Bahagian A Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250

hingga 300 patah perkataan. [25] 1. Sejak akhir-akhir ini banyak rungutan diterima daripada orang ramai berkaitan projek perumahan yang terbengkalai sehingga memaksa kerajaan mengambil beberapa pendekatan bagi menyelesaikan isu berkenaan. Bincangkan masalah yang timbul berkaitan isu ini serta langkah-langkah mengatasinya.

2. Industri batik bukan lagi perusahaan orang kurang berada atau kurang mampu.
Industri ini mempunyai potensi besar menjadi satu industri berdaya saing yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Berdasarkan pernyataan di atas, bincangkan potensi dan cabaran industri batik di Malaysia. Bahagian B Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25] 3. Fenomena kenaikan suhu bumi adalah salah satu isu hangat yang telah diperdebatkan dalam Persidangan Kemuncak Bumi, di Rio De Janerio pada Jun 1992. Ini adalah kerana ia boleh mengakibatkan perubahan cuaca dunia yang tidak menentu dan malapetaka banjir besar . Bincangkan punca-punca yang mengakibatkan fenomena ini 4. Kemajuan dan pembangunan negara yang pesat seolah-olah memaksa ibu yang bekerja memberi bayi mereka susu formula, walaupun ramai yang mengetahui kelebihan susu ibu berbanding susu formula. Bincangkan manfaat susu ibu kepada ibu dan bayi.

Bahagian C Jawab dua soalan dalam bahagian ini. Pilih satu daripada soalan 5 (a) atau 5 (b) dan satu daripada soalan 6 (a) atau 6 (b). 5 (a) “Kerajaan sentiasa memberi keutamaan untuk menambah nilai modal insan dalam kalangan generasi muda bagi memastikan negara mempunyai tenaga yang terbaik untuk masa depan yang lebih cemerlang. Mereka mampu melakukannya tetapi mereka mesti membuat segala persediaan… mereka perlu menjadi individu yang cemerlang, individu yang berhemah tinggi dan berjaya.” (Petikan ucapan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dalam Majlis Perasmian Kursus Kepimpinan Kelab Umno Luar Negara, Di Pusat Perdagangan Putrajaya, Bernama, 16 Julai 2005) i) Bagaimanakah cara kerajaan memastikan negara dapat mencapai kejayaan yang cemerlang pada masa hadapan? Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, bincangkan pihakpihak yang berperanan untuk memastikan pembinaan modal insan selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. ATAU (b) Fenomena kemerosotan disiplin pelajar pada masa ini berada di tahap yang membimbangkan. Daripada keseluruhan 7 juta pelajar di seluruh negara, kira-kira 76,300 pelajar atau 1.06 peratus terbabit dalam pelbagai masalah disiplin seperti vandelisme, bulisme, samseng sehingga yang paling serius ialah mencedera dan membunuh. Statistik jenayah remaja dari tahun 1994 hingga 1995 pula menunjukkan seramai 21,000 pelajar remaja ditangkap meliputi kes bunuh, ugut, samun, rogol, curi, pecah rumah, judi, senjata berbahaya, dadah, rasuah dan kesalahan-kesalahan delikuensi yang lain. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Pemikir, keluaran Julai – September 2004) i) Mengapakah kemerosotan disiplin pelajar pada masa ini dianggap berada di tahap yang membimbangkan? Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, huraikan kaedahkaedah yang paling berkesan bagi menangani masalah kemerosotan disiplin remaja pada masa ini.

ii)

ii)

6

(a)

“Tekanan

perasaan

atau

stres

hanyalah

perasaan yang tidak

terkawal. Stres – “respons” badan dan minda seseorang terhadap sebarang peristiwa atau kejadian yang berlaku. Sekiranya “respons” seseorang adalah negatif terhadap sesuatu kejadian maka dia akan mengalami stres. Persepsi seseorang itu amat penting. Sesuatu yang harus diingat adalah stres itu hanyalah “respons” atau tindak balas” (Dipetik dan diubah suai daripada Tajaiyah Ihsan, “Tekanan : Lawan atau Lari”, Mingguan Malaysia, 25 Februari 2007) (i) Apakah tekanan perasaan atau stres? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan tanda-tanda amaran stres dari aspek fizikal dan mental.

ATAU

(b)

“Kita melancarkan dasar ini, iaitu Dasar Bioteknologi Negara demi

memanfaatkan teknologi bio bagi menjana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dasar ini berpaksikan sembilan teras, antara lainnya ialah pertanian, industri, dan penjagaan kesihatan. Dasar ini juga akan memanfaatkan kepelbagaian flora dan fauna, dan juga sumber lain seperti mikrob dan organisme marin untuk kajian dan penyelidikan” (Dipetik dan diubah suai daripada, “Ucapan Perdana Menteri Malaysia semasa pelancaran Dasar Bioteknologi Negara”)

(i) Apakah tujuan Dasar Bioteknologi Negara? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan kepentingan bioteknologi dalam bidang pertanian.

Bahagian D Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. [15] 7 Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan carta yang sesuai untuk membandingkan kemasukan warga asing daripada pelbagai negara ke Malaysia antara tahun 2002 dengan 2003. Malaysia ialah sebuah negara yang aman dan mesra pengunjung. Pelbagai jenis pas dan visa telah dikeluarkan kepada pelawat-pelawat asing seperti pas pengajian, pas lawatan kerja sementara, pas tanggungan dan sebagainya. Pada tahun 2002, daripada sejumlah 6,691 332 orang pelawat asing, warga Singapura merupakan pelawat yang paling ramai menyeberang sempadan Malaysia, sama ada untuk tujuan melancong, bekerja atau tinggal (terutama di Johor Baharu). Jumlahnya ialah 3 925 598 orang atau 58.67%. Begitu juga pada tahun 2003, jumlahnya terus meningkat lagi menjadikannya 5 463 552 orang berbanding jumlah keseluruhan sebanyak 8 341 393 orang.Bagi warga Indonesia pula, kebanyakan mereka mengambil pas lawatan kerja sementara untuk suatu tempoh tertentu. Pada tahun 2002, data yang direkodkan ialah seramai 1 247 003 orang dan meningkat kepada 1 557 240 orang pada tahun 2003. Sementara itu, kemasukan pelawat Australia dan China menunjukkan penurunan. Pada tahun 2002, kemasukan warga Australia hanyalah berjumlah 239 151 orang , iaitu sebanyak 3.57% berbanding warga China sebanyak 537 400 orang iaitu 8.03%. Walaupun penurunan kemasukan warga Australia sebanyak 41 746 orang, penurunan kemasukan warga China lebih ketara kepada 469 772 orang untuk tempoh selepas tahun 2002.Pengurangan kemasukan pelancong China dikaitkan dengan terdapatnya gambaran yang kurang tepat tentang agensi pelancongan yang tidak bertanggungjawab terhadap kemasukan warga China ke Malaysia. Dalam kalangan pelawat asing warga Bangladesh, sebahagian besarnya memiliki pas lawatan kerja sementara atau pas tanggungan dan pas MEV dan SEV.Pada tahun 2003, jumlahnya ialah 36 438 orang iaitu pertambahan sebanyak 13 003 orang berbanding

tempoh sebelumnya. Pertambahan sebanyak 26 215 orang warga India yang memasuki Malaysia pada tahun 2003, ternyata menunjukkan angka lebih tujuh kali ganda berbanding warga Bangladesh pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut pelawat warga India ke Malaysia berjumlah 270 074 orang. Kemasukan pelawat asing warga Jepun turut membantu sektor pelancongan. Kebanyakan mereka masuk ke Malaysia pada musim sejuk di Jepun. Selain itu, penganjuran pelancongan berasaskan sukan seperti Formula 1 dan GP Jepun di Litar Sepang turut mempengaruhi kehadiran mereka. Pada tahun 2002, jumlah kemasukan mereka adalah seramai 474 886 orang berbanding seramai 346 912 orang pada tahun 2003. Secara keseluruhannya, jumlah kehadiran pelawat asing di Malaysia daripada pelbagai negara di dunia menunjukkan peningkatan dari segi jumlahnya. Kehadiran yang semakin ramai ini boleh membantu peningkatan ekonomi negara sama ada dengan kemasukan pertukaran mata wang asing atau sumbangan mereka dalam pelbagai bidang pekerjaan sama ada kolar buru atau kolar putih. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Imigresen Malaysia, 2005)

8

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf

garis yang sesuai untuk menunjukkan bilangan guna tenaga di Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 2001.

Seiring dengan perubahan sosial di Malaysia dan dasar mempelbagaikan serta memantapkan ekonomi negara, pola guna tenaga di Malaysia juga mengalami perubahan yang ketara. Antara perubahan itu ialah sektor perkilangan kini mendahului semua sektor yang lain dari segi bilangannya. Namun demikian, keadaan ekonomi antarabangsa juga mendatangkan kesan kepada perubahan guna tenaga kita. Bilangan guna tenaga telah merosot sebanyak 300,000 orang pada tahun 1998 berbanding dengan tahun sebelumnya yang mencatat angka 8,600,000 orang. Pada tahun 1999, pemulihan ekonomi turut meningkatkan Selanjutnya, guna tenaga telah guna tenaga kepada 8,500,000 orang.

bertambah sebanyak 100,000 orang pada tahun 2000. Pada tahun 2001, jumlahnya bertambah 1,000,000 orang berbanding dengan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan menunjukkan pola angka yang kekal dan kemudian semakin menurun dalam tempoh yang berkenaan. Angkanya kekal 140,000 orang pada ketiga-tiga tahun kajian yang awal. Angka ini kemudiannya terus merosot kepada 138,000 orang pada tahun 1999, berkurangan sebanyak 1,000 orang pada tahun 2000 dan berkurangan dengan angka yang sama pada tahun 2001. Sememangnya guna tenaga sektor perkilangan meningkat kecuali pada tahun 1998 yang mencatat guna tenaga 2,000,000 orang juga. Pada tahun 1996, sebanyak 2,000,000 orang terlibat dalam bidang ini. Angka ini kemudiannya meningkat kepada 2,200,000 orang pada tahun 1997. Angka pada tahun 1999 ialah 2,100,000 orang. Pada tahun terakhir kajian, guna tenaga meningkat semula kepada 2,400,000 orang.

Sektor pembinaan mencatat angka 500,000 orang pada tahun 1996. Angka ini meningkat kepada 600,000 orang pada tahun 1997 dan juga pada tahun 1998. Pada tahun 1999 dan tahun 2000 angkanya merosot sedikit kepada 560,000 orang masing-masing. Pada tahun 2001, bilangannya ialah 580,000 orang. Sektor perlombongan dan kuari langsung tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Angka konservatif bagi setiap tahun ialah 50,000 orang. Hal ini demikian kerana sumber lombong kita telah pupus kecuali lombong kuari untuk memenuhi permintaan sektor pembinaan. Bagi sektor-sektor pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan bilangan guna tenaga bagi tiga tahun pertama ialah 300,000 orang masing-masing. Pada tahun 1999, bilangannya bertambah sebanyak 5,000 orang. Bilangannya bertambah 5,000 orang lagi pada tahun yang berikutnya. Pada tahun 2001, angkanya ialah 320,000 orang. Bilangan guna tenaga dalam sektor perkhidmatan kerajaan tidak banyak perubahannya. Angkanya kekal dari tahun 1996 hingga tahun 1999 dengan bilangannya 600,000 orang. 610,000 orang masing-masing. Perkhidmatan lain pula mencatat guna tenaga sebanyak 4,610,000 pada tahun 1996. Angka ini meningkat kepada 4,710,000 orang pada tahun 1997 dan kemudiannya merosot kepada 4,610,000 pada tahun 1998. 2000 dan 5,504,000 orang pada tahun 2001. (Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2000/2001) Seterusnya angka ini meningkat kepada 4,747,000 pada tahun 1999, 4,933,000 orang pada tahun Pada dua tahun akhir kajian, angkanya ialah

Bahagian E Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15] 9 Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan pola kemalangan yang berlaku pada tahun-

tahun yang dinyatakan mengikut sektor yang terdapat di Malaysia. Pada pandangan anda, mengapakah kebanyakan sektor mencatat bilangan kemalangan perusahaanyang terus meningkat?

Malaysia : Kemalangan Perusahaan pada Tahun-tahun 1996,1997,dan 1998

Sektor Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan Perlombongan Kuari Pembuatan Pembinaan Elektrik, Gas, dan Air Perdagangan dan Pengangkutan Perhubungan Penyimpanan Perkhidmatan Lain JUMLAH dan dan

1996 Jumlah 47 325 11 735 42 397 4 224 728 13 547 3 258 475 128 689 Peratusan 36.8 9.1 32.9 3.3 0.6 10.5 2.5 4.3 100.0

1997 Jumlah 47 108 10 311 54 011 4 834 945 15 375 2 345 Peratusan 33.7 7.4 38.7 3.5 0.7 11.0 1.7

1998 Jumlah 51 446 9 632 58 565 5 729 1 088 17 555 4 878 Peratusan 33.2 6.2 37.8 3.7 0.7 11.3 3.2

4 656 3.3 6 107 3.9 139 585 100.0 155 000 100.0 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial, 1998

10. Berdasarkan carta di bawah, perincikan prosedur dalam melindungi alam sekitar dan peranan yang dapat dimainkan oleh pelbagai pihak untuk menjamin kesetahteraan manusia. Model Perancangan dan Kawalan Alam Sekitar

Pembangunan Alam sekitar

Perancangan projek Pembangunan • Jangka pendek • Janka panjang

Kajian dan Penyelidikan Maklumat lepas Data

Kerajaan Propaganda

Badan-badan Bukan kerajaan Persatuan

Akta/ Enakmen

Media Massa Peringkat antarabangsa

Manusia, flora, fauna

Jangka hayat

Kualiti

Pengeluaran

(Sumber: Disesuaikan daripada Kajian Pengawalan Alam Sekitar, 1999)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful