3

û ,~gz¢ ü
B2ÅÞZƒŒ
Û

:÷zÄ **

(·ù»÷ZñzŠ )

# ™ºZ·œ{
r
á **
ÑñkŠZ‹|v!*
sg¬

:÷Zzx **

è ß ‰ à m † Â æ é ª Ú oÖ ] ^ß n× Â Ü` Ö ¡ ¾ Ý] 
Y â1999ag âB5gzZY 1â992',Æ ZB 17
gzZgƒÑBÑZeYKx ®ÔÁZ îGE
!:>
Cg!
X c Z™2w D Z+ÔsÑ Z åLE

:÷zë õg @*
:x £

J
]o»s¦ÿL & )Ðg
$uzyWŒ
Û

:qçñè

(r
# ™÷
"Õ]‚¦)à°Z¯æÑZz]|xZ}
.i ZP

:A
$%

6689300 1XŠ!*
Wò**
Ôkƒ ;>›Ô67B3ZX1/Zx¦

| 1â429 ug MZypg
2200

:+Ð]
Ý°Z ê X yZgŠ Z'
, 
Z'
,Zx ÈZ !*
11182…~W†
 7ÔcZ™2-wD Z+

:8
-¯ì

:wÍ Z®
)
á Z
:Š Z®

4

k‰†`Ê
]o»s¦Ðu 0*
yZŒ
Û

6

p°Å § 7
3 Zg¿»îJ
-vZ 8
©! 9
] §åL}G
ì`
@*
i !*
ðŠy- 10

b6,
¤ã qzg 12

?ì CW“
 ã?~g«ÆwŠ 12
?ì HŠ ã
CÅÝ 14
I
ì ~Š !*
,
'
Åy˜VâzŠ ~i WþL i“ 15
N
èEj8È
á ÅVÂgúy›~¼
A 16
7zgŠÅ\ññ« 17
u|ŒÐV- ç 18

i§»“
WvZ à z 22
I
Vc*
Š !*
,Å~i WþL i“ 23
'
GÒO$› åLOE
C& 25
ò ¾» ~â å]|ï
,™:z½L6,Ñ 25

á+År
# ™zZp 26
$Ñz ïG
e
L !´ 28
ݬ»V< ¬ÆZ}
. 29

5
ì BiŠ „q
-Z Ï0
+
i 30
?,™›tÐ\¬vZ 30

ì CYƒ«ÚÌЙf]¯" 31
ì ~gz¢wZŠZ~™f 32

ì CƒÐ{0
+
i b & Z 34
$Z%ã qzgÆvZIZ 35
A

?ì M“
ŠgŠ »›ÅvZ 36
]o»™f: °¬ 38
\
]o»]Z f êL ZæL°fÐu 0*
yWŒ
Û 40

œ»™f0Z› 41
\
]o»] Z f êL ZæL°fÐu 0*
$u 42
g
|Å Øjfi 43
]o»] mZ ÔæL°fÐu 0*
yWŒ
Û 47
¤ÅvZ ÑZ[Z Ñ 48
G
O
]o» ÿ®Âî0ÏJ5k!Æs ðO{$ 49
p°Å q Ë~i ú 50
O
i§» ÿ®Â 50
SÅñ6,
ã ‚g Z j
+Z ÅV7Š 52

Ð
xêL ‘ò AZq
-Z6,
ÕZ'Õ…‚‘ Ðn–me
$W 53
?‰Kwi **
VY~Y Z’Zt òZ ~y
WÆu| 57

6

Œ
B2ÅÞZƒŒ
Û
Üônû qô†$ Ö] áô^_ønû $ Ö] àø³Úô ²
ô ^³eôƒöçû ³Âö ]*
Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³³Šûeô
ø eùô …ø Üø‰û ]†ôÒöƒû]æø
Ñô†ôûÛøÖû] h% …ø ¡÷nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$fø iøæø Ô
o×FÂø †û fô‘û]æø ¡nû÷ Òôæø åü „ûíôi$^Êø çø aö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ôŸø hô†ôÇûÛøÖû]æø
÷ nû Ûôqø ]†÷ rûâø Üû âö †û röâû ]æø áøçû Ööçû Ïömø^Úø
¡

]o»s¦Ð u 0*
yZ Œ
Û
Ý ¬x ÓÃX iZ%gzZ wi o Å3 ZgÆ\¬z: 4vZ
ÿL X3Z ‰ì H ~g Y ä x Z™ñ 1zZÆ VÎVzg egzZ Y 5ßÆ
ë Z æ Æ s¦èÑq ï Š g Z Œ
Û®
)$
+ÃyZ vß ÈgzZC
Ùª
vZY zè‡x â ZÆ: â i LZX "
$U*
Ð] c*
WyZ {zb)
G
E
.n©$~ y !*
]|c LZ1è~1çLG
i ! ²ämvZ G
î*9g ì ã0*
è‡X 3g ~1‚x **
»kZ6,x **
ÆmvZ îG*9gV **
Y ÈY1Vx
\
êL Z æL°f ÃVzh
+% LZvZ I Z D â 
Û mvZ G
î*9g ì ã0*
vZ Y z
H] !*
-Z~1X z™vZvZiŠg ZD
q
Ù c*
iŠÎ&} D C] Z f
VYce **
J (,
: {Š c*
iЊ Z®ðƒðCÅ ~: â ikZ Vƒ
™fû%g ZD
Ùq
-Z ämvZ îG*9g ~â å]|Ã °ßq
-Z~yÈ: å

7

,.Æ{ Õ{ÅyÈ: 噃x¤
/Â1| 7,
iŠg ZD
Ù äaäkZ åc*
C
wJ¦
/
Ù Ã]Š „+Z \¬vZ Ô Š
C
Hƒ yi Z á)6,gî©â Š ÔZ 7,ŠÃ~
z1 Њ ÑzZ KZ !*
Z ‰ñYƒ yi Zá){È Ð TD â 
Û7
G
©©E^I
# ÂÔñ Yƒ: yi Z á) g
Z
C ì ©
8#
Ö }
.âZÆ ~g3+ï
LG

}÷ Ç} ™Iù \¬vZ Â@*
™I7*
*™É0*
Ãd
WLZ\ !*
a kZX N Yă0*
c*
g F 6,gî©â Š ,™]Š „{Š c*
i âZ}È
: x » Ôz™: „ x» Vƒ @*
C ¹nz q
-Z%Z Vƒ @*
C Ánz ~ 
´ â ~1ðÃì Xßá ~gzŠ'
× „Kx »%Ôƒ YƒvZ àzÆ™
Z® ?ß ~g7 {Z9gzZ z™: x»¼ƒgÐ x ZgW½·V; }÷ ¾ t
-Z'ð7,:fz} (,} (,Ôß™ ZŠ Z {—ñ<
q
L gzZ Z
# ZzÔn
Û sÜ
ð**
ZÂÐ kZ™ 3Ãtig ñƒØŠÆvZÔz™: nZg**
ÃvZ ß™x»
Ë ~gv Zƒ x¥Ð kZ ƒ D™ ðÃz" ?Æ™kC
7xѻԃ`ƒñÐg±ZÆ]¡?Ôì: dÑ)gzZÖ
DƒìgNŠ »‰
Ü z kZ \¬vZ ƒ D™ ãâ 
Û **
?Z
# CW
XƒTgáÈ7QÐð§"‰
Ü zf
e}'
× xZwÆ{k
H?gzZ

p°Å § 

˜~pÑ > ½bÑmvZ îG*9gx_ö~g ‡Z5
:AŠ~ã â 
Û **
KZ \¬vZ&ì {z§" ~ÝZ
—Õø^ãø Þø &önû uø Õø]†ø mø øŸ Õø Ÿøçû Úø á$ ]ø ðô ^nø vøÖû] èøÏønû Ïô uø á$ ^ô Êø ™
DènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…](MOQV”(MVt(éç×’Ö] h^jÒ (é^ΆÛÖ]E

G
G
©G3©8
\¬vZ XAŠ : 2~ ãâ 
Û **
KZ Ãë \¬vZ ì t § ï
LG

8

ðÃz" ‹¡tì C‹¡ Âì 8 Š(C
Ù ÔìE8 Š‰
Ü zC
Ù
E
$
yC
Ù ¿q
-Z D â 
Û òzg **
ÑñXì„» {g â Z øL ©tì gzZ
æ: ¶
KZ÷ÔÇ Vƒ Ñ™g â yC
Ù ` W å H ~úŠgzZ Š
HaÆg DÆ
ìÃkZgzZ gÎ1Ð ~h Ä Zƒt [ Z±»°z i **
kZÔ@*
ƒ7
ï~ u {°Z÷{ W ì H~ìÆgÎ{z A
$ Îäç™á ~
3=gÎ1` W ÂH°~úŠgzZ â 7ŠæÐ \¬vZ ä ~ Š
H
@*
ƒgzŠÐ Øg Å \¬vZ {zì @*
ƒ i **
6,k¼ LZÃX Z®ì ;g
Ë~ Vz6,Æ i Zz6,Å kZ {zQì *
@Yƒ„ » y -6,kZgzZì
I
ì êŠ ˜ 0
+
Í » ~i WþL i“Ô›~i WÔ›~z*Š Ô‘Ác*

gzZì Lg @*
çÃkZgÎ1»ÑgzZì CYƒ »i Zz6,ÅkZÐT
Xì *
@YƒgzŠÐ\¬vZÝ ª{z

3 Zg¿»îJ
-vZ

Ôì ¿¹ 3 Zg » \¬vZ Vƒ @*
™n²t 2zŠ a kZ
# ™VYÔzŠ hgx »Æ { k
r
H ß™x »q
-Z sÜ'ì y ‚W¹
Ôß1 : ^Ñ}z™: x » Z® ?ì Â*
*™: x » c*
ì Â*
*™x »
ƒF
é5Ò®LÔƒ 0*
G,
Ô ƒ A#
Ö ÃwŠ™NŠ ÃVÝÔz™: ~Ã$
+Ôz™: Õ
UÃÂñ YWÃű@ðä
/ZÔì}ttc*
ì @÷tñ ;
~g » x ZwVY ÂÑ} Z Ôƒ ug IÃC
Ù ØÆ kZ Œ» kZ ¼™ 
ªì °» „ \ñÂì 7bk0*
}g vZ
# Ôì @*
ƒ 2~
7k0*
Æ kZ bÅ kZ Ôì ðƒ 7~Š 
á Å kZ ÌZ Ôì ¨
: D â 
Û \¬vZXì °»à ñaÆkZÔì

9

—åö ‚øfû Âø Íõ^Óøeô ²
ö ] ‹ønû Öø]ø™
DORVkm^ (†Ú‡ é…ç‰E

Ôx **
ÆyZì êŠ#ÃV ƒ X ?ì 7°»aÆ{ÈLZvZ H
Šñ] ¤ÆV ƒ XÅݬ}g‚~]¯Å[ Œ
Û Æy ZÔŠ c*
ÅyZ
Æ Ý ¬ }g ‚gzZ ] Ñ» ñX‹ ¤þLÅ{ \¬vZ VY 
]¯kZÔŠñ~@¬ ÅyZ Ì'¯ÅGÆ2WgzZV‰0*
C äYHV7Ã
¸" å Ð G¯ ñ¥ {ge " ®
7 • Ô7 ‘**~ {Zg y Q :gz
ƒ : M & ~ LG,» ¼
A ¯
7 Z F,p ƒ Â ƒ » Ë {z
©$E
Ôì t‘¼
A VYì ¼
A ëL ]Ig„i ¸Wî02G
»›ÅvZgzZx**
»vZ
',
Z',
Š‰gzZ]
.‚ b§ÏZ M
hƒ7',
Z',t‘gzZÛ{Ôì Û{\¬vZ
vZ -Y m
CÑZ¦Z
# ƒ9Z(,„ HÔƒ àz Z(,„ Hì e M
hƒ7
X M
hƒ',
Z',
ùŠ‰gzZ]
.‚Âìg™{>Åzm\¬

©!
] §åL}G

©!´g lp‰
ÅkZÃݪˤ
/Z Ôì ]§ åL}G
Ü zC
Ù ÃvZ LZ
Vâpx ZwÆ™lp **
ÃyZÔOg lp‰
Ü zC
Ù ÃvZ LZë ƒ: =Â
G
G.g©LÅZ Âzø„ ¹ ݪt Â,™: æWgŠ
Æ kZ 6 ‚ »ËÔì ï
-Z‰Xì [ƒ‡Ã` Z'
q
× »kZ D™D™{k
HÔì [™ cÎgg0
+Z
~Š ¬ »1 $
+r ⊠» kZ ×Î ×Î: {0*
Ôå Lg ~ } h 0*
00

10

6 y»Š Å7Ô¶71ÎLÒpÔŠ
,
H6,y»Š Å7yŠ q
-Z Ôå [ƒ
{P» CñÔ»r[†¾²är
# ™œÔŠ
Hƒlƒ"„×ÎÒp
] ZgÔð¸Z÷ ðƒ¸Ãð¸ÆkZÔˆf(,Ùƒ" ÅkZpÔc*
"
ÑZzg~ wj â gZŠ1$
+Æ} h 0*
0ÔÑZz äVZO » ä{0*

H™„ ×ÎÒpÅ7Ôc*
Š
WZƒ ZhzŠ~›Å ð¸Âì Š
Hƒlƒ"
} hB; ÐWÆVäkZÔì Zƒlƒ"tÐzzÅÏZ
ÌZ~` ´ »kZÔǃ7{Z
+ÃÐ}PgzZ[†¾²Ãð¸}÷
ó óŒ”uL L~ Ïg ÃÃT Š
Hï: {0*
» È Ð }ÃkZ ÔVƒ @*

Ô1: { 0*
» È ä kZ ÂÔ pŒgzZ ëÃ: {0*
”uÔ ë
Vp ZgÎÆ u **
Å ð¸ LZgzZ } : { 0*
» È 6,kZ™ ¯ HÅ ðzg
E
HÖ™JZgzZ Š
Š
HWlƒÐZ „ ×Î: {0*
Ôc*
Š ÷^J
- r â Š çE
L3!~
ˆÆyŠ¹ ]Š ¬!³™[pÔ¶]Š ¬ÅØÎ: {0*
ÐZèY
7~i !*
Å yY a Æ ähg]Š ¬ Å Vƒk
HJ
-Z
# Ôì CY
AÔì @*
ƒ»}/gzZ ex ÈZAÔ$
Ë ï7]ÐVƒk
HÔÇñÎ
{Šc*
iÐ kZì @*
ƒ »} izg n
Û xÈZ A Ôì @*
ƒ » i ún
Û x ÈZ
¹ Ðzz Å ähg: ÃVƒk
HèYce *
*™ » ähg{k
HxÈZ

Hƒ[Zy

Ø{gzZŠ
H`J
-yZZÔIƒ»,i ún
Û ÅVÍßÐ

ì`
@*
i !*
ðŠy -

Ô å¿ëÑ**
-Z D â 
q
Û mvZ îG*9g ~i ²Z0Z)´
Ôå 2~ GÆ VñԶ9
L o ~(,Ð x£Æ ä{0*
ÃkZ
ݬ§zuaÏZX Š
Hß~wŠÆkZG»Æ±q
-ZÐzzÅ~Ã$
+

11

:ì Š 
á g Z »Åzm\¬vZ — …ôçû vöÖû] àøÚôù è÷Ãø ÛûÖø Üûãônû Êô á$ ^ô Êø áô]ø †û ÛöÖû] oÖF]ô ]æû †ö ¿ößûiø Ÿøü
D͆% jùÖ] æ ‚Ûu] ‚ßŠÚ (NUUS V&m‚vÖ] ÜÎ… (ð^ËíÖ] ÌÒE

ÅVzgjg0
+ZÆyZèYÔdŠ#
Ö ÃyZƒðW:…ñSh Ze ÅVñX
Ö ÑZœw–gzZƒM
#
hƒ2~ ?ÐTì Cƒ¡m{q
-Z
C&
w â YZ `
@*ðä
/Z Xì `
@*
i !*
ðŠ „
 Š',i y -Æ : â i › åOE
Å`
@*
, Z H ?ƒ ë HÃ`
@*
kZvß\ W Â}Š Ö
@wâ Z',gzZ ñ3Š
y - D â 
Û : â iŠë#
Ö ÑZœ?ì @*
ZjZŠÎ ðÃÐ y »Š
ì ; g^s§ÅvZ ´ ‚ Ôì Le *
*™Š !*
',Ã °ßTgzZ ÕäO$NT
w !*
gzZ wÇÆVÝÃkZ {z ÔñYƒvZ à zt ì Le 7y]y
WgzZì @*
™ ZÎg Ì~ *ŠÆ™ 2~ VÆwÖyZ™ 3Š
+ËÐ kZ Ôì ;g Y ¹]|]|ÃkZ ~ wj â TgzZ Ì~
j
Ì~ wj â kZ Ôì „g Y ðZz™7
-Y h ÄÐ kZ Ô ìg Ya
:ì @*
¯w YÃVÂgúy -Xì ꊙ ZÎgÐZ
—áô^_ønû $ Ö] Øöñô ^føuø ðö «Šøßôù Ö*]ü
DTU V” (Ýõ©j àÚ oÏjm ^Ú h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (NLVt (p…^íe |†j p…^ÏÖ] é‚ÛÂE

…ñSh Z e" LÔì j
îM ÃVAß~ w YÆV ÂgúLyy ZÀ` WÔ@*
hg7ÌÃVñáZz Sh Z e ©ì @*
3ŠÃVñÆ
T ¶] !*
t Â~: â iÆòzg **
ÑñX 2vß Ì~ GÆ
õ0*
`WpÔ¶Cƒ7Égs§ÅkZ¸ D YWÌw!*
&zŠÆ
ìgƒ2~GÆyZvßÌŠz!*
ÆVß !*
gZD
Ù gZD
Ù É w!*
Îõ0*
1Ôì ~(,
âZ Sh ZeÅt Á}÷ ìgÉâ=vß,ZÔ

