Â7

ˆ â Z Ž Z/ ôZz! WZz ÆÔ Z¦DZx?Z z > }Zz =° Z [gv:Z

„¼ X ¶ðƒ ù •
á ó ó~ y ZöÅW] c
Ãzg ° ZÆ£ Zg Zu Z Ë Z e L L[ Â ~g ø ¸w ‚ { g !
Ð`W


 Sh
'
× Å[ Â n kZX c
Š™L䊤
cŠ ËÌÃÑ *
y ZgzŠ kZX ˆƒ[ c
*
[ Â { z~ž²

¹ Ég ÅVÍßx ¬ s§Å[ Â?6] ¬çñ, Zž Zƒ { i Z0
Zgz Z ¶?¼ [ ÂX „g Åg ®
•
á Z

Å ³Ñ ZÏ~e Y X ñ Y H ù •
á QÆ ™3Å [ ž åw ìО²¹ n kZ ì Cƒ Á„

„ Zpí Å V â ›gz Z q Ê » + Š • Ân¾X 5 ̵ñ » ä ™3 ÂB›•
Û ¼ Ð zz Å ] u

D Yƒ >%ÆV!ÁÁ™?
Ø Ð w ZŠZ { ZgÐzz ÌËvߢ
 & !
ùùžì k\Z X ì

™ï•
á Ì^ z 5 ÅVC ZŠZ" gz Z V‘ ZeϹB‚Æ œ¼ ñ OÆä à œØ{Ã#
Ö Zgz Z •

, ™w JÃ] •
á gZ¦
y Z ~g ø ¶‚Æ y Z gz Z { z¤
Z X ìn ç „ ( Z Ì» r
 ™g Zu Z Ë Z e X • ï Š

\ ¬v Zžì ¬Š X ǃ >¼ Ì» #
Ö Zgz Z σí Ìn Æ y ZŠp Â, ™ b & Z K Z . _Æ y Zgz Z

D Z z > Âmv !
ÑZ ? Â â z X N â •
Û «Ã+ - Zzgz Z { E
‚ Z } g ø [ Z N » kZ™ â •
Û w JÃÒÃ~g ø

P

u Zß Z†

gƒ ÑX6æe Y X Y ëÑ Zg ZŠ
| 1422 ¶Z z f

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

} p„
z
7I ZÆ]Š ªÅ®
 ) ´Š r
 ™g Zu Z Ë Z e -1

X … â 7oÑÃy Z Z n Æq JÅw q Z s ÜÆy WŒ
Ûr
 ™g Zu Z Ë Z e -2
GE
4hÒ3XZ »r
Š ˜ gz Z ¢z & ¤Ô • ÁgzŠÆy Z Z Çžw ¸s ÜÆ ï
 ™g Zu Z Ë Z e -3

GE
4hÒ3XZ »r
X ì @
¯ 5nÆå g ZÜZ6{ k
ž { os ÜÆ ï
 ™g Zu Z Ë Z e -4
• D ™tY »g Zt ûyzg Z e ³ #Æ g
uz y WŒ
Ûr
 ™g Zu Z Ë Z e -5
Ø è z + Šg¦¦ Z ºZ »r
<
 ™g Zu Z Ë Z e -6
+Š#
Ö ‡ Zg¦»r
 ™g Zu Z Ë Z e -7
]Š „g¦ßr
 ™g Zu Z Ë Z e -8
b Šg Z Œ
Û Ðn•
Û Ãn•
Û )q
Z -9

„: ²)~} g !
Æ®
 g Z'
× -10
I{ h
I *
Ã"
g p?Š% -11

/Zzx°Ð x|Æ} i Y Zy
-12
,~Ç4»r
 ™g Zu Z Ë Z e -13

y WŒ
Û û,oÆr
 ™g Zu Z Ë Z e -14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1 : [ !

7I ZÆ ]Š ªÅ®
 ) ´Š r
 ™g Zu Z Ë Z e
gîm{ƒ { Z'
u »q
’c
 ) ´ Š Ë¿Ž s ™z Z ~gz¢nÆ{ Z'
®
uÆ ®
 ) zq
’´ Š Ë

Ã]tg » ä kZèa ƒ ÒÃÅ ä™ 0
'[ zZ c
b & Z ¦ ½ Z 7Z · » q
’c
 ) TÐ
®
X Vƒ Ì]ts ™z Z ~gz¢nÆ x »~ kZžì ~gz¢ Z®ì Hg ( Z
X •D â •
Û •
ò 1 Zx â Z
Üãn× Œ]†m ¡q… æ ànvÖ^‘ ^Þ]çÂ] än× ‚qæ á] àÓÖ æ †Ú] Œ^ß×Ö x×’m ÜÖ æ ØjÎ å‚u æ Øq… ä³e Ý^³Î á]
D†ÓßÛÖ] à o`ßÖ] æ Íæ†ÃÛÖ^e †ÚŸ] &ve 2 t ”^’r×Ö á]†ÏÖ] Ý^Óu]E Ùçvm Ÿ ä×Ö] àm• o× ^ÞçÚ^Ú

¼ ÃVÍßgz Z Ç ñ Y c
Š ™OÂ{ z  ǃ Z9 Ë¿ðÃn Æ1 zgÃVÇ Z'Å #
Ö ÓB‚Æ ] ¸¤
Z
» VÍß y Z gz Z N Y 0g ÇŠæ vß Ô™i Z¼ ~ ò •Zu Å x » kZžì ]gßt % Z X ǃ: {Z
Ã
[ Z ( žƒ à ™q c
g âZ ä kZ ~ h{ Zg6gî} g7 ž )ƒ ðZ6+ ŠÆ TŽƒ ¿( Z ðÃ{ Z'

u
X ƒ:6 0
Z » ( ôÐ h{ Zg~ q z •
Û z wßZgz Z )% $
ÆkZ

X c
â•
Û V- ÂHy ´ Z »e
×ÅZ
ò 0h
i]|Z
 ä•
ò 1 Zx â Z b§ÏZ
Dý Ü×Â] Ÿæ äßÚ äÏÊ] äÞ^Ú‡ oÊ kmœ… ^ÛÊ ä×a] l‚a^• ^ÛÒ o× àe ‚m‡ l‚a^•E

™| (Ð y Z ä ~ ì ¬ Š Ê Z •
Û Z }uzŠÆ y Z0
{Æ y Z ä ~ž 6ì ¬ Š ÃZ0h
i ä ~

X c
0
7ðÃÝ ¬gz Zž

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Å™f Æ‚ Ÿg • ] !
t ä VrZ X ¸ $} (gz ZC
Ù â } (Æ g
uz y WŒ
Û mv Z G
î*9g•1 Z x â Z

¿( Z { Z'
u »®
 ) zq
’´ Š Ëžìt‚ Ÿ { z X Åx¥~ Ýzg Åg
uz y WŒ
Û ä VrZŽ ì

h{ Zg ~ + ŠÆ kZ Ãy Zgz Zƒ y EZ Zg7 ~ } g !
Æ + ŠÆ kZ ÃhI Zgz Zƒ Ý ¬ zžŽ ’ e *
ƒ
X ƒ:6 0
Z ðà »ôÐ
ÄcÅ V Â!
Å y vz œÆ ÑÃTì @
ƒ ¿{ zžq
Š 4
Æ•
ò 1 Z x â Zžì g d‚f ] !
t
òŠ WŽ ì @
ƒg ± Z »ZgŠ kZ sÜÌÆ Dgz Z @
Y H7g Ñ„ DÃkZ ƒ: ¿, i Z { z ´X ƒ Ýq

X } Š™g6Špi Z6ä ™} g7 2 »L ZÃòŠ Wgz Z ñ Y ' agg0
ZÆ

gz Z 5ä/ ôÐ "
# Ñ X ì ~g Y Ð gzŠÆ"
# Ñ ’Ÿ » DÆ + Šžì ~gz¢Ì'Yt Q

Å+ ŠÐ j §ÏZX ì c
W`Ÿt ±gŠ ±gz Z 5ä É @
sÐ É @
gz Z 5ä É @
Ð/ ô

{)z wß Zgz Z‚Ô g
u }xE´ Š ¿ðÃX • ñ W- D ƒ ÜgŠ ܨ
 _z ë ¢ 99Æ V Â!

, i Z { z ´X 7c
ì ŒÌx|9ä kZž Yƒ 7y EZ6kZ Âá ™· _ C Z fŠp¡»V1  Å

gz Zì •$
{ z ÂHuF
~n ç ÌËÃj §Æ y z Å Zígz Z G™x¤
Z ä ËÐ ~ ’ŸÏZ
X Ç} I:g ± Z .
Þ ‡’ŸÑZ z½ÐWÐ kZ

"
4G
5E
gz Zƒ HÝq Då» q z•
Û z wßZÆ + ŠÐ èEG
!
g ñ fä Tì Š Z%¿{ zÐ Ý ¬ zžV Œ Z®
X ƒ Hg Ö Z »y EZ z ðZ6+ Š z y Z Zgz Z DÆkZ ä VrZgz Zƒ c
Z™ÑÉ HC ZÐ y Z

'
.-E
+ Z { z ƒ Š ®‚ Ÿt ~ ˤ
ZX • Æ oÑ!çEE
n Æ ]tg »žŽ » ]ts ™z Z y Z ì ‚ Ÿt
Ž ~ } g !
Æ„r
 ™g Zu Z Ë Z e ämv Z G
î*9g ~ â ·- Š- *
Ññ]|X 7ëÑÆ „ Z'

u
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

: • ˜X ì s
 Ÿzh
'
× ~ kZ ½] !

ÄÅí!
[ !
g Zgz Z [¨I Z ä TÔƒ:Rg £i»TÔƒ: Š OZ ëÑ ~ c Îg dž¿Ž : L L

{ zž ñ Y 1™gz !
ùt ~ } g !
Æ kZƒ Å: b & Z Å] Ý m!
K Zgz ZÉ H» t Ü Z L Z ™{g ~

ð ZgŠpÔ y ¸z o Z•
Û Z Ë{ zgz Z Çn ™ ZŠ Z ÇÇt £Æ ]t"
* ñƒ D ™]Š ª Åq
’´ Š Ë

X ǃ 7g D » ~zRz
7í!
É HC Z ™ {g ~ ÄÅﻊ% Ëä TÔ 57ÐC
Ù â ËÃ]txEä T¿( Z q
Z

+ Y ËÃë›zg Zu ZÆ <
 z [  ä TÔ 1 7kgŠ » + Š ÕÐ Y xŠ OZ ëÑ ä TÔ c
Z™

z œÅ% J e ~ ~t { Î Z Ãt Ü Z z ]§gz Z ] c
Ãz Z
•¿z DL Z ä T Ô Œ7Ð á Zz

X ó óì Yw e£ »]Š ª´ Š { z ( H )ì k vzgŠpÅk+ Š û»Tgz Z Å7q c
g

6z Z s ™z Z ~gz¢Ž n Æ { Z'

uÆ q
’´ Š ËB7~gz¢Ãs ™z Z Ñ !
{gÃè r
 ™g Zu Z Ë Z e

žt }uzŠgz Zƒ + Š Ý ¬Rgz Z‚ Ÿ !
{ zžt q
Z : • s ïtž Ü » y Z r
 ™g Zu Z Ë Z e ñƒ™f

( 522 òs Z^gz Z:Z •®
 ) )ƒ Å'
× gz Z s

X • ˜gz Z B7~gz¢Ãs ™z Z y Z r
 ™g Zu Z Ë Z ep

ÃËgz ZÆv Z ñ ZÎD» kZgz Zì 7à Z z ä W~ w Â\ *
Ë Â( ÑÉ H
ª ) q ~uzŠÐ ~ y Z L L
G
î*Ðh!gz Zƒ . _Æ ] Zg £zz%w”» + Š Džì C Y {gt u Z z oÑ~b ‹~y
W Z®X Yƒ 7

»• } (, Z „ q
Z Ëžì t Å ¶Zg Âlg Z ¦
«Ð ƒ
 6kZ Ôƒ ÅÝq º
 Z•
Û •Ð Y fx W Z

X Vƒ: C c
;Æ x Z™Y f´ â Æw›gz Z + Š Ý ¬Rá Zz ä™i ¸ W »Tñ Y c
Š C x *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ¸: + Š Ý ¬›ëgz Z ¯Z1 Z 'Æ Þ Z + Š ª• } (Ð ƒ
 Æ õg @
Å c
Z›Hç O
&
. _Æ ] Zg £+ FdZÆ ‰
Ü z xj%y {£ Z¦u HÐ ~ VE !
ÆV KxÆ¢ qÇ b§ÏZ

å H7DžÐ Y fÆ Ka Æ ‰
Ü z ä ~zQ+ - Zg â H ?¸: C c
;Æ Y f+ 4gz Z + Š Ý ¬
) ´gz Z ~ß Z Øv Z†~ßñ H ( åÝqÿÏZ 4Š ÝZ ~ „ ZeÅ ã c
Š ‡£ Z xÝžì g ãZ zgz Z )

) ´ Ô¦u ªX •[ ôZ „ y Z { zž £Š hg™f » mz6£ Z xÝ ) ?¸ : Ð ~ Y f ~g‡ ZÞ ÅZ

( 7¼Špì u˜p » ~ß Z Øv Z†gz Z ~g‡ ZÞ

) ´Qgz Z -Z rg à C c
•Æ| ¥
WZ b & Ñ Z G
î`gæ k& Z ŒZ } Z *
Ññ H¶ Š ™ Wd
Œ
Ûh
'
×

{ Š c
i ÌÐ kZ X • 7C c
;Æ ~
å tg
u bg •
á z Ý ¬, Z ~
ò gÁg I_ögz Z y WŒ
Û [, Z „
ò Z•
Û
4&Š xEåà L LC c
ò g´ *
~
Ññ]|Špgz Z ó óîG
0E
•‚ Ÿ !
ã ¢+ - Z Š&Ë Z e H ƒg »gŠ w V Å d
Œ
Û
G
?• 7C c

z+
 K Z Åy ¨
Z q
ZX ì 6Vzq zŠ sÜgz Z sÜÉ 76Dg Zæ zg ZŠ »ª
Hz e
Z@žìt§ Zz
G
4
n
.
G
 K Z Ì\ ¬v Zgz Zƒg :~ +
<
 gz Z Æ~ wŠ L ZÆ y ¨
Z¤
Z X çG &z = ÂÅv Z }uzŠ gz Z { Š Zg Z

Ú Z ǃåÃz Ý ¬ Z (A y ¨
Z ( Z Âá â •
Û tí= ÂÐ kZ Üû ãö eø çû ×ö Îö äö ×# Ö ] Éø ] ‡ø*] ] çû Æö ] ‡ø ^ Û$ ×ø ³Êø ž . _Æ
Çì e *
V ZŽy ¨
Z ò Z z ò ¬ d
¾X • M
 V Z „ Y ºz Y f} (• } (É X Ç ñ V ZŽ Z („

C ž• D ™ Hy Ò Ðá ZjÆÄÏZÆxò zg *
Ññx Z™Y f] !
¸X Çñ V ZùŽ Z (ðà ÂÌ
Š1

Š1

} g c

}gâ

ãi
ãi

@

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

'Zg

'

Zg

D
D

pÏVƒ¹ Š !
W, KÅV â ›ž Çñ W: â iq
Zžì ðƒŠg Zz ~ w ¸kZÆgå 8W] !
¸g z Z

gz ZÐ žZÐg0
ZÆ„ y Z• X Ð VƒY f ( Š .x *
) t ‘+ F
ÅÒ y • WX ÏVƒ à {Ð e
$
Z@
( 523 ò s Z^gz Z:Z •®
 )) ó ó "
# Ù^Î ^ÛÒ æ]L LÐ N Y ^ß~ „ y Z
X ì ßÐ ] ; Ž zŠ¼] !
År
 ™g Zu Z Ë Z e
]gz¢Å „ V âzŠ ÑÉ H
gz Z DÂÐ kZì HÜÄŽ »v Z¶g xzg *
Ññä r
 ™g Zu Z Ë Z e -1
% Z X ì µb§Å ,
‚ƒ à {Ð ¿gz Z »É H{ zž Z
 DËž• ì g C ¸ *
ÑñX ðƒ x¥
¹ « *
D~ g
uÃÏZ X ì @
Y 0 à zg z Z „
 zŠ »v Z { z ñ Yƒ Ýq ÌÑÉ H
B‚Æ DÿT

Ž är
 ™Ë Z eˆ Æ kZ X • ì g C ~gz¢ÃV âzŠ ÑÉ H
gz Z D Âv Z¶g xzg *
Ññn¾X ì Š

y Zgz ZÐ žZÐ g0
ZÆ „ y Z •Ð Vƒ Y f ( Š .x *
) t ‘+ F
ÅÒ y • W L ž
$
L ì ÅÜg
u

Å V K Â{ z ƒ à {Ð °p Z}
gz Z ÑÉ H
 DËžì ¸ ÌÝq » kZ ó Ð
Z
ó N Y ^ß ~ „
Xì { ›â W

Ñgz Z w â r
 z {Y r
 gz Z ì Cƒ Ýq °p Z}
Ð T ) ÑÉ H
Xr
 ™g Zu Z Ë Z e ŠŽ z !
Æ kZ

w Â\ *
Ëqt L ž
L • D ™i Z0
Z ÃÐ ã ‚ W~ (™ÈV- à ( ì Cƒ Ýq ] •Ð bZ igÆ {g â Z

 v Z wÎg ~ u 0
~
y WŒ
Û ŠpèÑ qX ó óYƒ 7ÃËgz ZÆv Z ñ ZÎD» kZgz Zì 7à Zz ä W~
ö~ #
Ö ZŸ » ÑÉ Hb§Å y WŒ
Û ½gz Z X • D ™É H» VÍß\ Wž c
C Ìt £q
Z »

¸ Ø » äƒ 9gz Z¢ ÆŠ Z¦Z ÅD¨
 ¤= g f Æ y JZ Z
 ~ D~C
Ù ª b§TX ì c
W` Ð
X ì @
ƒÝq y EZ~} g !
ÆVß Zz½6u|{ Zg ÅÑÉ H
™N Š w Zj Z zg U
W b§ÏZì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

®gz Z íÑ kZž @
W7Âxi Ñt Ð kZ Âì 7¢
 & Å ä™w Â\ *
ÃkZ¤
Z ~ r
 ™g Zu Z Ë Z e

Ž ~ } g !
Æv Z¶gLh
i ]|ä v Z¶g•1 Z x â Z ]|y
WX ƒ: Ýq ¢
 &t ÌÃVß Zz
y ZÐ}žZ
 ( c
0
¿+ F
ž »: â iÆ y ZÃy Z ä ~ )ì} Z: â i ° e
Zg â ìt ~ kZ ~Š „ ZÍ
-Í‘â z Š â lZ îG£Ecì Š Z%Å
ÃVzq Åy vgz Z} Z
Ã L Z ( Ðg ± ZÆ ]y
W îS ) »Ñª é£G

 ™x â Z „™w Â\ *
r
b§~g7 ÃkZgz ZÆ™{ i Z0
Z » ÑÉ H
X *
ƒ Zc ¿b§~g7 6y Zgz Z ' Y
X ~Š „ ZÍÅäƒ + F
ž~} g !
Æv Z¶gLh
i]|ä

Z ì 6Vzq zŠ sÜgz Z sÜÉ 76Dg Zæ zg ZŠ » ª
q
Hz e
Z@ L ž
L ì –ä r
 ™ Ë Z e -2
4G
&z = ÂÅv Z}uzŠgz Z { Š Zg Zz +
.nG
X ó óçG
 K Z Åy ¨
Z
» ¾gz Z ì ^
Y *
™{ Š Zg Z » ] !
¾X ì ]gz¢ÅÑÉ H
z DÌn Æ \
gŠ Å { Š Zg Z z +
•ëë
 ˆ ÆDQX ǃРDØ »V Â!
r
 y Z 7c
ƒ
ì @
WpðÃ~ kZÐ % $
Æ ] Ñ q c
Wgz Z 7
X σÝqÐ ÑÉ H
] !
t } ™: [ Zy

Ã{ Š Zg ZÆòŠ W 46Ñc
{ Yr
 c

G
4
n
.
G
™ ¬ ZñÆí¿Ã[ ò Z ì È » = Â
t [ Z X *
™y ‚ W6òŠ WÃä™í¿ì È » çG &g z Z *
žt gz Zì ]gz¢ÅDn Æ kZ 7c
ìí{ zÐ , ™ë¿Ž c
Ð , ™ë] !
Žž n Æ + Y

ñ Yƒ ÌD9n Æí¿X ì ]gz¢ÅÑÉ H
n Æ kZ ñ Yƒ: ï•
á Ñ ðÃ~ ä™Æ kZ
4G
&z = ÂÌt ñ YƒÝq ÌÉ H~gz¢gz Z
.nG
X ìz »çG
X Ð, ™ ð Ég HÅVzuzŠ { z ÂŒ7] !
~Š ã
âZ r
 ™g Zu Z Ë Z e

Å +C
Ù âC
Ù „ ‰ ‰ èY 7 9 Ì Ð zg Å = nZ ‹Z t » r
 ™ ËZ e , '
h
'
×
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÌÃ VÇ« gz Z ñ Y ~Š Z h Z „ oÑ Å ]g 'ž @
W 7xi Ñ t Ð M A L P R A C T I C E

Ž:

 Æ y Zgz Z Ð „ ZeÅDI ZC
Ù „ ‰„ , Z X ñ Y ~Š } Š •Å ä™ PRACTICE
Ð MALPRACTICE ‰É „g: ú â dÁ c
dÑ nÆVÍßDÁ c
D"ž Ç
7öRt Ð

Dn Æ î XÐŽz „ Ze„, Zì C Y ð Z™~È 0
Å* Zç¼h
'
× gz ZN @
Å]g 'oÑn Æ î X

kZ . _Æ ]Š ¬žJ
V Œ Ç ñ Y c
Š gz i6{)zÉ H„B‚gz Z Ï ñ Y ÅN @
ÅoÑÅ]g '~
X Ñ äƒ kCðZ6+ ŠÆ¿

á ™Ýq w ¾~ D¿Žžì @
ƒ „ ( Z ˜ Àp7ðZ Ì~³%zgzŠ Ëp ¤
ZÐ Z ¨ZÆ y @
ƒ Ýqÿ„, Z6gîx ¬ {)z Dw ¾É • D â •
Û « ™Å kZ \ ¬v Z Âá ™í!
É HC Zgz Z

{ Š Zg Z »í\ ¬v ZB‚Æ¿T ) àm‚Ö] oÊ äãÏËm ]†nì äe ä×# ³Ö] •†³m à³Ú X ì ~žg Ig
už 6ì
îG£EcX ì { z ì w ®Ð v Z¶g•1 Z x â Z Ž È »}gz Z • D â •
Û «™Å + Š ÃkZ • D ™

-Í‘ â z Š â lZ
ï•
á V âzŠ í!
É H
gz ZC
Ù ªD~ T ( 'TÃgñZá Z z y vgz Z} Z
à L Z »Ñ ) é£G
X•
Xì ~g
uq
Z

Ü×ÃÖ] ˜fÏm àÓÖ æ •^fÃÖ] àÚ äˆjßm ^Â]ˆjÞ] Ü×ÃÖ] ˜fÏm Ÿ ä×# ³Ö] á] "
# v Z wÎg w ‡w ‡z/0v Z†ù
X ] ç × • ] æ ]ç×–Ê Ü× †nÇe ]çjÊ^Ê ]ç×òŠÊ Ÿ^ãq ^‰¨… Œ^ßÖ] „íi] ^ÛÖ^ Ðfm ÜÖ ]ƒ] oju ð^۳׳óÖ] ˜³fϳe

( ›z ~g g )
ž D V Z 7™ éÃD\ ¬v Z c
â•
Û ä"
# v Z wÎgì e
Z zgÐ ¿v Z èg z/0v Z†]|

žJ
V ŒB‚Æ ä V Z ( ™} Š ]ñ)ÃY f• D V ZÃDÉ B w ï™ éÃkZÐ V lÆVzÈ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

VŠ Y vß Â( Ð N Yƒ »c
Ð N Yƒ Á¹ { zgz Z )Ð , hg: Y f ( C
Ù â gz Zg »¢ ) à ¬v Z Z

E\
4
C
E
( Ãy Z ǃ HÝqDå ™Æ™· _ C ZÐOŠ ZOŠ ZÉ Çƒ H: ÝqDÐ èGZg ñ fä VM)Ã

( ¢ )t Â( ÐN Y ñ Z zkgŠÆ y WŒ
Û Ð y Zgz Z ) ÏN Y h7 ' !
Å+ ŠÐ y Zgz ZÐB ¯ Z (

gz Z Ð Vƒ { Ze ÌŠp : ( Ð , ™Ð s§K Z ‚Å y WŒ
Û gz Z ) Ð N C b)Æ + Š %Æ D
X Ð , ™{ ZeÌÃVzuzŠ

t ðÃ~¨ £Æ kZ¤
Z ÂX • ì g C :
 » ä™{ Zegz Z äƒ { ZeÃdÑz ª
 ˜"
# v Z wÎg ¶ Š

žì g e Â… Â'ì 6Vzq zŠ sÜgz Z sÜÉ 76Dg Zæ zg ZŠ »ª
Hz e
Z@žìt§ Zzž¾

X • ŠŽ ñÌ@ ZØh
'
× 6spkZ} g øgz Zì ; g Wt ‚×Ç !
Ât Z] »žg Ig
ukZ

ä™i ¸ W »Tñ Y c
Š CŽ Z (( Z ðÞ ð W7]gz¢Å{ 7 t Ãr
 ™Ë Z ežì ]ª… -2
c
VZ »r
 ™ ~Š zŠ ñ Z§Æ „ y Z k X ƒ: C c
; »x Z™Y f´ â Æ w›gz Z + Š Ý ¬RÑ Zz


 ) à Z z ä™w JÃkZgz ZZß Zg7 »y Zgz ZŽ Zƒ

X ì @
™G @
Å òúŠ kZ} g ø ¯»v Z¶g ~g´ Š- *
Ññ

g ( Z ]gß~'
Žt ~ ´ ˜[²Ò Z gz Z Ç} ™g ( Z ]gßK¬Žtž å: { i Z0
Z Ú Z p' L L

x?Z :x Z™ m
Zgz Z x Z™/ ôX Ð •g 3Y ± Î6 6 Ð ¯g ‚ •
á Æ y Z y$
yŠ gz Z Ç} ™

i z'
izg ~ y WÅ Z y ) F
gz Z KCz Ä Ügz Z y WÅ Z ƒy
WX Ð Vƒ w E Z p Ö Z+ •
á *
~ hÆ

Pp ¤
Z X ìŽ Z (Ð ƒ
 »¢ qÇ] c @
z ] Zk

’Åy Zµšž Zƒ x¥[ Zž N WÃ, q + Z

X ì ] !
à Zz ^ÛøãôÃôËûÞø àûÚô †öføÒû]ø ^ÛøãöÛö$û]ôËX • ˆ WÌ_ b ZÆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gz Z Zƒ k\Z Ì6kZ H]j: âêŽ w ‚: egz Zì @
ƒx¥xx`
]jžì ˆ VV Œ ª
 q[ Z
+ Š z s » Z z hŽÆ™· _Ã] Zk

’z ] c @
Åy Z J
Y c
Ð ³ Z ìÑ îG%ßspšžì Š
W‰
Ü z[ Z
0Æ] Zk

’Åy Zgz Z r
 ™ ~Š zŠñ) 58 mÔ = pZ à z: 4v ZzX ñ Y H Zg7 { zƒ Ÿ » »« ™Å

( } pë ZP
^gz Z:Z •®
 ) 27 m¶ Š ) • s 2Ìr
 ™Ë Z eÆ} ¾Æ Xv Z¶g ã æ £ Z @*
Ññ
X • ˜ ~} g !
Ær
 ™ ~Š zŠ ñ{ z ò s Z

Å®
 ) kZX • s ÜÆ g
uz y WŒ
Û gz Z ®
 û Zz<
 I ZZ
•Æ kZ X ì ®
 ) { Ze®
 )t L L
n Æ x s Z 6 g z Z ¦ Z ºZ Æ r
 ™ ~Š zŠñŠ .x *
ZÉ ì ÇžŽ 7n Æ xs Z kZ ÒÃ
q

Bvß• Zz *
X•f
 x *
» + Šgz Z xs Z n Æ ä ¯ x^ C Zgz Z ¶ ŠžðŠÃV â ›x ¬ vßt X ì

• `gq' !
ÅŠ Ò Zgz Z ´ Š$
{ z~ ñ Zc ´ Š ~ V1 Âgz Z Vß ‚gÆy Z X • g Zg Šgz Z -Ztž•

t ·#
Ö Zgz Z¸ ñ Ñ "
# v Z wÎgÃTÐ xs Z kZy
s !
gz Z Y7™y ¨
Z • Z z *
gz Z ÎC
Ù ªÃX
žVƒg Z zy ZÐ ] Z|\ WX ì @
Yƒg ZÜ gz Z { eÇ !
ì „g Zc ¿Ð k'Î{¾ñ h ‚6T
X ó óOg: ZzgÃÙ7 0gz Z êgz Z ]jnÆä XÃV ⠛Р• kZ

~g´ Š- *
Ññ]Š ÞÅäƒ: C c
;Æ x Z™Y f´ â Æ w›gz Z Ý ¬RÆ r
 ™ ~Š zŠ ñ
4E
5_Ðv Z¶g
: õJ/G

• f z q SÐ „ ‚Ž ì Å ~Š zŠ ñdÑ Z 1 Z [ » ,g•q
Z ÅÀ ` WÐ ~ VÍßÆ nkZ L L
›g ¶ ZÆ y Y f‹ ~ ‹ŠQgz Z ñƒ xi 5 ~g Lg ¶ Z ~ Y Z’ Z X ¸ 2~ ã . 6Ùç1

åÀ
Ð ‹Š åy ) F»y Y f‹ Ž ñƒxi 5~ ‹Š ¦ Zg ¶ ZˆÆ Vß ‚PQì gh ZzÐ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

b§kZ X ¸ ä
 Ð [ @
z [ W¹ } pÆ y Z Ð y ZÄÆ V zg 0
Ù ZŽ Æ õg @
C
X å { izg• „ ¸

X ˆ Cƒ= g fÆr
 ™G£ Z *
Ññš
 F
NÅr
 ™ ~Š zŠ ñ

: Ô ‰ {g ~ V1  Ž! ²ð Z’ Z Ç !
É n ™: åžt sÜ: ½K ZÐzz Å] Ãz Åxj%- Zz

i ZÆgzŠ kZX ˆƒ 9
 o¼Ð ~ môZgz Z ÅÝq ½~ môZ f
Ç Z6X nƒgz {¾Ð ½h
]

X ˆ Cƒ Vz ‚
Û Z izg / ‡Ngz Z c
V Z {Z
ü ¹ Ð Z
Z`
z ] Ngz Z ] Zk

’gz Z V1 Â Å Vß Zz ™

ÄÅ+ Š Ý ¬g »¢ Ë: Ôn 0 f
•¤

Æ xEh
]
: n ™Ýq ;Ð { ogŠ ´ Š Ë: Ð ¬$

Š Z% ã æ /Z† *
Ññ~ {•y *zyž Zƒž²Ž ì Hs Z ‹Z » kZŠp~ y*q
Zgz Z mƒ ‚

z ÄÅ y Z „g ‚ÄÅ & 0
i z J‰ ~g7 ì i * Ð ¬$
É X å Zƒ ù •
á ~ [ ZŽ Æ ~Š !
W
Ð ] Zk

’Åy Z gz Z r
 ™ ~Š zŠñ 54 m ) ó ó' ‰ ƒ Za ] *
~ z ] *
Dg ß¼ ¹ Ð ‰
Ü Ãg

X ( } pë ZP 0
¬a
ÅŽ~ y Z • ñ Zrx *
Æ Vz¤

Žæ ä r
 ™g Zu Z Ë Z ež ¶ Š t · Z Ð : 1- Ò

: ` Z» ð Ég ÅŠ ¿ Z I Z}uzŠ ËÃL Zgz ZÇuF
ŠŽ z !
Æ äƒ: q Z ÅŠ ¿ Z ª¶ŠŽ ñÐ

̼ 'Ã] !
kZ Â} ™: w JÌð Ég Å I Z }uzŠ gz Zƒ: ¢
 &z q Z g0
Z L Z Z
 X'
X ÐFg »! WÆ y -gz ZÐ N V Z „• vß, Zž7Â
K ZÉ • ñƒ ñ ô B‚ L Z Ìr
 ™g Zu Z Ë Z e Ãn% ÏZ gz Z å Ì~ r
 ™ ~Š zŠ ñn%¸

{ z n kZ • Bw ¾ » q âq
ZÉ B7„ n%ÃkZèa { zgz Z • D ™I ÃkZ ÌnÆ ®
)
X •b
¬Ð ä™ø
 9Ån%L Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Åw ) Z kZ • 7s ™z Z ~gz¢Æ ]Š ª ´ Š ~ r
 ™g Zu Z Ë Z ež Š
H™ft Ž V Œ : 2- Ò
X ì „g Wt ‚~ [1 Z Œ Z ,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2 : [ !

s ÜÆy WŒ
Ûr
 ™g Zu Z Ë Z e

… â 7oÑÃy Z Z nÆq JÅw q Z
Dâ•
Û { z ~ kZ X ì [ ø
Š î- e Wq
Z År
 ™g Zu Z Ë Z eÐ y ZÄÆ ó óy Z Z : â z | L L
:•

:•ö
Æ
&Ðg ± Z m!
Å ( kZƒ 1| 7ÝÐ y !
i ä Tª ) ðñã â ‡ L L

X • D ™¨Ð Plus Value gz Z y Z Z Ç{ zÃkZX ƒ y Z Z6gîµ~ wŠ -1
X • D ™¨Ð Minus Value { zÃkZgz Zì ¬ ot X ƒ¬~ wŠ ª@'Æ« -2
É ƒ t Î6gît: gz Zƒ y Z Z6gîµ~ wŠ:žì Zero Value Î ÎÆ V âzŠ y Z -3

B 5ÃVߊpì B~ V
 Zgz ˜7 t X ì ¸ w q » Ò ZÐ ~ ëX 7̼g0
Zì ªÅ Üq
Z

X vZY •
á â Ñ Z 7y Z Z ÑZ z ¯¢ Â

Xì e
Wt Å] Zv{ gÎ?Š ÅkZ
( 14 : ] Zv{gÎ ) !ÜûÓöeôçû×öÎö oû Êô áö^ÛømûŸôû] Øôìö‚ûmø ^Û$ Öøæ ^ßøÛû×ø‰û*] ]çûÖöçûÎö àûÓôÖFæø ]çûßöÚôçûiö ÜûÖø ØûÎö ^ß$ Úø• hö]†øÂûŸ*û] kôÖø^Îø

ÌZgz Z ñƒg ZŠÎ â •
Û ëž¼V- ?pñ Ñ 7y Z Z ?£ŠÈ\ WX ñ Ñ y Z Z ëž• ë ~z$
ü
X û ~ Vߊ} g vy Z Z Zƒ 74ZŠ J

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ž’ e *
ƒ 7Ì$ èt gz Zì 7(Z ~ |pì ™f » ootžì Î$ èt ÃVÍ߉

Xì yâ •
Û » äƒ w JÆ w q ZÐWèY 7y Z Z~ wŠgz Zì xs Z~C
Ù ªžñƒ ¬ ot ÂQ
( 14 : ] Zv{gÎ ) ^ò÷nû•ø ÜûÓöÖô^ÛøÂû*] àûÚô ÜûÓöjû×ômø Ÿø äüÖøçû‰ö…øæø ä×# Ö] ]çÃönû_ôiö áû]ôæø

X û ̼Р~ w q Z} g vÇ} ™¶7ÂÅwÎgÆkZgz Z Åv Zz™®
 ¤ Z ?¤
Zgz Z ü

v Z pƒ: w=®
 ¤ Z Â7y Z Z¤
Zžì á
¸ Ây â ‡p ¤
ZX 7w=¿Ìðà  » ¬ ož Z

( 4 •y Z Z: â z | )X ó ó• f
™w JÐzz Å÷gz ~g Fy •
á KZ

» xs Zgz Z y ZZ L L~ Y 1990 cŠ {g Ñt x
Ð ! ‚g L Z ä r
 ™g Zu Z Ë Z e ~ G @
Å} úŠ ÏZ L Z

y ZÑ Z [ Â Åv Z¶gŠ 0Z) ´ •Æ y ZÄÆ —q e&Ð g ± Z m!
Åy ›ã â ‡gz Z t •
Û
XHù•
á ÌÀ F»{¼ ð Z’ZÆ `q
Z Å

7w J®
 ¤ Z %Æ y ZZžì ¸ y â ‡ » y WŒ
Û gz Z xs Z + Šžì Htt ä r
 ™g Zu Z Ë Z e
X ì ~ u 0
y WŒ
Û èY

( 94 : Y m
Z {gÎ ) ä´ nôÃûŠøÖô áø]†øËûÒö ¡øÊø àºÚôçûÚö çøaö æø lô^vøÖô^’$ Ö] àøÚô ØûÛøÃûm$ àûÚøæø

5Å•ZgŠ} ™¿( ðÃŽgz Z ü
X û σ 7~g Š *
ÅÒÃÅkZ ƒ ðñ{ z îÂG

Ë Z e ¡?Š Å} úŠ kZQgz Zì c
Š h „ŠpÃy â ‡L Z ä y WŒ
Û žì ~úŠ » r
 ™g Zu Z Ë Z e p

Ë{ zì ªä r
 ™g Zu Z Ë Z e ] !
ŽÐ e
WÑ !
{gÃè Å] Zv{gÎèYì .ß c
.¼ År
™

.¼ År
 ™Ë Z e ] !
ÝZ Åv Z¶gŠ0ZŠpÉ ªäŠ 0Z) ´ „:gz Z ð W7~™Ã¬Ì
X ˆ{ g™0g Dx¤»

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

y ZZ Ãy Zž¸ vß ¬ otžì ñ Zg Å ] Z|Ò Z ?• Š Z%vß yÃÐ [ Z²ZgÃè ~ ] Zv{ gÎ

Zžìt Š Z%Ð kZ Âz™®
¤
 ¤ Z ÅwÎgÆkZgz Zv Z ?¤
Zž Š
¹t Ž Ãy Zgz Z å: „ ÝqÐ }u

}uzŠ ‰X z™ Zg7 Ã] â © ZvŠÆ y Zgz Z î Ñ y Z Z6y Z ñƒ D ™®
 ¤ Z ÅwÎgÆ kZgz Zv Z ?

» y Z Z n Æ y Zž ågz$ Ú Z { zp åÝq Ìy Z ZÃy Zgz Z¸ y ›[ Z²Ztžì w ì » ] Z|
X å: û'
*
™~úŠ

: ì ~ ~z ¡ ‚
]çÞ^Ò æ àni•^`ŽÖ] ]æ†`¾]æ èe‚q è߉ oÊ èßm‚ÛÖ] ]çÚ‚Î ‚‰] oße àÚ †ËÞ oÊ kÖˆÞ !D^ßÚ• h]†ÂŸ] kÖ^ÎE
æ è΂’Ö] áæ‚m†m á¡Ê çße Ô×i^Î ^ÛÒ Ô×i^ÏÞ ÜÖæ Ù^nÃÖ] æ Ù^Ï$Ÿ^e Õ^ßni] "
# ä³×³Ö] Ù糉†³Ö áç³Öç³Ï³m
o× ÜjßßÚ ^ÛÖ Ÿ]æ ÜÓÖ Ø’vm ÜÖ æ g×Î èßnÞ^Û› æ èÏ$ ÄÚ Ðm‚’i á^Û³mŸ] ƒ] D]ç³ß³Úç³i Ü³Ö Ø³ÎE áç³ß³Û³m
D^ßÛ׉] ]çÖçÎ àÓÖæE é…çŠÖ] †ì• än× ٕ ^ÛÒ è×i^ÏÛÖ] Õ†i æ Ý¡‰Ÿ^e Ý¡ŠÖ]æ éç×’³Ö] ä³n׳ Ù糉†³Ö]
Dý äÖ牅 æ ä×Ö] ]çÃn_i á]æE !èe…^vÛÖ] Õ†i æ àni•^`ŽÖ] …^`¾]æ Ü׊Ö] oÊ Ùçì• æ •^nϳÞ] Ý¡³‰Ÿ] á^³Ê
àÚ ½†Ê ^ÛÖ D…çËÆ ä×Ö] á]E D^òn•E ^â…çq] àÚ ÜÓ’Ïßm Ÿ DÜÓÖ^ÛÂ] àÚ ÜÓj×m ŸE Ñ^ËßÖ] Õ†i æ ”¡ìŸ^³e
!Üãn× ؖËjÖ^e DÜnu…E ànÃn_ÛÖ]

v Z wÎggz Z Hg Z Œ
Û Z »Ýñ W{gëÜ æ w ‚Æ µŽ ðƒ w i *
~} g !
Æ®
 )q
Z Ň Z´ e
Wt

V #ž 6Å 7ð Z ±Ð \ Wä ëgz Z • ñ W™á w Ègz Zú 1 k 0
Æ \ W랸 ë Ð "
#

y ZZ ?ž £ŠÈ\ W )¸ n
g y ˆ Zgz Z å *
™Ýq‘œÑ »y ZX ¶Å ð Z ±Ð \ Wä Vß Zz\

7Ýq J
ÌZ »t gz Z • ë Ãä™& ¤B‚Æ y EZgz Z éÅwŠ Ây Z ZèY ( ñ Ñ 7

ì @
™ª
ÑŠz~y
W »]gÎ6kZž 6n
g: y ˆ Z »w yuF
gz Z y Z Z6"
# v Z wÎg ?:gz ðƒ
X ( ‰ ƒ .ëž¼t pgz Z


Zgz Z ) • ë Ãw yuF
gz Zg Ö ZÆ ]Š ÞÝgz Z äƒ 4ZŠ ~ äsgz Z ~g Z ¦
®
 ¤ Z xs ZèY
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( Ð ~ w q Z } g vÇ} ™ Á7)B‚Æ t Î uF
gz Z mÜ Z ( z™®
 ¤ Z Å wÎgÆ kZ gz Z v Z
3g ) ðƒ „ @
ÃÐ Vzg Z ¦
®
 ¤ ZŽ ÃkZ • á Zz Ûv Zµš ( ¼ ) Ð ~`
ZÆ y Z Ç} ™Á7
X™ â •
Û ã !
$6y ZX ( • á Zz ä ™

hgÃt Îgz ZB‚ÆmÜ Z ?¤
Zžì È » ó ó äø×# Ö] ]çÃö³nû_ô³iö áû]ôæøL ž
L •D â •
Û mv Z G
î*9g ~z ¡) ´
Š 4
q
Æ ~z ¡ ) ´X Ç} ™: Á¼ Ð ~`
ZÆ w q Z} g vv Z ÂÐ z™®
 ¤ Z ÅwÎgÆ kZ™

X z™g ( Z ®
 ¤ Z™hgÃt Ξë VYt { zQ Âå: t Î~ y Z¤
Z
X ì ~ ã šZ b zg -2
áçfvm ^ÛÞ] è×Æ• Üãeç×Î æ Ý¡‰Ÿ] ]æ†ã¾] èßm‚ÛÖ]…æ^ri è×nfÎ èÛmˆì àe ‚‰] oße oÊ kÖˆÞ ‚a^rÛÖ] Ù^Î
!Ñ^ËßÖ] Õ†i æ ”¡ìŸ^e DäÖ牅 æ ä×Ö] ]çÃn_i á]æE ^nÞ‚Ö] š†Â æ ÜÞ^ÇÛÖ]

gz Z å Ε g ~Ü æ Ž ðƒ w i *
~ } g !
Æ ‡ Z ´Fe
Wtž • ë v Z¶g@ WŠ¤
•
á Æ/ ô

åy â ‚z i ‚ ~E Šgz Z Ôw â Ân¾Åy ZX å^Å~ VߊÆy ZèÑ q Hg Ö Z »xs Z ä Vß ZzF

XB‚Æ t ÎuF
gz ZB‚ÆmÜ Zz™®
 ¤ Z ÅwÎgÆkZgz Zv Z ?¤
Z c
â•
Û
E
E
i$
§
X Ñ^ËßÖ] Õ†je†ŠÖ] oÊ DäÖ牅 æ ä×Ö] ]çÃn_i á]æE ì ~ ö ‚ -3

X Æ™uF
Ãt Î~ ª
 q’û z™®
 ¤ Z ÅwÎgÆkZgz Zv Z ?¤
Z ü

X ì ~ k „0Z‚ -4
]æ ð^q æ Üãm…]…ƒ æ ÜãnÖ^â^e àm†Ê]çjÚ Ý¡‰Ÿ] oÊ ]ç×ì‚Ê é‚m‚• è߉ Üãje^‘] ‚‰] oße oÊ èmŸ] å„a k³Öˆ³Þ
áç΂’Ú áç’×íÚ ^Þ^Ê ä×Ö] Ù牅 ^m ^ßÚ†Ò] æ ^ßÛÛ] áçÖçÏm ànÏÊ^ßÚ ]çÞ^Òæ ý èßm‚ÛÖ^e "
# o³fß³Ö] o³Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

!Ù^ÏÊ ÜãjÖ^ÏÚ ä×Ö] †Ò„Ê ÜãÖçÎ oÊ àneƒ ^Ò Üãßm• oÊ ànÏÊ^ßÚ ]çÞ^Ò æ ^ßÞ^Ûm] oÊ

2~ µJ{ z X ¶ðƒ w i *
~ } g !
ÆFÆ ‡ Z ´ e
Wtž • D â •
Û ñk „0v Z†]|

ñƒ¢ q ~ {gëÜ æ k 0
Æ"
# Ñgz Z ñƒ 4ZŠ ~ xs ZÐ ] ÒÉw ÈI Z L Z Âñƒ

ëèY < Ìx Z™ Z Zg øgz Z £Š Ì` *
Z …wÎgÆv Z} Zž¸ ë V- gz Z¸ ¬ ovßt gz Z'

ä à ¬v Z ¸ L Ñ~ ] !
K Zgz Z¸ ¬ o~ + Š L Z { zèÑ q • F ~ y Z Z L Zgz Z • 4
X c
â•
Û Æ™™f ] !
Åy Z

X ì ~M0Z‚
!ÔÖ„Ò ]çŠnÖ æ á^ÛmŸ] áæ†ã¿m ànÏÊ^ßÚ ]çÞ^Ò ðŸ©a á] oÖ] gaƒ ä×Ö] äÛu… p…^ífÖ] ០]„a ^ß×Î ^ÛÞ]æ

»y Z ZŽ ¸ ¬ ovßtžì Hg ( ZÃ] !
kZ äv Z¶g ~g g x â ZèYì ½n kZ ] !
täëL L

X ( ¸ ¬ oÉ )¸: ðñèÑ q¸ D ™g Ö Z

Æ\ WÆ{)z‡ Z µ)g Zr ( ž )t L LX • D â •
Û ~ y WÅ Z y Ò v Z¶g ~ â år
 ™ZsÑ Z *
Ññ

& ¤šž[ ˜ Âq
Z • D ƒ >%Æ #$
% Z F~ kZt X • D ƒ ¦æÆ ä Ñ y Z ZŽ ™ Wk 0

ì s ¸ñ{ zèY ) ñ Ñ 7Ây Z Z ?ž £Š â •
Û \ Wñ Wá y Z Z ëž • ë ( Ð y !
i ¡»

( ™hg¿ #ë )ž¼V- ( V ; )p( á^ÛmŸ] Ø삳m ^³Û³Öæ ì @
Wd
k6ì t{ zgz Z6¯& ¤
y ZZ J
ÌZ ( ¹ !
)gz Z Ôì C Yƒ ¾ÌÐ k Zñ~C
Ù ª¡¿ #uF
±®
 ¤ Zg z Z ) ‰ ƒ .

( Ì[ Zpñ Ñ 7y Z Z ?J
[ ZÍ )gz Z ( z™#
Ö òúŠ »y Z Z n kZ ) Zƒ 74ZŠ ~ Vߊ} g v

v Z Â( î Wá y Z ZÐ wŠžì 4ZŠ Ìt ~ T )ßy â I ( ~ V Â!
 ) » wÎgÆ kZgz Zv Z ?¤
ƒ
Z
g ± ZÆ ‰
Ü z kZŽ Ðzz Å[ ˜z¬Æ ‰
Ü z kZ ¡Ð VƒÆ y Z ZˆžŽ )Ð ~ w q Z } g v
X ó óÇ} ™: ÁÌZg f ( ǃ¸*Ð

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

»r
 ™g Zu Z Ë Z ep¸ ¬ o[ Z²Ztž• ë + ¬Ò Z { z ´Æy Zgz Z ~
ò g g x â Zgz Z É
ò @
gz Z/
ñ ô

ì ™f » ootžì Î$ èt ÃVÍ߉ L ž
L •D â•
Û gz Z • ë ßÃ
 ž ¶ Š .y WŒ
Û ñ ¬Š Z

kZgz Zì s ÜÆ‚gz Z g
u Ô y WŒ
Û Ž • ñ Ñ ?Š { z6} úŠ L Zgz Z ó óì 7(Z ~ |p

X ì t Z] » g
u

…^ßÖ] àÚ å‚ÃÏÚ œçfjn×Ê Ü× †nÇe ᕆÏÖ] oÊ Ù^Î àÚ

X á ¯ ~ 3*
1 C Z { z ¾¼%Æ D( ~gz¢ ) ~} g !
Æy WŒ
Û ¿Ž

_ƒ Ýq Â& ¤Ñp ¤
ZÃy Zgz Z¸á Zz y ZZgz$¹É ¸: ¬ ovßtžì Ìt ñ Zg q
Z

X ¶ð W7® gz Z ] ¸~ kZp¶
X ì ~M0Z‚ -1

ÜÓvjŠm ÜÖ áçÛ×ŠÚ Üa ^ÛÞ] æ ànÏÊ^ßÛe ]çŠnÖ èmŸ] å„a o³Ê à³m…ç³Ò„³Û³Ö] h]†³ÂŸ] ðŸç³a á] ]„³a Ù‚³Ê
Œ^f àe] ÙçÎ oßÃÚ ]„a æ ÔÖƒ oÊ ]çe •^Ê änÖ] ]çב æ ^ÛÚ oF×Â] ^Ú^ÏÚ ÜãŠËÞŸ ]ç•^Ê Üãeç×Î oÊ á^ÛmŸ]
!†m†q àe] å…^jì] æ é•^jÎæ oÃíßÖ] Üna]†e] æ ^Ûãß ä×Ö] o•…

å Zƒ 7 t Zg ~ VßŠÆ y Z y Z Z¸ y ›É ¸: ¬ o[ Z²ZgÃè ~ e
WkZž Zƒx¥Ð kZ

Ô k „0Zt X ˆÅ d
Š @
6kZ Z®X å Zƒ 7ÝqÃy Z ÌZŽ H òúŠ » x £, Z n L Z ä VrZ Â

X ì Hg ( Z äk

0ZÃkZgz Zì p»w ¸Æ{ Š ygz Z •• Z'
`
Z
X •D â •
Û v Z¶g ~i Zgx â Z~L‚

ÜÖ ÜãÖ Ù^Î !^ËnÕ ‚Ãe ÜãÞ^Ûm] áçÓm æ ]çÛ׉] ]ƒ] èËÖ©ÛÖ] Ù^u oÖ] é…^•] ^ãnÊ èmŸ] á^e Ù^Ïm á] ØÛ³jv³mæ
!Ý¡‰Ÿ] à‰^vÚ o× ÜÓ¡›^e Øì‚n‰ æ ÜÓeç×Î oÊ Øì‚m ÜÖ ‚Ãe ÔÖƒ æ á^Ïm] á^ÛmŸ] áŸ]çßÚçi
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gz Z B™w J®
 ¤ Z { zžZ
 ì {g •
á Z s§Å[¹Z2 ¸~ e
Wž ñ Y ¹tžì Ìt w ÈZ q
Z )

ÌZŽ • ëà ( Þzg Å ) ¢ Ây Z ZèY ñ Ñ 7y Z Z ?ž ¹Ð y Z ƒgz$J
J
ÌZ y Z Z »y Z

X ǃÝqÆ™x¥Ãxs ZÍ õgz Z Zƒ 74ZŠ ~ Vߊ} g v

X ì CƒÐ ]g „kZ Åy Z Ñ Z [  Åy ZG @
ÅTì Hg ( ZÃñ Zg ~uzŠ kZ äv Z¶gŠ0Z

n Æ ä™w Jxs ZÆ kZŽ • D WÍ õ¼Æ xs Zt ‚Æ òŠ Wžì @
ƒ Ì( Z b§ÏZ L L

]gßÌt gz Z ( •*
X ì p„ q
Z » xs Z z y ZZ ~ b ˜ Z Å<Ñz + Šžì gŠ c
)•‘
 ¦ ZŠ

¼ Ŭgz Z Í õ¼ Æ xs Z Âì @
0
lgz6~ y Z gz Z ì @
ƒ Za V ; Æ V â ›¿q
Zžì Cƒ

X ì Cƒ›Ð xs ZÃkZ ¯
 !
Æäƒ iÐ VÇ Z'

ƒ 2~ u“ • F
 ] Ÿ Z ‹Z ‰ G6xs Z { z Z
 žì @
ƒ w qt »VÍßÐ ¹Æ nkZp

~} g !
Æ X• 7ï•
á ~}%i kZ vßt Z®X D ™7ÌŠ ˜ ~ { Zg Åv Z vßt gz Z • D Y
Øônûfô‰ø oûÊô ÜûãôŠôËöÞûø] æø ÜûãôÖô]çøÚû^øeô ]æû‚öaø^qøæø ]çûeö^iø†ûmø ÜûÖø Ü$ $ö ä´Öôçû‰ö…ø æø äô×# Ö^eô ]çûßöÚø• àømû„ôÖ$ ] áøçûßö³Úôçû³Ûö³Öû] Üø³Þ$ ]ô

žì Š
¹

( 15 : ] Zv{gÎ ) !äô×# Ö]

L Z ~ { Zg Åv Z , ±gz Z , ™:µQ X 6wÎgÆ kZgz Z6v Z ñ Ñ y ZZŽ • vß { zá Z z y Z Z ü

X û Vƒ ñƒ ñ Ö Ã¬~ wŠž• D ƒ ¬ ot Ðg ± Z m!
„:gz ZÐ y Y K Zgz Z w â

~C
Ù ªÉ • D ƒ ]· >% „: gz Z • D ƒ ¬ o„: gz Z • D ƒ ðñÇz6 Â: vß, Z Z®

y Z :X • D ƒxzøt Ð y Z • D ƒÝqÃðñÇz6 ë›ŽÆ y ZZ% Z • D ™ Â] ¬ ¤

c
â•
Û Š•
á g Z n ÏZ • D 0
Zt 6y Z • D ™V )Žt gz Z 7ðñÇz6t pì Ây Z Z k 0
`
Æ

: c
â•
Û n ÏZgz Z ^ßøÛû×ø‰û*] ]çûÖöçûÎö àûÓôÖøæø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ø nû×ø³Âø áøçû³ß% ³Ûö³mø
ÜûjößûÒö áû]ô áô^Ûømû¡ûÖô ÜûÒö]‚øaø áû*] ÜûÓönû×øÂø à% Ûömø äö×# Ö] Øôeø ÜûÓøÚø¡ø‰û] o$ ×øÂø ]çûß% Ûö³iø Ÿø Øû³Îö ]çû³Ûö³×ø³‰û*] áû*] Ô

( 17 : ] Zv{gÎ ) !àønûÎô•ô^‘ø

v ZÉ » ä Ñ xs Z L ZÅg: y ˆ Z6í £ŠÈ\ WX ñƒ y ›ž• n
g y ˆ Z6\ Wvßt ü

X û ƒF ( ñ Ñ y Z Z ëž~ w ¸kZ L Z ) ?¤
Z Åy Z Z ~Š { Zgà ?ä kZžì ‚
g y ˆ Z6?

kZ Š •
á g Zt X ð 3Š { Zg Åy Z Z »ž Hy ˆ Z6?ä v Z ƒ F ( ~ } úŠÆ y ZZ L Z ) ?¤
Z c
â•
Û
: ð CÅy Z% ZX ¸ F ~ éE
5‡!MR w ¸L Z { zì F»|
äô×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ÜûãôŠôËöÞû*] æø ÜûãôÖô]çøÚû*^eô ]æû‚öaø^qøæø ]çûeö^iø†ûmø ÜûÖø Ü$ $ö ä´Öôçû³‰ö…ø æø äô³×# ³Ö^³eô ]çû³ßö³Úø! { zž ¶~ pkZ  c-1

L Z HŠ ˜ gz Z H7— ä VrZQ6wÎgÆkZgz Z6v Z ñ Ñ y ZZŽ ü ª

ø òô³ÖFæö]
áøçûÎö•ô^’
$ Ö] Üö³âö Ô

X û • F vß „ z~ { Zg Åv ZB‚Æ V â Y K Zgz Z Vß â

gz$ )ž å: ^
Yt n Æ y Zp ¤
Z ¸ y ZZ r
 ™É ¸ : # â Å oo { zž ¶~ pkZ c-2

z›Ây ZZgz$èYì @
W~™y Z Z ï»Ð T ) , ™~úŠ » y ZZ Ç{ z ( ñƒ D ƒÆ y Z Z

( ~ ~tgzŠ îSÌ{ z 7„ y •
á y c
á Åðñ

sÜ ( Ð ~ Vß Zz ä™y Z Z ñ ZúŠ ~ u 0
y WŒ
Û ) ä \ ¬v Z'èYì 9{ Š c
i „ pZuzŠt

ì @
W~ g
už 6 Zë ÂÝ c
â•
Û V- É ¹7N
ÑÌÃ[ Z²Zgz Z X ¹7Ãgz Z Ë ¹ N
ÑÃoo

ð ¸ L Z { zžJ
V Œ @
ƒ 7Ñ Zz y Z Z ðÃÐ ~ ? ) äŠËßÖ gvm ^Ú änìŸ gvm oju ÜÒ‚³u] à³Úç³mŸ
»T7ðñ¿{ z )äÏñ]çe å…^q àÚ^m Ÿ àÚ à³Úç³mŸgz Z ( ì @
™I n L ZŽ } ™I¼ „ z nÆ

X ( ƒ: ~ ðZÐ VE ‚gY Z j
ZÆkZ Ïz 7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ö è Åy Z ä \ ¬v Zžì ?Š6] !
#
kZ t ( » e
Wgz Z • 7~} g !
Æ oohutžZ

v ZèÑ q Hg Ö Z »Ö Z ° â gz Z c
Œ y ˆ Z »xs Z6Y ¯ Å L ^
Z z ª
 ˜ K Z ä VrZž ÅÐzz kZ

: c
â•
Û Š•
á g ZèY åD» kZ ÂÃ\ ¬


ø #
ö
#
ù ö* û ö
š
ô …ûŸ] oÊô ^Úøæø lô]æø^ÛøŠ$ Ö] oÊô ^Úø Üö×Ãûmø äö×Ö]æø ÜûÓßômû‚ôeô äø×Ö] áøçûÛö×ôÃøi] ØÎ

} iì ¼ Ž gz Z ~ V â • Wì ¼ Ž ì ¸ ÂÃv ZèÑ q ~g Zg Š K Z Ãv Zƒ D Œ ? Hí \ W ü

Xû~

~C
Ù ªèY D Œ : ~ } g !
Æ + Š L Z Ãv Z { z  @
ƒ: ( y Z Z z ) + Š ̼ ~ wŠ Æ y Z ¤
Z

X ó óì ©
y T ðÃC
Ù ÂÃxs Z

Æv Z¶gŠ 0Zž Ç} ™w ìt ÌZg f ðÞ B7ë™| 7]g „~g7 t Åv Z¶gŠ 0Z) ´

™g Ö Z 5'» y Z ZÆ y Zg !
g !
Âv Z¶gŠ 0ZÉ ¶Å Zero Value ª
 q m!
Å[ Z²Z q
Š 4
å »ZgŠ ³*
gz Zgz$y Z ZŠŽ ñ~ y Zžì ] !
âZp ¤
ZìC
Ù ªÐ ] â £ { >âž 6• ì g
Plus

t Z®ì ŠŽ ñ6g: VY ³*
z gz$ „ H { Zp { zžì C
Ù ªpX å7»zgŠ dZ

X ì *
™yp »s » Z I Zero Value ÃkZX ì Value

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3 : [ !

GE
4hÒ3XZ » r
žw ¸s ÜÆ ï
 ™g Zu Z Ë Z e

Š ˜ gz Z ¢z & ¤X • ÁgzŠÆy Z Z Ç
„ y Z ~} g !
Æ y ZZ Çgz ZX Š ˜ gz Z ¢z & ¤X • ÁgzŠÆ y Z Z Çžì It »r
 ™Ë Z e

ÃkZ X ǃ "
U
y Z Z Âñ Y c
0
¢+
Y µžt 2X ǃx~ ]y
WŽžì y Z Z { ztžì I »

» ð » Zµ¤
Z6¯ ÅT• b‡Æ]z ·~ ªµkZQgz Z • D ™¨Ð Plus value { z

t ΞŽ ’ e ムªt„ : gz Z ’ e *
ƒ: à { »'X ’ e *
Yƒ "
U
y Z Z ƒ ÌU‚

+ FWz L Z ) Š ˜ ¤
Zž • ëž• b‡J
u kZÆ xi ˆb !
Æ y »g Z V âzŠ y Z r
 ™ Ë Z eQ

~ ¿˜ i ÑÐ ¯¢ì ]g „Ž y Z Z Ç{ z pÔ 7y Z Z Â7Š ˜ gz Zì y ZZ Âì ( ~ Vs

{ Zg ) 7ŠŽ ñy ZZ Çžì ]o¬» ] !
kZt ƒ Za : ~ p~ ¿¤
Zž ©X ì ê Š™ Za [ zZ

( 33 m] •
*
Y w$
»¿Q Âì @
Y FZ ~ wŠ™0 ¢ ªì @
Y VÃZgŠÆ Ö !
& ¤y Z Z ¸ Z
p
( 24 ] •{ Zg )ì òi Ñ
g ¨X äÏñ]çe å…^q àÚªm Ÿ p„Ö] Ù^Î ä×Ö] Ù牅 ^m àÚ ]çÖ^Î àÚçm Ÿ ä×# ³Ö] æ à³Úç³m Ÿ ä³×# ³Ö]æ à³Úç³m Ÿ ä³×# ³Ö]æ

kZ ̈ Æ kZ H' • ì g â •
Û y ´ Z » ´ÔÅ y Z ZB‚Æ N @
g Š¾ "
# g8WžØ â •
Û

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 24 ] •{ Zg ) 7xz Fzxi Ñ ë !
gz Z • , q { ezŠ ¿gz Z y Z Zžì öRÅw ì
~ v Wë Âì î Š °v Wžì ¢ …‰ì @
ƒF
6„ ¢Æ kZt zg i» y ¨
Zž n kZ L L

ì @
Yƒ WO ÌÐ y á ¿» y ¨
Zì ] !
ÅgzŠ 境 D ƒ 7g » n Æ% Z e J
iZ q
Z

kZ ƒ Þ C
Ù i,
‚tžì Yƒžì @
ƒ ‚y á¤
ZpD ƒ 7YC
Ù i,
‚x Óžì x¥…‰
( 24-25 ] •{ Zg ) ó ó• “Ð kZ ˜ i Ñ ë~³Æy á

~p~ ¿Æ kZžì eù Â'ì ûzlgz Zùz ˜{ zgz Zì Z}
žƒ ¢Ã¿Ë¤
ZQ' L L

ì Zƒ y Ò ~ ug Iw ¸kZÆ"
# g—Ž ì% Z ¸ Ôì g @
™¬ Ï0
i ÅCgz Z { k
{ zgz Zƒ: Za

É ' ðñƒ z [b ±iZ [b Ñz ðñƒ z t^ ±tg — Z t^ Ñz ðñƒ z ã m±ìK Z i ã mÑž

¿gz Z y ZZ c
ÍX ì @
Yƒ bZ iÐ wŠ y Z Z ÇÐ :
 ËZ
 ì‰
Ü z kZ „ @
ƒgzœ » Vƒ k
y Z

g ZŠ™ dZgz Z t Ü Z { •gz Z ¿„
 gŠgz Z 9É • xz Fz xi Ñ ë !
V âzŠt gz ZìB‚ » ðZŠ à a » Ô ™
( 25 m: ] •{ Zg ) X ó ó• z b
òi Ñ » Çy Z Z

ê Šg Z Œ
Û Ãw ¸ÆkZ sÜg Zæ zg ZŠ »q JÅy Z Z z xs Z ~úŠÆË~ *Š kZ ~ L ž
L ìt •ñ» ¶Zg

ÌÅ >%Æ {L { k
q
Š 4
}÷ç O X &7„
 gŠ b Š ™Šg Ãxs Z òúŠÆ Ë6Š ã
Å¿Vƒ
] !
~Š ã
ËÅ xs Z ¿ÌðÞì t { z gz Z X ì „
 gŠ ]gßq
Z sÜÅ[X $
Ë Y Å 7[

! ZjÆv Z { z Ân ç » ]y
W ; g Ôƒ x{Ãg ï Z Ž } ™¨+ Z Å kZ c
} ™g ï Z » ( ]t »}‰ )

V ; zžì Y Y ¹t i ß Z % Z X Ç} ™ê 6k ‚ Z Å ï» DL Zç O X ì gz» Z ] Z &
l{ z Ôì

’ ™w q Z6û%kZgz ZƒB‚Æ¢ à Š ªÖ !
& ¤~ZgŠ Ë: ËŽ ǃxy Z Z „ z sÜ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( Y 1985 ag â X t x
Ð 27 m ) • D Y W~ s fÆy Z Z Ì
GE
4hÒX3Z X ì »! 3‘•
k Z { o» ï
Û •$
q
Z { zì HC
Ù ª{ oŽ V Œ ä r
 ™g Zu Z Ë Z e X • ë ë

X ì Z¹ Ð

:•D â •
Û { z • … â Šë» ~œ¸*r
 ™g Zu Z Ë Z eÃXv Z¶g dZŠú*
Ññ:Z •

Çb
n Æ ¦Ñy ZZ |w q Zžt q
Z Ô • <
Ø è &~ ä™4ZŠ Ãw q Z ~ y Z Z t Z] L L

ÌÐ y Z Z t Z]ž ©• `g { Ç !
Ð y ZZ w q Zžt }uzŠ X ÇZ ] Ã Y 4 Z ] Ã Z f Z z gz Z X •

nÆã ¨
Z w ¾1• `g {Ð ã Z Z |žt } ŠX ì !k»y Z ¿š w ¸y Z Ñ ZÉ X • m"

X •ms ¸ñnÆã ¨
Z w ¾1• `g {Ð ã ZZ |w q Zžtž ÜX •ms ¸ñ
IZ<
Ø è ZŠt X • 4ZŠ ~ kZgz Z • z b
Æ ã ZZ w ¾1• `g { ÂÐ ã Z Z |w q Zžtž Ü
kZ ì w ®s Ü~XkZŽ ~ <
 I Zgz Z X » îJ08E% ZuzŠ gz Zì »! 3z `g Zpª gz Z X ì » <

[ Z1 Ñ Z ) ó ó¢Á Z Y f/ bÜ ¾ Y V7. ã çÐ p Ö Z Ž ì Y™— „ z ~ äƒ ŠÆ
( W Z n Zz

X ì ~ ( kZì {% ) bÑÅT ) { k
)
t…]çíÖ] ÙçÎ ça æ èÂ^_Ö] ÄÚ æ] é†Â^• Ÿ]…çãÛq …^jíÚ ça æ ¼ÏÊ g×ÏÖ^e Ðm‚’jÖ] Dá^ÛmŸ] p]E ça ØnÏÊ
Ðm‚’i Ðe^› á^Ê änÚ]†ÓÖ] ÙçÎ ça æ ¼ÏÊ á^Š×Ö^e æ] èna^ÛÖ] ðˆq ð^ËjÞŸ gÞ„Ö^e ]æ†ËÒ]„Öæ
à …çãŽÚ æ èËnßu oe] à ÙçÏßÚ ça æ á^Š×Ö] æ g×ÏÖ^e æ] …^ßÖ] oÊ ‚×íÚ à³Úç³Úç³âŸ]æ t^³Þ à³Úç³Úç³ãÊ

( ~^{k
) bÑ{% ) 33 m ) !é†Â^•Ÿ] àÚ ànÏÏvÛÖ] ˜Ãe æ äe^v‘]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

» `g Zpt ì B‚Æ ®
 ¤ c
ì<
Ø è g U » {² •
á Zg/t ì x *
» ¯& ¤• y Z Zžì Š
¹ )

Ð y !
i •y ZZ c
ì Y Ø Z »z b
q
ZÆy Z Z : â ~ kZèY • D ™[6{ k
{ z6¯ ÏZ X ì w ¸

c
X ì ðñ Ñ Zz• g ~ 3å :gzì ðñY *
¿{ z ƒ ̯& ¤¤
ZQX ì w ¸»ð Z™t ì

Ø èg•» {²•
<
á Z >‰gz Z [ ôZÆ y Zgz Zì w ®Ð•1 Z x â Zt ìB‚Æ y !
i z wŠ y Z Z
X(ì
ž b Šg Z Œ
Û Ð b§kZ ÁgÆ y Z Z Ä V âzŠ ¿gz Z ¯& ¤ž ðƒC
Ù ª] !
t Ð ] Î ZjÑ !
{gÃè
GE
4hÒX3Zt ì g: Ìy ZZ Âì g: ¿¤
v0Z) ´Ã] !
ÏZ X ì {o» `g Zpgz Z! 3É 7{ o» ï
Z
: • ˜ V- ~ ~g ] Z ìbÑÅ ~g g 9v Z¶g ã ?

äe •]†ÛÖ^Ê ÙçÏÖ] ^Ú^Ê “Ïßm æ ‚mˆm äÞ çÒ oÞ^%Ö] æ ¡ÛÂ æ ŸçÎ äÞçÒ ^Ûâ‚u] !ànÚ^Ï³Ú o³Ê ^³ß³ãa Ý¡³Ó³Ö]æ
l]•^fÃÖ]æ •^ÏjŸ] Øì ‚nÖ |…]çrÖ]æ g×ÏÖ] ØÛ àÚ Ü ]ça ^Ú äe •]†ÛÖ^Ê ØÛÃÖ] ^Ú] æ àni•^ãŽÖ^e Ð_ß³Ö]
]ça ]çÖ^Î Ì׊Ö^Ê oFÖ^Ãi ä×Ö] ‚ßÂ^Ú oFÖ] †¿ßÖ^e ça ^ÛÞ] å^ËÞ àÚ æ á^ÛmŸ] Ìm†Ãi oÊ ÔÖƒ Øì•] à³Ú •]†³Ú æ
ÜãÖ ªŽÞ ^ßa àÚ æ äÖ^ÛÒ oÊ ½†• Ù^ÛŸ] á] ÔÖ„e ]æ•]…] æ á^Ò… Ÿ^e ØÛ æ á^Š×Ö^e Ð_Þ æ g×ÏÖ] •^³Ï³jÂ
!¼ÏÊ Ð_Þ ça ]çÖ^Î änÚ]†ÓÖ]æ !¼ÏÊ Ð_Þ æ •^ÏjÂ] ça ]çÖ^Î èòq†ÛÖ]æ oiªn‰ ^ÛÒ “ϳ߳Ö]æ 鳕^³mˆ³Ö^³e Ùç³Ï³Ö]
oÊ ^›†• Ù^ÛŸ] ]ç×Ãq ÜãÞ] Ì׊Ö] àne æ Üãßne Ñ…^ËÖ] æ •^ÏjŸ]æ Ð_ßÖ]æ ØÛÃÖ] ç³a ]ç³Ö^³Î èÖˆ³jó۳Ö]æ
^Ú oFÖ] †¿ßÖ^e ^Ú] oFÖ^Ãi ä×# Ö] ‚ßÂ^Ú oÖ] †¿ßÖ^e ^ß×Î ^ÛÒ ä×Ò ]„a æ äÖ^ÛÒ oÊ ^›†• ^âç×Ãq Ì׊Ö] æ äjv³‘
äe á†jÎ] á] Ÿ] †ËÓe än× ÜÓvm ÜÖæ àm‚Ö] oÊ Ý^ÓuŸ] än× km†q] †Î] àÛÊ ¼ÏÊ …]†Î Ÿ ]ça á^ÛmŸ^Ê ^Þ‚³ß³Â
!Üß’×Ö •çrŠÖ^Ò å†ËÒ o× قm ØÃÊ

»w ¸J
V ˜ X ~ äƒ (z ÁÆ kZ}uzŠ ~ äƒ ¿z w ¸Æ y Z Z q
Zì ~ V Â!
zŠWV Œ

bg ZŽ ¿c
ƒ »¿{ Zpì x ¬Š Z%Ð kZ ¿; g Ôì *
™ ZŠ ZÐ y !
iÃ&Š ÞŠ Z%Ð kZ Âì m

ÔÅkZ ä VMgz Z H4ZŠ ~ p 0°Åy Z ZÃkZ ä VÍßXX N Yƒ 4ZŠ ] ZŠ „gz ZŠ N Zž @

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

x *
» bg ZŽ ¿gz Z „ ZÍ ã !
i ÔŠ N Z ¯y Z Zž ¹ä s s Z Ô ÅÐ g ± ZÆ V ; Æ \ ¬v Z ¡t ÂÅ

» äƒ •z ÁÆ y Z ZÆ y ZÐ DX • oÑw q Z n Æ y Z Z w ¾ž ¶t Š Z%Åy ZÐ kZgz Zì
X •w ¸
Ô ¿tž ¹ä! 3X ì x *
»g Z Œ
Û Z •tž ¹äð Z™X ì x *
»g Z Œ
Û Z zŠ N Z sÜy ZZž ¹ä îJ08E%
¡Åy Z ZÃw q Z ä VrZžìt t•
Û y xgŠÆ s s Zgz ZÆy Z X ì x *
»´ ùÆŠ N Zgz Zg Z Œ
ÛZ

\ ¬v Z • ` C ëž 6¼ ƒ
 t Ôì c
e oÑÅw ¾Æ y ZZ ÃkZ ä s s ZžZ
 ì c
¯ oÑÅ

1™g Z Œ
Û Z ä ¿TX • ë Ãg Z Œ
Û Z •y Z Z Âì m»g ± Z} g ø J
V ˜ ì Ð g ± ZÆ V ; Æ

Ì÷( Z ðÃB‚Æg Z Œ
Û Zžt Ñ Z Ç ñ Y c
Î 7¬»¬6kZgz ZÐ N Y G ~g Y x © Z ~ *Š 6kZ

X *
™{>Ã"
‰ƒ @
™ª
ÑŠ6¬Žƒ ; g Y c
0

4hÒX3Z
Ѓ
 y Zt û r
 ™g Zu Z Ë Z e X Ø â •
Û ± 5B‚Æ s
 Ÿz h
'
× {o » ] Z|x ÓÆ ïGE
E
E
i$
§
X ì ~ kZÎ bÑÅ ö Z
• bÑX ì µ Z
Ý^Ú Ÿ]æ p†Ã•Ÿ] àŠvÖ] oe] înŽÖ] ga„Ú ça æ Ðm‚’jÖ] äÞ] ÙæŸ] ga]„Ú á^ÛmŸ] oÊ è×fϳÖ] سa Ÿ á]
æ ànÏÏvÛÖ] …çãÛq æ |…^ŽÖ] …^jíÚ æ pæ^–nfÖ] o•^ÏÖ]æ p‡]†Ö] àm‚Ö] †íÊ æ p‚³m†³i^³Û³Ö] …ç³’³ß³Ú o³e]
…^jíÚ æ ð^ãÏËÖ]…çãÛq ga„Ú ça æ …]†Î Ÿ]æ Ðm‚’jÖ] äÞ] o³Þ^³%Ö] Ý^³Ó³uŸ] ð]†³q Ÿ ½†³• ܳ₳߳ …]†³ÎŸ]
ýýý!ä×Ö] äÛu… èËnßu oe] ܿŸ] ^ßÚ^Ú] æ Ìß’ÛÖ]
†%Ò] ga„Ú ça æ á^ÛmŸ] à ^q†íÚ èÂ^_Ö] Õ†i áçÓm Ÿ &nve ØÛÃÖ]æ …]†Î Ÿ]æ Ðm‚’jÖ] ä³Þ] Œ•^³ŠÖ]
( JŠÍuw c
È·, 399 mkZÎ bÑ ) !ä×Ö] ÜãÛu… ‚Ûu] æ oÃÊ^ŽÖ] æ ÔÖ^Ú ÜãßÚ æ Ì׊Ö]

•t ì x *
» ¯& ¤y Z Zžì t wz Z X • <
Ø Zè P ~ } g !
Æ y Z ZÆ V â ›ª‚I Z )

gz Zì <
Ø è » >g/gz Z ã Z i «) ´ ~z ¡ è‡Ô ~i Zg + - ZõÔ ~h
Fâ gµ1 Z x â Z Ô ~ÄZ dZ1 Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æg Z Œ
Û Z z & ¤y Z Z xzŠ X ì oÑ n Æ ä™ ~g Y x © Z ( Æ V â ›6y Z ) q
Š 4
Æ y Zg Z Œ
ÛZ
E
E
i$
§
»´ ù
Xì <
Ø è »v ZÂg•1 Z WZx â Z} g øgz Z ö ) ´Y •g/t ì x *
Ò Zt À
7Ð y Z Z Ð uF
Æ®
 ¤ž6gîkZì x *
»´ ùÆ ¿gz Zg Z Œ
Û Z z & ¤y Z Z ¼

X ( • ï•
á v ZÂg£ Zx â Zgz Z w•
á x â Z Ô ´ â x â Z~Xì <
Ø è »s s Z

4hÒX3Z
] !
t X ì c
C oÑÅkZ c
Ág » y Z Z w ¾ÃkZ ä VrZì c
C Ágÿä ] Z|XÐ ~ ïGE
X ì gÃèÐ s
 Ÿzh
'
× Ð Wgz Z ðƒx¥ÌÐ ] Î ZjÆ6z Z

: • ˜ ~zg ; 6m+Z†) ´
&nve á^ÛmŸ] èÏnÏu àÚ ^ßÒ… l^Â^_Ö] ØÃrm àÚ o× èru ÝçÏi ^ÛÞ] èÃe…Ÿ] åçqçÖ] å„a á] oF³Ë³í³m Ÿæ
gaƒ àÚ o× Ÿ t…]çíÖ] æ èÖˆjÃÛÖ] pœ… ça ^ÛÒ ðˆrÖ] ð^ËjÞ^e ØÓÖ] ð^ËjÞ] é…憕 ^ßÚçÚ áçÓ³mŸ ^³ãÒ…^³i á]
à ^ãÒ…^i t†ím Ÿ &nve h]„Ã×Ö ÐvjŠÚ †nÆ äfu^‘ áçÓm p„Ö] ça æ ØÚ^ÓÖ] á^ÛmŸ] àÚ àÒ… ^³`Þ] o³ÖF]
Øa] æ ä×Ö] äÛu… oÃÊ^ŽÖ] ga„Ú ça ^ÛÒ p‚eŸ] h]„ÃÖ] à ^nq^Þ äfu^‘ áçÓm p„Ö] ça æ á^Û³mŸ] èϳnϳu
á^e ]çu†‘ ðŸça àÓÖ ý á^ÛmŸ] ðˆq ØÛÃÖ] ]ç×Ãq &m‚vÖ] Øa] æ Ì׊Ö] á] Ý^ÏÛÖ] ]„a ÐnÏvi æ &m‚v³Ö]
ÈÖ^fm xnv’Ö] gu^‘ p…^ífÖ] á^Òæ ØÓÖ] ð^ËjÞ] ݈×jŠm ðˆrÖ] ð^ËjÞ] ០ØÓŽÚ ]„a æ àÚçÚ ØÛÃÖ] Õ…^i
á^ÛmŸ] Ù^Î àÛ Ÿ] gjÒ] ÜÖæ^ŠËÞ ànÞ^Û$ æ ÌÖ] à &m‚vÖ] kfjÒ Ù^Î oFju á^ÛmŸ] à³Ú س۳óÖ] á] o³Ê
áçÓm Ÿ !XXàÚ©Ú ça æ oÞˆm ànu oÞ]ˆÖ] oÞˆmŸ Ý÷¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än× äÖçÎ oÊ Ù^Î ÔÖƒ ÄÚ æ س۳ æ Ùç³Î
|…^ŽÖ] å…^jì] ^Ú ÙæŸ] á^ãqæ ÜãÚ¡Ò änqçi oÊ ð^Û×Ã×Öæ !oãFjÞ] á^ÛmŸ]]…çÞ äÖ áçÓm Ÿæ ^Ú^i ^ß³Úç³Ú ]„³a
ÄÚæ] å‚uæ Ðm‚’jÖ] ça æ ‚×íÛÖ] h]„ÃÖ] à é^rßÖ] Œ^‰] ça^Ú oF× Ð×_m á^ÛmŸ] á] ça æ äi^Ëß’³Ú o³Ê
oÞ^%Ö] æ †ËÓÖ] Øe^ÏÚ ÙæŸ^Ê ØÛÃÖ] æ …]†Î Ÿ]æ Ðm‚’jÖ] ça æ h]„ ØÒ à orßÛÖ] ØÚ^ÓÖ] o³×³Â æ …]†³ÎŸ]
àÚ ] ðˆq Ù^ÛŸ] ]ç×Ãq èÖˆjÃÛÖ] á]ça æ oÞ]æ‚Ö] àm‚Ö] Ù¡q èÚ¡ÃÖ] å…^jì] ^Ú oÞ^³%Ö] á^³n’³Ã³Ö] سe^³Ï³Ú
^ãÚ‚Â àÚ Ýˆ×mŸ ènʆ ðˆq ^âç×ÃrÊ Ì׊Ö] ^Ú] !äÚ‚Â ^ãÚ‚Â àÚ Ýˆ×nÊ äÚ]çÎ oÊ è×ì]• á^³Û³mŸ] èϳnϳu
ð]ˆqŸ] å„a Ý]‚ÃÞ] àÚ Ýˆ×m Ÿæ é†rŽ×Ö á^’Æ Ÿ]æ Ñ]…æŸ^Òæ á^ŠÞ¡Ö Øq†Ö]æ ‚nÖ]æ †Ë¿Ö] æ †ÃŽÖ^Ò äÚ‚Â
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

àneæ äßne æ Ðm‚’jÖ] àne Õ†jŽÛÖ] …‚Ï×Ö Åç•çÚ Üâ‚ß á^Û³mŸ] À³Ë³×³Ê !鳆³r³ŽÖ] æ á^³ŠÞŸ] Ý]‚³Ã³Þ]
ÄÚ ^ãÎ^‰ ÅçÛrÚ æ ^ãÎ^‰ àne Õ†jŽÛÖ] …‚ÏÖ]ça ͆ÃÖ] oÊ èßnÃÛÖ] é†rŽÖ] oÊ †fjÃÛÖ] á] ^ÛÒ Ù^³Û³ÂŸ]
^ãÎ^‰ oÏe ^Ú é†rŽÖ] Ý]‚ÃÞ^e ÜÓvm Ÿ ^ÛÒ Ðm‚’jÖ] oÏe^Ú á^ÛmŸ] Ý]‚óÞ^³e ܳӳv³m¡³Ê Ñ]…æŸ]æ g³Ã³ŽÖ]

( 401 mkZÎ bÑ )

6gîkZ X ì @
™g ÑÁg » |Åy Z ZÃ] ¬ ¤Ž • ?Š s ÜÆ ¿kZ {Ž zg etžì 7—)
gz Z! 3ž 6ì @
ƒ Y Ø Z » ÀÐ Y Ø ZÆ Y b
žì ~gz¢] !
tž6Y ¯ kZ 7ðñug @» y Zž

y ZZ gz Z ì Ág » ï» y ZZ ] ¬ ¤žì t <
Ø è » T7?Š s ÜÆ ¿kZ Ôì <
Ø è » `g Zp
|gz Z À
7Ð y Z Z |ug @» ] ¬ ¤ž6gîkZ @
ƒ 7•» [ Z± ´ â » Tì { z ï»

Ø è»g
<
u I Zgz Z v Z¶g w•
á x â Ztž 6ì @
0
] •Ð [ Z± ~$
Z r
 ™ » Tžì { z y Z Z

ô¥ä VÍßy Z p'ì c
Šg Z Œ
Û Yb
» y Z Zÿä $ögz Z s s Zžìt ïÅx £ kZ X ì
X ì @
ƒ ðñ¿ug @
ž ~Š™

y ZZ ¿ž • ï Š gz i [pv Z¶g ~g g x â Z 2ì x{ÃY Ø ZÆ ÀY Ø Z » Y b
èYì w D Z 6kZ

ž¸ ë ¸ ƒ
 { zgz Z èg
uÐ m¾Z ÏZg ZD
Ù q
Z ä ~ž c
â•
Û ä VrZžJ
V Œ ì Ð ~

~} g !
Æðñ ƒz ã m±ã Z²Z ã mÑŠ •
á g ZÆ "
# Ñ { zB‚Æ kZpÔì x *
»¿z w ¸y Z Z

X Õ Z ǃ 7y Z Zg ânÆkZgz Z ǃ 7x @
ðñ{ zž• D â •
Û

9ÂÅx¯Æ y Z
{ zgz Zì Hg ( Z ~ ] >K Z ä bg •
á ÃT{ z w z Z • Åy Ò tz zŠ ä Y f~ îG
0;XE

kZg z Z Ôì g Z Œ
Û Z ì c
ì & ¤ Ëk ‚ Zt gz Zì @
Y H6k ‚ Z Å] •Ð º[ Z± t : Z » y ZZžt

»¬wz Z : Ôì x *
»¿zg Z Œ
Û Z z & ¤t ƒ ÑZ z ¶ Š ] •Ð [ Z±C
Ù gz Zƒ ﻎ ì @
Y HÌ6y Z Z

! 3žt { zgz Zì Hg ( Z ä ã ZzŠ + - Z w °x´ÃTì { zä Âã U
Ôì .
Þ £» ãâ •
Û *
ã U
gz Z .
Þ £
X c
Wxi Ñx° »y ZZÐ x°Æw q Z Z åE<XÅ*
â 4ZŠ ~ x Z ¸ÆkZgz Z Y b
»y Z Z |Ãw q Z ä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ô o*
Ô w !
éX @
W7xi Ñx° » y Z ZÐ x°Æ Tì c
Šg Z Œ
Û °²Y b
Ãw q Z ä VrZ Âs s Zì g

»|
 gŠ z y ¨
Z Ð x ZÇ Z Æ Y Z b
Z y Z X n Æ |
 gŠ V ågz Z í gz Z X n Æ y ¨
Z V î 0
gz ZB;
H äz n Æ uœg ŠÎ â Æ w q Z z & ¤gz Z & ¤Â » y Z Z q
Š 4
Æ y Z : @
W7xi Ñ x ZÇ Z

VÕz ãÆ kZgz Z ãÆkZŽ ì » uœg ŠkZg ± Z ~ ` Zzg z s²~ |
 gŠ ¥ž 6ì Š

ì ¹ !
& ¤žJ
Z
 Çñ Y c
Î 7J
‰
Ü z kZ ¬»x ZÇ ZÆy Z Z Z®ì Î â Æ´ ùÆVê z

X ( ƒ ¹ !
ÚžJ
Z
 @
Y c
Î 7¬»x ZÇ ZÆ |
 gŠž 6

[ ZŽ »w Ñ+ Z6xi ˆÎ â Æ¿gz Z ¯& ¤Ær
 ™g Zu Z Ë Z e
X • ˜v Z¶g ~ò{ •
á g â Z) ´
Ü$ oÞ^%Ö] ça p‚ß ÐvÖ]æ Õ]…•Ÿ] Ðu]çÖ àÚ æ] Õ]…•] ^Ú] ça æ ð^ÛÓvÖ]‚ß á^³ÂƒŸ]ç³a гm‚³’³jÖ]
æ ^Û×¾ ÜãŠËÞ] ^ãjßÏnj‰]æ ^ãe ]æ‚vqæZZ oÖF^Ãi Ù^Î ^÷Ã_Î †ËÒ ça æ ^–m] •çvrÖ] ÄÚ ÄÛjrm ‚³Î гm‚³’³jÖ]

!XXäe ]æ†ËÒ ]çʆÂ^Ú Üa ð^q ^Û×ÊZZ oFÖ^Ãi Ù^Îæ XXÜa ð^ße] áçʆÃm ^ÛÒ äÞçʆÃm !^÷–m] oFÖ^Ãi Ù^Î æ X]ç×Â
!•çvrÖ] ÄÚ èʆÃÛÖ] æ !á^Æ• Ÿ]æ ànÏnÖ] ÄÛjq] ÌnÒ †¿Þ^Ê

à k׊ÇÖ å‚ß kßÒçÖæ å ð^ÏÖ kÛŽrjÖ änÖ] “×ì] oÞ] Ü×Â] oÞœçÖ ÙçÏm Ýæ†Ö] ܳn¿³Â سΆ³a ]„³aæ
Üן oÞ] ä×Ö]æ Ôvmæ Ù^Î ØΆa á] Ü×ÃÖ] Øa] ˜Ãe à Ðv‰] àe] ؉†Ú à p…^fÖ] xjÊ o³Ê æ !ä³nÚ‚³Î
!äjÃfi Ÿ ÔÖƒ ŸçÖæ oŠËÞ o× Ýæ†Ö] Í^ì] oßÓÖæ ؉†Ú ofÞ äÞ]

Š 4
q
}÷gz Zì Ð ~ u ZgŠ Z hZß c
ì u ZgŠ Z Â c
t gz Z • ë Ãy ¬ f Z & ¤q
Š 4
ÆY Û )

VrZgz Zì \ ¬ ~g !
Š•
á g ZX ì ¬¬t gz Zì C Yƒ ¦B‚Æg ï Z L& ¤Qì h„ ] !
~uzŠ C
Ã\ W{ zì \ ¬ ~g !
Š•
á g Z 2 X Ðzz Å°gz Z Õ¸ n
g ¢6kZ ÑÆ y ZèÑ q Hg ï Z » kZ ä

… T { z ÃT ð Wq { z k 0
ÆyZ Z
 슕
á g Z 2 X • … T ÃV œ L Z { zž 6• … T, Z


ƒB‚Æg ï Z q ½ Z »Äcz ¢z y ¬ f ZùdŠ X Hg ï Z » kZ ä VrZ ¸

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

y Z~¤
Zgz Z @
V Z 1 n Æ ] ‡5 Å y Z ÂVƒ Y VJ
y Z ~ž } Y ~¤
Zì Hxzg x•C
Ù
\
ä •C
Ù ž• D ™ÜÐ þBW Z 0ZË%DI Z ‰X @
ðŠ xŠÆ y Z Â@
ƒ k 0
("
# v Z wÎg ª )Æ
X Vƒ @
g e ~ } g !
L ZÐ xzg ~ p• Ë%Ñ { zžVƒ } Y [p~ nÅv Zƒ •
 h ~¾ž ¹

X @
™~zcgz¢ÅwÎg y Z~ Â@
ƒ: spt ¤
Z

X • ˜v Z¶g ~g ‡Z5~} g !
Æ y Z Hw Ñ+ ZÐ V ( uX6xi ˆä r
 ™g Zu Z Ë Z e
àÚçÛÖ] •]†ÛÖ] æ] oFÖ^Ãi ä×Ö] h]„ àÚ àÚ] æƒ æ] äÞ^Ûm] oÊ ØÚ^ÓÖ] àÚçÛÖ] •]†ÛÖ] á^³e åç³Öæ] ^³ß³e^³v³‘]æ
èfÎ^ÃÖ] ðçŠe †ñ^fÓÖ] å„a gÓi†ÛÖ …]„ÞŸ] æ] ‚nÂçÖ]æ †qˆÖ] å^ßÃÚ æ] Å^›] æ •^ÏÞ] ]ƒ] äÖ àÚ] Ù^Ïm ä×Ö Än_³Û³Ö]
!á^ÛmŸ] ‚• ça p„Ö] †ËÓÖ] oÊ ÄÏm á] än× àÚçm Ÿ ^ãfÓi†Ú ƒ]

Ð [ Z ±Æ \ ¬v ZŽ c
ƒ y ZÑ Z ﻎ ì ðñ{ zŠ Z%ž c
C Èt » g
u kZ ä [ ôZ} g ø )

Š Z%Ð kZ c
!ðW• ë Â} ™g ( Z ®
 ¤ ZzŠ fZ Z
 ƒg Z ¦
®
 ¤ Z »v ZŽì ðñ{ z c
ƒ~ ðZ

@
ƒ 7ðZÐ kZ6>%Æ ]·èY » x •Z } 'ì Zz Zg e n Æ >%Æ ]· y Z c
ì Ïz z`
i
X ( } 7Y ~¬¡Åy Z Z { z }ž
T Y7 ”e
Zzg à Zz àÚçÚ ç³a æ o³Þ]ˆ³Ö] o³Þˆ³mŸZ
 Ð ¿v Z èg k „0v Z†äv Z¶g)M
]„Ó³a

c
Š [ ZŽ äÅv Z èg k „0v Z† Â( ? Çì @
Y 1w ïù y ZZÐ kZ ) ä³ßÚ á^Û³mŸ] ň³ß³m

Z ä VrZgz Z b§kZ ) äÃe^‘] àne Ôf•æ ]„Óa änÖ] •^ h^i á^Ê ^ãq†ì] Ü$ ä³Ã³e^³‘] à³ne Ôf•æ
q
Â} ™/ Â{ z ¤
Z Q c
â•
Û gz Z 1 w ïÃy ZQ X , Š ™4ZŠ y xgŠ Æ VèZ ÅB; }uzŠ V Ä
Z ÅB;
X , Š™4ZŠ ~}uzŠ q
Z V Ä
Z K Z {g !
zŠgz Zì @
W^ß b§kZ { g !
zŠ s§ÅkZ y Z Z
X ǃ 7y Z Zg ânÆ kZgz Z ǃ 7x @
ðñtž• D â •
Û v Z¶g ~g g x â Z

X • ˜ ~} g !
Æw ¸kZÆ¿v Z èg k „0v Z†]|v Z¶g ~g ‡Z5
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

†nÆ ça æ èeçjÖ^e Ÿ] änÖ] •çÃm Ÿæ h^Ói…Ÿ] ànu ð^n•Ÿ] å„a gÓi†Ú à t†ím á^ÛmŸ] á] ä³Ú¡³Ò†³a^³¾
æ ÍçíÖ]æ ð^nvÖ] àÚ äjrnjÞ æ äi†Û$ æ å…çÞ æ á^ÛmŸ] Ù^ÛÒ á] Ømæ^jÖ^Ê !èߊÖ] Øa] ‚³Â]ç³Î o³×³Â ܳnϳjŠÚ
àŠvÖ] ÙçΠ冒ßm æ äÖ gÞƒ Ÿ àÛÒ gÞ„Ö] àÚ gñ^jÖ]æ !èÖ^vÖ] Ô×i oÊ äÎ…^Ëi èÞ^m‚Ö]æ èÏ˳ŽÖ]æ èÛ³u†³Ö]
á]‡ æ Ñ…^‰ Ù^ÏnÊ Ý„Ö] ÐvjŠm æ áçßÚçÛÖ] å¨^nÖæ] äe oÛŠm p„Ö] |‚ÛÖ] ܉] äß ňßm oßÃÛÖ] á] p†’fÖ]
!Љ^Ê æ

Ð „ ä™/ ÂQgz Z ì @
Y òy Z Z ‰
Ü zÆ [ ‚g Z Ð >%Æ Vñ» y Zžì t x¯C
Ù ª »yZ )
GE
4hÒ3XZ ] !
g â » kZgz Z w ¾ »y Z Zžìt s z @
ÅkZ Z®X ì 7¬ ZñÆ° Z ¸Æ ï
t pì @
W: Zz
Ð{k
gz Z X • D Yƒ { e~ ª
 q k ZÐ k Z c
Šgz Z .Ô Øg Ô spY § }³z {x» kZgz Z

kZžìt Èžì CƒÐ w ¸kZÆv Z¶g ~y ŒG @
ÅkZì @
ƒ# â Å { k
" Ñ Zz ä™/ Â

gz Z ã Z i Ôga }x *
Ö è.
#
Þ ‡{ zgz Z ì @
Y 1 éì @
ƒ » VC zÆ v Z Ž x *
p°.
Þ ‡ 6ðñÐ

X ( ì @
Y0•» ÉÃ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4 : [ !

GE
4hÒX3Z »r
ž {os ÜÆ ï
 ™g Zu Z Ë Z e
ì @
¯ 5nÆå g ZÜZ6{ k
Ë

:•ër
 ™g Zu Z Ë Z e ~} g !
ÆkZì Zƒ™f » ZERO VALUE T6z Z

™w JÐzz Å÷gz ~g Fy •
á K Zv Zpƒ: w J®
 ¤ Z Â7y Z Z¤
Zžì á
¸ Ây â ‡p ¤
Z L L

ó ó• f

l»ðÙƒ 2~ y Ì z ] !
‰
_
Ü z Ëžt Ñ Z X ƒ: ~z b
ƒ ´®
 ¤ Zt ÅwÎgÆ kZgz Zv Z p L L

X 1) f » ä™w JÃ/ ÂÅkZ äv ZX ì ] !
gz Z Â} ™/ Â} ™ qŽgB‚Æã ä e
.gz Z ñ Yƒ
( 17 : Y ¨
{ gÎ E !gõmû†ôÎø àûÚô áøçûeöçûjömø Ü$ $ö èõÖø^ãørøeô ðøçûŠ% Ö] áøçû×öÛøÃûmø àømû„ô×$ Öô äô×# Ö] o×øÂø èöeøçûj$ Ö] ^ÛøÞ$]ô

{k
q
Z ( Z ÂÅ™w Z e Zk
e xÆ™ CALCULATIONS ™™a ÎCq
Z~« £ÆkZ
M
E M GJO
Ð
W
Q
M
!
M
&
J
M
8
G
M

L
G
M
M
±
E
E

4
i
45 î•E
©q Z » y ¨
Z Ž { k
{ z X îZ0NG
M M èQ ö X ì ° » n Æ ä ¯ 5n Æå å
!L ïQ é7M N ó‡ îS0GL]M ïE
: â z |î ) X ì @
Y ™e
Zu ~ 8 g 8 g Ž ì x ZwÀZt èY ì { k
Ùç { z } ™

( xs Zgz Z y Z Z î ) ( y Z Z
:ž• ë ë

(Z 偪w Z e Zk
e x™™a ÎCq
Zžì Š °c Ð b kZÆ r
 ™g Zu Z Ë Z e V Œ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó óì ° » nÆä ¯ 5nÆåå { k
q
Z
c
ì©
™Š N Z » äƒ w 'gz Z ^
Y Æ CkZ { zžì t Š Z%Ð ™w Z e Zk
e x™™a Π¤
Z
X ǃ 5»å { z ª
z$
ŬkZgz Zì ¬ Ât Âì 8 ŠÐ ÃÅY Z¬ Zz s #ZìÆ<Ñ

Âc
W7¬~ wŠgz Zì @
Y G [ ‚g Z'
Z'» CË{ z „%Æ s #Zgz ZŠ N ZÆ ÔŠ Z%¤
Zgz Z

~ wŠ Æ kZ Ây Z Z r
 ™g Zu Z Ë Z eèY ǃ 5»å { z . _Æ } °‡Æ r
 ™ Ë Z ep ¤
Z

´®
 ¤ Z X å Hw JB‚Æ oÑÅ ´®
 ¤ ZÃxs ZÆ kZ ä v ZÐzz Å äƒ: t ÎX 7„ … â

w=Ìxs Z { z Z®Ôì ™™a ÎÉ Ô 7WZk

iÆ y Ì zz ËV Œ [ ‚g Z » CèY ˆ7ð 0
X ì ZÐ kZ { o»<
 I ZpX Š
05»å { zgz Z ; g 7

GE
4hÒX3 Zpñ Yá J
{ot » ï
¬ÃkZ D ™D ™ ¹ F
žì YƒÐ ä™g ZÜZ6CË » òŠ W

1w ïÐ 3g »y
W{ zÐzz ÅkZì & ¤z y ZZŽ g0
ZÆ kZ @
Y W7¬g0
ZÆ kZ J
Z
 žì
X Çñ Y
X ì @
ƒC
Ù ª *
ƒë!
» {oÆ r
 ™g Zu Z Ë Z eÐ X• gÃè huzŠÐ W
Ÿ] äÖ]ô Ÿ Ù^Î ‚f àÚ ^Ú Ù^ÏÊ ÀÏnj‰] ‚Î æ äjni] Ü$ Üñ^Þ ça æ ˜ne] hç$"
# ofßÖ] k³ni] Ù^³Î …ƒ o³e] à³Â
á]æ oÞ‡ á]æ k×Πц‰ á] æ oÞ‡ á] æ Ù^Πц‰ á]æ oÞF‡ á] æ k×Î èßrÖ] Øì• Ÿ] ÔÖ]ƒ o× l^Ú Ü$ ä³×# ³Ö]
!…ƒ oe] ÌÞ] ÜÆ… oF× ц‰ á] æ oÞ‡ á]æ Ù^Πц‰ á]æ oÞ‡ á] æ k×Πц‰ á] æ oÞ‡ á]æ Ù^Πц‰

~ X ¸ ñƒ ñ Îñ hz Z Z ÀCq
Z \ W Â c
Wk 0
Æ"
# Ñ ~ž • ëÅv Z èg g f 1 Z

X ǃ 4ZŠ ~ ¼
 Âñ Y%6kZQ¾ v Z Ñ Z[ Z Ñ Ì{È Ž c
â•
Û ä \ W¸` v Y \ W Â c
W{ g !

ä kZp ¤
Z Ôƒ H *
i ä kZp ¤
Z c
â•
Û ä \ Wƒ Å ~ga ä kZp ¤
Z Ôƒ H *
i ä kZp ¤
Z ¹ä ~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ƒ H *
i ä kZp ¤
Z c
â•
Û ä \ W ?ƒ Å ~ga ä kZp ¤
Zƒ H *
i ä kZp ¤
Z ¹ä ~ X ƒ Å ~ga

kZp ¤
Z c
â•
Û ä \ W ?ƒ Å ~ga ä kZp ¤
Zƒ H *
i ä kZp ¤
Z Y7 ä ~ƒ Å ~ga ä kZp ¤
Z
X ŠŽ z !
ÆäƒŠß Wu {u *
Åg f 1 Zƒ Å ~ga ä kZp ¤
Z Ôƒ H *

X •D â •
Û v Z¶g ~g ‡Z5 •Æw ¸Æó ó èßrÖ] Øì•Ÿ]L L
ä×ì•] æ äß ^Ë ð^• á] ä×# Ö] oÖ] å†Ú] àÓÖ èÛq hçÞƒ äÖ á^Ò á] æ èßrÖ] Ùçì• äjfÎ^ á] oFÖ] é…^Že än˳Ê

( >‡bÑ] ‡% )

! èßrÖ] ä×ì•] Ü$ äfÞƒ …‚Ïe äe„ ð^• á] æ èßrÖ]

è%Å \ ¬v Zn ç » kZpVƒM { k
Æ kZp ¤
Z ǃ¼ ZŠ ~ ¼
 g »x •Zžì ]g t
~ kZ

g” Æ Vƒ k
Æ kZ ÃkZ ÂÐ • egz ZÐ N â •
Û 4ZŠ ~ ¼
 ™ â•
Û s çÃkZ ÂÐ • e Ô Çƒ6
X Ð , ™4ZŠ ~ ¼
 ÃkZQÐ, Š [ Z ±

{ zž:ƒ Š
ƒ ¯
 !
Æ y Ì zzŽ ì { z‘ugz Z *
itžƒ x¥Ð Tž7{ ðÃ+ Z ~ g
ukZ 2

Æg Zƒgz Z g ZÜZž: ƒ Š
ƒ Lµ · Z [ ‚g Z » CkZžì gÃè }t „: X ƒ Š
H™™a ÎŽ
4G
5G4}š!+ Z „ V âzŠ ‘ugz Z *
äƒ ÝqÐ Xgz Z • C Y Å™™a Î6gîx ¬Ž • èG
ižt Q XB‚

v Z Ñ Z îWÈZ Ñ ]ñÃkZžì M y k Z » ] !
kZÐ g
uŠŽ z !
Æ x ZwÀZ X ì x Zw G Ìã æ Wà Zz

X ƒŠŽ ñ~ wŠÆkZ & ¤t ªñ W6

æ èÓñ¡ÛÖ] kÃË• oFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÏnÊ ýäß ä×Ö] o•… p…‚íÖ] ‚nÉ oe] à ý ‚nÉ àe ‚mç‰ oß³$‚³u
ÜÖ ^ÚçÎ ^`ßÚ t†ínÊ …^ßÖ] àÚ è–fÎ ˜fÏnÊ ànÛu]†Ö] Üu…] Ÿ] Ðfm ÜÖæ áçßÚçÛ³Ö] ij˳• æ áç³nfß³Ö] ij˳•
oÊ èfvÖ] t†íi ^ÛÒ áçq†ínÊ é^nvÖ] †ãÞ äÖ Ù^Ïm èßrÖ] å]çÊ] oÊ †ãÞ oÊ ÜãnÏ×nÊ ^ÛÛu ]æ•^ ‚Î ¼Î ]ç×Ûóm
^ãßÚ áçÓm^Ú æ †–nìøö] æ †Ën‘] ‹ÛŽÖ] oÖ] áçÓm^Ú †rŽÖ] oÖ]æ ]†rvÖ] oÖ] áçÓi ^ãÞæ†i Ÿ] ØnŠÖ] ØnÛq
Üãe^Î… oÊ ©Ö©×Ö ^Ò áçq†ínÊ Ù^Î èm•^fÖ^e o†i kßÒ ÔÞ^Ò ä×Ö] Ù牅 ^m ]çÖ^ÏÊ ˜ne] áçÓm س¿³Ö] o³Ö]

X åçÚ‚Î †nì Ÿæ åç×Û ØÛ †nÇe èßrÖ] ä×# Ö] Üã×ì•] àm„Ö] ä×# Ö] ð^Ïj ðŸça èßrÖ] Øa] ܳãʆ³Ã³m ܳni]ç³í³Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( ÏgŠ Ô 102 m 1 ` pÑ› )
; g ¹ !
7gz Z Å®
 Ë ä Vëñgz Z Ô Å®
 Ëä Y m
Zgz Z Å®
 Ë ä V ¤•
Û ÐN â•
Û \ ¬v Z )

ƒ H7¿( ðÃLä VMÐ B ïÅVÍß, Z ¯q
ZÐ ~ 3\ ¬v Z :X ¡Z° Z 3g Z1

ì{ zQì @
Y ¹] §1ÃkZ Ç} Š w Z e ~1q
Z ~ bZz ZƼ
 Ãy ZQÐ Vƒ` ƒ´Ã{ zX Ç

Ž Âì @
ƒ+
Y Åoc
v{ zžƒ Ù Š 7ÃkZ ?HX ~ wúÆ [ cì À
: ZŠž 6 ( Ð 1 )Ð
ä/ ôì @
ƒC{ zì @
ƒ ~ ñ ‚Ð ~ y ZŽ gz Zì @
ƒ »8
g!gz ZŠg i { zì @
ƒ+
 Y Å ` gÎ
Å y Z Ð ìÆ VZñé{ z : c
â•
Û ä \ WÔ¸ D Zl
~ k\ Wžì @
ƒ x¥v Z wÎg c
¹


 ä v Z ÃX• { Š™Š Z i W{ zÆv Ztž σ y Tt Åy Z ~ ¼
 I Z ÏVƒ , $~ V ⊤

X ( H4ZŠ ( ~ ¼
 )ƒ ÈÐWä VrZŽÆð >Ë%gz Zƒ Hä VrZŽÆ¿ËÆ y Z%

åg ZÜZ6àç » kZž7ÂV ZP *
™g¦t ~} g !
Æ kZƒ H: ¿( ðÃLä ¿T[ Z
ƒ ] •g »y
WÌÅ¿, Z Z
 ( ì ¿( q
ZŠp  *
™ÔÃw 'ÀZèY ) åx ZzŠ 6x ZwÀZgz Z
?D Yƒ 7g Z bÑŠ x ÓÆy Zgz Z ] îx ÓÅy Zgz Z ~z ¬Š x ÓÆr
 ™Ë Z e HQ Âì $
Ë

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5 : [ !

y WŒ
Û »yzg Z e q
Š 4
Ær
 ™g Zu Z Ë Z e
ì„
 gŠ Y »g Zt ó #Æg
uz

‹ » y ZÐ } g Ç è¬ž ðƒ 7b§kZ ðÅx?ZmxŠ W]|q
Š 4
Æ 9‡Æ Y »g Zt Ã

Š Ñz Z ÅVzgÈ/ xÐ V â ¨
Z x?Z @Y Zjgz Z xŠ Wq
Š 4
Æ y ZÉ ƒ ˆéY b zg ~ kZQƒ Š
c
¯

Y Z’Z Å] §~ *Š q
Š 4
Æy ZX ¸ ~ZgŠ²¬ Ð kZ { zÉ ¸ 7gÈ Ðå ÌgÈ gz Z¸
E¼&
~ Vzg Z0
Y Z~ Vß ‚ V1 g Z Vz hz™Ž ðƒ q zÑ~ ]gß (UNICELLULAR) C G
é5ÒCG
ƒ Z1ð Z’ Z » ] §ž åw ì¬ gz Z ì£zGq
Z ¡t Ãt X âJ
y ¨
ZÆ ™ð w i o ð »g Z

 (VIRUS) k]Z z™òÐWÐ ƒ ZÆ™ ¹ F
J
'
h
× a ÎÅVß Z z Y »g Zt Ãpì (AMOEBA)
Xì ˆV
t Ã~k

½kZ X ì [ ø
Š Ð x *
Æ ó óY »g Zt Ãgz Z y WŒ
Û L Lk

½{ ” eg k g q
Z Å r
 ™g Zu Z Ë Z e

: ñƒ D ™w JÃY »g Z

X ì Hw Ñ+ ZÐ p Ö Z y ZÆ u 0
y WŒ
Û är
 ™g Zu Z Ë Z e -1

õ çûßöŠûÚø ^0Ûøuø àûÚô Ùõ^’
ø ×û‘
ø àûÚô !hõƒôŸø àõnû›ô àûÚô !hõ]†øiö àûÚô ÜûÓöÏø×øìø

Lgz Z [ i Ñ v}gz Z v}gz Z [ Z F
}y
Wžì ÅÒÃÅ ä Œt Ð p Ö Z y Z ä r
 ™ËZ e

P~ kZ ªÐä ‡ègz Z ¿ÎAž Ñ ï³t Qì {g •
á Z s§Å] !
Ë~ kZ Âì ™f » w é}Òu
~ V1 Ñ @
g z Z V zE
Ù Ž 6gîx ¬ ƒ Zgz Z c
W~ŠŽ z AMOEBA ƒ Z ] § ~ f ª Ð b§kZgz Z Zƒ Za

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ì @
Y c
0
X ì ~xzg *
Ññ~š}• ŠŽ ñ] Zg •
á Z s§ÅkZ Ì~ [Š Z òs Zž• ë { z -2
Š ëz Z C mgŠ ~Š ) iŠ

Š ) ¿!
wz Z {æ W

ŠÎi ZŠgz *
Š c
~Š ) iŠ Š™/ C mg0
Z A ‚
+E
Š c
ˆ Ô C mw q læ *Š ë ã Z ðG3B Va C miz
E
r
,
V Z ç Gzg · ‰
Ü zgŠž { V W~Ίg ZŠž‚ V ø b

E
r
,
G
V Z ç zg · ‰
Ü zgŠž { >¨
Z ~ÎV Z³i Z i !
ë”ÅkZÐzz Å ÜûÒö ^³nøÞû•ö …ôçûÚö^.³eô Üö³×ø³Âû*] Üû³jöÞû]*g
ugz Zìn ç ~EŠ Y ZJ »y ¨
Zž• ë { z -3
X •M
 ™Ð ] îK Zgz Zú 1™K Z

X B w Z eÃ6|gz Z wÅt ÃkZ ëž Çƒ4¸Ðì¼
W] !
zZ ~ y Z c
• ¹ !
Ì[ Z { z c
Wgz Z X ¸Æ ^¾x • Z ] § ~ f ? ðƒ “
 Y Z$
Z Å] §6} i

ÌZ X ì Åä ] » § ñ f}uzŠgz Z y zg Z e ÒÃq
Z Å ¶ Š [ ZŽ »X• ] Ñ ZÎPt X • `
n Æ ,( bŽ%+
Y ª ) • M
Èëz éS7 ˜ Z ëÃTì Ýq wÅ£zGq
Z ÃkZ J

ÀF» ] ‚ ½Z´Æ T BIOLOGICAL SCIENCE [ Â [ » 4ZŠ ~ F.Sc ¶ Š

X ì s f ` gŠ

ð Z’ ZÐ ƒ
 ?¶ðƒ “
 Y Z’ Z Å] §6} iX ì Y™ b§¾· _ » ] Ñ ZÎy Z ] » §C
Ù âq
Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gz Z¼(Åy Zgz Z ‰ ƒ s p{ z c
• ¹ !
¼J
[ ZÐ ~ Vzg Z0
Y ð Z’Z H ?¸Æ b§¾g Z0
Y
?ì à á ä Vzg Z0
Y
X• ã J
 ò }, Z ë~ A çC
Ù gz Z • ` Y ñ V Z ] Ñ ZÎÂÐ ¹ J
[ Z ~ } g !
kZ

7( Zn ç »] ÑZÎ~} g !
Æ ] §Y ZJpX ì Y Y Hë Z•
Û Š Zñ™ { Y Z »/Šz { @ xnÆ

Ât X σ ðƒ ~ ä â i * Š¹ Y Z’ Z Å ] §6} ih
•
á žì µÃ] » § + C
Ù â Ð zz ÏZgz Z ì

] » §+ C
Ù â èYX ¸ ñƒk
5
q ¸z ¸: â i¹ q
ZŽ n Y H· _ »] u Zz y Zžì e*
µš

m?j §, Zžì t • M
 ™ { z Ž { Š c
iÐ { Š c
i X ñƒŠg Zz 6q ¸z ñ Y Ðí @
Å w ‚ VÅÑ Â
X ƒ ðƒY Z’ Z Å] §h
•
á Ð X, ™

J'

4
)
E
C
Ò
G
M ÌQ X ì 7]o„
 Zg { Z'
ðà » à•
Û WÅg Z0
Y îG
0 ZMÐ g Z0
Y3q
Zžì w ¸» è ; L L


îG
0ÒC Z Mg Z0
Y3q
¨
Þì Sg 䘊¤
Æ w ZÎ ÏZ c ~ } g !
Æ à•
Û WÅ Vzg Z0
Y îG
0 ÒC Z

3q
 ä Vzg Z0
Y îG
0ÒC Z M h
•
á •Æ X • ŠŽ ñ] Ñ ÈZ Wz zŠ Ç ƒ ¯ Y ZJ „ ¸ » Vzg Z0
Y
X ǃ HÝqŠŽ zÐ Vzg Z0
Y

èY Y} Š 7Šæ ðÃÌ PALEONTOLGY ªD» ] @
mz ] *
Z³Æ * Š: â i ~ZkZ

Mžìt Þ Z Z®¸` ƒLb§~g7 g Z0
Y îG
0ÒC ZM~ Y Z’ Z ÅgzŠ (CAMBRIAN) + ‰
-CGÍ¡E


ÕäEg Z0
Y îG
0ÒC ZMžì t ñ Zg Å ] *
Z³+ C
Ù â Ð ¹ pX Ïì g gå Y Z’Z Å V zg Z0
Y îG
0 ÒC Z
{z •
» SPECULATION fz y ákZ pX • ] ; Ž z FÅ ñ Zg kZ Å y Z X ñ W~ ŠŽ z Ð

X ì w Ù Z s§Å q â~uzŠÐ q âq
Z { zž Y Y ¹7t ~} g !
ÆX• ] !
Šgz Z ] Z@ x

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

y Z c
ñ Y c
Šg Z Œ
Û q Z â Z åÃVƒz¤
i ŸzŠžì 6t z fg Zæ zg ZŠ ~ X• x¥[ Z B VϹ + Z L L

Æ s 0 Z ð 5 Z'~ X• B V { z NŠ { Š c
iÐ ƒ
 ~ y Z X ñ Y c
Šg Z Œ
Û s 0 Z Å q âq
Z Ã

6gîåc
@
ƒ 7Ð }u  c
ËÚb !
~ y Z ŠŽ z !
Æ kZ p• D Y ñ 0
(q
Z }uV âzŠ

X ó ó• _0q Z â Z Z{ zžì Y Y Hì‡w ìt ~} g !
Æ y Z n kZX @
ƒ7

X ì `gŠ6600 ™ÆBIOLOGICAL SCIENCE Ž ì { z w V{•ÅkZ
{ ]ZŠ » VYÃTì CƒÝqÐ kZk

¦ãZ z q
Z Å] ©B‚Æ q Z â Z ñ »g ZÆ & ¸ð 5 Z'

¼ì Cƒ Å8
g‰q
Zp¯Ž ì C Y ð 0
@q
Z~ V ¸´´‚Æ *gO! † }ì @

ð 0
±Å8
g }• { Š c
i ÌÐ kZ s§Å w Ñh
'
× X ì C Y ð 0
±Å 8
g } • ×+
Y Å w Ñ

V ¸´ ã zg0
Zgz Z pì C Y ð 0
g0
J
Z™á Ð i‚t gz Z ì @
ƒ 6q
Z Ì8
g » kZ pì C Y
Ð º ´´‚+
Y Å[ †h
'
× X • ñƒ} 7ÆŠ6Tì C Y ð 0
±+ Z +
Y ¹æ[ †~
Z { ]ZŠt ~y
q
WX • D Yƒ s p~ V¾ŠÆ nZÆŠt ~ Z e Z â Z§Æ™g 0
Ã~Š Zz x¤
z È

*gO! †Ž ÌZuª »} ]ZŠ kZ Dgz Zì Œ6V¾Š ãZ z { Š c
iŽ X ì @
Yƒ å™ Y6±gz Z

ÆVYy Z à Zz ä Y ð 0
ÐK
 F
~ { ]ZŠ ð 5 Z'{gÃèžß™n•
Û X ì @
Y c
0
åŒ6nžgq
Æ

c
0
ËÚb !
~ y Z • D Y ñ 0
N Z }V ˜ [gz Z Ô ZX • lgz Z kÔŠ Ô ` Ô [ Ô Z x *
Æ s 0 Z y Z c
X ì ŠŽ ñËÚb !
ÌÎ â Ælz kgz Z~ kgz ZŠ Ô ~Šgz Z `gz Z~ `gz Z [ b§ÏZX ì @
Y

Y »g Z • ~z )Æ q ³q
Z ËŽ , q { zž• Ù Št ëžì ° » ] !
t n Æ ]ª ~g ø p

~ : W• D YƒN Z ~ º ´q
Zt V ˜ lgz Z èY X C Y ð 0
7 ] Zz )~ : W~ y Z ~
Z Â} Š™xznz { nÃs 0 Z ÅJ
k™á Ð [ Ä W Cg Š ðä
Z X • n
g Á¹ c
g 7ËÚ
n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ó ó'ä Y ~Šg Z Œ
Û q Z â Z ZzŠÆq
Z ñ O lgz Z
{ ež: • SUB-SPECIES s 0 Z Å „ q âq
Z |gŠtž ðƒ ãZz Ì] !
t Ð w Vk Z

X :žìtzz q
Š 4
Æ y Z • D ™g Ñ q Z â Z { eÃy Z vߎ pX q Z â Z { e

 Ð , ™!ºs§Å q Z â Z ZzŠÃy Z ÌQƒ C Y ð 0
Z
> xJ
u¹ ~ V- Š !
WzŠ¤
Z L L

X ó óF:Š Ñz Z&g igz Zg !¤ { zgz Zƒ: ËÚ[ x »y xgŠÆy ZžJ

X 7g £ ÇðÃn Æ q Z â Z s % Zt Âñ Y ¬ Š pìn ç » b ˜ Z q
Z Å ] » § Dtp ¤
Z
~z b
c
´~ ) Cg ŠÅy Z qt gz Zì Yƒ Za s % Z ~ ]Š ¬Ðzz Å• g ~ wj â ZèY

Xì $
Ë 0ú â

Ð Ä c
gŠ Åk]Zz X ì ðƒÐ VIRUS k]Z z Y Z’ Z Å] §q
Š 4
Æ] » §+ C
Ù â iXÆ Y »g Z

t ÃkZ ñƒ n
g Ãæ ÃI FF{ Š ‚ Å k]Z z [ Z p å @
Y Œ1ð Z’ Z à AMOEBA ƒ Z ¬
Xì Š
c
Šx £

 gŠt pì ”ÃÝz xÅY »g Ztž c

ÍX ì C Y Åw E Z6gîx ¬¨Å ó óJ
y ¨
ZÐ ƒ Z L L
E
-Í¡
CG
[ Z ÕäE
~ Vzg Z0
Y C Ÿq
X ì ŠŽ ñy Zy Wz »A
 Z% ð Z’ ZÆ ] § F
xlÌÐ ƒ ZèY 7

X ì Ð ~ Š Z]
Z Æ ƒ Z „ ¸gz Z ì C Y ã â F* Š~ « £Æ Z e7 z i ð Jg ½Å ƒ Z ~ *Š ~g7
E
Í
¡
CGÐ ¹µš
4Ó¯- } ÕäE
{ z b§kZ gz Z • D ƒ ïqÆ ] :S C @
mvŠ gz Z ( …zg³ ) { Š â {! éE
5G

X • D ™ ½~ š
q
Z y xgŠÆ ] @
mÝ ¬gz Z ] *
Z³Ý ¬

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
&
G
Í
¡
AöÑE
J
CGp
Z!V¾ éH
5" à ‡‚X ì g ZØŠ *
™ti ¸ W` » ] §y ZyÃy Zž• g Z0
Y { ë ð • Z ÔŠp ÕäE
/Í7E} g7 H â z™pì ŠŽ ñ& ¸mºÅxi ö ç ‚gz Z { œ
~ õG

%~ y Z X • ð Z’ Z { Š c
i ÌÐ kZ
&
ÑG
…zg³ öAEZ!V¾èY • C c
¹ F
á {~« £Æ žZ`
ª c
Ù Ìg Z0
Yt pX ì @
ƒx
H
4´Å
54É éH
D ¯ ]Ð ã 0
gz Z [
‚ Wð Z e 0g » ~ Ýzg Å `gÎ6Y ¯ Å ] :S (Catalytic) ëG
5G

X ì Y Y c
Šg Z Œ
Û { Š ‚Ð „ ÂÞZ`
ŠŽ z !
ÆkZ •

Æ xi ö Iz6C @
m c
ã Z³Æ ZgŠ ‘ z ZžŽ 7Z{ Š c
iгkZt ‹ð 6 » xi ö Iz6Æ y Z

Ì~ žZ`
L g¹tž• Cƒ V c
úâZ ] :SÅ ã ß »gz Z |
 ‚ Åy Zì @
ƒÝqÐ b ‹

D Yg ¦
ÌÐ ~ ( í ) 7q
g !
ð • Z Ž • , q gz Z¼ Z
 ñÅ ~g F p• î Š x » » |
Ù

Æ xi ö Iz6mºžŽ • ”z6³E at gz Z • ˆ ð ¯ ÌaÅ k]Zz • D Bk]Zzt Ô •
5Åâ C x *
Ã{ ë¹ Âñ Y HÐ w ðG3½G
Ð ¹ c
C x *
).
Þ » »y Z Z
 p• { Š ‚ ð • Z ~« £
X •D W

ƒ q zÑ¿t n kZgz Z L LX å7` ZÌ» èC ‡c
Š
AÔ èŠŽ z » k]Zz q
Š 4
Æ] § + C
Ù âQ

ƒ ˆƒ s p~ ] ·% C x *
{ Š ‚™ƒ•~ ÏŠŽ ñÅÝzg ¶ñ Zgz â gz Z t'’ð c ð Z’ ZX ǃ
{ Š ‚ X ÐVƒ ‰ ƒ v~ Vzg«gz Z c
gŠ Ô [ Ñ @
™W ] Zg g ! W ˆ Cƒ ~Q} i VŽ VŽ Ï

Y Å µ Â~} g !
Æ ] ·%Æ É
kZÐ Vƒ ‰ D ƒ ¦~ Vß ‚VÅÑ ~ VE 0
y ZŠ Zñ C x *

Å] § • ` ™n•
Û t ëX ÏVƒ ð ¯ , q ð 6 ZÆ ™¿~ }uzŠ q
Z ä VrZžì $
Ë

X ǃ Hw E Z nÆËÚgz Z Ï0
i K ZÃ] ·% C x *
Æg«”y Z ä V Âgßð Z’Z
:žìtž Ü »x¯} g ‚kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

• ‰ G™f Ì@ Zؼ nÆ kZp ¤
Zgz ZX ì ð Zg Wk ªgz Z£zGq
Z ¡J
ÌZ Y »g Zt à -1
gz Z£zGÌZt Â~} g !
Æy ¨
Z m<!
Ì~ kZgz Z ] *
Z³Ý ¬ îSX 7x @
gz Z ﻊp{ zp

X 7{ Š c
i¼Ð ð Zg Wk ª

X ¶7~
 q Å {)z ènÆŠŽ zÆT ðƒÐ k]Zz Z’ Z Å] § -2

zz š gz Z *
™i Z0
ZÃÃ] %¥Åg
uz y WŒ
Û 6Š ã
Å kZƒ Š
ƒ uzᎠÌ{ zgz Z£zGq
Z ¡

X DI7gzm~zgŠ ÌË{ z~ Tì CŠ c
i ~ (År
 ™g Zu Z Ë Z e *
™] Þ z @
g »i ZgzŠ
ì ë!
~ ] %¥ ãZz Åg
uz y WŒ
Û Y »g Zt Ã

( 59 : y Z/w W{ gÎ ) çh]†øiö àûÚô äüÏø×øìø Ýø•ø• Øô%øÛøÒø äô×# Ö] ‚øßûÂô oŠFnûÂô Øø%øÚø á$ ]ô

X û Ð èÃxŠ W H Za äv ZX ì Üw VÅxŠ Wq
Š 4
Æv Z w VÅ}—" ü

:•D â •
Û~
ò i Zg) ´
è×Ûq àÚ á^Ò æ "
# Ù牆Ö] o× á]†rÞ ‚Êæ …ç–u ‚ß kÖˆ³Þ èm¢] 儳a á] oF³×³Â á憳ŠË³Û³Ö] ij۳q]
^Ú Ý•• á] Ù^ÏÊ oFÖ^Ãi ä×# Ö] ça åçe] áçÓm á] gqæ †ŽfÖ] àÚ äÖ h] Ÿ äÞ] kÛ׉ ^ÛÖ ‚ÛvÚ ^m ]çÖ^Î á] ܳããf•

( L‚) Ý¡ŠÖ] än× oFŠn oÊ ÙçÏÖ] ]„ÓÊ oFÖ^Ãi ä×# Ö ^ße] áçÓm á] ݈×m ÜÖæ Ý] Ÿæ h] äÖ á^Ò
Æ y Z X ðƒ w i *
Ü zÆ ä Wk0

Æ"
# g—Æ ÆzÆ y Z•e
Wtžì q ) Z 6kZ » + ¬

~ÆÆ x?Zm}]|ž• D ™t\ WZ
 ·} Zž ¹ ä VrZž åt q
ZÐ ~ ] 2
Æ y Z V â : ¸ \ !
:Æ x?ZmxŠ Wž c
â•
Û ä \ W ÂVƒ \ ¬v Z- ZzÆ y Zž c
Wxi Ñ Â¸: - Zz
Z}
{ zž Š
ƒ xi Ñù ) ~ } g !
Æ x? Zm}„, Z ÂVƒ d
Æ \ ¬v Z { zž Zƒ 7xi Ñt n

X ( Vƒ d
Æ \ ¬

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

öZa Åx?ZmxŠ W]|ÃöZa Åy Z X åt · Z6äƒ Za Æ \ !
%Æ x?Zm}]|

X *
ƒÆ( V â gz Z ) \ !
% »x?ZmxŠ W‰ì „ ( Z *
ƒÆ\ !
% »y Zž ˆ~ŠUB‚Æ

Ð zg Åt ÃkZèY Zƒ ë!
Y »g Zt à ¸ : \ !
V â Æ x?ZmxŠ W]|Ð zg Å e
WkZ Z

X Âe äƒ V âzŠ \ !
V â Æy Z

çànûãõÚø ðõ^Úø àûÚô èõÖø¡ø‰ö àûÚô äü×øŠûÞø ØøÃøqø Ü$ $ö àõnû›ô àûÚô áô^ŠøÞûŸû] Ðø×ûìø *]‚øeøæø -2

( 8 : { >{gÎ ) X û c
¯ ÐWªo Ü Zž ÜñÅkZQ Å q zÑÐ } g ÇöZa Åy ¨
Zgz Z ü

 ó ó±ÅkZ L L c
Z
â•
Û ÐWèYì 7» ½xÑt X • x?ZmxŠ Wm{Š Z%gz Zì »ÇxÑ~ y ¨
Ñ Z
gz Z c
¯ Ð } g ÇÃx?ZmxŠ Wž c
C~ e
WkZ X Cƒ 7±ÅkZì @
ƒ x|[q
Z ¡Â½ž

xŠ W Âñ Y HtÃY »g Zt ÞZ
 ðƒÐ j § Z]
Z]
ðÅV âzŠ ªX ÅÐWðűÅy Z
X ì ~gz¢ *
ƒ Za ÐWÌ»x?Zm
N
I
X H Za ÐWÊ Ñz Z Åy ZˆÆðÅx?ZmxŠ Wž Zƒx¥Ð Tì ê Š p» äƒy
¸Â é¹.‡'

ÐW Ì{ z . _Æ Y »g Zt Þ Z
 Nƒ 7Za ÐW Ìx?Z ? Zj]|ž Zƒ x¥Ð ÏZ

X Nƒ Za
ûø
ö øø ø $ ö
ö $ ö ^³ß$ ³Ö] ^³ãøm%*] ^³mø -3
æ$ ]÷†nû%ôÒø Ÿ÷ ^qø…ô ^ÛøãößûÚô &
$ eøæø ^ãøqøæû‡ø ^ãøßûÚô Ðø×øìø æ$ éõ‚øuô]æ$ ‹
õ ËÞ àûÚô ÜûÓÏ×ì pû„ôÖ] ÜöÓe$ …ø ]çû³Ï³i] Œ

( 1:Y ¨
{ gÎ ) ð÷^ŠøÞô

Q H Za Z hŽ » kZÐ g Z0
Y ÏZgz Z H Za Ð g Z0
Y q
Z Ã ?ä Tzg e Ð g ÇŠgz6L ZÍß} Z ü

X û , Š ;'gúgz ZŠ%Ð ¹ Ð V âzŠ y Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
-!
ž
Š Z% ( Z hŽ ) ` z i » kZgz Z {u Zz ÑŠ Z%Ð ;Å é) gz Zì { u Z z ÑŠ Z%Ð ;Å ÛÂ~ e
WkZ

mxŠ Wt Z] »zŠ y ZX ì Œ6V Âgúgz Z VzŠ%Ð ¹ Ž ð ;±zŠ Ñz Z Åy ZÐ V âzŠ y Zgz Zì

X ðƒÐ x?ZmxŠ WðÅx?Z ? Zjž Zƒx¥Ð e
WÏZQX • x?Z ? Zjgz Zx?Z

& ¸~ { Š â gz Z3
}™ Y ~ iZ% ð »g ZÆÐWž}t gz Z BŠ Z% ƒ ZÐ { u Z z Ñá Zz Y »g Zt Ã

• ] Þ z @
g »i ZgzŠ { zt X G Za y ¨
ZÐ ¹ Ð y Z ‰ ƒ o~ ]gß ã ¨
Z { z Z
 Qgz Z ðƒ
Æ w õ[c
¦ÑË~Z
•Ž ƒ ÂÌ~g6ðÃÅ ä™s z @
Q X ï Š 7B‚Ð gîË »Xp Ö Z

xi Ñ w õ¦Ñ ðÃ: Âñ Y ã â Ð Þ Æ èY Z’Z ÅðÅx?ZmxŠ W]|X ì CƒÐ ä Wxi Ñ

X ì @
Wxi Ñ w õ[ðÃ:gz Zì @
W

: c
â•
Û ä"
# v Z wÎgì ~ g
uÅ›9 -4
å]… ^Û×Ê çâ ^Ú †¿ßnÊ äe Ìn_m ‹n×e] ØÃrÊ äÒ†jm á] ä×Ö] ð^•^Ú äÒ†i èß³r³Ö] o³Ê Ý•• ä³×³Ö] …糑 ^³Û³Ö
! ÔÖ^Ûjm Ÿ ^Ï×ì Ð×ì äÞ] ͆ Íçq]

t ˜Š¤

Æ kZ+ZX 3g} hg ( 4- )ÃkZ ; e J
Z
 Âð ¯ ]gßÅxŠ W~ ¼
 ä \ ¬v Z Z

X ì 7] m~ y Zžì H Za , ZÃy Zž 1y Y Âì îÅÐg0
Ztž ¬ Š Z
 ?ì HtAŠž Î
X ì s ÜÇ !
Æg
uz y WŒ
Û { ogz Zt û ã ¨
Z ðÐi §ð »g Z n¾

{Z
à » y Zžì t [ ZŽ » kZ ì ÅÒÃÅ ä™w Ñ+ ZÐ ã WŒ
Û p Ö Z Xä r
 ™g Zu Z Ë Z e -II
X 3 â { o ã WŒ
Û »ðÅx?ZmxŠ WëZ
 ìÀ
Ì~ ]gßkZ Ègz Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X • ˜ ~} g !
ÆZ
Z ¯Æw E ZÆp Ö Z Z6í q ~‚Æv{gÎv Z¶g ã ¢£ ZY
 *
Ññ
Û ÂzŠ V Œ 0Æ öZa ÅòŠ W L L
 q kZÐÕ ~ v WŽ èC ‡à Zz t ó óÎK é}MÒQuM L Lñ â •
ª
@
ƒt w ìÔƒ C W1 Ð T Zg Ç Zƒ Z7 ó ó áõçûßöŠûÚø 0^Ûø³uøL Lgz Z c
â•
Û LL

…ô^í$ Ëø³Öû ^³Òø

(~uzŠÃÏZX ì BÃ

] Zg«ZA
 Î t ÄÄ™<
gz Z™ƒ ÈZ
 Q X Hg » ‹ » xŠ WÐ } g Ç ñƒ• w z Zžì

X ñ Y éY b zg ã ¨
Zž à6zgŠ kZˆÆ

ÔÖƒ àÚ …ç’Ê ð^Ûv³Ö] Ɇ³Ê] ä³Þ^³v³f‰ ä³Þ^³ÒX •t p Ö ZÆ Tì HÜw ¸»Y f‰~ ã šZ b zg
ä×Ö] Õ…^fjÊ äuæ… àÚ änÊ îËÞ oju …ç› ‚Ãe ]…ç› †nÆ Ü$ l瑆ÏÞ ]ƒ] oju ‹fnÊ Íç³q] á^³ŠÞ] Ù^³%Û³i
!ànÏÖ^íÖ] àŠu]

Åk Z » y ¨
Z Zƒ y$
„ { z Ð% 1 ÄÄž c
V ZPgz Z Å F
~ ã 0
èX • ˜v Z¶g r
 ™{ •
á ]|

X „g ~ öZa Å ] » ( 0z ]u ) ¤ {ž Zƒ x¤
b§ÏZ X I{g ~ kZ ú 1 gz Z ñ‘{

D ™C
Ù ª p Ö Z {)zh‡Ÿ àn› gz ZáçßŠÚ ªÛu žì HG~ KÆ y*s îq
Z ä ã šZ á Zg
E
E
Yb
~g *
¸X Š
c
å Ð v W~zgŠ Ëžì @
™ª
ÑŠ  »g éC gz Z HÈÐ Zƒ™ 5à ã 0
gz Z èž•
: c
â•
Û (q
ZÐ 9
 oÏZì Y A »¯ÅòŠ W

9
( 14 : èE.Wg {gÎ ) X …õ^Þø àûÚô tõ…ô^Úô àûÚô á$ ^røÖû] Ðö×øìø æ …ô^í$ ËøÖ^ûÒø Ùõ^’ø×û‘ø àûÚô áø^ŠøÞûŸôû] Ð×øìø
™VY ̃gz Z ì 7Y »g Z » yzg Z e { z ì c
Š g¦ » »g Z T~ g à Z L Z ä v Z¶g xzg *
Ññ -III
ä v Z¶g x‰ZdŽ ì { zŠ Z%Å *
ÑñÉ 7Ì?Š k^ðÃ6kZgz Zì s ÜÌÆ mÀtž Z

X Š ) ¿!
w z Z { æ WÔ! ¸ªì è~ bÑÅ ~š

( 12 : yëñ{gÎ ) X àõnûÓôÚ$ …õ]†øÎø oûÊô è÷Ëø_ûÞö åö^ßø×ûÃøqø Ü$ $ö àõnû›ô àûÚùô èõ×ø×F‰ö àûÚô áø^ŠøÞûŸôû] ^ßøÏû×øìø ‚ûÏøÖøæø oFÖ^Ãi ä×# Ö] Ù^Î
X c
¯W~ y ko ¢ÃkZ ä ëQÐá ÜÆ} g ÇÃy ¨
Z ä ë H Za ï

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

$ vžÜi Z ZgxŠ WxŠ™ Za ª[ 7 o‘}i ñZ b
Š¤
çG.nF
Z ª viZžÜzª
si Z Zgy¨
ZxŠ™ ZasWC
Ù LL

gŠž0

z™g ±ZŠ ) 2Zg *z„
 Š )ž„
C
Ù ªvª
sz *i ZxŠ W±ªég Z Œ
Û gŠ ªWZg y¨
ZWx7 Z
" 1–%ZgzZC
$ è÷Çø–ûÚö èøÏø×øÃøÖû] ^ßøÏû×øíøÊø èÏ× èË_ßÖ] ^߳ϳ׳ì ܳ$ X y$
3G
ïGG3šE
hyp îªGÒ‘ZgWx7ZŠ¤
çG.nF
/
Ùª
GiE
4&Zzx Z%ñZÎ] ±ZC
G

Ù ªªZñZgzZîœE{E!ñÎîªGÒ‘zîªGÒ‘„Î*ª
6Z]ægŠ îœE{E!ZgîªGÒ‘*Š™ Za :
X óŠó ëzZ CmgŠ ~Š )i Z {ukŠ~zw¸

Æ}g ÇÃxŠ W H Za ä ~ ªÔÐáÜÆY Z b
ZA ã 0
Æ }i ªvÃy¨
Z H Za ä ~—"

*gzZì Š ) vžÜžìC
Ù ªgzZì Ð *xŠ W±ªX ~égZ Œ
Û ªWÃy¨
Zäë c
Š™QÐáÜ
Zƒ) îªGÒ‘ÃWäë c
Š ¯QX™ƒ ,@
Æy$
1ì 7%~kZ~C
Ù ªèY•D™g Ñ~]ZŠ )ÌÃ
¯Qyp
 Í ) îœE{E!Ãypñƒ3 ä ë c
]@
mÃkZ~]æ Å“
 îœE{E!ÆîªGÒ‘gzZîªGÒ‘Æ*( ZÆß »“

X »Š ëzZ CmgŠ ~Š )i Zw ¸Æ{ukŠ*
Ññì p¸gzZì ÝqªZñ~C
Ù ªB‚Æ

!ànÏÖ^íÖ] àŠu] ä×Ö] Õ…^fjÊ †ì• ^Ï×ì å^Þ^ŽÞ] Ü$
$ LL
5ÅqgŠvZ„
VØ{ŒZîÂG
•
'

 ™:X *Š™ bzg Ïzx7ZŠ¤
r
y¨
Z Z3
Wªy
WöZa Z3
W*z™ Za çG.nF
GiE
4&!
G
ó ó( xg XíŠ ) ÕZ>¨
Z ðÎyZ³iZi !
X {ukŠ~zw¸gŠ]g •
á Zï
z„
 zZ
wqkZvZì ÑZz•
'
:X éYbzg~ kZgzZ c
Š ¯y¨
Z äëÃkZ ªÅ «ËgzZq
ZÃkZ äëQ

X ~ó ó>¨
Z „ÎyZ³i Zi !
L Lw¸ÆyZì {g •
á Zs§ÅÏZgzZì 8ÓZŒZ „zž~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6 Vh^e

Ø èz+Šg¦»r
<
 ™g ZuZËZ e
Æ y Zž @
• ðâ •
Û gH' !
Ž Å®
 ¤ Z K Z6V zÈ L ZÐ W ZzÆ x?Z :Y m
Z L Z ä \ ¬v Z

» + Š kZgz Z • ë + Š ÷ùÆ V Â!
 y Z , ™Ýq Øg Å kZgz Z [ Œ
ƒ
Û » \ ¬v Z { zÐ ) g f
Žgz Z D 85 V á ] † Û Â Ù • E

äößûÚô ØøføÏûm% àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸôû] †ønûÆø Èôjøfûm$ àûÚøæø

:ì Š •
á g Z~ u 0
y WŒ
Û ì xs Zx *

X ǃ: w J¦

Ù Ð kZ { z ÂÃ+ Š { z ´Æxs Zì e ðÃ
C

X • Å b§zŠ ' !
Å+ Š

] * Z Z vŠ gz Z ÄcÅ] Ìz ] Z f Å \ ¬v Z‰'ƒ 7c™Lgz Z • à ßZŽ • { z¼ -1
x © Zž ´g y Z Zt gz Z ´g y Z Z6k

¼gz Z6yŠÆ #
Ö ªÔ6t z •ÃÔ6V ¤•
Û Ô6x?Z :Y m
Z }

Ìt Ð ~ V Â!
„ y ZX ì ~g ZŠ) f ~g ø *
Ñ OÃx © Z ñƒØŠÆ y Zgz Z • ï Š „ \ ¬v Z sÜ
: c
â•
Û X ˆ~Š <Ñ~y
WÃ"
# v Z wÎg~y
WQX ì Ãõ Ã t Ü Zžì
ø ^ßø×ûÃøqø Ü$ $ö
D 18 V ä n $ ^ q E ^ãøÃûfôi$^Êø †ôÚûŸøû] àøÚùô èõÃømû†ô•ø o×FÂø Õ

û 6i §q
ZÆ+ Š HÃ\ Wä ëQ ™

X ì w‹)<ÑÅ "
# \ Wn kZì 7]t5gz Z ðÈÆ\ Wèa gz Z
wÎg Z}
ÚzÄ Ÿ Z Å+ Šžì t •
Û Ú Z~ V âzŠ% Zì pëÆ + Št X ì ÅI b ˜ Zgz Z q
Z

Š•
Ûq
ZÆ #
Ö Zgz Z + Š » Z}
wÎg Ô + Š » \ ¬v Z • M
Èë }X ì $
Ë ƒ s§Åƒ
 yZ#
Ö Zg z Z

ƒ 7s§Å#
Ö Zgz Z s§Å Z}
ì $
Ë ƒ s§ÅwÎg sÜÚz Ä Ÿ Z ÅIžZ
 + Š »h
i }
^÷Ënûßôuø Üønûaô]†øeû]ô èø×$ Úô: c
â•
Û ~ u 0
y WŒ
Û X$
Ë

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

,ÅV Â!
Å+ Š

X • Ånõ 0
' !
Å+ Š

[ ZŠ W -5 N Zw -4 ] 5 ç -3 ] ZŠ „ -2 Z
• -1

: • 9õ 0
KñKñQ Åq
ZC
Ù ¹ !
™hgÃ[ ZŠ WÐ ~ y Z

y Z Z6V ¤•
Û
y Z Z6VßÎg

(2)
(4)

y Z Z6\ ¬v Z
y Z Z6îG
0;XÅZ Ã

y Z Z6]y
Wx-

Š ˜ (5) e (4) { izg (3) > 2i (2)

‚ñ ^ÏÂ
(1)
(3)
(5)

l]•^fÂ
i ú (1)
l¡ Ú^ ÃÚ

{)z t : b ï }] 5 穬 (2)

] 5 ç à â (1)

6ä Îx Z²Z h*
» ~g »$
6Ë (4) ª
 Z°gñZgz Z} ×b !(3)
6ä ™uF
xs ZÆ y ›Ë (5)

' !
{•gz Z j §gîi Z (2)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

h]••
t Ü Z (1)

gñZ CÑ ç (4) gñZ äÓ (3)
:•˜r
 ™g Zu Z Ë Z e s Ü'Æ,Ñ !
{gÃè

ÆmôZç O X ƒ: ¨
 ¸Ž 7„ì + Š |gŠ + Š { zX ì L e„Ð g ± ZÆ]¡K Z + Š L L

Çq _Ð w Å} ÒúÆ6 ¤'` @
X å môZ + Š { z ¶ã ZxÝZ Å + Š T~ òÝgzŠ

( + Š ] ] _ 92 m ) X ó ó¶y úg 0
~ â ¤'

à³³m‚³³³Ö] á]ZLX ì { z µ Zß Z °ž 6ì + ŠÉ 7<
Ø è ¡xs Z¤
Zgz Zì L e„x ÂC
Ù ž Zƒx¥ L L

Íz ZÐ V~ f } g øÐzz ÅòÝ! ‚ÎzŠ ÅVz môZ w2t X ì g »gŠ„ÃkZ ÂX X Ý¡‰Ÿ] ä×# Ö] ‚ß³Â
Âì @
ƒ [ ¦Z
 gz Zì @
ƒ + Š Âì @
Ĭ
¸Z
 xs Zž Vƒ HB‚Æ x ³} (~' ¶ˆƒ

( ò s Z^gz Z:Z •®
 ) 186 m )X ó óì @
Y {g <
Ø è sÜ
: • }' !
zŠ ä r
 ™Ë Z e ~ ] ª“y Z
t•
Û y xgŠÆ<
Ø è z + Š (1)

7] •
á gZ¦
K Z K
 n !
6V Â!
V âzŠ y Z ë X 7+ Š ì @
ƒ<
Ø è { z ƒ : ¨
¸ Z
 xs Z (2)
X •D™

?ì t•
Û y xgŠÆ <
Ø èz+ Š H

Ô • ˜h
'
× r
 ™g Zu Z Ë Z e~} g !
kZ

1™sŠ Zá » <
Š
Ø è ÂÃ+ Š gz Zì ê Š g Z Œ
Û n ç PRIVATE ˜q
Z » Ï0
iÃ+ Š ‚f h
]
L L

gŠÉ ì 7¦

Ù <
C
Ø è xs Zèa X ì 7„
 gŠg¦t ì Š
ƒ t Zgg¦¸ » <
Ø è ~ *Š ~g7 X ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4ŒÅZˆ â Pžìt { zì @
•] G
Z
é5šG3E
½ Zg¦Ž Ð ÂÆ <
Ø è X Ý¡‰Ÿ] ä×Ö] ‚ß àm‚Ö] á] ì + Š ÝZ

Zg7 Ÿ » » <
Ø è Âñ Y à ™ ~È 0
Å]Ñ çxÎgP gz Z „Š x •Z Åe
Š ˆxÎgP •ÆZ
•y Zgz Z

X ì Ð „ Ï0
i ˜gz Z —Ô C Z f Åy ¨
Z m»xÎg y Zgz Z Š
ƒ

} g ø ~ ~tg
Š q Z {íŠgz Zˆy WŒ
Û } g7 Æ} g7 žì zz ¸ 7„ì <
Ø è xs Z ~ pkZ
92 m ) X ó óì ðƒ w E Z ó ó+ Š L L b ˜ Z ÝZÉ Zƒ 7w E Z ó ó<
Ø è L LÂÌ(ËnƨÅ+ Š

( + Š ] ] _! ‚g

spÐ ZwÅ ÏZgz Zy Z Å Z b
ÅkZÆ™tÏÇgz Z ÇÁ qz q _Ãv Z sÜžìt v Z + Š L L
¦½ Z z ~Š ZÐZ L Z . _Æ <Ñ ðƒ ~Š Å ÏZ gz Z Æ ŸÆ ÏZ Ô y â ‡Æ ÏZ sÜñƒ D ™
X ó óñ Y c
Š «ÃÏ0
i ~g7 ~ ®
 ¤ Z ï» ÅÏZ sÜgz Z sÜvŠ p Ö !
X ñ Y c
Š x •ZÃ] 5 ç

( + Š ] ] _! ‚g 92 m )

kZ™y â Çq _Ã] Z f Ë Â+ Šžì t { zì Ht •
Û Ž y xgŠÆ <
Ø èz+Š ä r
 ™ Ë Z e c
Í
4ŒÅZ ˆ â P <
X ì x *
» ]Ñ ç z e
ŠˆxÎg P gz Z Z
• C é›G3E
Ø è gz Z ì x *
» ä ™®
 ¤ Z ï» Å

ß i ßZ ] !
t Âq
Z pX ì Å ÒÃÅ ä Œ] !
~ ñ Zc HŠ á { ä r
 ™g Zu Z Ë Z ep ¤
Z
Æp Ö Z y Z ~ ¹Ã ( \ ¬v Z Y ¶
Z )Ð , ™„0
¶
ëÅX•žÌ‡ ¢¼ ~ kZ}uzŠì

X • ñ ƒ y Ò V- p
X ga„ÛÖ] æ è×ÛÖ] !ä×Ö] äe ‚fÃm^Ú ÄnÛrÖ Ü‰… !èÂ^_ÖZ : á^m•]` àm‚Ö]: ~ ‚rßÛÖ]
Ø‘Ÿ] !äÏm†_Ö] !‚ÏjÃÛÖ]:ga]„Ú` ga„ÛÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X Iz<
Ø è :+Š :~l^Ç×Ö] |^f’Ú

ÔèÔIÔ<
Ø èÔS:+Š :/W}•
Û
X SÔIÔ{oM WÔ+Š :<
Ø è
RELIGION Ô+ Š

:~ •…çÛÖ]

Xì ~Oxford Pocket Dictionary
Religion: System of faith and worship Human recognition of a Personal
God ertitled to obedience.

