You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

CZYTAJ OBOWIZKOWO

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

Lato w miecie

DWUTYGODNIK

rok X, nr 14 (191)

22 LIPCA 2015

ISSN: 2080-3664
W Wodzisawskim Centrum Kultury odbyy si
warsztaty kulinarne dla uczestnikw akcji Lato w miecie.

Galeria zdj na:

GazetaInformator.pl

wodzisaw lski komunikacja

region - policja

Kopotliwy remont

Proponowa
dzieciom seks

Remont ulicy Chrobrego


w dzielnicy Radlin II to najwiksza inwestycja drogowa,
jak wykona powiat wodzisawski w tym roku. Pochonie
ok. 3 miliony zotych. Powiat
modernizuje t drog dziki Narodowemu Programowi
Przebudowy drg Lokalnych,
popularnie zwanego Schetynwk. Urzd Wojewdzki
wspar t inwestycj poow
kwoty. Drug poow wyoy powiat i miasto (Urzd w
Wodzisawiu dooy 800 tys.
z.). O realizacj tej inwestycji od dawna starali si radni
z dzielnicy Radlin II, dla ktrych stanowia ona absolutny
priorytet. Rwnie w powiecie
oczekiwano na wsparcie dla
tego wanie przedsiwzicia.
Rzecznik starostwa Wojciech
Raczkowski powiedzia nam:
Ulica Chrobrego stanowi
jedn z najwaniejszych arterii Wodzisawia. To waciwie
wewntrzna obwodnica miasta. Jej remont jest niezbdny, eby zachowa optymalny
poziom komunikacji dla najbardziej zurbanizowanej czci powiatu. Do tej pory stan
drogi budzi niestety uzasadnione wtpliwoci i w peni
zrozumiae protesty mieszkacw. W dodatku trzeba
zauway, e system odwodnienia drogi nie funkcjonuje
najlepiej. Po wikszych deszczach mielimy sporo sygnaw, e dochodzio nawet do
zalewania posesji wod z ulicy. Dlatego te wanie reR E K L A M A

mont ulicy Chrobrego zosta


zgoszony do Schetynwki.
Firma budowlana, ktra wygraa przetarg wesza na budow w ubiegym miesicu.
Zwycizc przetargu okazaa
si znana z robt drogowych
firma Skanska. Pocztek robt okaza si by jednoczenie najeony problemami.
Przyczyn kopotw jest organizacja ruchu. Przedstawiony projekt organizacji ruchu przewiduje obustronny
zakaz ruchu (z wyczeniem
mieszkacw).
Starostwo
zdecydowao si na taki manewr, poniewa w przypadku remontw zwizanych ze
wsparciem ze Schetynwki
trzeba niezwykle szybko wykaza si zakoczeniem prac
(te przewidywane s na koniec listopada 2015r.). Taka
decyzja spotkaa si brakiem
akceptacji mieszkacw i lokalnego biznesu. Ludzie skar si nawet nie tyle na przyjte rozwizania, co raczej na
sposb ich skonsultowania z
lokaln spoecznoci. W starostwie i w urzdzie miasta
eksplodoway centrale telefoniczne, a ze suchawek wypyn szeroki potok skarg.
Wodzisawski magistrat zareagowa zwoujc w tej sprawie konsultacje na dzie 13
lipca. Kilka dni wczeniej zastpca prezydenta miasta Dariusz Szymczak wystosowa
do inwestora (starostwo powiatowe) list. W dokumencie
wiceprezydent zaznaczy, e
inwestor powinien zorganizowa spotkania informacyjne z

Mieszkaniec Rybnika zamieci w internecie informacj o tym, e chtnie spotka si z dziemi


w wieku 10-12 lat.
14 lipca z dyurnym rybnickiej komendy skontaktowa si mieszkaniec Wrocawia. Mczyzna przekaza
funkcjonariuszom informacj
o tym, e w internecie natrafi
na ogoszenie, z ktrego wynikao, e jeden z mieszkacw
Rybnika prbuje umawia
si z dziemi. Spotkania, jak
wynikao z treci ogoszenia,
miay mie charakter intymny. Ogoszenia skierowane byy do dzieci w wielu od 10 do
12 lat. Zgaszajcy poinformowa policjantw o tym, gdzie
moe przebywa mczyzna.
Przypuszczenia potwierdziy
si i mczyzn udao si za-

trzyma. To 29-letni mieszkaniec Rybnika. Mczyzna czciowo przyzna si do winy.


Mundurowi ustalili, e mczyzna za porednictwem tego
samego portalu chcia sprzeda dokument, ktry nie zalea do niego. 29-latek usysza
ju prokuratorskie zarzuty za
skadanie osobom maoletnim propozycji seksualnych
oraz za prb sprzeday cudzego dokumentu stwierdzajcego tosamo. Wobec
podejrzanego zosta zastosowany rodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego
oraz porczenia majtkowego. Za popenione przestpstwa mczynie grozi kara
pozbawienia wolnoci do 2
lat.
p

WODZISAW LSKI - policja

Do tej pory stan ulicy Chrobrego w Wodzisawiu budzi


uzasadnione wtpliwoci i w peni zrozumiae protesty
mieszkacw.
mieszkacami, do czego najwyraniej nie doszo, poniewa miasto otrzymao szereg
skarg dotyczcych potencjalnego przebiegu prac remontowych. Ze swojej strony starosta Tadeusz Skatua zleci
czonkowi Zarzdu Powiatu
Wodzisawskiego Dariuszowi Prusowi monitoring prac
zwizanych z tym remontem
Ponadto starostwo zasygnalizowao, e projekt organizacji ruchu bynajmniej nie jest
nieznany urzdowi i radnym
miejskim, poniewa trafi on
jeszcze na pocztku maja do

akceptacji w wodzisawskim
ratuszu. Na spotkaniu z 13
lipca urzdnicy zobowizali
si do przekazania wykonawcy wniosku o wypracowanie
takiego sposobu prowadzenia
inwestycji, ktry zminimalizowaby poziom uciliwoci dla
mieszkacw dzielnicy Radlin
II. W toku rozmw poruszono rwnie spraw wskiego
chodnika przy posesji nr 80.
Stan chodnika spowodowany jest konstrukcj wybudowanego w tym miejscu muru oporowego. Wczeniejsze
kwestie zwizane z t spraw rozbijay si o stanowisko
waciciela gruntu. Z naszych
informacji wynika, e obecnie
waciciel nieruchomoci jest
skonny negocjowa zmian
decyzji. We wszystkich kwestiach zwizanych z remontem mieszkacy bd mogli
konsultowa si w cyklicznie
organizowanych przez inwestora spotkaniach.

Napad na 67-latka
Moda kobieta wraz ze
swoim
konkubentem
obezwadnili i okradli
mieszkaca Wodzisawia.
Na ulicy Kolejowej w
Wodzisawiu lskim doszo
do napadu. 67-letni mieszkaniec miasta szed w kierunku swojego domu. Nagle
zosta zaatakowany od tyu. Sprawcy skrpowali mu
ruchy, a nastpnie skradli
wszystkie pienidze oraz dokumenty. Po napadzie, posugujc si skradzion kart
bankomatow, dokonali kilkunastu transakcji w lokalnych sklepach, powodujc
straty na czn kwot prawie 500 zotych. Intensywne
czynnoci policjantw Wydziau Kryminalnego wodzisawskiej komendy pozwoliy na ustalenie i zatrzymanie
sprawcw tego przestpstwa. Napastnikami okazali
si by 24-letnia kobieta i jej
29-letni konkubent. Mczyzna by ju karany, rwnie
za rozbj. W styczniu wy-

Fot. KPP Wodzisaw lski

leszek iwulski

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodziaawiu lskim

Mieszkacy nie znali projektu organizacji ruchu w trakcie remontu


ul. Chrobrego. Efekt? Lawina skarg.

Policja napastnikw
zatrzymaa ju kilka
godzin po zdarzeniu. By to
29-letni mczyzna i jego
24-letnia konkubina
szed z wizienia, gdzie odbywa czn kar 7 lat pozbawienia wolnoci za swoje
poprzednie wystpki. Przestpcza para zostaa objta policyjnym dozorem. Za
rozbj kobiecie grozi kara
do 12 lat wizienia. Wobec
mczyzny kara moe zosta
zwikszona o poow, z uwagi na fakt popenienia przestpstwa w recydywie.
p

2 Wiadomoci

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski inwestycje

Jak dosta si do
Rodzinnego Parku Rozrywki?
Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

Wedug czci mieszkacw wjazd na Trzy Wzgrza


moe rodzi due problemy.
leszek iwulski

Okazuje si, e budowa


Parku Rozrywki to nie tylko
kopoty z budow, z pienidzmi i z upadajcymi firmami.
Jeszcze przed oddaniem inwestycji do uytku pojawi
si problem z organizacj
ruchu. Kopoty zwizane z t
ostatni wydaj si by znakiem firmowym w miecie.
Zoliwi twierdz, e miasto
zaplanowao inwestycj za
blisko 30 milionw zotych,
ale chyba nie przemylao
kwestii dojazdu. Do parkingw bowiem zlokalizowanych
obok mostu na Matuszczyka nie prowadzi droga, ale
cig pieszo jezdny (wyoony charakterystyczn szar
i czerwon kostk). T wanie drog bd porusza si
zarwno piesi i rowerzyci i
zmotoryzowani Wedug niektrych mieszkacw osiedla XXX-lecia, moe to rodzi
trudnoci z komunikacj. Kierowcy samochodw bowiem
bd musieli poradzi sobie
ze zjazdem z ulicy Matuszczyka, a pniej skrtem w lewo

Wkrtce otwarcie Parku Rozrywki. Pojawi si jednak nowy


problem. Do parkingw nie ma drogi dojazdowej.
(przecinajc pas ruchu) i z innymi uytkownikami ruchu.
W dodatku nowo powstae
skrzyowanie moe by kolizyjne, poniewa osoba chcca
dosta si do parkingw skrcajc w lewo, bdzie musiaa
ustpi pierwszestwa osobom wyjedajcym z umiejscowionego powyej parkingu
jak i osobom wyjedajcym
z osiedla. W tym miejscu natomiast widoczno jest ogra-

niczona. Istnieje ponadto


niebezpieczestwo, e przy
wikszym nateniu ruchu
moe doj do zakorkowania
ulicy od strony ronda. Z tego powodu niektrzy woleliby widzie wjazd na teren rodzinnego parku rodzinnego w
tym miejscu, w ktrym aktualnie znajduje si wyjazd, czyli bezporednio od strony ulicy
Matuszczyka. To rozwizanie
jednak rwnie ma swoje mi-

nusy. Najwaniejszym z nich


jest wzrost zagroenia bezpieczestwa ruchu, poniewa na
stosunkowo maej przestrzeni kierowca musiaby wykona cay szereg manewrw. W
dodatku sygnalizacja manewrw mogaby by le odczytana przez cz kierowcw.
Wjazd na drog osiedlow i
wyjazd z parku na Matuszczyka s oddalone od siebie raptem o kilka metrw. Mogoby
powodowa sytuacj, w ktrej
nie do koca byoby wiadomo,
w ktr drog chciaby skrci
kierowca. Urzdnicy ze starostwa wskazuj ponadto, e
zastosowanie takiego rozwizania uniemoliwiaoby wykonanie manewru skrtu w lewo
osobom, ktre poruszayby si
ulic Matuszczyka od strony
ulicy Pszowskiej. Wedug starostwa wjazd do Parku drog
osiedlow a pniej rwnie
cigiem pieszo jezdnym
jest rozwizanie zapewniajcym wiksze bezpieczestwo.
Wedug tej opinii elementem,
ktry zmniejsza poziom zagroenia jest chociaby ustanowienie w tym miejscu strefy zamieszkania, co powoduje,
e samochody powinny porusza si z prdkoci 20 km/h.
Ponadto przed wyjazdem na
ulic Matuszczyka ustawiono
znak B-20 Stop nakazujcy bezwzgldne zatrzymanie
pojazdu. Urzd Miasta natomiast zauwaa, e rozwizania zwizane z dojazdem do
samego Rodzinnego Parku
Rozrywki wynikay z samego

komentarz na gorco
Mieszkaniec osiedla
XXX-lecia
Wjazd na parkingi przez
osiedle nie jest najszczliwszym rozwizaniem. Przecicie pasa ruchu, kiepska
widoczno, mao miejsca,
potencjalni piesi z osiedla
czy parkujcych na osiedlu,
ktrym zgodnie z oznakowaniem trzeba bdzie ustpi pierwszestwa bo to strefa ruchu. Na Matuszczyka
powstanie galimatias. Przy
wikszych imprezach moe
doj do blokady ronda, bo
osoby wyjedajce z osiedla maj pierwszestwo. Od
wjazdu do ronda jest przecie ok. 250m. Wjazd do parku bezporednio z Matuszczyka byby wygodniejszy i
szybszy. Osoby wyjedajce
z osiedla za skrcajcym poniej pojazdem do parku nie
nabior prdkoci by zmieni pas bo pojazd przed nim
zdy zjecha z Matuszczyka.
Obecny bezporedni wyjazd

na Matuszczyka moe i jest


bezpieczny ale korek powstanie w zupenie innym miejscu. Kumulacja nastpi na
wiatach Pszowska/Matuszczyka. Cay ruch z parkingw
zostanie przekierowany w
jedn stron. Do wiate nie
ma jak nawrci. Nie zdziwi
si jeli osoby chcce zawrci bd zawracay na wysokoci osiedla Dbrwki czy
na wiatach. Powodujc niebezpieczne sytuacje. Wyjazd
przez osiedle pozwala wyjecha w dwch kierunkach:
wiate lub ronda. Owszem
jadc Matuszczyka z wczonym kierunkowskazem moe
utrudnia, bo nie wiadomo czy wjedamy na osiedle
czy na parking w jarach ale
rwnie dobrze tam mona
postawi znak STOP. W ostatecznoci policja rwnie moe przej inicjatyw w celu
rozadowania ruchu. Prosz
sobie zrobi bilans ruchu na
najbliszych skrzyowaniach.

projektu inwestycji. Patrycja


Samson z wodzisawskiego ratusza powiedziaa nam: - Projekt zakada takie wanie rozwizania organizacyjne jeli
chodzi o ruch dojazdowy i wyjazdowy z Parku. Z uwagi na
bezpieczestwo, nie lokalizuje
si bowiem skrzyowa w tak

bliskiej odlegoci, aby unikn sytuacji niebezpiecznych,


std te takie rozmieszczenie
wjazdu i wyjazdu z Rodzinnego Parku Rozrywki. Takie
rozwizanie zostao zaakceptowane przez Starostwo Powiatowe, ktre zarzdza drogami publicznymi.

WODZISAW LSKI - NARKOTYKI

Fot. Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach

Dopalacze zbieraj niwo

W cigu ostatnich kilkunastu dni dopalaczami zatruo


si ponad 300 mieszkacw wojewdztwa lskiego.
W wodzisawskim szpitalu
zmar 24-latek, ktry zaywa dopalacze.
Dopalacze stay si w ostatnich tygodniach synonimem
za. W wyniku zaycia rodka
o nazwie Mocarz ponad 300
osb w wojewdztwie lskim

trafio do szpitali. Dopalacze to


nic innego jak substancje psychoaktywne, ktre nie znalazy
si na licie rodkw kontrolowanych przez ustaw o przeciwdziaaniu narkomanii. Osawiony Mocarz, ktry stoi za fal
zatru dzieci i modziey to doZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

palacz imitujcy marihuan, ale


majcy nawet 800 razy wiksz
si. Osoby, ktre bray ten specyfik mwi o jego dziaaniu
a nazbyt obrazowo: wywalio
mi mzg, nie kontrolowaem
swojego ciaa. Skutki zaywania takich rodkw mog by
przeraajce zatrzymanie akcji serca, cika niewydolno
orodkowego ukadu nerwowego, bezsenno, wymioty.
Dopalacze s nawet bardziej
niebezpieczne ni zwyke narkotyki. W przypadku tych ostatnich bowiem lekarze doskonale
wiedz jak postpowa, znaj skad chemiczny substancji
i potrafi odpowiednio z nimi
sobie radzi. W przypadku dopalaczy jest inaczej. Ich skad
chemiczny czsto bywa zagadk, bo ich producenci zmieniaj receptur oferowanych
przez siebie specyfikw, tak by
nie trafiy one na list rodkw
objtych kontrol ustaw. In-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

komentarz na gorco
spekcja Sanitarna podaje, e
wojewdztwo lskie znajduje
si w czowce w niechlubnym
rankingu zaywania dopalaczy.
W ubiegym roku najwicej zatru tymi rodkami zostao odnotowanych wanie na terenie
powiatu wodzisawskiego. W
2014r. lekarze mieli wtpliw
okazj udziela pomocy a w
133 przypadkach. Walka z dopalaczami jest niezwykle trudna. Prawo nie jest w stanie weryfikowa odpowiednio szybko
skadu chemicznego wszystkich
rodkw dostpnych na rynku.
Dopalacze mona kupi te bez
adnego problemu w internecie. Na stronie dopalacze.sklep.
pl na legalu mona zamwi
substancje o takich nazwach
jak fake skun, wodi, Mary
Jane. Niestety uregulowania
prawne nie s na tyle wystarczajce, aby rozprawi si z faktem,
e waciciele tego typu biznesu
waciwie miej si pastwu w
twarz. By moe rozwizaniem
stanie si nowela ustawy o przeciwdziaaniu narkomani. Nowe
zapisy stawiaj dopalacze na
rwni z narkotykami. stotnym
novum jest rwnie to, e lista
substancji podpadajcych pod
kategori narkotyk bdzie regulowana rozporzdzeniem ministra, a nie jak do tej pory ustaw. W znakomity sposb ma to
usprawni proces rugowania
tych rodkw z obrotu. Dopalacze dopisay post scriptum do
tego artykuu w wodzisawskim
szpitalu zmar 24-latek, ktry
zaywa te rodki.
l

Joanna Paszenda
St. sierant z KPP
w Wodzisawiu lskim
Dopalacze s dla naszych
funkcjonariuszy bardzo powanym problemem. Wiemy,
e nierzadko ich zaywanie
prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie, a
nawet do mierci. Z drugiej
strony ustawodawca do tej
pory nie klasyfikowa ich jako narkotykw. To powanie
utrudniao ciganie zamieszanych w ten proceder. Przeomem moe by nowa ustawa,
ktra zrwnuje dopalacze z
narkotykami i fakt, e wcignicie na list substancji
kontrolowanych przez ustaw o przeciwdziaaniu narkomanii bdzie odbywa si
na gruncie rozporzdzenia,
a nie jak dotychczas ustawy.
Ta zmiana powinna radykalnie przyspieszy reakcj odpowiednich organw (w tym
rwnie Policji) na pojawiajce si na rynku nowe specyfiki. O szkodliwoci dopalaczy
mona mwi bardzo wiele.
Substancje te imituj narkotyki, ale nimi nie s. Ich skad
chemiczny czsto pozostaje
zagadk, co utrudnia prac
lekarzom. Ostatnie wydarzenia na lsku pokazuj, e
problem ten nie jest marginalny. Pokazay rwnie, e to
ludzie modzi s najbardziej
naraeni na kontakt z dopalaczami. Dlatego apelujemy
do rodzicw o to, by interweniowali, gdy zobacz u swoich
substancje przypominajce

susz rolinny, biay proszek


czy tabletki. Warto zwrci
take uwag na zachowanie
naszych pociech. Nadmierna,
podejrzana aktywno z jednej strony, z drugiej za niespotykana dotychczas apatia,
mog wskazywa na zaywanie rodkw psychoaktywnych. Szybka reakcja moe
uratowa im ycie. Wska
tylko na dziaanie specyfiku,
ktry rzdzi w oglnopolskich mediach przez ostatnie
kilka dni. Mocarz to substancja przypominajca marihuan w postaci suszu rolinnego. Jest ona jednak kilkaset
razy silniejsza od zwykego
narkotyku. Skutki zaywania
mog Mocarza mog by
przeraajce. Moliwe s psychozy, Dodam rwnie, e s
miejsca, gdzie mona poszukiwa pomocy, jeli my sami,
lub nasi bliscy maj problem
z dopalaczami. Uruchomiono bezpatny telefon zaufania
dla dzieci i modziey (numer
116111), gdzie modzie moe
oczekiwa wsparcia, opieki.
Podobn pomoc mona uzyska dzwonic pod numer
Dziecicego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
(numer 800 12 12 12). Funkcjonuje rwnie bezpatna,
caodobowa infolinia Gwnego Inspektora Sanitarnego
(numer 800060800), gdzie
mona uzyska informacj o
dziaaniu dopalaczy, ale rwnie podzieli si wiedz, ktra uatwi subom dotarcie do
handlarzy mierci.

GazetaInformator.pl >>

Grozi broni
za reprymend
si zrewanowa kierowcy za
reprymend, jak wczeniej
usysza. Wwczas, wykazujc
si wyjtkow odwag 30-letni mieszkaniec Wodzisawia
lskiego wyszed z samochodu i wraz z innym wiadkiem
tego zdarzenia wsplnie obezwadnili napastnika. 22-letni
mieszkaniec Jastrzbia Zdroju zosta zatrzymany przez
wodzisawskich policjantw i
trafi do aresztu. Bro, ktr
22-latek prbowa nastraszy
mczyzn okazaa si wiatrwk. Zatrzymany usysza
ju zarzut naraenia czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia. Za
popeniony czyn mieszkacowi Jastrzbia grozi kara do 3
lat pozbawienia wolnoci.
d

RYDUTOWY - BEZPIECZESTWO

Tragiczny fina
ssiedzkiej pomocy
Na jednej z posesji w Rydutowach doszo do tragicznego wypadku. Mczyzna ponis mier w
wyniku upadku z dachu.
Policjanci wyjaniaj okolicznoci tragicznego zdarzenia,
do ktrego doszo jaki czas temu w Rydutowach. Na jednej
z prywatnych posesji przy ulicy
Bohaterw Warszawy 56-letni
mczyzna spad z dachu domu swojego ssiada, gdzie pomaga w pracach naprawczych.

Na miejsce wysano pogotowie


medyczne oraz grup dochodzeniowo-ledcz.
Niestety
upadek z 15 metrw okaza si
tragiczny w skutkach. Podjto prby reanimacji, ktre zakoczyy si niepowodzeniem.
Mczyzna zmar w drodze do
szpitala. Rydutowska policja,
pod nadzorem prokuratury
wyjania obecnie szczegowe
okolicznoci zdarzenia.
d

GORZYCE - POLICJA

Obchody
wita Policji
Tegoroczne obchody
wita Policji w Wodzisawiu poczone zostay
z otwarciem odnowionego Komisariatu Policji w
Gorzycach.
Obchody wita policji
miay miejsce w pitek, 10 lipca w samo poudnie na placu przy Komisariacie Policji
w Gorzycach. W uroczystoci
wzio udzia wielu goci, midzy innymi lski Komendant
Wojewdzki Policji nadinsp.
Jarosaw Szymczak. Na obchodach pojawili si take Starosta Powiatu Wodzisawskiego oraz przedstawiciele gmin,
na terenie ktrych sub peni gorzyccy policjanci.
Podczas uroczystoci 87
policjantw otrzymao wysze stopnie subowe, kilku
pracownikw korpusu suby
cywilnej zostao wyrnionych
listami honorowymi. Brzowym Medalam Za Zasugi Dla
Policji uhonorowano Starost
Wodzisawskiego oraz Prezydenta Wodzisawia lskiego.
Zarwno szef lskiego garnizonu, jak i przedstawiciele
wadz lokalnych, skierowali
do wodzisawskich policjantek
i policjantw swoje podzikowania za codzienn sub,
powicenie i profesjonalizm.

Nie zabrako rwnie ycze


pomylnoci i sukcesw w dalszej pracy.
W drugiej czci uroczystoci nastpio oficjalne
otwarcie zmodernizowanego
budynku Komisariatu Policji
w Gorzycach. Symbolicznego
przecicia wstgi dokonali:
lski Komendant Wojewdzki Policji nadinsp. Jarosaw
Szymczyk, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisawiu
lskim m. insp. Krzysztof
Justyski, penicy obowizki
Komendanta Komisariatu w
Gorzycach podinsp. Jarosaw
Mendrela oraz Starosta Wodzisawski, wjtowie gmin Godw i Gorzyce oraz zastpca
wjta gminy Lubomia. Kompleksowy remont placwki
rozpocz si z kocem 2013
roku. Renowacja obejmowaa
wykonanie elewacji budynku,
wymian pokrycia dachowego, odnowienie pomieszcze
biurowych, wymiana instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Oprcz tego zakupiono
meble do pomieszcze biurowych oraz zainstalowano monitoring oraz system alarmowy.
d
l

region

wodzisaw lski samorzd

Nowy asystent Kiecy

w skrcie

Od 1 lipca funkcj asystenta Prezydenta


Wodzisawia lskiego peni Mateusz Jemioa.
Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

WODZISAW LSKI - policja

22-letni mczyzna przy


uyciu wiatrwki grozi pozbawieniem ycia
mieszkacowi Wodzisawia lskiego.
Do zdarzenia doszo 5 lipca, okoo godz. 18:00 na drodze dojazdowej do kpieliska
Balaton w Wodzisawiu lskim. Mody mczyzna znajdujcy si pod wpywem alkoholu, na co jednoznacznie
wskazywa jego stan, szed
rodkiem drogi, utrudniajc
tym samym przejazd samochodw. W pewnym momencie jeden z kierowcw zirytowany ca sytuacj zwrci
mczynie uwag. W rezultacie ten wyj przedmiot przypominajcy bro i zacz w
niego celowa, niewykluczone
i odda w jego kierunku nawet strza. W ten sposb chcia

Wiadomoci 3

22 lipca 2015, nr 14 (191)

dominika szczyrba

Kolejna zmiana na stanowisku asystenta Mieczysawa Kiecy. Przez ostatnie 5 lat


Prezydentowi asystowa ukasz Kouchowski, ktry jaki
czas temu zoy wypowiedzenie. Od 1 lipca jego obowizki
przej 25-letni Mateusz Jemioa z Wodzisawia lskiego. Nowy pracownik ukoczy
II LO im. ks. prof. Tischnera
w rodzinnym miecie, jest absolwentem Politechniki Opolskiej na kierunku zarzdzanie
i inynieria produkcji.
Kilka tygodni temu na
fejsbukowym profilu Mieczysawa Kiecy pojawio si
ogoszenie o naborze na stanowisko asystenta prezydenta. Idealny kandydat, oprcz
oczywistych umiejtnoci t.j.
redagowanie tekstw, znajomo stosownych przepisw
prawa czy obsuga komputera, mia spenia kilka dodatkowych warunkw. Prezydent
chcia, by jego nowy asystent
dodatkowo potrafi biegle
porusza si w rodowisku
mediw spoecznociowych,
potrafi dobrze obsugiwa

Prezydenta Mieczysawa Kiec (na zdjciu) od 1 lipca wspiera


25-letni Mateusz Jemioa.
aparat cyfrowy oraz by osob
kreatywn i komunikatywn.
W wymaganiach pojawio si
jeszcze jedno kryterium, ktre
wzbudzio zdziwienie wrd
internautw asystent prezydenta powinien by mieszkacem Wodzisawia lskiego.
Do obowizkw asystenta
prezydenta naley m.in. prowadzenie spraw zwizanych
z organizacj i przebiegiem
kontaktw oraz wsppracy
prezydenta z gminami, reprezentacjami gmin, organizacjami samorzdu terytorialnego,
Rzdem RP i Prezydentem

RP, organizacjami spoecznymi, pozarzdowymi i innymi


podmiotami, towarzyszenie,
asystowanie i pomoc prezydentowi podczas narad, spotka, konferencji i wyjazdw
subowych, przygotowanie
spotka i wystpie prezydenta, przygotowanie korespondencji okolicznociowej,
udzielanie odpowiedzi na listy
i zapytania mieszkacw oraz
instytucji, staa wsppraca z
innymi pracownikami Urzdu
Miasta w zakresie promocji i
budowania wizerunku prezydenta i Urzdu Miasta.

powiat wodzisawski - finanse

Dotacje na otwarcie dziaalnoci


Powiatowy Urzd Pracy
w Wodzisawiu lskim
dysponuje rodkami na
dofinansowanie dla osb
zainteresowanym podjciem dziaalnoci gospodarczej.
Pula rodkw w ramach
realizowanego w roku 2015
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego
Funduszu Spoecznego wynosi 1 240 tys. z. O dofinansowanie ubiega si mog wycznie osoby bezrobotne, w
wieku powyej 30 roku ycia.
Mczyni do 50 roku ycia
ubiegajcy si o dofinansowanie musz speni jeden z
trzech warunkw: pozostawa

nieprzerwanie bez pracy przez


okres co najmniej 12 miesicy,
posiada wyksztacenie rednie (z wyczeniem szkoy policealnej) lub nisze, posiada
aktualne orzeczenie o stopniu
niepenosprawnoci.
Wybr wnioskw do realizacji nastpi w drodze konkursu. Ocena zoonych wnioskw bdzie odbywaa si w 2
etapach: 1 etap ocena formalna wniosku, 2 etap ocena merytoryczna wniosku.
Zgodnie z zaoeniami projektu dofinansowanie musi
zosta przyznane co najmniej
10 osobom bezrobotnym pozostajcym nieprzerwanie bez
pracy przez okres co najmniej
12 miesicy, 10 bezrobotnym
posiadajcym wyksztacenie

rednie (z wyczeniem szkoy policealnej) lub nisze oraz


20 kobietom.
Kompletne i prawidowo
wypenione wnioski wraz z
zacznikami mona skada
w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej w dniach od
20.07.2015r. do 24.07.2015r
Aktualne druki wnioskw
o dofinansowanie oraz powyszy regulamin dostpne s na
stronie internetowej urzdu
www.pup-wodzislaw.pl. Dodatkowe informacje na temat
ogoszonego naboru mona
uzyska w siedzibie tut. urzdu w pok. nr 220 lub pod numerem telefonu 32 4592955
lub 32 4592956.
d

powiat wodzisawski - GOSPODARKA

Trzy Wzgrza szukaj dzierawcw


Wodzisaw szuka dzierawcw gruntu pod ma gastronomi na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki.
Wielkimi krokami zblia si
otwarcie obiektu rekreacyjnego Trzy Wzgrza. W zwizku

z tym, Miejski Orodek Sportu


i Rekreacji Centrum zaprasza
wszystkich zainteresowanych
dzieraw gruntu do skadania
ofert. Okres dzierawy wynosi
minimalnie jeden miesic. Ofert przesa mona drog elektro-

niczn na adres biuro@mosir-centrum.pl, bd bezporednio


w sekretariacie MOSiR "Centrum" przy ulicy Bogumiskiej 8
w Wodzisawiu lskim.
d

Konkurs Domu Ksiki


Ile stp miay Raciborskie mury miejskie?
Nagrod ksika ciana Davida Baldacci
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Zmiana trasy
Jak poinformowa PKS w Raciborzu od wtorku, 14 lipca
od godziny 10:00 do 28 lipca
br. autobusy linii nr 2 relacji
Wodzisaw lski - Odra oraz
Odra - Wodzisaw lski bd
koczy i rozpoczyna tras na
przystanku Olza Skrzyowanie. Zmiana trasy spowodowana jest zamkniciem przejazdu
kolejowego w Olzie w ramach
prowadzonej rewitalizacji linii
kolejowej Rybnik Chaupki.
Atrakcje
na otwarcie
Wielkimi krokami zblia si
otwarcie Rodzinnego Parku
Rozrywki Trzy Wzgrza. Z tej
okazji organizujemy Festiwal
Atrakcji, na ktrym nie zabraknie atrakcji. Wiadomo ju, e
bdzie mona wyprbowa
urzdzenia, ktre znajduj si w
parku. 10-minutowe zmagania
sportowe, 3 zawodnikw w kadej druynie, pika rozmiaru 7,
dwie kategorie wiekowe. Oczywicie, chodzi o turniej streetball. To wanie jedna z atrakcji,
ktra czeka w ostatni niedziel
lipca na Trzech Wzgrzach.
Objazd
dla Rogowskiej
20 lipca rozpoczy si prace
zwizane z remontem przepustu
na ulicy Rogowskiej w Wodzisawiu lskim. W zwizku z
tym wprowadzony zostanie objazd z wyczeniem przystanku
Jedownik-Rogowska.
Poar samochodu
W Rydutowach przy ulicy Ofiar
Terroru doszo do poaru samochodu osobowego, na miejscu
pojawili si straacy. Zdarzenie
miao miejsce 16 lipca. Przyczyn poaru byo prawdopodobnie
zwarcie w instalacji elektrycznej.
Hodowla
na balkonie
Mody mczyzna z Rydutw
zaoy na balkonie swojego domu mini plantacj marihuany.
W chwili przeszukania w mieszkaniu kilkanacie krzakw. Po
wizycie policjantw grozi mu
kara pozbawienia wolnoci do
lat 3.
Przemarsz do Rud
Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Stare Opactwo w
Rudach zapraszaj 23 sierpnia
do udziau w trzecim ju przemarszu jedcw i rowerzystw
szlakiem husarii polskiej, pod
dowdztwem krla Jana III
Sobieskiego. Tym razem trasa
wiedzie z Raciborza do Rud.
Wydarzenie upamitnia historyczny przemarsz polskiej armii
pod Wiede w 1683 r.
Dodatkowy numer do
MOPS
W siedzibie MOPS przy ul. Kubsza 28 zostaa uruchomiona nowa linia telefoniczna z numerem
32 4188537. Jest to dodatkowy
numer, dotychczasowe pozostaj bez zmian.
Zawody strzeleckie
16 sierpnia o godz. 10.00 na
strzelnicy PTHU "Matuszek" w
Wodzisawiu lskim odbd
si zawody strzeleckie. Udzia
w nich moe wzi kady. Patronat honorowy nad zawodami obj Wojskowy Komendant
Uzupenie w Rybniku.
Zodziej roweru
Raciborscy policjanci zatrzymali 18-letniego mczyzn, ktry
ukrad rower o wartoci 600
zotych. Do kradziey doszo 24
czerwca na ulicy Opawskiej w
Raciborzu. Zodzieja zatrzymano 14 lipca. 18-latek trafi do
policyjnego aresztu. Za kradzie
grozi mu nawet 5 lat wizienia.

4 Edukacja

22 lipca 2015, nr 14 (191)

wodzisaw lski kultura

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski - edukacja

Kontrasty ojca i stylizacje crki


Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

W muzeum w Wodzisawiu lskim mona oglda


wystaw malarstwa Waldemara Wahna i jego crki.

Konsultacje w sprawie owiaty


Otwarte
konsultacje w sprawie projektu Strategia Rozwoju
Owiaty Miasta Wodzisawia lskiego na lata
2015-2020
Urzd miasta zaprasza
mieszkacw Wodzisawia
lskiego oraz podmioty i organizacje dziaajce na rzecz
owiaty, na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie
rozwoju owiaty w miecie.
Pierwsze spotkanie miao

miejsce 1 lipca, kolejne odbdzie si 27 lipca w Urzdzie


Miasta Wodzisaw.
Konsultacje maj na celu
opracowanie strategii rozwoju owiaty na lata 2015-2020.
Wszelkie uwagi i propozycje
naley skada w formie pisemnej ze wskazaniem obecnego zapisu w projekcie oraz
proponowanego zapisu wraz
z uzasadnieniem. Pismo powinno zawiera dane personalne i kontaktowe pod-

miotu lub osoby skadajcej


propozycj lub uwag do dokumentu.
Wszelkie uwagi i propozycje mona skada zarwno
drog elektroniczn na e-mail: edukacja@wodzislaw-slaski.pl jak i w formie tradycyjnej na adres: Urzd Miasta
Wodzisaw lski, Wydzia
edukacji, ul. Bogumiska 4,
44-300 Wodzisaw lski.
d

racibrz - sport

Wernisa wystawy autorstwa Waldemara Wahna i jego crki Osy Wahn odby si 4 lipca.
paulina krupiska

Wystaw "Jabko od jaboni


- Kontrasty ojca i stylizacje crki" mona oglda do 5 sierpnia
w wodzisawskim muzeum. Wystawa jest malarskim zestawieniem dwch wiatw, ojca i crki. Wernisa odby si 4 lipca.
Waldemar Wahn to jeden
z najbardziej znanych w kraju i
za granic nonkonformistw i
prowokatorw, i zdecydowanie
wrg hipokryzji, zakamania,
obudy i knucia. Ju od dziecistwa cechowaa go tendencja
stawiania w pytanie i wtpliwo wszystkiego co go otacza,
szczeglnie zjawisk chorych i
zwyrodniaych, ktre z powodu nagminnoci wystpowania
uchodz za normalne. Artysta
malarz, szukajcy dopenienia
swojej kreatywnoci, take w

innych dziedzinach, jak grafika,


rzeba, fotografia, tatua, pisarstwo, poezja, muzyka, wystrj
wntrz, budownictwo itp. Znajdujcy w rozlicznych podrach
swoje inspiracje poprzez konfrontacj z kulturami, jzykami
i mentalnociami alternatywnymi, i nioscy ze sob duy, innowatywny dorobek w dziedzinie
kultury, sztuki i wielokierunkowego widzenia wiata.
Natomiast crka pana Waldemara to Osa Wahn. Co sama
artystka mwi o sobie? Praktycznie od zawsze zajmuj si
sztuk pikn, midzy innymi
malarstwem, lecz gwnie tatuaem. Tatuowa zaczam w
wieku lat dwunastu i ju w latach 90-tych znana byam w
midzynarodowej scenie, oraz
uczestniczyam w najwikszych
wwczas konwentach tej bran-

y. Nauki pobraam u swego


ojca, Waldemara Wahna, pod
ktrego okiem od najmodszych lat mogam wykonywa.
Od pierwszego tatuau rysowaam swoje projekty prosto na
skrze, gdy tylko w ten sposb
mona stworzy jedno pomidzy powstaym obrazem, a trjwymiarowymi ksztatami oraz
ruchem ludzkiego ciaa. Malarstwo traktuj drugoplanowo,
jako odskoczni od codziennego trybu ycia. Przede wszystkim wylewam na ptno lub papier swoje wraenia z czstych
i do ekstremalnych podry,
ktrych podejmuj si wsplnie ze swym partnerem. Inspiruje mnie tu gwnie surowa
i przeraajca pomimo swego
pikna przyroda, oraz wiadomo ludzkiej maoci i przemijalnoci.

RACIBRZ - rozrywka

Effatha znw w sprzeday!


Pierwszy, solowy album
wokalistki z Raciborza doczeka si reedycji.
Pod koniec 2013 roku Magdalena Frczek (wokalistka zespou Love Story) wydaa swoj
solow pyt pt. Effatha. Pyta podbia serca publicznoci,
a raciborzanka ruszya w tras
koncertow. Piosenki Magdy
mona byo usysze w najwikszych rozgoniach radiowych
w Polsce. Wokalistka, na swojej
stronie internetowej, informuje,
e album Effatha znw jest w

sprzeday. Okazao si, e zosta


nagrodzony take Zotym Krkiem 2014 za najlepsz sprzeda

i wyprzedanie caego nakadu.


p

Marek Tokarczyk, jeden z kilku polskich atestatorw uprawnionych do


wydawania atestw Polskiego Zwizku Lekkiej
Atletyki 5 lipca zawita do
Raciborza.
Od dziecka uprawia sport,
kocha biegi narciarskie, ktre uprawia odkd nauczy si
jedzi na nartach i oczywicie
duo biega. W swoim yciu
przebieg ju 42 maratony i co
najmniej dwa razy tyle pmaratonw, nie liczc ju innych
biegowych zawodw. Marek
Tokarczyk, bo o nim mowa, to
jeden z 4 polskich atestatorw
uprawnionych do wydawania atestw Polskiego Zwizku
Lekkiej Atletyki. W niedzielne przedpoudnie, 5 lipca pan
Marek testowa tras I Rafako
Pmaratonu Racibrz. Wyznaczona trasa, ktr bd pokonywa 30 sierpnia amatorzy
biegania musi wynosi dokadnie 21 097,5 m. Przeprowadzone pomiary wyszy prawidowo,
wic Racibrz otrzyma oficjalnie licencj PZLA, czyli gwarancj, e trasa pmaratonu
zostaa dokadnie wymierzona i
uzyskany na niej rezultat bdzie
precyzyjny i wiarygodny. - Taki
atest wany jest przez 5 lat, pod
warunkiem, e na wyznaczo-

nej trasie nie doszo do adnego przebudowania informuje


Marek Tokarczyk.
Atesty tras na caym wiecie przeprowadza si w dokadnie taki sam sposb, wedug
Midzynarodowej Federacji
Biegowej AIMS. Do pomiaru odlegoci uywa si licznikw mechanicznych, poniewa
te s najdokadniejsze podkrela Marek Tokarczyk, ktry
oprcz uczestnictwa w imprezach biegowych sam je organizuje, zachcajc tym samym
nowicjuszy do uprawiania tego
sportu. Bieganie, to najprostsza forma aktywnoci fizycznej,
ktra od niedawna staje si coraz modniejsza i popularniejsza. Spoeczestwo dojrzao do
tego, e aby si dobrze czu, naley dba o swoje zdrowie oraz
sprawno fizyczn mwi pan
Marek. - rodowisko biegaczy,
to jedna wielka rodzina, ktra
zawsze moe na siebie liczy.
Lubimy spdza ze sob czas,
nie tylko dlatego, e czy nas
wsplna pasja, ale razem podrujemy, zwiedzamy kraj, a
teraz nawet zagranic. Spotykamy si na tych samych imprezach, a niektre nawet wsplnie organizujemy opowiada
M. Tokarczyk, ktry oprcz aktywnego trybu ycia, rzebi w

Fot. Justyna Korzeniak

Trasa pmaratonu z atestem PZLA

Atesty tras na caym


wiecie przeprowadza si
w dokadnie taki
sam sposb, wedug
Midzynarodowej
Federacji Biegowej
AIMS. Na zdjciu Marek
Tokarczyk.
zieleni, kamieniach, pracuje na
duych maszynach przemysowych, a odpoczywa na swojej
dziace. - Warto mie pasje, bo
dziki temu czowiek jest szczliwszy modszy duchem i paradoksalnie ma wicej czasu dla
siebie podsumowuje Marek
Tokarczyk.

patronat medialny:

jk

R E K L A M A

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

22 lipca 2015, nr 14 (191)

WODZISAW LSKI kultura

Muzeum na kkach
Historia i kultura ydw w telegraficznym skrcie.
miay m.in. moliwo wasnorcznego wykonania masek purimowych i wzicia
udziau w grze miejskiej pod
haslem Czy wiesz po czyich
ladach chodzisz?. Doroli
wysucha mogli prelekcji na

temat historii ydw i zgebi wiedz na tematycznym


wieczorze filmowym. Byy
rwnie warsztaty kuchni
ydowskiej poczone z degustacj, gdzie chtni najpierw uczyli si przygotowy-

wa ydowskie przysmaki, a
nastpnie je smakowali. W
sumie wystaw zobaczy 47
miast w Polsce. Kolejnym
przystanekiem Muzeum na
kkach po Wodzisawiu laskim by Cieszyn.
Fot. Dominika Szczyrba

wiedzajcym wystaw. Inicjatywa przygotowana zostaa z myl o odbiorcach w


rnym wieku. W programie
znalazy si liczne warsztaty, wykady i spotkania ze
wiadkami historii. Dzieci

Fot. Dominika Szczyrba

Przez kilka dni na wodzisawskim rynku stacjonowao mobilne Muzeum na


kkach. Inicjatywa ma na
celu przyblienie wiedzy o

niemal 1000-letnim wspistnieniu kultur polskiej i


ydowskiej. Ciekawa oraz
nowoczesna ekspozycja poczona z bogatym programem
edukacyjnym spodobaa si
mieszkacom chtnie od-

Fot. Dominika Szczyrba

dominika szczyrba

godw - rozrywka

WODZISAW LSKI - rozrywka

Mroczny Zlot Motocyklowy

Vladislavia na Balkan
Folk Festival
Wodzisawski Zesp Pieni i Taca Vladislavia reprezentowa miasto w Varnie podczas Balkan Folk
Festival.
Tancerze reprezentowali w
Bugarii nie tylko Wodzisaw
lski, ale take kraj. Na festiwalu, oprcz zespow z Polski
pojawiy si rwnie formacje
z Serbii, Gruzji, Boni i Hercegowiny. Tancerze Vladislavii wrcili z bagaem niezapomnianych wspomnie, bogatsi

o nowe dowiadczenia i peni


twrczych inspiracji. Podczas
ponad tygodniowego pobytu w
Varnie, kad woln chwil wypeniay zajcia. Czas upywa
nie tylko na prbach. Znalaza
si chwila na kpiele w morzu,
zabawy i rnorodne konkurencje. Nasi tancerze mieli te
okazj nauczy si krokw do
tacw serbskich. Wieczory za
miay charakter integracyjny.
d

Fot. Natalia Jarzbek

Fot. ZPiT Vladislavia

Fot. Natalia Jarzbek

11 lipca przy Urzdzie Gminy Godw


zgromadzili si wielbiciele jednoladw.

R E K L A M A

Do Godowa zjechali motocyklici nie tylko z regionu,


ale rwnie z takich miast jak
Katowice, Kobuck, a nawet
Inowrocaw. Na miejscu pojawio si mnstwo piknych
i potnych maszyn. Parada jednoladw przejechaa przez aziska, Podbucze i
Skrzyszw. Przejazd koczy
siw Godowie. Nastpnie,
na terenie sportowo rekreacyjnym przy Urzdzie Gminy odbyy si konkursy i zabawy, m.in. jazda na nartach
po trawie. Impreza zakoczya si z przytupem. Wieczorem na muzycznej scenie wystpiy kapele: Blend, Roog
oraz Marcin Goka z zespoem. Zarwno frekwencja jak
i pogoda dopisay. Nad bezpieczestwem uczestnikw
zlotu przez cay czas trwania
imprezy czuway patrole Policji, Stray Poarnej oraz Stray Miejskiej. Organizatorami
imprezy byy Mroczne Duchy,
gokowicka Grupa Motocyklowa dziaajca od 2013 roku.
d

18 Ogoszenia

22 lipca 2015, nr 14 (191)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE

nieruchomoci

Nowe BIURO KREDYTOWE w


Pszowie! Przyjd i sprawd nasz
ofert! Kredyty na dowolny cel!
Tel. 696-233-611

Sprzedam adny dom w


Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy
605 742 269

Poyczki pozabankowe, poyczki


bez BIK-u, chwilwki. Kwoty do
30.000 z na okres max 60 m-cy.
tel. 606-860-772 lub 696-233-611
PROMOCJA w maju raty spadaj!
Jeeli masz kilka kredytw i raty
Cie przerastaj koniecznie przyjd
do nas! Oferujemy kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem od 4
9%. Tel. 606 860 772
Potrzebujesz szybkiej gotwki
do rki? Poyczki gotwkowe w
Optima to najlepsze rozwizanie!MINIMUM FORMALNOCI,
SZYBKA DECYZJA, NISKIE RATY NA KAD KIESZE! Wodzisaw lski, Wystarczy zoy
telefoniczny wniosek 539 919 329
Wodzisaw lski Jeli potrzebujesz gotwki zadzwo do nas! W
naszej ofercie wiele ofert bankowych jak i pozabankowych. Rwnie dla osb z komornikiem. Bez
sprawdzania BIK-u! Zadzwo i
umw si na spotkanie. 505 403
206
Mio jest nam poinformowa, i
w naszej ofercie pojawi si nowy
produkt dla osb ktrzy ubiegali
si o kredyt gotwkowy, jednak
otrzymali decyzj negatywn. Zadzwo do naszego przedstawiciela
i zapytaj o szczegy. 505 403 206
Wodzisaw lski
Pomoc finansowa dla zaduonych! Minimum formalnoci!
Poyczka nawet do 25 000 z bez
sprawdzania baz! Dowiedz si
wicej i zadzwo ju dzi! Radlin
530-752-363
Masz problemy w BIK? Bank odmwi Ci kredytu? Potrzebujesz
szybkiej pomocy finansowej? Ta
oferta jest dla Ciebie! Radlin. Zadzwo lub wylij sms KASA 665305-656.

KREDYT

Do wynajcia mieszkanie w
Pszowie. Kawalerka, 34 m2, w
peni umeblowana, centrum.
Tel. 735 319 905
Sprzedam dziak roln w Rogw Syrenka z piknym widokiem. Dziaka z moliwoci
przeksztacenia. Media w pobliu. Dojazd drog poln. Polecam 603 664 883
Do wynajcia lokal usugowo handlowy o powierzchni 26 m2
w centrum Rydutw tel. 500
397 367
Wynajm lokal uytkowy w samym centrum miasta Rydutowy na ulicy Ofiar Terroru. Powierzchnia ok. 40 m2. Lokal
znajduje si przy samej ulicy,
lokalizacja bardzo dobra, na
parterze. Tel. 608 505 317
Wynajm gara na ul. Leszka w
Wodzisawiu. Cena 200z. Zachcam do kontaktu 886 666
493
Wynajm lokal o pow. 90m2 w
Rydutowach na przeciw Intermarche na dziaalno gospodarcz, biura itp. Lokal posiada
swj parking. 505 971 160
Wynajm M2 na os. Piastw.
Odstpne 600 z, kaucja 1000z.
Kontakt 517 335 663
Dziaka budowlana Wodzisaw
lski (Turzyczka), znajdujca si w cichej okolicy domkw jednorodzinnych. Zjazd na
dziak bezporednio z ulicy Tczowej.
Tel. 608 432 038

100 tys.

Wynajm nowy dom w Wodzisawiu lskim do zamieszkania


lub na gabinet albo pod dziaalno gospodarcza. Tel. 662 324
704

32 700 72 11
792 115 113

Sprzedam dom na granicy Radlina i Wodzisawia lskiego


z du dziak poronit drzewami owocowymi, tel. 791 511
124

RATA 689 z

Sprzedam mieszkanie M3 w
Wodzisawiu lskim na os.
XXX-lecia w czteropitrowym
bloku. Wysoki parter, 2 nieprzechodnie pokoje, kuchnia otwarta na wikszy pokj, duy balkon, piwnica.
Tel. 505 356 516
Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Do wynajcia lokal o powierzchni ok. 20 m, skadajcy si z


pokoju i azienki, idealny do celw komercyjnych. Wyposaony
w media. Rydutowy ul. Ofiar
Terroru 15, 727 336 076
Na sprzeda dwurodzinny dom
w Rydutowach. Na parterze
dwa przestronne pokoje oraz
salon, przedpokj, kuchnia i azienka. Pitro posiada rozkad
analogiczny do parteru oraz
balkon. Na poddaszu pokj z
aneksem kuchennym. Tel. 724
041 519

Dziaka budowlana o pow.


1250m2 bez nachylenia, prosta.
Znajduje si w Krzykowicach
bezporednio przy ul. Lubomskiej, dziaka ogrodzona, dojazd
bezporedni z ulicy asfaltowej.
507 185 148
Sprzedam dom w Rydutowach
na ulicy Gajowej (z 1990 roku),
wolno stojcy do zamieszkania,
okna plastikowe, ogrzewanie
wglowe, duy parking W piwnicy gara, kotownia z piecem
na wgiel. Tel. 324 579 278

usugi
Stawianie potw, ukadanie
kostki do 100 m. Dokonuj
wszelkich robt budowlanych
oraz ogrodowych. Rydutowy,
tel. 509-943-100
Oferuje usug ukadania paneli podogowych wraz z listwami
przypodogowymi w cenie 15 z.
za metr kwadratowy. Skrzyszw
tel. 605 204 933
USUGI TRANSPORTOWE Potrzebujesz transportu? Chcesz
si przeprowadzi? lub pozby
starych i niepotrzebnych mebli?
Zapraszamy! Wodzisaw lski
733 545 321
Wynajem samochodu wraz z
elegancko ubranym i miym kierowc. Samochd to BMW e39
528i o mocy 193KM, auto zawsze jest nawoskowane, czyste
i pachnce. Wodzisaw lski,
tel.724951347
Oferuje usugi transportowe na
terenie caego kraju. Samochd
Peugeot Boxer MAX. Zapraszam do kontaktu. GWARANCJA NAJNISZEJ CENY!!!
Skrzyszw, tel. 782 387 483
Oferuje pranie i czyszczenie tapicerki meblowej oraz samochodowej jak rwnie czyszczenie dywanw urzdzeniami
i produktami marki Karcher.
Wodzisaw lski, tel. 609 432
763.
SPRZEDAM
st do ping-ponga
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

praca
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
tel. 32 506 55 87

Sprzedam Peugeot Partner


z 2005 roku. Cena 3 690z.
Trway, mocny i funkcjonalny. Zapraszam do obejrzenia. Wicej informacji po
nr. tel: 603 109 978

Opel Astra 1.4 clasic z 1996


roku. Stan techniczny bardzo dobry, do maych poprawek blacharskich, progi i podoga zdrowe. Cena
1000z, tel. 515 680 4439

Zatrudni: kierowca kat c +e


w transporcie midzynarodowym, relacji Polska-Wochy. Prosz o kontakt telefoniczny 609 227 991
Poszukuj osoby na stanowisko brygadzisty. Dobre
zarobki, plus premia za dobrze wykonan prac. Wymagania: dyspozycyjno,
umiejtno czytania planw. Wodzisaw lski, tel.
530 568 164
Zatrudni lakiernika samochodowego z okolic Wodzisawia lskiego, tel. 881
738 666
Zatrudni kierowc posiadajcego aktualne prawo
jazdy C+E. Tabor: plandeka/firanka Wymagania: dowiadczenie oraz posiadanie
karty kierowcy. Pszw, tel.
604 418 194
Przyjm ucznia na praktyki zawodu sprzedawca /
mechanik samochodowy w
wierklanach na rok 2015.
Tel. 693 454 443
Zatrudni brygad tynkarzy
na agregat tynkarski. Turza
lska. Kontakt pod numerem telefonu 537 324 468
Zatrudni kierownika do
spraw transportu. Wymagania: min. 2 lata na stanowisku kierowniczym, znajomo jzyka niemieckiego i
angielskiego oraz dyspozycyjno. Wodzisaw lski,
tel. 723 635 891
Poszukujemy pomocnika:
brukarz. Praca sezonowa,
umowa o dzieo, 8-9z na
godzin. Zainteresowanych
prosz o kontakt. 509 264
467
Firma budowlana zatrudni
pracownikw budowlanych
z dowiadczeniem. Rydutowy tel. 324 103 188
zdrowie
Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886


motoryzacja

Na sprzeda BMW e46 Cabrio 325Ci. Stan samochodu okrelam na bardzo dobry na bieco wymieniane
wszystkie potrzebne czci.
Samochd nie wymaga adnego wkadu finansowego.
Cena 29500z. Wszystkie
potrzebne informacje udziel telefonicznie 665 807 119

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

GazetaInformator.pl >>

22 lipca 2015, nr 14 (191)


R E K L A M A

Zapowiedzi 19

wodzisaw lski - teren miasta - 2-9 sierpnia

XVII wiatowe Letnie


Igrzyska Polonijne lsk 2015
W dniach od 2 do 9
sierpnia 2015 roku odbd
si XVII wiatowe Letnie
Igrzyska Polonijne lsk
2015, organizowane przez
Stowarzyszenie Wsplnota
Polska oraz Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego. Impreza odbdzie
si na terenie aglomeracji
katowickiej w czterech miastach. Wodzisaw lski jest
jednym z nich. Poza naszym
miastem w organizacj wczyy si rwnie Rybnik,
Chorzw i Sosnowiec, gdzie
uczestnicy rywalizowa bd w 20 dyscyplinach sportowych. W zawodach rozgrywanych podczas Igrzysk

Polonijnych uczestnicz Polacy mieszkajcy na stae poza granicami Polski, reprezentujc pastwa, w ktrych
si osiedlili. Gwnym celem
organizowania tej cyklicznej
imprezy bya i jest integracja
rodowisk polonijnych oraz
umacnianie i oywianie kontaktu z krajem ojczystym.

Wodzisaw lski bdzie goci sportowcw w dniach od


3 do 5 sierpnia. Dyscypliny,
w jakich odbd si igrzyska
to badminton, bryd, kolarstwo MTB, nordic walking
oraz pika siatkowa. Mecze
siatkwki rozegrane zostan
w Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego. Kolar-

stwo MTB bdziemy mogli


oglda na terenie Balatonu. Zawody nordic walking
przeprowadzone zostan w
Rodzinnym Parku Rozrywki. Miejscem rozgrywek brydowych bdzie Wodzisawskie Centrum Kultury. Gr
w badmintona obserwowa
bdziemy w Szkole Podstawowej nr 10 lub 28. 3 i 4
sierpnia od godz. 18.00 dziaa bdzie wioska olimpijska
zlokalizowana na terenie
Miejskiego Orodka Sportu
i Rekreacji Centrum za kryt trybun. Przyjad do nas
zawodnicy m.in. z Austrii,
Czech, Modawii, Niemiec i
Kanady.

WODZISAW - PARK MIEJSKI - 24-25 LIPCA

wodzisaw - WCK - LIPIEC, SIERPIE

Najcieplejsze
Miejsce na Ziemi

Wakacyjny
przegld filmowy

Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae zblia si wielkimi krokami. 24-25 lipca w Parku Miejskim w Wodzisawiu lskim
odbdzie si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza
kilka tysicy osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum miejskiego
parku tworzy niesamowity
klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka
reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Do tej pory
na festiwalu wystpili midzy
innymi Bednarek, Raggafaya,
East West Rockers, Jamal,
Habakuk i Dreadsquad. W
tym roku Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbdzie si ju
po raz dwunasty. Pierwszego dnia, tak jak w latach po-

Wodzisawskie Centrum
Kultury i Kino Pegaz przygotowa dla modych mionikw sztuki filmowej
spor dawk projekcji filmowych. Dla kinomaniakw
czas wakacji z pewnoci nie
bdzie obfitowa w nud.
Co tydzie w kad rod
o godz. 10.00 bdzie mona zobaczy filmy zaproponowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w
ramach kampanii Dzieciaki na horyznocie. Organizatorzy kampanii propagowan przez siebie edukacj
filmow opieraj na filmach
tworzonych z myl o najmodszych, ktre zdobyy
uznanie widzw w krajach,
w ktrych powstay i zostay wyrnione nagrodami na
zagranicznych festiwalach.
Po projekcjach filmowych
odbd si warsztaty filmowe, medialne oraz plastyczne dla dzieci.

przednich, zabrzmi dwiki soundsystemw. W pitek


dla publicznoci wystpi Dr
Love, Slaveah, Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad, Pozyton
Sound, Yardee Crew, Foliba &
Ablaye Badji. Odbd si take warsztaty na bbnach afrykaskich. W sobot wystpi
zespoy na ywo. Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour, Damian SyjonFam.

Najbliszy seans ju
22.07.2015 r. godz. 10.00
zostanie wywietlony film
pt. Moja mama jest w
Ameryce i spotkaa Buffalo Billa. Kolejne projekcje:
29.07 godz. 10.00 Niesforny Bram, 05.08 godz.10.00
Alfie, may wilkoak, 12.08
godz.10.00
Przyjaciel
na balkonie, 19.08 godz.
10.00Krokodyle z przedmiecia, 26.08 godz. 10.00
Mecz ycia.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 LIPCA - WCK - WODZISAW
WDK Czyowice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na
wycieczk do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze (www.energylandia.pl)
Koszt przejazdu 30 z + bilet wstpu
24 LIPCA - MOK - PSZW
Miejski Orodek Kultury w Pszowie oraz Astrohunters zapraszaj
na niezwyke wydarzenie - nocne ogldanie nieba. 24 lipca
o godz. 21.00 na terenie stadionu TS Grnik Pszw odbdzie
si pokaz multimedialny oraz obserwacja nieba profesjonalnym
sprztem.
24 LIPCA - WCK - WODZISAW
Wodzisawskie centrum kultury w ramach akcji Lato w miecie organizuje cykl warsztatw ceramicznych. Kolejne warsztaty obd si w pitek, 24 lipca. Szczegowe informacje pod nr
32 455 25 74
27 LIPCA - WCK - WODZISAW
Maa Dama to cykl warsztatw skierowanych dla wszystkich
dziewczyn. Na najbliszym spotkaniu odbd si warsztaty z tworzenia biuterii. Szczegowe informacje pod nr 32 455 25 74
28 LIPCA - WCK - WODZISAW
Kolejne warsztaty taneczne TaczMy z Kids up ju 28
lipca w Wodzisawskim Centrum kultury. Wicej informacji pod
nr 32 455 25 74.
30 LIPCA - WCK - WODZISAW
W ramach akcji Lato w Miecie WDK zaprasza na Piknik Na
Orodku Wypoczynkowym Balaton, ktry odbdzie si 30
lipca o godz. 10.00. W programie: wycieczka piesza, zajcia modelarni szkutniczej, gry i zabawy zrcznociowe.

29 LIPCA - WCK - WODZISAW


Wodzisawskie muzeum zaprasza na zajcia archeologiczne,
ktre odbd si 29 lipca i 19 sierpnia. Ubiegoroczna edycja warsztatw cieszya si duym zainteresowaniem, dlatego
organizatorzy postanowili w tym roku zorganizowa kolejne.
Warsztaty rozpoczn si o godzinie 10.00. Kady z uczestnikw
otrzyma fachowe narzdzia, z ktrych skorzysta bdzie mg na
specjalnie przygotowanym stanowisku archeologicznym.
Lista miejsc ograniczona. Koszt: 5 z. Kontakt: Muzeum w Wodzisawiu lskim, ul. Kubsza 2, tel. 32 455 25 74
29 LIPCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
RCK Feniks zaprasza wszystkie dzieci na Spektakl p.t. Tylko
jeden dzie przygotowany przez Zdrojowy Teatr Animacji w
Jeleniej Grze w ramach programu TEATR POLSKA. Bezpatne
wejciwki mona odebra w sekretariacie RCK FENIKS.
18 SIERPNIA - OSIEDLE MARCEL - WODZISAW
WCK Wodzisaw zaprasza wraz ze Spdzielni Mieszkaniow
Marcel zapraszaj na kolejne odsony imprez plenerowych
dla dzieci pn. Artystyczne podwrko. Impreza ta organizowana dla dzieci przez WCK w ramach akcji Lato w miecie od lat
cieszy si duym powodzeniem. Soneczna aura, zabawa przy
znanych i lubianych przebojach i w kocu atrakcje przygotowane
przez wykwalifikowanych instruktorw przycigaj na boisko
osiedlowe wielu mieszkacw miasta. Chtni bd mogli skorzysta z warsztatw plastycznych, wzi udzia w konkurencjach
zrcznociowych, pobawi si z Kreatorni, sprbowa swoich si
w ciekawych konkursach i wygra nagrody. Taniec, wszdobylski
miech i wietna zabawa to wyznaczniki tej imprezy.W ramach
Artystycznego podwrka WCK spotka si z najmodszymi jeszcze 18 sierpnia. Szczegy akcji Lato w miecie dostpne s na
stronie www.wck.wodzislaw.pl.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Wiadomoci

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

region - zdrowie

wodzisaw lski kultura

Zmiana na stanowisku
dyrektora WCK

Prezydent Kieca popiera


apel RCKiK w Raciborzu
Istnieje plan wczenia raciborskiego krwiodastwa
do Regionalnego Centrum Krwiodastwa w Katowicach.

dominika szczyrba

Z powodu przeduajcej si, usprawiedliwionej


nieobecnoci Nadii Mechine
Prezydent Kieca podj decyzj o powoaniu nowego dyrektora WCK. Nowy dyrektor
to byy Naczelnik Wydziau
Promocji i Informacji Urzdu Miasta Rybnika. Wczeniej by Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Rybnika,
a w 2009 zaliczy czteromiesiczny epizod w Warszawie
jako Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego.
Krzysztof Jaroch pochodzi z
Pszowa, od wielu lat mieszka
w Rybniku. Jest absolwen-

tem Midzynarodow Szkoy


Nauk Politycznych Uniwersytetu lskiego w Katowicach i filologii romaskiej
na Uniwersytecie lskim, a
take Szkoy Liderw Spoeczestwa Obywatelskiego.
Zajmuje si dziaalnoci PR
w samorzdzie terytorialnym. By Czonkiem Zarzdu
lskiego Oddziau Polskiego
Stowarzyszenia Public Relations. Krzysztof Jaroch w
rybnickim magistracie koordynowa m.in. kilka duych
projektw
promocyjnych
dofinansowanych ze rodkw
Unii Europejskiej. Jest autorem hasa Rybnik. Miasto z
ikr.

Fot.Urzd Miasta w Wodzisawiu

Od 26 czerwca funkcj dyrektora Wodzisawskiego Centrum


Kultury peni pochodzcy z Pszowa Krzysztof Jaroch.

Krzysztof Jaroch
(na zdjciu) do czasu
powrotu Nadii Mechine
pokieruje Wodzisawskim
Centrum Kultury.

Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu prnie
dziaa od 1999 roku. Od pocztku istnienia utrzymuje
si w krajowej czowce pod
wzgldem poboru krwi i jej
skadnikw. Placwka swoj dziaalnoci wspiera 30
klubw honorowych dawcw
krwi, propaguje idee krwiodawstwa oraz prowadzi akcje w zakresie poboru krwi.
RCKiK funkcjonuje jako samodzielna jednostka, swym
dziaaniem obejmuje powiat
raciborski, rybnicki i wodzisawski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzbie
Zdrj, ory i Rybnik.

Jaki czas temu pojawi si


pomys wczenia Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa
do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W zwizku
z tym pracownicy raciborskiej
placwki obawiaj si, e centralizacja krwiodawstwa nie
bdzie sprzyjaa jej rozwojowi, wrcz przeciwnie, doprowadzi do spadku poboru
krwi. Istnieje rwnie obawa,
e w wyniku poczenia placwek, szpitale, ktre do tej pory dziaay na terenie raciborskiego RCKiK bd zmuszone
do konsultacji zwizanych z
doborem krwi do przetoczenia
z Katowicami, co moe spowo-

dowa znaczne opnienia caej procedury.


Zesp
pracowniczy
RCKiK w Raciborzu zwrci
si do Prezydenta Wodzisawia lskiego Mieczysawa
Kiecy z prob o wsparcie ich
apelu przeciwko wczeniu
placwki w struktury katowickiego centrum. Prezydent Wodzisawia,jako przewodniczcy
Zarzdu Subregionu Zachodniego pochyli si nad spraw
podczas ostatniego posiedzenia. Wikszo czonkw Zarzdu popara wystosowany
przez Raciborskie Centrum
Krwiodawstwa apel.

rek z Bytomia, ale organizatorzy uhonorowali pucharami i


nagrodami pierwszych czterech
zawodnikw z kadej kategorii
wiekowej. Wszyscy te uczestnicy Mistrzostw otrzymali specjalnie przygotowane na t okazj
pamitkowe, odlewane medale
oraz poczstunek z grilla. Pomimo sezonu urlopowego frekwencja dopisaa nie kryje
zadowolenia Zbigniew Marszakowski, Prezes KS Forma. W
pierwszych Mistrzostwach Powiatu Wodzisawskiego w Nordic Walking rozegranych w

ubiegym roku wzio udzia 67


zawodnikw. W tym roku byo
ich ju o poow wicej dodaje prezes.
Organizacj Mistrzostw Powiatu Wodzisawskiego w Nordic Walking finansowo wsparo
Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l. W przeprowadzenie
zawodw wczyli si rwnie
sponsorzy prywatni: Aleksandra Trociska (Studio Fitness
FitOlka z Wodzisawia lskiego), Ireneusz Stachowski (Sklep
sportowy Monsun z Wodzisawia lskiego), Dariusz Kozielski

(Gosaw Sport Center z Wodzisawia lskiego) oraz Dariusz


Pojda (Infosafe Ubezpieczenia z
Wodzisawia lskiego).
To nie koniec sportowych
emocji przygotowanych przez
Klub Forma. Ju dzi bowiem
organizatorzy zapraszaj na kolejne letnie zawody, ktre odbd si 26 lipca. Bdzie to IX
Cross Wodzisawski, w ramach
ktrego zostan rozegrane zawody nordic walking na dystansie 10 km.

wodzisaw lski - sport

Mistrzostwa powiatu w Nordic Walkingu


Pierwszy lini mety przekroczy Artur Biek z Lublica.
Dziewidziesiciu trzech
zawodnikw wystartowao w
II Mistrzostwach Powiatu Wodzisawskiego w Nordic Walking, ktre w niedziel, 12 lipca,
odbyy si na orodku Gosaw
Sport Center w Wodzisawiu
lskim. Zawody zorganizowa
Klub Sportowy Forma Wodzisaw lski w ramach realizacji

zadania publicznego dofinansowanego ze rodkw budetu


Powiatu Wodzisawskiego. Honorowym starterem by Dariusz
Prus, czonek Zarzdu Powiatu.
Uczestnicy mieli do pokonania dziesiciokilometrow
tras, ktra wioda asfaltowymi
ulicami wodzisawskiej dzielnicy Jedownik oraz polnymi

duktami. Trasa zawodw nie


bya zbyt wymagajca, jednak
palce soce dawao zawodnikom si we znaki. Z tego powodu mniej wprawni kijkarze
zmagania mogli zakoczy ju
po jednej piciokilometrowej
ptli. Najlepsze czasy osignli:
Artur Biek z Lublica, Ryszard
Ky z Gliwic i Leszek Mielca-

You might also like