You are on page 1of 8
14/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 Julai 2015 Tam 13 Mint HEADCOUNT UJIAN PENILAIAN OTI 2 TAHUN ENAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR JULAT 2015 NAMA SEKOLAH: NAMA MURID + BAHASA INGGERIS KERTAS 2 J jam 15 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU, 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahogian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C, Kod Pemeriksa : Bahagian | Nombor soalan | Markah 2. Katnu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. A 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang | —~ ‘yang disediakan, Sekiranya helaian kertas B (a) Jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan ) Kertas jawapan tambahan daripada c pengawas peperiksaan, Kertas jawapan tambahan (jika ada ) hendaklah ditkat dan dihantar bersama-sama kertas soalan, Jumlah Markah Kertas soalan ini mengandungi & halaman bercetak oun [Lihat sebelaby 2 SECTION A 147 Look at the picture carefully. Write five sentences based on the situation shown. You may tise the words given to help you. You are advised to spend 15 minutes on this question. walking, stall waiting wallet wipes whole chicken paying rag, chatting man 142 a2 4 0142 (10 marks }