You are on page 1of 66

TERJEMAH KITAB SYUMUSUL ANWAR

By Hizib Al-Fatihah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Segala puji bagi Alloh S.W.T yang telah meletakkan


pada tulisan-tulisan huruf berbagai macam rahasia
yang tidak ada bandingannya ,dan yang telah
menyusun berbagai mana pada Asma-asma nya, dan
yang telah memancarkan dari Asma-asma tersebut
sumber-sumber bilangan serta memberikan keluasan yg
seluas-luasnya pada Wifiq-wifiq dengan memberikan
berbagai macam cahaya-cahayanya,Dan yang telah
mewakilkan kepada huruf hurufnya para malaikat
Ruhany yang membantu hajat-hajatnya manusia pada
semua permintaan serta yang menunjukan kepada ke
esaan Alloh dengan cepatnya,Maka terbukalah
permadani untuk manusia sehingga mengetahui apaapa yg di kehendaki oleh manusia dari keajaibankeajaiban kerajaannya Alloh bagi orang yg Ikhlas dari
hamba-hambanya. Kami memujinya maha suci Alloh
atas apa-apa yang telah diberikan kepada kami dari
berbagai macam pemberian Nikmat yang tidak
terhitung. Dan kami bersyukur kepadanya atas
tambahan2 kebaikannya, Dan kami bersaksi bahwa
sesungguhnya tidak ada tuhan yang wajib untuk di

sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Alloh yang


maha esa yang tidak ada sekutu baginya sebagai
SAHADAT dari orang yang telah mengakui akan ke
esaanya, Dan kami telah bersaksi bahwa sesungguhnya
Nabi Muhammad S.A.W adalah hambanya,
Utusannya,Serta penutup para Rosul-Rosulnya dan
Nabi-Nabinya.
AMMA BADU : Setelah memanjatkan puja puji syukur kepada Alloh
serta Sholawat Salam pada baginda nabi Muhammad,Berkata Syeikh
Ibnu HAji At-Tilmisani Al-Maghribi Sungguh2 telah meminta
kepadaku sebagian orang yang cinta kepada Agama Alloh semoga Alloh
S.W.T memberikan Taufiq dan penjelasan kepadaku dan kepada mereka.
Mereka meminta kepadaku agar menuliskan rahasia rahasia yang di
perbuat oleh para Hukama , maka aku menjawab permintaan serta
pertanyaan mereka setelah aku ber istikhoroh dan Alloh memberikan
Taufiqnya serta inayahnya kepadaku melalui seorang ( Hatif ) yang
berkata Telah berkata Rosulullohi S.A.W Barang siapa yang di Tanya
tentang satu Ilmu kemudian dia menutupinya/menyembunyikannya
maka Alloh akan memakaikan kepadanya tali kekang dari Api Neraka
pada Hari Qiamat Ini sebagai isarat bagiku untuk membuka rahasia
tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi, Aku berharap kepada Alloh
agar menurunkan kepadaku pertolongan untuk membuka rahasia AsmaAsmanya serta Ilmu-Ilmu rahasia asmanya, Dan semoga Alloh
memberikan pertolongannya padaku di dunia dan akhirat, dan semoga
kitab ini bermanfaat untuk semua orang-orang Mumin Yang taqwa
kepada alloh yang senantiasa menjaga agamanya, Dan semoga kitab ini
tidak sampai kepada orang-orang Dzolim yang jahat, dan semoga Alloh
menjadikan kitab ini berfaidah bagi orang-orang Alim Dan aku namakan
kitab ini :
SYUMUSUL ANWAR WA KUNUZUL ASROR

( Cahaya-cahaya yang terang benderang dan Gudang Gudang


Rahasia )
Rahasia huruf

(HURUF ALIF) Bentuk asli dari huruf Alif adalah sebagai berikut
maka barang siapa yang menulisnya pada telapak tangannya
sebanyak 1000x menulisnya pada saat Bulan turun ke Manazil Nuthu
( 10 April- 25 April ) setelah selesai menulis tangan nya di hadapkan
pada langit sambil membaca Qosam yang menguasai pada huruf-huruf
Hizaiyah yang 28, Inilah Qosam yang Di maqsud :
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
AYYUHARRUHANI ALMUWAKKALI BIHARFIL ( Titik di isi
Huruf Yg anda inginkan ) SAALTUKA BIL LADZI KHOLAQOKA FA
SAWWAKA FA ADALAKA FI AYYI SUROTIN MA SYA A
ROKABAKA AYYUHAS SAYYIDUL KAMILUL MUGTAROFU MIN
BIHARI MAADINI JAWAHIRIL ASRORI WA YUNABIU
MALAKUTU JABARUTIL ANWARI ILLA MA AJABTANI WA
ROFATAL HIJABA BAYNI WA BAYNAKA HATTA ANDZUROKA BI
BASHORI WA ANTA TUKHOTIBUNI WA SAKHHIR LI
AWANAKA .
( Titik titik diisi nama para Awan ( Khodam pembantu Malaikat huruf )
Qosam ini berlaku bagi semua Huruf Hijaiyah

Untuk menggunakan Huruf Alif, setelah membaca Qosam di atas


selanjutnya membaca :
AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA
WAR FA LI AL ASTARO ANIL MAKNUNI.

Maka sesungguhnya para Khodam dan Awan Huruf Alif


akanmemberitahu kepada anada tentang kabar-kabar yang akan terjadi
dari segenap penjuru dunia serta mereka akan memberitahu anda tentang
tempat 2 yang sangat tersembunyi, Kalau di sertai dengan

memakai/membakar hwangi-wangian jenis ANBAR itu lebih utama


karena wangi-wangian itu akan menghimpunkan para golongan ruhani
secara keseluruhan.
(HURUF BA ) Bentuk asli dari huruf Ba adalah Barang
siapa yang menulis huruf Ba pada kertas berwarna hijau dengan tinta
merah 1000x di saat bulan turun pada Manazil BATIN (25 April- 13
Mei) kemudian tulisan tersebut di hadapkan ke langit sambil membaca
Qosam Huruf yang di atas,kemudian membaca Doa di bawah ini :
AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA
WAR FA LI AL ASTARO ANIL KUNUZI ALLIMNI AYYUHAR
RUHANI SUNATAL HIKMATI.

Maka sesungguhnya para Khuddam akan memberi tahu kepada anda


tentang gudang harta qorun dan mengajarkan kepada anda Amaliyah
( perbuatan2) Ilmu Hikmah.
( HURUF JIM ) Bentuk asli dari huruf Jim adalah , , , Barang siapa
yang menulis Huruf Jim 364x pada telapak tangannya yg sebelah kiri di
saat bulan turun pada Manazil TSUROYA ( 13 Mei- 26 Mei ) Kemudian
di hadapkan telapak tangannya ke langit sambil membaca huruf Jim
364x lalu membaca Qosamnya 400x , kemudian membaca Doa di
bawah ini 1x :
AYYUHARUHANI AJIB MAN DAAKA WAMDADNI BIL
AFARITI KHUDDAMA BISATIKAL JAILIINA FI AQTORIL
ARDI LI YAHZAMU ASKAROL MALAKA ..(Di isi nama
pemimpin/raja tentara musuh yg akan di hancurkan )

Maka sesungguhnya para Khodam dan Ifrit-Ifrit yang ada di segenap


penjuru dunia akan menghancurkan bala tentara musuh yang Dzolim.
( HURUF DAL ) Bentuk asli dari huruf Dal adalah 8 8 8 Barang siapa
yang menulis huruf Dal pada kertas yang berwarna kuning 11000x di
saat Bulan turun pada Manazil DABRON (26 mei 8 Juni ) kemudian

tulisan tsb di hadapkan ke langit sambil membaca huruf dal 11000x ,


lalu membaca Qosam Huruf 1x, kemudian membaca Doa di bawah ini :
AYYUHARRUHANI AJIB BI HUDURIKA WAJLIB LI AL-AMWALA
ALLADZI YUIUNUNI FI MAISATI WADUNYAYA WAL HAJJI ILA
BYTILLAHI.

Maka sesungguhnya Khodam Khodam yang berada pada huruf Dal akan
melaksanakan apa-apa yang anda minta dari harta yang sangat banyak
untuk bekal hidup dan beribadah kpd Alloh, serta untuk melaksanakan
ibadah Haji.
( HURUF HA ) Bentuk asli dari Huruf HA adalah s s s Barang siapa
yang menulis HA pada telapak tangan yang sebelah kanan 500 x di saat
bulan yurun pada Manzilah HAQAH ( 8 Juni- 21 Juni ) sambil
membaca huruf HA 500x Kemudian membaca Qosam 500 x, Kemudian
membaca Doa dibawah ini
AYYUHAL MALAKUR RUHANIL QOIMI BIBABIS SOMADANIYATI
AS ALUKA BI SIRRI HADZAL HARFI WA BIL ISMIL MUKHTASSI
BIHI ILLA MA ATLATANI AALAR RIZALI ARBABID DAIROTIR
ROBBANIYATI.

Maka sesungguhnya Alloh akan membuka kan salah satu pintu Alam
Ghaib dan anda akan melihat satu Kaum yang mabuk bukan mabuk
karena minuman keras tapi mabuk dengan minuman MAHABBAH
LILLAHI, Kemudian mereka mendekati anda, dan berbicara dengan
bahasa yang sebelumnya anda belum mengetahui, mereka memberikan
isarah kepada anda yang apabila di gunakan isarah tsb, mereka hadir
membantu anda.
( HURUF WAWU ) Bentuk asli dari Huruf Wawu adalah p p p Barang
siapa yang menulis huruf WAWU 600 x pada lembaran Emas di saat
bulan turun pada Manazil HANAH ( 21 Juni 4 Juli ), Kemudian
membaca huruf Wawu 600 x sambil tulisannya dihadapkan ke langit

setelah itu membaca Qosam Huruf 100 x dan membaca sesudahnya


Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA WA SAKHHIR
LI ALAMAL MAKHLUQOTI WA RUHANIYATI UQULAHA.

Maka sesungguhnya para Khoddam Huruf wawu akan meundukkan bagi


anda Akalnya semua makhluq dan Ruhany, sehingga apabila anda
melewati di suatu kota yang masyarakatnya membenci anda, maka akan
taat,patuh serta mengikuti anda semua ahlinya itu kota baik pria maupun
wanita, Fahamilah karena Ruhaniyah huruf wawu ini adalah ruhaniyah
Aqal.
( HURUF ZAY ) Bentuk asli dari Huruf Zay adalah > > > Barang
siapa yang menulis huruf Zay 1000 x pada kertas putih di saat bulan
turun pada Manazil DZARO ( 4 Juli - 1 7 Juli ) kemudian membaca
huruf Zay 1000 x lalu membaca Qosam Huruf 70 x , dilanjutkan
membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI ROQOIQOL
ASRORI WA YUNABIU ULUMAL ANWARI AFALU BIHA AL
KAROMATA.

Maka sesungguhnya para Khodam dari Huruf Zay akan mengajarkan


ilmu-ilmu hikmah kepada anda, sehingga terpancar dari diri anda ilmuilmu yang langka yang mana dengan ilmu tersebut anda dapat
mengerjakan berbagai macam pekerjaan Karomah ( Khowariqul Adah ).
( HURRUF HA ) Bentuk asli dari Huruf Ha adalah 0 0 0 Barang siapa
yang menulis huruf HA pada telapak tangannya yang sebelah kanan 80 x
pada saat bulan turun pada Manazil NASTROH ( 17 juli 1 Agustus ) ,
kemudianmembac Huruf HA 80 x lalu membaca Qosam Huruf dan Doa
di bawah ini :
AJIB AYYUHARRUHANI WAJ AL LI ALMAHABBATA WAL
QOBULA INDAL MULUQI WAL ASYROF MINAN NASI.

Maka Kodam dari huruf HA akan melaksanakan apa yang anda inginkan
Khususnya dalam hal Pengasihan dan supaya di terima Oleh Rajaraja,Para pembesar.
( HURUF THO ) Bentuk asli dari huruf To adalah Barang siapa
yang menulis Huruf THO 100000 x pada kertas berwarna Biru dengan
tinta merah di saat bulan turun pada Manazil TORFAH ( 1 Agust- 14
Agust ) kemudian membaca Huruf Tho 100000 x lalu membaca Qosam
Huruf 10 x yang diteruskan dengan membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANII AJIB MAN DAAKA WA AHLIK
.. ( Titik2 di isi nama orang Dzolim & Nama Ibunya, yang
hendak kita hancurkan ). WA AKHRIB DIYAROHU WA SYATIT
SYAMLAHU WA KHUDZ HU AKHDZAN WA BAYLAN

Maka Khodam Huruf THO akan melaksanakan apa apa yang anda
perintahkan dari menghancurkan Rumah orang yang Dzolim,
Membunuhnya, membuat sakit.
( HURUF YA ) Bentuk asli dari huruf Ya adalah Barang siapa
yang menulis Huruf YA 10000 x pada kertas yg berwarna merah di saat
bulan turun pada Manazil JABHAH ( 14 agust- 27 Agust ), kemudian
dibacakan Huruf YA nya 10000x lalu membaca Qosam huruf 100 x dan
doa di bawah ini :
AJIB AYYUHAR RUHANI MAN DAAKA WA SAKHHIR LI
MULUKAL ARDIS SABATI YUKHDIMUNI FI KULLI AMRIN
URIDUHU.

Maka khodam Huruf YA Akan menundukkan untuk anda 7 Raja Jin


yang ada di bumi, yang akan membantu anda pada apa-apa yang anda
inginkan.
( HURUF KAF ) Bentuk asli dari huru Kaf adalah ` ` ` Barang siapa
yang menulis huruf Kaf pada kertas putih 20000 x di saat bulan turun
pada Manazil JARROH ( 27 Agust 8 Sept ) kemudian dibacakan huruf

Kaf 20000 x, lalu membaca Qosam huruf 1x dan membaca doa di


bawah ini :
AYYUHAL MALKUR RUHANI AJIB MAN TOLABAKA FI ROFIL
GHITOI AN MIYAHIL UYUNI WAL ANHARIL KAINATI TAHTAL
ARDI WAS SUKHURIL GOIBATI TAHTA TSARO.

Maka sesungguhnya para Khodam huruf Kaf akan membukakan hijab


pada diri anda, sehingga anda dapat melihat apa-apa yang ada di dalam
perut bumi secara langsung dari mata air2, sungai2, Guha2 yang
tersembunyi,tambang 2.
( HURUF LAM ) Bentuk asli dari huruf Lam adalah d d d Barang
siapa yang menulis huruf LAM pada telapak tangannya yg sebelah
kanan 1000 x di saat bulan turun pada Manazil SYORFAH ( 8 sept 19
Sept ), kemudian membaca Huruf LAM 1000x dan membaca Qosam
Huruf 30 x lalu membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA WAJLIB WA
ADMARTU BIHI ILAIKA MIN ANWAIL ATIMMATI WAL
ASYROBATI.

Maka sesungguhnya Khodam huruf LAM akan melaksanakan apa-apa


yang di bersitkan oleh hati anda dari mengadakan berbagai makanan dan
minuman.
( HURUF MIM ) Bentuk asli dari huruf MIM adalah h h h Barang
siapa yang menulis huruf MIM 700 x pada telapak tangannya yg sebelah
kiri di saat bulan turun pada Manazil AWA ( 19 sept 28 sept )
kemudian membaca huruf MIM 700 x dan membaca Qosam huruf 70 x
lalu membaca doa dibawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA WA
AJLIB LI KULLA MA URIDUHU MINKA WAKHDIUNI
ANTA WA AWANAKA.

Maka sesungguhnya Khodam Huruf mim Akan melaksanakan perintah


anda dari : Menarik apa-apa yang anda kehendaki, menjadi Khodam
anda besrta Awan nya.
( HURUF NUN ) Bentuk asli dari Huruf NUN adalah l l l Barang siapa
yang menulis Huruf NUN pada telapak tangan nya yg sebelah kanan 500
x di saat bulan turun pada Manazil SAMAK ( 28 Sept 12 okt )
kemudian membaca Huruf NUN 500x serta membaca Qosam Huruf 70
x lalu membaca Doa di bawah ini :
AYYUAHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA
WAKHDIMNI ANTA WA AWANAKA FI INQILABILL ASY
YAI DZAWATIIL AHJARI MAADINUD DURRI WAL
YAQUTI WA SYUHUSUL KAGIDI DZAHABAN WA
FIDDOTAN WAN NABATU ZAFARONAN WA KULLU MA
ROIHATUN TOYYIBATUN IFALUU MA AMARTUKUM
BIHI.

Maka sesungguhnya Khodam huruf NUN akan melaksanakan perintah


anda dari merobah batuan menjadi Mutiara, Yaqut, merubah kertas
menjadi lembaran Emas/perak, merobah tumbuh2an menjadi Zafaron
dan merubahnya menjadi wewangian yang bagus.
( HURUF SIN ) Bentuk asli dari huruf SIN adalah @ @ @ Barang
siapa yang menulis Huruf Sin 3000 x pada kertas atau kulit di saat bulan
jatuh pada Manazil IKLIL ( 12 okt 25 Nov ) kemudian tulisannya di
hadapkan ke langit sambil membaca Huruf SIN 3000 x lalumembaca
Qosam Huruf 70 x di lanjutkan membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA WA
SAKHHIR LI ASAKIROKA YAHLIKUU BANI .( TitikTitik di isi nama orang Dzolim yang ingin kita hancurkan ) WA
YAKHRIBUU MANAZILAHUM WA DIYAROHUM.

Maka sesungguhnya Khodam dari Huruf SIN akan melaksanakan apaapa yg di perintahkan anda untuk menghancurkan Orang yang
Mendzolimi anda.
( HURUF AIN ) Bentuk asli dari huruf AIN adalah P P P Barang siapa
yang menulis Huruf AIN 80000 x pada kertas putih di saat bulan turun
pada Manazil QOLBI ( 12 nov 25 nov ) Kemudian membaca Huruf
AIN 80000 x dan membaca Qosam Huruf 70 x lalu membaca Doa di
bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI SIRRIN
NUQOBA MIN AHLID DAIROTIR ROBBANIYATI HATTA
LA YUGLAQO ANNI KULLA BABIN WA YUFTAHU LI
KULLA HAITIN.

Maka seungguhnya Khodam dari huruf AIN akan membuka kan pintu
alam Ghaib Para Wali NUQOBA ( NAQIB ) dan akan emmbuka kan
dinding dinding Alam ghaib lainnya.
( HURUF FA ) Bentuk asli dari huruf FA adalah X X X Barang siapa
yang menulis Huruf FA pada telapak tangan kanannya 400 x di saat
bulan jatuh pada Manazil SAULAH ( 25 nov 18 des ), kemudian
membaca Huruf FA 400 x dan membaca Qosm Huruf 1000 x lalu
membaca doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI TOLABTU MINKA MA
AMDADTU BIHI MIN MAROHIM ALAJATIL ASQOMI WA
DAWAI ( Titik2 di isi nama orang yang sakit ) WA SYIFAI
..( Di isi lagi Nama orang yg sakit ) MIMMA ASOBAHU
MINAD DORURI.

Maka dengan izin ALLOH penyakit orang tersebut sembuh.


( HURUF SHOD ) Bentuk asli dari huruf SHOD adalah H H H Barang
siapa tang menulis Huruf SHOD pada telapak tangan kanannya 700 x di
saat bulan jatuh pada Manazil NAIM ( 18 des 21 Jan ) kemudian

membaca huruf SHOD 700 x lalu membaca Qosam Huruf 800 x dan
membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALKUR RUHANI AJIB NI ANTA WA
AWANAKA FI TOYYIL ARDI ABLAGOL MASRIQI WAL
MAGRIBI WA MASIROTI SANATIN FI YAUMIN WAHIDIN.

Maka sesungguhnya para Khodam dan Awan Huruf SHOD akan


membantu anda dalam hal Melipat bumi dalam perjalanan dari timurnya
bumi sampai baratnya bumi atau dalam perjalanan 1 tahun menjadi 1
hari.
( HURUF QOF ) Bentuk asli Huruf QOF adalah \ \ \ Barang siapa yang
menulis huruf Qof pada lembaran Perak 100 x di saat bulan jatuh pada
Manazil BALDAH ( 21 des 3 Jan ) kemudian di bacakan padanya
Huruf QOF 100 x lalu membaca Qosam Huruf 1000 x dan membaca
Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI SA ALTUKA BI QOFIL
QUDROTI ILLA MA AJABTANI WA AKHFAYTANI ANIL
AYUNI HATTA LA YASMAA LI MASYA WA LA YARO LI
DOLLA .

Maka sesungguhnya anda tidak akan terlihat oleh siapapun sekalipun


burung2 selama bulan berada di Manazil BALDAH, karena anda di
sembunyikan oleh Khodam Huruf QOF.
( HURUF RO ) Bentuk asli Huruf RO adalah < < < Barang siapa yang
menulis huruf RO pada lembaran MUSYTARI ( Tembaga ) 200 x di saat
bulan jatuh pada Manazil DZABIH ( 3 Jan 16 jan ) kemudian di
bacakan padanya Huruf RO 200 x lalu membaca Qosam Huruf 12000 x
lau membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUTOLLAI ALA
ASRORIL ULUHIYYATI AS ALUKA AN TAMUDDANI BI
SIRRIL IJABATI FI KULLI MA TOLABTU MINALLOHIL
FAILI.

Maka sesungguhnya dengan Izin Alloh mereka para Khoddam Huruf RO


akan melaksanakan apa-apa yang anda minta yang intinya Doa anda
apa saja cepat di ijabahnya. Ketahilah oleh anda sesungguhnya apabila
anda meminta kepada oleh satu perkara sesudah melaksanakan tata cara
di atas terbuka lah pintu Ijabah Doa untuk anda walaupun anda berdoa
pada gunung maka akan menjadi gunung tersebut akan
hancur/roboh,apabila anda berdoa pada Laut maka laut tersebut
sungguh sungguh akan dangkal air nya /Surut airnya.
( HURUF SYIN ) Bentuk asli dari Huruf SYIN adalah D D D Barang
siapa yang menulis huruf SYIN 1000 x pada kertas merah di saat bulan
jatuh pada Manazil SUUD ( 16 Jan 27 jan ) kemudian di bacakan
padanya Huruf SYIN 1000 x lalu membaca Qosam Huruf 10000 x dan
membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUTOLLAI ALA
ASRORIL ULUHIYYATI AS ALUKA BIHA AN TAMUDDANI
BI SIRRIL IJABATI FI KULLI MA TOLABTU MINALLLOHIL
FAILI.

Khasiatnya sama dengan Khasiat Huruf RO.


( HURUF TA ) bentuk asli dari Huruf TA adalah $ $ $ Barang siapa
yang menulis Huruf TA 1000 x pada kertas merah di saat bulan jatuh
pada Manazil AKHIBAH ( 27 jan 11 Feb ) kemudian di bacakan
padanya Huruf TA 1000x lalu membaca Qosam huruf 10000 x dan
membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI SIRRI
GHOWRONIL MIYAHIL MUTOLSAMATIL JINNIYATI WAL
MIYAHIL MKHLUQOTIL KHOLIYYATI KAMAIL UYUNI
WAL ANHARI.

Maka sesungguhnya para Khodam akan memperlihatkan pada anda


sumber2 mata air dan sungai, baik sumber mata air di Alam Ghaib yang

di Jaga Sekawanan Khodam dari golongan Jin ( Mata Air terlarang )


maupun Sumber2 mata air yang kosong dari penjagaan.
( HURUF TSA ) Bentuk asli dari huruf TSA adalah ( ( ( Barang siapa
yang menulis Huruf TSA 900 x pada lembaran timah dengan
menggunakan jarum di saat Bulan turun pada Manazil BALA ( 11 Feb
26 feb ) Kemudian membaca Huruf TSA 900 x dan membaca Qosam
Huruf 900 x lalu membaca Doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI SA ALTUKA BI HADZAL
HARFI ILLA MA ATOYTANI IKHWANAK MINAL JINNI
YUKHDIMUNI FI KULLI AMRIN URIDUHU MIN DAFIL
AMRODI WAT TASLITIL ASQOMI WA ARHATIL HUMA
AL JANBIYYATI WAL ARWAHIT TORIQOTI.

Maka sesungguhnya Khodam Huruf TSA akan memberikan anda


seorang Khodam dari golongan jin Yang akan membantu anda mengatasi
penyakit2 yang di timbulkan oleh Jin ( Batin ) atupun penyakit Dzohir
biasa.
( HURUF KHO ) Bentuk asli dari huruf Kho adalah 4 4 4 Barang
siapa yang menulis huruf KHO pada lembaran tembaga 1000 x di saat
bulan jatuh pada Manazil FAROG ( 26 feb 10 Maret ) kemudian di
bacakan padanya huruf KHO 1000 x dan Qosam Huruf 70x lalu
membaca doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DAAKA WA
AADZHIBIL ILLATAL HADISATA BI JISMI ..( Titik2 di isi
nama orang yg sakit Lahir maupun Batin ).

Maka dengan Izin ALLOH penyakit yang ada dalam tubuh orang
tersebut di hilangkan oleh alloh baik Lahir maupun Batin.
( HURUF DZAL ) Bentuk asli dari huruf Dzal adalah : : : Barang siapa
yang menulis huruf Dzal 500 x pada telapak tangan kiri di saat bulan
jatuh pada Manazil FANDUL MUAKHHOR ( 10 Maret 24 Maret )

kemudian membaca huruf DZAL 500 x lalu membaca Qosam Huruf


7000 x dan membaca doa di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIBNI ANTA WA
AWANAKA AL MUTASORRIFINA FI KHOWATIRI BANI
ADAMI YANZILUUNAL AMA FI AYNI ..( Titik2 di isi
nama orang yang ingin anda butakan matanya atau ingin supaya dia sakit
) AW MARODON HATTA LA YAJIDU LAHU SIHATAN WA
LAW ALIJUHU KULLU MAN FI ALAMIL ULWI WAS
SUFLA FALA YABRO.

Maka dengan Izin Alloh orang tersebut akan Buta/ sakit, yang sangat
sukar sekali intuk di sembuhkan.
( HURUF DZO ) Bentuk asli dari huruf DZO adalah Barang siapa
yang menulis huruf DZO 7000 x pada kertas putih di saat bulan jatuh
pada Manazil ROSYA ( 24 Maret 4 April ) kemudian membaca Huruf
DZO 7000 x lalu membaca Qosam Huruf 1000 x dan membaca doa di
bawah ini :
AJIB AYYUHAL MALAKUR RUHANI WA AMDADNI BIL HIFDZI
WAL FAHMI LIMASAILIL ULUMIL GHOMIDOTIDZ DZOHIROTI
WAL BATINATI WAR FA LI AL HUJUBA AN ALAMIL HISSI WA
KULLI MA HUWA MAHJUBUN ANIL INSI

Maka sesungguhnya Khodam dari Huruf DZO akan membuka semua


tabir alam ghaib yang tertutup dari manusia, dan anda di berikan
kefahaman Ilmu-ilmu Dzohir dan Batin.
( HURUF GHIN ) Bentuk asli dari huruf GHIN adalah T T T Barang
siapa yang menulis huruf GHIN pada lembaran kertas 100 x di saat
bulan jatuh pada Manazil SARTIN ( 4 April- 10 april ) kemudian
membaca huruf Ghin 100 x lalu membaca Qosam huruf 10000 x lalu
membaca Doa di bawah ini :

AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUWAKKALI BI


KHOZAINIL KIFAYATI WAL GHINA AL MUTLAQI WAL
HAKIMU ALA KULLI AWNIN MUWAKKALIN BI KULL
KUZIN AS ALUKA BIL LADZI AWLAKA MA AWLAKA
ILLA MA AGNAYTANI.

Maka sesungguhnya apabila anda mengerjakannya dengan amalan ini


dengan sempurna maka sesungguhnya anda akan melihat Uang kertas
dan dinar emas dan bermacam macam batu mulia seperti permata,
mutiara,yaqut, jamrud,zabarjad dating pada anda seperti hujan maka
ambillah dari harta tersebut sekehendak anda untuk kepentungan
hajatnya orang-orang yang membutuhkan sesudah itu ucapkan oleh anda
IRFA AYYUHAL MALKU HADZIHIDDZ DZAKHIROTI.
Maka semua akan hilang kembali dalam sekejap mata sesudah anda
mengambil yang di butuhkan oleh anda.
( PENUTUP DARI BAB RAHASIA HURUF )
Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca kitab ini, Sesungguhnya
untuk bab rahasia huruf mempunyai Kaidah-kaidah penulisan, apabila
penulisan di haruskan pada telapak tangan kanan atau kiri, maka hal
tersebut haruslah di laksanakannya dan tentu saja jumlah bilangannya
tidak boleh lebih ataupun kurang, Apabila jumlah bilangannya banyak
maka menulisnya di sambungkan pada jari-jarinya apabila masih tidak
cukup maka menulisnya di sambung pada punggung tangan. Menulis
dalam keaadan suci dan menghadap qiblat, selagi dalam proses
pengerjaan harus lah berada dalam satu majlis apabila datang waktu
sholat di dalam proses amaliahnya maka di Haruskan untuk Sholat
terlebih dahulu yang kemudian di lanjutkan kembali amaliyahnya.
Apabila dalam pelaksanaan amaliah disertai dengan memakai wangiwangian itu lebih utama,di bawah ini adalah jenis jenis wangi-wangian
untuk Huruf :
1. LUBBAN DZAKAR

2. WARDAH ( Bunga mawar )


3. SUNBUL RIHAN
4. MISK
5. CENDANA Merah/Putih
6. MUSTAQI
7. LUBAN JAWA / Kemenyan jawa
8. ZAFARON
9. QOSOB
10. KHOWLAN

TAM M AT

ASMANABI SULAIMAN A.S


Diriwayatkan di dalam kitab Syamsul Maarif Al-qubro milik AlImam Al-Alim Al-Allamah Al-Bahr Al-Habr Al-Fahhamah Ahmad bin Ali
Al-Buuni yang wafat pada tahun 622 Hijriyyah/1202 masehi
Sesungguhnya Asma ini di ciptakan dari cahaya yang bersinar sangat
terang , yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya, Di riwayatkan bahwa
apabila nabi Sulaiman A.S duduk di tempat duduknya bangsa jin,setan
menggigil dihadapanya karena wibawanya dan takutnya pada Asma ini,
inilah Asma yang di maksud :

LAILAHA ILLALLOHUL AMRU KULLUHU LILLAHI


WALA GHOLIBA YAGLIBULLOHU ( NURUN 3X ) SUBHANA
MAN GOLABA NURUHU KULLA NURIN WA LAHAULA WALA
QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI KAF HA YA AIN
SHOD JAHLASIN WA AH SOLA WAL JASMAN KASAT SATYIN
AHATIN MATYAHTOHAYTIN ( AHATIN 2X ) HAYFIN AJIB
LAILAHA ILLALLOHU NAROT FAS TANAROT (TUBIN 2X)
(SUBBUHUN 2X) ( HAYTOWTIN 2X ) QUDDUSUN ROBBUL
MALAIKATI WARRUHI ALAL ARSYIS TAWAWA ALAL
MULUKI IHTAWA WALAHUL ASMAUL HUSNA LA DAFIA LIMA
QODO WALA MANIA LIMA ATO YAFALU LIMA YURIDU FI
MULKIHI WA YAHKUMU FI KHOLQIHI MA YASYAU WAHUWA
ALA KULLI SAYING QODIR.
Asma ini di baca dawam ba,da fardu 1x atau ditulis di kulit kijang
dengan misik & tinta zafaron, Asma ini mempunyai banyak
kegunaan,Syeikh Ahmad ibni ali Al-buuny berkata apabila
mendawamkannya jagalah dirimu dari masiat karena didalamnya terletak
Asmaul Adzom
Diriwayatkan oleh Syeikh Kaab Al-Akhbar Sesungguhnya Nabi
Sulaiman A.S mempunyai sebuah permadani yang terdapat Asma, Dengan
Asma
inilah
nabi
sulaiman
as
mengikat,membakar,menundukkan,menyiksa golongan jin dan setan yang
membangkang,di tengah permadani ini terdapat 4 Asma Ibroniyyah yang
di kunci, Dengan 4 Asma ini Golongan Jin & setan taat serta tidak pernah
membangkang sekejap matapun terhadap nabi Sulaiman A.S, di dalam
permadani tsb terdapat beberapa khodam Awan yang menjadi pemimpin 4
Ifrit, yang mana ke 4 ifrit ini adalah pemimpin2 mentrinya nabi sulaiman
as dari golongan Jin, Di riwayatkan bahwa nabi Sulaiman A.S mempunyai
300 mentri dari golongan manusia yang di pimpin oleh ASIF BIN
BARKHOYA/BARKHIYA dan 300 mentri dari golongan Jin yang di
pimpin oleh 4 ifrit yang bernama :
1. DIMRIYAT
2. MANIQ

3. HADLIYAJ
4. SYUGOL
Dengan ke empat Asma inilah timbulnya ketaatan yang luar biasa pada
golongan jin&setan, Syeikh Ahmad Ali Al-Buuni berkata Hafal kanlah
Asma2 tersebut dan janganlah di terbuka kan terhadap seseorang dan
inilah pemanggil mereka :
YA MASYAROL AWAN WAL WUZARO ILLA MA AMRTUM
MAN YAQDI HAJATI WA YANSORIFU FI RIDOI BI HAQQI
NABIYYILAHI SULAIMAN ALAIHIS SALAM QOLA IFRITUM
MINAL JINNI ANA ATIKA BIHI QOBLA AN TAQUMA MIN
MAQOMIKA WA INNI ALAIHI LA QOWIYYUN AMIN INNAHU
MIN
SULAIMANA
WA
INNAHU
BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TALU ALAYYA
WATUNI MULIMIN.
Di tulis Asma Ifrit yang 4 pada hari-harinya disertai Awan nya masingmasing serta Khodam golongan bawah dari masing-masing hari,setelah
selesai tulisannya di hadapkan pada cahaya bintang sambil membaca surat
Yasin 1x dan surat Al-muluk (tabarok) 1x , maka sesungguhya kata imam
ali albuuni ini sangat bermanfaat sekali bagi apa-apa yang kamu inginkan.
Inilah susunan penulisannya
1. DIMRIYAT HARI MINGGU AWAN NYA HASTOSLAHKUSYIN
YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH MADZHAB ALKABIR
2. SYUGOL HARI SELASA AWAN NYA KASKASLAIUSYIN YANG
MENGUASAI HARINYA ADALAH AHMAR ABU TAWABI
3. HADLIYAJ HARI RABU AWAN NYA BAKHLAHLASTUSYIN
YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH BURQON
4. MANIQ HARI SABTU AWAN NYA SYATOLTOTOSYAKUSYIN
YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH MAYMUN

Ke empat Asma ditulis berurutan sesuai harinya yang pertama hari


minggu, semua di tulisnya pada jam 6-8 pagi.

T AM AT

ILMU KHODAM SAYYID KANDIYAS


Di riwayatkan oleh Imam Syeikh Ahmad Ali AL-Buuni Apabila
Anda menginginkan Khodam Sayyid kandiyas (khodam ayat kursy)
1. Bertawakkaal kepada Alloh ( berserah diri dgn semua urusan )
2. Sucikan Hatimu,tempatmu,pakaianmu
3. Bersihkan Niatmu
4. Masuk ke tempat kholwat ( menyepi ) pada hari selasa ketika sholat
Shubuh 4hari yang berakhir Sabtu pagi
5. Menyediakan Bukhur yang tidak ditentukan jenisnya ( sesuatu
yang menimbulkan wangi bisa kemenyan bisa dgn minyak wangi )
6. Membaca Azimah Ayat Kursy setiap ba,da sholat fardu 72x dengan
di sertai wewangian ( bukhur ).
Syeikh Ahmad ibni Ali Al-Buuni berkata Ketahuilah wahai
saudaraku Alloh telah memberikan Taufik kepadaku juga kepadamu,
Sesungguhnya engkau akan mendengar pada malam pertama ( malam
rabu ) ditengah tempat kamu berkholwat satu suara seperti suara
ringkik himar ( keledai ), maka janganlah engkau takut dan kaget
karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa untuk
mencelakakan dirimu.
Pada malam ke dua ( Malam Kamis ) maka sesungguhnya engkau
akan mendengar suara pada tengah malam diatas tempat kamu
berkholwat suara berlarinya kuda, maka janganlah takut dan kaget.
Pada malam k eke tiga ( malam Jumat ) di tengah malam akan
masuk kepadamu 3 kucing yang berwarna Merah,Putih,Hitam
,mereka masuk dari pintu tempat anda berkholwat lalu keluar dari

depan anda, janganlah takut dan kaget karena sesungguhnya mereka


( Iblis cs ) tidak akan kuasa untuk mencelakakan dirimu karena
Azimah ayat kursy merupakan hijab dari gangguan mereka.
Pada malam ke Empat tengah malam wangikanlah tempat anda
berkholwat sambil anda menghadap qiblat bacalah Azimah Ayat
Kursy 1x , maka sesungguhnya dinding tempat anda berkholwat akan
terbelah dan masuk seorang khodam yang dipenuhi oleh cahaya maka
janganlah takut dan jangan teputus dari wewangian sehingga dia
berbicara Assalamu alaika wahai Hamba Alloh maka balaslah
salamnya Wa alaikas salam warohmatullohi wabarakatuh, maka dia
berkata Apa yang anda kehendaki dari kami wahai Hamba Alloh ,
Maka katakanlah padanya Aku tidak menginginkan darimu apa-apa
kecuali engkau membantuku sampai habis sisa umurku, Maka
khodam Sayyid Kandiyas berkata Ambillah Cincin emas ini yang
mana pada cincin ini terukir Asma Alloh Yang agung cincin ini
sebagai pengikat antara aku dan kamu apabila engkau menginginkan
kehadiranku pakailah cincin ini ditangan kananmu lalu baca Azimah
Ayat kursy 3x kemudian ucapkanlah olehmu YA MALAKU
KANDIYAS AJIBNI BIHUDURIKA (hai malaikat Kandiyas
jawablah aku dengan kehadiranmu), maka aku akan hadir
dihadapanmu dan akan membantu dengan apa-apa yang kamu
inginkan dengan berbagai macam pekerjaan khowariqul adat.
Telah berkata Syeikh Abu hamid Al-Ghozali tentang rahasianya
Azimah ayat kursi ini, Imam ghozali berkata Tidak terdapat di alam
ini doa yang lebih cepat untuk melapangkan segala urusan pada
waktu berat/tedesak dari doa ini caranya yaitu:
1. Membaca ayat kursy 313x
2. Membaca Azimah ayat kursy7x setelah membaca ayat kursy
3. Waktu membacanya pada tengah malam di tempat yg suci dari
najis serta sepi dari manusia
Berkata As-Syeikh al-imam Ahmad ibni Ali Al-buuny Membaca
Azimah Ayat Kursy tiap bada Sholat Fardu 20x dapat menundukkan

khodam ayat kursy yang bernama Sayyid Kandiyas


Dan telah berkata para Ulama Ahli Khowas ( yg mempunyai ke
khususan ) Barang siapa yang mendawamkan/membiasakan
membaca Azimah ayat Kursy tiap hari 1x setelah terlebih dahulu
membaca Ayat kursy 50x atau 170x , maka Alloh akan menundukkan
baginya semua manusia dan Alloh akan membukakan baginya semua
yang terkunci Dan Alloh akan memudahkan kepadanya perkaraperkara sulit dengan mudah, Berikut di bawah ini Azimah yang di
maqsud :
ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN WAS SHOLATU WAS
SALAMU ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALIHI WA
SHOHBIHI WA SALLIM ALLOHUMMA INNI AS ALUKA WA
ATAWASSALU ILAIKA ( YA ALLOHU 3X ) ( YA ROHMANU 3X )
(YA ROHIMU 3X ) ( YA ROBBAHU 3X ) ( YA SAYYIDAH 3X ) ( YA
HU 3X ) YAGIYASI INDA SIDDATI YA ANISI INDA WAHDATI YA
MUJIBI INDA DAWATI ( YA ALLOHU 3X )
( ALLOHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM ) YA
HAYYU YA QOYYUMU YA MAN TAQUMUS SAMAWATI WAL
ARDO BI AMRIHI YA JAMIAL MAHLUQOTI TAHTA LUTFIHI
WA QOHRIHI AS ALIKA AN TASHORO LI RUHANIYATA
HADZIHIL AYATAS SYARIFATA TUINUNI ALA QODOI
HAWAIJI YA MAN
( LA TAHUDZUHU SINATUN WA LA NAUM ) IHDINA ILAL
HAQQI WA ILA TORIQIM MUSTAQIM HATTA ASTARIHA
MINAL LAUMI LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI
KUNTU MINADZ DZOLIMIN YA MAN
( LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI MAN DZAL LADZI
YASYFAU INDAHU ILLA BI IDZNIH) ALLOHUMMA ISYFA LI
WA ARSYIDNI FIMA URIDU MIN QODOI HAWAIJI WA ISBATI
QOULI WA FILI WA AMALI WA BARRIK LI FI AHLI YA MAN
( YALAMU MA BAINA AYDIHIM WAMA HOLFIHIM WALA
YUHITUNA BISYAYIN MIN ILMIHI ) YA MAN YALAMU
DOMIRO IBADIHI SIRRON WA JAHRON AS ALIKA
ALLOHUMMA AN TASHORO LI KHUDDAMU HADZIHIL

AYATIL ADZIMATI WAD DAWATIL MUNIFATI YAKUNUNA LI


AUNAN ALA QODOI HAWAIJI ( HAYLAN 2X ) ( JAULAN 2X )
( MALAKAN 2X ) YA MAN LA YATASORROFU FI MULKIHI
( ILLA BI MASYA WASIA KURSIYYUHUS SAMAWATI WAL
ARDI ) SAHHIR LI ABDAKA KANDIYAS HATTA YUKALLIMANI
FFI HALI YAQDOTI WA YUINANI FI JAMII HAWAIJI YA MAN
( WALA YAUDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL ALIYYUL
ADHIM) YAHAMIDU YAMAJIDU YA BAISU YA SAHIDU YA
HAQQU YA WAKILU YA QOWIYYU YA MATINU KUN LI AUNAN
ALA QODOI HAWAIJI BI ALFI ALFI LA HAULA WA LA
QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI AQSAMTU
ALAIKA AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS AJIBNI ANTA WA
HUDDAMUKA WA AINUNI FI JAMII UMURI BI HAQQI MA
TATAQIDUNAHU MINAL ADHOMATI WAL KIBRIYAI WA
BIHAQQI HADZIHIL AYATIL ADHOMATI WABISAYYIDINA
MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WAS SALAMU AJIB
AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS ASROA MINAL BARQI WA
MA AMRUNA ILLA WAHIDATIN KA LAMHI BIL BASORI AW
HUWA AQROBU INNALLOHA ALA KULLI SAYIN QODIR
WASOLLALLOHU ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA
ALIHI WA SALLAMA TASLIMAN KATSIRO WAL
HAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN.

Hizib Al-Fatihah sayyidina Ali R.A

Bismillahirrohmanirrohim
HIZIB AL-FATIHAH
Diriwayatkan

dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu


wa rodiyallohu anhu
Barang siapa membaca hizib alfatihah degan

mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan


sampai kepada semua keinginan2 dunia & akhirat dengan
mudah dan alloh akan menundukkan baginya semua
HATI manusia dan Alloh akan mengangkat dari dirinya
semua bala baik dunia maupun akhirat
Diriwayatkan pula oleh imam Bukhory Barang siapa
yang mendawamkan hizib al-fatihah, maka orang tersebut
tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2
dunia (kaya) dan Alloh akan membukakan baginya pintupintu alam ghaib.Dan barang siapa yang mempunyai
suatu hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib Alfatihah dengan tata cara berikut ini :
1. Tempat yg sepi
2. Suci dari semua hadas serta suci tempat,pakaian
3. Sholat Sunnat Hajat 2 Rokaat
4. Bada salam langsung sujud,didalam sujud membaca :
La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin
41x
5. Membaca Istigfar 70x
6. Sholawat 70x
7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x
8. Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya
Maka sesungguhnya Alloh swt akan mengabulkan apaapa yg menjadi hajatnya pada hari itu juga dan pada jam
itu juga serta alloh akan membukakan baginya banyak
sekali Futuh serta alloh akan menjadikan nya Kaya
dengan kemulian serta kelembutanya alloh

Dan di riwayatkan oleh Syeikh Al-Akbar Barang siapa


yang membaca Hizib Al-Fatihah tiap hari 7x maka dia
akan menyaksikan suatu Alam Ghaib yang tersembunyi
dari makhluknya allohdan dia akan menyaksikanAlam
Ruhany,Alam Malakut,Alam Jabarut, Alam sulfa ( bawah
tanah) dan dia akan sampai kea lam Baqo dengan sampai
secara sempurna serta dia akan mendapatkan kebahagian
dengan kebahagian maksud-maksud Dunia & Akhirat.
Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang
terkenal di gunung Jabal Abi Qubais Mekkah AlMukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat alfatihah,Alloh meletakkan di dalam tiap ayatnya hari-hari
yang 7 disertai malaikat-malaikat yang menguasai hariharinya dari golongan Langit dan bumidi sertai dgn
Asma-asmanya dan huruf2nya. Murid Syeikh
Muhammad As-Sanusi Syeikh Al-Waro Hamid AlMajidani mengamalkan Hizib Al-Fatihah ini tanpa Ijazah
dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu Sayyidina Ali
RA di dalam mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali
ra, lalu ia menceritakan mimpinya kepada gurunya,
Syeikh Muhammad As sanusi berkata, engkau telah di
ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib
al-fatihah.
Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud :
Bismillahirrohmanirrohim (Alhamdulillahi robbil
Alamin) Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya Ruqiyaila

alaihissalam samian mutian anta wa huddamuka


Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi robbil Alamin Wa
bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina
muahammadi alaihis sholatu was salamu wa
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil
Arsyi Alif Ba Jim Dal
(Arrohmanirrohim) Ya Roufu Ya Atufu ajib ya
Jibroila alaihissalam samian mutian anta wa
huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi
wabihaqqir roufil atufi wa bihaqqi sayyidina
muahammadi alaihis sholatu was salamu wa
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil
Arsyi Ha Wawu Jai Ha

(Maliki Yaumiddin) Ya Muqollibal qulubi Wal-Absor


ajib ya samsamaila alahissalam samian mutian anta
wa huddamuka Ahmar bi haqqi maliki yaumiddini wa
bi haqqi muqollibil qulubi wal absor wa bihaqqi
sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil
Arsyi Tho ya Kaf Lam
(Iyyaka Nabudu wa Iyyaka Nastainu) Ya Sariu Ya
Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam samian mutian

anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka nabudu


wa iyyaka nastainu wa bihaqqi sariil qoribi wa
bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was
salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi
qowaimil Arsyi Mim Nun sin Ain
(Ihdinas sirotol Mustaqim) Ya Qodiru Ya Muqtadiru
ajib ya sorfiyaila alaihissalam samian mutian anta
wa huddamuka Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas sirotol
mustaqim wabi haqqil Qodiril Muqtadiri wa bihaqqi
sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil
Arsyi Fa Shod QoF Ro
(Sirotol ladzina anamta alaihim) Ya Alimu Ya
Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samian mutian
anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Sirotol ladzina
anamta alaihim wabihaqqil alimil hakimi wa bihaqqi
sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa
bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil
Arsyi Syin ta Tsa Kho
(Ghoiril magdubi alaihim walad dhollin) Ya Qohiru Ya
Aziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam samian mutian
anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril
magdubi alaihim waladdollin wabihaqqil qohiril ajiji
wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu
was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi

qowaimil Arsyi Dzal Dhod Dzo Ghin


Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal
uluwiyyati was sufliyyati way a Khodima Fatihatul
kitabi ajibuuni wa amidduni wa aiinuni fi jamiI
umuri( aluhan 2x) (Al Ajal 2x) (As sa ah 2x) bihaqqis
sabil masani walquranil adzim wa bihaqqil asrori
wal barokati fihima wa bihaqqi ma tataqidunahu
minal adhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina
muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma
sahhil li abdika Rofrofal akhidir Innaka ala kulli
saying qodir birohmatika ya arhamar rohimin
wasollallohu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi
wasohbihi wasallim walhamdulillahi robbil alamin.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( RIYADHOH & KHOLWAT ISMU DZAT
ALLOHU )
Ismu Dzat menurut Syeikh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny mempunyai
tata cara Kholwat & Riyadhoh sebagai berikut :
Berkholwat selama 14 hari dengan tata cara Kholwat sebagai berikut :
1. Berpuasa dari segala makanan yang bernyawa dan yang di keluarkan
dari yg bernyawa seperti Telor,Madu,Susu.
2. Uzlah atau mengasingkan diri dari manusia selama 14 hari
3. Membaca Lafadz Jalalah ( ALLOHU ) 1000 x setiap Bada Sholat Fardu
4. Membaca Surat An-Nur Ayat 35 sebanyak 50x tiap ba,da fardu setelah
membaca ALLOHU 1000 x
5. Membaca Lafadz Jalalah ALLOHU 10000 x setiap hari diluar yang

bada Fardu
Maka apabila sarat Kholwat di atas dilaksanakan, di hari ke 14 anda akan
melihat tempat anda berkholwat di penuhi berbagai macam cahaya dan
anda akan melihat seseorang pada saat cahaya tersebut hilang, Maka
kuatkanlah hati anda dan janganlah takut dan anda akan melihat di
sekeliling tempat anda berkholwat telah di penuhi Ismu Dzat ( ALLOHU ),
Sehingga anda melihat Ruh anda seakan-akan tenggelam di dalam lautan
cahaya maka kuatkan serta tetapkan hatimu hal ini terjadi kira-kira 3 menit
setelah itu datanglah seorang Khodam Ismu Dzat ( Sayyid Kahyalin )
dengan di kawal beberapa orang khodam lainnya yang memenuhi tempat
anda berkholwat, janganlah anda takut dengan mereka, lalu Sayyid
Kahyalin mengucapkan salam pada anda jawablah salamnya dan
beradablah padanya karena dia adalah seorang yang agung yang
mempunyai kemulian di sisi Alloh, Lalu dia memerintahkan anda untuk
senantiasa membaca ALLOHU 66 x dan Ayat 35 dari surat An-Nur 1x
setiap Bada Fardu, maka Sayyid Kahyalin berjanji akan membatu anda
dengan taat pada setiap kebutuhan2 yang anda inginkan.
Cara Lain Riyadhoh ALLOHU
Sesunnguhnya Ismu Dzat ALLOHU merupakan Ismullohil Adzom , Maka
barang siapa yang membaca ALLOHU 66 x pada tengah malam dengan
terlebih dahulu sholat sunat 2 rokaat disertai siangnya berpuasa selama 66
hari maka malaikat kahyalin A.S akan turun menemuinya, Malaikat
Kahyalin merupakan salah seorang Malaikat yang di agungkan di Alam
ARSYI yang menjadi pimpinan atas 66 barisan Malaikat, dan di bawah
kemuliannya sayyid kahyalin mengepalai 4 Qowaid ( kedudukan) yang di
tiap-tiap 1 Qowaidnya mempunyai 66 Khodam dari golongan Malaikat
yang akan membantu hajatnya orang yang senantiasa membaca ALLOHU,
Maka barang siapa yang membaca ALLOHU 66x di sertai riyadhoh yang
telah disebutkan di atas, sesungguhnya Malaikat kahyalin akan hadir di
hadapannya dan bersujud kepada Alloh serta berdoa kepada Alloh di
dalam sujudnya dengan doa yang agung yang cepat sekali di ijabahnya
oleh Alloh inilah doa yg di maksud :
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA YA ALLOHU YA WAHIDU YA

ALLOHU YA AHADU YA ALLOHU YA DAIMU YA ALLOHU YA


BAQIYYU YA ALLOHU YA QODIMU YA ALLOHU YA QODIRU YA
ALLOHU YA ROBBU YA ALLOHU YA SYAKURU YA ALLOHU YA
HAYYU YA ALLOHU YA QOYYUMU AS ALUKA BI AHADIYATIKA
WA SOMADIYATIKA WA NAUTI RUBUBIYATIKA ANNA ABDAN
MIN ABIDIKA QOD SYARIKANA FIT TASBIHI WAT TAQDISI WAL
AMRI AMRIKA FA IN AMARTANA BIN NUZULI ILAIHI FA BI
IRODATIKA.
( Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hambamu telah bersyarikat
dengan kami di dalam tasbihnya,taqdisnya,dan di dalam perkara2 yang
telah engkau perintahkan maka apabila engkau perintahkan kepada kami
untuk turun menemuinya maka hanya dengan kuasamulah kami turun
Maka setelah Sayyid Kahyalin berdoa dengan doa di atas Alloh
berfirman Turunlah kalian semua wahai malaikat ( Khodam ALLOHU )
untuk segera menemuinya dan laksanakanlah hajat-hajatnya karena dia
telah berdoa dengan namaku yang agung, maka turunlah Sayyid
Kahyalins dengan seluruh khodam2nya kepada pembaca Ismu dzat tsb
kemudian berkata sayyid Kandiyas Hai hamba Alloh yang sholeh yang
selalu membaca ALLOHU, tatkala Sayyid kahyalin menyebut ALLOHU
keluar lah dari mulutnya bermacam-macam cahaya yang menimbulkan
cahaya tersebut rasa Khosyah/takut kepada Alloh dan ketenangan,
kemudian berkata lagi sayyid kahyalin Wahai hamba yang sholeh Alloh
telah menjawab doamu dengan Ismul Adhom dan kami merupakan para
Khodam Ismu Dzat ini, Apa yang anda inginkan , Maka katakanlah
padanya Aku menginginkan ketaatan kepada alloh Maka sayyid
Kahyalin berkata Suci kanlah pakaianmu dan badanmu kemudian
berpuasalah 3 hari setiap bulannya pada tanggal 13,14,15 ( bulan
Hijriyah ), dan berbukalah dengan makanan yang halal dan bacalah Ismu
Dzat ALLOHU 66 x bada sholat Fardu, jika kamu melaksanakannya
tentulah kamu menjadi saudara kami setelah itu Sayyid Kahyalin dan para
Khoddam menyalami anda dan berjanji kepada anda serta melaksanakan
hajat-hajat anda yang diinginkan.

Cara Lain Riyadhoh ALLOHU


Di riwayatkan di dalam Kitab Syamsul Maarif Syeikh ahmad al-Buuny
berkata, ketahuilah sesungguhnya Imam Khowarizmi berkata Telah
berkata Hatif ( suara tanpa wujud ) ke dalam hatiku agar aku mencari
untuk mengetahui mana Ismu Dzat ALLOHU, maka akupun berjalan
untuk mengetahui mana nya ALLOHU selama 7 tahun, Sampai aku
bertemu dengan seorang Syeikh Kabir yang buta kedua matanya yang
berada di negri Cina yang mengetahui Ilmu-Ilmu Hindu serta yang
senantiasa berdzikir dan riyadhoh dengan dzikir Asma Alloh, maka
akupun bertanya kepadanya tentang Asma-Asma Alloh, maka Syeikh
berkata Wahai anakku sesungguhnya semua Asma-Asma Alloh Taala
adalah agung maka akupun menjawab Betul wahai tuanku, yang aku
inginkan adalah Isim Jami ( ismu Dzat ) yang terdapat 4 Anasir (watak)
pada Isim Jami ini, Maka syeikh itu memandang kepadaku seraya berkata
Apakah engkau telah mengetahui Asma Asma Alloh yang tersembunyi
seperti Asma TSAQUFAH Balam Bauro ? Atau Asma TSAQUFAH
Musa A.S dan sebagian Asma Al- Musalsalah yang tersimpan pada setiap
musim seperti Asma SIMIYAT. Maka akupun menjawab Benar wahai
tuanku, Lalu Syeikh tsb berkata kepadaku Mendekatlah kepadaku Demi
Alloh tidak pernah ada yang datang sebelumnya kepadaku orang yang
seperti kamu Kemudian berkata lagi padaku Ketahuilah bahwa
Ismullohu Adzom adalah isim yang selalu di ucapkan oleh setiap orang
isim ini tertulis pada tongkatnya Nabi Musa A.S yaitu Ismu Dzat
( ALLOHU) yang mempunyai 4 Huruf dan 4 Anasir, Ketahuilah itu dan
aku akan memperlihatkan kepadamu DAIROH( Lingkaran yang berisi
tulisan Asma-Asma Alloh ) Ismu Dzat ini dan apa-apa yang keluar
besertanya dari Asma-Asma yang lainnya , Kemudian Syeikh tersebut
mengeluarkan sebuah peti lalu membukanya dan mengeluarkan dari
dalamnya sebuah Sisik kulit ikan yang di lipat lalu membukanya, Maka
terlihatlah pada sisik kulit ikan tsb Dairoh yang di dalam nya terdapat
Asma-Asma Alloh kemudian aku berkata kepadanya Aku
menginginkan tuanku menjelaskannya Maka berkata Syeikh tersebut
kepadaku Wahai anakku aku akan memberitahukan kepadamu tentang
Mananya dan Qosamnya yang Khusus yang dapat kamu berdoa

dengannya setiap hari maka akupun melihat pada DAIROH tsb sesuatu
yang belum pernah aku lihat sebelumnya dan akupun teringat perkataan
guruku Syeikh Abdulloh Bin Hamid berkata padaku Sesungguhnya
keutamaan Ismu Dzat dari seluruh Asma yang lainnya seperti
keutamaannya Malam Lailatul Qodar dari Malam-malam yang lainnya,
Kemudian Aku mencium tangan syeikh tsb dan Syeikh mendoa kan aku
kemudian berkata Wahai anakku sesungguhnya mengetahui yang
terkandung di dalam Asmaul husna adalah merupakan Satu rahasia yang
terpendam dari berbagai macam rahasiannya Alloh, Tidaklah seseorang
mengetahui Mananya Asmaul Husna kecuali orang tersebut Ahlinya Alloh
dan Ifrod ( Golongan Wali ) dari para Rizallulloh Kemudian Syeikh
tersebut memberikan kepadaku Dairoh Maka subhanalloh ternyata
didalamnya mempunyai perkara-perkara yang Ajaib. Berkata Syeikh
Ahmad Ibni Ali AL- Buuny Ketahuilah dan jagalah Dairoh ini dari
orang-orang yang bukan ahlinya dan inilah Dairoh yang di maksud :

KHASIAT ASMAUL HUSNA


Ketahuilah wahai saudaraku di jalan Alloh, Sesungguhnya Nama Alloh
Taala yang agung adalah isim Jalalah ( ALLOHU ) yang merupakan Raja
nya dari ASMA-ASMA yang ada, karena Mana tiap-tiap Asma pasti
kembali Pada Lafadz ALLOHU, ALLOHU merupakan ISMUDZ DZAT.
( ALLOHU ) Merupakan Dzikirnya para wali-wali Qutub, Barang siapa
yang mendawamkan Isim ini yang agung dengan disertai
Kholwat,senantiasa mempunyai wudhu,Puasa dan melaksanakan Ibadahibadah Sunnat, Maka akan terbuka baginya pintu alam Malakut dan akan
melihat pada rahasia-rahasia Alam Jabarut.
( AR-ROHMANU) Barang siapa yang membaca ARROHMANU 298 x

pada minyak wangi pada saat Zahroh ( Jumat jam 6 8 pagi ) lalu
dipakainya minyak tersebut, Maka siapapun yang mencium dari wanginya
minyak tsb akan mencintainya, maka fahamilah ini hanya untuk di
pergunakan antara suami istri.
( AR-ROHIMU ) Barang siapa yang membaca ARROHIMU 258 x pada
makanan yang manis pada hari senin ( jam 6 -8 pagi ) lalu makanan
tersebut di kasihkan pada orang yang di maksud, maka orang tersebut akan
selau rindu pada anda.
( AL-MALIKU ) Barang siapa yang senantiasa mendawamkan membaca
ALMALIKU 90 x pada waktu antara Sholat Sunnat Fajar dan Shubuh
selama 4 tahun yang tidak tertinggal 1 hari pun ( Mutawaliyat ) maka Alloh
Akan memberikan Kekayaan yang sempurna padanya, ALMALIKU
merupakan Dzikirnya para wali Ghauts.
( AS-SALAMU ) merupakan Dzikir para Aulia barang siapa yang
mendawamkan membaca ASSALAMU 131 x setiap Bada Sholat Fardu
selama beberapa tahun Maka Alloh akan senantiasa menjawab doadoanya pada semua permintaannya, dan Alloh akan senantiasa
menjaganya dari perbuatan Masiat, ASSALAMU merupakan Dzikirnya
para RIZALULLOH yang berjumlah 360 orang yang menyamai jumlahnya
hari dalam 1 tahun.
( AL-MUMINU ) Barang siapa yang menulisnya secara angka ( Wifiq
Angka) pada saat bulan jatuh pada Zodiac MIZAN ( Libra 24 sept -23 okt )
pada Kopiahnya kemudian di pakainya kopiah tsb, maka tiap orang yang
bersentuhan denganya akan senantiasa mencintainya, ALMUMINU
sangat cocok untuk melunakkan hati antara suami istri.
( AL-MUHAYMINU ) Barang siapa yang senantiasa membaca

ALMUHAYMINU 145 x setiap Bada Sholat Fardu , Maka dia akan


senantiasa mendapatkan kabar berita apa-apa yang akan terjadi di dalam
tidur ( mimpi ).
( AL-AZIJU )Barang siapa yang senantiasa membaca AL-AZIJU 94 x
setelah Sholat Shubuh, Maka Alloh Akan memperbanyak Rizqinya dan
Alloh akan memudahkan apa-apa yang di pintanya.
( AL-JABBARU ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-JABBARU
306 x setiap usai sholat Fardu, Maka Alloh akan senatiasa memberikan
pertolongan dan mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga apabila ada
seorang yang akan mendzoliminya, maka Alloh akan menghancurkannya
dalam sekejap mata.
( AL-MUTAKABBIRU ) Barang siapa yang membaca ALMUTAKABIBRU dengan memakai YA NIDA ( YA MUTAKABBIRU )
662 x pada seorang perempuan yang berzina, Maka perempuan tsb tidak
akan berzina lagi demikian juga di bacakan terhadap orang ahli maksiat,
karena Isim ini terdapat SIR nya pengikat.
( AL-KHOLIQU ) Barang siapa yang membaca AL-KHOLIQU 721 x serta
Ayat Al-Quran WALLOHU KHOLAQOKUM WA MA TALAMUN 1375
x pada perut seorang wanita yang mandul membacanya tatkala bulan
berada pada Zodiac ZAWJA ( Gemini 22 mei- 22 juni ) ,Maka dengan Izin
Alloh seorang anak akan membentuk di dalam Rahim wanita yang mandul
Tsb dengan barokahnya Ayat di atas.
( AL-BARI ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-BARI 213 x
setiap bada sholat fardu, maka alloh akan menjadikanya penyembuh lewat
tangannya, apabila ada seorang yang sakit lalu di usap dengan tangannya
sambil membaca AL-BARI maka Alloh akan menghilangkan

penyakitnya,begitu juga apabila tangannya di usapkan pada 2 mata yang


buta, Maka Alloh akan mengembalikan penglihatanya.

( Doa Basymakh Sayyidina Isa A.S )


Di riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid
Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah Di dalam kitabnya ALJAWAHIR AL-KHOMSI ( Lima Permata ) Doa Basymakh merupakan doa
yang di turunkan kepada nabi Isa A.S, Doa ini terdapat juga di dalam kitab Injil
Doa Basymakh ini merupakan wirid yang di dawamkan oleh Syeikh Muhyiddin
Abdul Qodir Zailany Al-Bagdadi sehingga dgn wasilah doa basymakh syeikh
Abdul Qodir Al-Jailani mendapatkan karomah-karomah yang luar biasa lebih dari
300 karomah, Doa Basymakh tersusun 12 susunan yang berkaitan dengan Zodiak,
tiap-tiap susunan Alloh mewakilkan seorang Khodam dari golongan Malaikat
Ruhanny, Inilah Susunan serta tata cara dan Nama Khodam tiap susunan
1. ALLOHUMMA YA BASYMAKHU BASYMAKHU DZALA HAMUU
SAYTISUNA AS ALUKA AN TAQDIYA HAJATI AJIB YA
HAYTOYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodam nya HAYTOYIL Zodiaknya HAML ( ARIES tgl 23 maret- 20
April )
2.

ALLOHUMMA YA DZA NUU MALKHUSU DAMUUSUU


DAIMUUNA AS ALUKA AN TAQDIYA HAJATI AJIB YA
TOWROYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya TOWROYIL Zodiaknya TSAUR ( TAURUS tgl 21 April21 Mei )

3.

ALLOHUMMA YA HAYSU HAYMUNU ARFASYU DARO


ILLIYYUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA
SYAMYAYILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya SYAMYAYIL Zodiaknya ZAWJA ( GEMINI tgl 22 Mei
22 Juni )

4. ALLOHUMMA YA ROHMISA DAHLILUNA MAYTATORUNA AS


ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ANYAILA BIHAQQI
HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya ANYAIL Zodiaknya SARTON ( CANCER Tgl 23 Juni
23 Juli )
5. ALLOHUMMA YA ROKHSYISYUNA AKHLAAQUNA AS ALUKA
ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA MANYAYILA BIHAQQI HADZIHIL
ASMAI
( Khodamnya MANYAYIL Zodiaknya ASAD ( LEO Tgl 24 Juli 23
Agustus )
6. ALLOHUMMA YA ROHMUUTU ARKHIMU ARKHIMUUNA AS
ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA QOMROYILA BIHAQQI
HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya QOMROYIL Zodiaknya SUNBULAH ( VIRGO Tgl 24
Agustus 23 September )
7.

ALLOHUMMA AHYAN ASROHIYAN ADZUTI ASBAUTU


ASBAUSUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA
MANHAYAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya MANHAYAIL Zodiaknya MIZAN ( LIBRA 24 Sept- 23
oktbr )

8. ALLOHUMMA YA NURU IRGHIS IDGIR TASYLISUNA AS ALUKA


ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA ISMAILA BIHAQQI HADZIHIL
ASMAI
( Khodamnya ISMAIL Zodiaknya AQROB ( SCORPIO 24 okt 22
Nov )
9.

ALLOHUMMA ISYBIR ASMAA ASMASUNA AS ALUKA


ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA JIBRIALA BIHAQQI HADZIHIL
ASMAI
( Khodamnya JIBRIL Zodiaknya QOWS ( SAGITARIUS 23 Nov- 22
Des )

10. ALLOHUMMA YA MALIUSTA IMLIKHOO MILKHUUNA AS


ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA DARDAYAILA BIHAQQI
HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya DARDAYAIL Zodiaknya JADYU ( CAPRICORN 23 Des
19 Jan)
11. ALLOHUMMA ARID ARARIZUUNA AS ALUKA ANTAQDIYA
HAJATI AJIB YA MIKAILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya MIKAIL Zodiaknya DALWU ( AQUARIUS 20 Jan- 19
Feb )
12.

ALLOHUMMA
YA
MASYMAKHU
FA
SYAMKHISA
MASALAMUUNA BAINAL KAFI WAN NUNI INNAMA AMRUHU
IDZA ARODA SYAIAN AN YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU
FASUBHANLLDZI BIYADIHI MALAKUTU KULLI SAYIN WA
ILAIHI TURJAUNA AS ALUKA ANTAQDIYA HAJATI AJIB YA
ISROFILA BIHAQQI HADZIHIL ASMAI
( Khodamnya ISROFIL Zodiaknya HUUT ( PISCES 20 peb- 20 mar)

Cara membaca doa Basymakh ini adalah harus melihat berada di zodiac apa
? pada saat anda akan membaca, contoh Anda ingin membaca Doa Basymakh
pada tgl 26 oktober, maka anda mulai membacanya dari Asma ke 8 lalu ke 9 dan
seterusnya sampai Asmake 7. Demikian penjelasan tentang Asma Basymakh
adapun Khasiatnya Tidak dapat di hitung da di bilang banyak sekali Manfaatnya
di antaranya Menarik Rizqi, Mengetahui Hal-Hal Ghaib, Mukasyafah,
Penjagaan,Halimunan, Melipat bumi, Hizab dari Ilmu HItam,Sihir,Mendatangkan
raja Jin,Melihat yg Akan terjadi.

ILMU MENARIK KABAR


By Hizib Al-Fatihah

ASMA HATIF
( Menarik khabar/Suara tanpa wujud )

1. SYAROHIYAN

BARHUTA

yang artinya dalam bahasa arab adalah AL-Khobiru Al-Mubinu Allamul Ghuyub,
Asma Syarohiyan Barhuta di baca tiap malam 1129x selama 7 hari di mulai hari
mingu tanpa riyadhoh/kholwat,tapi disertai puasa biasa, Setelah sempurna 7 hari
maka akan duduk di hadapan anda seorang khodim yang akan member khabar
tentang apa apa yang ada di dalam hati anda
2. SYANMUTA WATOBUGHIN

WAFAGUGHIN

yang artinya dalam bahasa arab adalah : Al-Alimu Al-Allamu, Asma


Syanmuta wa tobughin wa fagughin di baca tiap malam 3895x selama 21
hari di sertai puasa biasa pada siangnya, setelah sempurna 21 hari, maka
akan ada seorang khodam yang akan memberitahu tentang kabar-kabar
yang anda inginkan
3. SAIGUBIN WA SHOIGUBIN yang artinya dalam bahasa arab Allamul
Ghuyub, Asma Saigubin wa Shoigubin dibaca tiap malam 2092x selama 28 hari di
sertai puasa biasa pada siangnya, maka setelah sempurna 28 hari akan datang
seorang Khodam secara terlihat langsung yang akan memberitahukan tentang
kejadian-kejadian sepanjang tahun.
4. SARUHIN AYLATIN NUUDIN yang artinya dalam bahasa arab Al-Alimu
Al-Wahhabu, Asma Saruhin Aylatin Nuudin di baca 100x bada sholat Fardu
selama 40 hari disertai puasa biasa pada siangnya setelah sempurna 40 hari maka
aka nada seorang khodam yang akan memberitahu tentang kabar-kabar yang anda
inginkan.
5. SYAIRUMIN WA NUDAJIN WA FAYFUGIN yang artinya dalam bahasa arab
Al-Khobiru Al-Hadi Al-Fattahu, Asma Syairumin wa Nudajin wa fayfugin di baca
tiap malam 1801x selama 14 hari disertai puasa biasa, setelah sempurna 14 hari
maka aka nada seorang khodam yang akan memberitahu anda tentang berita-berita
yang anda inginkan.
6. SAITORUBIN HAYBURIN SYAHUHIN MAYSARIN yang artinya dalam
bahasa arab Dzul jalali wal ikrom, asma di atas dibaca tiap malam 1137x selama
12 hari , setelah itu aka nada seorang khodam yang akan memberitahu tentang
kabar-kabar yang terbersit di dalam hati anda

7. SYAMROUSYIN SYAHULIN BAIDARIN MAMTASYALIN yang artinya


dalam bahasa arab dalah : Al-Hadi Al-Khobiru Al-mubinu Allamul Ghuyub,Asma
di atas dibaca tiap malam 2214x tiap dapat seribu bacaan membaca doa dibawah
ini :
YA DAYMUSA IHDINI YA HADI WA AHBIRNI YA KHOBIRU WA BAYYIN
LI YA MUBINU WA ALLIMNI YA ALLAMUL GHUYUB BIMA YAQOU FI
HADZIHIS SAAH MIN KHIRIN WA SYARRIN

Di dawam kan amalan ini selama 20 malam tanpa puasa setelah


sempurna 20 hari maka aka nada seorang khodam dari golongan
ruhanni yang akan memberikan kabar tentang yang anda
inginkan.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( QOSAM IZROILIYYAH )
Di

riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam


Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah
Di dalam kitabnya AL Jawahirul Khomsi Khasiat Qosam/Doa
Izroiliyyah ini adalah untuk membunuh musuh yang dzolim
dengan tatacara sebagai berikut
1. Pertama Mengamalkanya harus pada hari Sabtu atau Selasa pada saat Zuhal atau
Marikh ( Jam 6-8 paginya hari sabtu/selasa)
2. Sholat dua Rokaat dengan niat sebagai berikut NAWAITU USOLLI ROKATAINI
LI QOTLIL ADAAI MUSTAQBILAL QIBLATI LILLAHI TAALA Membaca
Bada alfatihah Rokaat pertama Surat Al- Fil 2x, Rokaat ke dua Surat Tabbat 3x
3. Setelah salam dari 2 rokaat langsung sujud di dalam sujud membaca YA HAYYU
YA QOYYUMU BIROHMATIKA ASTAGHISU 100X

4. Membaca Qosam/Doa Izroiliyyah 444x


5. Mengamalkanya Istiqomah selama 3,4,7, hari (7 hari sempurna/Tamm ).
Inilah Qosam Izroiliyyah yg di maqsud :
AQSAMTU ALAIKUM YA IZROILU SOHIBAN NAARI WAL MAUTI WAL
QOHRIWA YA QOLMAMIMU WA YA SAROKITAYIL BI HAQQI A
HATOFAHASYA WA BI HAQQI AHTOQOSANADI IQBID RUUHA .
( Sebutkan nama orang yg di maksud beserta nama ibunya ) FALA YABQO
FILKAUNI DZU RUHIN ILLA WA NARUL QOHRI AKHMADAT
DZUHUROHU YA SYADIDAL QOWIYYU YA SYADIDAL BATSIS SYADID
YA QOOHIRU YA QOHHARU AS ALUKA BIMA AWDATAHU IZROILA MIN
QUWA ASMAIKAL QOHIRIYYATI FAN FAALAT LAHUN NUFUSU BIL
QOHRI ALBISNI DZALIKAS SIRRO FI HADZIHIS SAATI HATTA ULINA
BIHI KULLA SOBIN WA UDZALLILA BIHI KULLA MANIIN BI
QUWWATIKA YA DZAL QUWWATIL MATIN WA KADZALIKA AKHDU
ROBBIKA IDZA AKHODAL QURO ILA SYADIDIN FALAMMA JA A
AMRUNA ILA BI BAIDIN ROBBI AS ALUKA MADADAN FI INAYATIKA
RUHANIYYAN TUQOWWI BIHI QUWIYAL KULLIYYATA WAL ZUJIYYATA
HATTA AQHARO MAADINA ISAROTI AQLI WA NAFSI KULLU NAFSIN
MANFUSATIN QOHIROTIN FA TAQBIDO ROQOIQUHA INQIBADON FALA
TABQO SUMMA AMANAHU FA AQBARO ALLOHU AKBAR YA
SAYFALLOH QOTALTU BI SAYFILLAHI.
TAM M AT

HIZIB BARR ( Daratan ) Hizib Barr ( Hizib Daratan ), Merupakan Hizib yg di susun oleh
Waliyyulloh Syeikh Al-Qutub Hasan Asy-Syadzili yg juga penyusun Hizib Bahr ( Laut ) & Nasr
( Pertolongan ), Kegunaan dari Hizib Barr adalah : 1. Dapat menguasai berbagai macam IlmuIlmu Kanuragan tingkat atas 2. Jalbur Rizqi ( Menarik Rezeqi ) 3. Dilaksanakan Semua hajat 4.
Dimudahkan semua urusan2 yg sukar 5. Halimunan ( Menutup diri dari penglihatan mahluk ) 6.
Mengikat Lisan 7. Menarik Pencuri 8. Dapat melihat apa yg ada dlm bumi/tanah 9. Kewibawaan
10. Menundukkan semua binatang buas 11. Untuk berjumpa dengan Rijalulloh yg berada di
tiap hutan di dunia ( Rijalulloh merupakan pangkat wali seperti rizalul ghaib, wali ini berada di
sebuah alam ghaib yg bertempat secara dzohirnya di hutan2 ). Tata Cara mengamalkan Hizib
Barr 1. Berpuasa Ruhh ( tidak memakan makanan yg bernyawa ), selama 21 hari, yg dimulai dari

hari Minggu. 2. Setiap Selesai Sholat Fardhu membaca Hizib Barr 1 x, kecuali pada Shubuh &
Magrib di baca 3 x 3. Setiap malam membaca Hizib Barr 11 x 4. Pada hari terakhir anda
berpuasa sehabis berbuka haruslah keluar rumah menuju hutan atau Lembah, Goa, padang pasir,
tanah lapang, padang rumput ( bisa salah satunya ), di sana membaca Hizib Barr ini 70 x,
sehingga datang seorang khodam dengan bentuk yg sangat bagus di iring 21 Khodam2 yg lain
mengucapkan salam pada anda, Jawablah salamnya yg selanjutnya akan memberikan pada anda
sebuah cincin yg dihiasi Permata Biru menyala, Cincin ini terkenal sekali pada jaman Salafus
Sholih dengan Nama Durrul Mandzum, Mereka para khodam akan memberikan tata cara
pemakaiannya, serta persyaratannya, Namun ada seorang Ulama dari Yaman mengatakan bahwa
Cincin tsb tidak bisa di pakai kecuali pada waktu2 tertentu saja, dan salah satu khasiat dari cincin
tsb adalah merupakan perantara anda dengan sebuah Alam ghaib yg disebut Alam Katsif. Inilah
Hizib Barr yang dimaksud : Hizib Barr Latin Membaca surat
Al-Mumtahanah ayat 4 5 ( Ayat 4 tidak semua lengkap 1 ayat ) rabbanaa 'alayka tawakkalnaa
wa-ilayka anabnaa wa-ilayka almashiiru, laqad kaana lakum fiihim uswatun hasanatun liman
kaana yarjuu allaaha waalyawma al-aakhira waman yatawalla fa-inna allaaha huwa alghanniyyu
alhamiidu. Gufronaka robbana wa ilaikal masiru robbanagfirlana dzunubana wa kaffia anna sayatina watawaffanaa ma-al abrori ( Sahatil Wujuhi 3 x ), Wa anatil wujuhi lilhayyil qoyyumi wa
qod khoba man hamila dzulman ( Ayat yg berwarna merah ini Khusus untuk menghancurkan
Ilmu2 kesaktian orang yg dzolim, Menghilangkan Susuk yg dipakai dibaca 70 x pada air atau
rotan untuk air bisa diminumkan pada sipemakai susuk/Ilmu2 isian seperti gotri, rajah badan dll,
Dan rotan untuk dipukulkan pada orang yg mempunyai berbagai macam ilmu kesaktian ).
Allohumma antal qoyyumud daimu bitadbiri ma aujadta minal awalimi antal muhitu bina wa
bikulli say-in huwa dunaka fa bi izzatika ya azizu wa bitadzalluli laka wa bi khudu-i bayna
yadayka isrif anni wa amman tuhitu bihi syafaqota qolbii dorrol adrori, Wa makrol fujjari fil laili
wan nahari ya aziju ya ghoffaru ya wahhabu ya sattaru ya khofiyyu ya bari-u, Ya syadidal batsi
ya qohharu ya aziju izznii bi izzatika ( 3 Asma merah ini dibaca 313 x untuk pukulan dahsyat
baik lahir maupun batin, juga untuk kewibawaan di Baca 11 x ketika akan keluar dari rumah ) ya
ghoffaru igfirlii ma amiltuhu wa dzolamtu bihi nafsii fa antal munimu wal mutafaddilu alayya
ya wahhabu hab lii nafsii wa malii wa waladii wa diinii, Wa gottinii bi satrika ya sattaru , Ya
Khofiyyu kun bii hafiyyan ( Untuk ilmu halimunan yg merah ini dibaca 1313 x pada saat zawal
matahari ( tergelincir matahari jam 12 siang ) apabila bayangan anda sudah tidak terlihat
berarti anda sudah tidak terlihat oleh mahluk apapun untuk kembali seperti semula hanya dengan
membaca sahadat 1 x sholawat 1 x kemudian diusapkan pada wajah anda , maka kembali seperti
semula ) Waya bari-u ijalnii fi afwika waktubnii minal abrori ya syadidal batsi hul baini wa
baina man yudzini ya qohharu iqhir man kadanii bi su-in wa gulla yadahul batisata ( Ha Mim 7x
) Bihaqqi HA MIM AIN SIN QOF Ihminaa mimma nakhofu Ya Khofiyal Altofi najjinii mimma
akhofu. Kemudian membaca surat Al Ahzab ayat 25 dibawah ini waradda allaahu alladziina
kafaruu bighayzhihim lam yanaaluu khayran wakafaa allaahu almu/miniina alqitaala wakaana
allaahu qawiyyan 'aziizaan. Kemudian membaca Surat Al- muminuun ayat 115-117 dibawah ini
afahasibtum annamaa khalaqnaakum 'abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja'uuna Fata'aalaa
allaahu almaliku alhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu al'arsyi alkariimi waman yad'u ma'a allaahi
ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu 'inda rabbihi innahu laa yuflihu
alkaafiruuna Kemudian membaca ayat ayat dibawah ini KAF HA YA AIN SHOD Ilfinaa
hammal ada QOF SHOD NUN ALIF LAM RO ALIF LAM MIM SHOD ALIF LAM MIM
THO SIN THO HA YA SIN. Kemudian membaca dibawah ini Makana hadzal quranu hadisan
yuftaro wahiilun bainahum wa baina ma yastahuuna wa jaalna min baini aydihim saddan wamin

kholfihim saddan fa agsaynahum fa hum la yubsiruuna hadza yaumun la yantiquuna wa la


yudzanu lahum fayatadziruuna. Kemudian membaca surat An-Naml ayat 62 63 dibawah ini
amman yujiibu almudtharra idzaa da'aahu wayaksyifu alssuu-a wayaj'alukum khulafaa-a al-ardhi
a-ilaahun ma'a allaahi qaliilan maa tadzakkaruuna amman yahdiikum fii zhulumaati albarri
waalbahri waman yursilu alrriyaaha busyran bayna yaday rahmatihi a-ilaahun ma'a allaahi
ta'aalaa allaahu 'ammaa yusyrikuuna. Subhana robbika robbil ijjati amma yasifuuna wa salamun
alal mursaliina wal hamdu lillahi robbil alamiina. T A M M A T NB sebelum membaca Hizib
Bahr ini membaca hadiah fatihah dulu kepada 1. Nabiyulloh Ilyas A.S 2. Syeikh Al-Qutub Hasan
Asy-Syadzili 3. Sayyid Abdulloh Al-Halimi ( Khodam dari Hizbul Barr ) 4. Sayyid Umar AlQurtubi ( Khodam ke 2 dari Hizbul Barr ) Free Template Blogger collection template Hot Deals
BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer Diposkan oleh Khumaira di 00.21 Kirimkan
Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Label: Hizib Barr ( Daratan )
2 komentar: Sugi Yanto 29 November 2013 11.28 minta bimbingannya ustadz AHMAD TAJUL
25 Januari 2015 10.07 Mohon ijazah ustad Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama
Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom)

TAWASSUL PENDEK
By Hizib Al-Fatihah

BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM
( CARA MENGAMALKAN QOSAM,AZIMAH,DOA DLL)

Apabila akan mengamalkan suatu Riyadhoh atau Doa sebaiknya


sebelumnya di haruskan membaca Hadiah Fatihah sebagai berikut :
ALFATIHATA BINIYYATI SOLAHIL QULUB WAL QOWALIB WAL
HUSUL ALA KULLI MATHOLIB BIJAHI SAYYIDINA
MUHAMMADIN WA SAYYIDINA ALI IBINI ABI TOLIB WA KAFATI
ALIHIL MATOLIB WA ASHABIHI BI DZAWIL MANAQIB WA BIJAHI
KHUSUSON SYEIKHI SAMAHATIL USTADZIL IMAM AL-HABR
AL-QUTUB SAYYIDINA WA MAULAN AL-HABIB ABDUL QODIR
BIN AHMAD BIL-FAQIH AL-ALAWY WA BIJAHI KHUSUSON
SYEIKHI SAMATIL USTADZIL IMAM AL-HAFIDZ AL-MUSNID ADDUKTUR AL-QUTUB AL-ALLAMAH AL-FAHHAMAH SAYYIDINA
WA MAULANA AL-HABIB ABDULLOH IBNI SAMAHATIL
USTADZIL IMAM ALHABIB ABDUL QODIR BIN AHMAD
BILFAQIH WABIJAHI( TITIK TITIK DI ISI SIAPA YANG
MENJADI PENYUSUN DOA TSB CONTOH SYEIKH AL-QUTUB

HASAN AS SYADZILI UNTUK HIZIB NASR ) BI ANNALLOHA


TAALA YULI DAROJATIHIM FIL JANNAH WA YANFAUNA BI
ASRORIHIM WA ANWARIHIM WA ULUMIHIM WA BI
BAROKATIHIM WA BIQUDSIYATIHIM WA IDROKATIHIM FID DINI
WAD DUNYA WAL-AKHIROH WAYARZUQUNA MAHABBATAHUM
WA YATAWAFFANA ALA MILLATIHIM WA YAKHSYURUNA FI
ZUMROTIHIM SAYU LILAHI LAHUMUL FATIHAH .
MEMBACA AL-FATIHAH 1,3,7X
HADIYAH DI ATAS MERUPAKAN TAWASSUL PENDEK BERIKUT
DI BAWAH INI PARA PENYUSUN KITAB HIKMAH :

BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM
( QOSAM SAYYIDINA JIBRIL A.S )
ALLOHUMMA INNI AS ALUUKA YA NUROL ANWARI WA YA
ALIMAL ASRORI ANTALLOHUL MALIKUL JABBARUL QODIRUL
QOHHARUU LAKAL HAMDU WAN NAMAU WAL MULKU WAL
BAQOU
WALASMAUL HUSNA LAILAHA ILLA ANTA
SUBHANAKA AS ALUKA YA AZIJU YA QUDDUSU YA SALAMU YA
MUMINU YA MUHAIMINU YA AZIJU YA JABBARU YA
MUTAKABBIRU YA KHOLIQU YA BARIU YA MUSOWWIRU YA
MAN LAHUL ASMAUL HUSNA AS ALUKA AN TASKHORO LI
JAMIA KHOLQIKA YA ROBBI AJIB DAWATI WA KUN AWNI YA
JIBRILU BI HAQQI SOHIBIL BANIYYATIL ULYA WA BIHAQQL
ASMAIL LATI FI SAMAID DUNYA WA HIYA HAYYUN
QOYYUMUN AHYAN SYARO HIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI
SYADAYA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA YA SOMADU YA
QODIMU LA TAKHUDUHU SINATUN WALA NAUM HAYYUN
LAYAMUTU UNSURNI YA ROBBI WA AJIB DAWATI INNAKA ALA
KULLI SAYING QODIR WA ANTA YA MALAKAL MUWAKKALI
JIBRILA IQDI HAJATI BI HAQQI SAATIL QOMARI WA YAUMIL
ISNAINI.

Terjemah Kitab Al- Ajnas


( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.S )

Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar
5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / mentri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina
Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali,
inilah bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para
pengunjung Blog Ghaib99, inilah terjemah Al-Ajnas :
Latifatul Ula ( Latifah Awwal )
Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah
SWT, Adalah Taatnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma Malaikat Pembawa Arasy :

lqt~fi lqs. lqtE lqtE g~Bi =^t~i =ZV} j.


3Z~jt
Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan
download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini, kemudian di instal
kan di font windows pc anda :
http://www.nonosoft.jifisa.net/
Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin
Malyahuunin
Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah :

ga uep {~E ga < hq~^e 2e #m


<8^e #m 9jJe #m 91qe #m
}
'~fR% {~E <: d^*i cnQ ?R} v {~E ga
fQ <8] {~E gb keQp {~E
=% wY

Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla syay-in
wa ilaha kulli syay-in wa alima bikulli syay-in qaadirun ala kulli syay-in la yazibu anka
mistqala dzarrati syay-in taalayta pala tura.
Artinya : Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau
yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus
segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang Maha
kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha tinggi
dan tidak terlihat.
Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa
sesungguhnya Asma asma ini apabila kalian membaca dengan Asma Asma di atas ,
membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan
turun kepada engkau beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit &
Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat
melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah /
wibawa si pembaca asma tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan serta
si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi maka
lawan bicaranya akan taat serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua hajatnya,
sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di gunakan
sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di ridhai allah
swt.
Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua )
Asma atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma Latifah ke 2 ini para
malaikat yang menempati Suradiqatil Udzma ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan
Asma inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma Latifah ke 2
inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta
mata, Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan, tempat serta pakaian
maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma ini, Dan inilah Asma yg
dimaksud :

6}< 6~6i 6~jE 4qjE 7AY 4qi }6E 7j&}


4p<E 4=~E q5= ,p=~ 4=~ nQ
5qe 4q~Y=E 4p< >=tZF mn^i k~i~Bfi
qj~E rqs} $p<ti 3ip}<qs iq} ~t
5p=~
L<vp $qjBe S}9 #m #m
ANNI BAYROKHIN BAYRUUKHIN BARKHUWA SYAIROKHIN SYAARUUKHIN YATMAKHIN
SYAKHOOYAA MUUKHIN FAASIKHIN SYAMUUKHIN SYAMIIKHOO MAKHIKHO

ARIIKHO BAYRUUKHO BAHIYA YA BUUMA HUUROYAAWAMAHIN MAHAARUUTIN YA


HUUHIN SYAIMUU MALSAYAMIIMIN MAQNAANAN BISYAFHARAZIN BAARUUKHIN
SYARFAYUUKHIN BAALUUKHOO ANTA ANTA BADIUS SAMAWATI WAL ARDI
Tafsirnya dalam bahasa Arab adalah :

gzA oi 8q-p 9j1 oi ep p 9Q oi _1p =a:


oi g- #m v ue v ;e ufe #m
#m v ue v +~V&A oi =Jmp cfi oi X=Qp
kfQ oi kfQ #m v ue v Q oi SApp
S~j- #1p nB2e jA #JJ&5p cBZm
e gNZe #)p _f6e oQ #.&1
#m #m <jQ #~J1p <) #&a R&Y
dB%p ~.&Y Q9% <9^ep kfRe x~E
#m #zE oi ?Re
SY=%p
#zE oi
<9^e d;% #m v ue v <t^e 91qe
<.e cfje
kb2ep #~N] i xN^ep #f] i dq^e #zE [~a
tf^% `9~ _yw6e qf] ceje ufe #m
hq~^e 2e #mp cyN^e SY8 vp `=i 8< v
#jb1 i
Anta Allahu alladzi laa ilaha illa anta ajalla man dzukira wa ahaqqa man humida wa ajwada
man suila wa awsaa man utiya la ilaha illa anta alama man ullima wa arafa man malaka wa
ansara man istaghiitsa la ilaha illa anta ihtajabta anil kholqi wa atsbatal fadla ila nafsika
wakhtasasta bil asmail husna wa ahatta jamial asyya-i bil ilmi wal qudrati tuda fatujiiba wa
tusalu fatutiya katabtal atsara wa ahsoytal amara anta antal malikul jabbarul wahidul
qohharu la ilaha illa anta tudzillu bilqudrati man syita wa tarfau bil izzati man syita anta
anta allahu al maaliku quluubal kholaaiqi biyadika taqollabuha kayfa syita alqaulu ma qulta
wal qodha-u ma qodhayta walhukmu ma hakamta la radda liamrika wa laa daafia liqodhaaika
wa antal hayyul qayyumu.
Artinya : Engkau Allah yang tida tuhan selain engkau, engkau memuliakan orang yang
mengingatmu, dan engkau telah membenarkan orang yang menyembahmu, Dan engkau
mengutamakan orang yg telah memujimu, Dan engkau telah meluluskan orang yang
memintamu, Dan engkau telah meluaskan orang yang telah kau beri, Tiada tuhan selain engkau,
Engkau lebih mengetahui dari mahluq yg telah kau beri ilmu, dan engkau lebih mengetahui dari
dari raja yang telah engkau beri pengetahuan, Dan engkau telah menolong pada orang2 yang
memohon pertolonganmu, Tiada tuhan selain engkau , engkau telah menutup dzatmu dari
ciptaan engkau, Dan engkau telah menetapkan keutamaan pada dirimu, dan engkau telah

mengkhususkan dzatmu dengan asmaul husna, Dan engkau telah melindungi segala sesuatu
dengan ilmu dan qudratmu, Engkau di panggil maka engkau menjawab, dan engkau di minta
maka engkau memberi, Engkau telah menulis atsar dan engkau telahmenjaga umur umur
makhluq, Engkau engkau yang maha raja, yang maha memaksa, yang maha tunggal, Tiada
tuhan selain engkau, engkau hinakan dengan kekuasaanmuorang yang engkau kehendaki, Dan
engkau telah mengangkat derajat dengan keagunganmu orang yang engkau kehendaki, engkau
engkau yang maha memiliki hati hatinya semua makhluq yang berada dalam kekuasaanmu,
Engkau yang merubah hati tsb sekehendak engkau, maha benar firman yang engkau firmankan,
dan maha benar rencana ( Qadha ) yang telah engkau rencanakan, Dan maha benar hukum
yang telah engkau gariskan, Tiada yang dapat menolak terhadap perintahmu, dan tiada
seseorangpun yang dapat membentengi dari rencanamu ( qadha ), San engkau maha hidup dan
berdiri dengan sendirinya.
Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma diatas berpencar mengelilingi
tongkatnya nabi Musa AS , dan didalam tongkat nabi musa terdapat 31 Asma pada setiap 1
Asma mempunyai 10 keutamaan yang luar biasa diantaranya : Dapat mengeluarkan berbagai
macam Muzizat, membuka kunci kunci, membatalkan semua jenis sihir, mengikat lidah,
menghancurkan musuh, membinasakan raja raja yang sombong, dan asma di atas dapat
digunakan untuk memanggil golongan ruhani bumi, dapat digunakan mencuri secara ghaib,
benteng, tameng, menghukum orang yg dzolim, asihan / pelet, menarik ghaib / orang yg kabur/
jauh, dan dapat digunakan untuk semua hajat dengan kekuasaan allah yang allah telah letakkan
kuasanya pada Asma dia atas tsb, dan Asma tsb dapat digunakan pada semua pekerjaan
pekerjaan mulia.
Dan dari sebagian ke khususan Asma Latifah ke 2 di atas adalah : Apabila anda menulisnya pada
kaca cermin yang terbuat dari batu kemudian di hadapkan pada bintang selama 7 hari, Maka
golongan ruh apapun yang anda panggil akan hadir menjawab panggilan anda dan mereka tidak
akan berpaling dari perintah anda, Dan asma ini dapat engkau pergunakan untuk menarik
pencuri, mengeluarkan segala jenis harta terpendam, Apabila anda membaca Asma ini maka
akan turun pada anda para malaikat yang akan membawa para raja ruhani dari yang engkau
kehendaki, Dan bagi Asma Latifah ke2 ini mempunya berbagai macam kegunaan yg sangat
langka dan tidak terbilang manfaatnya.
Latifatuts Tsalisath ( Latifah ketiga )
Asma latifah ke 3 ini di khususkan kepada para malaikat Rahmat, Asma ini
mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka, Dan asma Asma Latifah ke 3 ini lebih lebih di
khususkan bagi Malaikat Israfiil As, dan Asma2 ini di tulis pula pada dahinya malaikat Israfiil
AS yang mendiami Alam Qudrat sebelah kanan, Dia Israfiil AS menunggu untuk di perintah
meniup sengkala / terompet, Akan berkumpul dengan Asma ini semua golongan ruh, Dan inilah
Asma Latifah ke 3 yabg dimaksud :

4q6}i rqs 4qj} dqs ~^j} }& j~j~A


jAjA#~%i +~t)
Tsahiitsin maataytin saman saman saymiiman bitayan yamqoyan haatuulin yamuukhin huuhin
maayukhin
Tafsir dengan bahasa arabnya adalah :

lqQ =FRi}
lp=b&je o}
=.&je #m

q~-
=b&je

hq~^e 2e
#m lp=.&je

#m
o}

l:x
Antal mutajabbiru aynal mutajabbruuna, Antal mutakabbiru aynal mutakabbiruuna antal hayyul
qoyyuumu, Ajibuu ya masyaral awani bi idznillahi.
Artinya :
Engkau yang maha gagah mana mereka para yang gagah, Engkau maha sombong
mana mereka yang sombong Engkau yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya,
Wahai kalian sekumpulan Awan hadirlah dengan idzin Allah swt.
Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma yang suci ini, Jika anda
mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung gunungnya karena begitu agungnya
asma tsb, Dan akan cepat secepat cepatnya datang pada anda semua malaikat golongan ruhanny
dan semua arwah dan golongan Jin untuk hadir dihadapan anda, Khodam dari asma ini
merupakan para malaikat serba putih dan tangan tangan mereka memegang tumbak yang
berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang.
Apabila anda bacakan Asma tsb dihadapan para pembesar yg gagah maka tercengang
dan heran kepada anda serta bisu lidah lidah mereka, dan begitu juga jika asma ini anda
bacakan dihadapan musuh2, orang hasud serta orang yang akan menganiayaya mereka akan
kaget serta terkunci lidahnya. Asma ini dapat anda gunakan / bacakan untuk mengikat lidah
( tidak bisa berbicara ), Benteng / Tameng Dzohir maupun ghaib, Pada semua jenis kesehatan,
membahayakan musuh / lawan , dan asma ini dapat anda gunakan untuk menarik hadir semua
malaikat yang Allah swt tempatkan di semua penjuru dunia, mereka tidak akan menentang
terhadap semua perintah anda, Tidaklah engkau bacakan Asma ini kecuali anda dalam keadaan
suci baik tempat, pakaian dan badan, Dan tidak lah anda baca Asma ini kecuali pada perkara
perkara yang di ridhai Allah swt.
Latifatur Rabiah ( Latifah ke empat )
Asma Latifah ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril AS yang menempati
Alam Qudrat sebelah kiri, Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada
orang2 terpilih, Dan Asma ini Allah swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di
Lauhil Mahfudz merekalah yang menjaga keseimbangan semua Alam dan Ilmu ilmu yang tinggi,
tatkala mereka dipanggil dengan Asma ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan
anda dengan mendengar dan taat, dan asma ini juga yang sering di bacakan oleh nabi Isa AS
ketika mendapatkan masalah masalah yang pelik dan rumit, Dan inilah Asma latifah ke empat
yang dimaksud :

=}9] E ga fQ qsp g-p ?Q g- p)qs


~iqs ~nsq} uF F G G
Thosyin Thosyin thosyatin thosyahin yuhaniitin huumayaatin huutsawatin jallallahu azza wa
jalla wahuwa ala kulli syay-in qodir
Tafsirnya dengan bahasa arab :

ue ob} kep 9eq} kep 9f} ke oi } cm2A 9jQ


} cm2A hq~] } cm2A 1 } cm2A
`qA 8qRi vp `=~U <8] vp #m v ue v 91
qZa
Subhanaka Ya hayyu subhanaka Ya Qoyyumu Subhanaka Ya Amadu Subhanaka ya man lam
yalidu walam yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadu Lailaha illa anta wala qodira ghairuka
wala mabuuda siwaaka,
Artinya :
Maha suci engakau wahai Dzat yang maha hidup, maha suci engkau wahai Dzat
yang maha berdiri dengan sendirinya, Maha suci engaka wahai dzat tempat bersandar, maha
suci engkau wahai dzat yang tidak beranak dan di peranakan dan yang tidak ada sesuatupun
yang menyerupaimu, Tiada tuhan selain engkau ya allah, Dan tidak ada yang berkuasa kecuali
engkau serta tiada yang disembah selain engakau ya allah .
Asma di atas ini mempunyai ketaatan yang luar bisa bagi semua para malaikat, Tatkala anda
bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan menjawab dengan kehadirannya di hadapan
anda, Asma ini dapat anda bacakan / gunakan pada semua amal - amal yang baik dan taqwa.
( keterangan serta kayfiyah asma ini memang singkat sesuai kitab aslinya ).
Latifatul Khomisah ( Latifah kelima )
Asma latifah kelima ini mempunyai 7 asma yang telah Allah swt ajarkan pada
Malaikat Mikail AS, Asma Latifah kelima ini senantiasa di tasbihkan oleh para malaikat yang
mendiami Alam Rafi ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara Alam Lauhil Mahfudz dan
Alam Arsy, allah SWT menempatkan para Khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada
asma ini, mereka para Khodam asma ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi, pada
tangan2 khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjata perang yang terbuat dari cahaya,
Mereka akan pergi sekejap mata untuk menghukum para golongan ruhanny langit dan bumi
yang membangkang, Tatkala anda bacakan Asma ini untuk memanggil mereka, maka mereka
akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda, para khodam dari asma ini dapat anda
gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan taqwa, Juga dapat
anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah ( yang diwakilkan pada setiap arah
mata angin dan musim ), Asma ini merupakan asma yang suci serta mulia, Asma ini tertulis
pula pada keningnya malaikat Mikail AS, Inilah 7 Asma dari Asma Latifah ke 5 yang di
maksud :

ue G~R} k~f~a k~mqe GYqna o}qE tE


Syaahan Syawiinin Kanuupasyin Lawnaymin Kaylaymin Yathaysyin Baalahin
Tafsir nya dengan bahasa arab :

\<p oi ]B&} i kfR} oi } cm2A <t]} }


cm2A <-} } cm2A
#~eR% <jQ S~j- J1 oi } cm2A <]qep
x}=be 8=% oi} cm2A

=~a qfQ lqjee dq^} jQ <


Subhanaka Ya Allahu Ya Jabbaru, subhanaka Ya Allahu Ya Qahharu, Subhanaka Ya man
Yalamu maa yatasaqitu min waraqin, Subhanaka Ya man tarada bil kibriya-I wal waqaari,
Subhanaka man ahsa jamial amaari, Taalayta rabbi amma yaquludz dzolimuuna uluwwan
kabiira.
Artinya :
Mahasuci engkau ya Allah wahai dzat yang maha gagah, Maha suci engkau ya allah
yang maha memaksa, Maha suci engkau wahai dzat yang mengetahui apa apa daun yang jatuh
dari pohonnya, mahasuci engakau wahai dzat yang diliputi kebesaran dan keagungan, Maha
suci engkau wahai dzat yang menghitung semua umur, Engkau sangat maha tinggi wahai
tuhanku dari apa apa yang di ucapkan oleh orang orang yang dzolim, Engkau maha tinggi
serta maha besar .
Ketahuilah wahai saudaraku mudah2 an Allah SWT memberikan Taufiq nya padamu,
Sesungguhnya jika anda bacakan Asma tsb Maka akan turun para malaikat yang bersinar
dihadapan anda, Pada tangan mereka terdapat pedang pedang yang terbuat dari cahaya yang
menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya, Mereka merupakan pasukan pelempar
lembing / tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu seperti, Mengusir mahluq
halus, jin, setan serta ifrit2 yang menggangu, Juga dapat anda perintahkan untuk membuat hijab /
benteng lahir maupun ghaib, membakar, Menyambar, Mengikat lidah, dan menyuruh malaikat
golongan ruhany dan bumi, dan juga dapat anda perintahkan pada segala sesuatu dengan izdin
Allah SWT.
Latifatus Sadisah ( Latifah ke enam )
Latifah ke enam terdiri dari 7 Asma yang Allah SWT telah ajarkan pada Malaikat
Izrail AS, Denga 7 Asma inilah malaikat Izrail AS dapat mencabut nyawa, Inilah Asma Latifah
ke enam yang dimaksud :

qfa l bi ktRj- db~&E kfbR} CfR} SfFa


Kasylain Yalasin Yakalamin Syatyakaalin Jamahum ( jamahum bukan termasuk asma ),
makaaya Nun kuluwan.
Tafsirnya dengan bahasa arab :

=b&jep <.e m #~jjep ~2je m 9}<


je dRZe m 9~Rje m { 9je m {<e
m _e6e m
=i R~i RiA 0p=e t&} -=5
j1=e 8=Z&je <ZVe m
Ana Alhaliqu Ana Al-Baari-u Ana Al-Mubdi-u Ana Al Faaalu lima uridu Ana Al Muhyi wal
mumiitu Ana Al Jabbaru wal mutakabbiru Ana Al-Ghaffaru al mutafarridu bir rahmati, Ukhrujii
ayyatuhar ruuha samiatan mutiatan li amrillahi.
Artinya :
Aku yang maha menciptakan, Aku yang maha memulai, aku yang maha tempat
kembali, Aku yang maha membuat pada apa yang aku kehendaki, Aku yang maha menghidupkan
dan yang maha mematikan mematikan, aku yang maha gagah dan maha besar, Aku yang maha

mengampuni , yang maha tunggal denga rahmat, keluar lah wahai ruh denagn mendengar dan
taat pada perintah Allah SWT.
Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menolong anda, Sesungguhnya 7 Asma yang agung
ini senantiasa dibaca oleh para pemilik kesucian yang luhur dan para pembesar yang senantiasa
menjaga segala sesuatu dengan taqwa pada Allah SWT, 7 Asma diatas ini ditaati yang luar biasa
oleh semua Aflak ( Alam Semesta ), Dan juga di taati oleh semua para malaikat yang bertasbih
di alam semesta ini.
Ketahuilah jika anda membaca ke 7 Asma ini ketika anda akan masuk pada seorang
pembesar / pejabat atau raja yang aniayaya serta melampaui batas, atau anda bacakan ketika
berhadapan dengan musuh yang ingin anda kalahkan, Atau orang hasud yang ingin anda
kembalikan segala tipu dayanya, maka bacalah ke 7 Asma ini niscaya mereka bingung, kaget,
heran , tercengang serta bisu kaku lidahnya, janganlah and abaca asma tsb kecuali ketika anda
sedang menghadapi masalah atau perkara yang penting, Dan Asma inilah yang mampu
mengalahkan semua goolngan ruhanny langit dan bumi, Asma ini sangat bermanfaat dengan
idzin Allah SWT untuk mengikat lidah, masuk pada para raja, pembesar, pejabat, Melihat dalam
mimpi hal - hal yang tersembunyi , membuat perjanjian dengan para raja raja malaikat
ruhanny, Memahami kabar kabar ghaib di seluruh penjuru bumi, benten / tameng yang sangat
agung, Panah yang sangat panas dan besar bagi mereka para penggangu dari golongan Jin, Setan
dan manusia.
Demikian pembahasan 6 Asma Latifah yang terkenal dengan sebutan Asma Bilathah, 6 Asma
latifah ini yang ada pada nabi Sulaiman AS yang merupakan Haikal Agung , Asma 6 latifah
inilah yang membuat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail Alahimus salam duduk bersimpuh
pada hari perjanjian Arwah.

T AM M AT
QOSAM IJROIL A.S
By Hizib Al-Fatihah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( QOSAM IZROILIYYAH )
Di riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam
Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin
Khowajah Di dalam kitabnya AL Jawahirul Khomsi Khasiat
Qosam/Doa Izroiliyyah ini adalah untuk membunuh musuh
yang dzolim dengan tatacara sebagai berikut

1.

Pertama Mengamalkanya harus pada hari Sabtu atau


Selasa pada saat Zuhal atau Marikh ( Jam 6-8 paginya
hari sabtu/selasa)

2.

Sholat dua Rokaat dengan niat sebagai berikut


NAWAITU USOLLI ROKATAINI LI QOTLIL ADAAI
MUSTAQBILAL QIBLATI LILLAHI TAALA Membaca Bada
alfatihah Rokaat pertama Surat Al- Fil 2x, Rokaat ke
dua Surat Tabbat 3x

3.

Setelah salam dari 2 rokaat langsung sujud di dalam


sujud membaca YA HAYYU YA QOYYUMU
BIROHMATIKA ASTAGHISU 100X

4.

Membaca Qosam/Doa Izroiliyyah 444x

5.

Mengamalkanya Istiqomah selama 3,4,7, hari (7 hari


sempurna/Tamm ).

Inilah

Qosam

Izroiliyyah

yg

di

maqsud

AQSAMTU ALAIKUM YA IZROILU SOHIBAN NAARI WAL


MAUTI WAL QOHRIWA YA QOLMAMIMU WA YA
SAROKITAYIL BI HAQQI A HATOFAHASYA WA BI
HAQQI
AHTOQOSANADI
IQBID
RUUHA
.
( Sebutkan nama orang yg di maksud beserta nama
ibunya ) FALA YABQO FILKAUNI DZU RUHIN ILLA WA
NARUL QOHRI AKHMADAT DZUHUROHU YA SYADIDAL
QOWIYYU YA SYADIDAL BATSIS SYADID YA QOOHIRU
YA QOHHARU AS ALUKA BIMA AWDATAHU IZROILA
MIN QUWA ASMAIKAL QOHIRIYYATI FAN FAALAT
LAHUN NUFUSU BIL QOHRI ALBISNI DZALIKAS SIRRO
FI HADZIHIS SAATI HATTA ULINA BIHI KULLA SOBIN
WA UDZALLILA BIHI KULLA MANIIN BI QUWWATIKA
YA DZAL QUWWATIL MATIN WA KADZALIKA AKHDU

ROBBIKA IDZA AKHODAL QURO ILA SYADIDIN


FALAMMA JA A AMRUNA ILA BI BAIDIN ROBBI AS
ALUKA
MADADAN
FI
INAYATIKA
RUHANIYYAN
TUQOWWI BIHI QUWIYAL KULLIYYATA WAL ZUJIYYATA
HATTA AQHARO MAADINA ISAROTI AQLI WA NAFSI
KULLU NAFSIN MANFUSATIN QOHIROTIN FA TAQBIDO
ROQOIQUHA INQIBADON FALA TABQO SUMMA
AMANAHU FA AQBARO ALLOHU AKBAR YA SAYFALLOH
QOTALTU
BI
SAYFILLAHI.
TAMMAT

QOSAM SAYYID MAYTOTORUN


By Hizib Al-Fatihah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( QOSAM SAYYID MAYTOTORUN )
Qosam Sayyid Maytotorun ini di baca 21x untuk semua
perkara-perkara yang di inginkan, penjelasan nya atau
khasiatnya tidak di beberkan dalam semua kitab-kitab
hikmah, yang di jelaskan hanyalah untuk semua keperluan
yang di inginkan manusia berikut di bawah ini Qosam
Sayyid Maytotorun :
BISMILLAHIL LADZI LAHU ISMUN LA YANSA WA
NURUN LA YUTFA WA MALAKUN LA YAJUL WA
ARSYUN LA YAHUL WA KURSIYYUN LA YATAHAROKU
WABIHI AQSAMTU ALAIKA AYYUHASSAYYIDU

MAYTOTORUNA YA MALIKAL ARWAHIR RUHANIYYATIL


ABRORIS SAKININA TAHTA ARSYIL MALIKIL JABBARIS
SAJIDIINA LILLAHIL WAHIDIL QOHHARIL
MUTSHORRIFINA FI JAMII AFALIHIM BILLADZI
WAKALAKA ALAL MALAIKATIL KIROMI WA AYYADAKA
BIL JUNUDI WAL AMLAKI WA ATOKA HADZIHIL
QUWWATA WA ASFAKA WA KHOLAQO LAKAL
MALAIKATA ILLA MA AMARTU KHUDDAMAKA WA
AWANAKA DAYAILA WA JAHYAILA AN YANJILUU BI
IJJATI ROBBIHIM WA AN YUINUUNI BI QUWWATI MIN
INDIHIM BI IJJATI ( SYAMAKHIN 2X ) ( HALAJIN 2X )
( ATUFIN 2X ) ( ADMANIN 2X ) ( ATFAIN 2X )
( ASBAUUTI 2X ) BIL ISMIL LADZI NAZALA BIHI
JIBRILU ALAIHIS SALAMU ALA SAYYIDINA
MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WASSALAMU ILLA
MA AJABTUM WA ASROTUM WA LINAZALTUM BI
QUWWATIN MINKUM ( HASYMATIN KAHUSYIN 2X )
( AYKAMUSYIN 2X ) ( BARMATIN 2X ) ( MUQIILIN 2X )
( KAMYAKHIN 2X ) AYNAKA YA TAMAMA IFRITU AS
SAHABI,AYNAKA YA AHMAR, AYNAKA YA SYAMRODAL
AT TOYYARI, AYNAKA YA ABA NUKHIN, AYNAKA YA
SAYYIDUK, AYNAKA YA NAJAH, AYNAKA YA FALLAH,
AYNAKA YA SYAMLAQ, AYNAKA YA ABA NUKH AL
ASWAD, AYNAKA YA BURQON, AYNAKA YA
DARDAYAIL, AYNAKA YA RUQIYAIL, AYNAKA YA
JIBROIL, AYNAKA YA SAMSAMAIL. AYNAKA YA MIKAIL,
AYNAKA YA SORFIYAIL, AYNAKA YA ANYAIL. AYNAKA
YA KASFIYAIL, AYNAKA YA HASYFAKAL, AYNAKA YA
KATOYASYIL, AYNAKA YA NATUSY, AYNAKA YA
ZAWBAAH,AYNAKUM YA DANAHASYAH, AYNAKUM YA
QOSYAQOSYAH, AYNAKUM YA GHOYLAN, AYNAKUM

YA SUKKANAL JABBAL, AYNAKUM YA SUKKANAL


QUFFARI, AYNAKUM YA SUKKANAL HAMAMAT,
AYNAKUM YA SUKKANAL MAZABIL, AYNAKUM YA
SUKKANAT TURUQOT UHDURUU BAROKALLOHU FI
KUM WA ALAIKUM WAF ALUU .. ( titik-titik di
isi apa yang anda perintahkan terhadap khodam2 yg
disebut di atas ) FA INNI JABATTUKUM WA HAKAMTU
ALAIKUM BIL UHUDI WAL MAWASIQO ALLATI
AKHODAHA SULAIMAN IBNI DAWUDA ALAIHIMAS
SALAM WABIL ISMIL LADZI ULQIYA MARYAMA FA
TAMASALA BASARON SAWIYYAN WA AQSAMTU
ALAIKUM ( BI QOSYAHLIN WA FAHSYULIN
ALSYAQUMIN 2X ) WA BI ISMILLADZIUNZILA ALAS
SOKHROTIS SOMAI FANG SAQQOT, WA ALAL ARDI
FANBASATOT WA ALAL JIBALI FAROSAT WA ALAL
LAILI FA ADZLAMA WA ALAN NAHARI FA ADOA WA
BIL ISMILLADZI NADA BIHI ROBBUNA LILJIBALI
FATAMAYILUL JIBALU FARQON WA RASAHAL ARSYU
ARQON WA MAJATIL ARDU QOLQON WA KHORRO
MUSA SOAQON ( BALASAQOSYIN 2X )
( MAHROQOSYIN 2X ) ( AQSYAMAQOSYIN 2X )
( MALQOSYAN 2X ) ( SYAQMUNAHASYIN 2X )
( ROKASARIN 2X ) ( ROKASYALIKHIN 2X ) ( HAWSYIN
2X ) ( NUSYIN 2X ) ( MAARISYIN 2X ) TAWAKKALUU
YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMAI WAFALUU
( titik-titik di isi lagi apa yang anda
perintahkan terhadap khodam2 yg disebut di atas
tentang hajat anda ) BIQUWWATIL LAZDI
TALAQLAQOT MIN HAYBATIHI SOMMAS SUKHURU WA
KHODOATIL JABABIROTU LI IJJATIHI LAILAHA ILLA
HUWAL KABIRUL MUTAALI MUKHRIJUL ASYAU MINAL

ADAMI ILAL WUJUDI ( ALUHAN 2X ) ( AL AZAL 2X )


( AS SAAH 2X ) BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM
IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM
JAMIUL LADAYNA MUHDORUN.
Lebih utama membacanya dalam keadaan yang wangi baik
tempat, pakaian,badan.
T A M M AT

ASMA' SAFIR ADAM


By Hizib Al-Fatihah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASMA SAFIR ADAM A.S
(Ladunny & Howariqul Adat)
Syeikh Al-imam Ahmad Ibni Ali Al-Buuny menceritakan
dalam kitabnya Syamsul Ma,arif Al-Qubro Zuj II hal 250
Ketika wafat guruku Syeikh Abu Abdillah As Sibti kemudian
mengosongkan orang yang memandikan apa-apa yang ada
pada pakaianya, maka aku mendapatkan RIQAH atau
gulungan dari kertas pada bajunya, lalu setelah selesai
memakamkan nya aku membuka gulungan kertas tadi dan
aku mendapatkan didalam nya Asma-Asma yang agung
seraya aku mengucapkan Lahaula wala quwwata illa
billahil aliyyil adhimi wasollallohu ala sayyidina
Muhammadin wa alihi washohbihi wa sallim

Sesungguhnya aku telah benar-benar meminta Asma ini


berulang-ulang dari guruku ketika masih hidup dan guruku
melarangnya seraya berkata Hai Ahmad janganlah ke
khawatiran akan ilmu ini mengalahkanmu karena suatu
saat ilmu ini akan sampai padamu dengan tanpa susah
payah, Ketika aku memandang pada tulisan yang tertera
pada gulungan, maka aku teringat akan perkataan guruku
dan aku berkata pada diri sendiri sesungguhnya ini adalah
perkataannya seorang RIZALUS SHOLIHIN yang
perkataanya adalah di sertai alloh , yang apabila dicermati
lisan halnya Setelah aku wafat maka ilmu ini akan sampai
kepadamu dengan tanpa meminta dan susah payah,
ketika aku merenung memikirkan ucapan guruku seraya
melihat RIQAH tsb tiba-tiba didalam RIQAH ada seseorang
yang berkata Ketahuilah wahai saudaraku apabila
seseorang di percaya alloh memegang Asma yg ada pada
riqag ini maka hendaklah dia menjaganya dari orang yang
bukan ahlinya ( bodoh/dholim ), karena sesungguhnya
Asma ini diturunkan beserta Nabi Adam A.S,dan nabi adam
selalu memandang Asma ini setiap hari seraya
mengucapkan Subhanaka ma adhoma syanuka wa
aazza sultonuka . suara tanpa ujud (Hatif) tadi
memberitahu Khasiat-Khasiat yang banyak sekali dari
Asma safir adam ini diantaranya wahai saudaraku
apabila engkau berjalan di atas air maka kamu tidak akan
terpeleset dgn Asma ini,jika kamu menghendaki terbang
diudara dari satu tempat ke tempat yang lain maka kamu
bisa melakukanya dgn Asma ini yg agung ,dengan Asma
inilah para RIJALUL GHOIB terhalang dari pandangan
manusia dan dgn Asma in RIJALUL GHOIB menampakkan
wujudnya, apabila engkau membacanya lalu membaca

YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA IHMALUUNI ILA


MAKKAH ALMUSYARROFAH maka sesungguhnya para
hoddam asma ini akan membawamu ke mekkah seketika
begitu juga pulangnya, dan dengan Asma yang agung ini
kamu bisa mempelajari suatu ilmu dgn cepat yang apabila
dipelajari secara biasa membutuhkan waktu yang sangat
lama, karena di dalam asma ini terletak Asror berbagai
macam ilmu dan Asma, Dan bagi Asma ini mempunyai
khasiat-khasiat yang banyak sekali dari segala macam
keajaiban-keajaiban .Demikian riwayat Asma Safir Adam
A.S berikut dibawah ini Asma yang dimaksud beserta tata
cara lakunya :

ASMA SAFIR ADAM A.S


Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma inni as aluka ya man biyadika yanbuu
hayata kulli sayin as aluka bi nafahati asrori anwari
asmaika wa nuri bahai isroqi anwari arsyika wa
bima awdatahu fil lauhil mahfudzi indaka min asrori
asmaika wa bima alhamtahu wa allamtahu li Adama
abil basyar wa qulta fi kalamikal anwaril ladzi
anjaltahu ala habibikal mutohhar WA ALLAMAL
ADAMAL ASMAA KULLAHA wa as aluka bi jalalika wa
jamali kamali bahai nuri wajhikal akromil adhimil
anwaril aqdasi wa bima awdatahu min anwari
asrorika wa anwarika fi qolbis Syamsi wal Qomari wa
bihaqqi hadzihil asmail jalilati HU HU HU HU YAHIN
YAHIN YAHIN robbana alaika tawakkalna wa ilaika

anabna wa ilaikal masir robbana la tuzig qulubana


bada idz hadaytana wahab lana min ladunka
rohmatan innaka antal wahhab wala haula wala
quwwata illa billahil aliyyil adhimi.
TATA CARA
1. RIyadhoh selama 41 hari
2. Tempat,pakaian badan suci darinajis
3. Tempat yang sepi jauh dari amarah dan suara suara
4. Membaca Asma Safir Adam bada Sholat Fardu 41x
5. Selalu punya Wudhu
6. Tengah malam antara jam 12-3 membaca Ismu Dzat
(ALLOHU) 6666x kemudian membaca Asma safir Adam 41x
7. Berbuka dengan makanan yang tidak bernyawa atau
yang di keluarkan dari nyawa seperti telor,susu,madu lebih
bagus bukanya dengan fawakih ( buah-buahan)
ASMA' NURONIYYAH
By Hizib Al-Fatihah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( ASMA NURONIYYAH )
Di riwayatkan oleh Imam Ahmad Ali Al-Buuni di dalam kitabnya Manbau Usulil Hikmah hal
230 Barang siapa yang senantiasa membaca Asma Nuroniyyah setiap hari 7 x ,Maka Alloh
qobulkan tiap Doanya dan di bukakan baginya Ilmu-ilmu Ghaib dan di taatkan baginya seluruh
makhluqnya Alloh inilah Asma Nuroniyyah :
AMSONIHIN ARHAMIN SALATISIN YALARIHIN SAHLALIHIN ANAA SALIIMIN
SALAMIN BAHROSININ BAHABIHAYHIN AYRONIHIN ABRONAYNIHIN ASLAMININ
INMASININ KANHAHIIHIN QOSRONIHIN ALANIHIN SULTONIHIN AMSONIYYAH
YISRONIYYAH QOHRONIYYAH NAHRONIYYAH AHLANIYYAH YAQSONIYYAH
ARNANIYYAH ROMANISIN AHROMISIN ALA KALMASIN MUTOIN AMIN KAF HA
YA AIN SHOD TOHA TO SIN MIM TO SIN YA SIN ALIF LAM MIM RO ALIF LAM RO
HA MIM HA MIM AIN SIN QOF QOF WAL QURANIL MAJID SHOD WAL QURANI DZID

DZIKRI WAT TUURI WA KITABIN MASTURIN NUN WAL QOLAMI WA MA YASTURUN.


T AM M AT

Doa Agar Hujan Berhenti (dialihkan ke tempat lain)

Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah
hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang
menumbuhkan pepohonan.
(HR. Bukhari dan Muslim)
KHODAM HURUF
By Hizib Al-Fatihah
NAMA KHODAM & AWAN HURUF HIJAIYAH

1. HURUF ALIF HATMAHTOLQIYAIL AWANNYA


ADALAH :
1. HADHAYUN
2. SYALHAMID
3. TOMKHOLASY
4. BUKHLAYLAKH
2. HURUF BA JAROMHAYAIL AWANNYA ADALAH :

1. KASYAMSYAKH
2. HAYLAKH
3. MAHALSYATIN
3. HURUF JIM TOLAQTOYAIL AWANNYA ADALAH :
1. HADMAKH
2. HALASYLAKHOKHIN
4. HURUF DAL SAKAMHAYAIL AWANNYA ADALAH :
1. HALTOFIN
2. MAHLALKHIN
2. MAHLALKHIN
3. SYAWIDIN
4. SYASYALTOTIN
5 HURUF HA AFROYAIL AWANNYA ADALAH :
1. DZABHATIN
2. HAMKIKIN
3. HASYTOYTOIN
6 HURUF WAWU TUNAYAIL AWANNYA ADALAH :
1. MAHDADUHIN
2. SYALTAMUKHIN
3. BAROKHIN
7. HURUF ZAY ALMASYYAIL AWANNYA ADALAH
1. MAADROSYIN
2. HATOTIMIN
3. MAHATIN
8. HURUF HA TOFYAIL AWANNYA ADALAH :
1. DAHLIKH

2. KAMSYALAATOKHIN
9. HURUF TO ASTOYAIL AWANNYA ADALAH :
1. SYAMHATIN
2. MALSYAKHIN
3. MALKHOSYIN
4. TOMAHIN
10. HURUF YA HARDAQIL AWANNYA ADALAH
1. DAMGIGIN
2. HALHAFIN
3. SYAWIYADKHIN
11. HURUF KAF YAMHAYAIL AWANNYA ADALAH
1. SYAFRUDIN
2. HAMIITON
3. KHOTOSYIN
12. HURUF LAM TOHTOYAIL AWANNYA ADALAH
1. GHOGHITIN
2. TOHMASYIN
3. KHOLASYADZAMIN
13. HURUF MIM SYAROKHIL AWANNYA ADALAH
1. HAZAMSYATIN
2. KALITYATIN
3. MADMAKJHIN
14. HURUF NUN SORIYAIL AWANNYA ADALAH
1. SYAGIGIN
2. DALKHOMIN
3. BAHITIN
15. HURUF SIN HATGIL AWANNYA ADALAH
1. MASTO
2. ATLADIN
3. KHIMIN
4. ALTOLIN

16. HURUF AIN SYARHIL AWANNYA ADALAH


1. LAKHTOMIN
2. GHODIFIN
3. ARZADIN
17. HURUF FA SYATOTIL AWANNYA ADALAH
1. KAYTOMIN
2. RAZTOSYIN
3. HAKHOYTIN
18. HURUF SHOD HARDAYAL AWANNYA ADALAH
1. SYARUKHIN
2. HAMSYIN
19. HURUF QOF AZQIIL AWANNYA ADALAH
1. GHODGHOSIN
2. TOLHAYASYIN
20. HURUF RO DAHROBIIL AWANNYA ADALAH
1. ALALTOFIN
2. ALMIKHIN
3. DAYUMIN
21. HURUF SYIN KHORDAYAIL AWANNYA ADALAH
1. SYATIFIN
2. KAHYIILIN
22. HURUF TA MAR AWIIL AWANNYA ADALAH
1. SYAHIR
2. HAGHIL
3. TUNISY
23. HURUF TSA JANSAYAIL AWANNYA ADALAH
1. KADARUUS
. TOMATIS
24. HURUF KHO HAMLIL AWANNYA ADALAH
1. AMUTYARIN
2. WAKISYIN

3. ROKISYIN
4. DAHUUYATIN
25. HURUF DZAL ROFA AYAIL AWANNYA ADALAH
1.ALALMAHASIN
2. SOHDAIN
3. SYAHLATIN
26. HURUF DOD KALGHIYAIL AWANNYA ADALAH
1. YUKHIN
2. RUKHIN
3. AMUSYIN
4. TOMLASYITIN
5. AYSUIN
27. HURUF DZO TORKHOYAIL AWANNYA ADALAH
1. HAMYATYUWASYIN
2. MA ADIN
3. MASYATIN
28. HURUF GHIN SALKAFYAL AWANNYA ADALAH
1. ASY ATLAFIN
2. HAYUTIN
3. SYATOTOFIN
4. KALAKAFAFIN
TAMMAT

HAKIKAT DAN RAHASIA SHALAT Kaligrafi Salat dapun kemudian daripada itu, yakni
daripada memuji Allah dan mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW, maka inilah suatu
kitab yang sudah dipindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, supaya mudah bagi orang
yang baru belajar menginginkan Allah. Bahwasanya diceritakan dari Abdullah Bin Umar r.a,
katanya adalah kamu berduduk pada suatu orang kelak ke hadapan Rasulullah SAW, minta
belajar ilmu Jibril a.s, daripada ilmu yang sempurna dunia dan akhirat, yaitu membiasakan dari

hakikat didalam shalat lima waktu yaitu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Yang harus
mereka ketahui pertama kali hakikat shalat ini supaya sempurna kamu menyembah Allah,
bermula hakikatnya didalam shalat itu atas 4 (empat) perkara : 1. BERDIRI (IHRAM). 2.
RUKU (MUNAJAH). 3. SUJUD (MIRAJ). 4. DUDUK (TABDIL). Adapun hakikatnya : 1.
BERDIRI ( IHRAM) itu karena huruf ALIF asalnya dari API, bukan api pelita dan bukan pula
api bara. Adapun artinya API itu bersifat JALALULLAH, yang artinya sifat KEBESARAN
ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara : KUAT. LEMAH. Yang merupakan
kudrat dan iradat-Nya juga, karena hamba itu tidak mempunyai KUAT dan LEMAH karena
hamba itu di-KUAT-kan dan di-LEMAH-kan oleh ALLAH, bukannya kudrat dan iradat Allah itu
lemah. Adapun kepada hakikatnya yang sifat lemah itu shalat pada sifat kita yang baharu ini.
Adapun yang dihilangkan tatkala BERDIRI itu adalah pada segala APAL (perbuatan) hamba
yang baharu. 2. RUKU (MUNAJAH) itu karena huruf LAM Awal, asalnya dari ANGIN,
bukannya angin barat dan bukan pula angin timur. Adapun artinya ANGIN itu bersifat
JAMALULLAH yang artinya sifat KEELOKAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua)
perkara : TUA. MUDA. Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak
mempunyai TUA dan MUDA. Adapun yang dihilangkan tatkala RUKU itu adalah pada segala
ASMA (nama) hamba yang baharu. 3. SUJUD (MIRAJ) itu karena huruf LAM Akhir, asalnya
dari AIR, bukannya air laut dan bukan pula air sungai. Adapun artinya AIR itu bersifat QAHAR
ALLAH yang artinya sifat KEKERASAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :
HIDUP. MATI. Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak pun
mempunyai HIDUP dan MATI. Adapun yang dihilangkan tatkala SUJUD itu adalah pada segala
NYAWA (sifat) hamba yang baharu. 4. DUDUK (TABDIL) itu karena huruf HA, asalnya dari
TANAH, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur. Adapun artinya TANAH itu bersifat
KAMALULLAH yang artinya sifat KESEMPURNAAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2
(dua) perkara : ADA. TIADA. Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba
itu tidak ADA dan TIADA. Adapun yang dihilangkan tatkala DUDUK itu adalah pada segala
WUJUD/ZAT hamba yang baharu, karena hamba itu wujudnya ADAM yang artinya hamba tiada
mempunyai wujud apapun karena hamba itu diadakan/maujud, hidupnya hamba itu di-hidupkan,
matinya hamba itu di-matikan dan kuatnya hamba itu di-kuatkan. Itulah hakikatnya shalat.
Barangsiapa shalat tidak tahu akan hakikat yang empat tersebut diatas, shalatnya hukumnya
KAFIR JIN dan NASRANI, artinya KAFIR KEPADA ALLAH, ISLAM KEPADA MANUSIA,
yang berarti KAFIR BATHIN, ISLAM ZHAHIR, hidup separuh HEWAN, bukannya hewan
kerbau atau sapi. Tuntutan mereka berbicara ini wajib atas kamu. Jangan shalat itu menyembah
berhala !!!. INILAH PASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya orang TAKBIRATUL
IHRAM, yaitu hendaklah tahu akan MAQARINAHNYA. Bermula MAQARINAH shalat itu
terdiri atas 4 (empat) perkara : 1. BERDIRI (IHRAM). 2. RUKU (MUNAJAH). 3. SUJUD
(MIRAJ). 4. DUDUK (TABDIL). Adapun hakikatnya : Adapun hakikatnya BERDIRI
(IHRAM) itu adalah TERCENGANG, artinya : tiada akan tahu dirinya lagi, lupa jika sedang
menghadap Allah Taala, siapa yang menyembah?, dan siapa yang disembah?. Adapun
hakikatnya RUKU (MUNAJAH) itu adalah BERKATA-KATA, artinya : karena didalam
TAKBIRATUL IHRAM itu tiada akan menyebut dirinya (asma/namanya), yaitu berkata hamba
itu dengan Allah. Separuh bacaan yang dibaca didalam shalat itu adalah KALAMULLAH.
Adapun hakikatnya SUJUD (MIRAJ) itu adalah TIADA INGAT YANG LAIN TATKALA
SHALAT MELAINKAN ALLAH SEMATA. Adapun hakikatnya DUDUK (TABDIL) itu
adalah SUDAH BERGANTI WUJUD HAMBA DENGAN TUHANNYA. Sah dan
maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara : 1. QASHAD. 2. TAARADH. 3. TAIN.

Adapun QASHAD itu adalah menyegerakan akan berbuat shalat, barang yang dishalatkan itu
fardhu itu sunnah. Adapun artinya TAARRADH itu adalah menentukan pada fardhunya empat,
tiga atau dua. Adapun TAIN itu adalah menyatakan pada waktunya, zhuhur, ashar, maghrib, isya
atau subuh. INILAH PASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya didalam shalat : Adapun
sempurnanya BERDIRI (IHRAM) itu hakikatnya : Nyata kepada APAL Allah. Hurufnya ALIF.
Alamnya NASUWAT. Tempatnya TUBUH, karena tubuh itu kenyataan SYARIAT. Adapun
sempurnanya RUKU (MUNAJAH) itu hakikatnya : Nyata kepada ASMA Allah. Hurufnya LAM
Awal. Alamnya MALAKUT. Tempatnya HATI, karena hati itu kenyataan THARIQAT. Adapun
sempurnanya SUJUD (MIRAJ) itu hakikatnya : Nyata kepada SIFAT Allah. Hurufnya LAM
Akhir. Alamnya JABARUT. Tempatnya NYAWA, karena Nyawa itu kenyataan HAKIKAT.
Adapun sempurnanya DUDUK (TABDIL) itu hakikatnya : Nyata kepada ZAT Allah. Hurufnya
HA. Alamnya LAHUT. Tempatnya ROHANI, karena ROHANI itu kenyataan MARIFAT.
Adapun BERDIRI (IHRAM) itu kepada SYARIAT Allah. Hurufnya DAL. Nyatanya kepada
KAKI kita. Adapun RUKU (MUNAJAH) itu kepada THARIQAT Allah. Hurufnya MIM.
Nyatanya kepada PUSAT (PUSER) kita. Adapun SUJUD (MIRAJ) itu kepada HAKIKAT
Allah. Hurufnya HA. Nyatanya kepada DADA kita. Adapun DUDUK (TABDIL) itu kepada
MARIFAT Allah. Hurufnya MIM Awal. Nyata kepada KEPALA (ARASY) kita. Jadi Orang
Shalat membentuk huruf AHMAD / MUHAMMAD. INILAH PASAL Asal TUBUH kita
(jasmaniah) kita dijadikan oleh Allah Taala atas 4 (empat) perkara : 1. API. 2. ANGIN. 3. AIR.
4. TANAH. Adapun NYAWA kita dijadikan Allah Taala atas 4 (empat) perkara : 1. WUJUD. 2.
NUR ILMU. 3. NUR. 4. SUHUD. Adapun MARTABAT Tuhan itu ada 3 (tiga) perkara : 1.
AHADIYYAH. 2. WAHDAH. 3. WAHIDIYYAH. Adapun TUBUH kita dijadikan Allah Taala
atas 4 (empat) perkara : 1. WADIY. 2. MADIY. 3. MANIY. 4. MANIKEM. INILAH PASAL
Masalah yang menyatakan jalan kepada Allah Taala atas 4 (empat) perkara : 1. SYARIAT. =
APAL. = BATANG TUBUH. 2. THARIQAT. = ASMA. = HATI. DIRI 3. HAKIKAT. = SIFAT.
= NYAWA. KITA 4. MARIFAT. = RAHASIA. = SIR. Adapun hakikatnya : SYARIAT itu
adalah KELAKUAN TUBUH. THARIQAT itu adalah KELAKUAN HATI. HAKIKAT itu
adalah KELAKUAN NYAWA. MARIFAT itu adalah KELAKUAN ROHANI. Adapun yang
tersebut diatas itu nyata atas penghulu kita Nabi MUHAMMAD. Karena lafadz MUHAMMAD
itu 4 (empat) hurufnya yaitu : 1. MIM Awal. 2. HA. 3. MIM Akhir. 4. DAL. Adapun huruf MIM
Awal itu ibarat KEPALA. Adapun huruf HA itu ibarat DADA. Adapun huruf MIM Akhir itu
ibarat PUSAT (PUSER). Adapun huruf DAL itu ibarat KAKI. Adapun huruf MIM Awal itu
MAQAM-nya kepada alam LAHUT. Adapun huruf HA itu MAQAM-nya kepada alam
JABARUT. Adapun huruf MIM Akhir itu MAQAM-nya kepada alam MALAKUT. Adapun
huruf DAL itu MAQAM-nya kepada alam NASUWAT. Sah dan lagi lafadz ALLAH terdiri dari 4
(empat) huruf : 1. ALIF. 2. LAM Awal. 3. LAM Akhir. 4. HA. Adapun huruf ALIF itu nyatanya
kepada APAL Allah. Adapun huruf LAM Awal itu nyatanya kepada ASMA Allah. Adapun huruf
LAM Akhir itu nyatanya kepada SIFAT Allah. Adapun huruf HA itu nyatanya kepada ZAT Allah.
Adapun APAL itu nyata kepada TUBUH kita. Adapun ASMA itu nyata kepada HATI kita.
Adapun SIFAT itu nyata kepada NYAWA kita. Adapun ZAT itu nyata kepada ROHANI kita.
INILAH PASAL Masalah yang menyatakan ALAM. Adapun ALAM itu atas 2 (dua) perkara : 1.
ALAM KABIR (ALAM BESAR/ALAM NYATA). 2. ALAM SYAQIR (ALAM KECIL/ALAM
DIRI KITA). Adapun ALAM KABIR itu adalah alam yang NYATA INI. Adapun ALAM
SYAQIR itu adalah alam DIRI KITA INI. ALAM KABIR (ALAM BESAR) itu sudah
terkandung didalam ALAM SYAQIR karena ALAM SYAQIR itu bersamaan tiada kurang dan

tiada lebih, lengkap dengan segala isinya bumi dan langit, arasy dan kursy, syurga, neraka,
lauhun (tinta) dan qolam (pena), matahari, bulan dan bintang. Adapun BUMI / JASMANI
didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis yaitu : 1. BULU. 2. KULIT. 3. DAGING. 4.
URAT. 5. DARAH. 6. TULANG. 7. LEMAK (SUM-SUM). Adapun LANGIT / ROHANI
(OTAK/ARASY) didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis pula : 1. DIMAK (LAPISAN
BERPIKIR/RUH NABATI). 2. MANIK (LAPISAN PANDANGAN/RUH HEWANI). 3.
NAFSU (RUH JASMANI). 4. BUDI (RUH NAFASANI). 5. SUKMA (RUH ROHANI). 6.
RASA (RUH NURANI). 7. RAHASIA (RUH IDHAFI). Adapun MATAHARI didalam tubuh
kita yaitu NYAWA kita. Adapun BULAN didalam tubuh kita yaitu AKAL kita. Adapun
BINTANG didalam tubuh kita yaitu ILMU kita (ada yang banyak dan ada pula yang sedikit).
Adapun SYURGA didalam tubuh kita yaitu AMAL SHALEH kita. Adapun NERAKA didalam
tubuh kita yaitu DOSA-DOSA kita. Adapun LAUT didalam tubuh kita ada 2 (dua) yaitu : 1.
LAUT ASIN. 2. LAUT TAWAR. Adapun LAUT ASIN didalam tubuh kita yaitu AIR MATA kita.
Adapun LAUT TAWAR didalam tubuh kita yaitu AIR LUDAH kita. Adapun MAHLIGAI
didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1. DADA. 2. QALBUN. 3. BUDI. 4. JINEM. 5.
NYAWA. 6. RASA. 7. RAHASIA. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu
BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu
RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR).