You are on page 1of 4

31 lipca 2015 roku, Warszawa

Karol Bregua
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
Szanowna Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrw
Szanowna Pani Premier,
W nawizaniu do pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 maja 2015 roku nr DSO571-4046/15(12)/15/MH i mojej petycji z dnia 3 maja 2015 roku pragn wskaza co nastpuje.
Zwracam si do Pani Premier z prob o poparcie inicjatywy Publiczny Rejestr Umw i
przekonanie ministrw do niej. Inicjatywa ta ma na celu zachcenie administracji publicznej do
upublicznienia rejestru umw, aby kady mia dostp do aktualnej, wiarygodnej i rzetelnej
informacji o wydatkach ze rodkw publicznych bez zbdnych formalnoci.
Wnosz rwnie skarg na dziaalno ministrw w zwizku z niepenym rozpoznaniem mojej
petycji z dnia 3 maja 2015 roku o publikacj rejestrw umw i nie uwzgldnienie wszystkich
okolicznoci przemawiajcych za tak publikacj.

Pismem z dnia 3 maja 2015 roku zaadresowanym do czonkw Rady Ministrw zwrciem si o
rozbudowanie Biuletynw Informacji Publicznej poprzez zamieszczenie w nich rejestrw umw.
W odpowiedzi na skierowan petycj pismem z dnia 27 maja 2015 roku ocenia Pani, e
zgoszony wniosek jest bardzo interesujcy i wpisuje si w rosnce zapotrzebowanie na zwikszanie
jawnoci dziaa organw administracji publicznej (...) oraz e w zwizku z przesaniem wniosku
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ktre jest waciwe do opracowania ewentualnych
zmian w obowizujcych przepisach, odstpuje od przekazania jego do tego resortu.
Przede wszystkim pragn podziekowa za udzielon odpowied. Umacnia ona przekonanie, e
obecnie Rzd RP krok po kroku buduje sprawne pastwo. Ten wysiek opiera si m.in. na subie i
solidarnoci. Pastwo suy obywatelowi, a nie obywatel pastwu.
Przyaczajc si do kierunku dotychczasowych dziaa Rzdu chciabym przekona, aby jednak
podj dziaania, aby kady mia dostp do informacji o wydatkach ze rodkw publicznych.
Najlepiej, aby bya ona uzupeniana na bieco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Ju Max
Weber wspomina o zachowaniach uatwiajcych budowanie zaufania. Wrd nich wymienia:
uczciwo, rzetelno i dotrzymywanie zobowiza. Jawno jest ich nieodzown czci. A samo

zaufanie spoeczne jest w Polsce zdecydowanie zbyt niskie, cho bardzo potrzebne do dalszego
rozwoju.
Realizacja postulatw zawartych w petycji stanowi bdzie rwnie realizacj dziaania w
ktrym wadze dziaaj w sposb racjonalny i moliwie efektywny, bo upublicznienie takich
rejestrw w Biuletynie Informacji Publicznej zwolni z obowizku kadorazowego udostpniania
takich informacji na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej.
Taka informacja atwo dostpna dla obywateli, ktrzy bd mogli z ni zapozna bez skadania
pisemnego wniosku, stanowi bdzie realizacj progamu dla modych. Jawno zwiksza
bowiem rwno dostpu do pracy, moliwoci wykonywania zlece czy usug. Zwiksza take
konkurencj dajc moliwo zoenia innej oferty, co moe spowodowa oczywiste oszczdnoci.
Postulaty niniejszej petycji znajduj ogromne poparcie spoeczne, przez co powinny sta si
priorytetem dla Rzdu. Na platformie utworzonej przez Platform Obywatelsk
pytamyobywateli.pl zosta zgoszony zbieny pomys Rejestry wydatkw na stronach
internetowych urzdw1. Zyska on przebojem w cigu jednego dnia najwiksze poparcie z
dotychczas zgoszobych w kategorii Program dla modych. Obecnie jest to dodatkowo
najpopularniejszy w swojej kategorii pomys.

Odnoszc si do zawartej w stanowisku Pani Premier uwagi co do ewentualnej koniecznoci


opracowania zmian prawnych, pragn wskaza, e s one zbyteczne. Minister Administracji i
Cyfryzacji w odpowiedzi na moj petycje 2 wskaza wyranie: () pomimo braku ustawowego
obowizku zamieszczania wykazu zawartych umw w Biuletynie Informacji Publicznej podmiot
zobowizany moe ww. informacje zamieci w BIP.
Jednoczenie w wietle obowizujcego prawa taka publikacja jest wskazana. Mimo, i
ustawodawca w art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej nie
wskaza, e czci obowizkow BIP jest rejestr umw to jednak zwrci naley uwag na art. 8
ust. 3 zdanie drugie: Podmioty, o ktrych mowa w zdaniu pierwszym, mog udostpnia w
Biuletynie Informacji Publicznej rwnie inne informacje publiczne. Nadto w Rozporzdzeniu
Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18
stycznia 2007 r. w 11 ust. 5 lit. b wskaza, i w Biuletynie Informacji Publicznej mog by
udostpnianie inne informacje publiczne, o ktrych mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w
szczeglnoci takich, ktrych publikacja ley w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby
obywateli i ich wsplnot, wspiera rozwj spoeczestwa obywatelskiego lub przyczynia si do
polepszenia dziaalnoci podmiotu udostpniajcego informacje. Do takich informacji naley
zaliczy informacje zwizane z wydatkami ministerstw.
Dopuszczalno takich dziaa potwierdza rwnie godna pochway deklaracja Ministra
rodowiska3: Ministerstwo rodowiska pozytywnie odnosi si do sugestii stworzenia rejestru
zawartych umw cywilnoprawnych (w tym o dzieo i zlece z osobami fizycznymi) i zamieszczenia
1
2
3

Pomys Rejestr wydatkw na stronach internetowych urzdw z dnia 24 lipca 2015 roku,
https://www.pytamyobywateli.pl/pomysl/rozbudowanie-stron-internetowych-urzedow-poprzez-zamieszczenie-wnim-rejestrow-wydatkow
Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2015 roku znak DKSiW-WSWiA.051.31.2015d
Pismo Ministra rodowiska z dnia 28 maja 2015 roku - znak DOwui-051-1/20321/15/JM

go na BIP. Rejestr taki z pewnoci poprawi transparentno dziaa administracji publicznej i


bdzie duym uatwieniem dla obywateli poszukujcych informacji, jak i dla samej administracji,
ktra w coraz wikszym stopniu jest obciona wnioskami o udostpnianie tego rodzaju informacji
publicznych. W zwizku z powyszym podjte zostan dziaania w celu utworzenia rejestru umw i
procedury zapewniajcej jego biec aktualizacje. Dowodzi ona, e wniosek zosta rozpatrzony w
sposb skrupulatny z uwzgldnieniem wszystkich okolicznoci sprawy.
Wtpliwoci nie ma te ponad 150 jednostek samorzadu terytorialnego, ktre takie dane ju dzi
publikuj. Naley do nich ju np. najwiksze miasta Polski Warszawa, Gdask, Szczecin,
Katowice, Krakw, Lublin.
Z powyszych wzgldw wnosz o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku. Jest on racjonalny,
ogromnie oczekiwany spoecznie i zasuguje na niezwoczne pozytywne uwzgldnienie.

Jednoczenie pragn wskaza, e nie w kadym przypadku moja petycja zostaa rozpatrzona z
naleyt uwag przez ministrw. W przypadku niektrych z nich konieczne jest skorzystanie przez
Pani Premier z przysugujcych uprawnie stosownie do art. 257 Kodeksu postpowania
administracyjnego (k.p.a.) w zw. z art. 229 pkt. 8 k.p.a. celem ochrony interesu publicznego.

Przede wszystkim pragn dziaajc na podstawie art. 246 2 k.p.a. zgosi bezczynno
ministrw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Skarbu Pastwa, Ministra Sprawiedliwoci oraz Sportu i Turystyki polegajca
na nierozpatrzeniu mojego wniosku z dnia 3 maja 2015 roku.
Moja petycja zostaa dostarczona do wymienionych Ministrw najpniej w dniu 11 maja 2015
roku. Zgodnie z art. 237 1 k.p.a. w zw. z art. 244 1 organ waciwy do zaatwienia wniosku
powinien zaatwi go bez zbdnej zwoki, nie pniej jednak ni w cigu miesica. Termin na
zaatwienie wniosku upywa w dniu 11 czerwca 2015 roku. Tymczasem wymienieni ministrowie
nie udzielili adnej odpowiedzi.

Na podstawie art. 246 1 k.p.a wnosz skarg na sposb rozpatrzenia wnioskw przez
Ministrw Infrastruktury i Rozwoju, Pracy i Polityki Spoecznej, Gospodarki, Edukacji
Narodowej, Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Finansw, Zdrowia,
Administracji i Cyfryzacji oraz Spraw Wewntrznych.
Tymczasem moja petycja z dnia 3 maja 2015 roku nie zostaa rozpoznana przez wymienionych
ministrw w sposb peny, z rozwaeniem wszystkich okolicznoci przemawiajcych za tak
publikacj.
Przykadowo Minister Obrony Narodowej poinformowa mnie tylko, e publikuje na swoich
stronach rejestr zamwie publicznych, co jednak w adnym zakresie nie stanowi realizacji
postulatw mojej petycji. Zwaszcza e rejestr zamwie publicznych zosta opublikowany przez
MON na skutek realizacji mojego wniosku z dnia 15 grudnia 2013 roku.
Prosz o zwrcenie - podczas postpowania - uwagi na to, e Minister Infrastruktury i Rozwoju

oraz Spraw Wewntrznych zawiadomili mnie, e rozpatrzenie wniosku nie zostanie zaatwione w
terminie, jednak nie wskazali dodatkowego terminu na zaatwienie wniosku. Brzmienie art. 45
k.p.a. jest jednoznaczne: W razie niemonoci zaatwienia wniosku w terminie okrelonym w art.
244 waciwy organ obowizany jest w tym terminie zawiadomi wnioskodawc o czynnociach
podjtych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie zaatwienia wniosku.
Natomiast w przypadku Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki, Edukacji Narodowej,
Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Finansw prosz o zwrcenie uwagi na
prawidow form zawiadomienia o sposobie zaatwienia wniosku. Forma powinna pogbia
zaufanie obywateli.
Na podstawie art. 238 1 k.p.a. w zw. z art. 247 k.p.a. zawiadomienie o odmownym
zaatwieniu wniosku powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.
Forma zawiadomienia skierowana przez ww. ministrw nie spenia wymogw prawa, poniewa
uniemoliwia poznanie przesanek, ktrymi kierowa si organ wadzy odmawiajc realizacji
oczekiwanego spoecznie postulatu. Takie dziaanie organu podwaa rwnie moliwo
merytorycznej - instancyjnej polemiki, co w sposb negatywny wpywa na relacje pastwoobywatel sprowadzajc je do relacji wadca-petent. Takie zjawisko jest w demokratycznym
pastwie prawa wysoce naganne.
Majc na wzgldzie powysze prosz o podjcie dziaa majcych na celu przekonanie
ministrw o potrzebie realizacji tego pomysu, a take do usunicia stwierdzonych
nieprawidowoci i podjcia wszelkich niezbdnych dziaa, aby rejestry umw zostay zostay
opublikowane, a do podobnych nieprawidowociom nie dochodzio w przyszoci.

Wierz, e jest jedynie kwesti czasu, by informacja o niemal kadym wydatku ze rodkw
publicznych rejestrowanym przecie ju w bazach danych rnego rodzaju, choby ksigowych
staa si powszechnie dostpna bez przeszkd. Bez przeszkd oznacza bez dodatkowych
formalnoci po prostu uzupeniana na bieco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co wicej
udostpniana tak, aby mona j byo atwo zestawi i porwna z innymi informacjami, zatem
moliwa do odczytu maszynowego np. w formie arkusza kalkulacyjnego.
Uwaam, e Rada Ministrw powinna stanowi w tej dziedzinie wzr dla caej administracji
publicznej.
czc wyrazy szacunku,
Karol Bregua