ^ t e ^ b u r g d ak i H e r m ita g e M z e s i'n e ...

korud n

^av aJ a r a s n d a H i t l e r 'd e n s a n a t eserlerini nasl

Hrdo&anln belgeselini g s te r iy o r la r ! D V D 's in i satyorlar!


craoan b u gerc^ k P H K ;
Akima n

n blllr m ; n e g e z e r ...

Partisi

r Se sYlyor...

**an dokuz V7 V
lu O l t a n I fQ il r

ta rih li g r u p

to p la n ts n d a ,

d e ' ^ u d s ' t e , a m ' d a o l a n z u l m e , S a k 1*

p a s l a n k ay tsz k a lm a m t ," d e d i.

Y ahu-

jlk Hal' O r d u s u , znik n lerin d e Seluklu


K,as,an ',n o r d u s u n y e n ,.d i ok kanl, geen

s u|lanl

0fdusu, g e r.d e ^ f l r t b m ask e r kalacak ekilde kllllan

rildi. Birinci HaI, S ^ e n n,n K ud s, hele hele am i,e uzakt P


yakndan g.s, y a k O d o n e m d e am 'd a Hal, askerini ara ki bulasn. Z ir a H a l

O d u su z n i k b ile g e e m e d i . K l a s la n ' n d e r d i

de ne K u d s n o a m ' d . A m a A n a d o l u 'y u k o r u m a k t .

Erdoan b ilm ed ii k o n u lard a h e p konuuyor.


" s t a n b u l 'u n
M eh m et i,

fe th in d e

B i z a n s ' n

A k e m s e d d in i

h a n m la r

k a r la rk e n

F a tih

'B a m z d a

S u lta n
k a rd in a l

klah g r m e k t e n s e O s m a n l s a r g r m e y i a r z u e d e r i z ' d e
diler," d i y e k o n u t u . O
deil; D o u

R om a

s z s y le y e n le r "B iz a n s l h a n m la r"

m p a r a t o r l u u 'n u n

son g ran d k

Lukas

N o ta r a s 't.
E r d o a n , c a m i l e r i n a h r y a p l m a d n b a l g ib i b iliy o r !
K en d i k y D u m a n k a y a 'y a y k la n c a m iy i 1 9 4 0 y ln d a y e n i
den s m e t P a a y a p t r d .1
E r d o a n 'a

n n 'n n

kez, " y e t m e z "


O ysa, 1 9 2 7

d iy o r.

y ln d a

c a m i y a p tr d n is p a tly o rs u n . B u

"D ah a

ok

T r k i y e 'd e

kye

1 4 .4 2 5

c a m i y a p l m a l y d ."
o k u l a k a r l k , 2 8 .7 0 5

cam i v a r d .
N e y a n t v e r i r s e n i z v e r i n f a r k e t m i y o r ; s l a m ' k a b a b ir s i y a
sete a le t e d i y o r .
s m e t P a a ' m n k u t s a l e m a n e t l e r i s a k l a d o r t a y a k n c a b u
kez t u t t u r d u ; " o c a m i o c a m i d e i l ! "

Peki hangisiydi?
K o n y a 'd a k i A l a a d d i n C a m i i a h r o l a r a k k u lla n lm t! C H P
K onya M i l l e t v e k i l i A t i l l a K a r t a k l k g e t i r d i . Y m a t o p r a k z e
rine y a p l d i i n z e m i n - k a y m a s o r u n u y a a y a n c a m i n i n y a p m

!00 yl s r m t ; 1 9 1 4 i l e 1 9 8 6 a r a s n d a o n a r m y a p l m a s n a r a "*n hl a y n s o r u n s r y o r d u . Seluk niversitesi Arkeolo,,


" Sanat B l m k a y tla r b u bilgileri doruluyo rdu. Yetme u
Erdoan h a k k n d a d a v a ald. d d iasn ,n doru
As'iye H u k u k M ahkem esi'nin 16.12.2010 ta n h h karanyla
lendi.

---------------------

. . .

mvilerden beri devam eden "cami


nCt1 2 8 6 k i i n i n y a a d D u m a n k a y a K y n

n" etkisindeki Erdoan, babakan

asterili byk bir cami yaptrd.


g

An' i
nJ alrm yor Tam 7 n d a n y a p t r l a n
M i m f ?in a n ta ra f
C a m it ak,r T
m a n C a m it ^ M

Azebler

C a m i i , M u r a t ]a?a

C a m c la r C a m ii, K a z a s k e r A b d u r r a h -

, e v C a m i t K a r a k y C a m i i , N u s r e t i y e C a m ii,
y M jm a r A y a z C a m ii, B a b a H a a n A le m i

^..ban Paa M e s
Cam. O ru G a z

'

Z e y t in c ile r M e s c id i, V o y n u k ca e d -

T o k k e s j, H o c a T e b e r r k M e s c i d i , R e v a n i

din C am ii. A lt u " ^

s d d i T fe n k h a n e M e s c id i.. .

Mescidi, Firuzaga

r e

bunu y a

C a m y a k p

Y a

E rd oan d n e m in d e yaananlar...
M a l a t y a ,d a e s k i h a , b i n a s n n b u lu n ^

s o s y a t e s i s l e r 5 2 m i l y o n 5 0 0 b in

TL've H ou'and k k e n li A C T 4 A . . 'y e s a t t l d . C a m i d o z e r le r le

ykld.
Daha neler var...
\ K P s t a n b u l 'd a A m i n e H a t u n

C a m ii,

A lv a rlz a d e

C a m ii,

Balarba H u z u r C a m ii, Bahelievler C a m i i ' n i satt! A K P 'l i be


lediye b o r la n n k a p a t m a k iin cam ileri p a ra k arl satt!
G a z ia n te p e h it K m i l B e l e d i y e s i n d e

C H P 'n i n

r e t o y ta r n a

r a m e n A K P 'l i l e r c a m i n i n y k l m a s n a o n a y v e r d i .

stan b u l'u n F atih lesi, H a a n H a l i f e M a h a l l e s i ' n d e 16. y z


yl mimarisi tek re v ak l k u b b e l i v e t a t a n m i n a r e l i K a p t a n D e r y a
Halil Paa C a m ii'n in b a n a g e l e n l e r i b i l i r m i s i n i z ?

Son rnek olarak verip konuyu kapataym ...


R estorasyonu y a p l m a d i i n y k l r .

N edense

-am inin 300 m e tre k a re a r s a s z e l m l k i y e t e

o n a rlm a z ,

g e e r v e H a lis

''ra k n A d a n a 'd a n s t a n b u l 'a g e l i p i l e r i n i b y t t y l l a r d a


ona satlr. H alis T o p ra k b u r a y a " T o p r a k H a n " d i y e b i r b i n a y a p a f-

ray Muhallebicisi'rin sahibi Kadir Topba B e y o lu BeledB? kanl yapt yllarda bu b in a y kiralar ve Saray Muha

,csi olarak almaya balar,


adr Topba, Beyolu Belediye B a k a n l n d a n stanbul Bud, , Bakanlna seilerek a tla m a y b aarr. ^
alr. 3,n

Ca arsas zerindeki binay Halis T o p ra k 'ta n sa

BelediveR0
l d u u tarihte y a n i 2005 y l n d a B >'k
76 Bakan'd - ^ Belediye M e c lis i'n e 1 / 5000 l e k li bol
372

deiiklii nerisi gelir. Karar oybirliiyle geer. Yasa# p'\ j<aran Bykehir Belediye Bakan Kadir Topban da

J ': uma* gerekir- Onaylanr.


, rsas nitelik deitirir. Ticari alan arsas oluverir.
^ irin I*; I ngisini dzelteceksin; bakt cami yalan tutmuyor,
i

^ez ^a^,n nc dedi... Hi armayn!

T jrh: 1 u b a t 2 1 2

\KP n'n geniletilm i il bakanlan toplantsnda aynen yle


.stu: "-5 Kasm 1944'te Cum hurbakan nn ve bakanlarn
mzas ile Tam M evlidi erif v e 54 Farzl Byk ve Tam Namaz H ocaT r k e Namaz Sureleri adl kitaplar toplattrld!"
jte diyordu, "size dnem in yneticilerinin inan zgrl

ne kar tavrlarnn som ut rnei..."


Tabii ki y a la n d .

Erdoan'n nn'y karalam ak iin kant dive gsterdii iki


kitabn toplatlma nedeni bam bakayd...
Her iki kitapta slam iyete aykr, M slm anlk kart blm
ler vard. Mevlid ve nam az kitab da slami gereklere aykryd!
Zaten, Diyanet leri Bakanl da 1944 ve 1945 yllarnda
"vanl bilgi bulunduu" ve "kitabn yaymnn mahzurlu oldu
u" ynnde karar almt. 17 Ekim 1944 tarihli kararda, sz ko
nusu kitabn 52. ile 56. sayfalar arasnda "tashih ve slah edilm esi"

gerekli grlen baz yanl bilgilerin bulunduu tespit edilmiti.


Tam Mevlidi erif adl kitaba ilikin ise, 30 Nisan 1945 tarihin
de kitabn yaym nn m ahzurlu olduu kanaatine" varldna
ilikin karar bulunduu belirtildi.
Yani kitaplar slam iyete aykr yazlar bulunduu iin topla
nmt!
smet nn'nn torunu C H P m illetvekili G lsn Bilgehan'm
azd M evhibe adl kitapta, nn n n baz notlan da yavm ,nd. te o notlardan baz blm ler:

Saat alt, sabah namaz vaktinden evvel Mevhibe beni uyan


rd... Kalkp krmz odaya getik. Sabah namazn kldm."
22 Nisan 1922'de Konya'ya giderken, saat 15.00'te
Ma|atya'dan hareket ettik... Hamdi Bey'in evinde misafir etti1 Ramazann ilk gunu orulu olduumuzdan fena halde ackrn5tk. Ertesi gun 1 ?'de yola kp Kangal'a vardk .. Oraya yerle** demekten sonra namazlarmz kldk "
373

hizi otelden aldlar. Drt arabayla Abdlye.


-ittik. Kurban gtrerek orada kestik. Etini

-3 May'* 1922

Gazi'y' t'Yarete 6

hapf ' sak tk ."

tu,b e d a r a " -

hic istem iy o ru m . A yptr. M ecb u r brak,yor.


Bunlar va/may
B u n ian .'"-; - verevim:
,ce ita
iki orm
rnel
lar. Sadece
- 1926'da tamamlanan Paris C am iin
, rk 1919 da balanp

rk' T l Z d V y d , Keza, 1930'da, Eskiehir'in Mil*.


sonra.

AU
; n la r a r a s .n d a y d
yardm ypa
yap
i n wlira, gnderdi.
Iird g u u c Bir
w . yl
u
rlmi yapm iin 5000
l, a k K oyu n

y a p m n a k a tk d a b u lu n d u .

l 9 3 1 'd e T okyo

* d i n r e f o r m u " d i y e s u n u l a n , "c a m i.

J l n S olduu gibi tahta sra k o n s u n " ; "ib a d eti ruhani


u l tirmek iin, camilerde m u sik iin a sla r v e m u sk aletleri
o|Sun gibi sama nerileri elinin te rsiy le ite k le d i.
Erdoan'n bu gerekleri bildiini hi sanmyorum.
R ilke'nin g z e l b ir s z v a r , n s a n n T a n r ' s o l s u n d a onu

kullanmasn!"
A BD A n k a ra B y k e l i s i

E ric

E d e lm a n

im z a l,

3 0 A ralk

2004 tarihli VVikileaks k r i p t o s u n d a E r d o a n y l e t a n m la n y o r :


"E rd o a n v e E m in e H a n m 'a y a k n b i r e s k i d a n m a n , 'T ay yip
Bey A llah 'a in a n r a m a g v e n m e z ' d e m i t i r . "
E rd o a n , M e c lis 'te k i k o n u m a s n d a e l i n d e k i 2 0 N i s a n 1936
tarihli

Cumhuriyet g a z e t e s i n i g s t e r e r e k , " B a k b e l g e k o n u u y o r,

ne d iy o r g a z e te , C H P i k t i d a r n d a c a m i y i a h r y a p t l a r ! " d e d i.
H ep y a z y o r u m , E r d o a n o k u m u y o r .

Cumhuriyet g a z e t e s i n i d e o k u m a m t ,
z e te
sm I

C a m iy i A h r Y a p t l a r " d i y e b a l k a t m t .

h - ^ r u y c*u '

ettikleri V
d ete a ,iy
mT r

f a k a t h a b e r i n a l t n d a Y u n a n l l a r n z m ir i

S e f e r i h s a r ~ H e r e k e K y ' n d e k i c a m i y i tah rip


^

A a t r k d n e m i n d e t a m i r e d i l i P ib3'

B un"^ baetmek zor...

W ,k l|oaksdk nm|y 0 r U m !

^nerikallar Erdoan iin bakn nL

diyor:

f 0re' Erdoan alVkm UU,mUZ brok k ''den aldm z bilgi'ert


b' " ' takiP ediyor. ( ) E" r' sU m i f i l i m i a r b a s a n y a y n organla-

'5 ^
374

bakm X

dfl W hibir zaman gereki bir


an^ k Erbakan Hoca' nn liderliini yap"

gan

5aadet Partisi tarafndan slami cenahta safd braklaca


^ kusu onun iin nemli bir dnm noktas olmutur. Erdoan
, f a s n a , igdlerine, internette yaynlanan komplo teori
c e ve yeni-Osmanlc fantezilerin iinde kendini kaybeden
, imanlarnn verdii szme bilgilere gveniyor."
' Erdoan gereki deildi.
Zaten siyaseti de gerekler zerinden yapmad,

gu lkenin kutsallarm siyaset malzemesi yapt.

Bin rnek verilebilir:


Gzmzn iine baka baka Gezi eylemcisi ocuklar iin ya

lan konutu; "Camide iki itiler" dedi; "Trbanl bacma saldr


dlar" dedi. Bin kez grntlerle ispat edildi ama onun arad
gerek deil ki! Sadece oy iin demagoji yapyor.

Amerikan kriptosu aslnda ok gereki; Erdoanlarm hayat

larnda hep bir fantezi var.

Erdoan'n yaamndaki en nemli camiden biri, Eyp


Camii'dir.
Gerei yazsak yine kzacak; ama sinirlenecek diye gerekleri
yazmayacak deiliz..
Ad: Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari. Sahabe'ydi.
Hz. Muhammed'i M edine'deki evinde yedi ay misafir etti.
Bedir, Uhud ve H endek Sava'm n kahramanlarndand.
Hz. Ali'nin hilafeti dnem inde onunla birlikte Haricilere kar
savat.
Hz. Ali dneminde M edine kaymakaml yapt.
Hz. Ebu Eyyub'un hayatna dair bundan sonraki blmler ta
mamen rivayettir. Yani sylentiden ibarettir.
Bunlardan biri de stanbul Eyp Sultan'daki mezardr.
Eyp Sultan'daki sandukada aslnda ne var?
Yer: stanbul.
^1 667'de olabilir, 668'd e veya 669; ya da 674'tr.
nk, Emevi halife M uaviye dneminde slam ordusunun

1 anbul'u ilk ne zam an kuatt tam olarak bilinmemektedir.


Jrduya kimin kom uta ettii de belli deildir. Kimine gre koniutan slam dnyasnda zulm n ve ktln sembol olarak
bll'nen, Hz. H seyin'in katili Yezid'dir; kimine gre ise Sufyan
,bn-i A vf'tir.
375

- , . Evyub d a stanbul'u kuatan b

- 06
- L, -u*. Kvyut* bu sefere katlmak ijn
* > ^ k *"Uma tarih byle yazyor! Oysa siz haklISl.
*
v.lmria Medine'ye hicret etti. Onu evin.
1_: H- > **"
Evvub o tarihte ka y an d ay d
, h: L
'' , mht'r'i1 misafir
FVY^umrc1
............... edecek olgunlukta
.
iXLQ olH esapladm zda, slam ordusu
j a t r ^

...... H

pvvub tn yann 80-90 aralnda

i dava n d n d a m -

I H

l a

..

, . , deve srtnda ilkel ekilde yap-

;
A L.

bvlesine uzun bir sefere kar m?

-1- rucnn S0-90 yalarndan bahsetmiyoruz; 1300 y


_ . siJV-roz. Ki o yllarda normal karlanan lm

Nev* tarihin doru yazdn mdilik kabul edip konumu


za .fcvs evinim,
r 2T35
Hz. Al ile birlikte Haricilere kar savaan Hz. Eyyub, nasl
^ur zz ican Muaviyenin ordusuvla sefere katlyor, tu*ig- -yC-.' i:
~ ::r.am devam ediyoruz...
* - * - . J F Belediyesi nin (ki referans olarak Prof. Dr.
Vajen ve Prof. Dr. Hseyin Algl' vermiler) resmi
inere: *-'e ' - uzun bir yolculuk yapan Hz. Eyyub yai r p*
stanbul'a yaklatklar srada hastas
e !d takdirde cenazesinin hemen
f-FncrTfci.
r
e s v* a
< :--r.rv-,
;

,Un' araC3l en ileri nktaya kadar gtrl__


vasyet ediyor. (Hi Arap-slam
Arap-I

g e le n e in e g i r m e y e l i m !)
-- *Sn:z
* m ez
cbi H7
l/
rtdefci Kjr c
un defnedildii yer, bugn

et, g e n e l g r b u .

nctnl rv

C a m i 'n d T d 1 rh le rn d e n P a u l W i tte k ' HZ'

04 : '--Cii.j. cra .
Tv

Ayvansaray'daki kalenin di*

E v v ijb n ? Ud^n ve hatta bu nedenle

1 ' ^ ^ " ^ ^ m a s n T M0" geldigini itWiae,tl


^ **Vi5arak ..l
arh> Wittek, H z. Evvub'un
Olduunu sylyor.

Feki mezar neredeydi; Eyp Sultan'da m Ayvansaray'da


""prof- Dr- Hal1 lnalClk' 1455 ylma
stanbul bina ve nfus
tahrirlerini inceledi ve "Ayvansaray" admn Rumca olduunu
4
kard. A yvansarayn Hz. Eyyub ile ilgisi y o k J m
peld Hz- Eyyub un mezar Eyp Sultan'da myd?
Eer yle ise, demek slam ordusu Eyp Sultan'a kadar ilerfinitiYaniYanisi u: slam ordusunun Avrupa'ya getii (stanbul'u bil
meyenler iin yazalm, Eyp semti Avrupa'dadr) ortaya kyor!
Oysa, bilinen stanbul a gelen slam ordusu kara ordusuydu ve
Kadky'e kadar gelmi ve denizi geemeden geri dnp git
mitiZaten o dnemde Bizansllar, bakentin savunmasn g
lendirerek Persleri geri pskrtmlerdi. Yani stanbul'u almak
havli zordu.a
.
Brakn stanbul'u, slam ordusu (bugnk Kadky'deki)
surlarla evrili Kalkedon'u bile alamamt.
Yine soracaksnz:
"O halde Hz. Eyyub'un mezar nasl Avrupa topraklarnda

olur?"
Bilinen dnemin Bizans tarihileri Hz. Eyyub'un stanbul'u
kuatan orduda bulunduundan hi bahsetmiyorlar.
Hz. Eyyub'un orduda bulunduundan ilk bahseden slami
kaynak, bn-i Sad'm Tabakat adl eseriydi. Sonra yazlanlar hep bu
kitab kaynak gstermiti. in garip yan ise, bu kitap slam or
dusunun stanbul'a sefere kmasndan 200 yl sonra yazlmt!
Tamam tam am , laf dolandrmayacam, dnelim tekrar Hz.
Eyyub'un mezar meselesine...
Bu arada:
Hz. E v y u b 'a a i t , B i z a n s m p a r a t o r u 'n d a n (ta r ih ta m b ln m e diS1 'in y a H K o n s t a n s y a d a IV. K o n s t a n t i s o lm a l), iz in a la ra k
stanbul'a te k b a n a g i r d i i ;

Ayasofya'da n a m a z f a i k t a n s o n ra

b a n a r a k ld r ld v e b u g n k m e z a rn a g o m u

u u g

ikllk ta r ih le , b i l i m l e u z a k t a n y a t a n d a n ilg isi o lm a y a n u y d u r u l' hikyeler de vardr! U z a t m a y a l m , i in

asl

tmc-

B>k devrim ci Fatih Sultan M e h m e t 'i n stanbul^ufethetm


Hz. E y y u b 'u n mezar, arasnda derin br ba vardr.
377

O s m a n l

e n i y i b i l e n t a r i h i l e r d e n o l u p , m e z a r ta >,n.
m e t " y a z a n A v u s tu r y a lI

t a r i h i j o s e p h V(>n

d a " Y u s u f B Ln, ' , h" 6 ), H z . E y y u b ' u n m e z a r n n s t a n b u l ' u n fe , hi

Hammer (17

' ^ . ^ b u l u n m a s n n , p s ik o lo j ik ih tiya ta n !^ .,

srasmdamucize. ^
naklandgm^ s

.eserjnin birjnci ci|djnd(, ^

yetRin eser|er vermi olan Alman

Trk tarihi v B a b in g e r d e ( 1 8 9 1 - 1 9 6 7 ) Fatih Sultan Mehmet Ve


tarihi Frar.2:

Eyyub'un mezarnn stanbul'un fethi

U m n\ * bulunmasndan, "D in i hisleri kamlayan bu aldatma h i b ir ada kaynakta yer almaz'' diye bahsetti. Babinger'e
re Fatih slam dnyasna gnderdii fetihnamelerin hibirin
de Hz. Eyyub hakknda bir tek sz sarf etmemiti.
Bu konuda son sz b iz d e n b ir in e , P ro f. D r. H a lil jnalck'a
brakalm. N eym i bu " p s ik o lo jik ih t iy a " m e s e le s i anlayalm :

"stanbul'un fethi srasnda drt dm an gemisi Hali'e gele


r e k yardm getirdi. stanbul'da halk, surlara karak Turklere kar
gsteriler yapt. Bizim asker arasnda m itsizlik dodu, hatta bir
kaynamza gre (Sadrazam andarl Halil Paa'nn da kkrt
masyla) baz askeri gruplar, 'Bu iin sonu yok' diye kuatmay
brakp gitmeye baladlar. ok nazik bir durum vard. O zaman
Akemseddin, Fatih'in eyhidir. Hac Bayram tarikatndand r.
Eyp El Ensari'nin mezarn bulmak iin kollar svad.
(...) Moralin dt bir anda, P eyg am b e rin sahabesinden
olan Eyp n mezarn bularak askere m oral verm ek amacyla
padiahtan msaade istiyor. Bugnk Eyp m evkiinde kazyaPV

ar' orac^a eskiden manastrlar vard, to p rak atanda yaz

en ~ 6r a a a" buyor ar* 'te m ezar buras' diye orduya ilan


( T a r ih le r in Z

lu T u ' v

*"* "

heyeGm

^^ezarlannn
^ ^ ^^ 'u n mezar Bizans azizler*
^^mseddinin i$UUn<^U^u ^ozmodion" ad verilen blgem
lunuvermti ite
6 ' atmas^ a mucizevi ekilde byle bcBizn trihimi?de e 6nierler bu moraUe stanbul'u te th e ^
^emseddin oldn
Sava1 en iyi kullananlardan
.. Fat^ fetihten ! ^ USyle^ bi^ miyiz?
cam1/ trb vanh ^ ^
Eyyub'un mezarnn buhii^r aret ediyor.
r r u M $ lu m a n la r 557 vdr E j i p S*#2* 1

Sonuta

grlyor ki, sorunun sorulmad, verde kllt , ,

.aratma ve onu resmiletirme ok kolay gerek,^ "' r 3"


diyor Sadi: "Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi; Lm ez W^ u n

bjlse sorard.
Uzatyorum belki am a bilm ediimiz ok gerek
, tldi y a z a y m ...

S ,r a s

r _ Hristiyan Bizans'ta, slam dnyasnda olduu Kbl n


jcierin la h itle r in in ( s a n d u k a ) z e r l e r i n i n b ir k u m a la rt I

t b ilin m e k te d ir. E v h y a t r b e l e r i i in d e k i m e z a r l a r m z e ri vesil


bir rt y le r t l r , i n c e l e n d i i n d e b u d e t i n b iz e B iz a n s 'ta n Kel

dii ortaya kar.


_ Mslmanlarda tabutlarn zerine fazla gsterili olmayan
rtler konulmas Bizans'ta da vardr.
- lmden sonra uygulanan riteller Bizans ve Osmanl'da
b en z erd ir. Bizans'ta l kiinin yatrlma ekli (kleine), gzleri

nin kapatlmas (kalyptein), aznn kapatlmas (syaklen), be


denin ykanmas (apoplysis) bugn Anadolu'da hl uygulanan
trenlerdir.
- Hristiyan azizlerinin en nllerinden Anadolu doum
lu Aziz Georgios (George), ngiltere'nin koruyucu azizi ka
bul edilmitir. Beyaz zerine krmz hal ngiliz bayra Aziz
Georgios'un simgesiydi. Zaten bu bayrak Aziz Georgios bayra
olarak isimlendirilmektedir. Aym zamanda spanya, Grcistan,
Litvanya, Portekiz, Alm anya, Yunanistan ve Rusya'nn en sayg
duyulan azizidir.
- stanbul'da Kocam ustafapaa semtinde ifte Sultanlar
Trbesi vardr. Buras kadm evliya trbesi olarak,

zt lik-

le ii Mslmanlar tarafndan muharrem aynda zvaret edi


lir. Kocamustafapaa

Camii'nin karsnda Smbl Efendi

Trbesi'nin hem en baucunda, etraf demir parmaklklarla e. rili iki kz kardein m ezarlar olduu kabul edilir. Bu mezarda
y atan larn

Hz. Ali'nin t o r u n l a r F a t i m a v e S a k in e o k lu u ile n

srlr.
Szde bu iki kz karde, "Hal Seferlerinin ^r^n

esir

edilip Bizans m paratoru Konstantinos


agam^ :

WQ1 V 959) can ve ola* Orphyrogenitos) v eya VII. Konstantinos a


, r
rak gnderilirler. H ristiyan olmadklan iin de oou r a
^
hikye

byle

gerekst

anlatmlarla

Kiyenin gereklerle elien ynleri y. kt

am

n c e lik le , Hristiyanl kabul etm eyen iki Mslman kadn


n ed e n ldrldkten sonra Hristiyanlarca kutsal kabul ; 1
K ir L l '
* - U O n
t *r Kilisenin y anna gm lm tr?
ikinci eliki de, 500 yl sonra buraya gelen Msli'manlar na
sil olu p da bu m ezarlar doru olarak tespit etm ilerdir?
- M slm an!ar Bizans im paratorunun m ezarm bile evliy a m ezar kabul ederek ziyaret etmilerdir. Bunun bir rno
in i T rabzon'da gryoruz. Trabzon m paratoru IV. Aleksios
K o m n en os (1416-1429) A nad olu 'daki A kkoyunlu Trk beyinin
kzyla evliyd i. Olu IV. oannes K om nenos'u n (1429-1459) j^.
tidar ele geirm esiy le I429\3a ldrlm t. Byk olaslkla
bu ned enle m ezar H ristivanlar tarafndan kutsal sayld ve IV
A lek sio s M slm anlara d a "H o o g la n " isim li evliya olarak geti
T rabzon'da H isar C am ii'n in yan nd aki trbede Trabzon'un
T rk lerce fethind e etkinlii o lan erm ilerden H ooglan'n g
m l old u un a inanlr. Bu ned en le asrlarca H ooglan'n trbosin e b ezler baland , ad na ad aklar ad and , ruhundan efaatler
um uld u.
Fak at um um i h arbin igal zam an larn d a R u s arkeologlardan
O sp en sk i trbed e hafriy at y ap try o r ve ne ksa beenirsiniz,
san d u k as ile IV. A le k sio s'u n m ezar!
- O sm an h lar d n em in d e v e b izim b u g n d e k ah ram an olarak
g rd m z, zam an zam an da k u tsallatrd m z tarihsel ger
ek lerle b ad am ayan d i er bir k iilik de Battal G azi'v d i.
P ek o k yerd e m ezar b u lu n an v in A n ad olu 'd a T rk kah
ra m a n o la ra k e fsan eletirilm i, ev liy a m erteb esin e karlm
B a tta l G a z in in yaam h ik y esin in g e re k le b ir ilikisi bulunm az.
B a tta l G azi A n a d o lu 'd a B izan slIlarla y ap t sav alard a efsanele
e n ve 7 4 0 'ta E sk ie h ir y ak n larn d a b u g n ken d i ad yla anlan
k a s a b a (S e y itg a z i) yak n n d a eh it o larak oraya g m len Arap
k k e n li b ir E m ev i ko m u tand .
ste d i in k a d a r g e re k le ri y az, E rd o an h u rafey e inanm aya
d e v a m ed er. N e d iy o rd u Y K B ak an P rof. Dr. E rd o an lez.i c" B u r a s (k afasn g s te re re k ) basm yor. H ay atn d a iki koyun
g tm e d i i iin bun u k a v ra y a m y o r."
te b ir ca h il tav r...
A n la lm y o r m u ; n iy e s o r u 's u z b ir h ay ata m ah k m e tt ik r

380

nr yazlar kaleme aldmda okurla


0 tu 7

V 0 xtord'un kurulu tem elinde slam filo z o fla rn akla daya^ felsefesi vard.
Aslnda Tatlses'in O xford 'a ihtiyac yoktu; 7. yzylda yaa
sayd Urfa da O xford denkliinde Edessa Akademisi'nde oku
yabilirdi. Burada teoloji, felsefe ya da tp blmlerinden birini
stelik E dessa'n m tp okulu dnemine gre hayli moderndi;
czam hastanesi bile vard.
Edessa'daki limler, 7. yzyldan 11. yzyla kadar nice
renciler yetitirdi.
Diyelim ki brahim Tatlses bu okulu beenmedi; ehrindeki
Harran Okulu'na gidebilirdi. Bu dnem in en kaliteli okulunda;
fkh, hadis, kelam, tefsir, felsefe, tarih ve edebiyat gibi blmler
den birini seebilirdi.
retmenleri de d eerliyd i; rnein II. Mervan (744-750) d
neminde skenderiye O ku lu 'nu n hocalarndan bir blm bura

ya g etirtild i.
Yani brahim Tatlses U rfa 'd a hayli iyi okullarda renim grebilirdi.

Ama olmad. N iye?


13. yzyl bana k ad ar altn an yaan akli (pozitif) bilim
ln slam co rafy asn d a dnsel geliimi durdu /durduruldu.
brahim Tatlses'in o k u y aca tm okullar kapatld.

:r|niadac'^

Hpvrim vapt.

vasi birliktelik, merkezi otoritenin olunias


Bu druU1' a r
ijpneei, kentleme, ulam, silahlan'
dzeri eme!er gibi atlmarm yolunu ah
^ t e k n * 1Ejebiyat-sana

d,nda deildi.
^ dinamizmiyle ksa zamanda byk fetih.

Ma s l ' Bizans zu]mnden kaan halklar kurtulup


kre kt- Rom , , ..^ d e lik ", "adalet" vaat eden slam'da
'eidik, S " " ' vermemek iin Mslman oldu. slam nmaddi zenginlie kavutu.
v ,;

cografvas. dnsel bir zenginlik de yayordu.

Mdfiman limler ard ardna bulular gerekletiriyordu. Bat,


ortaan vaarken Dou'da erken Rnesans ruzgrlan esiyor-

du.
Ancak bu sre drt asr srd.

Detaya girmeyeyim; iktidar elinde tutan Araplarn "teki


ralklan" kmseyen tavn, toplumsal snflarn isteklerine yant
vermemesi, onlan refaha ortak etmemesi, yani zenginlii payla
makistememesi sorunlar akard. Bunlara bir de Mool istilas ek
lerince. Arap ynetimi, yoksul mazlumlan bask altnda tutmak
in sertleti, geridleti. "Zararl dnceyle" yani kukuculukla
mcadeleye balad. Hz. Miharrnedin, "BiliminsanJanrun mreiceb ehitlerin karmdan daha kymetlidir" sz unutuldu
unutturuldu.
A.dnlanma dneminde bir Mslmann dzeyi sahip oldu
u kitapla llrd. 9. yzylda Badat'ta lOCKden fazla halka
^
yard. Kck Xecef kenti 40 bin ciltlik ktpf'-anesyle gurur duyuyordu.
merkezlearmUan ' ^ nmar^ar' kitaplar, ktphaneler, ilim
b^an; ' J
Srsaca^: ktln kayna olarak grlmeye
ou...
^ ^assu? kazand. Yenen Gazali, yenilen bn-i Sina

I^ ^ bbn-iaR^n 7 * ^ m a ^ ^-Gazali dn-~


abi, dogmatizme nderlik eden
^ . a o u n ^ , yenildi,
sonsuz" nH ^ alannda v 'UUf m> Y * * * * , "Allah m yceliinin doT ^
* gerektiini" belirten ve "bilgiyenildi.
dugunu dile getiren Badat merkezli
Akli ilirJeT kars
-*

nakli f e e r (dinsel bilimler) ile

g r i l i k k a z a n d . O n l a r a g r e a k l, h e d e f a ln a n m u tla k h a k ik a te
U n u k la y e te r s iz d i; a k ln y e rin i s e z g i, g n l a lm a ly d .

Niyloce...
n a n ilo a k l u z l a t r m a k i s t e y e n l e r e , v a h y i n a k l a u y g u n l u
unu a r a y a n l a r a k f i r d e n m e y e b a l a n d .
m er H ay y am

g ib i d n r l e r b ile M s l m a n o ld u u n u

ispat i in , a l m a l a r n b r a k p h a c c a g i t t i . G e r e i n p e i n d e n
koan

b n -i R d b i r e v e h a p s e d i l i p g z e t i m a l t n d a t u t u l d u .

S o n u ta

D ou,

a k ln

k a y b e tti, a y d n n

k a t l e t t i v e S a m i r

A m in 'in d e y i i y l e - k u k u c u l u u n y e r i n i H i n d u c u l u k t a n e s i n l e
nen " i l e c i l i k " a l d .
K o sk o c a s la m c o r a f y a s , r a s y o n e l d n c e d e n k o p a n , b ilg iy i
a ram ay an v e z a te n b ilg in in n e i e y a r a d n a n la m a y a n , b a s it y o
r u m la rla y e t i n e n , k a b a b i i m s e l k a l p l a r a b o y u n e e n , c a h i l i y e d
nem i i n a n l a r n s r d r e n h o g r s z b a n a z l a r n e l i n d e k a l d .
D n c e y e , b ilim e d m a n k a t d in a d a m la r v e o n la r n k o r u
y u cu i k t i d a r l a r y z n d e n s l a m f e o d a l i z m b a t a k l n a s a p l a n p
k a ld .

Akl-inan tartm asnda kaybeden U rfa'da brahim Tatlses'in


okullar oldu. U rfa'daki retim eyhlere-hlara brakld.
brahim

Tatlses

brakn

okum ay,

m aarada

yaam aya

mahkm edildi.
Ben, Tatlses diye yazyoru m ; siz bunu Erdoan diye de oku
yabilirsiniz. E rd oan ' o rtay a karan Cahiliye dnemidir.
Erdoan'n referans kaynaklar hurafe oldu. Emperyalist
egemenlerin " retti i"

dini gerek sandlar. Oysa Badat,

Endls, Sicilya, am , Sem erkand, H orasan, Kahire, H erat gibi


slam'n bilim m erk ezlen inkr edilebilir mi? Bilimsel ve tek
nolojik birok bulu, keif b u rad an Bat'ya gitmemi midir?
dzlerce M slm an d n ad am / filozof nasl grm ezlikten ge
linebilir?
B a tlJa r, P l a t o n / E f l a t u n ' u b i l e M s l m a n l a r d a n r e n m e d i

01i?

E sk i Y u n a n b ili m in i y e n i d e n d n e n v e o n a z g n k a tk la r

ya p a n M s l m a n l i m l e r y o k s a y l a b i l i r m i ?
R n e s a n s o r t a l a r n a k a d a r A v r u p a 'd a y a z l m b t n a r i t m e r k ita p la r n n k a y n a H a r e z m 'n i n

(780-850)

H e s a b -H in d i si

mi?
O n d a lk
^

kesirler

s is te m in i

G y a s e d d in

C e m i d 'd e n

(1380-

r e n m e d ile r m i?

383

i btn esaslaryla
Trigononetr'' * ?
veniden ^ rn,ad'

MatematKte

yaratan "safir"! 9 7 6 'd a Muhammed bin

g e i l m e s i n i M sl m an lara

Ahmedketetma1^ ^ ^
Bat, s i m y a .a

Ebu'l Vefa Buzcani (940-998)

optiin ilk tohumlarn,


attlg1 gereinin s t n rtemezler.

d .. n c e s i n i / m o d e r n

borludur, bvr

^ S m a s m yap.yoruz;
Merine geti. Sadece

" a l k o o l " s z c b ile

b ir te k

Dou^n

sozcuk deil dillerine geen;

Batl 01 ohir Ziraat botanik, naren, zafran , su d a, kutun, nilfer,


kimya, ceor,
/
serap ve vzlercesi...
' Potasyum, aminoasit, sodyum , n itrat v e cvann retimini
kini buldu?
ee ilk su veren M slmanlar deil m i?
Katarakt, iek ve kzamk hastaln ilk kez Mslman

limlerden okudular; cerrahi m dahalelerde uyuturucu kullan


may, yksek atei souk su banyosuyla drm eyi, damardan
kan aktma gibi tedavi yntemlerini M sl m an tp adamlarn
dan rendiler.
Bugn sklkla dile getirilen, "in san bedeninin doal iyileti
rici yeteneim" ilk kefedenler de M sl m an tp adamlar deil
miydi? i delik ineyi 1256'da Al M ah u sen 'in bulduu gerei
reddedilebilir mi?
am da 1298 de len bn-i Al Nafis, Portekizli Servet'e atfedi
len kan dolam sistemini ondan 300 yl nce kefetti.
Kat daha Avrupa'ya girm eden S em erk an d 'd a kt fabrika
s vard.
buldu r 'lT mat^aa^1 Gutenberg bulm u! M atbaay inliler
itti

l 8r aracll lyla A raplara getikten sonra Avrupa'ya

Pusulay da G1 d'SAd0Ceharf0r ^
izledii seyirle B a h ^ ^

&yn y m a y baardl! Gy3


P u su la da aynen matbaann

Taberi'siz (839-Q9r>\
(- 1Q30) tarih v T
Mesudi'siz (. 956), bn-i Miskeveyh sz
BlZans dneminir
^anesi'ni yakarke ^
nel^r ald .

n'

d s n a b i i ij -g .

anCa^

k ad ar yazlabiliyor demek ki!


ktphanesi skenderiye Kttip'

m c o r a f y a s n n h e r y a n n d a k t p h '

b zerin d eM u h id d in A rab i'n in etk is*


ece M a s a lla r 'n m G oeth e'den MarqueZ 0

^ B a t . l yazarlar zerindeki etkisinden bahsetmeye gerek


AvrupalIlarn ok vndkleri klasik mziin sol , m k.

notay b i le U k M s l m a n l a r k u ll a n d
'
" Ve
Doru drst su kanallar, bile yapam.yorlard; tanm teknik

l,o h a tl

^ n i El Avam n "Kitab-l-hulase"sinden okuduklar, bilmi'


vor muyuz?
Kristof K olom b'un 1498'de H aiti'den yazd, mektuba gre
Amerika'nn kefi Ibn-i Rd'n kaydettii bilgiler sayesinde
gerekleti.
Ulu Bey'in hazrlad dnya haritasnn kif kaptanlara
rehberlik ettiini bilm eyen mi var?
hvan- Safa ile Darvvin arasndaki paralelliin, Bat'da
I878'de kurulduundan haberdarlar m?
te bn-i Tufeyl... David Hum e olmak zere Batl dncele
re etki etmi bir limdi.
Lamarck ve Darvvin'den yzyllar nce Cahz genel biyolojik
evrim teorisinin temellerini att. Yani Cahz, Darwin'in ncsy
d.
Nazzam, bn-i M iskeveyh, bn-i Sina, bn-i Haldun, Mevln...
Bu Trk ve slam dnrlerinin her biri deiik grlere
sahip olsa da, byk canl gruplar arasndaki evrimsel gei ko
nusuna kafa yordular, kalem oynattlar.
Erdoanlar da slam ' bilmiyor. Okul kitaplar dnda ne
okuduklar konusunda kukularm var.
"slam dm an" sandklar Mustafa Kemal kadar slam zerinde alma yaptklar sanmyorum.
Tarih: 27 Kasm 1916
Birinci D nya Sava yllar...
Mustafa Kemal Siirt'i teftie kt.
w,cfcfa
Alphonse D audet'nin Sapho adl r o m a n m iren
Remal yanm a yeni bir kitap ald: A lla h n k v
Yazan; vahdeti vcuda inanan,

urn^ ^

^ , n m nemli m 0_

f - t d e - s la m iy e adl dergiyi kara,


jttihatllann 1914'te
denist din bilginlerinden -kim ilerine gore ttin ,

Filibeli Ahmet Hilmi y d ,

e h i t l e gnde bitirdi,
ldrd ^emal kitab u S ^ kltabm zetim yapt.. Dn.
Nlu5,Tw tarihli gluSU volundan yryenlerin makbul ollb ' s

lbn' i

DnebiliyrmUSUkoSan Mustafa Kemal salt sava strateji.


c heden c e p h *J* uzmanlarn bile en nemli sava stra.
sin e k a f a y rm u y f wL

Hayat kavrama) a

ettikleri

M u s t a f a K e m a l s a d e c e sa v a

>.

r^;;ctiniiVOr.
boruya

bunu, kann o lu k o lu k a k t c e p h e d e k i a d r i i n d e y a-

p1' Mustafa K em al'i " A t a t r k " y a p a n b u s r e t i r i t e .

Srekli altn iz m e k z o r u n d a y m :
Erdoanlar, ne A t a t r k ' n e d e s l a m ' b i l i y o r .
Sadece s in ir le n iy o r la r ; k a b a l a y o r l a r . B y l e a n l a r d a E r d o a n
srekli ayn s zleri t e k r a r ly o r :

"'Bir yanana vur, br yanam ev irirsin ' anlayna da

sahip deiliz. Kusura bakmasnlar, yle y a n a k b izd e yok. Byle


yanak bizde yok. nk adalet bu d eildir."
^ usura b a k m a sn la r, y u m u a k b a l y s a k u y s a l k o y u n derpvir 1]U

^ ^ m e ^e ri la z n r. B i r y a n a n a v u r , b r y a n a m
b a k m a sn , y l e y a n a k b i z d e y o k . . . ' '

"Tendre l 'a u t r e T o u e ^ K 311 d 6 y m l a r a k d a i r d i :


sag yanam a v u ran a s
k i t e p t a y a z d g i b i ( M a t t a 5 ,3 9 )
Luka ncili- "B ir ^

11- ^ a ,

6 /2 9 )

y a n a l r u d a e v i r m e k a n l a m n a g e l i y r-

y a n a n a t o k a t a t a n a d i e r y a n a n e v ir "

M atta ncili,

01Devamen-n S3g y a n a k akat ^

4(l- : ve eper

386

SZe d e rim : Kty ^

Vurursa' ona tekini de evir-

' ln seninle mahkemeye

g id ip

senif1

mlegini almak isterse, ona abam da brak.


5 /4 1 :

Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa, onunla iki mil git

5 /4 2 : Senden dileyene ver, senden dn isleyenden yz eV irme sz hogr ve barn sembol.


Sahiden Erdoan m dini bilgisi zayf .
mam H atp'te K ur'an- Kerim dersinden ikmale kalm birinin bilgisi ne olabilir ki?
Buna ram en siz, Erdoan'n yapt dincilii eletirdiiniz
zaman sylemediini brakmyor. Bir rnekle bu meseleyi kapataym...
Alman filozof Kant'n, felsefe tarihinde zel bir yeri vardr.
18. yzyln byk ksmn kapsayan hayatnda Aydnlanma
dncesinin en kapsaml ve en tutarl sentezini gerekletiren
dnrdr.
Kant, B asit A k ln S n r la r in d e D m (1973) balkl kitabnn
sunuunda,' ahlakn pratik akl sayesinde kendi kendine yettii
ni ve hibir ekilde dine ihtiyac olmadm" yazd.
Din'in aklla snrlandrlmas II. Friedrich VVilhelm'in tepki
sini ekti.
Ve ne yapt dersiniz, (Silivri) cezaevine mi att sanrsnz? Hayr.
Kant'a m ektup yazd. Hristiyanln ve kutsal yazlann te
mel retisinin arptlm asndan ve aalanmasndan ne kadar
zldn belirtti m parator!
Bu kbarlk karsnda Kant mektubunda mecburen, "Yanl
anlaldm. H ristiyanha kar byk saygm vardr ve bunu e
itli ekillerle ifade ettim ," diye yazd.
m parator ile filozof ilikisi bundan 200 yl nce byle ge ek
leti. 200 yl sonra bir Erdoan'n "dincilem e" szn eletiren
lere yapm ad h akaret yok. Fark bu...
D nce tarihinde daha ok "siyaset bilimi" kurucusu olarak
kabul edilen M ontesquieu; "despotik devlet

kavramnn \ara

tcs deilse de, k avram n som ut bilgilerle gelitirilmesinde

yaylm asnda en etk ili d n r oldu.


Tm alm a la rn d a siyasal rejim ler ve iktidar so u n b u /t
rine y o u n laan , K an u n larn Ruhu eserinin yazar MonU. i
despotik hkm eti ve tanm lyor:

Bir k iin in k a n u n s u z , k aidesiz sadece iradesi ile kapris,.......... .

larak toplumu sindirerek ynettii hknu t M

fadesiyle; cum huriyet' erdem

ilkesine, m0Qat

Dn?Mlkesine ve despotik devletler ise "korku"ya dayan.


iler
1
maktadtfKorkunun ve uu

temsilcisi h e m b i l m i y o r h e m de h a |kln

eerlerini aaly01S

l S

i n

d in o l a r a k K e m a l i z m i a l m v e b a k a h i bir

h ,t hakk ta n m ay arak k i t l e l e r e z o r l a d i k t e e ttirm i ti,.


r f r ld v e 'n in yarnnda artk K e m a l i z m e v e K e m a l i z m

benze

tim le r e sistem lere y e r y o k tu r. K e m a l i z m n y e n i d e n kendi"i retmesi s z k o n u s u d e i l d i r . B i z i m i i n e n s t belirleyici,


slamn etkileridir. H e r e y o n a g r e b e l i r l e n i r . "

Bu nedenle u sz aslnda tm g erei g zler nne seriyor;


"ki ayyan yapt yasa m uteber o lu y o r d a inancn emrettii
bir gerek neden reddediliyor."
ki a y y a d e d i i k im ; A t a t r k v e n n ! . . .

Amac belli...
M iting s r a s n d a h a l k a s e s l e n i y o r :
"Y o lu m u z u n o r t a s n d a i n e k o t u r m u , y o l u m u z u
m enzile u la m a m z e n g e l l i y o r . n e i y o l u m u z d a n

k a p a ty o r,
n c e lafla,

usul u su l, s o n r a e v v e l a l l a h s i z l e r i n y a r d m y l a , a r t k n a s l o lu rsa,
nasl d en k g e lirs e k a l d r a c a z ."

Erdoan n nek"ten neyi kastettii o lu n u n nikh davetiye


sindeki tarihten belli:
"29 Zilkade 1421"
n F7

hUry,et devrimlerine k a r y e t i t i r i l e n b i r e v r e n i n r-

iyiyd i" d e c r '

^ e V r*m * ^ m a s a y d O s m a n l c a k a l s a y d d ah a

tedii o r a t n yd dn i t l ! l l r e n E r d 0 a n - T a r i h i m i z e h a y a l l e r i n i n is"R o m a n tiz m ara


B ilm iy o r ki..

v e n y r - D o l a y s y l a o b j e k t i f b a k a m y o rS U rd r y r -

baba l a n n d l n tk l ^ lnHer.k e n d n e m t a r i h i l e r i v e a i r l e r i b y k ya bir d e r e c e y e

kari *

A ra P ?a k u lla n la n t " - <!

t e m ' z ^ ' n i, s a f l n , a r l m s a k la m a '


' *l e r i k i y l l a r d a O s m a n l a y d n l a ^

P arlak s z c k le ri i r ' r u ' F a r S e d e b i y a t n d a k i s a h t e y a l d z '1'


n n d a v * h a tta g n d ' l r I e t r m e I e r i v e d z m e t a b i r ,e r yZ1'
388
y a am l i s a n n d a k u ll a n m a y z a ra fc1

t W o e & kendini bilgili gsterm e emaresi olarak rd

Trke,

A rap

ve

Fars

dilinin bo

gordu-

Trk'n tarad a, kylerde saklanan e s k i T v ^

aUlndaydl

diIine ehirliler burun kvrr oldu. Bu dili k a b ^ v r ! ' ^


Bylece 200 yzyl sonra kpaazde dili avdn T l ,
yabanc bir dil oluverm iti.
urklcr iin
Keza m n evv erler arasm d a Fransz yaam d, g , , , , nnin etkjn
olmasyla T rk d Franszca run kua.m as, alhndavd, . ,m
deil, arabesk bir dil ortaya kt.
Latin

harflerine

gem e

almas

Osmanl

dneminde

Tanzimat la balad fakat bir trl hayata geirilemedi Yan,

1928' deki H arf D evrm i'nin kk Osmanl'ya uzanr


Temel ise Fran sz htilalindir; 1789 devriminden nce, F r .s
snrlar dahilinde insanlarn yzde 4 0 ' Franszca konuabiliyor;
yzde 6's Fran szca yazabiliyordu. Devrim, Franszcav zgr
letirdi.
Luther, Kitab- M ukaddes'i Almancaya evirdii zaman sz
ckleri halkn y aay an dilinden almas, halkn dilinden yaz dili
yaratm aya alm as, A lm an dil birliinin temelini oluturdu.
Hepsi Latincenin iktidarm yktlar.
Dil, A v ru p a'd a aydnlanm ayla zgrlne kavutu. Etnolo
ji/dil bilimi 19. yzyld a niye dodu sanyorsunuz?
Bu aray tek bir u luslam aya filan indirgenemez, ok boyut
ludur. rnein O sm anlca, bilimin dili olamyordu. Mnevver
ler eski terim lerden tretm eler yapm ak zorunda kaldlar. Babanzade N aim B ey'in lm 'n-N efs'i gibi.
Herkes kendince bir yol bulm aya balad. Osmanlca lyor
du; gelecei yoktu. O ysa Trkenin yaayabilir olmas lazmd.
Bir baka yanl ise kitap konusunda; neymi.

Sanki ok okuryazar vard! Yzde 93 nn okuma vazmad yoktu


A ynca:
.
...
O sm anlca ile ok az kitap basld. Latin alfabesine gei un
kitap basm ilem i artt. Bunun tekn.. 1
Trkedeki sekiz sesli harf, Arap h a r f l o r y i e ^ r i t ^
meye allyordu. Tek bir h an

lu

edebiliyordu.
Basm evlerinde kitap dizgisi u ,

harflerinde Um 612
k ,rllt.nlulo byk/

'Pografik k arak te r gerekiyordu ^ _ <


' k harfler ve rak am lar dahi

votorli oluyordu!

zetle, dil
devam etseydi d e

, i basit bir olay deildi, "keke eski Tru .


^ konuda da son dnemin dini s y ,^
^

b ;r ey d e ild r .

a,rhkl PPUzm'
tarihimiz; niye dm an olahm? Yani,,.
Oysa. Osman11 1 ^
yazmayalm?
hata varsa neden m ^ ^Erdoganlar Ue farkl yerlerdeyiz.

Tanh0

Osmanl onlarn hayata bak yznden batt.

Ne demek istiyorum:
YU: 1580
Yer: stanbul/Tophane
Halk, veba-deprem gibi

.
felaketlerin

.
nedeni

olarak,

Tophane'deki "bilim merkezi"ni gsterdi. nk orada "melek-

lerin bacaklarna b a k ly o rd u . Padiah halkn tepkisinden kcrktu. "Dar el-Rasad el-Cedid el-Sultani" ykhp dm dz edildi.
Bu olay kimi tarihiye gre Osmanl'nm duraklama dnemine girmesinin miladyd.

A. Einstein diyor ki: Dinsiz bilim topaldr, bilimsiz din ise k e t


Ne demek istediimi...
Ve daha dorusu...

Bugn Erdoanlann bu kafa yapsyla Trkiye'yi nerelere s


rklediini bir rnekle anlatmalym...
Erdoan m tarihe nasl geeceini gstereyim ...
Tarih: 13 Nisan 2009
Ergenekonun 12 . dalgasnda Trkn Savlan' m evi alarm
ken, Mehmet Haberal, Mustafa \urtkuran, Ferit Bemay; Er:.
^ man ^ -c~ kT'ztrk ile Fatih Hilmioglu gibi rekte?
ve akademisyenler gzaltna alnd.
Birini...

HUm.^ 1, " " ^


m asasnda Se\+ii

- f !

n e d e t y a p ld . G re v e g e id te * *

Fakltesi-vleV^! M- v ^ dener- M alatya D arende t a * * *


..F^
e ^
r K P b u ld u .
'.0K ' 5 ^ etmitiihendi eyi, 05man

elem ara' ^ k lte d e U n t e


Sleyman Topr*k. ftedefc N *

emretti. Kendisi, bu iaril


ndl larikatvla irtibat k u r m * *
s e ta v o , - c a tm d e ^ n a u r a m * ! * ,

^Potda. tankatm ^

39o

ld C^ a n Hulusi Efendi Y--^

alyla ba toplad, balarn faklte yerine Vakf'a ,w ,


dlg belirtiliyordu.
Kcan)stelik ba toplanarak yaplan faklte binalan niver^
nir* de i d l bu Val f'a aitti! Ve
baka bir eitim kurumu
iin kullanlmasna da jzin vermiyordu.
Yetmezmi gibi, eyh Hulusi Efendi'nin yeeni faklteye eenel sekreter yaplmta!
Hilmiolu, 1993'te alan faklteyi 2001'de kapatfa.
Tarih: 17 Nisan 2009
Ergenekon savalar, Prof. Dr. Hilmiolu'na Darende lahiyat
Fakltesi'ni neden kapattn sordu:
"phelinin adresinde elde edilen ve 200'den 211'e kadar nu
maralandrlan 'Es-Sevid Osman Efendi Vakf' ile balayan 'Aye
Sddka Hanm Yksek renim Kz Yurdu' ile biten dokmann
vaplan incelemesinde: Es-Se;id Osman Efendi Vakf'nm kuru
luunun, amalarnn ve kametlerinin anlatld dokman hak
knda sorulan soruya vermi olduu cevapta;
Darende ilesinde niversiteye bal ilahiyat fakltesinin bu
lunduunu, bu fakltenin binasnn renci yurtlan ve lojmanla
rnn bu Vakf'a ait olduunu, bunun da ynetim asndan baz
sorunlar dourduunu; YOK n fakltenin merkez kampse ta
narak kademeli olarak kapatma karan aldm; bu vakf ynetidleri ile yap grmede kendilerinin bu konudan rahatsz
olduklarm belirttiklerini; ahsnn da eer niversitenin kullan
mnda olan binalan niversiteye devrederlerse kendilerine Mes
lek Yksek Okulu aacam sylediim; bu dokmann o Vakit a
ait dokman olduunu syledi.
Hilmiolu'na bu konuyla ilgili ok soru yneltildi...
Osman Hulusi Efendi Vakf dokunulmazd. Kenan Evren
bile, eyh Osman Hulusi'yi 20. asnn filozofu ilan etmiti- Dar
beci Kenan Pasa'nn vcelttiine "Rektr Hilmiolu n
Sunabilirdi?
Tarih yazacak:
Ergenekon'dan, darbeden deilProf. Dr. Hilmiolu'na lahiyat Fakltesi'ni apa

cnmn-

dan 23 yl verdiler!
r a n * # .-

y u *

" "

ekletirdiini de elbet yazacak.


