3

k‰†`Ê
,~gz¢ 12
E
gƒÑçL«^ 13

]úŠ Å^Æi
Û Z ! † 13
›0*
Zu

æWc Z™Å]Z|&Ði
Û Z! † 
Zzg^g7JZc Z™

x ª6,
^g7JZ Й

14
16
17
17

ò ¾»ÑZz]| 17
E
.n$ ;ÐЙ 18 
ZzgaÆvçE
ILG
" 19
Úì

# ™]˜@?yk'
r
,
)ˆ>

19 

ZzgaƧŠð 30

5â " ÅV¯ãÃÅ *Š 32
]¯EZŠ Åx **
ÆvZ 32


Û UZ

~wŠ UZk
,
z 32

4

i§»ä¯¹!*
ÃVzqãà 34
?ì H™f Ç 35

?ì yÃhUZ-Šï»

36

i§»“
WhUZ- Š 36

wq » ãZ~9J (, 36
ì wŠ È)F,
{n 37
E

y*3â Z6,
]‹êL 41
Å
}'
× ÆyZZ ÿL X3Z~ci'
,êL ¬ 42
**
¯ »V\W 44
G
yðZ}
.yZxÅNïE
L Ò¡ 44

Šzu¦ÑÆkZgzZ q 46
E
G
` ´Ð»Ãï
L …™ 46

yvZ (,
Ѓ
 » ~Ã$
+ 49

.z›ÅÑZz]|B‚Æx Z}
.LZ 50
Gg â †
 7»ÏnÅ~i WèE
L j8 5 0

ì ~ïÆvZsÜyj 52
?ì @*
ƒwi **
6,
»¾yj 52

Ñ»PÁz4, 53

5

?ì @*
ƒwi **
VY6,
wŠP 53
?ì H ãZ]
.Ì Ô à qÔ ¹zf ÈZZ
“E
h
zzÅ<ÆŸx Ó~"
$» ÿL
G
VZk
,
z ïE
Û UZ

L Ò¡gzZÞZƒŒ
E
` ´»º î0pI$

54
55
56
59

ì°` ´Î

60

` ´gzZq
-Z ȼ

63

wÑ+Z x»äƒ«**
ƤaÆðñ 65
{Z
+û äZ ÂgzZyv»°

66

á+½Ðq
-Z 67
ì yEZ ïE
Ÿg 68
L 8ñY ?!*
E

ì xêÌÑZz¶Š(F,
Å{ k
H 69
G
7^
,Yg Z Œ
Û ÌaƬŠ6,
g Z
Û üL¢ñ 70 

ƒZŠ W‰ 73

7[Œ
Û ïE
L 8ñ™f ~g (Z) 75
E

ì [£wZŠZ~™f 76
|Å™fÄZzŠgzZ¯æL°f 77

G
7k
,
½ì [£:Š ™ ïG
L 3š! 81
[Š Z »/ô 82

6

ì ë Z\
ogŠ Åí!*
{Š c*
iÐöZg W~C
Ù ª 83
[Z: ¦NŠq
-Z0Æ, 84
t
G
wÑ+ZÐ6,
vZIZ ïE
L 3B Ð]ó 84
g ZuZë Z‰Æ]ó 85

i Zg »äƒµZz~~Š Zz{ Š
Hz[W"ÆvZš
M 85
ÕÐÅ䃿ÆvZš
M 86
i»]tƒëW 86

ì MZ}
.Ð% ï%»Ñ 87
ÕZ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øg
$ubÑ 88

È» Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø

89

t
Û » ~Š NZ¾ ÎgzZi¾ Î 89

}Š6,
( zI W )g »ŠpzŠ6,
V\W

90 

Zzgv'
,
Vg 93

YƒqŠ- yk'
,
> 93
kÎZµ0*
gzZ § 99

p°Å& œ 100

7à {ÐyvÌÃ7
-eZ 107
]**
v?‰Æ~Ã$
+ 108 
Zzg **
Z@1 109

7

# ™sÑZyk'
r
,
[fˆ> 110
N~‚Ðq
-Z » îÖ] àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû mø 111

ì<
L ¾zf›ÐVzÈ 113

ì °¸z"**
ÎwŠÐVzqãà 114
ŠzuÆb Z'
× 115
Ñ»Ï0
+
i 116

nz»#
Ö /S 6,
+Š 123
§j
+¯gzZ ãÃ) 127

¯»“
WvZ à z 128
E
G
x ÅZ »Ãï
L …™ 134
t
Û »]¯¹!*
gzZ]¯ãà 137
[Š Z »vZIZ 138

Ýq »u| 138
zzÅòzøÐb & S 139
"
i Wì
LG
Û 139
E

ô=Åg
$u0Æp°6,
ì 142
x ÅZ‰Æò ¾ 145
g!
ì xzFzxiÑ ö+Š gzZÌZ »vZ 148
Å
ö:XWZƒZ± 148

8

ÄÑZzäÑŠ] Ð~i WèE
L j8 1 5 0

ãç}nÔp ÖZ]gzp 151
E G…E 152
G
ì=g f »»ï
L ɪ̕
L ™
E
E
$
g
$Ñz î0@ 152
e

] BZi 153

bÑÐÅ îÖ] oûjô f$vøÚø kûfø qøæø g
$u 154
ÌZ ÅÄÅG™ 159

M 8é"gzZ ð« È "
š
á Å\¬vZ 160
grÐ\¬vZ 161

^ »v'
,u,
÷ð 162

ÑÅÅzm\¬vZ -g— 163

ÕÐÅ, Ã~ug IRzggzZvZš
M 165 

Zzg ˆi 166
w!*
z»e
$f Z ÅvZ ÿN 3XZ 167

ì w¾ xgÐ ò ¾Š z!*
Æy ~s§ÅŒ 169
Gg â †
 7»VÝ 171

MgzZš7 Z »e
$ÑzÅ\¬vZ 177

«™Å» 182
t
G
]o»ÌZ ÅvZI Z ïE
L 3B Ð ]ó 183

9

]ñÅÜægzZ®
)"
á Z Å+ Š 184
ô=d
$¾zÐÅ ÕZ Ð$ vøÖû] ^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×# ÖRg
$u 185

~yZyÆMetro Spot Club§‰
Ü 1 187
¯»äWyYVz%~yY 189
rè
Û 0Z]‡q
-Z 190
q[tò Z ¸ÑZÎ 191
t £ÆVÂgú 192
» ‚ßx ®r
# ™æg **
Ññy k'
, 1 99

»{ "
á Š !*
l7[ Õr 202

iñ¥zg Zu ZÆ]ó 205
ÑŪ
‚gxè £ 206

¬Š + 4Å] òèy Zy 207

ÕÅs %ZÆVùggzZVâ !*
i 209
Eš!
öW - ƨ 210
E
G
ÕÐq
-Z ÅÃï
L …™ 212

›ÅÅzmvZ -Ý ¬§ zuÐ{gëÜæ 213
t
G
ÌZÅÅzmvZ-vZwÎg ïE
L 3B ~ÃÅxZ™/ô 214
E
G
ì 5”
GȻ
‚g ï
L .Š“ 214
¤SÐq
-Z ÅpÑŠzgŠ 215

10

]g c*
iÅ ~
V g—~[ Zp 216
EEÅ
áiz',Y 2â 002s6,
ZB 30._| 1â423 ç«‹. Z#B 19 217
]o»| òG
& Ō 227
t
Û »ÄgzZsp 231

]g t
KgzZ$JÔ#
Ö ´Å›Å\¬vZ 233 
ZzgaÆ¡iñ 239

ÚF,
Ñ!*
Ð wìz[ ZpÆVzÈ 240
E
¢
3
§Zzu Ú‡q
-Z »/ÂþLGÂïE
L Ò] 242

~g VYz›Å/ôB‚Æ~
V g— 243

(»y - 244
K Z%ÆgzZÐq
-Z »vÐ46,Š çM'R 245
] ZŠ "
á g Z: Ãg ¬0Æg« 248
ÑÅ Z}
.È °¬ 249
wEZ 9»› 249

ì ÞZƒZ±vZ) 250

$ßk
,2
+**
Ññyk'
,[fˆ> 251
ÕÅ»ýL G3Å@*
Æ›â 263

Hc*
â
Û VYszcÃngzZ”
GÃ{ k
H 264

11

E
E


V ZŠzY êL gzZ ãà êL 267
ù Zg f &Æe
$Z@ 271
Ñ» ã ¨
KZ‹ § 272
?ë£ •
'
, 272

wVÅkZgzZë Z‹gŠ 273

zzÅ*¼Å]ñ6,] § 274
, ‚&ÅîÖ] ÜûÒöçø ×öfû nø Öôe
$W 275 
W„á Zzp
pgÃ6,x Z 276 
g Z *]Š „ÝZá ZzvÐVzqx Zw 276 


/
u~~g ZŠ'
,V â 
Û ÅvZ Ô¬ÆvZ 278
E
E
G
G
zzÅ*¼6,g^ï
L ©rÅ m,³ï
L ©r 279
ms ¸ñ»É H, 281
çz»Vƒó 286

4E
5Åx®r
(DzŠ) G
é5kI
# ™]˜@?yk'
,
> 290
G

ã çÆszcgzZ”
G 300

4E
5ÅLx ®r
( áiz'
,
)G
é5kI
# ™] ˜@?y k'
, 306
G
‡‡‡

12

û ,~gz¢ ü
wŠ›gŠ‹ZŠ "
á gZ

A™Å
œ{ "
á **
ÑñkŠZ‹|v!*
sg ¬ êEZz[²Z 

:[ÂÄ**
:'x **

è߉ àm†5 æ éªÚ oÖF] ^ßn× Ü`×¾ ²] Ý]-Zr
# ™ºZ·

Æg \ZÆ¡iñgzZ ˆiÔ **
Z@1 Ôi
Û Z !†

:qçñè

(
:G
ê X»'
,
Ö ZŠ ÑZz]|m{Ä›{÷
#
"Õ]‚¦

:A
$%

]ª“gzZwZjZ

668 9300 1XŠ!*
Wò**
Ôkƒ ;>›Ô67B3ZX1 r
# ™/Zx¦

:8
-iì

| 1â429 ug MZypg

:wÍ Z®
)"
á Z

1100

:Š Z®

pû†ô`ø¿Úø äÞø^ìø g
û jöÒö
11182…~W†
 7Ôc Z™2-wD Z+

‡‡‡

:Ñ**

13

Œ

wŠ›gŠ‹ZŠ "
á gZ
œ{ "
á **
ÑñkŠZ]|v!*
sg ¬ðÑñz ~”%! 8z p
vZX lZ
Û ïE
# ™ ºZ·
L 8™Ð w‚zŠ ä7 ã½à °Z ¯æ r
GLBtÃÑZz ‹|
™ â
Û 3g6,g »²ígzZ N â 
Û « {œ¤ ¬n» ï
{0
+
i Ã{Š% ÁŠ }÷™ â 
Û wJ ¬Št Ð x™ LZ ¡t ŸZ Èz$
+
GLBtÅÑZz ]|~ Ý ¬}g7 gzZ , Š™
aÆ/„i ZgŠgzZn» ï
X }WÔN â 
Û V¬§¼»kZ™ â 
Û wJ7Z„g Yâ N ¬Š

E
gƒÑçL«^

câ
*
Û ^ »gƒÑä ÑZz ]|Ð {gtÆVzËZ e~ ag â
Æ¡~i ‚ **
Š z!*
w©èø
D V ; zgzZ c*
â
Û x ªyŠ {gG V ; zgzZ
~ X‰Cƒ ÖWzŠ Å ÑZz ]|: ZizggzZ Zƒ x » » + Š [p
vßÐ V ¸´i ZgŠgzŠÆuugzZ [ ºX¸ Dƒq
-Ñvß¹
6,¡ÅkŠZ‹|Ð^kZ \¬v:ZX ñ WÆ™^ »yŠzŠzŠ
X Z 7,W,Z YZ

]úŠ Å^Æi
Û Z! †

E
gzZÜk
,
Š ÄŠ { Ô[H¹ Æ ÑZz ]|ˆ Æ gƒÑçL«^
»r
# ™] ˜ @?]|w Í Z È !*
öÆi
Û Z ! †gzZÑ

14

i
Û Z ! †I{ â &zŠ X Å7]úŠ Å^Æi
Û Z ! †gzZ c*
Wy ¯
E
E
3Ò7Æ]|Ð
¸ ñÑp=r
# ™?Z†**
Ññ]|VZ î0ªG
D™{/ÑZz ‹|)¶Å„
 ZpgŠÐ ÑZz ]|Ìä VrZgzZ
^[ Z X Zƒ: e^t ¡z1 pNÑ p=i
Û Z ! †ñƒ
X H {Š ¬ZQ »^‹úŠ ä VrZ gzZ c*
Wy ¯Q » **
Ññˆ ÆgƒÑ
ÌZB; xZŠ pì 4¹ Ð ¬ ËÅ ]|v:Zp¤
/Z
.KZpºÐ}g –ÆòŠ Wq
-Z ÑZz]|gzZì W,M
4ƒÅkŠZ‹| Ð x™gzZ ›z
G
i
Û Z ! †ì0{ »)g I ï
L šG3E
~Š™ q :ZÃr
# ™] ˜@?) c*
â
Û gzZ à â 
Û wJ^‹úŠ Å
! †Ð zz Å 4Z Ô „z ã !*
Æ^Æi
Û Z ! †èY ñ Y
X ǃx ªV ŒÆ4Z Z®ñƒg \ Zx ÓÆi
ÛZ

›0*
Zu

Ý ¬q
-ZÆ÷Š@w– x™ 0*
ZuÔ›0*
ZuÑZz‹|
Û\¬vZ¤
/Z)Æ r
# ™vZ Ô **
ÑñÑÆ ÑZz ‹|gzZ
G
(:X
Ô› c*
Í Dƒ ê »'
,#
Ö ZŠ ÑZz ]| { z Â ï Š ŸgzZ ^ðÃ
ÑZz‹|)ì — H~kZgzZì ˆƒo~^ÅÑZz‹|
ÆvZÃÑZz ‹|~ Ý ¬}g ‚wŠ Z½ŠgŠ ~BX ›ï
C ìÄ»„ ÑZz]|Xì ‚
rgg Z Œ
Û "a
s§ C
Ù ~ Ý ¬ ) ì Zƒ H Ã ºZ
ñƒ K V â¤
/ue CZ ì @*
Q
G
gzZ é" q
-Z » ›› gŠ ~ ug I ïE
L Ò¡Æ ÑZz ]|

15

4¨G
G3ÅZ à Z[ Œ
~#
Ö Z)ì èEG
Û Zy á » ¢Z0ÆTì: Z

[ c*
**
V c*
œà Zz ä Wgz Z ì c*
â
Û Š»Ç!*
~ kZ Ã]|ä \ ¬vZ
Ð ›› gŠ kZ hà Zz äWgzZ Ï, Š „ ZÍÅkZ \¬vZ Y "
á yZ
T åŠ ñ~ #
Ö Z V ]>W (Z »G! { W)Ïw™u™ƒ^
G
Ã0ï
L !Qgz Z i Í Z âZ \ ¬vZ Ô e™: g Šgz Z e: y T ðÃÃ
G
ïE
Û «= ÂÅg ŠÅkŠZ‹| 3U*
L Ò¡ÆkŠ Z ‹|gz Z N â 
«=ÂÅ äƒ [ Z§zg "
á u Zg7 Zg7 Ð ›› gŠ kZÆ ug I
¼ Ð: Z
é" kZ ä ë { W)ìg: ~ wŠ ]‹t)N â 
Û
C }WM}WÔ H:Ýq
iz
Û V ˜ Á ) t ß NŠ Æ ½ Y
Ç ñ Y : c*
3› gâ Á) t Q
t
GLB ] § ›‚ » kŠZ ]| \¬vZ
xz s¬ zn» ï
}g ø J
-w ‚ äÎq
-ZB‚Æ qJ½Ñz #
Ö }
.´Š y Z
} zâ 
Û gzäÐ ëÃu 0*
È Y Å ÑZz ‹|gzZ ñ â 
Û i ZgŠ6,Vzu
uQÅV\WÅ kŠZ ‹| ˜ÀÃ[ xZ] gzZ îSà ¢ZgzZ
X ànÛ×ÃFÖ] h$ … ^mø}WÔÇglpzèZgw BZzzdågzZ} Š ¯
Ôì B
bg g Z Œ
Û " Ã kŠ Z ‹| v Wt Å › Åv Z
Ù gzZ ñY µ v WÅ›ÅvZ ~ wŠC
C
Ù ) T e ÑZz ‹|
G
$ ϓ
GG3©G
GLG
" Ñz Ô7vZ à z »zgŠ à ©¿
VJ
-uu ~y
WÅ ï
å aÆTì u¸gzZѸ » Ï0
+
i ÅÑZz‹|X ñ Y
ÏZ Ì~ ª
q Å ~g F kZgzZ c*
0*
gZŒ
Û " ÃÑZz ‹|~|z^
Ñ!*
È*g ÃZÆÑZz‹|X c*
â
Û wJ^ »i ZgŠgzŠ »i
Û Z ! †a

16

C D â 
Û Ôy ) F,
Æ
[g c*
ÆQQ~ ݬ}g ‚
N ‹ › ›gŠ Z¾
™ ‹ › ›gŠ Z¾
N ¯ V7 à ݬ }g ‚
™ ¯ V7 à ݬ }g ‚
N Ç Œ } F,\ñ }÷
ºZ t ì @*
"
+
&
ðe g$
+gŠ
N 0* Ã › ›gŠ ÿL 3XZ
C D â 
Û ~ÄgzZq
-Z
ñƒa ¼ »ŠgŠ ~ wŠ Vƒ @*
Q
ñƒ K s à VâzŠ m z õ
Z

æWcZ™Å]Z|&Ði
Û Z! †

(
:XG
ê »'
,
Ö ZŠr
#
# ™?Z†**
Ññ6,
y¯q :ZÅ~gàÅ^
Æ „ Z_ Å ÑZz ]|Ã[ xZ m{ &LZ ä **
ÑñX ¶ˆƒÃ
z ] â OZ x Óä r
# ™ ð(e Š- [ » ~ X 5c Z™a
Ðr
# ™?Z† **
ÑñLZ„
 ZpgŠ Åä™wJ^‹ YZy
Z
V¹‚zŠ LZ ìð(e Š- [ » X c*
â
Û wJä **
ÑñÃT¶Å
aÆh
e Z m,
z ðyŠŒ ZgzZãc Z™DzŠ iz'
,Y 2â 002s6,ZJÆ

HïZ m,zyŠŒ Zv:ZgzZ ñƒ: ZzgŠ !*
WxsZ

17

Ä»^- iz'
,Y â2002s6,
BZ5._|1â423xZZ xøB21 Z®
# ™Ý°ZY MƒqxZ}
r
.ÆÑZz ]|B‚ÆÑZz ]|XŠ
Hƒð
£Z Ò[» XåszZ ¶Zg ¢Z gzZ ~gƒÑ r
# ™Šú0gzZ O%Z
yZX¸B‚Ìr
# ™+−Z èggzZ r
# ™@|Zz¦gzZ r
#™
äÑZz]| ¶„e]iYZÅ^{Z_ÆÑZz]|ä]Z|VÐ
X¶àâ
Û gà 

Zzg^g7JZcZ™

: Zzg ^g7JZ vßëB‚Æ ÑZz ]|W âñ h ‚ ð
ÃT ñƒâ 
Û p=6,ç„z ÑZz ]|™ V^g7JZ X ñƒ
k¯†

Û Æ ^g7JZ c Z™X¸ ìg ` r
# ™Ý°Z Y Mƒq
X ¶k
,
Š~i Zz6,
ÌZèY c*
â
Û x Zg WäÑZz]|~ôî Ñ

x ª6,
^g7JZ Й

íÑJZ ] Zg â Z vßëB‚ÆÑZz ]|d

Û ÆW {g !*
i Zz6,ä i ˜6,4ä™ #{g !*
gzZ ñƒg ZÎaÆЊ6,i ˜Æ
Ð V ˜ ã Њ vß ë W zŠ ZÎ ._Æ ‰
Ü z ã Î 0*
gzZ Å
E
.n$ ;
ˆÅg (ZaÏZi Zz6,tgzZ ¶gHWg e ði Zz6,aÆvçE
Þ ƒÆ ^g7JZ Њç O X ñY ïx Zg W~ ЊÃÑZz ]|) @*
T
X ‰ƒvx Z}

 ë ìÑZz]|~Vz#Æ

ò ¾»ÑZz]|

gŠ e6,kZ äÑZz]|X åZƒ3g ~zK~} #ÆT
Þƒ

18

Ô äÇ a **
~ kZ Ôì @*
ƒw EZ ÌaÆ{ k
Ht) c*
â
Û gzZ ~Š Zß e
gŠ e6,kZa kZ CW{)z , k
,
¦gzZ '!*
Å ð§" Ô'gú
gzZì Èt ‰
Ü z kZp¤
/Z T e79 Š ÌÃ{ k
Hî0ÈWë) ~Š Zß e
Xì Cƒ1™NŠ ÌÃkZ1ì ; gƒ7{ k
HðÃ
zŠ zŠ ~ Vz# LZ LZ , i úÅY (gzZ [fÔ)Ô×
**
3ÑZz ]|ˆ Æ i úÅ Y (X X ZŠ Z Ð ®
) ) ä VñŠ W
X ¶ZzgW &Ã] ZgèY‰ 4aÆäΙ â 
Û wzÚ

E
$
n
. 
ZzgaÆvçE ; РЙ

E
.n$ ; Ð íÑJZ ] Zg â Z W g e ZÎ ð 
ZzgaÆ vçE
J WgzZ X Å ZŠ Zò ¯ ú~ i ˜ ä VÍßëd

Û Æ Wb ðX ðƒ
6,4kŠ™ #kŠ ._Ɖ
Ü z ò £i ˜ Zg øˆÆi Zz6,Å‚
E
.n$ ; 
X Z F,Q6,
^g7JZvçE
E
.n$ ; 6,^g7JZ
i ZgŠ gzŠ Æ i
Û Z ! † { z´ Æ vçE
y ´Z a kZ åxW » ] Z|}uzŠ gzZ Y fá Zz äWÐ Vzà
kZì ügzZ~Å^gzZì i ‚ **
ËÅÑZz]|) Š
Hc*
Š™
X , ™: ÒÃÅÞçgzZgrÔxs] Z|\ W ã !*
$ñ Z'
,a
xsÆq
-ZC
Ù ) @*
£Š [ Z vß\ WÔÐ, ™xsŠpÑZz]|
ix?Z äÑZz]|ç OX } 7,bŠ: [ Zg !*
g !*
ÃÑZz]|»
X c*
Š[ Z »xsäƒ
 gzZ c*
â
Û M»'
,zvZ îG*9gz
y kÆ y Z { Z_Æ r
# ™] ˜ @?Ð ^g7JZ
4E
5ŵZz
¦] Z| °»Ð „¬ V ˜ ñ Ñ p=ÑZz ]|~ G
é5kI
G

19

Æ ] ˜ @?ñ¦ˆ Æ ] ‡56,^g7JZ ¸ ‰ƒ
/Z gµ**
Ññ ~ y Z X ‰ W ~ tØÆ ] ‡5 {g !*
zŠ6,y k
-Z KZ) c*
q
â
Û b Z'
× ¯ Z0
+!*
Ð **
Ññä ÑZz ]|X¸ Ìr
#™
ŠgŠ e
$.ä ÑZz ]|QX c*
‹x¯ CZÐ ßF,
ä **
ÑñX î Z h Qw ç
C J 7,
ÄtÐ
ò **
+µ0*
$
-V¹! @*
J
"è‚J
-V¹ 
D™ Š c*
Û ë ) zg c*ß x å G 

ILG
"
Úì

Ɖ
Ü ge
$.)pVƒ7¿g @*
~p¤
/Z) c*
â
Û
Æ Vƒ"
á Š !*
~ X Vƒ‚
rg/_
.» ¿g @*
~ wŠ ( c*
â
Û B‚
»k
,
½~÷gzZ N Yƒ ¦vsÆ*Š x Ó)Vƒ@*
™lˆÃVâ »
!˜Ó¶ Š Q ƒ 6,í am{ » \¬vZ gzZ ƒÀF,
~ y !*
iC
Ù
vZ ÂÑ äƒx¥:²gzZHÃy Z gzZ ': Uß { "
á Š !*
/Z
¤
X Vƒ‚
rgy á¸~Ð x™Æ
7) c*
/ÍF
# ™gµ**
r
ÑñõG
â
Û Ðr
# ™ /Zgµ**
ÑñQ
x » LZ LZ vß \WgzZ c*
WÐ gzŠ âZ ~ ~gF kZ Â~ X ‹
yŠ æ) c*
â
Û Æ™ ¥#Ãr
# ™ /Zgµ **
ÑñX Ñ~
VñÝLZ)X ÇVzŠ™x OZ~»kZÐ {Z9gzZ ÃY:6,
Ö i5
#
( X 7wVðÃÌÅkZì ›gzZmÃÑZz]|B‚Æ

# ™]˜@?yk',
r
)ˆ>

E
.n$ ; Ð c Z™
]| å^ » ] 27 ã½J
- vçE

20

vßÐ ¹ ˆÆ)pX ¶ðƒ 7gzŠ ÌZ Ì~Å ~”%
Æ ~gzZ üŠ z!*
‰ƒ ¦~ tØÆ ] ‡5 Ð ]|
Hn²ä r
# ™ /Zgµ**
ÑñX ñÑ p=~ >ÑZz ‹|
X T e −7,g ÃZÆ ]|r
# ™ /Z i ÚZ ð¸ Æ y Z)
tÆÑZz‹|äVrZ Âc*
â
Û aÆ"7,Ð y Z äÑZz‹|
C ñ 7,
B‚ÆŠgŠ~i ZzW{¹g ÃZ: Ãg ¬
~ V ˜ kS lp\ W Ð T
~ V I ì izg z ‘
 {z
Ö#Z0
+ ëL ]IZ }÷ ™ NŠ
%Z
~ V Y ì lg !*Å Øg æLE
Y
5_ » \ W
u Z% gzZ gŠ ëL E
~ V ˜ ì Ï0
+
i ÿLuq
™ ƒ ]¯ Å Ý ¬ }g ‚
~ V *W } F, ì ˆ W
] 1çVzg ZD
Ù Â<g¨~ÄC
Ù äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
HÄq
-Z q
-Z) <g¨X s§q
-ZÄq
-Z q
-Z » kZgzZ s§q
-Z
t ÔÉ#
Ö ~²"
á zÄà {ÃkZXì ‚
rg |HgzZì ‚
rg ãç
Xì i ZzWÅwŠ}÷
vZ vZ h æL°f ‹¯
~ V j z { W ¯ H gzZ

21

Ý ¬ » {> ƒ Œ
Û V¼ H
~ V W ì ‰ ~i t
Õ Èp z t µgŠ
~ V *ZŠ Å GV . ì
# 1ì y ‚ W ÂI» ÕÈp äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
Z
ÈpÏZXì {'
× H~ kZ)ì ¸ Ø A
$ì @*
7,Á
Cyp »V î Õ
CYW‰
Ü ¤ X~ kZ Âì ¥ ypèXì Q ã ZZ ‹z'Ð Õ
»V î Õx ZwKZ ðñ b§ÏS ì @*
¾s ÜÆî · Æc*
gŠ)ì
Ôì Lg ¨
 ¸6,{Ñ ç { z)ì CYW‰
Ü ¤ âZ ~ k Qì ¥ yp
Ð ÑñŸ» gzZì ¸ 6,è%ÅvZ s ÜÆg ëg Å {Ñ ç
Ôì ¹{ !*
z¥Ôì ~&
× ßì 7èÝ ª{ zì ©
8™{ k
H™ƒ[¦
» V î Õx ZwKZ ?ì Z½ HÅðñgzZì yp Z½ÅèXì wŠ )
,
C ìÄZ÷X yp
ce V Y ~ F,ä ÔwŠ Z F,ä
ce V â g Z ÈpÐ Ã y Q
Ã^kZ)ƒLe wŠ „ HÔƒ Õ„ XÔƒ y â g Z „ H
y ZZQ Âß8 ÕÈp‰
Ü z kZ ñW: c*
ñ Wt ‚t äY:QÔßNŠ
Tì Cƒ X‰
Ü ¤ Å kZ Âì ¥ ypèX ǃ Ý ¬gzZ¼ Ý ¬ »
ÈpÔ ÕÈp¤
/ZXì ¡
C»Ð kZkZg ‚Ôì Ï}iì ¸s§
TX Ç| »Ý ¬Zg ‚ÌÐ \ WvZY "
á y Z ˆƒ=ÂÅä™V â g Z
ÂdŠ ^Ôz™/ÂÐ 8{ !*
zg X Ï ñ Y ã ÉÐ N Y s§
ì ]!*
Ht?ì @*
ƒx¥ÂVY *
*™ ÕÈp1ì Åò ”h
+m,!*

22

X z™xÑÔz™xÑÔz™xÑXì 6V- &
× ßx »gzZì ÅVzèÂ^)
ñ Zg KZ ÔzŠ w Z eut ‚Æ ¬ÆvZ)ì t tµgŠ
: c*
× ßs ÜÆkZgzZì gàÃë„zìgàÃvZ Ôìg: Ç!*
&
7¹F,L~ u|{ z Ôì x » » VÍß {0
+? Ç!*
**
3› •
w
Ôs ÜÆ wŠ X B™ ; e 6) ò b§Å ~&
× ß M
h™
î Z¾‰
Ü z k Q ÔßNŠ ^V #)ì Le wŠ Ôz™x » s ÜÆ {Ñ ç
$ƒg ~ *Š b§ÅèÔ³**
A
Z¾Xì 8 Šù Â) Vƒ8 Š)
XÐFà z\ W
x¯ Ð r
# ™ /Zgµ **
ÑñäÑZz ]|ˆ Æ kZ
» „ ÑZz ]| J 7,Ät »w çKZ ä VrZX c*
â
Û aÆä‹
C c*
Š™Ää**
Ññ&ì p“
Sh Z e Ï ~(,Åg Ôæ b§ Å è
b§ÅgÈ ƒ Tg VY b§Å ãè
ÑZz ]|ì {¹ ~ y "
á ÅkŠZ‹|Ć ZgzZ
C ì y ) F,» ~g—Ä £Æ
58F
L
B‚Æ Ýgt y Yìg y WC
Ù öÀF
b§Åg¹Ð ”%}%³
‰) c*
â
Û Š"
á g Z p“t ä ÑZz ]| Â` ‹g ÃZ **
Ññ
ÅV2zŠÆvZ Ú/ D™I {Š c*
i ]Š „Å ðËKZ vß
ðË) *
@Yƒ¬t:gzì ßÇ!*
ì 79tzft pÔÆ] ‡5
pƒg D™Š c*
! Z …gzZƒg _7,i ú~ Vz# LZ LZ ~
i úÅ®
) ) ì ï−7,! Z …Zâz òÔ ~Š™Z
# Zz ®
))

23

V < ¬}÷‰
Ü z Vv0*
)ì ˆ~Š™Z
# Zz ®
) ) Xì Z
# Zz
QÔCÐ V < ¬ {Š c*
igzZ~KìY yŠÆ-gzZz™] ‡5Ð
Y 1zZ ò Z ¸ÑZ Î~ {/z eQgzZCÐ V < ¬{Š c*
igzZ~Ï•Ï
}÷¬ ÌV ; z ÂЃ 4ZŠ ~ ¼
AZ
# gzZ X z™] ‡5 Ð
}÷t)ì ,Y c*
~~Š „X pû-ô ^fø Âô oûÊô oû³×ô ³ìö-û ^³ÊøCÐ V < ¬
Ô ñƒ:ÆËÌ~ *Št) ?VY}÷tgzZ}È m{
Æ{ÑçÔñƒ7Æy-Ôñƒ7ÆÑÔìgƃ}÷
ñƒ7ÆVßßZ ò Z ¸ÑZ ÎÔ ñƒ7Æoz/ßñƒ7
ÔV¼: VY}÷7Z Â }÷t Z
# ¸ }÷~ *Št Z®
gzZ }È }÷t)V¼Ãy Z: VY ÂìgÆ0}÷t Z
#
ÿL X3ZgzZì y k¼
A ) c*
â
Û ämvZ îG*9g ~gjY]| }÷
~g \ tä }÷ÔÐ y kì @*
ƒ aZ égzZ é¼
A
}÷)ì Ìt zz q
-ZgzZ aZÐ ¼
A vZ ÿN X3Z Z® ~Š ?Š
t
G
A vß ?ª
z$
+Å] ‡5 ÅVzÈ m{ 7S
ÿN X3Z ïE
L 3B Ô ñW~ ¼
vZ à z gzZ ñƒvZ à z ? Âñƒ 9t ÜZ Ô‰ƒ 9t Ü Z ÐvZ
Xce 'Ô¹ÃÄÅvZ I ZakZ‰ W~ ¼
A ‰ƒ
Åy ZÆ™Á]Š „rÅ ðËKZ Âñ Y ïÄÅVß ZzvZ Z
#
Xì aZÐ V Š „rÄÅvZI ZX¹{Š c*
i~Ä
ªå7²"
á ~J
-k'
,
, ä³Ò ^³m^³Ú†Ê ^³³…]
ñƒÐ ] ÒâZ [ Zg ÃZ}÷X åH7ÄB‚Æ Ï°‡!*
X ƈ Æ k'
,
,t Ô ñƒ ù "
á ~ ]gßÅ›È é)
C )ìt] !*
ÝZgzZ ZƒÐ xŠq
-Zƒ
 tˆÆk'
,çG.Oc

24

7 Ã ë ÃåLO$ ~²"
á
ë D™ – w› ‹ ZŠg Zz
V ZŠ i Zg ~g ø ì ‘ q
-Z
N
² 
D™ Õä£ “
 Ð ËC
Ù
{ WÅ wŠ }÷t ÔÉwŠ › gŠ ÔÉ7g ÃZÃg ÃZ }÷
C ì ˆRe~Äì
í í § ¯ Zg g CÖ
Æ Re ~ ‘‚Æ V]W ~%
Ð N 0*
7¼ ÂÐ −~²"
á ÃVzÄ}÷¤
/Z \W
¼)ì yZ ÂÐ −]ZŠg Zz Å wŠgzZ Ð −i ZzWÅ wŠ ¤
/Z
?ÐN 0*
ƒ

 XÐN 0*
¼ÔÐN 0*

 gzZXÐN Y0*
X Çñ YƒwŠ 6Z÷Z
#
] ‡zZ‰)ì –ä'
,
» Z)ì @*
™n²ìY¢Z :HçÞ) 
CY ~Š Zz6,
gî´@vZ +
$Y ð'!*
+ZÐ y !*
i ÅvZY 1zZ
i Z ] !*
+Z { z:gzn™{Š .Z { zgzZ N Y Á@WÅ#
Ö Z) @*
( X BHgzZ²{Š c*
iЃ
 Êp Â{zèY M
hÈ7Šp
Zg ø)N â 
Û ¬Š]|) Hn²är
# ™/Zgµ**
Ññ
*Š ~g ‚)VƒLe¸~) ðâ 
Û ¬Š ä]|X ñYƒ(Z ÌwŠ
ÆvZÃX?ÐVƒù ¢œY 1zZgzZìg: ÁÐ ¢œY 1zZ
]!*
T ?ì H **
%gzZ 6,
vZgzZ ñYƒ‚ **
%gzZ ~3 Zg
]!*
TgzZ ñY¬yYì ece ¢
8™ÃkZVƒlp\¬vZÐ
ò y Y ì e ce *
*™: Ã kZ ÔVƒ nZg **
{ ¨f q
-Z \¬vZ Ð

25

Vƒ lpvZÐ ]!*
T)ìt ]!*
~7Ôìt ]!*
s ™X ñY
X ñYòyYì eì *
*™7ÃkZVƒlp **
Ð Tì **
™ÃkZ
Æ{Ñç Z®ì @*
¾s ÜÆî · Æc*
gŠåèÔ q
pg ` Z'
× : Zè
7s Ü
/ÍF
qH j§gîò Z ¸ÑZ ÎgzZ {Ñçt ‚Æè%ÅvZX õG
Vƒò Z ¸ÑZÎX ñƒñ¯ÂÆ„y¨
KZwßZò Z ¸ÑZÎX 
X xlЃ
 ¬»vZԗЃ
 x **
»vZVƒ¼ c*
'
E
y Z ì Æ ¬!çE.-E{gtt gzZ VƒêŠ }gtzŠ a kZ
@„ HÔ«™ÅÃ( 1)X n
pg mÐí aÆ VÍß
Ð VÃvÅ Lenasia ` W à Zz äWw Í Z ~ Œ)ƒ x¥Ôƒ
Æ Ý ¬ }g ‚ \¬vZèY dŠ : Ç!*
ÃkZ ÌA
$Ï}g *
Ê%Z Ëc*
xø**
Ë)ì ¬»y Z Ô { "
á Š !*
ÆVƒ"
á Š !*
Ô { "
á Š !*
ÅwŠ ( 2)gzZ X ˆƒ «™ÅuuÐ «™ÅV\W ÂdŠ #
Ö
«™Å†sZg ZŠ Ð kZ Ô î å #
Ö ] Ñì}n~ wŠ Ô«™

/ZÔì s ¸ñ6,«™Å†sZg ZŠgzZuu«™Åo ËX ˆƒ
z xs Z Âñ Yƒï »ÔŠ6,o kZ)ì 7w W pôVâzŠ
Å V\W«™Å kZ ì ~ »Æ \ W o » y ˆ Z z y ZZ
ÂVƒ ; gÈ~ Å: «™zŠt ¤
/ZXì 6,«™ÅwŠgzZ«™
Š lŠpx » }'
,}uzŠ Âá™ x »zŠt X Yƒ 7à z ðÃvZz
}uzŠX Çá VZ Ì~–{ z Çá VZ åèYÐN Y^g
Ô e Ô]zˆz™f Ô { izgÔi úÔ y ‚ WÇ!*
~« £Æy Zx »x Ó
@*
ƒ7Ð y Zx »tp f
e™[pvßÀ` W Âx »µ> 2i
ÌQì y ‚ W*
*™: x »gzZì *
*™7x »)pÆx »tèÑq

26

z™: x »Æ{ k
HèÑqD 7,~ÂÆ™x »á Zz ä™: vß
)¸ D â 
Û mvZ îG*9g ~gjY ]| }g ø XƒgÐ x Zg WgzZ
ëÃbZ”
GgzZì ”
Gx **
» {k
HC
Ù èYì y ‚ W¹Â**
hg{ k
H
bZ ðÃk0*
Æg Z−â ˤ
/Z X @*
ƒ 7y EZÃËÐ bZgzZ 
ŠpvßÐ bZ Z®Xƒ: Z ÄÙ
A t })ì @*
™µÂñYÖ™ W
7VYÃkZ Ôì bZ Ì{ k
HZ® D –ÃkZgzZ D XÃ
gzZ z™: x » Ô **
™ 7¼ x » gzZ X 7¼ **
– ÃkZ Ô D –
gzZ} Š ~gzŠ'
× Æ™: x »)ì *™ (ZyÃZÎÆvZÔßá ~gzŠ'
×
%M~(,
· VpŠp\¬vZvŠ p Ö!*
X ã ZZ‹z'ª} Š ~gzŠ'
× ·æHE
X D™7Ã LZ \¬vZ ~ · VpÆ x ZwñÕÈpÔ
ŠpÔÐN Yﻊpë7ÔÐ, Š[ Z N) ~Š 7ÓÑÅ[ Z N
X Vƒ~·Vp »ypÆV î Õ~g vÔÐ, Š} Š »] Z f KZ
Ã] Z f KZ ä ë~!$
+ÆypkZ)â TÂ7Å ÕÈpLZ ?
XÐ , Š™7à ?] Z f KZ ë Âz™yp » V î Õ^
,Y**
?Ôì 3g
E
-A!
X ¸ pÆkZîÏ)Eì x **
»q¾y ZZ‹z'
Ð È ~nç kZ¤
/Z Xì W~gz¢¹ ~g ø '
Ô y ZZ Á ¾ ¦
/
Ù ÔЃg ³**
C
ÔЃg ³**
Ï0
+i ~g7 Â1: x »
Å ä xÝ ÌŠ Z kZ p°q
-Z gz Z Ç A 7y ZZ » ¢œÐ 1z Z
4E
&zgŠ » ¢œ Y 1z Z X ì
45E
G
ì ~ u 0*
y WŒ
Û X ì ˆ Æ èEG
ÌyYp¤
/ZìˆÆyZ ðô ]‚?ãø 5% Ö]æø gzZ àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ] æø àønû nùô fôß$Ö] àø³Úô
C ì @*
ƒL{0
+
i & œèYúÐ ¢œpï Š
ì 7u)]‹t 7Ôë L{0
+
iÆË

27

C D â 
Û mvZ îG*9gòzg **
Ññ
à } L {0
+
i Î }Z
xÅy Z ]Š Þt gzZ Ì{0
+
igzZ LvßÐ ¹
t a kZ Š
Hƒ yp » wŠg0
+Zg0
+Zp · 7yp ÂÐ ŸÔì Ì
X L~„ Ï0
+
i
Ô*
*™^âÃVÂ!*
: Ôì 7x **
»VÂ!*
Ôì »¿x **
s¦'
GE
bŠ™ÜÃVÂ!*
ÅVÍg )
,
Xì x **
» s¦‹ª“ ÿL ¨:$ Ô¢
8™Š c*
:
C Ƕx »Ð䙿Ôce*
*™¿6,
VÂ!*
ÅVÍg )
,
Ôì 7°»
xŠ : g§ gŠ ]h
+!*xŠ
Ð äg â xŠ ÔÐ ä¯ '!*
Ôì ]gz¢ÅxŠ~ & §gzZ u|
C ì y ‚ W¹3 Zgt'Ô á
C7x »
V ‚ W Gì Â ß™ y ‚ W 
V c*
g ZØŠ Â ß™ g ZØŠ 
Ôì"ØC?ìMHÐÚ ŠÃVÝ)y7tëYZ
VY …t Ô Cƒ B…t l» } Z) ~]**
gzZ **
A Ô CG,
Ô ã.6,
‘Óˆ Æ w ‚ õ 0*
gzZ ?7c*
ì ~]**
ÅvZt ØC Ô B7
à$
+#
Ö Ó¶ Š ˆ w ‚ õ 0*
Ö ÓÅ VÝÔ CY w$
#

C ì CY™^Âì *
@YW0*
J (,
~„ Ï0
+
igzZ ÏA ðƒ
Zƒ J %
+Z
# tÁ » ÷
Ð Œñ %
+÷ † v ¸
7I Ì~Š· gz Z ð|Ôzy ?ì @*
™I Ãt Áñ %
+ðÃ
? Z¢ H  Z¢ÃÃÐ Vë~ 9 J (,ä \ W¤
/Z Z® D ™

28

Å
x » »V2zŠÆvZ ªï» èE
L !ñtgzZì w ¾ **
XÃ~[ ³ êL ¬
Ü z kZƒ Å ãZ ‰

Ü ¤[pZ
# gzZ 77 » ÉÃz 
Û » ËÔì
ñ%
+c*
ì [ Z N {Š c*
i ã !*
Û Å } –y Z ØC î Yƒ ZÆ 6,vZ
Œ
{k

 ä ~)¾ ¤
/Z {Š%X @*
™7wJ{Š%\¬vZX Å} –
{k
HÔ7} hg{ k
HäkZèY ?ÇñYƒs{ zH ÂØŠ hg
ÃVƒk
HÐg (Z LZì @*
ƒ { z sgzZ‰ ^g Ug6Ð kZ
:ì x **
ò ¾Ôì @*
hg
—pçFãø Öû] àôÂø ‹ôËûß$Ö] Ì% Òøü
D²] èÂ^› oÊ äŠËÞ ‚a^q àÚ h^e (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^fÖ] xjÊE

Xì ò ¾x **
»kZÔ *
*™: { k
HŠ !*
ÆVç»ÆVƒk

¢œY 1zZ¤
/ZXß™Š c*
Ôß™^âÃkZ c*
Š}Š `W$q
-Z'
Ð aÆvZ , q† z™¿6,VzqzŠ y Z Âì **
™Ýqx £ »
X ÏN Yƒy ‚ W
:ìtÅ¢œY 1zZp°q
-Z Â
û äö Öø^uø äö Öö^Îø ÌöÖô^íømö Ÿø pû„ôÖ$]øü
:ì p°~uzŠX VƒV 7 w qgzZw ‡»T
û å´†ôâô ^¾ø àûÚô äö ßö›ô^eø †ö n$ÇøjømøŸø pû„ôÖ$]øü 

6,^g7JZz”ÆyßXƒ: W,OÐ ] Ñq ~C
Ù ªí!*
»T ´
H
)ì x **
» kZ ò ¾X ì & œ{ z ì g st ‚Æ V ði4]ƒJZ
:ìp°~ŠgzZ}Šäƒ: W,
OÃ#
Ö /ZKZ™NŠÃ#
Ö ‡lp
û ä´eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ôÖ$R ü
DNTV”(MNVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

29

Ã]Š „) < ZÆ b§kZü
A ?, ™ ZÆ6,\¬vZ V˜ VâzŠ
ILG
" uÔ7aÆ[ Z NÔ <aÆŸgÅvZ
:ì ¬Š Åu 0*
ì
ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# ÖR ü
èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ô
ø _ôíø‰ø àûÚô Ô
ø eô ƒöçû Âö ]ø æø
û …ô^ß$Ö]æø Ô
DNUVkmb (xjÊ é…ç‰ (h^f×Ö] †nŠËiE

ÏZgzZì Hxl6,¼
A ä Åzm\¬vZ -g—Ã Ÿg Å\¬h
spÆWZg **
ÅvZ hg{ k
HÔg eÐ WZg **
ÅvZÐi§
4ZŠ î Zz ÔÐ 3gzZ Vƒ@*
g e {Š c*
iÐ WZg **
~¾~vZ } Z ÔÐ
X a Æ ]k
,èì @*
ƒ ÕgzZ a Æ Õì @*
W î Zz Ô c*
Š™
~(,¹Ÿg ÅvZ Ôì ]k
,
è~ ¼
A gzZ~ Ÿg ÅvZ) Zƒx¥
\ WgzZì @*
ƒg Zh
+Š » \ WV ; z) _â a kZ ¼
A pì q
hWZg **
) Zƒ "
$U*
Ð 4 ¬ î Zz b§ÏZ ì ( ÅV < ¬ Æ
QT e { CÐ …Æ\ W¬ë)ì ]k
,
è~ c izŠgzZ
gzZ ì … » \ W:
L » c izŠ èY T e { C Ð c izŠ
Xì 3(ÅVzg Õ
gzZ ì ~÷p°¶a gzZ Å Ïß W)´Â=°&t
‘œÆVZ ÅVÍg )
,„y Z'Ôì wzH~÷ÔVƒqH~
ävZÐ n5PJTÔ ~Š â 
Û «ävZÐ n5PJÌ= ~
p°{ zXì q
-Z PJÔ c*
â
Û «ÃíÐ n5PJÏZ c*
ŠÃÏß W)´
ÃvZ Ì÷‚q
-ZgzZ}g*6,è%ÅvZ ÷‚C
Ù ÅT ?ì H
\¬vZ ~ wŠ }÷p°t Xì & œà z Ì{ z } ™: nZg **
X ðâ 
Û «ä

30

\ ¬v ZÃ ƒ
 ³gz Z „
 zŠ }÷ Ìæ '
-uu~y
J
WëJ
-Z
# gzZ} Š àJ
-uu~y
WÅ¢œÐ 1z Z
X }WÔ} Š: ]ñ…q:
C Å q zÑw çtÅÑZz]|är
# ™/Zi ÚZˆÆkZ
Ãí V ˜ È Y { z ~ wŠ ì 5 ™} Š V ˜
à í V Y È Î 5 Ð Õ Èp ¹
~g ‚Ô Ç¶ 7x »ÐG
gsÜ äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
g \ »v Z ¶ Š A
$ V Z §gz Z < ÕÈpZ
# pì g F
g/
C ìÄZ÷X f
eg \ »wŠÆV < ¬LZ b§¾{ z)
¦g C1 œ {h
+Š **ïE
L Å iZ
> ]¯ p b zg *Íp ð
Æ™kCÃ]¯ ÅVÎ1 y Z bzgpD W7ÂÃ.
$ĮvZ
C ìÄ» 
ó r
# ™T
$@*
Xì Cƒ^
ï Š 7 ð3› Dƒ Â kC
Æb§gzZ¨
Æá Zztak Q

g Z ÂZiz'
,Y â2002s6,ZB8._| 1â423x ZZxøB 24 

ZzgaƧŠð

¬ Ð T~i ‚ **
Xì »§ w©» ÑZz ]|ò ¯ úˆ
ñ h ‚ ð` Wˆ w ‚zŠ ä7 ã½X åw©¸ Ì~ c Z™J
@?X ñƒ: Zzg ~ g »a Ƨ Å ðÑZz ]|W ] ‚
( Floridia Lake Roode Poort)Ã ÑZz ]| r
# ™ ]˜

31

V|i DDs§Vzg eÆ TÔì Û]gzp¹ ‰ á
# gŠ áZz äzg VŒ à X |
|
# gŠ áZz Vp "
á Ü
~ Ûñ"
á % DDÅyZ Ô ë ( Weeping trees)
! †ˆ Æ w‚g e ÑZz ]|X å©]gzp¹X ‰„g v
-Z ! { Ww‚zŠ~ cZ™:
q
L ÆT~i ‚**
gzZ ñÑp=i
ÛZ
ÃVî æÅ ¢Z \¬vZ X Šg Z*™0( » Ÿg z t~ {# „
~g7 Ð x™ LZ ¡éZp ~y
WÅ Ï0
+
i ~÷gzZ }Š â 
Û sç
GLBtÃÑZz ]|)}Š™
-Z » ~g F gzZ}Š â 
q
Û «{œ¤¬n» ï
/Åw‚äÎq
-ZB‚Æ¡hZ ÌÐ ¬Ôìg: ¹!*
W,
Z { ¨f
ànû Úô !ñâ 
Û «B‚ÆqJ½Ñ#
Ö }
.yZxgzZé"Å+Š
X Üönû ×ô Šûj$Ö]æø éöç×F’$ Ö] äô nû ×øÂø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû]‚ônùô ‰ø èô Úø †û vöeô àønû Ûô×øÃFÖû] h$ …ø ^mø
¸ ìgƒ lp¹ ÑZz ]|™NŠ©]gzp » Û
ÅT¸ ¦V Œ Ð VzàZ àS[ xZÆ ÑZz ]|gzZ
Ð ] ‡5 Å [ xZ LZèY ¶Ùp {Š c*
igzZ ÃÑZz ]|Ð zz
Xì CƒÙp{Š c*
iЃ
 ÃÑZz]|
~hð~ug0*
äÑZz]|Ð}g–Ær
# ™Ý°ZYM
p=6,Ï™{Š xZgW~ ñ‚Æ VzdˆÆkZXðâ
Û òŠok
,
Š
t‚ÆÑZz]|…Zg‚6,
X¸‰ ñŠwA‡6,
}iXñƒâ
Û
"7,gÃZÐ r
# ™/ZiÚZ ð¸Ær
# ™/Zgµ**
ÑñgzZ Š

C ìtÄq
-Z»Tñ‹gÃZÆÑZz]|äVrZXc*
â
Û aÆ
ë D™V Ò V- ÃV Šg Å §Æ y Z
Y
J
ë D™ V ZvŠ öL²0
+
i § ÿL & â

32

5â "ÅV¯ãÃÅ *Š

èg ¬gzZì èg ¬ì Ùp Å *Š äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
ÄÐ ~ç aÆ y ¨
KZ }ì ÏqÑgzZ #
Ö Z0
+
B‚B‚Æ
Xì @*
ƒ w q H IÐ ÄØC pì j
+¯ ¹ gzZ ì w '
# ˆ Æ kZ X D™ÒÃÅ ä3› y "
Z
á KZ ñƒ D **
+
0
Š
Å *Š ìt X D YB‚Æ ÏqÑñƒ D Ö Â Š
Hƒ w Z 4,
S
zŠ%aÆTì ]¯Å4PXì ãÃÌ]¯w ' ! |
Vzq ã Ã Å *Š) VƒHa kZ X D ¯ y Ãî H H ]gú
) 7.
Þ ‡kZ Ì'¯ w 'Xì s ¸z " ð•Z ÑZz ä%6,
Xìg~ï™ÅkS gzZ}%6,
y ZòŠ W

]¯EZŠ Åx **
ÆvZ

6 bzg Ï0
,
+
i ~g‚Ô¼vZiŠq
-Z~݁vZ@'
,
ÆkZ
~g ‚Ôß VZ §»ähg{ k
H~ { Zg Åy Zg !*
-ZÔì Lg ¹!*
q
gâ »kZ
C ìÄZ÷Ôì ‚
rg^gâ »kZ Ï0
+
i
» » t :Z
^ Ã í ì ‚
rg
ñƒ K V â g Z¼ ®Š~ wŠ LZ Vƒ


Û UZ

~wŠ UZk
,
z

{ zQì @*
ƒ®Š ~ äZk
,
z: Z

gzZì **
™®ŠÃVâ â g ZP
òi Ñò¤
/z ™ÅkZì @*
ƒ: Z
V ˜èYì ‚
rg^: ¯æ U Z

33

y Z ªÔ k™®ŠÃy Z s ÜÆè%ÅvZ y â g Z¼ 'Xì
»[ Œ
Û ÆvZ ~ äZk
,
z kZpÇ ñYƒ y Zk
,
zÂwŠ Â<: ¿6,
y Zì Hx ZwävZÃVzq XX ÇÇg^å ÇA : Z
(Z
w ZŠZ Ì~wEZÆÚ^
,Yp< wEZ ?^
,YÔ xÐ
-Z X ñ Yƒ [ Zy
q
¡)ƒ: ] ÒâZ Ì~ ^
,Y Ôì ~gz¢
,Y Ú) Hn²ÐmvZ îG*9g ~â å]|ä r
^
# ™ ~ßñ
)ì ~ g
$u²ì *
@Y ¹VYaÆw ZŠZgzZ ¶~ kZì
ø nû ×øÂø Ô
ø ×ô âû Ÿôø á$ ]ô
DéçF×’Ö] oÊ ‚’ÏÖ] àÚ äe †Úçm ^Ú h^³e (-¨]- o³e] à³ß³‰E ^Ï& uø Ô
GÒ)ÅZŠë#
~â å **
Ññ ï
Ö ÑZœ]| Âì h6,Ì» ~ç ~¾
ILG
" uÏZ!**
ø nû ×øÂø Ô
ø ŠôËûßø³Öô á$ ]ô)ì ÌtÐWÆu0*
Ô
ì
Ññ) c*
â
Ûä
y8QgzZ ÇñYƒgz$Ñ:gzì h6,?Ì»Ñ}g v) ^³Ï&³³uø
Ð ~çKZ) c*
â
Û ä~â å#
Ö ÑZœgzZ Š
Hƒ ZQ”Z)Ðùâ
ÅkZì „ Cƒgz$ ÂZŠ%‹¸ÅkZì @*
™Ð ]ÒÄÌ
yZD™ÄB‚ÆwZŠZgzZì CYƒgz$Ì]¸ãqzg
akZXì Sg ì‡[pÌ+
M qzggzZì M{Š c*
i Ì{'
× ~z*ŠÃ
ø nû ×øÂø Ô
ø ŠôËûßøÖô á$ ]ôB‚Æ ^Ï& uø Ô
ø nû ×øÂø Ô
ø ×ô âû Ÿôø á$ ]ô
™ â
Û ^Ï& uø Ô
X c*
â
Û ì‡wZŠZ
X Vc*
È0*
Ì6,Vz^
,YgzZ w'~z*Š)ìt È
ñƒ ºÔÑ äW6 Ô ñYƒ[Zy

¡)z™: w'Ú Z ÌÃw'
z™ZŠ Z h» ~çXì q û ZM¿t)ì îŠ Cwe ÔÏäg â í
C Ѓg^gzZ Ïìg ~ ¸+
M qzgÔÅg ¦Ã*XÐí@*
°»1

34

» » t :Z
^ Ã í ì ‚
rg
ñƒK V â g Z¼ ®Š ~ wŠ LZ Vƒ 

Ôì êŠ HvZ dŠQ ß™®Š ~ wŠ ÃVâ â g Z ‰'

ÅvZ Ìq ) ‹ ÒgzZ zŠ™®ŠÃkZƒ s ÜÆ è%ÅvZ é Zp

ÌÃw 'ª**
™w EZ {Š c*
i ÌÃ~çw 'KZXì s ÜÆè%

C ì 7^
,Y**
™w '{Š c*
i
E
’ '!*? Å
"
çLG.;Z
ñƒ
¤
/Z ? Ð ^Q Y
E!
gzZ Š
Hc*
Š™ %fà r%T™| 7,vZ p? öW -š HÆ

Xì *
@Y¹
¼%ÃkZaÏZì Lg è G,
{ zÂÔ c*
Š hg

i§»ä¯¹!*
ÃVzqãÃ

* 3ì *Š ÎÔ ã Ã, q ƒ
*
 ¹!*
Ôƒg~Š c*
ÅvZ'
H¼ J
- ` W) G ÎÆ™ÈçWZg f Xì ã Ã
 **
™ÄÔ Á
C
C Š
Hƒ+ƒ
 c*
ì Šñ¼ Ô ðZ h Z]¯ÅÄ Ô \ Ô c*
3
å: YZ ‹ ¬Š)¼ å[ Zp
b zgJ
-xŠ D%™ÅkZ Âì 1x **
»vZ Ìg !*
-Z¤
q
/ZgzZ
¼ ªì Ñ^eø ²
ô ] ‚øßû³Âô ^³Úø { zèYì 7+ÃkZÔ Ïìg ¹!*
~
}g v ª‚Ëøßûmø ÜûÒö‚ø³ßû³Âô ^³Úø gzZì ÑZz#g ¹!*
{ zì k0*
ÆvZ
Æ y Z¼) ¹!*
, Z \¬vZ Ôì ÑZz äƒ +ƒ
 { zì k0*
gzZ z™Š c*
[pÃvZ 'Ôì ÑZz #g ¹!*
å Ì{ z c*
Š™ ¦ k0*
Š c*
Ú ZÃvZ () c*
â
Û ñƒ D zg äÑZz ]| ) X z™Š c*
Ð ›› gŠ

35

*Š ¹!*
X ÏN Wx » , q ¸Xá™g \ …ŠpØg Åy Z)z™
Ã
Û » ËvZ Â Cƒ'
,Z'
,Æ6,Æ *Š q
-Š 4,
ÆvZ¤
/Z Xì ã Ã
á+ÅkZzzÅäƒ:'
,Z'
,
Æ6,Æ X êŠ: Ìã 0*
$˜q
.
-Z
~ Š c*
KZ ‰
Ü zC
Ù …\¬vZ gzZ ìg-á+ Å *Š 'Xì
X } Š =ÂÅ䙊 c*
B‚ÆwŠ› gŠgzZÇg

?ì H™f Ç

)ìt Š c*
ÝZXÐ y !*
isÜp D™ Š c*
vßë
ÌwŠgzZ ñY I Ìy !*
i ¼vZZ
# X , ŠB‚VâzŠ wŠgzZy !*
i
ÌÐ Vƒk
HB‚Æ]Š „ÅvZ)ì e„ Z
# t gzZ ñY I
(ZvZ Y "
á y ZdŠQX z™: nZg **
Ãy Z)ìt ™f ÝZXƒ«™
*Š Ôì 7¼ ~ *Š XÐz™Š c*
úZ)Ðî 0*
{'
× (Z ÔÐî 0*
{'
×
ILG
" uXì {Š%Ç!*
:ì ~u 0*
ì
û^÷Û×ôù Ãø jøÚö æû ]ø ^÷ÛÖô^Âø æû ]ø åü Ÿø]æø ^Úø æø ²
ô ] †ø Òûƒô Ÿ$ ]ô ^ãø nû Êô ^Úø áºçû Ãö ×ûÚ$ èºÞøçû Ãö ×ûÚø ^nø Þû‚% Ö]øü
D^nÞ‚Ö] Ø%Ú h^e (äq^Ú àe] à߉E 

)ì FZП]ù ô pì y²Ì{zì ~*Š¼gzZì y²*Š
Ct& ‰ 7*Š {z ¥~Šc*
t [ZXì [xZ øL ÒE
ÅvZ ,q
&‡wjâtÔctÔã0*
-›ÅvZ~wjâkZèYìgŠÿLE
tÔ|
#gŠ
Xì7*ŠtakZìÆaÆ]y
W~gøwjâtÔì„gY
C J 7,
\»w çÅ]|är
# ™/Zi ÚZZ
# gzZ
E
ÌÃ) "
çLG.;Z Ð VgÅ wŠ ÿL X3Z
ëD™VÒwŠ èbÑ) (Z 5wŠ

36

?ì yÃhUZ- Šï»

»vZ ÌÃVzuzŠ äZ- Š Æ vZ) c*
â
Û ä ÑZz ]| Â
Šp¤
/Z Xƒ Ìi ‚ : Z- Š ì @*
ƒ { z : Z- Š ï» X D ¯ : Z- Š
Ú!*
Ôì 7: Z- Šï» { z ÌZ Â@*
¯ 7: Z- ŠÃVzuzŠÔì: Z- Š ñ Z
: Z- Š ï»)ß™[pÃ] !*
kZ Xì xzøÐ Š ÑzZ ã qzgÔì 7
)ì Cƒt #
Ö ´ Å kZ gzZ ñYW~i ‚: Z- Š Z
# ì @*
ƒZ
#
¦vßz}™~g Zizt¤
/V ˜Ô} ™!**
z{ WV ˜Ô ñ YÖV ˜
ÃV2zŠ}÷gzZÃí\¬vZX N Y0äZ- ŠÆvZgzZ N Yƒ
ï»Ô, ™Ì~i ‚: Z- ŠgzZFäZ- Š ÌŠpë)} Š™.
Þ ‡kZ
X N Y0äZ- Š Ì}uzŠÐ y Z)FÚ!*
6,gîã qzgÔF

i§»“
WhUZ- Š

Å kZgzZƒgB‚Æ äZ- Š Ë ?Fù: Z- Š »vZ p
pÇV î Y ï»~) ìg â 
Û \¬vZ X”Ð vZ) b§
ÿL X3Z gzZ =ÿL X3Z ÔwŠ ÿL X3Z ] !*
t X CW7] !*
t ~™Å Vð¢
Difference » kZ c*
0*
HgzZ Z hg HXì CW~™Å ë
X 10*
ÃvZgzZ Z hgÃVñgzZV Âgú) Ç− ØÂÐz™¿Z
# Ôß ï

wq » ãZ~9J (,

űÅk'
,ôZgzZ »± » k'
,ôZ ÂZ hg: ÃVÝy Z¤
/ZgzZ
NŠÃkZ ÂA
$ ?Çì e wŠÃÚ ŠÃkZ A
$ÏñWk0*
Æ\ WZ
#
) î ‚'
,D6,kZ ÂÑ u ¸ Z
# gzZÐÍ ¸ b§Åñ¢™

37

c σ Åk'
*
,ôZt yŠ q
-Z) åx¥7N H ?ì I
H¸ VY[ Z
Hƒ§gÃVâzŠ¤
Š
/ZgzZ c*
3)ðŠ VY ä ?~ ã Z ? ǃ » k'
,ôZ
©Ð‰
Ü zÆÞç Âìg { e **
™ÞçVâzŠ ·(,ñ %
+gzZ
# pìgYä™ÞçñƒD1
Z
!yŠ¤
/tÁzÔ¬) ǃ
g (Z" ä }uzŠ Â H] m Z ä q
-Z „ e ã 5 yŠ¤
/ä VâzŠ
B‚B‚] m Z Ô) å7~g (ZÆy ZèY ~Š h~ ÔyŠ¤
/
s§~uzŠ g (Z " ä }uzŠ Âð5 yŠ¤
/ä q
-Z a k ZXƒ
gzZ s ¸z" ð•Z ÑZz ä%6,*Š ðƒ ~v+Z !ì *Š HX ~Š ‡Š
/ÂaÆvZ Xƒ f
$eêZgzZ f
$¤
/Ôx » ! „ Hì eì J¢
~ Ô6,y Y KZß™3gaÆvZ Ô6,y Y KZß™3gaÆvZ Ôß™
z™«™ÅÃX z™3g6,y Y KZaÆvZ)VƒHaÆ„vZ
X6,ãc*
Ðg eg !*
Ôì @*
™úÐ s§zŠÔŠX z™«™ÅwŠgzZ
gzZ 㫙ŠwŠ gzZ ì «™Åuu ªg eg !*
« ™ ÅÃ
Ôy ZZ ëL Ó$ » \ W Âk™«™VâzŠt Xì «™Å†sZg ZŠ
X Çìgpôƒ
 y ˆZ ëL Ó$gzZxsZ ëL Ó$

ì wŠ È)F,
{n

: ?fÃVznLZaÆvZdŠ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
y ) F,» ÏZ {n σ q ~ wŠ Xì wŠ È ) F,{n èY z™
wŠ¤
/ZXÐî 0*
7~ V1ÂÔÐ’Ð „íh
+"
á ] !*
Ðt X ǃ
Æ Ïn6,kZgzZ ǃ y ) F,»ÍÄ £ {n Âì G»Æ±Ë~
x £v{n Âì G^
,Y**
»]gúË~ wŠ¤
/ZgzZÐVƒ] Z W,Z
kZ Xì *
@YW6,{n @» kZì @*
ƒ ~ wŠ X Ç} ™ ã) F,
Å

38

pg s ™ÃwŠ Z® Ç} ™ ã ) F,
p
ÅvZ {n Âì vZ~ wŠ¤
/Za
a ÏZ X } ™ ã ) F,
ÅvZ {n Zg ø) @*
z™x OZ »p
pg ÑZzvZ Ô »
:ì ~u 0*
$uXì @*
g
WŠ c*
vZÐÚ Š {n»Vß ZzvZ
û²
ö ] †ø Òôƒö æû ].…ö ]ƒø]ô™
DOVkmb(‹Þçm é…ç‰ (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

kZì vZ~ wŠÆy ZèYì *
@YWŠ c*
vZ Âì *
@Y ¬ŠÃy Z Z
#
6,{n pì ~gÍXw 3ÅVzm,
ôZgzZì y ) F,»vZ {n a
~ wŠ¤
/Z Xì ; g h Q V ZðŠ6,{n)ì @*
ƒx¥Xì ßzg" t
Ô Çƒ [È ) F,
{n Âì [~ wŠ¤
/Z Ô Çƒ¬È ) F,
{n Âì ¬
ÃÿL X3ZÔwŠ ÿL X3ZX ǃV ÇŠç'NÈ ) F,
{nÂì G»VzŠç'N¤
/Z~ wŠ
ì „g - Ùç$
+Ð {n Æ kZ) ï Š C ;×zg ÿL X3Z gzZ
äðŠ Ð 0™páðŠìÐ 0™gzZ ñÖ „ H { z ì e
a kZ Ï ñ Y W6,{n σ q ~ wŠèY m$
+7{n Ð
I
} nÆ{ k
H?ì HÝq »kZ »Vñc*
ƒ »V Âgú{ Zp~i WþL i“
I
C ìÄZ÷Xì Cƒ»6,
{k
Hw2~y
WÅi WþL i“X ] â £
6,{ k

 »Ô B2Å V C G
•Z ƒ 9ù Ôß Z’Z ƒ Å T
ƒß „ Y Z’Z Å÷T:Xì x Zwì Z’Z Å ~i WG~Ã$
+
kZgzZz™ÒÃÅkZ Âì ¢
8ÃvZ¤
/ZakZ ?σ 9ù •Z ÅkZ
C ñYW:)ðÃ~wŠ)zŠ Î~i !*
Åy Y~ÒÃ

ñ Y 0*{ Zg ðà : Ô ñYW ) ðà :
'
xg V ò0*xŠ C
Ù Ô LZ £Z » wŠ êLGw

39

vZ Â7vZ)~ wŠ Z
# ÔìvZ „vZˆÆÔÅvZ)
ä ¿Ë)ì c*
CXq
-Z ämvZ îG*9g ~â å]|X ǃvZ „
M Å Ÿg ÅvZpH¿ðêÅ7+
+
MaÆvZgzZ S7,iú
t)D â
Û ]| ¶7ÌaÆvZ)+
M ÅkZpÅ7
kZXìvZ „vZߙƒ:vZ)Z
# èYÔì aÆ„vZ ¿
Å
yWXì vZ „vZ ‰
Ü z kZ [Z‰Ô ,qzŠ ~Š Yz yÃêL ¬
s§C
Ù XvZÂdŠ ÃV½gŠ ÔvZÂdŠ ã0*
ÔvZÂdŠ }i ÔvZ ÂdŠ
Ð {gfC
Ù Ôì yWÔì ÛÔ |
# gŠ Ôì Zg\ H©t XìvZ
X ÇñWÃvZ„vZ~ݬ}g‚ƒ:vZ)'Xì „gWiZzWÅvZ
ì ë$
+Ô‚$
+¹ X}Š™u0*
ÃëÐ ›ÅvZ)!vZ} Z
7¹!*
Gt ~/Åk'
,80~y
WèYìg Ô¬6,gZŠ%Ë {z
gzZs ¸z"ò Z¸ÑZοtƒ:6,
x Zƒ6,
wqÃÅ¿TX Çìg
{zƒ6,
x ZÃÅTXì |x Zp°ò Z¸ÑZÎÅ=èYìßQ
äƒÔ¬6,
VßZzä%._Æp°ò Z¸ÑZÎÅ=XìW
D™ CßZ ÌQ1ìg™ C ðÅOQë) … YX ðÅOQƒ
 áZz
ì x » Z'
,9 ŠÃVñÔì x » Z'
,9Š ÃVÂgúxø**
) … Y Ô
kZØC X Ù Š™ƒ…¸Ð x Z b§ÅgÈ gzZßZ Ôñ¢p
:Ð'
,
ÒÅvZ)ƒD™~Ã$
+
VY ?ì Sg=‰
Ü z
—äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû]æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öøü
Dèeç_íÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (éçFÓ5ÛÖ]E

!vZ} Z)ì ¬Š$
+ÅÅzm \¬vZ -g—6,á Zz ä™ ~Ã$
+
vZ ÂÅ ~Ã$
+Z
# X ÅØgì ¡ÒgzZ ‚'
,Ò6,gàgzZø**

40

[ ZX Ut‚ » oûeùô …ø Üøuô…ø ^³Úø Ÿ$]ôÂWØgÅvZZ
# gzZWØgÅ
vZwÎgèYì ÔŠ Z (,
Ѓ
 {g é$ORèÑgzZì ~ŠÍÅ{g é$ORèÑt 
ì ÑZg vÔŠ Z (,Ð ƒ
 Zg v) c*
â
Û ä Åzm\¬vZ ?ÏA ] ³ÃkZ ǃ ~ ŠÍ Å ÔŠ : Xì ~ U }g v
{Š6,» ~g *ÅvZ6,] ™Æy ¨
KZ¤
/Z Ôì Ù7 {Š6,Ôì ~g éG
5O_ÅvZ
Xìg: Ìw !*
-Z6,
q
u), 7,D ãZ ƒ:
gzZ z™›ÐvZ ƒg u 0*
ÐvZ))ƒ T e ¤
/Z :
Æ]i YZ Å<Ñm»]gz¢Ð ƒ
 gzZz™›Ð Vß ZzvZ
XÐ Vß ZzvZgzZÐvZsÜz™›1Åg ._
Æ ~”% ]|~©Æ {!gzZ |
# gŠ {g ) » Û
w ‚g e) ¹ä VÍßX ‰ƒ {0
+
i[¨{Š%Ð ] ZŠ "
á g S gz6,b zg
t‚ » ÑZz ]|\¬vZ X¸ ìg kF,
Ãi ZzWÅ]|vßëÐ
XÇg ì‡6,Vzu}g øB‚Æ s¬z ¡J
-w ‚ äÎq
-Z
Ü z » 3ZzygzZ ¶ˆƒk

,
Š °»p¸ lp¹ ` WÌÑZz ‹|
@?X ÇV î Y3 Zp **
Á› !*
Ð V Œ) c*
â
Û ä ]|X å Š

{ e 7YÃàZÐ V Œ)ñ Ñ(+Z ?) c*
â
Û Ðr
# ™] ˜
ã 0*
ÔŠ
H1x **
»vZ V ŒÔ Š
H| (,
gzZ {'
× ~$
Ö LÆV ½gŠXì ; g
gzZ} Š ¯ { ZÍyŠÆ #
Ö ªvZÃØ Ø Æ V ½gŠgzZÃ{¢{¢Æ
~g7 gzZ*¸ƒxZz + ¢qƒxZ}÷Ã
 ëgzZá â 
Û wJ
G
X }WÔ} Š j[ ˆ"Ã0ï
L !Q

4E
5Åx ®r
é5kI
# ™] ˜@?y k',yŠW 11>
G
G

41

E

y*3â Z6,
]‹êL

Š c*
H
Š™y´Z]ZgakZì yŠ »”VŒìg Z ÂZ ` W
ÑZz ]|X ‰ƒ ¦vß¹ X σ >ÅÑZz ]|yŠ W 11) å
K qzÑä‹g ÃZÆ ÑZz ]|ä r
# ™[© ~g ‡6,¬Æ
C )ã6,
ÄkZZ
# gzZ
ˆƒ C
Ù !*Ð wŠ ]‚ Å ƒ

Z‡ì ~ wŠ }÷]‹ ~÷
C ¹ä²"
áq
-ZXì ÑZ3,
Ìi Z0
+Zt) c*
â
ÛÂ
ì ÑZ3,Ð VÝ Æ *Š t Á Z%
ì Ñ» 8
-g uZ , ì ã» çW uZ ,
gzZ ˆƒC
Ù !*
Ð wŠ ]‚ª ˆƒ ~g7 Õƒ
 ~g ø) ë
Xì ]‹~÷q Åx »}÷:Xì Sg~ wŠ ÅwŠ ]‹
Â]‚gzZ ì Sg ~ wŠ Å wŠ Ôì Sgg0
+ZÆ wŠ }÷èY
 ?]‚ c*
]‹ì Ãz!*
yà  ˆƒ C
Ù !*
Ð wŠ ™ƒ ~g7 ƒ

y*ÑZ3,
ß1 Xì Sg~ wŠ}g ø , ™g \ : VYëÃ]‹
C J 7,
Ät»ÑZz]|är
# ™~g ‡Q ?ì 
Ì Ã V7Š Â '‚
Z‡ õ § CZ Ã V < ¬
'‚ä vZÃVz
Û » ÔÃV7Š) ðâ 
Û ô=t Å kZ ä ]| Â
]gzpÔV c*
ç]gzpX ~Š {Š c*
iÐ Vâ ›?7)~Š
~ ^g ; Æy Z1 ^ !*
^ VÆy Zƒ
 t gzZg !*
zg »ƒ Ôy k

42

ì ^ 0*
^ ; Ôì ^g ; È EZ ?ì H »VÍßëgzZì 7y EZ
kZì y EZ"èa ^g ; » V7ŠgzZì ^ !*
^ V~ ~MgzZ
X ìg™ÉŠp~ Vx, *ZŠ z!*
Æ^ !*
^ VL Z { za
C ì Hy Òy*¸ ä~~VzÄzŠŒ Z
I4‘
c*
Š É z [ W øL G
à V7Š
c*
Š wŠ › gŠ CZ Ã V2zŠ
B ã ? Ì 6,i‚ Ã y Q
c*
Š i‚ Ì~ Vâ Ãîà ë

Å
}'
× ÆyZZ ÿL X3Z~ci',êL ¬

Å
Å
y xgŠÆ]y
WêL ¬gzZ *Š êL ¬ äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
Å
Å
êL ¬X „g™g OZ Zg ø²zg ÅG™xx ÓV ˜ì c i'
,êL ¬
)z™g¦t Z®ì *
@YvÉDŸt Xì @*
ƒ «Ÿ*~ c i'
,
+ −ZÒgzZòzg **
ÑñÔg «+−Zh
+
Û !*
!*
Ô~RZ ²+−Z¥zZp
Å
gOZ Zgø {z gzZ ~ b ZzgZ êL ¬ x Z™ î0E
!ô} (,} (,gzZ ~ m,
r
)ì &tòŠ Wx ¬:gzì CYƒj
+¯]ñÐg¦kZX ìg™
» VÍß ‰) D â
Û ~â å **
ÑñXÐ g} 7,! Z ~Gë
èÑqXì Lg Z7,
ñZ b§Å ðÅOQ~GòŠWˆÆä%)ìt{o
Å
\¬vZ -Y m
CÑZ¦ÃðñC
Ù ~ c i'
,êL ¬Ôì @*
ƒ «ŸZuzŠ V;z
gzZZ:vZy Zçgx Z™/ôXì Cƒ‚Ì]g c*
iÅÅzm
~vZ Y 1zZ ~ X Cƒ '‡5Ð Z :vZ îG*9g x Z™Y 1zZ
yZ=?òzg**
ÑñV¹) ÇVg7ÃmvZ îG*9gòzg**
ÑñvZÑ"
á yS

43

~vZY 1zZXì èbÑÅ~šÅyZä~èYì ã™]gc*

X ÇVz™]‡5ÐmvZ îG*9gòzg**
ÑñvZY "
á yZ~¬Ðƒ

gzZ ~šµgŠ { z´Æ~šsg ç) Hn²ä A
$% ¢Z
E
» ~šµgŠ) c*
â
Û Š"
á g S X ] c@*
Å ÑZz ]|Ìòzg È é›E¢N
[ Zp » ~šµgŠ) c*
â
Û Ð ¢ZQ X ǃ ÌkgŠ Ãx "
á vZ Ñ "
á yS
] ‚~ Y â1998 ª| 1â418 ug MZ y pg Hn²ä ¢ZX z™y Ò
6,„
 ZpgŠ Å y Z X¸ ñƒ ¦~ c Z™ { Õ{ Y fÐ V”J W
~]gßÅxzg **
Ññ~šµgŠX å c*
Š kgŠ » ~šä ÑZz‹|
Äcz › åkgŠ d
$¾z ÐkgŠt » ‰
Ü z kZ Xì [ƒ ù "
á
Ð ÑZz ]| ä r
# ™q
-Z ~ „ w q 0Æ kZ X m,_Ð
E
È- Š çL‡o { zgzZì r
# ™ @]zW,
¦x **
» X n
pg m
X D7 7,ÆmvZ îG*9g ~g70
+e r
# ™ Œ¨%¦ **
Ññ
~”%]|Åzm \¬vZ -g—) ¬Š ~ [ Zp ä V,Z
(
:XG
Å Åzm \¬vZ -\ WX â 
Û p=~ {vÆ ê »'
,#
Ö ZŠ
Ú Š [ Zp+
$Y N ZŠ Å ]|gzZ ~”%]|+
$Y N ZŠ
ðƒ ¿g òzg **
Ññ~šµgŠ ~ ~g ÓZ t ‚gzZ r
# ™á Zz
µgŠ) c*
â
Û Ð á Zz Ú Š [ Zpä Åzm \¬vZ -g—Xì
X z™ J 7,
¸ ?ì [ ÂhZ¹~š
q=+ZÃx¯Æxzg **
Ññ äÒ ^³m^³Ú†³Ê ^³…]
L ÿL X3Zq
<
-Z ä xZgq
-ZX ‰ƒu {™V+ ‡ q) ðƒÝq
4hI! pÆ ~š) ¹Ð
Å kZ Ãòzg **
ÑñX ’: ÃkZ ª ~ ðE
C zŠÈÐ Ý ªkZ) c*
â
Û Âˆ~Š q :S

44

4hI! ðÍ Â Zg *š
~ ðE
Y
0 ò úú ÂV² ëL ] } Z
Xì;g7
-ÈÔì@*
™úúÂÈ y²}ZX’#
Ö ìH ÂÃ~š~÷

**
¯ »V\W

C J 7,Ð ßF,
ÄtCZ är
# ™/Zgµ**
ÑñˆÆkZ
Tg D™ + ò ¾§ â „ V- Ô B− à ~ga Å Vƒó
Tg D™ **
¯ » Ã
 ë Â Q: ÄÅ ºZ { "
á ¤
/Z
:g
$uÅpÑ~g gÄt) c*
â
Û äÑZz‹| Â
û †ö ¿øß$Ö] àônû Ãø Öû] ^øÞ‡ôü
Dt†ËÖ] áæ- |…]çrÖ] ^Þ‡ô h^e (NVt (p…^íe xnv‘E 

B{ k
Hà ©ÃkZvßX ~i !*
Ãì **
¯ »V\WÔìÀF,Zg7 »
îgØ{ Z ({ Zpvß ~ßñgzZ X 1NŠ sÜ c*
Š: 1: r
# ™}g Z)
kZÅzm\¬vZ -g—ìg î7gØvß ~ßñpìg
X ì g â 
Û **
¯ »V\WÃ
ÂpÑ~g g ]|) Hn²ä r
# ™ /Zgµ**
Ññ
ÌðJ 7,
) ~Š =Âä \¬vZgzZ ¶ÌS7,¬0²¹ ä ë
ë6,kZXì ZƒÝqª
z$
+Å\ W…¿6,g
$uÈ*kZp
Xì Á, ™ ZŠ Z]ÌA»\¬vZ

G
yðZ}
.yZxÅNïE
L Ò¡

… YvßÁì gzZ {'
×q
-Z) c*
â
Û Š"
á g Z ä ÑZz ]|Q

45

ì ÒIwŠXì QyÐ Vð; ug IÆ\¬vZ6,äXÃX 
Vߊ L IÆy Z ï Š™ga ™h ÂÃVߊ LZ~ { Zg Åy Z1
C ìÄZ÷X D™y\¬vZ Å
% i ÐB; } F,
~ VƒyæLG 

V *Zk
,
z ~÷ = ug I
)ÔN~{ZgÅ Z}
.wŠ Ôì Å7Š !*
ugIÃ ãZk
,
zä~! ¶ Š
L IkZ Âì N*
I~ {Zg ~÷t) Ù Š \¬vZ Âì @*
ƒ Zƒ N*
IgzZ
L I×Z)X D Î×RÅ¿QKZ6,
kZ™}Š¿QKZÃwŠ ñƒ
} Z ( ìYXì x **
» ( Lotion) ×ßq
-ZáZEh ÃVà'
,ñƒ
~ßñt)õ?)Vƒ @*
™7k\Z6,UIÆ wŠ LZ ~ !ßZz *Š
Æ \¬vZ) ~ œ¹ ë)¸ H»X ~ L v} (,
G
y~g ø Ð ä Z
~g »uX ì „gƒy~g ø Ð ug I ï
L ^Š
ÐìßgzZ ~RÔò‘Ó~z*Š Âì @*
W!²i~*ŠXì „gƒ
D™Ð ãZZ‹z'\¬vZyÅVߊ ñƒ L IpC™y
]Z f KZŠpä\¬vZ ·Vp » ÕÈpÔïŠ k‹ÅyZZÔ
qË]¯+ZÔ¿g7~qË]g t
KtgzZ`
Zt!vZzXì 3gÃ
C ìÄZ÷X Š
Hƒ^1N*
I ÂwŠÔì*
@Yƒ^wŠÔ¿g7~
» »t :Z
^ Ã í ì ‚
rg
ñƒK V â g Z¼®Š~wŠ LZVƒ
^ÑZz ä™®Š ?7) CƒV ©V ; zì @*
ƒ®Š: Z
V ˜
6,kZÃvZì @*
™®ŠaÆ\¬vZÃVâ â g Z ^
,Y**
LZ Ôì @*
ƒ
X ï Š™^™} Š ã ZZ‹z'ÃkZQXì @*
Wg \

46

Šzu¦ÑÆkZgzZ q 

VrZX c*
â
Û aÆä‹g ÃZÐ r
# ™ /Zgµ**
Ññ
z › N ‹ Bç FÔ ñ‹ Ð ßF,
g ÃZ {e
$. LZ ä
òzg **
Ññ) c*
â
Û ä ÑZz ]|~ y
WX ‰ðƒ ~½Ð Äc
C D â 
Û mvZ îG*9g
q ”!*V °¬ ñ Z½ )
Æ <Ñ› zug ÃZÆ ›Å \¬vZ ªì q Z½ÅV < ¬ 
ì x **
ñZ'
,G» kZ ì 7„ Ô¬ { z) Zƒ x¥X ú
7g0
+Z
Ãˤ
/ZXì Š "
á g Z »mvZ îG*9g òzg **
Ññt X @*
ƒ7^Ðg ÃZ
Æ q gzZì ¶~ GÆ kZ Âì 79
L oÐ ~²"
á zÄ
Xƒ: Š%ZgzZ ]gúÑZz ä‹gzZƒ: Y!*
**
Ç)t <Ñ› zua
X VƒG™ÔVƒá ZzvZá ZzG
ggzZƒ: <ѽ Üy*

ÔDzŠY â2002s6,B Z8._| 1â423x ZZxøB 25
}g )ÆÛZi
+gj

E
G
` ´Ð»Ãï
L …™

}g)ÆÛZi
+
gj{g!*
zŠaƧŠðÑZz]|òˆ`W
ÑZz]|V˜}g)ÆÛˆÆòŠok
,
Š ~hðXñÑp=
[xZxÓgzZ ñƒ â
Û p=¸‰ bŠ Î}¢6,Ï™{ŠxZgWaÆ
X¶5gZÎp~ÌñX‰Ö¸‰bŠwA‡V˜6,
kv
^
Û7
-
Û Æ*`
ñƒD YM%Z äÒ ^m^Ú†Ê ^…]

47

öt ‚X ¶C3ŠA
$™Æb§b§cع~Áq
-Z6,
^g7JZ 

 zŠq
-Z}gøX ¶CYÑš Q ¶CW:ZzQ ¶CYJ
K É0*
= Âűt)Ñ ìÐíX ‰ƒÉ0*
™NŠt ¸B‚
C ìHk0*
ÆkZÂñYÌï¤
/Z~Á¹ä~Xì„g}Š

ðN Ð ú ] ð!N Ð ÐW
ð c W ™ Ð ~¢ ÷ } Z
èY Çñ Yƒ W,Z"Ät ÂÐð7,™NŠ¤
/Z ÔdŠ:OŠ Q ¹ä~
:ì ¬Š$
+ÅÅzm\¬vZ -vZwÎgXì 4'
,
ÒÐÚ Š
û äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öø ™
Däeç_íÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (éçFÓ5ÛÖ]E

?Ðî 0*
ù ØgQ XÐî Yƒg ë¤
/~ Ò ÂÐdŠ Ð Q Z
#
gzZì 4'
,Øg6,kZ Âì @*
XÃðÃZ
# Xì Øg ïE

L 4]**
E
Ò ÂÐdŠ: Z
# ÔdŠ #
Ö OŠ Q ?ƒØg§ ZzyZÆ™x »v?
C ð7,
ÄtQÔz™IF,
ÅØgÁ”[ ZX Š
Hu¥ ‹'
,
»
Y±N
ð Ð ú ] ð!N Ð ÐW
ð c W ™ Ð ~¢ ÷ } Z
Y±N
ð ÃkZQ ÇAŠ Ô M 7{Z
+ü Ãy Z _7,™NŠ v߉
Â@*
ƒ y Z*iz v~ c ZgÎÆVÝy Z¤
/ZXì @*
WÃV ¹] ð!N
)Tg} 9™á á \ ƒ
 MæX DƒvZ à z Á¹Q
ÆÈa Ôì 7N*
W~ yÔ} Š w ïCq
-Z ‚ Zg f}g \ }÷
[%
O6,x £Æ ]¯kZ X c*
Š™y ‚ Wp6,ä vZ p ìg%
y ‚ W **
X ÃÃV < ¬ }÷) @*
ì µÌœ
/
% » ä{ 0*
gzZ

48

YN
Ðzz Å] ð!NgzZ ð±)
ì Øg Åy ZgzZ y ˆ Z » \¬vZ X ñYƒ
LZgzZì g ZŠ)f Šp{ z Âì 8 Š Š z!*
Æ kZ X Š
Hƒ y ‚ W È
C ì ; g™ Za Âa
V ‚ W Gì Â ß™ y ‚ W 
V c*
g ZØŠ Â ß™ g ZØŠ 
vXì Šgñ » ÒèYì CYƒg ZØŠ e
$.u|Ó ZgÐ ~Ã$
+
~Ã$
+?Çã J
-vZù { z Ô Çƒg ZØŠ ñOÆ y ‚ W3 Zg » òŠ W
:ì g
$uÅpÑ~g gXì **
¯ »V\W
—†ö ¿øß$Ö] àônû Ãø Öû] ^Þø‡ô™
Dt†ËÖ] áæ- |…]çrÖ] ^Þ‡ô h^e (NVt (p…^íe xnv‘E

»V\W ?ì YVJ
-vZ ?ì Y™ð3 Zg »vZ ðÃÆ™ **
¯ gzZ
5$ZŠ X”6,gîåÐ **
¯ ÆV\W Â?ì Yƒ à z »vZ ãZi
hz%yŠ¤
/¬ŠÃVݤ
/Z !g ZŠ¸)¼Ð ÑÂdZ
# Ð yX ß
&Š X Ç VzŠ
/ŸÀG
¬) 7óÎ • Zt ì c*
Š {Š6,ä vZ 6,V\WõG

