You are on page 1of 12

ANALISIS SWOC

UNIT BIASISWA 2012 - SMK BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG

KEKUATAN (S)
S1 Guru yang berpengalaman dalam unit biasiswa
S2 Komitment semua guru biasiswa
S3 Ramai pemegang biasiswa mendapat keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan luaran

KELEMAHAN (W)
W1 Segelintir pemegang biasiswa lambat menghantar buku
biasiswa
W2 Segelintir pemegang biasiswa tidak faham fungsi
penggunaan biasiswa
W3 Segelintir pemegang biasiswa melanggar disiplin sekolah
W4 Masih ada pemegang biasiswa gagal menunjukkan prestasi
yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan luaran

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1 Sokongan daripada pentadbir terutama Unit HEM

C1 Ibu bapa kurang faham fungsi penggunaan biasiswa

O2 Bantuan daripada JPN

C2 Guru biasiswa mempunyai kekangan masa untuk


selalu berjumpa dengan pemegang biasiswa

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


UNIT BIASISWA, SMK BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG - 2012
BIDANG

Akademik
(Biasiswa)

ISU

Pencapaian
pemegang
biasiswa
dalam
peperiksaan
awan (PMR
dan ,
SPM)dan
peperiksaan
dalaman
belum
mencapai
tahap yang
cemerlang

MATLAMAT

Meningkatkan
pencapaian
pemegang
dalam
peperiksaan
awam dan
peperiksaan
dalaman

OBJEKTIF

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

SASARAN
TOV 2012 2013

2014

2015

2016

1.Memastikan
semua pemegang
biasiswa mendapat
A dalam semua
mata pelajaran
yang di ambil
dalam PMR

Peratus
pemegang yang
mendapat semua
A mencapai
tahap 100%
menjelang 2016

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2.Meningkatkan
dan melonjakkan
pencapaian
pemegang biasiswa
mendapat A
dalam semua mata
pelajaran yang di
ambil dalam SPM

Peratus
pemegang yang
mendapat semua
A mencapai
tahap 60%
menjelang 2016

20%

25%

30%

45%

55%

60%

3.Meningkatkan
pencapaian
pemegang biasiswa
dalam ujian dan
peperiksaan
dalaman

Peratus
pemegang yang
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
meningkat kepada
75% menjelang
2016

45%

50%

55%

60%

65%

75%

PELAN OPERASI
UNIT BIASISWA, SMK BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG - 2012
Nama Program
Matlamat

:Klinik Peningkatan Akademik


: Meningkatkan pencapaian pemegang dalam peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman

Objektif

: 1. Memastikan semua pemegang biasiswa mendapat A dalam semua mata pelajaran yang di ambil dalam
PMR
2. Meningkatkan dan melonjakkan pencapaian pemegang biasiswa mendapat A dalam semua
mata pelajaran yang di ambil dalam SPM
3.Meningkatkan pencapaian pemegang biasiswa dalam ujian dan peperiksaan dalaman

Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1.

: Jun hingga September


: Pemegang Tingkatan 3 dan Tingkatan 5
: Guru-guru dan soalan latih-tubi
Proses Kerja
Tanggungjawab
Mesyuarat Jawatankuasa

-Benteng kertas kerja

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi

Guru biasiswa
dan Penolong
Kanan Hal Ehwal
Murid

Semua guru
terutama guru
guru tingkatan
dan guru-guru
mata pelajaran
memahami
hasrat Unit
Biasiswa

Pihak pentadbir,
guru-guru tingkatan
dan guru-guru mata
pelajaran

Dalam mesyuarat /
taklimat guru

Guru biasiswa

Semua
pemegang
biasiswa sedar
tentang
tanggungjawab
mereka untuk
menggunakan
bantuan yang
diberikan

Semua pemegang
biasiswa

Sewaktu
perhimpunan pagi
di Gerbang Ilmu

-lantikan J/kuasa
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Agihan tugas
2.

Taklimat kepada yang terlibat

dengan belajar
bersungguhsungguh
sehingga
mencapai
kecemerlangan
3.

Mempromosikan program
-

Guru biasiswa

Para ibu
bapa/waris
sedar tentang
program yang
dijalankan untuk
anak-anak
mereka
Soalan-soalan
yang disediakan
diharapkan dapat
membantu
pelajar
meningkatkan
kecemerlangan

Surat pemberitahuan
Surat jemputan

Semua pemegang
biasiswa dan ibu
bapa / waris

4.

Penyediaan bahan

Guru biasiswa
dengan bantuan
guru mata
pelajaran

5.

Penyediaan tempat dan peralatan

Guru biasiswa

6.

Perlaksanaan Program

Guru biasiswa

Terlaksana
seperti yang
dirancangkan

Semua pemegang
biasiswa

7.

Penilaian, Pelaporan dan Post

Guru biasiswa

Diharapkan

Pihak Pentadbir

Diadakan pada
waktu terluang /
selepas waktu
sekolah

Didokumentasikan

Mortem

semua
pemegang
biasiswa berjaya
meningkatkan
pelajaran mereka
sebelum
peperiksaan
awam / dalaman

PELAN OPERASI
UNIT BIASISWA, SMK BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG - 2012

Nama Program
Matlamat
Objektif

:Motivasi dan Kaunseling


: Meningkatkan pencapaian pemegang dalam peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman
: 1. Memastikan semua pemegang biasiswa mendapat A dalam semua mata pelajaran yang di ambil dalam
PMR
2. Meningkatkan dan melonjakkan pencapaian pemegang biasiswa mendapat A dalam semua
mata pelajaran yang di ambil dalam SPM
3.Meningkatkan pencapaian pemegang biasiswa dalam ujian dan peperiksaan dalaman

Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1.

: Sepanjang tahun
: Semua pemegang biasiswa
: Guru-guru biasiswa dan Kaunselor
Proses Kerja
Tanggungjawab
Mesyuarat Jawatankuasa

-Benteng kertas kerja

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi

Guru biasiswa
dan Penolong
Kanan Hal Ehwal
Murid

Semua guru
terutama guru
guru tingkatan
dan guru-guru
mata pelajaran
memahami
hasrat Unit
Biasiswa

Pihak pentadbir,
guru-guru tingkatan
dan guru-guru mata
pelajaran

Dalam mesyuarat /
taklimat guru

Sewaktu
perhimpunan pagi
di Gerbang Ilmu

-lantikan J/kuasa
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Agihan tugas
2.

Taklimat kepada yang terlibat

Guru biasiswa

Semua
pemegang
biasiswa sedar
tentang
tanggungjawab
mereka

Semua pemegang
biasiswa

3.

Mempromosikan program

Guru biasiswa

Para ibu

Semua pemegang

Surat pemberitahuan
Surat jemputan

bapa/waris
sedar tentang
program yang
dijalankan untuk
anak-anak
mereka
-

biasiswa dan ibu


bapa / waris

4.

Penyediaan bahan

5.

Penyediaan tempat dan peralatan

Guru biasiswa

6.

Perlaksanaan Program

Guru biasiswa

Terlaksana
seperti yang
dirancangkan

7.

Penilaian, Pelaporan dan Post


Mortem

Guru biasiswa

Diharapkan
Pihak Pentadbir
semua
pemegang
berjaya dalam
pelajaran mereka

Diadakan pada
waktu terluang /
selepas waktu
sekolah

Semua pemegang
biasiswa
Didokumentasikan

SMK BUKIT JAMBUL


PELAN TAKTIKAL
UNIT BIASISWA TAHUN 2013
Isu

: Pencapaian pemegang biasiswa dalam peperiksaan awan (PMR dan SPM)dan peperiksaan dalaman belum mencapai

tahap yang cemerlang


Objektif

: Meningkatkan pencapaian pemegang dalam peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman

Strategi 1 : Memastikan setiap pemegang biasiswa mendapat latihan yang secukupnya


Bil

Program /
Projek

Klinik
Peningkatan
Akademik

Tanggung
Jawab
Semua
guru
biasiswa
Guru mata
pelajaran
Guru
tingkatan
Kaunselor

Tempoh/
Hari

Kos /
Sumber

Output

KPI

Sasaran

Pelan
Kontigensi

Catatan

Selepas
keputusan
peperiksaan
pertengahan
tahun
sehingga
sebelum
peperiksaan
PMR dan
SPM

Guru-guru
dan
soalansoalan
latih-tubi

Semua
pemegang
biasiswa dapat
menunjukkan
pencapaian
yang
cemerlang
dalam
peperiksaan
pertengahan
tahun, akhir
tahun
percubaan
PMR, SPM
dan
peperiksaan
awam yang
sebenar

Semua
pemegang
biasiswa
mendapat
semua A
dalam setiap
mata
pelajaran
PMR
manakala
pemegang
pemegang
SPM pula
sekurangkurangnya
menunjukkan
peningkatan
jumlah
semua A
jika
dibandingkan

Para
pemegang
biasiswa
yang sering
mendapat
markah B
hingga
markah D

Bantuan
daripada
guru-guru
tingkatan
dan guruguru mata
pelajaran

Diadakan
di ruang
rehat di
Bilik Guru

tahun 2011.

2.

Motivasi dan
Kaunseling

Cik
Norasiah
Binti
Zakaria
Kaunselor
sekolah

Selepas
peperiksaan
pertengahan
tahun

Guru
biasiswa,
guru
tingkatan,
guru mata
pelajaran
dan
kaunselor

Semua
pemegang
biasiswa sedar
tentang
tanggungjawab
mereka

Semua
pemegang
biasiswa
menunjukkan
attitude dan
disiplin yang
baik

Para
pemegang
biasiswa
yang
mempunyai
masalah
dalam
pelajaran
dan disiplin

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN MATRIKS TOWS


UNIT BIASISWA, SMK BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG - 2012

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Bantuan
daripada
Unit
Kaunseling

Diadakan
di tempat
yang
sesuai

Dalaman
Luaran

S1 Guru yang berpengalaman dalam unit


biasiswa
S2 Komitment semua guru biasiswa
S3 Ramai pemegang biasiswa mendapat
keputusan cemerlang dalam
dalam peperiksaan dalaman dan
luaran

W1 Segelintir pemegang biasiswa lambat


lambat menghantar buku
W2 Segelintir pemegang biasiswa tidak
faham
W3 Segelintir pemegang biasiswa
melanggar disiplin sekolah
W4 Masih ada pemegang biasiswa gagal
menunjukkan prestasi yang cemerlang
dalam peperiksaan dalaman dan luaran

PELUANG (O)

Strategi SO

Strategi WO

O1 Sokongan daripada pentadbir terutama

SO1 Mengadakan lebih banyak

WO1 Sering membuat taklimat kepada

Unit HEM
O2 Bantuan daripada JPN

perjumpaan dengan pemegang


biasiswa
SO2 Memberikan motivasi dan
kaunseling kepada pemegang
biasiswa

pemegang biasiswa
WO2 Memberi latihan latih tubi kepada
pemegang biasiswa yang akan
menghadapi peperiksaan penting
WO3 Menghantar surat amaran kepada
waris jika ada pemegang biasiswa
yang melanggar disiplin sekolah

CABARAN/ ANCAMAN (C/T)

Strategi OO

C1 Ibu bapa kurang faham fungsi

OO1 Menambah bilangan guru biasiswa

penggunaan biasiswa
C2 Guru biasiswa mempunyai kekangan
masa selalu berjumpa dengan
pemegang biasiswa