ñƒ äz Ìn Æ 5 ZŠ Z Å pq
Z p Ö Z ƒ
 t RELIGION gz Z <
Ø è Ô IX + Šž Zƒ x¥

~ pÆ + Š ~ y !
i zŠg Zž Z
 ì Ù{ Š c
i  » + Š ~ y !
i ! ²% Z X • D ƒ w E Zgz Z •

y xgŠÆ <
Ø è z + Š ~ w qC
Ù »r
 ™Ë Z ež Š
ƒx¥Ìt Ð kZ X ì w EÑ ZM Ì » <
Ø è

X • ÌsŠ Zá~ : Wtžìt§ ZzÉ ì 79't •
Û

4ŒÅZˆ â Pžìt { zì @
Å kZ Â Õ Z Z
•] G
é5šG3E
½ Zg¦Ž Ð ÂÆ <
Ø èL ž
L It » r
 ™Ë Z e ¹ !
–}Èt » <
Ø è ÂBŠ/ W}•
Û ) ì Zƒ äz n Æ pŠ zö{gÃè Â » <
Ø èžì 7tzz

~„Z
 ~ \g- žìtzz ÅkZÉ ( ì x *
»]Ñ çz e
Š ˆxÎg¼gz ZZ
•¼ { zž ÇA 7Zƒ
Vß Z z ä ™] gz Z ‰ ñ Î} :Ƭ6V Â!
Ϲ Р+
Y Å Ggz Z Zƒ äz [ zZ Qz

x Î" ä VÍßgz Z Ô Zƒ Za ¿zg s ÜÆ G Â, 7ã ™“
 ZŠ'{ .6V : c
gŠ gz Z ] îK Z Ã

X c
Š™Š zöJ
] â Îg CÑ çz IèP gz ZZ
•P ¡Ã G

] !
ÃsÐ c kZ w q¾X å Hiz ˆÐu K Z ªZz ä GèYì Ìû.
Þ ‡¿Šgt s ÜÆG

™Š zöJ
] â Îg zZ
•P nä Vß Z z \g- Ãx|Æ RELIGION gz Z IÔ <
Ø è Ô + Šžì âZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1™n ç f
Ç Z6gz Z ˜ » ¿q
Z ä VrZ Ã RELIGION ‰ ƒ g UŠp~ ] 5 ç ¹ !
gz Z c
Š

ÀF
6gîx ¬ » RELIGION n kZ Ôì w EÑ ZM ÌÂ » <
Ø è n Æ Iz + Š ~ zŠg Zèa

X ì @
Y H<
Ø è

Š zöŽ n~ ÂÆ RELIGION ž Hw ìt ä r
e
 ™Ë Z e ~ q n Z Å r
 ™ ~Š zŠñn kZ

Ì~ V â ›èa gz Z X ì ÌsŠ Zá » + Š  » <
Ø èž ; g: w ìt gz Z σ Ì~ <
Ø è Â { z Ôì

ƒ ÌG @
'
h
× Åw ìkZ Z®ì ‚
gg¦Š zö„ ( Z »<
Ø è z + Š ~ÇÅ[ fŽ ì ŠŽ ñ( Z¡q
Z
:èYì 79*
™w ì ( Z »r
 ™Ë Z epX ˆ

X Zƒx¥Ð Vß Zjƹž 6ì ÌsŠ Zá »+ Š <
Ø è Â~ V â !
i V âzŠ zŠg Zgz Z ! ² (1)
Ü z kZž Z

 • ‰ ƒ w ‚ ÎzŠ ã ½ñƒ µ Zz e
Š zö n~ x|Æ RELIGION Â (2)

m{ È » + Š V Œ X å @
Y ¹ RELIGION ̉
Ü z kZ Ãxs Z X ‰ì‡ÌZ ‘ÓÅV â ›

X c
C *
™¬ Ï0
igz Z b Š x •Zu] 5 çÔ *
™¿. _Æ‚ Ÿgz Z i§
X • ˜691 mÆ+ Š ] ]_ -2

Á qgz Z ÏÔ q _Ã} g ZŠ Z c
•q
Z ~ T] §‚ Ÿ ågz Z Ï0
i x  Zg7 q
Z • pÆ + Š L L

. _ÆÆ Ÿgz Z y â ‡{ Š™Ç *
z ~g Y c
{ Š™ «Æ kZÐ spÆ Zwgz Zy Z Å Z b
ÅkZ™y â Ç
X ó óñ Y Ŭ Ï0
i ñƒ D ™®
 ¤ Z ï» Å ( } g ZŠ Z c
) •kZ

¨Ð < Z + Š å ò Zg~^6Š ã
ÅS q Å { •
á Š !
Ž Ãx Â} g7 kZÆ „ •
á Š !
V Œ kN Š Z åE<XÅL L
X ó óŠ
H

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ã ™¬ Ï0
i . _Æ Tì c
C Ï0
i x Âgz Z ] §‚ Ÿ ò Zg ¨
_ »+ Š ä r
 ™g Zu Z Ë Z e V Œ

q gz Z *
™¿6kZ gz Z *
™¬ Ï0
i . _Æ kZ gz Z ì q gz Z Ï0
i x Âgz Z ] §‚ Ÿžì C
Ù ªX ì

X • ˜696 m+ Š ] ]_ -3

Ô Ç- » ¾y â ‡Ôì žS q Ôì yÃÁ q Ôì y à q _žì @
™c Ð kZ ~ ÝZ + Š L L

X ó óǃ {Òú » kZ yÃÔ ÏƒW ZzÆ¾Ô ÏƒÑzg b§¾S q { zgz Z Ï- žè%

q ~„q
Z ÂM WX ì c
C ~ pÆ(CONSTITUTION) M WÃ+ Š ä r
 ™g Zu Z Ë Z e V Œ
Ð }uzŠq q
ZC
Ù Ð ~ y ZX • D ™¿. _Æx ÂkZ vßgz Zì @
Y Hì‡x Âq
Z6Tì

Xì B
g |Z]

X • ˜695 m+ Š ] ]_ -4

~gzŠ Ë~ kZ X ì ; g „ q
Z » wÎg z Y m
Zƒ
J
"
# ·]|Ð x?ZmxŠ W]|+ Š L L

wz 4
ÔÀ5 X ÔB‚Æ © Âï» y ZZ 6\ ¬v Z X ì „ q
Z + Š » ƒ
 X Zƒ 7µ Zz t•
Û ðà ‡ Ì

]y
Wª c izŠ z ¼
 gz Z Zwz Z b
Ô [ Â [ ˆÔ íz•Ô ]> Zˆ ‡ gz Z y ZZ 6Y m
Z w ‚g Z gz Z Ã

X ó óì ÇÏ„ zì v Z sÜÇÁ qžy Z Z6] !
kZgz Z y Z Z6w Zj Zx Óá Z z ä W7~

X• ~Š™ï•
á Ì' !
+ Z ϹB‚Æ kZp•ØŠ ÂpÆ M WÃ+ Š V Œ ä r
 ™Ë Z e
X • ˜ ñƒ D ™s
 Ÿz696 m„Šp{ zX 7„ mðÃÐ q çñÝZ »

' Ç- »¾y â ‡Ôì žS q Ôì yÃÁ q Ôì yà q _žì @
™cÐ kZ~ ÝZ + Š L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ó ó ÕZ
6V ¤•
Û vŠ { z ´Æ x?Zm Lƒ ]|Ô *
Ñ y ZZ 6V1 — ‚ Ô *
Ñ y Z Z 6Ëg z Y m
Z— ‚ [ Z

7„ mðà ÂÐ q çñÝZ ñƒ ñ C Æ r
 ™g Zu Z Ë Z e » V Â!
y Z *
Ñ y Z Z6k

¼Ô *
Ñ y ZZ

 ™g Zu Z Ë Z e
È»tkZ År

g e Å y WŒ
Û [ Â K Z Ž ì 1Ð r
 ™ ~Š zŠñä VrZ { z ì c
C pŽ » + Š ä r
 ™g Zu Z Ë Z e

: • ˜ ~ ] q ˜ Z ~Š ã

X ì @
ƒ w E Z~ V sZ+ Š Â~ [²x¯ L L
ÃkZ Ô *
™w E Z {C
Ù ‡] ¸K Z6kZ Ô *
™g66®
 ¤ ZÃ}uzŠ Ô ð Zzg V â •
Û z ã ZxÔg Z M Z z„

(1)

Æ kZ ™[Š Ð «z„Æ ËÔ *
ƒ% Z •Æ ËÔ *
Yƒ ’n Æ ËÔ #
Ö }
Ô ÏÈ Ô ®
 ¤Z

(2)

X ]Š ¬z Ìg Ô Iz Si §Ô y â ‡z <Ñ

(3)

X *
¯% Z ,@
gz Z xÝ C Z


™w Jª
f ~¨ £

Ô' õÔê Ô ] Ã kÔ!$
Ô ¿z Z b
 (4)
~ ‚f ! ²Ât vŠ p Ö !
c
• ] Zg¦g e ~ Š ã
Å + Š žì C Yƒ ãZ z ] !
t Ð ] ¬y Z

: ì @
™ ã ) F
Å] Zg¦~Š ã
g e

X Ð s§Åg Z M Z ~ f ˺z„
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(1)

X Ð s§Å à Zz ä Y ÌÐWÆg Z M Z r
 ™ÏÈ gz ZéÔ ®
 ¤Z

X ñ Y Å ~È 0
ÅTi §gz Z‚ Ÿz {° ‡
X Zwz Z b
gz Zêgz Z' õ

(2)
(3)
(4)

D ™w E Z ÃÂ kZ 6gîZ [²I Z n Æ }uzŠ Lgz Z n Æ q
Z LÐ ~ ] Zg¦4 Z

: Ì— { Š c
i ¹ ¼ gz Z ¸ : s ™ b§ ~g7 ] Zg¦Æ [ ²0Æ gñZ Vzg e y Zèa 1X ¸

c
Wy WŒ
Û Ô e0: Âk˜ Z »„x  {° ‡ !
Ët gz Z X å @
Y c
0
x · Z ~ w E ZÆ Â kZ n kZ X ¸

K Z ÃkZ gz Z Hw E Z n Æ ] â |³z ãZ z Ç !
™ 0
 o n Æ A L Z ÃÂ k Z ä k Z Â
ƒ
Ð Y Zb
Zg e I FÅTì @
™ÏÒúÅx Â} g7 q
Z + Š Â~ y !
i ã WŒ
Û X 1 ¯ b ˜ Z mº
X ì Cƒ

X dZg Z M Zz S q

(1)


 ¤ Z zt~« £ÆS q (2)

X ¶ WZk
iÆ S q kZŽ ¿z„x  { z (3)

~ lZŠ 0
Å]z Œ z Éu c
~ AÆ®
 ¤ Z z ~g ZŠ Ãz Åx  kZÐ s§Å dZg Z M ZŽ ] à k (4)

w1 + - Z }gz Z6xg X pLÔ6xÎpLÔì @
™6xzŠ z w z Z pt : Z » + Š  Ly WŒ
Û X ñ Y ~Š
Xì ©
Š Z%É Z b
Z Vzg e L Zx  Zg7 t ™

X • ˜6153 mÆ[ Â ÏZ
w e w1 Å[²I Zt ~ TX ì @
™w E Z ~ ] â |4 Z d
Œ
Ûd
Œ
Û ÃÂkZ y WŒ
Û ÂJ
V Œ L L

gz Zì @
™w E ZÐ wÅ b ˜ Z ì Y q
Z Ã+ Š  { zž • Ù Š ëˆ Æ kZ pX åÙ~
w J~g ZŠÎ â •
Û z®
 ¤ Z ÅkZÆ™tdZg Z M Z » Ëy ¨
Z ~ Tì ©
Š Z%Ï0
ix  ( Z q
ZÐ kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

» x Å Z gz Z ¹ FÔ ] ³6~g ZŠÎ â •
Û Å kZ X } ™¬ Ï0
i •Æ 2 Z ¸gz Z ' Š zuÆ kZ X á ™

ì Y + Z b ˜ Z ðÃ~ y !
i ËÅ *Š „ ¸X } g eÐ Zwgz Z ~g Zpz ª
f 6ã â •
Û *
ÅkZgz Z Ôƒg Zzy Z

pX ì Š
Vd
Œ
Û Æ kZ J
u Ë STATE Â »: â i { ŠŽ ñX ƒ ~z q6x Â} g7 kZŽ ì 7
X ì g »gŠ Ýzh
'
× nÆäƒ ~z q6Š zu ~s} g7 Æ+ ŠÃkZ ÌZ

X ì Zƒ w E ZÐ wÅ b ˜ Z ÏZ + Š ~ ] c
Ws f ø

áø çû ßö mû ‚ô mø Ÿø æø äü Öö çû ‰ö …ø æø äö ×# Ö ] Ýø †$ uø ^ Úø áø çû Úö †ùô vø mö Ÿø æø †ô ìô ŸF û ] Ýô çû nø Öû ^ eô øŸ æø äô ×# Ö ^ eô áø çû ßö Úô çû mö Ÿø àø mû „ô $Ö ] ] ç ³×ö ³iô ^ ³Îø
D 29 V ä e ç i å … ç ‰ E ! áø æû †ö Çô ‘F Üû âö æ$ ‚õ m$ àû Âø èø mø ˆû rô Öû ] ] ç _ö Ãû mö o j# uø hø ^ jø Óô Öû ] ç iö æû ]ö àø mû „ô Ö$ ] àø Úô Ðùô vø Öû ] àø mû •ô
x- ª ) ]y
Wx- : Ô D ™7tdZ gÇu Z zÃkZ ª ) • … â Ãv Z : vߎ Ð ~ [  I Z
gz Zì c
Šg Z Œ
Û x Zwä wÎgÆ kZgz Zv Z Ε … â x ZwÃVzq y Z: • … â ÃY Z 4 Z x- gz Z [ 4Z

X • g™0L ggz Z , ™ ZŠ Zt b
ÐB; { zžJ
V Œ z™k
 Ð y Z Ô D ¯ 7+ Š C ZÃh+ Š


û * * öø ø
* ö ^ìø*] oûÞùô ]ô äüe$ …ø Åö‚û³nøÖûæø o³‰Fçû³Úö Øû³jöÎû*] oû³Þôæû…öƒø áöç³Âø†û³Êô Ùø^³Îøæø
!•ø^ŠøËøÖû] š
ô …ûŸ] oÊô †øãô¿m% áû]æû] ÜûÓßmû•ô Ù‚ùô føm% áö] Í

D26 (àÚçÛÖ]E

t }žì sp= Ã[g L Z { z} g å [ Zgz Z Vƒ ê Š G „ Oà .ñkZ ~= z hg ¹ä yú•
Ûü

X û } Š™ Z9:Š Y~ o c
} Š w$
: + Š Zg v

ž L g 7µ ðÃ~% Z kZ ˆ Æ p
g ~ ÃÃy Z X • ð W] ¬ÎÅ .ñz yú•
Û r~ y WŒ
Û

Zž åt I » yú•
¤
Û X ì c
W~ pÆyÕx Âgz Z „
 c
gÉ X ì c
W7~ pÆ <
Ø èŠê+ Š V Œ

Ü ß Z ò Zggz Z S q ÅÅ Z•

Û‰
Ü z kZ Ï0
ix ÂŽ Ô Ç ñ Y w$
à Z ‰ ƒ [ x »~ uL Z .ñ

V zŠ ã
~uzŠ „ Ç !
x  ZuzŠ  c
(ÅkZgz Z Ç ñ Y 9 ZÐ a
{ zì ; g ^6VzŠ ã
ÅxÎg z 2 Z ¸
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X Ïñ Y ’ *Z$
~ ox ÓÉ Çnƒ: „ ì‡x  ðÃÐ }u Â7c
ǃ ì‡6
D 19 ! á ] † Û Â Ù • E !Ýö¡ø‰ûŸôû] äô×# Ö] ‚øßûÂô àømû‚ùô Ö] á$ ]ô
X û ì xs ZÝZgŠ Â+ Š q
Š 4
Æv Z ü

D 85 V á ] † Û Â Ù • E

X û Çñ Y H: w J¦

Ù { zÐ kZ Ç} ™lˆ+ Šgz Z ðà ZÎÆ xs ZŽgz Z ü
C

D 33 V ä e ç i E ! øáçûÒö†ôŽûÛöÖû] åø†ôÒøçûÖøæø ä´×ùô Òö àômû‚ùô Ö] o×øÂø åü†øãô¿nöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ôæø p‚FãöÖû^eô äüÖøçû‰ö…ø Øø‰ø…û*] pû„ôÖ$]çøaö

6+ Š ½} g7 ÃkZ { zž @
ì 5B‚Æ h+ Š gz Z ð Ég 9ÃwÎg L Z ä Tì „ v Z { z ü

X û ƒg ZÍ *
„ Ht ÃVß ZE ™uÑp ¤
Z} Š™¨
¸

D 39 V Ù ^ Ë Þ ] E äô×# Ö äü×% Òö àömû‚ùô Ö] áøçûÓömø æø èßøjûÊô áøçûÓöiø Ÿø oj# uø Üûâöçû×öiô^Îøæø

X û ñ Yƒ » „v Z* !
+ Šgz Zì g: ¹ !
ŽžJ
V Œ î Y} ±Ð y Z ?gz Z ü
ø á^øÒø äüÞ$]ô åö†ûËôÇûjø‰û]æø

ø eù …ø ‚ôÛûvøe xûfù ŠøÊø ^q÷]çøÊû*] äô×# Ö] àmû•ô oûÊô áøçû×öìö ‚ûmø Œ
Ô
ø ^ß$ Ö] k
ø mû*]…ù æø xöjûËøÖû] æø äô×# Ö] †ö’
û Þø ðø«qø ]ƒø]ô
ô
ô ô
ô

!^e÷]ç$ iø

• ì gƒ 4ZŠ ~ + ŠÆv Z ` ¯gŠ ` ¯vßž 1N Š ä ?gz Z _ƒ ‚ ìgz Z ˆ WŠæ Åv Z Z
ü

X û ì Ñ Zz ä™s ç Z ({ zX z™„
 ZpgŠ Åg ¦

gŠÐ kZgz Z zz£Å[g L Z [ Z Â

X ó óì Š Z% ÉV î U igz Z ¹ Ü Z Ô ~ÃÔ ~Š OZ x Ó L Z Ï0
i x  Zg7 Ð + Š ~ ] c

 yZ
X ( ²˜ Z ~Š ã
g e Åy WŒ
Û 155 m@
152 m )
h ]çq

» TX ì b ˜ Z K Z Åu 0
y WŒ
Û w– Æ y Z pV Zv0
{gÃèžì Hs Z ‹ZŠpä r
 ™ ~Š zŠ ñ
X ì 9pt Ðg ± Z ¦Ñ c
~½ Hžì 9 Š …[ ZX å7~ V1 ²g¦

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

kZ sÜs§Å i Wžì { °‡ » ¹t gz Z Ô Zƒ i W Z®ì 7pÇt èa Âì m» ¹J
V ˜

gz Z ì e¢
i §È » + Š ~ 6 @1 •e
WèÑ qƒ: e¢
Š Z%|Z
 Ð , ™ cg ‰
Ü z

9*
™g ( Z p~i W™hgÃ|6Y ¯ Å° Z ¸[z ~½:X ì eÌ*
™p»®
 ¤ Z ~ 7 •e
W

Xì 7
}~ u 0
y WŒ
Û B‚Æ s
 Ÿz Â:ì H™f ä r
 ™ ~Š zŠ ñž 6p( Z » + Š Âñ Y ¬ Š ƒÑ

X ~‚Ë„:gz Z ~ g
Š q Z {íf:ì gÃè

" { z • G q Z ºZ pk˜ ZŽÆ + Š ä ( r
 ™g Zu Z Ë Z e ~ q n Z Åy Zgz Z ) r
 ™ ~Š zŠñ:

Š䙂~ y x ™ V âzŠ y Zžì C Yƒh
” { Š c
i Ìgz Z6¯ kZ tt Qgz Z X • ?Š š gz Z Š ã

X ì 7Ì¢
 &z q ZÐ }u

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7 Vh^e

+Š#
Ö ‡ Zg¦»r
 ™g Zu Z Ë Z e
ØŠÆ y Z ë ñƒ D ™ÃsÐ o Ý ZvŠgz Z 6f g _
ZÆ r
 ™g Zu Z Ë Z e ~ } g !
Æ + Š g¦

X ì 7à {Ð „ ZeÌ{ z • Ù ŠÃ+ Š #
Ö ‡ Zg¦ñƒ

X ì Hw Ñ+ ZÐ e
WkZ nÆ+ Š #
Ö ‡Zär
 ™g Zu Z Ë Z e
ø nûÖø]ô ^ß÷nûuøæû*] pû„ôÖ$ ]æ$ ^u÷çûÞö ä´e o‘
öø ø ø
]çÛönûÎô*] áû*] oŠFnûÂôæø o‰FçûÚöæø Üønûaô]†øeû]ô ä´eô ^ßønû‘
$ æø ^Úøæø Ô
ô # æø^Úø àômû‚ùô Ö] àøÚô ÜûÓÖ Å†ø•

D 13 V p … ç • å … ç ‰ E !àømû‚ùô Ö]

} Zì Š
HkzŽ gz Z à ßP â¶Å¤z ÅT„ z + Š ½i Z HgHä ë n } g v! V â ›} Z ü
X
P-4Z'Z ä ë¶Å¤z ÅTgz Z +
X û z™ì‡Ã+ ŠžÃ}
ð gz ZÃ öP\ñgz ZÃêG
Y ~¾Ñ

: • ˜ ~ˆ

:}]|Ô .ñ]| Ô • Z'
Z ]|Ô b â]|ä \ ¬v Z + Š Žž •t ž Ü » c kZ L L
E
Å
4
5
4
E
5
G
E
G
+ Š kZ åÑ » w z 4
Æ kZ c
0
Š6"
# ·]|ÆÔ Z z è Z ?{gz Z å Hw i *
6x?Zz > }Z

w!
+ Š ª ( z™ì‡Ã+ Š ) àm‚³Ö] ]ç³Û³nÎ] á]ž c
â•
Û ~} •Œ ZÆ e
Wç O X f Îzx ªw!
»v Z

Ãx » ËÔ ñ Y HY»gñZ x ÓÔ Vƒð ] 5 çx Ó. _Æ X ( hS q Å \ ¬v Z ) + Š X ƒ Ç *

Z
J
 X ñ Y H: s ZžZñuÐ kZX ñ Y Hti Wzg Uï»Ãv Z » ¶Šg Z Œ
Û^
Y *
z^
Y Ô w 'zx Zw

w ‚g Z Ô kz w Z 4ZŽ @
ƒ 7Zg7 Ñ » x ªÆ + Š J
‰
Ü z kZ Cƒ 7Ç *
nw q ]gßt ~§ Zz% Z
( 94 m+ Š ] ] _ ) X ì ÑÏ ‚ Z z ~Š ã
»Ëgz Y m
Z ƒgz Z Ã

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ì‡#
Ö Óòs Z F
6x Âò s Z ~‘ ´ ËZ
 Ïñ Y ªÇ *
Ü z kZ Õä) w q ]gßt ~§ Z z% Zgz Z

X •˜r
 ™Ë Z eŠpž 6ñ Yƒ

V•
á ÃÐ ïŠ ð@n Æjgz Z x ªw!
Æ h+ ŠÆ kZgz Z ~—uÅßÆv Z { zžt } Š L L

gz Z²+ - Z Z/Z + Šg Ö Z Ô + Š #
Ö ‡ Z Ô [grX • ] q ˜ Z Ï ‚ Zg e Åœy WŒ
Û n Æ kZ Ôƒ
'gz Z ^nø×ûÃöÖû] oøaô äô×# Ö] èöÛø×ôÒø áøçûÓöjøÖôX ì ðƒŠg Zz b ˜ Z , v 0
Z~ ~
q
å tg
u

gz Z:Z •®
 ) 109 m ) X ó ó[ zZ òs Zgz Z ò s Z x  f ÎÔë Z #
Ö Óx ªX • ] Z¨ûx ¬ &

( òs Z^
h ]çq

»+ Š #
Ö ‡ ZÃVz9x+Zßz Z õ 0
~ kZ w– Æ y Zì Hw Ñ+ ZÐ e
WTä r
 ™g Zu Z Ë Z e

… õg @
p Zƒ ¬» ä™ì‡ë Z #
Ö Ógz Z ä ™ 0
'[ zZ ò s Z6RäÓÃy Z vŠ p Ö !
X Zƒ ¬

X 7w ®ÒÃÌðÃÅä™ì‡#
Ö Ó Ð+
Y Åy Zžì C C

6¬Š Z •
Û Z ‰Ð ~ Vß Zz yL ZÆ y Z ñƒ y ›Š Z •
Û ZP sÜÐ ~ x ¸Åx?Zm b â]|
ŽQ c
Š™t¾Ãx ¸•
Û »Ð ]g ŠK Z ¡ä \ ¬v Z X n ™: ì‡îG
0;XWÅZ #
Ö ÓÐ ÒÃK Z { z X ì g ì‡

Åx? Zm .ñ]|X ¶„g: „ ]gz¢ÅúÅ#
Ö ÓËž ¶¾âZ „ Š Z®Åy Z¸ y ›P
X Cƒ ì‡ Hë Z #
Ö Óåo: åàðÃ: X ðƒ ] Ãz ~•y Zy

1 V Z6y • W{ 0
iÃ\ W ‰ 0 ÔŠÆ y Y Š· X ¸ vßP á Z z ä Ñ y Z Z6x?Zm}]|
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì $
Ë ƒg´ù ÒÃÅä™ì‡„
 c
gz #
Ö Óòs Z~, ZX Š

œô Zz š gz Z ~gÅðÃÅä ™ì‡#
Ö Óòs ZÐ +
Y Å/ ôgz Z ~
 Ñ IÐ ]ó~)(l
Âðƒ ì‡îG
0;XWÅZ #
Ö Ó~ {gëÜ æ X ~ 7*
™]ó Ug6 ‰ ƒ9 gŠÆ y Y Z
 l WæX ì Š ®
X ¶~0
z Z}
¾¡{ z

ÂÐ kZ X σ 㠙Р„ Y Z’Z ÂÒÃn Æ ä™ ì‡#
Ö Óžì @
Y c
ŠÈt Ò Z 6] !
kZ ~g ø
ug6Vð Z’ Z¤
Zn ç Âz™ì‡ë Z #
Ö Ów!
ªƒ Ç *
w!
+ Šžƒt ¬Z
 p7g ï Z …

X ë 7 *
™ Zg7 ¬ÃkZ ƒ: ì‡w!
Ö Ógz Z ñ Y
#

: • ˜ Z®• D Cg±¸™ƒg6Ìr
 ™g Zu Z Ë Z e

y ZZ „ á Z z yÆ y Z 6( x?Zm b â]| ) ]
å ÀWžì @
ƒ x¥Ð ä ™'D
~ œy WŒ
Û LL

u 6VèZPžì eX å ; g Z h Z „ 6¬{ z ¶Å 7w Jh]úŠ ä d
q
Z Ì~ kZ X ¸ ñ Ñ
y ZúZX ÞZù xŠ † Z Ô ðƒ 7ë Z•
Û ‹ ÔA : ¶‚w q¾X Vƒ ñ Ñ y Z Z Ìvßgz Zá Zz ä Y
âñ h ‚ž¶ Š ]'
rz #
Ö / Z Åx? Zm b âpX ƒù Äg 7s§Åw2‹Z ÂVƒ:g » Z z
^gz Z :Z •®
 ) 197 m ) X ó óc
Š ™ ZŠ Z Ã>n•
Û L Z g z ZØŠ •
gz ZØŠ Î ~ Vz ]úŠ k'
Î
( òs Z
]Š „ž @» ä ™ 0
x Âq
'
Zƒ Š
c
Š ¬ž Ç} ™7tÃkZ Ì¿Ñ Zz =x ¬ž• Bëp

>n•
Û L Z { z ÌQ N 0
™: ÌZg7 ÃkZ x?Zm b â]|gz Z Ã ZŠ Z! ó k Ü Z Zh]Š Þgz Z

Ãy Z • D ƒ WO „ Ð { @ xÆ V Æ'
Åx ¦ ½ Z ¡Ž • vß „ Ä X NBá Zz ä ™ ZŠ Z Ã
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

h]Š ÞÔ Å³*
Ì]Š „žÆ kZŠŽ z !
§° Z ZÆ, L ZÆ r
 ™Ë Z egz Z Ô Zƒ: ë Z•
Û Ìµñt
>n•
Û gz Z Š
ƒ¿Zg7 6à³m‚³Ö]ç³³Û³³nÎ] ÌQpÔ ; ggzŠ „ ¹ Â*
™ 0
'ò s Z x Âgz Z H7Zg7 Ì
X Og pôЙ³*
+ Z \ ¬v ZX Š
ƒ ZŠ Z! ó

X • D ™Üp„
 gŠ ë[ Z Âñƒ 7"
U
 gŠ pñƒ ñ CÆ r

 ™g Zu Z Ë Z e Z

X • ˜ ~L‚~
ò i Zgx â Z
Ù^Î èiæ^ËjÚ èË×jíÚ ^ãÞ Ÿ ÔÖƒ æ Ý^Óu Ÿ]æ ÌnÖ^Ój×Ö ]†m^ÇÚ ^òn• àm‚Ö] ]„a àÚ •]†ÛÖ] áçÓ³m á] g³r³m
Í¡jì^e Ì×jíi Ÿ ojÖ] …çÚŸ] äßÚ •]†ÛÖ] áçÓm á] grnÊ ^q^ãßÚ æ 膕 ÜÓßÚ ^ß×Ãq ØÓÖ oF³Ö^³Ã³i ä³×³Ö]
à š]†ÂŸ] gqçm á^ÛmŸ]æ (†ìŸ] ÝçnÖ]æ ä׉… æ äfjÒ æ äjÓñ¡Ú æ oFÖ^Ãi ä×Ö^³e á^³Û³mŸ] o³aæ ijñ]†³ŽÖ]

D 27 t ( 156 ” E !Ù]çuŸ] Øñ]‡… à ‡]†juŸ]æ Ñ¡ìŸ] Ý…^ÓÚ oÊ oÊÖ] é†ìŸ] o× Ù^fÎ Ÿ]æ ^nÞ‚Ö]
JI
d
D ƒ] z ‚gz Z Zx © Z z ; ‚èY Ôƒ)Åx © Z z ; ‚Žƒ ö- + ZŠ Z%Ð + Š kZžì Z
 Zz L L

Ž VƒgñZ { zŠ Z%Ð kZžì Z
 Zz : X X ^q^`ßÚ æ 膕 ÜÓß³Ú ^³ß³×³Ã³q سӳÖL L• D â •
Û \ ¬v Z •
VßÎgÆ kZgz Z V1  ÅkZgz Z V ¤•
Û Æ kZgz Z \ ¬v Z ìt gz Z s $
7Ð s % ZÆ V kÑ

gz Z ÒÃn Æ t Ü Z xg kgz ZzÂs§Å]y
Wgz Z nZ²ZÐ *Š y Z Zgz Z X y ZZ6yŠÆ ]y
Wgz Z6
X ó óì Z
 ñ » vÐ ] Ñ q s f g
: ì ~ ã šZ b zg
èÚ^Î] ÔÖƒ æ äÞ^vf‰ èÂ^›æ oFÖ^Ãi ä×# Ö^e …]†Î Ÿ]æ éçFÒˆÖ] ð^jm] æ éçF×’Ö] èÚ^³Î^³e †³Ú] Ÿ] o³fÞ &³Ã³fm ܳÖ
!àm‚Ö]