12

X VƒŠ
Hƒ2~b6,
¤ð;ãqzg~ ì #Ú Z~kZ

b6,
¤ ãqzg

# Âî 3#
Ö #?Ôìb6,¤ ð; Ã ? ì HËZ e¤
/Z
~X D â 
Û Åzm\¬vZ -wÎggzZ Z}
.p ïŠ hg
¼ ÅkZ ÂÇñYƒb6,¤ ð; ãqzgà ?:gzdŠ #
Ö ÃyZƒ #
ì Zz6,Å yY ! {W ( c*
â
Û ~L}½ŠgŠ e
$.) ÔD™7Zz6,
-Zƒb6,¤ ã KÃTÄzŠ}÷6,kZÔì 7Zz6,
q
Åy ZZ
c*
¯ ZuzŠaÆ kZƒb6,¤ ãqzgÃTgzZì c*
¯ aÆ kZÄ
ÑZzb6,¤ ã KÔ ÌÑ}÷Ô h
+%}÷ËZ e q
-Z Ôì
C ìÄ{zÔì 18
-N*
™É~ŠLZäV,ZÄ
ï
á #ƒ Ì~ Z½T
ì Cƒ o ôÑZ ïE
N 8Zz
E
î 3#
Ö # ì @*
™ IËZ e ? D 3#áZzb6,¤ ð;H
-4X+',
r â ŠÔ ÇñYƒ `ç,G
Ô Çñ YƒÒÃÔÇñ Yƒ ð; b6,¤:gz
ð; ã qzggzZÐ î Yƒ »ÔÐî Yƒ lƒ " ÔÏ ñ Y O vg Å
C ì @*
ƒ!ùb6,¤
ï
á #ƒ ~ ]gß Å X
ì Cƒ o ôÑZ ïE
N 8Zz
E

?ì CW“
 ã ?~g«ÆwŠ

ª¿Šg » kZ yŠ kZì @*
ƒ »0
+e õg @*
{Ša yŠ TdŠ

13

¹ È ~ Vƒ Ç Âq
-Z~³ÆkZ Ôì @*
ƒ úzg6,}i½ Z ~g
Âì C7,Ýzg ~g7 Å0
+e6,}i ÔCƒ 7ðV;zèY bÈ
yZ Cƒ ÏàZz È ÅX„, Z Ô bȹ Ƚ]Zg
IZgzZì Cƒ]Š ¬ ÅÝÈ™NŠÃV݉0
+e Ì~ÑÆ
Z}
.!î C Ô n
pg ñ˜ ÐvZÃy Yz »LZ™ XÃ{z vZ
?áZz d
¦ Ð Vß Zz ä% c*
Ð g ~ }'
× {Š c*
iáZzG Ð
z Û{ ÔÐ \¬ñZ}
.c*
Çìgg · z r !*
{Š c*
i ÑZz á
§ Ð VzŠç'N
Z® ? Çì g ~ }'
× {Š c*
i ÑZz á
ˆ ~ Øg ¶¨WÅ kZ Ôì ´ â
XdŠ #
Ö ¦
/
Ù ÃVz0
C
+eá Zz}i, Z
ì @*
ƒt ¿Šg ZuzŠ » kZ Âì @*
ƒ0
+e » õg @*
{Ša Z
#
-Ñ
8
Û F{z Ôì CYW ã?~ g«Ôì *
@YW N*
¸ g Z ~g«
g«Æ wŠ Ð Ú Š ÃVzn ‰0
+e b§ÏZ Ôì @*
Y| (,ÐW
X ì c*
ŠgZŒ
Û x Zwà ~Ã$
+ä <Ña ÏZ Ô Ç ñ Y Wy Ãî~
Åzm \¬vZ -vZ wÎg·Y m
CÑZ ¦ì e
$Zzg Å pÑ ~g g
Ô Å±c*
ƒ »±Ôì @*
™7
- Äu @*
ÃVÝÔì @*
™~Ã$
+ D â 
Û
"ºÖZaÆ•
3E
] ðOE
',
[ ZXìg » **
¯ »V\WtÔì @*
™ **
¯ »V\W
"ºÖZôZ1] ðOE
"§â @*
3E
3E
:ñYF,
Z~Vߊ}gø] ðOE
Vƒ@*
™7Ì
û Ðö_ôßûÛøÖû] áô^Šø×ôù Ö] ^Þø‡ô æø †ö ¿øß$Ö] àônû Ãø Öû] ^Þø‡ôü
Dt†ËÖ] áæ |…]çrÖ] ^Þ‡ h^e (UNNV” (NVt (á]„nj‰Ÿ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘E

}nÃ\WtÔì **
¯ »V\Wt*
*™~i !*
ÃÔ9 Š ÃVÝÐ V\W
Ô**
Î’
Ÿ
ÐVÝÐö_ôßûÛøÖû] áô^Šø×ôù Ö] ^³Þø‡ô æø Xì êŠ àJ
-] â£
{Š6,~ <ÑÐ XÔà‚ c*
ƒ ̸ Ô㘠c*
ƒ U Ôű c*
ƒ »±

14

yS **
™'!*
™áá}'
× Ð yQÔ**
ö Z&
+
%ÃyQÔ9 ŠÃyQì Z
# Zz
WÐVñø**Ðö_ôßûÛø Öû] áô^Šø×ôù Ö]^³Þø‡ôXì c*
ŠgZ Œ
Û xZwä<ÑÃ

^ØðÃZgfáZzä™{/ze÷g!*
iZiZXì **
¯ »y!*
i*
*™
ÔvZš
M ÃV>ªyZQÔn
pgŠ c*
V¹Ã\¬vZ{zQ ! {WÔD Y0*
KZ J
-“
 !ß Zz ä%6,Vß Zz ä%Xì @*
Y wȃ
 ug IRzg
C D â 
Û }ŠíñZ b
\¬vZÃr
# ™zZpXÐz™Š!*
',
Ï0
+
i
ì ;g%? Vß Zz ä% ì ;g ™ÕHt }g Z
ì 7Ã ¾zf — ì ; g ½ » VÝ xŠ 
C D â 
Ûr
# ™zZpaÏZ
"zì} Z Ð wŠ Å VÝŠ c*
[
ßï
I
@*
ƒ 7VC þL i“ [ y » Z}
.

?ì HŠ ã
CÅÝ

7¦ ,q VâzŠ ÔÐ Vƒ @c*
ǃ vZ  c*
~ wŠ
Ð VÝ~ „Š ã
CÅÝ ì xȈ Z » \¬vZa kZ Ô‰ƒ
»ßÔß ïÐwŠÃV î Z}
.ë!* 
pHÆ ä³³ÖF]ô ŸX c*
Š™n
Û Ã~gzŠ
ãZ "
$ ÆßÔß ïÌÃy Z "
$ DQ ºt gzZß ïÌ"
$
Æ"
$ Æß y›ðÃÔ "
$ DQ º A 7u **
ç
~(,aÆy Z"
$@t DQ ºpÔYq7ut ‚
H
ðZÎg Z
# ì CY ò{ WÔì @Š ñƒ õG/4ÉNz',WÅVß Zz Sh Z e ~(,
²] Ÿù]ôÂÐzŠ™ ZŠ Z h»[Z Ѥ
/Z Vƒ HakZX Vƒ8 Š©tÆ
ñ Z}
.] Ñ» Ò ¨fC
Ù ÔÇA ²] Ÿù]ô ~ { ¨fC
Ù Ô ÇA ~ ] Ñ» ~g7

15

ÃVî Z}
.ë!*
Ôz™ ZŠ Z h»[S ѪÆì ]ogzZ ã ¶
KÅŠzÆ\¬
Ã\ WV˜ z™‚ZgÐá ZzvZ Ë Â†:Њp¤
/ZÔzŠ wïÐ wŠ
Ôß Î yŠ :e ~ {Õ{ kZgzZ zŠ q :Z Åwq LZÃy Z Ôƒ 9
Lo
~nÌV;z ÔƒgaÆvZ1Ôß {g k0*
Æá ZzvZ ËyŠ :e
@*
™lˆÃVñÌV; zgzZ ñYk0*
Æðä
/ZÔƒg D™: Qw
k0*
Æ ËZ e Ôǃ {Z
+à HÐZ ÂÔìg Ë~ ] ÑìÆ y ZgzZìg
á ZzvZ ËyŠ:e?ǃùq¡Â} hg: ~Ì6,
+gzZìg
$
X Ïñ YƒÝqvZ ìÚvZY 
á y ZÔß{gÐ ò¾k0*
Æ

I
ì ~Š !*
',
Åy˜VâzŠ ~i WþL i“

mvZ îG*9g ~â åZsÑZ **
Ññ]|: â iŠë#
Ö ÑZœ
[ Zy

™ 3Š wâ YZ`
@* 
Ôî W#
Ö ~ÆðŠÆ y- D â 
Û
çWÅVÝy -Ô @*
+y
h

7w â ðÃ{g !*
zŠÐ`
@*
kZ}Š™7wâ
gzZ c*
3Š ÷wâ Ôì jŠ 6,x £Æ ä{0*
™ 3Š wÇÆ VÝgzZ
Ô c*
Š à6,x £†Æä{0*
gzZ[ %
O™ 3Š ^@?6,V¹ c*
à
?ƒ Dh
+y

VY ZŠÎÐ kZQ ?7 ì `
@*
i !*
ÆðŠ y-ØC
ÅÃ?ƒ D YwÈVYÃ] ZŠ 
á g ZÆÅzmvZ -vZ wÎggzZvZ
y ´Zt ºZ ` W6,䙫™ÅÃX ñY ¬y Yì e Ôz™«™
ÌyY¤
/Z6,äXÃ ì H™ 3nÅ Z}
.Ôì HvZzgzZì @*

ïgz¢vZÃ\ WvZY 
á yZ Ôz™: nZg**
ÃvZ1zŠ}Š yY ÂñY ¬
gzZ *Š Â}%? Vß Zz ä%y ZgzZ Z hgÃvZ ä \ W¤
/ZgzZ Ç ñY
Ôì { k
H»‰
Ü ×~i !*
ÃÌ, zÔσ ~Š !*
',
~y ˜VâzŠ]y
W

16

Ö#ÑZ œ? 5 HJ
- ` WÐ ~i !*
ÃÃ ? g7 Ð Vz i !*
ÃZg f
s ¸ç ò Z ¸ÑZ Î Ôì @*
ƒ J¢DÚ Z  D â 
Û mv Z îG*9g
Y: q ?ì *
@Y0*
HÐ Ú ŠpÔì 8 ŠÃVÝ„zì @*
ƒ
~çÅw'KZ'?ì 7ã ZŠ **
**
0*
G,
ÃwŠ LZ™NŠNŠÃkZƒ à Zz
XƒgèZg6,

N
èEj8È
á ÅVÂgúy ›~¼
A

@{Š c*
iÐ Vzgj ÂÏN Y~ ¼
A 'gúy›Z
#
–ä ~Š Z ŠúåG
5OkÅZ Ïß W) ÕäO‘~ ã šZ ßN zg‚X ÏN Y ~Š™
-vZwÎg c*
Y7ä\¬vZègx Z]|Ý>Zx Z ì
\ W Â ?V c*
ç y›c*
ÏVƒ @{Š c*
i ,gj~ ¼
A ÅzmvZ
{Š c*
i Ð Vzgj~ ¼
A Vc*
ç y › c*
â
Û ä ÅzmvZ t7Z Õø]ƒø Üø ³eô Hn²äÝ>Zx ZX ÏN Y~Š™]gzp
:c*
â
Û Š
á g ZäÅzmvZ -g—?ÏA VY¤
—…ø çû ß%Ö] à$ `ö aø çû qöæö ²
ö ] ‹øfø Öû]ø à$ `ôiô ø ^fø Âô æø à$ `ôÚô ^nø ‘ô æø à$ ãôiô ø¡’øeô™
DMNRV” (NSVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ…E

ä V-ç ~g øèY Ç}Š wZ e6,Vzn Æ yZgâ » ]Š „KZvZ
ÅVzC
Ù ØÔðVZ¾Å" îF
@O+E
ÔÇg} izgÔS7,
,i ú
: ÔH{izgi ú: äVzgjgzZðVZ¾aÆvZÔì Å#
Ö }
.

A 'gú~g ø a kZ Å “
 ZŠ',1 gzZ ðÃa Æ vZ
X ÏVƒ@{Š c*
iÐ Vzgj
^‰Ôƒg èZg6,V- ç @ÁKZaÆ yŠP Æ *Š

17

?ì Qñ e à Zz yÌV; z c*
7c*
ƒÃ
W ñ e ÅøZ ƒ D™
~g ‚ÃkZ ñYïÌ~ç܃~öŠ6,Ôì xg ÃP»øZ *Š
 Ã~ç KZ r
ƒ
# ™VY }\ W¤
/Z Ôõ4Ð V ƒ —Å *Š 
~ *Š ìt ?Š Â?ì ?Š HÅ] !*
kZ ?−VY@Ð
~k
,
¼ Âì QÚÐ s§ÅvZÔì @*
ƒÐ ¬ÆvZì @*
ƒ¼
Ôð7,
fzÔî !*
Š ,j
+ËÔzg âcB; ÄÑ\ WÔì Q„zì è~ç
Xì ~ë „zÏA p 
1Z x â Z c*
â
Û ämvZ îG*9g DZ †{ 
á ”%}÷
¸ @ãZ Ô¸@¹mvZ G
î*9g·x â ZŠ¤
/
á ÆmvZ G
î*9g
c*
èú ÃyZ a Æ «™ ÅÃ ÂD J 7,$1Z x â Z Z
#
ÅyZ Z
# ñƒ _7,]g„~ Ýzg Å r Zl
yŠ q
-Z Ô¸ D™
X î YWt ‚[ ZÔˆ WSh Z e Â~g v!‚}g Z c*
â
Û Â@Š ‰Sh Z e
ÆkZ B+Z ~ç Âðƒ ~Š 
áZ
# Å¿@ãZp
š7 ZgzZçJ e »]gúÔ ¶]gú'Ô å7^
,Y Ü1 Â » @a
c*
Š 7£ÃkZ Lä r
# ™x â ZpÔ å7ÌÃx **
!e »ŒÔ å
*ŠÃ~çKZá ZzvZèY ?ˆïÐ V ¹= ÂVƒ @Ú Z~
} g ø…t B{ zèYÔB@{Š c*
iÐ VÝx ÓÆ
X ì Å «ä \ñ

7zgŠÅ\ññ«

gzZ}Š ŸKzg ¿ÎÃV7 b¤
/Z Vƒ @*
™w ZÎq
-Z ! 2zŠ
V7¤
/Z ?Ç}™IHV7 ƒ CÂC{ÖÃV7'gúÅ *Š ~g ‚

18

I Kzg ÅB; Æ „ b {z Âì 7V7 ÑZz {ÖÔì V7-Z
Ô Ç}™]
.z6,«kZÉ Çñ 3„ Kzg ¿Îðƒ ~Š Åk QÔ Ç} ™
™ VZç Ws§Å} ÖÆVÂgúÅ *ŠgzZ Ç}™³g6,¬lpKZ
ß™'Xì È= ä b ~÷ Kzg ¿Ît ÇAŠ 7Ì
G 
«Åug I ï
L ^ŠÆ \ñÔ \ññ «t  V c*
ç ~g ø
X aZÐbÅV7 Z®
ìg 3 **
3yŠ q
-ZmvZ îG*9g r
# ™DZ†{
á }÷
! ºZœc*
â
Û Ô¸ ìgƒ ^6,vC
Ù ]|gzZ ¶wZŠ ÅC
Ù g Z Ô¸
VY Hn²ä ~ Ôì ;gW{'
× » ãc*
',~ Kzg wZŠ kZ !v:Z
LZ= \ñZ÷Ô ìg îÐ Vð; LZ \¬vZ c*
â
Û ?]|
:ì @*
F,
QÐyWÔì @*
Yï~hð„,ZtigtÔì ;gîÐVð;
—áøæû ‚ö Âø çû iö ^Úø æø Üû ÓöÎö‡û …ô ðô «ÛøŠ$ Ö] oûÊô æø ü
DNN Vkm^ (l^m…]ƒ é…ç‰E

; g î= \ñZ÷ì @*
F,QÐ Vâ Wtig Zg v D â 
Û \¬vZ
V ¹V xvZÔ ìg 3ÐB; LZ Â\ W]| ¹ä ~ Ôì
9NB; » yZ ~B; }÷ c*
6,B; ¤
/Z Ôì Zƒ F
é5ŸF
â
Û Â ? ìg î
â
Û g »g0
+ZÆB; ‰
Ü ¤ ÅyZ ÔYY 7J
-ìB; t ÂñY¤
/ÒÃ
Xì ; g WJ
-ìB;tЕ
'
,ÅTì

u|ŒÐV- ç

Ìx **
wy »yZÉ Ôõb{Š™ «ÅvZ ÌÃV-ç KZ Â
+%q
h
-Z Z÷~2- ~gX zQ #
Ö D CÃ
 ÔzŠÄg b6,gî{æ7

19

x **
» ~çKZ ä?¹ä ~Ôì bx **
» ~ç~÷ c*
Cä kZÔì
7 bV7~xzg **
Ññ~šÒZ\ Wèa ¹ä kZ Âc*
C VY=
I
I
X c*
ŠCä~akZDŒ\ñþL i“ÐbþL i“ÔTgD™
wŠgzZßÄg bx**
»V-ç KZ KZ Ì? ¹Ð V2zŠ ƒ
 ä~
\¬vZtèYÔì 7]gúðÃÅ *Š™|(,
Ð~ç~÷ õ¸Ð
ÐZÔz™›ÐkZÐzzÅÚs§Å\ñÔì ðâ 
Û «…ä
Å `Z'
× gzZ 1 ÅV-ç KZ ä V2Ô#
Ö ÃQÐZ Ôõ#
Ö H
X c*
Š ¯vZ àzZ(,
¹ÃyZävZ1™“
 ZŠ'
,
Ã?
Ø Zzš
/
Ôƒ ~zš
/Å ` Z'
× e Å\ W¤
/Z ÔVƒ @*
™w ZÎq
-ZÐ \ W
E
\ WÔƒ ÑZzt ÜZiZÔƒ@Š â ZŠgzZƒF,
ÁÌ~ŒgzZƒ!Åî~O “
Dƒ lp\ W ƒ @*
™“
 ZŠ',ÃVÂ!*
~zš
/ÅkZ Ôƒ: @*
g â Ãe Å
Š â ZŠ Z÷ Ð , ™p°Ð q
-ZC
Ù ÅŠ â ZŠ, Z \ WÉ ?7c* 

Z÷pÔì !ÌÅy!*
igzZì ÁÌ~Œe~÷Ôì pѹ
gzZ Ù!*
á [pÐZ™ƒ lpÐ Š â ZŠ kZ !* 

Z b§T ÂÔì ¸
Û Š â ZŠ
iZB‚Æ V- È ÅkZ ÃVzÈ , Z LZ Ì!*
g Âì êŠ x ÅZ
Xì êŠx £dZ »e
$ÑzKZD W7Ðt ÜZ
mvZ îG*9gr
# ™DZ†{ 
á LZ~gjY| ¥
/WZ~ 
gB‚Æ }÷= w ‚!Îä \ ¬v Z Ô å L gB‚Æ
V **
Y ÈY1]| c*
â
Û ä ]|yŠ q
-Z Ô ðâ 
Û «=ÂÅ
~ wŠÆ yZÐ yWyŠ q
-Z Ô¸ vg )
,q
-ZÆ ‹ŠmvZ G
î*9g
]zˆÅu 0*
y WŒ
Û Ôì ~i úÔì Sg ]gúq
-Z ~ ‹Š Zƒx AZ
¹ ` Z'
× Zg vèYÔß™~Š 
á Ð kZ ?Ôì ~zš
/Å ` Z'
× 1ì C™

20

X ÇñYƒwZŠZ »kZ Z®ì ui **
¸ ` Z'
× ui **
ã Z mv Z G
î*9g V**
Y ÈY1]|
‹ŠÔ Š
HƒŠgŠ~uÆyZ Âc*
ŠÄg Jd6,kZÜ!\ ™8 ã 0*
ä {
á Š !*
ÔŠ
HƒŠgŠ~u Â@Š Sdð0*
g e~ 5 ZgÔ¸ìg YKì YÅ
à ` Z'
× ui **
,ZÔŠ
HƒŠgŠ~u Âì Sdðs ¬Š ShzZ ðŸg 
ìg Z—{zgzZì „g ‹'!*
~zš
/~zš
/‰
Ü zC
Ù B~ç+Z
Xì ~Š=aÆä™—zgŠ Z÷ävZ ~çt
~ç Åy Z Ô Š
HyÆ y ZÐ x » Ëh
+%q
-Z » y Z yŠ q
-Z
ä zggz Z Š
Hk0*
Æ V **
Y È Y1]|™Í' !*
`~z š

]| ?Å ~Š 
á VYÐ ]gúà Z z ` Z'
× ~z š
/+ Z ä \ W Î
à ~ç à Zz ` Z'
× ~zš
/kZ c*
â
Û ä m vZ G
î*9g V**
Y ÈY 1
` WÔc*
Š Zêïe Z÷~ݬ}g ‚ävZ~ ºœÆ䙓
 ZŠ'
,
XìÐ •
',
ÅÏZƒ
 ì B] ³=
ã ‡y
dZ1 Z { 
á ]|Æ ™ð^ » ég ZD
Ù ¿q
-Z
ÅyZäkZÔ7~y]| Zƒx¥ÂàyÆmvZ G
î*9g
Рyà ?]| c*
Š [Z ä ~ç ? V¹]| Y7 Ð ~ç
7Z Â Åq øh
+'
× ˆÆkZÔ ]|} (,Â{ z} g Z ?]|
¹ ¿{z™Í'!*
Å~çX VƒSgB‚~ ÂyŠ] Zg ?äYH
Ð Z ä Vß ZzDpÔ å c*
W™Í]à~ (,Åy Z Â~ Zƒ k- â
Ôì C™'!*
`~zš
/‰
Ü zC
Ù Ôì ` Z'
×$
+~(,~ç Åy Z ~Š −
~k‰
Ü zkZ!îYÔvZàz}(,
¹Â]|Ô**
W:~6ÆkZ
mvZ G
î*9g ã‡y

dZ1Z ¬Š Š
Hs§Åk¿{zXÐ

21

~B; ÆyZgzZì Zƒ Z−V » ~Ç6,"ÅèÔìg WÆ6,
è
:7¦
/
Ù ÐZ~ Â@*
C
ƒ~ óZ e ˧Zzt ¤
/ZXì Z hà » ,
$‚
ä Y S Zz Y éR)ЛÅZ M8gzZ 1î ÑZ M8‰òzg +−Z w°pÔ @*

Ù ŠÃ¿kZÔìg W− Æ6,
è{z ì –ÃrkZ~~š
§ ¹ñƒï Š−äVrZÔì ; g W™ïÐ ~ç~÷ ‰™„
=Ð •
',
Å䙓
 ZŠ','!*
`~zš
/Å ~çävZÔz™#
Ö
C Vƒ; g™~g ZÎÅè~ ì ~Š#
Ö Z™t
yi § !*}> ò xñ : ¤
/
I
.c } > Æ
ð § [ 3,çLG
tÔ@*
VZ: ~g [~÷3,
ètÂ@*
™: “
 ZŠ',ÃVÏÅ ~çKZ~¤
/Z
Å ä™ñ6,VÂ!*
Å ~ç ä vZ #
Ö Z™t = ÔZƒ ¯ gzŠ'
× Z÷è
Ù „ Ôì ;g™u| Z',Ð V-ç dŠ ÃT `WXì ~Š Ð •
C
',
9Ô x¤~gœ Vc*
ç pÄ~B; ÔSh Ze DÔì Zƒ ¯ °ß
nzgÔ
CnzðÃÔqzÑ2
$e.
$Ze „D Wy 
£Š 2ÃV-ç KZ\ WÔñYƒ Ìx »t Vð; Ñ ÔVƒ êŠ C Ì
ÅkZvZ ,™ J 7,ÌŠpgzZ ÇVƒgx3,
6,?~Ôz™ J 7,nzt ?
wgzZì x âZ »Kðä
/ZX}Š â
Û ‚›Å ~ç=Ð •
', 
»h
+%Ëc* 
D™¿#â gzZìfZ c* 
D *ÐZáZz
\ !*
gzZƒ g
Cc*
ƒŠ
Hƒ nZg **
Š *Z » kZƒŠ¤
/
á ðà c*
ƒŠ
Hƒ nZg **
nzt aÆ ƒ
 Vƒì g W7~ 1‡a ~ç c*
ƒŠ
Hƒ nZg **
Æi úC
Ù XÐN Yƒy!*

 vZY 
á yZЕ
',
ÅkZÔVƒ @*
C
gzZ ö æû ö æø ^mø …ö çû ËöÆø^mø Œöæû ‚% Îö^³mø |öçû ³f%‰ö ^³mø k| 7,
nztû%] ‚ˆ

22

~ç ~÷Ð •
',ÅVñ**
ge yZ LZ !vZ c*
,™ ¬ŠÐ \¬vZ
}Š™y!*
$6,íà zŠ*Z}÷ÔÃVz™â}÷ÔÃV”}÷ÔÃ
E
xŠ6,
ã0*
û%]‚ÃVñ**
geyZÆvZƒî~O “~`Z'
× Æ\ W¤
/ZgzZ
0:%» ¼
A y Zg‚vZ Y 
á yZ ÔzŠ ö ÌÃV” ~ç gzZß 8 Æ ™
E
{
á LZ~X ÏñYƒ »ƒ
 ~g F Åî~O “} × ðZ±ÔÇ ñY
(
:XG
™| 7,
nztû%&ÂVƒqâZ
# Ãê »',#
Ö ZŠr
# ™/ZgZ'
,
Z
tËÔÂËÔƒx¥›Ã]|Ð ÂC
Ù }÷ Vƒ @*
™xŠ6,â
í @*
Vƒ Lg k7,~wŠ wŠ Ìt ‚Æ]|gzZƒ:gÁÐ
¨¹6,
kZv߉?ì ]!*
à ©¢
8›ÅVß ZzvZÔƒy!*
$6,
~Ô ìg™wEZ6,„]|\ WnzZƒ c*
C»]| ! YZ 
nz » ä™y!*
$6,
zZ LZÃ LZ ÔVƒ ;g™{k
HðÃ~ H ¹ä
?7c*
ì ]Š „t!î CÔVƒ;g| 7,

i§»“
WvZ à z

y - c*
â
Û ämvZ G
î*9g #
Ö ÑZ œ å ; gÈ~ Â
c*
Ð Vñ@ì @*
™Š !*
',Æ™ 2~ ~g F ÅÃå ÃVAß
Æ îJ
- Z}
.ÃVÍßÐ ¹ ä Vzq zŠ yZ ÔÐ VY±@
vß ÒZ Ôì »VAßÔì »9‚ …tèa Ô c*
Š™Š !*
,~ „3 Zg
'
X Vƒ ;g™7] !*
t~…kZakZ̳РVÍg )
,
…kZ vß ‰ !Íg )
,x HgzZ zm,³gzZ 2zŠ }g \ }÷
2zŠgzZzm,
³¡ëakZÔ ñƒÆ} (,ÌÐí~/~
Vƒ H !Íg )
,Ãy ZÔŠñÌvßÆ/~(,VŒÔ M
hÈ7

23

y Z« ™ÅŸgzZ «™Å»Ô«™ÅÃÂì )J
- Z}

/Z
vZ à z {z Iƒ ‚'Š „&t ÃXÔ,™«™ÅVzq &
ÔzŠ äW: ] Ñì}n~ wŠQ î X ì Ð ƒ
 X Ç ñYƒ
»@kZ ªTg Ù ŠÐç WÅwŠ1f
e UÂÃv߉
ÌŸgzZ î X ÌwŠ Ô î X ÌÃÂ f
e {'
× x Zw~ wŠÆ™wì 
Ô¨
‡gzZ »ÔÃIƒ ,q &t Ô î Yá #
Ö k0*
Æ VÝ
{— ¸<
L gzZ Z
# Zz Ôn
Û sÜ{z¤
/Z Âᙫ™ÅVzq &yZ
Ô @*
Y¯7Ð VezvZ à zÔÇñ YƒvZ à zvZY 
á yZ Âá™ ZŠ Z „
Xì á
CvZ à zòŠ WÐähgÆVƒk
H
:¸D™ J 7,
$WtmvZ îG*9gr
e
# ™DZ†{
á }÷
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$]ô åü ðö «nø Öôæû ]ø áû]ôü
DOPVkm^ (Ù^ËÞ] é…ç‰E

7w'6,
zZ LZ…»vZ Ôì LgÐ ò¾ {z17àz ðà »vZ
wì » Ïg)
,Ôƒ ñƒKg¦»e
$ÑzB‚Æ…ÆZ}
.Ôì @*

¼N C\WÔì ~gF: ÉZ~Ã$
+ÔƒDX7ÃgzZƒñƒñÎ
Ôƒ D%VY6,áZzä™,Z Â?7c*
ì CY™]g߈ÆyŠ
?7c*
ì*
@Yw$
+
BZ'?7c*
ì CYw$
+^~w‚gezŠ

I
V c*
Š !*
',Å~i WþL i“

CYw$
+
Ìõg@*
ÅV<¬Âì @*
Yw$
+
BZ' »VÝZ
#
ÆäY w$
+
BZ' »^Ô¸ _7,}ÆŒÆX¬ Ôì
C ìÄq
-Z Z÷6,%$
+
BZ'X 7ÌÙ ŠÃV¸ÁyZˆ

24

à$
+Ì õg @*OŠ Q Ô Ñ$
+BZ' OŠ S
.n!L ~÷ : ¹!*~çH
.n4LX Å yZ :
¹!*
~çH
yp6,
Ï0
+
i{”Š!*
',
gzZVÇZÎgKZyŠq
-ZƒD™{nyZZ6,
VÝX
yŠ ãZÔ~Š™ùŸ Ï0
+
iâZÔÏnƒ7°ˆÌÂÐîzg²WÆ
pÔDYVV¹ÐV¹™áx**
»vZ ?Ô*
@Yƒð3ZgH »vZ~
Æz¸− Ð V˜ Ô ñƒ ¶ âÆÛï
) !*
Æ~Ã$
+
C gÃZ}÷6,
ŒãÃÆV¸ÁÆ*ŠX } 9z
I!
ðƒ ã ¾ ÿL 5 Æ Ì #
ðƒ ã**ðà Zƒ **
**ðÃ
ðƒ ~C¨
 ¸?Vß !*
ÆyZ
ðƒ ~Š ZŠ ðà Zƒ ZŠ ZŠ ðÃ
{z Â}%6,VY±gzZÐ N Y 0 !*
Z **
**
yŠ q
-Z {z Â}%6,Vñ¤
/Z
~÷XÐN YƒCw!*
{ (ÔÏñ YÌ#Ô ÏN Y0Vâ Z ã**
¿6,kZ™| 7,ÃkZ ó ó` ´ »y ZgzZ Vc*
g F Å bzg L Lì [ Âq
-Z
XvZY 
á y Z Y7,
7 Z e6,
y ZZÆkZ ÂÇ}™
I
ÃV< ¬Ð ¹ Vð; Æ~i WþL i“~ Ï0
+
i KZ ä ~
# 6,Vß !*
Z
{ (ÆVÝÔì ] !*
Å]‡~(,Ôì ¬Š DƒŠ !*
,
'
Cw !*
¼ Ôˆƒ ~7Sh Z e År
# ™t ÁÔ Ð䃨
¸ ~C
ÔЃg M ¸ J
-“
 pÔи Ð t ÁkZ ‰ƒ { (w !*
¼
H †@WˆÆä%pÔφ@WˆÆäF,Z~G
á » gzZ C ª ~7 w!*
# XŠ
Z
Hƒ »‰
Ü z » ¿Â[ Z ?{Z

N Z÷»‰
C B èE_Ä
Ü zkZÐN Yƒ

25

» Sh Z e ~7? }n Æ yZ
Ð dŠ ˜Ó ? yŠ q
-Z
» ¿Q {i » yŠ kZ ÷
Ð zŠ ™ ®Š Ð Vð; LZ

GÒO$› åOLE
C&
ò ¾» ~â å]|ï

X c*
Š™]g ¸ ä 6 Æ ŒÃVAßÄ Vƒ HvZz
Ëk0*
Æ ]|ÃDïE
-Z ä ZY
n **
Ññ¯Æ #
Ö ÑZœ
L Ťq
Ug ¯Ô¸ìgÉy WÅZ ÆÒ çz!*
Æ Ë‰
Ü z kZ ]|Ô 5Ð x »
ZY
n~ßñgzZ Å7]ïÌœq
-ZB‚ÆƱkZ Ôñ WF,Qn
5#
Ö ÃVñƅñSh Z e" ~VÇË~÷ c*
â
Û Ðr
#™
X B$ЧZzkZB#
Ö ÑZœÃí c*
â
Û QgzZz™

,™:z½L6,
Ñ

äV2ÔVƒ[NŠ~»Vß Zzä™z½6,
yZZLZ
~Š}Š„eÃÑgzZ Hz½6,
~gZiz{WKZgzZ Sh ZeCKZÔò¾LZ
äzgpÔDzg¹ v߉~V ÔŠ
H7,~{çyZZ »yZ
C D â 
Û mvZ îG*9gòzg**
ÑñakZÔf
e™Ñ»ìˆÆ
g Zi g Zi −¯ gz h
+˜ ¤
/
g ZŠ lƒ V›” @Zp : ,Z
Ô Çƒ7y ›LÑÅgŠ c*
Â}™!**
g Zig Zi ñ zg¹ ÑZg v¤
/Z
C ì ÔŠÑtÅgŠ c*

26

d l§ „
 Z yú
ÛÑ
gzZ »Âc*
š {'
× »Vƒk
HÃkZ ä ?¤
/Z Ôì 6yú
Û ` Z'
× »Ñ
ñWÃÌvß, Z ÔÇ}Š™!ÃC§ëg ~gvgzZ Çñ¯ g Õ
Vƒk
HˆÆäzgèYÔHÑ»ìˆÆäzggzZñzg~}>
Ð äzgsÜÑa kZX ‰ ƒ¸
Û ë ŒgzZ ˆƒ ~„" Ð
-Z
J
# X @*
W7~1‡ÌÐ Vz@WgzZ VŠ „¡Ô @*
W7~1‡
E
(
4<XÐ ï¢ðZŠ »ï» åL]I%Ë
X Ç ñW7~1‡ÑÐzñ èG
C D â 
Û òzg**
ÑñÃÏZ
E
& ˆ
c ÿLO ƒ b
 Zg Ñ åhI½E
" J Zg ¿ Ñ VW èE
L !ZŠ
I
E-G
d
I
»ï» åL]%ËZ® Y$
Ö 7Ñ%Æ š
M F,
›‚Æ ï» ÷L ª 
m{Š c*
i AX z™›Ð kZÐ yYzwŠgzZßñÐ ï¢ðZŠ
X ǃ;{Š c*
i„Ú Z ǃÐ

á+År
# ™zZp

ÆmvZ G
î*9g ~â å]|mvZ G
î*9g"
[zìdZm,
³zZp
Ôì Le Ü1 {Š c*
i Ð t ÁLZ Ô¬ X¸ Ð ~ Vzh
+% Ô¬
X¸ D™]!*
{Š c*
i¹ Ð ~â å]|ÐzzÅ›r
# ™zZp
Ô D™'!*
{Š c*
i ¹ \ Wr
# ™zZp c*
â
Û ä ]|g !*
-Z
q
{Õ{r
# ™zZpXØYòC
Ù !*
Ð{Õ{gzZ <È] !*
-yŠ:e
J
»1÷e6,
B0*
ÅC
Ù !*
Æ{Õ{[ ZÔc*
Š Î_6,B0*
ÅÔ‰ òÐ
C c*
Š Z{Ã]|gzZ –Äq
-Z6,p 6,ä r
# ™zZpX ì ZƒÎ_

27

Ç Vzhg: gŠ ~OŠ S ÔÐ BÅ: gŠ {zOŠ Q
~÷ } Å yQ }Ôì KZ KZ #
Ö Ó
Åä–Ô M
h –Ð V;z …\ WÔì #
Ö ÓÅ\ W~ { Õ{
Ô ë ÃkZ @¬ Xì ~g ø #
Ö ÓÅu ¸: Ôì Å\ W#
Ö Ó
…}g Z ë Â~Š Î .
$Z e ÃËÔì ~h
+% ~c HÀ ` W
~ !
Y ? á ZzvZ „ \ Wà {ÔÐN Y ïá ZzvZÐ ¹
~.
$Z e q
-Z h
+%t Ô X Ìh
+%,Z ÔÃ\ W } â 7
{ Õ{ Â c*
Š w ïÐ { Õ{ ä ¸ r
# ™zZpq
-ZgzZ ?‰ v ¸
vZÃGÅmvZ îG*9g"
[zìdZm,
³zZp ! {WX ‰Ö™ Î _C
Ù !*
Æ
ÃÑLZÔ»äƒ +Vð; ÆLZ är
# ™zZpÔ}Š½Ðgâ
C D â 
Û Ôc*
Š™ZŠZ h»äS
Vƒ c*
Ñ ~ 6,gŠ Æ \ Wé ZpgzZ¼ 7
Vƒ c*
W à „ ¥ ~ £Š S £Š S
Y f ‰ VV¹Ð V¹r
# ™zZpÐ •
'
,ÅäVZ i **
Æ
R,
KZ Z
# ä›pÔ¸›Ô¸VZŠ ~ m,
ôZèÑq Ô ñƒ Æ
# ™ /Z g Z',
r
Z **
ÑñÔ‰ƒ Ú ïE
L 8™ Ô‰ 0 vZ à z ÂÅ ø!L
(
:G
XÐ ÄÅvZ I Zì MtÔ ñƒ Æݬ} (,
‰ ê X»'
,#
Ö ZŠ
vZgzZ ˆƒ «ÚÐ •
',ÅÄÅ#
Ö ÑZœÃr
# ™zZpZ
#
C Hn²Ð#
Ö ÑZœÂ‰ 0à zÆ
c*
Š ™ VZzZ
Û ¾Ø H Ð H Ãí ä Â
c*
Š™V**
YÈ YQVYÈ YQÔVY¬

28

G
$Ñz ï
e
L !´

Y7 Ð ~â å#
Ö ÑZœ]|ä r
# ™zZpg!*
-Z
q
wŠÔf
e¯vZà zÔD™ «ÚKZÃË\¬vZZ
# ! ]|
` WÔŠ
HƒÚïE
@Y^ è ÃkZ H ÂD YW~
L 8™~`W ì *
\¬vZZ
# !V; Y c*
Š[ Z ä#
Ö ÑZœ?Š
HWZ}
.~wŠ}÷
# c*
Z
â
Û ?ì ¸è ù Hn²Xì @*
Y^ èÂì @*
™ «Ú
V2zŠ c*
VƒŠ
HƒÚ!*
~ å`7èÃ\WH ¸ñƒÚ!*
\W
Âì @*
Yƒ Ú!*
ŸZ
# X 7c* 
ñƒ Ú!*
ëzgc*
**
C åY7 Ð
Å
bzg Z
# gzZì *
@ Yƒ ~g ¤[ ³ êL ¬ Ôì CYWy Y 5~ vg vg
C ì CYWy
á 5q
-Z~bzg Âì CYVJ
-vZÔì CƒÚ!*
I
\
Å À üL. ß ˆ 7,äŠ c*
W yà t
Å wŠ V c*
gG
Ï 'äh Z núÆ V³
-!
OÐE
ÐVƒó*Š Âì@*
ƒ ö C ÐC{‹“KZªì @*
W~wŠZ}
.Z
#
`@*
zªÆVƒ
á Š!*
Ô DY¤
/
Ð Vƒó `gÎgzZ0
+eÔì CY¤
/
ÏZ Ôì CY¤
/
Ð Vƒóª
zŠzwâ ÅVzgZ−â Ô DY¤
/
Ð Vƒó
C ìHyÒ~ÄkSär
# ™zZpÃy*
I
\
Å À üL. ß ˆ 7,äŠ c*
W yÃt
ÅwŠ V c*
g Ï 'äh Z núÆV³
# ™DZ†{
á **
Ññ]|w Í Z”%}÷
| 7,
ÃÄkZmvZ îG*9gr
*Š ì #
Ö ´ Å äƒ «Út ¸ ëgzZ¸ D zg ¹ ™
ÌÄ ZuzŠ q
-Z r
# ™ DZ†{ 
á gzZ ì CY ¤
/Ð Vƒó Å kZ

29

C ì @*
ƒH Âì @*
™ «ÚKZ Z}
.Z
# ¸D â 
Û
ì 7¸ÐWÆ kZQ ~0
+
ì Ïðq
-Z'
ì 7®ì 7wŠ ÂVƒ 8 Š ÃU 1
C ì V¹ @*
ƒx¥7ÌwŠ CZ Âì @*
W~wŠvZZ
#
Ý ¬ : ßâ ð : 0
+â wŠ :
ðW gŠ ! p ,$
+ ZŠ
Û ¤
/Z
Här
# ™zZpX ÇìglƒH CZ Âñ Y¤
/
ÐVƒóݬZg ‚Z
#
C c*
â
Û ÄZg \
7„ lƒ » ) Vƒ ^ LZ ~ wq
7ðÃV Œ ‰V- ~ V˜ ~ Vƒ Lg

ݬ»V < ¬ÆZ}
.

µ Z }i z y WÆ kZ Ôì @*
¯ µ Z *Š KZ Ô¬C
Ù » Z}
.
-Z~Š !*
q
W[Z ä ~ Ô Dƒ µ Z `gÎz0
+eÆ kZ Ô Dƒ
H n²ÐmvZ îG*9g r
# ™£Z ·{
á **
Ññvg )
,} (,¹
QgzZì @*
ƒ µ Zݬ » kZ Ôì @*
¯ *Š µ Zq
-Z Ô¬C
Ù »vZ ]|
C åZƒVziñ‰
Ü zÏZ Hn²q^q
-Z CZ
ì @*
¯ µ Z Ý ¬ CZ
C zŠ Îq^q
-Z Z÷6,
kZ c*
â
Û ä]|
ì @*
Zr y Y ~ G
ì @*
¯ µ Z Ý ¬ CZ

30

ì BiŠ „q
-Z Ï0
+
i

Ð Vß Zz ä%&ƒ µÂÅ ¶Š yY HРݪkZp
ÅV‰0*
aÆí~ ]â £Æ ä{0*
gzZ [%
O Ô7›
Û
» {W~÷ÌA
$Vƒ Y Ì% D zg D zg ~ !vZz Ôì u" b§
Ôì BÏ0
+
i ÂiŠ „q
-Z Ôì ] !*
Å Á$
+„¹ X Yƒ7ZŠ Z h
Ð ] Z|\ W?Ðz%“
6,vZÔЃg D%6,VzŠç'Ny ZJ
-“
 
n
pgyZ \ W H ˆƒ »6,VÝyZ Ï0
+
it ¤
/Z Vƒ Ø 7
ÂiŠ kZ YZ ÇÇ~ *Š™}Š Ï0
+
i {g !*
zŠÃ\ WvZˆÆä%
\ W@t ?ì Yƒ (Z HÔ**
WÆ%6,í [ Z ! ƒ Y Ô}%6,V G ?
} Š¤
/Ô}Š™ Za㤠Ô}Š Z¤
/ÒÃZ}

/ZÔÐN W7x »¼Æ
H
4]; H ìgƒ É0*
~ ÿ5F
vß™NŠNŠ ÃX@t Â} Š™g Z
?Ðâ7e
$í™ Y

?,™›tÐ\¬vZ

KZîF
@O+EN*
g b§TñYƒG(ZÐvZ LZ …l»
KZ~vZš
M îF
@O+E
-Z~: â iÆ e Xì *
q
@Yƒ u" %Æ Vâ
7 ÕäOF
7gzZ Š
~ŠÍÃkZ äV ƒ â Å *Š ~g ‚Ô Îäzg™ ÕäOF
HôÐ Vâ
} À Ë}_s ™ ‰ÌN â C cugzZ ~gÍ~ yZ Ô1
7 ÔZƒ 7g
ÅkZ J
-VŒ Ô ;g @*ÕäOF
# Ð ËîF
@O+E
pÔ‰ñƒê
ŠÍä kZ Z
# ¸‚ Ì} ÀÆkZgzZ ¶Ìà » ˆ WV â -Z
Ôå Š
HVk0*
Æ Vâ -ZèYÔ Š
HÎ Ug ¯gzZ Š
Hƒ lñ{ îF
@O+EÂ 1~

31

KZÃ
 ë ! Z}
.} ZX ðƒ7gzŠ ì" ÅkZ k0*
ÆV ƒ â ~uzŠ
„Š c*
Å\ WgzZ ñ Y fu Zg ø%Æ \ W }Š } Š ›+Z
,’~GÆV GgzZì Mu~„Š c*
ÅvZèYA uÐ
ìgu" wŠÔ ÏñW7’ÌQЃ 3ÇÃ@zÔCYƒx Zw
Š c*
KZ ä \¬vZgzZÐ ƒ 0*
: uÌQЃg Ã
W vË ¾²ÔÇ
lˆuV ¹™hgÃvZëÔì c*
â
Û {°z »yEZÆwŠ}g ø~
„,ZÔ Š
HÎD zg D zg Š
H0*
ÃVâ KZZ
# îF
@O+E
{z‰?ìg™
Xì CYW’ÐZ Âì ©
8x **
»vZÔì @*
VZ Ä{ÈZ
#
~Z
# ]| –âä™Zfq
-ZÃmvZ G
î*9g„{
q**
Ññ
**
ÑñQÔƒ YΙÄg‡nÆu Ug¯c*
â
Û Ôì CYW’ÂVƒ @*
™vZvZ
:ÅÜg
$uämvZ îG*9g„{
q
—¼ömû†ôËûj$Ö] Ýôçû ß$Ö] oûÊô ‹ønû Öø ü
D^ãnŠÞ æ] éçF×’Ö] à Ý^Þ àÚ h^e (MVt (¨] oe] à߉E

{È Z
# Xß™ Zg7 ™f™J Q ÂñYƒ ~g7 ’Z
# Ô*
*™#
Ö ¶~’
%NtÂì @*
C ìÄq
-ZZ÷6,
kZÔì CW’yjæF
™vZvZ
Ð [ ZCZ = ’ ¶7CW
c*
Š s™á ~ŠÍ ä x™Æ yZ

ì CYƒ«ÚÌЙf ]¯"

LZÃ\ WÔVƒ @*
™n²'!*
zŠ~#
Ö }
.Å] Z|9‚
Xì @*
™7] !*
Å',» Z LZ17qðúZÔ ÇVƒ ‹] !*
ÅVÍg )
,
Ãí À ` W –âÃmvZ îG*9g r
# ™vZŠ Zæ Z Y q ä ¿q
-Z

32

r ™Y qXì ; gƒ7kCÌ{Z
#
+ÃðÃgzZì ; gW7{'
× ~™f
HÌQì ©
8x **
» ´ â } (,ãZ !Ý ª –ÐZ ämvZ îG*9g
x **
»´ â } (,
ãZ ì ] !*
Å}Z
+ÃÁtHÔZƒ7{Z
+Ãðà ì
X z™ Zg7 ™f ñW: ñ W{'
× ì c*
â
Û ä VÍg )
,X ˆï=ÂÅh
e
™f ÃáZz ä™vZvZ Ôô ‚T Vƒ @*
™Ü] » #
Ö ÑZœ
vZ ìÚÃkZ ÌЙf ]¯" Âìg @*
™™f1ñ W: {'
× ¼~
@*
Yƒ> Ï wŠgF ªì CYƒ‚¡Ã»gzZì CYƒ «
x **
»vZä\W Âc*
W{'
× Xƒc*
W: c*
ƒc*
W{'
× ì eì @*
Yƒ„
 gHÔì
vZ c* 
xÝÆ}'
× \ W !
CÂc*
Š hg ¢
8x **
»vZ Âc*
W: {'
× gzZ 1
li ‚ u**
ç¹ Åy -t ? ƒZ† c* 
ý‹QÒNÉZ† ?Æ
\ WpzŠ hg™f Z®ì ; g W7{'
× ~™f ì @*
J 7,÷ {z Ôì
~kZì c*
C™f A…äVÍg )
,}gøX N W:~ìÆkZ
ƒg F¤
/ZÔì ‘Ã» bzgÂ**
»™f Ôì @*
™‘Ãì @*
™Â** 
Ôz™#
Ö Â**
ä Â` W¤
/Z zŠÈÐ ÑgzZß™ Ú ZƒÈ Î:gzÔß| 7,
„ JŠ W Â
x **
»á Zz ¶Š Kzg Â~hg7Kzg Ô ÇVƒ Z™‘ÃN  H7™f
?Vzhgù

ì ~gz¢wZŠZ~™f

èa ~ : â i kZ 1Ôƒg f
e‰
Ü zC
Ù ì (Z Âx **
» vZ 
LZ Ôƒ Yƒ É0*
z™#
Ö Ì™f {Š c*
i Ú Z Z®‰ƒgz$[ ¡Z
Xƒg D™{gtÐ
q zÑ *
*™™f ‰
Ü zC
Ù ä VrZ Ô¶/w‚ôZ År
# ™q
-Z

33

¤ t³¸ D Î] &zŠ sÜÔ¸ M Y½] Zg Ô c*
Š™
ÐmvZ îG*9gr
# ™·í **
Ññ]|XÑ äW6 Ô Š
Hƒ ð; b6,
¹ ä ~ Ô ñƒ qg Ð ºZ ˆ Æ w ÙZÆ yZ Ôåmk& Z
,™ ~g7 gz¢’‚b Ái Z ÁÔNÎ[pgzZ , Š™ ~ –™f \ W
mÐí Â … â ] !*
Å ¤
/Z ÔÐN Yƒg F {Š c*
igzZ\ W:gz
ä ~X ÇVâ â ] !*
Ù Å\ WÑ ì ÔB™lˆc ZuzŠ:gz Og
C
| 7,Ò«g zŠ¬ Ð F,
z™| 7,<
L zŠˆÆ n
Û Æ (\ W ¹
F,

/ZXÐN Y ñVZ~ Vzg Z*zyŠÆ#
Ö ªvZY 
á yZÔ B
aZp M
h| 7,ÌˆÆ F,
z ‰ wÈ −7,«gzŠ¬ Ð
¯ úÔ+
M Å/¯ ú~ ] Îg zŠ yZ ÔB| 7,¬ Ð F,
z ì ¸
G
Ê
C:X- Z > [gzZ~
åE
# ÒZ > [Ô/pZ > [ª+
M Åz¯ úgzZ+
M Å~
#q
Ô ˆƒ/pZ > [tB8
- â °çÐvZ™| 7,
i úÔM
h™+
M VÐ
~g ø !vZ } Z ,™7t ‚ÆvZ ~
# q KZ t ~
# ÒZ > [
d™ƒgzŠÐ \ WëÔN Yï…\ W ìt~
# q ~(,Ѓ

X £Š ¯ z«g zŠ ¸ ~÷ Z}
.} Z k ™ ¬ŠgzZ ñƒ ¶
Ö ÑZœ~òz2 Z ™ ZæZ
c*
g ezŠ ì –ò 
á !ZfämvZ îG*9g#
g Z *zyŠÆ #
Ö ª Çá| 7,¬ Ð F,
zƒ =ÂÌÎ] Îgb
ì ~Š ?Š {°‡!*
ÅkZ~ ò 
á òzëä ò 
á ) ÕäO‘gzZ Çñ Y c*
VQ
Xì [ Â ~(,
¹Å}
Æ \ WÐ ä™™f ‰
Ü zC
Ù ¹Ð r
# ™y Z ä ~ Â
Ôn
Û 'Ô,Š™~ –™faÆC²¼ Z®Ôì ˆ| (,.~ r â Š
4]gzZZ
zŠ Ôn
Û g e ¿ ~i úÅY (gzZ , ™x ÈZ » {—ñïG
LE
# Zz

34

¸ ]Š „~gz¢èY Ç ñ Yƒ k0*
Ì{z Âá| 7,F,
z &gzZ <
L
X ï Š hg„i ú™Í] Îg {,ÅY (Ʊ‰ÆÒ»gzZì
Æßq
-ZÔB| 7,Ð +
M Åz] ÎgzŠsܬÐF,
z\ W'
ƒ ÇÌ{z¸ ìg W 6gzZ Š
Hƒ ïg **
b6,¤ Z÷ Ñ ì ˆ

d
Û Æ vZ {Š c*
i Ð ¬ »gzZ Vƒ Š
Hƒq¡Ç!*
~ Ô‰
©
87#
Ö }
.{Š c*
i âZÐ a LZ \ !*
ðÉXì ;gƒ x¥
C Ïì e Øg Å\ !*
g
Ôñ Yƒßb6,¤ » kZ ÔN YW6Ãa
9
E4Q)æŠÇZæ3g R \¬vZ H ƒ: g F Šp }™#
Ö }
.âZ ~÷
LZ™ƒ èG
{Š c*
ia kZ ÔN Yƒg F }È Ð N Zz™]Š „âZÐ VzÈ
]gz¢Å aÏZÔ¶„gƒ ~gzŠÆ~g—ñ OÃyZÐ ]Š „
=g fÆ "
$Âz âgzZß™ ZuzŠ Ug ¯ ÂñYƒ w ÙZ » ¤
/Z Ôì
Xƒg D C] Ñq LZÐZ

ì CƒÐ{0
+
ib &Z

@*
Y ï;Zg ‚ » gzZ Vƒ *
@Y6,G~ ¹ä r
# ™q
-Z
ˆ Æ w ÙZÆ ì q )Z6,kZ »vZ Y 1zZ x Ó ¹ä ~Xì
g0
+ZÆGÃ\ WËZ e H Âñ YƒwÙZ »ËZ e¤
/ZXce *
*™ ZuzŠ
ÅVß ZzvZ ª Òç ãqzg ' ?Ç ñ J m
iÉÔÇ ñÎ bZÐ
ÃyZ Ôz™ ZŠ Z ›þL8»y Z Âñ Yƒ w ÙZ » ¤
/Z Ôì y
á ¸Ì
òzg **
ÑñX z™lˆ {0
+
i ðÃaÆb & Z KZpÔz™[ Z NÁ ‰Z
ðÃ~ N.¤
/Z c*
â
Û iÐi§ÐÃX kZ ämvZ G
î*9g
LZgzZì @*

/
~N.™|0
+!*
Ð Ïgwze ZuzŠòŠ W ÂñY¤
/wze

35

w ÙZ Ì»wze kZ¤
/ZÔì ©
8wïÃwze ñƒ}¤
/
™ ª ~ wze
w ïwze ðƒ ~¤
/
ÃVßze ðƒ ~¤
/ÂÔñ Y¤
/Ìwze {z ªñYƒ
Xce**
ƒ{0
+
iÔce **
ƒC
Ù !*
ÐN.ÑZz% ïwze ?ì $
Ë

$Z%ãqzgÆvZI Z
A

Ð ëÆbzgg ±!*
gzZ d

Û }g ø Ÿg ±!*
á ZzvZ
Ô µ ZÐ *Š kZ {z ~¥% ãqzg Ô d

Û Ð vZgzZ gzŠ
Åy Ò y 
á ÅVß ZzvZ ä ºZ~ T Š
HWŠ c*
Äq
-Z »zŠg Q CZ=
Ü zC

Ù wŠ » y Z ,™]g ˆì e Ô,™g !*
zg »ì e á ZzvZ ì
¬Š {0
+
i%Æã 0*
ÃVŠLä\ WÔì LgB‚Æ\¬ñZ}
. 
Cƒ~Vâ »Š ÅàÔì @*
ƒ ã0*
B‚Æy ZCƒV˜{z?ì 
D Y V˜ Ìá ZzvZ b§ÏZ Ô Sg ~ ã0*
g0
+ZÆjÂ
ÜTÌbzg Åy Z Ôì @*
ƒB‚Æ yZ c*
gŠ »[ Œ
Û gzZ x **
ÆvZ
»x **
ÆvZƒg ÌV ˜ ce **
ƒx £¸ » bzg ÅðñÔì Cƒ
á ZzvZ ÔÇ ñYƒ {Š%wŠÆŠ c*
ÅvZ%:gzÅgB‚[ Œ
Û ñ c*

7…¸ÐvZ {zÌ~V_Æ*ŠÔDƒB‚ÆZ}
.‰
Ü zC
Ù
C ìÄZ÷6,
ÏZX Dƒ
ìg Z}
.!*t Ì ~ V_ Æ *Š
ìg Z]
.Ѓ
 ÌÆ{gB‚ƃ
t
Æ bzg KZ1ÔB‚}g ø Ð g ±ZÆ Ÿá ZzvZ
# ™v ZŠ Zæ Z Y q X B‚Æ v Z Ô µ Z Ð ëÐ g ± Z
r
# !ßÍr
Z
# ™ZsÑ Z **
Ññ c*
â
Û Ð#
Ö ÑZ œämvZ G
î*9g

36

\ WÐ »}÷ÆÉt\ W̃ ;g™Ì] !*
Ð ËvZŠ ZæZ
@*
™] !*
B‚Æt‘p ¤
/ZvZŠ ZæZèYì ; gƒ 4ZŠgâ~»Æ
7gzŠÐ Z}
.wŠ Z÷Ôì LghZzB‚Æ Û{ LZ wŠ Z÷1ì
 T e à
Cà zÆvZ ] Z|\ W¤
/Z Vƒ @*
™n²a kZX @*
ƒ
pÔ M
h ƒ 7¦{ k
HgzZ e
$Ñz Ô$
Ë ï7e
$Ñz } hg {k
H%
ƒ{ k
HðÃLÔƒ: „ {k
HÐ kZ 7Èt»[ AZÐC
−hzZ CZ Ôß ¯ „ Z½Ã{k
H 7t pÔßzgÆ™/ÂÐ vZ ÂñY
ì n%h
+” Ú Zt Ôì n%u **
ç¹ ~Ã$
+6,gîm{Ôß ¯ **

g6,uvZ
# Ôì @*
ƒ k**
7H »wŠÐ kZ YÈ7~
ø
» äX ÃJ
-Z
# \ WÔì $Z e 7Ã6,@Ë… ß™{Š Zg Z
G
G
Ä°åL}¢D™ÃåL}¢Ä°v߉Ô$
Ë $7ÃÐ,™7{Š ZgZ
G
7~wŠÆyZ {Š Zg Z »Ú Š pÆÃåL}¢Ä°X D™7Ã
G
Ôå
ˆ 6,
R,
ñZ
# Ôì 9 Š7ÃË z™{Š Zg Z ìtÃÄ°åL}¢1ì
y -Ôì 9 Š 7Ã@Ë !vZ} Z k ™{Š Zg Z
Y6,VÃv
~z&
+
ÍûZX Yh
+y
7… »\ W~Ðzz ÅV7Š‰ÑgzZ
ÃVz0
+eÆ*Š Z
# ?ì M“
 Z}
. c*
â
Û Ä{ HämvZ G
î*9g
C ìÄZg \ HÔ Çñ Yï0
+e»vZ ÂÐzhg
Ï0
+
i § · Æ Å wŠ ¼ ZŠ ì 1 ä ~
c*
Š éH
5ÅNm ä ~ W Zz Æ F,ÿL¯q
-Z

?ì M“
ŠgŠ »›ÅvZ

m{zŠhgÃVzg·ãÃÅ *ŠZ
# ?ì M“
ŠgŠ »›ÅvZ

37

C ìÃs§ÅyWÔì ]Zf ÅvZŠZ%ÐF,
ÿL¯Xìg·^
,Y** 

ä ë Vzg ZD
Ù ægp z ¨ á Z e h Â
ä Â âi c ¥ c*
3› ÆY } A
$
Æc*
gŠgzZÆkZÔ å;g%Ð k\ }g )Æc*
gŠ ‚ \ q
-Z
Le ) J
- c*
gŠ ~ 1 {gtÐ vg )
,ËÔ¶bqg Z-Š y xgŠ
Ôì bqy xgŠÆã0*
Æc*
gŠgzZ}¾g Z-Št ¹ä vg )
,ÔVƒ
i ZzWÅeÂ~¤
/~ c*
gŠ {z ÔðZ¤
/•
M Zq
-Z ä kZ Ô} Š Z¤
/
Ãg Z-Š kZ
C Š
Hƒ^tÔðW
 zŠ ¯ ZzW ,Z h

+W ò — i Z
» Z}
.Ð ä¤
/
Æ•
M ZC
Ù Âì @*
™ q zÑ **

/ÃÑLZ
@*
ƒd

Û vZ ì Sg CWi ZzWÐ [ Œ
Û ñ c*
gŠgzZì Lg k(,[ Œ
Û
C Vƒ;g Y@*
ƒd

Û ÐvZ~Ôì ;g Y
YE
+ ëL &g ì ;g W @*
µ 
ìg Y R u 
á {zl
c*
gŠ ‚\ t Ï ñ Y¤
/g Z- Š {z yŠ T D â 
Û òzg **
Ññ
C Çñ Yƒ^Ô Çñ .[pÔÇ
Wã 0*
[pÔ Çñ YŠÃÐÏ~
ŠØ ò " Œ
Û g Z-Š ä
E
ŠØ ò A z È âgŠ zZ ÿL }¢
Æ ÑÔYï7vZÐ N Z¤
/7g Z-Š ÅÑëJ
-Z
#
X1Ôì ñƒKgzŠÐvZÑݪ¸ ÔÇA Ýz »vZÐ `
Ãx™ ÅÑä V2ÔVƒ @*
zg6,yZì ðƒ ~ñxŠ ÅÑä VÍß
hgÃkZ {z ì wW H1ñ Y%Æ zg zg ì Zño¢ (Z

38

} Š=ÂÃ
 \ WgzZÃë\¬ñZ}
.Ôì Zg –»=ÂÅvZ'Ô,Š
Ô,™èZgÃvZ™ Î ~i !*
Åy YgzZ ,Š hgx™ ÅÔŠ ÑkZ ë
T Vƒ @*
™y´Z ~ Ýzg ÅwZ ¸ZÆ VÍg )
,LZ™ 3n!vZz
Å[ Œ
Û LZ ÔV âpÅ›KZÃkZ \¬vZ c*
Š hgÃVìpx Zwä
ÃVƒ
á Š !*
ì êŠ Vâp{zÐZÐ ª
zŠ ÅvZ ìmgzZ Vâp
kZÃVß Zz äÇW**
ÔVß ZzÚ Š ™ÅŽâ zg ñ *Š Ô7¸ÅkZ
ƒqX 7¸Å]¯kZÃVƒ
á Š !*
Ô7¸ÅkZÃVzg Z−â Ô7¸Å
ÂVƒ @*
ƒ^™á x **
»vZ~ Z
# Dâ 
Û mvZ G
î*9g ~i Zè
aÆ äh
+y

á$
+Æ q
-ZÃ óÆ
ó L LgzZ ó ókƒ » L LÅyZk
,
Z
X @*
ƒ7g »

]o»™f: °¬

@™ÀF,
*
»yZ‰Å]zˆä~tW~q zÑÆyÒ
ø eùô …ø Üø³‰û ]†ô³³³Òöƒû]æø ßx **
Zg v~1 Ô
Z÷D â 
Û \¬vZÔVƒ
x **
» yZÐzz Å% 0*
Ã\ !*
V â ‰Ô ¢
8Ð ›x **
Z÷ÔVƒ [g
VzŠ: KzgÃ\ !*
Vâ ~¤
/ZÔVƒ~ÂÑZz% 0*
-Z ƒ f
eÐ ›
3™^ »ÃV”\ !*
V â ÂåZ 7,µZ
# ~®ÔN Y3™^ »Ã?Â
X ¸‰
D â
Û mvZ îG*9g ~â år
# ™ ZsÑZ **
Ññ#
Ö ÑZ œ
ø eôù…ø Üø³‰û] †ô³³Òöƒû] æø 
Ùf LZävZ™ â 
Û wi **
»[g~Ô
á Zz% 0*
LZ Ô™ƒ ^1 ¢
8x **
Zg ø c*
Š â
Û ¨Ð ™f: °¬
Ôì ÑZz% 0*
Z÷ Vƒ ; gá x **
»vZ kZ *
*™g¦ » =°Z [g

39

îÏO‘E…A
$ì @*
Ç QîÏO‘E~ V X
RvZ {zÔ ñ¯ 0
+e `gÎä T
æø ?Ç} ™ H^â Â}™: Za îÏO‘EvZ¤
/ZÔ M7Ð VIâáÔì M
vZ)Ðg ±ZÆwŠÔƒ Yƒ qgÇ!*
s§Å Z}
.¡÷nû jô fû iø äô ³nû Öø]ô Øû³j$fø iø
g c*
~ wŠ1ìg~g !*
zg »Ôìg~àŸÔƒ Y a
ÐvZ™–
Ð
ÃmÆvZ)ÔzŠ™¨
 ¸6,
zZ LZÃmÆZ}
. ë Øû³³j%fø iøìg
ë6,äâ i}g ‚ Â Š
Hƒ ¨
 ¸6,ëm» Z}
.yŠ TÔzŠ™[¦
Ð *Š™ƒ vg )
,ÚïE
á ~Š !*
WŠ Z%®XÐ N Yƒ¨
¸
L 8™²
ÌSh Z e ¯q
-ZgzZ ~Š hg[ ZÑÔÅ/Â6,Vð; Æ#
Ö ÑZœÔ‰
C ¹ÄZg \ HäݪkZA
$àÄg¯q
-Z Sh Z eZ
# Ô¿g
» ® ˜Ó N W N Š g
ǃ y › 
Û » {z ì ‹
C D â 
Ûr
# ™®gzZ
®} Z ì Ú Z 'GÁ¾ Z÷
HY?äâi~‰ Y?í{z
Š
N Yƒ ¨
 ¸6,: â i ë Â Ç ñ Yƒ ¨
 ¸vZ ìmZ
#
ä%}ÔÏÙ7[¦…V ì Z Á{ ZeŽ *ŠQ ÔÐ
ì @*
™~Ã$
+ðÉ
Ü zT ?M
hY6,: â i ÌáZzä%6,
Vß Zz
+6,^ÅkZ Ôì Cƒx¥ÏÅy-ÔdŠ ^ÅkZ ‰
Ü z kZ
Ò6,kZvZì @*
ƒ 2~ ~Ã$
+ ì @*
W~ g
$uÔ 4'
,
x¥ðÅOZ DÚZgzZs ¸z" ÂÐBŠÃ^ÅkZ\ W¤
/ZÔì @*
‚',
?Ïìg6,{nkZ >ÏÐ',ÒÅ Z}
.6,{nTÔǃ

40

\
]o»] Z f êL ZæL°fÐ u 0*
y WŒ
Û

Üø‰û] †ô³Òöƒû]æø Dâ
Û mvZ G
î*9gìã0*
vZY zè‡)´Â
ø eôù…ø
?ì 7Šñ™f »]Zf ÌZ~ kZ Hk x**
»[g LZ ~ Ô
ø eùô …ø Üø ³‰û] †ô³³³Òöƒû]æø ?7"
LZ Ô
$U*
Ðu0*
yWŒ
Û Xt»s¦H
ÏZ **
™vZvZç O¢
8x **
»vZ ªx ** 
pÆ Ü³‰û]ô Ô k x **
»[g
vZ¬ D â 
Û mvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœXì "
$U*
Ðe
$W
Xì Ì~g-i ©XtXì Z
# ZzI!°V6, 
D â
Û mvZ îG*9gc ZŠ ZŠ }gø: â iŠë#
Ö ÑZ œ
[g LZ c*
â
Û z™vZvZ c*
â
Û 7Ât?c*
â
Û wi **
VY»[gVŒ
‰¢
8: °¬ x **
»vZ Hwi **
a kZ [g c*
â
Û ÂÔz™ 1x **
» 
Dć Zz% 0*
Ù „ {zèYƒ f
C
e Ð ›x **
» \ !*
V â LZ
Ñ0*
(Z ävZÃVB‰Z® \¬vZ Âá Zz% 0*
ÝZèÑq
\ ¬vZ -g—} g ø 6 D ™—g6,y Z á Zz \ !*

áZz \!*
Vâ Æ Ý¬ }g‚ Zi Zâ (Z ä \¬vZÃAÅÅzm
# ™DZ†{
á }÷X D™—g
C ¸_7,
ÄtmvZ G
î*9gr
4&
-G
G
 gŠ VWŒ

Û {Š™ ** õ+G
$ I œ :{ Ã
GimIE
ï
P sÜÔ Zƒ 7wi **
Zg7 ÌZ u0*
y WŒ
Û 6,T^ d{z
$g ÂÔ‰ƒ c™ä{ÃÆ Ý¬}g ‚1 ðƒ wi **
e
tW
7wi **
åu 0*
yWŒ
Û ÌZ : Ñq Ô c™gZ Ôc™g1i Ôc™
\ !*
Vâ Ôì Y0*
HÃkZ ðÃ6,
uÆTØg!
t‚ » \¬vZX Zƒ

41

سnf‰ o³×³³Â 1á Zz% 0*
Ô\ñÔ7=°Z[g}g ø
c*
â
Û wi **
akZ »[g Âì vZ ÑZz% 0*
ÝZÔà á ènÖçjÖ]
Xß:x **
»yZÐ àŠ" ƒ VZ ÄZ
# Ôßx **
# »vZ LZ
Z

œ»™f0Z›

Ø ÃyZ1 ë vZvZ vß ‰ D â 
Û òzg **
Ññ
C ìgá x **
»¾{z @*
ƒ7
u 0*Ä **xŠ C
Ù #Zp ò VW
& W,
5½E
u **
GŠ1 : Va åE
Z ,Z
kZ~ *Št Ôce **
ƒ u **
G™f Ôì c*
â
Û u **
Gä òzg **
Ññ
Ôì H äzùkZ ä òzg + −Z w° **
ÑñÔì wEZ ª » Â
\ W Â{)z u **
]‡gzZ u **
D z Ôu **
ù
k\Z Ôu **
ŠgŠ Ôu ¦
Š XZÃÂkZ~ ~šä òzg **
Ññ?Lå‹u **
G1ǃ ‹ä
u **
]‡ÔZƒ Z½Ð ŠgŠ ªu **
ŠgŠ Ô Zƒ Z½ pÆ u **
X c*
â
Û
gzZ Zƒ Z½Ð §u **
§ÔZƒ Z½Ð k\Z u **
k\Z Ô Zƒ Z½Ð ]‡
Âz™vZ vZ Z
# Ôz™™f Zƒ Z½Ð G Zƒ Z½Ð Gu **
G
C z™ 1| 7,

@ÌÄt»òzg **
Ññ
x **„
 Z ,è p ,Z vZvZ
x Ó ßY ŠØ ò ] z è
zZpgzZ {È Ô ˆƒ ì|Š zŠ ÂyY ~÷Ôì Û Hx **
» \ WvZ } Z
Ôì @*
Y| (,
{'
× ÂD YïVâzŠ]gzZ|ŠzŠÔ‰ƒ ì|ŠzŠ VâzŠ
{'
× „gzZ¼™ïVâzŠ]¯Å•ZpÅzZpgzZ]¯ÅÏÈÅ{È!{ W

42

C îŠ

~ V1ZÑ ÁZÑ ì k(,¹
zŠ h
e 5 ~ h ó Ã ”% ó
@*
Yƒ !¹A
$ì CYïZ
# ›Å\¬vZgzZ›Å 
ß: °¬ßx **
»vZ Z
# c*
â
Û ämvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœXì
Ôì H Za ~ yy›Ôì õŠz = Ôì ÑZz % 0*
Z÷ {z
gzZxsZ Ô H7Za J0
+ZgzZ Ñß Z 6Ôì H ZaB‚ÆY ¡
IZ äs
vZvZ {È q
-Z ~ ‰
Ü zq
-Z X ~Š =ÂÅh
e x **
CZ Ô c*
â
Û «y ZZ
3“
 Í »gÎgzZ 2~ [ ZÑgzZ **
¯ Ä~‰
Ü z ÏZ ì ; g™
Ðe
$WkZ'Bx **
»y Zë ì 7ólp~g øtHìg
\
›Ð T ì ÌGñ Ÿ»t gzZ 7c*
Hï]o»] Z f êL Z
Š
Xì ©
8x **
»kZg !*
g !*
òŠ Wì Cƒ

\
]o»] Z f êL ZæL°fÐ u 0*
$u
g
:Vƒ@*
™"
$U*
Ã] Z fÌZ™fÐg
$u~[ Z
åö †ø Òûƒô †ø %øÒû]ø ^ò÷nû jø g$ uø]ø àûÚø

DènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …] (NMNV” (UVt (hŸ] h^jÒ (é^ΆÛÖ]E

vZ Âì ©
8x **
» kZg !*
g !*
Âì Cƒ ›Ð q TÃT
5ÅŠ] Z f êL\Z™
@¬ ÿLG
è ftÔì ©
8x **
»vZg !*
g !*
{zì Cƒ›ÃTÐ
I
5ÅŠ Ôì
ä ËÐ kZ X åz® þL ^¬^ q
-Z~ yÈ: åXì ›ÿLG
x **
»\ !*
}¾ Y7 Ôz®Ý°Z†¹ä kZ Â?ì Hx **
Z¾ ¹
n¾z® ð¸ & ¹ ð¸ Ä Y7 Ôz®vZ † ¹ Âì H

43

X å: „@*
hgz®
ø eùô …ø Üø‰û]†ô³Òöƒû]æø ä\ W
à™‚Å ¡ønû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$fø iøæø Ô 
ë vßÆ nÈá Zzpg D~C
Ù ªXß: °¬ x **
»vZ
LZmvZ îG*9g ìã 0*
vZY zè‡)´ ?ì V¹]o»h
e x **
»vZ
$WkZ ˜ì ~y!*
e
i! ² ~~1‚x â ZƉ
Ü z
c*
ì vZ ?ì x **
H »[g}g ø !
C Ôì @*
ƒ"
$U*
*
*™vZvZÐ
\ °
ø eùô …ø Üø ³‰û] †ô³³Òöƒû] æø Â?7
»] Z f êL ZæL f ÔŠ
Hƒ"
$U*
x **
»vZÐ Ô

HïÐkZ]o

|Å Øjfi

÷¡nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øû³j$fø iøæø ìXq
-Z »s¦ÔX » Øjfi ìÐW
‚#
Ö ÑZ œ~ sfÆ e
$WkZ X **
Ð vZ™–
a
Ð ƒ

CðŠ ‚gzZ Ï ™ Y ~ V¡ŠZ%Ð kZ ˜ ~ yWÅZ yÒ
à
~ [xZ LZgzZ ~ VƒÇ ]gˆÔ~ lgz6,ÅV” w!*
Ôì 7
î0G
£ ´ÔÃmÆ\ ¬v Z M
h™Ýq b§kZx £ » Øjfi\ W
x Ó6,vZ ZÎ â ] ©x ÓÃmgzZ ›ÅvZ ÔÃvZ ìmÔÃ~0
+
zZ}
.
}QgzZ äZh Q©%Ô›ÅÅ
W ä3Ô, Š™¨
 ¸6,mÆt‘
ß™‚ yzH Z›ÅvZ ªß™¨
 ¸Ã›Å\¬vZ6,›Å ã0*
G4G
&'
[¦Ã?: â i @*
ß™¨
¸6,
zZ LZÃmÆvZÔŠ
Hïx £» ÿ5E 
ì س³³jfix **
»ä™¨
 ¸6,t‘‹ ©Ã~0
+
zZ}
.î0G
£´Xn™:
]gz¢ÅäY ~ kaÆ kZ Ô M
h™Ýq ~ t‘\ W
$U*
"
ZzŠ Ð e
$WkZ Z®X c*
27à
CðŠ ‚~ xsZ Ôì 7

44

\
™–
Ѓ
 ¡njfi änÖ] ØjfiæzŠgzZ] Z f êL ZæL°fq
-ZÔ‰ƒ
7Ðg ±ZÆŸ¬tXÐg ±ZÆ»ª
Ya
ÐvZ\ W
XÅgñ ˜Ð\¬vZ‰
Ü zC
٠û'Ôì
¿Åy kÔñ Yƒ ~Š 
á Åe !Ît v߉
Ôì 7„ yj6f ÂÌZ ÔÐ Bx **
»vZÐ yEZQ Ôñ Y we
zŠ Zg f ?Ç ñW{'
× H~h
e x **
»vZ ~ à 'kZ Ôì à 'u"
ÌZ !Ît] !*
~uzŠgzZ ÇVßx **
» Z}
.QVß™x »ë Zë Zg e
{k
HtZ
# Ôì 7È ÅähgÃ{ k
HkZÌZÔì ]Š ¬Å{ k
HV#
XÐF°ßQÐN Y^g
Ö ÑZœÔì „g}Š e
#
$WÅu0*
yWŒ
Û Â[ Z »]!*
«
8x **
¢
Z÷'Ôƒ Y–
ÐvZ) c*
â
Û 7tä\¬vZ D â 
Û
ø eùô …ø Üø‰û] †ôÒöƒû] æø ! ƒ CÔzŠ™qzÑ
¬ ¡÷nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øû³j$fø iø æø c*
ì¬ Ô
Æ „ x **
}÷ÔzŠ™ q zÑ ¢
8x **
Z÷ ì gâ 
Û \¬vZ Â ?ì
C Š
HWŠ c*
q^q
-Z CZ6,
kZÔÐj–
ÐvZ)~‘œ
÷Ç}™/ÂÆNŠÃw^ZÌ
c*
â
Û ävZ Âì Qq ·(,Z
# ?ì ¦g“
 q à Zz S
Q
N
Z®ÔÐß7x **
Z÷J
-Z
# ÏA 7] Ð GÆ VzŠç'

æø gzZ Ïñ Y^g„Špà Zz S
QÂÐkà Zz ·(,Z
# Ôßx **
Z÷¬
…J
-Z
# Ô6,™f}g øì s ¸ñGÐvZ) ¡÷nû jô fû iø äô ³³nû Öø]ô Øû³j$fø iø
vZ)Ð[S ÆäMÔƒ Yf
e x **
Z÷ÔÐj–
 7ÐvZ)Ðz™7Š c*
X ƒ YD 0*
ÃëÐvZ Æä‡S gzZÔƒ YÆÐ
u 0*
**
òŠ Wq
-Z ì c*
Š ä òzg **
Ññ[ Z » ] !*
~uzŠ

45

ì ;gÈÐ c*
gŠ™ƒZ9}g )Æc*
gŠ {z[ ZÔån
Û <6,
kZÔ Š

Ú ZÔkåO¨G!Ú Z ã 0*
Z¾ ?Vƒ Wùg0
+Z}¾ÔVƒ u 0*
**
~ ! c*
gŠ} Z
ä c*
gŠ ÔÇñYƒ u 0*
**
ã 0*
Z¾ ÂÇVƒ W~Ôì CWxÑ= Ôì u0*
&Nò Z ¸ÑZÎÔy ZŠ **
Â; g øÎt¤
/ZÔðåE
DÚZÔs ¸z"}g Z ¹™|
Ô 7,ŠÃg0
+Z }÷~ ª
q ÏZ ÔÇì g Z9u 0*
**
„, Z J
-#
Ö ª
ì Lgu 0*
å ã 0*
Z÷Ôc*
Š™u 0*
ÃVzg ZD
Ù ‰}¾äã 0*


Û ñc*
gŠÆvZÔzŠ™ qzÑ ¢
8x **
»vZ Ug ¯ƒÌ~ª
 qT Z®
vZÔÇìgu0*
å Âc*
gŠ »vZgzZЃ Yƒu 0*
ÌŠpÔƒ Yƒ4ZŠ~
} Z Âì u0*
vZ ªÔvZ y4 ë}È Z
# ìgâ 
Û Šp
u0*
„Vƒ Â~?Vƒ @*
ƒu 0*
~Ð ä™yÒÅ 0*
~gvH !zÈ
Xì @*
Yƒu0*
Šp{z~ºœÆkZì @*
™yÒÅ 0*
~÷p
Ö ÑZœÔ å;gƒ ~šµgŠ »mvZ3gr
#
# ™vZŠ ZæZ Y q
ZsÑ Z **
Ññ c*
â
Û är
# ™Y qÔ¸Æ ÌmvZ îG*9g ~â å
s§Å»}÷\ WÌA
$Vz™'!*
Ð V2zŠ LZ ~ Z
#
ì ;g Wgâ » \¬vZ~ »}÷Ð wŠÆ }÷ gzá
Z÷̉
Ü z kZ Vƒ @*
™’
A ] !*
~ V2zŠ LZ Z
# ~ VY
Lg w'~ t‘~ õ:t Ôì Lg w'B‚Æ \¬vZ wŠ
Å \¬v Z Ôì @*
ƒB‚Æ \¬vZ wŠ 1ì Sg w'y!*
i ÔVƒ
C ì Sg¨
 ¸›
}g @*
‰ ¾ƒ
 ÔZƒ V c*
ú$ Z
#
ñ W Ã Ë ~ x)
,~½ Ã í {z
TgŠñ6,y WèÑqÔ D Y¾}g * Âì À
_`gÎZ
#

46

ªì @*
Yƒ„ » `gÎ6,yZpDƒ7+Ðg ±ZÆŠzÔ
7Šñ}g* H ÂD W7Ã}g *Q Ôì @*
WÃ`gÎZ
#
Ô ¹'g ˆÔ Dƒ a w!*
Æ Vß Zz vZ b§ÏZ ?Dƒ
Ôì Sg¨
¸›Å\¬vZÔì @*
ƒ„»g c*
~wŠ1ì @*
ƒg !*
zg »
E I Ò‘E
ÅVß ZzvZ ~ VƒÕ{aÆ ~0
+
zZ}
.î0G
£´ î0E
0Ò‘ ÔÞZ þL i“î0E
0 ÏZ
ÃmÏZ X ñYƒ ¨
 ¸ m»vZ6,ë C7,ã™S¦V»
a |$ˆ Æ ) ` WÔVƒ ; g Î { izg ~aÆ ä™¨
¸
Ôƒ: CñV˜7k{zt1ÇVƒ Y~kÆC
Ù yIÌ‚Î
{zƒ›
Û ÃVÍßXÔÇVƒgzyŠ&cÔg Z ÂZÔl\¬vZY 
á yZ
ìZ
# {'
× ÔVƒgB‚Æ yZ ~gzZ g V ;zB‚}÷yŠ &
C Vƒg Z Œ
Û " VâzŠZ
#
ðƒÐ',
Z',
v Wƒs§VâzŠ
# ™ DZ †{ 
r
á }÷?Vƒ; g Î VY ~ {izgt
~g Ç Y7 Ð ]gú~uzŠ ä ]gúq
-Z c*
â
Û ämvZ G
î*9g
Z÷ÔZzŠ% Z¾ ! s ¸z " ~g Z ¹ ä ~uzŠ  ? }£ ` ¯Ç
g » ` ¯‰ ïƒ
Z
#C
Ù ØÆ y Q ª ZzŠ% » k Q Ô ZzŠ% » kS ÔZzŠ%
°ß' B x **
» vZ ™ƒ ¦ vß P ? ‘
W ù °ß  ˆƒ
xâZ ~C
Ù È I Ì‚Î a |$ ä \¬vZ XÐN Yƒ
»ÚÅvZ[ ZÔåx »Â¹ Ô ¶7ÌyZÅTì ~Š Z´{ Õ{
LZ ~ÃTÔ» V ;z ǃ { izg ª t gzZ™ Î {izg Vƒ @*
™]
ÆvZ ì yZvZY 
á yZgzZ Zƒ œH ÇVƒ â i WÐ bzgz»
W 9Ãg Z ÂZgzZ D J (,
B; s§Å kZ \¬vZì mïxŠa

47

¸**
1qV ;zì e wŠ » VÍßæ ǃ*x ¬ J
-W {g Š

V ŒÔ ñWx »Æ+Š‰
Ü z„zgzZ ñ Y$‰
Ü zZ÷ @*
B™yLZ
X ǃcª»V; ztgzZ ǃzÌ{zì @*
ƒy Ò »c

]o»] m Z ÔæL°fÐ u 0*
yWŒ
Û

{ÈZ
# hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ô³ûÛø³Öû] h% …ø D â 
Û ÐW\¬vZ
}&
+ZÔì **
Y~ÙÔì ãÑKzg ì ( Ug ¯y- Âì @*
™vZvZ
~g ‚n¾**
Wá ÌZ&
+
%q
-Z å¹ä ~çÔì 7æÔ7
h% …ø c*
â
Û a Æ V< ¬ LZ ä \¬vZ Xì @*
™ ¦, „Å *Š
CU} hzgÆ{ZgÅ\¬0
+
zZ}
.È°¬e
$Wt hô†ôÇûÛø³Öû]æø Ñô†ô³ûÛø³Öû]
ÅyŠ ƒ D™Š c*
= ~ yŠ¤
/Z Ôƒ D™™f Z÷~ yŠ ?¤
/Z ì
ZaÃyŠÔVƒmïà `gÎ~Vƒ Ñô†ô³ûÛø³Öû] h% …ø ~ÔzhgÃVz„
æÅVzÈ}÷~yŠÉ Vƒ7Û{sÜ»yŠ~ÔVƒ @*

)f}÷Ìx OZ »yZgñQ0Ælgz6,gzZ ] c*
gz¢Ì
̪
 ñÅ] c*
gz¢x ÓÅyŠ {zì Y™ Za yŠ Ôz™:„Z®ì
Iðà ƒ Y − ~ÙÔƒ Wá N*
WA
$ñ Yƒ Zg7 ™f Z
# X ì Y™
G
~ÙwŠgzZì ™ Z fŸ ƒ:tÔzh
+y

Ö Z&
#
+Z~™f ï
L Åq1ì 7
+y
h
Kzg .
Þ e Ôì ~ ~ÙgzZ Z &
+Z wŠ gzZ vZvZ Ð y!*
i Ôì ~
ÅyŠ ‰
Ü z kZ Âz™™f » \¬vZ Z
# c*
â
Û ä#
Ö ÑZœXì ;g
á Zzä™ Za ÆyŠ z™Š OZ6,
[ggzZzŠ wïÐ r â ŠÃVz„x Ó
] ZgÃvZ¤
/ZgzZì °»aÆ] c*
gz¢ÅyŠ ~÷{zVƒ ;g™Š c*
Ã
[g~ hô†ôÇû³Ûø³Öû]æø Â~]gßÅ™f c*
ÎZ Í Z c*
zƒìg™Š c*
~

48

E
[g Ì» ] Zg ~ Ôì CzeÐ ¬„}÷ `gÎÔVƒ Ì[ ç3.ÅZ
 ñÅVñ»Æ] Zg}g vÂVƒY™ Za Ã] Zg~Z
ª
# ÔVƒ
yŠ}g vÂVƒ Y™ Za ] ZggzZ yŠ ~ Z
# X Vƒ Y™wJÌ
y ZgzZ çû ³âö Ÿ$ ]ô äø ³³³ÖF]ôŸø VƒY™wJÌ~g ZŠ)f ÅVñ»Æ] ZggzZ
Xì ]o»] mZ ÔæL°f~kZÔì 7ŠqZgøðÃZÎÆ
mvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœÅ hô†ôÇûÛø³Öû]æø Ñô†ô³ûÛø³Öû] h% …ø
»÷zkZ~Ôì ÷zq
-Z Zg7»]|6,
$WkZÔì Å‚{Hä
e
Æ yŠ }g vvZ {z ì Y™ Za yŠ vZ Vƒ ; g ™7CÜ
Âß x **
»vZ Z
# Z®ì Y™wJÌ~g ZŠ)f gzZ ª
 ñÅ Vñ»
»vZ~!}g Z ?ì ;g Ñ› Š c*
Å L W Â!y -} Z zŠÈÐ yÌÓ»Vñ»ÆyŠ}g ø {z Ôì Y™ Za yŠ ÔVƒ ;gá x **
äÏZì Ì hô†ôÇûÛø³Öû] h% …ø vZzŠÈ Âñ WÎz~] Zg¤
/ZgzZì
ÌÓ » Vñ» Æ ] Zg {z ì Y™ Za ] Zg ÔÅ Za ] Zg
Xì Yƒ

¤ÅvZ ÑZ[Z Ñ

á| 7,
Äq
-ZÅ ²] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ: Zizg ì ~pÑg
$u
Ð ,Š Å b§Å0
+eÆ õg @*
{Ša {n »kZ yŠÆ#
Ö ª\¬vZ
Ñ»ìgzZ Ç} Š™s çvZÃVƒk
HÆkZ ÂÇñ ÅvZ {n»TgzZ
Æ™s çÃVƒ k
HgzZ Ç}™«™Å kZÐ wqZá Zz ä™
ä ™i **
6,k¼‰ Ç ñà6,x £ à ¬ ãZÐ •
',Å#
Ö Z0
+
7Z}
.ÐgziÔì 7Ii **
ÃvZ VY M
hV76,
x £kZáZz

49

Zg øZÎÆyZgzZì HÀF,
: °¬»çû ³âö Ÿ$ ]ô äø ³³³ÖF]ôŸøì MÐ~g Zi M
vZY zè‡)´ ?7 ìX »s¦] mZ Ô™ft ! ƒ CÔì yÃ
Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸY 5ß D â 
Û ~‚Å çaö Ÿ$ ]ô äø ³ÖF]ô øŸmvZ îG*9g ìã0*
Xì M]o»kZÐe
$WkZD ÎÁ¢ Å ²]

G
O
]o» ÿ®Âî0ÏJ5k!Æs ðO{$

÷ nû Òôæø åö „ûíôi$^Êøc*
?Âì 7ðÃZg vZÎÆy ZZ

â
Û ÐW
}÷} Z çû âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ôøŸc*
ZzÐë¬Ôì Zg vß ¯VzCZÃÏZ
ÆvZ Z
# c*
2ˆÆkZgzZì yÃgzZ Zg ø ZÎÆvZ ¼ !ñÝ
÷ nû Òôæø åö „ûíô³i$^³Êø 7ì Zg vðÃZÎ
VzÔß ¯i ‚g » CZÃ4Z ?Q Â ¡
/Z Ôì @*
¤
ƒÀñ»zgŠ dZ „ Ú Zì @*
ƒVz »zgŠ dZ A VYß ¯
g Z0
+
á ÌwqZ}g vgzZЃ Yƒg Z0
+
á Ì?ÂÐß ¯Vz CZ…
*Š hô†ô³Çû³Ûø³³Öû]æø Ñô†ô³³ûÛø³³Öû] h% …ø ?ì VzZ (,
H{zgzZÐN Yƒ
`gÎ ì Vz ðÃ} Š™ Za yŠÆ™ Za `gÎ ì Vz ðÃ~
Xì é" ÂVzZg vÔ} Š™ Za ] Zg™1ze
meÄÌZòŠWÔì Ì`´»Îz~ ¡nû÷ Òôæø åü „û³íô³i$^³³³Êø
Ãä3Ô7wZŠ N*
W~ y ì ꊙ qzÑ ÜZeÐÎz y- 7
ºaÆiúÆ™çzZ
# „,Z ?Ð,™ù¸**
Ô7¼
~y» ¹º ZvZaÆ"0
+!*
M V˜p Cƒ7lg{ÃË
+
u**
gzZìg™Ç‰
Ü zÏZÌ8IÔìgïy»Ôì „gƒlg{
?;gV¹qË[ZÔì ª
qt~iúÔÌÙ Š™wïéÐ

50

p°Å q Ë~i ú

~ i ú D â 
Û \\¬vZ èg k„0ZvZ†]|
áøçû ³Ëö³ñô^³³ìøƒÁ‚ŸgzZƒsp » Z}
.~wŠ ìtp°Å q Ë
Ö Z ` WX ãšZ bzg‚¶ ŠÔp°Å áøçû Ãö ³jô^³ìøìt áøçû ßö³Òô^³‰ø
#
¬ Ð "0
+!*
M Ô; g7q Ë~i ú ì „g 0*
+
7b #aÏZ
ìgïÌy»~ª
 qÅi ú„_0
+!*
Mpì 7•
+
wðà Â
s ÜÆ áøçû ßöÒô^‰ø áøçû Ëöñô ^ìøt!
CÔìg™ÇÌSh Z egzZ
ðÈÆìº ZvZÔì 7^
,Y•
wðÃy ZgzŠÆi ú?7c*
ì
zgŠ dZ Âᙓ
 ZŠ',ÌÃkZ1ƒ ;g^ » t ÆäOS 7^
,Y•
w
aÆ ä™±]: Zizg Âyp Ú Z ÔÇ 
W yp H »\ W Ôì 
Îz »Âƒ D VZ Ä?Z
# c*
â
Û ä \¬vZ ÂX f
e wï
Z&
+Z ~ y Ç ñÑŠŠ c*
Ü z ÏZ y-Ôì 7N*

W~ y ì @*
W
ì*
*™™f J
-Z
# !}g Z ?ǃù¸**
Ôì 7ÌæÔì 7Ì
X ÇA ìN*
¹ »äÑN*
WˆÆkZÔß™™f

O
i§» ÿ®Â

Za`gΪì Ñô†ô³ûÛø³Öû] h% …ø vZ D â 
Û \¬vZ
H ?Y™7x OZ » w ZŠ N*
WÆ yŠ }g v{zì Y ¯ yŠÆ ™
ìg â 
Û Ñô†ôûÛø³Öû] h% …ø »´ â }÷ì yÒ¯ Z0
+Z HÔì "
$æ¯ Z0
+Z
t ÂñWÎz »Vñ»ÆyŠ¤
/Z ÔÅg à {ÃwŠ Ôz™™f J
-Z
# 
Ôì YƒÓ»Vñ»ÆyŠ}g ø {zì Y™ Za yŠ z™wì

51

Ì hô†ôÇûÛøÖû] h% …ø ~ c*
â
Û Âz™™f~] Zg¤
/ZgzZì Yƒg ZŠ)f
{z Ôì Y™ Za ] Zg Vƒ @*
™ Za ] ZggzZ Vƒ @*
1e `gÎ~ÔVƒ
?ƒ D™„VY Z® ? Yƒ7Ó» Vñ » Æ ] Zg }g v
N*
WQÔz™ Zg7 B‚Æð;ÙfÆ™z½6,
vZ ¡nû÷ Òôæø åü „û³íô³i$^³³Êø

X z™#
Ö á ZjÆwZŠ N*
W™f Zg ‚1Ôì 7Iƒ ÑÌwZŠÔƒ ÑÌ
yLZÐ yÈ: å{Õ{r
# ™ZsÑZ **
Ññ#
Ö ÑZœ
B‚ Ìr
# ™ ÷?y Î 0*
WZ ?Ô¸ ìg Y á p=
A :Zz™É¼gzZ à ïR½»™w Z eB;~Ù
Ù
A ä]|X¸
Ô Hn² ?H Hä ~ ! ƒ C r
# ™ Ã**
Ññ c*
â
Û Š
á g ZgzZ àÄg ~
™pÔ1Äg~Ù
A ™É¼Q à ïRÔÑサРÙ
A ä\W
~ wŠg !*
g !*
Š c*
Åq q
-Z ì t i Zg c*
â
Û ?ì i Zg Ht c*
W7~
gzZ c*
ŠÄg6,½»ä ~ú1»wŠ Âå Š
Hƒw'~ kZ wŠ Ô ¶„g W
b§¾wŠá ZzvZ ,™{i Z0
+ZÐ kZX 1™à {aÆvZÃwŠ
ÆŠ c*
Å Z}
.ÃwŠ {zì ZƒZ 7,~6ÆVÝݪ X n
pg à {
\ Wðä
/ZXì ; g½Ð VØÑÅVß Zzä%ÃwŠ c*
ì ;g™à {a
gzZ[ ·ò 
á ƒ ¨
8Ì{Š%q
-Z d

Û ÆyZp,ŠgzZ}™]úŠ Å
Ã\ W Âì „g 7,ÃÅ\ W6,}Š%kZpƒ Òp„ XÅ ã c*
',
{'
× Z (,
™NŠ {Š%Â… ¾ òŠ W (Z ðÃì ?ÇñW{'
× ~ ä3
GÆ Vß Zz ä%Ô ñƒX} Š%~ wŠÆ T ÂÔÇ ñW
mÆ\¬vZÃÝ ªkZ ?Ïñ Wg ·H~»ÆkZÔì 2~
H[ ·ò 
á gzZV*c*
',
Å›ÅvZ¿{z?ǃkˆZ H »ª
zŠ Å
C ƒZƒc*
èÃVzŠ%~wŠ LZäT Çñ3

52

[zì }Z Ð wŠ Å VÝ Šc*ß ï
"
I
@*
ƒ 7 VC þL i“ [ y » Z}
.
ŠÅ[Z Ñ~ Ôõ#
Ö à ©ÃkZ Ôì ‚Å[S ÑÄt
I
@Š ~Š !*
',ÅV70
+
i Vð; Æ ~i W þL i“ä ~ ÔVƒ ; g™n²
£Z·{
á **
Ññ]| Vƒ H] !*
{zÐ wŠ }½ŠgŠa kZì
C ðâ 
Û ~Äq
-Z LZämvZ G
î*9gr
#™
VƒH~ÐwŠ¶Í~÷]!*
t[
I
¯
ðWg · ~ wŠ èE
$ S%6,yZ ~
L jÒ A
E
î~O “ì e Ô Y0*
7ÃvZ Ç ñS7Ã] ÷Zp~',KZ
E
E
ÌZÃî~O “LZt ‚ÆY fÔÇ} 7,Á
CÌÃî~O “Ôƒ]áì e Ôƒ
E
~¹Æª
zŠ w â LZ c*
î~O “LZ¤
/ZÔz™x »™b 7 Ð Y fÔzŠ #
Ö
wŠ}gv}ƒ0
+ZÆkZÔì {0
+
iÑZg vÌZ ß™ÂH¿ðÃ
XÐ,Š™Š !*

'
\ °
ÐvZ) ]o» س³³jfiÔ]o»] Z f êL ZæL fÆ\¬vZ
çø âö Ÿ$ ]ô äø ³ÖF]ô øŸ hô†ô³³Çû³Ûø³Öû]æø Ñô†ô³³ûÛø³Öû] h% …ø ñ Ya
ÐvZ™–

÷ nû Òôæø åö „ûíô³i$^³Êø
Âc*
2*
*™ÀÂ6,ÏZgzZ **
¯VzCZÃvZ~e
$WkZ ¡
G4G
\
&ÔÀÂ
s¦b)ƒ
 ~e
$WkZ] mZ ÔæL°fgzZ] Z f êL ZæL°f Ô ÿ5E
X ‰ WÆ

SÅñ6,
ã‚g Z j
+Z ÅV7Š

,™ðZ',
~gvÐVƒÌÔŠ¼ c*
â
Û gzZXq
-ZÐW
ø Öô „FÒø #
aÆÑC
Ù äë ]æ& ‚öÂø oõfôÞø Øùô ÓöÖô ^ßø×ûÃø qø Ô
Ö ƒ Z<
Í pÐ

53

à }g \ }g ø ?gzZ ï Š ÔŠ ÃVzg \ LZ ë Z
C
# Â c*
¯ ÔŠ
]tÔƒìg ^3 Zg » Vzg\ Ô M
h 7$Ð V7Š ? ƒ T e
}g vƒ T e à
CÑZzvZ Ôƒìg ^6,3 ZgÆ <
L Ô6,3 ZgÆ
?Ðz™ H ? ÂÐ ,™ÒÃÅ ä*»Ð Vƒ ÌÔŠ¼
[ ZÔz™ñ6,
kZ,™ðZ',
~gvvß¼Z
# áøçû Ööçû Ïömø^Úø o×FÂø †û ³fô‘û]æø
w3ÅkZ VY Ò»7c» È {zÂá^ »~cÆˤ
/ZzŠ:
{Z
+ÃðÃÃëÐcÆÈ ÔÇã7{Z
+ÃðÃÐZÐypgzZ“
Í
? áøçû Ööçû Ïömø ^³Úø o³×F³Âø †û ³fô‘û]æø Â}™ðZ',
~gvðÃZ
# Z®Çã7
÷ nû Ûôqø]†÷ rûâø Üû ³âö †û ³rö³âû ]æø 7?™È>Z',
¡
ÃkZ?z™ùñpz™ñ
Cgß[p1ƒ Yƒ µ Z Ôƒ Yƒ Z]
.Ð yZ ÔB‚Æ ÕÈZóz™ñ
:ì ÅämvZ îG*g9 ~â å#
Ö ÑZœ‚ÅÕÈZóÔB‚Æ
û Ýø^Ïøjô Þû]ô øŸæø äô nû Êô pçFÓûjôŸø pû„ôÖ$] Øônû ÛôrøÖû] áö]†ø rûãôÖû]ø™
Xßx ÙZÐ kZ:gzZß™Š c*
ÃvZk
,
Š âZÔz™: Ìe
$DÅkZ

Ð
xêL ‘ò AZq
-Z6,îÖ]'Õ…‚‘ Ðn–me
$W
: D â 
Û ÐÅzm\¬vZ-g—\¬vZ
ø Þ$]ø Üö×øÃû Þø ‚ûÏøÖøæø ü
û Õø…ö ‚û‘ø Ðönû –ômø Ô
DUSVkm^ (†ru é…ç‰E

V SÑ**
yZì {Ši §Ôì ;g•B »\ W … Y[pë ï
Üö×øÃû Þø ‚û ³Ïø³Öøæø ìgȤ
/zŠ YÔìgÈÉ0*
Ã\ WtÔÐkZ‡Å
HƒgzŠÐ ÏZ »Åzm\¬vZ -\ W §JŠ WÔ … Y G ë
Š
ø $Þ]ø ì¸!*
Õø…ö ‚û‘ø Ðönû –ômø Ô
Ч}÷ÑZz% 0*
Z÷Ô[g Z÷
E
r
H\ W ÂÔ 2~gœþLG3 \ WÔì ; g•Ôì {Ši §B »\ W

54

w'~Š c*
~÷\ WÔ,Š: [ Z¼ÃVS**
yZ \ W ?,™ ` ´
Âì @*
Yƒ Û {z ÂñY c*
Š Î +h6,} i1y

} zš

/Z ÔN Yƒ
Z®X Ç} Š™ ÛgzZ ,èx **
Z÷Ã§Æ \ WÔVƒ Û{ »+h~
\ W »V SÑ**
yZŠ
Hƒ[ Z ~ ÏZÔvvZy4\ Wxûfùô ŠøÊøv
]tÃVz¤
/
zŠ Y ÔÃV‰0*
\¬vZ ì gȤ
/zŠ Y gz Z É 0*
Ã
}÷ä \¬vZ s
# Ÿzt Å ä™yÒ Å 0*
Xì u 0*
Ð ¶Š
?vZ y4 Š
Hƒ [ Z »Véy Z~ kZ ì ðâ 
Û ¢6,»
‚ôÛûvø³eô}Š ¯µÃV‰0*
ÐÍkZì u 0*
vZÔƒëÉ0*
Ãë
ø eùô …ø
Ñ0*
(ZgzZ Ñ0*
Ã\ WäT< Ìp°ÅáZz% 0*
LZgzZ Ô
ðÙ| (,Ð \ W Å « ` Zc+Z Å+

KZ Ô c*
Š ¯ Ñ Ã\ W
Ô ÑF ~ |\ W ì Å] !*
kZ£t :X Yƒ7y¨
KZ
ìÐWX < ZŠ Zt]»]tñ«Ôì ðâ 
Û «]tÃ\ Wä ~
i úŠ Z%Ð{>VŒ£Š™q zÑi ú\ WgzZ àømû ‚ô³rô³Š# Ö] àø³Úôù àû³Òöæø
Ëç'Ni Wx **
»kZ c*
â
Û »i úª»Àt :Z6,b
kZ1ì b
Â{>Ôì 
3gÐ{>x **
»i ú~g7ì ‘´ »ˆrÖ] ܉^e ØÓ³Ö] ènÛ³Ši ì
:MV c*
ä TÑZz äZæF
–d{z ì ?Š Å]tt Xì i úÐ b

Ô S7,7[  ðÃź
) š z ãšZ¿ä TÔƒ ¬Š:ì »gæ
gzZ É0*
Ã\ WÝ ª @*
ì ; g Z™yÒ Ë%i WvZÐ y !*
i Å kZ
Å\¬v Zgz Z Ñ F \ W ñ Yƒx¥Ãy Z ì gȤ
/zŠ Y
C ìgw1Ðs§
Zg VÑ “ ~h
+0

Zg V ¸% È!*
i ÏÙ p

55

„{>VŒakZì M{Šc*
i[ Œ
Û èa~{> àømû‚ôrôŠ# Ö] àøÚôù àû³Òöæø
Å y Z vßgzZ ,™™f °ß¤
/Z Ô‰ƒ ` ´ &Æ §Â c*
â
Û ¨Ð
gzZyg eâ ™{ YZ ÷dŠ 'ìáZzyZ0
+{Ô,Š™qzÑõ
-Z~ ~z5 ä ~Xì ;g Y @*
q
ƒ s ¸z" Ç!*
[ Z Ôåf
$e I\ Z
Ðr
# ™?Z†**
Ññä~¶Рcu6,
kZÔ¬Š –öZ(
VrZ ?ì Š
HÑZ e VYkZ™™ÉöZ ݬÆi
Û Z ! † Y7
s ¸z"™ WVŒ\W ìtÈ»kZÔì »\6ZöZt ¹ä
t ÔN Yƒ s ¸z" ÔXzg: ÃR,
ñÔ,™: s ¸z V Œ ªN Yƒ
»äƒs ¸z"Ã\ WZ
# áZz*Š Âì ;g}Š¬»äƒs ¸z"
{ZgÅvZ¤
/ZÔN Yƒs ¸z" \ WV;zÔ,™7s ¸z\W Â,Š¬
X s ¸z"-Z¸ÃyZzŠÌ¾ s ¸z"ðÃ~
ß| 7,Ìi úgzZƒg _7,Ìv:Z Ôƒg _7,ÌvZ y4 Â
Ôe… ‚fÂ]æ ì HˆÆ àømû ‚ô³rô³Š# Ö] àø³Úôù àû³Òöæø Š
Hƒ` ´ »kZt
ÐgúÔŠtÔÐgÑúÈt ànÏnÖ] Ôni^m o³ju

kZ ì q DâZ ]ñt gzZ ñ YW: ]ñÃ\ W J
-Z
#J
ànÏnÖ] Ôni^m oju Ôe… ‚fÂ]æ ì c*
ŠÄg¢ä\¬vZ„x **
»
]ñªÆ]ñpÆ¢Ôßb 7 ÀF,
Ð Y fÆݬ}g ‚
ÅvZJ
-]ñ'X c*
Š™wi **
¢x **
»kZ ä \¬vZ ì DâZ
XƒgÑ ~Š c*
X KV 1Ç ~ â ä ¿q
-Z Ã ~â å ZsÑZ **
Ññ
-Z !dŠ Ôƒ ˜ŠëÃë ? ,Š ‹V1Ç {z~ >KZ ä ]|
q
@*
ì &2Ã\¬vZt c*
â
Û Q èV1 Ç +Z +Z ä ¿

56

ÔDƒÔŠ¼ÆVñŠ {Æ+Š ÂñY| m
: c*
U»°gzZ ðZ (,
O&‚Ç!*
\¬vZx OZt»2ÃÔì @*
Y0 öÐE
ÑÂD *{zZ
#
°Ð kZì @*
™gzŠ c*
Upì @*
ƒ Zzš
/2ÃÔì @*
ƒÐ s§Å
ì &2Ãt aÆ VzÈ [8LZ \¬vZ Ôì @*
ƒ »=gzZ
»ÚgzZ mÆ \¬vZgzZ ñYW: ðZ (,c*
=~ÑÆy Z @*
vZ #Š +ZÅt‘akZÔ ñY¾:~Vߊ !*
ƺgzZ=0
+e
C ìÄZg \ H »r
# ™zZpÔì=g f »4zŠÐ
Ì gzZ mÐ yZ Š
H| (,
ˆƒ Øg » #Š
ÔvZY 
á y Z ÇñYƒgzŠ ̧t ‰Ö~Š c*
ÅvZ¤
/Zp
C ìÄZuzŠ »r
# ™zZp6,ª
 qkZ
ˆƒ •
Ñ Å ¾t ~ vÎ
ˆƒ ]‚ Ä )
, ?â Ä )
,
 … Y ë !Ñ } Z Dâ
Û \¬vZÔ Æ §pÆ vÎ
~ §gzZÄŠ \ WÔì ;gƒ ßB »\ WÐ VÂ!*
~'
,~'
,ÅVz
Û»
ø eùô …ø ‚ô Ûûvøeô xûfùô ŠøÊø <:zÂs§Å§kZ\ WÔ
x **
»[g LZ Ô
{>gzZ àø³mû‚ô³qô^³Š$ Ö] àø³Úôù àû³³Òöæø vv:ZÔvZy 4Ô # 7,
ÄÔ k
,7,¤
/~ VñŠ}÷™v¸ \ WªÔ
Yƒ~ Vß Zz ä™
Ô 17x **
»i úc*
â
Û wi **àm‚q^³‰VŒÔÇñ YƒgzŠ §ƒ
 »\ W
ä\¬vZpì Åi úä+¬‚Å à³m‚³q^³³‰6,VŒèÑq
4ÓO}!N
# Ôì @*
Z
ƒ[ Œ
Û {Š c*
i~{>èY c*
â
Û à³m‚³q^³³‰™hgÃèEG
„, Z Ôì @*
7,¤
/
6,Vƒ 0*
Æ´ â LZ Âì @*
ƒ~ ¤Ëy¨
KZ

57

D *Ã\ WÔŠ¤
/ZÔVƒ´ â »\ W~! Ñ} Z D â 
Û \¬vZ
}÷Ôǃu»\ W àÛFu†Ö] oùÚ‚Î à³neÔ

/
~}>\ WÂ
p„ì ~kZ Â{>Ô£Š™ qzÑi úªÇƒu »\ W~VñŠ
gzŠ §ƒ
 »\ WëØ7,¤
/
6,
V ƒ 0*
}÷ c*
Š J (,
{'
× ™ â
Û àm‚q^‰
ð7,i ú«gzŠ Âñ*ðä
/Z ì ¸ Ì` ´ » §Z®Ð ,Š™
o×FÂø †û ³fô‘û]æø ÂÇñ YƒgzŠ §ƒ
 vZY 
á yZÔ ƒzgÐvZ~}>gzZ
vZY zè‡)´Ôb)Æs¦ƒ
 tX c*
â
Û ` ´t» áøçû Ööçû Ïömø ^Úø
» ] Z f ÌZ ä \¬vZ~ ]gÎkZ D â 
Û mvZ îG*9g ì ã 0*
G
G4&
$» ÀÂÔ c*
Š $» ÿ5E
Ô c*
Š $»vZ Æä‡Z[Z ÆäMª] mZ ÔÔ c*
Š$
†û ³³fô‘û]æø c*
Š$»ÕÈ ZógzZ c*
Š $»ä™ñ6,
w ¸Æ5#Ô c*
Š
w )ÐyZ ñ*» ¡nû÷ Ûôqø ]†÷ rûâø Üûâö †û röâû ] æø áøçû Ööçû Ïömø ^Úø o×FÂø
Âи™,
-V1ÇgzZ ñƒ µ Z™á x ÙZ¤
/ZÔ ƒ Yƒ µ ZB‚Æ
ðZ]
.?Ç ñW“
 w) ~ yZóÔ Ï ñY ½7à Zz w ) ðZ]
.t
Ôƒ : Õ Ôƒ : e
$D Ôƒ : x ÙZ ~ T?σ “
 à Zz w)
]†÷ rûâø Üû³âö †û ³rö³âû ]æø ‚ÅÕÈ Zóìt Ýø^Ïøjô Þû]ôŸøæø äô ³nû Êô pçF³Óû³jôŸø
÷ nû Ûô³³qø
B‚Æw )N Yƒµ ZÐVz
Û »ÅzmvZ-Ñ} Z ¡
X z™{Š Zg Z »x ÙZÐyZ:gzZz™e
$DÅyZ: ?ÇñWùw)gzZ

?‰Kwi **
VY~Y Z’Zt òZ~y
WÆu|

vZ Y zè‡)´ 
D â
Û ~ ~1‚mvZ îG*9g ì ã 0*
\
êL Z™f 1Ô‰K yÒ~pÑï'
× ÒgÎZõ0*
Æs¦
G
G
4
vZ 4Ô ÿ5E&3ÔvZ Æä‡Z[Z Ѫ] mZ Ô™f 2Ô *
*™vZvZ ª] Z f

58

kZ $zŠ gzZ ‰ ƒ $õ0*
t Xñ6,w Z ¸ZÆ 5#5ÔÀÂ6,
Øønû ×$ Ö] ÜôÎö ØöÚôù ˆ$ ÛöÖû] ^³ãø m%]* ^³mø ‰
Š~qzÑ~Ç!*
Æ]gÎ
ñƒñhzZgŠ e~§Åzm\¬vZ-\ W !á Zz"hzZgŠ e} Z
ŧÅzmvZ-g—èaì Myj¹Ð "hzZgŠ e~§Ô¸
^³ãø m%*] ^³³møÔì <
L −hzZgŠ e~§Z®¸ñƒñ hzZgŠ e~ª
q
»§ì ` ´ÌtÔ&ZÃVÂZgØønû ×$Ö] ÜôÎö á Zz"hzZgŠ e} Z ØöÚôù ˆ$ ÛöÖû]
Øôiôù …ø æø gzZcg M Y#
Ö ½] Zg1 ¡nû÷ ×ô ÎøŸ$]ô Øø³nû ×$ ³Ö] Üô³ÎöÔð7,
z
]zˆB‚Æh
+?ªB‚Æ%F,
ÃpÑyWŒ
Û ÷¡nû iô †û ³iø áø^†û ³Ïö³Öû]
ñ 5ß] D â 
Û mvZ îG*9g ì ã 0*
vZ Y zè‡)´ X <
~y
W » u| 3Z ~zÃ] ZggzZ yWŒ
Û ‹zˆ D Ct x Z™
] m Z ÔæL°fgzZvZvZ ª] Z f ÌZ æL°f ?ì H$ðZ’ZgzZì $
CY {g, q zŠ~y
WÔ t òZÆqzу
 t Ôì vZ Æä‡S [Z Ѫ
ï'
× ÒgÎ ì @*
ƒ Za wZÎq
-Z[ZX i úÅzgzZu0*
ÈWŒ
Û ‹zˆ
\¬vZ-g—ä\¬vZ Âðƒwi **
~V⊠ðZ’ZÇ!*
Æ]t
¬!
C?
Š VY~ q zÑÐ ƒ
 $~y
WЃ
 ÃÅzm
s ¸ñ¬ ? D J 7,pÑyWŒ
Û ¬ c*
ì*
@Y c*
J 7,{°‡ ãZgâ
M F,
K
?} Z ! c* 
D™u¢
a¬?pÑ~g g c*
ì*
@Yc*
J 7,
m
Dƒ wi **
$~y
W~ˆ X $Æn¬ ¶ce ãƒt Â
y WŒ
Û ‹zˆ c*
Š} Š$™zZЃ
 ¬Ð ƒ
 ä\¬vZp
X&ZaÆzÃ] ZggzZ <
~ ~1‚mvZ îG*9g ìã 0*
vZY zè‡)´[ Z »kZ
({z å ; gƒ wi **
$t 6,TÔå ; gƒ wi **
y WŒ
Û 6,T ï Š

59

$™zZ ä vZa kZ å ™zZÐ x £Æ Y m
CZ x Óx £ » kZ Ôå
E4Œ^ágzZ c*
! { WÔc*
â
Û wi **
~ˆ$taÆ+‰gzZ èG
Š™wi **
¬
ø òô ?ÖF æ]ö
!xEÆZŠ ZŠ\ !*
}g øtÜûãö ×ô %ûÛôeô oûßô òûrôÊø oûñô«eø ! Ô
~ Ì‚Î a |$Ã\ W~ yŠ & Vƒ @*
™y´ZQ
V ;z yŠ &vß X Z÷ì {izg ª t gzZ \¬vZ Y 
á y Z Ç VC 
g6‰1vZ Y 
á yZÐ Vƒ °ßÆzgŠ dZ {zÐ g x
~h
e ”{zì $
Ë ï”ÃXÔQ7”7ZÐ íŠgzZ ~1
{z ÂB™vßÁ% ñ Y ~1Æ yZ x » » XgzZ , ™: „@*
Ã
b!*
ñÔÐ y ¯8ÃÁw¾ ÃÁÐ Ì‚Î a| ${ Õ{ z
E!
? öW -š HÆÁXìg måZ {z B `x »™}Š ] c*
`
Z@Ð
x » „™ Y ~1{zg61ÑZz råZ ªåZ p*gzZ np
„, Z X êŠ 7]i YZÐ wŠ ÔUg61Vƒ êŠ ]i YZ 7Z Ô,™
VYVzgZ *V;z ] Zg~ Se 7~ç ~÷ ¹ä VÍ߉
, Z ÂVƒ Ô¬6,?~ „ Ú Zƒ Ô¬6,c LZ A ? ì 9{z
~pN YWÃVzyLZ™| 7,Y ( Vƒ êŠ ]i YZ~ÃVÍß
ÅV x1 **
ÑñÔVƒ ;g6,^Ï0
+
i ~g ‚~ VƒHÐ &Zp

;+Š
Y ¹É H7n‹Z6,ëLäâZ ~g ø {−Zz
V Œ%Æ\ W VY
ZÏz™ Y k0*
Æ\¬vZ ÌZ÷p
Xì @*
ƒN*
‹~{ Õ{
(ƒ C Â ~±({g VZ ä Åzm\¬vZ -g—
Ù ØLZ]gúðä
C
/Z ?c*
â
Û 7^ä\ WH ?CY~±™Öy
Ôì @*
ƒ ` %Z Ôì Cƒ ?
Ø Z<
Í = Ð g: } g v ¾ Ð

60

p D WÃ[ Zpäƒ Zg e Ôì @*
7,**
3{P» CñgzZ/%»A W
Ð ë] Zg-iÆ e KZ ì c*
Z ä { 
á ~ Њ= ¾ C
٠ؤ
/Z
hz™q
-Z~gzZ ÇA œ~ß q
-ZBzgÄÑk& gzZaÆ äZ´
~¢Ôƒ ìg™VY k
,
Š Ͼ ~ç „z [ Z Â Ç Vƒ W™áBzg
VzŠ} Šr Š ÂÐ ƒ Y 7 ì îŠ –Š ~y
W ?D Y 7VY
N W7Ã[ Zpäƒ Zg e%}÷à ? ¹äC
Ù ØX ƒ Y ~¢ÔÏ
7Ì?
Ø Z<
Í %}÷gzZ Y7 Q äC
Ù ØX 7Ç!*
¹ Â?Ð
q zÑ VâpÐ ÌZ ?V ¹ ?
Ø Z<
Í [ Z Ð ƒ Ñ hz™q
-Z ¹ ?σ
FÑZzvZ {zAÔÙŠpÃVzC
Ù ØLZ Ì~›Å\¬vZ ÂIƒ
XÐ,™g\ Ã?{Š c*
i „Ú ZÐ
ä u0*
vZ Å V” zŠ X ì –~ ã šZ bzg ‚
á^³³³³³Òc*
â
Û ä\¬vZgzZ ~Š Zz™S¦g Z- ŠÐx?Zmå]|
ñYƒÑZzvZ¿q
-Z¤
/ZÔìŠZ%\!*
VZ‚ÐkZ ^vÖ^‘ ^Ûâçe]
c*
â
Û ä VÍg )
,Xì @*
™w i **
ØgvZ6,Š ÑzZ J
-1 , ‚ Â

/Z Ôz™ÒÃÅä¯ ('Ôz™:„Åä¾{Š c*
iaÆŠ ÑzZ
ÂÐVƒ}',
/ZgzZ ǃg ZŠ)fgzZÓ»y ZŠp\¬vZ ÂÐN Y0
¤
XÐ,Š ZzñgzZ»Æ™wEZ~{ k
Hwâ Zg v
Šˤ
/Z Vƒ @*
™e
$¬g ÅV- gz$ ~Æ ~ ÌQ p
"¾²Ôƒ?
5E
~÷ÂñYW"
$âÅUe {PgzZvåLG
Ø Z<
Í {Š c*
iÃ~ç
-1 ] ‚KZ Vƒ HÐ &Zp~pì ]i YZÐ s§
J
X z™ÒÃÅä¯ÑZzvZÃC
Ù ØLZÔz™3g6,Š ÑzZÅ
z™ ¬ŠX N â 
Û ‚=ÂÅ¿u 0*
vZ z™ ¬Š[ Z'

61

¬Š Ôì ~gz$•´3ÔVƒ Îgg F°»~Ô}Š¡ÌÃívZ
Å
ZÆ6,[ ³ þLÅ{ÐQ ~gzZ ,Š }Š {g !*
zŠ [ ³ êL ¬ÃívZ z™
Æ \ WÔÃ\ WÔÊ ÑzZ ~÷ÔÃVß Zz y}÷ÔÃíÔÃ\ WgzZ VzŠ™
E
4h$ u 0*
«¢œÐ 1zZ ïG
LE
vZ Ã
 gzZ Ê ÑzZ Å \ WÔÃVß Zz y
‚¡7Z \¬vZ ì ¬Š ÌaÆy Z*¸gzZ ñâ 
Û
E
‚ VÒx» Å V˜ VâzŠ Ôñâ 
Û ‚ + g ZŠ ïG
LG3¢¬ Ô ñâ 
Û
X }WÔ ñXЧgzZ ñ3ŠVâp~V˜VâzŠgzZ ñâ 
Û
Ô}Š â 
Û « {g f » ›KZ Ã
 ëÐ Øg KZ \¬vZ 
Ð Øg KZÃVÍg )
,}g ø ÔÃs sZ }g ø ä \ W !vZ } Z
ñ WgƒÑ™hgy CZaÆ \ Wë íz" ëÔå õ›› gŠ
íz" ÌÑZzä‹gzZíz"ÌáZzI+ŠÔíz"Ô
" ¾aÆ \ Wë
â 
Ã^kZ Ô ñƒ íß Z ì
NG
Û 3g6,ëÔì
E
LZ ä \ W Øâ 
Û «ŠgŠ !
{g f {z » ›KZÃ
 gzZØâ 
Û wJ
1 7.
Þ ‡kZJ
g }g ø q
-Š 4,
Æ \ Wp¤
/Z ÔH «ÃV2zŠ 
 pÆ *™ ì –ä $öÔì *™x **
-Z » \ W
q
Ô ëÑ \ WÔ *™ \ W ! Z}
.} Z Ô}™ ã !*
$ Ì6,VSÑ**
Ã
 ëÐ Øg KZ Ô,Š™ ã !*
$Ì6,VSÑ**
‰ë\ñ}g ø
ŠzŠ%y-zÑÔ,Š â 
Û ‚Ï0
+
i à ZzvZÔ,Š â 
Û «Úà ZzvZ
\ WÔ,Š ¯ ]y
WgzZ *Š ~g øgzZ ,Š â 
Û «] Ð òÝ vÅ
C ìÄ»r
# ™zZpÔ´ âÆV˜VâzŠ
ì [ zg [zì Z9™ » V ˜ VâzŠ
Z¾ x » ì [g c***
™ a? kZ [ Z

62

xzøÃËÔÃyZ0
+{ÔÃVzg ZŠ¸g ÔÃV”w !*
}g ø !vZ} Z
! Z}
.} Z ÆvßæÃ] Z|¥‚ƒ
 }÷Ô ÌúZÔ â 
Û:
/Z Ô} Š ¯ Ú ïE
¤
 ºœÆ äƒ *™ÔÐ Øg KZ
L 8™Ãƒ
~ ¸¤
/Z Ô}Š â 
Û ~ ¸ Âì Ú®¤
/ZÔ}Š â 
Û «Âì 7Ú
X }Š™ò ¸Z Âì
Ü zÔ ®Ôgz$ëÔM

h8
- â 7{Š c*
iÐ \ Wë
ë‰
Ü ¤ Å`â [ Z Ô, Š} Š …fâ " \ W Z®ì ZhðÌ
ì @*
ƒ l »Øg ñ c*
gŠg0
+ZÆ !*
Z‰Ôì 7̉
Ü zgzZì _
«ƒ
 fâ " Ãë !*
g\ W}g øÂï Š fâ "ÃV”
XƒÆÌ~]y
WgzZƒÆÌ~*Ša}g ø £Š â 
Û
ø n%fôÞø äö ßûÚô Ô
ø ×øòø‰ø ^Úø †ônû ìø àûÚô Ô
ø ×öòøŠûÞø ^$Þ]ô Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
‚ºÛ$ vøÚö Ô
ø n%fôÞø äö ßûÚô ƒø^Ãø jø‰û] ^Úø †ùô jø àûÚô Ô
ø eô ƒöçû Ãö Þøæø Üø×$ ³‰øæø äô ³nû ×ø³Âø ²
Ô
ö ] o³×$ ³‘ø
ø nû ×øÂø æø áö^Ãø jøŠûÛöÖû] køÞû]øæø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
Éö¡øfø Öû] Ô
ö ] o³×$ ³‘ø ‚º³Û$ ³vø³Úö
\
ñ YƒwJ ¬Š @*
Vƒk7,WZ êL Zq
-Z ²
ô ^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû ³uøŸøæø
ø Öø á$ ^øeô Ô
ø ×ö³òø³ŠûÞø ^³$Þ]ô Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
Äömû ‚ôeø áö^ß$ÛøÖû] køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚öÛûvøÖû] Ô 
]g „t Ýöçû n% Îø ^mø o% uø ^mø Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]æû ƒö šô…û Ÿø û]æø lô]çø ÛF³Š$ Ö]
vZ -·ì n ì ð3näÅzmvZ -u 0*
Ñ6,kZ S7,ÌZ
XÐ N â 
Û wJ\¬vZ ¬Š Å kZ Çñ 7,ÃkZ ÅyY ÅÅzm
wJÃV î ¬Š ~g ø ~ ‘œÆ nÅ ÅzmvZ -ݬ §zuvZ c*
ø Þ$^øeô Ô
ø ×öòø‰û]ø oû³Þùô ]ô Ü$ ³ãö ×# ³Ö]øX kâ 
‚öuøŸø û] køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ²
ö ] køÞû]ø Ô
Û
ø Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø (‚ö uø]ø ]ç÷ ËöÒö äö Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö Üû Öøæø ‚û ×ô mø ÜûÖø pû„ô$Ö] ‚ö Ûø’$ Ö]
Ô
º nû ×ô ³Úø
^ßøÖø àûÒöæø àômû …ø ]‚$ Ö] oûÊô ^Þø‚ûÃô ‰û]ø (áöçû Óömø †õÚû ]ø àûÚô ðö «øiø^Ú$ …º‚ôjøÏûÚ% Ô

63

àômû‚$ Ö] Üùô aø àûÚô ^Þø„Âô ]æø ^ßønû ×øÂø oÇFeø àûÚø o×FÂø ^Þø†û ’öÞû]æø ^ßønû ×ø³Âø àû³Óö³iø Ÿøæø
ø nùô fôÞø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘øæø ]ôÿ‚?³Âû Ÿø û] èô iø^³Ûø³jøæø Ùô^³qø†ùô ³Ö] †ô³ãû Îøæø
‚õÛ$ vøÚö Ô
oÖF^Ãø iø ²
ö ] o×$ ‘øæø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hôù…ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]æø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×#Ö] o³×$ ³‘ø
!ànÃÛq] ä´fôvû‘øæ ä´ Öô!æø ‚õÛvÚ ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø
Ð è¤ÃyZ vZ Ôz™ ¬Š a Æ Vâ ›x ÓÆ*Š
Ô ñâ 
Û gzŠ ÃV6Å yÇŠi [ cgzZ ñ â 
Û Šæ Å yZ gzZ ñX
Ôƒ {Ši¤y›ðÃV˜ ~Ý ¬}g7Ô ñâ 
Û °ˆÅ] **
v
Ô}Š w$
+Ð VìpçÆkZÔ} Š w$
+Ð s
# ZgÄŠ »kZƒx¤
\ WV ˜zŠ ´
è â } ZV ˜V âzŠ'Ô}Šw$
+СÃ~gFÅkZ 
Ôz™ ¬Š ÌaÆy Z ~[ cÆVƒk
HgzZ _â Ð
x ÓÃ
 ë Ô} Š ] ÃyZ Ð kZvZ ~ [ cÆ { k

X }WÔ ñâ 
Û «Ï0
+
i à ZzvZgzZ} Š] ÐVƒk
H
oÖF^Ãø iø ²
ö ] o×$ ‘øæø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚ö ÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû ø †ö ìô!æø
àønû Ãô Ûøqû]* ä´ fôvû‘øæø ä´ Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø
ø jô Ûøuû†ø eô
àønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø ^mø Ô
À¿ ¿ ¿¾

64

YE
¹‚?[ ZÐgŠ ëL 5_}¾ì ÀZ7
¹‚ , x
È Y [s ì ~ Š c*Å Ë
¹‚ ZWì F,
Ð V“Z ì ue Vâ¤
/
[ Z ì ˆƒ h
+
á x @*6,í ~¾ zÂ
IÒ7E
¹‚7CY [ Z ÌÃ>
Þ uS Ð wŠ ø
à wŠ B ~ Øg ¶¨W ~ F,]¯ =
Y
5_ }¾ì ÀZ 7
¹‚ ?[ Z Ð gŠ ëL E
Ý ¬ ÌZ » ™ z G LZ Ã - VzŠ 3›
¹‚ lW ƒ ZÑ }Š Äg 6,B; ¬ Â
à òzg z g « z (ó ä  ðö
¹‚ 7[ Z H Ìx Y ›g ™ ~ { }%
E
$
©EE
3
G
» wŠ ì w q t ~ Š c*~¾ G úL
¹‚ ~iu ~¾ ` Wì F,Ð V“Z }%
6,wŠ VÈ }Š™ ¤
/Z ]¯ Å [ Œ
Û Ä£
¹‚ , È**~% ƒ ò| z èE
O !Q =
~g ZŠ V˜ ½ Ã í Û**ì @*
™…
¹‚ 7 ¹!*VŒ „ CZ lƒ Z
# =
f z ¾‚ z x Y æL°f t V ¹ º
"Z V¹
¹‚ 7ëÑ Ë~ :gz Z¾ ì x™
A™Å
(r
# ™º
"Z·œ{
á **
ÑñkŠZ]|v!*
sg ¬ êEZz[²Z )