You are on page 1of 67

Father's Name

Name
Sex

Male

Mother's Name

Date of Birth

06-06-1986 (Friday)

Grand Father's Name

Time of Birth (Standard)

05:30:00

Gotra

Isht

58:59:59 Ghatis

Vikram Samvat

2043

Time Zone/Country

India

Shalivan Shak Samvat

1908

Birth Place

Bangalore (Karnataka)

Mas

JYAISTHA

Latitude

012:58 North

Paksh

Krishna

Longitude

077:36 East

Sun at Sunrise

21:22:12 Taurus

Standard Longitude

082:30 East

Moon at Sunrise

04:20:29 Taurus

Local Time Correction

-00:19:36

Sun at Birth

21:21:15 Taurus

War/Summer Time Corr.

+00:00:00

Moon at Birth

04:08:40 Taurus

Local Birth Time

05:10:24

Tithi at Sunrise

Chaturdashi

Velantar

+00:01:21

Tithi Ending Time

17:00:11

Siderial Time

22:06:50

Time of Birth (Standard) 05:30:00

Sunrise/Sunset (Local)

05:34:24/18:18:28

Tithi at Birth

Chaturdashi

Sunrise/Sunset (Standard)

05:54:00/18:38:04

Nakshatra at Sunrise

Kritika

Dinmaan (Local)

12:44:04

Nakshatra Ending Time

17:23:55

Dinmaan (Standard)

12:44:04

Nakshatra at Birth

Kritika

Ayan

Uttar

Yoga at Sunrise

Sukarm

Goal

Uttar

Yoga Ending Time

20:13:37

Ritu

Grishm

Yog at Birth

Sukarm

Longitude of Lagna

15:02:22 Taurus

Karan at Sunrise

SHAKUNI

Longitude of Moon

04:08:40 Taurus

Karan Ending Time

17:00:05

Balance of Dasa

Sun 2 Yrs. 7 Month 19 Days

Karan at Birth

Shakuni

AVKAHDA CHAKRA

GHAT CHAKRA

Rashi-Ras.Lord

Taurus-Venus

Mas

Margshirsh

Nakshatra-Charan

Kritika-3

Tithi

5-10-15 (poorna)

Nak.Lord

Sun

Day

Saturday

Yog

Sukarm

Nakshatra

Hasta

Karan

Shakuni

Yog

Shukl

Gana

Raakshas

Karan

Shakuni

Yoni

Aries

Prahar

Nadi

Antya

Varga

Sarp

Varna

Vaishya

Lagna

Taurus

Vashya

Chatushpad

Sun

Scorpio

Varg

Garud

Moon

Virgo

Yunja

Purva

Mars

Saggitarius

Hansak

Bhoomi

Mercury

Virgo

Akshar

Oo (Umesh)

Jupiter

Capricorn

Paya(Rashi - Naks) Gold/Gold

Venus

Capricorn

Ayan

Uttar

Saturn

Libra

Goal

Uttar

Rahu

Capricorn

Ritu

Grishm

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:1)

Nirayana Planetary Longitudes


Planet
Asc.
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

Rashi
Taurus
Taurus
Taurus
Sagittarius
Gemini
Aquarius
Gemini
Scorpio
Aries
Libra
Scorpio
Sagittarius
Libra

Degrees
15:02:22
21:21:15
04:08:40
29:25:36
07:07:39
27:07:22
24:46:30
12:05:32
05:27:11
05:27:11
26:58:42
11:14:37
11:14:54

Dir.

Nakshatra
04 Rohini
04 Rohini
03 Kritika
21 Uttara Ashadha
06 Ardra
25 Purva Bhadrapad
07 Punarvasu
17 Anuradha
01 Ashvini
14 Chitra
18 Jyeshtha
19 Moola
15 Swati

Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.

Pad
2
4
3
1
1
3
2
3
2
4
4
4
2

R.L.
Ven
Ven
Ven
Jup
Mer
Sat
Mer
Mar
Mar
Ven
Mar
Jup
Ven

N.L.
Moo
Moo
Sun
Sun
Rah
Jup
Jup
Sat
Ket
Mar
Mer
Ket
Rah

COM

Positions of Rahu and Ketu are True.

Ayanamsa (N.C.Lahiri): 23:39:48


Lagna Chart
Rah

Asc Sun
Mon

Navmansa

Mon

Jup

Mar

Asc Ven
Rah

Mer Ven

Sat

Mer Mar

Ket

Sun Mon

Mer Ven

Jup

Mar

Sun

Ket

Sat

Nirayana Bhaav Chalit

Moon Rasi Chart


Rah

Jup

Rah

Mon

Sun Mer

Ven

Sat

Ket

Jup

Sat

Ket

Mar

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:2)

Sayan Planetary Longitudes


Planet
Asc.
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

Rashi
Gemini
Gemini
Taurus
Capricorn
Cancer
Pisces
Cancer
Sagittarius
Aries
Libra
Sagittarius
Capricorn
Scorpio

Degrees
08:42:10
15:01:03
27:48:28
23:05:24
00:47:27
20:47:10
18:26:18
05:45:20
29:06:59
29:06:59
20:38:30
04:54:25
04:54:42

Dir.

Nakshatra
06 Ardra
06 Ardra
05 Mrig
22 Shravan
07 Punarvasu
27 Revati
09 Ashlesha
19 Moola
03 Kritika
16 Vishakha
20 P. Ashadha
21 Uttara Ashadha
17 Anuradha

Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.

Pad
1
3
2
4
4
2
1
2
1
3
3
3
1

R.L.
Mer
Mer
Ven
Sat
Moo
Jup
Moo
Jup
Mar
Ven
Jup
Sat
Mar

N.L.
Rah
Rah
Mar
Moo
Jup
Mer
Mer
Ket
Sun
Jup
Ven
Sun
Sat

Positions of Rahu and Ketu are True.

Aspects and Conjunction

Sun

Mon

Mar

Mer

Jup

Ven

Sat

Rah

Ket

Ura

Nep

Plu

017

142

015

085

033

170

045

134

175

161

139

125

032

050

173

158

143

157

032

018

078

176

124

SQUR
Mon

TRIN
Mar
Mer
Jup

068

SSQR SESQ OPPO

SEXT
158

028

OPPO
047

151

QUQU

057

176

SEXT

OPPO SSQR SQUR SQUR

101

017

154

118

105

097

083

061

118

SEXT

TRIN

039

141

TRIN
Ven

OPPO TRIN
090

075

SQUR
137

079

100

SESQ
Sat

169

152

135

SESQ
166

106

QUQU
144

Rah

036

014

029

030

180

129

115

175

TRIN

OPPO

065

005

OPPO
Ket

051

Ura

SEXT

CONJ

014

045

SSQR
Nep

059

SEXT

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:3)

COM

Nirayana Bhav Longitudes


Bhav Begin
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

28:31:20
28:31:20
25:29:17
22:27:14
22:27:14
25:29:17
28:31:20
28:31:20
25:29:17
22:27:14
22:27:14
25:29:17

Bhav Middle

Kritika
Mrig
Punarvasu
Ashlesha
Purva Phalguni
Chitra
Vishakha
Jyeshtha
P. Ashadha
Shravan
Purva Bhadrapad
Revati

Sun
Mars
Jupiter
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Mercury
Venus
Moon
Jupiter
Mercury

Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces
Aries

15:02:22
12:00:19
08:58:15
05:56:12
08:58:15
12:00:19
15:02:22
12:00:19
08:58:15
05:56:12
08:58:15
12:00:19

Mon

Sun Mer

Ven

Jup

Rah

Sun Mon

Sat

Ket

Jup

Mar

Mar

Sat

Moon
Rahu
Saturn
Ketu
Sun
Rahu
Saturn
Ketu
Sun
Mars
Saturn
Ketu

Chalit

Nirayana Bhav Chalit


Rah

Rohini
Ardra
Pushya
Magh
Uttara Phalguni
Swati
Anuradha
Moola
Uttara Ashadha
Dhanishtha
Uttara Bhadrapad
Ashvini

Ket

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:4)

Mer Ven

3
Mer Ven

3
Mer Ven

1
Rah

2
Sun Mon

3
Mer Ven

1
Rah

2
Sun Mon

2
Sun Mon

12

1
Rah

12
12

11
Jup

10
7
Ket

11
Jup

11
Jup

8
Sat

9
Mar

10

10

7
Ket

7
Ket

8
Sat

8
Sat

9
Mar

9
Mar

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:5)

Naisargik Maitri
Sun
Sun

Moon

Mars

Mercury

Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Mitra

Mitra

Sam

Mitra

Shatru

Shatru

Shatru

Shatru

Moon

Mitra

Mars

Mitra

Mitra

Sam

Mitra

Sam

Sam

Sam

Shatru

Shatru

Shatru

Mitra

Sam

Sam

Shatru

Mitra

Mercury

Mitra

Shatru

Sam

Jupiter

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Venus

Shatru

Shatru

Sam

Mitra

Sam

Saturn

Shatru

Shatru

Shatru

Mitra

Sam

Mitra

Rahu

Shatru

Shatru

Shatru

Sam

Sam

Mitra

Mitra

Ketu

Shatru

Shatru

Mitra

Sam

Sam

Mitra

Shatru

Shatru

Sam

Mitra

Sam

Sam

Sam

Shatru

Sam

Sam

Sam

Mitra

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru
Shatru

Tatkalik Maitri
Sun
Sun

Moon

Mars

Mercury

Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Shatru

Shatru

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Mitra

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Mitra

Moon

Shatru

Mars

Shatru

Shatru

Mercury

Mitra

Mitra

Shatru

Jupiter

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Venus

Mitra

Mitra

Shatru

Shatru

Shatru

Saturn

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Mitra

Shatru

Rahu

Mitra

Mitra

Shatru

Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Ketu

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Shatru

Mitra

Shatru

Shatru

Shatru

Panchadha Maitri
Sun
Sun

Moon

Mars

Mercury

Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Sam

Sam

Mitra

Ati-Mitra

Sam

Ati-Shatru

Sam

Ati-Shatru

Moon

Sam

Mars

Sam

Sam

Shatru

Ati-Mitra

Mitra

Mitra

Shatru

Sam

Ati-Shatru

Ati-Shatru

Ati-Mitra

Shatru

Mitra

Ati-Shatru

Ati-Mitra

Mercury

Ati-Mitra

Sam

Shatru

Jupiter

Ati-Mitra

Ati-Mitra

Ati-Mitra

Ati-Shatru

Sam

Shatru

Mitra

Shatru

Ati-Shatru

Mitra

Mitra

Venus

Sam

Sam

Shatru

Sam

Shatru

Shatru

Sam

Ati-Mitra

Saturn

Ati-Shatru

Ati-Shatru

Sam

Sam

Mitra

Sam

Sam

Rahu

Sam

Sam

Ati-Shatru

Mitra

Mitra

Ati-Mitra

Sam

Ketu

Ati-Shatru

Ati-Shatru

Ati-Mitra

Shatru

Shatru

Sam

Sam

Shatru

Sam

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:6)

Sam
Ati-Shatru

Ati-Shatru

Krishnamurti Paddhati

Planet
Asc.
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

Rashi
Taurus
Taurus
Taurus
Sagittarius
Gemini
Aquarius
Gemini
Scorpio
Aries
Libra
Scorpio
Sagittarius
Libra

Degrees
15:08:22
21:27:15
04:14:40
29:31:36
07:13:39
27:13:22
24:52:30
12:11:32
05:33:11
05:33:11
27:04:42
11:20:37
11:20:54

Dir.

Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.

Nakshatra
04 Rohini
04 Rohini
03 Kritika
21 Uttara Ashadha
06 Ardra
25 Purva Bhadrapad
07 Punarvasu
17 Anuradha
01 Ashvini
14 Chitra
18 Jyeshtha
19 Moola
15 Swati

Pad
2
4
3
1
1
3
2
3
2
4
4
4
2

R.L.
Ven
Ven
Ven
Jup
Mer
Sat
Mer
Mar
Mar
Ven
Mar
Jup
Ven

N.L.
Moo
Moo
Sun
Sun
Rah
Jup
Jup
Sat
Ket
Mar
Mer
Ket
Rah

S.L.
Jup
Ven
Sat
Rah
Rah
Ven
Mer
Mar
Mar
Sun
Jup
Sat
Sat

COM

Positions of Rahu and Ketu are True.

Lagna Chart
Rah

Asc Sun
Mon

Navmansa

Mon

Jup

Mar

Asc Ven
Rah

Mer Ven

Sat

Mer Mar

Ket

Jup

Sun

Ket

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:7)

Sat

Krishnamurti Paddhati

Nirayana Bhav
Bhav
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Rashi
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces
Aries

Degrees
15:08:22
11:44:24
07:46:32
06:20:13
08:41:35
12:54:09
15:08:22
11:44:24
07:46:32
06:20:13
08:41:35
12:54:09

Nakshatra
Pad
04 Rohini
2
06 Ardra
2
08 Pushya
2
10 Magh
2
12 Uttara Phalguni 4
15 Swati
2
17 Anuradha
4
19 Moola
4
21 Uttara Ashadha 4
23 Dhanishtha
4
26 Uttara Bhadrapad2
01 Ashvini
4

Lagna Chart
Rah

Asc Sun
Mon

Nak.Lord
Moon
Rahu
Saturn
Ketu
Sun
Rahu
Saturn
Ketu
Sun
Mars
Saturn
Ketu

SubLord
Jupiter
Saturn
Ketu
Rahu
Venus
Mercury
Jupiter
Mercury
Ketu
Moon
Venus
Mercury

Bhav Chart
Mer Ven

Rah

Mon

Sun Mer

Ven

Sat

Ket

Jup

Jup

Mar

Ras.Lord
Venus
Mercury
Moon
Sun
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Saturn
Jupiter
Mars

Sat

Mar

Ket

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:8)

Sade Sati

Sade sati periods for your moon-sign.


From 18/4/1998 - 6/9/2004
From 4/6/2027 - 13/7/2034
From 8/4/2057 - 25/8/2063
From 22/5/2086 - 3/7/2093
From 30/3/2116 - 14/8/2122
From 13/5/2145 - 30/10/2151

What is Sadesati? Is it bad for everyone?


Many people are afraid of the word Sadesati. This is a period of seven and
half years and generally suppose to bring only disasters for the person going
through this seven and half year period. But this is not right.

Sadesati begins with the entry of the planet Shni (Saturn) in the sign
previous to a persons moon sign. It ends when saturn completely passes
through the second sign from one's moon sign. Thus a Sadesati runs
trhough the passage of Saturn through 3 signs. Considering that Saturn
takes 2.5 years (30 months) to pass through a single sign, it is logical that
it takes 7.5 years for Satrun to completely cross 3 signs.

We know the sequence of signs is - Mesh, Vrishabha, Mithun, Karka, Simha,


Kanya, Tula, Vrishchika, Dhanu, Makar, Kumbha, Meen. Now think of a
person with his Mesh, the sign previous to his moon sign(Vrishabha) and will
end when the Saturn completely passes through the sign second from his
sign (Mithun in this case).

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:9)

Sade Sati

A logical question you would ask- why transition of Saturn with respect to
moon is given so much importance and why not some other plenets? Here
is the answer. In Hindu Astrology we regard Moon as represinting human
mind. It is quick moving planet and considered to be an enemy of Saturn. A
Chandra Kundli, or the horoscope with Moon in the Ascendant sign is given
equal importance with Lagna Kundli or the Ascendant Horoscope. Hence the
Importance of Moon.

It is generally observed that the persons born on the movable signs (viz
Mesh, Karka, Tula and Makar.) are very active. On the other hand Saturn is
very slow moving cold planet. Hence when Saturn is 12th, 1st or Second
sign from these signs, (i.e. when these signs are passing though Sadesati.)
people born under these signs suddenly become sluggish. They start lossing
interest in every challanging activity. Some start contemplating retirement
from active life and so on. But these effects do not last long and once the
worst part of 7.5 years is over life sets for normal.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:10)

Manglik Consideration
According to Agastya Samhita

/kus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA


Hkk;kZ HkrqZ fouk'kk; HkrqZ'p L=h fouk'kue~AA
According to Maansagari

/kus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA


dU;k HkrqZfouk'kk; HkrqZ% dU;k fou';frAA
According to Brihat Jyothishasara

yXus O;;s prqFksZ p lIres ok v"Ves dqt%A


HkrkZja uk'k;sn~ Hkk;kZ HkrkZHkk;kZ fouk';sr~AA
According to Bhava Deepika

yXus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA


L=h.kka HkrqZ fouk'k% L;kr~ iqalka Hkk;kZ fou';frAA
According to Brihat Parashara Hora

yXus O;;s lq[ks okfi lIres ok v"Ves dqtsA


'kqHk }x~ ;ksx ghus p ifra gfUr u la'k;e~AA
If Mangal is placed in first, second, fourth, seventh, eighth or twelfth house
in "Lagna Kundli" then Manglik Dosha is present in the horoscope. According
to some ancient scriptures, Manglik Dosha should be considered from Moon,
Venus and Seventh Lord as well as from Lagna.

yXusnq 'kqknq nq%lhus ;|fLr f{kfr laHko%A


rn~n'kkikd le;s nks"kekgqeuhf"k.k%AA
Generally Manglik Dosha is considered only from the position of Lagna and
the Moon in birth chart and is not considered from the second house.
In the Birth Chart Mangal is placed in Eighth House. Hence Manglik Dosha
is present from Lagna.
In the Moon Chart, Mangal is placed in Eighth House. Hence Manglik Dosha
is present from Moon.
Mangal dosha is cosidered to create hurdles in the married life of a person .
According to some myths mangal dosha results in frequent illness or
untimely death of partner(s).
It is considered that if a Manglik person marries another Manglik person
then the Manglik Dosha gets cancelled and has no effects.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:11)

Rashi
Rah

Hora
Asc Sun
Mon

Mer Ven

Ven Mar
Jup Sat
Mon

Jup

Asc Sun
Mer Rah
Ket

Mar

Sat

Ket

Chaturthamsa

Drekkana
Sat

Rah

Mon

Ven

Mer

Rah

Mon

Mer

Asc Sun
Jup

Ket

Mar

Sat

Ven

Mar

Sun

Jup Ket

Asc

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:12)

Saptamsa

Navamsa
Rah

Sun

Asc Ven
Rah

Mar

Mer Sat

Asc

Jup

Sun

Mon

Jup

Ven Mon
Ket

Mer Mar

Ket

Sat

Dwadasamsa

Dasamsa
Rah

Asc

Ven Sat

Mon Rah

Sun Mer

Sun

Mer

Mar

Jup Ket

Ven Mon

Jup Sat
Ket

Asc Mar

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:13)

Vimsamsa

Shodasamsa
Mer Mar

Asc

Sat

Rah Ket

Mar

Jup

Sun

Sun Mon

Rah Ket

Ven

Sat

Jup Mon

Mer Ven

Saptavisamsa

Chaturvimsamsa
Ven

Sat

Asc

Jup

Mer

Asc Mar

Mar

Sun Ket

Asc Ven
Rah

Mer

Sun Rah
Ket

Mon

Sat

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:14)

Jup Mon

Khavedamsa

Trisamsa
Asc Sat

Mon

Ven

Mon

Mer Rah
Ket

Sun Sat

Sun

Mer Ven

Mar

Shatyamsa

Akshavedamsa
Asc

Sat Mon

Ven

Jup Rah
Ket

Asc

Rah Ket

Mar Jup

Sun

Jup

Mar

Rah

Ven

Mon

Mer Jup
Ket

Asc Sun
Sat

Mer

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:15)

Mar

Shodashvarga Table

Rashi
Hora
Drekkana
Chaturthamsa
Saptamsa
Navamsa
Dasamsa
Dwadasamsa
Shodasamsa
Vimsamsa
Chaturvimsamsa
Saptavisamsa
Trisamsa
Khavedamsa
Akshavedamsa
Shatyamsa

Asc.

Sun

Moon

Mars

Merc

Jupi

Venu

Satu

Rahu

Ketu

Taur
Leo
Virg
Scor
Aqua
Taur
Gemi
Scor
Arie
Libr
Canc
Leo
Pisc
Gemi
Gemi
Scor

Taur
Leo
Capr
Scor
Pisc
Canc
Leo
Capr
Canc
Aqua
Sagi
Aqua
Capr
Aqua
Arie
Scor

Taur
Canc
Taur
Taur
Scor
Aqua
Aqua
Gemi
Libr
Aqua
Libr
Libr
Taur
Pisc
Aqua
Capr

Sagi
Canc
Leo
Virg
Gemi
Sagi
Virg
Scor
Pisc
Pisc
Canc
Gemi
Libr
Canc
Leo
Libr

Gemi
Leo
Gemi
Gemi
Canc
Sagi
Leo
Leo
Pisc
Sagi
Capr
Arie
Aqua
Capr
Libr
Leo

Aqua
Canc
Libr
Scor
Leo
Gemi
Scor
Sagi
Libr
Gemi
Taur
Libr
Libr
Arie
Sagi
Leo

Gemi
Canc
Aqua
Pisc
Scor
Taur
Aqua
Pisc
Capr
Sagi
Pisc
Leo
Gemi
Capr
Capr
Canc

Scor
Canc
Pisc
Aqua
Canc
Libr
Scor
Pisc
Aqua
Leo
Arie
Scor
Pisc
Aqua
Aqua
Scor

Arie
Leo
Arie
Arie
Taur
Taur
Taur
Gemi
Gemi
Canc
Sagi
Leo
Aqua
Scor
Sagi
Aqua

Libr
Leo
Libr
Libr
Scor
Scor
Scor
Sagi
Gemi
Canc
Sagi
Aqua
Aqua
Scor
Sagi
Leo

Tara Chakra
Janma

Sampat

Vipat

Kshema

Pratyari

Sadhaka

Vadha

Mitra

Ati-Mitra

Kritika

Rohini

Mrig

Ardra

Punarvasu

Pushya

Ashlesha

Magh

Purva Phal

Uttara Pha

Hast

Chitra

Swati

Vishakha

Anuradha

Jyeshtha

Moola

P. Ashadha

Uttara Ash

Shravan

Dhanishtha

Satabhisaj

Purva Bhad

Uttara Bha

Revati

Ashvini

Bharni

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:16)

Sarvashtakvarg Table
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat

Arie
2
4
2
3
4
5
4

Taur
4
3
3
3
3
3
5

Gemi Canc Leo


4
5
5
1
3
4
2
6
2
6
4
6
5
4
3
5
4
6
2
3
2

Virg
2
5
3
5
5
5
2

Libr
5
6
5
6
5
4
3

Scor
4
3
4
2
6
3
4

Sagi
5
4
2
5
3
4
2

Capr
2
4
3
4
5
4
3

Aqua Pisc
5
5
6
6
3
4
5
5
5
8
4
5
4
5

Total

24

24

25

27

34

26

25

25

32

29

28

38

Total
48
49
39
54
56
52
39
337

Ashtakvarg Table (After Trikon Reduction)


Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat

Arie
0
0
0
0
1
1
2

Taur
2
0
0
0
0
0
3

Total

Gemi Canc Leo


0
1
3
0
0
0
0
2
0
1
2
3
0
0
0
1
1
2
0
0
0

Virg
0
2
0
2
2
2
0

Libr
1
5
3
1
0
0
1

Scor
0
0
0
0
2
0
1

Sagi
3
0
0
2
0
0
0

Capr
0
1
0
1
2
1
1

11

Aqua Pisc
1
1
5
3
1
0
0
3
0
4
0
2
2
2

15

Total
12
16
6
15
11
10
12
82

Ashtakvarga Table (After Ekadhipatya Reductions)


Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat

Arie
0
0
0
0
0
1
1

Taur
2
0
0
0
0
0
3

Total

Gemi Canc Leo


0
1
3
0
0
0
0
2
0
1
2
3
0
0
0
1
1
2
0
0
0

Virg
0
2
0
1
2
1
0

Libr
0
5
3
1
0
0
0

Scor
0
0
0
0
2
0
1

Sagi
3
0
0
2
0
0
0

Capr
0
0
0
1
2
1
0

Aqua Pisc
1
0
5
3
1
0
0
2
0
4
0
2
2
2

13

Total
10
15
6
13
10
9
9
72

Shodhya Pinda
Rashi Pinda
Planet Pinda
Shodhya Pinda

Sun
92
54
146

Moon
136
50
186

Mars
40
10
50

Mercury
105
28
133

Jupiter
84
10
94

Venus
73
12
85

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:17)

Saturn
91
55
146

Vimsottari Mahadasa & Antar dasa


Balance of Dasa : Sun 2 Yrs. 7 Month 19 Days
Sun (6 Yrs.)
From
06-06-1986
To
25-01-1989
Sun
- - Mon
Mar
- Rah
- Jup
- Sat
06-06-1986 - 13-11-1986
Mer 13-11-1986 - 19-09-1987
Ket
19-09-1987 - 25-01-1988
Ven 25-01-1988 - 25-01-1989

Mon (10 Yrs.)


From
25-01-1989
To
25-01-1999
Mon 25-01-1989 - 25-11-1989
Mar 25-11-1989 - 25-06-1990
Rah 25-06-1990 - 25-12-1991
Jup 25-12-1991 - 25-04-1993
Sat
25-04-1993 - 25-11-1994
Mer 25-11-1994 - 25-04-1996
Ket
25-04-1996 - 25-11-1996
Ven 25-11-1996 - 25-07-1998
Sun 25-07-1998 - 25-01-1999

Mar (7 Yrs.)
From
25-01-1999
To
25-01-2006
Mar 25-01-1999 - 22-06-1999
Rah 22-06-1999 - 10-07-2000
Jup 10-07-2000 - 16-06-2001
Sat
16-06-2001 - 25-07-2002
Mer 25-07-2002 - 22-07-2003
Ket
22-07-2003 - 19-12-2003
Ven 19-12-2003 - 19-02-2005
Sun 19-02-2005 - 25-06-2005
Mon 25-06-2005 - 25-01-2006

Rah (18 Yrs.)


From
25-01-2006
To
25-01-2024
Rah 25-01-2006 - 07-10-2008
Jup 07-10-2008 - 01-03-2011
Sat
01-03-2011 - 07-01-2014
Mer 07-01-2014 - 25-07-2016
Ket
25-07-2016 - 13-08-2017
Ven 13-08-2017 - 13-08-2020
Sun 13-08-2020 - 07-07-2021
Mon 07-07-2021 - 07-01-2023
Mar 07-01-2023 - 25-01-2024

Jup (16 Yrs.)


From
25-01-2024
To
25-01-2040
Jup 25-01-2024 - 13-03-2026
13-03-2026 - 25-09-2028
Sat
Mer 25-09-2028 - 01-01-2031
Ket
01-01-2031 - 07-12-2031
Ven 07-12-2031 - 07-08-2034
Sun 07-08-2034 - 25-05-2035
Mon 25-05-2035 - 25-09-2036
Mar 25-09-2036 - 01-09-2037
Rah 01-09-2037 - 25-01-2040

Sat (19 Yrs.)


From
25-01-2040
To
25-01-2059
Sat
25-01-2040 - 28-01-2043
Mer 28-01-2043 - 07-10-2045
Ket
07-10-2045 - 16-11-2046
Ven 16-11-2046 - 16-01-2050
Sun 16-01-2050 - 28-12-2050
Mon 28-12-2050 - 28-07-2052
Mar 28-07-2052 - 07-09-2053
Rah 07-09-2053 - 13-07-2056
Jup 13-07-2056 - 25-01-2059

Mer (17 Yrs.)


From
25-01-2059
To
25-01-2076
Mer 25-01-2059 - 22-06-2061
22-06-2061 - 19-06-2062
Ket
Ven 19-06-2062 - 19-04-2065
Sun 19-04-2065 - 25-02-2066
Mon 25-02-2066 - 25-07-2067
Mar 25-07-2067 - 22-07-2068
Rah 22-07-2068 - 10-02-2071
Jup 10-02-2071 - 16-05-2073
Sat
16-05-2073 - 25-01-2076

Ket (7 Yrs.)
From
25-01-2076
To
25-01-2083
Ket
25-01-2076 - 22-06-2076
Ven 22-06-2076 - 22-08-2077
Sun 22-08-2077 - 28-12-2077
Mon 28-12-2077 - 28-07-2078
Mar 28-07-2078 - 25-12-2078
Rah 25-12-2078 - 13-01-2080
Jup 13-01-2080 - 19-12-2080
Sat
19-12-2080 - 28-01-2082
Mer 28-01-2082 - 25-01-2083

Ven (20 Yrs.)


From
25-01-2083
To
25-01-2103
Ven 25-01-2083 - 25-05-2086
Sun 25-05-2086 - 25-05-2087
Mon 25-05-2087 - 25-01-2089
Mar 25-01-2089 - 25-03-2090
Rah 25-03-2090 - 25-03-2093
Jup 25-03-2093 - 25-11-2095
Sat
25-11-2095 - 25-01-2099
Mer 25-01-2099 - 25-11-2101
Ket
25-11-2101 - 25-01-2103

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:18)

Vimsottari Pratyantar dasa 1


Sun - Sat (342 Days)
From
06-06-1986
To
13-11-1986
Sat
- - Mer
Ket
- Ven
- Sun 06-06-1986 - 17-06-1986
Mon 17-06-1986 - 16-07-1986
Mar 16-07-1986 - 06-08-1986
Rah 06-08-1986 - 27-09-1986
Jup 27-09-1986 - 13-11-1986

Sun - Mer (306 Days)


From
13-11-1986
To
19-09-1987
Mer 13-11-1986 - 26-12-1986
Ket 26-12-1986 - 14-01-1987
Ven 14-01-1987 - 05-03-1987
Sun 05-03-1987 - 20-03-1987
Mon 20-03-1987 - 16-04-1987
Mar 16-04-1987 - 03-05-1987
Rah 03-05-1987 - 19-06-1987
Jup 19-06-1987 - 01-08-1987
Sat 01-08-1987 - 19-09-1987

Sun - Ket (126 Days)


From
19-09-1987
To
25-01-1988
Ket 19-09-1987 - 26-09-1987
Ven 26-09-1987 - 17-10-1987
Sun 17-10-1987 - 23-10-1987
Mon 23-10-1987 - 04-11-1987
Mar 04-11-1987 - 11-11-1987
Rah 11-11-1987 - 01-12-1987
Jup 01-12-1987 - 17-12-1987
Sat 17-12-1987 - 07-01-1988
Mer 07-01-1988 - 25-01-1988

Sun - Ven (360 Days)


From
25-01-1988
To
25-01-1989
Ven 25-01-1988 - 25-03-1988
Sun 25-03-1988 - 13-04-1988
Mon 13-04-1988 - 13-05-1988
Mar 13-05-1988 - 04-06-1988
Rah 04-06-1988 - 28-07-1988
Jup 28-07-1988 - 16-09-1988
Sat 16-09-1988 - 13-11-1988
Mer 13-11-1988 - 04-01-1989
Ket 04-01-1989 - 25-01-1989

Mon - Mon (300 Days)


From
25-01-1989
To
25-11-1989
Mon 25-01-1989 - 20-02-1989
Mar 20-02-1989 - 07-03-1989
Rah 07-03-1989 - 22-04-1989
Jup 22-04-1989 - 02-06-1989
Sat 02-06-1989 - 20-07-1989
Mer 20-07-1989 - 02-09-1989
Ket 02-09-1989 - 20-09-1989
Ven 20-09-1989 - 10-11-1989
Sun 10-11-1989 - 25-11-1989

Mon - Mar (210 Days)


From
25-11-1989
To
25-06-1990
Mar 25-11-1989 - 07-12-1989
Rah 07-12-1989 - 08-01-1990
Jup 08-01-1990 - 06-02-1990
Sat 06-02-1990 - 10-03-1990
Mer 10-03-1990 - 09-04-1990
Ket 09-04-1990 - 22-04-1990
Ven 22-04-1990 - 27-05-1990
Sun 27-05-1990 - 07-06-1990
Mon 07-06-1990 - 25-06-1990

Mon - Rah (540 Days)


From
25-06-1990
To
25-12-1991
Rah 25-06-1990 - 16-09-1990
Jup 16-09-1990 - 28-11-1990
Sat 28-11-1990 - 23-02-1991
Mer 23-02-1991 - 10-05-1991
Ket 10-05-1991 - 11-06-1991
Ven 11-06-1991 - 11-09-1991
Sun 11-09-1991 - 08-10-1991
Mon 08-10-1991 - 23-11-1991
Mar 23-11-1991 - 25-12-1991

Mon - Jup (480 Days)


From
25-12-1991
To
25-04-1993
Jup 25-12-1991 - 01-03-1992
Sat 01-03-1992 - 15-05-1992
Mer 15-05-1992 - 23-07-1992
Ket 23-07-1992 - 21-08-1992
Ven 21-08-1992 - 11-11-1992
Sun 11-11-1992 - 05-12-1992
Mon 05-12-1992 - 15-01-1993
Mar 15-01-1993 - 13-02-1993
Rah 13-02-1993 - 25-04-1993

Mon - Sat (570 Days)


From
25-04-1993
To
25-11-1994
Sat 25-04-1993 - 25-07-1993
Mer 25-07-1993 - 16-10-1993
Ket 16-10-1993 - 19-11-1993
Ven 19-11-1993 - 24-02-1994
Sun 24-02-1994 - 22-03-1994
Mon 22-03-1994 - 10-05-1994
Mar 10-05-1994 - 13-06-1994
Rah 13-06-1994 - 09-09-1994
Jup 09-09-1994 - 25-11-1994

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:19)

Vimsottari Pratyantar dasa 2


Mon - Mer (510 Days)
From
25-11-1994
To
25-04-1996
Mer 25-11-1994 - 07-02-1995
Ket 07-02-1995 - 07-03-1995
Ven 07-03-1995 - 02-06-1995
Sun 02-06-1995 - 27-06-1995
Mon 27-06-1995 - 10-08-1995
Mar 10-08-1995 - 09-09-1995
Rah 09-09-1995 - 26-11-1995
Jup 26-11-1995 - 04-02-1996
Sat 04-02-1996 - 25-04-1996

Mon - Ket (210 Days)


From
25-04-1996
To
25-11-1996
Ket 25-04-1996 - 07-05-1996
Ven 07-05-1996 - 12-06-1996
Sun 12-06-1996 - 22-06-1996
Mon 22-06-1996 - 10-07-1996
Mar 10-07-1996 - 22-07-1996
Rah 22-07-1996 - 24-08-1996
Jup 24-08-1996 - 22-09-1996
Sat 22-09-1996 - 25-10-1996
Mer 25-10-1996 - 25-11-1996

Mon - Ven (600 Days)


From
25-11-1996
To
25-07-1998
Ven 25-11-1996 - 05-03-1997
Sun 05-03-1997 - 05-04-1997
Mon 05-04-1997 - 25-05-1997
Mar 25-05-1997 - 30-06-1997
Rah 30-06-1997 - 30-09-1997
Jup 30-09-1997 - 20-12-1997
Sat 20-12-1997 - 25-03-1998
Mer 25-03-1998 - 20-06-1998
Ket 20-06-1998 - 25-07-1998

Mon - Sun (180 Days)


From
25-07-1998
To
25-01-1999
Sun 25-07-1998 - 04-08-1998
Mon 04-08-1998 - 19-08-1998
Mar 19-08-1998 - 29-08-1998
Rah 29-08-1998 - 26-09-1998
Jup 26-09-1998 - 20-10-1998
Sat 20-10-1998 - 19-11-1998
Mer 19-11-1998 - 14-12-1998
Ket 14-12-1998 - 25-12-1998
Ven 25-12-1998 - 25-01-1999

Mar - Mar (147 Days)


From
25-01-1999
To
22-06-1999
Mar 25-01-1999 - 03-02-1999
Rah 03-02-1999 - 25-02-1999
Jup 25-02-1999 - 15-03-1999
Sat 15-03-1999 - 08-04-1999
Mer 08-04-1999 - 29-04-1999
Ket 29-04-1999 - 08-05-1999
Ven 08-05-1999 - 02-06-1999
Sun 02-06-1999 - 09-06-1999
Mon 09-06-1999 - 22-06-1999

Mar - Rah (378 Days)


From
22-06-1999
To
10-07-2000
Rah 22-06-1999 - 18-08-1999
Jup 18-08-1999 - 09-10-1999
Sat 09-10-1999 - 09-12-1999
Mer 09-12-1999 - 02-02-2000
Ket 02-02-2000 - 24-02-2000
Ven 24-02-2000 - 27-04-2000
Sun 27-04-2000 - 16-05-2000
Mon 16-05-2000 - 18-06-2000
Mar 18-06-2000 - 10-07-2000

Mar - Jup (336 Days)


From
10-07-2000
To
16-06-2001
Jup 10-07-2000 - 24-08-2000
Sat 24-08-2000 - 18-10-2000
Mer 18-10-2000 - 05-12-2000
Ket 05-12-2000 - 25-12-2000
Ven 25-12-2000 - 21-02-2001
Sun 21-02-2001 - 08-03-2001
Mon 08-03-2001 - 06-04-2001
Mar 06-04-2001 - 25-04-2001
Rah 25-04-2001 - 16-06-2001

Mar - Sat (399 Days)


From
16-06-2001
To
25-07-2002
Sat 16-06-2001 - 19-08-2001
Mer 19-08-2001 - 15-10-2001
Ket 15-10-2001 - 09-11-2001
Ven 09-11-2001 - 15-01-2002
Sun 15-01-2002 - 05-02-2002
Mon 05-02-2002 - 08-03-2002
Mar 08-03-2002 - 02-04-2002
Rah 02-04-2002 - 01-06-2002
Jup 01-06-2002 - 25-07-2002

Mar - Mer (357 Days)


From
25-07-2002
To
22-07-2003
Mer 25-07-2002 - 15-09-2002
Ket 15-09-2002 - 06-10-2002
Ven 06-10-2002 - 06-12-2002
Sun 06-12-2002 - 23-12-2002
Mon 23-12-2002 - 23-01-2003
Mar 23-01-2003 - 14-02-2003
Rah 14-02-2003 - 07-04-2003
Jup 07-04-2003 - 25-05-2003
Sat 25-05-2003 - 22-07-2003

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:20)

Vimsottari Pratyantar dasa 3


Mar - Ket (147 Days)
From
22-07-2003
To
19-12-2003
Ket 22-07-2003 - 01-08-2003
Ven 01-08-2003 - 25-08-2003
Sun 25-08-2003 - 02-09-2003
Mon 02-09-2003 - 14-09-2003
Mar 14-09-2003 - 23-09-2003
Rah 23-09-2003 - 15-10-2003
Jup 15-10-2003 - 05-11-2003
Sat 05-11-2003 - 28-11-2003
Mer 28-11-2003 - 19-12-2003

Mar - Ven (420 Days)


From
19-12-2003
To
19-02-2005
Ven 19-12-2003 - 01-03-2004
Sun 01-03-2004 - 20-03-2004
Mon 20-03-2004 - 25-04-2004
Mar 25-04-2004 - 19-05-2004
Rah 19-05-2004 - 22-07-2004
Jup 22-07-2004 - 18-09-2004
Sat 18-09-2004 - 25-11-2004
Mer 25-11-2004 - 24-01-2005
Ket 24-01-2005 - 19-02-2005

Mar - Sun (126 Days)


From
19-02-2005
To
25-06-2005
Sun 19-02-2005 - 25-02-2005
Mon 25-02-2005 - 05-03-2005
Mar 05-03-2005 - 13-03-2005
Rah 13-03-2005 - 02-04-2005
Jup 02-04-2005 - 18-04-2005
Sat 18-04-2005 - 08-05-2005
Mer 08-05-2005 - 26-05-2005
Ket 26-05-2005 - 04-06-2005
Ven 04-06-2005 - 25-06-2005

Mar - Mon (210 Days)


From
25-06-2005
To
25-01-2006
Mon 25-06-2005 - 12-07-2005
Mar 12-07-2005 - 24-07-2005
Rah 24-07-2005 - 26-08-2005
Jup 26-08-2005 - 24-09-2005
Sat 24-09-2005 - 27-10-2005
Mer 27-10-2005 - 27-11-2005
Ket 27-11-2005 - 09-12-2005
Ven 09-12-2005 - 14-01-2006
Sun 14-01-2006 - 25-01-2006

Rah - Rah (972 Days)


From
25-01-2006
To
07-10-2008
Rah 25-01-2006 - 20-06-2006
Jup 20-06-2006 - 01-11-2006
Sat 01-11-2006 - 04-04-2007
Mer 04-04-2007 - 22-08-2007
Ket 22-08-2007 - 18-10-2007
Ven 18-10-2007 - 01-04-2008
Sun 01-04-2008 - 19-05-2008
Mon 19-05-2008 - 10-08-2008
Mar 10-08-2008 - 07-10-2008

Rah - Jup (864 Days)


From
07-10-2008
To
01-03-2011
Jup 07-10-2008 - 02-02-2009
Sat 02-02-2009 - 19-06-2009
Mer 19-06-2009 - 21-10-2009
Ket 21-10-2009 - 11-12-2009
Ven 11-12-2009 - 05-05-2010
Sun 05-05-2010 - 19-06-2010
Mon 19-06-2010 - 01-09-2010
Mar 01-09-2010 - 21-10-2010
Rah 21-10-2010 - 01-03-2011

Rah - Sat (1026 Days)


From
01-03-2011
To
07-01-2014
Sat 01-03-2011 - 13-08-2011
Mer 13-08-2011 - 08-01-2012
Ket 08-01-2012 - 08-03-2012
Ven 08-03-2012 - 29-08-2012
Sun 29-08-2012 - 21-10-2012
Mon 21-10-2012 - 16-01-2013
Mar 16-01-2013 - 16-03-2013
Rah 16-03-2013 - 20-08-2013
Jup 20-08-2013 - 07-01-2014

Rah - Mer (918 Days)


From
07-01-2014
To
25-07-2016
Mer 07-01-2014 - 17-05-2014
Ket 17-05-2014 - 10-07-2014
Ven 10-07-2014 - 13-12-2014
Sun 13-12-2014 - 29-01-2015
Mon 29-01-2015 - 16-04-2015
Mar 16-04-2015 - 09-06-2015
Rah 09-06-2015 - 27-10-2015
Jup 27-10-2015 - 01-03-2016
Sat 01-03-2016 - 25-07-2016

Rah - Ket (378 Days)


From
25-07-2016
To
13-08-2017
Ket 25-07-2016 - 17-08-2016
Ven 17-08-2016 - 20-10-2016
Sun 20-10-2016 - 09-11-2016
Mon 09-11-2016 - 10-12-2016
Mar 10-12-2016 - 02-01-2017
Rah 02-01-2017 - 01-03-2017
Jup 01-03-2017 - 19-04-2017
Sat 19-04-2017 - 19-06-2017
Mer 19-06-2017 - 13-08-2017

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:21)

Vimsottari Pratyantar dasa 4


Rah - Ven (1080 Days)
From
13-08-2017
To
13-08-2020
Ven 13-08-2017 - 13-02-2018
Sun 13-02-2018 - 07-04-2018
Mon 07-04-2018 - 07-07-2018
Mar 07-07-2018 - 10-09-2018
Rah 10-09-2018 - 22-02-2019
Jup 22-02-2019 - 16-07-2019
Sat 16-07-2019 - 07-01-2020
Mer 07-01-2020 - 10-06-2020
Ket 10-06-2020 - 13-08-2020

Rah - Sun (324 Days)


From
13-08-2020
To
07-07-2021
Sun 13-08-2020 - 29-08-2020
Mon 29-08-2020 - 26-09-2020
Mar 26-09-2020 - 15-10-2020
Rah 15-10-2020 - 03-12-2020
Jup 03-12-2020 - 17-01-2021
Sat 17-01-2021 - 08-03-2021
Mer 08-03-2021 - 24-04-2021
Ket 24-04-2021 - 13-05-2021
Ven 13-05-2021 - 07-07-2021

Rah - Mon (540 Days)


From
07-07-2021
To
07-01-2023
Mon 07-07-2021 - 22-08-2021
Mar 22-08-2021 - 23-09-2021
Rah 23-09-2021 - 14-12-2021
Jup 14-12-2021 - 26-02-2022
Sat 26-02-2022 - 22-05-2022
Mer 22-05-2022 - 08-08-2022
Ket 08-08-2022 - 10-09-2022
Ven 10-09-2022 - 10-12-2022
Sun 10-12-2022 - 07-01-2023

Rah - Mar (378 Days)


From
07-01-2023
To
25-01-2024
Mar 07-01-2023 - 29-01-2023
Rah 29-01-2023 - 25-03-2023
Jup 25-03-2023 - 16-05-2023
Sat 16-05-2023 - 16-07-2023
Mer 16-07-2023 - 09-09-2023
Ket 09-09-2023 - 01-10-2023
Ven 01-10-2023 - 04-12-2023
Sun 04-12-2023 - 23-12-2023
Mon 23-12-2023 - 25-01-2024

Jup - Jup (768 Days)


From
25-01-2024
To
13-03-2026
Jup 25-01-2024 - 07-05-2024
Sat 07-05-2024 - 09-09-2024
Mer 09-09-2024 - 27-12-2024
Ket 27-12-2024 - 12-02-2025
Ven 12-02-2025 - 20-06-2025
Sun 20-06-2025 - 29-07-2025
Mon 29-07-2025 - 03-10-2025
Mar 03-10-2025 - 17-11-2025
Rah 17-11-2025 - 13-03-2026

Jup - Sat (912 Days)


From
13-03-2026
To
25-09-2028
Sat 13-03-2026 - 07-08-2026
Mer 07-08-2026 - 16-12-2026
Ket 16-12-2026 - 09-02-2027
Ven 09-02-2027 - 11-07-2027
Sun 11-07-2027 - 27-08-2027
Mon 27-08-2027 - 13-11-2027
Mar 13-11-2027 - 06-01-2028
Rah 06-01-2028 - 23-05-2028
Jup 23-05-2028 - 25-09-2028

Jup - Mer (816 Days)


From
25-09-2028
To
01-01-2031
Mer 25-09-2028 - 20-01-2029
Ket 20-01-2029 - 08-03-2029
Ven 08-03-2029 - 24-07-2029
Sun 24-07-2029 - 05-09-2029
Mon 05-09-2029 - 13-11-2029
Mar 13-11-2029 - 01-01-2030
Rah 01-01-2030 - 03-05-2030
Jup 03-05-2030 - 21-08-2030
Sat 21-08-2030 - 01-01-2031

Jup - Ket (336 Days)


From
01-01-2031
To
07-12-2031
Ket 01-01-2031 - 20-01-2031
Ven 20-01-2031 - 16-03-2031
Sun 16-03-2031 - 03-04-2031
Mon 03-04-2031 - 01-05-2031
Mar 01-05-2031 - 21-05-2031
Rah 21-05-2031 - 11-07-2031
Jup 11-07-2031 - 26-08-2031
Sat 26-08-2031 - 19-10-2031
Mer 19-10-2031 - 07-12-2031

Jup - Ven (960 Days)


From
07-12-2031
To
07-08-2034
Ven 07-12-2031 - 17-05-2032
Sun 17-05-2032 - 05-07-2032
Mon 05-07-2032 - 25-09-2032
Mar 25-09-2032 - 21-11-2032
Rah 21-11-2032 - 15-04-2033
Jup 15-04-2033 - 23-08-2033
Sat 23-08-2033 - 25-01-2034
Mer 25-01-2034 - 11-06-2034
Ket 11-06-2034 - 07-08-2034

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:22)

Vimsottari Pratyantar dasa 5


Jup - Sun (288 Days)
From
07-08-2034
To
25-05-2035
Sun 07-08-2034 - 21-08-2034
Mon 21-08-2034 - 15-09-2034
Mar 15-09-2034 - 02-10-2034
Rah 02-10-2034 - 15-11-2034
Jup 15-11-2034 - 23-12-2034
Sat 23-12-2034 - 09-02-2035
Mer 09-02-2035 - 20-03-2035
Ket 20-03-2035 - 07-04-2035
Ven 07-04-2035 - 25-05-2035

Jup - Mon (480 Days)


From
25-05-2035
To
25-09-2036
Mon 25-05-2035 - 05-07-2035
Mar 05-07-2035 - 03-08-2035
Rah 03-08-2035 - 15-10-2035
Jup 15-10-2035 - 19-12-2035
Sat 19-12-2035 - 05-03-2036
Mer 05-03-2036 - 13-05-2036
Ket 13-05-2036 - 11-06-2036
Ven 11-06-2036 - 01-09-2036
Sun 01-09-2036 - 25-09-2036

Jup - Mar (336 Days)


From
25-09-2036
To
01-09-2037
Mar 25-09-2036 - 14-10-2036
Rah 14-10-2036 - 05-12-2036
Jup 05-12-2036 - 19-01-2037
Sat 19-01-2037 - 13-03-2037
Mer 13-03-2037 - 01-05-2037
Ket 01-05-2037 - 20-05-2037
Ven 20-05-2037 - 16-07-2037
Sun 16-07-2037 - 03-08-2037
Mon 03-08-2037 - 01-09-2037

Jup - Rah (864 Days)


From
01-09-2037
To
25-01-2040
Rah 01-09-2037 - 10-01-2038
Jup 10-01-2038 - 05-05-2038
Sat 05-05-2038 - 22-09-2038
Mer 22-09-2038 - 25-01-2039
Ket 25-01-2039 - 15-03-2039
Ven 15-03-2039 - 09-08-2039
Sun 09-08-2039 - 22-09-2039
Mon 22-09-2039 - 04-12-2039
Mar 04-12-2039 - 25-01-2040

Sat - Sat (1083 Days)


From
25-01-2040
To
28-01-2043
Sat 25-01-2040 - 16-07-2040
Mer 16-07-2040 - 20-12-2040
Ket 20-12-2040 - 23-02-2041
Ven 23-02-2041 - 23-08-2041
Sun 23-08-2041 - 17-10-2041
Mon 17-10-2041 - 18-01-2042
Mar 18-01-2042 - 21-03-2042
Rah 21-03-2042 - 03-09-2042
Jup 03-09-2042 - 28-01-2043

Sat - Mer (969 Days)


From
28-01-2043
To
07-10-2045
Mer 28-01-2043 - 15-06-2043
Ket 15-06-2043 - 11-08-2043
Ven 11-08-2043 - 23-01-2044
Sun 23-01-2044 - 11-03-2044
Mon 11-03-2044 - 02-06-2044
Mar 02-06-2044 - 29-07-2044
Rah 29-07-2044 - 24-12-2044
Jup 24-12-2044 - 03-05-2045
Sat 03-05-2045 - 07-10-2045

Sat - Ket (399 Days)


From
07-10-2045
To
16-11-2046
Ket 07-10-2045 - 30-10-2045
Ven 30-10-2045 - 06-01-2046
Sun 06-01-2046 - 26-01-2046
Mon 26-01-2046 - 02-03-2046
Mar 02-03-2046 - 23-03-2046
Rah 23-03-2046 - 23-05-2046
Jup 23-05-2046 - 16-07-2046
Sat 16-07-2046 - 19-09-2046
Mer 19-09-2046 - 16-11-2046

Sat - Ven (1140 Days)


From
16-11-2046
To
16-01-2050
Ven 16-11-2046 - 26-05-2047
Sun 26-05-2047 - 23-07-2047
Mon 23-07-2047 - 28-10-2047
Mar 28-10-2047 - 04-01-2048
Rah 04-01-2048 - 25-06-2048
Jup 25-06-2048 - 27-11-2048
Sat 27-11-2048 - 28-05-2049
Mer 28-05-2049 - 09-11-2049
Ket 09-11-2049 - 16-01-2050

Sat - Sun (342 Days)


From
16-01-2050
To
28-12-2050
Sun 16-01-2050 - 03-02-2050
Mon 03-02-2050 - 01-03-2050
Mar 01-03-2050 - 21-03-2050
Rah 21-03-2050 - 12-05-2050
Jup 12-05-2050 - 28-06-2050
Sat 28-06-2050 - 22-08-2050
Mer 22-08-2050 - 11-10-2050
Ket 11-10-2050 - 01-11-2050
Ven 01-11-2050 - 28-12-2050

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:23)

Vimsottari Pratyantar dasa 6


Sat - Mon (570 Days)
From
28-12-2050
To
28-07-2052
Mon 28-12-2050 - 15-02-2051
Mar 15-02-2051 - 18-03-2051
Rah 18-03-2051 - 14-06-2051
Jup 14-06-2051 - 30-08-2051
Sat 30-08-2051 - 01-12-2051
Mer 01-12-2051 - 21-02-2052
Ket 21-02-2052 - 24-03-2052
Ven 24-03-2052 - 29-06-2052
Sun 29-06-2052 - 28-07-2052

Sat - Mar (399 Days)


From
28-07-2052
To
07-09-2053
Mar 28-07-2052 - 21-08-2052
Rah 21-08-2052 - 21-10-2052
Jup 21-10-2052 - 14-12-2052
Sat 14-12-2052 - 17-02-2053
Mer 17-02-2053 - 14-04-2053
Ket 14-04-2053 - 07-05-2053
Ven 07-05-2053 - 13-07-2053
Sun 13-07-2053 - 03-08-2053
Mon 03-08-2053 - 07-09-2053

Sat - Rah (1026 Days)


From
07-09-2053
To
13-07-2056
Rah 07-09-2053 - 11-02-2054
Jup 11-02-2054 - 27-06-2054
Sat 27-06-2054 - 10-12-2054
Mer 10-12-2054 - 05-05-2055
Ket 05-05-2055 - 05-07-2055
Ven 05-07-2055 - 26-12-2055
Sun 26-12-2055 - 17-02-2056
Mon 17-02-2056 - 13-05-2056
Mar 13-05-2056 - 13-07-2056

Sat - Jup (912 Days)


From
13-07-2056
To
25-01-2059
Jup 13-07-2056 - 14-11-2056
Sat 14-11-2056 - 09-04-2057
Mer 09-04-2057 - 18-08-2057
Ket 18-08-2057 - 11-10-2057
Ven 11-10-2057 - 13-03-2058
Sun 13-03-2058 - 29-04-2058
Mon 29-04-2058 - 15-07-2058
Mar 15-07-2058 - 08-09-2058
Rah 08-09-2058 - 25-01-2059

Mer - Mer (867 Days)


From
25-01-2059
To
22-06-2061
Mer 25-01-2059 - 27-05-2059
Ket 27-05-2059 - 18-07-2059
Ven 18-07-2059 - 13-12-2059
Sun 13-12-2059 - 26-01-2060
Mon 26-01-2060 - 08-04-2060
Mar 08-04-2060 - 29-05-2060
Rah 29-05-2060 - 09-10-2060
Jup 09-10-2060 - 04-02-2061
Sat 04-02-2061 - 22-06-2061

Mer - Ket (357 Days)


From
22-06-2061
To
19-06-2062
Ket 22-06-2061 - 12-07-2061
Ven 12-07-2061 - 12-09-2061
Sun 12-09-2061 - 30-09-2061
Mon 30-09-2061 - 30-10-2061
Mar 30-10-2061 - 20-11-2061
Rah 20-11-2061 - 14-01-2062
Jup 14-01-2062 - 02-03-2062
Sat 02-03-2062 - 28-04-2062
Mer 28-04-2062 - 19-06-2062

Mer - Ven (1020 Days)


From
19-06-2062
To
19-04-2065
Ven 19-06-2062 - 09-12-2062
Sun 09-12-2062 - 30-01-2063
Mon 30-01-2063 - 25-04-2063
Mar 25-04-2063 - 24-06-2063
Rah 24-06-2063 - 27-11-2063
Jup 27-11-2063 - 13-04-2064
Sat 13-04-2064 - 25-09-2064
Mer 25-09-2064 - 19-02-2065
Ket 19-02-2065 - 19-04-2065

Mer - Sun (306 Days)


From
19-04-2065
To
25-02-2066
Sun 19-04-2065 - 04-05-2065
Mon 04-05-2065 - 29-05-2065
Mar 29-05-2065 - 17-06-2065
Rah 17-06-2065 - 03-08-2065
Jup 03-08-2065 - 14-09-2065
Sat 14-09-2065 - 02-11-2065
Mer 02-11-2065 - 16-12-2065
Ket 16-12-2065 - 04-01-2066
Ven 04-01-2066 - 25-02-2066

Mer - Mon (510 Days)


From
25-02-2066
To
25-07-2067
Mon 25-02-2066 - 07-04-2066
Mar 07-04-2066 - 07-05-2066
Rah 07-05-2066 - 23-07-2066
Jup 23-07-2066 - 01-10-2066
Sat 01-10-2066 - 22-12-2066
Mer 22-12-2066 - 04-03-2067
Ket 04-03-2067 - 04-04-2067
Ven 04-04-2067 - 29-06-2067
Sun 29-06-2067 - 25-07-2067

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:24)

Vimsottari Pratyantar dasa 7


Mer - Mar (357 Days)
From
25-07-2067
To
22-07-2068
Mar 25-07-2067 - 15-08-2067
Rah 15-08-2067 - 09-10-2067
Jup 09-10-2067 - 27-11-2067
Sat 27-11-2067 - 23-01-2068
Mer 23-01-2068 - 14-03-2068
Ket 14-03-2068 - 05-04-2068
Ven 05-04-2068 - 04-06-2068
Sun 04-06-2068 - 22-06-2068
Mon 22-06-2068 - 22-07-2068

Mer - Rah (918 Days)


From
22-07-2068
To
10-02-2071
Rah 22-07-2068 - 09-12-2068
Jup 09-12-2068 - 12-04-2069
Sat 12-04-2069 - 07-09-2069
Mer 07-09-2069 - 17-01-2070
Ket 17-01-2070 - 11-03-2070
Ven 11-03-2070 - 14-08-2070
Sun 14-08-2070 - 30-09-2070
Mon 30-09-2070 - 16-12-2070
Mar 16-12-2070 - 10-02-2071

Mer - Jup (816 Days)


From
10-02-2071
To
16-05-2073
Jup 10-02-2071 - 28-05-2071
Sat 28-05-2071 - 08-10-2071
Mer 08-10-2071 - 03-02-2072
Ket 03-02-2072 - 21-03-2072
Ven 21-03-2072 - 07-08-2072
Sun 07-08-2072 - 18-09-2072
Mon 18-09-2072 - 26-11-2072
Mar 26-11-2072 - 13-01-2073
Rah 13-01-2073 - 16-05-2073

Mer - Sat (969 Days)


From
16-05-2073
To
25-01-2076
Sat 16-05-2073 - 19-10-2073
Mer 19-10-2073 - 06-03-2074
Ket 06-03-2074 - 03-05-2074
Ven 03-05-2074 - 14-10-2074
Sun 14-10-2074 - 03-12-2074
Mon 03-12-2074 - 24-02-2075
Mar 24-02-2075 - 20-04-2075
Rah 20-04-2075 - 15-09-2075
Jup 15-09-2075 - 25-01-2076

Ket - Ket (147 Days)


From
25-01-2076
To
22-06-2076
Ket 25-01-2076 - 03-02-2076
Ven 03-02-2076 - 28-02-2076
Sun 28-02-2076 - 05-03-2076
Mon 05-03-2076 - 17-03-2076
Mar 17-03-2076 - 26-03-2076
Rah 26-03-2076 - 18-04-2076
Jup 18-04-2076 - 08-05-2076
Sat 08-05-2076 - 01-06-2076
Mer 01-06-2076 - 22-06-2076

Ket - Ven (420 Days)


From
22-06-2076
To
22-08-2077
Ven 22-06-2076 - 02-09-2076
Sun 02-09-2076 - 23-09-2076
Mon 23-09-2076 - 28-10-2076
Mar 28-10-2076 - 22-11-2076
Rah 22-11-2076 - 25-01-2077
Jup 25-01-2077 - 21-03-2077
Sat 21-03-2077 - 28-05-2077
Mer 28-05-2077 - 27-07-2077
Ket 27-07-2077 - 22-08-2077

Ket - Sun (126 Days)


From
22-08-2077
To
28-12-2077
Sun 22-08-2077 - 28-08-2077
Mon 28-08-2077 - 08-09-2077
Mar 08-09-2077 - 16-09-2077
Rah 16-09-2077 - 05-10-2077
Jup 05-10-2077 - 21-10-2077
Sat 21-10-2077 - 11-11-2077
Mer 11-11-2077 - 29-11-2077
Ket 29-11-2077 - 07-12-2077
Ven 07-12-2077 - 28-12-2077

Ket - Mon (210 Days)


From
28-12-2077
To
28-07-2078
Mon 28-12-2077 - 15-01-2078
Mar 15-01-2078 - 27-01-2078
Rah 27-01-2078 - 01-03-2078
Jup 01-03-2078 - 27-03-2078
Sat 27-03-2078 - 01-05-2078
Mer 01-05-2078 - 30-05-2078
Ket 30-05-2078 - 12-06-2078
Ven 12-06-2078 - 17-07-2078
Sun 17-07-2078 - 28-07-2078

Ket - Mar (147 Days)


From
28-07-2078
To
25-12-2078
Mar 28-07-2078 - 06-08-2078
Rah 06-08-2078 - 28-08-2078
Jup 28-08-2078 - 18-09-2078
Sat 18-09-2078 - 11-10-2078
Mer 11-10-2078 - 02-11-2078
Ket 02-11-2078 - 11-11-2078
Ven 11-11-2078 - 05-12-2078
Sun 05-12-2078 - 12-12-2078
Mon 12-12-2078 - 25-12-2078

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:25)

Vimsottari Pratyantar dasa 8


Ket - Rah (378 Days)
From
25-12-2078
To
13-01-2080
Rah 25-12-2078 - 21-02-2079
Jup 21-02-2079 - 12-04-2079
Sat 12-04-2079 - 12-06-2079
Mer 12-06-2079 - 05-08-2079
Ket 05-08-2079 - 27-08-2079
Ven 27-08-2079 - 01-11-2079
Sun 01-11-2079 - 19-11-2079
Mon 19-11-2079 - 21-12-2079
Mar 21-12-2079 - 13-01-2080

Ket - Jup (336 Days)


From
13-01-2080
To
19-12-2080
Jup 13-01-2080 - 27-02-2080
Sat 27-02-2080 - 21-04-2080
Mer 21-04-2080 - 08-06-2080
Ket 08-06-2080 - 28-06-2080
Ven 28-06-2080 - 24-08-2080
Sun 24-08-2080 - 11-09-2080
Mon 11-09-2080 - 09-10-2080
Mar 09-10-2080 - 28-10-2080
Rah 28-10-2080 - 19-12-2080

Ket - Sat (399 Days)


From
19-12-2080
To
28-01-2082
Sat 19-12-2080 - 22-02-2081
Mer 22-02-2081 - 18-04-2081
Ket 18-04-2081 - 12-05-2081
Ven 12-05-2081 - 18-07-2081
Sun 18-07-2081 - 08-08-2081
Mon 08-08-2081 - 11-09-2081
Mar 11-09-2081 - 05-10-2081
Rah 05-10-2081 - 04-12-2081
Jup 04-12-2081 - 28-01-2082

Ket - Mer (357 Days)


From
28-01-2082
To
25-01-2083
Mer 28-01-2082 - 18-03-2082
Ket 18-03-2082 - 09-04-2082
Ven 09-04-2082 - 09-06-2082
Sun 09-06-2082 - 26-06-2082
Mon 26-06-2082 - 26-07-2082
Mar 26-07-2082 - 17-08-2082
Rah 17-08-2082 - 10-10-2082
Jup 10-10-2082 - 28-11-2082
Sat 28-11-2082 - 25-01-2083

Ven - Ven (1200 Days)


From
25-01-2083
To
25-05-2086
Ven 25-01-2083 - 15-08-2083
Sun 15-08-2083 - 15-10-2083
Mon 15-10-2083 - 25-01-2084
Mar 25-01-2084 - 05-04-2084
Rah 05-04-2084 - 05-10-2084
Jup 05-10-2084 - 15-03-2085
Sat 15-03-2085 - 25-09-2085
Mer 25-09-2085 - 15-03-2086
Ket 15-03-2086 - 25-05-2086

Ven - Sun (360 Days)


From
25-05-2086
To
25-05-2087
Sun 25-05-2086 - 13-06-2086
Mon 13-06-2086 - 13-07-2086
Mar 13-07-2086 - 04-08-2086
Rah 04-08-2086 - 28-09-2086
Jup 28-09-2086 - 16-11-2086
Sat 16-11-2086 - 13-01-2087
Mer 13-01-2087 - 04-03-2087
Ket 04-03-2087 - 25-03-2087
Ven 25-03-2087 - 25-05-2087

Ven - Mon (600 Days)


From
25-05-2087
To
25-01-2089
Mon 25-05-2087 - 15-07-2087
Mar 15-07-2087 - 20-08-2087
Rah 20-08-2087 - 20-11-2087
Jup 20-11-2087 - 10-02-2088
Sat 10-02-2088 - 15-05-2088
Mer 15-05-2088 - 10-08-2088
Ket 10-08-2088 - 15-09-2088
Ven 15-09-2088 - 25-12-2088
Sun 25-12-2088 - 25-01-2089

Ven - Mar (420 Days)


From
25-01-2089
To
25-03-2090
Mar 25-01-2089 - 19-02-2089
Rah 19-02-2089 - 22-04-2089
Jup 22-04-2089 - 18-06-2089
Sat 18-06-2089 - 25-08-2089
Mer 25-08-2089 - 24-10-2089
Ket 24-10-2089 - 19-11-2089
Ven 19-11-2089 - 29-01-2090
Sun 29-01-2090 - 20-02-2090
Mon 20-02-2090 - 25-03-2090

Ven - Rah (1080 Days)


From
25-03-2090
To
25-03-2093
Rah 25-03-2090 - 07-09-2090
Jup 07-09-2090 - 01-02-2091
Sat 01-02-2091 - 22-07-2091
Mer 22-07-2091 - 25-12-2091
Ket 25-12-2091 - 28-02-2092
Ven 28-02-2092 - 28-08-2092
Sun 28-08-2092 - 22-10-2092
Mon 22-10-2092 - 22-01-2093
Mar 22-01-2093 - 25-03-2093

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:26)

Vimsottari Pratyantar dasa 9


Ven - Jup (960 Days)
From
25-03-2093
To
25-11-2095
Jup 25-03-2093 - 03-08-2093
Sat 03-08-2093 - 05-01-2094
Mer 05-01-2094 - 21-05-2094
Ket 21-05-2094 - 17-07-2094
Ven 17-07-2094 - 27-12-2094
Sun 27-12-2094 - 15-02-2095
Mon 15-02-2095 - 05-05-2095
Mar 05-05-2095 - 01-07-2095
Rah 01-07-2095 - 25-11-2095

Ven - Sat (1140 Days)


From
25-11-2095
To
25-01-2099
Sat 25-11-2095 - 25-05-2096
Mer 25-05-2096 - 07-11-2096
Ket 07-11-2096 - 13-01-2097
Ven 13-01-2097 - 23-07-2097
Sun 23-07-2097 - 20-09-2097
Mon 20-09-2097 - 25-12-2097
Mar 25-12-2097 - 02-03-2098
Rah 02-03-2098 - 23-08-2098
Jup 23-08-2098 - 25-01-2099

Ven - Mer (1020 Days)


From
25-01-2099
To
25-11-2101
Mer 25-01-2099 - 19-06-2099
Ket 19-06-2099 - 19-08-2099
Ven 19-08-2099 - 09-02-2100
Sun 09-02-2100 - 30-03-2100
Mon 30-03-2100 - 25-06-2100
Mar 25-06-2100 - 24-08-2100
Rah 24-08-2100 - 27-01-2101
Jup 27-01-2101 - 13-06-2101
Sat 13-06-2101 - 25-11-2101

Ven - Ket (420 Days)


From
25-11-2101
To
25-01-2103
Ket 25-11-2101 - 19-12-2101
Ven 19-12-2101 - 01-03-2102
Sun 01-03-2102 - 20-03-2102
Mon 20-03-2102 - 25-04-2102
Mar 25-04-2102 - 20-05-2102
Rah 20-05-2102 - 23-07-2102
Jup 23-07-2102 - 19-09-2102
Sat 19-09-2102 - 25-11-2102
Mer 25-11-2102 - 25-01-2103

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:27)

Yogini Dasa
Ulka 6Yrs.
06-06-1986
25-01-1989
Ulka
Sidh
Sank 25-07-86
Mang 25-09-86
Ping
25-01-87
Dhan 25-07-87
Bhra
25-03-88
Bhad 25-01-89

Sidhdha 7Yrs.
25-01-1989
25-01-1996
Sidh
05-06-90
Sank 25-12-91
Mang 05-03-92
Ping
25-07-92
Dhan 25-02-93
Bhra
05-12-93
Bhad 25-11-94
Ulka
25-01-96

Sankata 8Yrs.
25-01-1996
25-01-2004
Sank 05-11-97
Mang 25-01-98
Ping
05-07-98
Dhan 05-03-99
Bhra
25-01-00
Bhad 05-03-01
Ulka
05-07-02
Sidh
25-01-04

Mangla 1Yrs.
25-01-2004
25-01-2005
Mang 05-02-04
Ping
25-02-04
Dhan 25-03-04
Bhra
05-05-04
Bhad 25-06-04
Ulka
25-08-04
Sidh
05-11-04
Sank 25-01-05

Pingla 2Yrs.
25-01-2005
25-01-2007
Ping
05-03-05
Dhan 05-05-05
Bhra
25-07-05
Bhad 05-11-05
Ulka
05-03-06
Sidh
25-07-06
Sank 05-01-07
Mang 25-01-07

Dhanya 3Yrs.
25-01-2007
25-01-2010
Dhan 25-04-07
Bhra
25-08-07
Bhad 25-01-08
Ulka
25-07-08
Sidh
25-02-09
Sank 25-10-09
Mang 25-11-09
Ping
25-01-10

Bhramari 4Yrs.
25-01-2010
25-01-2014
Bhra
05-07-10
Bhad 25-01-11
Ulka
25-09-11
Sidh
05-07-12
Sank 25-05-13
Mang 05-07-13
Ping
25-09-13
Dhan 25-01-14

Bhadrika 5Yrs.
25-01-2014
25-01-2019
Bhad 05-10-14
Ulka
05-08-15
Sidh
25-07-16
Sank 05-09-17
Mang 25-10-17
Ping
05-02-18
Dhan 05-07-18
Bhra
25-01-19

Ulka 6Yrs.
25-01-2019
25-01-2025
Ulka
25-01-20
Sidh
25-03-21
Sank 25-07-22
Mang 25-09-22
Ping
25-01-23
Dhan 25-07-23
Bhra
25-03-24
Bhad 25-01-25

Sidhdha 7Yrs.
25-01-2025
25-01-2032
Sidh
05-06-26
Sank 25-12-27
Mang 05-03-28
Ping
25-07-28
Dhan 25-02-29
Bhra
05-12-29
Bhad 25-11-30
Ulka
25-01-32

Sankata 8Yrs.
25-01-2032
25-01-2040
Sank 05-11-33
Mang 25-01-34
Ping
05-07-34
Dhan 05-03-35
Bhra
25-01-36
Bhad 05-03-37
Ulka
05-07-38
Sidh
25-01-40

Mangla 1Yrs.
25-01-2040
25-01-2041
Mang 05-02-40
Ping
25-02-40
Dhan 25-03-40
Bhra
05-05-40
Bhad 25-06-40
Ulka
25-08-40
Sidh
05-11-40
Sank 25-01-41

Pingla 2Yrs.
25-01-2041
25-01-2043
Ping
05-03-41
Dhan 05-05-41
Bhra
25-07-41
Bhad 05-11-41
Ulka
05-03-42
Sidh
25-07-42
Sank 05-01-43
Mang 25-01-43

Dhanya 3Yrs.
25-01-2043
25-01-2046
Dhan 25-04-43
Bhra
25-08-43
Bhad 25-01-44
Ulka
25-07-44
Sidh
25-02-45
Sank 25-10-45
Mang 25-11-45
Ping
25-01-46

Bhramari 4Yrs.
25-01-2046
25-01-2050
Bhra
05-07-46
Bhad 25-01-47
Ulka
25-09-47
Sidh
05-07-48
Sank 25-05-49
Mang 05-07-49
Ping
25-09-49
Dhan 25-01-50

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:28)

Yogini Dasa
Bhadrika 5Yrs.
25-01-2050
25-01-2055
Bhad 05-10-50
Ulka
05-08-51
Sidh
25-07-52
Sank 05-09-53
Mang 25-10-53
Ping
05-02-54
Dhan 05-07-54
Bhra
25-01-55

Ulka 6Yrs.
25-01-2055
25-01-2061
Ulka
25-01-56
Sidh
25-03-57
Sank 25-07-58
Mang 25-09-58
Ping
25-01-59
Dhan 25-07-59
Bhra
25-03-60
Bhad 25-01-61

Sidhdha 7Yrs.
25-01-2061
25-01-2068
Sidh
05-06-62
Sank 25-12-63
Mang 05-03-64
Ping
25-07-64
Dhan 25-02-65
Bhra
05-12-65
Bhad 25-11-66
Ulka
25-01-68

Sankata 8Yrs.
25-01-2068
25-01-2076
Sank 05-11-69
Mang 25-01-70
Ping
05-07-70
Dhan 05-03-71
Bhra
25-01-72
Bhad 05-03-73
Ulka
05-07-74
Sidh
25-01-76

Mangla 1Yrs.
25-01-2076
25-01-2077
Mang 05-02-76
Ping
25-02-76
Dhan 25-03-76
Bhra
05-05-76
Bhad 25-06-76
Ulka
25-08-76
Sidh
05-11-76
Sank 25-01-77

Pingla 2Yrs.
25-01-2077
25-01-2079
Ping
05-03-77
Dhan 05-05-77
Bhra
25-07-77
Bhad 05-11-77
Ulka
05-03-78
Sidh
25-07-78
Sank 05-01-79
Mang 25-01-79

Dhanya 3Yrs.
25-01-2079
25-01-2082
Dhan 25-04-79
Bhra
25-08-79
Bhad 25-01-80
Ulka
25-07-80
Sidh
25-02-81
Sank 25-10-81
Mang 25-11-81
Ping
25-01-82

Bhramari 4Yrs.
25-01-2082
25-01-2086
Bhra
05-07-82
Bhad 25-01-83
Ulka
25-09-83
Sidh
05-07-84
Sank 25-05-85
Mang 05-07-85
Ping
25-09-85
Dhan 25-01-86

Bhadrika 5Yrs.
25-01-2086
25-01-2091
Bhad 05-10-86
Ulka
05-08-87
Sidh
25-07-88
Sank 05-09-89
Mang 25-10-89
Ping
05-02-90
Dhan 05-07-90
Bhra
25-01-91

Ulka 6Yrs.
25-01-2091
25-01-2097
Ulka
25-01-92
Sidh
25-03-93
Sank 25-07-94
Mang 25-09-94
Ping
25-01-95
Dhan 25-07-95
Bhra
25-03-96
Bhad 25-01-97

Sidhdha 7Yrs.
25-01-2097
25-01-2104
Sidh
05-06-98
Sank 25-12-99
Mang 05-03-00
Ping
25-07-00
Dhan 25-02-01
Bhra
05-12-01
Bhad 25-11-02
Ulka
25-01-04

Sankata 8Yrs.
25-01-2104
25-01-2112
Sank 05-11-05
Mang 25-01-06
Ping
05-07-06
Dhan 05-03-07
Bhra
25-01-08
Bhad 05-03-09
Ulka
05-07-10
Sidh
25-01-12

Mangla 1Yrs.
25-01-2112
25-01-2113
Mang 05-02-12
Ping
25-02-12
Dhan 25-03-12
Bhra
05-05-12
Bhad 25-06-12
Ulka
25-08-12
Sidh
05-11-12
Sank 25-01-13

Pingla 2Yrs.
25-01-2113
25-01-2115
Ping
05-03-13
Dhan 05-05-13
Bhra
25-07-13
Bhad 05-11-13
Ulka
05-03-14
Sidh
25-07-14
Sank 05-01-15
Mang 25-01-15

Dhanya 3Yrs.
25-01-2115
25-01-2118
Dhan 25-04-15
Bhra
25-08-15
Bhad 25-01-16
Ulka
25-07-16
Sidh
25-02-17
Sank 25-10-17
Mang 25-11-17
Ping
25-01-18

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:29)

Yogini Dasa
Dha Sid

Dha San

Dha Man

Dha Pin

Bhr Bhr

Bhr Bha

Bhr Ulk

Bhr Sid

25-07-2008
25-02-2009

25-02-2009
25-10-2009

25-10-2009
25-11-2009

25-11-2009
25-01-2010

25-01-2010
05-07-2010

05-07-2010
25-01-2011

25-01-2011
25-09-2011

25-09-2011
05-07-2012

Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk

05-09
22-10
28-10
10-11
27-11
20-12
20-01
25-02

San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid

18-04
25-04
08-05
28-05
25-06
28-07
08-09
25-10

Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San

25-10
27-10
30-10
03-11
07-11
12-11
18-11
25-11

Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man

28-11
03-12
10-12
18-12
28-12
10-01
23-01
25-01

Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha

12-02
05-03
01-04
02-05
08-06
12-06
21-06
05-07

Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr

02-08
06-09
15-10
29-11
05-12
16-12
02-01
25-01

Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha

05-03
21-04
15-06
21-06
05-07
25-07
21-08
25-09

Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk

19-11
21-01
29-01
15-02
08-03
09-04
18-05
05-07

Bhr San

Bhr Man

Bhr Pin

Bhr Dha

Bha Bha

Bha Ulk

Bha Sid

Bha San

05-07-2012
25-05-2013

25-05-2013
05-07-2013

05-07-2013
25-09-2013

25-09-2013
25-01-2014

25-01-2014
05-10-2014

05-10-2014
05-08-2015

05-08-2015
25-07-2016

25-07-2016
05-09-2017

San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid

16-09
25-09
12-10
09-11
15-12
29-01
22-03
25-05

Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San

26-05
28-05
01-06
06-06
11-06
18-06
26-06
05-07

Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man

09-07
16-07
25-07
06-08
19-08
05-09
22-09
25-09

Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin

05-10
18-10
05-11
25-11
18-12
15-01
18-01
25-01

Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr

01-03
11-04
30-05
25-07
02-08
16-08
07-09
05-10

Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha

25-11
23-01
30-03
08-04
25-04
20-05
23-06
05-08

Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk

13-10
01-01
10-01
30-01
01-03
08-04
26-05
25-07

San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid

23-10
05-11
27-11
01-01
15-02
10-04
17-06
05-09

Bha Man

Bha Pin

Bha Dha

Bha Bhr

Ulk Ulk

Ulk Sid

Ulk San

Ulk Man

05-09-2017
25-10-2017

25-10-2017
05-02-2018

05-02-2018
05-07-2018

05-07-2018
25-01-2019

25-01-2019
25-01-2020

25-01-2020
25-03-2021

25-03-2021
25-07-2022

25-07-2022
25-09-2022

Ulk Pin

Ulk Dha

Ulk Bhr

Ulk Bha

Sid Sid

Sid San

Sid Man

Sid Pin

25-09-2022
25-01-2023

25-01-2023
25-07-2023

25-07-2023
25-03-2024

25-03-2024
25-01-2025

25-01-2025
05-06-2026

05-06-2026
25-12-2027

25-12-2027
05-03-2028

05-03-2028
25-07-2028

Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San

Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man

06-09
09-09
13-09
18-09
25-09
04-10
13-10
25-10

01-10
11-10
25-10
11-11
01-12
25-12
21-01
25-01

Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man

Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin

01-11
08-11
20-11
03-12
20-12
10-01
02-02
05-02

10-02
02-03
25-03
25-04
30-05
10-07
15-07
25-07

Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin

Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha

17-02
04-03
25-03
20-04
19-05
22-06
26-06
05-07

21-08
25-09
05-11
21-12
15-02
21-02
05-03
25-03

Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha

Bha
Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr

27-07
25-08
28-09
07-11
21-12
27-12
08-01
25-01

06-05
26-06
25-08
01-11
10-11
26-11
21-12
25-01

Ulk
Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha

Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk

25-03
05-06
25-08
05-09
25-09
25-10
05-12
25-01

30-04
19-08
02-09
30-09
10-11
05-01
13-03
05-06

Sid
San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk

San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid

16-04
20-07
01-08
25-08
30-09
16-11
15-01
25-03

09-10
25-10
26-11
12-01
15-03
02-06
06-09
25-12

San
Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid

Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:30)

11-07
25-07
21-08
01-10
25-11
01-02
21-04
25-07

27-12
01-01
06-01
14-01
24-01
05-02
19-02
05-03

Man
Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San

Pin
Dha
Bhr
Bha
Ulk
Sid
San
Man

26-07
30-07
05-08
11-08
20-08
30-08
11-09
25-09

12-03
24-03
10-04
29-04
22-05
20-06
21-07
25-07

Chara Dasa

Taurus 1 Yrs.
06-06-1986
To 06-06-1987
Ari
06-07-86
Pis
06-08-86
Aqu
06-09-86
Cap
06-10-86
Sag
06-11-86
Sco
06-12-86
Lib
06-01-87
Vir
06-02-87
Leo
06-03-87
Can
06-04-87
Gem
06-05-87
Tau
06-06-87

Aries 8 Yrs.
06-06-1987
To 06-06-1995
Tau
06-02-88
Gem
06-10-88
Can
06-06-89
Leo
06-02-90
Vir
06-10-90
Lib
06-06-91
Sco
06-02-92
Sag
06-10-92
Cap
06-06-93
Aqu
06-02-94
Pis
06-10-94
Ari
06-06-95

Pisces 1 Yrs.
06-06-1995
To 06-06-1996
Ari
06-07-95
Tau
06-08-95
Gem
06-09-95
Can
06-10-95
Leo
06-11-95
Vir
06-12-95
Lib
06-01-96
Sco
06-02-96
Sag
06-03-96
Cap
06-04-96
Aqu
06-05-96
Pis
06-06-96

Aquarius 10 Yrs.
06-06-1996
To 06-06-2006
Pis
06-04-97
Ari
06-02-98
Tau
06-12-98
Gem
06-10-99
Can
06-08-00
Leo
06-06-01
Vir
06-04-02
Lib
06-02-03
Sco
06-12-03
Sag
06-10-04
Cap
06-08-05
Aqu
06-06-06

Capricorn 2 Yrs.
06-06-2006
To 06-06-2008
Aqu
06-08-06
Pis
06-10-06
Ari
06-12-06
Tau
06-02-07
Gem
06-04-07
Can
06-06-07
Leo
06-08-07
Vir
06-10-07
Lib
06-12-07
Sco
06-02-08
Sag
06-04-08
Cap
06-06-08

Sagittarius 2 Yrs.
06-06-2008
To 06-06-2010
Cap
06-08-08
Aqu
06-10-08
Pis
06-12-08
Ari
06-02-09
Tau
06-04-09
Gem
06-06-09
Can
06-08-09
Leo
06-10-09
Vir
06-12-09
Lib
06-02-10
Sco
06-04-10
Sag
06-06-10

Scorpio 1 Yrs.
06-06-2010
To 06-06-2011
Sag
06-07-10
Cap
06-08-10
Aqu
06-09-10
Pis
06-10-10
Ari
06-11-10
Tau
06-12-10
Gem
06-01-11
Can
06-02-11
Leo
06-03-11
Vir
06-04-11
Lib
06-05-11
Sco
06-06-11

Libra 8 Yrs.
06-06-2011
To 06-06-2019
Sco
06-02-12
Sag
06-10-12
Cap
06-06-13
Aqu
06-02-14
Pis
06-10-14
Ari
06-06-15
Tau
06-02-16
Gem
06-10-16
Can
06-06-17
Leo
06-02-18
Vir
06-10-18
Lib
06-06-19

Virgo 3 Yrs.
06-06-2019
To 06-06-2022
Lib
06-09-19
Sco
06-12-19
Sag
06-03-20
Cap
06-06-20
Aqu
06-09-20
Pis
06-12-20
Ari
06-03-21
Tau
06-06-21
Gem
06-09-21
Can
06-12-21
Leo
06-03-22
Vir
06-06-22

Leo 3 Yrs.
06-06-2022
To 06-06-2025
Vir
06-09-22
Lib
06-12-22
Sco
06-03-23
Sag
06-06-23
Cap
06-09-23
Aqu
06-12-23
Pis
06-03-24
Ari
06-06-24
Tau
06-09-24
Gem
06-12-24
Can
06-03-25
Leo
06-06-25

Cancer 2 Yrs.
06-06-2025
To 06-06-2027
Leo
06-08-25
Vir
06-10-25
Lib
06-12-25
Sco
06-02-26
Sag
06-04-26
Cap
06-06-26
Aqu
06-08-26
Pis
06-10-26
Ari
06-12-26
Tau
06-02-27
Gem
06-04-27
Can
06-06-27

Gemini 12 Yrs.
06-06-2027
To 06-06-2039
Can
06-06-28
Leo
06-06-29
Vir
06-06-30
Lib
06-06-31
Sco
06-06-32
Sag
06-06-33
Cap
06-06-34
Aqu
06-06-35
Pis
06-06-36
Ari
06-06-37
Tau
06-06-38
Gem
06-06-39

Karkas
Atmakaraka

Mars

Amatyakaraka

Jupiter

Bhratrikarka

Venus

Matrikaraka

Sun

Putrakaraka

Saturn

Gnatikaraka

Mercury

Darakaraka

Moon

Karakamsha :Sagittarius

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:31)

Chara Dasa

Taurus 1 Yrs.
06-06-2039
To 06-06-2040
Ari
06-07-39
Pis
06-08-39
Aqu
06-09-39
Cap
06-10-39
Sag
06-11-39
Sco
06-12-39
Lib
06-01-40
Vir
06-02-40
Leo
06-03-40
Can
06-04-40
Gem
06-05-40
Tau
06-06-40

Aries 8 Yrs.
06-06-2040
To 06-06-2048
Tau
06-02-41
Gem
06-10-41
Can
06-06-42
Leo
06-02-43
Vir
06-10-43
Lib
06-06-44
Sco
06-02-45
Sag
06-10-45
Cap
06-06-46
Aqu
06-02-47
Pis
06-10-47
Ari
06-06-48

Pisces 1 Yrs.
06-06-2048
To 06-06-2049
Ari
06-07-48
Tau
06-08-48
Gem
06-09-48
Can
06-10-48
Leo
06-11-48
Vir
06-12-48
Lib
06-01-49
Sco
06-02-49
Sag
06-03-49
Cap
06-04-49
Aqu
06-05-49
Pis
06-06-49

Aquarius 10 Yrs.
06-06-2049
To 06-06-2059
Pis
06-04-50
Ari
06-02-51
Tau
06-12-51
Gem
06-10-52
Can
06-08-53
Leo
06-06-54
Vir
06-04-55
Lib
06-02-56
Sco
06-12-56
Sag
06-10-57
Cap
06-08-58
Aqu
06-06-59

Capricorn 2 Yrs.
06-06-2059
To 06-06-2061
Aqu
06-08-59
Pis
06-10-59
Ari
06-12-59
Tau
06-02-60
Gem
06-04-60
Can
06-06-60
Leo
06-08-60
Vir
06-10-60
Lib
06-12-60
Sco
06-02-61
Sag
06-04-61
Cap
06-06-61

Sagittarius 2 Yrs.
06-06-2061
To 06-06-2063
Cap
06-08-61
Aqu
06-10-61
Pis
06-12-61
Ari
06-02-62
Tau
06-04-62
Gem
06-06-62
Can
06-08-62
Leo
06-10-62
Vir
06-12-62
Lib
06-02-63
Sco
06-04-63
Sag
06-06-63

Scorpio 1 Yrs.
06-06-2063
To 06-06-2064
Sag
06-07-63
Cap
06-08-63
Aqu
06-09-63
Pis
06-10-63
Ari
06-11-63
Tau
06-12-63
Gem
06-01-64
Can
06-02-64
Leo
06-03-64
Vir
06-04-64
Lib
06-05-64
Sco
06-06-64

Libra 8 Yrs.
06-06-2064
To 06-06-2072
Sco
06-02-65
Sag
06-10-65
Cap
06-06-66
Aqu
06-02-67
Pis
06-10-67
Ari
06-06-68
Tau
06-02-69
Gem
06-10-69
Can
06-06-70
Leo
06-02-71
Vir
06-10-71
Lib
06-06-72

Virgo 3 Yrs.
06-06-2072
To 06-06-2075
Lib
06-09-72
Sco
06-12-72
Sag
06-03-73
Cap
06-06-73
Aqu
06-09-73
Pis
06-12-73
Ari
06-03-74
Tau
06-06-74
Gem
06-09-74
Can
06-12-74
Leo
06-03-75
Vir
06-06-75

Leo 3 Yrs.
06-06-2075
To 06-06-2078
Vir
06-09-75
Lib
06-12-75
Sco
06-03-76
Sag
06-06-76
Cap
06-09-76
Aqu
06-12-76
Pis
06-03-77
Ari
06-06-77
Tau
06-09-77
Gem
06-12-77
Can
06-03-78
Leo
06-06-78

Cancer 2 Yrs.
06-06-2078
To 06-06-2080
Leo
06-08-78
Vir
06-10-78
Lib
06-12-78
Sco
06-02-79
Sag
06-04-79
Cap
06-06-79
Aqu
06-08-79
Pis
06-10-79
Ari
06-12-79
Tau
06-02-80
Gem
06-04-80
Can
06-06-80

Gemini 12 Yrs.
06-06-2080
To 06-06-2092
Can
06-06-81
Leo
06-06-82
Vir
06-06-83
Lib
06-06-84
Sco
06-06-85
Sag
06-06-86
Cap
06-06-87
Aqu
06-06-88
Pis
06-06-89
Ari
06-06-90
Tau
06-06-91
Gem
06-06-92

Karkas
Atmakaraka

Mars

Amatyakaraka

Jupiter

Bhratrikarka

Venus

Matrikaraka

Sun

Putrakaraka

Saturn

Gnatikaraka

Mercury

Darakaraka

Moon

Karakamsha :Sagittarius

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:32)

General Predictions

Character
You are a person who places comfort and happiness before everything else.
This, however must not be taken to mean that you neglect your duties for
the sake of these requirements. Quite the reverse, you will work and strive,
knowing that it is only by industry that you will be able to attain them
satisfactorily.
You like company and are not happy when alone. Consequently, you will
seek out friendships and value them.
You are capable and admire efficiency. It takes a great deal to make you
rise up and confront your adversary. You are shrewd in financial matters.
Though you applaud what is old and well tried but you also give new things
a fair trial. You are remarkably good-hearted and noted for your love
towards children.

Happiness & Fulfilment


You have the ability to truly enjoy yourself in the company of others. Quite
cheerful and pleasant, you are not afraid to laugh and usually have an
excellent sense of humor. Your mind is influenced strongly by beauty, and
you may bring it prominently into your environment. Anyone who can bring
beauty into his or her surroundings is more prone to happiness.

Life Style
You feel that others will regard you with esteem only if you have acquired
wealth and material possessions. This is not true, so pursue your goals
which are in harmony with what you really want to do.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:33)

General Predictions

Career
You should find jobs which involve you with groups of people and where
there is no pressure to meet commitments and responsibilities on a
commercial level. You would find success in a career which would help
people, such as group leadership.

Occupation
Your inherent push and go are very useful requirements. Whilst others are
debating, you are acting, and it is the early bird that gets the worm. You
should cast away all thought of taking up a profession or occupation that
requires polish and gentleness. You are far too practical to bother about
surface qualities. They irritate you. You are a person of action and prefer
rough and ready efficiency to anything else. You could play the part of an
explorer admirably, both in real life and on the films. You would be far
better as a surgeon than as finance consultant. At any job where skill in
making things was needed, you would succeed. Engineering may be cited as
such a job. There are many occupations at sea which would suit you
extraordinarily well. As an aviator, you would display the requisite pluck and
daring. There are endless fields for your energies in work connected with
land. Not only would you make an excellent farmer, but you would do
equally well as a surveyor, a mining engineer and a prospector.

Health
You have a good constitution. You possess a considerable amount of vitality
and it will be preserved well into old age, if you take plenty of outdoor
exercise. But, this can be easily overdone. Should you exceed a reasonable
amount, trouble will manifest itself in the breathing apparatus and will lead
to bronchial diseases. You are liable to attacks of sciatica and rheumatism
after 45 years of age. It will be difficult to assign a reason for these
attacks, but manifestly they are due to exposing yourself too frequently to
the night air.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:34)

General Predictions

Hobbies
Outdoor pursuits engage much of your leisure time and you find them
exceedingly beneficial. The fear is that you may overdo them and harm your
constitution. You love movement in the open. Thus, if horse-riding does not
attract you, it is certain that you enjoy the pleasures of fast motoring or
perhaps, a long journey in a train, as well as a pleasure trip. You take a
keen interest in educating yourself, using books or educational visits for the
purpose. More than likely you gain far more satisfaction than knowledge
from the effort.

Love Matters
You need love as much as food. You are capable of deep affection and
make excellent partner. You must guard against marrying someone with a
lower status than yours because you lack just the toleration required for
making such a union success. You are a true charmer, have excellent taste
and tend to seek contact with artistic people.

Finance
You will be lucky in money matters, but inclined to indulge in luxury and an
extravagant style of living. You will be prone to take great risks in
speculation or in attempting to do business on too large a scale, but
speaking generally, you are expected to be very successful. Possibly, you will
become an industrialist. In all questions of money, you will be more likely to
lucky than otherwise, to have many presents given to you and properties or
legacies left to you. You will be lucky with your opposite sex. You will be
likely to gain money by marriage or create it by power of your own
mentality. But, one thing is sure, that you will become a rich person.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:35)

General Predictions

Sun
You face difficulties in matters of finance and also face problems in areas of
progeny and education. Though in possession of land, house, you do not
get full satisfaction from them. You get success in the areas of opposite sex
and employment. Due to hard work you increase wealth and happiness in
family life. You are considered a respectable member of the society and get
benefits from your father's side. You have a long life. The person remains
under the influence of the family. Right eye is weak or suffers from eye
ailments.

Mercury
Happiness in younger siblings and friends is wanting. His luck gains but is a
minor in matters of religion. He earns through the sweat of his brow and
enjoys a complete harmonious family life. The person is highly intelligent,
rich and religious, honorable and bodily beautiful, patient, highly perceptive,
gaining inheritance, having relationships with foreigners, a principled man, of
a sweet tongue but will face hardships from enemies and squabbles due to
enmities but will be free from any problems from his children.

Venus
There is an increase in wealth, money and family. You gain from your life
partner and business after some difficulty. There is an increase in luck and
religiosity. Strained relationship with siblings and friends. Increase in
self-confidence. In matters of education and progeny, the person enjoys a
common life. The person enjoys good oratorical skills and does not loose
heart even after a hard days labor. You tend to hide your inherent
weaknesses and show yourself to be successful and rich. You tend to gain
from your father and state due to your intelligence. You gain strength from
your progeny. You get all happiness from in-laws, land, vehicle and family
life.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:36)

General Predictions

Mars
Facing certain problems, your luck shines and you are not able to stick to a
religious regimen. There is a want in happiness from mother, land and
house. If you move southwards, your luck may shine. You are the
torchbearer of your family. You are courageous, peaceful and compassionate.
You gain economically from the opposite sex.

Jupiter
You get all benefit from education and intelligence. You may be at
loggerheads with your elder brother. You face problems in areas of
employment. Your income is low. You get happiness from your siblings. You
get special benefit and happiness from your spouse. You may be tensed.
There will not be any dearth of happiness in family life.

Saturn
The person has a long life. He may have trouble in his right eye. The
person gets paternal property after difficulty and may suffer weakness in his
left knee or foot. Person loves his children and finds employment very fast.
Does not receive anything from in-laws. Inheritance may bring in some gains
but shares an unsatisfied relationship with father and may get small gains
from govt. or business. A weak economic condition and does not get
cooperation of friends. Such a person faces hardships in education. He
should not construct his own house but buy a readymade house. He
remains strong and healthy. In everyday life, he finds happiness, respect
and material gains after certain hardships. Does not get any cooperation
from his siblings. He has to work very hard in generating income. Such a
person may be blamed falsely very fast. He has a sharp tongue and drinks
a lot. He gains when in contact with foreigners.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:37)

General Predictions

Moon
The person has a good personality, has a full face and a good body, may
have some scar on his stomach and has big shoulders. Such a person can
tolerate a lot of tension, has no brother or sons, has daughters and is of
forgiving nature. He gets hungry very fast and loves the company of
opposite sex. He is friendly towards all and gets special happiness and care
in his old age.

Rahu
The person suffers in beauty and health and is always worried. Such
persons resort to secret remedies to raise up in life. Such persons also
resort to lies, back-stabbing to rise up in life. Such people are very
courageous. They may get hurt. You are compassionate, respected, wealthy
and influential and may undertake backbreaking jobs to rise up in life. Some
times such people face death like danger. The person is able to overcome
through his uncanny intelligence and high caliber. Such people may suffer in
matters of progeny and education but are good diplomats, successful
businessmen and political leaders. If Rahu is on the higher plane, the person
is respected by the govt. is courageous, influential, brave, strong and selfish.
If Rahu is on the lower plane, then the person is evil, ugly, and sinful and
is headstrong.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:38)

General Predictions

Aries
If Aries is in the 12th house, the person enjoys all comforts, good foods
and spends money earned through his hard work. Such people travel abroad
and suffer from stomach ailments. They influence all opposition and
neutralize it.

Taurus
If Taurus is in 1st house, the person suffers from mental ailments, is reviled
by friends and is surrounded by squabbles and is very unhappy. He loses
money. Such a person is rich, clever and has many friends. He is able to
influence the opposite sex and remains happy

Gemini
If Gemini is in the 2nd house, the person is able to get the benefit of gold
etc. through the help of opposite sex. Gets the company of god men.

Cancer
If Cancer is in the 3rd house, the person is a friend of traders, gains from
medicine, religious, courteous and is loved by all.

Leo
If Leo is in the 4th house, the person is of very angry disposition and does
not remain happy. He has daughters and stays with poor people.

Virgo
If Virgo is in the 5th house, the person has many daughters, is without a
son, loyal towards his spouse. He is good at what he does without any evil
and loves jewels.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:39)

General Predictions

Libra
The person has a tendency to bury his wealth and spends it on religious
matters or in works of compassion for which he has an enmity towards his
relatives and friends.

Scorpio
The person knows some special arts, is an average person, is educated but
suffers from problems of bad luck.

Sagittarius
The person is healthy, has a strong will power, is rich, gains from
inheritance, overcomes all opposition, has a happy life is head strong, serves
his father, gains from the govt. and business and has stomach related
ailments.

Capricorn
The person becomes influential by taking shelter in other religion but comes
back to his own religion.

Aquarius
The person is a con man who is religious, a show off and is not trusted by
the society.

Pisces
The person benefits daily from the king by unique ways of speech.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:40)

Aspects Considerations
Sun Square Jupiter
You are bound to be extravagant. You may develop a swaggering ego and may become out of
touch with reality. You love good food and drink and must guard against over-indulgence.

Sun Opposite Uranus


The planets sun and uranus thus aspected make you highly unconventional and even tactless.
You are very self-willed . You will have very stormy relationships with others.

Moon Trine Mars


The moon and mars thus positioned are very benefical to you. You are ambitious and you
have the drive and good constitution for achievement. You are very lucky in money matters
and will gain a lot.

Moon Sextile Jupiter


The moon and jupiter thus aspected in your birth chart give you a lot of luck. Others will be
very helpful to you and you may get an inheritance.

Moon Opposite Saturn


This aspect of moon and saturn makes you subject to limitations and hardships and you find it
very difficult to show your feelings. Many a times, you are jealous and critical and may have
domestic difficulties.

Mars Sextile Jupiter


This aspect of mars with jupiter indicates that you enjoy financial protection. You are fun-loving
and enjoy pomp and pleasure. You are energetic and adventurous, you will always get help in
time of need.

Mars Semisquare Saturn


This aspect of mars and saturn indicates that you will experiences physical and emotional
strains. You may become impatient, suspicious, bad tempered and at times even tend to be
ruthless.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:41)

Aspects Considerations
Mercury Opposite Neptune
This arrangement of mercury and neptune gives you a very vivid imagination, but impaired
reasoning and judgment. You are at times, you are nervous, touchy and likely to be confused.
You should be wary of deception because you may be gullible at times.

Mercury Trine Pluto


This aspect of mercury with pluto gives you excellent powers of observation. You have a
penetrating insight and good powers of perception. You can become a good diplomat or a
good critic.

Jupiter Square Uranus


This aspect between jupiter and uranus in your birth chart indicates that at times you are
headstrong, rebellious and opinionated. You may exaggerate a lot and be tactless. You will
experience losses because of premature actions.

Jupiter Sesquare Pluto


This aspect of jupiter and pluto makes you arrogant and fanatical. You will have conflicts with
those in authority. You may get extravagant and tend to squander.

Venus Sesquare Saturn


This aspect between venus and saturn indicates that you will experience emotional difficulties
and may have inhibitions and estrangements. The aspect also indicates that you may not marry
also.

Venus Opposite Mars


This aspect between venus and mars indicates strong sexual drive. Sometimes you lack tact
and are very self-indulgent. You are very careless in money matters. You may have difficulties
in the social world and in self-expression.

Venus Trine Jupiter


This aspect of venus with jupiter indicates that you are charming and popular, you will have
financial security and good relationships with others. The aspect also indicates that you will be
sentimental by nature.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:42)

Aspects Considerations
Uranus Semisquare Pluto
The presence of this aspect subjects you to upsets, great changes, upheavals and violence, you
may even have fanatical and destructive tendencies.

Neptune Sextile Pluto


The presence of this aspect will arouse mystical and spiritual forces in you. You will have
intuitive knowledge of higher forces and depth perception. You will strive for inner knowledge.
You have the ability to orient yourself to the needs of others.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:43)

Aspects Considerations

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:44)

Nirayana Planetary Longitudes


Planet
Asc.
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

Rashi
Libra
Taurus
Cancer
Aries
Taurus
Aries
Taurus
Virgo
Scorpio
Taurus
Pisces
Aquarius
Sagittarius

Degrees
04:45:54
21:21:22
16:34:43
25:20:58
13:21:47
06:21:22
02:06:09
16:25:24
29:26:48
29:26:48
10:11:26
06:49:49
12:34:59

Dir.

Nakshatra
14 Chitra
04 Rohini
08 Pushya
02 Bharni
04 Rohini
01 Ashvini
03 Kritika
13 Hast
18 Jyeshtha
05 Mrig
26 Uttara Bhadrapad
24 Satabhisaj
19 Moola

Ret.
Ret.
Ret.
Ret.
Ret.

Pad
4
4
4
4
2
2
2
2
4
2
3
1
4

R.L.
Ven
Ven
Moo
Mar
Ven
Mar
Ven
Mer
Mar
Ven
Jup
Sat
Jup

N.L.
Mar
Moo
Sat
Ven
Moo
Ket
Sun
Moo
Mer
Mar
Sat
Rah
Ket

COM

Positions of Rahu and Ketu are True.

All values on this page are related to the year:(2011

06-06-2011 15:19:03 Panchami)

Varsh Lagna Kundli

Mar Jup

Sun Mer
Ven Ket

Mon

Rah

Asc

Muntha is in the Sign No.:

Sat

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:45)

You will be under the Influence of Planet Ketu From 06-06-2011 To 27-06-2011. In the
Varsh Lagna Kundli, Ketu is in the house no. 8
Unexpected gains could be possible in this period. If aspiring for legacy of inheritance then it might
come your way. You will bend towards religious activities. Some psychic experiences may be felt.
Family atmosphere will be very good. Sudden travels will be beneficial. There will be an increase in
your respect and reputation. Minor health ailments could disturb your peace of mind. You might go
for pilgrimage. General happiness is indicated.

You will be under the Influence of Planet Venus From 28-06-2011 To 27-08-2011. In
the Varsh Lagna Kundli, Venus is in the house no. 8
You might get involved in a scandal and your reputation may suffer damage. Health wise, this is not
a good period. There could be chances of getting money unexpectedly. But at the same time
expenses will be very high. The tendency of enjoying hidden/secret pleasures should be curbed as it
could lead you to a very embarrassing situation. However, family members support will be there but
at times difference of opinion will be quite obvious. As far as possible travels should be avoided.

You will be under the Influence of Planet Sun From 28-08-2011 To 15-09-2011. In the
Varsh Lagna Kundli, Sun is in the house no. 8
There may be unexpected problems. Maintain cordial relations with relatives otherwise you may end
up quarreling with them. Keep a watch on your health. There is a possibility of prolonged illness. Do
not indulge in immoral deeds. Under hand dealings must be avoided. Go through important
documents in detail before putting your signature on them. Business matters must be dealt with after
ascertaining all the facts.

You will be under the Influence of Planet Moon From 16-09-2011 To 16-10-2011. In the
Varsh Lagna Kundli, Moon is in the house no. 10
You will be able to convert your ideas and plans into constructive form. Some solid results regarding
your business or job shall be there. Your success in all ventures is almost definately assured. You
will enjoy very good relations with seniors and supervisors. Make the best use of this time.

You will be under the Influence of Planet Mars From 17-10-2011 To 07-11-2011. In the
Varsh Lagna Kundli, Mars is in the house no. 7
You might face difficulties in your day to day pursuits. Your enemies will try to tarnish your image.
Disputes with partners and associates is strongly indicated. Family life will not be happy. Take care
of your health. Travels may be disappointing. The health of your spouse may cause some concern.
During this period, your life will be full of troubles and turmoils.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:46)

You will be under the Influence of Planet Rahu From 08-11-2011 To 01-01-2012. In the
Varsh Lagna Kundli, Rahu is in the house no. 2
You might face difficulties even in realising the routine of money. An investment should not be done
without going into the practical details of the work. Family atmosphere will be any how tense. Your
family members will differ with you at certain occasions. You may develop some eye problem in this
period. General state of health will not be okay. Your enemies will try to harm you. A sense of
insecurity will prevail as far as home affairs are concerned.

You will be under the Influence of Planet Jupiter From 02-01-2012 To 19-02-2012. In
the Varsh Lagna Kundli, Jupiter is in the house no. 7
During this period you will have conjugal happiness. Business/job prospects will be very good. An
expected travel will take place. Family atmosphere shall remain quite pleasant. Your hopes and
desires will also materialise. You will be absolutely fearless and your enemies will not be able to face
you. You might develop a taste for philosophyor literature. Your contacts with learned people will
also increase. You will be highly respected and will become more famous.

You will be under the Influence of Planet Saturn From 20-02-2012 To 17-04-2012. In
the Varsh Lagna Kundli, Saturn is in the house no. 12
During this period you will feel spent due to lack of vitality. You will waste your energy in fruitless
pursuits. Loss of money will be quite evident. Family members ill health might disturb your peace of
mind. Your expenses will have the tendency to rise very high. You may have to live inan undesirable
place. However this is not bad for psychic experiences. It is advisable to devote some time on
religious activities. But as far as worldy matters are concerned this is not a good period. Don't get
involved in new things.

You will be under the Influence of Planet Mercury From 18-04-2012 To 06-06-2012. In
the Varsh Lagna Kundli, Mercury is in the house no. 8
Failure in attempts will make you feel frustrated. You will have to slog as the work burden will be
too much. Dispute over small issues are possible. You will waste your time and energy in small
matters. Tendency of making quick money should be checked. Your health may not permit you to do
certain things. Family life will also create tension. Anyhow, this is a likely period for occult or
psychicexperiences. Unfruitful journies should be avoided.

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:47)

SPS Lagnam Mahadasa & Antar dasa


Balance of Dasa : Mon 6 Yrs. 2 Month 19 Days
Mon (10 Yrs.)
From
06-06-1986
To
25-08-1992
Mon
- - Mar
Rah
- Jup 06-06-1986 - 25-11-1986
Sat
25-11-1986 - 25-06-1988
Mer 25-06-1988 - 25-11-1989
Ket
25-11-1989 - 25-06-1990
Ven 25-06-1990 - 25-02-1992
Sun 25-02-1992 - 25-08-1992

Mar (7 Yrs.)
From
25-08-1992
To
25-08-1999
Mar 25-08-1992 - 22-01-1993
Rah 22-01-1993 - 10-02-1994
Jup 10-02-1994 - 16-01-1995
Sat
16-01-1995 - 25-02-1996
Mer 25-02-1996 - 22-02-1997
Ket
22-02-1997 - 19-07-1997
Ven 19-07-1997 - 19-09-1998
Sun 19-09-1998 - 25-01-1999
Mon 25-01-1999 - 25-08-1999

Rah (18 Yrs.)


From
25-08-1999
To
25-08-2017
Rah 25-08-1999 - 07-05-2002
Jup 07-05-2002 - 01-10-2004
Sat
01-10-2004 - 07-08-2007
Mer 07-08-2007 - 25-02-2010
Ket
25-02-2010 - 13-03-2011
Ven 13-03-2011 - 13-03-2014
Sun 13-03-2014 - 07-02-2015
Mon 07-02-2015 - 07-08-2016
Mar 07-08-2016 - 25-08-2017

Jup (16 Yrs.)


From
25-08-2017
To
25-08-2033
Jup 25-08-2017 - 13-10-2019
13-10-2019 - 25-04-2022
Sat
Mer 25-04-2022 - 01-08-2024
Ket
01-08-2024 - 07-07-2025
Ven 07-07-2025 - 07-03-2028
Sun 07-03-2028 - 25-12-2028
Mon 25-12-2028 - 25-04-2030
Mar 25-04-2030 - 01-04-2031
Rah 01-04-2031 - 25-08-2033

Sat (19 Yrs.)


From
25-08-2033
To
25-08-2052
Sat
25-08-2033 - 28-08-2036
Mer 28-08-2036 - 07-05-2039
Ket
07-05-2039 - 16-06-2040
Ven 16-06-2040 - 16-08-2043
Sun 16-08-2043 - 28-07-2044
Mon 28-07-2044 - 28-02-2046
Mar 28-02-2046 - 07-04-2047
Rah 07-04-2047 - 13-02-2050
Jup 13-02-2050 - 25-08-2052

Mer (17 Yrs.)


From
25-08-2052
To
25-08-2069
Mer 25-08-2052 - 22-01-2055
22-01-2055 - 19-01-2056
Ket
Ven 19-01-2056 - 19-11-2058
Sun 19-11-2058 - 25-09-2059
Mon 25-09-2059 - 25-02-2061
Mar 25-02-2061 - 22-02-2062
Rah 22-02-2062 - 10-09-2064
Jup 10-09-2064 - 16-12-2066
Sat
16-12-2066 - 25-08-2069

Ket (7 Yrs.)
From
25-08-2069
To
25-08-2076
Ket
25-08-2069 - 22-01-2070
Ven 22-01-2070 - 22-03-2071
Sun 22-03-2071 - 28-07-2071
Mon 28-07-2071 - 28-02-2072
Mar 28-02-2072 - 25-07-2072
Rah 25-07-2072 - 13-08-2073
Jup 13-08-2073 - 19-07-2074
Sat
19-07-2074 - 28-08-2075
Mer 28-08-2075 - 25-08-2076

Ven (20 Yrs.)


From
25-08-2076
To
25-08-2096
Ven 25-08-2076 - 25-12-2079
Sun 25-12-2079 - 25-12-2080
Mon 25-12-2080 - 25-08-2082
Mar 25-08-2082 - 25-10-2083
Rah 25-10-2083 - 25-10-2086
Jup 25-10-2086 - 25-06-2089
Sat
25-06-2089 - 25-08-2092
Mer 25-08-2092 - 25-06-2095
Ket
25-06-2095 - 25-08-2096

Sun (6 Yrs.)
From
25-08-2096
To
25-08-2102
Sun 25-08-2096 - 13-12-2096
Mon 13-12-2096 - 13-06-2097
Mar 13-06-2097 - 19-10-2097
Rah 19-10-2097 - 13-09-2098
Jup 13-09-2098 - 01-07-2099
Sat
01-07-2099 - 13-06-2100
Mer 13-06-2100 - 19-04-2101
Ket
19-04-2101 - 25-08-2101
Ven 25-08-2101 - 25-08-2102

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:48)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 1


Mon - Jup (480 Days)
From
06-06-1986
To
25-11-1986
Jup
- - Sat
Mer
- Ket
- Ven 06-06-1986 - 11-06-1986
Sun 11-06-1986 - 05-07-1986
Mon 05-07-1986 - 15-08-1986
Mar 15-08-1986 - 13-09-1986
Rah 13-09-1986 - 25-11-1986

Mon - Sat (570 Days)


From
25-11-1986
To
25-06-1988
Sat 25-11-1986 - 26-02-1987
Mer 26-02-1987 - 16-05-1987
Ket 16-05-1987 - 20-06-1987
Ven 20-06-1987 - 25-09-1987
Sun 25-09-1987 - 23-10-1987
Mon 23-10-1987 - 11-12-1987
Mar 11-12-1987 - 14-01-1988
Rah 14-01-1988 - 09-04-1988
Jup 09-04-1988 - 25-06-1988

Mon - Mer (510 Days)


From
25-06-1988
To
25-11-1989
Mer 25-06-1988 - 08-09-1988
Ket 08-09-1988 - 07-10-1988
Ven 07-10-1988 - 02-01-1989
Sun 02-01-1989 - 28-01-1989
Mon 28-01-1989 - 10-03-1989
Mar 10-03-1989 - 10-04-1989
Rah 10-04-1989 - 27-06-1989
Jup 27-06-1989 - 05-09-1989
Sat 05-09-1989 - 25-11-1989

Mon - Ket (210 Days)


From
25-11-1989
To
25-06-1990
Ket 25-11-1989 - 08-12-1989
Ven 08-12-1989 - 13-01-1990
Sun 13-01-1990 - 23-01-1990
Mon 23-01-1990 - 11-02-1990
Mar 11-02-1990 - 23-02-1990
Rah 23-02-1990 - 24-03-1990
Jup 24-03-1990 - 22-04-1990
Sat 22-04-1990 - 26-05-1990
Mer 26-05-1990 - 25-06-1990

Mon - Ven (600 Days)


From
25-06-1990
To
25-02-1992
Ven 25-06-1990 - 05-10-1990
Sun 05-10-1990 - 05-11-1990
Mon 05-11-1990 - 25-12-1990
Mar 25-12-1990 - 01-02-1991
Rah 01-02-1991 - 01-05-1991
Jup 01-05-1991 - 20-07-1991
Sat 20-07-1991 - 25-10-1991
Mer 25-10-1991 - 20-01-1992
Ket 20-01-1992 - 25-02-1992

Mon - Sun (180 Days)


From
25-02-1992
To
25-08-1992
Sun 25-02-1992 - 04-03-1992
Mon 04-03-1992 - 19-03-1992
Mar 19-03-1992 - 30-03-1992
Rah 30-03-1992 - 27-04-1992
Jup 27-04-1992 - 21-05-1992
Sat 21-05-1992 - 19-06-1992
Mer 19-06-1992 - 15-07-1992
Ket 15-07-1992 - 25-07-1992
Ven 25-07-1992 - 25-08-1992

Mar - Mar (147 Days)


From
25-08-1992
To
22-01-1993
Mar 25-08-1992 - 04-09-1992
Rah 04-09-1992 - 26-09-1992
Jup 26-09-1992 - 16-10-1992
Sat 16-10-1992 - 09-11-1992
Mer 09-11-1992 - 30-11-1992
Ket 30-11-1992 - 08-12-1992
Ven 08-12-1992 - 03-01-1993
Sun 03-01-1993 - 10-01-1993
Mon 10-01-1993 - 22-01-1993

Mar - Rah (378 Days)


From
22-01-1993
To
10-02-1994
Rah 22-01-1993 - 19-03-1993
Jup 19-03-1993 - 09-05-1993
Sat 09-05-1993 - 09-07-1993
Mer 09-07-1993 - 03-09-1993
Ket 03-09-1993 - 25-09-1993
Ven 25-09-1993 - 28-11-1993
Sun 28-11-1993 - 17-12-1993
Mon 17-12-1993 - 18-01-1994
Mar 18-01-1994 - 10-02-1994

Mar - Jup (336 Days)


From
10-02-1994
To
16-01-1995
Jup 10-02-1994 - 25-03-1994
Sat 25-03-1994 - 18-05-1994
Mer 18-05-1994 - 06-07-1994
Ket 06-07-1994 - 26-07-1994
Ven 26-07-1994 - 22-09-1994
Sun 22-09-1994 - 08-10-1994
Mon 08-10-1994 - 06-11-1994
Mar 06-11-1994 - 26-11-1994
Rah 26-11-1994 - 16-01-1995

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:49)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 2


Mar - Sat (399 Days)
From
16-01-1995
To
25-02-1996
Sat 16-01-1995 - 20-03-1995
Mer 20-03-1995 - 16-05-1995
Ket 16-05-1995 - 09-06-1995
Ven 09-06-1995 - 16-08-1995
Sun 16-08-1995 - 06-09-1995
Mon 06-09-1995 - 09-10-1995
Mar 09-10-1995 - 02-11-1995
Rah 02-11-1995 - 02-01-1996
Jup 02-01-1996 - 25-02-1996

Mar - Mer (357 Days)


From
25-02-1996
To
22-02-1997
Mer 25-02-1996 - 16-04-1996
Ket 16-04-1996 - 07-05-1996
Ven 07-05-1996 - 06-07-1996
Sun 06-07-1996 - 24-07-1996
Mon 24-07-1996 - 24-08-1996
Mar 24-08-1996 - 15-09-1996
Rah 15-09-1996 - 08-11-1996
Jup 08-11-1996 - 26-12-1996
Sat 26-12-1996 - 22-02-1997

Mar - Ket (147 Days)


From
22-02-1997
To
19-07-1997
Ket 22-02-1997 - 01-03-1997
Ven 01-03-1997 - 25-03-1997
Sun 25-03-1997 - 03-04-1997
Mon 03-04-1997 - 15-04-1997
Mar 15-04-1997 - 24-04-1997
Rah 24-04-1997 - 16-05-1997
Jup 16-05-1997 - 05-06-1997
Sat 05-06-1997 - 29-06-1997
Mer 29-06-1997 - 19-07-1997

Mar - Ven (420 Days)


From
19-07-1997
To
19-09-1998
Ven 19-07-1997 - 29-09-1997
Sun 29-09-1997 - 20-10-1997
Mon 20-10-1997 - 25-11-1997
Mar 25-11-1997 - 20-12-1997
Rah 20-12-1997 - 23-02-1998
Jup 23-02-1998 - 19-04-1998
Sat 19-04-1998 - 25-06-1998
Mer 25-06-1998 - 25-08-1998
Ket 25-08-1998 - 19-09-1998

Mar - Sun (126 Days)


From
19-09-1998
To
25-01-1999
Sun 19-09-1998 - 26-09-1998
Mon 26-09-1998 - 06-10-1998
Mar 06-10-1998 - 14-10-1998
Rah 14-10-1998 - 02-11-1998
Jup 02-11-1998 - 19-11-1998
Sat 19-11-1998 - 09-12-1998
Mer 09-12-1998 - 27-12-1998
Ket 27-12-1998 - 04-01-1999
Ven 04-01-1999 - 25-01-1999

Mar - Mon (210 Days)


From
25-01-1999
To
25-08-1999
Mon 25-01-1999 - 13-02-1999
Mar 13-02-1999 - 25-02-1999
Rah 25-02-1999 - 27-03-1999
Jup 27-03-1999 - 25-04-1999
Sat 25-04-1999 - 28-05-1999
Mer 28-05-1999 - 28-06-1999
Ket 28-06-1999 - 10-07-1999
Ven 10-07-1999 - 15-08-1999
Sun 15-08-1999 - 25-08-1999

Rah - Rah (972 Days)


From
25-08-1999
To
07-05-2002
Rah 25-08-1999 - 21-01-2000
Jup 21-01-2000 - 01-06-2000
Sat 01-06-2000 - 05-11-2000
Mer 05-11-2000 - 22-03-2001
Ket 22-03-2001 - 19-05-2001
Ven 19-05-2001 - 01-11-2001
Sun 01-11-2001 - 20-12-2001
Mon 20-12-2001 - 11-03-2002
Mar 11-03-2002 - 07-05-2002

Rah - Jup (864 Days)


From
07-05-2002
To
01-10-2004
Jup 07-05-2002 - 03-09-2002
Sat 03-09-2002 - 19-01-2003
Mer 19-01-2003 - 22-05-2003
Ket 22-05-2003 - 12-07-2003
Ven 12-07-2003 - 06-12-2003
Sun 06-12-2003 - 19-01-2004
Mon 19-01-2004 - 01-04-2004
Mar 01-04-2004 - 22-05-2004
Rah 22-05-2004 - 01-10-2004

Rah - Sat (1026 Days)


From
01-10-2004
To
07-08-2007
Sat 01-10-2004 - 14-03-2005
Mer 14-03-2005 - 09-08-2005
Ket 09-08-2005 - 09-10-2005
Ven 09-10-2005 - 01-04-2006
Sun 01-04-2006 - 21-05-2006
Mon 21-05-2006 - 17-08-2006
Mar 17-08-2006 - 17-10-2006
Rah 17-10-2006 - 21-03-2007
Jup 21-03-2007 - 07-08-2007

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:50)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 3


Rah - Mer (918 Days)
From
07-08-2007
To
25-02-2010
Mer 07-08-2007 - 17-12-2007
Ket 17-12-2007 - 11-02-2008
Ven 11-02-2008 - 14-07-2008
Sun 14-07-2008 - 30-08-2008
Mon 30-08-2008 - 16-11-2008
Mar 16-11-2008 - 10-01-2009
Rah 10-01-2009 - 28-05-2009
Jup 28-05-2009 - 01-10-2009
Sat 01-10-2009 - 25-02-2010

Rah - Ket (378 Days)


From
25-02-2010
To
13-03-2011
Ket 25-02-2010 - 17-03-2010
Ven 17-03-2010 - 20-05-2010
Sun 20-05-2010 - 09-06-2010
Mon 09-06-2010 - 11-07-2010
Mar 11-07-2010 - 03-08-2010
Rah 03-08-2010 - 30-09-2010
Jup 30-09-2010 - 20-11-2010
Sat 20-11-2010 - 20-01-2011
Mer 20-01-2011 - 13-03-2011

Rah - Ven (1080 Days)


From
13-03-2011
To
13-03-2014
Ven 13-03-2011 - 13-09-2011
Sun 13-09-2011 - 07-11-2011
Mon 07-11-2011 - 07-02-2012
Mar 07-02-2012 - 10-04-2012
Rah 10-04-2012 - 22-09-2012
Jup 22-09-2012 - 16-02-2013
Sat 16-02-2013 - 07-08-2013
Mer 07-08-2013 - 10-01-2014
Ket 10-01-2014 - 13-03-2014

Rah - Sun (324 Days)


From
13-03-2014
To
07-02-2015
Sun 13-03-2014 - 30-03-2014
Mon 30-03-2014 - 27-04-2014
Mar 27-04-2014 - 15-05-2014
Rah 15-05-2014 - 04-07-2014
Jup 04-07-2014 - 17-08-2014
Sat 17-08-2014 - 09-10-2014
Mer 09-10-2014 - 24-11-2014
Ket 24-11-2014 - 13-12-2014
Ven 13-12-2014 - 07-02-2015

Rah - Mon (540 Days)


From
07-02-2015
To
07-08-2016
Mon 07-02-2015 - 22-03-2015
Mar 22-03-2015 - 24-04-2015
Rah 24-04-2015 - 15-07-2015
Jup 15-07-2015 - 27-09-2015
Sat 27-09-2015 - 22-12-2015
Mer 22-12-2015 - 09-03-2016
Ket 09-03-2016 - 10-04-2016
Ven 10-04-2016 - 10-07-2016
Sun 10-07-2016 - 07-08-2016

Rah - Mar (378 Days)


From
07-08-2016
To
25-08-2017
Mar 07-08-2016 - 29-08-2016
Rah 29-08-2016 - 26-10-2016
Jup 26-10-2016 - 17-12-2016
Sat 17-12-2016 - 16-02-2017
Mer 16-02-2017 - 10-04-2017
Ket 10-04-2017 - 02-05-2017
Ven 02-05-2017 - 05-07-2017
Sun 05-07-2017 - 24-07-2017
Mon 24-07-2017 - 25-08-2017

Jup - Jup (768 Days)


From
25-08-2017
To
13-10-2019
Jup 25-08-2017 - 08-12-2017
Sat 08-12-2017 - 09-04-2018
Mer 09-04-2018 - 28-07-2018
Ket 28-07-2018 - 13-09-2018
Ven 13-09-2018 - 21-01-2019
Sun 21-01-2019 - 01-03-2019
Mon 01-03-2019 - 03-05-2019
Mar 03-05-2019 - 18-06-2019
Rah 18-06-2019 - 13-10-2019

Jup - Sat (912 Days)


From
13-10-2019
To
25-04-2022
Sat 13-10-2019 - 08-03-2020
Mer 08-03-2020 - 17-07-2020
Ket 17-07-2020 - 10-09-2020
Ven 10-09-2020 - 12-02-2021
Sun 12-02-2021 - 28-03-2021
Mon 28-03-2021 - 14-06-2021
Mar 14-06-2021 - 07-08-2021
Rah 07-08-2021 - 24-12-2021
Jup 24-12-2021 - 25-04-2022

Jup - Mer (816 Days)


From
25-04-2022
To
01-08-2024
Mer 25-04-2022 - 21-08-2022
Ket 21-08-2022 - 09-10-2022
Ven 09-10-2022 - 25-02-2023
Sun 25-02-2023 - 05-04-2023
Mon 05-04-2023 - 13-06-2023
Mar 13-06-2023 - 01-08-2023
Rah 01-08-2023 - 03-12-2023
Jup 03-12-2023 - 22-03-2024
Sat 22-03-2024 - 01-08-2024

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:51)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 4


Jup - Ket (336 Days)
From
01-08-2024
To
07-07-2025
Ket 01-08-2024 - 21-08-2024
Ven 21-08-2024 - 17-10-2024
Sun 17-10-2024 - 04-11-2024
Mon 04-11-2024 - 02-12-2024
Mar 02-12-2024 - 21-12-2024
Rah 21-12-2024 - 12-02-2025
Jup 12-02-2025 - 27-03-2025
Sat 27-03-2025 - 20-05-2025
Mer 20-05-2025 - 07-07-2025

Jup - Ven (960 Days)


From
07-07-2025
To
07-03-2028
Ven 07-07-2025 - 17-12-2025
Sun 17-12-2025 - 05-02-2026
Mon 05-02-2026 - 25-04-2026
Mar 25-04-2026 - 21-06-2026
Rah 21-06-2026 - 15-11-2026
Jup 15-11-2026 - 23-03-2027
Sat 23-03-2027 - 25-08-2027
Mer 25-08-2027 - 11-01-2028
Ket 11-01-2028 - 07-03-2028

Jup - Sun (288 Days)


From
07-03-2028
To
25-12-2028
Sun 07-03-2028 - 22-03-2028
Mon 22-03-2028 - 16-04-2028
Mar 16-04-2028 - 03-05-2028
Rah 03-05-2028 - 16-06-2028
Jup 16-06-2028 - 24-07-2028
Sat 24-07-2028 - 10-09-2028
Mer 10-09-2028 - 21-10-2028
Ket 21-10-2028 - 07-11-2028
Ven 07-11-2028 - 25-12-2028

Jup - Mon (480 Days)


From
25-12-2028
To
25-04-2030
Mon 25-12-2028 - 05-02-2029
Mar 05-02-2029 - 03-03-2029
Rah 03-03-2029 - 15-05-2029
Jup 15-05-2029 - 19-07-2029
Sat 19-07-2029 - 05-10-2029
Mer 05-10-2029 - 13-12-2029
Ket 13-12-2029 - 11-01-2030
Ven 11-01-2030 - 01-04-2030
Sun 01-04-2030 - 25-04-2030

Jup - Mar (336 Days)


From
25-04-2030
To
01-04-2031
Mar 25-04-2030 - 15-05-2030
Rah 15-05-2030 - 05-07-2030
Jup 05-07-2030 - 20-08-2030
Sat 20-08-2030 - 13-10-2030
Mer 13-10-2030 - 01-12-2030
Ket 01-12-2030 - 21-12-2030
Ven 21-12-2030 - 17-02-2031
Sun 17-02-2031 - 03-03-2031
Mon 03-03-2031 - 01-04-2031

Jup - Rah (864 Days)


From
01-04-2031
To
25-08-2033
Rah 01-04-2031 - 11-08-2031
Jup 11-08-2031 - 06-12-2031
Sat 06-12-2031 - 23-04-2032
Mer 23-04-2032 - 25-08-2032
Ket 25-08-2032 - 16-10-2032
Ven 16-10-2032 - 10-03-2033
Sun 10-03-2033 - 23-04-2033
Mon 23-04-2033 - 05-07-2033
Mar 05-07-2033 - 25-08-2033

Sat - Sat (1083 Days)


From
25-08-2033
To
28-08-2036
Sat 25-08-2033 - 17-02-2034
Mer 17-02-2034 - 20-07-2034
Ket 20-07-2034 - 23-09-2034
Ven 23-09-2034 - 24-03-2035
Sun 24-03-2035 - 18-05-2035
Mon 18-05-2035 - 18-08-2035
Mar 18-08-2035 - 22-10-2035
Rah 22-10-2035 - 04-04-2036
Jup 04-04-2036 - 28-08-2036

Sat - Mer (969 Days)


From
28-08-2036
To
07-05-2039
Mer 28-08-2036 - 16-01-2037
Ket 16-01-2037 - 12-03-2037
Ven 12-03-2037 - 24-08-2037
Sun 24-08-2037 - 12-10-2037
Mon 12-10-2037 - 03-01-2038
Mar 03-01-2038 - 01-03-2038
Rah 01-03-2038 - 25-07-2038
Jup 25-07-2038 - 04-12-2038
Sat 04-12-2038 - 07-05-2039

Sat - Ket (399 Days)


From
07-05-2039
To
16-06-2040
Ket 07-05-2039 - 01-06-2039
Ven 01-06-2039 - 07-08-2039
Sun 07-08-2039 - 27-08-2039
Mon 27-08-2039 - 01-10-2039
Mar 01-10-2039 - 24-10-2039
Rah 24-10-2039 - 23-12-2039
Jup 23-12-2039 - 17-02-2040
Sat 17-02-2040 - 20-04-2040
Mer 20-04-2040 - 16-06-2040

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:52)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 5


Sat - Ven (1140 Days)
From
16-06-2040
To
16-08-2043
Ven 16-06-2040 - 26-12-2040
Sun 26-12-2040 - 23-02-2041
Mon 23-02-2041 - 28-05-2041
Mar 28-05-2041 - 05-08-2041
Rah 05-08-2041 - 26-01-2042
Jup 26-01-2042 - 28-06-2042
Sat 28-06-2042 - 28-12-2042
Mer 28-12-2042 - 10-06-2043
Ket 10-06-2043 - 16-08-2043

Sat - Sun (342 Days)


From
16-08-2043
To
28-07-2044
Sun 16-08-2043 - 03-09-2043
Mon 03-09-2043 - 02-10-2043
Mar 02-10-2043 - 22-10-2043
Rah 22-10-2043 - 13-12-2043
Jup 13-12-2043 - 29-01-2044
Sat 29-01-2044 - 23-03-2044
Mer 23-03-2044 - 11-05-2044
Ket 11-05-2044 - 01-06-2044
Ven 01-06-2044 - 28-07-2044

Sat - Mon (570 Days)


From
28-07-2044
To
28-02-2046
Mon 28-07-2044 - 16-09-2044
Mar 16-09-2044 - 19-10-2044
Rah 19-10-2044 - 15-01-2045
Jup 15-01-2045 - 01-04-2045
Sat 01-04-2045 - 01-07-2045
Mer 01-07-2045 - 22-09-2045
Ket 22-09-2045 - 25-10-2045
Ven 25-10-2045 - 30-01-2046
Sun 30-01-2046 - 28-02-2046

Sat - Mar (399 Days)


From
28-02-2046
To
07-04-2047
Mar 28-02-2046 - 22-03-2046
Rah 22-03-2046 - 21-05-2046
Jup 21-05-2046 - 15-07-2046
Sat 15-07-2046 - 18-09-2046
Mer 18-09-2046 - 14-11-2046
Ket 14-11-2046 - 08-12-2046
Ven 08-12-2046 - 14-02-2047
Sun 14-02-2047 - 04-03-2047
Mon 04-03-2047 - 07-04-2047

Sat - Rah (1026 Days)


From
07-04-2047
To
13-02-2050
Rah 07-04-2047 - 11-09-2047
Jup 11-09-2047 - 28-01-2048
Sat 28-01-2048 - 11-07-2048
Mer 11-07-2048 - 06-12-2048
Ket 06-12-2048 - 06-02-2049
Ven 06-02-2049 - 27-07-2049
Sun 27-07-2049 - 18-09-2049
Mon 18-09-2049 - 14-12-2049
Mar 14-12-2049 - 13-02-2050

Sat - Jup (912 Days)


From
13-02-2050
To
25-08-2052
Jup 13-02-2050 - 15-06-2050
Sat 15-06-2050 - 09-11-2050
Mer 09-11-2050 - 19-03-2051
Ket 19-03-2051 - 12-05-2051
Ven 12-05-2051 - 14-10-2051
Sun 14-10-2051 - 29-11-2051
Mon 29-11-2051 - 15-02-2052
Mar 15-02-2052 - 09-04-2052
Rah 09-04-2052 - 25-08-2052

Mer - Mer (867 Days)


From
25-08-2052
To
22-01-2055
Mer 25-08-2052 - 28-12-2052
Ket 28-12-2052 - 19-02-2053
Ven 19-02-2053 - 13-07-2053
Sun 13-07-2053 - 27-08-2053
Mon 27-08-2053 - 09-11-2053
Mar 09-11-2053 - 29-12-2053
Rah 29-12-2053 - 09-05-2054
Jup 09-05-2054 - 05-09-2054
Sat 05-09-2054 - 22-01-2055

Mer - Ket (357 Days)


From
22-01-2055
To
19-01-2056
Ket 22-01-2055 - 13-02-2055
Ven 13-02-2055 - 13-04-2055
Sun 13-04-2055 - 01-05-2055
Mon 01-05-2055 - 01-06-2055
Mar 01-06-2055 - 21-06-2055
Rah 21-06-2055 - 15-08-2055
Jup 15-08-2055 - 02-10-2055
Sat 02-10-2055 - 29-11-2055
Mer 29-11-2055 - 19-01-2056

Mer - Ven (1020 Days)


From
19-01-2056
To
19-11-2058
Ven 19-01-2056 - 09-07-2056
Sun 09-07-2056 - 01-09-2056
Mon 01-09-2056 - 25-11-2056
Mar 25-11-2056 - 25-01-2057
Rah 25-01-2057 - 28-06-2057
Jup 28-06-2057 - 14-11-2057
Sat 14-11-2057 - 25-04-2058
Mer 25-04-2058 - 20-09-2058
Ket 20-09-2058 - 19-11-2058

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:53)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 6


Mer - Sun (306 Days)
From
19-11-2058
To
25-09-2059
Sun 19-11-2058 - 05-12-2058
Mon 05-12-2058 - 01-01-2059
Mar 01-01-2059 - 18-01-2059
Rah 18-01-2059 - 04-03-2059
Jup 04-03-2059 - 15-04-2059
Sat 15-04-2059 - 03-06-2059
Mer 03-06-2059 - 17-07-2059
Ket 17-07-2059 - 04-08-2059
Ven 04-08-2059 - 25-09-2059

Mer - Mon (510 Days)


From
25-09-2059
To
25-02-2061
Mon 25-09-2059 - 08-11-2059
Mar 08-11-2059 - 08-12-2059
Rah 08-12-2059 - 24-02-2060
Jup 24-02-2060 - 02-05-2060
Sat 02-05-2060 - 23-07-2060
Mer 23-07-2060 - 05-10-2060
Ket 05-10-2060 - 05-11-2060
Ven 05-11-2060 - 30-01-2061
Sun 30-01-2061 - 25-02-2061

Mer - Mar (357 Days)


From
25-02-2061
To
22-02-2062
Mar 25-02-2061 - 16-03-2061
Rah 16-03-2061 - 10-05-2061
Jup 10-05-2061 - 27-06-2061
Sat 27-06-2061 - 24-08-2061
Mer 24-08-2061 - 14-10-2061
Ket 14-10-2061 - 05-11-2061
Ven 05-11-2061 - 05-01-2062
Sun 05-01-2062 - 23-01-2062
Mon 23-01-2062 - 22-02-2062

Mer - Rah (918 Days)


From
22-02-2062
To
10-09-2064
Rah 22-02-2062 - 10-07-2062
Jup 10-07-2062 - 12-11-2062
Sat 12-11-2062 - 08-04-2063
Mer 08-04-2063 - 18-08-2063
Ket 18-08-2063 - 11-10-2063
Ven 11-10-2063 - 14-03-2064
Sun 14-03-2064 - 01-05-2064
Mon 01-05-2064 - 17-07-2064
Mar 17-07-2064 - 10-09-2064

Mer - Jup (816 Days)


From
10-09-2064
To
16-12-2066
Jup 10-09-2064 - 29-12-2064
Sat 29-12-2064 - 08-05-2065
Mer 08-05-2065 - 04-09-2065
Ket 04-09-2065 - 22-10-2065
Ven 22-10-2065 - 08-03-2066
Sun 08-03-2066 - 18-04-2066
Mon 18-04-2066 - 26-06-2066
Mar 26-06-2066 - 14-08-2066
Rah 14-08-2066 - 16-12-2066

Mer - Sat (969 Days)


From
16-12-2066
To
25-08-2069
Sat 16-12-2066 - 20-05-2067
Mer 20-05-2067 - 07-10-2067
Ket 07-10-2067 - 04-12-2067
Ven 04-12-2067 - 15-05-2068
Sun 15-05-2068 - 04-07-2068
Mon 04-07-2068 - 24-09-2068
Mar 24-09-2068 - 21-11-2068
Rah 21-11-2068 - 16-04-2069
Jup 16-04-2069 - 25-08-2069

Ket - Ket (147 Days)


From
25-08-2069
To
22-01-2070
Ket 25-08-2069 - 04-09-2069
Ven 04-09-2069 - 28-09-2069
Sun 28-09-2069 - 06-10-2069
Mon 06-10-2069 - 18-10-2069
Mar 18-10-2069 - 27-10-2069
Rah 27-10-2069 - 19-11-2069
Jup 19-11-2069 - 08-12-2069
Sat 08-12-2069 - 02-01-2070
Mer 02-01-2070 - 22-01-2070

Ket - Ven (420 Days)


From
22-01-2070
To
22-03-2071
Ven 22-01-2070 - 02-04-2070
Sun 02-04-2070 - 23-04-2070
Mon 23-04-2070 - 28-05-2070
Mar 28-05-2070 - 23-06-2070
Rah 23-06-2070 - 26-08-2070
Jup 26-08-2070 - 22-10-2070
Sat 22-10-2070 - 28-12-2070
Mer 28-12-2070 - 28-02-2071
Ket 28-02-2071 - 22-03-2071

Ket - Sun (126 Days)


From
22-03-2071
To
28-07-2071
Sun 22-03-2071 - 29-03-2071
Mon 29-03-2071 - 09-04-2071
Mar 09-04-2071 - 17-04-2071
Rah 17-04-2071 - 05-05-2071
Jup 05-05-2071 - 22-05-2071
Sat 22-05-2071 - 12-06-2071
Mer 12-06-2071 - 01-07-2071
Ket 01-07-2071 - 07-07-2071
Ven 07-07-2071 - 28-07-2071

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:54)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 7


Ket - Mon (210 Days)
From
28-07-2071
To
28-02-2072
Mon 28-07-2071 - 16-08-2071
Mar 16-08-2071 - 28-08-2071
Rah 28-08-2071 - 30-09-2071
Jup 30-09-2071 - 28-10-2071
Sat 28-10-2071 - 01-12-2071
Mer 01-12-2071 - 01-01-2072
Ket 01-01-2072 - 13-01-2072
Ven 13-01-2072 - 18-02-2072
Sun 18-02-2072 - 28-02-2072

Ket - Mar (147 Days)


From
28-02-2072
To
25-07-2072
Mar 28-02-2072 - 07-03-2072
Rah 07-03-2072 - 29-03-2072
Jup 29-03-2072 - 19-04-2072
Sat 19-04-2072 - 12-05-2072
Mer 12-05-2072 - 03-06-2072
Ket 03-06-2072 - 11-06-2072
Ven 11-06-2072 - 06-07-2072
Sun 06-07-2072 - 13-07-2072
Mon 13-07-2072 - 25-07-2072

Ket - Rah (378 Days)


From
25-07-2072
To
13-08-2073
Rah 25-07-2072 - 22-09-2072
Jup 22-09-2072 - 12-11-2072
Sat 12-11-2072 - 12-01-2073
Mer 12-01-2073 - 06-03-2073
Ket 06-03-2073 - 28-03-2073
Ven 28-03-2073 - 01-06-2073
Sun 01-06-2073 - 20-06-2073
Mon 20-06-2073 - 21-07-2073
Mar 21-07-2073 - 13-08-2073

Ket - Jup (336 Days)


From
13-08-2073
To
19-07-2074
Jup 13-08-2073 - 28-09-2073
Sat 28-09-2073 - 21-11-2073
Mer 21-11-2073 - 09-01-2074
Ket 09-01-2074 - 29-01-2074
Ven 29-01-2074 - 25-03-2074
Sun 25-03-2074 - 11-04-2074
Mon 11-04-2074 - 09-05-2074
Mar 09-05-2074 - 29-05-2074
Rah 29-05-2074 - 19-07-2074

Ket - Sat (399 Days)


From
19-07-2074
To
28-08-2075
Sat 19-07-2074 - 23-09-2074
Mer 23-09-2074 - 19-11-2074
Ket 19-11-2074 - 12-12-2074
Ven 12-12-2074 - 19-02-2075
Sun 19-02-2075 - 09-03-2075
Mon 09-03-2075 - 12-04-2075
Mar 12-04-2075 - 05-05-2075
Rah 05-05-2075 - 05-07-2075
Jup 05-07-2075 - 28-08-2075

Ket - Mer (357 Days)


From
28-08-2075
To
25-08-2076
Mer 28-08-2075 - 19-10-2075
Ket 19-10-2075 - 10-11-2075
Ven 10-11-2075 - 09-01-2076
Sun 09-01-2076 - 27-01-2076
Mon 27-01-2076 - 27-02-2076
Mar 27-02-2076 - 18-03-2076
Rah 18-03-2076 - 11-05-2076
Jup 11-05-2076 - 29-06-2076
Sat 29-06-2076 - 25-08-2076

Ven - Ven (1200 Days)


From
25-08-2076
To
25-12-2079
Ven 25-08-2076 - 15-03-2077
Sun 15-03-2077 - 15-05-2077
Mon 15-05-2077 - 25-08-2077
Mar 25-08-2077 - 05-11-2077
Rah 05-11-2077 - 05-05-2078
Jup 05-05-2078 - 15-10-2078
Sat 15-10-2078 - 25-04-2079
Mer 25-04-2079 - 15-10-2079
Ket 15-10-2079 - 25-12-2079

Ven - Sun (360 Days)


From
25-12-2079
To
25-12-2080
Sun 25-12-2079 - 13-01-2080
Mon 13-01-2080 - 13-02-2080
Mar 13-02-2080 - 04-03-2080
Rah 04-03-2080 - 28-04-2080
Jup 28-04-2080 - 16-06-2080
Sat 16-06-2080 - 13-08-2080
Mer 13-08-2080 - 04-10-2080
Ket 04-10-2080 - 25-10-2080
Ven 25-10-2080 - 25-12-2080

Ven - Mon (600 Days)


From
25-12-2080
To
25-08-2082
Mon 25-12-2080 - 15-02-2081
Mar 15-02-2081 - 20-03-2081
Rah 20-03-2081 - 20-06-2081
Jup 20-06-2081 - 10-09-2081
Sat 10-09-2081 - 15-12-2081
Mer 15-12-2081 - 10-03-2082
Ket 10-03-2082 - 15-04-2082
Ven 15-04-2082 - 25-07-2082
Sun 25-07-2082 - 25-08-2082

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:55)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 8


Ven - Mar (420 Days)
From
25-08-2082
To
25-10-2083
Mar 25-08-2082 - 20-09-2082
Rah 20-09-2082 - 23-11-2082
Jup 23-11-2082 - 19-01-2083
Sat 19-01-2083 - 25-03-2083
Mer 25-03-2083 - 25-05-2083
Ket 25-05-2083 - 19-06-2083
Ven 19-06-2083 - 29-08-2083
Sun 29-08-2083 - 20-09-2083
Mon 20-09-2083 - 25-10-2083

Ven - Rah (1080 Days)


From
25-10-2083
To
25-10-2086
Rah 25-10-2083 - 07-04-2084
Jup 07-04-2084 - 01-09-2084
Sat 01-09-2084 - 22-02-2085
Mer 22-02-2085 - 25-07-2085
Ket 25-07-2085 - 28-09-2085
Ven 28-09-2085 - 28-03-2086
Sun 28-03-2086 - 22-05-2086
Mon 22-05-2086 - 22-08-2086
Mar 22-08-2086 - 25-10-2086

Ven - Jup (960 Days)


From
25-10-2086
To
25-06-2089
Jup 25-10-2086 - 03-03-2087
Sat 03-03-2087 - 05-08-2087
Mer 05-08-2087 - 21-12-2087
Ket 21-12-2087 - 17-02-2088
Ven 17-02-2088 - 27-07-2088
Sun 27-07-2088 - 15-09-2088
Mon 15-09-2088 - 05-12-2088
Mar 05-12-2088 - 01-02-2089
Rah 01-02-2089 - 25-06-2089

Ven - Sat (1140 Days)


From
25-06-2089
To
25-08-2092
Sat 25-06-2089 - 26-12-2089
Mer 26-12-2089 - 07-06-2090
Ket 07-06-2090 - 14-08-2090
Ven 14-08-2090 - 24-02-2091
Sun 24-02-2091 - 21-04-2091
Mon 21-04-2091 - 26-07-2091
Mar 26-07-2091 - 02-10-2091
Rah 02-10-2091 - 23-03-2092
Jup 23-03-2092 - 25-08-2092

Ven - Mer (1020 Days)


From
25-08-2092
To
25-06-2095
Mer 25-08-2092 - 20-01-2093
Ket 20-01-2093 - 19-03-2093
Ven 19-03-2093 - 09-09-2093
Sun 09-09-2093 - 01-11-2093
Mon 01-11-2093 - 25-01-2094
Mar 25-01-2094 - 25-03-2094
Rah 25-03-2094 - 28-08-2094
Jup 28-08-2094 - 14-01-2095
Sat 14-01-2095 - 25-06-2095

Ven - Ket (420 Days)


From
25-06-2095
To
25-08-2096
Ket 25-06-2095 - 20-07-2095
Ven 20-07-2095 - 30-09-2095
Sun 30-09-2095 - 21-10-2095
Mon 21-10-2095 - 26-11-2095
Mar 26-11-2095 - 20-12-2095
Rah 20-12-2095 - 23-02-2096
Jup 23-02-2096 - 19-04-2096
Sat 19-04-2096 - 26-06-2096
Mer 26-06-2096 - 25-08-2096

Sun - Sun (108 Days)


From
25-08-2096
To
13-12-2096
Sun 25-08-2096 - 01-09-2096
Mon 01-09-2096 - 10-09-2096
Mar 10-09-2096 - 16-09-2096
Rah 16-09-2096 - 02-10-2096
Jup 02-10-2096 - 17-10-2096
Sat 17-10-2096 - 04-11-2096
Mer 04-11-2096 - 19-11-2096
Ket 19-11-2096 - 25-11-2096
Ven 25-11-2096 - 13-12-2096

Sun - Mon (180 Days)


From
13-12-2096
To
13-06-2097
Mon 13-12-2096 - 28-12-2096
Mar 28-12-2096 - 09-01-2097
Rah 09-01-2097 - 06-02-2097
Jup 06-02-2097 - 02-03-2097
Sat 02-03-2097 - 28-03-2097
Mer 28-03-2097 - 24-04-2097
Ket 24-04-2097 - 04-05-2097
Ven 04-05-2097 - 04-06-2097
Sun 04-06-2097 - 13-06-2097

Sun - Mar (126 Days)


From
13-06-2097
To
19-10-2097
Mar 13-06-2097 - 21-06-2097
Rah 21-06-2097 - 10-07-2097
Jup 10-07-2097 - 26-07-2097
Sat 26-07-2097 - 16-08-2097
Mer 16-08-2097 - 04-09-2097
Ket 04-09-2097 - 12-09-2097
Ven 12-09-2097 - 03-10-2097
Sun 03-10-2097 - 09-10-2097
Mon 09-10-2097 - 19-10-2097

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:56)

SPS Lagnam Pratyantar dasa 9


Sun - Rah (324 Days)
From
19-10-2097
To
13-09-2098
Rah 19-10-2097 - 08-12-2097
Jup 08-12-2097 - 21-01-2098
Sat 21-01-2098 - 12-03-2098
Mer 12-03-2098 - 28-04-2098
Ket 28-04-2098 - 17-05-2098
Ven 17-05-2098 - 11-07-2098
Sun 11-07-2098 - 27-07-2098
Mon 27-07-2098 - 24-08-2098
Mar 24-08-2098 - 13-09-2098

Sun - Jup (288 Days)


From
13-09-2098
To
01-07-2099
Jup 13-09-2098 - 22-10-2098
Sat 22-10-2098 - 07-12-2098
Mer 07-12-2098 - 18-01-2099
Ket 18-01-2099 - 05-02-2099
Ven 05-02-2099 - 23-03-2099
Sun 23-03-2099 - 07-04-2099
Mon 07-04-2099 - 01-05-2099
Mar 01-05-2099 - 18-05-2099
Rah 18-05-2099 - 01-07-2099

Sun - Sat (342 Days)


From
01-07-2099
To
13-06-2100
Sat 01-07-2099 - 26-08-2099
Mer 26-08-2099 - 14-10-2099
Ket 14-10-2099 - 04-11-2099
Ven 04-11-2099 - 01-01-2100
Sun 01-01-2100 - 18-01-2100
Mon 18-01-2100 - 17-02-2100
Mar 17-02-2100 - 06-03-2100
Rah 06-03-2100 - 28-04-2100
Jup 28-04-2100 - 13-06-2100

Sun - Mer (306 Days)


From
13-06-2100
To
19-04-2101
Mer 13-06-2100 - 27-07-2100
Ket 27-07-2100 - 15-08-2100
Ven 15-08-2100 - 06-10-2100
Sun 06-10-2100 - 21-10-2100
Mon 21-10-2100 - 16-11-2100
Mar 16-11-2100 - 04-12-2100
Rah 04-12-2100 - 20-01-2101
Jup 20-01-2101 - 01-03-2101
Sat 01-03-2101 - 19-04-2101

Sun - Ket (126 Days)


From
19-04-2101
To
25-08-2101
Ket 19-04-2101 - 27-04-2101
Ven 27-04-2101 - 18-05-2101
Sun 18-05-2101 - 24-05-2101
Mon 24-05-2101 - 05-06-2101
Mar 05-06-2101 - 12-06-2101
Rah 12-06-2101 - 01-07-2101
Jup 01-07-2101 - 18-07-2101
Sat 18-07-2101 - 08-08-2101
Mer 08-08-2101 - 25-08-2101

Sun - Ven (360 Days)


From
25-08-2101
To
25-08-2102
Ven 25-08-2101 - 25-10-2101
Sun 25-10-2101 - 13-11-2101
Mon 13-11-2101 - 13-12-2101
Mar 13-12-2101 - 04-01-2102
Rah 04-01-2102 - 28-02-2102
Jup 28-02-2102 - 16-04-2102
Sat 16-04-2102 - 13-06-2102
Mer 13-06-2102 - 04-08-2102
Ket 04-08-2102 - 25-08-2102

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:57)

Aaditya Mahadasa & Antar dasa


Balance of Dasa : Mon 1 Yrs. 5 Month 24 Days
Mon (10 Yrs.)
From
06-06-1986
To
01-12-1987
Mon
- - Mar
Rah
- Jup
- Sat
- Mer
- Ket
- Ven 06-06-1986 - 01-06-1987
Sun 01-06-1987 - 01-12-1987

Mar (7 Yrs.)
From
01-12-1987
To
01-12-1994
Mar 01-12-1987 - 27-04-1988
Rah 27-04-1988 - 15-05-1989
Jup 15-05-1989 - 21-04-1990
Sat
21-04-1990 - 01-06-1991
Mer 01-06-1991 - 27-05-1992
Ket
27-05-1992 - 24-10-1992
Ven 24-10-1992 - 24-12-1993
Sun 24-12-1993 - 01-05-1994
Mon 01-05-1994 - 01-12-1994

Rah (18 Yrs.)


From
01-12-1994
To
01-12-2012
Rah 01-12-1994 - 12-08-1997
Jup 12-08-1997 - 06-01-2000
Sat
06-01-2000 - 12-11-2002
Mer 12-11-2002 - 01-06-2005
Ket
01-06-2005 - 18-06-2006
Ven 18-06-2006 - 18-06-2009
Sun 18-06-2009 - 12-05-2010
Mon 12-05-2010 - 12-11-2011
Mar 12-11-2011 - 01-12-2012

Jup (16 Yrs.)


From
01-12-2012
To
01-12-2028
Jup 01-12-2012 - 18-01-2015
18-01-2015 - 01-08-2017
Sat
Mer 01-08-2017 - 06-11-2019
Ket
06-11-2019 - 12-10-2020
Ven 12-10-2020 - 12-06-2023
Sun 12-06-2023 - 01-04-2024
Mon 01-04-2024 - 01-08-2025
Mar 01-08-2025 - 06-07-2026
Rah 06-07-2026 - 01-12-2028

Sat (19 Yrs.)


From
01-12-2028
To
01-12-2047
Sat
01-12-2028 - 03-12-2031
Mer 03-12-2031 - 12-08-2034
Ket
12-08-2034 - 21-09-2035
Ven 21-09-2035 - 21-11-2038
Sun 21-11-2038 - 03-11-2039
Mon 03-11-2039 - 03-06-2041
Mar 03-06-2041 - 12-07-2042
Rah 12-07-2042 - 18-05-2045
Jup 18-05-2045 - 01-12-2047

Mer (17 Yrs.)


From
01-12-2047
To
01-12-2064
Mer 01-12-2047 - 27-04-2050
27-04-2050 - 24-04-2051
Ket
Ven 24-04-2051 - 24-02-2054
Sun 24-02-2054 - 01-01-2055
Mon 01-01-2055 - 01-06-2056
Mar 01-06-2056 - 27-05-2057
Rah 27-05-2057 - 15-12-2059
Jup 15-12-2059 - 21-03-2062
Sat
21-03-2062 - 01-12-2064

Ket (7 Yrs.)
From
01-12-2064
To
01-12-2071
Ket
01-12-2064 - 27-04-2065
Ven 27-04-2065 - 27-06-2066
Sun 27-06-2066 - 03-11-2066
Mon 03-11-2066 - 03-06-2067
Mar 03-06-2067 - 01-11-2067
Rah 01-11-2067 - 18-11-2068
Jup 18-11-2068 - 24-10-2069
Sat
24-10-2069 - 03-12-2070
Mer 03-12-2070 - 01-12-2071

Ven (20 Yrs.)


From
01-12-2071
To
01-12-2091
Ven 01-12-2071 - 01-04-2075
Sun 01-04-2075 - 01-04-2076
Mon 01-04-2076 - 01-12-2077
Mar 01-12-2077 - 01-02-2079
Rah 01-02-2079 - 01-02-2082
Jup 01-02-2082 - 01-10-2084
Sat
01-10-2084 - 01-12-2087
Mer 01-12-2087 - 01-10-2090
Ket
01-10-2090 - 01-12-2091

Sun (6 Yrs.)
From
01-12-2091
To
01-12-2097
Sun 01-12-2091 - 18-03-2092
Mon 18-03-2092 - 18-09-2092
Mar 18-09-2092 - 24-01-2093
Rah 24-01-2093 - 18-12-2093
Jup 18-12-2093 - 06-10-2094
Sat
06-10-2094 - 18-09-2095
Mer 18-09-2095 - 24-07-2096
Ket
24-07-2096 - 01-12-2096
Ven 01-12-2096 - 01-12-2097

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:58)

Aaditya Pratyantar dasa 1


Mon - Ven (600 Days)
From
06-06-1986
To
01-06-1987
Ven
- - Sun
Mon
- Mar
- Rah 06-06-1986 - 05-08-1986
Jup 05-08-1986 - 25-10-1986
Sat 25-10-1986 - 01-02-1987
Mer 01-02-1987 - 25-04-1987
Ket 25-04-1987 - 01-06-1987

Mon - Sun (180 Days)


From
01-06-1987
To
01-12-1987
Sun 01-06-1987 - 09-06-1987
Mon 09-06-1987 - 24-06-1987
Mar 24-06-1987 - 05-07-1987
Rah 05-07-1987 - 02-08-1987
Jup 02-08-1987 - 26-08-1987
Sat 26-08-1987 - 24-09-1987
Mer 24-09-1987 - 20-10-1987
Ket 20-10-1987 - 01-11-1987
Ven 01-11-1987 - 01-12-1987

Mar - Mar (147 Days)


From
01-12-1987
To
27-04-1988
Mar 01-12-1987 - 09-12-1987
Rah 09-12-1987 - 01-01-1988
Jup 01-01-1988 - 21-01-1988
Sat 21-01-1988 - 14-02-1988
Mer 14-02-1988 - 05-03-1988
Ket 05-03-1988 - 13-03-1988
Ven 13-03-1988 - 08-04-1988
Sun 08-04-1988 - 15-04-1988
Mon 15-04-1988 - 27-04-1988

Mar - Rah (378 Days)


From
27-04-1988
To
15-05-1989
Rah 27-04-1988 - 24-06-1988
Jup 24-06-1988 - 14-08-1988
Sat 14-08-1988 - 14-10-1988
Mer 14-10-1988 - 08-12-1988
Ket 08-12-1988 - 30-12-1988
Ven 30-12-1988 - 03-03-1989
Sun 03-03-1989 - 22-03-1989
Mon 22-03-1989 - 23-04-1989
Mar 23-04-1989 - 15-05-1989

Mar - Jup (336 Days)


From
15-05-1989
To
21-04-1990
Jup 15-05-1989 - 01-07-1989
Sat 01-07-1989 - 23-08-1989
Mer 23-08-1989 - 11-10-1989
Ket 11-10-1989 - 01-11-1989
Ven 01-11-1989 - 27-12-1989
Sun 27-12-1989 - 13-01-1990
Mon 13-01-1990 - 11-02-1990
Mar 11-02-1990 - 01-03-1990
Rah 01-03-1990 - 21-04-1990

Mar - Sat (399 Days)


From
21-04-1990
To
01-06-1991
Sat 21-04-1990 - 25-06-1990
Mer 25-06-1990 - 21-08-1990
Ket 21-08-1990 - 14-09-1990
Ven 14-09-1990 - 21-11-1990
Sun 21-11-1990 - 11-12-1990
Mon 11-12-1990 - 14-01-1991
Mar 14-01-1991 - 07-02-1991
Rah 07-02-1991 - 07-04-1991
Jup 07-04-1991 - 01-06-1991

Mar - Mer (357 Days)


From
01-06-1991
To
27-05-1992
Mer 01-06-1991 - 21-07-1991
Ket 21-07-1991 - 12-08-1991
Ven 12-08-1991 - 11-10-1991
Sun 11-10-1991 - 29-10-1991
Mon 29-10-1991 - 29-11-1991
Mar 29-11-1991 - 20-12-1991
Rah 20-12-1991 - 13-02-1992
Jup 13-02-1992 - 01-04-1992
Sat 01-04-1992 - 27-05-1992

Mar - Ket (147 Days)


From
27-05-1992
To
24-10-1992
Ket 27-05-1992 - 06-06-1992
Ven 06-06-1992 - 01-07-1992
Sun 01-07-1992 - 08-07-1992
Mon 08-07-1992 - 20-07-1992
Mar 20-07-1992 - 29-07-1992
Rah 29-07-1992 - 21-08-1992
Jup 21-08-1992 - 10-09-1992
Sat 10-09-1992 - 04-10-1992
Mer 04-10-1992 - 24-10-1992

Mar - Ven (420 Days)


From
24-10-1992
To
24-12-1993
Ven 24-10-1992 - 04-01-1993
Sun 04-01-1993 - 25-01-1993
Mon 25-01-1993 - 01-03-1993
Mar 01-03-1993 - 25-03-1993
Rah 25-03-1993 - 28-05-1993
Jup 28-05-1993 - 24-07-1993
Sat 24-07-1993 - 01-10-1993
Mer 01-10-1993 - 30-11-1993
Ket 30-11-1993 - 24-12-1993

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:59)

Aaditya Pratyantar dasa 2


Mar - Sun (126 Days)
From
24-12-1993
To
01-05-1994
Sun 24-12-1993 - 01-01-1994
Mon 01-01-1994 - 11-01-1994
Mar 11-01-1994 - 19-01-1994
Rah 19-01-1994 - 07-02-1994
Jup 07-02-1994 - 24-02-1994
Sat 24-02-1994 - 14-03-1994
Mer 14-03-1994 - 02-04-1994
Ket 02-04-1994 - 09-04-1994
Ven 09-04-1994 - 01-05-1994

Mar - Mon (210 Days)


From
01-05-1994
To
01-12-1994
Mon 01-05-1994 - 18-05-1994
Mar 18-05-1994 - 01-06-1994
Rah 01-06-1994 - 02-07-1994
Jup 02-07-1994 - 30-07-1994
Sat 30-07-1994 - 03-09-1994
Mer 03-09-1994 - 03-10-1994
Ket 03-10-1994 - 15-10-1994
Ven 15-10-1994 - 20-11-1994
Sun 20-11-1994 - 01-12-1994

Rah - Rah (972 Days)


From
01-12-1994
To
12-08-1997
Rah 01-12-1994 - 26-04-1995
Jup 26-04-1995 - 06-09-1995
Sat 06-09-1995 - 10-02-1996
Mer 10-02-1996 - 27-06-1996
Ket 27-06-1996 - 24-08-1996
Ven 24-08-1996 - 06-02-1997
Sun 06-02-1997 - 25-03-1997
Mon 25-03-1997 - 16-06-1997
Mar 16-06-1997 - 12-08-1997

Rah - Jup (864 Days)


From
12-08-1997
To
06-01-2000
Jup 12-08-1997 - 08-12-1997
Sat 08-12-1997 - 24-04-1998
Mer 24-04-1998 - 27-08-1998
Ket 27-08-1998 - 17-10-1998
Ven 17-10-1998 - 11-03-1999
Sun 11-03-1999 - 24-04-1999
Mon 24-04-1999 - 06-07-1999
Mar 06-07-1999 - 27-08-1999
Rah 27-08-1999 - 06-01-2000

Rah - Sat (1026 Days)


From
06-01-2000
To
12-11-2002
Sat 06-01-2000 - 19-06-2000
Mer 19-06-2000 - 14-11-2000
Ket 14-11-2000 - 14-01-2001
Ven 14-01-2001 - 05-07-2001
Sun 05-07-2001 - 26-08-2001
Mon 26-08-2001 - 22-11-2001
Mar 22-11-2001 - 22-01-2002
Rah 22-01-2002 - 26-06-2002
Jup 26-06-2002 - 12-11-2002

Rah - Mer (918 Days)


From
12-11-2002
To
01-06-2005
Mer 12-11-2002 - 22-03-2003
Ket 22-03-2003 - 16-05-2003
Ven 16-05-2003 - 19-10-2003
Sun 19-10-2003 - 05-12-2003
Mon 05-12-2003 - 21-02-2004
Mar 21-02-2004 - 15-04-2004
Rah 15-04-2004 - 03-09-2004
Jup 03-09-2004 - 05-01-2005
Sat 05-01-2005 - 01-06-2005

Rah - Ket (378 Days)


From
01-06-2005
To
18-06-2006
Ket 01-06-2005 - 22-06-2005
Ven 22-06-2005 - 25-08-2005
Sun 25-08-2005 - 14-09-2005
Mon 14-09-2005 - 16-10-2005
Mar 16-10-2005 - 08-11-2005
Rah 08-11-2005 - 05-01-2006
Jup 05-01-2006 - 25-02-2006
Sat 25-02-2006 - 25-04-2006
Mer 25-04-2006 - 18-06-2006

Rah - Ven (1080 Days)


From
18-06-2006
To
18-06-2009
Ven 18-06-2006 - 18-12-2006
Sun 18-12-2006 - 12-02-2007
Mon 12-02-2007 - 12-05-2007
Mar 12-05-2007 - 15-07-2007
Rah 15-07-2007 - 27-12-2007
Jup 27-12-2007 - 21-05-2008
Sat 21-05-2008 - 12-11-2008
Mer 12-11-2008 - 15-04-2009
Ket 15-04-2009 - 18-06-2009

Rah - Sun (324 Days)


From
18-06-2009
To
12-05-2010
Sun 18-06-2009 - 05-07-2009
Mon 05-07-2009 - 02-08-2009
Mar 02-08-2009 - 20-08-2009
Rah 20-08-2009 - 09-10-2009
Jup 09-10-2009 - 22-11-2009
Sat 22-11-2009 - 14-01-2010
Mer 14-01-2010 - 01-03-2010
Ket 01-03-2010 - 18-03-2010
Ven 18-03-2010 - 12-05-2010

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:60)

Aaditya Pratyantar dasa 3


Rah - Mon (540 Days)
From
12-05-2010
To
12-11-2011
Mon 12-05-2010 - 27-06-2010
Mar 27-06-2010 - 29-07-2010
Rah 29-07-2010 - 20-10-2010
Jup 20-10-2010 - 02-01-2011
Sat 02-01-2011 - 27-03-2011
Mer 27-03-2011 - 14-06-2011
Ket 14-06-2011 - 15-07-2011
Ven 15-07-2011 - 15-10-2011
Sun 15-10-2011 - 12-11-2011

Rah - Mar (378 Days)


From
12-11-2011
To
01-12-2012
Mar 12-11-2011 - 04-12-2011
Rah 04-12-2011 - 01-02-2012
Jup 01-02-2012 - 22-03-2012
Sat 22-03-2012 - 21-05-2012
Mer 21-05-2012 - 15-07-2012
Ket 15-07-2012 - 07-08-2012
Ven 07-08-2012 - 10-10-2012
Sun 10-10-2012 - 29-10-2012
Mon 29-10-2012 - 01-12-2012

Jup - Jup (768 Days)


From
01-12-2012
To
18-01-2015
Jup 01-12-2012 - 13-03-2013
Sat 13-03-2013 - 14-07-2013
Mer 14-07-2013 - 03-11-2013
Ket 03-11-2013 - 18-12-2013
Ven 18-12-2013 - 26-04-2014
Sun 26-04-2014 - 04-06-2014
Mon 04-06-2014 - 08-08-2014
Mar 08-08-2014 - 23-09-2014
Rah 23-09-2014 - 18-01-2015

Jup - Sat (912 Days)


From
18-01-2015
To
01-08-2017
Sat 18-01-2015 - 13-06-2015
Mer 13-06-2015 - 22-10-2015
Ket 22-10-2015 - 15-12-2015
Ven 15-12-2015 - 17-05-2016
Sun 17-05-2016 - 03-07-2016
Mon 03-07-2016 - 19-09-2016
Mar 19-09-2016 - 12-11-2016
Rah 12-11-2016 - 29-03-2017
Jup 29-03-2017 - 01-08-2017

Jup - Mer (816 Days)


From
01-08-2017
To
06-11-2019
Mer 01-08-2017 - 26-11-2017
Ket 26-11-2017 - 14-01-2018
Ven 14-01-2018 - 30-05-2018
Sun 30-05-2018 - 10-07-2018
Mon 10-07-2018 - 18-09-2018
Mar 18-09-2018 - 06-11-2018
Rah 06-11-2018 - 08-03-2019
Jup 08-03-2019 - 27-06-2019
Sat 27-06-2019 - 06-11-2019

Jup - Ket (336 Days)


From
06-11-2019
To
12-10-2020
Ket 06-11-2019 - 26-11-2019
Ven 26-11-2019 - 22-01-2020
Sun 22-01-2020 - 09-02-2020
Mon 09-02-2020 - 07-03-2020
Mar 07-03-2020 - 26-03-2020
Rah 26-03-2020 - 17-05-2020
Jup 17-05-2020 - 02-07-2020
Sat 02-07-2020 - 25-08-2020
Mer 25-08-2020 - 12-10-2020

Jup - Ven (960 Days)


From
12-10-2020
To
12-06-2023
Ven 12-10-2020 - 22-03-2021
Sun 22-03-2021 - 10-05-2021
Mon 10-05-2021 - 01-08-2021
Mar 01-08-2021 - 26-09-2021
Rah 26-09-2021 - 20-02-2022
Jup 20-02-2022 - 28-06-2022
Sat 28-06-2022 - 01-12-2022
Mer 01-12-2022 - 16-04-2023
Ket 16-04-2023 - 12-06-2023

Jup - Sun (288 Days)


From
12-06-2023
To
01-04-2024
Sun 12-06-2023 - 27-06-2023
Mon 27-06-2023 - 21-07-2023
Mar 21-07-2023 - 08-08-2023
Rah 08-08-2023 - 21-09-2023
Jup 21-09-2023 - 29-10-2023
Sat 29-10-2023 - 15-12-2023
Mer 15-12-2023 - 26-01-2024
Ket 26-01-2024 - 12-02-2024
Ven 12-02-2024 - 01-04-2024

Jup - Mon (480 Days)


From
01-04-2024
To
01-08-2025
Mon 01-04-2024 - 10-05-2024
Mar 10-05-2024 - 08-06-2024
Rah 08-06-2024 - 20-08-2024
Jup 20-08-2024 - 24-10-2024
Sat 24-10-2024 - 10-01-2025
Mer 10-01-2025 - 18-03-2025
Ket 18-03-2025 - 16-04-2025
Ven 16-04-2025 - 06-07-2025
Sun 06-07-2025 - 01-08-2025

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:61)

Aaditya Pratyantar dasa 4


Jup - Mar (336 Days)
From
01-08-2025
To
06-07-2026
Mar 01-08-2025 - 20-08-2025
Rah 20-08-2025 - 10-10-2025
Jup 10-10-2025 - 25-11-2025
Sat 25-11-2025 - 18-01-2026
Mer 18-01-2026 - 06-03-2026
Ket 06-03-2026 - 26-03-2026
Ven 26-03-2026 - 22-05-2026
Sun 22-05-2026 - 08-06-2026
Mon 08-06-2026 - 06-07-2026

Jup - Rah (864 Days)


From
06-07-2026
To
01-12-2028
Rah 06-07-2026 - 16-11-2026
Jup 16-11-2026 - 11-03-2027
Sat 11-03-2027 - 28-07-2027
Mer 28-07-2027 - 01-12-2027
Ket 01-12-2027 - 21-01-2028
Ven 21-01-2028 - 15-06-2028
Sun 15-06-2028 - 28-07-2028
Mon 28-07-2028 - 10-10-2028
Mar 10-10-2028 - 01-12-2028

Sat - Sat (1083 Days)


From
01-12-2028
To
03-12-2031
Sat 01-12-2028 - 22-05-2029
Mer 22-05-2029 - 25-10-2029
Ket 25-10-2029 - 28-12-2029
Ven 28-12-2029 - 29-06-2030
Sun 29-06-2030 - 23-08-2030
Mon 23-08-2030 - 23-11-2030
Mar 23-11-2030 - 27-01-2031
Rah 27-01-2031 - 09-07-2031
Jup 09-07-2031 - 03-12-2031

Sat - Mer (969 Days)


From
03-12-2031
To
12-08-2034
Mer 03-12-2031 - 21-04-2032
Ket 21-04-2032 - 17-06-2032
Ven 17-06-2032 - 29-11-2032
Sun 29-11-2032 - 17-01-2033
Mon 17-01-2033 - 08-04-2033
Mar 08-04-2033 - 04-06-2033
Rah 04-06-2033 - 30-10-2033
Jup 30-10-2033 - 09-03-2034
Sat 09-03-2034 - 12-08-2034

Sat - Ket (399 Days)


From
12-08-2034
To
21-09-2035
Ket 12-08-2034 - 06-09-2034
Ven 06-09-2034 - 12-11-2034
Sun 12-11-2034 - 02-12-2034
Mon 02-12-2034 - 05-01-2035
Mar 05-01-2035 - 29-01-2035
Rah 29-01-2035 - 28-03-2035
Jup 28-03-2035 - 22-05-2035
Sat 22-05-2035 - 25-07-2035
Mer 25-07-2035 - 21-09-2035

Sat - Ven (1140 Days)


From
21-09-2035
To
21-11-2038
Ven 21-09-2035 - 01-04-2036
Sun 01-04-2036 - 28-05-2036
Mon 28-05-2036 - 03-09-2036
Mar 03-09-2036 - 10-11-2036
Rah 10-11-2036 - 01-05-2037
Jup 01-05-2037 - 03-10-2037
Sat 03-10-2037 - 03-04-2038
Mer 03-04-2038 - 15-09-2038
Ket 15-09-2038 - 21-11-2038

Sat - Sun (342 Days)


From
21-11-2038
To
03-11-2039
Sun 21-11-2038 - 08-12-2038
Mon 08-12-2038 - 07-01-2039
Mar 07-01-2039 - 27-01-2039
Rah 27-01-2039 - 18-03-2039
Jup 18-03-2039 - 04-05-2039
Sat 04-05-2039 - 28-06-2039
Mer 28-06-2039 - 16-08-2039
Ket 16-08-2039 - 06-09-2039
Ven 06-09-2039 - 03-11-2039

Sat - Mon (570 Days)


From
03-11-2039
To
03-06-2041
Mon 03-11-2039 - 21-12-2039
Mar 21-12-2039 - 24-01-2040
Rah 24-01-2040 - 20-04-2040
Jup 20-04-2040 - 06-07-2040
Sat 06-07-2040 - 06-10-2040
Mer 06-10-2040 - 27-12-2040
Ket 27-12-2040 - 30-01-2041
Ven 30-01-2041 - 05-05-2041
Sun 05-05-2041 - 03-06-2041

Sat - Mar (399 Days)


From
03-06-2041
To
12-07-2042
Mar 03-06-2041 - 27-06-2041
Rah 27-06-2041 - 26-08-2041
Jup 26-08-2041 - 20-10-2041
Sat 20-10-2041 - 23-12-2041
Mer 23-12-2041 - 19-02-2042
Ket 19-02-2042 - 13-03-2042
Ven 13-03-2042 - 19-05-2042
Sun 19-05-2042 - 09-06-2042
Mon 09-06-2042 - 12-07-2042

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:62)

Aaditya Pratyantar dasa 5


Sat - Rah (1026 Days)
From
12-07-2042
To
18-05-2045
Rah 12-07-2042 - 16-12-2042
Jup 16-12-2042 - 03-05-2043
Sat 03-05-2043 - 16-10-2043
Mer 16-10-2043 - 11-03-2044
Ket 11-03-2044 - 11-05-2044
Ven 11-05-2044 - 02-11-2044
Sun 02-11-2044 - 23-12-2044
Mon 23-12-2044 - 19-03-2045
Mar 19-03-2045 - 18-05-2045

Sat - Jup (912 Days)


From
18-05-2045
To
01-12-2047
Jup 18-05-2045 - 20-09-2045
Sat 20-09-2045 - 14-02-2046
Mer 14-02-2046 - 24-06-2046
Ket 24-06-2046 - 17-08-2046
Ven 17-08-2046 - 19-01-2047
Sun 19-01-2047 - 04-03-2047
Mon 04-03-2047 - 20-05-2047
Mar 20-05-2047 - 14-07-2047
Rah 14-07-2047 - 01-12-2047

Mer - Mer (867 Days)


From
01-12-2047
To
27-04-2050
Mer 01-12-2047 - 03-04-2048
Ket 03-04-2048 - 24-05-2048
Ven 24-05-2048 - 18-10-2048
Sun 18-10-2048 - 02-12-2048
Mon 02-12-2048 - 14-02-2049
Mar 14-02-2049 - 04-04-2049
Rah 04-04-2049 - 14-08-2049
Jup 14-08-2049 - 10-12-2049
Sat 10-12-2049 - 27-04-2050

Mer - Ket (357 Days)


From
27-04-2050
To
24-04-2051
Ket 27-04-2050 - 18-05-2050
Ven 18-05-2050 - 18-07-2050
Sun 18-07-2050 - 06-08-2050
Mon 06-08-2050 - 05-09-2050
Mar 05-09-2050 - 26-09-2050
Rah 26-09-2050 - 20-11-2050
Jup 20-11-2050 - 07-01-2051
Sat 07-01-2051 - 04-03-2051
Mer 04-03-2051 - 24-04-2051

Mer - Ven (1020 Days)


From
24-04-2051
To
24-02-2054
Ven 24-04-2051 - 14-10-2051
Sun 14-10-2051 - 05-12-2051
Mon 05-12-2051 - 01-03-2052
Mar 01-03-2052 - 30-04-2052
Rah 30-04-2052 - 03-10-2052
Jup 03-10-2052 - 19-02-2053
Sat 19-02-2053 - 01-08-2053
Mer 01-08-2053 - 25-12-2053
Ket 25-12-2053 - 24-02-2054

Mer - Sun (306 Days)


From
24-02-2054
To
01-01-2055
Sun 24-02-2054 - 10-03-2054
Mon 10-03-2054 - 05-04-2054
Mar 05-04-2054 - 23-04-2054
Rah 23-04-2054 - 09-06-2054
Jup 09-06-2054 - 20-07-2054
Sat 20-07-2054 - 08-09-2054
Mer 08-09-2054 - 22-10-2054
Ket 22-10-2054 - 09-11-2054
Ven 09-11-2054 - 01-01-2055

Mer - Mon (510 Days)


From
01-01-2055
To
01-06-2056
Mon 01-01-2055 - 13-02-2055
Mar 13-02-2055 - 13-03-2055
Rah 13-03-2055 - 29-05-2055
Jup 29-05-2055 - 07-08-2055
Sat 07-08-2055 - 28-10-2055
Mer 28-10-2055 - 10-01-2056
Ket 10-01-2056 - 10-02-2056
Ven 10-02-2056 - 05-05-2056
Sun 05-05-2056 - 01-06-2056

Mer - Mar (357 Days)


From
01-06-2056
To
27-05-2057
Mar 01-06-2056 - 21-06-2056
Rah 21-06-2056 - 15-08-2056
Jup 15-08-2056 - 02-10-2056
Sat 02-10-2056 - 29-11-2056
Mer 29-11-2056 - 19-01-2057
Ket 19-01-2057 - 10-02-2057
Ven 10-02-2057 - 10-04-2057
Sun 10-04-2057 - 28-04-2057
Mon 28-04-2057 - 27-05-2057

Mer - Rah (918 Days)


From
27-05-2057
To
15-12-2059
Rah 27-05-2057 - 15-10-2057
Jup 15-10-2057 - 17-02-2058
Sat 17-02-2058 - 13-07-2058
Mer 13-07-2058 - 23-11-2058
Ket 23-11-2058 - 16-01-2059
Ven 16-01-2059 - 19-06-2059
Sun 19-06-2059 - 05-08-2059
Mon 05-08-2059 - 22-10-2059
Mar 22-10-2059 - 15-12-2059

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:63)

Aaditya Pratyantar dasa 6


Mer - Jup (816 Days)
From
15-12-2059
To
21-03-2062
Jup 15-12-2059 - 04-04-2060
Sat 04-04-2060 - 13-08-2060
Mer 13-08-2060 - 09-12-2060
Ket 09-12-2060 - 27-01-2061
Ven 27-01-2061 - 13-06-2061
Sun 13-06-2061 - 23-07-2061
Mon 23-07-2061 - 01-10-2061
Mar 01-10-2061 - 19-11-2061
Rah 19-11-2061 - 21-03-2062

Mer - Sat (969 Days)


From
21-03-2062
To
01-12-2064
Sat 21-03-2062 - 25-08-2062
Mer 25-08-2062 - 12-01-2063
Ket 12-01-2063 - 09-03-2063
Ven 09-03-2063 - 20-08-2063
Sun 20-08-2063 - 09-10-2063
Mon 09-10-2063 - 29-12-2063
Mar 29-12-2063 - 26-02-2064
Rah 26-02-2064 - 21-07-2064
Jup 21-07-2064 - 01-12-2064

Ket - Ket (147 Days)


From
01-12-2064
To
27-04-2065
Ket 01-12-2064 - 09-12-2064
Ven 09-12-2064 - 03-01-2065
Sun 03-01-2065 - 11-01-2065
Mon 11-01-2065 - 23-01-2065
Mar 23-01-2065 - 02-02-2065
Rah 02-02-2065 - 24-02-2065
Jup 24-02-2065 - 13-03-2065
Sat 13-03-2065 - 07-04-2065
Mer 07-04-2065 - 27-04-2065

Ket - Ven (420 Days)


From
27-04-2065
To
27-06-2066
Ven 27-04-2065 - 07-07-2065
Sun 07-07-2065 - 28-07-2065
Mon 28-07-2065 - 03-09-2065
Mar 03-09-2065 - 28-09-2065
Rah 28-09-2065 - 01-12-2065
Jup 01-12-2065 - 27-01-2066
Sat 27-01-2066 - 03-04-2066
Mer 03-04-2066 - 03-06-2066
Ket 03-06-2066 - 27-06-2066

Ket - Sun (126 Days)


From
27-06-2066
To
03-11-2066
Sun 27-06-2066 - 04-07-2066
Mon 04-07-2066 - 14-07-2066
Mar 14-07-2066 - 22-07-2066
Rah 22-07-2066 - 10-08-2066
Jup 10-08-2066 - 27-08-2066
Sat 27-08-2066 - 17-09-2066
Mer 17-09-2066 - 05-10-2066
Ket 05-10-2066 - 12-10-2066
Ven 12-10-2066 - 03-11-2066

Ket - Mon (210 Days)


From
03-11-2066
To
03-06-2067
Mon 03-11-2066 - 21-11-2066
Mar 21-11-2066 - 03-12-2066
Rah 03-12-2066 - 05-01-2067
Jup 05-01-2067 - 03-02-2067
Sat 03-02-2067 - 06-03-2067
Mer 06-03-2067 - 06-04-2067
Ket 06-04-2067 - 18-04-2067
Ven 18-04-2067 - 23-05-2067
Sun 23-05-2067 - 03-06-2067

Ket - Mar (147 Days)


From
03-06-2067
To
01-11-2067
Mar 03-06-2067 - 12-06-2067
Rah 12-06-2067 - 04-07-2067
Jup 04-07-2067 - 24-07-2067
Sat 24-07-2067 - 17-08-2067
Mer 17-08-2067 - 08-09-2067
Ket 08-09-2067 - 16-09-2067
Ven 16-09-2067 - 11-10-2067
Sun 11-10-2067 - 18-10-2067
Mon 18-10-2067 - 01-11-2067

Ket - Rah (378 Days)


From
01-11-2067
To
18-11-2068
Rah 01-11-2067 - 27-12-2067
Jup 27-12-2067 - 17-02-2068
Sat 17-02-2068 - 17-04-2068
Mer 17-04-2068 - 11-06-2068
Ket 11-06-2068 - 03-07-2068
Ven 03-07-2068 - 06-09-2068
Sun 06-09-2068 - 25-09-2068
Mon 25-09-2068 - 26-10-2068
Mar 26-10-2068 - 18-11-2068

Ket - Jup (336 Days)


From
18-11-2068
To
24-10-2069
Jup 18-11-2068 - 03-01-2069
Sat 03-01-2069 - 26-02-2069
Mer 26-02-2069 - 14-04-2069
Ket 14-04-2069 - 04-05-2069
Ven 04-05-2069 - 30-06-2069
Sun 30-06-2069 - 16-07-2069
Mon 16-07-2069 - 14-08-2069
Mar 14-08-2069 - 04-09-2069
Rah 04-09-2069 - 24-10-2069

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:64)

Aaditya Pratyantar dasa 7


Ket - Sat (399 Days)
From
24-10-2069
To
03-12-2070
Sat 24-10-2069 - 28-12-2069
Mer 28-12-2069 - 24-02-2070
Ket 24-02-2070 - 17-03-2070
Ven 17-03-2070 - 24-05-2070
Sun 24-05-2070 - 14-06-2070
Mon 14-06-2070 - 17-07-2070
Mar 17-07-2070 - 10-08-2070
Rah 10-08-2070 - 10-10-2070
Jup 10-10-2070 - 03-12-2070

Ket - Mer (357 Days)


From
03-12-2070
To
01-12-2071
Mer 03-12-2070 - 24-01-2071
Ket 24-01-2071 - 15-02-2071
Ven 15-02-2071 - 14-04-2071
Sun 14-04-2071 - 02-05-2071
Mon 02-05-2071 - 02-06-2071
Mar 02-06-2071 - 23-06-2071
Rah 23-06-2071 - 16-08-2071
Jup 16-08-2071 - 04-10-2071
Sat 04-10-2071 - 01-12-2071

Ven - Ven (1200 Days)


From
01-12-2071
To
01-04-2075
Ven 01-12-2071 - 20-06-2072
Sun 20-06-2072 - 20-08-2072
Mon 20-08-2072 - 01-12-2072
Mar 01-12-2072 - 10-02-2073
Rah 10-02-2073 - 10-08-2073
Jup 10-08-2073 - 20-01-2074
Sat 20-01-2074 - 01-08-2074
Mer 01-08-2074 - 20-01-2075
Ket 20-01-2075 - 01-04-2075

Ven - Sun (360 Days)


From
01-04-2075
To
01-04-2076
Sun 01-04-2075 - 18-04-2075
Mon 18-04-2075 - 18-05-2075
Mar 18-05-2075 - 09-06-2075
Rah 09-06-2075 - 03-08-2075
Jup 03-08-2075 - 21-09-2075
Sat 21-09-2075 - 18-11-2075
Mer 18-11-2075 - 09-01-2076
Ket 09-01-2076 - 01-02-2076
Ven 01-02-2076 - 01-04-2076

Ven - Mon (600 Days)


From
01-04-2076
To
01-12-2077
Mon 01-04-2076 - 20-05-2076
Mar 20-05-2076 - 25-06-2076
Rah 25-06-2076 - 25-09-2076
Jup 25-09-2076 - 15-12-2076
Sat 15-12-2076 - 20-03-2077
Mer 20-03-2077 - 15-06-2077
Ket 15-06-2077 - 20-07-2077
Ven 20-07-2077 - 01-11-2077
Sun 01-11-2077 - 01-12-2077

Ven - Mar (420 Days)


From
01-12-2077
To
01-02-2079
Mar 01-12-2077 - 25-12-2077
Rah 25-12-2077 - 28-02-2078
Jup 28-02-2078 - 24-04-2078
Sat 24-04-2078 - 01-07-2078
Mer 01-07-2078 - 30-08-2078
Ket 30-08-2078 - 24-09-2078
Ven 24-09-2078 - 04-12-2078
Sun 04-12-2078 - 25-12-2078
Mon 25-12-2078 - 01-02-2079

Ven - Rah (1080 Days)


From
01-02-2079
To
01-02-2082
Rah 01-02-2079 - 12-07-2079
Jup 12-07-2079 - 06-12-2079
Sat 06-12-2079 - 27-05-2080
Mer 27-05-2080 - 01-11-2080
Ket 01-11-2080 - 03-01-2081
Ven 03-01-2081 - 03-07-2081
Sun 03-07-2081 - 27-08-2081
Mon 27-08-2081 - 27-11-2081
Mar 27-11-2081 - 01-02-2082

Ven - Jup (960 Days)


From
01-02-2082
To
01-10-2084
Jup 01-02-2082 - 08-06-2082
Sat 08-06-2082 - 10-11-2082
Mer 10-11-2082 - 26-03-2083
Ket 26-03-2083 - 22-05-2083
Ven 22-05-2083 - 02-11-2083
Sun 02-11-2083 - 20-12-2083
Mon 20-12-2083 - 10-03-2084
Mar 10-03-2084 - 06-05-2084
Rah 06-05-2084 - 01-10-2084

Ven - Sat (1140 Days)


From
01-10-2084
To
01-12-2087
Sat 01-10-2084 - 01-04-2085
Mer 01-04-2085 - 12-09-2085
Ket 12-09-2085 - 19-11-2085
Ven 19-11-2085 - 29-05-2086
Sun 29-05-2086 - 26-07-2086
Mon 26-07-2086 - 01-11-2086
Mar 01-11-2086 - 07-01-2087
Rah 07-01-2087 - 28-06-2087
Jup 28-06-2087 - 01-12-2087

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:65)

Aaditya Pratyantar dasa 8


Ven - Mer (1020 Days)
From
01-12-2087
To
01-10-2090
Mer 01-12-2087 - 25-04-2088
Ket 25-04-2088 - 24-06-2088
Ven 24-06-2088 - 14-12-2088
Sun 14-12-2088 - 05-02-2089
Mon 05-02-2089 - 01-05-2089
Mar 01-05-2089 - 30-06-2089
Rah 30-06-2089 - 03-12-2089
Jup 03-12-2089 - 19-04-2090
Sat 19-04-2090 - 01-10-2090

Ven - Ket (420 Days)


From
01-10-2090
To
01-12-2091
Ket 01-10-2090 - 25-10-2090
Ven 25-10-2090 - 05-01-2091
Sun 05-01-2091 - 26-01-2091
Mon 26-01-2091 - 01-03-2091
Mar 01-03-2091 - 25-03-2091
Rah 25-03-2091 - 28-05-2091
Jup 28-05-2091 - 24-07-2091
Sat 24-07-2091 - 01-10-2091
Mer 01-10-2091 - 01-12-2091

Sun - Sun (108 Days)


From
01-12-2091
To
18-03-2092
Sun 01-12-2091 - 06-12-2091
Mon 06-12-2091 - 15-12-2091
Mar 15-12-2091 - 21-12-2091
Rah 21-12-2091 - 07-01-2092
Jup 07-01-2092 - 22-01-2092
Sat 22-01-2092 - 09-02-2092
Mer 09-02-2092 - 24-02-2092
Ket 24-02-2092 - 01-03-2092
Ven 01-03-2092 - 18-03-2092

Sun - Mon (180 Days)


From
18-03-2092
To
18-09-2092
Mon 18-03-2092 - 03-04-2092
Mar 03-04-2092 - 14-04-2092
Rah 14-04-2092 - 11-05-2092
Jup 11-05-2092 - 05-06-2092
Sat 05-06-2092 - 03-07-2092
Mer 03-07-2092 - 29-07-2092
Ket 29-07-2092 - 09-08-2092
Ven 09-08-2092 - 09-09-2092
Sun 09-09-2092 - 18-09-2092

Sun - Mar (126 Days)


From
18-09-2092
To
24-01-2093
Mar 18-09-2092 - 26-09-2092
Rah 26-09-2092 - 15-10-2092
Jup 15-10-2092 - 01-11-2092
Sat 01-11-2092 - 21-11-2092
Mer 21-11-2092 - 09-12-2092
Ket 09-12-2092 - 17-12-2092
Ven 17-12-2092 - 08-01-2093
Sun 08-01-2093 - 14-01-2093
Mon 14-01-2093 - 24-01-2093

Sun - Rah (324 Days)


From
24-01-2093
To
18-12-2093
Rah 24-01-2093 - 13-03-2093
Jup 13-03-2093 - 26-04-2093
Sat 26-04-2093 - 17-06-2093
Mer 17-06-2093 - 03-08-2093
Ket 03-08-2093 - 22-08-2093
Ven 22-08-2093 - 16-10-2093
Sun 16-10-2093 - 02-11-2093
Mon 02-11-2093 - 29-11-2093
Mar 29-11-2093 - 18-12-2093

Sun - Jup (288 Days)


From
18-12-2093
To
06-10-2094
Jup 18-12-2093 - 27-01-2094
Sat 27-01-2094 - 12-03-2094
Mer 12-03-2094 - 23-04-2094
Ket 23-04-2094 - 10-05-2094
Ven 10-05-2094 - 28-06-2094
Sun 28-06-2094 - 12-07-2094
Mon 12-07-2094 - 06-08-2094
Mar 06-08-2094 - 23-08-2094
Rah 23-08-2094 - 06-10-2094

Sun - Sat (342 Days)


From
06-10-2094
To
18-09-2095
Sat 06-10-2094 - 01-12-2094
Mer 01-12-2094 - 19-01-2095
Ket 19-01-2095 - 09-02-2095
Ven 09-02-2095 - 06-04-2095
Sun 06-04-2095 - 23-04-2095
Mon 23-04-2095 - 22-05-2095
Mar 22-05-2095 - 11-06-2095
Rah 11-06-2095 - 03-08-2095
Jup 03-08-2095 - 18-09-2095

Sun - Mer (306 Days)


From
18-09-2095
To
24-07-2096
Mer 18-09-2095 - 02-11-2095
Ket 02-11-2095 - 20-11-2095
Ven 20-11-2095 - 11-01-2096
Sun 11-01-2096 - 26-01-2096
Mon 26-01-2096 - 21-02-2096
Mar 21-02-2096 - 09-03-2096
Rah 09-03-2096 - 25-04-2096
Jup 25-04-2096 - 06-06-2096
Sat 06-06-2096 - 24-07-2096

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:66)

Aaditya Pratyantar dasa 9


Sun - Ket (126 Days)
From
24-07-2096
To
01-12-2096
Ket 24-07-2096 - 02-08-2096
Ven 02-08-2096 - 23-08-2096
Sun 23-08-2096 - 29-08-2096
Mon 29-08-2096 - 10-09-2096
Mar 10-09-2096 - 17-09-2096
Rah 17-09-2096 - 06-10-2096
Jup 06-10-2096 - 23-10-2096
Sat 23-10-2096 - 13-11-2096
Mer 13-11-2096 - 01-12-2096

Sun - Ven (360 Days)


From
01-12-2096
To
01-12-2097
Ven 01-12-2096 - 01-02-2097
Sun 01-02-2097 - 18-02-2097
Mon 18-02-2097 - 18-03-2097
Mar 18-03-2097 - 09-04-2097
Rah 09-04-2097 - 03-06-2097
Jup 03-06-2097 - 21-07-2097
Sat 21-07-2097 - 18-09-2097
Mer 18-09-2097 - 09-11-2097
Ket 09-11-2097 - 01-12-2097

Computer Zone
108, Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065, India.
Phone:(+91)-11-26227036, 26227037 Email:c_zone@vsnl.com
(Page:67)