391

n iv ersited ek i p r o f e s r s a y s n y z d e 8 1 ; d o e n t s a y 1Sln,

v-zde 95 artrd

^ den uluslararas bilimsel yayn srala-

^ T * n n niversitesi; 78 niversite iinde sekizinci, devmaSm '"teleri arasnda ikinci sraya ykseldi.
let;1C e rs,.e n in Turgut z a l Tp M erkezi'nde Trkiye'nin ilk
jrjd ier naklini yaptrd. Onun dneminde, 150 dolaynda ka" 4 , d rt b b re k ile 1 0 0 'd e n f a z l a k o r n e a n a k li y a p ld . Canl

id karacier naklinde, Avrupa'da birinci, dnyada ikinci idi.


Eczaclk ve gzel sanatlar fakltelerini; konservatuvar ve

- bana dil hazrlk okullarn kurdu. Rektrlk ynetim binas


>002,2 bin 500 m2), eitim fakltesi (2002,11 bin m 2), ktphane
2 03,7 bin nr), 700 kiilik kongre kltr merkezi (2003,7 bin 500
nfK bilimsel aratrma merkezi (2004, 3 bin 200 m 2), mhendis
lik fakltesi binas (2006, 25 bin m2), yabanc dil hazrlk okulu
2007, 6 bin 500 m2), eitim fakltesi akll snf (2007), 208 adet
personel lojman, konukevi, sosyal tesisler, kz ve erkek renci
vurtlan, ak kapal spor alanlar, meslek yksekokullar binas
vb. vaptrd.
Hlmiolu'nun Silivri Cezaevi'nde neden lme terk edildi
ini anladnz m?
iddet hep bir ideoloji yerletirmek iin yaplr.
Tarih: 18 Mays 2012
nrdoan, nn niversitesi lahiyat Fakltesi'ni trenle at.
-=~Se\ id Osman Hulusi Vakf, at okullar ile kz ve erkek
- p Tid \urtlanvla eitim" faaliyetlerine devam ediyor.
ite geldiimiz yer buras....
t

-aki o kafa sanyor musunuz ki sadece Topharasathaneyi ykt!..


E r to g a n ra s a th a n e y k m a d ; h e y k e l y k t.

,
^ 'k e lle r i

i vaid (s 82 j

1,1 ayatlm yazd Yem yeil eriat Bembeyaz Degenklerinde Adyaman N em rut D a'n d ak i
Z8nne son vermek i in ykmay d n d k le r i-

t-d c^ n , KarO t*
- "ucuh^" ri^j 1
r^ 4 esmi

" W , Hevkd

e^lrr,et Aksoy'un

yapt

"nsanlk

VC y,kt,rdl-

a,kladl: "Heykelin ne olduunu az k


" 'S * ' ^ i r yetkisi kullanma! iin illa g * 1

p a tlar mezunu olmak art deil. arkl ^

vatanda?3 'Beendin mi?' diye soruyorlar. KonservltuvarT


nu musun diye sormuyorlar. O arkada (Kars AKP eski Bded
ye Bakan neden yemden aday yapUmadtf nk
vaslflar O a r k a d a ta y o k tu . M u h a fa z a k r d em o k rat a n l a y .

uyrnad im b u d a h a a d a y g ste rilm e d i. H eykelin b u iu n d u fo


yerl biz ik tid a ra g e ld . im iz d e te m iz le m e y e baladk. K am ula

trmalarla S e y y id H a a n el H a ra k a n i t rb esi v e cam isi ortava


karld- C a m in in k u b b e si ile h e y k e lin b u lu n d u u tepenin yk

sekli adeta e it. z e r in e b ir d e 4 8 m etrelik heykel var. Tarihi


esori glgeleyecek bir inaata izin veremezsiniz." (13 Ocak 2011
0 liy e t)

Ne diyordu:
"Ben gelierek deitim."
ocukken ettii kfrleri hep tekrarlad:
"erefsizler" dedi...
"Kes ulan sesini" dedi...
'Sana nokta koyarm" dedi...
"Otur ulan oturduun yerde dedi...
"Anan da al git lan" dedi...
"Edepsiz" dedi...
Hi "bilim" demedi.
Gerei aramad...
Kendine kafasnda baka bir "gerek" yaratt.
Wikileaks'teki ABD kriptosunda u yorum yazl:
' Erdoan bazen, Trkiye'yi ynetmesi iin Tann buyruuyla
grevlendirilmi biri gibi evresine hava yayyor. Hl mutlak
gce susamas dinmedi."
Kriptolarda, Erdoan'n mesihi ruh halinin ABD lilerin pe
houna gitmedii grlyor.

393

B l m : 1 2

ERDOANIN EKMEK K A R N E S

Tarih: 10 Austos 2007


Babakan Rerep Tayyip Erdoan, A nkara Subayevleri'ndeki
konutundan; Aksa Camii'ne gitti; ve yam u r d u asn a katld.'
imiz Allah'a kald...
Erdoan'n "karnesi" bu gerei yzm ze v u ru yor:
Trkiye'nin d borcu:
2002'd e ; 129.592 milyar dolard.
2013'te; 388.243 milyar dolar oldu.
bor, milli gelirin y zde 40'n geerse o
l k e i i n k r m z a l a r m verilmelidir. Trkiye'de oran yzde 53!
Cari ak 2013'te Cumhuriyet tarihi rekoru krd: 83 milyar
dolar.
Kii bana den bor:
2002'de; 1.963 dolard.
2013'te; 5.105 dolar oldu.
D n y a k rite ri u d u r ;

2002'de 1.03 lira, bugn 4 lira.


Benzin, 2002'de 1.66 lira, bugn 5.12 lira.
Motorm, 2002'de 1.30 lira, bugn 4.65 lira,
up, 2002'de 15 lira, bugn 75 lira.

E k m e k , k ilo su

idi; 2013te 1 d o la l 022^


frlad.
/ " p

yaPldll 2002' de 1 dolar 1-412 lira

1 eUr 1 42 !*ra ldi; 2014 banda 1 euro 2.87 liraya


i

u rk

p aras

para birimi oldu Para


atl,masY^a birlikte artk uluslararas
nru ykseltti; her sevH Z. Sa^^ln^n yeniden kazand, itiba Ekim 2008)
R nem^si deerini yeniden kazand."
lira -----1,------1 8an Cret net 846 lira * Uort
H rt knn
W alk snr, 1.167
1 167
1 Ad Sle v m I^ E ^ in'd-

bas ^Mrccek' "r* t nd Chlm^ ls C o ah T .^du ENSA diye irketi vard; Kanau Trkiye almaH i sn*ar
milvar r
anlat; Trkiye'ye yam ur bomMSF,
30 ^i^yon d o r r . Keban
dolduraym " diyorve b^bakani
' lg ri 207'df>"Heri
, yagm ur bobas sat. Biri, 1973'te
394
tm krasinin" simgesi AKP genel bakan

12

m i l v o n 2 2 5 b i n k i i, a y l k 3 7 6 l i r a g e l i r l e y o k -

Trkye t,e l Z n u ^
k Snr a ltn d a y a y o r .

^ n n

tasarruf, y a t r m

o ra n la r;

p e tro l

k riz i

ve

K b rs

yaand 1 9 7 4 ile a y n d z e y d e ! m a l a t s a n a y i i n d e

d z e y i m i z 1 9 5 5 s e v i y e s i n d e !1
T rkiye'de a l a n l a r n y z d e 4 8 . 8 'i n h i b i r s o s y a l g v e n c e s i

T a rm s e k t r n d e b u y z d e 8 6 .7 .

Tiim a l a n la r n y z d e 6 9 'u n u n e v i n e 3 0 0 0 l i r a d a n a z p a r a

sjirivor.
Her 1 00 m e m u r d a n 9 7 's i n i n b o r c u v a r .

2002'd e

to p la m

k red i b o rc u

6 . 3 0 8 m i l y o n i k e n 2 0 1 3 't e b u

^33.661 m ily o n a f r l a d . n s a n l a r " t k e t i m c a n a v a r " y a p l d .


m ilv o n y u r t t a n t k e t i c i k r e d i s i v e / v e y a k r e d i k a r t b o r
cunu d e y e m e d i i i i n b a n k a l a r n " k a r a l i s t e s i " n d e o l d u u a k
land.

5 k y l d e n

3 ' h a c i z k s k a c a l t n d a .

2 0 0 2 -2 0 1 3 y l l a n a r a s n d a T r k i y e 'd e d k k n k a p a t a n e s n a f
ve san atk r say as 1 m i l y o n 2 6 1 b i n 7 2 2 .

2002'd e 6 m i l y o n id i,
b a n k a l a r a b o r c u 2002

cra d o s y a s a y s

im d i 1 5 m ily o n .

V a ta n d a la rn

y ln d a

47

m i l y a r lir a

iken. 2 0 1 3 \~l m a y s i t i b a r i y l e 8 9 0 m i l y a r l i r a y a u l a t .
C e z a e v in d e b u l u n a n l a r n y z d e 3 8 . T si c r a v e fla s K a n u n u 'n a
m uhalefet s u u n d a n .
1 9 8 0 'd e n f u s u m u z 5 0 m i l y o n , s e n d i k a l i i s a y s 2 .5 m i l y o n .
-0 ^3 te n f u s u m u z 7 5 m i l y o n , s e n d i k a l i i s a y s 6 0 0 b in .
S e n d ik a la m a

o ram

yzde

8.

F i n l a n d i y a 'd a

yzde

70.

talyad a y z d e 3 5 .
Bu k a d a r d e n s e n d i k a l a m a o r a m n a r a m e n , t o p l u s z l e -d e n y a r a r l a n a n i i , y z d e 5 .4 .
Peki i i s a y a s m a z a l y o r ; h a y r !
2 0 0 2 'd e 3 8 7 b i n t a e r o n i i v a r d .
2 0 1 3 'te 2 m i l y o n t a e r o n i i v a r .
Tek b ir o m e k v e t e r : G e e n y l i n a a t s e k t r n d e a l a n 1 m il6 0 0 b in i i d e n s a d e c e 4 1 b i n 4 1 4 ' s e n d ik a l.
T r k i y e 'n i n b y k b i r t a e r o n l a m a s o r u n u v a r . B u k e n d in i
^ e c e y o k lu k k ri te rin d e g s te rm iy o r. l y o rla r.

5i?bakan EM an. 8 Ocak 2007 de Trkiye hracatlar Meclisi'nde, "ihracat yap


mayan tek bir imi2 kalmad" diyerek Hakkri Yksekoval "beyaz rehcler" gu395

2 0 1 3 'te 1 2 3 5 i i l d . Y a n i g n d e 4 i i h a y a t m k a y b e d i y 0r
B u n la rn o u n l u u h i b i r g v e n l i k n l e m i n i n a l n m a d i y er[
le rin d e a l a n t a e r o n e m e k i l e r .
le n le rin 1 0 6 's k a d n v e o u b a r t l ! ( A l n s i z e b a r t l
b a c la rn z n g e r e k i l e r a c s h a l i , a m a h i k o n u m u y o r l a r . )
le n le rin 5 6 's - k i b u n u n 1 8 ' i n i n y a 1 4 ' t e n d k - o cu k
iiler.
S o m a 'd a le n 3 0 1 i i y i u n u t m a ; o u t a e r o n ! l m n e al
y o rla r n k .
Tek b a n a S o m a k a t l i a m b u n u n e n a c g s t e r g e s i . a rtc
m ? H i d e il...
2 2 K a s m 2 0 0 3 : K a r a m a n ' n E r m e n e k i l e s i n d e g r i z u p a t l a m a
s:

10 l .
8 E y l l

2 0 0 4 : K a s t a m o n u 'n u n K r e i l e s i n d e m a d e n y a n g m :

19 l .
2

H a z ir a n 2 0 0 6 : B a l k e s i r 'i n D u r s u n b e y i l e s i n d e g r i z u p a tl

m a s: 1 7 l .
10

A r a lk 2 0 0 9 : B u r s a 'm n M u s t a f a k e m a l p a a i l e s i n d e g riz u

p a tla m a s : 1 9 l .
1 7 M a y s 2 0 1 0 : Z o n g u l d a k 't a g r i z u p a t l a m a s : 3 0 l .

8 O cak

2 0 1 3 : K o z l u 'd a g r i z u p a t l a m a s :

l .

Ve S o m a ; 3 0 1 l .
Ya h e m e n h e r g n h a b e r b i l e o l m a y a n m a d e n c i l e r . . .
B ir k ii... k i i... o l u n c a h a b e r d e n b i l e s a y l m y o r l a r a rtk .
O y s a te k te k t o p l a n d n d a .. .
2 0 0 3 - 2 0 1 4 y l la r a r a s n d a 1 . 4 0 0 m a d e n c i l d .
E lm a d e il, a r m u t d e i l , b i l y e s a y s d e i l ; i n s a n .
1 .4 0 0 in s a n , i n s a n m z , y o k s u l u m u z .
B in d r t y z m a d e n c i n i n s o r u m l u s u A K P h k m e t i n i n e k o
n o m ik p o l iti k a la r d r . E r d o a n b u n l a r i i n i k t i d a r a g e t i r i l d i ; b u n
la r iin h e p k o r u n d u , k o l l a n d .
B e d e lin i h e p b i r l i k t e y a y o r u z . . .
O ise ...
O

E rd o a n , h e p a y n y a n t v e r d i: M a d e n c i n i n k a d e riy d i b

l m le r. " T e d b i r l e r a l n a c a k " i d i ...


M a d e n c i l y o r ... D a h a f a z l a k r h r s h i b i r t e d b i r a l d r m
y or.
D i e r y a n d a ...
A K P d n e m in in e n e rji k r a lla r s e r v e t l e r i n i k a t l y o r .

396

Trkiye'de 110 bin ile 130 bin arasmda kle olduunu biliyor
m uydunuz? 162 lke arasnda klelikte sralamamz 90',nc,
Trkiye'de brakn resmi uyduruk rakamlar, 5 milyon iS7
var.
Trkiye i bulma kurumuna bavuran kii says 2013'te 2
milyon 747 bin kii.
Trkiye'de alan her 100 kiiden 40' sigortasz.
Nfusun yzde 85.9'u "evden uzakta bir haftalk tatil" yapamyor.
Nfusun yzde 78,8' "ypranm ve eskimi mobilyalarn
yenileme ihtiyacn" ekonomik nedenlerle karlayamyor.
nsani gelimilik sralamasnda Tanzanya, Katar, Birleik
Arap Emirlikleri, Andora, Ermenistan, Ekvador, Barbados vs'nin
arkasndan geliyoruz. (Oran; 12 Eyll askeri darbesi dneminde
1980-1990 arasnda yzde 1.85 iken, 2010-2012 arasmda yzde
0.95 oldu!)
136 lkeyi kapsayan kadn erkek eitsizliinde Trkiye 124.
lke. (Suudi Arabistan' getik; onlar 127. srada!)
Trkiye'de 15 ya st kadnlarn yzde 12 'si okuma yazma
bilmiyor. niversite mezunu yzde 9.
Trkiye ortalam a eitim sresiyle 187 lke arasmda 127'nci.
Trkiye milli gelirinin yzde 2.9'u eitime gidiyor. Arap coraf
yasnda bu rakam 3.9, Kba'da 12.9, Moldova'da 9.1.
Kendinden en az 31 ya byk erkeklerle evlenen yalar 1619 arasndaki kzlarn says 7 milyon 163 bin 931. Trkiye de 15
ya alt gelinlerin resmi says 181 bin 36.
AKP dneminde kadna iddet yzde 1400 artt. 2002-2010
yllar arasm da fuhu sulan yzde 220, rza geme ve ocuklara
cinsel taciz sular yzde 125 orannda artt.
Kresel bar endeksi sralamasnda 162 lke arasmda 134 n
cyz. ki yl nce 127'nci idik. (srail, Irak ve Suriye den biraz
iyiyiz:!)
, c,,
Yolsuzluk ve rvet sralamasnda 176 lke arasn a
nc
sradaydk.
Tabii bu 2012 endeksi. Ayakkab kutulan, para sayma m< ki
neleri ve ortaya salan tapelerle srann en ustune kaca
dan eminim!

rW * tid a -

ra gelen Erdoan, 250 milyon dola


397

(j

k ' I
v v ic v e y a

d*.

iz n iy le o y ltla n

k u m a r d a 'l i i r k i y e t j

10 h u m a r a , i d d a a v e S p e r 1 o t o A K I * d o .n , ^

o la

' *
1

v* ' v o K i v i s a y s 7 k a t a r t t

lim iti g e n ^ r i te v ik e tm e k

C ia y a n o y u n la r n n

" | j

i i n (> ,5 k u r u s a C*k n i s l . . r

r,

t r > * * rd e n b u b e k u r u c u b u lu p o y u n o y n a m a k ta d r .
^

^ a s n

z g rl n d e

U ny a d a

195

lk e

a ra s n d a

120.

s ra d a y z

h a p is h a n e le r in d e e n o k g a z e te c i b u lu n a n lk e y iz

n te r n e t k u lla n m z g r l n d e A n g o la , K rg z is ta n , T u n u s
u a n d a , K a m b o y a , L ib v a , N ije ry a . M a le z y a v s . b i / d e n d a h a z
g r 1
A v ru p a in s a n
y o n

e u ro lu k

a la ra k
I

H a k k n M a h k e m e s i 'n i n h k m

v e rd i i M

m il

t a z m i n a t n y z d e 4 0 ' n T r k i y e d e d i . E n o k d a v a

k a r a lis te v e g ir e n lk e T r k iy e o ld u . (1 6 b in 9 0 0 b a v u -

ru )
P o lis

s a y s

130 b in d e n

27

b in e k a rld . D n y a

k in c is i o l

d u k .
N e c ip

H a b l e m i t o g l u n u n

D i n k 'i l d r e n l e r i n
E v in in

n n d e ld r le n

o tla trk e n ld r le n
r le n

k a tili

h la

b u lu n a m a d ;

H ra n t

a rk a s n d a k i d e r in y a p o r ta y a k a rla m a d .
12 y a n d a k i U u r K a y m a z , k o y u n

1 2 y a n d a k i C e y l a n n k o l , M u l a 'd a l d

n iv e r s ite re n c is i e rz a n

K u r t , D i y a r b a k r 'd a l d r l e n

n i v e r s i t e r e n c i s i A y d n E r d e m 'i n
B e r k i n 'i n , A li s m a i l 'i n

k a tille r i y a r g d a n k a rld .

v e d i e r G e z i d ire n i i o c u k la rm z n

d a !
A K P
a te

ik tid a r d n e m in d e , p o lis in v e g v e n lik g le rin in

so n u c u

3 8 8 k i i y a a m n y itir d i; 121

m e y d a n a g e ld i; to p lu m s a l o la y la rd a
E rg e n e k o n -B a ly o z
g u

d a v a la rn d a

a t

fa ili m e h u l c in a y e t

4 5 k i i ld r ld .

y z le rc e

in s a n

m a su m

o ld u -

b ile b ile c e z a e v le rin d e r t ld .


T r k i y e S u r iy e ile s a v a n e i in e g e tir ild i.
T o p ra k la rm z d a

G a z i a n t e p 't e

El

K a id e

v a ta n d a la rn

G n e y d o u 'd a k i g v e n l i k
ta n la n

tra fik

te r ris tle ri

c irit

a ty o r.

H a t a y 'd a ,

lm e s in e n e d e n o ld u .
P K K 'y a b r a k l m d u r u m d a ; m i l i

k o n tr o l y a p y o r.

I r a k y n e tim iy le , s ra il y n e tim iy le k a v g a l.
U y d u ru k
A z e r b a y c a n 'a

K a fk a s

p o litik a s y la ,

n e

E r m e n i s t a n 'a

n e

d e

y a ra n d .

s t a n b u l g ib i m e r c e e h ir le r d e b e n z e r o la y la r b ilin iy o r a m a ta r a d a n e le r y a ^ n d A n r b il i y o r m u s u n u z : 3 8 y a n d a s e k iz a y d r i s i/ e s n a f O s m a n iy e li D a s ta n
Y l d r m , t v v i t t e r 'd a F r d o g a n ' e l e t i r d i i i i n e v i p o l i s l e r c e b a s l p g z a l n a a l n d

398

Erdoan'n Trkiye'yi getirdii yer burasdr


Trkiye'ye P atriot yerletirilecek haberleri kt. Erdoan 12
asm 2012'd e "B en im bilgim olm adan hibir ey yaplam az.
ddialar tam am en aslsz" dedi. 2 1 O cak 2013'te Alm anya ve
H ollanda'dan Patriotlar T rkiye'ye geldi. Erdoan, "Trkiye
jsjATO top ra d r" dedi.
ahu?

Erdoan, 2 8 u b a t 2 0 1 1 ' d e " B y l e b i r s a m a l k o l u r rr.u

MATO'nun n e i i v a r L i b y a ' d a ? B a k n T r k i y e o l a r a k b i z b u n u n
karsndayz" d e d i . 1 9 M a r t 2 0 0 1 ' d e N A T O , L ibya'y bom bala
m a y a b a la d . 2 0 M a r t 't a E r d o a n , " a s k e r i m d a h a l e r i r b r ar.
n c e s o n u l a n d r l m a s n , L i b y a 'n n b r a r e v v e l i s t i k r a r a k a v u

turulmasn d i l i y o r u z " d e d i v e m d a h a l e y e g e m i v e u ak g - d e re re k d e s te k k t.

Suriye lideri E s a d

"k a rd e ;

idi; 3 N i s a n 2 0 0 7 d e

Olimpiyat S t a d n n alnda, "d n y a bir y a r a k a r d e r

bir y an a" d iyord u !


Peki....
N e o ld u d a s a n d k d e m o k r a s in in , z g n le m e n in

35

: V

h a lin e g e ld i. O y s a n i h a i h e d e f , z g r l k t r.
N e o ld u d a T r k iy e b u d e r e c e g e rile d i

g e ririle H

O v s a ...

11 y ld a 1.2 tr ily o n d o la r v e rg i g etirisi to*p4aola.


2 0 0 3 'e

k a d a r to p la n z e lle tir m e g e liri S

S a d e c e 2 0 1 3 't e k z e l le t ir m e g e liri
A K P d n e m in d e t m

2 .4

m ily a r

m v a r a : :

z e lle tir m e g e liri 4 6 -? m ily a r -fc u z n

frla d .
Bu p a ra la r n e re d e a rk a d a ?
T ek

v n d k le ri

M arm aray m

to p la m

p ro e

P ^ * /

ben stne kovaym- 10 milyar doUr! \ o . c r


AKP dneminde toplam yol art lSVi*0 '

kmetlerinin yapt yol yapann ancak y*kaUv k .


1960-1970 (C H P- Adalet Partisi'
Ortalama yllk Trkiye ekonomi 12 * > ' * * *
10 senede toplam ast. t ve hi >o
1970-1980 (AP-CHP-MSl-Ml
Ortalama yllk Trkiye ekonoms^45*
_ ^ ^
10 senede topav. asta t ve s.v w

da

1980-1990 (Evr^n+OraO

Ilk T r k i v e

ek o n o m isi:

v:
,w

75 m ilyar d olar

yo1 art,?,: 1 3 0 0 0 km

a : ID 'I j j y ^ ^ o n o m i s i : 190 m ilyar dolar


s a ,h i y o 1 a r , , , : 1 0 0 k m
'*014 ( A K P )

\W

rtlima yllk Trkiye ekonomisi: 500 m .lyar d olar


^
lHklori hatlar ile beraber toplam yol a olan 12.000
km IH. bugnn Trkiyesi'nin yzde 1 0 'u olan 1970'ler
UI klx
ndeki Ecevit Demirel MSP koalisyonlarnn yap tg, yol
eriemedi.
-\vnca 1990-2000 aras 10 senede yaplan 1500 km gerek e

u /u n lu ftu n a

hirleraras otoyollara, AKP 12 senede ancak 250 km ekleyebilm htr.

AKP dneminde Trkiye'nin ne kadar lletiini grm ek


iin oogle haritasn ap baknz. Halbuki eskiden yeili sevivordu. 1996'da stanbul ehir planlam aclaryla toplant yapp
basna yle demiti:
bu ehri ld rm ek , bitir
m e k v e k a t le t m e k t ir . " E r d o a n 'a hl lkenin yars inanyor!
E r d o a n h e p v n y o r : ' T r k i y e bugn d n yan n en byk
s t a n b u l'a n c k p r y a p m a k ,

17. e k o n o m is id ir / '
T r k iy e 1 9 8 6 'd a d a h a i y i y d i ; d n y a 1 6 ' n c s i d i ! H i b e e n i l
m e y e n 1 9 7 9 'd a d n y a n n 19. b y k e k o n o m i s i y d i .
P a r a la r n e r e d e a r k a d a ?
B ir k s m , a y a k k a b k u t u l a r n d a !
B ir k s m , y a n d a t a n z e n g i n y a r a t m a y a g i t t i .

Bir ksm vahi kapitalizmin eseri; serm ayesi bollaan -tpk


Osmar'da olduu gibi- Trkiye'ye gelip p arad an p ara kazand.
m bizim kompradorlarn cebine gird i; T rk iy e'd e
20f)2'de d kii dolar milyarderiydi; bugn 44 kii d o la r m ilyarB u n a s l o ld u :

J ^u s u n u n

yzde 10'luk en zen gin tab ak as lke ge-

n
a^r^(n, en yoksul tabakas y z d e 1 0 'u n p a y 1
^dece yzde 2.2'de kal,yor.

Elifind*
dneminde
* } rj

Paylatramayan; gelir dalm adalet^ l k e l e r i n d e n biri haline Erdoan

^ d a m n b u lu r s a n "
nd an y ^ z d e
V

I r k i y e 'd e p a r a k a b a r t m a k k o l a y ; y u r l-

2-5 f a i z l e p a r a a l ; b u n u y e d i kaln a yzd^ 1 7 .6

d e v l e t i n e s a t v e a r a d a k i fa rk c e b i n e a t! Y ld a 1 5 m ily a r

ile e b l p d o l a r m i l y a r d e r i o l u v e r i r s i n i z ,'..
b ^ e d e m i ti b a b a k a n l k k o l t u u n a o t u r d u u ilk g n l e r d e :

"Elli kiinin m enfaati iin elli m ilyon nfusu hibir zaman


feda etmeyeceiz." (5 Tem m u z 2003)
Ne yapt ortada...
retm eyen, i s t i h d a m y a r a t m a y a n v e f a k a t k r e d e n b ir s e r
maye t r o l a n n e o l i b e r a l i z m i n / v a h i k a p i t a l i z m i n k itle le ri bu

jerece y o k e t m e s i n e r a m e n ; b u s i s t e m i n t e m s ilc is i E r d o a n ' n


srekli s e i m z a f e r l e r i k a z a n m a s n n s e b e b i n o d i r ?
Sorunu kendim izde aram alyz...

Kimse suu bakasnda aram asn!...


Herkes dnsn:
Hibir derinlii olm ayan bir politik figr olarak Erdoan, na
sl byk ynlarn "k ah ram an " haline geldi?
Evet...
Tm zorluklara ram en elinizdeki kitap; kafasnda bu soruya
yant arayanlara yardm c olm ak iin yazld...
Sonsz...
Erdoan'n 21 ubat 2 0 0 4 'te Siirt'te syledii o cmle olsun:
"Bu lkede fakir fukarann garip gurebamn aln terim kimler
smrdyse bunun hesabn verecektir...

DZN

320, 326, 332, 339, 340,


341,
344, 346, 348, 357,
359, 360, 366, 372, 373,
392-400
Adem Batrk 164

1 & lH6'
r

DirC
= __ rn e*0tar'

>. ~
?;
>
r ' S*
r a- 2& * *
^

r ~ 3fc,
^ 33*S '
^ ^
- c ye
xr

m .1 ?
Ttrcc^ 1
-tT TiKn tUmu**11*
T-*rt l ^ ^ 3 1 ^

-k

* 5

2 5

7 *'
_
* f 7* 2

**
q.

"

" ^

,m 2 2 6 ,

5 | * S

a s a s s
153,250

AfadufiahjnanEsmener63
A bd u rrah m an G u rse s
Efendi 110
A bdilaziz M ecd Tolur

66, 69, 70
Abdiaziz z a tla n 1 5 2
A bdilhkim A rv a s i 108,

A
a ,*ran*
^
ite h Vfh. VfU. 21li,
3 ..a m
nB: c 3 M 71,7b, 97,
% im . m m , m ,
\ r m m , s, i 6,
i r H 12L 121, 122,
134 I2fc 129. 13, 139,
L, 41,151, m , 183,
ME W ?<*.2C,2C2,
20S 2C5 21C.211.212,
213 2K. 215,216,217,
2 r 2 ! 9 222 223.225.
22t22~ 22S.232.234.
2 B 2 * . 2 S> 239.24
-3*> 250.25; 25 258
2**. 2*0 263,267,270,
r * * 2*> 2*9 2%,
293 2<H VH *ft5
* * Vv *27 ]% V0
* 1 * . 303
322
***1
7]
,l1*^ Anv*

237.233
A bdlkadir A k su 132,
M , 253
A b d lk ad ir E m in n e n
197

159, 335
Ahmet A ltan 139, 254, 355
Ahmet Am i Efendi 68
Ahmet Burak Erdoan 15,
31,32, 113, 169, 170, 171,
194,196, 197, 261, 263,
264. 265, 266, 268, 295,
318, 325, 331, 335, 336
Ahmet alk 297
Ahmet Cengiz 345

A b d lv eh ap G a z i 3 7 4

Ahmet C evdet Paa 316

A bidin N esim i 70, 71

Ahmet C iner 349

A bdn T op b a 343, 344

Ahmet D avutolu 48, 234,


276

A braham H . F o v m a n 1 8 9 ,
216, 223

Ahmet Efe 109

A. C m a h n fclu h8. h9, 7 0

Ahmet Erdoan 1 1 ,13,1 5,

A daiet P a rtisi (A P ) 7, 3 9 ,
5 5 , 7 6 , liN ,

fti, } *)

P artisi ( A k P ) 14 2x. 2

.S. S 5*
^ ^ * . 110 , 3H

n^ 2 J2 i 12:

12*4,

N . 3S 4() j ^

j^

lNI ^

1 7,1 8 , 19, 22 , 23, 24, 25,


27, 28, ,30, 33, 34, 39, 43,
4 7 ,1 3 7

A dalet ve k a llu n m a

Ahmet Ergn 83. 132, 162,


1*4, 308, 309, 313
Ahmet H akan 190
Ahmet H am di Pnarck
1 \\ M

iftS ^

Ahm et I IMmi W
Ahmet Kava 173

2 r r *
;

* *

A h," 1 K\uU\ I fpndi 342

- 'i: m T

M ahm u t nl 341
Ahmni M
c) 7 | $>9
A ,' m c i

ns

>o

110, 203, 372


Adnan O ktar 95
Afet Gne 225, 243
Ahmet Akif 15
Ahmet A lbayrak 132,144,

A h d lkerim S u ru ? 111

; 4
'S * * '* " *

Adem Ik 11
Adem S o z e r 161
Adem Yavuz Arslan 280
Adnan Aca 172
Adnan Er 23
Adnan M enderes 75, 109,

. N

r '-

*> .
s

v * 'v* j s i
^
'Hv V), v , - N' .'Nfi
VIN
*0. V

Ahmoi Mc, ,|c 1 y ,* p , 2f^

Ahmoi M* x ?a t pnahogm OH
Almc 0 7 h a tO l^
Aln,u l V nK uf 4 *

t jasih Tay?1 2 3 7

sanemi
. ^ T e k d a l >03' 12 '
<

^ ^ n A r s l a n l 09

A^ 1 Yasin 220
^
ivaeddin 107

28,290

J L S s , 229, 230
^ 1*

62- 63, 65, 67, 75 ,

Analar Demei 62, 65


Aksaray ktisat ve Ticaret
yksek Okulu 59,60
Akemseddin 66,371, 378
Alaattin Kamerolu 136
Alaeddin Cemil 69
\jan Makovsky 185
AlbayrakA.. 147,149
Albay WoIther 232
Albert Wohlstetter 257
Aldo Kaslovski 180
AJemdaroullar 14
AliAaolu 271, 295, 310,
312,314
Ali Babacan 275
Ali Bavramolu 139,183
Ali Bula 63,153, 249
Ali etinkaya 22
Ali Cokun 132, 133,184
Ali Erdoan 17
Ali Fevzi Bir 172
AHFuat Y lm a z e r 246
AGlbaran 31
Ali Gler 83
AHHaydar E fen d i 9 0 , 1 0 7 -

109,226
J Haydar K a y ta n

226

-H a y d a r Y ld z 9 0
^ a il K o rk m a z 3 2 8 ,

398

^
Dizdar 114
^ eriat 66, 75, 1 1 1
337
J emUr164
.^ g u t Ayta 50
J^ er 340
~nal 63, 231, 248

Mi Yaar Er 23
Ali Yekta Efendi 109
Ali Yeilda 172
Ali Ycel Uyarel 177
Ali Zrh 22
Allan D. Bloom 257
Al Mahusen 384
Alpaslan Ikl 105
Alpaslan zdoan 90
Alpaslan Trke 125
Altnoluk 9 4,110
Amerikan Yahudi
Komitesi 221
Amr bin al'Asn 323
Anavatan Partisi (AN A P)
97 ,1 0 3 ,1 1 2 , 115,132,
136,147, 172,173, 205,
209,
306, 344
Andre Malraux 301
Antkabir 174
Arafat 101, 219
Arap Cemal 31
Arap Hayriye 31
Arap-srail Sava 100
Ariel aron 220
Arif zgl 45
Arm ada Merkezi 97
Arzu Pehlevan 1 2 ,1 5 ,
16,
24
Asaf Sava Akad 138
Asm Cengiz 345
Asya Vakf 104
A Haan 25, 26
kpaazde 389
Atasay Kamer 197
Atasoy Mftolu 63
Atatrk 54, 67, 73 , 78, 91,

Aye nal 139


Aye Vildan Kil 343
Aytekin akmak 42
Aziz Georgios 379
Aziz M ahm ud H dai 344
Aziz Yldrm 48
B
Baaslk 100
Babanzade Ahm ed Naim

73, 389
Babek Zencani 278
Bahadr ahin 235
Bahariye M ensucat 343
Bahri Sonay 44
Bahriye ok 122
Bahri Zengin 1 2 2 ,1 2 3 ,1 3 9
Bahrullah (M ustafa)
Efendi 107
Bakatal Tayyip 11-17,
19, 27
Bakatolu M emi 1 1 ,1 2 ,
15
Balfour Bildirgesi 99
Balyoz 92, 215, 216, 230,
234, 237, 248, 252, 255,
256, 285, 398
Barack O bam a 128, 129,
130, 279, 293
Bar Gler 234, 271, 272
Bar Pehlivan 217
Bar Terkolu 217
Basra Krfezi 64
Batum 12
Bedrettin Dalan 1 3 6 ,1 4 7
Bedri Yalm 14
Bedriye Erdoan 25

94,109, 1 1 6 ,1 3 7 ,1 3 9 ,

Bedros K uyum ciyan 324

1 6 4 ,1 8 1 ,1 9 0 ,

Behet Kemal alar 35


Bekir Seluk 1 4 3 ,1 9 5

237, 238,

268, 303, 366, 367, 369,


372, 374, 386, 388
Atilla Kart 371

Bekir Topalolu 83

Atilla zokur 261

Berat Albayrak 267, 331,


335

A. Turan Alkan 249

Berkin Elvan 303

Aydn Doan 254, 348


Aydn Erdem 398

Bernard Lewis 219

Aydn M enderes 132


Ayhan M at 44, 45

Beton Kemal 54

Aykut Zahid A km an 96,


97, 334, 337, 338
Aysal Ayta 235

Bilal Bayraktar 242, 243

Aye A rm an 9

Beir A talay 227, 245, 246


Beyrutlu M aruni 324
Bilal Erd oan 1 6 ,1 7 , 32,
48, 9 2 ,1 6 2 ,1 9 7 , 262,
263, 265, 267, 268, 271,

, 987 291, 292,


285. 2 * - ' 104, 309,

2H S

3 ^ 340, 341,

. ^ 359 360
* * ^ 5 V 5 .1 # - *

. 310

V * ***^ n

'

...............

SfflaLd d.n Afeani 73 ,74


Cem 4G Iban30,3

\ * yS:
. . . j d

0 T led* 3

266,309
Cemal Kamaa
Cemal Klah . 1
Cemil iek tf2 84,

,51 H

I I * t
^ H ^ an

Cemi^ T lev
h U
Cem.yet-ul
Cengiz andar 1 0 6 ,1 ^ ,

flfT, I"
, -1
M * * W * * 3>

l 5 , 227, 256, 260

3ufflj.ii Ku
w

l n

Cengiz Er 23
Cevat Akit 109

Wn<;W.

233, 234. T15, 334

Cevat rn ek 167

3len Azaki 45

Cevat Rifat Atilhan 52

Mert Ecevrt 4(1, 7S. I. ,


203,2D4, 21)5, 41)0

Cevdet Saral 201


Ceylan n k o l 398

Kilem Scz^cba Iflfl


llem <ene$ 246, 273
liit Tana 20#
lient Turan 308
ftnvamn Ava 68
liira Ersani 248
uvik Do& Mektebi 75
lyik "TTado^u Projesi
::i . 8& 239. 257. 159

c
.an Hrasan 45
.dn Zamnu :fl
-nnahsOTr 43. 44. 45,
W 47. 2
.imah Tersanesi 43
-inaan ren 147 ' 4$

is. : s
* * a^ser !80

Chatham House 118

Cheryl Bernard 259


Chicago Okulu 79, 80
Chossudovsky 105
CHP 35,36, 37,38, 39, 40,
56.73,76, 78, 120, 12 1,
122, 136, 155, 159, 165,
188,205,206, 207,208,
209, 219,150, 288, 304,
306,325, 326, 327, 364,
365, 371,372, 373, 374,
399. 400
Chris Christie 281
Christopher Dandeker 235
Chris W. Eskridge 235
Churchill 368, 369
CIA 80,8 lr 10 1,10 4 ,10 5 ,

-^rn|l -unej ZI8

l6- 1 1 0 ,116 ,119 , 140

unns '.40
avr:-^.^ j j

l s- 183,213, 235, 236,


S 9 . 241, 257, 275, 301

^sTJ 17"

^ 10U 345 -te


*3. .2 =
-m*a * ifiL^
I -afi 1,7 ^
*

jo -^ ; 2srj ^

Cppeli Ahmet Mahmut


nl 341, 342

c S ^ r 108

* *

0 Z Z *
f* z L

urtitt Lee Lavvs 122


Cneyd Zapsu 186, 210,
217, 253, 259, 284, 288

an Alptekin 90
^than Kamer 197
Vlndv I- Smth 235
y v d is Etendi 232
Correa 120
^ m a rte si Anneleri 87 88

alayan Adliyesi 8
akrolu smail Aa 14
ankaya Kk 36, 77,129.
130,131, 138,174,187
aykur 25, 26
erkesolu Ahmed bin

Durmu bin Abdullah 15


idem Toker 213

D
Daniel Pipes 117
Darlfnun lahiyat
Fakltesi 38
David Cohen 275, 276
David Hume 385
David gnatius 222
David Levy 189
Davutpaa Klas 88
Demokrat Parti (DP) 38,
39, 40, 110, 121,129, 175,
203,
204, 238, 256
Deniz Baykal 8, 206-209
Deniz Feneri 96, 97, 266,
309, 331-338
Deniz Gezmi 90
Deniz Yldrm 283
Devlet Baheli 189, 205.
228
D H P205
Dick Cheney 205, 258. 25
Diyanet leri Bakanl
24, 54, 109, 373
D iyarbakr Devlet Gven
lik M ahkem esi 41, l<?c
Doan Avcolu 71
Dogruvol Partisi (DYP)

136, 141, 189, 205, 400


Dou Ergil 183
Dou Perinek 3t>2
D ouglas Feith 258
D um ankaya Kv il. Io,

17, 21 , 24 , 25, I2t>, t r .

JW . j/ 4
P - r t i ,0 5 .

186, 371
D uran Erdoan 50
D ursun K ava 45

F a tu li 1 8 , 1 9

121
237'

215, 216, 230, 234,

F a z ile t P a rtis i (F P ) 2 7 ,1 3 9 ,

2 4 6 -2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 2 -

1 4 4 ,1 5 1 ,1 5 3 ,1 7 1 ,1 8 0 ,

25 6 ' 2 8 3 -2 8 5 , 3 3 9 , 3 6 1 ,

t a v # *1

<

fa B U Z ^ '384

,..Vcp\(A

" % a k 219,223,240

<

lmert221

217, 270, 304, 374


E ro k sp o r 4 3 , 4 9 , 1 0 4 ,1 1 1

t f e n ^ 345

E ro l M a n i s a l 3 9 0

F a z l H s n D a la r c a 3 6 5

Fehim

F eh m i K o ru 5 0 , 9 7 , 2 4 9
F e n e rb a h e S p o r K u l b
42, 46, 47, 48, 294
F e rit B e m a y 3 9 0
F erm an K a ra a m 9 7
F e th iy e S m e r G lla p 1 2 9
F e th u lla h G le n 6 4 , 7 6 , 9 4 ,
140, 178, 183, 199, 200,

E rs in O r ta 3 5 0

197

Erturul G n a y

-jfetih 100/101

181, 356

E sad C o an 95, 96 , 9 7 , 9 8 ,

ait Et-Suck 57
m Baal Shem 185
[|Kaide 1 0 5 ,1 1 8 ,2 8 6 ,2 8 8 ,
290,292,398

E sra E rd o a n A lb a y ra k

315, 352, 359

F e y y a z B erk er 1 8 0

15, 3 2 ,1 6 2 , 2 6 7 , 2 6 8 , 3 0 6 ,

Feyza Eker A yhan 308

307, 308, 325

F ik ri S a la r 2 0 5 , 2 0 9
F ilis tin K u r tu lu r g t

E re f E d ip 3 7 , 7 3

g Kindi 38

201, 223, 251, 272, 275,

Fevzi ak m ak 369

177, 178

flizabeth Shelton 140

(F K ) 1 0 0 ,1 0 1

Elliott Abrams 259

E ref E rd e m 2 0 8

EJebab 292

E ty e n M a h u p y a n 1 3 9

Emel Sayn 28

E u g e n e P itta rd 3 6 7

Emine Erdoan 13, 26, 28,

E ym en Topba 3 4 4

F ra n z B a b in g e r 3 7 8

29,30,32,45,48, 53, 58,

E y p G lb a ra n 31

F ran z B e ck e n b a u e r 4 6

127,134,135,138, 142,

E y p ak m ak 171

F ra n z R o s e n th a l 3 1 7
F rie d ric h E n g e ls 2 7 2

267,290,295,309,374
Emine Glbaran

28, 29, 30

F u a t K p r l 71
F a h re ttin z d e m ir 1 3 8

Emirda Lahikas 3 7

F a i k I k 2 9 8

Emre (Em rullah) U s lu

F a rfu li 1 9

233,234,235,238, 239,
^240,244,246,249, 273
Emre Taner 228,229, 243
2H 245

G a b b v L e v v 221
G affar O k a n 2 0 5
G a lip A n b a r l 4 2
G ATA 5 3

F aru k B a e r 83
F a r u k e lik 1 8 7
F a ru k lg a z 4 7
F a ru k L o lo lu 2 1 0

Civan 172
^ver Ay sever 326
fran Aslan 45
^ment zkan 95
k Eren 91

G az i

F a ru k N a fiz a m h b e l 3 6 5
F aru k T o p b a 3 4 4

6 2 ,6 5
F a tih tla k 3 1 9 , 3 2 0 ,3 2 1

fan bayraktar 146,

Fatih H i l m i o l u

390,

20. 366, 372, 374, 380

G azze

391

392

G e n .A k ad em i
G e n P a rti 2 0 5

F a tih m a m H a tip L is e s i
3 4 , 4 1 , 1 4 3 ,1 4 4

U n ; , ' 75' 91' 110'

F a tih S u lta n E r 2 3

267 28fi L24' 203' 24S'

F a tih S u lta n M e h m e t

39o' 286' 3 4 4 ,385,3 8 6 ,

3 7 7 ,3 7 8
F a tm a 15

C o f^ TeZI380
- YZ8an 91
^
Davas 31,9 2 .

F a tm a C e n g iz 2 5 4
F a t m a T a tl 3 2 0
F a tm a Z e h ra 2 8

101 , 102 ,

371

94

G e n e ra l P in o c h e t 79 ,
G e o rg e YV. B u s h 1 1 7 ,
210.

' aoganIar 1] 1 5 1 7
?! 7 , 7 , * ' 1S' 1 7 - 65,

9 8 , 9 9 , 100 ,

187, 221, 222, 223, 260

F a tih A k m a l a r D e m e i

nn 205, 209

F ird e v si E rm i 3 3 4 , 3 3 6 ,
337

186,194,204, 261, 266,

A d ak 113

E ro l O l a k 1 8 7

^am
Erdeh57
^
ah S 7
pirem. Tosun

390! 3 9 1 , 3 9 8
Ergn Bodur 2 6 1
Ergn Poyraz 2 5 , ZUl
Ergun Tuna 5 9
Erhan enol 1 7 3
Eric Edelman 2 1 2 , 2 1 6 ,

1 8 2 -1 8 7

80
129,

258. 259, 308

G ire s u n 20 , 1 6 4 , 1 6 5 , 347
G ksel G m d a 2 9
G r a h a m F u lle r

1 1 6 ,1 1 7

1 4 0 ,1 8 3 , 2 4 1

G u lb e d d in H ik m e tv a r
1 0 4 . 1 0 5 . 1 0 6 , 1 1 0 , 111
1 1 2 ,1 1 9

G la y A ta s o v

28

G l s n B U gehan

209,

373

308
^ , 2 2 6 , 227
Haan Len
264,359
flO

t t ' 4:
n S n E r d o g ^ 19' 25'

26,133

* ? ' U V B .*

nlbaran

31
-7

Ceylan

96' 97

Hac Emi1 99.


H to fU ^ ^ jZ
HadiSaliho'u' 6
Hafz Mustafa 17
H afo aban

Haham Ehya
H a k a n Aygn 195

Hakan Fidan 223,224.


225,229,239,240 241.
242, 243, 244, 245, 246,
249,292

519

Haan Kaan
Haan Kalyoncu ^
Haan Karabela 41
Haan Mezarc
Haan zdemir
Haan Ram Paa 32
Haan Saka 38
Haan Veilda 116, 171,
172,173
Havuli 17,19, 23, 24, 26,

Halk Ekmek 27, 143,146

27
Hayati Yazc 198, 201
Haydar Sara 45
Hayrettin Karaman 83
Hayriye Glbaran 32
Hayrnnisa Gl 53,186
Henry Kissinger 140
Hikmet Bulduk 217
Hikmet Gndz 55
Hikmet Kaan 58
Hikmet Kvlcml 71,175,
176
Hillary Clinton 223
Hilmi Uran 36

Halk Frkas 37

Hiam b. Hkim 85

Haluk Ahmet A kss 314

Hisar Mensucat 343

Halid bin Velid 323


Halide Edip A dvar 72
Halid-i Badad 107
Halid Meal 221
Halil (Bakatab) 17
Halil Berktay 362
Halil brahim Kutlay 109
Halil nalck 377,378
Halil Necati Coan 95
Halil Necatiolu 95
Halil rn 164
Halis Toprak 372
HalitRefi 190

Hamas 99, 101, 102, 105,

220, 221, 222, 223, 260,


289,290
290

Hamdullah Suphi Tanrver 35,232


Hamza Albayrak 164
Hamza Bali 68

Hitler 99,257, 362, 363,


368,370
Hizbullah50, 95 221 29Q
Hdr Aslan 91
Hrant Dink 240, 398
Hulusi Topba 108, 343
344
Humeyni 63,66, 96

Harnah Arendt 362

9 , 3 0 , 3 3 , 87, 135

Hans-Jrg Albrecht 235

1 4 0 ,1 6 9 ,1 7 0 ,
< 2 3 3 ,3 1 3

u f ^aPuyolda 337
Hfu n Karaca 162 163
308,309
'

Hsamettin zkan 205

Harun Kodalak 3 3 7

H seyin A vni C o 1 6

f|arun Yolda 3 3 7
Haan*

5ay 53,112

l7 9

Alg, 376

Besli 23, 87.113,


87
2 8 , 1 6 4,172

Huseyin Cevahir 90

H seyin
H seyin
H seyin
H seyin
H seyin
H seyin
H seyin

tak 267
Glbaran 28, 58
Glerce 231, 249
Hatemi 50
Hilmi 69
nan 90
Karakulluku

151
H seyin Kvrkolu 205
H seyin Mustafa Harmu

244
Hseyin Tanideh 239
Hseyin Veliolu 50
Hseyin Yenice 14
Hseyin Yldz 154
Hsn Akta 63
Hsn Ciner 349
Hsn Dalarca 365
Hsn Doan 112
Hz. Ali 323, 375, 376, 379
Hz. Eyyub 376, 377, 378
Hz. Muhammed 69, 84,
85, 96, 211, 322, 323, 365,
370, 375, 376, 382
Hz. mer 84, 85, 322
I
Ilml slam 117,119,122,
12 3 ,1 8 7 ,1 8 8 , 206, 210,
211, 213, 222, 229, 259,
260, 286
IMF 89, 202, 205, 208, 273
Ik Evleri 76
Ik Koaner 230

BDA-C 75
brahim Er 23
brahim Ethem Deveci 63
brahim Hatibolu 109
brahim Kaypakkaya 90
brahim Tatlses 381, 383
brahim Telliolu 1 1
DO 1 4 3 ,1 6 0 ,1 6 4
dris Naim ahin 160,164
ETT 44, 45, 46, 47, 49, 57,
9 2 ,1 4 6 ,1 4 7 ,1 5 5 ,1 6 0
GDA 1 4 3 ,1 5 3 ,1 5 4 ,1 5 7 ,
. ! 5 8 , 1 6 1 ,1 6 3 ,1 6 4 ,3 1 3
frsan Aksoy 34
hsan Bal 230
hvan 9 9 ,1 0 0 ,1 0 1 , 385

stanbul mam H a tip

. ,-iltesi 36/38/

391,392

Kef c e m . l 09
0 9,3, 4^4
^ 2 3 0 ,2 4 6
tt*

Okulu 34
stanbul Piyale Paa ilko
kulu 33
stanbul Tuna ktisad ve
Ticari Bilimler Yksek

154

Okulu 59
STA 143
stiklal Mahkemesi 22

iy3S^atip Lisesi 33' 34,


40,41,42,45,

^ 8

* 62,73,83,91, 94,

1 *

'14 4 171'

194 280,313,318,319,

**l7
imdat Stlolu 214
ran

.Ira k

Sava 96

jran slam D evrim i 6 2 ,6 5 ,

110, n
irfanDndar 243
SFALT143
slamiek 278

slamDemokrasi Par. 52
slamDevrimi 62, 6 5 ,1 1 0 ,
111

slami Hareket 66

slamKalknma Bankas
98

slam Konf. rgt 98


slam Koruma P artisi 52
smail Aa C am isi 107
smail Alptekin 180
smail Bey 21
smail H. C erraholu 6 7
smail Hakk zm irli 73
smail Karahan 334, 3 3 7
smail Ltfi akn 37 6
smail Mauki 68
N. Kurtulmu 109
5 -MER 57

L'" , < n n

21, 22, 3 6 ,

**>, 3 6 8 , 3 7 1 , 3 7 3

r 1113, oo, o

-nbul Bykehir Bel.


138, 1 4 3 , 1 4 7 , 1 5 0 ,
. - 1 5 5 ,1 5 6 ,1 5 9 , 162,
H

ttihad- slam ve
Hikmet-i Ceride-i sla-

172, 3 0 6 , 311

t , Ul D a r lf n u n u 3 8

; Dul n Kadn Kollan


" j: mam Hatip
,ses 1 0 9 , 2 8 0

Kem al D ervi 187, 203,


204,
205
K em alettin G k ta 165
K em alist 9 0 ,1 3 7 ,1 8 3 , 203
K em alizm 117, 388
Kem al K erinsiz 178
Kem al K ldarolu 197,
288, 325, 3 2 7
K em al M utlu 1 7 ,1 8 , 24
K em al Sandk 109
K em al U naktan 164, 355

miye 385
ttihat ve Terakki Frk. 69

K em er G zc 14

zzeddin el Kesem 99

K enan E vren 81, 88, 98,

zzet Erdi 75
zzet Kurum 337

174, 391
K erem K ldarolu 327
K erim Sadi 68, 70

KGB 231

Jack Rosen 218

Kl Ali 22, 23

Jackson Diehl 293

KPTA 1 4 3 ,1 4 6 ,1 5 4 ,1 5 5 ,

James F. Toole 130

1 5 7 ,1 6 1

Jane H arm on 219

K irem itky 11, 2 1

Jevvish Com m ittee 221


Jimmy C arter 63
JINSA 221

Kolin naat 345


Kolival aban 22

John Kerry 260

Kolkhide 1 1

John O'Sullivan 117

K onstantinos Pagania 379


K oray D oan 90

K orkut zal 78, 132

Kaan alayan 271, 272


Kaar H anedan 20
Kadir avu 267

Koksal engn 361


K udret Gnen 113,115,

Kadir pdem ir 319

Kulaksz 24, 43

Kadiri H aydar Ba 94
Kadir M anga 90

K ur'an- Kerim 16, 33, 34,

Kadir Msrolu 67, 78, 90


Kadir Tandoan 91
Kadriye Ceylan 87

W t Berkan 2 3 0 , 2 5 3 , 2 5 4

. *'

stiklal Partisi 188

Kel Ali 23
Kem al C. Bayburtlu 57

Kanal 7 9 7 ,1 5 4 ,1 7 7 , 331,
333, 334, 335, 336, 337,
338
Kanbur M ahm ut 22
Kif Kozinolu 216, 230,
240, 241, 242, 340
Kasmpaa 24, 30, 31, 32,
34, 42, 43, 44, 45, 47, 48,

Kolival K adir 22

116

39, 45, 62, 69, 84, 85, 86,

88, 89, 107, 317, 322, 324,


365, 367, 387
Kurtulu Sava 67, 108,
176, 232
Kuruloz 15, 21
Kuvay Milliye l c), t 76
Kuzey Kafkasya 12
Klllyyet'-orfa 108
Kliink 1 insan 22
Krt Ksad lrbili UN

57, 5 8 ,6 7 , 111, 113, 116,

Krt Raporu 125


Krt evli Said AvaUau

124, 128, 133, 134, 142,


177, 313

mas UN
K t Sorunu i83.

Kaya Kabacaolu 152


Kzm Cengiz 345

Krt Yntboli 14

'

246

'>5.

o7 j 107 17?

Nlohmot /..hi Ko\s,,tj


,^ V ^ 1 W ^
\ M '"K ,
l w * - 155. l5
M-*1''1 . t |,w
M
, "
u s, Ucv
\WhW* - ' , - , ,v.v. vV
.|* U> A>m '

1 **

1 U*#* | V
!*<<*
|,s*fSv l ^ ' '

\lehn** V" * ' * ? ! M


IV ><' K^ImI ^
U ehm * i v

\<

M elam ilik t>8 , 70, 7 1


238
* "'7*
M eliha t\r 23. 27
M elih A^k 35l>
M e l i h l i ^ k y v k s 5 , jv^

M ismin l'rir^il 315


M. Em in Sara U^, 107
m
110 . 111,287,28^
M enem en Olav 107, 1^
U H 237

M eral Akener ISo

V u 'h . l.,.t,NU.K W h

kU \ # K

-V' -

^>o U t ^
c
28? - 8

'*J #V
,t. J>
.-N

Uv< ' ^

>1 ^

MehttK't C r 2tv
Metunc* U irh an A H A>5.

\ t o l s a ^ * '^ A<4
V j^ u ie C V t^ N
v ^ r s j^ ^ ^
VorrtorJE t '- 1- ^ ^ ^
CA5 a <
^;

H Xr
ViH-Tran* 0 *1- Assai: *e
" e r Si, FAalbeji ?S
Moka B?AX