/
6,V\WŠpÔì zI W{Š6,»V\WX Ç}¤
/{Š6,QN !*
Š óÎ
kZX c*
Š™y ‚ WÃäX{ óX àønû Ûô³uô]†$ ³Ö] Üö³uø…û ]ø\¬vZXØŠ
Ïn~ Vp ZgÎÆ y Z X ÇAŠ v WÅ Z}
.ÂAŠ ðÃ̈ Æ
y ZZ Â @*
ƒ y Z*i z vX ì g ™ ù Ÿ y ZZ vß ÌQ ì
1 2~ w qZ}n , Z vßÐ ¹ X ï ŠÅ„ Ç !*
] !*
etr
# ™ °ßV #) ë a Æ ä3Š ! – k¼
ue {Š6,» d
$%ŠpgzZ ì s ÜÆ d
$%] !*
+Z Ô D ™
aÆä™C
Ù ª! –k¼6,VzuzŠ1 D™L$
+gzZ D™

49

¹ Â…™Í] !*
~n +Z Ôì †ÑË ~g ø) ë
Xì Cƒx¥xѹРT D™y Ò ] !*
+Z Ô ðƒ1
™¾¾ c*
ì Z'
,**
Ñ› ]ÐÐ ÷} nkZgzZ **
¯ '!*
ØC
?**
™Ùç$
+

ðW 8áiz'
,Y â2002s6,ZB 9._| â1423x ZZxøB 26

yvZ (,
Ѓ
 » ~Ã$
+

Ðr
# ™ /Z gµ **
Ññˆ Ƨ™ VÛð ` W
C Å Z’ZÐÄkZ LZ ä**
ÑñX c*
â
Û Ãä‹g ÃZ
H
Å
L
"L ÿ5 : Zizg ì ©
HE
ì
8™ ~Ã$
+
E
ïH¢Ly R ì Lg a Æ e
$Ñz • @*
{z
0Ü »÷z}÷Ä»y ZdŠ äÒ ^m^³Ú†³Ê ^³…]
{Š%¡Ôì @*
™ ~Ã$
+ ì Lg xzøÐ “
W à z»vZ ¿{ z Xì
Å \¬vZ Ð ä™>]¯Æ ™ ~Ã$
+gzZ Ð Ú Š ÃVØÑ
Ï0
+
i ~g ‚ Xì *
@Y% ~ ª
q ÏZ gzZ ì Lg xzøÐ e
$Ñz
) Âì CYƒ ã Z6,]Š ¬èa gzZì Lg 2~ { k
HvÆ~Ã$
+
*
@Y%~ ª
 q ÏZ ÑZz ä™ ~Ã$
+Xì @*
™ ~Ã$
+6,gî ~gÅ
y vZ (,H CZ ~)7ÌØ ÃkZgzZB‚Æ Ï0
+
i vÏZ Ôì
**
YƒxzøÐ 4zŠ ÅvZ X Vƒ ; g ày vZ (,HÊpÔVƒ ; g™
ÂñYƒg Z » y vÆ kZ¤
/Z)Vƒ H¸ ?ì y và ©
E
G
Z÷)ìg )a ‰
Ü zC
Ù Ô ñYƒ =ÂÅÃï
L …™²C
Ù Ô÷‚C
Ù
VYäÂOŠ Z)} ™[ ïZ »ÑXì ; g} Š 7Â)ðŠ=Ñ

50

VzR,
ñ Â g ^, R,
ñ6,uv?å ~gz¢ 9 Š ÃkZ HÔ ¬Š
a^g\ WXŠ% c*
ì „g `]gú)ì ]gz¢ÅÚ ŠÃgÇZg eÆ
Æ™ÈçWXŠ% c*
ì „g ` ]gúdŠ)‰ ñÎ7ÂWW
Å ]¯ ÖZ
# } H1ƒg ~ Š c*
ÅvZ Ôß x **
»vZ Ôƒg Æ
;g™ H~) @*
ƒ7ÌkˆZÃkZ6,
gî~gÅ)Âì CYƒ]Š ¬
Xì Lgg ZËkˆZA
$ág Z*Ï0
+
i ~gÅyŠ¼Z
# X Vƒ

.z›ÅÑZz]|B‚Æx Z}
.LZ

e.gzZ c*
$
â
Û aÆ "7,Ð r
# ™ /Zgµ**
ÑñQ
GG
¢‡§gzZ›
Æ\ W„
 c*
g ðà Â@*
ƒ[ Zâ~¤
/Z) c*
â
Û B‚Æ ï
Ð (\¬vZ , ™ HpƒgB‚}÷zhgƒ
 ) êŠ Éx **
[ xZ x Ó ) ~gz¢¹ a }g øt Â, Š™ » y Z y â ‚ ðÃ
)¸ ï ŠÉV î ǼÃVz²"
á vß[ Zâ~: â i¬( ¹}Wä
1Iƒ»ÌZc*
g Â[ ZX¸D YW}'
× ÆVz²"
á Ôì Zg vt
KZ Âe { z () c*
â
Û ~ i ZzWöW‰
Ü g )ì ~(,¹ ]gŠÅvZ
X ,Š â 
Û Ð (x OZ ðÃÐ Øg

Gg â †
 7»ÏnÅ~i WèE
L j8

C J 7,
Ätä**
ÑñXÛ 7,
) c*
â
Û Ðr
# ™gµ**
ÑñQ
@*
™ 7Zg ) Ð ~i W èE
L j8
I
%M7@*
ïH!LæF
0*
aÆZ}
.þL i“{z
c*
â
Û gzZìÄ„
 Š'
,i{H) c*
â
Û äÑZz]|

51

ù Ÿ~ i W èE
L j8gzZ ~Ã$
+ÃkZ ¤
/Z Ôì BiŠ „ q
-Z Ï0
+
it)
: { 0*
~ù ÂÙ a^g Åy Z¤
/ZXì Hk0*
Æi WèE
L j8Âc*
Š™
VÝy Z o &t X Zƒg ZŠ1$
+ªì b c*
ggzZì [ %
OÔì
Æ w ‚PQgzZì 7o åa { z´Æ V”VÐy Z X k0*
Æ
CWxÑ™NŠÃkZ)ì CY w$
++Z Ôì CYƒ ~'
,+Z ^„zˆ
CY w$
+‘Ó Â~ w ‚ õ 0*
X H ù ŸÃÏ0
+
i V ¹ä ~)ì
Xì CYw$
+ˆÆw ‚ õ 0*
Ì#
Ö ÓÅŒX 
Æ ÑZz ]| ë) H n² ä r
# ™ b ÷- **
Ññ
¸ ÂÌk0*
Æ ~ç) ¹ä ¿q
-Z Â Tg D ‹ ] ZŠ "
á gZ
gzZ D™w 'Ãw 'a ÏZ ì w ' { z) c*
â
Û ? o &
‹ønû Öø]øD â 
Û \¬vZX¸D™ñJ
-A
$¶B7~çJ
-Z
#
ZƒµZzoËßÖ] kviÔì {ðs » DORVkmb (†ÚˆÖ] é…ç‰E åö ‚øfû Âø Íõ^Óøeô ²
ö ]
?ì 7°»aÆ{È LZvZ Hªì êŠÃxÀ{Z
+ÃakZì
E
$
°»aÆ]gz¢C
Ù Ôì °»vZaÆqC
Ù )ì ¬úL ~ kZ
wŠ ~ ä¾Ô ¶~g6Ô Å7~Š "
á ä vZ Y 1zZÐ ¹ y
WÔì
?7) ZƒZg Z * »y ZX å47
ègy¢**
¦Æ™~Ã$
+¿q
-Z äÒ ^m^Ú†Ê ^³…] 
»Vñ¸+Zì wq H) c*
â
Û ä\WX ´W~ >ÅÅ\¬vZ
H[æÐ x ¸påxê¿q
-Z {zèÑqD™ **
¯ Ð V\W
\¬vZXì ~g *ÅVß ZzvZtXg0
+ZÆx ¸c*
Š™„Ãx`
ÆkZgzZ
# ™ /Zµ**
r
Ññ) X Dƒ1á ZzvZÆ e
$g * ÒŠ6,Æ
( HÀF,
~~ m,
ôZä

52

ì ~ïÆvZsÜyj

x¯ CZ Ú6,öâ 
Û Å ÑZz ]|r
# ™ /Zgµ**
Ññ
C ) J 7,
ÄtäVrZZ
# X¸ìg ‹
Vj~ V ˜ ÇA ÃÏZ :
Hƒ Ãz!* » \ñ LZ
Š
ÆvZ yj) Zƒx¥Xì @*
™wi **
yjì { zvZ) c*
â
Û Š"
á gZÂ
?ì ?Š HÅkZXì ~ï
— àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] hôçû ×öÎö oûÊô èøßønû ÓôŠ$ Ö] Ùøˆø Þû]ø pû„ôÖ$]çø aö ™
DPVkmb (xjËÖ] é…ç‰E

)ì ; g C ÙˆÞ]XìvZ ÑZzä™wi **
yj~wŠÆVß Zzy ZZ
$¸ wŠÐ ~Ã$
T
+gzZì yj~ïÆTì ] Z fu Zz ÅvZ
Âǃ 7„ ^g7 JZ Z
# Âì *
@Y ` s§ÅgàÏ Q Ôì *
@Yƒ
„ wŠ ~BZ
# ǃ V ¹„ wi **
yj ?Ç} F,Z V ¹i ˜ »P
/Zgµ **
Ññ)X 5 F,Ã yjá Zz *Š a ÏZ Xì 7
( HÀF,
~~ m,ôZ är
#™

?ì @*
ƒwi **
6,
»¾yj

Dƒ ]Ñq ò u 6,^g7 JZ¤
/Z) c*
â
Û Š"
á g ZˆÆÀF,
 o*
ƒ
*)ì @*
™g OZÔì Lg @*
h Q~ cÔ@*
™78
-Ci ˜ Â
wŠ k Q i ˜ »P» \¬vZXì @*
™C A
$ÔN Yƒ„
 gŠ ]Ñq
~0
+
zZ}
.‹)X Dƒs}Š%V˜@*
ƒ7wi**
6,
^g7*ZÆ
wŠT}™: wi **
~wŠ kZi ˜»P)ì Cƒè¾Å]!*
kZ

53

Z ?7c*
#
Ð ,%t ƒìg A™NŠ ÃXXƒ ›Å VzŠ%~
Xì @*
ƒ6,x ZÆ kZê » q C
Ù X }Š% Â á Zz ä%
Ð Ç{0
+
i kZ ‰ƒ {0
+
i {zXÆVß ZzvZ ñZÎì {Š% *Š ~g ‚
Ìt  Š
HƒmB‚Æ {0
+
i ÔDƒ {Š%Ìt :gzÐ •
'
,Å 4zŠ
( HÀF,
~~ m,
ôZär
# ™/Zgµ**
Ññ)X ‰ƒ{0
+
i

Ñ»PÁz4,

6,wŠÆVß Zz y ZZvZ ?ì HÑ»wz4,
ÆP) c*
â
Û
?ì @*
™wi **
VYP
û Üû`ôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^÷Þ^Ûømû]ô ]æû -ö ]-ø ˆû nø Öôü
DPVkmb (xjËÖ] é…ç‰E

ÈZZ ñYw$
+yZZ {zì [gzZ à Ñ+ZÔ Ozgñ yZZ {z»yZ) @*
EG
.n©t$ XйzfÔãZ]
X ~Š™Ü‚ä~ìyWÅZyÒ çLG
.ÌÔàq
g F ãZ ÑZz ]|) H n²ä r
# ™ /Z gµ **
Ññ
á^vf‰ =²] á^vf‰Cq»ÑZz]|pìg2~1âZÔñƒ
»\¬vZ) c*
â
Û gzZÑ äzg ÑZz]| =†³fÒ] ²] =²] ð^³³u^³³Ú =²]
»Cq ~ ÒÃ:gz 3g ¹!*
Cq Z÷ ä kZ)ì yˆZ Z (,¹
…) Hn²ä r
# ™gµ**
ÑñXì ]Z (,¹ »vZÔì *
@Yƒ
]| ²‚ÛvÖ] (²‚ÛvÖ] (²‚³Û³v³ÖZXce**
™ZŠ Z]»\¬vZ
ø Öø †ö Óû5% Ö] æø Ô
ø Öø ‚öÛûvøÖû]øc*
X ^ßøe$…ø ^mø Ô
â
Û g !*
&äÑZz

?ì @*
ƒwi **
VY6,
wŠP

VYP\¬vZ)B™Š c*
vß\WÂkZ) c*
â
Û Š"
á g ZQ

54

ÆÝñªÔc*
â
Û Ýð0.ÅZ[¨Ô6,VߊÆVß ZzyZZÔì @*
™wi **
yj»Y ¡
IZ}g ‚èY c*
â
Û 7Y ¡
IZ]gzZy!*
iu **
y»Ô6,
Vߊ
yj~ Vߊ}g v) H™f »R,
g ZÊ Z®ì s ¸ñ6,yjÆwŠ
Å yp~ Ÿ}g ‚ wŠ Âì @*
ƒ yj~ wŠ Z
# X Ç Vz™wi **
$Z
*
@YWyp Zg ‚~wŠ Âì @
l wŠ ªì @*
ƒ ûiE
# Xì @*
™ì
Ð Tì ¥~ Ÿyp Âì @*
iªì @*
™HZ
# gzZ ì
yp Âì @*
ƒwi **
P~wŠZ
# :Xì @*
YVyp~Ÿ}g ‚
{g fC
Ù ÆŸypZ
# Xì @*
Y V~ {g fC
Ù ÆŸÌPB‚Æ
vZ a kZ Xì @*
Y V~ {g fC
Ù Ìyjyp=g &
+Âì @*
Y~
Xì @*
ƒ~¼@*
ƒ7xiÑyj»yZQgzZDƒyj0*
Zuá Zz
Xì @*
Y0*
yjÌ{zì Ík0*
ÆvZIZakZ

?ì H ãZ]
.Ì Ô à qÔ ¹zf ÈZZ

Ô à Ñ+ Zy ZZ)ÚgŠ c*
¿zŠt äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
*
@Yƒ spÐ ã Z]
.zgzZ à q Ô ¹zf y ZZ { z ì @*
ƒ OzgñgzZ [
kZBZ f »y ZZXì ©
8\ŠpBZ f »T ? ëþ¹zf Xì
Xì @*
ƒkCÃ
pHÆ ã Z]
.z ]|) Y7 ä r
# ™b÷- **
Ññ
@*
ƒ]
.Zz { z Ôì *
@Y0*
ÃvZ { z ª **
Y0* 
pÆy Z]
.z) c*
â
Û ?
**
Ññ)XìŠñwBgzZì ‚q]æ¶Ã»‚rmXì @*
ƒŠñvZgzZ
™ å Ìèz sÜB‚B‚ vß ë) Hn²ä r
# ™ /Z gµ 
Ô Yƒ7]
.Zz ƒ:Šñ¤
/ZÔì @*
ƒaÆŠñ]
.Zz ( ìg
X Dƒ] Z W,ZÆŠñk0*
ÆkZì @*
ƒ]
.Zz

55

{ zì ~ª
 q {Šñk0*
Æy Z y ZZ)ÚgŠ c*
p ÖZt
~ ]æû -ö ]-ø ˆû ³³nø Öô D â 
Û \¬vZì à Ñ+ ZgzZì [Ôì Ozgñ
Ô à Ñ+ Z Ô [Ô OzgñÈ ZZgzZ ñ Yƒ {Š c*
i y ZZ » y Z) Vƒ Le
Ъ
 qC
Ù w ÒZ ° ªñYƒ spÐ à qgzZ ã Z]
.z Ô ¹zf È ZZ
X ã¶
KgzZ?Š ÅvZÔvZIZ~ª
qC
Ù X ÇA y¶
K»ŠzÆvZ
C ƒ: à ‡)ìŠ Z%Ðà qXì ~gz¢'»à ‡aÆKÃà q
Ø w q ›% g Z Zg w ‡
ÅvZ~ wŠXñY0wq »kZ yZZ6,vZÔƒ:6,y!*
isÜvZ ª
:)J
-VΖ0*

K»ŠzÆvZ{z~ª
qC
Ù KZXñYƒi›
û²
ö ] †ø Òôƒö æû ].…öö ]ƒø]ô ™
DOVkmb(‹Þçm é…ç‰ (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

ìgâ~wŠ¤
/ZXì *
@YWŠc*
vZ™NŠÃkZÔì @*
Y0ã¶
KÅvZŠp{z
~Ã$
+Ôì Ïn~ wŠ¤
/ZgzZ ǃ ãZgâŸZg‚Ð ì Å» Â
VzŠ%ŸZg‚gzZì @*
YƒgZŠ%ŸZg‚ Âì ~wŠ›ÅVzŠ%Ð
ÆŸèÑq 1™{k
Hà©ä~)ì &òŠ WXì *
@Y0ã¶

$zHÆ»~{¨fq
-Zq
-Z
D Y’]¬Æ„ó$
+
=gfÆ ûiE
Xì @*
Yƒïq»]ZW,
Z}nÆgZŠ%ŸZg‚gzZ

E

h
zzÅ<ÆŸx Ó~"
$
»
ÿ
L
E


ì @*
ƒZ
# Zz <» Ÿx Ó~ "
$» ÿL h )ì zz ¸
ce **
ƒ °» ¢
8ðŠÃ$á Zzh
e {'
× kZ Âì ©
8{'
× $q
-ZèÑq
gzZì ©
8{'
× »èY ?ì *
@YƒZ
# Zz VY<6,Ÿ}g ‚1å

56

$ z HÆyp»
ŸgzZì @*
™ða~Ÿ}g ‚Ã{'
× kZÐ ûiE
/ZXì Z
¤
# Zz<6,Ÿ}g ‚ Z®ì @*
ƒp#Ð {'
× kZ {g f {g f »
X ǃ7<Âñ Y{gÈÌ{g fq
-Z »Ÿ
¬Š B‚Æ ~g Ziz t¤
/z yj z { Wä ÑZz ]|~ y
W
ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßø³e$…ø X ðâ 
ÃVƒW~÷vZ} Z Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
Û 
Ôì { W KY KI~÷Ô kâ 
Û wJÃ{ W~÷ÔØŠ äƒ: ù Ÿ
gŠÅ{ W~÷~VߊÆV¹‚}÷gzZ kâ 
Û wJÃyZá **
t X £Š ` Zƒ~ ݬ}g ‚ÅVjz { W~÷gzZ £Š wZ e ª
2z
gzZ £Š ;~ݬ}g ‚ÒpÅkZ\WXì 7~‰
Ü ¤ ~÷
ÔV”V”gzZƒå{Š c*
i ÌЬ ¡+ZÔ â 
Û «¡=
Vjz { W~÷Ô £Š ZQ=6,}i ñzg ~g ‚tŒ
Û tŒ
Û ÔVzàVzà
tg Y ‘œJ
-#
Ö ªgzZ kâ 
Û wJgzZ £Š à ~ ݬ }g ‚
\¬vZ Ô £Š â 
Û ‚ï» ò ¾ÃV2zŠ }÷gzZ Ãí X £Š ¯
4E
# ¢q}÷Ô~h}÷
5J"¸gzZ~hÆ[xZ èE
hÆ[xZ èE
LG
LG
gzZ~hÆãqzg‹c*
g f ~÷gzZ~hÆãZ0
+{‹c*
äLO¡~÷Ô~
X kâ 
Û wJ~hƃ
 ]¿¸gzZ*¸Ô]Z¢qz+¢q
ànû Ãô Ûøqû]ø ä´fôvû‘øæø ä´Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×øÂø oÖF^Ãø iø ²
ö ] o×$ ‘øæø

4É) r
4E
5G
(G
é5kI
# ™] ˜@?y k',
)ˆ>
G

G
VZk
,
z ïE
Û UZ

L Ò¡gzZÞZƒŒ 

]÷Zp{zÔÃ]÷ZpKZJ
-Z
# äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
Ü zkZÐz™7yZk

,
zÃyZF,

/
~wŠ}gvsÜÆÞZè%

57

G
%NèY ǃ7®Š~»kZ:Z
vßäZæF
»[ ç¤NÔ:Z
»ÚJ
e™^â ã¶
f
KðÃaÆ“
 ZŠŠc*
gzZ¸D™®Š~kË:Z

C ìy¯æ:Z

~ðZ0¦
/ãZ6,
AÃV#Ð|
# gŠV#)¸
ð÷ } Z „
 Z ã Zk
,
z gŠ m
oÖø]ô éçø ³Âû -ø !dŠÔg ZŠu}÷} Z)D â 
Û mvZ îG*9gòzg **
Ññ
ìg} Š ]úŠÃXÃ¥‚ LZ)³Ð xzg **
Ññj§Æ ²]
@*
ƒ ~ „ äZk
,
z Â: Z
Ôg ZŠu}÷} Z) ìg ¯ ÷Ãy Z 
~h
e: Z
Ôƒ D™k
,
Š VY~ ä™y Zk
,
zÃ] ÷ZpKZ ?Xì
7VYy Zk
,
zÃ] ÷Zp !ì ] !*
ÅÀ} (,
t ?ì @*
™í@*
ðÃ
C ÇA Z}
.Ð „ ä™y Zk
,
zÃ] ÷ZpX> ªƒD™
Vjz{ Wì Å º
"Z¸~ݬ}g ‚
ì ñ Y ï Z}
.Ð ÕÈp yŠ P
% i Ð B; } F,
~ Vƒ yæLG 
V *Zk
,
z ~÷ = ug I 
ì @*
ƒ‚ÃkZ ÞZƒŒ
Û UZ

ÔD™yÅ»kZ \¬vZ
%NKZ
C ì ꊙy Zk
,
zÃ] ÷Zp~æE
ì µZ º
"Z Å wŠ uZ C
Ù i 
V *!*
Û Ü V *!*
Œ
$
Cƒ V *!*
Û ÅTÎÔì µ Z µ Z iÅq
Œ
-ZC
Ù ÆvZ à zÎ 
Æ(q
-Z 9‚ƒ
 X Cƒ V *!*
$6,kZ ÅvZ „ âZ 
êŠ ã!*
Û ~ 5 ZgÆvZ A Xì µ Z µ Z Åq
Œ
-ZC
Ù Úp
C ì Cƒ6,kZ ã !*
$Å\¬vZ „ âZì

58

y$
+ÁV Zk
,
z –} q q
ð÷} Z „
 Z ãZk
,
z gŠ m
ÃûÆ] ÷ZpQì @*
ƒ®Š~„ äZk
,
zÂ: Z
!g ZŠu}÷} Z
7q ðÃût » ] ÷Zp ~'
,?ƒìg™í@*
VY~ ä™y Zk
,
z
~'
,Q X Ç A : Z
» [ Œ
Û Æ vZ Ð „ ä™g U à kZ Ôì
ƒ R Ñ)ƒ ,
$‚ c*
ƒ]
W» VY Ð ä™ y Zk
,
z Ã] ÷Zp
vZÃ ?)ì ] !*
HXì ~C
Ù i ™~g vb§Å,
$‚X6,Vƒk
H
ÂXƒ Dg e VYÐ w qZÆWZg **
ÅvZ Ô 47g eÐ …Æ
y Zk
,
z ÃwŠ ?gzZì @*
ƒ ®Š~ „ äZk
,
z Â: Z

) D â 
Û **
Ññ
ä?ß™Âz™:¿6,] ÷Zp~'
,ÅwŠ LZXƒD Z<
Í Ð ä™
)Ѓ^, ZgzZÐî Y0*
ÃvZ~ ã Zk
,
z ÏZQX c*
Š™y Zk
,
zÃwŠ
Vç»Æ{ k
HJ
-Z
# pXÐî 0*
{'
× {Š c*
iÐ V zÅV ˜VâzŠ
VzŠ%x »t gzZ ǃ 7h
# ÑJ
-A
$Ðz™:ú b§Åè6,
C ì » Z}
.È ZŠ%Ôì »VzèÆvZÔì »
 Z ò¤

/z Ýzg V ZŠ% § »
 Z òÑ" z Ò V **

zŠ § »
, ™ Hr
# ™) ð§" z òÑ" Ô ~i ‚Òì x » » VÍßñ
a kZ Zƒ Ÿ» ¹ ÔƒJ
-V ¹ì : â i » ã c*
²gzZ ÏŠ6,"
Æ™g (ZÈgzZ,jXì ~8ŠzÈx » »VzŠ%gzZ à ™~Ã$
+
C Ïñ YWŠæÅ\¬vZdŠ
ce V Y ~ F,ä ÔwŠ Z F,ä
ce V â g Z Èp Ð Ã y Q

59

C dŠ ÂÆ™yp »Vâ â g Z
» » t :Z
^Ã í ì ‚
rg
ñƒK V â g Z¼®Š~wŠ LZVƒ 
1Ð î Y0*
ÃvZ Ôß™®Š ÃVâ â g Z¼ ~ wŠ LZ !ìÄ H { W
XÅgw ZŠZ Ì~y Z^
,YV â g Z

)ˆ] ZÔY â2002s6,ZB 11._| 1â423x ZZxøB 28
wÌ Š Zi W{ Çö; g

E
` ´»º î0pI$

gzZ c*
â
Û ÔâZ ä à°Z¯xZŠ ~”%]|ˆÆ)
‹™| 7,#
Ö ´Å¼
A S‡÷z Z÷~x‰ZgZŠ[fˆ) c*
â
Û Š"
á gZ

H`~}#}uzŠ :Zz¢ZgzZ YZ¹) Hn²ä¢ZX bŠ
c*
â
Û Š"
á gZp“t aÆb &Z Å ¢ZgzZ c*
â
Û ÔQˆÆk
,
Š ~gð
@*
W¹q
-Z~kZ Âì ;gÍ]!*
~÷…Z(,
ÚZ)ì 8 ŠZ
# gH)
Š c*
§Zz ðà CZ ?ì i§ H » kZ Xì ~gz¢ ÈйkZ Xì
}Š™C
Ù ªÃÍkZ}÷\¬vZgzZƒ: ~g*Å\¬vZ¤
/Z)á™
7.
Þ ‡Æ ä3]úŠ }ÔVƒ 7.
Þ ‡Æ ä3›ì~ `W Â
Ðzz Åe
$g* ÒŠ6,Æ \¬vZì „gƒ Û î W~÷t ÔVƒ
ÑŠ !*
Æ+ YÔ… Yƒ
 ë)Œ:tX ÇñYF,
Z¹'Ôì
E
wJ7x¥**
‹t Zgø)dÎ]!*
~uzŠXì *
@Yƒ 2~º î0pI$
ìgVZ {Z
+Ã vß}uzŠ Ô ìg‹ë)7Â(ZX 7c*
ìÌ
\ÎÃVzuzŠ cgz!*
{z‰Vƒìg {gxzøÐä™:¿ëgzZ
:X Çìg 3Ît pÐN Yƒ ~ ¸ Â}uzŠ Â
W:ŠpgzZ ñö

60

: ¿ëgzZ Vƒìgƒ} ‡vß™ÍgzZ| 7,'!*
~gø)ì e
X z™g¦»VÂ!*
zŠyZX Vƒìgƒgz$ÐzzÅä™

Y â2002s6,ZB 11._| 1â423x ZZxøB 28Qgñ
[f¯ úˆ] ZÔiz',

L Z a Æ x ª yŠ zŠ à °Z ¯æ kŠZ ‹| ð ` W
E3Ò7E
p=wÌŠ Zi Wx‰g ZŠeYÆr
# ™?Z†**
Ññ]|VZ î0ªG
wÌ Š Zi Wx‰Zg ZŠ zr
# ™?Z† **
Ññ]|[f¼X ñ Ñ
V Z¤
/
/Z6,ug I• Z'
¤
× ÆÑZz]|)Å„
 ZpgŠÐ ÑZz‹|ä
nY Cƒ
 gzZ ǃ œ¹ Âñ Yƒ >~KÅx‰Zg ZŠ ƒ:
[fˆ gzZ ðâ 
Û wJ m,
?t Å **
Ññä ÑZz ‹|XРÃ
gzZ ñ Ñ p=J
-{ i ZzgŠÆKÅx‰Zg ZŠg »=g &
+Ð { Çö; g
,
k
½g±z1À`WÑZz‹|X ‰ á p=K6,çdzÐ V ; z
**
â
Û Š"
á gZäÑZz‹|Z
# på7Ä»k
,
½Ì`WgzZ D â
Û7
\¬v:ZÑZz‹|ˆÆkZXˆhzŠØÅÙp~YCzYfÂHqzÑ
$)Z gzZìg Dâ
g
Û yÒ }pd
$¾z Ð6,]¬çñZ
)J
-VŒ ìg Dâ
Û ÀF,
~ ~ m,
ôZÜ**
# ™ /Zgµ**
r
Ññ
(A
$%)Xìg~gY]ZŠ "
á gZÆÑZz]|J
-]| l,
ev:Z

ì°` ´Î

…»ÄÑq
-Zt ‚LZZ
# gH äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
Ô6,gî ~gÅ) » =gzZ °ì *
@YW¹q
-Z ~ wŠ Âì 8 Š
ºz=„zì @*
ƒ ~zgŠ ~y
WÆ¢œY 1zZX6,gî~Š Zg Z)

61

dÎt™NŠ …?ìi§H » vÐ kZgzZì Ç6,gîåÐ
‹g ÇgzZ $J ðÃÅqJÔ7c*
ì ÌwJ¿t Z÷7x¥)
G
'
Vzk
,
½~g é£+), Š â Û:t \¬vZJ
-Z
# ˆÆä%X ðW7
-A
J
$ èZggzZ lpëÐ w qZ}g vÔÐ Vzk
,
’~g vÔÐ
J WgzZ k
Ha » kZ Âì 7èZgvZ¤
/ZX 7g ±Z »qJÅ¿Ë
Xì 7{Z
+ü Â} ™{ Zz{ Zz…k
H
vß CŒŠ) Hy Òrq
-Z ämvZ îG*9g ~â å]| 
y7 ™g â ó^6,q kZÐ _ÑÂ y7 0Æq ËZ
#
á Zz & ~ha q
-Z ä CŒŠ q
-Z  ?ƒìg Ö
@Ht ?ì Ht)
^ IV c*
ha SŠ WÅkZ Âì Ht) Y7 ™g â ó^Ð _Ñ6,”Æ
gzZ ó^q
-ZÐ _Ñ ?ì Ht V î C H) ¹ä á Zz ~ha X I
t + Š È Çg )
,
gzZY 5ß~}g !*
Æw qZ LZ ÂXì 7¼t Âzg â
qJÌZX 7c* 
wJt 7x¥yŠÆ#
Ö ª)D™g¦
:c*
â
Û akZ ?ˆƒyZùÃ\ W6,gî¬Å
—…ö ^’øeû Ÿø ]û æø höçû ×öÏöÖû] äô nû Êô gö×$ Ïøjøiø ^÷Úçû mø áøçû Êö^íømøü
DOS kmb (…çÞ é…ç‰E

^7 ^ß @WgzZ »yŠ T Dg e Ð yŠ k Q á Zz vZ
Xƒ ¢ » qJÅ w qZ LZ ÃT { z Â} š
/Z ! ð¸ X ÏN Yƒ
0±V xì LZ ? Š
Hƒù D»êÆvZ Â7}%Z
# ÌZ
Å\¬vZ yŠÆ#
Ö ªÔƒìg™p°„ŠpÐì LZ Ôƒìg
/Z ?7c*
¤
ì ÌwJ¿x¥*
*)z™sp »kZƒê HÐ s§
ÅvZ ²
ô ^³eô Ÿ$ ]ô øé$çÎö Ÿøæø Ùøçû ³uø Ÿø Â7wJ¤
/ZvZy 4Âì wJ

62

kZ { z , ™k
,
½c*
³7,[ Âvß ‰
Ü z kZ®Ô6,¿, Zì Ò
}È P :gz ?7c*
ì ÌwJ¿Z÷)7x¥), ™K Z% »
ÄÑ q
-Z c*
} ™p°{È q
-Zì e Ô ìg™p°ÅVzÈ P
„ {È·ù » VzÈ èY Ç ñW„ {È 6Zö Â, ™p°}È
7Åk
,
½~g ø)aÎtakZì @*
δ â 7Å{ÈXì @*
ƒ
ÅVÍß:´±V xÐì LZ:akZXì } Y „vZt σ H
'»p°ÃLZgzZ **
W~ p°ÅVÍßèY î W~ p°
k0*
# \¬vZ ªÇ} 7,Ñ0*
Z
Ð XZg øX ì °¸z"gzZ‰
Ü ×
X ‰ƒk0*
[ Z)õA
$ñYƒèZgvZgzZ, Š™
rÑ~ u **
Ô ë ìÃT c*
¯ g- iq
-Z ä űq
-Z
¹ ÅkZ äVY±ÅD Âc*
ŠÄg ì„x **
»kZakZXì Sg
¹ä VÙÔ Ðäzg { z ÂXƒ Cƒx¥hZ¹ ?Ç)Åp°
t]Ã?Â6,p°~g øÔ ÅgŠtä?Åp°~g ø?ƒCzgVY
KZ ìt ä ~ Vz™ ZŠ Zt] H) ¹ ä kZ X åce **
™ ZŠ Z
%)
N ƒx¥?ÃC
Ù ØXƒx¥~æE
C
Ù Ø)7x¥Ôì ðZ´Ð Ë
Z÷Ð V¶°~g vÔ ÏVz™kCÙp~ A
$ Ç}™p°Z
#
x » Z÷ Â Š
Hƒ lp¤
/Z { zì ãg Z *Ï0
+
iB‚Æ TÔ Çƒ > H
X ǃyŠ » Ùp~g ø A
$} Š™p°Å{È vZ Z
# „, ZX Ç ¶
~g *ä kZ)} ™ ZŠ Z Â]»vZ Â} ™p°t‘~g ‚¤
/Z:gz
: i **
Ôƒgg Z *]Xì x™ »vZtÔ c*
3Š Z (,~t‘Ô ÅÙ7{Š6,Ô ðâ 
Û
è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oûÊô ^ßøiô ! ^ßø³e$…ø Ôì‚Å èߊuƒp°~t‘Ôz™

C
Ò
p°t‘Z
# :Xì þ ZY zq
-ZÐ ~ y ZÔ , ‚kŠ Å

63

c Š Ö ÃVl}÷ä Â!vZ} Z)} ™ ZŠ Z]»vZ™Í Â}™
*
3› YZÃk
,
’c*
,
k
½~÷~ VƒóÅVÍßgzZ , Š™C
Ù ªV × >gzZ
$NïE
å›E
Ü z,ZX c*
Š
L 4]°èYX ÇñY$Ð°Ð ä™ ZŠ Z]~‰
E
G
L »[Œ
:
Û ÐvZÔì [ ç¤NïE
L » ~gzŠÐvZÔì
L 4]]gzZXì :
E
$NïE
w õ+ ¡ » ½ZgzZì Š §~ VâzŠ å›E
Û ïE
L 4]gzZ [ Œ
L 4]gzZì
E
E
E5H
" Zg øt gzZXì
Hi
Û ZBî ‚g !*
-ZÐ c Z™ ì [ æ7
q
-ð©ÒG
k0*
°LσªÅÎZ
# :X ~ [ ZÆÝ ¬q
-Z å Š
H
$NïE
@*
™gzŠÐ Øg ÅvZ°X Yƒ7å›E
z7
L 4]LÎèY Ç´
E
Z÷t)ì Cƒ Ã6,zZ LZ X Lg 7y ·Š s§ÅvZ Ã-Ôì
ÂXì @*
ƒ s§ÅvZ„ »ÚÅ] ѾLZ~ÎgzZì w ¾
«Dt = ä \ W)ì x™ »\ Wt!vZ} Z)} ™ ZŠ Z]»vZ
x™ »\ WgzZ «Å\ Wt Ôì „gƒp°~÷~ t‘` W) c*
â
Û
**
Ññ [ » ÑÆ ÑZz ]|ˆ Æ kZ ) X 7w ¾ Z÷Ôì
(X c*
â
Û ÀF,
~~ m,
ôZ»]ZŠ"
á gZÆÑZz]|är
# ™/Zgµ

` ´gzZq
-Z ȼ

Vâ ›x ÓÃLZ~) c*
â
Û ämvZ îG*9g ~â å]|
Ý ¬ È **
›x ÓÃLZ ~ ª
q {Šñªw ÒZ ° Vƒ &²Ð
wJ÷ðà » kZ)ì e)ì t zz?ì zz HÔVƒ &²Ð
x Óa kZÔì y kS » kZèYÔƒ w=**
÷ðà Z÷gzZƒ Š

g !*
g !*
X ¼g !*
g !*
Ã] kZ~ ¬Š: ZizgÔw ÒZ °Vƒ²Ð Vâ ›
Vzgâ Y gzZ Vz
Û ») ¼] ZuzŠ gzZ Xì @*
ƒ {Z
+Ã ÌÐ ì

64

x Z CZèYXÆx Zg ±!*
ªw éR)ÅZ °Vƒ²ÐgÎgzZ È ÔÐ
Ø{¤
/ZpVƒ YZ~ÂA

Hƒ6,yZZØ{¤
/ZÔx¥7= ÌZ
X aZÐíÌgÎgzZ È ÂA
$Zƒ6,¬Ø{v!*
fÍÔŠ
Hƒ[ Zy

Ðgzi âZgzZ¾ Ð y !*
i: Zizg¿zŠt ì e ] а¿
èYÔ[Ìy »ÆVzuzŠ)¾ :Ðgzi âZÔ• y » CZ)¾
„Ð] kZ Å äZ ÂÐvZXì **
3› ~hðäZ ÂKZÃVzuzŠ
^ { zgzZ} Š Z´ ã Zzè{¹ q
-ZÃa LZ \ !*
ðä
/ZXì ‰â
VǸƒ
 gzZƒ; gá: Ìx **
»\ !*
Ô ã Zzè~÷!dŠ)ƒ ; g š
/Z
ã Zzèà ?ä ë) ǃ nZg **
\ !*
Ð kZ ƒ ; g " ðZ (,gzZy
·6,
Z÷Âä?Ôz™y Ò¤KZ6,VǸ?)¶~Š™ Z´~hðakZ
}÷}g { Zz)¾ g
C„zgzZ Œw ¾ CZÃ « ~÷Ô 17Ìx **
lpÌ\ !*
Ô ˆƒ]=g f Ú¸ Xì Å «Ãí ä !*
Z}÷ ! !*
Z
š …ä vZ Út ) z™[™s§ÅvZ ÃÚC
Ù : XŠ

Æy¨
KZX å7» kZ~ Ôì ðâ 
Û Y «Ð x™LZ t ŸZ
(àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø XaÆvZ]Ѿ}g‚H]Ѿ 
9g e Åp°X k Íy[ ZX $
Ë ƒ =°g e Å£
Ô}™ p° Å vZ {È X 2Ô} ™ p° Å }È {È X 1
t gzZ } ™p°KZ ŠpvZX 4Ô} ™p°Å}È vZX 3
n, v0*
ðÃ{ z´Æg e y Z Ô m{aÆ „vZ =°Vzg e
ƒ n, v0*
ðä
/Z) Vƒ @*
™y ´Z ~ x‰Zg ZŠ ~ X ì 7
X ÇV î Yƒ[ú%)Vƒ7cI Y{ z~Ôz™7t ‚}÷

65

wÑ+Zx»äƒ«**
ƤaÆðñ

~ { Õ{X å„»] Ñë6,
mvZ îG*9g ~<%Z Œ·?
 a Ô ~ç) c*
ƒ
WâÐ y)¸ ñƒ ñWyÈ: åaÆx ª
n²ÐmvZ îG*9g ~â å]|™ YÔ¸~ ÷¡¹t X g F
# ™?) c*
r
â
Û ä ]| Âg Fá Zz y}g ‚]|) H
?ì ]gz¢HÅäƒgeÐ QQ Âì6,
gl{o»ðñZ
#
—^ßÖFçû Úø çø aö ^ßøÖø ²
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$]ô ^ßøfø nû ’ôm% àûÖø ØûÎö ™
DQMVkmb (èeçjÖ] é…ç‰E

ðñ~k Qì B¤ÃðñÔì aÆœV ŒxÑ» ^³ßø³Öø
èa) c*
â
Û Ðr
# ™ ?ä #
Ö ÑZœˆ Æ kZ Xì œ» „
vZ 1 Ãðñ) Vƒ@*
ŒÐ ya kZ òŠ Wx\ W
ÅvZ š c*
1 ÃðñXì {Z
+à „ » ðñu Zu~ kZì êŠ
) Vƒ @*
™ ½Ô 'gßg e sÜ~ kZ ì BÐ s§
{Z
+ ÎvZ™} Š 1Ãðñ ( 1) Xì 7]gßðÃ, v0*
»VzÈv!*
fÍ\¬vZ)ì @*
Wxi ÑÐ kZèYì e**
t BVQ
w õ]gßtZ®ì i *"Ð Ý ¬}g ‚\¬vZèagzZXì ` Z
‚ k- Ôá : œ‚ Î\¬vZ)ìt ]gß~uzŠ ( 2) Xì
Šp‚ k- Ô} Š} ŠÃ}È ‚ k -)á ™¼¼ªÔá
vZgzZì @*
Wxi Ñ **
ƒ ` Z»vZ Ì~ kZXì e**
Ìt Ôá á
~Š(3)Xì `ZÅkZt‘~g‚X {Šc*
i: Á:ì 7`Z »Ë
; eÃTÔ ~Š} Š ´3 ; eÃTÔ »vZ:ƒ{Z
+û {È:)ìt ^

66

ðÃ~TÔ c*
Š Z™.
$£ Z » ËgzZ c*
Š} Š §z)œÃËÔ c*
Š} Šg g
x »½gzZ w‰Ô **
™x »Ñ" Ô *
*™x » {Z
+Ã" Â7ÑgzZ {Z

X 7à {Ð Õx » ðà »vZ Xì s ÜÆ ÑÅvZtÔ **

ðñ‚Î~ 1gzZ ¤C
Ù )ì ¹!*
^¶a sÜ[ Z ( 4 )
aÆœxÑ~ ^ßøÖø ²
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$]ô ^ßøfø nû ’ô³m% àû³Öø Øû³ÎöXì {Z
+û„
X @*
WaÆg¢oF×FÂ:gzì
»vZ‰
Ü zC
Ù Ôz™[™s§ÅvZÃÚC
Ù )VƒHt~Â
°X Çñ W7k0*†³f%Óø³iøÂìg¨
¸ªÅ †³Ó% ³5øiøÔz™ ZŠ Z]
]Ôì [ Œ
Û è:
L ÎèYÔƒ¨
 ¸Î6,Tì Y$¿„zÐ
GN
$NаgzZì k(,ÞS ƒ ç¤Ð
~gzŠgzZì Cƒ~gzŠgzZ å›E
ä™
Xì w õ+ ¡» ½ZgzZì Š §~~g—gzZ

{Z
+û äZ ÂgzZyv»°

%N+Z°
ðZg Ô '
,Z'
,Æ { ¨f q
-Z ~ wŠ ¤
/Z)ì ~g F ~æE
)°gzZ XÐ î 0*
7ÌÒpÅ ¼
A H ¼
A  ǃ Ì'
,
Z'

ÑZz äJ 7,~g g q
-Z ƒ : a» vZ ¤
/Z Ôì *
@YW6,gî ~gÅ
 ÃLZ) Vƒ Ha kZ Xì Y™Ht ‚ LZ ÃVzuzŠ
ƒ
Vâ ›x Óë Ì~ ª
q {Šñªw ÒZ °õ²Ð Vâ ›
\¬vZ: Zizg]takZD J 7,pÑ~g gp¤
/Z²Ð
w ÒZ ° Vƒ²Ð Vâ ›x Ó~vZ c*
)ß ¯ w©» kZ Ô¼Ð
7x Z CZ ÌZ) w éR)ÅZ ° Vƒ²Ð Vzgâ Y gzZ Ð Vz
Û »gzZ
LZÆVçpgzZ{; œŠ z!*
X ǃ lp HÐ {È , ZvZ Âx¥

67

ìt w ¾Ô7w ¾¼ 'gŠ" Êp »gŠ" Xì &gŠ" Ã
gŠ" Êpt ÔŒgŠ" ÊpÐ spÆvZ ñƒ Dƒ{ ; œ
XÐ, ™gŠgzZvßÔÐ−7gŠ"ÃkZvßpÇŒ
ÆvZì ZƒÎ ²
ô ˆ
è ÆäZ Â ²
ö ] äö Ãø ³Êø…ø ²
ô èÄø•ø]çø iø àû³Úø 
D™ äZ Âvß ‰èY c*
Î VY ²
ô èV Œ X Ç} ™ äZ Âa
Xì ‹ôËûß$×Öô ì7²
ô è äZ ÂtÔäZá¹)ƒp°~÷) @*
Ç} ™ äZ ÂaÆvZ Xì 7{°z » ~— z fg6,äZ Â+Z
Š"
á g Z6,V Œ X Ç} Š ~— ÃkZvZ)ì {°z » \¬vZaÆkZ
kZ ) X @*
™7k
,
½ðÃÀ ` W~èÑq ˆƒk
,
½~÷ Ât) c*
â
Û
( HÀF,
~~ m,
ôZ är
# ™/Zgµ**
ÑñˆÆ

á+½Ðq
-Z

~™ Vƒ @*
™n²]!*
-Z YZ) c*
q
â
Û Š"
á g ZˆÆÀF,
y‚WÃkZ~)ì yZXÐB™vß¼pX ÏñWÐ Â
yWÅZ yÒ íq u]Z b)mvZ îG*9g ~â å]|X Ç Vz™
: D â 
Û~
áøçû fö Šôßûmø àønû ÓôÖô^Š$ Ö]æø ðô «nø Êô çû ’% Ö] àøÚô àømû†ùô jøÇûÛöÖû] ˜øÃû eø á$ ]ô™
—áô]†ø ËûÓöÖû] àönû Âø ]„øãFÊø Üûãôiô ]‚øâø ^røÚö oÖF]ô Üûãôiô Ÿø^ÛøÒø
] Z@WLZÃ] ѾLZ { zÔñƒ} 7,~)ðŠY 5ßÐ ¹
2vß} (,} (,Â~ kZ[ ZXì ~]**
ÐtgzZ B{x»
BÃëÚt A
$K ] Z@WãZÔñ7,
0*
} (,Âä ër
# ™)
‰Å] Z@Wy ZpK Â] Z@Wä \ W)ce OÎt pì

68

kZ ÔI™ (Cross) kZ™Ãƒ
 L
Þ ‡çL8Xi +Z V 1ßZ"
LZÃw ¾ËLZa kZ Ô ¶ Š ÌÃw qZ LZpì Â{@Wa
Æy Z)Œx ÅZ »y ZgzZ «Åy ZÉ ce '7{x»] Z@W
Æy Z Ôì Øg Åy Z :
L »Øg Åy Z Ôì a»y Z :
L »a 
 , Z w qZ }÷:gz 7{@W Z÷Ôì x™ » y Z :
L » x™
D ¯ » ZwÆ [ Z NñOgzZ ï Š¢ ã 0*
6,] Z@WLZ
‰» kZ)Z
# X } Š ÌZÃ] Z@WLZ ìì » Ë[ ZX 
} (,LZÃx ÅZ ËÆvZ Z®ì êŠ ¯ .
Þ ‡ÆZwgzZxêÃkZ¿
Æy Z Ôì «Åy Z :
L » «Åy ZÉ Ôõ: {x» {@W} (,Ð
Å\ W6,í!vZ} Z)¼ÌÐ \¬vZgzZì x™ »y Z:
L »x™
» kZì a»\ W 6,íÔ ] c*
ÁÅ\ W:
L » y Z ] c*
Á
-g!*
q 
CX M
hƒ7:
L »kZ} @W}÷Ôì a»\ W:
L
a}gøgzZì ]!*
-g!*
q
¹) Hn²ä Y f ?7)ì ]!*
X å ´7™ aμ Ôc*
Š}Š {ŠZgZ š `WÌ$t) c*
â
Û Xì $
**
Ññ)X £Š™ÀF,
»kZ[Z'X å7{ŠZgZ »ä™yÒy*ðÃ
(c*
â
Û ÀF,
är
# ™/Zgµ

ì yEZ ïE
!Ÿg
L 8ñY ?*
E

Âì CY V1Ð ËÃËL) c*
â
Û Š"
á g ZˆÆÀF,
)ìt` ´»kZX ,z,ZòŠ WV#)ì CYòÕÐì
:6,
vZìgèZggzZá ï:Ðì¼ ÂñYV1ÐVÍßX

69

Œô^ß$Ö] èô Ûø‘ø^íøÛöeô äö Úø ^m$]ø oûßô Ëûmö øŸ ðô ^–øÏøÖû] p…ô^røÚø oÖF]ô †ö ¿ößûmø àûÚø ™
û Ýøçû nø Öû] ÜöÓönû ×øÂø gømû†ô%ûiø Ÿø Ùöçû Ïömøæø
DMNVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

»vZ)ì WZ ¶²Š Z%(Å äƒ ~g Y ªì Å òê ¦ ~g W
)ì Cƒ6,] !*
kZÃÅT:Xì @*
ƒ ~g YÐ WZ ¶²ê
Æ VÍß {z Ôì @*
ƒ Ð Y , ~g WÆ vZ {z ì @*
ƒ¼ ~ *Š
x?ZmŠ- ]| 6ì HgzZ @*
™7ù Ÿ‰
Ü zCZ~Vz×
Æ VǸ ä y -Ô7x Z²Z ðÃ6,VÍß\ W ` W) å c*
â
Ûä
ª Ô c*
Š w Z e 6,
zZ Æ y - ÃtÅ VǸ Ô ¶~Š ™ (,¥
/y xgŠ
%MÃy ZÆ™[™s§Åy -ÃtÅVǸ
Ö Z0
#
+
) @*
c*
Š™~æE
Cƒ6,vZÉ Cƒ 76,VÍßÃÅ kZ X Œ ÔN 3: { zB‚Æ
C D WÃì}÷t)¶w WÅy Z >Xì c*
WÐ V ; zƒ
 t)ì
D WÃì }÷ åì » y S > 
ñƒ}g ¸QÆ 4Q ÔŠt
ÃÅ kZ6,Y , ~g WXì @*
ƒ ‚y EZ Z (,Ð kZ Â
~ ä×Ð VÍßt a kZX ågà¸ÃvZ Zƒ¼)ì Cƒ
/ZgzZì @*
¤
ƒÐ s§ÅvZƒ
 t)ì } Y Ô @*
™7ù Ÿ‰
Ü z CZ
7Ý ªgzZg Õ Ât Ô Ç} ŠÃy ZvZ ZwÅkZ Â ìg™ CŠ c*
i {z
( c*
â
Û ÀF,
är
# ™/Zgµ**
Ññ)X ǃ

ì xêÌÑZz¶Š(F,
Å{ k
H

x Ó™ÍtX H
g gzZ ÌZ å
ˆ ) c*
â
Û Ð **
ÑñˆÆÀF,

70

]gúq
-ZÃx?ZmŠ- ]|) c*
â
Û Š"
á g ZQ‰ ƒ lp¥‚
ä \¬vZ p å c*
Ýgz s§Åx »}'
,ä ~ç Å^m,
³ l−
=!vZ} Z äô ³nû Öø]ô oûßô Þøçû ³Âö ‚û³mø ^³³Û$ ³Úô Hwi **
+» ¦~u 0*
È WŒ
Û
áøçû Âö ‚ûmø„g š='gúts§ÅTÐ]!*
kZì Zg \ : {{
]gúq
-Z à Zz äÝgz)ì @*
ƒt w ZÎÔì 7»u Zzì+ » ¦
~â å#
Ö ÑZ œ]| ?Hwi **
VY ä \¬vZ+ » ¦ ¶
Ð x?Zm Š- ]|ä V ÂgúÅ^) c*
Š [ Z » kZ ä
lg \ Åx »}'
,£Š ™ ~g7 é ZpÅ li \ W) ¶Å lg \
wi **
+ » ¦ c*
Š™ ï"
á ~ 4Z ä \¬ vZ Ã VC Zz ä™
ðZ'
,A ì xê „ Ú Z ÑZz ä™ lg \ Å ðZ'
,) Zƒ x¥X™ â 
Û
X ÑZzä™
} (,¹ ~ x‰Zg ZŠ } (,q
-ZÆ ÐàÆ ÷Š@
) c*
Š ™w DS ä Ý ¬ q
-Z „ y ZgzŠ Æ y Ò }÷t ‚Æ …
?HwEZVYävZaÆVÂgúªaÆ/
$ñÂì™è áøçû Âö ‚û³mø
~Qì @*
ƒw EZ áøçû ³Âö ‚û³mø aÆVâzŠ /
$ñgzZ™è¹ä~
áøçû Âö ‚ûmø áô]çø Âö ‚ûiø ]çû Âö ‚û³iø(áøçû ³Âö ‚û³mø áô]çø ³Âö ‚û³mø ]çû ³Âö ‚û³møð‹y ZŠ¤

**
Ññ) Xì x™ »vZ p ?ì Lg Šc*
Ãc ¾èz sÜ~ 9J(,
( c*
â
Û ÀF,
är
# ™/Zgµ

G
7^
,Yg Z Œ
Û ÌaƬŠ6,
g Z
Û üL¢ñ

Š- ]|Z
# ä ~ç Å^m,³) Vƒ @*
CX q
-Z
ÂÏ VzŠ w Z e ~ ãà ?~ :gzÔz™ { k
Ht ) c*
Ýgz Ãx?Zm

71

Z äS¯Ð V ; zÉ â 7¬Š™¤
/~ {>ä x?ZmŠ- ]|
¬Š ™Ö V ; z)ì 7^
,Yg Z Œ
Û µñ6,g Z
Û µñ) Zƒ x¥Ð¸
Ô D™ ¬ŠgzZ D zg™Ö k0*
Æ t ÁÏZ v߉X z™
TÔì uÑe ¹ y -X 1™Ñ»ìˆÆä™ ¬Š) t³
HXì @*
Z™{ k
H{Š c*
igzZ yŠ kZì 8 Š ñƒ D zg {Š c*
iÃ{È yŠ
ÔŠ
Hƒs ™[ ˆêÔ‰ R™ƒ
 \ 0*
ÔÔ` zg¹ Â` Wì
X N Îg Zi !*
*` Wg
Ð V ; z ì g Z
Û µñt ÂN Yƒ Za [ òZÆ { k
HZ
#
:ì Z
# Zzg Z
Û
—²
ô ] oÖø]ô ²
ô ] pçø ‰ô ^Û$ Âø ]æû †% Ëô Êø pû]ø ²
ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø ™
DQLVkmb (l^m…]„Ö] é…ç‰ (á‡^íÖ] †nŠËjÖ]E

y WŒ
Û ‰â ¬Š ‰
Ü z kZ™Ö V ; z Ôì n
Ûk
H¸ ‰
Ü z kZÐvZ)
VƒÑ ( tï) Ôs§C
Ù V ˜ Ôì 7^
,Y ~ ÝHzg Å
E
Ÿ(
O
Š z!*
Æ `â ¬Š ÂV[: ~ vZ c*
)} ™ ¬Š ™Ö ö R V ; z
 o*
ƒ
*)ì » „vZ Â̬»u ¸ ÔÍ ¸ ¬ X Çá éÔ
ÞZ è% k
H¸Ôì n
Ûk
H¸Ôì ]Š „ k
H¸ V ; z ÔÍ ¸Ð µñ
ÔÐBé»ÔÆŒ:gzÔÍ ¸Ð ~!)ì ÞZY AÔì
gzZ Çg Î ÔÆ Œä VrZ Ôì » „ vZ ÂÌÔ
?D™7VY ¿6,¬Æ y Z Z® ìg} Š „z ̬»u ¸
{ Zpì 7^
,Y g Z Œ
Û Ôì Z
# Zz g Z
Û Ð V ; z ƒ g Z
Û µñV ˜ :
tÔ â 
Û Šæ!vZ c*
)jȼ ñƒ M ¸‰
Ü zÆg Z
Û Ôƒ ¬Š‹gz
ÔL Iá @*
Ðu ¸Ô¸Ð¸x?ZmŠ- ]|Xì 9

72

Ym
CZ :X ‰ ÁŠ lŠpá @*
ÔŠ
Hïx ÅZ »u ¸gzZ ÅŠæ ävZ
ì ~gz¢¹$tÔì Z
# Zz6,#
Ö ZÜÅkZì ¿»x?Z:
Ðr
# ™gµ**
Ññä ÑZz ]|X ‰ ØŠ $~gz¢ ` W
X c*
â
Û ÀF,
~~ m,ôZ ä**
ÑñX £Š™y ÒÌÃkZ) c*
â
Û
Ôì æÌ~ GgzZ ì æÌ~ Œ) c*
â
ÛQ
kZÐ N Y fÐ }uzŠ q
-ZÔ M
h7$ ÂÐ g k0*
VâzŠ
Ô ÇñYƒ»m»Ôƒ Yƒµ ZÐ]Z f õ)ì Z
# Zzg Z
Ûa
gz ™ ? Ç} ™ HÔ ÂÐ g gz ™Ô Ð g: t ‚t WZ
#
Ô Çn ™:¼ ÔgzZÐ N W: ~ æ Ò],ZŠÆ kZÐ #g
~s§ Å ÔÔ Ïì g û **
ÂÏì g t ‚Æ ÔÃZ
$Ð W,
ZÆ kZ ÂÏ ñY ?
Ø Ð ]Z f õÆ kZ Z
# gzZ Ïì g
Š- ]|Ð ] Z f õÆ Ô¬ ä \¬vZa ÏZ Ïñ Y
¬Š ñƒ M ¸ ì e Ôì n
Û k
H¸ a kZ X c*
Š – Ãx?Zm
o ¢Æg Z
Û xŠX 7^
,Y )¥ Ìa Æ ¬Š V ; z pƒg D™
g Z
Û Ô Ç ñYƒ ¨
¸ Ô Âñƒ: o ¢Æ g Z
Û xŠ¤
/Z Ôg
@*
ƒgz$g Z
Û » y Z Dƒ Y 2~ { k
Hvß Ôì Z
# Zz **
™g (Z
ÅgŠ c*
ÃkZ Z® ?Ç} ™ HÔ ÂN Y v ¸Æ™È¤
/Z Ôì
Ô**
zg Ô**
· ²WgzZ k
H¸: ‰
Ü z kZ Ôì Z
# ZzgZ
Û Ð µñÆ { k
H)
7x »Ì ²^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ ‰
Ü zkZX ÇñYƒgZƒ
 **
ðŠ
E
E
$ »²
Ô}™:¿6,
yWŒ
Û úL $ ìyWŒ
Û úL ¬
ô ] oÖF]ô ]æû †% ³Ëô ³Êø X Ç}™
ÀF,
[Z) c*
â
Û QX ëZ¹ '!*
t Xì êH **
YƒY 2»kZ
X zŠ™

73

Æ \WgzZ ó}÷gzZ Ãí vZ) ,™ ¬Š [Z '
$E
h
*Š ª}Š â 
Û «x £»¢œY 1zZ ÿK ˆ>J
-#
Ö ªÃ³

Ù vZX ìgNŠ ëÃ3gzZ cizŠ‰ñYƒ (ZyZZ Zg ø~ „
C

X ñâ 
Û «=ÂÅä™x »(gzZ ñâ 
Û «=ÂÅvÐ { k
H 
èY Ô}Š =ÂÅähg ðZ'
,gzZ Åä ™x »( ªx » VâzŠ

=ÂÌÃívZ ?ǃvZ à zù {z Â} hg: ðZ'
,gzZ}™x »(
X}™: nZg **
Ì÷‚q
-ZgzZ}™ZÆ6,
vZ÷‚C
Ù ºZ)}Š

àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû] áô]ø^Þø]çø Âû -ø †ö ìô!æø
¼ gzZ ñÑ p=wÌŠZiW{Ç ö;gÑZz ]|ˆ Æ yÒ
å7è ¼= Vƒ Y3n~ c*
â
Û Â‰ WY (ˆÌ[xZ m{
Ô‰ ïŠ {zX 74Š ðÃ~ kZÃ{ŠZgZ}÷ ÇVz™yÒ H~)
Ì~gøÔìaÆvZp°ƒ
 XŠ
HêŠÃVÍß™ágzZŠ

8~
ÅvZ¤
/ZÔì {z ÑZz ¶ŠèYì aÆ„vZ Ì{zì @*
™p°
Ú ŠÃ!%q
-Z~ ðzŠC
Ù ë? $
Ë {gŠ c*
'!*
t ~ ÒÃ:Šæ
¢E
X ¶:Š c*
ÌpÑ:ZÔ¸‰ wÈ̲
ö ] çø âö ØûÎö ¸yWŒ
Û ûLE
q‰

Ô-iz'
,Y â2002s6,ZB 12._| 1â423x ZZxøB 29
}g )ÆÛ~ug 0*
-ZÔò¯ úˆ
q 

ƒZŠ W‰

ìg| 7,Ä~ > ³Ð ÑZz ]| r
# ™q
-Z

74

Ät ‚ÆLZ)ì –ä VÍg )
,
) c*
â
Û Š"
á g Z‰
Ü z kZX¸

A gzZÇg ñÖ Ä~ Ù
A Âì −7,¤
/ZXñ 7,:™ 3›
zz ÅkZXì [Š Z½ Ü −7,Ät ‚Æ1Xñ 7,™w Z eB;
 ~Š Z,¡\ W¤
/Z)t pÆ"7,™ 3› ÄÃ )ìt
vZ q
-ZXì .
Þ » »nq
-Z Ìt mgßX Vƒ7ÁÐh
+
Û !*
!*
Ì~
È Çg )
,gzZ ì oÑ[Š Z aÆ qJgzZ ì g 0*
ZÚ ÂñYƒ wJ
vßëèYì ~gz¢ **
™tÃkZì ¹! Š Z" Ãq Tä + Š
vß { z a kZ X ªñ 0
+ZÆ VÍg )
,<
L Çgz Z <Ñ Ç
: ì aZ) −7,Ät ‚}÷ » y Z ̳ Ð í 
Xì ]Š „Šp 9 ŠÃ Ð ÃÅ› ƒ›¤
/ZXì aZ −7,
Ð Ú ŠÐ ›Ã\ !*
V â) Y7 Ðíä Ý ¬q
-Z~ ÷Š@
V â) ¹ä ~ ?ì M HÐ Ú Š à Âì M [ Z N » e q
-Z
ìt?ŠXì MÑZz~ÐÚ ŠÃ gzZì M~ÐÚ ŠÃ\ !*
öZa ñ Y Å\ WªpÑ−ñgzZ åŠñxi xi Ô åŠñ~)
pÑl ÌÃ! ôq
-Z ÂZƒ¬Z
# »]óp¸Šñ] »r{)z
V ˜ î Yƒ
 ƃ
 ?) Zƒ¬Ãƒ
 X B7]i YZ ÅäY {g~
J‚Î&g0
+ZÆ~X ǃ7Æu
©Ð~[ ZXì ; g Y Ñ Z÷
$ { z ä Ñ Ô ¶7‰
"
Ü ¤ Å% ïÃV G y Z Ã~X¸ Çg "
$
É H,Zg vÐ bZ fg ªÇá ïÌ"
$ÆVߊ}g vÑ ÂXá ï
X î Y− V ; z A V ˜ ÄÅá ZzvZ ÔÄÅÑ 'X Ç}™
0š±®
x ª~vZ îGE
)"
á Z Å+ ŠÔ A
l »+ Š LZÃ\¬vZ)ìt] !*

75

X ;+ŠÐpÑÜæQÔðƒn
Û ]óaÏZXì[8{Šc*

4ZŠ ~©Üæ \ WZ
# X ¶›Ã\ WÌÐ èÅÜæ a kZ
ÅpÑÜæ)¸ ï ŠÄg6,ï
*zZ™g @*
Z ug IgŠ e KZ ¸ Dƒ
?¶›VYÐÜæÃÅzm\¬vZ -\ W ÂñY µÃí è
à »vZèY ¶›Ð)(lgzZì ;xsZÐÜæ)a kZ
: z1î W î YÔ î Wî Y pÑÜægzZ pÑl'Xì }Z£ Ôì
›z»g ãâ ‡Ô 7Æ#
Ö }
.Å+ Š ] Ñq ÌZ V ; zèY î Y {g
ÂñYƒ ‚]ñÅ V ; z gzZ î Y VV ; z ‰
Ü z D% V ;EX 
Š“G ™$E
+
W
:ß™ ¬ŠtXì ö ïL .
ø ×ô nû fô‰ø oûÊô é÷-ø ^`ø uø oûßôÎû‡ö …û ] Ü$ `ö ×# Ö]ø™
—ÔÖôçû ‰ö…ø ‚ô×øeø oûÊô oûiô çû Úø ØûÃø qû]æø Ô
Dèßm‚ÛÖ] p†Ãi á] ofßÖ] èna]†Ò h^e (p…^íe xnv‘E

LZ ]ñ~÷gzZ} Š â 
Û gl]Š Þ~ { Zg KZa}÷!vZ} Z
X}Š â 
Û gl~àÆÅzm\¬vZ -wÎg
pÑÜæ~)â]iYZÐ#
Ö ÑZœ]|ä¿q
-Z
# Xì ] !*
Z
hZ ¹) c*
â
Û ä ]|X Vƒ Le xg x~
V ŒX Lg~ œ{Š c*
i ÂLg k0*
}÷V Œt¤
/Z) c*
â
Û ÂŠ
H` { z
QX Cƒ=ÂÅ™ÅÑz›ÅÅzm\¬vZ -vZwÎg™{g
1ì q Å•
'
,x ª~Üæl X D WÃg Zâ Z „gzZ¼ ~Üæ
Xì CƒÐ {0
+
ib&S

7[Œ
Û ïE
L 8ñ™f ~g (Z)
E

w ‚ F6,à 1 ÅT c*
m{ q
m
-Z Åi
Û Z ! †~ ug 0*

76

» kZ ÃËXì 9\¬ hÔ \¬ ht) å c*
C äÑZz ]|¬
ªZz) Z ƒ kˆ Z Ã
 6,äÑ› zÂÆ ÑZz ]|Ô å7k ˆZ
ÑZz]| ¶„gw1~ug 0*
c*
„zXì 9\¬hs ™Ç!*
m
ä ÑZz]| Hn²ä r
# ™gµ**
ÑñXì 9Ht) c*
â
Ûä
]|) c*
â
Û ä ÑZz ]|6,kZ Xì 9\¬ ht) å c*
C…
{Š Zg Z X 7[ Œ
Û ïE
Û mvZ îG*9g ~â å
L 8ñ™f ~g (Z)) D â 
E
~g (Z)~Š Zg Z)X ñYƒèZgvZ)z™™fÐg (Z LZÆ™
Xì [ Z N6,]Š „~g (ZgzZ ~Š Zg ZÔ M7[ Z N6,™f

ì [£wZŠZ~™f

ì „g I yŠ¤
/{Š Zg Z š gzZ Æ)A , Z m¾Z ‰
7ÇtÐä™y ZŠ¤
/ÂyŠ¤
/~g v) ¹ä~X ²] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô Ÿø
ÂÆy ZŠ¤
/V Œ]|) Hn²är
# ™/Zgµ**
Ññ)Xì
*
@Yƒw5)` Z'
× Ð ä™™f ‰
Ü zC
Ù À` W ( X c*
W¯¹Ð
ðÃX ñ Yƒ w5) ` Z'
× » VzÈ }÷) Le 7t vZgzZì
w5) ` Z'
× » kZ)}™#
Ö }
.âZ g
CZ÷) Le7\ !*
À
~ ` Z'
× Z
# X D Y ñ ¯ ` Z çE,ÅZ w5åvZY 1zZX ñYƒ
g »/Š a kZ XÐ N Yƒ w5) Ìt ÜZ Â ; g: w ZŠZ
™f ~ ] ‡zZ {gH'X D Z™7nzgzZ™f {Š c*
i { z õx
™f ‰
Ü zC
Ù Xì 7» ä™™f ‰
Ü zC
Ù : â it [ Z X B™ÃkZì
»: â i¬ Xì CYW¶~’Ôì CY| (,.À ` WÐ ä™
å @*
ƒ yp Ú Z ~: â i¬ X YY c*
Z™7~: â i kS nzgzZ™f

77

@7,**
*
Zðm
yp)ì ¶âZ Åyp[ ZgzZ å@*
7,**
Zdyp·C
Ù)
Dâ
Û#
Ö ÑZœgzZ ³7,nz H)ßb 7 Ð Ðzz kZ Xì
GLBt)ƒ Ìɼ )
Xƒ/ŠÐ Z Ì»«™Å ã K ï
ä±Ð Vƒ ÇÔÑ ä±Ð V”~ç{ z Š
Hƒw5) ` Z'
× »X
X ‰ƒy .6,
gzZÍ%ÆlçÔ ˆƒ>y »ŠÔÑ

|Å™fÄZzŠgzZ¯æL°f

7~gz¢tƒ Z}
.!*
Ð wŠ Ôƒ Z}
.!*
Ü zC

Ù Ôƒw5 ` Z'
×
ŸgzZƒ Z}
.!*
wŠ)ì ™f Ä ZzŠ ¸ Ô¯æL°f ¸ Ôƒ Z}
.!*
Ð y !*
i) 
ðÃÃä™™fÐ y !*

/Z Ôƒ: 2~ ãâ 
Û **
ËÔƒg ZŠ'
,V â 
Û
| (,.ÅkZ ÂÇ} ™™ft¤
/Z)ì60
+ZÃkZ)ß™Âì @*
™I
: â i kZgzZ~x © ZÆ: â i¬ Xì ; g™ IÙfa kZ Ïñ Y
g (Z » ¶~ ] ¬z
Û pì q
-Z wßZ Xì t
Û ~ x © ZÆ
Kzg Å L Wñƒ { %Æ ä D¨
¤ q
-Z ~ È-Š Xì
~ Ââ **
# ™[©**
r
Ññ]|äkZX ˆƒqzÑkÃkZX à3
à 3 Kzg Å ™™<
L ä ~ ]|) Å e
$DÐmvZ îG*9g
? Ü/ôPW~g vH c*
â
Û ä VrZX ˆƒkÃíÐ T
ìg™¿6,<
L ¾¾{ z)ce ã™ÜÅVÍg )
,
Æ: â ikZÃ ?
¿6,y Z ' ìg™¿x Z™Y 1zZÆ: â i kZ 6,V XX 
ÅVÍg )
,Æ: â i¬ X z™: ÒÃÅ"(,ÐWÐvZ Y 1zZX z™
ÌÆ ™™f {Š c*
i { z ¸ i Z ¹ ò ¸Æ y Z Ôì 7^
,Y ÌÜ
ÈÐ Vƒk
H™f Z (,Ð ƒ
 ~: â iÆÀ` W'¸Tgw5

78

ì x **
ò ¾èYЃgg Z *]Š „ÆV [
Räa ƒg sÔì 
7w qZ V Œ Ôì uF,Ôì 75V Œ Ô » CÄ°
Ù Ô*§‰
C
Ü zC
Ù Ôz™{ k
H¿F,
Ôz™: w qZÆ { k
Hªì w qZ ¿F,
XЃg Z}
.!*
Ü zC

Ù )σ«Ú+ZÔÅgèZgÃvZ‰
Ü z 
vZ Y 1zZ ÚïE
â
Û ä VÍg )
,
L 8™Æ: â i kZ) c*
: ~: â i kZÇÅ`ªzÆà Z çx â ZgzZ ~i Zgx â ZX z™ÇÅy Z
¡Åy Z Ô¸ Dƒ 7W,OgzZ¸ D™`ªzg ZD
Ù ,{ z X z™
ù ÜÅ w qZÆ y Z ëQ ?ì ~g ø ¡Ü/ô î C Ô ¶dZ
kZ c*
Š~ w qZ rä Åzm\¬vZ -\ WÃy Z¬ ? M
h™
:‰ì 7Z
# Zz6,ƒ
 ÇÅ
ø Þö^ŠøÖô Ùö]ˆø mø Ÿø ™
—²
ô ] †ôÒûƒô àûÚô ^f÷ ›ø…ö Ô
Dl]ç‚Ö] h^jÒ éçFÓ5ÚE

™f ‰
Ü zC
Ù ðÃ[ ZpÔìg F,
Ð ™fÆvZ y !*
i ~g v‰
Ü zC
Ù)
Ü z k Q)ce 9 Š a kZ X Ç ñYƒ É0*

r â Š » kZ Â}™
{Š c*
ik
HMÐ [ Z) ïE…M# X yÃïE…M#[ ZgzZ¸ yÃïE…M#
yp³kŠ™f { z [ Z Âåyp~ ŸÆ y Z³ägzZ¸ n
pg ‰
Ü ¤
[ Z Ô‰¹ '¸~: â iÆ/ôXì YY c*
ŠùÃVß Zzp
pg
,YÜÅy Z~™fz…Zâz `ªz[ Z Âì 7] ¸{ z~: â ikZ
^
:ÅgŠ c*
X7
—áô^ÓøÛøÖû]æø áô^Úø ˆ$ Ö] Ùô‚% fø jøeô Ýö^ÓøuûŸø ]û Ùö‚$ fø jømøü
X 7]gz¢ÅöRÅ~pË~X‰ ñ¯, ZwßZV;
X Ïg „&J
-#
Ö ªgzZÌ[Z {z‰]Îg&Å[f

79

] ¬ z
Û 1‰ƒgz$vß[ Z)ß™] ÎgzŠ Å&) Yƒ7t
G!
-Z) c*
q
C ä ~â å]|ÿq
-Z Xì CYƒ çF,
~ ] éE
5B-o z
Å yÈ: ågzZ Š
Hƒ x¤
/Ô 1™g ZD
Ù kŠ ä kZ z™ 1™vZ vZiŠ g ZD
Ù
**
ÑñÃkZ X å ; g™™f Ìg0
+ZÆ , .gz Z Z 7,ŠÃ~ , .Æ{ Õ{
Æ™xŠ ä]|X ‰ á k0*
Æ]|gzZ Ñïär
# ™ZY
n
c*
Cg ZD
Ù q
-Z ä ë)Å ðî ÅkZ ä ]|Q1Š
HƒÇÔ c*
Š ã 0*
Xì ~gz¢ q nZ Å kZì @*
ƒ É X HVYg ZD
Ù kŠ ä ?å
q nZ ŠkZ ¹\ e g
# } ŠÈ{ z¤
/Z Ôz™„ Ú Z ñ C ™f A
¿F,
Xƒ: …¸Ð vZ Ãœq
-Z wŠ Z%)z™x ÈZ » kZ 'X z™
D™{/gzZzz t ZÑ Z Ô…ZâvßÐ ¹ :gzì ~gz¢C
y -c*
ÐVƒvZ à ztî C[ ZX D W7i !*
ÐJ
-{L{ k
H1
É “Ð ã â 
Û **
ÂvZ à z ? Dƒ, ZvZ à zXÐN Yƒ
ˆƒ æL¤
/ZX D ¯ 7**
–−hzZÃ{ k
HªD™7Ì{ k
Hq
-Z
X D™fÄ ³» ò ¾Ã{ÒWgzZf
e™èZgÃvZ™zgzg Â
4ƒ) c*
X » ãK ïE
â
Û ä ~â å#
Ö ÑZ œ]|
LG3E
4ƒ¤
4ƒ„z ì
{P˜â b b)ì H ã K ïE
/Z Xì » ã qzg ïE
LG3E
LG3E
? ǃ³H Â137
-Ùq
-Zq
-Z ä\ WgzZØ3x "
á z ðh
+g Zz%
³X a3 î 0*
-Z äVrZÔ ñ Cx ZŠ !*
q
] ‚ä~Ãr
# ™q
-Z
Å )ƒ: ªt J
-Z
# Xìg Ó
=½] Zg™g @*
Z} À) t
V ˜ )ŒgzZì <Ñ Çz<
L Ç ²á y â ?Š" ] !*
Å™f¤
/ZX á
C7x »J
-A
$ì 7Ã~÷J
-V ; zì ; gNŠ J
r â Š Ô Ç} ™ H ˆ| (,.~ r â Š Ô‰ƒ É0*
Ð]Ò

80

Y X 7Ì [ Z Ô‰ƒC
Ù !*
Ð 1‡Æ Â[ Z Š
Hƒ w5)
ïÄ » [zìgzZ N Y òC
Ù !*
\ W™|0
+!*
K–)Æ kZ ñ ZÎ
X ‰ƒV7ñƒ7[zì\ WèÑqñ Y
; g™V â ZV â ZgzZì ; gzgÐgzŠ^ q
-Z äÒ ^m^³Ú†³Ê †ãµ
V â ZV â ZÔì ; g8 |ŠzŠÐ Ùñ{~ŠÍÅV â ì^ ZuzŠgzZì
Dƒá ¸ áÈ vßx ¬ ?ì [Hyà î C Xì ; g™7Ì
a kZgzZ D™vZvZ6,Ä B™ Z f {Š c*
iÄ y Z { z 
V ; z ; gÈ7V â Z V â ZgzZì ; g8 |ŠzŠ »V â ‰
Ü zC
Ù  b§Å
ÃÁ¹ {C
Ù ªÁqZÆX , ZvZ Y 1zZX B7ÃJ
{"
á **
ÑñXì ðƒ —B‚ÆvZ ‰
Ü zC
Ù y Y Åy Z p D W
{ z), Z Y 1zZ ‰)¶ðâ 
Û ] !*
t ämvZ îG*9g [ ™£Z·
Q) @*î !*
ŠcÆ yZ)ì @*
ƒ ¬ÃV¤
Û Âe 3Q ~ z¤
/Z
ÃyŠ ÂN YJ QÃ]Zg¤
/Z Ôì gz$ r â Š Ôì i ‚ **
¡X N YÎ
ïŠ ›ÃV¿gzZïŠ sÃyZ ÂM
h72+ŠÔM
h7J 7,
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,
)X 9g Ñ" Å[Œ
Û X
ä VrZX¸ D J 7,pÑŠ î ZŠ1Z_öq
-ZÆ÷Š@
~gz¢Ç!*
¹ä~?ì ~gz¢zaÆäƒh
+%H) ¹Ðí
Ô k™ ZŠ Z {—ñ<
L ÔZ
# Zz Ôn
Û Xì ~gz¢z)ì HyÃÔ7
Ù { z Ç}™7{ k
C
H‰
Ü z ËèY vZ à z \ W Â, ™: { k
HgzZ
Ðí { zX Ç} ™7{ k
H„ A
$ìg Z}
.!*
# Ô Çìg Z}
Z
.!*
Ü z

Ô Ïƒ ~È0*
Åz) å ; gƒ 7h
+%a ÏZ ~) ¹gzZ ‰ƒh
+%
Cgæ~gzZD W6½yŠ ÂVî YJZÃ]Zg¤
/ZÔìgz$ `Z'
× Z÷

81

, ZX ǃ ^
,Yù 3ZÃ]Zga}÷ÔVƒ ©
8{Z9ÅäJ 7,Ð
ILG
" uì¯y ‚ Wq
Ð u 0*
ì
-Z »äƒg Z *zaÆVzgz$
i úÅzÐ "7,ÒP ¬ Ð F,
z ˆ Æ Y (Xì @*
ƒ"
$U*
:ì ÅÜe
$Zzgäò "
á Xì CYƒÝq
—Øônû ×$ Ö] àøÚô çø `ö Êø ðô ^5øÃô Öû] éô ç×F‘ø ‚øÃûø eø oø×ôù ‘ö ^Úø Ø% Òöü
:ì – ä~g ‡Z5
—Øønû ×$Ö] Ýöçû Ïömø Ÿ$ àûÚø àønû ×ô Úô ^ÓøÖû] àøÚô ‹ønû Öø™
Ð F,
z)ì ¸ ` ´ »kZ Âñ 7,:z Yƒ7Ð ~ » { z
¨» ò "
á gzZì ÅÜg
$uä ò "
á ) 6á| 7,…ZâP ¬
:ìê
—Ýôçû ß$Ö] Øøfû Îø ðô «5øÃô Öû] ‚øÃû eø ØôË% ßøj$Ö^eôØö’övûiø ‚ôr% `ø j$Ö] èøß$‰ö á$ ^ô Êø™
G
4]Ð "7,…Z⬠РäΈ Æ Y (
CYƒ Ýq zï
LE
Ð F,
zˆÆY ( Çñ Yc*
VZg Z *z¿(ZyŠÆ#
Ö ªXì 
QÃ] Zg { z ò ¸Z Ôì aÆVzgz$t gzZá| 7,z¬
G
Ð ÞZ ï
L .9g σ ]n)B™[pXì aZtaÆy Z)
a kZì Yƒ ZŠ Z V ¹Ð V !¤Šzöh» VÓŠzö)X σ
G
] ÎgzŠ Âe¤
/Z \¬hX n
pg6,ÞZ ï
L .9gÃ{ z »
X BñÃá Zz] ÎgäÂegzZ, Š j6,

G
7k
,
½ì [£:Š ™ ï
LG3š!

) Zƒx¥Ð àønû Îô -ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
G
ì V¹~ kZXì [£B‚ »:Š ™Ôì [£:Š ™ ïG
L 3š !

82

]|X z7,
{gp) ]çû Þöçû Òöì [£xgsÜÔƒ;g™k
,
½{z)
Æ èô møŸøçôÖû] oû³Êô àø³nû Îô -ô ^³³‘ø)ìŠ Z%Ð:Š ™)ìÀF,
» ~â å
ƒ~ ðË Ôƒ tŠ ™ » kZ wŠ› gŠ Ôƒ: [ £ »~ ò ¾Ôz7,{gB‚
Vzg Zi !*
gzZì Z}
.!*
Â~˜ÍÆK)7t Xƒ Ì~ Vzg Zi !*
„z
(C
Ù ì „zï» èE
L !ñXì ; gNŠÃ]gúC
Ù )ì y -™ Y~
å´†ôaô^¾ø àûÚô äö ³ßö³›ô^³eø †ö ³n$Çø³jømø Ÿø ƒ:gz$‰
Ü zËÚÅkZÔì Z}
.!*
Ù ªÐ àønû Îô -ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû ³ÒöXƒ: W,Oí!*
C
»kZÐ ] Ñq ~C
Ùª
?7)ì ÝqöÔì ]çû ³Þöçû ³³ÒöÌÂì ´lñ{ ¤
/Z)ì
ÀF,~ ~ m,ôZ ä r
# ™ /Zgµ **
Ññ) X 7~gz¢k
,
½
( X c*
â
Û

Ô-iz',ÔY â2002 s6,ZB 12.ì| 1â423 x ZZxøB 29
wÌ Š Zi Wx‰Zg ZŠKÔ[fˆ

c*
â
Û ÷zgzZ ñ Ñ p=~KQ ` WÑZz ]|[ fˆ
X Vƒ@*
™Ü] ZŠ "
á g Z‰Ð T

[Š Z »/ô

gF/ôÂÅ]ópÑÜæZ
# äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
) ¹tÉ ðW7¬ZñÃëZƒz[WÅÜæ) ¹7tä/ôX ‰ƒ
Å/ôX ¶ Š [Š Z »/ôÔñƒ7¬ZñÆZƒz[WÅ{gëÜæ ë
Е
'
,
ÅÄÅÅzm\¬vZ-g—1¶7{Š c*
i Â/‡d
7w ðÃt ‚Æ yZ áZz D} (,} (,
)¸ [ŠZ 0*
Zu {z

83

ÅpÑÜæ ÂðW7¬ZñÃë Zƒz [WÅV;z) ët ¤
/ZX n
pg
ÅpÑÜæ) H7{gZÍä[Š ZÆ/ôX CYƒ9ÂÅ Zƒz[W
ÆZƒz [WÅVŒë) c*
â
Û akS ,ŠgZŒ
Û µaLZÃ Zƒz [W
(c*
â
Û ÀF,
~~ m,
ôZär
# ™gµ**
Ññ)X ñƒ7¬Zñ

ì ë Z\
ogŠ Åí!*
{Š c*
iÐöZg W~C
Ùª

ÃC
Ù ªv߉)ìtXq
-Z äÒ ^³m^³Ú†³Ê ^³…]
LZ ä \¬vZ1ƒ ̼ì eg0
+Z Ôƒ @C
Ù ª) ï Š ÌZ
»‰èY c*
Š Z™q » V¿gzZ c*
Š Zzru » Væ q Ô » Vâ ¶
kZX c*
Š™†ŸZ~ Œm!*
gzZ c*
Š™ »ÃŒ~C
Ù ªa kZ¸ :
L
-Z ~Cgæ LZ ä ~ Xce ã™7{ Zz6,Å Œ~C
q
Ù ªa
Dƒw !*
gzZ Dƒ ÷g" ƱèY c*
Š Zzru » DïE
L Ť
w !*
ÆƱ}÷ä \ W) HyÜ= ä V â Å kZ ÂX 
~X ìg Z h Q t Zè » kZ !*
Û Z z Y Z ³Zƒ
Œ
 Ô Å9ÂÅkZ™ Zzr
Å Vâ ¶LZ \¬vZ Â Cƒ 9Ât ¤
/Z Xì 7Â9Ât ¹ä
x¥X ˆƒ lñ{ { z™Ítc*
Š Zzru »Væ qƒ
 ) ?D™9Â
ÌŸÔ ñ Yƒ u 0*
ÌwŠ » {È }÷) T e \¬vZ) Zƒ 
D ¯ w !*
Ð œ~(,*Š ÿL X3Z‰XìÌw !*
Ô ñ Yƒu 0*
Ãí!*
{ z)ìt y "
á Å \¬vZ X D ª ÃVÝ™ ¯ w !*
gzZ
»\¬vZtX ïŠ ¯¨ÃV1Zâ} (,} (,
™ ZzruÔÙ Š
wâ m!*
ÆkZ GÂHnçtB‚ÆVâ ¶LZZ
# )ì a 
X ÇñY®í!*
Âσ„Zz6,
ÑÐs§ÅC
Ù ªZ
# Ô솟Z »

84

ÃC
Ù ª Z®X D ƒ …¸Ð í!*
{ z Dg Z’{Š c*
iÃC
Ù ªvß
´ äZ- Š Ôð0
+!*
x ZwZ Ôzhg„ÅVß !*
) ~Š 7ÌZ ä \¬vZ
ÐC
Ù ªLZ vß~ ›~z*Š Z
# X î ¯ ÏÅVâ Z- Š Ì^gzZ
**
ƒ w q H » Vâ Z- Š }÷~ ›~÷ Â D Yƒ { Zz6,"
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,) ?ce

[Z: ¦NŠq
-Z0Æ,

ðzŠC
Ù Ðíär
# ™q
-Z ä³Ò ^³m^³Ú†³Ê ^³³…]
Y
²
H
E
4
£
Ã,ÝZ² ?ì n
Û VY **
ÖJ
-î0 n Ð s **
) Y7~
Y ¯V ˜) c*
Š [ Z ä ~X ¶°» ÌK–q
-Z ÂaÆäÖ
Y ¯ÔŠ ðÃ) @* 
D YØŠ Îg @*
-gzŠ gzŠ V ; z TgfZ
J
) Hx OZ »fZ Y ¯}g ø ä \¬vZ ÂX } Š à: y vÃfZ
, ðƒ ?ªn à: y vðÃgzZìg«™J
-
ÖÐ s **
™: y v»]y
W™ƒ 2~ CgzZƒ Za : y Ì ã Zá™NŠ
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,)XÆ

t
G
wÑ+ZÐ6,
vZIZ ïE
L 3B Ð]ó

V ˜) Š
Hc*
ŠÃ/ôx Ó¬»]ó äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
gz¢y Z÷~Xƒgí#
Ö Ð~Ô ƒ Y V ; zƒ
 ?ì ; g Y Ñ Z÷
Z÷V ˜ Z® ÇA Ð Ñ}÷à ?vZ1ì ~gz¢s Zî »kZ Ôì
ñ Y {g~~)B7]i YZÃ! ôËgzZ ƒ Y− Ì?ì ; g Y Ñ
}uzŠgzZ e n
Û Xì ~gz¢¹ ÄÅvZ I Z) 5 $Ð kZ

85

Ôƒgí Ð Vß ZzvZ Ôì ~gz¢¹ vZ I Z Ĉ Æ ] ‚Zz
DZ†]| }÷Xì Lg ¥|ŠzŠ Zƒ ˜ Ð V â^ N*
g‰
^ ¥|ŠzŠ‰ì Lg b§kZú}÷ºZ) å c*
â
Û är
#™
Xì LgB‚ÆV â KZ

g ZuZëZ‰Æ]ó

1I H »ÌZ ÅkZì y »vZ ?ì ë Z H~ !ØC
}÷Ôõë Z {Š c*
iÐ~ÃwÎg}÷) c*
Š C ™} Š ¬» ]ó
Ñ}÷gzZ ÇA yà ?V Œ Ô ÇA vZà ?z Ô ƒ YB‚ÆwÎg

Hƒt
Û HX ÇA ÑZzy»Ð
µÔy c*
¯¯CZƒ
 ÔˆòÌ›ÅízЬÆ]ó
X ‰ áB‚Ãt ¯ ZgÆh Yhgb‚z}g‚ÆtigÔy»Š ð¯
zŠ hgƒ
 ]g ˆÔ ~g Z0
+»Š Ô} i ZzgŠÆtig)i Zg »]ó åt
Ð ]ó) Zƒx¥X ƒ YB‚̃
 ?ì ; g Y Ñ Z÷V ˜gzZ
wŠ ÇA Ð y »Š ÏZtig)Ì{otgzZ ~Š w ïÌ›Åíz
 { z ðƒ 7¶Ãy Z ‰ Æ ™]ó/ô gz Z c*
ƒ
Š w ïÐ
E
GG
34ƒz ä ÅzmvZ -g—Ð ]óÔ‰ƒ w ¥p
h Â"
$» ï
(Xr
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,
)X c*
Š

i Zg »äƒµZz~~Š Zz{ Š
Hz[ W"ÆvZš
M

ÑZzøo@gzZg Zi {!ÃVzh N ÆpÑl ä \¬vZ
zz HÅ kZì 7V ; z Ì 3Îq
-Z Ôì y ZyK
m Ô c*
¯7
Hvßë ?V ƒ ¯yV ¹)ì 8 ŠBZ'¬Ð ä¯yòŠ W ?ì

86

Ôƒ Z½ ZC
Ù ÔVƒ {)z |
# gŠ V ˜ ƒ ¯ ( +Z y) ? D™I
Æg Zi {!F,
Ñ!*
Ð ] Zg¦}g ø ä \¬vZpÔƒ[pxW
tzzX c*
¯ y CZ y xgŠÆVzh N { Š
Hz [ W" Ôy ZyK
m ñO
V ½gŠ™hgÃ~vßY q ÂDƒg Zi {!h N ÆŠ¤
/Šg Z¤
/Z)ì
; e ä \¬vZ ÂX D™ c*
¯ ,k
,
¦Å ~X
nñƒa {"nÆ
V ŒX N Î: wŠÐ Ë{ z´}÷ÂN Wy}÷Y qZ
#)
X ƒ Î: wŠÐøoÔ ƒ Î: wŠÐ Vzh N { z´}÷)ì© ÂÌ

ÕÐÅ䃿ÆvZš
M

Â\ ¬vZì @*
ƒ Z (,y » VñŠ W} (,
) ¹ä VÍ߉
V ŒÂLevZ¤
/Z) ¹ä~X c*
¯‚ N*
gyp} (,
Ѓ

X CY òy Y ~g v~}¢„ q
-ZpêŠ ¯ y CZ J
-{]

D YƒÆ s Zî}¢] ‚ ~¢ ~¢Ð TÔ c*
¯ y ‚ N*
g
c*
¯ N*
gyävZaÆx Zg W}g ø)z™ ZŠ Z]»vZa kZ Ô
a Æ Væ q)ì x™ » \¬vZt Ô Š
Hƒ y ‚ Ws ZîÐ T
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,)X ~Š â 
Ûª
œ

i»]tƒëW

z|
# gŠ gzZ h N K
m ÌV ; z Ô ðƒ «~ Zw§ ¸ ]t
C ìÄZ÷X 7x **
»{!
ægp »ƒì Ð Zw§ ¸‹ï
ÃVâ Zk
,
z! 2zŠ} Z ?ƒBH
t Ôõ: HÃVâ Zk
,
z Ô Zƒ « ]t U Z
~ „ äZk
,
z

87

b§ÏZ X Zƒ qƒ]tƒëWÐ V ˜) Æ x »} (,äZk
,
z
ðÃZ
# ˆÆ k ZÔ D™]Š „~ äZk
,
z yŠ¼ ÌvZ Y 1zZ
X z™x » » + Š ?[ Z) ¬~ t‘Ãy Z A
$ì @*
ƒ «£
c*
Š™[8: Zk
,
zÃÅzm\¬vZ -vZ wÎg¬Ð äƒ «]t
: Câ 
Û \¬vZègÈ ¬]|Ô Š
H
—ðö ¡? øíøÖû] äô nû Öø]ô gøfùô uö™
D ouçÖ] œ‚e h^e (MVt (p…^ífÖ] xnv‘E

qT) Zƒx¥X ¶ˆ~Š™[8ÃÅzm\¬vZ -g—ðË)
CYƒ Za ›ÅkZì @*
ƒ~glÆTgzZì @*
ƒ **
™ «Ã
C Zƒx¥X ˆ~Š™[8]ï)ì w!gøfùô uöì
ì @*
ƒ x OZ » Œ
ì @*
ƒ x **4- » G

ì MZ}
.Ð% ï%»Ñ

g !*
zg » »%ð¸c}g ø~› äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
~X s ï%»Vk1~ a
~uzŠ ϹgzZ VÎuÔD™
ÑèYЃ Yƒ[ x»¹ ÂzŠ w ï%»Ñ¤
/Z) ¹Ð y Z ä
{ z Ç} ™{Š .ZÐ kZgzZЃ YƒvZ à z ÌŠpÐ% ï%»
¹ä ~?Bïù %»Ñ) ¹ä VrZX Çñ YƒvZ à z Ì
Ù ÔzŠ ÃÃé ZpÅ kZ} ™s ÜÆ è%ÅvZ é Zp Ñ)
C
:ì k
BJ
-xŠ D%Ð ÑÔz±ÏРщ
Ü z
ø nø iô ^+mø oj#uø Ô
ø e$…ø ‚ûfö Âû ]æø ü
—àönû Ïô nø Öû] Ô
DUUVkmb (†ru é…ç‰E

88

: Zg7 Ãé Zpx ZwÅÑpñ Y òy Yì e Ôƒ 1 „ X
X gw e: ZèÔ M7vZÐ w e: c*
× ßX z™
&

ÕZ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øg
$u bÑ

:S7,g
$utä~~T Zƒy ÒZ÷yŠq
-Z~›
^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô jûÚô ]øæ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
—àønû Òô^ŠøÛøÖû] éô †ø Úû ‡ö oûÊô oûÞô†û 5öuû]æ$
DÑ^ΆÖ] h^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓ5ÚE

Z÷~V»gzZØg â „ ¨gzZ q
pg {0
+
i ¨= vZ} Z ª
ämvZ îG*9g ~g ‡Z5 ÅyÒ bÑÅ kZ ä ~ XØâ 
Û/
E
š!
ñYƒd
$¾#
Ö Z)7t öW - ƨVŒ)ì è~ > ‡%
Eš!
: öW - ƨ
oøâô æø èô ßøÓøŠûÛøÖû] àøÚô àönû ÓôŠûÛôÖû]ø ™
û Ùô^ÛøÓøÖû] äô qûæø o×FÂø Äô•ö]çø j$Ö] èöfø ×øÆø
D‚nÃÖ] àÚ á^Ò ^Úæ ð]†ÏËÖ] Ø–Ê h^e (xni^ËÛÖ] é^ΆÚE

E E!
d¾gzZMÔƒ~g ‚ {ÅzgŠ w¾ÔƒäZ Âî0E
$
0Ò‘) öW -šÆ¾
Ð w‚&)Ñ ì r
# ™Y qá Zz %{z ÂXì 7Š Z% **

z K Â ?Vƒ Yƒ: d
$¾}) å ;g 8
-â 7¬Št Æg e }g â
E
!
¬ŠtQÐ ` WÔ‰ƒx¥öW -šÆkZ ` W ?ÇVzŠ wâ ù~Cgæ
z ‘œÔ¸ D™ ZŠ Z > 2i Ô¸ g Z−â/ôÄ X Ç VzŠ ™ qzÑ −7,
Í/ô}g ‚ Â @*
ƒ Š Z% **
ƒ ÍÐ ¨¤
/Z Ô¸ ïŠ ]Zí
wŠ1ƒ…~ Ù
A Ôƒ…~B; Ôƒ¨wŠ)ìt Š Z%ÔD Yƒ
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,
)Xƒ:¹»wâ Ôƒ[pwâ Ôƒ:~

89

È» Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø
:ì]q
-Z~]¦Y ¬Š äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
—Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø ü
DènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]- (OTV” (TVt (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

zz ÅkZÔy â 
Û **
}¾Ð VÍßy ZD™m¿F,
ëª
Ê ÑzZ y â 
Û **
KZ Œ: È » kZ vßg ZŠ + Š Ð ¹ Ð
]|Xì ‚
rg w !*
~ m,
ôZ c*
k7,7i ú { z) c*
Š w ïÐ y
Š Z%Ð g ¯ V Œ Xì CŠ c*
i ¹t) D â 
Û mvZ îG*9g ~â å
c*
~Š· Ô ñ Yƒ ã c*
Š ‡ }ñ Yƒ [ Zy
{o¤
/Z)ì ~Š NZ§ ¯
Ð Õø†ö röËûm$ àû³Úø Xì Z
# Zz**
™msÐ kZA
$ñ Yƒð|
w !*
~ m,
ôZ Ô ‚
rg 7Sh Z e Ô k7,7i ú })ì 7i§ ¯ Š Z%
c*
Š w ïÐ yÃkZ¤
/ZèYì 7Š Z% **
™m¿F,
Ð kZ Âì ‚
rg
Ôƒg } h Ãy Z Ô Ç ñ Yƒ { n „ Ç!*
{ z ™Ö~ V g~'

w qZa kZ X ‰ƒ ~i úÔBÄg V ·h Z e ä VNÔƒg D Œ
~Š NZŠ Z%Ð Õø†ö röËûm$ àûÚø :Ôì 7^
,Ym¿F,
6,
V‘@*
ÃÅ
E
Xì –~ `Z çkÅZz `ZÖZÃkZ ä #
Ö ÑZœ]|Xì g ¯
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,)

t
Û » ~Š NZ ¾ ÎgzZ i¾ Î

)VƒêŠgzZw Vq
-Z b§ÏZ äÒ ^m^³Ú†³Ê ^³…]
ILG
" uV˜
¾ Ί Z%Ð t ÎV ; zŠ
HHw EZ Â » t Î~ u 0*
ì
:ì 7~Š NZ ¾ Îì i

90

—Åø…û ˆ$ Ö] ðö «ÛøÖû] köfôßûmö ^ÛøÒø gô×ûÏøÖû] oûÊô Ñø^Ëøßôù Ö] köfôßûmö ðø ^ßøÇô Öû] á$ ]ô™
DoÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (h-Ÿ] h^jÒ (MOQQV” (OVt (xne^’ÛÖ] éçFÓ5ÚE

V ŒÔì @*
™ Za k ã0*
‰ì @*
™ Za t Î b§kZ ~ wŠ **
Ç
:ìÏztaÆT7t Î~Š NZŠ Z%Ð t Î
—…ô^ß$Ö] àøÚô ØôËø‰ûŸø û] Õô…û ‚$ Ö] oûÊô àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] á$ ]ô ™
DMPQ Vkmb (ð«ŠÞ é…ç‰E

I
Š Z%i¾ ÎÔì ¿6V ¦oÔì t Î ÿL 5!Y æ)ìtŠ Z%kZÉ
Eš!
3aÆ T Š
Hƒ ¬oÑZz äO **
Ç)ì 7t öW - Æ kZì
(r
# ™/Zgµ**
Ññi ZÀF,)XìÏzÅ_R¿gŠÆ

} Š6,( zI W )g »ŠpzŠ6,V\W

7ÃkZÔìy‚W¹x »q
-Z[Z) c*
â
Û Š"
á gSˆÆÀF,
:Dâ
Û \¬vZXìp6,
y‚W¹Ô»k
,
½ˆÆkZÔì **

û …æû ‚ö’% Ö] oûËô íûiö ^Úø æø àônö Âû Ÿø û] èøßøñô«ìø Üö×øÃû mø ™
DMU kmb (†Ê^Æ é…ç‰E

] Ñì}n~ wŠgzZ 9 Š ÃƱ÷g" c*
ÃűËÐÃ~'
,
~ wŠ p**
0*
: Ãt ÁË c*
8{'
¢
× Æ™Š c*
Ã{ k
HÆ èâ { Zp **
å
-Z Ô { k
q
HVâzŠ gzZ ì $ì Å wŠ t Ô ¢
8{'
× Ð kZ ™ ¯_
~ga ÅV\WÒZgzZì $ìÅwŠ ~uzŠgzZì ~ga ÅV\W
gzZì y ‚ W¹ **
™ip6,»kZgzZ Å$ìÅwŠì Cƒ:
L„
ØŠ} Š6,zŠ6,
zZÆV\Wä \¬vZ)a kZ ?ì y ‚ WVY
ðÃÔì 7**
Y™J Q}aÆä™È Ôß™È Ãy ZÔÆV–
ZƒÎ{Š6,g »Šp6,zZÆçWÔì óÎzI W~kZÔì **
!*
Š7óÎ

91

óЈ Wt ‚ ÅƱ c*
ű^@ðÃX ÑZz óÎz I WÔì
\¬vZX σÈçW ƒ !*
Š™ Y)ì 7Ì**
Y™JZaÆä!*
Š
C ß™ÈçWgzZzŠ Z¤
/{Š6,ÆÆ) ~ŠÄg¢
A &„Šp~çWä
‰0Ó
C**t ‚ { z ‰ W Z
#
‰ 0Ó
CÐt ‚ { z ‰ ?
Ø Z
#
ì Le xg #
Ö soX ƒ Ñ: Ì] Ñì} n~ wŠ
ãgzZì çWg e !*
X }™«™ÅãgzZ} ™«™Åg e !*
{z
ëL Ó$ Zg ø Â Çìg #
Ö sã » wŠ gzZ g e !*
»çW¤
/Z : Ôì wŠ
 Âà ™„ ó$
ƒ

/ZgzZ Çìgpôy ˆ Z ëL Ó$gzZxs Z ëL Ó$Ôy ZZ
:ì ~pÑy WŒ
Û ðƒã â 
Û **
ÅvZ)ìty vZ (,
Ð
û Üûâô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô ØûÎö™
DOLVkmb (…çÞ é…ç‰E

E3G
"àÚì 7~gz¢**
0{G3šE
xø**
ðÃZ
# Ôì **
XÉÔì îG
XÃC
Ù
ß™ÈçW ÂñYWt ‚ »±@c*
ÇÅËÔe ÅËÔV â ÅË
: Ôw ZŠ : Ôì ~ g (Z Ì**
å : ~7Å ] Ñì}n~ wŠ gzZ
Æ kZ ¿C
Ù )ì (Z » \¬vZ ¬t gzZì „g <
- ~7gzZ wze
gzZ Vzm,ôZ Ôvß ])" Ô § " ÆäOS ì @*
™I**
Ãä™s Ü
lp ÂAŠ ðÃÃÇÔV â ÅVzm,ôZÔì 7{™E
+V Œ » V- Š·
ÃÅ VÍß Ôì „gƒ( Selected)eÔV â ~g ø) Dƒ
JÃy Z ÂdŠÃeÔV â Åy Z n
pgÄZÑ pÔì „g R~
¶~§'
,Ãű~÷¿q
-Z) ¹ä r
# ™q
-ZX ì @*
ƒg ZÍ **
pÑC
Ù Ô VzŠ g â à ÍÃkZ ƒ tzÈ ) å Le Y Z÷ å ; gNŠ

92

Ç ~÷ÔÃV â ~÷ÔÃ~ç ~÷ÔÃe ~÷ ðÃ) Le 7y ¨
KZ
~g ø Ðä vZ „z T e vß ë ÂAŠ Ð Ã~'

X c*
Š™wi **
¬._Æ]¡
Å **
¯ = ) ¹ å y Z ä ¿q
-Z ì ~ e
$Zzg
k0*
LZ !¹) c*
â
Û ä Åzm\¬vZ -\ W ÂñY ~Š ]i YZ
vZ -\ Wt X k0*
LZÿ, Z Ç ñ è ~ßñðÃÀ ` WX c*
è
Õ~vZ à Z >úŠ)ì $aÆ#
Ö Z åx™zé»Åzm\¬
¹ä kZ ?ì {0
+
i V â ~g v) c*
â
Û ˆ Æ kZ Ôì ]gz¢Å·z
ÃkZ ? Âì e *
*™ **
¯ ðÃÐ V â ~g v) c*
â
Û ä \ WX V ; Y
QX Ç VzŠ Z h Z yŠ¤
/Å kZ Ð g Z Œ~) ¹ ?Ð zŠ } Š ]i Y Z
Ð Ç~g vc*
â
Û ä \ W ! V ; Y ¹ ?ì {0
+iÇ~g v) c*
â
Û
OÌÃkZ) ¹ ?Ð zŠ } Š ] i Y Z Â f â ]i Y Z Å **
¯ ðÃ
¸ ä kZX Y7 ™á x **
»!{Ô ÕY ä \ W„, ZX ÇVzŠ™
) c*
â
Û ä Åzm \¬vZ -\ WQ Y™7“
 ZŠ'
,
~) ¹
!{ÅËÔ Ïƒ V â ÅËÌ{ zƒ _ â ] i Y Z Å **
¯ ?B‚ÆT
ÂD™7I a LZ ? Âσ Ç Å ËÔσ e Å ËÔσ
Åzm\¬vZ -\WˆÆkZ ?ƒ D™I VYaÆVzuzŠ
G
:S7,¬Št™Äg6,
BÆkZug I ï
L ^Š CZ ä
û äü fø Þûƒø †û Ëô Æû]æø äü qø†û Êø àû’ôùuøæø äü fø ×ûÎø †û ãôù›ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
DNMMTQ &m‚vÖ] ÜÎ… (äÚ^Ú]ö oe] &m‚u (‚Ûu] ‚ߊÚE

{k
HÆkZgzZâ
Û «™Å{ÇxÑÅkZgzZ}Š™u0*
ÃwŠÆkZ!vZ}Z
Xc*
W7ÌCÎz» **
¯½Ï0
+
iˆÆk)
Z ë!ôXâ
Û sçÃ

93 

Zzgv',
Vg

EEÅ
ßiz'
,
Y â2002s6,ZB 13._| 1â423 ç«‹. Z#J
W ] ‚ñ h ‚ ` Wˆ Æ äâ 
Û x ª~ wÌ Š Zi WyŠ zŠ
ðt {gtX ñƒ: ZzgaÆv'
,Vg[ xZ ìkŠZ]| ð
Å ^g7 JZ èY ñ Y H: Ð i ˜ ðZƒ^ » **
Z@1 ) å c*
0*
TÐ N Y µ ]g e ã½Ðzz ÅVÇZzg »]gzZ ÄgzæW
ñ Y H^g »=g &
+
)ì 4Ð kZX ǃ− °»ÃÑZz ]|Ð
-Z^ »v',VgÐ wzŠ Zi WgzZì »‚zŠ ã½Ð v'
q
,Vg
yŠ Œ ZgzZ N â 
Û x Zg WÑZz ]|yŠ q
-Z ™ VV ˜ ì » ]
Š- gzZ ðƒ ZzgaÆ v'
,Vg ð` Wç O Xƒ^ » **
Z@1
X c*
â
Û x ªäÑZz]|V ŒÆr
# ™Yƒq

YƒqŠ-yk',
v',
Vgx®)ˆ>

Cq »y ZD™~Ã$
+vß äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
gz$ÌwŠ)ìt y vZuzŠgzZ Zƒy vq
-Zt Xì *
@Yƒgz$
ì @*
™B¬»vZgzZì @*
™¿ŒÔì Le¢
8ÃtÁkQÔì*
@Yƒ
~wŠ ÂÇìgwŠ~B¿?σ:gz${zσq ~B¿Â
ÆmvZ îG*g9 VxZ**
ÑñÔr
# ™yG**
ÑñÆ~?ǃ: Ñ Z
¹ { z™ÍÄÔ k ÍÄq
-Z ¹ä ~ Ô¸ ñWc Z™g ZŠ¸g
C ñƒp#
à y Gce >q
-Z
Ãy Z ce bŠ : wŠ

94

Ð ~Ã$
+Ô Ç ñ Yƒ Ñ Z ÂÐ zŠ wŠÃy Z Ô Ç ñYƒ Ñ Z:gz
Ãq à ZzY: q
-Z Ôì *
@Yƒgz$ŸZg ‚Ô D Yƒgz$[ ¡Z
„ ñ ; ñ ; Ð ~Ã$
+gzZì êŠ h ÂÃ[ ¡Z **
™ñ; ñ; gzZ 9 Š
~÷™ Î*»¾7x¥ä \ !*
V â ÔN CHð¸)ì Q
\ !*
V â Ô ðƒ Ì~]**
Ô ðƒ Ìñ; ñ ; t X å H[ NZ » ~ç
x¥î ö ÌKzg −KZ Âñ YÅ«™Åä
/ZgzZ ðƒã á$

Cƒ ›¹ Ð ~ç KZÃy Z D™«™ÅÃvß X σ
„z »y ZakZÐN Y V ¹gzZì „q
-ZÆ} ŠáèYì
}g øy â ‡C
Ù »vZXì {Z
+Ä {Z
+Ã~h
eXÃ'ì)g ¸î ö
XìÆ‚Îa
gzZ z™«™ÅV\W)ì y*¸ ~ Ý ¬}g ‚'
à zᙿzŠt )ì/ŠZ÷ÔVƒ H s ~ Ôz™«™ÅwŠ 
!}g Z ?} ™: i ú{ izgì e)Ð }vß ?ù Ô Ç ñ YƒvZ
á VZ: ©%{ z Çá VZ å ?Ç} ™: { izg i ú{ z Ç ñ XçW
ÂÆ+ Š ?Ç} ™:ip6,y ‚ W{ zÇá™ip6, ?Ç
?Ç} ™:¿6,x © Zy ‚ W{ zÇ}™¿6,
x ©Z
E
$ y WŒ
àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô ØûÎö Ôì ¬úL Å
Ûq
-ZÔ'!*
&[ Z Â
yWی) ** 
ëvßX ˆƒe
$WÅyWŒ
Û Ât Üûaô…ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû ³–% ³Çö³mø
**
ƒ „ ~ ˆ yWŒ
Û ¬C
Ù HXì ! Š Z " JIt èÑq î 3› ~
?ð7,i ú b§¾)ì i§ » i ú~ u 0*
yWŒ
Û H Ôì ~gz¢
Åzm\¬vZ -g—t?~u 0*
yWŒ
Û b)Æez> 2iÔ{ izg
Š"
á g Z \¬vZ Xì yâ 
Û » „ \¬vZ yâ 
Û » \Wa kZ ñC ä

95

: D â 
Û
—]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø ÜûÓöãFÞø^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÓöiF!^Úø æø ™
DSVkmb (†5u é…ç‰E

X î Yu¥Ð kQ}Š uzgÐ TgzZßáÃkZ}ŠÃ?wÎg Zgø
E
G
Øû Îö ßN Š X ì Š ñ~ u 0*
y WŒ
Û Â¬»Ãï
L … ™w q¾p
¬»äXÃC
Ù ªì ènø –ônû Ãô fû iø àûÚô gzZ Üûaô…ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô
XdŠ:ÃÉgzZeÔÇÔVâÅËÔî XÃkZìx ZwÃÉì7
\¬vZ -g—Xì»pÑ~g gˆÆpÑy WŒ
Û
ÅË Ôì **
i »V\W~Ã$
+†ö ¿øß$³Ö] àô³nû Ãø ³Öû] ^³Þø‡ôD â 
Û Åzm
**
¯ » V\W}g Z Xì @*
™ **
¯ » V\Wì 8 Š Ãe Å ËÔÃÇ
» V\WÔÐ N YƒvZ à z ë)ƒìgNŠ [ Zp » e
$ÑzÆ™
: c*
i @*
a}g øt HX }™:/ÂJ
-Z
# Yƒ7vZ à z LãZi 
ìg â 
Û **
¯ »V\WÅzm\¬vZ -g—Ã~i !*
Ã)ì 7
H~ kZ)7BÔ f
e 7g » egzZ D™ **
¯ ëŠ z!*
Æ kZ
)Vƒ H~X 1NŠ sÜ1: c*
Š: Ô H H)ë vßXì ! Zy

x¥ ?ƒ Ù Š VYQ Â7bŠ ¢
8¼)ì ë Z) Ú Z 9 Š: Z
#
D™~ga Å{'
× Xì @*
W{'
× ¼~ kZÃÑÔì ~ga ~ kZ) Zƒ
X c*
Š: 1¼)ƒëgzZƒ
äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$³Ö] ²
ö ] àø³Ãø ³Öø ì e
$ZzgÅpÑ > ½
äg e Ð ¬Š $
+Å Vzc Xì ¬Š $
+Å Åzm \¬vZ -vZ wÎg
vZ -ÑX ‘
WccÐ òÝÅXzg eÐ ¬Š$
+ÅwÎgVß Zz
Åzm \¬vZ -g—X 7Ìà zgzZc { z 7Ç» Åzm \¬

96

Æ~Ã$
+gzZì @*
™~Ã$
+ ñâ 
Û ÒvZ) ìg â 
Û ¬Š$
+
Ò6,T'X ÅØgì ¡ÒgzZì @*
™7Ã\ WLZ a
ÔŠgzZ Š
Hc*
Š N~ŠÍÅÔŠÑgzZ Š
HƒxzøÐ Øg { z ˆƒ
Xì Áñ ¯†
gŠ ÅkZÔŠ Š
HW~ïÆ
**
ÑñÔÃVÍßg ZgŠ a kZ ì ; gƒ x ¬ n%t À ` W
Xce È ¹ Ð ÷kZÃY CÔïgæÆCgæ ÔÃY fÔÃVÍß
Ð ÷kZ) D â 
Û mvZ îG*9g ~â å**
Ññ]|#
Ö ÑZ œ
H~ a ÏZ Xce È ¹ ÃDÿL X3ZgzZ Y CgzZ { E
+‚ ZgzZ ¯gæ
¹ ÌÐ kZì CWÏâ ~ Vzy~i
Û Z ! †V Œ)Vƒ
~gz¢H ´g »Ïâ) Y7 ä~Ð r
# ™~ßñq
-ZX z™o ôZ
) êŠ 7Ìe KZ ðà ÂCƒ 7Ïâ r
# ™) ¹ä VrZ ?ì
) Vƒ H~ ÃkZÇg Ïâ Z®X Ç} 7,**
™Ãe ~÷x »ƒ

g ZŠ¸Ïñ W: ~ç J
-Z
# )zŠ ZzÐ Ïâ ÂÔƒ: ~ç ~ yZ
#
³ ì ðƒ ˆ~çgzZì „gðŠ @'
,gzZ ðWÏâ û ZX **
W: J
-A
$
ÆC
Ù !*
Âë) ë v߉ ?7c*
ì {ç ÂÔV ; Æ ðâ ª
»B; N !*
Æy -*
*™g0
+ZÃVß Zzá
ˆC
Ù !*
) ¹ä~X Tg
Û » Ô7ì Â § z xÑg0 

+ZÆ y ZgzZ Xì ùû Z î Y)ì ö
:akZX 7qðÃ{ k
HaÆy ZX 
ø ×ûiô ™
û ^âø çû eö †ø Ïûiø ø¡Êø ²
ô ] -ö æû ‚öuö Ô
DMTSVkmb (é†Ïe é…ç‰E

X î Y#
Ö Ìd

Û Æy ZŠzuÆvZt
yZiŠ q
-Z X qÑ!*
Ç!*
Ô( ¹ Ô¸ »q
-Z ~ ›

97

y0*
Ôñƒ ¶ w!*
Ôì Zƒ Ñ$
+
ù » yZ) ¬Š  Zƒ **
Y ~ íŠÆ
]!*
ðÃgz¢ ¹ä ëX ñƒ ñÎ)u~ V\WÔñƒ ñ3
tr
# ™Y q ¹ä ~Xì ðƒ ¿g} Z 8 űq
-Z) ¬Š Xì
g6Ô7ðà »kZ Ôì d) ¹ä VrZ ?ä \W¿gVY ( P.A)
y0*
gzZ ñÎ)u~V\W\WÔ7g6Â\W) ¹ä~Xì
ĬX ƶ ( Up To Date) f
$e I\ZÔñƒñ3
Âdt dŠ ¹ä ~Xì ¬Š ̬ Ã\Wä ëÔ¸ Tg {Š ‚
ÂT e *
*™Šæ ÅkZ\W¤
/ZÔì {ç~p
pg ( P.A)ÃkZ1ì
)7ÌN C ÃkZgzZ N Z{Ð ñh1 ËgzZ ,Š™ŠæÐ > 2i
)ì CYƒyZÐä™yˆZÔƒ:g ZzyZÑ) @*
Vƒ;g}Š~
¼6,Ʊ÷g" c*
űˤ
/ZdŠX Ï}™:g ïZ ÇV¼¼ [Z
~) î C#
Ö ÌÃkZgzZ î Z™Ð=g fÆ}uzŠ Ë Âƒ **
™yˆZ
X z™aÆ„vZ Âì *
*™aÆvZŠæX Vƒ;g™ŠæÅkZ
**
;~ *Š ~g ‚ÃkZì y*m{ Z÷y*t w q¾
Vzg ZD
Ù Ôz™: ~Ã$
+gzZzg eaÆvZÔaÆvZÔaÆvZ)ì
Cƒ1âZ= X î å#
Ö ] Ñì}n~ wŠgzZ~ kZ 
ä™~Ã$
+X VzŠg â yŠ¤
/Åá Zz ä™~Ã$
+ì Le Y)ì
wŠ¤
/ZXì @*
ƒy ) F,»wŠ {nèYì CYƒÐÌ^ÅVß Zz
» t Î {n Âì t Î~ wŠ ¤
/Z Ôì @*
ƒ ¬È ) F,{n Âì ¬~
Ô Çƒy ) F,»kZ {nÂì ›ÅƱË~ wŠ¤
/ZÔì @*
ƒy ) F,
y ) F,» kZ Ì{n Âì ›^
,Y**
Šű¤
/Z Ô Ï 8
L p6,{n
y ) F,»vZ {nÂc*
Š w ïÃvZ)ƒ
 ÔìvZsÜ~wŠ¤
/ZgzZ ǃ

98

ILG
" u~y "
†ø Òôƒö æû ].…ö ]ƒø]ô )ì ~u 0*
ì
á ÅvZY 1zZakZX ǃ
¹ y*t 'X ñ YWŠ c*
vZ Ð Ú Š ÃX { z á ZzvZ ²
ö ]
2 ÌY 5ß) J
- V Œ Ôì x ¬ ñ eZ ~ kZ èY å ~gz¢
Ô @*
ƒ7n%ðÃ~Y 5ßÔDƒá ¸áÈèYD Yƒ
V c*
gFƒ
 Åy ZÐ mÆvZX »% 1 ^Ñ: Ô » äÄÙ
A:
I
Lg {çJ»äƒ 2Æy Z~ ~i WþL i“sÜ1CYƒhZ
à Zz {@W!‚ k- k- KZ Â~hg Le Zg f v !*
ŠѤ
/Z Ôì
Vƒ Ha ÏZXì êŠ y -~ VœÔ ï Š™Š !*
,ÃÏ0
'
+
i
H-B+F
ÙŠ|
# gŠ  º6,sg‰ß Z eÃö F'Z ñƒ º 3 Zg)
6,]gúËN !*
N ZŠ Ôìgt ‚Ã'Ô / 7í1 D Y
Ôì Xy VZ Å u **
)dŠ:t Ôß U Ug ¯ ÂñY 7,ÃXß Z e: Ã
9 Š= VƒgÇZg e Â~ ‚) D™: · vßÔ t@W
) 7t pÆgÇZg e)Åg Š c*
gzZ z™:¤ç1dŠ Xì @*
7,
XOŠ QìgNŠgzZOŠ S ìg Y
Âì ÑZzäƒ!*
Z **
**
»±gzZì à ZzäƒV â Z ã **
ű!ÅgŠ c*
ʼn
Ü × H ? Ô¬6,
zZ}g vë)Ð ¼Ð 1Z **
**
gzZ V â Z ã **
c*
ƒ Å u 0*
y WŒ
Û Ãgz Z ]‡X z™Ã6,x Z Ôƒ D ™ '!*
ILG
"u
x »}nä
/Z Ô ñXÃZ
# )ì Ɖ
Ü z Ï Qƒ Åu 0*
ì
» ä™\E
Ù x ZwÁâ ×'Ô Ïƒ 7¤
/
g »¼ à Âì _ ð‡ÒM$N~
 q ÅÒXì Ò$
ª
+ÃgzZì Øg ÃX ǃ y ~ » Ñ
ìZ®$
Ë ƒ7¦ØggzZ Ò ?ì $
Ë ïùØg ÅvZ~
X σ¤
/
g »ÃQÔ î X

99

v',Vg YƒqŠ- y k',[fˆ>

kÎZµ0*
gzZ §

ZƒÑ»ì»kZ HŠ "
á äTÃÔŠ äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
u **
]‡§Zz » kZ ~ õg @*
) ðƒ ðZÎg +Z Ô Z 7,**
VQ §ÃkZgzZ
ì ~ Âñ YƒC
Ù ªn% Z÷ ` W)ì } Y ÃÍLZ { z gzZ Ô Zƒ
ÅVÝX ñî7ðà Kzg ʼn
Ü zq
-Z ÔVƒg: .
Þ ‡Æ ä3Š
] !*
¾) §» ^
,Y**
,Y Ô §»›ÅvZgzZì kpgzZ ã à §»›
^
„t~÷‚C
Ù ÃTÔlp **
Ð]!*
¾äY:gzZlp{ zÐ
X kÎZ k0*
}uzŠgzZ e
$Ñz ÅvZ Âq
-Z Ôì sæÐ ÚzŠ {zƒ
÷ ‚ ðà ~÷)ì ‚
rg p Ò { z » ÷‚C
Ù X Å Ñì ¦ k Î Z
:gz Ôì §» ›ÅvZ x **
» §kZ X }g*: s ÜÆ ÞZ è%
X 7c*
ì èZgvZ)ì ¸ §?ì H §» ›ÅvZ) y7
ðÃp D™™f { z ~ ÷‚C
Ù )ì g~ Y 5ßkÎZ k0*
t H ÂñW: i !* 
Ð Ú ŠÃkZ Âñ YWŠ çM'R ðà c*
ñYW]gú
Ù )ì { z q
C
-Š 4,
ÆvZ w=gzZ -Z kÎZ k0*
Xì kÎ Z k0*
7nZg **
ÃvZ ÷‚q
-Z gzZ ì @*
g Z * ._Æ è% ÅvZ ÷‚
:gz kÎZ k0*
-Zìt) c*
â
Û ämvZ îG*9g ~â å]|X @*

ìgƒ lp} (,Ôì ; g òvZ ~ ÷‚C
Ù )ì H » VAßI Y
C Âì @*
W椯 { k
HZ
# 1Ô[ x»} (,
ë)
¬Š ˆ
Ü Z%à b§Å‡ ÂVî i Zg Z F, e1Š à T gzZ

100

$ 
ŠV MXì Lg ´•
 ‚~c*
gŠ ñ quÆ™ÈçWîϺE
~! Ug ¯ì CW6,¡
g N*
Æ kZ Tðĉpì Û ðÃ)
Xì *
@YÖ™0ÛQgzZì *
@YøÃkZ™w Z e~ ã 0*
õa Ð
$ ñƒK kÎZ k0* 
Æ b§Å ÛîϺE
Y 5ßI Yt „, Z
kÎZk0*
ÝZ'X f
e™{ k
HUg ¯tì @*
W椯{ k
H„‰p
V Â!*
XgzZ}g*~ ] M%ÅvZÔ›ÅvZ ÷‚C
Ù )ì ¸
t ÃTX }g*: ~ kZ Ì÷‚ q
-Z Vƒ Dƒ lp **
vZ Ð
Xì & œ»‰
Ü zLZtgzZì ÝqÃkZ kÎZ k0*
Âì Ýq

p°Å& œ

Åp°&Å& œäÏß W)´ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
:tÂq
-ZXì
û äü Öø^uø äü Öö^Îø ÌöÖô^íømö Ÿø pû„ôÖ$]ø™
:gzZƒq
-Zw qgzZw ‡»T
û å´†ôaô^¾ø àûÚô äü ßö›ô^eø †ö n$ÇøjømøŸø pû„ôÖ$]ø ™
ƒ6,^g7JZz”{ zì e Ù: W,MÃí!*
ÆkZ ] Ñq ~C
Ùª
6,µñËÔƒ @*
g eÐ Z}
.‰
Ü zC
Ù Ôƒ6,^g7 JZ ^”
Û Æ *`
c*
:ìp°~ŠÅ&œgzZ @*
™7nZg **
Ã\¬vZ
— ä´eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ôÖ$]øü
DMNVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

» ä™ ZÆÃ+ Š1} Š™ ZÆ Â*ŠÔ} Š™ ZÆV ˜ VâzŠ6,\¬vZ
rgxl6,¼

A ÔÇgxlà Ÿg Å\¬vZ6,x »C
Ù )ìt È

101

ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ `ö ×# Ö]øXÃ ŸgÅvZì
Ö4 ¬î ZzgzZ èøß$røÖû] æø Õø^•ø…ô Ô
@
Ð *¼Å Ÿg Ôì xi Ñ ]k
,è~ sÂgzZmsÂÔì ~
ÏZÐVƒèZg { zÐ TÔì ™| (,Ð ¼
A Ÿg ÅvZ) Zƒ"
$U*
ÅvZ Ôì gzZ ¼
A gzZì gzZ Ÿg ÅvZ) Zƒx¥XÐ , Š ¼

)ìg8
-â Åzm\¬vZ-g—aÏZXì F,
Ñ!*
м
A Ÿg
ÔVƒ @*
™aÆŸg Å\W{izgiú~ÔVƒ Le Ÿg Å\W !vZ}Z
~â U*
î0<EgŠpVƒLe ̼
A gzZVƒ@*
™xl6,¼
A Ã Ÿg Å\W
[8Z
# Ôì(Åg Zh
+ŠÆ \ WÔì(ÅV < ¬ ¼
A èY~
Z®ì CYƒ[8gzZŠ°Ì({ z ÂÐë(V #)á™{°z
4¨G^I¬ X ǃ ‚g Zh
x £ » èEG
+Š »\ WV ; z)ì ~g \ a kZ ¼
A
à Ÿg ÅvZ ÂX Dƒ t ”Æ ÞZ § Zh
+Š { z Ð ¼
A )ì ¸
Ü$ `ö ×# ³Ö]øó â ¬?Å ZÆù c izŠgzZ ~Š™ ZÆ6,vZ¼
A c*
ꮪxl
ø _ôíø‰ø àø³Úô Ô
ø eôƒöçû ³Âö ]ø oû³Þôù]ô
Ð WZg **
Å\ W~vZ} Z …ô^ß$Ö]æø Ô
V < ®vZ)a kZ c*
â
Û ¬ ÃWZg **
ÂÔ ÌÐ 3gzZ Vƒ @*
ge
a kZ { k
HÔ¬ÆvZXì ”ZÐ 3**
ƒ nZg **
»vZ q
-Š 4,
Æ
Lg¨
¸6,y Zsp »WZg **
X ÇñYƒnZg **
vZ Zg ø)D™7
X Ï}™ H3ƒ: nZg**
vZ¤
/ZXì WZg**
ÅvZ Â:
L »3Xì
gzZX D hg™g eÐvZ D hg7{ k
H™g eÐ 3{ za kZ
WZg **
ÅvZ ÌV ŒXì GÁ¾t **
™: { k
H™g eÐ WZg **
ÅvZ
ÅvZ) Zƒ "
$U*
ÌV Œ Z®ì 4ZŠ4 ¬ î Zz y xgŠ Æ 3gzZ
ø _ôíø³‰øgzZì ]k
)ì „g C*¼Å Ô
,è~3gzZ~WZg **
Ðg
$u kZ X » 3ÁpŠ ì :
L )ì ”ZÐ 3WZg **
ÅvZ

102

¼ þLÅ{ { zèYƒ {Š c*
A
iÐ ¼
A G»kZgzZ tØ»vZ) Zƒx¥
ÅvZÃx »C
Ù ÂXì c izŠ þLÅ{vZ)zg eÐvZ {Š c*
iÐ c izŠgzZì
**
g e {Š c*
iÐ WZg **
ÅvZgzZ '~â U*
î0<EgŠÃ¼
A gzZ **
™aÆŸg
X c*
Š™ZÆÃV ˜VâzŠ6,vZ äkZ)ìt'~â U*
î0<EgŠÃ3gzZ
ävZ’p°¶a[ZÔ[ä\W=°&Å&œÂ
ÃÏßW)´vZXìêŠÐn5PJìêŠÃTvZXðâ
Û «ÃMkZ
ÏZðƒ«ÃÏßW)´Ðn5PJT?Y}Š7úZ{zìY}Š
{zXì]!*
HÅÀ~kZÂ}Š™«ÌÃHÒÈˤ
/ZÐn5PJ
gzZ}g*._Æè%ÅvZ÷‚C
Ù ÅTì{z&œ)ìtp°
:ˆ0Ì!²ÅkZXƒ:w'~WZg**
ÅvZÌ÷‚q
-Z
äü Þö^uø oFÖ^Ãø iø ä´eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô ^ãø ×$ Òö Œø^ËøÞûŸø û] Ùö„öfû mø pû„ôÖ$]øü
û ä´eùô …ø áô^nø ’ûÂô oûÊô ]÷‚uô]æ$ ^÷ŠËøÞø ØûÇô jø5ûmø Ÿø æø
x » »V ÆgzZ VzgÎt Xì 7x »y ‚ Wt ´gw ì »kZ‰
Ü zC
Ù1
~&
× ß gzZ gu gzZ Š%Æ vZ Ôì x » » vZ w Yg t Ôì 7
7Ìw ì7Z Ù ŠÃű c*
Š%Z Ëvß X gzZñ¢gzZ
; g ™x » s ÜÆ $â Z ~ Ô $â Z Å Z}
.@W ~÷) @*
ƒ
X ~&
× ßgz Z 7v Z w Ygt X Vƒ
:c*
â
Û ä\¬vZ ?yÃZ}
.È ZŠ%?yÃvZw Yg
û²
ô ] †ôÒûƒô àûÂø ĺnû eø Ÿøæ$ 麅ø ^røiô Üûãônû ãô×ûiö Ÿ$ Ùº^qø…ô™
DOS Vkmb (…çÞ é…ç‰E

JI
d
ö- ðÃÅ *Š ª]g ˆKggzZ ]g ˆ~(,ÃX { z Z}
.È ZŠ%
:$
Ë ™7…¸ÐvZ

103

û …ö ^’øeû Ÿø ]û æø höçû ×öÏöÖû] äô nû Êô gö×$ Ïøjøiø ^÷Úçû mø áøçû Êö^íømø™
DOS Vkmb (…çÞ é…ç‰E

^7 ^ß @WgzZ wŠ yŠ T) ì @*
g e Ð yŠ , Z òŠ W Â
Ôì Š% { zì ÇÐ WZg **
Xì ¸ 6,è%ÅvZ { z ÂÏN Yƒ
ì yâ 
Û **
»vZ1ì «~ ¸¿gz Z c*
â
Û Š%Ãy Z Ôì vZ w Yg 
VY‰
Ü zÆ y JZ Âì Š%¤
/Z X ì b§ÅV Âgúgz Z { z
Ègz Z ] ¸Åä XÃÃë ä \ ¬vZ¤
/Z X ì *
@ Y 0 ~&
× ßgz Z
Ý ªvZèY @*
™: n
Û ò ¾6,ëvZ)Vƒ H~vZz ÂCƒ ~Š:
Ü ¤ ä vZ ¬X } Š w Z e ú1 6,kZ gz Z ƒ: ‰

Ü ¤)ì 7
:ì Hn
Û ò ¾Qì ~ŠÈ J
-xŠ D%Ô ~Š
ø nø iô ^ûmø oj#uø Ô
ø e$…ø ‚ûfö Âû ]æø ™
û àönû Ïô nø Öû] Ô
D UU k m b ( † r u é … ç ‰E

@™{ k
*
H 1ì ŠñÈ Ôì Šñ‰
Ü ¤J
-xŠ D%)ì ?Š
ga ‰
Ü ¤ Ý ªt X @*
™ 7w EZ Ã È {Šñ
Û « Å vZ { z ì
{'
× ¼ ÃÑ) @*
ì‚
rg™ Zl
aÆ ÑÃÈ Ôì ga È Ôì
X ì g {0
+
i)ì 7.
Þ ‡kZÖtX ñ YW
èëÔ} Š =ÂÌÃ
 \ WgzZ} Š =ÂÌÃë\¬vZ
äXÃ)Vƒg Z *]»x™ÆvZX D™7òúŠ » äƒgŠ ·
Xì p°ÅÏZƒ
 Xì êŠ =ÂÅ
Ý ¬}g7 ~ Œ` W)} Š™y ´Z- i
+g c*
g ¶ Z¤
/Z !dŠ
Ï}g* ðW kŠÐ uvÅv'
,Vg űá Zz äWw Í Z~
÷Œ»kZ BŠ)ÐN Yƒ} 9}g )ÆuvvßÄ Â

104

yŠ¼)… YèYЃ„zDg eÐ Z}
.vßpǃ
Р䃮Š~GÔ ÇñYW 0*
J (,Ô Ïñ Y%Ô Ïñ YvÉt ~
C ìÄZ÷X Ïñ Yƒ®Š~GÅ9J (,„¬
~ VzGÅ ~cƒ®Š Z
# »Œ{ i »
Å ãZ åL<X’V *ZŠ Å kZ ! { W H V’
» kZ Y ò gzZì @*
ƒ ®Š { i » » Œ~ Tì Gq
-ZŠp 0*
J (,
ÅkZÔì CYƒ Åk'
,
,à Zz äWw Í Z~ŒgzZì *
@Y™ù
@WÔ‰ WC
Ù !*
™ò$ZŠgzZ ðƒ

9n Åq
-Z q
-Z V » Y
„g^™á ;ƃ S%
+[ ZÔ Š
Hµ*»{g !*
ÔI9ŠÃg0
+Z
@»±ðà c*
?s§ÅkZÐdŠ [ ZXì „g I ÌyŠ¤
/
gzZì
» k'
,
,{ z1ì Œ»w ¾) ë lç$
+Ö™NŠÃTì
kZgzZ ¨
Æ kZgzZ @WÅ kZ ?7c*
Ïv # Å kZ 7c*
ǃ
w$
+#
Ö Óˆ w ‚ õ 0*
Ù ?7c*
C
Çá$
+BZ'gzZu» $ZŠÆ
C ìÄZ÷?Ïá$
+: #
Ö ÓÅŒÂì CY
6,Vƒ"
á Š !*
ÀV Zxå ŒÈ Y{ z
~ãZxÅkZ ` W]zŒÐ ~cì
êŠ «
 Z®»ŒkZŠp 0*
J (,å @*
™#
Ö Ó6,Vƒ"
á Š !*
-ÀŒ
J 
, Zv߉pXì CYƒ »#
Ö ÓÅkZaÆågzZì
t Ä { z pì *
©
@Yg*,
$‚ » ŒÔ DƒMÆ 
Þ ~) ë Ôì *
.
*™k0*
ÃV/ x » »y Z~ ŒíŠX Tg
C )ìÄZ÷6,kZX VƒC
Ù â ~ä™k0*

105

E
L¸fZu Z÷Z
# ~ŒçLG.¥Š
Å:í@*
LÆV/~ä™k0*
!}g e"¸wŠ3g} (,
ÃVÝy Z)ßÍ™wÅy » !ß Zz ä%6,Œ} Z w q¾
ÅkZ c*
ÐzŠ hgÐ w ZziÆ Œc*
ÐzŠ hgŠ lŠp~9J (,
B‚}g vë)} ŠÈ@ðä
/ZXÐzŠ hgÐ äYòb zg
ñ¦
8J
-“
 ÂÐ Vƒ: µ Z ÌÃ4q
-Z ÔÐ g a

ÆkZ ÔÐVƒCw !*
Ô Çƒ J h1 t Á{ z ‰
Ü zq
-Zy
WXЃg
gzŠÃkZÐ ŸLZ ÔÐ zŠ N ÃkZŠ lŠpA
$ÔÐ ›I$ZŠ
:**
ÎwŠ HÐ ã Ãz_Š q, Zƒp~]gßÅT ÂXÐzŠ™
—'º-ô ^uø ÜöÖø^Ãø Öû^Êø 'º-ô ^uø†õnùô ÇøjøÚö Ø% Òöæø †ºnùô ÇøjøÚö ÜöÖø^Ãø Öû]ø ™
Ôì _Š qÝ ¬ Zg7 :ì ã ÃÔì _› qq à ZzpC
Ù gzZìoÝ ¬
Zg7 Z
# Z®ƒ ãÃ) M
h™"
$U*
7+Z q q
-Z ~ Ý ¬ }g7
ã Ã)Ô_Š q)b
ðà »kZXì _Š qqC
Ù ÅÝ ¬Âì _Š qÝ ¬
Q 'X _Š qz ã Ã Ìt : b
»Ý ¬ Ì@gzZ Yƒ 7
3g6,Vâ Y KZ Â@*
W73g¤
/Z6,y Y Å ºZ)Vƒ H¸Ð wŠ› gŠ
(
:G
}÷ () c*
â
Û ~ i ZzWC ‰ä ê X »'
,#
Ö ZŠ ÑZz ]| ) ß™
òÌy Y ~g ø † y Y Å\ WZ
# ) ë Ô vßm{
§6,y Y K Z ?a Æ vZ) Vƒ ‚
rg h »ìt ÂÐ y Q Ô ñ Y
y Y z wŠ Ôß™Ç ` W) Vƒ H~ XÐ î Y 0vZ à z ? Âß V Q
ì e @ÔdŠ #
Ö ÃËÔì ~Š ä vZ È { z Ôß™È Ð

106

X Ç ñ Yƒgz$mZg øB‚ÆvZ)dŠ #
Ö ƒ/
$ñ c*
ƒ™è
X Çñ Y òƒ
 g â »t ZÑ Zgz ZzÔgâ »ÄÅ Ð ~Ã$
+q
-Z
Ãgz Z ?7)ì s ¸z " ¿(Z X ð Zr~ j ð ¾ Å œ
y ZZ Ôì ã ZZ ‹z '{ zì Mx Å Z ˆÆä™È Åä X
ILG
" uX ì k‹Å
: p Ö ZÆÏŠ ì
—äô fô×ûÎø oûÊô äü iøæø ¡uø ø ‚örômøü
DMOLSQ&m‚vÖ] ÜÎ… (QVt (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

V- ªì x ÅZ Z (,HX ÇVzŠ w˜k‹Åy ZZ ~ »}g v
ä \¬vZ · Vp » kZ Zƒ yp »wŠ Ô Zƒ § Ð Ú Š:)õ
kZß™yp »V î Õx ZwÔ »] ÷Zp ^
,Y**
KZ ?)ì ¿g ] Z f KZ
E
š!
V x} (,q
-Z XÆ ã ZZ ‹z' öW - t Ôßá = ~á$

í ä VrZ Ô¸ Ý ¬)Ô¸ Tg ~Cgæ } g ø r
# ™ ãˆ
k‹q
-Z ~ wŠ ÂVƒ @*
Xç W~ Z
# )ì ] !*
H) ¹Ð
)ì q{ ztÔì ã ZZ‹z'¸)¸7… Y{ zXì Cƒx¥
Åzm\¬vZ -wÎgÆvZXì @*
™kCk‹ÅkZ ÌÝ ¬)
*
@Y0*
{ zpÆ‚örômø (äô fô×ûÎø oû³Êô äü ³iøæø ¡uø ø ‚ö³rô³mø)ì c*
â
Û {°zä
ì ¶ÃÌZ]
.Zz ‚ºqô]æø çø `ö Êø ^÷Þ]‚øqûæô ‚örô³mø ‚ø³qøæø ì y ZŠ¤
/ÅTì
\
êL Z-çû qöçû Úø X -ºçû qöçû Úø çø `ö Êø ^Þ÷]‚øqûæô ‚öqøçû ³mö ‚ø³qôæö ì y ZŠ¤
/~uzŠgzZ
ã ZZ ‹z'gzZ ǃ]
.Zz » ã ZZ ‹z'ÑZz äXÃt ÂXì wB
Šñ~ »LZ ã ZZ ‹z' ?)ì {°z D (Z X σ Šñ
¼ ÅV\W{Š c*
iÐ {Š c*
i ?ÇA HÐ Ú ŠÃVÝy ZgzZÐî 0*
XÐzQ b ç‡Å È É0*
~ˆ1σÏi @*

107

ì # â Å È É0*
ÑZz ä™~Ã$
+
) c*
â
Û ä Ïß W)´
ÑZz ä™~Ã$
+„, Zì ¸OŠ QOŠ S ¸7J¦ ÂÉ0*
‰)
vZgz Zì @*
™¿6,h
+"
á Ô ñ Y WÃðÃh
+"
á )ì 8 ŠOŠ QOŠ S Ì
{ °z DÆ ã Z Z ‹z 'ÔÃ¢Æ Åzm \ ¬v Z -wÎgÆ

ÃV Ýy Z ÔÃ] ¯ èg ¬ Å ~Ã$
+X ì ê Š w Z e 1 øL F
DÆ Åzm \ ¬v Z -Z}
.ÁÎggz Zì @*
™Ð WÆ VzÃK Z
z™{°zÐ ` WZ®Xì @*
™lñZ
Û Ã]¯DÅ ã ZZ‹z ' Ò°z
g eÆ WZg **
Å\ WÔÐ spÆ \ W)Vƒ @*
™{°z ~vZ c*
)
'X ñYòy Yì e ÇVdŠ7ÃűËc*
ƱËÐ ` WÐ
( X D™{°zå) Hn²ä+ ¢qx Ó) ?1™{°z[ Z

7à {ÐyvÌÃ7
-eZ

uuÅkZZ
# ì LgÝ ‚oC
Ù äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
: Xì Lg pô Capital ª†sZg ZŠ » kZ gzZ Border ª
†sZg ZŠgzZ ã«™ÅwŠgzZì «™Åg eg !*
«™ÅV\W
ëL Ó$»\ WÔ ƒ X ã»wŠgzZuuÅV\Wa kZXì «™Å
ÒZ o‚ oW »V Âgú~: â i kZX Çìgpôy ˆZz y ZZz xsZ
-Z) z™ÒÃÔ î VQ Ð o ôZ ÌÃ7
q
-e Z a kZ Ôì Lg @*
ƒ
Ã7
-e Z ¤
/Z Ô ñ 0*
äƒ : ^gàZ ]¯ x Zwtg (Z q
-Z Ô { ¨f
a kZ Çá Zl
]¯x Zw¼ :¼ g0
+Z ì ga ÑèY ÂñY7,
ì CY™y vpì Âs çÃ7
-e ZX ùâ °çÌ6,Ã7
-e Z
Ô Çñ àÂy vC
Ù ipǃ: Â{ k
HÂá 3C
Ù i~ ä Z ðÉ

108

~7
-e ZÑÂðX:ä
/Z[ ZÔì y Ãî » ÏŠ6," ~: â ikZ
4F
4F
7 Å ëE
7
5G
5G
pgÈçW ƒ „g^S0
n
+WZ
# X ÇñY 8 Åx ZwëE
Ô ñY ß: ~çW{ ¨f ðÃ})ƒ n
pgÈ ?ƒ n
pgáÅ c*
ƒ
kZ a kZ Xƒ sÅaÆ Ú Š 3 Zg Ï~hðg” Æ ]gz¢
Âñ Y7,7
-e ZÃäkŠ¤
/ZXdŠ:OŠ QOŠ S Ð ~„" ~: â i
(oû³eôù…ø ²
ø ]†ö ³Ëô Çûjø‰û]ø (oû³eôù…ø ²
ø ]†ö ³³Ëô ³Çû³jø‰û]ø akZXì @*
ƒH »wŠdŠ
Z÷)ì {Z
+Ä {Z
+Ã~g lS Xƒg ñÎ^ ¦Å oûeùô …ø ²
ø ]†ö Ëô Çû³jø‰û]ø
HvZ Âì ; g™g lZ ÌQì s çÃ7
-e Z)ì } Yp¤
/Z {È
X ǃlp

]**
v?‰Æ~Ã$
+

?Æ ~Ã$
+Ô’] !*
-Z) c*
q
â
Û Š"
á g Z ä ÑZz ]|Q
y v HÐ ä™ ~Ã$
+q
-Z)ƒ É ì Y C „z ] **
v
2~ B¿wŠèY ì CYW ~gz$ ~ wŠ q
-Z Xì (
…s§ÅvZ Ð spÆvZt gzZ ì mŒÃwŠ Xì *
@Yƒ
Å \¬vZ)ì t y v ZuzŠ Xì *
@Yƒ Ñ Z ~ B¿ ÂÔì
LgŠgŠ Û~#)ìty vZŠXì *
@Yƒgz$CqÐ ã â 
Û **
Ì[ òZgzZÆkZ1ì 4[ %
Og !*
g !*
)ìt y v åa Xì
Ñ»¼gz¢~ w ZŠƒzZ)z™: ã á$
+Â}™[ %
Og !*
g !* 
:gz Ô
4[ %
Og !*
g !*
)ì Ìt)[ òZ] ð1 [ òZ ÌgzZì
¡ *)ì t y vV Zv0*
gzZ D Y ™xgz Šz¼Æ: VÔì
gzZ ì ±g Ã* ì Bò¤
/Ð ~Ã$
+èY ì CYƒ

109

~Ã$
+~ V”X)ìzz ¸X Y™7ZŠ Z h9»V- ç¿(Z
7−Åy ZÐ Š%q
-Z X CYƒ 2~ **
¯ 'gúV ; z ì x ¬
Vß » CY ~ V”Æi
Û Z 'gúÅyß)ì Zƒ x¥X Cƒ
XbŠ C] **
v‰tÆ~Ã$
+XaÆäZ™Ùç$

Vƒk
Hƃ
 ë\¬vZ) ðâ 
Û ¬Š äÑZz]|~y
W
Å\ WÌ÷‚q
-Z), Š} Š =Â…{ÒWgzZ , Š â 
Û s çÃ
Ô £Š â 
Û «ÚÅ¢œY 1zZÃ
 ëgzZ}g*: ~ ã â 
Û **
Ð V î š x ÓÐ Øg KZ ÔØŠ â 
Û « ~izg {Š ¤Ð Øg KZ 
}g øgzZ â 
Û ‚] ÔE â 
Û ‚ ð; gÐ ] )gzZ
(
:t G.’ :XG
ÌÃíÔØâ 
Û «¡åÃê X A ï
z ê »'
,#
Ö ZŠ ðzŠC
Ù ]|
]gzZá~÷gzZáÅy Z \¬vZgzZ â 
Û «¡å
N
X}Š â 
Û 4áÅ+ ŠÄ Z åO7E
àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ‚öÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû -ø †ö ìô! æø 

Zzg **
Z@1

EEÅ
g Z ÂZiz'
,
Y â2002s6,ZB 14._| 1â423 ç«‹. Z#B 2
: Zzg **
Z@1Ðg »q
-Z ÑZz ]|ˆÆ¸**
W â ð` W
Ôr
# ™Ý°Z Y Mƒq ÔszZ ¶Zg ¢ZB‚Æ ÑZz ]|X ñƒ
@?X¸ r
# ™ /Zgµ**
ÑñgzZ r
# ™ÒÔr
# ™Šú0 
r
# ™ FÐ **
Z@1 À¸*X¸ ìg ` g »Er
# ™ ]˜
4
$
4»Óh Æ ÑZz ]|
p=v'
,VgaÆ „ Z_ Å^ ~ èEG
3 Zg \¬v:ZX¸~Vzg » ~uzŠ[ xZvŠgzZ { zX¸ñ Wá

110

Z m,z 6,g eg !*
Æ **
Z@1 X ZƒÐ x Zg W^ » ÑZz ]|gzZ å YZ ¹
ã **
Z@1 vßëW q
-Z ã½w q¾X Ðk
,
Š¼ ~ ðZzg » Å{)z
X Zƒx ªV ŒÆr
# ™sÑ Zh
+%Ær
# ™?Z†**
ÑñgzZ

# ™sÑZyk',
r
[fˆ>

!Íß) c*
â
Û Š"
á g Z äÅ\¬vZèg/]| äÒ ^m^Ú†Ê
ÂÐ ð7,7pÑŠzgŠ ?¤
/Z Ôz™ 1| 7,pÑŠzgŠ ~ V î ¬Š KZ
0Z ò "
á )´] !*
~uzŠ Ô ÏñY 76,zZÆy W„
 ZpgŠ ~g v
ŠzgŠ ̈ Æ ¬Š gzZ ð7,pÑŠzgŠ ¬ Ð ¬Š) ˜ + $

Ãy
WgzZ w Í Z)ì êÐ x™Æy ZgzZ *™\¬vZ Âð7,pÑ
:, Š NÄ
 ZpgŠ Å\ WÅ Ö
@gzZBâ 
Û wJ
û ^÷Ã_ûÎø hº^røÚö oùô fôß$Ö] o×øÂø éöç×F’$ Ö]øü

wJÃV î ¬Š KZakZXì ¬qJÅpÑŠzgŠ V ; Æ\¬vZ
Pt 'Xð7,Ì~ˆ gzZð7,̬ pÑŠzgŠaÆ äZ™
ÀF,
~ ~ m,
ôZ ä r
# ™ /Zgµ**
ÑñX ~ ~ m,ôZzŠÈ'!*
a Æ "7,ÆKZ ä ÑZz ]|Ð szZ ¶Zg ¢Z Q X H
C J 7,
Ätä¢ZZ
# X c*
â
Û
6,
V!*
iƒ o×FÂø Øùô ‘ø:¤
/
~ V jz { W ǃW,Z H
HÔ Ç ¶ 7x »Ð äzggzZ V jz { WsÜ) c*
â
Û ä ÑZz ]| Â
pÑŠzgŠ % Ï ñ Y 76,
zZÆ y W„
 ZpgŠ Å ¬Š 1 îzg „
ÔÙÃV î²WLZB‚ÆpÑŠzgŠ Z
# ?ì w=“
 **
zgXÆ

111

Ð N Yƒ wJ{ zQ ÂÙ™ 5B‚Æ pÑŠzgŠ ÃV î²WLZ
t vß)ÅgŠ c*
a kZ Ôì 7wJ¼ƒg D zg Ôƒg D `:gz
Xì ë!*
w ìt » y ZÐ N Y0*
] Ð © Âà { ë) B
ø ‚Vzhz™¤
Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vø³Úö J
-Z
# pg _7,²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿw
/Z
: y ZZ J
-Z
# 6,Åzm \¬vZ -vZ wÎg ªÐ N5: ²]
~g ‚ì eÐF7}g \ ÆvZÔÐVƒ7w= ÂÐNÑ
I
\¬vZ -wÎg þL i“ì Cƒï»© ÂX g _7,²] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø /
I
¿ðä
/ZXì b
»© ÂÅzm\¬vZ -wÎg þL i“XÐ Åzm
» c*
gŠ » kZ ñÑ: y ZZ6,ª
‚g Ôñ 7,: ŠzgŠgzZá zg c*
gŠ » c*

̲W{¢q
-ZB‚Æ y ZZ6,ª
‚ggzZ© ÂgzZì g Z **
zg c*

X k™[pÔ k™[pÃkZXì wJ
] Z| &Ð Ö Z gzZ ] Z|âÐ 2- ~g ð ` W
W {g !*
] Zg ¸ ã i
Û Z ! †a Æ ]g c*
i Å kŠZ ‹|
Xã**
Z@1

**
Z@1x ®r
# ™Fyk',
>

EEÅ
DzŠiz',Y â2002s6,ZB 15._| 1â423 ç«‹. Z#B 3

ykÆr
# ™Fà°Z¯xZŠÑZz]|ˆÆ§Å ð`W
X c*
â
Û oÐ]ZŠ "
á g Z LZk
,
Š¼ˆÆ¸**
gzZ‰á p=6,

N~‚Ðq
-Z » îÖ] àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû mø
:ì Š "
á g Z »\¬vZ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]

112

—…æû ‚ö’% Ö] oûËô íûiö ^Úø æø àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû møü
DMUVkmb (†Ê^Æ é…ç‰E

DÖJ
g}g vi ZggzZì¸!*
vZÐ V- ga ÅV\W~g v
Vƒ } Y [p~)ì –Š Å Zw **
ƒ¸!*
Xì¸!*
ÌÐ y Z 
g ZŠ¸)Æ kZ pt X ÇVzŠ Zw ÂД:¤
/Z ÔÃ] ™}g v
g gzZ Ð V- ga Å V\W~g vVƒ¸!*
J
ÔVƒ VZz ~ î Yƒ
C Ð Vzi ZgÆ
i ZgÆVlgzZ ÅV\WVc*
ga
i * " } Z ÂÃ ƒ
 ì }Y
Å ã c*
²Ð zz Å V Âgú{Š6," ~: â i kZ) ë vß ‰
/Z)Vƒ H~Xì ¹ »™ XçW[ ZÔì ã ZzZ
¤
Û „¹
ã ZzZ
Û ÂÌÅ y ZZ ÒÖ Âì ã ZzZ
Û Å ã c*
²ªì ã c*
²‹ Ò
g !*
Î Â Ç ñ XÃg !*
Î~ yŠ¤
/ZX î 3{ Ö » y ZZgzZ î XÃXì
QX ÏA ]z'Åy ZZ Ô k‹Åy ZZÃkZ Ô Ç ñ 0*
{ Ö » y ZZ
XÅy ZZgzZ Çñ Yƒk0*
ÆkZu 6Z H »k‹Åy ZZ C
C0*
{'
× èg ¬çWsÜÅá Zz ä™~Ã$
+gzZ ÏA ~ wŠ k‹
}g ‚wŠgzZX » ã ZZ ‹z'ì @*
0*
{'
× wŠ »á Zz äXÃgzZì
~ Ÿ}g ‚ Âì @*
™ì ypZ
# Ôì œ
/
%Ôì R,
g ZÊ »Ÿ
à { { ¨f ðà »ŸXì @*
™ ðaÌÃ ã ZZ ‹z'kZB‚Æ yp
@*
0*
{'
× »y ZZ w !*
w !*
-c™á ÐuXƒ: {'
J
× ~ T @*
ƒ7
Xì *
@Y’~{ ¨f { ¨fÆŸgâ »wŠXì

113

ì<
L ¾zf›ÐVzÈ

›aÆvZÐ VÍß\ W~ äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
ÆvZgzZVƒ 8 Š] ѾÆ\¬vZ~VzÈÆvZgzZVƒ @*

Y 1zZ tzf ¸ Ôì <
L ¾zf ¸ X Vƒ&ÚÃÄÅ V < ¬
ƒ @*
Z<
Í Ð Y Ð VÍßgzZƒ Lg ~ ðË Xì » » G™
/ôLZ Åzm\¬vZ -g—Xì 7._Æ<
L tzf »kZ
) c*
â
Û Ð/ôä Åzm\¬vZ -\ WX¸ D â 
Û ›XÐ
ø ŠøËû³Þø †û ³fô‘û]æø e
áøçû Âö ‚ûmø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ô
$WX ǃB‚}g v**
%Z÷
\¬vZ ÂCƒIÃvZ]Š „Å ðˤ
/ZgzZXßNŠ‚ÅX î³Ö] Üû³ãö e$…ø
# Zz i úÅKʼn
Z
Ü z õ 0*
! 71Ôz™Š c*
Ãë~! Z) ë ¸
X c*
Š™òi ÑÔì 7~g (Zy*tÔ ~Š™
yjVƒ H~Xì Myj~ ðË) ë v߉
}g øƒB‚Æãj" ì e) T e \¬vZ Ôì 7Š°
ƒÐ ®
) ) ì w={ z i ún
Û X z™]Š „™ïB‚ÆVzÈ
i úÅkZì ug @*
»®
) )gzZì @*
™]Š „Ð yj~ðËgzZ
7VY i ú Å ®
) ) ) ǃ g ë¤
/Ð y â ‡ kZ { z X 7w=
ÃkZ ä ?ÅZ
# Zz ä ëq Ô HVYg±Èz$
+Z
# Zz ¿F,
X S7,
Xt Åäƒ [£Æöz ÄÅVzÈ X c*
Š™VY Z
# Zz)
X c*
Š} Šg Z Œ
Û ÉÃî
) ) ¿g @*
)ì ?Š ~(,
# gzZ c*
Z
â
Û aÆ ä‹g ÃZÐ r
# ™gµ**
ÑñQ
C J 7,
ÄtäVrZ

114

3 Zg ™ w$
+Ð VÝ ˜ Ã Äg
%N w Zj Z Â: ™
5 ïÐ y Z : gzZ ÏæF
&Š) c*
/ŸÀG
` Z'
× CZÐ Ï6,` Z'
× ÅT õG
â
Û ä ÑZz ]| Â
C J 7,
Ätä**
ÑñQX z™#
Ö Ï6,` Z'
× ÅkZ ñ Yƒ[ Zy

ðZ
# ÐÐ $
+~Ì6,Ã Ñ
5T
Þ ñßÐ +
$Y Å A
$ ».
$Z e
ðUg¯î3 LomotilT
Þ ñßì ZzŠq
-Z ÂN Y µ„
 Š ªðZ
#
?Ôì+» ¦»%ZÔz™#
Ö 5pÆ]çÚçÖ ) c*
â
Û éS7Z'
× XÏñYu¥
XÏñYugðÂî3 Lomotil[ZXˆ^ð) c*
3VY ÚZä
C J 7,
Ät~y "
á ÅÑZz]|är
# ™gµ**
ÑñZ
#
= Og \ñ}÷ÌV ˜
Vƒ g » Ã#g ~ 6,z
! Ç Úg w ì ) c*
â
Û Ðr
# ™ gµ **
Ññ ä ÑZz ]| Â
-Z
J
# )ì ¹Ð y Z ä ~) c*
â
Û Æ ™¥#Ã+ ¢qgzZ
är
# ™gµ**
Ññ ÂgB‚}÷\ Wì x ª Z÷~i
ÛZ
Æ]Š X) c*
â
Û éS7Z'
× äÑZz]|Xì ]Š X~÷t) Hn²
Xì ÂÌ]Š ÞB‚

ì °¸z"**
ÎwŠÐVzqãÃ

Íx **
» bXì x **
æ6,¹b äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
y »Æ VÍßkl} (,} (,X D Yƒ} 9y »Æƒ
™
&‡ b „z Z
]ÐÿLE
# ˆ k'
,ÏZ pX D Yƒ } 9 Ì

115

Ô Ïìg: bÔ bÂÏñ W™á ;·(,Åk'
,ÏZZ
# Ô ÏñYƒ
**
¯ bÃy Z dZ ncd, q X σ V ¹æ{ z ~ kZQ
’ ÃqËX î ÎwŠÐvZ'gzZzŠ™ ZŠ Z h» ~çw 'Xì °¸z"
¸ ÔŠ
H~G J %
+Ô Zƒ J %
+y Z X Ã9J (,: Ã ã Z : ì 7
ÃLZ™NŠ ÃŒ { z s ¸z " gzZ ÛZ ¹ Ôì „gƒ #zg
c*
Î wŠÐ vZ)ä VMÔ Dh
+y
ÒgzZ s Z e™u 0*
**
C ZƒÝq H), Š C…
å: YZ ‹ ¬Š)¼ å[ Zp
Ð wŠ› gŠ Ô Å]Š „ä VÍßXgzZ Zƒ ù Ÿµ Z‰
Ü zgzZ
X ñWx » z™x » { z'X ~œ{ zc*
;+ Š

ŠzuÆb Z'
×

b Z'
× X DƒŠzuÌÆb Z'
× ä Ò ^ m ^ Ú † Ê ^ ³ … ]
Lg *
@Y −
)ggzZ ‡ Ð }n :gzƒ ¾)ì t oÑÅi Z Æ
Ôƒ 9)t }uzŠ Xì CYƒC
Ù ª‰
Ü ×gzZ °¸z " ~ òŠ WXì
~ kZ9ÂÅËÔã: e
$f ZÃË)t }ŠÔƒ b Z'
× CÔƒt› ™
~g Zi WwŠ ÅËÔƒ Cƒ9ÂÅË~Tì x Zwb Z'
× (Z:gzƒ:
X”Ð b Z'
× {Š c*
iakZÔƒCƒ

EEÅ
áiz',Y â2002s6,
ZB 16._| 1â423 ç«‹. Z#B4

ã½X ðƒ3ZzaÆi
Û Z ! †Ð **
Z@1W â ð` W
Æ)X Zƒx ª6,y kÆ Y ƒqŠ- gzZã v'
,Vg W q
-Z
# ™]W **
r
ÑñgzZ r
# ™ CgÎ[- Z **
Ññ[ » Ð6¤'

116

Xãv'
,
Vgr
# ™½iz9[ »Ð c Z™gzZ

v',
Vg YƒqŠ- [ »yk',[fˆ>

Ñ»Ï0
+
i

?ì HÑ»Ï0
+
iÅy ¨
KZ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
û²
ø ] çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø«mø™
DMMU Vkmb (èeçi é…ç‰E

}÷ Â ƒ Wk0*
}÷ ?Z
# ) @*
z™g (Z ò ¾? !ß Zz y ZZ } Z
ñƒ ¶ „
 zŠ % ) ì 7I t ÃvZ X ƒ WÆ 0 „
 zŠ
Е
'
,Å ò ¾Xƒ¢q k0*
ÆvZ ñƒ f
¦ ]ñÍ »Vƒk
H
:ì M` @*
»e
$Ñz
û áøçû Ïöj$ÛöÖû]Ÿ$]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô ™
DOPVkmb (Ù^ËÞ] é…ç‰E

áe
$Ñz• @*
Ð s)) Zƒx¥Ð kZX ssÜà z}÷
Ô e „ HX ì CYƒ òzøÐ e
$Ñz • @*
Ð ä™{ k
HÔì *
@Y1
vZ à zQ Â@*
hg7{ k

/Zpìg~ÄÅ „ HÔ}™{/
]Š ¬ Å{ k
H)z™ÒÃaÆvZ ! zg c*
z™ÒÃakZX Yƒ7
Ãy Z¤
/Z) , Z { k
HzŠt X î X ÌÃwŠgz Z î X ÌÃç WÔzŠ hg
Åì Ð ƒ
 X D Y ^gÐ ã ‚ W{ k

 ÂzŠ hg
H **
X Ã)ì ¸ Ø A
$ì @*
W µñ »¨ £ Z
# Xß™«™
^g7JZ^”
Û Æ*`
c*
^g7JZz”ÆyßXì x »Â
4N*
²Ôì {@W Z (,HªZz **
X Ã)ì ¸ Ø ˆ Æ äF,
Q6,

117

$ wÅ ÑgzZ „g | 7,Á ñƒ áÅ
Xì „g A c*
úG
m
x¥ Âᙫ™ÅV\W V ; zƒ ÏŠ6," gzZ ð§" V ˜
x¥Â@*
™7«™V ; z¤
/ZgzZì ¨
 ¸›ÅvZ6,kZ)ì @*
ƒ
„ } Y { z Ô Ð7ÌZƒ Å›ÃkZ Ôì xÝ » y -gzZ Ñ) Zƒ
GLÅzŠ KZ Xì 7 HÅvZ) 7
gzZ‚Ôì 7„ &Ãy ZZ ï
Ü z ÏZXì ©

8NŠÐ Ã~'
,ÃV Âgú { zì ¿u 0*
**
„¹
9
F
)ì ; gNŠ \¬z: 4vZØC Xì *
@Y èEŸ Le
$Ñz • @*
Ð kZ
?7)ì 8 ŠvZ ?7
û ÜûjößûÒö^Úø àømû]ø ÜûÓöÃø Úø çø âö æø ü
DPVkmb (‚m‚u é…ç‰E 

?ì Ó
C**
H ÂìB‚Z
# Ôƒ?Ì}V ˜ìB‚}g vvZ

?ǃÓ
C**
Šp{ zì êŠ ðÓ
CÃ

—pF†ø mø ²
ø ] á$ ^øeô Üû×øÃû mø ÜûÖø]øü
DMPVkmb (Ð× é…ç‰E

6 y Y KZ Ôz™Èa kZ Ôì ; gNŠÃkZvZ) } Y 7y ¨
,
KZ H
c*
ì ~Š È ä \¬vZ)ì t w ZÎ[ Z ! 2zŠ z™È Ôz™3g
pì È ÂÅ Ú Š ~ ë r
# ™) ë vß ‰ ?7
„z ¤
/Z)ce Þ 7 Ð V ¯¸z " y Z Xì 7È Å äUÃ
ÃkZ ë ÇAŠ …)¾ gzZƒ ñƒa w ^‘Ác*

y Ygz Z Ç ñ Z ±Ã™ Y V ; z i !*
ÃðÃì ÂÔÐ , Šg â Ð y Y
Ça Ð t Ái !*
w ^aÆä X y Y KZ A
$X Çñ Yö6,

118

~Š ävZÈ)ß™'X ˆ WÐ V ¹[ Z ¶7Ȥ
/Z ?7c*
GL.6XÔì
ò ¾ˆÆkZ Ôì ~Š ‰
Ü ¤ Åähg{ k
HÔì ~Š ò ¾ï
ø nø iô ^+³mø o³j#uø Ô
ø e$…ø ‚û³fö Âû ] æø Xì Hn
ò ¾J
-xŠ D% àönû Ïô nø Öû] Ô
Û
Ô ñYƒ J %
+»k'
,ÏZì eì 7^gÌ~: â i ËXì n
Û
gzZ Ùç$
+Ôì ~i !*
: ·ƒ
 t Xì n
Û Ì‰
Ü z kZ«™ÅÃ
g (Z VY 6 ‚ ?7)ì‚ì 8 Š ‚ß1 Xì 6 ‚
ZuzŠ ðÃÃe KZ ÔV â KZ ÔÇKZ‰Ôz™«™ÅÃ?ƒ D™
Ôì CƒV â ÅËÌ{ zƒ Ù ŠÃT ? Â?7)ì @*
W× ÂAŠ
T e 7?ëÐ b§TXì Cƒe ÅËÔì CƒÇÅË
è%Å\ W~g ø ÂAŠ ðÃÃ8 YgzZ!{ ÔV â Ôe ÔÇ ~g ø)
E“E
Æè%Ð~g v¬»y úL Ô c*
Š™wi **
¬ävZ „ ._Æ
• @*

/Z) Åg Š c*
gzZ ì ._Æ ]¡ ã ¨
KZ ÐÔì ._
) åHn
Û 6,?ä ~ Z
# ) ǃw ZΠ‰ V ; ÆvZÆe
$Ñz
VY ä ? Â î Y 0 à z }÷) @*
z™g (Z ò ¾ !ß Zz y ZZ } Z
ÌC ä ë)Z
# X ¶ 7à z }÷VYgz Z H7g ( Z ò ¾ 
) åc*
Š™wi **
¬»àønû Îô -ô ^³’$ ³Ö] Äø³Úø ]çû ³Þöçû ³Òöдù à z) å c*
Š
}÷ÔÐ î Yƒ sÌ? ƒg ~ ÄÅ y Z F ~ ò ¾
kZ :Š ™gzZ éÐ kZŠ Z%1c*
â
Û :Š ™XÐî Yƒ„
 zŠ
Xì 7Â[ f » ò ¾» kZ Ô7c*
ì sC)ßNŠ Zg f) c*
â
Ûa
G
"QgzZ
B‚Æ X } Š ¯ s= \¬vZ)ƒgB‚Ð ò ¾ï
LG3E
)ƒ: Ì+
Mt gzZƒ: +
M ÅäZ h Z le Å b§ b§gzZCÈÔ 7,0*
]»jÔÐ , ™§ÅV”Æ b§ b§ÔÐ gB‚Æ 

119

E
'
4»)[
3E
¤ ZÔÐBŠíZ m,eÆb§b§ÆV ðG
/
p~oC
٠gzZ ǃ
Æ vZ % ?XÐ î 0*
7ÃvZ ÔÐ î 0*
„z ì +
M Âì +
Mt
ÏZ ä \¬vZ Ô @*
™79+
M Ç}%¿{ zÆvZ% ÔÐz%
» Ÿg ~÷sÜÔ¬}÷á Zz# e= äö ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômöc*
â
Ûa
ÃvZ Ôƒ ñ Ñ y ZZ Z
# ) VƒH ~ a ÏZ X D™ {Š Zg Z
[ Zy

ÃV\WKZ~{ k
HVYÔƒ D™7VYÈ Âì 1y â vZ
yZ~ ‰
Ü zq
-Z Ô'gútQgzZ ?ì CY ïHÐ Ú Š Ôƒ D™
gzZ Ôì CYƒ ÏZ h+ u **
Ôì CYƒ KñyŠ¤
/Ôì CWò0
+ÂÅ
C ÌÅkZ ƒ»±
ðƒ ã¾éÆÌ#
ðƒ ã**
ðà Zƒ **
**
ðÃ
/Z »±gzZ 7c*
¤
ì à Zz äƒV â Z ã**
î C Ôƒ D Z ±GРűT
^ÅkZ Z
# ˆ Æ w ‚ õ 0*
Q ?7c*
ì ÑZz äƒ1Z **
**
Âì
Q¸ZÆÐ wŠzy YgzZ¸D î ã c*
,
'
gzZ î ö ÃT Âì CY™
OŠ Qì ƒ y7 Ìe
$í? Ù Š 7VYÃkZ[ ZÔ ðƒ H›{ z
HÑ»ì ä ?VYX Ð e
$í Âd z a }g v‚ÔÆ™
Ô‰ 7Ì6,GÅt ÁkZ Š
H%{ z Z
# QgzZaÆVª+Z
Âì *
@Y ï¼Ð Ú ŠÃy Z¤
/Z X6,GÅkZÐ N YÐì¾
You are bloody L L ÂÐdŠ'
,Z'
,
/ZXì MH) î C…
¤
~(, î X ÃKZ ¤
/Z gzZ Ï V 1Ç Ô Ï ñ Y ”i ZzWÅ ó ó fool
h YC:gzXì ÑZzvZ ðÃÔr
# ™{ "
á ðÃt ªZz)ì Q] ³
ÄÑðÃL¤
/ZXì Sg6,y !*
i Åy Z à ÇaƽÏ0
+
i D™

120

CƒwJ¹ ¬Š Åy ZÔr
# ™{ "
á ‘zZ} (,
)} ™Ìp°
ÂX … Y 7Ãx £Æ y Z ?~ ÝZ ?k0*
Æ y Z D Y 7?Ôì
~)ì HgzZì @*
Z—™ qu{ zƒ Å h YC~ ‚Ð T
} (,Ä { z)Vƒ} Y ~ XØZ[#
Ö y !*
i [ Z ÔVƒ } Y [p
TX aÆ ]¯Åk
,
Š ÏZg f ì CY ¬ z'
,Wz ] ³ ÂX °ß
ìg: Ì›z lgzZ y ~{ zˆÆw ‚P gzZA :¼Ð q
w$
+#
Ö Ó6,w ‚ õ 0*
X 7c*
ì‰
Ü × **
™Š !*
,Ï0
'
+
i6,Vª+Z
6,w ‚ õ 0*
Ù Xì CYƒ »~ w ‚ õ 0*
C
Ì#
Ö ÓÅŒXì CY
, ™«™Å { óKZ vß :X ÇA Zƒ Ñ$
+
BZ' ¶ ŠÃqC
Ù
y Z XÐ gÐ yjÔÐ gÐ u„z , ™«™ÅwŠgzZ
~ wŠgzZ ǃ 7ŠgŠ Û Û Ì~ à H Ô Çƒ 7ÌŠgŠ ~# Å
ÆwŠœ °,À` WXì *
@Yƒ Ñ Z~ “Ô Çƒ7ÌÑ Z
!vZz) à ™+
M ä \ WÐ yŠ TX ìgƒÐ ~Ã$
+nZ%Z
uH¶ Š Ôì ´g˜ÃÃKZƒ @„ HÔì 9 Š 7Ð ` W
©$E» HÆ \ WgzZ uÆ \ Wi ¸W î0uG
©$E» {Š Zg ZÆ \ WXì M
î0uG
ì eÔƒÌðÃÔ M
h™7y Ò\ WÃT) ÇñW{'
× Ú ZX ǃi ¸W
á XÃÔáNŠÆ™¿¿C
Ù Xƒ } kzuÔƒ xi 5 Ôƒ¡`
@*
Xì LgÐ ub§¾) ÇAŠŠpQÔá XwŠgzZ
6,ŒgzZÐg: y â g ZZ
# Ôz™yp »Vâ â g Z ^
,Y**
LZ :
kZgzZ ~ ? Â 8 Š 7Ìð|Ô ~Š· Ôzy ÂA
$ Ç ñYW 0*
J (,
„ (z Ì¿» kZƒ 6k])ì „z ï» èE
L !ñX Zƒ t
Û H~
Ô 8 Š 7ÃkZ ï» ðñ~ ã Z ÐÅ t ÁÔ~ ã Z ÐXƒ

121

È ÔÐ î 3Šì HÃvZ X´: ga 'ì È Ôz™È Ôz™È
D™ VY ~ga È Q ì ~Š È Å Ú Š : ä vZ Ôì
/Zì ¬»u 0*
¤
y WŒ
Û Üûâô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% ³Çö³mø¬»vÐ ~Ã$
+Xƒ
 ZŠ'

,ðÃÃ[ Z±Æ \¬vZ Ô Ç} Š hz%yŠ¤
/vZ ÂÐ â â 7
Âc*
â
Û **
¯ »V\WÃ~Ã$
+~ g
$uÅpÑ~g ggzZX Y™7
c*
ƒ Ù Š Ì[ Zp »“
WvZ à zgzZƒ D™Ì~i !*
Ã?! IÁ} Z
xÑÔƒ D Z h Z Ì'úŠ™X k] »vZ à z Ôƒ D™ÌC
Ù ªvZ à z
äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû]æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø ³ÖøÔì e
$ZzgÅpÑ > ½?CW7
Å Üûâô …ô^³³’ø³eû ]ø àû³Úô ]çû ³–% ³Çö³mø‰ƒÄ&Æá Zzä™~Ã$

àônû Ãø ³Öû] ^³Þø‡ôg
$uÅpÑ~g g Ô Š
Hƒy â 
Û **
»vZÐ ä™ ã â 
Û **
ÂX Š
Hƒy²Ð †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø ³Öø gzZg » **
¯ »V\WÐz¥Å †ö ¿øß$Ö]
-Z
J
# ì YƒvZ à z }y²gzZg » **
¯ » V\WÔy â 
Û **
»v Z
LZ
# Ôß™^â[ ØZ &t Æ Vß Zz ä™ ~Ã$
+X }™:/Â
x ¸Ô ¶ r
# ™ **
ÑñëÔ ìg™ Hë)z™Š c*
ÃkZ ƒ Ÿ»
t »+ Š}g øZ
# X ìg™•
wðƒ ~¤
/XëgzZZÇÆ
7¼Ð { k
H!Ǹ)VƒHa kZX ǃ œHÐ ë Âǃ w q
¹ Ð ~Ã$
+îSµ Z ~]**
gzZÆ ò **
+gzZ ðZÎg ñZÎ M
$
7(hZ ~Š "
á ~g ø ä \ !*
V â }g ø }ì Cƒ Za ~]**
~]**
kZ X D Y¤
/
™ƒ lƒ" „ Ù Š) Cƒ ~6,+Z ~ç Ô Å
~ ~ç V xÀ ` WXì CYƒ Á›Ð ~ç KZ Ð „
 èÅ
R ~ { ó „z Âì 8 Š Ã~uzŠ Z
# ) ìgƒa ÏZ } ×
ÂAŠ:Ã]gúËòŠ W¤
/ZgzZì Cƒx¥âÈ~ç KZgzZì CY

122

X Çìg Ô¬»ÏZakZÔ Ïìg „zÆ} Šá
nÔ Vƒ HÆ3n~ Ô Vƒ ; g W~ l ~ [ ZdŠ !v Zz
»vyŠTÐ ~Ã$
+²]æ ܳ³$ (²]æ ܳ³³$ (²]æÔVƒHÆ3
Ç } Š {'
× { z \ ¬v Z Ô Ï ñ Y w$
+„ *Š t yŠ kZ ǃ { Š Zg Z
~»ã ZZ‹z 'äô ³fô×û³Îø oû³³Êô äü ³³iøæø ¡uø ø ‚ö³rô³mø ) » ã ZZ‹z '
gz Z ǃ ]
.Zz t ª Ç ñ Y 0*Ôì 7*Š C Zg¦t X Ç ñ Y 0*
wŠ ãZZ ‹z' ÂÐ N X Ã\ WZ
# X σŠñ ã ZZ ‹z ' 
\¬vZ)Ðî 0*
{'
× Ú ZXÐVƒ]
.ZzÆkZ\ WgzZ σŠñ~
{È Ôì *
@Y ïvZ¢¹ Ð {@WkZ Ô X 7Ð Vz@WVzg ZD
Ù
]ññƒ ¶ à z »vZ%ÃT)ÅgŠ c*
'Ôì *
@YƒÚïE
L 8™
ƒ tØ»“
WvZ à zÃTp¶:vZ à zgzZ ñ Y%Ý ª{ zƒI
6,çWC
Ù ä \¬vZ Ôá w Z e {Š6,õ™6,çWKZ Æ™È { z
C 1™È; eZ
# 'ì c*
Š {Š6,zI W
‰ 0Ó
C**t ‚ { z ‰ W Z
#
‰ 0Ó
CÐ t ‚ { z ‰ ?
Ø Z
#
tzz ?ìzz HÅkZñƒA y »Ôì 7{Š6,~ Vâ »
x¥Ô ”i ZzWÐ y » }ì ŠgçWiŠ ‰ÃŸÆy »)ì
ðƒx¥ðâ à »gzZ âÈ Â¬ŠÐçWZ
# pì @¹) Zƒ
7{Š6,6,y » ä vZa kZì ŠgçWiŠ ‰ê » y » Â
] !*
QgzZÐ , Š } Šê „ Šp ÂÐ BŠ ÐçWZ
# ) c*
Î
ä vZa kZì @*
ƒ y JZ »çWF,
{Š c*
i D WµZñÁ¹Æ
Xß™ÈÃçWƒ]gz¢Z
# ) c*
Š ¯{Š6,»çW

123

nz»#
Ö /S 6,

| 7,²^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøøŸû%] ‚ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
¿F,
ì ~ŠÈ ä \ W Ô £Š} ŠÈÃívZ c*
)}™ ¬Š™
Ã\¬vZY "
á y Z £Š} ŠÈ Åä™w EZÃÈ kZ Å{ k
H
Š ÑzZÃí)} ™ ¬Š ¿ðÃØCt pÏñ Yƒ ̬Š ÅäX
σŠ ÑzZ ƒ: ] ‡5 LÔ~ y î N*
Jƒ ÅkZ ~çgzZ £Š} Š
È Çg )
,Ôz™w EZ ÌÈ KZ Ôz™ÌÈ 7¬Š à {  ?Ð ¬Š
gzZ z™„
 ZpgŠ Å È Ð \¬vZ Ô î Z™ Ì ¬Š Å È Ð + Š
Vƒk
H~í‰
Ü ¤ì 7)pƲ^³eô Ÿ$]ô éø³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùøçû ³uøŸø
Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû ³uøøŸÐŠæÅ\ W1Å䙿(:gzZ ÅvÐ

Ô £Š} ŠÈ=Ð Øg KZ\ W)ß™ ¬Š™| 7,û%] ‚ ²
ô ^³eô
YEE
C , ™ ÂÈ \ W'ì { !*
z¥ ëL 5"1ìè ÂŒ
ê £Š ¯èÃ~&
×ß
, ™ Â {Š Zg Z » Å
W
Ï ñY à | Ð W,
øj
Xì c*
Š ¬™} Š È Âì c*
Š ¬ä Z}
.y
WÔ, ™ ÂÈ \ W
gzZ *
@YƒÕt:gz} Š:vZ ‰
Ü ¤gzZÈ ÅTì 7¬ðà (Z
™á ZqðÃÌZ)ì „z ?Š Å kZgzZ u 0*
Ð Õ\¬vZ
á™ÈçW Ug ¯ ÂÇVzŠ7
-È Zq ÂÇ} ™~Ã$

/Z)} Š –Š
pÔvßëga È1Xì È Åä™ÈçW) Zƒx¥X Ç
{'
× Ú ZvZz ™ XÃÐ VØÑ ã3+Ô âñÔ¦y Z) VƒH Ú Z ~
{ zƒ ÌÜ~ç Ôì I~ç 1Ðî Y wÈ}'
× }g ‚)Ðî 0*

124

ÄÐ ~ç Xì [ Z N~ ä™›ÅkZ Ôì w 'Ôì [8
X z™: w ìs§Ë{ z´Æ~ç1Ôì {Š c*
iÐz[ Z N »ä™
A+F
G
F
¢
.
ì ZƒÝq[Œ
Û =пkZ A)ì/Š»w‚ ç Z÷'
A Zƒ 7[Œ
Û ÚZ Ð ¿ËÔZƒ 7Ýq [Œ
Û Ð ¿Ë ÚZ
7ãC]!*
tÔ~ŠC]!*
ÅiZg[ZÔì5[Œ
Û »\¬vZÐäXÃ
XM7пËÚZì MÐkZ A[Œ
Û »\¬vZ) c*
ŠC1ce
ø uø ‚ö³rô³mø
îYƒ]
.Zz?ÔÇá0*
ÃãZZ‹z'ÑZzäXÃäô fô×ûÎø oû³Êô äü ³iøæø ¡
Ôce HgzZ Š
HïvZX~»}gvÐN YƒŠñ\¬vZÔÐ
k0*
Æ Ë¤
/Z Xì g»" ƒ
 Â5:vZ ÔŠ
Hï¼ ƒ
 Š
HïvZ


) Z%'X7̼ Âì
Û »pì`@*
zªÔì>
Ø "
á Š!*
:vZ à zgzZÐî Y0vZ à zÔz™: Ì{ k
Hq
-ZԔР{ k
HZ®
™hgƒ
 ]g ˆÔy »Š Åœ6,q T)VYÔ Š
H~}g Ä{ z ¯
?) Ç i7vZQ Ô Çƒ H ‰
Ü z k Q ÂXì *
@Y` ™ X ó ¦
/zŠ
¬ä ~ Ô åc*
Š x 3 »ä ~) Z
# ¶ 7VY à z }÷
E
!
š
öW HÔƒgÐ ò ¾!ß Zzy ZZ} Z ²
ø ] ]çû Ïöi$] ]çßöÚø ! àømû„ôÖ$]^ãø m%]ø«³møåc*
Š
ÑLZ ä ?gzZ ~Š ]úŠ Å4zŠ KZ ä ëÔ î Y0à z}÷?)
*) åce OÎà ?X Å7wJ]úŠ ~÷Ð ] ÷Zp~nÅ
} Š ]úŠ Å ä¯ „
 zŠ ÃëvZ Z (,Ú Z · ÒZ ¬Z Æ™ Za Ð
7à z }÷Ð zz Å ] ÷Zp Å ÑÔ6 ‚ LZ ?1Ôì ; g
X ŸZwÅkZ[ Z Z®Ô‰ Wk0*
}÷¶ à z%Ô ¶
gzZ } Š Å ¿È gzZ } Š È Ô } Š =ÂÃ
 ë \¬vZ
¾t X } Š™u 0*
ÃëÐ 6 ‚gzZÐ ]Š ¬ Åä™~ga

125

vZƒ M
h ¾Ð VzÈ ?}g Z Ô ; gNŠ 7ðÃ)ì 8 ŠÆÖ
ñ 1zZ gzZ } Š ¯ sÃVÍß ƒ
 ë \¬vZ 'XÐVù Ð
iÌ] ) Å ]y
WgzZ *Š gzZ } Š â 
Û ‚ ÚÅ ¢œ
Ãy Zg F X ñâ Û: ` Z» ËÔ} Š} Š ~izg {Š ¤gzZ} Š â 
Û
gzZ â 
Û wJÌ~h}÷gzZ â 
Û ‚¡ÌÃívZÔ â 
Û «¡
Æ \ WgzZ ~ hÆ \ WgzZ â 
Û wJÌ~ hÆ ³}÷
Xâ
Û wJ~hƳ
ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø
o×FÂø oÖF^Ãø iø ²
ö ] o×$ ‘øæø ½ Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
ø jô Ûøuû†ø eô àønû Ãô Ûøqû]ø ä´fôvû‘øæø ä´Öô!æø ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïø×ûìø †ônû ìø
Üøuø…û ]ø ^mø Ô
àønû Ûôuô]†$ Ö]
EEÅ
ð|$
+iz'
,Y â2002s6,
ZB 17._| â1423 ç«‹. Z#B5` W VHç³³Þ
[ » X ðƒ ZzgaÆ( Binoni) ã´Ð v'
,Vg W J W
6,^Æ 0g e Ãs6,ZB 18) ¶Å„
 ZpgŠ ä r
# ™ ZÛ ,Z'
,Z
x ª6,yÆ y Z ~ ã´ a Æ yŠ q
-Z ÑZz ]|¬ Ð äY
äY ^g7JZ yŠ Œ ZgzZì d

Û Ì^g7JZÐ V ˜ Bâ 
Û
èa Xã ã´Æ Y Ng ìÑZz ]| ðW 11 ` WX σ ã ‚ W~
X ðƒ>¿ˆÆ[fakZ¸ñƒ‚°»ÑZz]| 

ZzgaÆ0g e

EEÅ
iz'
,Y â2002 s6,ZB 18 ._| 1â423 ç«‹. Z #B 6yŠ Œ Z
ÑZz ]|X ðƒ ZzgaÆ0g eÐ i ˜ ðZƒW kŠ ð] ZÔ
{g !*
PzŠ X¸ Ì] Z|ò £}uzŠgzZ [ xZÆ c Z™B‚Æ

1 26

X Z F,Z6,^g7JZ0g ei ˜W
å^ªt» ÑZz ]|ˆÆw ‚g eÐzz Å T~i ‚ **
» t (Æ 0g e [ @*
" a Æ ]g c*
i Å ÑZz ]|a kZ
^g7JZ r
# ™b÷- **
Ññ]|X åxW„
 Š'
,i6,^g7JZ
45Ŭ yŠ zŠ a Æ ] â OZ ¸ Šñ6,
G
X¸ ‰ W0g e Ð G
é5kIE
ïE
ÑñÐ ^g7JZ
L i8V ˜ ñ Ñ p=ÑZz ]|~ îG`gæÆ **
X åx OZ »x ª.‚
**
ƒ ¦vß ~ w ; } (,ÆCgæ „ ˆ Æ i ú Å)
w ; X¸ ìg â 
Û x Zg WÐzz Åy ‚Å^ÑZz ]|X ‰ƒ q zÑ
™| 7,] ª“Ð6!*
gK
Ú Zñ;@*
Å ÑZz ]|ÃVÍߊñ~
ˆX ‰ á p=KvßaÆ[f¯ úˆÆkZX ‰ ñ ‹
p=ÑZz ]|ˆ Æ i úX Š
H½Ð VÍß w ; »Cgæ [f¯ ú
ßF,
m{ LZg ÃZÆ ÑZz ]|ä r
# ™ /Zgµ**
ÑñX ñ Ñ
gz䥂 x ÓgzZ ÑZz ]|Ð T ñ ‹ ~ i Z0
+Z m{ gzZ
X ðƒ»>d

Û ÆY (X ‰ƒ
^ßøn×øÂø Üûãö Ö ¡¾ô ²
ö ] Ýø]-ø ]ø ~”%]|ˆÆòi úyŠŒ Z
ug 0*
-ZaƧŠðˆÆò ¯ ú._Æ w©.‚ LZ
q
4¨G^I¬B‚Æ ÑZz ]|X ‰ á p=~
Dq
-Z Å Vzg » Å èEG
ÆÝ°ZY MƒqäÑZz]|X Š
Hƒ…Z (,¹~ug 0*
X ¶g ·
~ y ÑÆ ug 0*
ˆ Æ kZ ðâ 
Û òŠ ok
,
Š ~hðÐ }g –
6,T¸ ‰ ñŠ Z–A‡~ y Ñ X ñƒ â 
Û p=6,Ï™x Zg W
oÃ¥‚Ð ] ZŠ "
á g Z LZ ä ÑZz ]|gzZ ‰ Ö [ xZ

127

X D YKÜ] ZŠ "
á g ZPÐ~Xc*
â
Û

EEÅ
-iz'
,
Y â2002s6,ZB 19._| 1â423 ç«‹. Z#B7
.cˆ>
0g e ug 0*
gŠ ðçLG

§j
+¯gzEZ ãÃ)


§»›ÅvZ ªz™ÝqV **
Y êL äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
gzZ j
+¯§»›ÅvZsÜÔz™Ýqx™ »y ZgzZzÂÅy ZÔz™Ýq
C ì H²"
á sg ¬X u› gŠgzZèg ¬§}g ‚ ¹!*
ì EZŠ
E

t¤ÆzÂÅ V **
Y êL sg ¬
E

å: V ZŠzY êL §{ z c*
Š Z’
Åw ‚ä ` WX å ã Ãz èg ¬ Ô å: »å § c*
Š Z’çkZ ä ~
1 ìg Ì}g @*
Ã] Zg Ô ìgzg ~Š c*
ÅkZ)ì §» ű
þ§» kZ A
$ˆƒ Åw ‚ÏZ Ô,Ô ˆƒ S%
+Åw ‚k- { z Z
#
/ZgzZ Lg7§»}uzŠq
¤
-Z ÌÃt Áz Ô¬)J
-V Œ?ì Lg
Š yŠ¤
/ÅVâzŠ Z
# }Tg7gŠ ‡6,kZ Âe ´g ¹!*
çkZ
X , Š 3ŠÆ™Þç…VâzŠ ÂyŠ¤
/Åt ÁgzZyŠ¤
/ÅÔ¬Ô Ð
, Z ZuzŠ Â Ç}™, Z q
-Z Ô Ïƒ ÔÅ}uzŠ  ǃ ] m Z » q
-Z
( c*
C ™ h yŠ¤
/~ i Z0
+Z Æ 7gzZ V ; ä ÑZz ]| ) Ç }™
Þ ‡Æ„ äZ’§ã à (ZX Š
.
HÌÞçÔ $
Ë 7ïyŠ¤
/ÅVâzŠ
{Š c*
iÐ V ¯Åy ˜ VâzŠ z™Ýq §w Zzi Ñ»›ÅvZXì
X @*
W7w Zzi L~]¯ÅTì ã Ã)ÔìŠzö)Ôì j

128

¯»“
WvZ à z

vZY "
á y ZÔᙿ6,V Â!*
g e äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
H
E
ÔÅg6,zZÐ îE
0B+ @*
™Ô 
9)Y0*
X 1Xì/ŠZ÷t ÇñYƒvZ à z
H
E
EH
+
Xì *
@Y¾îE
0B)ì @*
ƒ M Ú Z @*
™Ô n
pgnÐ îE
0B+v߉
EH
¾îE
0B+Ð Tì 7^
,Y < DâZ yG Ô 
9Ô)Y0*
Ô @*
™Ô „
H
E
qÃgpƒ6,zZÐ îE
0B+ @*
™¤
/Z ]|) Y7 ä r
# ™q
-Z X ñ Y
EH
`wðÃ) c*
â
Û ä ÑZz ]| ÂñYƒnÐ îE
0B+ ÂñY Z
#~
+AXA Å
ÅŠ î ZŠ1Z ÔŠ ð EZ w &
+ämvZ îG*9g r
# ™£Z 2)´ Xì 7
EH
ƒ; g ^c*
ƒ Z9Z
# ì^
,Y**
Ü z kZ **

Ö îE
0B+)ì –~ bÑ
**
Ö a Æ V ÂgúgzZ Ôì 7{ k
Hðà ƒ ´ Ôƒq Z
# gzZ
H
E
Xì aÆVzŠ%¬»äÖ : îE
0B+Xì ~gz¢
: ¯Åx sÔƒ KZ ¯X ´g Sh Z e_q
-Zì ] !*
~uzŠ
c*
Í ÂÁÐ _q
-Zì @*
ÉSh Z e [ ZÔƒ: ¯ÅaÆx sÔƒ
{ z Ð T)} Š î ZzŠ +Z ðÃÃa LZ Xì @*
™ Ú!*
**
ÃSh Z e
VYÃSh Z e KZQ !ß aÎ'?ì @*
™ (Z ðà H Âìg Ú!*
**
å
Sh Z e { z D ÉÔ D™ÁÐ ¯q
-Z Sh Z eƒ D™ Ú!*
**
]Š ¬ ÅäÉV ·h Z eÃVÍßXZ®Xì Sg Ú!*
**
Ô Cƒ7Ú!*
ÏñYƒ Ú!*
Âσ Z
# ¯q
-Z ÔB™ Ú!*
ÔN É: Sh Z e { zì
Ð _q
-Z è‡X ÏÑ ]gzp Â, Š ^ »ˆ Æ ¯q
-ZgzZ
Sh Z eXì YÄg {Š c*
iøZzŠ > ?Zè‡gzZì YÄg {Š c*
iøZq
-Z
ñƒ D 3 **
3) ¹ä r
# ™q
-ZXì 7^
,Y R » ÌÃaÆ

129

?VƒYÉ^ Sh Z e~HakZì *
@YW~ìw !*
»^ÆSh Z e
^ »ÃiZ H Â} Š w Z e iZ~ìÆ\ W^ »\ W¤
/Z) ¹ä ~
, ZX s Z e 7iZ~ìÆ!*
!*
Ôa}g \)ƒ D Œc*
ƒïŠ
Ð N W7~ìw !*
ÂzŠ™ ´™ Î %ªzŠ ŒÃ^ Sh Z e „
{g ) ~y
Wªy
W½§ » .
$ƒ Æ 6,
zZ) ì t ¬» VsñgzZ
)J
-V ŒÔì ~gz¢ÜÅÃkZy
W@*
w Í ZÔ ñ 0*
Ÿ :Ð Vsñ
à
| (,w !*
ÆVsñ¤
/Zì ïR »: w !*
)Z
# ~: â iÆã !*
Û
Œ
Ì~: â i kZ ÂB™ ( Cross) kZ™Ì‚ Zg f {g )t)N Y
x Zw**
Y| (,J
-V Šƒ »Vß !*
ÆVsñèYÔce R »ÃVsñ
# » x ZwgzZ <
Z
L Âì <
L R »: w !*
-âÐ J ÅÏ• gzZì
J
X ÇñYXÐ x Zw Âǃ.
Þ »
Ãw Çv߉?ce **
¯J
-V ¹w !*
ÆSh Z e6,Vß ÇgzZ
XXì 79t Ôf
eÄg q
-ZsÜgzZf
e™w ]Z rg Ã
nÔ Y¯ 7Ã} „Ænì Y¯ w !*
Æ} „~6,
zZ)ìt
@ÔáÄg iZ6,Ö
$ZŠÆn™wÅìXì 4ZŠ ~ Sh Z e Z „ »
Xì Y¯w !*
ÆkZì w Ç{ zì J £ ~
xø**
Ô < «™ÅÃX » wŠgzZ » V\W gzZ ¬zŠ [ Z
c*
ƒ @ì e BŠ: ÌÃVñ÷g" b§ÏZ ÔN XÃÐ
s§ÅŒÆ.
Þ ; a ÂCZ hzŠ V ‚Ãìa Z
# èYƒ @)
Y
5_ .
Þ ) 8Š 7
Ôce **
ƒ.
Þ )ì 8 Š { z Ô7c*
ì »%% ëL E
Z÷aÆr
# ™÷Xì *
@Y ß~ kZ™ Z<
Í Ð V î xÅVÚ
C ìÄ

130

ce ¬Š Åìa kZ÷} Z Ë"
ƒ: .
Þ ðÃk0*
gzZ ƒ V î x Å VÚ
&7zŠgZ Ôåm1 !²{z Ôå~],
Z4Z q
-Z ~Cgæ }÷
¾;aÂì CƒVî xÅVÚ) c*
ŒÄtÃkZ~!²ä~X å
ìI
H¸™Z<
Í ;a) ¹~!²äkZgzZ´¹{zXìI
H¸b§
Xì@*

QQÔì@*
ƒJ¦QÔì*
@Y«
QÆ?
Ø Z<
Í }g â 1
ÅwŠgzZ «™ÅçWÔ gzZ ¬zŠ [Z X ‰ƒ yÒ ¬zŠ Â
-ZXdŠÐ×:dŠÐ ›: Ô î XÐ VÝÃV\WX «™
q
~)¸ìgÈgzZ¸ìg™×6,kƒJZK wÑ@Wr
#™
,
k
Š~ ñe ÔC™7hZ kzut) ÇVz™e
$DÐWW}g v
LZgzZ ¬ŠÃçWÅyZ ä ~ ÂÔ{)z {)z ~Š 7ÌìgzZ ~Š™
{'
× ÂÐ ›Ôì @*
™x » CZÑÌ~ª
qÅ×) Œ6,¯ Å/Š
9 Š Ð×: ÃVÂgúa kZ Ôì ©
8{'
× Ì~×pì „©
8
~ VñXîSÃVñ b§ÏZXce 9 ŠÐ ›:gzZce
**
ÑñXdŠ: ÌA
$N WòÆ Sh Z e w!*
¼Æ yZp ¤
/Zƒ Œ
t p¶CYƒ »æ ¸ D Wòw!*
g ezŠ¤
/Z~: â iÆòzg
n¾Xì Cƒx¥æÃVÍߊz!*
Æw!*
g ZD
Ù q
-Z)ì (Z: â i
ÔVH±ÔƱ ÂXì Z
# Zz ÈÐ kZ Âì #Ôì æ6,{n ¤
/Z
Xƒ^{z(Ç!*
ì eÔceÈÐyZVƒÌt'gú
„¹ { zgzZ Š
HIÜÆ]gúq
-Z~: â iÆægyzg ;
(Z yÃÔ H w EZ ä ¾ÃkZ) Zƒ ÀÃæg yzg ; X ¶{ z(
à ã ZiÆkZ ä ( C.I.D) ÂÅ ïX Š
Hƒ Ô¬6,kZ)ì tzf$
+

131

q~ 7,~¤
/
Ù ºè_øÎô Ÿø èõ _øÎô ^‰ø Øùô ÓöÖô X å{ z(„ (zÌ{ zX 1™g ë¤
C
/
{ z Âì Cƒg ZÎ]áZ
# 6,{” ~Š "
á )gzZ ì ÑZz äVZ ðû
ÅçWÐ VñgzZ V Âgú)ìt ÈX @*
hg7ÌÃ^{ z(
Ôzg e ÐvZ Xì ~gz¢ ¹ Ô ~gz¢ ¹ Ô ~gz¢ ¹ «™
™ ñ yŠ¤
/
vZ :gz ƒ : sp" ÐvZ Ôzg e ÐvZ Ôzg e ÐvZ
X Çñ W7x » ðÃyŠ kZ Ç} Š[ Z±yŠTÔ Ç} Š hz%
Š c*
ÃVƒk
HäZ6,X î å #
Ö ] Ñì}n Ì~ wŠ gzZ
: w'~ w ìkZ ÂñYWw ì{Š Zg Z š Ôì x ZwÌ¢
8{'
× Æ™
c izŠ Ô î Ñ~wŠ sp » Z}
.c*
zŠ™sp~w ì{ À 0*
Ãw ìkZÔƒ
» Zg ø t ‚Æ kZ Xì ; gNŠvZ)aÎgzZ ß™Š c*
Ã#
Ö ªgzZ
ì «™Åg e !*
«™ÅÃX Ù ŠÃ[ ëWë‰ì (ZÇ!*
ƒpôãgzZg e !*
»o ˤ
/ZXì «™Åã«™ÅwŠgzZ
ÐvZ) »gzZ @WÅ T'Xì Lg #
Ö s Z‡o { z Â
{/Ô e „ H:gz Çìgpôƒ
 Ôy ˆ ZÔy ZZÔxsZ »kZ ǃpô
-Z) k ™Â @*
q
™7«™ ÅçW¤
/Z Ôƒk7,nz „ H Ôƒ
]Š ¬t J
-xŠ D% ÂÅ: È ¤
/Z Xì *
@Y ògâ Zg ‚Ð ~Ã$
+
ÃVÎ3,
Ìñƒ D%gzZÐN YƒÆw ‚} âô RX ¦g7
ðƒ ~Š ÅvZÅgŠ c*
akZXì CYƒ[ Zy

]Š ¬XÐ, %™NŠ
) Ï ñ Yƒgz$ âZ È Q:gz z™w EZ ™™Úq
-Z ÃÈ
X Çñ Y7n%tJ
-xŠ D%
Æ w ‚ ôZ q
-Z) ì –ä mvZ îG*9g ~â å ]|
~Š ÅvZ ?¶HzzXì n% » ~Ã$
+=) –äV,ZÔ¸ñ %
+

132

Ôì ~Š‰
Ü ¤ÅvävZÃ
 Ô H7w EZÉ
Ü ¤gzZÈ ðƒ
ga Èt1ì ~ŠÈ Ôì ~Š‰
Ü ¤ÅäXÆV\WÃy ¨
KZC
Ù
X @*
™7w EZÉ
Ü ¤gzZÈìga‰
Ü ¤tÔì
yŠ T)VƒHÆ3nvZzÐ wŠ› gŠ „¹ ] !*
-Z
q
]z' Å y ZZ \ W ˆƒ = ŠäX wŠ gzZ Å äXÃ
ÒgzZ {/z e) Ç ñY| (,Ú Z y ˆ Z gzZ y ZZ » \ WÔÐN Y0*
| (,ÐWÐ ƒ
 ~ 3 ZgÆvZ \ WÔÐ N Y {gú ƒ
 á Zz
I }i Âì ¸ Ôì Lg w Ñ ÷Ôì ¥ yp » yC
Ù èXÐ N Y
\ WÔì yp Z½ÅkZèYì Lg`{Ð kZkZg ‚Ôì CY
7n
ÛÁ
Cyp » ÕC
Ù pÔ B 8 yp »V î ÕÔyp »Vâ â g Z Ì
'ÂN Y 8 yp »kZì s ÜÆè%ÅvZé Zp Ô Õ Ôì
Å\ WÔ Ç}g eÐ \ WV ˜ Zg ‚XÐ N Yƒ b§ÅèÌ\ W
Æ wŠ › gŠ „ ¹ a kZ X Ç ñYƒ Za wŠ › gŠ Ô Çƒ W,Z ~ V Â!*
gzZ ª ã ˆ Z~ wŠ Ô , ™È ÅäXçW\ W)VƒHB‚
ã ZZ ‹z'pì {@W Z (,¹ «™ÅÃX Ïñ Yƒ Za ›
/ZXì Z (,HÌx ÅZpì @*
¤
ƒ¹ {@WXì Q~!$
+ÆkZ
X VßNŠÃq
-Z)ì @*
YAwŠ™NŠÃ@Xá™: ðÃC
٠ƒy‚W
k‹Å]ù™á k‹Å]g wävZ)ì –ä~i)´
tÐ ]Š „Åw ‚Vzg ZD
Ù Ôì x ÅZ Z (,Ht)k™[ ZÔ ~Š} Š
x ÅZ » kZ gzZ V » kZQ < wÅ äXÃ\ WÔ Q7Ú
Šp~!$
+Æ kZÆZ™«™ÅÃÐ VØÑ {Š%ä vZ X ¶ Š
q H ã ZZ ‹z'Xì vZ · Vp » zig WÈpX c*
Š } Š Ã] Z f KZ

133

ì*
@Y ïvZ Ôì *
@YïvZ Ôì *
@YïvZ™ VZ 1 Ï~hð?ì
èXì ÂH **
XÃ~¨ £ÆvZ î CQXÐ äXÆÃ
?ì 7ZŠÎ lt H ÂñY ï Cñ » Vzhz™¤
/Z ~!$
+Æß
u ¸ ?Ð q T ƒá Zz ähgŠp ?~9J (,ÃVÝy Z
Ôß XÃÃaÆvZÐ spÆvZ ~ ã Z ` WÐ kZ Ôƒá Zz
KZ · Vp » ÕÈpävZ XÐ N Y ï\¬vZ Ô \¬vZ Y "
á yS
Ôa Æ VØÑ à Zz ä% Ôa Æ VØÑ {Š% y Z Xì 3g Ã] Z f
Ð ä%gzZ !ƒ Dƒ xzøÐvZ a Æ VØÑ à Zz Ô( Ô äv
ÐdŠ 7Ãy Z ?ÐN Y%w ÇÆy ZZ
# ~9J (,„¬
KZ ‰
Ü z kZ XÐî Y0*
ÃvZ ÂД ` W ÇA 7`
Z ðÉ
Ü z kZ Â
{ z xÝ »vZXì 7xÝ »vZxÝ »ËÔÐdŠ:Ð ]Ð8
AŠ : ÌQ 1ì e Y ÃÚ Š gz Z ƒ y Z Ë Z
# )ì
òŠ W‚t X† v ¸Â Š
Hƒ J %
+t Á) Ht XÐ spÆv Z
ì x » »Vß ZzvZ ÈÐ { k
H‰
Ü zÆã Z ÐXì ])" Ôì
! î CG
?ì 8 Š 
Û » Âì CYƒ S%
+c*
ì*
@Yƒ J %
+Z
# Ì
Û »:gz
'.
ø Â?ÐÃðƒðAì 8 ŠÃ ·(,Åk'
,
,ð|Ô ~Š·Ôzy
Å ð|gzZ ~Š· Ôzy X c*
Š™w ¾ H  c*
Š hg~ k'
,,¤
/Z ä
g Z0
+Y ã !*
Û dŠ X z™wÅ v Ð VÝ~ ã Z Ô à ™¹x
Œ
ÆvZ ?Âz™7ã !*
Û‰
Œ
Ü zkZƒ} ‡Z
# ?Ôì CƒhZ Ågâ Y
X »k
,
½~÷[ Z'Ðî Yƒw=q
-Š 4,
æø å´ ðô ^³–øÂû ]ø Äô³nû Ûô³rø³eôX xÝÆvZY ¡
IZ}g ‚}g ø
Ù ªòÝÅvZÐ$C
C
Ù }g øZ®xÝÆvZë å´ ðô ]ˆø qû]ø Äônû Ûôrøeô

134

}g ø ÔÐVî 0*
B; }g ø ÔÐ y!*
i ~g ø ÔÐ V\W~g ø Ôƒ
Ô6,
V\WKZ ëgzZ VƒC
Ù ªg U*
WÆ òÝ ÅvZÐ { ¨f { ¨fÆ Ÿ
Âì **
%xzø¤
/ZX ,™Ç**
Ãyâ ‡ÆvZ6,
í!*
zC
Ù ªLZÔ6,
wŠ LZ
[x»¤
/Z pÔ,Š }Š yY KZ ~ ~Ã$
+\W)ì g (Z Ã\W
 dŠX î XÐ xø)ÃV\WgzZzg eÐ \¬vZ ƒ T e Ï0
ƒ
+
i
» \WÌÃV\WKZ ÔÐ g ,@*
Æ ¬}¾vZ c*
)z™Çvß
,@*
» ‡WxÝÔce **
ƒ ,@*
ƇWÃxÝX ÌÃwŠgzZÐN ¯ xÝ
È \¬vZXì @*
ƒCc*
Zwƒyâ 
Û ** 
gzZÔì @*
BCc*
x ÅZ {z ƒ
kZ \¬vZÔBŠ:Ã@ËÔBZ e:Ã6,xø**
)}Š}Š =ÂgzZ
}g ‚vZ Ôá ¯ CZÐ Øg KZgzZ}Š}Š =ÂÅkZ ÔÈ Å
ñâ 
Û ‚=ÂÅ vÐ Vƒk
Hx ÓgzZ ñâ 
Û ‚¿6,x ©Z
X ñYƒèZgЃ
 ëvZgzZ ñâ 
Û «ÃwŠ]z'ÅyZZgzZ
ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø
Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
ÑZz]| Š
H½Ã ¿Ð VÍßw ; »CgæˆÆi úÅ[f
ñ Ñp=~ w ; ÑZz]|™| 7,i úX¸ñ WaÆ]g c*

X c*
â
Û oÐ ] ZŠ "
á g Z LZgzZ

~w ; ÆCgæ[fˆ>

E
G
x ÅZ »Ãï
L …™

Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø
b§¾Â H ìx "
á ëL Ó$Z
# ä/ô äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
X(( Green) +¤
/Ôì @*
ƒ öW {! ÔìgŒ » x "
á X Zƒ ì

135

Z/ô) c*
#
Š™ Z9tzgzŠ™ =ÃVY±]gzpKZ ä VÇ|
7ìÂÏñY?
Ø ÐyZŠæÅvZgzZÐ,™„ó$
+ÂÐ,g*
$Wt ä g Ñ‚( Â}g*/ôZ
e
# pÔ ð¯ YZt ÔРÙ
\ WÅzmvZ -·} ZÔ Üûâô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô ØûÎö~Š| 7,
(Z) ë/ôX B™˜ÃVƒóKZ) £Š â 
Û Ð Vß Zz y ZZ
Ð s§kZ/ôZ
# Xì „gƒ wi **
ÌZ ÌZ e
$Wt) Zƒx¥
we Å\W) ¹Ð \ !*
V â LZ äVY± ‰g*Æ™{ ó˜
̬Š s§~g ø ä VrZ ! º
Û º
Û Âvß {z X ˆg »"
X ˆƒìñƒK k
B %Ð •
'
,
Å¿kZ¡gzZ7
1™wJ]Š ÞÈpgzZ , Š } Š 3Y KZ6,+ Š ä/ô ! { W
D™«6,x £Æ6Ã{ ógzZD Z ÄР䙘{ óvßëgzZ
D™xzøÊpÐvZ ! { W~!$
+Æ x £Æ ä{ 0*
[%
O Ô
X ðW7~ Vߊ }g ø ÌZ 7 Å + Š) Zƒ x¥Ð kZ X 
çWä TÔì »¾¬t)ƒx¥ ƒ~ wŠ¤
/Z ÑÅ\¬vZ
Å \¬vZ X ¿g Ýzg ~ ¡ { ( Ô 3g: Z
» Ýzg ~çWgzZ Å Za
~ŠÄg Ýzg ~ „ ()ì ?Š ~(,Xt Å {C
Ù ‡‹gŠgzZ Ñ
ht ÃvZ HX c*
Š »y D¬Q gzZ ì Š §~ Ýzg gzZ „ (²
çWä TX } ™: Ç**
¬0ÆçWgzZ} ŠçW)ì 7Ýq
y ZZ \ WÅzmvZ -·} Z) HÇ**
¬aÆçWä kZ ð¯
E
458E
ËÔîG
0E
Z ËÔxø**
ËgzZ , ™«™ÅçWKZ) £Š â 
Û Ð Vß Zz
kZ Ô BŠ: ÃÕY Å ËÔ!{ ÅËÔe Å ËÔV â Å ËÔÇÅ
Åy Z ÔV â Åy Z ÔÇÅy Z Ô ~ç Åy Z¤
/Z Ô i !*
Êpvß)a

136

„z Âä ë:X ǃx¥Z'
,ÌÃy Z ÂAŠ ðÃÃÕYÅy ZgzZ!{
ËZ
# ?Xì ._Æ>
Ø e ~g v Ôƒ T e ? c*
Š™wi **
¬
gâ Y)ì ] !*
HÔì ; gNŠÃ ?vZ) CW7xѻƒ Ù ŠÃ
ä TèÑqƒ Ù Šƒ T e V ˜ Ôƒ Dg Z *Ï0
+
iÐ b§Å
}ëV ˜ XdŠ: V ¹ÔdŠ V ¹)ì y â ‡ »ÏZì ð¯çW
S0
+ZçW~g vë:gzdŠ #
Ö V ; z , Š™ IëV ˜ gzZdŠ V ; z
~Ã$
+ðà î CX gŠ ‡6,ä™gâ" ÃçW~g vÔgŠ ‡6,ä™
NŠ Q H ?ǃ HQ Âá ávZ Ýzg ÅçWÅ kZ gzZ }™
wŠ›gŠXƒñƒ¶gp{Š%úÆVØÑ{Š%X zg eÐvZXì Y
Æ™[ Zy

ÃÔØhg: ÃvZ§{ Å VØÑ {Š%y Z) VƒHÐ
»)Æ kZ ñZÎÐî 0*
7¼ Ð ãâ 
Û **
X < : nZg **
ÃvZ
sÜgÔ ¬Š ÃlÑ {Š%)aÎ ÂÌt X Ç ñ Yc*
Š Éy â 
Û **
»vZ
t gzZ c*
Š hgÃÇ{0
+
i kZ§{ Å {Š%  1™ÌÝq 7„ ¬Š
ß™„ ` W ÂÐ Vƒ »ÆvÉgzZÐ , %À ?7c* 
} Š%
dŠÃvZ ÔdŠ #
Ö ÃîŠ ® ÅVØÑ{Š%y ZX ñƒ}%)
gzZì @*
™ Za ÃV î XVzhz™)ì w ) ïE
L 8™ HÔ @H{ z)
g ZG 0*
Ô ¹!*
Xì ã ÃŒ»V î Xy Z)ñYƒx¥) @*
ì ꊙ +
Êp™ƒ |
# z
Û Ð VØÑ y Z Z®Xì »vZ ŒÑZz #gå gzZ
)ŠHÌ{ zƒ Ù ŠÐ VzÃðƒ ðAÃXèYz™: ?f
c*
6,^g7JZ z” ì e ß X ä
/Z gzZ ì lç$
+e
$. ðÃ
Za g ‡zgzZ ] ³~g v~ wŠÆ V Âgúy Z Â6,^g7JZ ^”
Û
~g ø vßá Zz äg eÐ Z}
.Ôvßá ZzvZt) ÇñYƒ

137

} (,} (,a Æ Ú Š Ã]gß~g ø) Z
# Ù Š 7Ã]gß
Xì CY-w ZgÅVƒ"
á Š !*

t
Û »]¯¹!*
gzZ]¯ã Ã

„Ä { Zp~çV xˆÆw ‚ÏZ, äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
Dg â 7xŠgzZÙ ŠS
-S
-Ôx>: xŠxh
+ŠS
-S
-1Vƒ@
C ëw qÈ !*
,
)
gzZ Lg7xŠ »äg âèY
u { ß Z e 6,¶Š h
e
u0* › z™
X ÏN Yƒu {…~g ‚Xì ÑZz äW (ZyŠq
-Zß™'
~Š "
áq
-Z ~ yß ŠñV Œ ‰
Ü z kZ ä „
 zŠ q
-Z}g ø
Æ y Z ä ~ Â Æ w ‚yz!*
ŠpgzZì Å/Åw ‚æ Å
C ) åc*
¯Äq
-Z~yß0
G
G
ì‚
rg ÇÃ I ï
L ¢ ¤ pì I ¼{ z
ì‚
rg `Zz I 1 Ý ª ì p¤
/Z
zŠ ä VrZ a kZ ¸ g6Ð zz Å ÏŠ6," gzZ wj â Æ yß
{ zgzZ å; g} Š űKZ òŠ Wq
-Z~ ÷Š@ ÃëpX B™V c*
Š"
á
ä ~X c*
Š™g ï Z ä ~1σ]gzpÌÅ±Ô å]gzp J %
+
>~ Âà ™~Š "
á t ä ~¤
/Z Xì m,³#
Ö }
.Å+ ŠÃí) ¹
ìŠ
Hƒ c*
JZ eÃd
WÆ\ W)Ðî W?) ÇVƒ; g ‹] !*
Å+ Š~
XÐB áÃx » kZÐ ë\ W ÂØY™á V ; Æ ËZ e ÃkZ 
~iÔ~jV H±y Z â¤
/ZXì m,³x »¸Ãë[ Z

138

ì {'
× tèYX \¬vZ Y "
á y Z ÇVzŠ™ ( Reject) ~ ÌA
$
)ß™[ ZX 7éðûkZ »®
)"
á Z Å+ ŠÔ »„Ô »™fÆ\¬vZ
Æ{'
× kZÔ ñY ~Š™y !*
Û Âƒ¤
Œ
/Z ÌÔ c*
W¹H= ‰
Ü z kZ
X 77ðÃÅ Ât ‚

[Š Z »vZI Z

» Vß Zz ä™vvZ ä ~) c*
â
Û ämvZ îG*9g ~â å]|
ÆÝË{z { ZpÅ7! Š Z" ~ y"
á ÅyZ Lì H[Š Zå
ÆyZì @*
™vZvZ ÌpÔVƒ} Y[p Üï} Q~²Vƒ
@*
g e ~ Ð Vß Zz ä™vZvZ X Vƒ‚
rg lñ{ y!*
i~ ~ }g !*
a“
 {z äY:6,Vß Zzh
e x **
CZXì x **
Z (,¹ x **
»yZ)Vƒ
X ,Š â 
Û ê»e
$Z@gzZ,Š â 
Û s çÃVî æÅyZgzZ,Š â 
Û

Ýq »u|

Xì Á
Cyp »V î ÕKZÝq »u| äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
é ZpKZ Ô n
pg èZgÃvZ Ô Ã
W yp »V î Õx ZwKZ vß

ÐO]
.{ z n
pgÐWÃ Ÿg ÅvZgzZ ï Š w Z e 1 øL F
¿TX èÆ3 ZgÆvZ „zXì CWÒpÅvZDg *
Wè3 Zg »vZ Ôì 7èÔì ~&

× ß Ôì { è{ zƒ:,jt Ã

/
Ù Ãé Zp~'
C
,ÅÑÔzŠ™ú6,Ñ™5$ZŠ Ôì @*
ƒðÐ
gzZÐB 8 yp Z¾ëÑ} Z Ôì ¥ ypè‰)zŠÈÔz™~g7
} n~ wŠgzZ *
*™“
 ZŠ'
,§~ «™ÅÃ?ì HV â g Z Èp

139

zŠt~ u|Ô ¢
8: ¯Æ™Š c*
ÃVƒk
HÆ èâ Ô**
å : ]Ñì
$Ñz%ÔYƒ7à z{z7‚«™tÃTë Z ~(,
e
,q
X$
Ë ƒ7¦e
$ÑzB‚Æãâ 
Û **
ÅvZèYÅ:/¤
/Z Ç}%Æ
ãß»gàÎìÔƒTgV¹ Y7ä~Ôc*
Wk0*
}÷¿q
-Z
C ) ¹Äq
-Zä~QXxg:~ãß»ø**
dŠ) ¹ä~X~
ì Ã § à » vZ „ z º
"Z
@ƒ 7ø**
* 
» VÝÆ *Š
òŠ WÐ kZgzZì *
@Y Hi¸ V Œ }g ø Ôì Âp6,¸
Š
HïvZ~!$
+ÆkZgzZ 1VZ §‚ Z hðXì á
CÑZzvZ ~¢¹
à ™˜Ã™NŠ @*
WÃ]gúˤ
/Z Ô ð¸VYXì 7ZŠÎ lt H
'

,Å«™ÅÃ\¬vZ™á y Y SŠ W ?‰%Ð y Y H Â
*™ (Zì yÃÔì V ¹]g ˆ+Z Ôì @*
™ «y YÎ~ y YÐ
~Ã$
+ðÃVƒHvZz Âñ YÁ~|¤
/Z {'
× »äXÃX ´ â
Xì ~Š ävZÈ Ôz™È'Ô ñ Y0*
{'
× »äXä
/Z} ™:

zzÅòzøÐ b & S

ƒ:b&ZÅkZgzZìgB‚ÆvZIZ äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
Xì@*
™{k
H™¾¾gzZ@*
h Â7Ã6^‹÷ZpKZ{z)ì?Št

"
i Wì
LG
Û
E

w ‚!Î !dŠXì)ðŠ„
 Š'
,ii W äÒ ^m^Ú†³Ê ^³…]
G
Xì ; g™ ZÆZg gz¥ª6,ÿ&LÆkZX Š
HƒÔ¬¿q
-Z6,ƱÆ

140

¹ä kZgzZ c*
W{ z A
$‰ƒCw !*
ÔŠ
Hƒ » w ‚ k- Z
# »±„z
Zg gz¥ª[ Z¸D™ ¹aÆä™ ZÆ6,í\ WZg g z¥ª)
: ¥ªÔ £Š } Š ¥ª ÂÃ} Š: Zg g Ô £Š } Š „z¼ »
»V Â7{g !*
Ôì Z (,
_Ôì Åš
/À` WèY £Š} Š Zg g ÂÃ} Š
H ÂZg g ~ [ Z) ¹ä Ô¬ *Š ÂX Vƒ **
**
»VÎZââÔVƒ ZŠ ZŠ
; g Wg g™NŠÃèY ¹ ?VY ¹ä kZX Y} Š 7ÌZg gß W
I
Ôì H ~i W þL i“Ôì C ß Q **
ƒ ZÆ6,y Z , q ã Ã ÂXì
™NŠÃűÅw ‚{gG„, ZXì 6J¢DÚ ZgzZ6ß QÔ °¸ç
Ô Ï ñWƃ Å w ‚ ÏZ { z Z
# pì „g -w Zg Å Vƒ"
á Š !*
;gz Z ì „gË w Zg Ðìgz Z –u **
Ô ðƒ šŠg0
+Z @W
[ Z ! î CÔì ZƒÎ*»{g Š
Hä7 gzZì ðƒu#Ôì ~B;
DÚZ¿{ zXì ÑZz äƒx Zt »ŒÂ?ÅVƒ"
á Š !*
ÏÏ w Zg
DÚZ Ôò Z ¸ÑZ Î Å =Xì @*
%6,ã Ã èE
L j8 ì −hZ ée
Çg:Ã6,x ZgzZW{ zÇgÃ6,x Z Xì |x Z p°
+L6,Tì ¹!*
vZgzZ Ôì s ¸z" ò Z ¸ÑZ Î Ôì s ¸z" { z
X W„á Zz䙛Р\¬vZ Z®7
=¬Ð ƒ
 6,kZ Hy Ò ä ~¼ !vZ } Z)z™ ¬Š
ÔÃ V2zŠ ƒ
 }÷gzZ Å ä™ ¿Øâ 
Û « È Ô £Š =Â
~wŠ}÷›KZgzZ £Š =ÂóÆy ZgzZó}÷
w Z e {Š c*
iâZ~wŠÆ³}÷gzZ~wŠÆV2zŠ}÷gzZ
ì q H«™ÅÃÔ ñ Yƒ y ‚ W *
*™¿6,¬C
Ù Æ \ W)ØŠ
=ÂÅ ¿Ôá ¯ CZ ™ â 
Û [_
.…X ñYƒ y ‚ WÌbŠ y Y

141

} Š™y ‚ WÇ!*
«™ÅV\Wp6,™m{gzZ} Š â 
Û«
X }WÔ}Š™y‚W**
XçWgzZ}Š™Ât‚ÆVÝÜÅçWgzZ
ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø
Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô

EEÅ
ßiz',Y â2002 s6,ZB 20._| 1â423 ç«‹. Z#B8

»Vß Zz ä M aÆ]g c*
i ÅÑZz ]|ˆÆ[f` M
~w ; } (,
Æ] aZ îG`gæ¸òŠ Mg ZD
Ù zŠ ã½å{Š c*
i¹…
ÑZz]|6,„
 ZpgŠ År
# ™b÷- **
ÑñakZ¸M
h7
Cg!
] ZŠ "
á g ZÆ ÑZz ]|J
-‚| l,e ã½gzZ ‰ á p=gâåLE
ÀF,
~ ~ m,ôZ r
# ™Ü**
/Zgµ**
Ññ~ y xgŠ Xìg ~g Y
Xìg D â 
Û

EEÅ
g Z ÂZiz'
,Y â2002 s6,
ZB 21._| 1â423 ç«‹. Z#B 9
G
G
ðï
L ¢10g e ug 0*
gŠ >

YE4H
_
¾
8
i
,` M
ïE
L ÑZz ]|X åÄ» ZzgaÆ æ 5G5 Zg Z ÂZ iz'
§~( Botonical Garden) Æ 0g e ˆ Æ ò w©
g0
+ZÆ ug 0*
X å … Z (,¹ » + ],Zi V ˜ ‰ á p=aÆ
) c*
â
Û är
# ™b÷- **
Ññ]|X¸ òŠ M g ZD
Ù q
-Z ã½
X c*
M 7~Ú Š L…Z (,
Ú Z »Vâ ›~ug 0*
~õg @*
Å0g e
òŠ ok
,
Š ¼ }g –Æ O%Z r
# ™ Ý°Z Y Mƒq
x3,
6,Tñƒ â 
Û p=6,Ï™{Š x Zg M kŠZ ]|ˆ Æ äâ 
Û
Y
~ ÌñÔ Š
HÖ … Zg7 6,Vl‡t ‚gzZ ¸ ‰ ØŠ Î } åO´
X ¶§x3,
ÌZƒgzZ ¶5g ZÎp

142

ô=Åg
$u0Æp°6,
ì

:ì ~u 0*
$u äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
g
—äô fô×ûÎø oûÊô áö^ÛømûŸô û] ^eø …ø äô ãôqûæø oûÊô àöÚô ©ûÛöÖû] |ø‚ôÚö ]ƒø]ôü
DPLMV&m‚vÖ] ÜÎ… (MVt (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

kZèaXì *
@Y| (,y ZZ »kZ Âì CYÅp°Åï» èE
L !ñZ
#
{ z X ì Cƒ ¹F,
~ y ZZÆ kZÐ p° Âì @*
ƒ ï» y ZZ »
{"
á }÷X &7p°KZ Ôì &p°ÅvZÃp°KZ
g e sÜÅp°) å c*
â
Û ämvZ îG*9g ~gjY r
# ™DZ†
X m{aÆvZ Vzg e gzZ ì 7nðÃ, v0*
Ô9
ÅvZ {È ( 2)X } ™p°Å}È {È ( 1)X t 9Åp°
p°KZŠpvZ ( 4 )X } ™p°Å}È vZ ( 3)X } ™p°
X m{aÆvZ=°ƒ
 àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø ²
ô ô ‚ö³Ûû³vø³Öû]øX }™
X ì p°Åg ð{ z~ÝZ Âñ Y Åp°Å@'
,
Æg ðˤ
/Z
{ Zz)Ñ % Y @'
,ðä
/Z X ëg ðÃá Zz ä¯ @'
,Æ è
› gzZ x { a ÏZ Xì ‰
Ü ×ÅkZt Âì „g Y Åp°~÷
ƒ60
+Z¤
/ZX D Y wYÐ p°KZ { z sg ¬)Ô vß
: p°Å y Z t ‚Æ VÁZ ÂÐ N Y wY b§Åñ¢)
]ƒø]ô)ì ~ u 0*
$ua ÏZXì 7IÇp°p}™
g
p°ÅðñZ
# ) äô fô×ûÎø oûÊô áö^ÛømûŸô ]û ^eø …ø äô ãôqûæø oûÊô àöÚô ©ûÛöÖû] |ø‚ô³Úö
Ðø×ô ³›û]ö ]ƒø]ô Ðö³×ø³_û³Ûö³Öû]ø èYì ï» èE
L !ñŠ Z%Ð ðñgzZì CYÅ
@*
ƒï»›
Û »kZŠZ%ÂñYà1ÇqðÃZ
# ØöÚô ^ÓøÖû] -ö †û ËøÖû] äô ³eô -ö ]†ø ³mö

143

ì @*
ƒ {Z
+ÃÉ @*
ƒ 7g¢Ð p°Ãï» èE
L !ñ) Zƒ x¥X ì
ì „gƒ 7p°~÷t)ì &{ z Ôì *
@Y| (,y ZZ » kZgz Z
gzZ ]g ›KZÃkZXì c*
¯ = ä Tì „gƒ p°Å \¬vZ
vZ -g—ÂCƒIÇp°¤
/ZXì @*
Y| (,
g Z »ÑÅvZ
X ì @*
ƒ†ŸZ ~ yZZÆðñÐ p°) D â 
Û : Åzm \¬
t Zg ø)ì Åp°~V5ÅŠ¤
/"
á ëÑLZ ä'
,
» Z} (,} (,
s¹ Ôì 9f Z (,Ôì ëѹ Ôì DïE
á â Š¤
/"
á
L Ť+4vZY "
p°ðÃ6,ì}g vZ
# )ì ~ g
$u ~uzŠ q
-ZgzZ {)zì
Š *Z Z
# ) ¬Š Lä \ M H ÂX zŠ wZ e è~ìÆkZ Â}™
™Ñè~c*
7,
gzZƒÎä™lˆèŠ¤
/"
á {zÂÅp°ÅŠ¤
/"
á Ëä
X ÇVß Z eè~ìÆ\ M~ÔßÅìYŠ *Z)ƒ¹ÐŠ *Z
ßÑ ì ‘ ´ q
-Z ~ c Z™X Š
HM Š c*
[q
-Z 6,% Åì
-ZgzZ å; g Ö
q
@ZzŠ Å òŠ M q
-Z) ¬Š äy òq
-ZV ; zX E
Ô Dðe uš ½yŠ ë) eÎä kZ Xa¾9zg Î~‚
Ìëg Z® X9zg kŠ ~ yŠ }g ‚ Â D · Ä yp
¹gzZ BÄg~”™ ¯ V c*
7,k- ÅÄ Zg ä kZX Bâ i M ë
ì c*
7,q
-Z Å9zgzŠX Y{g7 q
-ZÔì ZzŠ ÅVz c*
7,t)
3ŸÀÉq
-Z z X à Zz äÑŠ ] Ð Vz
Åê ã ZzèòŠ M Æ íE
Å9zg zŠgzZ ‰ M ~6Æ y ò Ì{ z X¸ } 9ñƒ ñ Î
3ŸÀÉÂ Š
ä ~) c*
M w ìÃr
# ™á Zz íE
Hƒ »…Z
# X à á c*
7,
) Y7 ™ñÃy ò gzZ} hzŠ { z Ô7„ Y7 Âw EZ T § » kZ
Ô } Y 7ÌÚ Z ?) ¹ä kZX ì H)zŠ C Âw EZ ïG
ÅkZ
L 3µF,
E

144

’ â (Z ÔßÅì » kZQ Ôzñà }g Z Xƒ òŠ M s ¸z " =
ÌQX zŠ w Z e ~ìÆ kZ c*
7,Â} Š wÅìZ
# XßÅ ( ¬Zñ)
»x Zw„, ZX ì ©
8)f ëÔ Ç}g â ëÔ ƒ Ñk0*
}g ø Â}%:¤
/Z
Xì ©
8~hðëBzgzŠ
ì Wz ¹ ¬» kZX ì 7IÇ**
™p°6,ì Â
D™] !*
Å °¸z" =ßÔwŠ ßÔÃßX 7Bvßp
ŠpX ì Å p°Å V Ig L Z ä '
,» Z } (,} (,èÑ q 
]|iŠ q
-ZX ðâ 
Û p°Å/ôÄ ä Åzm\¬vZ -g—
\¬vZ -Ý ¬§ zu c*
â
Û aÆÅ \¬vZ èg m‡z ! Z 0ZÄ
}÷ðÃñ ÑÔVñâ }÷Ä)¸VñâƸgÆÅzm
ä Tzg â Ã
Û » kZ gzZ ß¾t Ä) c*
â
Û gzZ ! Vñâ CZ 6Vñâ
Z 7,¤
/Ð x Z PŠ 
Û » { z  1: ¶
Kä VrZ X ì 3g °wŠ » Vâ ›
åü „öqô]çø Þø lû‚øeø oj#uø } 7,|ÅzmvZ -g—X ˆÁ
9ÅkZgzZ
\ M Åm‡z ! Z0ZÄ]|gzZIÁ³h Z e Å\ M)J
-V Œ
: ðâ 
Û ¬ŠgzZ @*
™7æ¾ »Ä}÷) ðâ 
Û p°ä
—Xäiøçø Âû -ø gûqô]øæø XäÛøãû ‰ø -û ‚ôù‰ø Ü$ ãö ×# Ö]øü
DORRPPV&m‚vÖ] ÜÎ… (TVt (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

Åy ZÐzz kZ/ôç Oâ 
Û wJ ¬Š ÅkZgzZ â 
Û 9: ¶
K»kZ !vZ c*
\¬vZ -g—èY¸ D Z™N ¬Š Ð y ZgzZ¸ D™p°
X ðâ 
Û ¬Š Åäƒ] Zú−Z_|Æy Z äÅzm
vZ èg "
$U*
0y éhO 8]|~¨ £ÆVz
Û » b§ÏZ
:~Š ¬™gzZvZY "
á â c*
â
Û ä\ M Âñ‹g ÃZ äÅ\¬

145

— Œô‚öÏöÖû] |ôæû †ö eô åü ‚ûmùô ]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø™

DPOP&m‚vÖ] ÜÎ… (‚rŠÛÖ] oÊ †Ã5Ö] h^e (MVt (p…^ífÖ] xnv‘E
Y #~ g
$Š q ZX â 
Û Šæ Å y Z=g f Æ x?Zm Lƒ !vZ } Z
~íqÆpÑ > ½X =°Å/ôÄ}uzŠgzZ + ”Zg
Xì Zƒ–ƒ
 ~w Y æLOÇZYæ ZgzZ
ðkŠaÆKDðq
-Z ªh
+!*
=ð{Š Zg Dðq
)Bvßx ¬ì 7t È »% Z e è~ìXce=
)ì ~ V1Â ~(,bÑÅg
$ukZX ì IÇ**
™p°6,ì
ðà »V¶°Åy Z D™Ýqw â c*
œ~EŠÆ™p°vß
õÉ , Z ªZzë)õ:¼ÃLZÐ p°Å}uzŠÔß: W,Z
Åy Zt)õÂ} ™p°Z (,ðÃXì „gƒ p°ÅvZ ƒ
)
Ð kZ Â} ™aÆ {)z w â {Z
+à ~EŠ LZ p° gzZì ¬Š
X ~Šw Z e èä?~ìÆkZ c*
Í ÂzŠx ÅZ ðÃÃkZ: Ôƒ: W,M

x ÅZ‰Æò ¾

T evß\ M H) C] !*
-Z äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
q
: ÂðÃ) T e HgzZ ?N Yƒ y ‚ M x »ƒ
 }g ø)
) T e \ M H}ŠgzZ N Y òÐ ÂC
Ù gzZ ñ M 7
n²ä … ?ƒ: Ìy áz y ‚Ã\ M V ˜)A Ð(+Z ~izg
< g (Z ò ¾ Â T e t ¤
/Z) c*
â
Û Â T e gz¢) H
:ì g â 
Û \¬vZÔ H7~tX £Š hgÃVƒk
H
—]÷†Šûmö å´†ôÚû ]ø àûÚô äü Öø ØûÃø rûmø ²
ø ] Ðôj$m$ àûÚø æø ü
DPVkmb (Ñ¡› é…ç‰E

146

:gzZì ꊙ ã‚ M ~Vñ»ÆkZvZì @*
™g (Z ò ¾
— ^÷q†ø íûÚø äü Öø ØûÃø rûmø ²
ø ] Ðôj$m$ àûÚø æø ü
DNVkmb (Ñ¡› é…ç‰E

` %Ð ã.6,gzZ ÂC
Ù aÆ kZ \¬vZì ÇÐ Vƒk
H
:gzZï Šw ïÐ ÂC
Ù gzZï Š â 
Û «(Exit)
—göŠôjøvûmø Ÿø &önû uø àûÚô XäÎû‡ö †û møæø ü
DOVkmb (Ñ¡› é…ç‰E

7Ìy áz ëz » kZÐ V ˜ ï Š ~izgÐ(+ZÃsgzZ
X @*
ƒ
Hƒ 7Â{ k
Š
HðÃ)aÎ Âñ M 7ÂðÃZ
# a kZ
wÍÔ]gß \vß} (,} (,ì { k
H»ç M ~: â i kS îS 
 vß Á¹ XvZ Y "
á â ÆäOS 2~ { k
HkZ ñƒ n
pg 8 I
Â@*
ƒ{ k
Hà ©t¤
/ZX B{ k
Hà ©ÃkZèY“Ð ~Ã$
+
vZ -Ý ¬§ zugzZ D™: wi **
¬» Üûâô …ô^’øeû ]ø àû³Úô ]çû ³–% ³Çö³mø\¬vZ
¬Š$
+ÅÒÃgàgzZø**
gzZ D â Û: **
¯ »V\ M ÃkZ Åzm\¬
7[ Zy
ÌÃq
-Z) ß™ {Š Zg Z gzZ ß™/ÂÐ ` M ' X ï Š :
$ZŠ XÐ BŠ 7ÃË]gúy ›c*
ƒ ]gút™ÔÐ, ™
1ÃkZ¤
/ZXÐB 8 yp Z¾ëÝ ªÑ} Z)¼Ð Ñ™5
\ M Ð 1 ÅÔŠ ! C Xì ÔŠ ÑèYzŠ äƒ Âì Cƒ 
D Yg e \ M ƒ ; g Z—gzZƒ lpÔŠ¤
/Z ?7c* 
Dƒ lp
Dƒ lp\ M ƒ ; gzggzZƒâÔŠgzZì Ñ»~ w ZŠ¼gz¢)
\¬vZ -g—Xì YZ „ **
zg »ÔŠ) ƒ Yƒlp Âñ zgÑX 

147

ÌÎÃkZXì ~U}g vÔŠ Z (,Ð ƒ
 ) c*
â
Û ä Åzm
t X BVY 1 KZ \ M Ã1 ÅÑX zŠ 䃃 1
Ð 1TXì „gƒÃÔŠÆ\ M ì „gƒ 71Ã\ M
7¼ 1 ðÃ~¨ £ÆvZ Ôì 1 ug I { z ñY ïvZ
XÐ äXÃì MvZß™[pÔÐ äXÃì MvZXì
: ÃvZ Æ ™[ Zy
Ã) Vƒ HÐ wŠ ŠgŠ ÔVƒ HQ
ÃlÑ {Š%)aÎÔ <: nZg **
ÃvZ§{ ÅVØÑ {Š%y Z Ô hg
X 1áÃ{Š%~!$
+ÆvZ ?c*
0*
HgzZ c*
Å H ! { M X Z hgÃvZgzZ ¬Š
` MÐ , %À XÐ N Yƒ »Æ7É ?7c* 
{Š%ƒ
t
)dŠ #
Ö ÃîŠ ® ÅVØÑ {Š%y Z X ñƒ}%)ß™„
Ôì w Zzi ÑÔìg ZG 0*
Œ»kZÔì @H)dŠÃvZÔì èg ¬
Á) gzZ ãÃ) èE
L j8Æ vZ Ôì MÃÏ QvZ pì ÑZz #gå
ÃÐ VÝy ZÐ spÆvZì @*
ƒÃwŠ Ï Q uZgŠ S »w Zzi Ñ
Š c*
Xì {°z» ä´fô×ûÎø oûÊô äü iøæø ¡uø ø ‚örô³mø6,oûjô Êø^íøÚø ^ãø Òø†ø iø àû³Úø ì @*
X
y ZèYì @*
ƒ §h
+”Ôì CY ^ Izig M ÅwŠÐ äXÃ)Åg
~!$
+ÆähgÃkZ Âì ¿g ä „vZ ægzZ Œ~ VÝ
»‚³r³mÔЃ Y0*
ôègzZk‹~g ø?) c*
Š} ŠÃu 0*
‹ Z f KZ
'!*
à ìt X ǃŠñvZ ~ wŠ}g vgzZЃ]
.Zz ?) c*
â
ÛÂ
G
$ 7] G
45©G
4OƒE
Åzm\¬vZ -Ý ¬§ zut X ] G
G
é5E
é5E
t Ô 7
kCÃ]z'ÅkZgzZЃ 0*
ŠñÃvZdŠÆ™¿Xì Š "
á gZ »
¿g ã ‚ M Åx »C
Ù ~ ò ¾ä \¬vZ ԔРVƒk
HZ®XÐz™
Xì 3g[ ˆ" tiggzZì ¿g ~gzŠ Ťz] )gzZì

148

g!
+
Š
ì xzFzxi Ñ ö gzZÌZ »vZ

YE4H
5_ZˆÆ¸** 
Zzg æ¾5G
èY ðƒ3ZzÐ ug 0*
ˆÆkZ
~ {# LZ~CgæÆr
# ™b÷- **
ÑñÔ ÑZz ]|X åÄ»
ä VÍßXì V ¹÷) c*
â
Û ÔÃszZ ¶Zg ¢ZgzZ ñÑp=
; g Y 1 x **
Zg v)Ã÷ ƒ š ) c*
â
Û Xì ~ {# }uzŠ) H n²
g!
»vZ) c*
â
Û QX T
$¸ ö+Š ¢q ÌZ Xì
»yZ V˜)ì Zg\ (Zx **
g!
)7~gz¢aÆgzZË{z´ÆvZXì@*
ƒzÌö+Š ì @*
ƒÌZ
g+Š !
g+Š !
x **
»vZ sÜpƒ: ö gzZƒÌZ)ì eXƒxiÑ ö B‚ÆÌZ
g!
Xì @*
ƒŠñV ; zvZßx **
»vZÌV˜Xì@*
ƒzÌö+Š)ì
Æ^kZÆi
Û Z ! † ðW J M ñ h ‚ˆ Ƹ**
# ™ ð(e Š- [ »ÑÆ r
r
# ™?Z† **
Ññ]|¦ZŠ
YE4H
5_ZàÆ
Ær
# ™Š- d

Û ÆW kŠgzZ ðƒ ZzgaÆ æ¾5G
ä ÑZz ]|J
-Y (Ð [fgzZ [fÐ )Ô ðƒæ M 6,y k
X ðâ 
Û>

EEÅ
g Z ÂZiz',Y â2002 s6,ZB 21._| 1â423 ç«‹. Z#B 10‘

Y 4H
¾æ5E
G5_Zr
# ™ð(eŠ- [ »yk',[fˆ>

Å
ö:WX ZƒZ±

~ â å **
Ññ#
Ö Ñ Zœ]| äÒ ^³m^³Ú†³Ê ^³…]
Ý ª{ zƒ ) {'
× » 3~ „ *Š ÃT) c*
â
Û Š"
á g Z ämvZ îG*9g
I
2 ~ GÆ Å±Ë c*
Š çM'R ËgzZ ñ Yƒ ~`
~ ~i W þL i“

149

I
Å
Ìt y ¨
KZ gz Z ì ö:WX Z ƒ Z± ~i W þL i“) c*
â
Û a kZ X ñ Yƒ
0!*
Z **
**
{zZ
# Xì ÑZz äƒ1Z **
**
À{ zì »± ` M) øÎ7
мРkZ ?ÌA
$HÐ}**
**
ÃkZa L gLgÔ Çñ Y
'Ô @*M 7w ì » wÃy ¨
KZ)ì k\Z ?Vƒ Ô¬6,?~)
ÏZXì @*
“aÆL
Þ gzZì @*
:aÆ .
Á
Þ Xì @*
ƒ w ì ».
Þ
kZì HQÔì à Zz äƒV â Z ã **
{ z Âì ]gzpűðä
/Z b§
Ôì ÑZz äƒ !*
Z **
**
»±XÐj3›ìÃV â Z ã**
HQ Ô Çìg .
Þ ‡
V ¹QXì à Zz äƒV â Z ~Š ZŠgzZV â Z ã **
űÔì ÑZz äƒ !*
Z ZŠ ZŠ
C ™áìÑ» CZЃ Y
I!
ðƒ ã ¾ ÿL 5 Æ Ì #
ðƒ ã **ðà Zƒ **
**ðÃ
ðƒ ~C¨
 ¸? Vß !*
Æy Z
ðƒ ~Š ZŠ ðà Zƒ ZŠ ZŠ ðÃ
{Ò M pì {'
× Â׉
Ü z kZ Ô Çƒ H{Ò M)ÅgÃ6,wakZ
I
Å
Å
ì M ö:WX ZƒZ±×Ãi WþL ^¬Xì [ Z±Ì×gzZì ö:WX ZƒZ± Â
9L
*
@Y èEŸF
ÌyjÔ C M 7Ì’Ôì Lg P~ ÏZ Ôì Lg è G,
)
C ìÄq
-Z Z÷Xì
Œ Å~ r â Š g ? wŠ } h‰
L ß H }'
× Æ ~i W G ƒ C
I
] ³Ì~ *ŠgzZì Lg [ Z±‰
Ü zC
Ù 6,wŠÆi WþL ^¬
vZ)ªi WgzZ D Y ñ VZ DÆV < ¬ÆvZX Q7
Æ vZ X ì t
Û H Ô D Y }g â D ? uÆ V < ¬ Æ

150

c ÎwŠÐvZ)gzZì &]Š XKZ ¿C
*
Ù **
VZ DÆV < ¬
Š
H^Ø ÃVǸ c*
\ !*
V â Æ kZgzZРűËÐƱË
?ì ÒÁHtXÐ, g â D6,
uÆkZ

ÄÑZzäÑŠ] Ð ~i WèE
L j8

Æ*`
Âå; gƒ^ »M%Z Z÷ äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
„ ¹ Ô cØ„ ¹ Ôui **
„ ¹ űq
-Z 6,^g7JZ ^”
Û
LÔ‰ƒ y .6,[ x Z } g ø) ~Š îÄ M gŠ kZ ä kZ×$
+
X C3› ùgzZ CY™&
× Q C™] !*
™ 5ìÐì™ M ]gz¢"
dŠpð7,Ä Z÷Æ™Èç M gzZ #
Ö „dŠÃkZ) ¹ä ~
gzZ u 0*
ÈMŒ
Û {Z
+à ðÃÔì CYƒ [ Zy
=ˆÆÚ ŠèY #
Ö
ILG
"u
:c*
â
Û äÅzm\¬vZ -g—X Çã7»u 0*
ì
—îÖ] à$ Òö ]‚øuû]ô àûÚô Ýô‡ô^vøÖû] Øôqö†$ Ö] gùô ×öÖô gøâø ƒû]ø àõmû-ô æ$ ØõÏûÂø lô^’øÎô ^Þ$ àûÚô kömû*]…ø ^Úø ™
DÝç’Ö] ˜nvÖ] Õ†i h^e (˜nvÖ] h^jÒ (PPV” (MVt (p…^ífÖ] xnv‘E

Ú ŠgzZ îŠ Z h Q=ÅVß Zz =~g7 1 Å=SŠ M 'gú
¹ä ~ Âì Á{ zá™{ k
H ÂÏìg 7#
Ö s„=Z

{Z
+à »ÄÐ Ú Š Ôð7,Ät Z÷Æ™È ç M gzZ #
Ö dŠOŠ Q)
aÆt Zè çðÃÄZ÷Xì »x »} (,Ôß™Š c*
Ä{ zX ǃ 7
C ì aÆb & S Ôì 7
Í Ð ú ]ñ Ð Ð M
ð c M ™ Ð ~¢ ÷ } Z
Ì»Vñw q¸gzZÍÐúgzZì À
_]ñÐÐ MÆV Âgú
Æb ïä \ M Ô Š
H%C
Ù Ø}$
Ë ƒw '‰
Ü z Ë Â'gúgzZì

151


H0x »gzZ Š
HƒwJz[ XZÔ 1™wJäkZÔ c*
Š} Šx 3a
™#
Ö wÅkZ {Š c*
i „ âZ σ/{Š c*
i ÎÔ Yƒ 7w 'L»±
»~GQ í¯ZŠ ZŠ6,Q ¯ZŠ ZŠQ ¯!*
!*
Ïñ (,/‰‰Ô ÏñY M ~
Ï0
+
i KZ V ¹ä ë) Çì e wŠÃäg â D 6,ì LZQ Š

ÆŒƒ³ÐX ǃ: {Z
+ÃðÃÐ äD‰
Ü zkZpX Å ù Ÿ
Xß ¯y ˜VâzŠÔß 0*
ÃvZ~!$
+ƧkZgzZß VZ §Ôß XÃÉ
Ü z

ã ç}nÔp ÖZ]gzp

ZÚgzZ »#
Ö Z äVz²"
á ~i Wy Z äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
C å¹ä¨
¸Xì @*
ƒZnÈúÆp ÖZ]gzpX c*
Š™t¾ 
n
pg y !*
i ~ ì Ìë
ì H ¬æ ) g7 l»
xÑñƒ ë=) ¹ ?ì ¬æ Hr
# ™¨
 ¸) Y7 ä t Á
H ¬æ)g7 l»)¸ìgÈ Â„Šp\ M Ôí ¼ ¹X ì C M
¹ä kZX ì ¬æ Z÷„zì ]ÐÄ £ »\ M) ¹ä kZ Ôì
Ô¬QÔ ÇñÎ kŠ™w ï *
@ Xì Le **
™Ùç$
+呄**
YZ)
C ìÄZ÷XЕ ¸ñƒD -u™ !*
Š~@w çr
#™
H ùZ
# »"
$ kZ ä ÷
H ù » ÷ ä §z [™
÷ ì AŠ § » ú LZ
H ù Q : » ú Æ kZ
 ¸gzZ x|»ÄkZ ä r
¨
# ™ /Zgµ**
Ññ]|

152

Æ ™ÀF,~ ~ m,ôZ » bÑ Ñ!*
zgq Å ÑZz ]| ÅÄÆ
X c*
‹Ã+ ¢q

E G…E
G
ì=g f »»ï
L ɪ̕
L ™

* X»wŠ Âá XÃV\ M ä³Ò ^³m^³Ú†Ê ^³³…]
*
$ì @*
A
™„ ó$
+Ðç M Z
# Xì ,@*
Æç M wŠèYì y ‚ M
á Xç M ÔD Yƒq zÑä M ] Ñì}ngzZì @*
ƒZnwŠ
T e **
¯ y ¶ÃË?¤
/Zì y »vZ wŠX Çìgu 0*
ÌwŠ »kZ Ç
?Vƒg
e}Š% c*
ƒÍ » È © V ˜ƒ D ZI(~nÃkZ H ƒ
wŠt X ƒ 3 **
3V;z) D™7I Ì?Âì @*
Ĭ
8{Š%}V˜
u 0*
**
ÃkZЛÅVzŠç'Nä?gzZì Zƒc*
¯»„yZgzZì y »vZ
ÅõgzZÅgu 0*
ÃwŠ Z®X @*M 7~yu 0*
**
{zì u 0*
vZ Âc*
Š™
&
-GÍG
]gz¢ÅÇà ê z: ÔÎ’ÅõXƒgÐ ugzZ”Ð Vƒk
HÔÎ’
-Í&
Xì LgÐuì ‚
rgèZgÃvZ Ôì ]gz¢Å”êGGz:ì

E
E
$
g
$Ñz î0@
e

vZY "
á y Z Çᙿ6,
V Â!*
g e ä Ò ^ m ^ Ú † Ê ^ ³ … ]
š7 Z zŠ ~ y Z X Ç}%7% ñƒvZ à z Ô Ç}%ƃvZ à z
?ì Hš7 Z X (Finishing) MzŠ gzZ (Structure)
EH
gzZ«™ÅÃì MgzZ ´gÆwÅîE
0B+gzZ ´g Sh Z e _q
-Z
EH
` M1ì 7aÆV Âgú¬»% ÅîE
0B+gzZ » Sh Z eX «™ÅwŠ
EH
îE
0B+ÎX ƒ ¯ g ZÏ–
 ÕäO$æ) 9Ð ~igŠ 'gú~ c Z™À

153

EH
ìg Ö { zì ¬»% ÅîE
0B+ÎgzZ„gwÅ{ zì ¬»äÖ
7„ Ç
Æy Za kZì 7aÆV ÂgúSh Z e b§ÏZX 
{z¤
/Z ?ù Xì YïÃy Z [ Z N »p
pg Sh Z e)ì ] !*
-Z 1
q
Âì @*
ƒx¥Z'
,¹= **
Z rSh Z e Zg v), ŠÈÐ VzŠ%LZ
gzZ k
,
½Å] g e Å V- ßñX Ç} 7,W,Z {Š c*
i ¹ » ] !*
Å ]gú
gÈ ?Ð äZr Sh Z e)} ŠÈ{ z¤
/Z Xì '
,Z'
,
]q
-Z » ]gú
Æ]gúË ÂDƒx¥7èÔƒDƒx¥ãèÔƒDƒx¥
»p
pg Sh Z e Ã]gúkZ Âà Äg Sh Z e ä Š% ˤ
/Z Ð ì g !*
g !*
X ÇñYï[ Z N »ä™{0
+
iÃ<
Lq
-ZÔ Çñ Yï[ Z N

] BZi

ë]BZiÃTì y*q
-Z äÒ ^m^Ú†Ê ^÷u]ˆ³Ú
ñO ŠgzZÚ™NŠÃ~ç ?VzŠ C pÆ Husband X 
ˆ M ~çÔå ;g™{ M { MaÆ~çÔ Š
Hƒ { M") pÆ{ ÒgzZ
Vñâ)H
g¹~uzŠX { M" pÆ{ ÒX Š
Hƒ{ M" Ô ˆƒ»{ M
~ Ç ð¸ Âì @*
ƒ ð¸ o » Vâ Ôì b§ÅVâ ? pHÆ
)t pÆ{ç Xìì b§ÅVâ »TVñâ ì Cƒ¹x
[ZX ˆƒ { Zz" ~g e" Š
H
%C
Ù Ø[Z ¶Cƒ { Zz { Zz‰
Ü zC
Ù ÅT
5!~çXÆðâ pÆîÂG
5!gzZ å{ Zz" {çX Ͼù { Zz
„g YîÂG
{zX ëz`
YÃY sZš
M vßÆ]Z|Xì „g YÆðâ ªì
J
{nb§Å{ "
á Š !*
Âì *
@Yƒs ™Z
# : éCE+0*
)VYë 9¹
J+
E
# {n pzggzZ { "
Z
á Š !*
p`g Y Ôì *
@Yƒ
{n  Š
Hƒ s ™: éC 0*

154

Ôƒ ~ )
,÷÷ÅT Businessman X Š
Hƒ b§Å { "
á Š !*
[Z
Xì *
@Yƒ(Chairman)}çì Í6,
e*XƒQ:›
Û

EEÅ
DzŠiz',Y â2002 s6,
Z 22._| 1â423 ç«‹. Z#10
YE4H
_
¾
򈧉
Ü 1 æ 5G5 Zg«i‚',>

bÑÐÅ îÖ] oûjô f$vøÚø kûfø qøæø g
$u

ILG
" u äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
pû„ôÖ$] Ýö¡Óø ø Öû] çø âö ìp°ÅÏŠì
ILG
" uä´eôù…ø oÖF]ô Xäfö Šôßûmöæø äô ¿ôËû×øeô o% fôß$Ö] äö ßönùô fø mö
vZ-g—)ìg
$u{zÏŠì
)}Š™s§ÅvZÚÅkZ ÑgzZƒyÒÐ y!*
iÅÅzm\¬
X {æ7 g ZuZ} (,} (,~ÂC
Ù Æg
$ukZX c*
â
Û V- ävZ
:Dâ
Û Š"
á gZ\¬v)
Z c*
â
Û äÅzm\¬vZ-g—
o$ Êô àønû ŠôÖô^røjøÛöÖû] æø o$ Êô àønû eôù«vøjøÛö×ûÖô oûjô f$vøÚø kûfø qøæø ü
— o$ Êô àønû Öôƒô ^fø jøÛöÖû] æø o$ Êô àømû…ôæô]ˆø jøÛöÖû] æø
D o$ Êô àne^vjÛÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e (ÔÖ^Ú ^›çÚE

~ : M Ðzz ~÷ ì CYƒ Z
# ZzaÆ VÍßyZ ›~÷
: Ô ~g ZŠ¸g: ÔVƒ ~ :
L » ›~ : M Å yZ Ô n
pg ›
ðÃÔã—: Ôð‡´: Ô±: Ô7¸g »nË~ìg0*
÷)
,
: Ô~gZŠ "
$ZŒ
Û
}uzŠq
-ZÐzz~÷1zŠgZðÃÔì ;gw1!²ðÃÔì ;gw1~m,
ôZ
C ì@*
YƒZ
# Zz)f}÷**
™«›KZÃyZÂìg™›Ð
Âì V ¹›ÃVƒ @*
+
&
ðe ~
G
ñƒ a .
Þ ‡} F,
N ïE
L Ò¡ u Z

155

& ‚éÃkZ ªƒ: ~g7 &
+
+Ze ÅkZ Z
# ?ì @*
ƒN“
»
c*
ì Z÷)7×ÃkZÔì mZ eì~EC
Ù&
+‚X } Š: ~Š Zi MÆ
ÂiŸZg ‚)ì @*
0*
V áÑâZ1ì @*
3Ð ~Š Zi M Xì »gzZ Ë
~6ÆƱËv߉b§ÏZXì @*
ƒg Zpz ?f Ú Zì @*
ƒ
,Y 1ì ~¡›Å ]gúX ~ 6 Æ V Âgú‰gzZ Tg
^
{0
+
i ÂÃkZ Ôì ~¡)Ç!*
m» Vñg zZ ì Ì~ kZ ^
,Y**
/ôåL<X’ç O X ì OZwÅkZ ~ ª
Z°¦ÑÔì 7h»#g
Å&
+‚akZX *
@Yc*
Š™OÃkZ Â*
@YZñ¿ðÃL~÷kZ~
ÔÐ z™7~g7 &
+Ze ÅkZ Z
# X z™: ~g7 &
+ZeC
Ù ÅÑb§
L IgzZ ǃ~BwŠ Zƒ N*
Iq
-Z A
$Ðz™7¿6,2 »Æ{ k
H
vZQì Ç
›ÅvZ)Z
# Xì C M ›ÅvZQ~ wŠ ñƒ
Xì C M ›ÅVß ZzvZgzZ›Å
ILG
" uX »›ÅvZì=g f ›ÅVß ZzvZ
ì ~ ÏŠ ì
›a}÷~ : M ì CYƒ Z
# ZzaÆy Z ›~÷)
X Y7^Æ ¨
‡%»pì »x £ » ›gzZ n
pg
k0*
Æ kZ ì ›aÆvZ Ð TXì ¨
‡~g ZÎÅ»
»Z
# a ÏZXì { "
á Š !*
»Ÿ»X Ç ñ Y »ÆÖ6,¨
‡
[ Zy
» » TÔì *
@Yƒ [ Zy
o Zg ‚ » ŸÂì *
@Yƒ [ Zy

ÌB; Ô[ Zy
Ìy !*
i Ô[ Zy
Ìy » Ô[ Zy
Ì@ M Å kZ Š

w qZ [ Zy

ÐY¡
IZx Óª D Yƒ[ Zy


IZ}g ‚Ô[ Zy

:”äƒgŠ ™
]ƒø]ô æø äü ×% Òö ‚öŠørøÖû] xø×ø‘ø kûvø×ø‘ø ]ƒø]ô è÷Çø–ûÚö ‚ôŠørøÖû] oûÊô á$ ]ô™

156

û gö×ûÏøÖû] oøâô æø Ÿø]ø äü ×% Òö ‚öŠørøÖû] ‚øŠøÊø lû‚øŠøÊø
Däßm‚Ö œ†fj‰] àÚ Ø–Ê h^e (MVt (p…^íe xnv‘E

@ƒ 9»Z
*
# gzZì *
@Yƒ[ Zy

ŸZg7 ì *
@Yƒ[ Zy
»Z
#
gzZì Cƒ ›Å Vß ZzvZ ~ wŠ ÏZ Xì *
@Yƒ 9ŸZg7 Âì
»ÖˆZƒx¥Xì *
@Y ÌYÐ kZ Âì Cƒ›~ wŠ Z
#
âgzZ ñY: k0*
Æ LZ Ôìg ´ y ðä
/Z Xì {
$<:
L
ï»›¤
/Z Xì x {›t Âì G¹ Ð \ M =)ìg q
)ì o$ Êô àønû ŠôÖô^røjøÛö³Öû]æø ˆÆ o$ Êô àønû eùô ^vøjøÚö aÏZ Mgz¢ÂCƒ
´ „, Zì 7›~ wŠ¤
/ZXì ƧWA
$ƒ›~ wŠ
ÏZ X ǃ 7œÐ ›Èz$
+§WgzZì ko§W Âì Zƒ
gzZƒ ~ wŠ ›Xì ›Å»ÝZ) HxlÛŠwŠ a
Ð ›wŠ Z
# ¹k0*
Æ á Zz vZ Ëñƒa wŠ Z½›
~ wŠ Ôƒ wŠ Z½›ÔwŠ m,_Ð ›X ÇA m,rÄ YQ ǃ m,_
σ›!Πƒ: à {˜Í ðà » wŠÐ ›gzZƒ›„ ›
# Zz ›~÷) c*
Z
â
Û X ÇA ¹ÑZz !Ô ÇA m,
rÄ Y ! „ Ú Z
›~: MÐzz~÷ o$ Êô àønû eùô ^vø³jøÛö³×û³Öô?aƾì CYƒ
kû³³fø qøæø X ÏA ›„ âZ~!$
+ÆkZ σΛgzZn
pg
g ZlÅ›1ì CYƒÂZ
# Zz; ˆ Z›) Zƒx¥Ð oû³³jô f$vø³³Úø
{Š c*
i „ âZÐ, ™›{Š c*
i ÎÐ LZvß : ˆðC7
g ZlÌŧWV ŒgzZì o$ Êô àønû ŠôÖô^røjøÛöÖû]æø Q ÏA ›ÅvZ
ÎgzZ ÏA ›{Š c*
i „ âZ σ §W{Š c*
i Î: ˆðC 7
ªì 6,›œ»§WgzZ ÏA ›ÅvZ à Zz!„ âZ σ›

157

TgzZ ǃ à ©ÌœÂì à ©›¤
/ZX ǃ œ»§W›§”
æø c*
â
Û ˆ Æ kZgzZ X ǃ œ{Š c*
iÐ §WÃkZ σ ›{Š c*

ÃV”~çªTg D™]g c*
i~: M o$ ³Êô àømû…ôæô]ˆø ³³jøÛö³Öû]
E4hÅIr
kZì Â » èG
# ™)N YÖ: „ k0*
ÆÇ!*
™hg
Ý ¬§ zu™ â 
Û àm…æ]ˆ³jÚpñƒÆk0*
ÆxÂëa
XÅgŠ c*
Ìh»V”~ç) c*
Š™ Za w ZŠZ ä Åzm\¬vZ V 1ÇÃcgzZ ìg%ÆÈa ~ç) ƒ Yƒ: Ô¬ , Z 6,c
Xì ©
8ª ÃVzh
+%)ìg} Š
E
!
š
ƒ: Lƒ LÔìg: §WÚ)t öW - Æ ]g c*
i
„*
@Y { zX c*
M V Œ Æh
+%LZc Pq
-ZX „g V ¹]g c*
i { z:gz
äzgg ·z g Zi ¹ h
+%yŠ q
-Z X ¶C7,**
î©%: Zizg Ô å7
\ M [ Z}g Z) ¹ ! s ¸z" ì ; gzg VY Y7 ä r
# ™cX Î
[ Z 7) ¹X ÇV ƒ Mgz¢ÇV ƒ M 7VY) ¹XÐN M 7L
ÐN Y \ M Z
# ) ¹ ?Zƒx¥ùt ¹XÐN M 7L\ M
?ùÐN M Â7
D™]gc*
iƒ Yƒ M Ôƒg#
Ö ÚÔÐ]gc*
iìÈk@Â
D™"
$ÂzâgzZƒgD M {Ç{Ç~ˆQß{gyŠ:eiŠq
-ZXƒg
}uzŠq
-Z6,
x **
}÷~: M)ì o$ Êô àønû Öôƒô ^fø jøÛöÖû]æø ˆÆkZXƒg
H‚) Y7X å;gzg¿{zgzZ å;g%Â »¿q
-ZX D™ ay

6,
åZ™I6,
uÆkZXì ;g%ÐuÈÂ Z÷¹ ?ƒDzgVYì ]!*
¼Ð ~ yZ Ô V‹zg âZ~}™I) ¹X ‰V‹zgÎ~T
aÆvZX Æj² MgzZÑ b ~Vkzg) ¹X zŠ}Š

158

›ÅvZ6,}uzŠ q
-ZÉ Dƒ 7,ZáZzp
pg ›~ : M
›X HVYxlÛ) ˆƒ bÑÅg
$uX D™Ìay

~
QÔì §W~ˆgzZì ¬›akZìgZÎÂì 7¤
/Z
ÆkZgzZD™Ì]gc*
iÅ}uzŠq
-Z)ì ]gzZ'
× ˆÆkZ
X D™Ìay

6,
}uzŠq
-Z)ìˆ
}÷) oûÖô¡ørøeô c*
â
Û ä \ ¬vZ)ì ~ e
$Zzg ~uzŠ
~g‡Z5XD™›Ð}uzŠq
-ZÐzzÅÏg)
,
gzZÑÔw°
Åw )QvßÄ) c*
â
Û Âc*
â
Û 7VYoûÖô^Ûø³rø³eô ) Hw DS ä
Y 5ß)~Š Î{Å oûÖô¡ørøeôakZ D Yƒ2~›ã ^Ðzz
ÌÐ Ñ<"
á { z ‹ôËûß$Ö] èô fø ñô^uø àûÂø áøçû âö ˆ$ ßø³Úö Üû³ãö Þ$]ôDƒ{ À 0*
kZ D™7›Ðzz Åw ) z ŒÆkZÐ ËÔTgpô
Ô »›ƒ¯
) !*
Ñ~÷) c*
â
Û oûÖô¡ørøeô c*
â
Û 7oûÖô^Ûørø³eô a
vß Â@*
ƒ¤
/ZoûÖô^ÛørøeôXƒ: :
L ~C
Ù ªèE
L j8Ôƒ›ïE
L 4]Ñ~÷
E
Hí!*
Âì CâZ ~l ÅC
Ù ªZ
# ) D Yƒh
+%Ð Vzm,ôZ
t pXì £ Qw 3gzZì ѻЬwŠ)ì @»kZ1Ô ÇƒC
]|‰ƒ w ) sÜ:
L » ›Ð á Zz vZ Ë) 7~gz¢
Ð yZ ä ñ %
+q
-Z X¸ @¹ mvZ îG*9g V **
Y È Y1
Æw ‚:e V **
Y y Y1]|gzZ ¶k'
,ÏZ/ÅTų
ì @*
ƒ x¥Ô å 5 7c J h1 ðÃÃ\ M) Hx **
+ä VÍß Â¸
$
C ¹äkZ „
 6,Œ\ M)
ì |@*
¼ ~ wŠ › gŠ Æ T
ì c Z÷ Â ì Ì V Z ¤
/

159

Y 4H
¾æ5E
G5_Zx ®r
# ™ð(eŠ- y k',
[fˆ>

ÌZ ÅÄÅG™

[8âZÃ\¬vZÄÅG™ äÒ ^m^Ú†Ê ^³…]
i úÐ ®
) ) ~Kðä
/Z ~Š™Z
# Zz ®
) ) ʼn
Ü z õ0*

gzZ ÅG™) c*
Š™n
Û -QX Çñ Yƒy â 
Û **
gzZ ÉÃÂñ 7,:
) ) ~(,gzZ) @*
®
~Š™Z
# Zz ®
) ) Å+ ÏQ ÔA ®
) ) ~(,
)ì w q » *Š Ât X CÐ V < ¬ ò Z ¸ÑZ Î ~ {/z e gzZ A
c*
â
Û xl6,¼
A ÃÄÅG™~ ¼
A pÔƒg X Ð G™
oû×ô ìö-û ]æø z™] ‡5Ð VzÈm{}÷¬ pû-ô ^fø Âô oûÊô oû×ô ³ìö-û ^³Êø
A }Èm{}÷X **
¼
™{Š .ZÐ V zż
A ~ˆ oû³jô ß$³qø
èYm{}÷t)ì ðƒÐ,Y c*
~pû-ô ^fø Âô X aZÐ
Ô ñƒ 7Æ y - Ô ñƒ 7Æ ÑÔ ñƒ: Æ Ët ~ *Š
t)V¼: VY~Ãy Z ÂìgÆ 0}÷Ô ñƒ 7Æ {Ñ ç
] ‡5Ð A=}÷¬ pû-ô ^fø Âô oûÊô oû×ô ìö-û ^³ÊøZ®m{}÷
ïÐ VzÈm{}÷Z
# Xì ~ˆ¼
A oûjô ß$qø oû×ô ìö-û ]æø z™
aZÐ ¼
A }È m{}÷Ô ƒ Z h Q}'
× ÆV zż
A Q^
Æ y Z ÑZz ä™ Za » V zż
A Ô ñƒaÃvZ { zèY 
DZ†{ "
á }÷Xì ] ‡5~÷c*
Í] ‡5Ð y Z Âì ~ wŠ
ÆkZ¼
A ÿL X3ZgzZì y k¼
A )¸D™ c*
â
Û mvZ îG*9gr
#™
VâzŠ ]y
M gzZ *ŠÐ kZXÐ y kì @*
ƒ aZ égzZ é

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful