You are on page 1of 25

Warszawa, dnia 1(/lipca 2015 r.

KPRM

lAAA014243
llllllllllllll llllllllllllllll l\1
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ADMINISTRACJII CYFRYZACJI

KA NC ELARIA PREZESA RADY M INISTROW


Departament Rady Mi nistrow
RM-10-80-15
20-07-2015
CZLON KO W IE RADY M IN ISTROW
Przed\"lawiam dok ument rzqdowy z?,loszony przez
Ministra Adminis tracji i Cyfryza cji
- do row atrze11ia
(-) Sekreta rz Rady Mi ni strow

Materi afy do rozpatrze nia na


posiedzeniu Rady M inistrOw
w dniu 4 siernnia 2015 r.

Szanowny Panie Sekretarzu,

W zwiqzku z przyj~ciem w dn iu 16 lipca 201 5 r. przez Staty Komitet Rady Ministr6w


projektu zatozen projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (ZC37}, zwracam
przez

Rad~

si~

z uprzejmq pros bq o jego skierowanie do rozpatrzenia

Ministr6w na posiedzeniu w dni u 211 ipca 2015 r.

W zatqczeniu przekazuj~ takze test regula cyjn y oraz raport z konsultacji publicznych .
Celami projektu zatozen sq imp lementacj a dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/37 /UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zm ieni ajqcej dyrektyw~ 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz . Urz. UE L 175/1},
i jednoczesnie nowy spos6b wdrozenia zmi enian ej dyrektywy w polskim porzqdku prawnym,
kt6ry zapewni, ze rozwiqzania dotycz qce po nownego wykorzystywania b~dq bardziej
przejrzyste i tatwiejsze w stosowaniu . Pols ka zo bowiqzana jest wdrozyc przepisy ustawowe
niezb~dne

do wykonania powyzszej dyrekt ywy do dnia 18 lipca 2015 r.

Przedmiot projektowanej regulacj i j est zgod ny z prawem Unii Europejskiej .


Projektowana

regulacja

nie

zawiera

przepis6w

technicznych

rozumieniu

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dn ia 23 grudni a 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania


krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz . U. Nr 239, poz . 2039 oraz
z 2004 r. Nr 65, paz. 597} i nie podlega not yfikacj i Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie

b~dzi e

wym agata notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post~p ow aniu w sprawach dotyczqcych pomocy


publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, paz. 404, z p6in. zm .}, ani przedtozenia instytucjom
i organom Unii Europejskiej oraz Europejskie mu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania
opinii, dokonania konsultacji lub uzgodn ienia.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie
licznej na stronie podm iotowej MAC oraz w Biuletynie lnformacji

Publicznej

na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w zakadce "Rzdowy

proces legislacyjny"- zgosze zainteresowania pracami w trybie ustawy nie przedstawiono .


Wersja elektroniczna projektu jest zgodna z wersj przekazan w postaci papierowej .

Zaczniki :

l.
2.
3.
4.

Projekt zaoe ,
Test regulacyjny i zacznik do testu regulacyjnego,
Raport z kon.sultacji publicznych (w tym z uzgodnie midzyresortowych i opiniowaniaL
Ustalenia Komitetu do Spraw Europejskich .

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


ul. Krlewska 27, 00-060 Warszawa

PROJEKT ZAOE PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM


WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PURLICZNEGO
Projekt z dnia 6 marca 2015 r.

l.

Cel uchwalenia projektowanej ustawy

Celami projektu ustawy s implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady


2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniajc dyrektyw 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 17511 ),
a jednoczenie nowy sposb wdroenia zmienianej dyrektywy w polskim porzdku
prawnym, ktry zapewni, e rozwizania dotyczce ponownego wykorzystywania bd
bardziej przejrzyste i atwiejsze w stosowaniu.
Przyjta

w 2013 r. dyrektywa stanowi wykonanie celw, o ktrych mowa w Komunikacie


(2011) 882 Otwarte dane - sia napdowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz
przejrzystego zarzdzania. Dokument ten jest jednym z trzech opublikowanych przez
Komisj Europejsk w ramach pakietu Open Data Package, ktry zakada lepsze
wykorzystanie potencjau informacji sektora publicznego dla wzrostu konkurencyjnoci
i innowacyjnoci gospodarki europejskiej .
Podstawow

zmian

dyrektywy 2003/98/WE jest rozszerzenie zakresu podmiotowego


rwnie na biblioteki, muzea i archiwa. Treci bdce w posiadaniu tych podmiotw
na gruncie dyrektywy 2003/98/WE podlegay wyczeniu z ponownego wykorzystywania.
W dokumencie " The Cultural Institutions in the Commisson propasa to amend Directive
2003/98/EC on re-use of public sector information " przedstawiono opini, i rozszerzenie
zakresu dyrektywy odzwierciedla jedynie stan rzeczywisty, gdy wiele instytucji ju obecnie
udostpnia
treci
do ponownego wykorzystywania do celw komercyjnych
i niekomercyjnych. Podkrelenia wymaga, e ponowne wykorzystywanie powinno odbywa
si z penym poszanowaniem praw wasnoci intelektualnej. Zaoenie to stanowi podstaw
niniejszego projektu - informacje sektora publicznego bdce przedmiotem praw wasnoci
intelektualnej osb trzecich s wyczone z ponownego wykorzystywania.
Kolejn kluczow zmian dyrektywy jest wprowadzenie oglnej zasady, zgodnie z ktr
wszystkie dokumenty udostpniane przez organy sektora publicznego mog by ponownie
wykorzystane do dowolnych celw: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba e s one
zabezpieczone prawami wasnoci intelektualnej osb trzecich. Naley podkreli, i zasada
ta ju obecnie funkcjonuje w ustawie z 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 - dalej "udip"). Zostaa ona wprowadzona nowelizacj udip
z 16 wrzenia 2011 r. 1, ktra stanowia implementacj dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego. Dyrektywa 2003/98/WE nie wprowadzaa takiego prawa.

Informacja sektora publicznego jest wanym materiaem wyjciowym dla produktw i usug
zwizanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Podmioty
publiczne wytwarzaj, gromadz lub przechowuj ogromn ilo informacji i treci ,
Ustawa z dnia 16 wrzenia 20 I r. o zmianie ustawy o dostpie do informacji publicznej oraz niektrych
innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 473).
1

poczynajc

od danych statystycznych, gospodarczych lub rodowiskowych, poprzez materiay


archiwalne, po zdigitalizowane ksigozbiory lub kolekcje dzie sztuki. Wraz z rewolucj
cyfrow istotnie wzrosa warto tego rda dla innowacyjnych produktw lub usug
wykorzystujcych takie zasoby.
Zwraca si take uwag , e oprcz napdzania innowacji i kreatywnoci , ktre stymuluj
wzrost gospodarczy, moliwo ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia rwnie
pozycj obywateli, wzmacniajc tym samym demokracj uczestniczc i promujc
przejrzyst, odpowiedzialn i wydajniejsz administracj.
Aby zrealizowa cele, o ktrych mowa powyej , proponuje si przyj c ie nowej koncepcji
wykonania dyrektywy. Zakada ona wyodrbnienie przepisw o ponownym wykorzystywaniu
z udip zawartych w rozdziale 2a i uregulowanie ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego w projektowanej ustawie, ktrej proponuje si nada tytu o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Projektowana ustawa uchyli zatem
przepisy o ponownym wykorzystywaniu z udip oraz wprowadzi przepisy kolizyjne
okrelajce relacje miedzy tymi ustawami .
Okrelenie

zasad ponownego wykorzystywania w

odrbnej

regulacji jest uzasadnione z wielu

powodw.
Po pierwsze, pozwoli w sposb precyzyjniejszy i bardziej zrozumiay dla adresatw norm
prawnych rozrni instytucje " dostpu do informacji" oraz "ponownego wykorzystywania".
Odrbna regulacja ustawowa okrelajca ponowne wykorzystywanie jest czscleJ
stosowanym zabiegiem legislacyjnym w pastwach Unii Europejskiej ; jak wskazuje Komisja
Europejska2, 15 z 27 krajw europejskich 3 wybrao drog uchwalenia osobnych, specjalnych
aktw dotyczcych ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(np. Hiszpania, iemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Wochy).
Szczeglnie istotne jest rozrnienie pomi dzy realizacj prawa dostpu do informacji sektora
publicznego (access to public sector information) , a dalsz eksploatacj informacji
pozyskanych w ten sposb (re-use of public sector information). Dostp do informacji
publicznej stanowi implementacj wyraonej w art. 61 Konstytucji zasady jawnoci. Prawo
do informacji jest uwaane za jedno z podstawowych praw czowieka. Natomiast
w odniesieniu do ponownego wykorzystania podkrela si jego gospodarczy i spoeczny
charakter. Prawodawca UE podkrela znaczenie ponownego wykorzystywania informacji dla
przyczynienia si do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ale take dla
transparentnoci funkcjonowania administracji publicznej.
Komisja Europejska w ocenie skutkw wniosku zmiany dyrektywy 2003/98/WE wskazuje,
i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oznacza wszelkie twrcze
wykorzystywanie danych, np . poprzez zwikszenie wartoci danych, czenie danych
z rnych rde w celu wytworzenia podanego rezultatu i rozwijanie aplikacji, zarwno
w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Instytucja ponownego wykorzystywania
koncentruje si na wykorzystywaniu gospodarczej wartoci informacji sektora publicznego,
gdzie suy ona jako materia surowy dla rozwoju nowych produktw i usug. Podczas gdy
podmioty publiczne s twrcami i dostawcami oryginalnego materiau , sektor prywatny
odgrywa istotn rol jako uczestnik i porednik procesu przetwarzania informacji pomidzy
2
3

http ://ec .europa.eu/information_ society/policy/psi/rules/ms/ index_ en.htm


Bez uwzgldnienia Chorwacji

rdem informacji (podmiot publiczny) a kocowym uytkownikiem 4 . Nie bez znaczenia jest
rwnie fakt, e implementowana dyrektywa zostaa przyjta na podstawie art. 114 TFUE (95
TWE) z uwagi na to, i jej przedmiotem jest swobodny przepyw usug i waciwe
funkcjonowanie rynku wewntrznego. Celem ustanowionych przez dyrektyw ram prawnych
jest zapewnienie warunkw, ktre maksymalnie zwiksz potencjalne korzyci z ponownego
wykorzystywania zasobw danych publicznych w Europie. Zarwno podstawa prawna, jak i
cele, o ktrych mowa w preambule do dyrektywy, akcentuj gospodarczy charakter regulacji.

Stosownie do art. l ust. 3 dyrektywy 2003/98/WE zmienionego dyrektyw 2013/37/UE


jej przepisy " opieraj si na systemach dostpu obowizujcych w pastwach czonkowskich
i pozostaj bez uszczerbku dla tych systemw." Odzwierciedleniem tego jest wprowadzona
w udip regua, ktra rozstrzyga o relacji midzy, z jednej strony konstytucyjnymi
gwarancjami "prawa do informacji" (art. 61 Konstytucji RP) oraz "wolnoci wypowiedzi"
(art. 54 Konstytucji RP), z drugiej za zasadami ponownego wykorzystywania, a take
rozrozmenie
instytucji
ponownego
wykorzystywania
informacji
publicznej
od jej rozpowszechniania. Kwestie zarwno dostpu do informacji, jak i ponownego
wykorzystywania uregulowane w jednym akcie normatywnym oraz oparte na tych samych
pojciach, pomimo zawartej w art. 2a ust. 2 udip normy, nie wyeliminoway wtpliwoci
w tym wzgldzie , ktre pojawiy si na etapie wprowadzania instytucji ponownego
wykorzystywania informacji publicznej w udip. Istotne jest zatem wyrane podkrelenie ,
e ponowne wykorzystywanie nie narusza prawa do informacji publicznej oraz wolnoci jej
rozpowszechniania. Jednoczenie w celu uniknicia kwestii kolizyjnoprawnych w ustawie
naley zawrze bardziej szczegow norm kolizyjn stanowic, e dostp do informacji
publicznej jest realizowany na zasadach okrelonych udip.
Po drugie, za przyjciem odrbnej ustawy przemawiaj w szczeglnoci znaczce rnice
w zakresie podmiotowym wspomnianej dyrektywy oraz udip, jak rwnie wtpliwoci
co do uycia pojcia " informacja publiczna" dookrelania przedmiotu ponownego
wykorzystywania. W chwili obecnej w udip dostp do informacji publicznej reguluje rozdzia
l , a ponowne wykorzystywanie teje informacji - rozdzia 2a. Zatem obie instytucje oparte
zostay na pojciu informacji publicznej.
Dostp

do informacji publicznej obejmuje swoim zakresem podmioty wykonujce zadania


publiczne bdce w posiadaniu informacji publicznych (art. 4 udip) . W przykadowym ich
wyliczeniu znajduj si m.in. organy samorzdw gospodarczych i zawodowych
(art. 4 ust. l pkt 2 udip). Do stosowania ustawy s take zobowizane partie polityczne,
a take organizacje zwizkowe i pracodawcw (reprezentatywne w rozumieniu ustawy
o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach
dialogu spoecznego) . Tak szerokie ustalenie zakresu udip jest zasadne, poniewa celem
ustawy pozostaje zapewnienie jak najwikszej transparentnoci i jawnoci ycia publicznego.
Tymczasem ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w lad za dyrektyw
2003/98/WE, wyznacza rny zakres swojego stosowania w porwnaniu do dostpu
do informacji publicznej. Dyrektywa 2003/98/WE opiera swj zakres podmiotowy
o dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG, 93/37/EWG w sprawie zamwie publicznych oraz
dyrektywy 98/4/WE. W polskim prawodawstwie katalog podmiotw prawa publicznego
-wzorowany na definicji zawartej w przepisach unijnych - znajduje si wart. 3 ust. l pkt 3
4

IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC
on the re-u s e o f public sector information SEC(20 li) 1552 fina , s. l O.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z pn . zm.). Wobec powyszego obecne przepisy udip, w rozdziale l udip i rozdziale 2a udip
wyznaczaj
swoje wasne zakresy podmiotowe, tj. otwarty katalog podmiotw
zobowizanych do udostpniania informacji publicznej (art. 4 udip) oraz zamknity katalog
podmiotw zobowizanychdo udostpniania informacji publicznej w celu jej ponownego
wykorzystywania (art. 23a ust. 2 udip). Szeroka kategoria podmiotw objta zostaa
regulacjami w obydwu przepisach.
Po trzecie, uregulowanie ponownego wykorzystywania w projektowanej ustawie uzasadnione
jest poszerzeniem zakresu podmiotowego dyrektywy 2003/98/WE o biblioteki, archiwa
i muzea. Zasoby bdce w posiadaniu tych instytucji, mieszczce si w pojciu dokumentu,
o ktrym mowa w dyrektywie, wykraczaj poza zakres pojcia informacja publiczna.
Naczelny Sd Administracyjny w swoim orzecznictwie przyj szerokie pojcie informacji
publicznej i sprawy publicznej. Stwierdzi bowiem, e moe by ona wyodrbniana zarwno
na podstawie kryterium podmiotowego, jak i przedmiotowego. Uzna w zwizku z tym,
e informacj publiczn jest kada wiadomo wytworzona przez szeroko rozumiane wadze
publiczne oraz osoby penice funkcje publiczne, a take inne podmioty, ktre t wadz
realizuj bd gospodaruj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa w zakresie
swych kompetencji. Taki charakter bdzie miaa rwnie wiadomo niewytworzona przez
podmioty publiczne, lecz odnoszca si do tych podmiotw. Std informacj publiczn jest
kada wiadomo wytworzona lub odnoszca si do wadz publicznych, a take wytworzona
lub odnoszca si do innych podmiotw wykonujcych funkcje publiczne w zakresie
wykonywania przez nie zada wadzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym
lub majtkiem Skarbu Pastwa (wyroki Naczelnego Sdu Administracyjnego:
z dnia 3 O padziernika 2002 r. sygn. akt II SA 181102, II SA 19 5 6/02 i II SA 203 6-203 7/02,
niepubl.; z dnia 16 czerwca 2009 r. , sygn. akt I OSK 89/09 5; z dnia 7 grudnia 2010 r.; sygn.
akt I OSK 1774110, z dnia 3 kwietnia 2014 r. , sygn . akt. I OSK 2828/ 13 , z dnia 25 kwietnia
2014 r. , sygn. akt. I OSK 2499113 , z dnia 15 maja 2014 r. , sygn. akt. I OSK 2666113).
Projektowane pojcie informacji sektora publicznego naley odnie do dokumentu
w rozumieniu art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/WE, ktry stanowi przedmiot ponownego
wykorzystywania. Prawodawca Unii Europejskiej poszerzajc zakres podmiotw
zobowizanych , jednoczenie rozszerzy zakres przedmiotowy katalogu dokumentw
udostpnianych w celu ponownego wykorzystania, tj. bdcych w posiadaniu bibliotek
(w tym naukowych), muzew i archiww. Biorc pod uwag przedstawion wyej szerok
interpretacj informacji publicznej , nie mona jednak uzna , i dokumenty - w rozumieniu
art. 2 dyrektywy 2003/98/WE - bdce w posiadaniu tych podmiotw, takie jak m.in.
materiay biblioteczne 6 , materiay archiwalne 7 oraz muzealia 8 stanowi informacj publiczn.
5 Przywoane

w dokumencie orzeczenia s dostpne na stronie internetowej Centralna Baza Orzecze Sdw


Administracyjnych, http ://orzeczenia.nsa.gov .pVdoc/9F2184D l 16.
6
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 , z pn . zm .)
materiaami bibliotecznymi s w szczeglnoci dokumenty zawierajce utrwalony wyraz myli ludzkiej ,
przeznaczone do rozpowszechniania, niezalenie od nonika fizycznego i sposobu zapisu treci , a zwaszcza:
dokumenty graficzne (pimiennicze , kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dwikowe , wizualne,
audiowizualne i elektroniczne.
7

Zgodnie z art . l ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011
r. Nr 123 , poz. 698 z pn. zm ., dalej : unza)Materiaami archiwalnymi wchodzcymi do narodowego zasobu
archiwalnego, zwanymi dalej " materiaami archiwalnymi", s wszelkiego rodzaju akta i dokumenty,
korespondencja, dokumentacja finansowa , techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i
mikrofilmy, nagrania dwikowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisw ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujc ych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.

cz

tych zasobw wykracza poza pojcie informacji publicznej. Naley


statusu informacji publicznej nie posiadaj co do zasady materiay biblioteczne
oraz muzealia. Za informacj publiczn mog natomiast zosta uznane niektre materiay
archiwalne, o ile "dotycz spraw publicznych". Istotne w tym wzgldzie ma art. 3 ust. 2 udip,
zgodnie z ktrym prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwocznego
uzyskania informacji publicznej zawierajcej aktualn wiedz o sprawach publicznych.
Naley zauway, i wikszo zasobw bdcych w posiadaniu bibliotek, archiww
i muzew tej cechy aktualnoci nie posiada.
Zasadnicza

wskaza, e

Zasoby te natomiast mieszcz si w pojciu dokumentu (art. 2 pkt. 3 dyrektywy


2003/98/WE), ktre opiera si na kryterium treciowym ("dokument oznacza jakkolwiek
tre niezalenie od zastosowanego nonika").
Projektowane zaoenia poza wspomnianym rozszerzeniem zakresu podmiotowego i
przedmiotowego ponownego wykorzystywania, proponuj nowe rozwizania bdce
konsekwencj objcia ponownym wykorzystywanie zasobw muzew, bibliotek i archiww,
jak zmiana wniosku, systematyka wycze stosowania ustawy i warunkw ponownego
wykorzystywania, termin na rozpatrzenie wniosku. Proponuje si take wprowadzenie
moliwoci zoenia jednego wniosku o cykliczne udostpnienie informacji sektora
publicznego, ktra podlega czstej aktualizacji .
Pokrelenia

wymaga, e projektowane przepisy nie wpywaj na realizacj prawa dostpu do


informacji, wynikajcego z ustawy o dostpie do informacji publicznej i innych ustaw, o
ktrych mowa wart. l ust. l ustawy.
II.

Zakres przewidywanej
uregulowania

regulacji

zasadnicze

kwestie

wymagajce

l. Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy

Projektowana ustawa okrela bdzie ramy prawne dla ponownego wykorzystywania


informacji sektora publicznego bdcych w posiadaniu podmiotw zobowizanych.
Przez ponowne wykorzystywanie naley rozumie wykorzystywanie przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej informacji
sektora publicznego bdcych w posiadaniu podmiotw zobowizanych w celach
komercyjnych lub niekomercyjnych, innych ni pierwotny publiczny cel dla ktrych zostay
wytworzone.
W rozumieniu projektowanej ustawy informacja sektora publicznego oznacza jakkolwiek
tre lub jej cz niezalenie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej , elektronicznej ,
poz. 1114) oraz inna dokumentacja, bez wzgldu na sposb jej wytworzenia, majca znaczenie jako rdo
informacji o wartoci historycznej o dziaalnoci Pastwa Polskiego, jego poszczeglnych organw i innych
pastwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi pastwami , o rozwoju ycia
spoecznego i gospodarczego, o dziaalnoci organizacji o charakterze politycznym, spoecznym i
gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a take o
dziaalnoci jednostek samorzdu terytorialnego i innych samorzdowych jednostek organizacyjnych - powstaa
w przeszoci i powstajca wspczenie.
8 Wizerunki muzealiw, zgodnie z art. 25a ust. l ustawy o muzeach mog by utrwalone i przechowywane
na informatycznych nonikach danych w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

dwikowej,

wizualnej lub audiowizualnej) bdca w posiadaniu podmiotu zobowizanego.


Definicja informacji sektora publicznego stanowi zatem odzwierciedlenie definicji
dokumentu, o ktrej mowa w art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/UE i jest szersza ni pojcie
informacji publicznej , o ktrej mowa wart. l udip.
Tym samym w zakresie "informacji sektora publicznego" zawiera si informacja publiczna
oraz inne treci bdce w posiadaniu podmiotw zobowizanych, ktre wykraczaj poza
zakres pojcia informacji publicznej.
Przykadowo informacjami sektora publicznego, ktre s w posiadaniu muzew, s wizerunki
muzealiw w myl art. 25a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 987) oraz powizane z nimi treci powstae w wyniku realizacji celw, o ktrych mowa
w art. l tej ustawy), takie jak: dokumentacja wizualna muzealiw (fotografie, skany) bdca
ich odwzorowaniem speniajcym funkcje wycznie rejestracyjne; informacje
identyfikacyjne muzealiw zawarte w inwentarzach i kartach ewidencyjnych sporzdzanych
zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa arodowego z dnia 30 sierpnia
2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytkw w muzeach (Dz.U.
Nr 202, poz. 2073), opisy muzealiw i ich kolekcji sporzdzane na potrzeby wystaw staych i
czasowych oraz informacje i komunikaty prasowe dotyczce muzealiw i ich kolekcje,
informacje o wartociach i treciach muzealiw, informacje dotyczce wystaw staych i
czasowych, zaj , wydarze i programw edukacyjnych oraz dziaalnoci wydawniczej i
poszczeglnych publikacji muzeum, w tym informacje dotyczce planowania, realizacji i
treci wystaw staych i czasowych, zaj , wydarze i programw edukacyjnych oraz
publikacji, informacje zawarte w spisach i ewidencjach na temat muzealiw.
W odniesieniu do archiww informacjami sektora publicznego s w szczeglnoci
reprodukcje materiaw archiwalnych w rozumieniu art. l ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123 , poz. 698, z pn.
zm.), a take tre tych materiaw .
Natomiast informacjami sektora publicznego, ktre s w posiadaniu bibliotek, s w
szczeglnoci reprodukcje materiaw bibliotecznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pn. zm.) oraz inne treci
suce realizacji zada bibliotek, o ktrych mowa wart. 4 tej ustawy, takie jak elektroniczne
katalogi bibliotek, zawierajce informacje o zasobach poszczeglnych bibliotek oraz kartoteki
hase wzorcowych, publikacje elektroniczne zasobw bdcych w domenie publicznej , a
take bibliograficzne bazy danych.

W projektowanej ustawie - wzorem art. 2a ust. l udip - sformuowana zostanie zasada,


i kademu przysuguje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego. Takie rozwizanie byo konsekwencj naoenia obowizku na podmioty
zobowizane do przekazywania informacji do ponownego wykorzystywania.
Korelatem powszechnego prawa do ponownego wykorzystywania jest wspomniany
obowizek podmiotw zobowizanych.
Jak stwierdzono powyej , przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego nie okrelaj wasnych zasad dostpu do informacji . W celu wyeliminowania
jakichkolwiek wtpliwoci w projektowanej ustawie zostanie utrzymana zasada - wyraona
obecnie w art. 2a udip - potwierdzajca, e ponowne wykorzystywanie nie narusza prawa
do informacji publicznej oraz wolnoci jej rozpowszechniania oraz innych ustaw
okrelajcych zasady dostpu do informacji. Dostp do informacji publicznej jest realizowany

na zasadach okrelonych w udip i nie oznacza automatycznego prawa do ponownego


wykorzystywania, poza wyjtkami okrelonymi w niniejszej ustawie (pkt 8 lit. a).
Zgodnie z art. l. ust. 3 dyrektywy 2013 /37/UE projektowana ustawa nie narusza przepisw
regulujcych
dostp
do informacji, ktre w rozumieniu projektowanej ustawy
s informacjami sektora publicznego. Oznacza to, i projektowana ustawa nie wycza
stosowania przepisw innych ustaw o krelajcych szczegowe zasady dostpu do informacji
sektora publicznego, w tym opat za udostpnienie informacji.
Ponadto wzorem art. l ust. 4 udip w brzmieniu nadanym dyrektyw 2013/37/UE
wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z ktrym projektowane przepisy pozostaj bez
uszczerbku dla przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

2. Zakres podmiotowy projektowanej ustawy


Katalog podmiotw zobowizanych do udostpniania informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania w projektowanej ustawie bdzie tosamy z obowizujcym
art. 23a ust. 2 udip z t rnic, e nastpi poszerzenie podmiotw zobowizanych
o te, wobec ktrych obecna regulacja nie miaa zastosowania, tj . muzea pastwowe
i samorzdowe , archiwa pastwowe oraz biblioteki publiczne i naukowe.
Podmiotami zobowizanymi do udostpnienia informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie okrelonym projektowan ustaw s :
l) jednostki sektora finansw publicznych w rozumieniu przepisw o finansach
publicznych,
2) inne

ni okrelone

osobowoci

w pkt l

pastwowe

jednostki orgamzacyJne

nieposiadajce

prawnej ,

3) inne ni okrelone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb


o charakterze powszechnym, niemajcych charakteru przemysowego ani handlowego,
jeeli samodzielnie albo wsplnie z podmiotami, o ktrych mowa w pkt l i 2,
bezporednio albo porednio :
a)

finansuj je

b)

posiadaj

w ponad 50% lub

ponad

poow udziaw

albo akcji, lub

c) sprawuj nadzr nad organem zarzdzajcym, lub


d)
lub

maJ

prawo

do

powoywania

ponad

poowy

skadu

organu

nadzorczego

zarzdzajcego ,

4)

3.

zwizki

podmiotw, o ktrych mowa w pkt 2-3.

Wyczenia

i ograniczenia stosowania przepisw ustawy

W projektowanej ustawie naley zmieni - w stosunku do obowizujcych na mocy


art. 23a ust. 3 udip - katalog wycze podmiotowych. Wynika to z przyjtych zmian zakresu
podmiotowego dyrektywy 2003/98/WE, tj . art. l ust. 2 w brzmieniu nadanym dyrektyw

2013/37/UE, polegajcych na
bibliotek oraz muzew.

wczeniu

w zakres ponownego wykorzystywania archiww,

Dyrektywa wprawdzie poszerza zakres podmiotowy, posugujc si sformuowaniem


biblioteka uniwersytecka (art. l ust. 2 lit. e) oraz oglnym pojciem biblioteka (art. l ust. 2 lit.
f). Systematyka wycze sformuowana w dyrektywie wskazuje, e chodzi o biblioteki
naukowe oraz biblioteki publiczne. Natomiast do katalogu podmiotw zobowizanych nie
wchodz biblioteki szkolne i pedagogiczne oraz inne, o ktrych mowa w ustawie o
bibliotekach.
Ponadto, z katalogu wycze podmiotowych w obecnym brzmieniu udip sformuowanych
w art. 23a ust. 3 zostao usunite wyczenie dla archiww pastwowych , o ktrym mowa
w pkt. l przywoanego przepisu.
l) Przepisy projektowanej ustawy nie

bd mia y

a) informacji sektora publicznego

zastosowania do:

bdcych

w posiadaniu:

jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia


1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 , poz. 226, z pn . zm.) oraz
Polskiej Agencji Prasowej S.A. ;

instytucji kultury,

samorzdowych

instytucji kultury oraz innych podmiotw


o ktrej mowa w art. 2 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz. U . z
2012, poz. 406, z pn. zm.) z wyczeniem muzew pastwowych i muzew
samorzdowych , w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 987), bibliotek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pn. zm.) oraz archiww
tworzcych pastwow sie archiwaln w rozumienie art. 22 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

prowadzcych dziaalno kulturaln ,

szk

wyszych ,

bibliotek naukowych, ktrych organizatorami nie

podmiotw objtych systemem owiaty , o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia


7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn.
zm.),

Polskiej Akademii
auk oraz innych jednostek naukowych
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 20 l O r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1620), z wyczeniem bibliotek naukowych w rozumieniu ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pn. zm.);

wyczenie

to nie dotyczy informacji publicznych


Informacji Publicznej tych podmiotw.

s jednostki

sektora publicznego;

podlegajcych udostpnieniu

w Biuletynie

b) przekazywania informacji sektora publicznego midzy podmiotami wykonujcymi


zadania publiczne, w celu realizacji zada okrelonych przepisami prawa (zgodnie
z art. 23a ust. 4 pkt 2 udip) ;

c) informacji sektora publicznego, ktrych udostpnienie zostao uzalenione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie
odrbnych przepisw (zgodnie z art. 23a ust. 4 pkt l udip);
d) informacji sektora publicznego, ktrych wydawanie przez podmioty zobowizane
ley poza zakresem wykonywania ich zada publicznych okrelonych przepisami
prawa (zgodnie z art. l ust. 2 lit. a) w brzmieniu nadanym dyrektyw
2013/37/UE);
e) informacji sektora publicznego powizanych z obiektami bdcymi depozytami
znajdujcymi si w posiadaniu podmiotu zobowizanego, o ile ich waciciele
umowme wyczyli moliwo ich udostpniania w caoci lub w okrelonym
zakresie;
f)

informacji sektora publicznego, do ktrych prawa wasnoci intelektualnej


osobom trzecim (zgodnie z art. l ust. 2 lit. b) w brzmieniu nadanym
dyrektyw 2013 /37/UE w zwizku z motywem 9 tej dyrektywy).

przysuguj

Wyczenie to, o ktrym obecnie mowajest wart. 23g ust. 8 pkt 2 udip moe mie znaczenie
w odniesieniu do czci zasobw bibliotek, archiww i muzew. Podmioty te posiadaj w
swoich zbiorach informacje sektora publicznego (np. bdce utworami), do ktrych prawa
wasnoci intelektualnej mog przysugiwa osobom trzecim. 9
Powysze wyczenie

w zakresie informacji sektora publicznego bdcych w posiadaniu


bibliotek, archiww i muzew doprecyzowuje motyw 9 dyrektywy 2013/37/UE. Zgodnie z
nim, w przypadku gdy pierwotnym wacicielem praw wasnoci intelektualnej , ktrych
przedmiotem jest informacja sektora publicznego bdca w posiadaniu bibliotek, w tym
bibliotek uniwersyteckich, muzew i archiww, bya osoba trzecia, a okres ochrony tych
praw jeszcze nie wygas, dokument taki powinien by uznawany dla celw niniejszej
dyrektywy za dokument, do ktrego prawa wasnoci intelektualnej nale do osoby trzeciej.
Oznacza to, i ponownemu wykorzystywaniu w zakresie informacji sektora publicznego
bdcych w posiadaniu archiww, muzew i bibliotek podlega bd informacje sektora
publicznego, ktre nigdy nie podlegay ochronie prawno-autorskiej lub ktre takiej ochronie
podlegay , ale do ktrych autorskie prawa majtkowe ju wygasy.
2) Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
a) ze wzgldu na ochron informacji niejawnych oraz
ustawowo chronionych;
b) ze

wzgldu

ochron

innych tajemnic

na prywatno osoby fizycznej i tajemnic przedsibiorcy;

c) informacje sektora publicznego, do ktrych


innych ustaw szczeglnych;

dostp

jest ograniczony na podstawie

Ograniczenia, o ktrych mowa w lit. b) i c) - wzorem art. 5 ust. 2 udip - nie dotycz
informacji o osobach penicych funkcje publiczne, majcych zwizek z penieniem tych
Prawa wasnoci intelektualnej obejmuj : utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania
programw radiowych i telewizyjnych, pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne utworw
niepodlegajcych ochronie, bazy danych, wynalazki , wzory uytkowe , wzory przemysowe , znaki towarowe,
oznaczenia geograficzne, topografi e ukadw scalonych, a take nowe odmiany ro lin.

funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji , oraz przypadku, gdy osoba
fizyczna lub przedsibiorca rezygnuj z przysugujcego im prawa.
4. Warunki ponownego wykorzystywania
Projektowana ustawa zachowa podstawow zasad sformuowan w art. 23b ust. l udip,
zgodnie z ktr udostpnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego
wykorzystywaniajest bez ogranicze warunkami i bezpatnie.
Jednoczenie projektowana ustawa wzorem ust. 2 ww. przepisu okrela bdzie katalog
warunkw ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jakie podmiot
zobowizany moe ustanowi, udostpniajc informacj sektora publicznego do ponownego
wykorzystywania. Dotycz one:

l) obowizku poinformowania o
od podmiotu zobowizanego ,
2)

obowizku

3) zakresu

rdle

czaste wytworzenia

pozyskania informacji

informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

odpowiedzialnoci

podmiotu

zobowizanego

za przekazywane informacje,

Ponadto podmiot zobowizany okrela bdzie warunki ponownego wykorzystywania


informacji sektora publicznego speniajcych cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
pn. zm.) lub stanowicych baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z pn. zm.). Dotyczy to
chronionych utworw lub baz danych, do ktrych prawa maj podmioty zobowizane. Wrd
warunkw znajdzie si obowizek informowania przez korzystajcego z informacji sektora
publicznego, ktra jest jednoczenie utworem, o nazwisku i imieniu (lub pseudonimie) autora
dziea- by zapewni przestrzeganie jego praw osobistych.
Biblioteki, archiwa i muzea ze wzgldu na charakter posiadanych zasobw (tj. zbiory o
charakterze martyrologicznym, czci informacji sektora publicznego zawierajce godo,
herby lub barwy narodowe, a take hymn narodowy, reprodukcje polskich orderw,
odznacze lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bd innych oficjalnych
lub powszechnie uywanych odznacze i odznak) bd mie moliwo fakultatywnego
okrelania - innych ni wyej wymienione - warunkw ponownego wykorzystywania.
Warunki te dotyczy mog ograniczenia moliwoci ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego w dziaalnoci komercyjnej (np. do celw promocyjnych lub
reklamowych) lub okrelenia pl eksploatacji.
Ponadto w odniesieniu do bibliotek, archiww i muzew w przypadku informacji sektora
publicznego o nieustalonym statusie objtych roszczeniami prawno -wasnociowymi osb
trzecich, a take informacji sektora publicznego nie bdcych wasnoci podmiotu
zobowizanego , ale znajdujcych si w czasowym depozycie (np. z tytuu wypoyczenia),
powinno by dopuszczalne fakultatywne ograniczenie warunkw ponownego wykorzystania
tylko do dziaalnoci niekomercyjnej. Pozwolioby to zabezpieczy aktualnego waciciela
przed roszczeniami finansowymi z tytuu utraconych korzyci. W przypadku naruszenia przez
korzystajcego warunkw ponownego wykorzystania zastosowanie winny znale przepisy
Kodeksu cywilnego o niewykonaniu lub nienaleytym wykonaniu zobowizania.

lO

Podmiot zobowizany okrelajc warunki ponownego wykorzystywania- zgodnie z art. 8 ust.


l zmienionej dyrektywy 2003/98/WE - nie moe niepotrzebnie ogranicza moliwoci
ponownego wykorzystywania. Warunki te me mog rwnie narusza zasady
niedyskryminacji .

5.

Opaty

Dyrektywa 2013/3 7/UE zmienia cakowicie zasady pobierania opat funkcjonujce


w dyrektywie 2003/98/WE. Dyrektywa 2003/98/WE przewidywaa moliwo pobierania
opat obejmujcych koszty zbierania, produkowania, reprodukowania i rozpowszechniania
wraz z rozsdnym zyskiem. Jednak polski ustawodawca, implementujc dyrektyw do
krajowego porzdku prawnego nowelizacj ud ip z dnia 16 wrzenia 2011 r. , zdecydowa si
na korzystniejsze dla wnioskodawcw ograniczenie opat do tzw. kosztw bezporednich (art.
23c udip), rezygnujc z moliwoci uwzgldniania w opacie tzw. rozsdnego zwrotu z
inwestycji.
Dyrektywa 2013/37/UE wprowadzia za jako podstawow zasad ustalania opat
ograniczonych do tzw. kosztw kracowych poniesionych w zwizku z reprodukowaniem,
udostpnianiem i rozpowszechnianiem dokumentw. Proponuje si jednak utrzymanie
obowizujcego wart. 23c rozwizania, zgodnie z ktrym czna wysoko opaty nie moe
przekroczy sumy kosztw poniesionych bezporednio w celu przygotowania i przekazania
informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okrelony sposb i w
okrelonej formie.
Pobieranie opat ograniczonych do kosztw bezporednich - zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorw
danych i opat za ponowne wykorzystanie dokumentw (Dziennik Urzdowy Unii
Europejskiej C 240/01) 10 nie narusza przewidzianej w dyrektywie zasady tzw. kosztw
kracowych. Zgodnie z wytycznymi KE zasada pobierania opaty w wysokoci kosztw
kracowych najlepiej pasuje do zakresu szerokiej kategorii " dystrybucji danych ", ktre w
kontekcie ponownego wykorzystywania danych mona zdefiniowa jako koszty bezporednio
zwizane z reprodukowaniem dodatkowej kopii dokumentu i udostpnieniem go ponownym
uytkownikom oraz wynikajce z kon iecznoci takiego reprodukowania i udostpnienia.
Ponadto podkrelenia wymaga, e projektowana ustawa, poza wyjtkiem przewidzianym
w lit. c, nie bdzie przewidywaa moliwoci nakadania opat uwzgldniajcych rozsdny
zwrot z inwestycji . Moliwo tak bd miay jedynie muzea w przypadku udostpniania do
ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych innych ni cel
badawczy, naukowy i edukacyjny. W przypadku zatem ponownego wykorzystywania do
celw badawczych, naukowych i edukacyjnych opata bdzie ograniczona do tzw. kosztw
bezporednich . Natomiast biblioteki i archiwa bd mogy pobiera - tak jak inne podmioty
zobowizane- opaty ograniczone do kosztw bezporednich bez wzgldu na cel ponownego
wykorzystywania. Oznacza to, i projektowana ustawa proponuje daleko dalej korzystne
rozwizania dla wnioskodawcw ni przewiduje to dyrektywa 2013/37/UE. Zgodnie bowiem
art. 6 ust. 4 dyrektywy 2003/98/WE w brzmieniu nadanym dyrektyw 2013/37/UE biblioteki,
archiwa i muzea mog pobiera opaty ograniczone do kosztw gromadzenia, produkowania,
reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw wraz z rozsdnym zwrotem z
10

Dalej : wytyczne KE

11

Nakadanie opat

inwestycji.

przejrzystoci , opisan

zawsze musi
w pkt 6 Zaoe .

a) Podstawowa zasada

spenia

wymagania

okrelone

zgodnie z

zasad

nieodpatnoci

Wzorem obecnego brzmienia art. 23b ust. l udip podmiot zobowizany przekazuje informacje
sektora publicznego do ponownego wykorzystywania nieodpatnie.
b)

Opaty

ograniczone do kosztw

bezporednich

Proponuje si wprowadzenie - wzorowanej na art. 23c udip - moliwoci naoenia przez


podmiot zobowizany opaty za udostpnienie informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania na wniosek, jeeli przygotowanie informacji w sposb
wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztw.
Nakadajc

opat , podmiot zobowizany bdzie uwzgldnia koszty przygotowania i


przekazania informacji sektora publicznego w okrelony sposb i w okrelonej formie oraz
inne czynniki, jakie bd brane pod uwag przy nietypowych wnioskach o ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej , ktre mog mie wpyw w szczeglnoci na koszt
lub czas przygotowania i przekazania informacji. czna wysoko opaty nie moe
przekroczy sumy kosztw poniesionych bezporednio w celu przygotowania i przekazania
informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okrelony sposb i w
okrelonej formie.

Podmiot zobowizany na wniosek bdzie zobowizany wskaza sposb obliczenia


w odniesieniu do konkretnego wniosku o ponowne wykorzystywanie.
c) Opaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
w posiadaniu muzew pastwowych i samorzdowych

opat

bdcych

Podmioty te bd mogy pobiera opaty wysze ni te, o ktrych mowa powyej. Opaty te
nie mog przekracza kosztw gromadzenia, produkowania, reprodukowania,
rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw wraz z rozsdnym zwrotem z inwestycji.
W przypadku udostpnienia informacji sektora publicznego w celach niekomercyjnych o
charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym zastosowanie bdzie miaa regua
wyraone w lit. b.
Natomiast zawsze do decyzji podmiotu zobowizanego pozostaje moliwo odstpienia od
powyszej reguy i ustalenia opaty ograniczonej do kosztw bezporednich bez wzgldu na
cel ponownego wykorzystywania. W wytycznych KE wskazuje si , e zwrot z inwestycji
mona rozumie jako warto procentow,
oprcz kwalifikujcych si kosztw,
umoliwiajc pokrycie kosztw kapitau oraz uwzgldnienie rzeczywistej stopu zwrotu
(zysku).
Proponuje si , aby " rozsdny zwrot z inwestycji" nie by wyszy ni 5 punktw
procentowych powyej stop kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego. W
przypadku Polski " rozsdny zwrot z inwestycji" powinien by powizany z majc
zastosowanie podstawow stop Narodowego Banku Polskiego, zatem nie moe by wyszy
ni 5 punktw procentowych powyej stopy referencyjnej NBP.

12

Proponuje si upowazmc mm1stra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa


narodowego do wydania w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw informatyzacji
ro zporzdzenia okrelajcego maksymalne stawki opat moliwych do pobierania przez
muzea za udostpnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania
ograniczone do kosztw gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania,
ochrony i ustalania praw wraz z rozsdnym zwrotem z inwestycji.

6. Zasady oglne

udostpniania

w celu ponownego wykorzystywania

Udostpniajc informacj
zobowizany bdzie

sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmiot


musia uwzgldni ponisze zasady:

a) niedyskryminacji (obecny art. 23d udip)


Zgodnie z ni - tak jak dotychczas- przekazanie informacji sektora publicznego nie powinno
nastpi na warunkach, ktre wyeliminowayby lub ograniczay konkurencj. Do takiego
niekorzystnego zjawiska mogoby d oj w przypadku oferowania przez podmiot zobowizany
zrnicowanych warunkw dla podobnych (porwnywalnych) sytuacji wykorzystywania
informacji. Z tych przyczyn w projektowanej ustawie utrzymany zostanie zakaz stosowania
w umowach z osobami zainteresowanymi niejednolitych warunkw przekazywania
informacji sektora publicznego na cele ponownego wykorzystywania.
b)

niewycznoci

(obecny art. 23e udip)

Utrzymany zostanie generalny zakaz zawierania umw na wyczno. W projektowanej


ustawie zachowane zostanie rozwizanie , zgodnie z ktrym warunki ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego nie mog wprowadza ograniczenia
korzystania z tej informacji przez innych uytkownikw. Zawarcie umowy wycznej jest
dopuszczalne jedynie wyjtkowo , w sytuacji gdy jest to niezbdne do prawidowego
wykonywania zada publicznych. Jednake proponuje si szersze ni obecnie obowizujce
obowizki informacyjne. W tym przypadka umowa, ktra udziela wycznego prawa do
korzystania z tej informacji, a take powody jej zawarcia dla wykonywania zadania
publicznego, jest ogaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej:
BIP) podmiotu wprowadzajcego wyczno. Umowa taka podlega ponadto przegldowi
kadego roku od jej zawarcia. Jeli w wyniku przegldu podmiot stwierdzi jej bezzasadno ,
umowa jest niezwocznie rozwizywana . Wyniki przegldu ogaszane s na stronie
podmiotowej BIP podmiotu zobowizanego.
c)

przejrzystoci

W przypadku warunkowego udostpnienia informacji sektora publicznego na cele


ponownego wykorzystywania, podmioty zobowizane bd miay - tak jak dotychczas obowizek publicznego ogoszenia tych warunkw. Dziki temu podmioty zainteresowane
mog dokona sprawdzenia warunkw jeszcze przed podjciem pozytywnej decyzji
o zawarciu umowy w przedmiocie udostpnienia informacji publicznej . Zasada ta wymaga
podania nie tylko informacji o warunkach ponownego wykorzystywania, ale take informacji
o rodkach przysugujcych osobom zainteresowanym w przypadku odmowy udostpnienia
informacji sektora publicznego na cele ponownego wykorzystywania albo kwestionowania
przez nie zaproponowanych warunkw. Istotne znaczenie bdzie mia take obowizek
podania informacji o dostpnoci danej informacji sektora publicznego na cele ponownego
wykorzystywania.

13

Zgodnie ze sformuowan w art. 7 ust. l dyrektywy 2013/3 7/UE zasad przejrzystoci,


w przypadku nakadania standardowych opat, o ktrych mowa w czci IV pkt 5 lit. a
projektowanych zaoe, wszystkie stosowane warunki i rzeczywista wysoko opat
za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawa do obliczenia takich opat, s wczeniej
ustalane i publikowane, o ile to moliwe w formie elektronicznej.
W przypadku pobierania opat innych ni te, o ktrych mowa powyej podmiot zobowizany
wskazuje z wyprzedzeniem, jakie czynniki s brane pod uwag przy ustalaniu tych opat.
Podmiot zobowizany podaje na danie wnioskodawcy informacj o sposobie obliczania
tych opat w odniesieniu do konkretnego wniosku o ponowne wykorzystywanie.
7. Formaty
W projektowanej ustawie zachowana zostanie sformuowana w art. 23f udip zasada,
i podmioty zobowizane , ktre przekazuj informacje sektora publicznego z uyciem
systemw teleinformatycznych, s obowizane do stosowania formatw danych oraz
protokow komunikacyjnych i szyfrujcych , umoliwiajcych odczyt maszynowy,
wykorzystane bd przepisy o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania
publiczne, ktre zapewni optymalne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Przepisy te zapewniaj jednolite formaty danych oraz protokoy komunikacyjne i szyfrujce
dla informacji bdcych przedmiotem transferu.
Formaty danych, o ktrych mowa w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnoci , minimalnych wymaga dla rejestrw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla
systemw teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671 ), speniaj kryteria
okrelone dyrektyw, tj. "otwarty, oficjalny standard" oraz "otwarte formaty" (art. l pkt 5
dyrektywy 2013/37/UE).
Podmiot moe odmwi ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
gdy konsekwencj wykonania wniosku bdzie konieczno dodatkowego opracowania
informacji. Zatem w projektowanej ustawie zachowane zostanie - przewidziane obecnie
w art. 23f ust. 2 udip - wyczenie obligatoryjnoci dodatkowego opracowania informacji
sektora publicznego na potrzeby realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie. Opracowanie
obejmuje tworzenie, dostosowywanie informacji sektora publicznego lub tworzenie z nich
wycigw w celu uzyskania zgodnoci z wnioskiem (art. 5 ust. l dyrektywy 2003/98/WE).
Dotyczy to wycznie sytuacji, w ktrej dokonanie okrelonych we wniosku czynnoci
wymaga nieproporcjonalnego wysiku , przekraczajcego proste operacje na informacji.
Przepis ten bdzie istotny w odniesieniu do muzew pastwowych i samorzdowych,
bibliotek publicznych i naukowych oraz archiww pastwowych ze wzgldu formaty
posiadanych przez nie informacji sektora publicznego. W przypadku, gdyby wniosek
obejmowa np. dany materia biblioteczny w postaci elektronicznej , a podmiot zobowizany
byby w posiadaniu jedynie jego egzemplarza, nie bdzie wwczas obowizany
do opracowania tego materiau w posta elektroniczn, czyli dokona digitalizacji
egzemplarza.
teleinformatyczny podmiotu realizujcego zadanie publiczne, w zakresie
treci
do ponownego wykorzystania do celw komercyjnych i
niekomercyjnych, powinien by dostosowany do standardw dostpnoci dla osb
niepenosprawnych (WCAG 2.0).
System

udostpniania

14

8. Procedura
Procedura dostpu do informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
w projektowanej ustawie opiera si bdzie na dotychczasowym - przewidzianym wart. 23g
udip - trybie wnioskowym i majcym pierwszestwo przed nim trybie bezwnioskowym.
a) tryb bezwnioskowy
Ma zastosowanie do informacji sektora publicznego, ktre podmiot
udostpni

na stronie podmiotowej BIP (dotyczy


rozumieniu udip) ;

wycznie

zobowizany:

informacji publicznej w

- udostpni w centralnym repozytorium informacji publicznej (o ktrym mowa w art. 9a


udip),
w inny sposb oraz wskaza warunki ponownego wykorzystywania, jeeli
zostay okrelone (w tym informacje o opatach) albo wyranie zastrzeg o braku takich
warunkw (w tym opatach) .

udostpni

informacje sektora publicznego w tym miejscu, moe


zastrzec o braku warunkw ponownego wykorzystywania (w tym opat) lub
wskazuje warunki ponownego wykorzystywania, jeeli zostay okrelone, a take informacje
o opatach.
Podmiot

zobowizany, udostpniajc

wyranie

Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej BIP, w kategorii


"Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych" dla informacji udostpnianych poprzez
BIP, a take brak wskazania warunkw w przypadku udostpnienia informacji sektora
publicznego w centralnym repozytorium uwaa si za zgod na ponowne wykorzystywanie
udostpnianej informacji publicznej bez ogranicze warunkami.
W przypadku udostpnionych informacji sektora publicznego w inny sposb ni BIP lub
centralne repozytorium, jeli zostay okrelone warunki ich ponownego wykorzystywania (w
tym opaty) albo wyranie zastrzeono o braku warunkw (w tym opatach) , zasad jest, e
zainteresowany wykorzystuje je bez koniecznoci skadania odrbnych wnioskw. Wyjtkiem
jest sytuacja, gdy zainteresowany zamierza wykorzystywa informacje na innych warunkach
ni to okreli podmiot zobowizany. W takim przypadku zachodzi potrzeba zoenia
wniosku.
b) tryb wnioskowy
Zoenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
miejsce w sytuacji, w ktrej:

bdzie miao

- informacja sektora publicznego bdca w posiadaniu podmiotu zobowizanego nie


udostpniona w sposb, o ktrym mowa w lit. a) tiret pierwsze lub drugie;

zostaa

- informacja sektora publicznego zostaa udostpniona w sposb, o ktrym mowa w lit. a tiret
trzecie, ale nie zostay okrelone warunki ponownego wykorzystywania;

15

- zainteresowany chce wykorzysta informacj sektora publicznego udostpnion w sposb,


o ktrym mowa w lit a, ale na innych warunkach, ni zostay dla tej informacji okrelone
przez podmiot zobowizany;
zainteresowany posiada ju informacj sektora publicznego
wykorzystywa (np. uzyska j w trybie dostpu) ;

chce

ponowme

Wniosek powinien zosta rozpatrzony bez zbdnej zwoki , nie pniej jednak ni 14 dni
od jego otrzymania. W sprawach szczeglnie skomplikowanych podmiot zobowizany moe
przeduy zaatwienie sprawy do 2 miesicy , po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niespenienia warunkw formalnych
wniosku wzywa si wnioskodawc do uzupenienia brakw, wraz z pouczeniem, e ich
nieusunicie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej mona zoy w szczeglnoci
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne. Wzr wniosku o
przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania zostanie
okrelony w drodze rozporzdzenia przez ministra waciwego do spraw informatyzacji.
Zmiana wzoru obecnie stosowanego okrelonego rozporzdzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie
informacji publicznej (Dz. U. poz. 94) zostaa opisana w pkt 11 (Upowanienia do
wydawania aktw wykonawczych).
Ponadto, zostanie wprowadzona moliwo uzyskania cyklicznego dostpu do informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na podstawie jednorazowo
zoonego wniosku w cigu 12 miesicy. Rozwizanie to bdzie naleao do fakultatywnych
sposobw udostpniania informacji sektora publicznego przez podmiot zobowizany, co
oznacza, e podmiot ten moe , lecz nie musi zapewni tak form dostpu. Chodzi wycznie
o dostp bezporedni w czasie rzeczywistym (on-line) do informacji sektora publicznego
gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu
zobowizanego. Rozwizanie to nie polega na reprodukowaniu informacji sektora
publicznego utrwalonych w postaci papierowej lub na informatycznych nonikach danych. W
wyniku realizacji wniosku podmiot zobowizany przedstawia wnioskodawcy ofert, o ktrej
mowa w pkt c tiret 3, przy czym od oferty nie przysuguje sprzeciw. Ustalajc opat,
podmiot zobowizany moe uwzgldni koszty wynikajce z dostosowania systemu oraz
warunkw technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku.
Wnioskodawca w terminie 14 dni informuje podmiot zobowizany o przyjciu oferty. Brak
reakcji wnioskodawcy w tym terminie jest rwnoznaczny z wycofaniem wniosku. W
przypadku przyjcia oferty przez wnioskodawc , podmiot zobowizany udostpnia
informacj sektora publicznego po wniesieniu opaty , o ile zostaa ustalona w ofercie.
Nieuwzgldnienie wniosku wymagajedynie poinformowania wnioskodawcy.
c) realizacja wniosku

W wyniku realizacji wniosku podmiot zobowizany:


- przekazuje informacj sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
bez ogranicze warunkami;

16

-w przypadku posiadania informacj i sektora publicznego przez


o braku ograniczenia warunkami;

wnioskodawc

zawiadamia

- przedstawia wnioskodawcy ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania


informacji sektora publicznego, a take wysoko opat za ponowne wykorzystywanie
informacji publicznej, jeeli s przewidziane;
-odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Zainteresowanym zostanie zapewniona moliwo kwestionowania treci poszczeglnych
warunkw, a take wysokoci opat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego. Wnioskodawca, ktry otrzyma ofert , moe, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oferty, zoy sprzeciw z powodu naruszenia przepisw ustawy albo
poinformowa o jej przyjciu. Brak reakcji wnioskodawcy w tym terminie jest rwnoznaczny
z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowizany, w drodze
decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego lub o wysokoci opat.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a take wysoko
opat za ponowne wykorzystywanie informacji stanowi ofert w rozumieniu art. 66 ustawy
z dnia 23 czerwca 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r.
poz. 4 - dalej "k.c. ") W przypadku ich przyjcia przez osob zainteresowan dochodzi do
zawarcia przez ni umowy cywilnoprawnej z podmiotem zobowizanym. Zastosowanie
znajd wwczas przepisy k.c. dotyczce zawierania umw przez ofert i jej przyjcie , w tym
ofert w postaci elektronicznej (art. 66 i nast. k.c.). Zatem w przypadku naruszenia warunkw
okrelonych

w umowie zastosowanie

znajd

oglne zasady

odpowiedzialnoci

cywilnoprawnej.

d) odmowa ponownego wykorzystywania

Podmiot zobowizany odmawia udostpnienia do ponownego wykorzystywania informacji


sektora publicznego, w przypadku:
-

wycze,

ogranicze,

o ktrych mowa w pkt 3 ppkt l lit. c - f;


o ktrych mowa w pkt 3 ppkt 2;

Podmiot zobowizany moe take odmwi realizacji wniosku w przypadku,


gdy konsekwencj wykonania wniosku bdzie konieczno dodatkowego opracowania
informacji w celu uzyskania zgodno ci z wnioskiem i wymaga nieproporcjonalnego wysiku,
przekraczajcego proste operacje na informacji (o czym mowa powyej w pkt 7 Formaty).
e) wydanie decyzji przez podmiot zobowizany

Podmiot zobowizany w drodze decyzji administracyjnej:


-odmawia udostpnienia informacji sektora publicznego;
- rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o
zoenia sprzeciw, o ktrym mowa w lit. c.

wysokoci opat,

w przypadku

17

W przypadku decyzji odmownej podmiot zobowizany informuje wnioskodawc


o przyczynach odmowy. W przypadku, gdy podstaw odmowy s prawa wasnoci
intelektualnej przysugujce osobom trzecim, podmiot zobowizany wskazuje osob fizyczn,
osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej , ktra posiada
prawa wasnoci intelektualnej , jeeli jest znana, albo licencjodawcy, od ktrego podmiot
zobowizany uzyska dany utwr. Zgodnie z brzmieniem art. l ust. 4 dyrektywy 2013/3 7/WE
z tego obowizku zwolnione bd muzea pastwowe i samorzdowe , biblioteki publiczne
i naukowe oraz archiwa pastwowe.
f)

rodki zaskarenia

Do postpowania koczcego si wydaniem decyzji odmawiajcych udostpnienia informacji


do ponownego wykorzystywania oraz stwierdzajcej warunki ponownego wykorzystywania
zastosowanie znajd przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z pn. zm.), co powoduje e rozstrzygnicie
podmiotu zobowizanego podlega kontroli instancyjnej , a nastpnie sdowoadministracyjnej .
W projektowanej ustawie zachowany zostanie - zgodnie z obecnym brzmieniem art. 23i udip
- tryb kontroli sdw administracyjnych. Do skarg rozpatrywanych w postpowaniach
o udostpnienie informacji publicznej oraz o ponowne jej wykorzystywanie stosowao si
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postpowaniu przed sdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z pn . zm.), z tym e przekazanie akt
i odpowiedzi na skarg nastpuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, natomiast
skarg rozpatruje si w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi na skarg.

9.

Zmiany w przepisach

Proponuje
a)

si

wprowadzenie

obowizujcych

nastpujc ych

zmian:

w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o


2014 r. poz. 672 i 1662):

dostpie

do informacji publicznej (Dz. U . z

bdcych konsekwencj wyodrbnienia regulacji dotyczcych ponownego


wykorzystywaniu informacji publicznej z przedmiotowej ustawy, tj . art. l ust. l ,
art. 2a, 9a oraz uchylenia Rozdziau 2a;

wprowadzajcych

do ustawy zapisy, ktre umoliwi udostpnianie w centralnym


repozytorium informacji publicznej zasobw informacyjnych innych ni
wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 udip, take przez
podmioty inne ni wskazane w art. 9a ust. 2 udip, ale okrelone wart. 4 udip (w
tym przypadku miayby zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 9b ust. 6
udip w zakresie nadawania uprawnie dla dostawcy) . Natomiast przepisy wydane
na podstawie art. 9a ust. 3 wskazuj konkretne podmioty oraz minimalny zakres
zasobw informacyjnych, przeznaczonych do udostpnienia w centralnym
repozytorium. Celem niniejszej zmiany jest umoliwienie bardziej elastycznego
podejcia do centralnego repozytorium, aby zainteresowane podmioty mogy
udostpnia w nim inne informacje publiczne, ktre w ich ocenie posiadaj
szczeglne znaczenie dla rozwoJU innowacyjnoci
spoeczestwa
informacyjnego ;

18

zapewniajcych ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji uprawnienia do


usuwania z centralnego repozytorium informacji publicznej zasobw
informacyjnych innych ni wskazane na podstawie przepisw wydanych na
podstawie art. 9a ust. 3, ktre nie posiadaj szczeglnego znaczenia dla rozwoju
innowacyjnoci i spoeczestwa informacyjnego.

b) w ustawie z dnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.


U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z pn. zm.) polegajce na:
-

okreleniu

podmiotw zobowizanych do

udostpniania materiaw

archiwalnych;

zdefiniowaniu zakresu znaczeniowego udostpniania materiaw archiwalnych


poprzez wyliczenie jego form oraz okrelenie w tym zakresie obowizkw podmiotw
zobowizanych ;

wprowadzeniu zasady
archiwum dysponuje ;
zakreleniu

obszaru
archiwalnych;

wyraeniu

zasady

udostpniania materiaw

archiwalnych w postaci,

odpatnych usug wiadczonych

zasady powszechnej

przez dysponentw

jak

to

materiaw

dostpnoci pastwowego

nieodpatnego udostpniania pastwowego

zasobu archiwalnego oraz


zasobu archiwalnego;

wskazaniu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w katalogu


dozwolonych form korzystania z udostpnionego materiau archiwalnego;
-

usuniciu

generalnej karencji na bezwnioskowy dostp do materiaw archiwalnych


wraz z trybem wczeniejszego udostpniania przy jednoczesnym wprowadzeniu
szczegowych nieuznaniowych karencji na ponowne wykorzystywanie ze wzgldu na
wraliwo informacji

uporzdkowanie ogranicze w dostpie do materiaw archiwalnych, o ktrych mowa


w art. l 7 ust. l a wraz z wprowadzeniem procedury odmowy dostpu zakoczonej
wydaniem decyzji ze wzgl du na ochron wolnoci i praw albo uprawnionych
interesw publicznych enumeratywnie wymienionych, tj. dbr osobistych, danych
osobowych, tajemnicy przed sibiorcy, tajemnic zawodowych, informacji niejawnych,
integralnoci skadnikw pastwowego zasobu archiwalnego czasowo albo trwale
zagroonych uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat;

c) w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987) przepisu
ograniczajcego dostp do informacji o muzealiach sucych zapewnieniu ich
bezpieczestwa ze wzgldu na ochron przed zagroeniem poarowym , kradzie
innego rodzaju niebezpieczestwo , ktre grozi zniszczeniem lub utrat zbiorw
d) w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pn. zm.), polegajcej na wprowadzeniu normy
odsyajcej do przepisw projektowanej ustawy: w zakresie nieuregulowanym ustaw
- Prawo geodezyjne i kartograficzne stosuje si przepisy o ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

19

Ponadto w przepisach niej wymienionych ustaw, ilekro w zakresie ponownego


wykorzystywania przepisy tych ustaw odsyaj do udip, naley odpowiednio zmieni
brzmienie tych przepisw, aby odsyay do projektowanej ustawy:
e) ustawa z dnia 29 stycznia 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 , z
pn . zm.)
f) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137, z pn . zm.);
g) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
z pn . zm.);
h) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
poz. 672 , z pn . zm.)

dziaalnoci

i) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacj i


zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
j) ustawa z dnia 24
z pn. zm.).

10. Przepisy

wrzenia

kocowe

2010 r. o ewidencji

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.

dziaalno c i

ludnoci

podmiotw

realizujcych

(Dz. U. Nr 217, poz. 1427,

i przejciowe

Przepisy powinny przewidywa 3 miesiczny okres na dostosowanie si muzew


i samorzdowych, bibliotek publicznych i naukowych oraz archiww
pastwowych do okrelonych w projektowanej ustawie zasad udostpniania w celu
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ktre do wejcia w ycie
projektowanej ustawy nie podl egay ponownemu wykorzystywaniu.
pastwowych

Zakada si , e ustawa wejdzie w


Dzienniku U staw RP.

ycie

po

up ywie

miesicy

dni od daty jej

ogoszenia

Postanowienia umw zawartych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, niezgodnych
z pkt 6 lit. b, wygasaj z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy.

11.
a)

Upowanienia

do wydawania aktw wykonawczych

Upowanienie

ministra waciwego do spraw informatyzacji do okrelenia w drodze


rozporzdzenia wzoru wniosku o przekazanie informacji sektora publicznego w celu
jej ponownego wykorzystywania.

Wzr wniosku stanowicy zacznik do rozporzdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji


z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej (Dz. U. poz. 94) zostanie dostosowany do zmienionego zakresu przedmiotowego
projektowanej ustawy. W celu usunicia niepewnoci w zakresie rozrnienia trybw dostpu
do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
zostanie zmieniona tre wniosku w zakresie wymogu wskazania celu ponownego
wykorzystywania. Obowizujcy wzr nakada na wnioskodawc obowizek podania
wycznie , czy cel ponownego wykorzystania ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny.
Przyjte rozwizanie spotkao si z krytyczn ocen . Wskazuje si, i moe ono powodowa
trudnoci w rozrnianiu trybw dostpu i ponownego wykorzystywania. Dlatego te w

20

nowym wzorze wniosku naoony zostanie obowizek opisania celu, dla jakiego
wnioskodawca domaga si informacji do ponownego wykorzystywania. Przyjcie takiego
rozwizania bdzie korzystne zarwno dla podmiotu zobowizanego w zakresie wyboru
trybu, jak i wnioskodawcy. Gdyby np. omykowo wybra on druk wniosku o ponowne
wykorzystywanie, podajc jako cel uzyskania informacji o sprawach publicznych, wniosek
ten powinien by traktowany jako wniosek o udostpnienie informacji publicznej. Konieczne
jest wyeliminowanie ryzyka udostpniania informacji publicznej w trybie ponownego
wykorzystywania w sytuacji, gdy waciwym jest tryb dostpu. Procedura ponownego
wykorzystywania jest bowiem bardziej sformalizowana. Ponadto wymg okrelenia celw
ponownego wykorzystywania pozwoli na precyzyjne ustalenie warunkw ponownego
wykorzystywania przez podmiot zobowizany. Obecny wymg okrelenia, czy cel
ponownego wykorzystywania ma wycznie charakter komercyjny czy niekomercyjny tego,
procesu nie uatwia. Warunki powinny by dostosowane do celu ponownego
wykorzystywania opisanego we wniosku.
b)

Upowanienie

ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa


narodowego do wydania w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw
informatyzacji rozporzdzenia okrelajcego maksymalne stawki opat moliwych do
pobierania przez
muzea za przekazanie danego rodzaju informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystywania zgodnie z pkt 5 lit. c.

12. Zgodno z prawem UE

Przedmiot projektowanej regulacjijest zgodny z prawem Unii Europejskiej.


Projektowana regulacja nie zawiera przepisw technicznych w rozumieniu rozporzdzenia
Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie bdzie wymagaa notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pn. zm.).
Projekt nie wymaga przedoenia instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz
Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji
lub uzgodnienia.

13. Konsultacje publiczne

W ramach otwartych i oglnodostpnych konsultacji publicznych projekt zaoe zosta


umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Rzdowego Centrum Legislacji oraz konsultacje.gov.pl.
Projekt zaoe zosta przesany do

nastpujcych

podmiotw:

l. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,


2. Naczelny Sd Administracyjny,

21

3.
4.
5.
6.
7.

Sd Najwyszy,

Krajowa Rada Sdownictwa,


Kancelaria Prezydenta RP,
Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych ,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Uniwersytet Warszawski,
8. Instytut Pamici Narodowej ,
9. Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa ,
l O. Polska Towarzystwo Informatyczne (PTI),
11. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
12. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT),
13. Stowarzyszenie Sie Obywatelska - Watchd o g Polska
14. Fundacja Panoptykon,
15. Filmoteka Narodowa,
16. Polski Instytut Sztuki Filmowej ,
17. Narodowy Instytut Audiowizualny,
18. Biblioteka arodowa,
19. Rady do Spraw arodowego Zasobu Bibliotecznego,
20. Krajowa Rada Biblioteczna,
21. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
22. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorw,
23. Rada do Spraw Muzew,
24. Stowarzyszenie Muzealnikw Polskich,
25. Polska Izba Ksiki ,
26. Instytut Ksiki ,
27. Fundacja na Rzecz auki Polskiej ,
28. Krajowy Orodek Bada i Dokumentacji Zabytkw,
29. Krajowa Izba Producentw Audiowizualnych,
30. Konferencja Rektorw Akademickich Szk Polskich,
31. Konferencja Rektorw Zawodowych Szk Polskich,
32. Konferencja Rektorw Publicznych Szk Zawodowych,
33. FolskaAkademia Nauk,
34. Narodowe Centrum Bada i Rozwoju,
35. Narodowe Centrum Nauki,
36. Instytut Spraw Publicznych,
37. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
38 . Stowarzyszenie autorw ZAiKS ,
39. Fundacja Nowoczesna Polska,
40. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska,
41 . Stowarzyszenie EBIB ,
42. Zwizek Producentw Audio Video,
43. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej ,
44. Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski,
45. Zachta Narodowa Galeria Sztuki,
46. Muzeum Narodowe w Warszawie,
47. Muzeum Paacu Krla Jana III w Wilanowie,
48. Muzeum Narodowe w Krakowie,
49. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
50. Muzeum Narodowe w Gdasku ,
51. Stowarzyszenie Filmowcw Polskich,

22

52. Zwizek Pracodawcw Brany Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska,


53 . Federacja Zwizkw Zawodowych Pracownikw Kultury i Sztuki,
54. Konfederacja Lewiatan,
55 . Zwizek Nauczycielstwa Polskiego,
56. Zwizek Pracodawcw Business Centre Club,
57. Niezaleny Samorzdny Zwizek Zawodowy " Solidarno",
58 . Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych,
59. Pracodawcy RP,
60. Zwizek Rzemiosa Polskiego,
61. Forum Zwizkw Zawodowych,
62. Fundacja Aegis,
63. Polskie Radio S.A. ,
64. Telewizja Polska S.A. ,
65 . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
66. Stowarzyszenia Autorw i Wydawcw COPYRIGHT POLSKA,
67. Stowarzyszenie Klimatologw Polskich,
68 . Koalicja na rzecz Otwartego Rzdu ,
69. Stowarzyszenie Kreatywna Polska,
70. Stowarzyszenie Wydawcw REPROPOL,
71. PolskaAgencja Prasowa S.A.

23