 ¤ Z Å kZ gz Z + â Ã\ ¬v Z gz Z ¶ Š > 2i gz Z ä™ ì‡i úÃkZžt 1 Zƒ 7_¬Ñ ðà L L
®

X ó óì + Š #
Ö ‡ Z ¸gz Z Š
c
Š ¬» ä ™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ì ~ ã š Z b zg 2
áçÓm^Ú †ñ^‰æ ð]ˆrÖ] Ýçne æ ä׉… æ äfjÓe á^ÛmŸ]æ äjÂ^› æ oFÖ^Ãi ä×Ö] ‚nuçi ça p„³Ö] Ý¡³‰Ÿ] à³m• p]
!än× èf¾]çÛÖ] æ Èm‡ änÊ ÄÏm á] àÚ ä¿Ëu æ äÞ^Ò…] Øm‚Ãi äjÚ^Î^e •]†ÛÖ]æ ^ßÚçÚ äe‚fÃÖ]

Zb
x- gz Z VßÎgÆ kZgz Z V1  ÅkZgz Zì ®
 ¤ Z ÅkZgz Z© ÂÅ \ ¬v ZŽ ì xs Z + Š ª L L

Åy »g ZÆ kZŠ Z%Ð #
Ö ‡ Z Å+ Šgz Z X ì *
Ñ y Z Z6y Zì á
ðñ{ È q
ZÐ X' !
x Ó{ z g z Z

*
™„6ÏZ gz Zƒ µ Zz ÆðÃ~ kZžì *
™« ™Ð ] !
kZ Å + Š gz Z ì ~È 0
Ð j§i Z
X ó óì

Z (» y ZÉ ‰ì‡sÜ: ‘Óòs Z Z
 • vßÆ gzŠ kZ ÂÏ
ò ß W) ´gz Z „i Zg x â Z Ô @ò W]|

yÒr
 ™g Zu Z Ë Z egz Z r
 ™ ~Š zŠñŽ D C 7pk˜ Z { z » + Š vßt påÌ/$
Šgz Z g
X •f
 Š Z%r
 ™g Zu Z Ë Z egz Z r
 ™ ~Š zŠñŽ f
 7Š Z%{ zÐ + Š #
Ö ‡ Zgz Z • D ™

æø p‚FãöÖû^eô äüÖøçû‰ö…ø Øø‰ø…û]ø pû„ôÖ$ ]çøaö~ u 0
y WŒ
Û žì 7( Z Hž}r
 ™g Zu Z Ë Z e6µñkZžì e

@
ƒ { i Z0
Z » äƒ ~Š ã
ÆkZÐ kZX ì ðƒŠg Z zû%&e
WÅ XXä´×ùô Òö àômû‚ùô Ö] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àô³mû•ô
X ì ¸ÀF»e
WkZgz Zì ] !
ÂÅ„ + Š„~ e
WkZgz Zì

x Âgz Z ~Š Ì[ Â û ™} Š h+ Š gz Z e
Z@ ì 5ÃwÎg L Z ä T•
'!
] Z f { z v Z ì „z ü

Ì] Zg £Æ ß z 9X ØŠ ÌÆ ŸÆ ^
Y *
z^
Ygz Z x Zwz w 'ØŠ Ìx © Z Ô Ì<Ѫ Ï0
i
( + Š ] ] _ 88 m ) ó ó, Š™¨
 ¸6+ Š ½C
Ù Ãh+ Šgz Z e
Z@ kZgå —ž @
G ì‡
X • D ™k

’~ [ »É[  K Z

ÀÃh+ ŠÆv Z c
Ý+ - Z Z/Z + Šg Ö Z ªì @
ƒ ¥Ð 9 •e
WÅkZŠÀ»•{gΊp L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

} p~Š ã
gz Z ë Z &Æ Õz,Æ + Š ‰
Ü z à Ð TÔ *
™Ç *

 ¸6Ï0
ix  c
+ Š ÀÆ
X ì Ås
 Ÿz Å

Æ + Š ] ] _Ð kZ 3 U
X ì @
ƒ ç» ò]e
¸ c
Š °Ô w2~y
WÅv Z -°Š • ZÐ kZ i z Z
Z
J
 Yƒ 7ZŠ Z G
îSÏ$»J
‰
Ü z kZ Ìh»[g ]Š „ž n kZ X ì @
ƒ 绊û%Ì~ K

Y Å~ Ï0
i ~Š ZÐZ sÜ®
 ¤ Z Åv Z ~ ]gßkZž n kZ Ôƒ: ¨
 ¸6Ï0
ix Â} g7 + Š »v Z
X Õ Z' • D ƒºk
iÆ x ¦½ ZŽÐ N Y {g à {Ð kZÚÍ { zÆÏ0
i ã ¨
ZX ì $
Ë

I
:žt U¿Ôì Cƒ ãZz Ìy •
á Ýz ò Ó Z c
~i q
Ð Z ŃÑÆ "
# x™ Z ÑÐ kZ éS5ÅU

 ¤ Z ª /Z + Š }uzŠ gz Z ˆ y WŒ
®
Û ª ò† Z q
Z Ô ñƒ _ ¬B‚ Æ Vzq zŠ gå 8W (1)

X mz w°x Ây i Z ágz Z å» Ï0
i ã ¨
Z F
6wßÑ ZÝZÆ~0
z Z}

G
IE
4
n
.
z Ï ‚ Z, Z [¨Ygz Z kÓÉ H
gz Z š
 F
z ½Ô Vz ]úŠ Ô çG &zg Z 2
Z V ˜ ~ ƒÑÆ \ W (2)

»#
Ö ‡ Z z ]Š ÞÅ h+ Š V ; z • e
¸ z n¾ÝZ ÅËg z Y m
Z ƒ Ž • ï•
á ! õÑ ÌgñZ ~Š ã

É 94,

93

m ) X ó óì y •
á ~i q
Ð Z ŃÑÆ\
å W¸gz Zì ï•
á ̳%Ýz ò Ó Z

([»
är
 ™Ë Z eX ì Ñ~Š ã
»ƒ Å "
# v Z wÎg²+ - Z Z/Z + Šg Ö ZžnÆ ä C ¸gz Z
E
X ì c
Š ~ ò s Z^gz Z:Z •®
 ) [  K Z! Zj »Y é¨EBÄZ G
îÈZ i Z [  Åv
ò Z à z{ •
á
h ]çq

~ ! X X ä´×ôÒö àômû‚ùô Ö] o×øÂø åü†øãô¿önöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚FãöÖû^eô äüÖøçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ôÖ$] çøaöL Le
Wä r
 ™Ë Z e

X ì c
Šg Z Œ
Û Ã/Z + Š z ò† Z U% »µ[ µ;gz Zì c
¯ ÃwÎg¶Ã » ó ó †`¿nÖL L

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X • D ™y Ò b§kZ‚Åe
WkZ Ï
ò ß W) ´~ ã šZ b zg
p] ÐvÖ] àm• æ ànÏjÛ×Ö p‚a ça p„Ö] ᕆÏÖ] p] p‚ãÖ^e ^Šf×jÚ D"
# ]‚Û³v³ÚE ä³Ö糉… س‰…] p„³Ö]ç³a
^ã×Ò á^m•Ÿ] Øa] o×F p] ä×Ò àm‚Ö] o×ÂDÙ牆Ö] p]E å†`¿nÖ Ý¡‰Ÿ] àm• ça æ oFÖ^Ãi äßm• (ØnÎ æ ke^³%Ö]
ð]ç‰ àm‚Ö] oÊ Ù^Ê èÛÓvÖ] än–jÏi ^ÛfŠu ^â^m] äíŠßÖ á^m•Ÿ] †ñ^‰ o× DÐvÖ] àm•E å†ã¿nÖ æ] ÜãÖ „ínÊ
០èÏe^ŠÖ] è×ÛrÖ] áçÛ–ÛÖ †m†Ïi æ á^ne è×ÛrÖ]æ Ñ]†Çj‰¡Ö ÐvÖ] àm‚×Ö Ý] "
# Ù牆×Ö †³nÛ³–³Ö] á^³Ò

! …^㾟] ça Ý^ÛiŸ] Ù«Ú

ª h+ Š gz Z ì e
Z@ n Æ VªžŽ y WŒ
Û ªe
Z@ Ã "
# ·wÎg L Z ä Tì ] Z f „ z

v Z wÎg ª ) kZ} ™¨
 ¸ž @
ì xs Z + ŠžŽ + Š » \ ¬v Zž Š
¹gz Z 5B‚Æ + Š { ”"
U
vŠ Ãh+ Š c
} ™ ZÎg à ( y c
Š Z I Z ) y Zgz Z } Š ™¨
 ¸6Vß Zz y c
Š Z x ÓªX 6y c
Š Z x ÓÃ "
#

xÑ ³ Z » + - Z : X . _Æ2 »Æ ÕB‚Æ ä™ c™Ãy ZÆ + Š kZ } ™¨
 ¸6y c
ŠZ

y*Æ]¸¦

] ( t )gz Z X ƒ n Æ h+ Š c
ƒ nÆ"
# v Z wÎg;{ Zpì n Æ t Z¢Z
X ì „ *
™¨
 ¸ ̳»x Ó ZèYì y Ò z s
 Ÿz Å

X : ì ~ ~z ¡ ‚
Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än× Ù牆×Öæ] ÐvÖ] àm‚×Ö å†ã¿nÖ †nÛ–Ö]æ

X ì nÆx?Z z > }Zm wÎg c
ì nÆh+ Š Âc
;~ ó ó å†`¿nÖL Lgz Z
E
X : ì ~ kZŠpì ÅÜ]g „Ž ÅY é¨EBÄZ G
îÈZ i Z ä r
 ™Ë Z e

Zç O X ñ Y ƒ ﻄà h+ Š ~ „ ] § Å "
¤
# ]|ž T e 7ÃkZ Ìã WŒ
Û p ÖZ L L

h+ Šgz Z e
Z@ »wÎgž ǃt È Â, ¢s§Å h+ Šgz Z ò@ ( µ[ µ );Å å † ` ¿ ³n Ö

~gz¢¼ ~ ]gßkZ X » äƒ ¨
 ¸6Ve Š x ÓÆ h+ Šgz Z e
Z@ kZ Ç ñ Yƒ :
 'B‚Æ
»„ kZ0Í Š
ƒ :
 »„ *
Yƒ _¬ » "
# \ WX ñ Yƒ t ‚Æ "
# ]ÀW„ { zž 7
X Zƒ6B; Æ VÆ *
Æ"
# [ 7W

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ VÆ *
Æ"
# ]ÀWŽ„ » h+ ŠèY 7ê¼ ÌA
ñ Y ~¢s§ÅwÎg;t ¤
Zgz Z

( ò s Z^gz Z:Z •®
 ) 629 m )X ó óì *
Ĭ
 ¸ » „ Åzm "
# ]ÀW{ zµš Ô ZƒÐB;

ðà Â~ äƒÆ\ ¬v Z ¶Ã » å † ` ¿ ³n Ö ~ ]gßÅ䃊 Z%wÎgÐ µ[ µ;~ å † ` ¿ ³n Ö
4]IZ
\ ¬v Z ¶Ã » å † ³³` ¿ ³³³n Ö žì w ÈZÐg ± Z ~胊 Z%h+ Š¤
ZÐ µ[ µ;X ì 7{ éE
5G
:èY Ô Vƒ \ ¬v Z ¶Ã » å † ` ¿ n Ö žì ³t Ì~ kZX Vƒ "
# v Z wÎg c

ì H7™f s % Z~ ¶ÃÆå † ` ¿ ³n Ö X ì H™f s % Z Â~ U%Ƶ[µ;ä + ¬x ¬

à z{ •
á gz ZX ì Å ô¥ÅäƒÆ \ ¬v Z ¶Ã »å † ³` ¿ ³n Ö ~À F
LZ ä~
ò â å *
Ññžìzz ¸gz Z

Å"
# v Z wÎgž Zƒx¥ ó óŠ
ƒ :
 »„ *
Yƒ _ ¬ » "
# \ WX ó óì ™ft Ì~ ]g „Åòv Z

të¤
Z 2X c
Š } Š„6y c
Š Z ÀÃxs Z™ ¯ :
 Ã Å\ Wä \ ¬v Zž µ :
 »xs Z„ƒ

» ¶ Š™¨
 ¸èY σ ~i WÚtžì ¸$
] !
t • "
# v Z wÎg ¶Ã » å † ³` ¿ ³n Ö žB™Ì
X ǃ Zzg) ¢
Š Z%~i W ƒ eÇÚZ
 2X • \ ¬v Z ¶Ã Ç

# v Z wÎg X å÷C Z » \ ¬v Z *
"
™¨
 ¸6y c
Š ZvŠ Ãh+ Šž • ë ë6¯ Å] ; Ž z Ñ !
zgq

% Z X , ™¨
 ¸6y c
Š ZvŠ Ãh+ Š Šp] Z &
"
# \ Wž å Š
c
Š 7œ £ Ï‚ Z z ~Š ã
c
ut Ã

6›g ZŠ™Ëpå Š
c
Š ¬» ä ™g ( Z6iZ%ZÃ[ ò Z ~Š ¬Æ ^Å„ž7g ï ZÐ kZ
Az Z Å V â ›É ì % Zgz Z ¢
™Ýq„gz Z ì ] !
gz Z *
™g ( Z Ã[ ò ZÆ„ž σ: —] !
t

X å% Z »v Z¡*
YƒÝq »„gz Z¸: ½6gî} g7 Ì[ ò Z ~Š ¬Æ„žì @ •
á 6kZ õg @

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8 Vh^e

]Š „g¦ »r
 ™g Zu Z Ë Z e
^³³³³³Úøæø : c
â•
Û X , ™]Š „~÷{ zž ð â •
Û y Òt ~ i Z0
ZAA e
¸ ÅðÅ÷Z zXä \ ¬v Z

D l ^ m … ] ƒ å … ç ‰ E ôáæû‚öföÃûnøÖô Ÿ$]ô ‹øÞûŸôû]æø à$ rôÖû] köÏû×øìø

X û , ™]Š „~÷{ zž n kZ1ÃV â ¨
Zgz Z V † H Za 7ä ~gz Z ü

: c
â•
Û XŠ
c
Š ¬»]Š „ O Y ~ u 0
y WŒ
Û Ðzz ÏZ

0 g Ç Ì6?ž @
¸ ¬ Ð ?Ž Ã y Z gz Z Ã ? H Za ä T Å [g L Z z™ ]Š „Íß } Z ü

( 21 : {• { gÎ ) X û î Y

D ä ß n e å … ç ‰ E àø mû‚ôÖ] äöÖø àønû’ô×ôíûÚö äø×# Ö] ]æ‚öföÃûnøÖô Ÿ$]ô ]æû†öÚôö] ^Úøæø

X û Ã+ ŠW ZzÆkZÆ™Ø{ Åv Z , ™]Š „ž Zƒ ¸ ¬Ã ( [ ÂI Z ª ) y Zgz Z ü

ä™g ( Z ª
fgz Z äZ ÂÅZgŠ ð • ZB‚Æ ›à Št ‚Æ kZƒ à Zz ÑÅZgŠ ð • Z ] Z fŽ
X • ë ]Š „Ã

ça æ Ù^–ÊŸ] èm^Æ äÖ àÚŸ] ^ãÏvjŠm Ÿ æ ØÖ„jÖ] èm^³Æ 鳕^³fóÖ]• ˜ ~ ] ZŠGK Zv Z¶g á Zgx â Z

z aÆzgŠ ð • ZŽì { z sÜ•» kZgz Zì x *
»~b
¬z ÜE
ÅzgŠ ð • Z ]Š „ª oFÖ^ói 䳳׳Ö]
X ì \ ¬v Z sÜ{ zgz Zƒ Ñ Zz w ¾

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

z äÅzgŠ ð • Z ]Š „ª ØÖ„jÖ] æ Åç–íÖ] èm^³³Æ oF³’³Î] 鳕^³³fóÖ] • ˜ ~‚K Z ~z ¡) ´

ƒ Z9™| 0
!
B; § { ÅWÅkZgz Z ÙpÅkZ òŠ Wž•t 'gßÅkZX • ëÃä™g ( Z ~ b
¬

*
Á
3n Æ kZ X } Š f6} i å â C Z t ‚Æ kZž J
V Œ } Š q [pÃ\ WL Z gz Z ñ Y
ÃVç»Æ Ñgz ZÆ ™g ( Z ˆ mºn Æ kZ X } ™ ay
w â m³ C Z 6x *
Æ kZ X } Š hg

X ñ Î6g Zz: Z- ŠŠ¤

ÆyÆkZgz Z} ™^Æ™uF

Æ \ ¬v Zt èa gz Z } Š · 6} i yp C Z gz Z } Š ™y !
ÛJ
Œ
y Y K Z n Æ ä™— ÃÝÆ kZ

Ù ªÜE
C
gz Z ~ b
¬ ÅZgŠ ð • Z ~ T®
 ¤ Z + Z pì Ì®
 ¤ Z *
™ Zg7 Ãy Z Z®• Ìx © Z
Xì Š
H Za Ãy ¨
Z nÆX• x » { zÆ]Š „Š ˜ gz Z >ÃiÔ e Ô { izg Ô i ú~ V/}uzŠ X ì

kZ ƒ Zƒ Z½Ð " _
ÆWgz Z ›wŠ Z
 ì$
Ë ƒ‰
Ü z kZèa 5 ZŠ Z ?Ñ Zzz Zgz Z ŒZ Å]Š „

Âq
Z Å òŠ WZ
 ì e‰
Ü z kZ ð;t X ƒ Ýq ð;gz Z º
 Z•
Û ¯z 6f ÃòŠ Wžì ~gz¢n Æ

V ˜ ä \ ¬v ZX ƒ~ ðZÐ V Ûggz Z Vz ×Æ: W{ z}uzŠgz Z Vƒ „gƒ ~g7 ] c
gz¢~Š ã

• z • ØŠ x © Z Ã#
Ö Óz ν Z Å V â ›gz Z Š Z •
Û ZÆ V â ›n Æ äƒ ~g7 'gz¢~Š ã

XN â•
Û «] c
Z@ gz Z x © Z ~ } g !
Æ ] 5 çÆ : Wn Æ v Ð V Ûggz Z Vz ×Æ : W

X ì g:6 0
Z ðà »} ×Æ: Wžì ¸ „N~Š ã
»x © Z y Z

Æ ] 5 çgz Zì Ýq x £ »ÝZ Ã]Š „~ Ï0
i Åy ›ž ðƒ Ýq ] !
t Ð lg Z ¦
kZ ~g ø
X • y z çz@t ~ 5 ZŠ Z ÅkZì e
¸z n¾Å𞎠] ZŠ „{ zž• Ð n¾kZx © Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w E Z »]Š „ÂnÆ‹ g Z y »g Z~ <
 z y WŒ
Û

s fzgq¶ Š Ô 7„
 gŠ Š
¹7] ZŠ „}Ã e gz Z { izg Ô >Ãi Ô i ú~ <
 z y WŒ
Û ž It

(1)

Xg
Š q Z z ] c
W

å … ç ‰ E !àømû†ôìô]•ø Üøß$ ãøqø áøçû×öìö‚ûnø‰ø oûiô•ø^føÂô àûÂø áøæû†öfôÓûjøŠûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ÜûÓöÖø gû³rô³jø‰ûø] oû³Þôçû³Âö•û] Üö³Óö³e%…ø Ùø^³Îøæø

D 60 V à Ú ç Ú

]Š „ ~÷• D ™°vߎ —" X Ãg å ~g vÇ Vz™w J~ zg å Ãí [g Zg vì Hgz Z ü

X û ™ƒ? f ~ 3ÐVƒ 4ZŠ { zÐ
Xì Š
¹]Š „à ¬Š ~` ™e
WkZ

^fr àÓm ÜÖ äÞ^• p] kÖ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 àÚ km]…^Ú grÂ^e oßm †fì] èŽñ^ÃÖ k×Î ð^_ àÂ
h^jÒ !á^fu àe]E !o×’nÖ Ý^Î Ü$ ^•çjÊ Ý^ÏÊ oe… ‚fÂ] oßm…ƒ Ù^Î Ü$ oÊ^vÖ oÊ oÃÚ Øì‚Ê è׳n׳Ö] o³Þ^³i]
D"
# ä × Ö ] Ù ç ‰… Ñ ¡ ì ]

Ѓ
Å"
# v Z wÎg \ W=ž ¹Ð •v Z ègÈ ¬ ]|ä ~ž • ë v Z¶g Y « L L

Z "
q
# \ WX ¶: Ð] !
ÏyÃÅ \ Wž c
Š [ ZŽ ä VrZ X ƒ @Š ä \ WŽ Ø C ] !
Ð
]Š „Å[g L Z ~ž hg= c
â•
Û Q ‰ ƒ 4ZŠ ~ s Ò}÷B‚}÷gz Z ñ Wk 0
}÷] Zg
X ó ó‰ ƒ} 9nÆi úgz Z Hçz Ô` ZQX Vz™

ÜãÞ^Ò ^ãe ]æ†fì] ^Û×Ê "
# ofßÖ] é•^f à áçÖªŠm "
# ofßÖ] t]æ‡] oÖ] ¼a… è$¡$ ð^q Ù^Î ‹³Þ] à³Â -3
!†ìªi ^Ú æ äfÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú ä×Ö] †ËÆ ‚Îæ "
# ofßÖ] àÚ àvÞ àm] ]çÖ^ÏÊ ^âçÖ^Ïi

w ©» ]Š „Å "
# Ñ ~ yk 0
Æ ` Zz i Z Å "
# Ñ òŠ W&• ëÅv Z èg ÷Z ]| L L

ã Z gz Z • D ™ ] z ˆ âZgz Z • _ 7i ú âZ "
# \ Wž ) Š
c
C Ãy Z Z
 X ñ Wä™x¥
ó ó' ŒÁ¼ÃkZ ä VrZ Â( • n
g} izg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X H™f y â •
Û t » \ ¬v Z ä "
# v Z wÎg
ø †øÏûÊø ‚$ ‰ö]ø ÜûÖøæø ¡øÇû•ö Õ‚ømø l
ø †øÏûÊø ‚% ‰ö]ø æ oßøÆô Õ
ø …ø‚û‘

ö ¡øÚø ØûÃøËûiø Ÿ$ ]æø Õ
ø ¡*øÚûø] oiô•ø^føÃôÖô Éû†$ Ëûiø Ýø•ø• àøeû] ^mø

ÇVzŠ™È ÃL}¾gz Z ÇVzŠ½Ð æÃJ
 }¾~ Yƒ rg à n Æ ]Š „~÷ ÂxŠ W0Z} Z L L

X ó óÇVz™7È ÃL}¾gz Z ÇV zŠ½Ð Áx ( ~E Š )ÃB; }¾ ÂÇ} ™7( Z ¤
Zgz Z

Æ kZ ] ‡z Z¼ L Z ª Yƒ rg à n Æ ]Š „~÷ ž It Q • „ ]Š „ÌÁx ~E Š Z

X$
Ë ƒ 7p" ] !
Åg
uèÑ qì ] !
Ïp" á ™ rg à n

X c
â•
Û Š•
á gZä"
# v Z wÎgž• D ™Ü ñ { k

Ù 1 Z ]|ì ~ g
C
ugz Z q
Z -5
îÖ] ý äô×# Ö] éô•ø^føÂô oûÊô *^ŽøÞø h
' ^•ø æ Ùº•ô^Âø ݺ^Úø]ô (ä×$ ¾ô Ÿ$]ô Ø$ ¾ôŸø Ýøçûmø ä´×ùô ¾ô oûÊô äö×# Ö] Üöãö×% ¿ômö è$ Ãøfû‰ø

(q
Z ) ǃ:t ‚ ðÃ{ z ´Æt ‚Æ y Z yŠ TÐ , Š(~t ‚ L Z \ ¬v ZÃX• òŠ W] ‚ L L

Xóƒ
ó ð 0
lgz6~ „ ]Š „Åv Z ä Ty ZŽ { z ( ZuzŠ ) y ZxwŠ ¬

~z ¡ ) ´gz Z á Zg x â Z Ž ì g Bx|„ z » ]Š „x ¬ z m{ ƒ
 Æ#
Ö ZÐ zz Å mÀÑ !
{gÃè

X , 'h
'
× X Zƒ Ü6z ZÐ! ZjÆ

kZgz Z "
# ofßÖ] é•^³f o³Ê ð^³q^³Ú h^³e ì J0
!
y Z Äq
Z~ ~è F
bÑ[ Â K Z ä ~è F
x â Z -1
X ì ™f » {)z i úÅ\ W~X• Å ¦t Zzg { z •Æy ZÄ

X ì H™f Ã] ZŠ „zz%•Æy Z ÄÆ] ZŠ mZ ° "
# t @ ~Š šZŠ Z i ä ³0Z) ´ -2

v ZÆ Wx »ž L LX • D â •
Û •Æ y Z ÄÆ >Š mZ ° uÑ~ y Z Ñ Z e
¾L³• Z { •
á -3

6x *
Æ kZgz Z *
ƒ} 9™| 0
!
B; gz Z q Ãgz { >‰• ë ]Š „Ãy Zž• G m{W Zz L Z ä

™ ¯ ]gß+ Zgz Z *
™^Æ™pÐ gzŠgzŠ s§Å yÆ kZgz Z ´g { izg »x *
Æ kZgz Z *
™ ay
w â

X • D YÃ]g c
i Å ykZ vßtžá y Y ðÃC
Ù ž»

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X • ˜ ~x‰Z Y § Z [ Â K Z à Z çx â Z -4
ä ~ ) l^nrßÛÖ] Äe… æ l^Ó×ãÛÖ] Äe… æ l]•^ÃÖ] Äe… æ l]•^fÃÖ] Äe… oa æ Å^e…] èÃe…] o× äjŠ‰]‚³Îæ

Ž •Æ ] ZŠ „gz Z ' !
à Zz ¶Š ] •gz Z ' !
$Ô ] ZŠ ¬ Ô ] ZŠ „ª• G { g eÆ [  kZ

g Zu Z [ Â Ô i úg Zu Z [ Â Ô ]g Óg Zu Z [ Â ÔZ
•°Z ¸[ Â ÔäZ [ Â • t { z • ñ Ñ y Z ÄkŠ
X ] ‡z Z K
 F
[ ÂÔÜŠ Zz g » f Z [ ÂÔ y WŒ
Û ]z ˆ[ ZŠ W[ ÂÔ eg Zu Z [ ÂÔ { izgg Zu Z [ ÂÔ >Ãi

ÅkZ k 0
Æy ZèÑ q • D C È„gz Z¼ »]Š „~ q n ZÆ r
 ™ ~Š zŠ ñ r
 ™g Zu Z Ë Z e

} izg Ô i ú~ <
 z y WŒ
Û ä VrZ Âw z ZŠŽ z !
Æ mÀÑ !
{ gÃè n Æ kZX 7ŠŽ ñ?Š ¦Ñ ðÃ

: • ˜ X ~Š™ÔÅ „ì ]Š „Ã{)z

} g7 p ¤
Z X • ï ŠÈ] ZŠ „ëÄ y Z X } izgÆ y pggz Z e Ô >Ãi Ô i ú• g e y 2iL L

ó óì Å ô=ä ~ Å Tì ~ x|ÏZ Â » ]Š „Ô c
W7}]Š „ n Æ y Z ~ ˆ y WŒ
Û
( 14 m )

ìŠ
¹xs Z y »g ZÃy Z~ g
uÔ Zƒ 7w E Z Â »] ZŠ „Ì}~ <
 z [  nÆy ZèÑ q

( Y 83 yŽ t x
Ð ) 7] ZŠ „

X • ëg¦{ ” *É Š zö{ zÃkZì ; g~ #
Ö Z ~g7 g¦Ž »]Š „gz Z
X • ] ZŠ „tµš X ì ]Š „ e X ì ]Š „ >Ãi X ì ]Š „{ izg X • B]Š „ëÃi ú

(2)

ƒ ZŠ Z h»]Š „Ð ä™ ZŠ ZÃy Z 'ž Ç ñ Y 1™t Z
Š
 gz Z Çñ Y 1™«~ y ZÃ]Š „Z
p

( + Š ] ] _ 18 m ) ó óÇñ Yƒ *É 7„Š zö+ Šg¦ Â

• ˜ X 7]Š „ÝZŠp• g ÇŠæ nÆ]Š „ÝZ‹ g Z y »g Z q
Š 4
Ær
 ™g Zu Z Ë Z e
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~g7 Ž • w q Z { zt ÇVz™n²~ˆ ~ž 6É 7«zŠ zö~ egz Z >Ãi Ô { izg Ô i ú]Š „ L L

z@~ 5 ZŠ Z Å ]Š „ Ç, q t X • D ™g »Ãy ¨
Z n Æ ¶Š ~ òÝgz Z ÏÈ Å Z}
ÃÏ0
i
Å ä™ ZŠ Z Ãt £Æ ]Š „xkZ Ž • Cƒ Za ' ¸{ z ~ y ¨
Z Ð ) g f Æ y Z • k
y z ç

ž ǃ y ‚ Wn Æ kZ A
á ™ì‡~ Ï0
i K Z y ¨
Z¤
ZÃXž• , q { zt X • C™ Za ¢
&

( + Š ] ]_ 19 m ) ó óX ì ]Š „x *
»TX á ™g ( ZÃlzg kZ~ Ï0
i ~g7 K Z { z

k Ü Z x ZúŽ gz Z ì x ¬ { Š c
iÐ ƒ
 V ; } g ø Ž gz Zì g¦Š zö{ Š c
iÐ ƒ
 Ž ~ŸkZ L L -3

>Ãi Ô { izg Ô i úŠ Z%Ð ]Š „žì ¸ { zì Š
ƒ t Zg b§~g7 ˆ Æ o zZÆ V- œ~ V~ fÆ
X ( + Š ] ]_ 22 m ) X ó óì `g {Ð ]Š „Ï0
i ¹ !
] ZŠ „•t 'gz Zì egz Z

~ËÆ V@ÃÔ VØz » ůI ZÐ ¹ ~gzŠ kZÐ ¬lpgz Zì Zƒ Za Ž g¦Wz Zg f Ð kZ
ï» ~ Ï0
i ~g7 ]Š „žì _ƒ ãZ z t ‚Æ Š Z®à{ hZ Å¡‘ ñ 7} g ø ] !
t [Z

X ( + Š ] ]_ 19 m )ì x *
»®
 ¤Z

~} g !
Æ X• r
 ™ ~Š zŠ ñ[ » „
 zu~ y Zì H™f » ¯I ZÐ ¹ Xä r
 ™Ë Z e
:•˜r
 ™Ë Z e

· _Æ ? £Å y Zž¸ Ìí}÷Q X ¸ Æ /Å- Z z }÷ ( r
 ™ ~Š zŠ ñ) xj% *
Ññ

X ( 28 mY 84 mt x
Ð ) X ó óå ZƒÝqgÅ»V- g ZŠ) f ´ Š Åy ›q
Zgz Z x|9»+ Š= Ð

G
E
§
X
;
X : • i Z§ ¶g~ w z Z¢] é)G$r
 ™ ~Š zŠñ¶ Š
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

‰
J
Ü z ÏZ sÜ Ô ™ðñX ì Š zöJ
{ Õ {zKgz Z Ÿz ÄsÜ]Š „žì HŽ ì Hß L L

‚gz Zì ‚
g} izgƹq
Z ~ V¸{ g !
gz Zì k 7i ú‰
Ü z õ 0
~ yŠ { z Z
 @
ƒ 7g Z ¦
]Š „

]Š „„ ]Š „Ï0
i ~g ‚ Å kZ |gŠÉ ì @
™ e g !
Z ~½/gz Z ì ê Š >Ãi ‰
q
Ü zq
Z ~ w

{z Z
 X @
™7]Š „{ z H Âì @
™®
 ¤6~izg Å w '™ hgÃV zZ
ÃÆ x Zw~ g !
zg » { z Z

7]Š „t H Âì ©
x »Ð ~i !
 Zggz Z s » ZÆ™Ì6Ð ¸Šgz Z d

•
Û gz Z ^Ñz Õ~ ] 5 ç
ì @
™Ìx »Ž » *Šgz Z + Š y ¨
Z ~ q n ZÆ <ÑÅkZgz Z ~zc Åy â ‡Æv Zžìt h:X ì

L Z gz Z ]Ñ ç Å kZ ~ w Èz I Z L Z gz Z |
 z•
Û zh
y
Å kZ ~ Vzg Z i !
ž ©ì ]Š „u Zu { z
(h
]
T 67 m ) X ó óì ]Š „Ìu ìZ » kZ~ w Æ Z ~E Š Ø{

:•˜ 2

1Äg ]Š „x *
» w q Z mºP ä VrZ X ‰ wÈy ›Ãx|Çgz Z 9kZÆ ]Š „ž k\Z L L

xkZ X ì Y Y H ZŠ Z h » ]Š „™} Š x •Z Ã4 Z gz Z ì ]Š „ bŠ x •Z Ãw q Z 4 Z 'žŒgz Z
(h
]
T 71 m ) X ó óì c
Š w Z e ~ÆðŠÃV âzŠ m{zx Zúä .ßy • Z

žì eðYt Âì 1 ä \ ¬v Z) f » « ™Å y WŒ
Û Xì b ˜Zq
Z Å y WŒ
Û ]Š „ž < { i Z0
Z
w Z ¸ZÆ/ ôÔ • ŠŽ ñhu Å "
# v Z wÎg X ñ Y wÈ„ È » ] q ˜ Z ~Š ã
Åy WŒ
Û#
Ö Z

y Z m» T b ˜ Z + Z q
ZQ • ŠŽ ñÁ  Å#
Ö Z ñ ÛÔ • ŠŽ ñ§ · * ŠÐ * ŠÔ • ŠŽ ñ

 mZpz x ZúÆ #
ƒ
Ö Zì Ð ~g Zˆ @

 ¤ Z ÅœC
Ù C
Ù gz Zì ÐœC
ÙC
Ù Æ Ï0
i w– Æ ] Z|

lp'?Š ÅTì ~úŠ 0Z ]ªÐN Yƒ 2~ .ß y • Z xgz ZžðŠ ~ } g !
Æ kZ „

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ì õÖÁ
: • ˜ X ì ~Š ?Š q
Z6} úŠ L Z ä r
 ™g Zu Z Ë Z e
ø ÖôƒF æø éøçFÒˆ$ Ö] ]çiö ç+ möæø éøç×F’
àömû•ô Ô
$ Ö] ]çÛönûÏômöæø ðø^Ëøßøuö àømû‚ùô Ö] äöÖø àønû’
ô ×ôíûÚö äø×# Ö] ]æ‚öföÃûnøÖô Ÿ$]ô ]æû†öÚô.] ^ÚøæøL L

Däßne å…ç‰E èôÛønùô ÏøÖû]

Ð kZ X { e¬» >Ãi ñ ê Z gz Z > [#
Ö ‡ Z gz Z ì { e¬» ]Š „Å \ ¬v Z ~žg Ie
WkZ

äö³Öø àønû’
ô ×ô³íû³ÚöÃ]Š „kZX ì [£Ð y ¨
Z ]Š „q
Z { eÐ ] ZŠ „n•
Û y Zžì @
ƒC
Ù ªs ™

~g7 K Z: À™ƒ;y ¨
Zžì x *
»¿i§gz Zt zg kZ ]Š „tžì Š
c
Š™ ãZ z~ ðø^³³Ëø³ßø³uö àø³mû‚ùô ³³Ö]

ó ó Õ Z'} Š} Š ~®
 ¤ Z Å \ ¬v ZÃÏ0
i

ì‚ Ÿt gz Zƒ6x ¬ Õ » m{ V Œžì w ÈZèYì 7¬6} úŠ L Z ?Št År
 ™Ë Z e

p»]Š „nÆ ]悳³fó³nÖ V Œ , i Z { z ´X L g 7¹ !
w Ñ+ Z ƒŠŽ ñw ÈZ »] !
~uzŠ Z
ž

¶ Š ) ì » òÝ pgz Z ì e
Šˆz >Š ˆg] » Tì Yƒ Ð xn x™[ !
t ì ~gz¢ ¨
Ã *
ƒ
X ( ] BZ b I
Vän fßi

X • B~gz¢ *
™Ò6V Â!
zŠ ëÐ W

Ì: b ˜ Z Å]Š „ë n Æ kZì ¬xq
Z ~g ZŠÎ â •
Û gz Z ®
 ¤ Z Åx © Z x ÓÆ \ ¬v Z -1
X ì ŠŽ ñs
 ZÜãZz ÅkZ~ u 0
y WŒ
Û ì ~gz¢(K Z ®
 ¤ Z ï» Å\ ¬v Z ÌA
, ™w E Z
D 208 V å † Ï e å … ç ‰ E èøÊ$ ^Òø Üô×ûŠùô Ö] oÊô ]çû×öìö•û] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%]ø ^mø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X û î Yƒ 4ZŠ} g7 Æ} g7 ~ ~g Zˆ @
zxs Zß Zz y Z Z} Z ü
D 59 V ð ^ Š Þ å … ç ‰ E !Ùøçû‰ö†$ Ö] ]çÃönû›ô]ø æø äø×# Ö] ]çÃönû›ô]ø ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%]ø ^mø
X û ÅwÎgz™®
 ¤ Zgz Z Åv Z z™®
 ¤ Zß Zz y Z Z} Z ü

ðÃÅ% $
à b ˜ Z ¦ÑÅ]Š „§ { Å kZ Âì ŠŽ ñ b ˜ Z xn Æ ä C î
 ¤ Z ï» Z

X 7Ì~g6z ]gz¢
 t NÐ V zg ZŠ¸g Ô *
ƒ
™ligz Ô *
™Ä*
™ÐwŠÐ ~ç Ô k
Y *
ÎÔ Á
*
3Ô *
™|
 z•
Û zh
y
 -2

~gz¢t ̉
Ü z kZ% Z 7{ k
6ä™:gz Z 7[ Z N6ä ™Æ y Zž• b I6gîx ¬Ž • + Z ' !
» <Ñz + Š Ð T6j §, ZpÅ|
 z•
Û zh
y

Z X ƒ H: s ܃ H ¬ ZñÆ <ÑÃkZžì
¤

zh
y

Ðzz Å j §^
Y *
:gzì b I{ z6ä™ ¬ ZñÆ + Š n¾X ì @
ƒ{k
6kZ ƒ ÒI¬ðÃ

X Ïñ B^
Y *
Ì|
 z•
Û

t ñƒ D 3 *
3 }B™+
 ÅnË~ ä ™ÆkZgz ZÐ , ™6j§^
YÃ b IËëZ
 %Z

~Šæ ÅV' ¾Ã ã æ Wž ñ ¾Ð +
 kZ w â Ô Ïƒ Ýq ] ¸6] ¬ ¤ Å \ ¬v ZÐ kZž B™+

Æ *Z— 0
z ÖÄÐ ~ç Ôì @
™Ð +
 Å ~g » ÅŠ ˜ ligz Ô ÇVz™ ay


•
á Z Å + Šg z Z

{ z „ ] ZŠ „èa gz Zì M[ Z N~ x » kZÐzz Å+
 kZ Âì @
™Ð +
 Åw”ÆŠ Ñz Z ( c
n

Z i WÌÃkZ Âì M [ Z NÌ6x » b IÐ zz Å {
( Z
 • ñƒgHn Æ [ Z NŽ • x »

X • ï ŠÈ]Š „

X •D â •
Û ~ ]Š Xñ 6 àò Z çx â Z

» kZƒx‰
Ü ¤ Ž6]y
W{ Zggz Zƒ Ýq ] ¸6¿z DÃkZžì @
3 *
3n kZ ¿Ž Z® L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 ª )ì @
Z
ƒ [ Z N6qC
Ù Ãðñž c
â•
Û Š•
á gZä"
# v Z wÎg n Æ ÏZgz Zì ]Š „ *
3 *
3

Æ ~ç K Z c
á Z e ~ì L Z { zŽ Ì6ˆkZžJ
V Œ ( } ™Ð +
 hZB‚ÆgÅÃkZ { zž

{ ZgÑ » ðñ ( gÅ !
g z Z ï» ) Ð V ñ » ƒ
 ‰y Zž c
â•
Û n kZt ä "
# \ Wgz Z á Z e ~ì
X ó óì Cƒ ]y
W

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9 Vh^e

b Šg Z Œ
Û Ðn•
Û Ãx » n•
Û )q
Z
X •˜r
 ™g Zu Z Ë Z e
!XX†õÒô‚$ Ú% àûÚô ØûãøÊø †ôÒû„ùô ×Öô áø!†ûÏöÖû] ^Þø†ûŠ$ mø ‚ûÏøÖø æøZZ

z xEgz Z yz,X ƒ: VY ïq »Š Z¦Z à ©„ tgz Z Á„ X{ z { Zpžì ~Š ™ì‡u6y ¨
ZC
Ù
™™ E

Ð y WŒ
Û { zƒ: VY • Z z *
„ HÐ V7ëgz Z V Æ Z 4
Å[Š Z z y !
igz Z£ *
„ HÐ y .
kZ ñƒ _ 7Ãy WŒ
Û { zgz Z ƒ _ 0
: { Zg Ægz Z| d~ y Zgz Zƒ 9]¡gz Z ÐTÅkZªÆì Y
' ñ Y ` &B‚Æã Zzgx|{ Š ‚q
Z »

WáËÆ y WŒ
Û B‚B‚Æ Qgz Zì k
¦
*
w q¾ D~Š ã
» y !
i ! ²Ìn Æ y WÅ !
™E
p

Å! ²žVƒ &tB‚Æ ~g ZŠ c
Š ~g7 ~gz Zì ° » *
‡nÆÑkZ xg Ù ŠÀ F

kZ ñ U ÃÐ Q% ñƒ D ™]z ˆgz Zn™Špi ZÀ F
V Z zgq
Z »ˆy WŒ
Û y¨
Zž^g ŠkZ

Xì ‚
gzgŠ »Ðn•
Û nÆ y ›‘ñ 7C
Ù ñ Y ` @
ƒ { Ç WÐ x|~uuÆ

} Z * Z } Z ! ƒ -J
y !
i ±)žt —ƒ – J 7̼ ä Ty › ( Z q
Zž &7~gz Z '

I: ! ²ÏâZ ~ ª
 Z°Å \ ¬v Z { z Vƒ G Ýq y .z xE‰8
bZgz Z ~ Ë Z e Ôƒ Hk 0
Æ „ Zpígz Z mï} g7 ~ ! ] Z|X Y™Ýq û» u 0
x¯Æ kZ { zÐ T Çn ™7g± H6

Š» x¯Æv Z xg i !
Ð ä ™Ýq û» y WŒ
Û ™J! ² » VÍß, Zž Vƒ @
™n²t Ð \ WB‚

tÅv Z Ã\ WL Z ëÐ ¿i§kZ L Zž B a Ίp\ Wgz Zì • Âz$Å kZÉ 7„ Y Z¬ Zgz Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 34-35 mt £Æˆy WŒ
Û 6V â › ) • ì g ¯ •»"
.JXgz Z k6i !
”
h
X ì V- ]g „gz Z q
Z År
 ™g Zu Z Ë Z eˆÆä ™ b & ZÆv Z¶g ~g´ Š- *
Ññ

y .zxEÐ ¹Æ*Šgz Zƒ c
Š™sÜž²™ { Y Z »V70
i6½ä V2vß‘ñ 7p L L

{ zžì eР³7Œ%Èy WŒ
Û¤
Z Vƒ -Ì3 !
i ±)É 7„ ~gŠ â VƒG Ýq

[ Z NÆ ]z ˆ ZwÅy Z Å ZùnZ²Z kZgz Z N Y ä ZŠ¤
xêÆ Y Z¬ ZzŠgz Z • Âz$Åy WŒ
Û
( • ñƒ ñ CÆ ~g´ Š- *
Ññp Ö Z { åhI±â ) ó óñ Y| (Ð

6½ä VMgz Z Vƒ ‘ ñ 7Ž ì H™f » VÍß y Z ä r
 ™g Zu Z Ë Z e ~ ]g „ ~uzŠ kZ

±)É 7„ ~gŠ â Ô Vƒ G Ýq y .z xEÐ ¹ Æ *Š gz Z ƒ H sÜž² ™ { Y Z » V70
i

Hï•
á Ãy ›kZC
Ù ~ kZì ŠŽ ñ~ t £Æˆ y WŒ
Û ÆŽ ]g „«ž Z
 Vƒ -Ì3 !
i
X ƒ – J 7̼ ä Tì

Õ Z ' ó óì eР³7Œ%È y WŒ
Û¤
Z L L' B Z e Ãgz Z q
Z 6p Ö ZÆ v Z¶g ~g´ *
Ññ

Ë Z e n kZ X ǃ: ° » 9 ŠÀF
¡ƒÐ I! ²sÜÌ'tž c
â•
Û 7}t ä v Z¶g *
Ññ
y WŒ
Û B‚B‚ÆQgz Zì k
¦
*
w q¾ D~Š ã
»y !
i ! ²Ìn Æy WÅ !
™E

ž *
â•
Û t»r
™

¦
k
*
„ ( Zt ¤
Z X ì ] !
?Š" ¡ì ° » *
‡n ÆÑkZ xg Ù ŠÀ F
~ ° WáËÆ

Ð b§kZÉ ð W7VY ]gz¢Åä™À F
Ã+ '» ZvŠgz Zv Z¶g:Z •Qgz Zv Z à z y Z0
{ Âå

ŽÐ , ™vß „ z ÂÌ{ Š . ZÐÀ F
WX Åy
¬ Z~ ä Z™uF
Æ ó óÐn•
Û L Lq
Z c
Íä VrZ Â
X ÐVƒ‘ñ 7¼

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Z z™À F
Ð Ý ¬ Ë c
™N ŠÀ Fc
ƒ™Jt gz¢xEvŠ gz Z ! ²{ z { ZpX ì 'Ãu 0
y WŒ
Û Âq ÝZ

kZ ÌA
á ÌJy !
i ! ²Ôì '™ Z z™À F
Ð Ý ¬ Ëi §o j Z Âñ Y ¬ Š ~gzŠ kZ [ Z X ™

@
ƒ³%ÝZ 'ÌÊ Z%Åx¯kZgz Z p Ö Z y ZÉ Cƒ 7Åp Ö Z sÜ] !
èYX Yƒ 7i *" Ð

¼Æ ! ²¡Ã]g „Åy WŒ
Û ÂY™7¿– J 7zŠg Zx ¬q
ZÃX• + Z 'g „XÅy !
izŠg Q

„ Äžì { @ xx ¬ ÂtÉ X Çá™ÃŠ Z%ÅkZgz ZÃkZ ¿C
Ù žì Yƒ y EZù™J° Z ¸~Š ã

” ä Î { È » –} vŠ â ¨gz Z • D Yƒ ~`
6¶Š ñ Zg K Z ~ y WŒ
Û ™J° Z ¸Æ ! ²¼ vß

X•
~ j §q
Z ËX • j§Š¼ÆKÀF
gz ZÐKÃÀ F
Æu 0
y WŒ
Û Çƒ™ E

žìt x¯ž Ü

 gz Z 7ÌoÑnÆ™ E
Z
GD~Š ã
»y !
i ! ² Â7„
 gŠt Z
 gz Z 7„
 gŠ b Š™ÈÙ E

Ð n¾ÅKg
uz y WŒ
Û¤
Zgz Z X ì ›{ z ¤Šy !
i ! ²„g ¹ !
X 7ÌÐn•
Û Â7oÑ

ËvŠ ]gz c
Ý ¬i Z ËB‚Æ kZpì ƒ
 o ð • Z Âñ Y ~Š (F
n Æ ^Åy !
i! ²
X ì ~gz¢~gzŠ { ŠŽ ñÌnÆ™ E
¡t X ì gÃæ Ì` ô Z Å‚x

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10 V h ^ e

„: ²)~} g !
Æ®
 g Z'
×
X :•˜r
 ™g Zu Z Ë Z e

Å nC
Ù q
Š 4
Æmv Z G
î*9g•1 Z x â Z ]|Ôì s % Z ~ y xgŠ Æ #
Ö Z Y •~X kZ L L

y k Z ðÃ~ xs Z ~ ñ Zg Å y Z » ABSENT EE LANDLO RDISM ì x Zw®
 g Z'
×
ÆÏ% Ô rgz Z y IZ ~ kZˆ Æ ä ™g ¨6g
Š q Z y Z ä Y •}uzŠ ‰X 7ŠŽ ñÐ }u

Ü ß Z ŠŽ ñq

Z ~ ] Ñ q m{ÆgzŠ kZèaž Vƒ &~ Ìt gz Z • à ï´R¼ •Æ wßZ
Âä "
# x™ Z g—:gz X ¶ˆÅ Za öRÅ y ZB‚Æ _ ZÑk
¦
*
¼ Z® Ô å: eÜ$
G
îSG
0Ò®Ãx Â
$ g Â6®
'ì Ht : Z » ðWE
 g Z'
×

t X ì @
ƒ ï•
á ~ Vzq ~uzŠ Ϲ gz Z Õ
´ â ÌQ ~ kZ • ò Zg Õ
 Ž Å®
 g Z'
× V; }gø
wÅ@Wò : »mv Z G
î*9g•1 Z x â Z:gz X • ˆÅZ
¬ _ ZÑ ° Ÿ Z¼ n Æ ä ¯ w 'Ãx ZwkZ
( 28,27 mx ÂÙç »xs Z ) ó óì t · Z G
îSÏ$»Ð ñ Zg kZ År
 ™x â Z= X ì .
Þ ‡Æ¶ Š

GE
Y é<X§©ÅZ ¦gz Z WZ x â Z Ãy Z Âì C™y Ò ¤Å•1 Z x â Z e
Ò Z ~g ø Z
 žì zÂ.
Þ ‡] !
tL L

Ø Û Û L L1ì @
=
Y c
Îgz i » Ka ~ lZ n Æ ä™"
U
 gŠ Ãòz ë‰Æ y Zgz Zì î Šg Z Œ

Û

í q sZ ) ó ó C Y ~Š 7Ì Z ðÃÐ }uÃò :Æ y Z 6] 5 ç ë Z, Z t Z]Æ ó óðZz š
Zz š
gz Z

( 28
: ªÎÉ ì : ²) e
.†i Z0
Z » y Z Âw z Z X ì nZ ‹Z .
Þ ‡Ð g ± Z F]g „t Å r
 ™ËZ e
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XN â•
Û ± 5 Âp Ö ZÆy ZX ì
B‚Æ _ ZÑk
¦
*
¼ Z® å: eÜ$
G
îSG
0Ò®Ãx ‰
Ü ß ZŠŽ ñq
Z ~ ] Ñ q m{ÆgzŠ kZèa (i)
X ì Ht : Z » Z1 g Â6®
 g Z'
× Âä "
# Ñ:gz ¶ˆÅ Za öRÅy Z

~ : »mv Z G
î*9g•1 Z x â Z :gz • ˆ ÅZ
¬ _ ZÑ ° Ÿ Z ¼ n Æ ä ¯ w 'Ãx ZwkZt

(ii)

X ì ° » nÆ ¶Š wÅ@W

Xì t · Z G
îSÏ$»Ð ñ Zg kZ År
 ™x â Z= (iii)

~Š 7Ì Z ðÃÐ }uÃ} :Æ y Z6] 5 çë Z, Z t Z]ÆðZz š
Z z š
gz Z =
Ø Û Û1 (iv)
X CY

Vƒ [ ™n²g !
F] !
t ~ L Lì ˆ Æs Z ‹Z kZ¼ ƒ
 tÐ +
 Y År
 ™g Zu Z Ë Z e < { i Z0
Z

Æ}ì ] !
ÅgzŠ ¹ Â *
ƒ$Vƒ 7¦æ ¦

Ù » äƒ + Š Ý ¬ ~žVƒ ; g™{ Š ¬ Z » kZQ ` Wgz Z
C

( 44 mY 84 t x
Ð ) ó óì Š zö· _ Z÷0

k,Š Ãy Z6g
uD„: Ôì Ø » g
u wß Z: Ôì Ø »}wßZ Â: Ãr
 ™g Zu Z Ë Z e H „}gz Z

X ì Ø » ä™i ZgŠ ƒy !
i6s s ZÃy Z V ; X • H ~z ëwßZžì x¥t Ãy Z: Ôì Ýq
Æ®
 g Z'
×
X ‰N ZgzŠ ~gzŠÆev Z èg/ ô~} g !

?Š Å+ $}uzŠ V ; zì g
uÜô é†øeø^íøÛöÖû] àôÂø oãFÞø ?Š Åv Z¶g r
 ™x â Z s§q
Z V ˜

X •g
Š q Zt ÂBŠ •Æ èÂ…]ˆÛÖ]æ é^Î^ŠÛÖ] h^e~ > ½X • t Zzg Ϲ ~uzŠ

àÚ ^âç×ÛjÃm á] o× ^ã•…]æ †fnì ØíÞ †fnì •çãm oÖF] ÄÊ• "
# ä×# Ö] Ù牅 á] †³Û³Â à³e ä³×# ³Ö]‚³f à³Â
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DÜ×ŠÚ å]æ…E ^â†Û$ †_• "
# ä×Ö] Ùç‰†Ö æ ÜãÖ]çÚ]

gz Z r !
ÆgLÆ6Ê· Æ6ä "
# v Z wÎgžì e
ZzgÐ ¿v Z èg/0v Z†]| L L

ƒ Û » VÆ kZ n Æ"
# v Z wÎggz Z , ™x »6kZ Ð w â L Z { zž ~Š 6oÑkZ } i Å kZ
X ó óÇ

t†ím ^Ú †_• ÜãÖæ ^âçÂ…ˆm æ ^âç×ÛÃm á] •çãnÖ] †fnì o_³Â] "
# ä³×# ³Ö] Ù糉… á] p…^³í³fÖ] èm]æ… o³Êæ
!^ãßÚ

 Zg igz Z , ™x »6kZ { zž Å «} i Å6Ê· ä "
®
# v Z wÎg L ž
L ì ~e
Zzg Å ~g g gz Z

X ó óǃ ÛnÆy ZÐ ~g Z z Za ÅkZgz Z , ™

á] ýæ†Û p] Ù^Î äß oãÞ "
# ofßÖ] á] áçÛ ˆm ÜãÞ^Ê é†e^íÛÖ] kÒ†i çÖ Œ¨^_Ö k×Î Ù^Î æ†Û àÂ
„ì^m á] àÚ äÖ†nì å^ì] ÜÒ ‚u] xßÛm á] Ù^Î àÓÖæ äß äøßûmø ÜÖ "
# ofßÖ] á] Œ^f àe] oßÃm oÞ†fì] ÜãÛ×Â]
Dän× ÐËjÚE ^Úç×ÃÚ ^q†ì än×Â

žì I »VÍßèY ï Š™uF
{'
#\ Wl»ž ¹Ðv Z¶g k î ¤ ä ~ž• ëv Z¶gz/ L L

Åv Z èg k „0Z ªÝ ¬ } (~Š¸Ãí z/} Z ¹ ( 6 ZŽ ) ä VrZì c
â•
Û IÐ kZ ä "
# Ñ

{ zžì 4Ð kZ *
™] z I6ð ¸ L Z »q
ZÐ ~ ?ž c
â•
Û t pH7IÐ kZ ä "
# Ñžä
X ó óá ` Zy
{gH6kZ

ÈÐzz Å „ V ( uÃÆ ˜{ Š™e
Zzg ÅÅv Z èg ó}
0 «Zg + $b‡Æ i ZŽÆ ®
 g Z'
× gz Z
X •… â
# ofßÖ] ‚ã oF× š…Ÿ] áæ†Óm ]çÞ^Ò ÜãÞ] p^Û oÞ†fì] Ù^Î sm‚ì àe ÄÊ]… à ‹nÎ àe è׿ßu à³Â
"
oa ÌnÓÊ ÄÊ]†Ö k×ÏÊ ÔÖ]ƒ à "
# ofßÖ] ^Þ^ãßÊ š…Ÿ] gu^‘ änß%jŠm ®•æ] ð^Ãe…Ÿ] o× kfß³m ^³Û³e
ÜÖ Ý]†vÖ]æ Ù¡vÖ^e ÜãËÖ] ææƒ änÊ †¿Þ çÖ^Ú ÔÖ]ƒ à oãÞ p„Ö] á^Ò æ Œªe ^ãe ‹nÖ Ù^ÏÊ Üâ…‚Ö]æ …^ßm‚Ö^e
!Dän× ÐËjÚE !醛^íÛÖ] àÚ änÊ^ÛÖ åæˆnrm

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
c
C ä V î R zŠ }÷=ž ¹ä VrZ • D ™e
ZzgÐÅv Z èg ó}
0 « Zg ®0 îÏŒE38L L

núÆ kZ c
¶Cƒ6Vß *
Ž ~ núÆg Zz Za kZ¸ ï Š6]`
ZÃ} i~gzŠÆ "
# Ñ vßž
E
â•
Û IÐ kZ ä "
èg « Zg ä ~ž• ë îÏŒE38X c
# Ñ Âå ©
™m{ n L Z } i ´ â ÃT~
Ð Tž c
ÍX 7`wðÃ~ kZž c
â•
Û ä VrZ Âì ÷~ núÆ. *
Š z ë ZgŠž Y7 ÐÅv Z
: ] i Y Z Å kZ6¯ Š䃞ðŠ Â, ™g ¨~ kZá Z zp
g ûÅx Zwz w '¤
Zžì q { z { z ‰ Æzg

X ó ó, Š

å„a æ oÖ èÃ_ÏÖ] å„a ÙçÏnÊ ä•…] p†Óm ^Þ‚u] á^Ò æ ¡Ïu èßm‚ÛÖ] Øa] †%Ò] ^ßÒ Ù^Î sm‚ì à³e ijÊ]… à³Â
Dän× ÐËjÚE "
# ofßÖ] Üâ ^ãßÊ åƒ t†íi ÜÖæ åƒ kq†ì] ^Ûe†Ê ÔÖ

}i KZ q
Z Ð ~ ëgz Z ¸ D ™®
 Zg iÜ æ I Z Ò Z ëž • D â •
Û Åv Z èg ó}
0 « Zg L L

] ‡z Z Î ÂX ì n }¾t gz Zì n }÷g Z z Za ÅkZ ª ( } i )«tž å Hgz Z å ê Š6ñ Z™

X ó óc
â•
Û IÐn çÆb§kZ ä "
# Ñ ÂCƒ: ~zkZgz Z Cƒg Z z Za ~zkZ

X • ˜ˆÆä ™Üe
Zzg ÅÅv Z èg/0Z~ XXèÂ…]ˆÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e L Lv Z¶g ~è F
xâZ
o×F ^‰ªe èÂ…]ˆÛÖ^e ]æ†m ÜÖ Üa †nÆæ "
# ofßÖ] gvF‘] àÚ Ü×ÃÖ] Øa] ˜Ãe ‚³ß³Â ]„³a oF³×³Â س۳óÖ]æ
˜Ãe å†Ò æ Ñ^v‰] æ ‚Ûu] ÙçÎça æ š…Ÿ] h… àÚ …„fÖ] áçÓm á] Üã–Ãe …^jì] æ Äe†Ö]æ &×%Ö]æ Ì’ß³Ö]
ÜÖæ oÃÊ^ŽÖ] æ ‹Þ] àe ÔÖ^Ú ÙçÎ ça æ ^‰^e ØníßÖ] é^Î^ŠÛe ]æ†m ÜÖæ Äe†Ö] æ &×%Ö^e èÂ…]ˆÛÖ] Ü׳óÖ] سa]
!è–ËÖ]æ ga„Ö^e š…Ÿ] †q^jŠi á]Ÿ] èÂ…]ˆÛÖ] àÚ ðo• x’m á] Üã–Ãe †m

ð åa Ô ð äÛ ä VzuzŠ { z ´Æ y Z X ì ¿6kZ » DI Z ‰Ð ~ [ ôZ Æ "
# ÑLL

w ¸t gz Zƒ » ´ â Æ } i Õ
ž Hg ( ZÃkZ ä ‰Ð ~ y Z X Œ7`wðÃ~ ®
 g Z'
× 6g Zz Za
\
B
W
ð åa gz Z ð äpª{ z(6ð åa gz Z ð ä®
 g Z'
× ä DI Z ‰X ì »tƒ Zg 0 þ Z gz Z N
 0£Z
9
ì »v Z é):X+g w•
á gz Z ÷Z0 ´ â w ¸t X Œ7`wðÃ~ ] ‡ ) ( ªn çÏZ ~ V ¨!
)6g Zz Za
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1á 6ñ Z™núÆ ~0
e c
ä ÎÃ} ižt 17„
 gŠ ]gßðÃÅ®
 g Z'
× žìt ñ Zg ʼngz Z

X ó óñ Y

: • ñ Ñe
Zzgt ~ ¬
 U

XXèÂ…]ˆÛÖ]æ é^Î^ŠÛÖ] h^eL L > ½r
™

Å…]‡ æ Äe†Ö] æ &×%Ö] o× áçÂ…ˆm Ÿ] é†ra kne Øa] èßm‚ÛÖ^e ^Ú Ù^Î †ËÃq oe] à Ü×ŠÚ àe ‹³nÎ à³Â
æ †Û ٕ æ †Óe oe] Ù• æ éæ†Â æ ܉^ÏÖ]æ ˆmˆÃÖ]‚f àe †ÛÂ æ •çÃŠÚ àe ä×Ö] ‚f æ ÔÖ^Ú àe ‚ó‰æ o³×³Â
ØÚ^ æ Å…ˆÖ] oÊ ‚mˆm àe àÛFu†Ö]‚f Յ^•] kßÒ •ç‰Ÿ] àe àÛFu†Ö]‚f Ù^Î æ à³m†³n‰ à³e] æ o³×³Â Ù•
Dp…^ífÖ] å]æ…E ]„Ò Üã×Ê …„fÖ ^e ]æ ð^q á] æ †_ŽÖ] ä×Ê å´‚ß àÚ …„fÖ^e †Û ð^q á] oF× Œ^ßÖ] †ÛÂ

ð åa gz Z ð äéÆ kZžt 1ì 7yÑ Z z ]ó ÌðÃ~ {gëÜ æž • D â •
Û v Z¶gQ1 Z L L

Ô m+Z†0/]|ÔŠ&0v Z†]|Ô ´ â 0Ä]|Ô Z]|gz Z • D ™“
 »6g Zz Za

~ž• ë ŠÎ Z 0 Ý° Z†Ô Å®
 g Z'
× ä ev Z èg + §0Zgz Z Zw WÔ/w WÔ–1 Z w WÔ { z²Ô ̇
9
Å®
 g Z'
× ªn çB‚Æ VÍß äÅv Z èg /X Å•
g x~ “
 »B‚Æ h
m0 èE.W° Z†ä

y Z ÂÐ NÑ Õ
{ z¤
Zgz Z ÏA g Zz Za ÛÃy Z ÂǃР+
Y ÅÅv Z èg/ Õ
¤
ZžB‚Æ oÑkZ

X ó óǃz Ú Z nÆ

B^
Y ÃkZ { zgz Z ¶~g Y ®
 g Z'
× Ì~gzŠÆ ŽZ :v Z y Zçg/ ôž Š
ƒ x¥t Ð Vß Zjy Z

X c
C •ZuzŠ » kZ ä VrZ p c
Ww ¸» Æ ˜Ìt ‚Æ ¿v Z èg k „ 0Zv Z†]|X ¸

á Z z% $
u» *Šgz Z¤
õg @ÂŽ Z :v Z y Zçg ˜ ÀÉ @
gz Z/ ôgz Z îS+ ” Zg ñ #èÑ q

z –Ç !
ÃkZ { zž å H n Æ y Z Âì x Zw Þ®
 g Z'
× ž Cƒ ñ Zg ¸ Ń
¤
Z X ¸

Ü ß Z ò Zg ä VrZì Z1 ggz ZŠÎtžÆ + Yt ŠŽ z !

ž Ç ñ Yƒ: ƒ6G™xt HX ï Š™Š1 *
X Å Za öR¼ ÅkZ ñƒ … Y: eÃ~ p* !
Åx Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~i !
!År
 ™g Zu Z Ë Z e

p„ D ™t · Z îGÏ$»Ð v Z¶g•1 Z x â ZÐzz Å äƒ Z1 gÆ ®
 g Z'
× r
 ™g Zu Z Ë Z e s§q
Z

7Š •
Ûq
Z Ñ Z z ¶Š } ižÐzz kZ ¡Ì{ zgz Z • B^
YöŠ6®
 g Z'
× Ã} i Y Zy
b§~uzŠ
: • ˜X ì „
 c
gÉ ì

( Y 85 s 6Z t x
Ð ) X ó óì $
Ë ^ Ozgñ®
 g Z'
× t gz ZÐVƒ qg Z'
× Æ„
 c
g qg Z'
× Æ} i kZ L L

„„
 c
g ò s Z { z { ZpÄ
 c
g Ë H Âì ŠÎª Z1 gž ˆƒx¥Z
 zz Å#
Ö wÅn çq
ZØ C >
X ì 7"
U
] !
ðÃ+ Z Â~ xs Z + Š X } ™n ç ~ŠÎ{ zžì Ýq htƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

11 V h ^ e

I{ h
I *
Ã"
g p?Š%
X •˜r
 ™g Zu Z Ë Z e626 mx  Ùç »xs Z

Z i k 0
Z
Æ ¿}uzŠ Ëgz Z ì 7t âu k 0
Æ kZ 1ì Y` y »Š Ôì Y™œ¿q
Z L L

gz Z œ~ ]gßkZ Xt âu »}uzŠ σ œÅq
Z • D ™x »™ïV âzŠt [ Z X ì ŠŽ ñt âu
Z Ô t : }‰7I 1ì Â^
¤
Y ~ + Št X ì "
g px *
» kZgz Z Ç ñ W~ ŠŽ z ` ZâZ »t âu

gz Z} ™œñ Î y »Š Šp{ z Âì Y^g Zæ zg ZŠ » uÅkZŠp6Tžì Ú Z „t âuk 0
ÆË

X ñ ¾w 't ig

} Š Ãð ¸ , Z L Zt âuåà { zgz Zì ŠŽ ñ= g f gz Z ðÃn Æ ] c
gz¢K Z k 0
Æ ¿Ë¤
Zp

D V Z {Z
ÃÐ ~g6ÅkZt pì g66ä™x »6ñ âuÆgz Z ˯
 !
Æ äƒ:t âuŽ ì ; g

X ó ó Õ Z 'ì á
g ZŠz~œÅkZ6Š ã
Åñ âuL Z ñƒ
X • ÅV ™zŠ ä r
 ™g Zu Z Ë Z e V Œ

àÚ ØÛÃÖ]æ ànfÞ^rÖ] ‚u] àÚ Ù^Ûe èÒ†ŽÖ] ‚ÏÂX ì V- { zì Q~}ÃŽ

p°Å"
g p -1

Z i L L~ kZpX ƒœÐ +
Z
Y ~uzŠgz Zt âuÐ +
Yq
Z~ T•
Ñ- ( Z ª

†ì¤] gÞ^rÖ]

Z i k 0
Z
Æ ¿}uzŠ Ëgz Z L ž
L t { z gz Z ì ŠŽ ñ~ x¯Æ r
 ™ Ë Z ežŽ 7{ ðÃÅX ó tó âu

kZ Â7Z
Z ipƒ Ât âuk 0
ÆËž å Yƒ Za w ZÎt n kZ` Î{tèa [ Z X ó óì ŠŽ ñt âu

X ó óñ ¾w 't iggz Z} ™œñ Î y »ŠŠp{ z L ž
L Åe
Z@t ~} g !
Æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ ]g ˆgz Z ~g Z0
»Š { z pì t âug” Æ uK Z k0
Æ kZ ¤
ZžÆ ™ w ZÎt ðä
Z [ Z
k0
Æ kZžt } c
¸ 7~ kZ ‚f gz Z ËÅ kZžt c
ì ]gú} c
ì • Zz *
Ð V h§
?} ™ HQ Âì xi 56{ Z 9Á c
ì L e *
™ VÆ£z ç% c
ì Ý ¬ c
ì D¨
 ¤ { z }ì 7‰
Ü z
X ~ hg7„ öR ÂnÆ]gß~ŠkZ ä r
 ™Ë Z e

ofÆ Ù^ÛÖ^e oßÆ àne Œ^ßÖ] á^Ê ^ãnÖ] èq^v×Ö èÂæ†ŽÚ o³aæ: ì H™f b§kZ ät Z@ r
 ™Ã] !
ÏZ
͆’jÖ] àÚ ÅçßÖ] ]„a ņ• oÖ] èq^vÖ] kŠÛÊ äß ‚nÖ ]†Ë‘ ͆’jÖ] oÊ ‚jãÚ àne æ änÊ Í†’jÖ] à³Â
!oßÇÖ]æ †nÏËÖ] æ oÒ „Ö]æ ofÇÖ] èv×’Ú Ü¿jßnÖ

Vƒ ÌÐ s¥~ w â pVƒg Z- â Ž • D ƒ Ì, Z ~ VÍßèYì q zæ6Y ¯ Å ~
 qt Z Z

Ås¥Æ q âkZ ~
 q ÂX • D ƒB; à {p• … Y [p j §Æ x »Ž • D ƒ Ì, Zgz Z

Xóƒ
ó x OZ »ÅÅ"gz ZMgz Z Å fgz Z Ìž @
ðƒ¯
 !
» Îzæ

Ì]gßtèÑ q ?ƒ:t âu ðÃÐ }u C Z »œr
 ™žì oÑ ðÃÌt Hžì t ] !
~uzŠ

X ƒ Î~x » ÏZ Ìt âu C Z »á Zzœžì eÅ"
g p

 ™Ë Z e
t~ ?Š År

Å}uzŠ ¿q
Z ~ X• 'gß„ X+ ZèYì ?Š š òúŠ Â7{ h
I ~ + Štž] !
t „g

~ V â {g » b§ ÏZ Ô #
Ö i 5 ~ V â »Š gz Z ~ V zg ZŠ Z ~g !
zg » X ì @
¾ [p6D 1 .
Þ Æœ
ZèY X Âe ム{ h
¤
I *
Ì'g߃
 t Âì { h
I *
g p•Æ ó ó,Z •L L¤
"
Z X #
Ö i5

~ œÃg ZŠt âuÆ™ Z®Š c
g !
zg » ðÃ6gîL Z Ìt Âñ Y c
Š } ŠÃ} i 5 y Zt âuZ
Z iÐ ]gz¢
X D ƒ: èZg6ä ™q
Ñ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

& Ãe "
# äÞ^Ê Å^ÛqŸ]æ èß³ŠÖ^³e ^³ãiç³f$ á] á^³ne D "
# o³fß³Ö] &³Ã³eæEì ~t Á bÑÅkZg z Zt Z@ Q
o× ½†• èe…^–Ú ÄÊ• ]ƒ] á^Ò g×_ÛÖ]‚f àe Œ^fÃÖ] á] pæ…^³Ú oF³×³Â Dܳⅆ³Ï³Ê ä³Þ憳•^³fm Œ^³ß³Ö]æE
àÛ• ÔÖƒ ØÃÊ á^Ê g›… ‚fÒ l]ƒ äe p†jŽm Ÿæ ^m•]æ äe Ùˆßm Ÿ á]æ ]†ve ä³e Ô׳Šm Ÿ á] h…^³–³Û³Ö]
äe k×Ú^ÃiæE Ü×Â^Ú o× èߊÖ] Ý^ŠÎ] àÚ äßm^Ãm ]†Ú] "
# ofßÖ] †m†Ïiæ !äߊvj‰^Ê "
# ä³×³Ö] Ù糉… ȳ׳fÊ
!^Â^Ûq] á^ÓÊ †nÓÞ †nÆ àÚ Dèe^v’Ö]

vßž~ w q kZ ‰ ñ â •
Û _¬ "
# ÑèYì "
U
Ð q ) Zg z Z <
"
g pžì y Òt L L
Æ"
g pZ
 ïEÒŒ.ÅZ†0k „žì e
Zzgž 6ð â •
Ûk

½Åy Z ä \ Wgz Z¸ D ™[ ‚g Z » kZ

gz Z} FZ: ~ ~Š Zz Ëñ Y:6^~g«™á ÃkZ { zž¸ D Î oÑ6[g p ¸ ï Š w â 6gî
ÃkZ ä \ W Ââ] !
t Ã"
# v Z wÎgX ǃ 🠠H ( Z ä kZ¤
Zgz Z} h
y

: Ãg Z0
Y ËÐ kZ

ì x¥ž 6ì Ð ~ x l Z Å<
 ƒ H¤ çä \ W » T6% Z, Zk

½Å "
# Ñgz Z X c
â•
ÛI

~Ä Z .ñ1 Zgz Z y ¢Ô/]|~/ ôy Zgz Z Zƒ q ) Zt Âì ; g ï¬6kZÆg ï ZÆ Ë% »/ ôgz Z
X ó ó• ev Z èg

)Æ kZ ä "
# Ñ Vƒ D ™/ ôY •gz Z Vƒ D ™ R Æ \ WÉ t ‚Æ "
# ÑŽ x » q
Z [ Z

} g !
Æ kZ Ôƒ: Ì,Ð s§Ëgz Z X ƒ c
Š {g •
á Z ðà » kZ „:gz Zƒ Å ô¥ðÃ: Å äƒ { h
I
X ì ~i Z0
Z 4Š ^
Y *
~ + Š ì {h
I *
~ + Šž It ~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

12 V h ^ e

/Zz x°Ð x|Æ} i Y Zy

X •˜r
 ™g Zu Z Ë Z e

z Ò Z Åy Î 0
žìt ñ Zg0Z„gz Zg ¨.
Þ ‡„ e
.ÅY f‰} g øÐ zg Å4}t { z'' L L

Y ¯ä V â ›Ão Tžìt È »} i Y Zy
X • 7~‚• ¥i Y Zy
èZg Z “
 ».
Þ ‡9
å gz Z • C Yƒ !¦ ½ Z Å #
Ö Ó{ zÉ •g 7~ ! ~Š ZÐZ ¥i ÅV ; zƒ H ìÐ ] ¸

c
B™Ýq { g !
zŠÐ Z y ›Z
 pñ Yƒ* ‡6ox ¸~uzŠ ðÉ
Ü z ˤ
ZX • C Yƒ nÆ
X Ïì g Y Zy
wÅ} i ÌQ Âñ YƒŠ Z i Wo { z

t gz ZÐ Vƒ qg Z'
× Æ„
 c
g qg Z'
× Æ } i kZ Ï• g Y Zy

å { z Iƒ Y Zy

û%q
Z ¥iŽ c
Í

igz Z g ¨ð • Z ÌXt [ Z X Y{g 7* ‡6y Z ™0 ´ â g ZŒi ðÃX ì $
Ë ^ Ozgñ®
 g Z'
×
*
™g Z 2 Z Ãx  { ŠŽ ñÆ ~g Þ »Æ V Œ } g ø . _Æ Y A Åxs Z gz Z *
ƒ „z g ¨6kZ ì Ô

:gz Z X ì Yƒ Ç *
z ì‡x Âò s Z „:gz Zì $
Ë We
g/6gî 9: V Œ %ÆTìì$
Ñz xi Ñ
( 16-15 mY 85 s 6Z t x
Ð )X ó óì Yƒ [ c
;o Zg øÐ ] »'
ÅkZ „

Æ } i Y Zy
„ : gz Z ì D»XÆ èZg Z< < Â: Ãr
 ™g Zu Z Ë Z ež Zƒ x¥Ð ]g „kZ

X • • Zz { zÐ x|
] ¸Y ¯žì V- ]gßÉ ì 7„
 gŠ { zì ð C ä r
 ™g Zu Z Ë Z e p°Ž Å } i Y Zy
V Œ

] Zg ( ZÆ n&ÃÁZ x â Z 0Æ èZg Z Å o ~ ]gßkZ ƒ ì o ¤
ZB‚Æ„z «gz Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X • D ƒÝq
¹ !
™w ï n Æ w Ó Z š
 zV Zv 0
ª} Š ™„ÌÃèZg Z b§Å Ôw ZñZ! ®žt ( ³ Z )
E
'
4
)
E
Çñ Yƒï•
á ~ w ÓZ š
 èZg ZzV Zv0
X } Š™„~ y Zì H ìot ä VMèG¸{ g e
E
'
4
)
E
zS z ß] Ã¥: à â Æ nC
Ù ÃkZX ǃ ´ â »{ L Z L Z ¿C
Ù ~ y Z σ„~ èG¸ èZg ZŽgz Z

vÜщø
 ~ V Ng ZzÆ y Z } it ˆ Æ w Ù ZÆ kZgz ZÐ Vƒ ] Zg ( Z åÆ {)z •z

X • C B} i ~‚t gz Z ǃ‚6V•iy ZX σ

Åy Z ñƒ n
gg Z Œ
Û'
Ã! ÅVÍß „ y Z6y Z • u5 Z ÅVÍߥiŽ Ð ~< <èZg Z ( [ )

ž¢èZg Z x ¬ Å^gz Z x •
á gz Z t Z²äÅv Z èg/]|ž 6} Š™gHt b
6y Zgz Z ` Zy

6V•i
™Å
)
•g ì‡g 2$
~ o Åo y Ç° !
* Šž¢èZg Z ~ ]gßkZ X c
â•
Û g ( Z ÿ Zg 2Š ¸B‚Æ
E
'
4
)
» V•i y Z sÜX Ç ñ Y 1Ð ~ y Z âz » w Ó Z š
 : ǃ hðà » s¥~ y Z à èEG¸: X Ï

X • C BY Zy
¥it X ǃ h»w Ó Z š
 ` Zy

E
'
4
)
E
G
Å y à ⠗ ‚Ãy ZÉ Ç g ì‡6y Z o Å . ‚ y à â : gz Z } ™„~ è ¸: ÃèZg Z y Zžt ( ` )

 Zg i Åy ZÐ s§Åw Ó Z š
®
 Qgz Z} Š™ï•
á ~ w ÓZ š
 èZg ZÃV•i Åy Z™w ïÐ !

X • C B} i•zt X ƒx OZ » ~Š !
Wz

» n~Š¸ ~ y Z äÅv Z èg /]|žì Ì0Æ V•i Å t Z²z x •
á z^ïÅY •‰
Y Y ZÑz ß Å y Z gz Z • •z èZg Z Å {)z x •
^
á z t Z²q
Š 4
Æ Y •y Z n ÏZ gz Z å c
â•
Û Ç *
g (Z

X7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

t Ãy Zž Z
 • ï Š y Ò Ð æ z ”} (» äƒ Y Zy

Æ èZg Z { zž ¶ Š dÑ Å r
 ™g Zu Z Ë Z e

X ì @
7b Š • ë ` Zy

ÃTL» } iô â Æ Tì Cƒ } iž¢Â} i Y Zy

žì 7x¥
E
t
X • C B•z ö0 Zg Z c
w Ó Zš
 èZg Z { z ƒ•zƒ:ž¢} i¤
Z

¹w Ó Z š
 èZg ZÉ ¹7Y Zy

ÃèZg Z Ìä VrZì ÅÜñ Zg ÅY f‰Xä r
 ™g Zu Z Ë Z e

{ ijèZg ZÉ Y Zy

:gz Z • ~‚: y èZg Zžì H™f ~! ‚g L Z äv Z¶g ~ â åZZ·*
ÑñX ì

( 401 mx  ~Š OZ »xs Z ) X • 7!—ÅË• !Åw Ó Z š
 Æ#
Ö Óª•

: • ˜v Z¶g m+Z†{ •
á
E
4&åw ° •]|gz Z L L
l
~! ‚g kZgz Z –~ {g !
Æ x © ZÆ y èZg Z! ‚g q
Z ä v Z¶g ~ç G

ì c
Šg Z Œ
Û ë!
Ð @ ZØz bÑŠÐ ¹ ( ì o ÅVzg ZŒi} i Åy *zyž )Ã<
Ø è kZ ä VrZ
Ë• !Åw Ó Z š
 ª• •z n Æ ËîJ0!¬' Ì` WèZg Z Åy *zyžì H"
U
t gz Z

4Š ðÃ{ Š c
iÐ äƒ y Zôgz Z ~OŠa ÃVzg ZŒi: gz Z ! Å V zg ZŒi: gz Z 7! ÅŠ •
Û z¿
( 402 m: x  ~Š OZ »xs Z ) ó óì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

13 V h ^ e

, ~Ç4»r
 ™g Zu Z Ë Z e
:•˜r
 ™g Zu Z Ë Z e

žt ?ì HŠ Z% ~÷Ð æ YÇÔ Çƒ *
™g ( Z3 Zg w5q
Z …y xgŠÆ ÇŠ ¿ Zgz Zæ YÇL L


Z X Ð , ™“
 ZŠ'
: Ð VƒŠp:OŠ Z c
OŠ Z ÌZg f Ð kZž • Æ™ñ b§kZ Ã}q
Z '
gz Z ðÃ~žŒt { z Âñ Wt ‚ ] !
ðÃÅ}}uzŠ Ëž ñ Yƒ c
à ° Zgz Z fŠ z i Ú Z ~n ç kZ

Ô~} g !
Æ y Z Ân ç »x Zú; g Ôì { Š y vJnÆ #
Ö Z ]uz |gŠt X ì gz Z ðÃt gz Z Vƒ
' 7`wðÃ Þ ÂB™g ( Z MÃ}q
Z ËÐ +
 Åx?Zz > ðÒ}ÅZmwÎg q n Zž ÇV¼~
Ý}uzŠž @
X •<
 z [ Â'
F
´ )x ÓÆ <
 I Zžì ~gz¢´ Š™ ãZ z ] !
t 6y Z% Z

xŠ {Æ + ŠŽn ç »] Z|y Z ; gX ƒ: Za Ç !
k ˆ Z »e
)~ VßŠÆ y Z 0Æ Vzg »zcÆ
7Zì w2Å+ Š ñ § Zgz Z6 U

Åxs Zt ‚ÆX• ì g™#
Ö }
Å+ Š™ W~ y ZyŽ •

( 367/368 : m ) X ó óÇ} 7Â
Ð æ YÇkZ G Â

Ô ~} g !
Æ b)¨X ì ~ŠÃY NgÆ ò s Z ^ä ~ e
Z@ ¸žVƒ [ ™n²~ž 6' L L

~ X L e 7*
Ö Ð Z ~ ì ` Z'
× q
Z Z÷% Z Vƒ @
™ m¤
y k Ñ Z ‚ÌÐ g Ö ZÆ ñ Zg K Z ~

ß~Ãä YC
Ù !
Ð Vz]ZŠ Vv 0
y ZX Vƒª »[Z Vv 0
y Z~X Vƒª4~X Vƒ 7¡ª

~÷` Z'
× }÷X Vƒ ê Š ß F
Ãñ Zg ÅTg0
Zg0
ZÆV z]ZŠ y ZX ì q Ouœ~g øt X Vƒ &

dg•Åxs Z Ý ¬É 7Å „gƒ ÑàkZÆ \ WžØ ÎЧ Z z kZ { i Z0
Z » o ô Z ~÷gz Z TŠ ë Z

¢ q ä ~ Iw ‚ ð J e ã Œ
Û Ð ` W~ #
Ö }
Åg
• Z •+ Š Ý ¬ ,Ýq
Z Åx‰Zg ZŠgz Z { ogŠ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Å] !
+ Z Ë\ WÐ ~ y Z¤
Zž Hn²Ð y Zgz Z , Š w Z e ~ VñŠÆ y Z Á Âx ÓK Z™ƒ

VzŠ™s v
Ð V1 Â K ZÃy Z ~ Âì ÅC
Ù !
Ð } ]ZŠÆv Z Âg ~g g x â Zgz Z‹ g Z[ZŽ , Š â •
Û „Š

38sÜxs Zž• Bt \ W¤
GG3©EE
X gz Z » \ Wgz Zì gz Z3 Zg Z÷ Âì«~ ï
Zž Hn²Ð y Z ä ~

n²ä ~ • D ™t[ZÆ <
 I ZÃ
 y Z ëžZ
 X•M
Èù ] !
+ Z ëž ¹ä VrZ
ÅC
Ù !
Ð } ]ZŠÆ x «
[Z õ 0
y Z0Æ #
Ö ZŽ ÇVß™ qŽgÐ V Â!
x Óy Zv Z Y •
á y Z ~ž H

( 371 m ) X σ
… æ ] èß³ŠÖ] o³Ö] h†³³Î]ÌÃñ Zg ÅTg0
Zg0
ZÆ Vz]ZŠ ( Vv 0
) y Z L Lì –ä r
 ™Ë Z e

-1

X ó óVƒ ê Š ß F
Ãñ Zg ÅkZ Vƒ & h]ç’Ö] oÖ] h†Î]

» kZQ ` Wgz Z Vƒ [ ™n²g !
F] !
t ~L ž
L ö
 7ët { z ÂV ¹X ‰ µ6ÌËw k

· _ Z÷0Æ}ì ] !
ÅgzŠ ¹ Â *
ƒ$Vƒ 7¦æ ¦

Ù » äƒ + Š Ý ¬ ~ž Vƒ ; g™{ Š ¬ Z
C

( 44 mY 84 : t x
Ð )ì Š zö

µ6, Zv Z y 4[ Z pì „
 g ˜¼ Ð}wß Zgz Z}D: Ôì gˆ¼ 6g
u®: • Ý ¬: ª

] !
Å ¾ž • M
 ™ê y xgŠ Æ y Z gz Z • M
 Ä6ÃbÑŠ Æ y Z gz Z w Z ¸Z Æ + $ž • ‰

Xì d
Œ
Û { Š c
iÆ<
 gz Zì „
 gŠ

E
G
¢
§
E
3
Ò
X
G
X
gz Z • D ™g ÑÐ ~ ï4h Z Ã
 y ›gz Z ì ŠŽ ñx Z • Z » V ðA Vzg e ~ V â ›v:Z -2

V ; X ì gz Z ðÃt gz Z Vƒgz Z ðÃ~žì 7Ð }ug¦t ~ y Z ŠŽ z !
Æ s % ZÆ b) ‰
Ðzz Å¡ kZ X ì HuÑÃÇgz Z ì @
Z zg
Q Z Ã\ WL ZŽ ì Zƒ Za ( Z¡q
Z V ; } g ø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ì ;g _
Zg0
ZÆ#
Ö Z
ZB‚Æ¡kZÃy Z n kZ T e xg 7È 0
q
ÆÇÅ$q
Z Ë{Ž 1 èa Ìr
 ™g Zu Z Ë Z e

: • ˜ n kZì ~Šg^gz Z 9
o

vßÆ Ýgz Z Ë„ f •
á ZÎÆ s ¦ Zh
•
á V Œ } g ø ÂÐ ~ Vz îcÆ‹ g Z ´ )èa % Z L L
4hÒ3XZ pVƒŠŽ ñ
Ëc
Q Z c
g
ª)Ž ì ŠŽ ñ~Š Z®/5~ y z u 0
R'{ z¤
gz Z q
Z » ïGE
7<
Ø è ¥ðÃì Ýq
Z sÜtžì§ Zztp ¤
Zgz Z'ì xÎñÐ Vñ*
Znº Z ëÓh.ÅZ

Æ ò~g g x â Z ] Z|t ~ b)9 z Ò Z ë @
ì c i Z `g {ÇÅ$¥Ë~ kZ6gîà ßZgz Z
'X • D ™xÎñÌÐ x *
Æ~
ò g g + ª U97Z ] Z|¼ç O • D ™ q n Z » „ ] ZŠ ¿ Z

Ãg
Š q Z·ù{ Š™A
%Æ X• ,{ z ~
ò g g x â Z å H n²~ k

½c k
i K Z ä ~ž 6gz Z
GE
4hÒX3 Z]
d` Zy

Ã>
Ø N Åy Z ä s ¦ Z ñ f'» Z V Z'h
'
× X • D ™tv Z [ ˆ ^ Z ÛZ ï
ÌÃ~
ò g g x â ZB‚B‚Æ‹ g Z[Z~ kZì c
¯ { ]ZŠŽ »Ç4J
uÅ] Z f K Z ä ~ Z®ì H ZŠ Z
( 29,30 Y 84 t x
Ð ) X ì Hï•
á

{ Ž z ÅÇ4

~X L e 7*
Ö Ð Z ~X ì ` Z'
× q
Z Z÷L L• ˜ X • g6Vð; Æ ` Z'
× LZr
 ™Ë Z e -1
( òs Z^gz Z:Z •®
 ) 271 m ) X ó óVƒª4~X Vƒ 7¡ª

X • ˜ X ’ e *
ƒ: V ð f¨ðÃ~á Zz ä™x »Æv Z à Z ]úŠ -2

Ã\ WL Z { z V Z'
h
'
× X ƒ1 » Ô ™¿g ZŠ™z ]§Å ¦ZŠ „B‚Æ kZ X ƒ s§Åv Z ]úŠ L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~Z t x
Ð ) Xóƒ
ó V ð f » kZ „:gz Zƒ ]úŠ: s§ÅݨËX ñ By ›Œy ›
( 27 m: 84
9z zŠ y Z
Æ<ÑÃ ` Z'
× X ì 7?Š ðà *
ƒ ` Z'
× m{ » Ë¡èYì y iz" Âzz «Ð ~ V ðAXE

à Z çx â ZX ì y iz" { Š c
i ÌÐ «t Âzz ~uzŠ „gX @
Y H7,@
Æ ` Z'
× Ã<Ñì @
Y H ,@

» äƒ 46k 1 Z *
Ññgz ZL£ Z¦gz Zv Z à z { •
á Ô äƒ U6[ ; ß Z†0·gz ZŠ0Z Ô äƒ w•
á 6
X Zƒ 7y v̼Ã]úŠ Åy Zgz Zx »Æy ZÐ kZpåV ð f

Ìu *
ç „ ì Ây iz " Ð p ÒÆ V âzŠ g U
Wgz Z Š ã
K Z, ~Ç4 » r
 ™g Zu Z Ë Z e n¾
X ì H~ [ ÂkZ ä ë™f »X• L Y ] c
Ãzg ° Z { zÆr
 ™Ë Z eÐ ÏZX ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

14 V h ^ e

y WŒ
Û û,oÆr
 ™g Zu Z Ë Z e
:•˜r
 ™Ë Z e

MÆ•q
Z Ë{ zì „gƒ ®
•
á Z Å„z ûTÆ y WŒ
Û ) g fÆ ] !
æz kzgŠ y Zžv:Zgz Z L L
4$g e Ái Z Á~ kZÉ ì 7# â Å u•Æ , . c
3E
ŠŽ ñY Z å›iÅZ y Z Œ
Û » V ÂÎá Zz UY Ð V ðšE
: ªì

X äZ ° c Îg » ã
ò ¢£ ZY
) ´xsÑ Z •gz Z ~
ò È - Š ŒŠú*
Ññ:Z •]|: q
Z

] c
Š OZ z „
 (h
]
gz Z b‚z,h
]
Åxj%+ - Z < g Ë Z e gz Z xj%w D Z ·Ë Z e : }uzŠ
]ù~W~ KÆ

-° Š ˜ g¦gz Z ¿z •
w/ _
» xj% ~Š zŠñdÑ Z 1 Z *
Ññgz Z xj%Š Z i Wxæ Z1 Z *
Ññ : } Š

X vZ

 ))
®

X ` uz [|Z »y WŒ
Û'
D
z ž»k& Z ŒZ } Z *
Ññgz Z „
ò Z•
Û + - Zq*
Ñ ñ: ¸ a

( 24 mòs Z^gz Z:Z •

{ z Âì gŠ zöJ
‚Å ã ¢£ ZY
 *
Ññgz Z ŒŠú*
ÑñsÜ¿ðä
Z X ¶ Š„År
 ™g Zu Z Ë Z e

: k w Z eÃÌ6,ovŠÆy WŒ
Û ûÆy Z [ ZX • Bu• », .gz ZM»•ÃkZ

ßÆ ] Zg¦y Z gz Z • G ~
Z Ð „ r
 ™ ~Š zŠñ]Š „g¦gz Z + Š g¦ä r
 ™g Zu Z Ë Z e

Å kZ ì HŠ XZ, ~Ç4Ž n L Z ä r
 ™ Ë Z e b§ÏZ X • ` ™y Ò Ð ,ëÃäƒ
X ì ÅÝq „Ð r
 ™ ~Š zŠ ñä VrZ Ì„ÝZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

g ° ZÆr
 ™+ - Z < g Ë Z e
VrZÃTì HÝqÐ r
 ™+ - Z < g Ë Z eÃbÑŠÆ kZgz Z Y »g Zt Ãä r
 ™g Zu Z Ë Z e -1
X •` ™"
U
ëy û» kZÐ g
uz y WŒ
Û X ì –~ ó óh
]
Dgz Z y WŒ
Û L L[ Â K ZÐ ,ä

Dt…^ÃÚ å…ç‰E !èõßø‰ø ÌøÖû*] àønûŠôÛûìø åü…ö]‚øÏûÚô áø^Òø Ýõçûmø oûÊô äônûÖø]ô |öæû†% Ö]æø èöÓøñô¡øÛøÖû] tö†öÃûiø -2

yŠ k Z ( Æ #
Ö ª ) ²zg ÅVÍßgz Z º •
Û ( Ð Vƒ¢ q nÆ 'ª ) s§ÅkZÐ ³m
ü

X û ì w ‚g ZD
Ù k • g ZlÅT~

Y »g Z »] Ñ»žì Š
c
Ct V Œ L ž
L • ë • D C È„gz Z¼ » e
WkZ r
 ™+ - Z < g Ë Z e

 X • gñâ À56¿Æ y ZèY ì Š
Z
¹À5 Ã]g Š2 Z ¸y Z V Œ X ì Y »g Z » ]g Š2 Z ¸

À5Æ V¥— 6 Qgz Zì C Y W~Š i Å¿Æ 2 Z ¸6 { z Âì C™Y »g Z s§ÅV¥— Ï0
i

Ô ] @
mÔ ] ZŠ ) Ž ì Ï0
iŠ Z%Ð b zg V Œ gz Z X ì /Z à Z ` z² » V ¤•
Û ¸ X • D ƒgñâ 6kZ

à Z ` z² » Ï0
i ¸ X ì „g| (Ð WÆ ™ð `g Zæ ð »g Z Cg Cggz Z ì ŠŽ ñ~ y ¨
Z gz Z ] *

X ì /Z

X • D ™V- À F» e
WkZ + - Z < g Ë Z e n kZ

V âzŠt Ô Ï0
igz Z • gñâ n Æ ä Ñ ~ •
wÃ¿Æ ]g Š2 Z ¸Ž ' ¸{ z s§Å kZ gz Z L L

(h
]
Dgz Z y WŒ
Û ) X ó óì Cƒ w ‚g ZD
Ù k • g ZlÅT~gzŠ q
Z, Z • C™Y »g Z , q

ø e% …ø „ø³ìø*] ƒû]ôæø -3
!^Þø‚ûãô•ø o×Feø ]çûÖö^Îø ÜûÓöeùô †øeô k
ö ŠûÖø*] ÜûãôŠôËöÞû*] o×FÂø Üûâö‚øãø•û*] æø Üûãöjøm$ …ùô ƒö Üûaô…ôçûãö¾ö àûÚô Ýø•ø• oûßôeø àûÚô Ô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D172 VÍ]†Â] å…ç‰E

~ H6V â Y Å y Z Ð y Z c
Z™g Z Œ
Û Zgz Z Š Ñz Z Å y Z Ð VWÅxŠ Wµ ä [g }¾ Ñ ïZ
 gz Z ü

( 172 s Z²Z {gÎ ) X û 7VY V ; á 1 ƒ
 Vƒ 7[g Zg v
X •˜r
 ™+ - Z < g Ë Z e

g0
ZÆ ]¡~g ø p Yƒ 7u ¯
 !
n } g ø ì c
Š >…ä Z}
Ž {°z ( Zžì C
Ù ªL L

X Y7w$
~g ï ZŽ ì g Z Œ
Û Z ( Zq
Z »š
 1 g Å Z}
*
ƒŠŽ ñ»é ZpÅ]Š „Å Z}

C™ y Ò Ã ë› à i Z gz Z ~$
Z Æ ã ¨
Z ]¡~ ^ŧ Z z q
ZÉ C™ 7y Ò Ã§ Zz Ëe
Wt

(h
]
Dgz Z y WŒ
Û )X ó óì

„g 56T#
Ö Z ~g7 gz Z ì è¾ » T Ìp Ö ZC
Ù ª » y WŒ
Û gz Zì "
U
Ðg
u *
ƒ »§ Z z T

gz ZÐ [  K Z ä \ ¬v Z ‰ wÈë¤
ZèÑ q • ì g™g ï Z „ »§ Zz kZ r
 ™+ - Z < g ËZ e

§ Zz kZ é ZpÅ]Š „Å Z}
g0
ZÆ ]¡ ã ¨
Zgz Z ì c
ÑŠ Š c
§ Z z { z …Ð ¦ ‚z Å VßÎg L Z

X ìÜ Œ
Û Z (q
Z6q ¸zÆ

:•˜r
 ™+ - Z < g Ë Z e ñƒ D ™g ï Z » q ¸zÆrÆ V ¤•
Û gz Z x? ZmxŠ W]| -4

} ™{ gt c
W ðÃ~ } g !
Æ œ £gz Z ìZ ³L Z Ð V ¤•
Û { zž 7~
 q Å ] !
kZ Ã Z}
L L

7]gz¢Å] !
kZÃ\ ¬v ZQgz Z , ™] Ÿ Z ‹Z ÌÐ y !
i ! Š6Z}
{ zžì x £t »V ¤•
Û :gz Z

y JZ »¨ £Æy ZB‚Æ xŠ W~ D, Zq
Z nÆ ä™"
U
ßu'~ ] Ÿ Z ‹Z L ZÃV ¤•
Ûž

:gz Zì sŠ ZáÆÁ
u6} i *
™{>» V ¤•
Û : 'ƒ Š
H «Ð s§ÅÏZâ•
Û Ž } ™Â
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(h
]
Dgz Z y WŒ
Û )X ó ó7Å ~Š â Ý ¬ì q Å ÇÝ ¬ ¼
 QX ì g ï ZÐ Á
ug ï Z »+Z
Gi4E
ÓX3Z ~h
•Ð ¹Æ ï
Z
]
Dgz Z y WŒ
Û [ Â KZ ä r
 ™+ - Z < g Ë Z e Â:gz • B VPt
X ì Hg ( ZÃ] Zg¦ÐÆV\Æ™uF
Ã

y WŒ
Û'
D
é¹1E8™k& Z ŒZ } Z

kZ X ì ` uz [| Z » y WŒ
Û'
D
» r
 ™ k& Z ŒZ } Z Èq
Z » y WŒ
Û ûÆ r
 ™g Zu Z Ë Z e

X ¶ Š cg » Zƒgz Z # 7~k

’K Z År
 ™k& ZÃ ` uz [ |Z
:•˜r
 ™k& ZˆÆä ™Ü‚i § »s s Z

ˆ Æ k Z X • ] í ÂK Z Å k Z g z Z p Ö Z Æ ˆ y WŒ
Û Špq -Z X ì ~¡Ç !
i §t »‚

X ì »/ ôw Z ¸ZzgŠ ZŠgz Zì <
Å"
# ]ÀW

'È y WŒ
Û ~ Ýzg Åw Z ¸ZÆ/ ôgz Z ] %=Å"
# ]ÀWvߎž ˆƒ ãZz |t Ð kZ

žì Š
c
ŠgZŒ
Û Ã„ ] í ÂÅ kZ gz Z p Ö Z Æ ˆ y WŒ
Û ŠpwßÑ Z ÝZ n Æ ‚~ kZ • T e

òŠ WnÆkZ „gƒ 7s ™Ðˆy WŒ
Û ŠpŽ ì + Z ] !
ðä
Z V ;

÷ Ãûeø äü–
ö Ãûeø †ö³Šùô Ëø³mö áö•†û³Ïö³Öû]ø
!^–

+ 4~ ] ) + Zž Ç} Š ¸ [ ZŽ » w ZÎkZ ÌòŠ Ww ìŠ Z i WÐ w ìŠ Z i Wq
Z ? ñ Y V ¹

6j§Æs s Z r
 ™k& Z ÂJ
V Œ ó ó'ì $
Ë ƒÐ „ ð Ég Å/ ôw
è Z ¸Zgz Z wÎg <
 ð Ég

ï Š ]ÌÌ Z Å<
 zg
u~‚Ð V h§zŠgz Z • ï Š hñ cg 7
e Zˆ Æ kZ p• ì g
X•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

i §ª » ÃÅg
u

] c
WŽ ~ˆy WŒ
Û X Hg ¨b§~g7 ~ Ýzg Åp Ö ZÆ kZ6e
Wq
Zž σt ( ]gßÅ ð Ég ) L L

w Z e { ó6kZ ÌÐ UÆ ÄzŠÀgz Z t òz t (X 1N Š b§hZÃkZ Ì~ Ýzg Åy Z • z˜ÅkZ

?• T e H @
ƒx¥7s ™p• T e¼ p Ö ZX Cƒ 7„~g7 ̈ÆV Â!
x Óy Zpà

ݬxӻe
WkZ Ð T• f
 0
] !
+ Z ðÃgz Z • D ƒzás§Å/ ôw Z ¸Zgz Z g
Š q Z ë[ Z

kZ Âì @
Yƒ ZŠ Z h» ƒ
 x¯ t (gz Z ÄX @
Y {g 7g ï Z » ] !
ˈ Æ kZ Ãp Ö Z X ì @
Yƒ ×zg

( 145-147 y WŒ
Û 'D
~Š I ) X Ð B™w Jσ w ®Ði § 9{ z¤
ZÃ] !

Æ kZÃg
u Âs s Zžìt { zì t •
Û Ž ~‚i §Æ r
 ™k& Zgz Z‚i §Æ s s Z V Œ

V ; z ƒ Cƒ Ð g
uƒ $
Ë ƒ : Ð y WŒ
Û ‚Å y WŒ
Û V ˜ gz Z • B¬gz Z bg •
á » y WŒ
Û ~û%
Æ ] !
kZ { zÉ … â 7¬gz Z bg •
á » y WŒ
Û Ãg
u r
 ™ k& Z p• ï Š g Z Œ
Û ¬Ã„ g
u

Šæ Ð g
u~ 䙂Åy WŒ
Û { z V ; zƒ: ! x »~ ä™Ð y WŒ
Û •‚Åy WŒ
Û V ˜ž• b‡

X ÐB 76gîÆ bg •
á gz Z¬Ãg
u ÌQpÐ B Â

•ã J
³T{ zЄzg ¨L Zžn kZ ¡É ì 4Š ~‚à g
už7n kZ ÌŠæt gz Z

³9gz Z ì 9„z g ¨» y Zž ñ Yƒ y EZ gz Z ñ YƒgzŠ ‡{ z Âì ‡¼ ~ } g !
Æ kZgz Z

7™f 6gîÆ‚ÃkZgz Z … â 7y ˆ Z » kZ • D V Z { Z
ÃÐ g
uT { z n kZ X ì ; g} Š
X D™

X • ˜Šp{ zzz ÅkZX • D ™VY ( Z r
 ™k& Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~‚Ã4 Z ËÌZ
 n Y H ̵ Z ÃkZ ì gŽ g0
ZÆ y ZÆ™Wz ïÅ ] c
Z zg y Z ¤
Z L L

ó̈ Æ ä FZ ~g7 6g £Æ ¡] c
Z zgtž n kZ X Yƒ 79b§Ë bŠ g Z Œ
Û q Áê

ˆy WŒ
Û Âñ Y 1y â q ÁêÃ4 Z Ë~‚ňy WŒ
Û¤
Z n kZ X • $
Ë ƒ 7u 0
Ð< •
áÆ
tµš ™ïB‚Æ bÑŠ z@ ZØ}uzŠ X $
Ë Y Å7Zg ZÍ Ìb§Ëqt gz Z Çã y vÃDÅ

Y H7ê ¬ðÃÐ Šæ Å4 Z Ëp• $
Ë ƒg ÇŠæ { Š c
i¹ ~ ”Åx|9ƈy WŒ
Û ] c
Zzg
X ó óY

D
'
~Š I[ Â Å y Z ,h
'
× Å kZ ì Å ÃÅ g
u V Œ ™ÁÐ b§T ä r
 ™ k& Z

ÌŠŽ z !
Æ äƒ 9g
ugz ZƒÝqD ÂÄzg ¨Æ y Zžì ] !
Є HX ì ŠŽ ñ~ g
u

är
 ™k& Zžìt ] !
ÝZ X 7u 0
Ð< •
á Æ ó{ zž} I: g ± Z .
Þ ‡Ðzz kZ ~‚
E
E
G
4
ƒ
3
u „:gz Zì ŒÃpÆ D Â:
,ä ë~} g !
Æ kZX ì Hs » ZÐ pÆ ïG~ g
X ì –~ ó ók& ZjL L[ Â K ZÐ

i § ZuzŠ » ÃÅg
u

D
'

6Âq
Z q
ZÉ e
Wq
Z q
Z ÅkZX ñ ¯ œ

% »zÂx ÓK ZÃy WŒ
Û sÜ' òŠ Wžì ¸ { Zg 9L L
]ÂÆ kZ ñ W~™] !
Ž } ™g ¨g !
g !
6kZƒ Za w ZÎŽ ~ ËX } ™³x|ÇX } ™

x¯ŠÀX AŠ ûz µñ » kZÐ g ± ZÆ ÄÔ} ™x¥“ _Å kZ Ð t òz t (X } ™lˆ@ ZØz

kZžáN Š Z
 gz Z } ™Šg Zz ] 2z u“Ð s§K Z Šp6kZQ ‘ Y Ã9
 oÅ kZ Ð UÆ

9å gz Z AŠ ÃkZ ~ Vz‚A
ì 7ò { ðÃÐ U Ë~ kZ ì 5 Ç !
ì ª] !
Žä
9v Z Y •
á y ZX ñ Î:B; L• ðƒ ~½‚ÃÐ XÃ] c
Zzggz$gz Z ®X Ç g { ó6] c
Zzg

gz ZŠ OZ ~— Ô y EZ~ T Ç} ™kClŽ » Ùp+ Z q
Z ~ wŠ L Zgz Z σG @
ÅkZÐ ] c
Zzg
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ÏVƒ ðƒ B ö
Æ
Xx¥7Åy WŒ
Û ›z G
ÃV1 Â Å‚Z
 gz Z ã J
³q
Z ~ } g !
Æe
WË\ Wˆ Æ ä™•} g ‚t < n•
Ûp

ÌG @ã Š Z ðÃgz Z • s ÜÆ È{ Š™g ( ZÆ \ Ww Z ¸ZÆ x gz Z hu 9ž Zƒ x¥  ¬ Š
7?Ð N Y W6] !
K Z™hgÃxw Z ¸Zgz Z ] c
Zzg H ?Ð , ™ H‰
Ü z kZ Âì 7B‚Æ \ W

kZ X Ð , ™g ¨{g !
zŠ 6s z @
K Z ~ Ýzg Åw Z ¸Zgz Z g
Š q Z y Z \ WÉ ì 7t { Zg Å tŠ ™¨
¤!

\ W< n•
Û pX Ïñ Yƒ ãZzŠptÅ\ W ÂÐ Vƒ6t\ W¤
Zžì ¸ ¨
 ¸ y á~ ]gß

X Ð , ™g ¨6g
uŠp[ Z ?Ð , ™ H[ Zì Cƒx¥9s z @
„ K ZÃ\ W11™ð ̳%t ä
ü » s z @
Å\ W Â c
X σ "
U
Æqt v Z Y ¶
Z X Ð TY 6KãC
Ù X Ð O6Ð UC
Ù ÃkZ

~ y Zgz Z • Je
.µ%t n Æ ¨
 ¤pÏ ñ Yƒ ãZz |ÝZ Å g
u c
Ç ñ Yƒ ãZ z

•ÂJ
ž²6µ ZñÆ b§kZ X ì C~ w2kZ ò Ç !gz Z ³X ì Cƒ ]gz¢Å] mzñ
Án Æ ] !
ZÐ b§~g7 »Z
q
 X ’ e ã ™ ¬Š Ð \ ¬v Z™| (Ð ƒ
 Qgz Z ’ e *

IÒ7E
7Zz6ÌZg f Å% Z kZQgz Z ’ e ¢
™g ( Z Ã] !
kZ Âñ Y { g: ¹ !
ø ðÃÌÅ b§Ëñ Y
( 54-55 y WŒ
Û 'D
~Š I ) X ì s ÜÆ kZq ðÞ’ e ã ™

}u6 {g !
zŠ 6g
u 9kZp ¤
Z • ì g } Š ß F
6g
u 9Äz g ¨L Z r
 ™ k& Z ÌV Œ
g Zu Z Ë Z e 6Tì [| Z » y WŒ
Û'
D
{ z ¸ HX ƒ 1 Ìœ y Y ÃkZÐ UC
Ù gz Zƒ 1™Ìg ¨Ð

X • ì g™õr
™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful