You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

Testujemy nowego Nissana Qashqai

DWUTYGODNIK

rok X, nr 15 (192)

5 SIERPNIA 2015
ISSN: 2080-3664

Wicej na str. 9 oraz na GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole wiadomoci

kdzierzyn-kole - bezpieczestwo

I Ty moesz pomc!

Wiz wykiem
dziecko i starszego
mczyzn

Fot. Janusz Nowak

Ruszya akcja Podaj dalej koordynowana przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej.
katarzyna solarz

Kiedy robimy remont, wymieniamy meble i sprzt RTV


i AGD na nowy, czsto zastanawiamy si co zrobi ze zuytymi rzeczami. A moe da
im drugie ycie? Moe co, co
nam si ju znudzio, posuy
jeszcze dugo tym, ktrych nie
sta nawet na podstawowe potrzeby? O tych ostatnich, z racji swojego zawodu, pomylay
pracownice Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej - Klaudia Wojdya, Irena Pakosz i
Agnieszka Cetnar. Aby uatwi
codzienne funkcjonowanie
osobom zalenym od wiadcze MOPS-u, zorganizoway
akcj ''Podaj dalej''. - Myl,
e tym, co spowodowao narodzenie si naszego pomysu,
bya inicjatywa mieszkacw,
ktrzy do czsto telefonowali do nas i prosili o kontakt
z naszymi podopiecznymi w
celu przekazania im odziey,
mebli czy sprztu AGD. Std
pomys na uatwienie tej relacji. - My z kolei znamy potrzeby tych ludzi od strony
styacji mieszkaniowej, finansowej, zdrowotnej, to nie s
osoby przypadkowe - podkrela Agnieszka Cetnar, jedna z
koordynatorek akcji. - Pracuj
w dziale wiadcze opieki rodowiskowej i widz, jakie potrzeby maj nasi podopieczni
- mwi z kolei autorka pomysu, Klaudia Wojdya. - Dochody, ktre otrzymuj nasi
podopieczni, s bardzo niskie,
nie sta ich na zakup rnych
sprztw. Niedawno miaam
remont w mieszkaniu, porozdawaam wikszo rzeczy i
pomylaam, e zorganizujemy oficjalnie tak akcj, ujt w ramy formalne, ktra nie
bdzie jednorazowym dziaaniem, a na stae wejdzie w
nasze praktyki - podkrela pani Klaudia i przyznaje z radoci, e s ju pierwsi darczycy. - Wysaymy te pisma do
parafii, eby ksia, czytajc
ogoszenia niedzielne, zaznaR E K L A M A

Na zdjciu od lewej: Irena Pakosz, Klaudia Wojdya, Agnieszka Cetnar


pomysodawczynie akcji Podaj dalej.
jomili z t informacj parafian. Lada dzie bd plakaty
i wicej osb si o tym dowie
- dodaje pomysodawczyni. W
praktyce akcja ma polega na
tym, e osoba chcca co odda, dzwoni do MOPS-u, podaje swoje dane, a pracownik,
znajcy sytuacj podopiecznego kontaktuje go z darczyc.
Ten z kolei nie ma obowizku zorganizowania transportu, nie zrobi tego te MOPS,
wrcz przeciwnie - sam zainteresowany ma zorganizowa
sobie transport. Tym akcja
rni si od innych tego typu
przedsiwzi. Ma mobilizowa osoby pozostajce na zasiku do aktywnoci, polegania
na sobie, zadbania o swj los,
nie pozostawiania go w rkach
instytucji. - Namawiam autorki projektu, eby zdecydowanie egzekwowa to, e Pan czy
Pani, ktrzy wycigaj rk po
pomoc, zadbali, by wasnym
sumptem zorganizowa sobie
transport - tumaczy Danuta
Ceglarek, dyrektor placwki.
MOPS i tak idzie na rk swoim podopiecznym, bo pracow-

nicy bd starali si w miar


moliwoci czy darczycw z potrzebujcymi, eby
odbir odby si w ramach
jednego osiedla czy dzielnicy. - Uwaam, e taka pomoc
jest bardziej doceniona - mwi Klaudia Wojdya. W budynku MOPS-u bdzie te
wywieszona specjalna skrzynka, do ktrej mona wrzuci
swoj list potrzeb. - Myl,
e ta inicjatywa pomoe nam
rwnie w przyszoci sprawnie rozpoznawa potrzeby naszych beneficjentw, a potem
skutecznie im pomaga - zauwaa dyrektorka placwki.
- Pracownicy socjalni, odwiedzajc domy rodzin pozostajcych pod nasz opiek, znaj panujc w nich sytuacj i
widz, co jest w tym domu, a
czego brakuje, dlatego bdziemy mie pewno, e ta pomoc trafi tam, gdzie jest rzeczywicie bardzo potrzebna.
6 procent mieszkacw miasta korzysta z naszej pomocy.
Ludziom yjcym na zasiku
nie jest atwo zwiza koniec
z kocem, my to rozumiemy,

ale nawet zgodnie z ustaw


nie jestemy w stanie speni
wszystkich, nawet usprawiedliwionych potrzeb. Pomagamy w ramach uznania administracyjnego, majc okrelon
liczb beneficjentw, ale te
okrelony budet. Dla wszystkich musi wystarczy - tumaczy Ceglarek. Rwnie z zapisu ustawy wynika, e rodki z
pomocy spoecznej nie mog
by traktowane jako rdo
utrzymania i powinny mie
te charakter czasowy, a strona, ktra otrzymuje dar serca
- jak w przypadku akcji ''Podaj
dalej'', musi by aktywna, taki
gest powinien j zmotywowa,
e jest pomoc, ale ona kiedy
si skoczy i wtedy trzeba stan na wasne nogi. Z koordynatorkami akcji mona si
kontaktowa bezporednio
pod podanymi niej numerami telefonw:
Agnieszka Cetnar 77 483
48 48 wew. 139
Irena Pakosz 77 483 20 63
wew. 112
Klaudia Wojdya 77 483 20
63 wew. 126

Policjanci kdzierzyskiej drogwki zatrzymali


kierowc, ktry majc w organizmie ponad
4 promile alkoholu, przewozi w samochodzie
68-latka i jego wnuczk.
Informacj
przekazali
policji zaniepokojeni mieszkacy. Podejrzany kierujc
osobowym mercedesem jecha ''wykiem'' w kierunku
Osiedla Cisowa. Patrol ruchu
drogowego szybko zatrzyma
wskazany pojazd na ul. Brzechwy. Za kierownic siedzia
45-letni mieszkaniec powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Przeprowadzone badanie stanu trzewoci pokazao, e mia
on ponad 4 promile alkoholu
w organizmie. Z nietrzewym
kierowc mercedesa podrowa 68-latek i jego 9-letnia
wnuczka. Jak si okazao pasaer rwnie by nietrzewy.
Starszy mczyzna tumaczy
si, e wczeniej spoywa alkohol, dlatego poprosi znajomego by ten przewiz go
wraz z wnuczk we wskazane

miejsce. Policjanci zatrzymali 45-latkowi prawo jazdy. Za


prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzewoci grozi mu do 2 lat
wizienia oraz sdowy zakaz
prowadzenia pojazdw. - W
celu wyeliminowania z drg
pijanych kierowcw, policjanci prowadz wzmoone kontrole trzewoci - mwi Magdalena Kowalska, rzecznik
policji w Kdzierzynie - Kolu.
- Funkcjonariusze sprawdzaj
rwnie kad informacj od
obywateli podejrzewajcych
kierowcw o jazd pod wpywem alkoholu. Coraz wicej ludzi, widzc osob nietrzew za
kierownic samochodu, reaguje i przekazuje swoje podejrzenia funkcjonariuszom - cieszy
si Kowalska.
ks

REGION - POLICJA

Prbowa
skoczy z mostu
Kdzierzyscy policjanci
uratowali ycie mczyzny,
ktry usiowa popeni samobjstwo.
W niedzielny poranek
(26.07) policjanci z Kdzierzyna
otrzymali zgoszenie o 25-latku,
ktry za pomoc wiadomoci
sms informowa swoich bliskich
o zamiarze popenienia samobjstwa. Niezwocznie rozpoczto poszukiwania na terenie caego miasta. Policjanci sprawdzili
miejsca, w ktrych mg przebywa mczyzna. Jednoczenie
prowadzili akcj informacyjn.
Okoo godziny 10:30 dyurny
policji otrzyma informacj od

kobiety, ktra widziaa modego


mczyzn stojcego na mocie
kolejowym nad Odr. Policjanci natychmiast wyruszyli pod
wskazane miejsce. Mczyzna
siedzia na przle mostu, okoo
10 metrw nad lustrem wody.
Policjantom udao si powstrzyma niedoszego samobjce,
udaremniajc mu skok. Do czasu przyjazdu straakw zapewniono mu bezpieczestwo. Za
pomoc sprztu alpinistycznego
udao si go bezpiecznie cign
z mostu. Karetka pogotowia zabraa mczyzn do szpitala.
d

2 Wiadomoci

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

komentarz na gorco

Znalazco, zgo si do starosty


Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

W kdzierzyskim starostwie od lipca dziaa Biuro Rzeczy Znalezionych. Wedug nowej ustawy
urzdy powiatowe s zobligowane do przechowywania rzeczy znalezionych przez mieszkacw.
katarzyna solarz

Obowizujce dotychczas
przepisy traktujce o rzeczach
znalezionych funkcjonoway przez blisko pidziesit
lat. Nowe regulacje wprowadzaj szereg istotnych zmian,
ktre dotyczy bd rwnie
powiatu Kdzierzysko - Kozielskiego. Organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich
przechowywanie i poszukiwanie osb uprawnionych do
odbioru, bdzie teraz starosta.
W Kdzierzynie - Kolu biuro
dziaa od lipca na Placu Wolnoci. - Nasze biuro przyjmuje przedmioty znalezione na
terenie powiatu. Mog to by
pienidze, papiery wartociowe, kosztownoci oraz rzeczy o
wartoci historycznej, naukowej lub artystycznej - informuje Piotr Kmie, kierownik
wydziau gospodarczego starostwa, ktry zajmuje si obsug
biura. Dotychczas przedmioty
znajdowane przez uczciwych
znalazcw byy przechowywane na Komendzie Powiatowej
Policji. Teraz bd to wycznie rzeczy, ktrych biuro przyj nie moe, bo np. wymagaj
pozwolenia czyli bro, amunicja czy materiay wybuchowe.
Tak samo w przypadku pasz-

Starostwo otworzyo w swoim budynku biuro rzeczy znalezionych. Na zdj. Piotr Kmie,
kierownik wydziau gospodarczego.
portw czy dowodw osobistych - z tymi dokumentami
nadal naley uda si na policj. Gotwka za trafi na rachunek depozytowy Starostwa
Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu. Z kolei wyroby z metali
szlachetnych, monety, biuteria oraz papiery wartociowe
zostan przechowane w sejfie,
kasie pancernej lub w banku
obsugujcym starostwo, a inne przedmioty w specjalnym
pomieszczeniu starostwa. Jak

to bdzie dziaa w praktyce?


- Pracownik biura, wydajc
rzecz osobie uprawnionej do
jej odbioru, zobowizany bdzie do sprawdzenia jej tosamoci, a dodatkowo znalazca
moe zastrzec sobie prawo do
wypaty znalenego od waciciela - mwi Piotr Kmie. Nowoci jest okrelenie wartoci
minimalnej rzeczy przechowywanych w powiatach - na poziomie 100 z. Jeli ta warto
bdzie nisza, starosta bdzie

mg odmwi przyjcia na
przechowanie rzeczy znalezionej, chyba e jest to przedmiot o wartoci historycznej,
naukowej lub artystycznej. Co
zatem zrobimy ze znalezionymi kluczami czy rzeczami,
ktre nie maj wartoci materialnej albo historycznej? W przypadku odmowy przyjcia, znalazca albo waciwy
zarzdca moe postpi z nim
wedug wasnego uznania - zaznacza Piotr Kmie. W sprawie

Adam Lecybil
Rzecznik starostwa
Kdzierzysko - Kozielskie Biuro Rzeczy Znalezionych podlega pod wydzia gospodarczy, ktrego kierownik,
Piotr Kmie zajmuje si m.in.
ogoszeniami o przetargach
czy inwestycjach. Z racji penionego urzdu wada znajomoci przepisw prawnych i
postpuje zgodnie z obowizujc ustaw o rzeczach znalezionych. Jeli znalazca pojawi
si u nas np. z antykiem, obrazem czy innym przedmiotem
o wartoci historycznej czy
artystycznej, przekaemy j
do wyceny rzeczoznawcy. Jeli natomiast warto przedmiotu bdzie nisza ni 100
z, moemy jej nie przyj - to

reguluje ustawa. Biuro dziaa


od niedawna, ale mieszkacy ju przynosz do nas rne
rzeczy, przewanie s to telefony komrkowe, na razie nie
zdarzyo si, bymy czego nie
przyjli . Bywa, e dostajemy
tych przedmiotw kilka tygodniowo, ale cigle mao ludzi
wie o istnieniu tej jednostki.
Pojemno pomieszczenia do
przechowywania znalezionych
rzeczy jest wystarczajca, eby
zmieci tu np. kilka rowerw
czy innych przedmiotw o duych gabarytach. Zdarza si
rwnie, e ludzie dzwoni do
nas i dopytuj o zgubione karty kredytowe, w takim przypadku mwimy, e przekazalimy j do siedziby danego
banku.

rzeczy znalezionej pracownik


biura sporzdzi protok i powiadczenie. Jeli jej warto
przekroczy 5 tys. z, wwczas
ogoszenie o znalezisku znajdzie si w prasie, a w przypadku ustalenia tosamoci
waciciela, zostanie on powiadomiony o zgubie listem
poleconym. Przedmioty bd
przechowywane przez rok, po
tym okresie mog trafi na aukcj - wszystkie te kwestie reguluje ustawa o rzeczach znalezionych. W przypadku, gdy
zguba nie zostanie w przewidzianych terminach odebrana
przez osob uprawnion i nie
jest zabytkiem, rzecz stanie si
wasnoci znalazcy. W usta-

wie terminy okrelone zostay


zgodnie ze zmienionym take
zapisem Kodeksu cywilnego:
na rok - w przypadku nieodebrania rzeczy mimo dorczenia wacicielowi wezwania
do odbioru lub na dwa lata
od znalezienia - w przypadku
braku moliwoci ustalenia
waciciela i wysania mu wezwania. W dotychczasowych
przepisach niepodjte depozyty na mocy prawomocnego
postanowienia sdu cywilnego
staway si wasnoci Skarbu
Pastwa. Teraz na urzdzie
bdzie spoczywa obowizek
zamieszczenia ogoszenia o
znalezisku w Biuletynie Informacji Publicznej.

kdzierzyn-kole - samorzd

Wzmoone kontrole pojazdw


ciarowych oraz busw

Wicej wolnoci
na Placu Wolnoci
Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - bezpieczestwo

Akcj pod nazw Truck and Bus przeprowadzili


policjanci z kdzierzyskiej drogwki.
Inicjatywa miaa na celu
popraw bezpieczestwa podrujcych poprzez eliminowanie
nieprawidowoci
zwizanych z wykonywaniem
drogowego transportu. Na terenie powiatu Kdzierzysko
- Kozielskiego funkcjonariusze
sprawdzaali trzewo kierowcw oraz prdko z jak si poruszali. Kontrolowali take stan
techniczny pojazdw, niezbdne wyposaenie, czas pracy kierowcy, sposb zabezpieczenia
adunku oraz ilo przewoonych pasaerw. - Podczas prowadzonych dziaa policjanci
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

skontrolowali 114 pojazdw, w


tym 50 ciarowych. Z uwagi na
zy stan techniczny pojazdw
funkcjonariusze zatrzymali 10
dowodw rejestracyjnych, a
take za popenione wykroczenia ukarali mandatami 43 kierowcw. W 11 przypadkach kierujcy pojazdami przekroczyli
dozwolon prdko - poinformowaa Magdalena Kowalska,
rzecznik policji w Kdzierzynie
- Kolu. Dziaania Truck i Bus
bd cyklicznie powtarzane na
drogach powiatu.
ks

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fani rnorakiej muzyki maj nowe miejsce, w ktrym bd mogli delektowa si utworami
swoich ulubionych wykonawcw. To plac przed budynkiem starostwa.
Pod starostwem coraz
czciej odbywaj si
koncerty, festyny, a nowoecy robi sobie nastrojowe zdjcia na tle
fontanny - to nowe miejsce, ktre ma potencja
ciesz si mieszkacy.
Niedawno przed budynkiem starostwa odbyway si
koncerty rodzimych kapel
rockowych - Rebeliantw i Livermorium. Nie zabrako najwierniejszych fanw dobrego,
rockowego grania. - Kilkaset osb przewino si przez
kdzierzyski Plac Wolnoci
podczas tej imprezy, ktr

zorganizowa Miejski Orodek


Kultury wraz ze starostwem mwi Adam Lecybil, rzecznik
urzdu. - Mieszkacy ciesz
si, e plac jest coraz czciej
wykorzystywany do tego rodzaju przedsiwzi, w dodatku rnorodnych muzycznie.
Wadze powiatu s bardzo
przychylne zagospodarowaniu
tego miejsca na imprezy plenerowe, jednak to nie wszystko. Podobne imprezy maj si
rwnie cyklicznie odbywa
na nadodrzaskiej przystani
''Szkwa''. - Nie ukrywam, e
chcemy w ten sposb oywi
dwa miejsca, Plac Wolnoci,

ale take Szkwa - mwia starosta, Magorzata Tudaj, ktra pojawia si na koncercie
Rebeliantw. - Sama infrastruktura tutaj jest ju zorganizowana, jest moliwo
podczenia mediw czy wygospodarowania miejsca na
garderob - dodaa w kontekcie placu przed siedzib starostwa. Jeeli chodzi o
Szkwa, powiat planuje ciekawe wydarzenie na zakoczenie wakacji, jednak szefowa
starostwa nie zdradza jeszcze
repertuaru.
ks

Runa iglica kocioa


Fot. Starostwo w Kdzierzynie-Kolu

Nowe mundury dla


kozielskiej eglugi

Uczniowie
w nowych mundurkach.
kowska, dyrektor Zespou Szk
eglugi rdldowej. Wiadomo, e 50 sztuk otrzymaj klasy pierwsze, ktre od wrzenia
rozpoczynaj nauk w szkole,
pozostae trafi do kolejnych
klas. Nowe stroje dla uczniw
kosztowa bd okoo 30 tys. z.
Poow z tego wyoyy Zakady
Azotowe Kdzierzyn.
ks

kdzierzyn-kole - wiadomoci

Fot. Katarzyna Solorz

trba powietrzna
szalaa nad
Sawicicami

Niewiele zabrako, by przeszo stu kilogramowy krzy


spad z kocielnej wiey na gowy przechodniw.
katarzyna solarz

Szalejce w ostatnich tygodniach wichury i burze wyrzdziy na Opolszczynie wiele


szkd. W Sawicicach stuletnie drzewa amay si jak zapaki, a w centrum Kdzierzyna silny wiatr uszkodzi iglic
dziewitnastowiecznego kocioa, ktra najpierw przechylia si, a po paru dniach
spada. - Ta iglica jest bardzo
cika, oszacowalimy, e way grubo ponad 100 kilo - komentuje wikary z parafii witego Mikoaja w Kdzierzynie
- Kolu. - Gdyby spada pod
innym kontem, przebiaby
sklepienie i wpada do wntrza wityni. Na szczcie zatrzymaa si na piorunochronie i nic si nikomu nie stao
- przyznaje z ulg wikariusz. Z
wac przeszo 100 kilo iglic mili problem rwnie kdzierzyscy straacy, ktrzy
przyjechali na miejsce wozem
z 37 centymetrow drabin.
- Pomogli nam zabezpieczy
iglic, tak by nie wyrzdzia
wicej szkd. Zagroenia ju
nie ma, ale iglica prawdopodobnie nie wrci ju na swoje
miejsce, bdzie bardzo trudno

kudziesiciocentymetrowych
rednicach. Po tej maej trbie
powietrznej na ulicach i posesjach poniewieray si pourywane gazie, uszkodzone
zostay ogrodzenia i kilka samochodw. Przy ul. Sawicickiej pnie runy na prywatn
posesj, niszczc ogrodzenie
i uszkadzajc drobne sprzty.
Akcja usuwania szkd trwaa
kilka godzin, uczestniczyli w
niej straacy, stranicy miejscy i policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsca najbardziej zagraajce ludziom,
a take te utrudniajce komunikacj.

Iglica kocioa w Sawicicach.


z powrotem j przymocowa
- tumaczy wikary. Rzymskokatolicki Koci witego Mikoaja usytuowany jest przy ul.
Doktora Judyma, zosta zbu-

dowany na pocztku XIX wieku. Jaki czas pniej do konstrukcji dobudowano wie z
dzwonnic, ktr zwieczya
iglica z krzyem.

kdzierzyn-kole - bezpieczestwo

ks

Piesi i rowerzyci
pod ochron policji
czenia popeniane przez pieszych i rowerzystw, ale te
kierowcw samochodw, ktrzy naraaj na niebezpieczestwo t grup - zaznacza Kowalska. W akcji, ktra swoim
zasigiem obja gwne cigi
komunikacyjne miasta, uczestniczyo 11 policjantw. W trakcie dziaa funkcjonariusze
ukarali mandatem karnym 24
pieszych, ktrzy przechodzili
przez jezdni w miejscu niedozwolonym lub nie stosowali si
do sygnalizacji wietlnej oraz
29 kierowcw, spord ktrych 7 wyprzedzao na przejciu dla pieszych.
ks

Trwa przeduajcy si
''remanent'' w sklepie, w
ktrym mog by sprzedawane dopalacze. Obiekt
pozostaje pod staym nadzorem sanepidu.
Sklep o nazwie ''mieszne
rzeczy'' znajduje si w rdmieciu, ma oklejone szyby
i waciwie nie wiadomo, co
jest w rodku. Oficjalnie sklep
oferuje tzw. artykuy kolekcjonerskie, ale osoba zorientowana w temacie, od razu wie, e
nie chodzi tu o e- papierosy
czy kadzideka, a o rodki psychoaktywne, potocznie zwane dopalaczami. Na pocztku
lipca lokal zosta zamknity z
powodu ''remanentu'' lecz zamknicie to zbiego si w czasie z doniesieniami mediw o
tragicznych skutkach zatru
dopalaczami w caym kraju.
Najpierw sklep mia by czynny ponownie od 21 lipca, teraz
wiszca na drzwiach kartka
informuje, e otwarty zostanie 1 sierpnia, a to by moe
nie ostateczny termin. Powiatowe suby sanitarno - epidemiologiczne wraz z policj
monitoruj punkt na bieco.
W drugiej poowie lipca odbya si tam kontrola sanepidu, jednak nic nie wykazaa.
- Na chwil obecn na terenie
powiatu kdzierzyskiego nie
byo przypadku wprowadzania
do obrotu dopalaczy, czego
takiego nie stwierdzam - uspokaja Magorzata Kopczyska,
gwny inspektor sanitarny w
Kdzierzynie - Kolu. W przypadku punktu handlowego na
ul. Gowackiego istnieje jednak uzasadnione podejrzenie,
e prowadzony jest tam handel

wito Policji
w Kdzierzynie
Uroczystoci odbyy si 31 lipca
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie
Kolu. Wzi w nich udzia
m.in. zastpca starosty Jzef
Gisman, prezydent Kdzierzyna
Sabina Nowosielska. W trakcie
uroczystoci 84 funkcjonariuszy
otrzymao promocj na kolejny
stopie policyjny.
Rowerowy atak
na marihuan
W dniu 30 lipca Policjanci na
patrolu rowerowym zatrzymali w Zdzieszowicach w czasie
patrolu dwch mczyzn. Przed
interwencj prbowali si oni
pozby podejrzanego pakunku.
Okazao si, e zawiera on 5 gramw marihuany. Zatrzymani to
24 i 26-latek.

To wcale nie s mieszne rzeczy

kdzierzyn-kole - policja

Policjanci z kdzierzyskiej drogwki prowadzili niedawno caodzienn


akcj, ktrej celem byo
zmniejszenie liczby wypadkw z udziaem pieszych i rowerzystw.
Piesi i rowerzyci stanowi szczeglnie zagroon
grup uczestnikw ruchu drogowego. Akcja Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego
miaa podnie wiadomo
mieszkacw na temat zagroe, z jakimi mog spotka si na drodze - podkrela
Magdalena Kowalska, rzecznik kdzierzyskiej policji.
- Funkcjonariusze zwracali
szczegln uwag na wykro-

w skrcie

Fot. Katarzyna Solorz

Powalone i poamane
drzewa, zniszczone nagrobki na Cmentarzu Parafialnym w Sawicicach.
To skutki nawanicy ktra
przesza nad tym terenem
dwa tygodnie temu.
Burza, ktra przez kilka
minut szalaa nad Sawicicami, wywoaa tam niemae
szkody. Ucierpia m.in. tamtejszy Cmentarz Parafialny,
gdzie zostao wyrwanych z korzeniami kilka drzew, ktre
upadajc, uszkodziy kilkanacie nagrobkw. Tamtejsza rada parafialna zamkna nawet
bram wejciow, gdy odwiedzajcym zagraay kolejne
nadwyrone drzewa. - Niektre drzewa s tam bardzo
stare i sprchniae od rodka,
to gwnie stuletnie lipy, ktre niestety bdzie trzeba wyci, eby taka sytuacja si nie
powtrzya - mwi Gerad Kurzaj z Towarzystwa Przyjaci
Sawicic. Wichura jak zapaki amaa pnie i konary o kil-

region

kdzierzyn-kole wiadomoci

kdzierzyn-kole - edukacja

Charakterystyczne stroje uczniw Zespou Szk


eglugi rdldowej bd
teraz bardziej na czasie.
Kdzierzyskie starostwo
oraz Grupa Azoty ZAK SA
wyposa szko w 170 nowych kompletw.
- Do tej pory uywane stroje s ju po prostu wysuone mwi Aurelia Stpie, dyrektor
Powiatowego Zespou Owiaty
w Kdzierzynie-Kolu. ''eglugowe'' mundury nie tylko promuj powiat w kraju i za granic, ale s take nieodcznym
elementem tradycji kozielskiej
placwki, manifestuj przywizanie do nauki zawodu. - Dlatego postaralimy si o to, by
wiernie odzwierciedli wszelkie
elementy i kolory widoczne na
nich, ktre s niezwykle charakterystyczne dla naszej szkoy - zaznacza Agnieszka Kossa-

Wiadomoci 3

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

Fot. Katarzyna Solorz

GazetaInformator.pl >>

Witryna sklepu mieszne Rzeczy przy ul. Glowackiego.


substancjami niedozwolonymi,
gdy w minionych latach miao
to miejsce. - Rok temu kontrola wykrya, e byy tam sprzedawane dopalacze - potwierdza Kopczyska. - Waciciele
otrzymali wtedy wysokie kary
- dodaje. Wysoko kar naoonych wwczas przez kdzierzysko- kozielski sanepid na
podobne punkty wyniosa a
330 tys. zotych. Kary, mimo
e najwysze na Opolszczynie, nie zniechcaj handlarzy,
a sanepid i suby porzdkowe
niewiele mog uczyni poza
zakazem wprowadzania paranarkotyku do obiegu i naoeniem sankcji administracyjnych, ktrych konsekwencj
s kary pienine okrelone
w ustawie o przeciwdziaaniu
narkomanii. Do tej samej ustawy doczona jest te duga lista zakazanych substancji lecz
po kadej nowelizacji powstaj nowe rodki, ktrych na licie nie ma. - To bdne koo
- przyznaje Kopczyska. - Wystarczy nieznacznie zmodyfi-

kowa skad chemiczny danej


substancji, by produkt nie zosta uznany za dopalacz. - Jeli
podczas kontroli znajdujemy
jaki produkt, co do ktrego
mamy podejrzenia, e stanowi zagroenie dla organizmu,
to przekazujemy go do badania. Jeli nasze przypuszczenia si potwierdz, nastpuje
zakaz wprowadzania tej substancji do obrotu i zaczynamy
postpowanie administracyjne - na tym kocz si nasze
kompetencje - podsumowuje
Kopczyska. Gwny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej ostrzega, e
zaywanie paranarkotykw to
bardzo niebezpieczna loteria,
a ich wpyw na organizm czowieka nie jest do koca znany.
- Uczulam modych ludzi, e
dopalacze, to s waciwie wypalacze, ktre rujnuj umys
i ciao bezpowrotnie, a coraz
czciej zagraaj yciu - dodaje Kopczyska.
ks

Lekarz na
znaczku pocztowym
Wybitnego kdzierzyskiego
chirurga Wadysawa Opolskiego doceni Polski Zwizek
Filatelistw. Jego podobizna
znalaza si na okolicznociowym znaczku wydanym przez
starostwo przy wsppracy z
PZF. Znaczek zosta wydany
w stulecie urodzin cenionego i
zasuonego lekarza. Wadysaw
Opolski by pierwszym dyrektorem szpitala w Kdzierzynie-Kolu.
Kadki dla
pieszych nad torami
PKP PLK S.A. Zakad Linii Kolejowych w Tarnowskich Grach
poinformowa Urzd Gminy w
Ndzy o zamiarze wystpienia
z wnioskiem inwestycyjnym
w sprawie budowy kadek dla
pieszych w Ndzy nad liniami
nr 140 Katowice Ligota-Ndza
oraz lini nr 151 Kdzierzyn-Chaupki.
Budowa kanalizacji
w Rudach
zakoczona
Od 1 do 30 czerwca br. trway
prace zwizane z budow 3 kilometrowej nitki kanalizacyjnej
w Rudach. Budowa obejmowaa ulice Rogera (od mostu
w stron kocika), Gliwick,
Krtk, Parkow, Dworcow
oraz Szkoln. Prace prowadzone
byy przez firm SKANSKA. Wykonano w sumie 2522 metry kanalizacji grawitacyjnej oraz 668
metry kanalizacji cinieniowej.
Koszt projektu to 2 344 289, 64
z, prace dodatkowe wyniosy 80
145,21 z. Miasto otrzymao na
realizacj zadania dofinansowanie w kwocie 1 429 444,91 z.
Upay bij rekordy
Lipiec w Raciborzu by miesicem znacznie cieplejszym
od normy i rwnie bardzo
suchym. W okresie od 1966 r.
cieplejsze lipce wystpiy tylko
dwukrotnie: w 2006 i 1994 r.
Wystpio a 20 dni gorcych,
w tym 12 dni byo upalnych, z
temperatur maksymaln przekraczajc 30oC.
Pielgrzymka
wyruszy 17 sierpnia
Tegoroczna pielgrzymka opolska do Czstochowy z Raciborza
wyruszy 17 sierpnia (z Opola
dzie wczeniej). Ptnicy wyrusz ju po raz 39. Tradycyjnie z
Ostroga. Grupy z Raciborza do
gwnego strumienia opolskiego
docz 3 dni pniej. Do celu
pielgrzymi dotr 22 sierpnia.

4 Edukacja

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

kdzierzyn-kole samorzd

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole - sylwetki

Dorota Rak nastpczyni Elbiety Czeczot Ze lska do Teksasu i z powrotem

katarzyna solorz

Po odwoanej z tego stanowiska Elbiecie Czeczot,


konkurs na dyrektora placwki odby si dwa razy. Spord
kilku kandydatw komisja rekrutacyjna wybraa ostatecznie Dorot Rak z Wikszyc,
Przysza szefowa PCPR- u
skoczya studia prawnicze w
Katowicach. Od 2009 do 2013
roku penia funkcj kierownika Specjalistycznego Orodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu, ma wic niezbdne

dowiadczenie. - uzasadnia
wybr wadz powiatowych
Adam Lecybil, rzecznik starostwa. Dorota Rak zacznie
prac z pocztkiem wrzenia.
Z kolei bya dyrektor, Elbieta Czeczot przez wiele lat
kierujca placwk, zostaa
zwolniona w maju biecego
roku. - Zwolnienie nastpio
w wyniku nieprawidowoci
stwierdzonych podczas kontroli jednostki. - mwi Lecybil. Elbieta Czeczot nie zgadza si ze swoim odwoaniem.
Zamierza skierowa spraw
do sdu.

Fot. Adam Lecybil

Wadze powiatu rozstrzygny konkurs na stanowisko


dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zostanie nim 50-letnia Dorota Rak z Wikszyc.

Elbieta Czeczot stracia


posad dyrektora PCPR
z uwagi na stwierdzone
w pracy placwki
nieprawidowoci.
Sama nie zgadza si z
takim rozstrzygniciem.

kdzierzyn-kole - gospodarka

Nowy dach
dla Zespou Szk Specjalnych
Gruntownego remontu
doczeka si dach Zespou
Szk Specjalnych na os.
Kodnica.
Kdzierzyskie starostwo
szykuje si do modernizacji
swojej jednostki owiatowej w
Kodnicy. - To inwestycja, ktra na lata zabezpieczy budynek, spowoduje te, e bdzie
odpowiednio zaizolowany, by
nie traci tak szybko ciepa.
Wntrze zostanie odpowiednio zabezpieczone przed wilgoci i deszczem - informuje
Adam Lecybil, rzecznik sta-

rostwa. - To o tyle istotne, e


w przyszoci pozwoli szkole
zaoszczdzi na ogrzewaniu,
a przy okazji dach placwki zyska na estetyce - dodaje.
Warto podkreli, e to kolejna inwestycja w tamtejszym
zespole szk. W poprzednim
roku zosta oddany tam do
uytku zupenie nowy plac zabaw z bezpieczn nawierzchni i wieloma urzdzeniami
do gimnastyki na powietrzu,
speniajcymi zadania rehabilitacyjne. Dokadna kwota, za
ktr wyremontowany bdzie

dach w szkole w Kodnicy, ma


by znana tu po rozstrzygniciu przetargu, prawdopodobnie jeszcze w sierpniu. W przypadku podobnego remontu w
Zespole Szk nr 3 w Sawicicach koszt wynis 100 tys.
zotych. Powiat ma ju na swoim koncie termomodernizacje
w niemal wszystkich szkoach
ponadgimnazjalnych. Wczeniej podobnych prac doczekaa si m.in. kozielska budowlanka.
ks

R E K L A M A

Zesp Szk Technicznych


w Rybniku
ul. Kociuszki 5, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 18 13, 32 432 98 10
sekretariat@zstrybnik.pl
www.zstrybnik.pl

PROWADZI NABR
na rok szk. 2015/2016

Do Szkoy Policealnej
dla Dorosych nr 1 im. Stanisawa Staszica
(w systemie wieczorowym) w zawodach:
Technik BHP - 3 semestry
Technik elektroniki i informatyki medycznej - 4 semestry
Technik wiertnik - 4 semestry
Technik informatyk - 4 semestry
Technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej - 4 semestry
(NOWY KIERUNEK)

Dokumenty naley skada


w sekretariacie szkoy w terminie
do 26 sierpnia 2015 r.
NAUKA JEST BEZPATNA!
- NIE WYMAGAMY MATURY ZAPRASZAMY

Historia lskich emigrantw, ktrzy w drugiej


poowie XIX wieku opucili swoj wiosk w Punicy Wielkiej i wyjechali do
Teksasu za chlebem, zatoczya koo.
Dzisiaj potomkowie osadnikw z Panny Marii odwiedzaj
strony, z ktrych pochodz ich
prapradziadkowie, pacz nad
grobami przodkw, ciesz si
odnalezion tosamoci, odtwarzaj histori. Opowie o
lskich Teksaczykach zaczyna
si od osoby ojca Leopolda Moczygby, franciszkanina, ktry
pochodzi z Punicy Wielkiej,
ale wyjecha do Stanw Zjednoczonych jako misjonarz. Po jakim czasie zaprosi do Ameryki
swoich krajan, obiecujc nowy,
lepszy wiat. Na jego zaproszenie pierwszych stu osadnikw z
Grnego lska przypyno do
USA w 1854 roku. Na poudnie
od teksaskiego San Antonio
zaoyli osad o nazwie Panna
Maria. Z czasem kolejni przybysze ze lska zakadali nowe
osady o swojsko brzmicych
nazwach m.in. Cestohowa, czy
Kosciusko. Pocztkowo lzakom doskwieraa emigracja, a
w Teksasie szczeglnie obcy,
suchy klimat, nieurodzajna ziemia i dzikie zwierzta. Nie mieli jednak wyjcia, do Polski pod
pruskimi zaborami nie chcieli wraca - panowa tam gd,
ekonomiczna beznadzieja i
strach przed brutaln germanizacj. Wyjedajc sprzedali cay dobytek, mosty byy spalone.
Odtworzyli wic na obcej ziemi
kawaek wasnego wiata, z pooonym w centrum miejscowoci kocioem (pierwszym
polskim kocioem w USA),
ktry w teksaskiej Pannie
Marii nosi takie samo imi jak
w polskiej Punicy - w. Stanisawa Biskupa i Mczennika i Nawiedzenia Najwitszej
Maryi Panny. W 1986 roku do
Teksasu przyby ks. Franciszek
Kurzaj ze Sawicic, ktry zosta
tam wysany przez abp. Alfonsa

Nossola. Duszpasterstwo Kurzaja w Pannie Marii zapocztkowao ''mod'' na powroty do


Polski i szukanie lskich korzeni - Kiedy spotkaem tych ludzi
po raz pierwszy, byli zagubieni,
nie wiedzieli skd tak naprawd s i gdzie jest ta Polska - mwi ks. Franciszek Kurzaj. Z pokolenia na pokolenie syszeli o
mitycznej krainie zwanej lsk,
a starsi ludzie, opowiadajc o
niej, mieli zy w oczach. Dlatego wnuki i ich dzieci wiedziay, e lsk to miejsce, za ktrym si pacze. - Jedna z moich
teksaskich parafianek, Pani
Dragon, wspominaa swojego
dziadka. Zapamitaa, e raz,
gdy dziadek troch popi, rzewnie paka. Zapytaa - Dlaczego
paczesz? A on jej na to odpowiedzia - Oj dziocha, gdyby
ty wiedziaa, co to jest lsk, to
te by ze mn pakaa. - Ta kobieta nigdy nie zobaczya kraju, ale zapamitaa wzruszenie
mczyzny wspominajcego
sw ojczyzn - opowiada Kurzaj. Duchowny wzi sobie do
serca t nieukojon tsknot lzakw i uczyni z ''wycieczek'' do Polski prawdziw tradycj. - Na pocztku bali si tu
przyjecha, bo Polska lat 80.
kojarzya im si z obrazkami z
telewizji: brakuje jedzenia, papieru toaletowego, a kto wie czy
nawet prd jest albo ubikacja tak myleli, mieje si duchowny. - Byli przekonani, e to taka
druga Jugosawia, a w Teksasie
jest wszystko, dolary, jedzenie,
ropa naftowa, urodzajne pola, a po dawnej biedzie nie ma
ladu. Ja jednak wiedziaem, e
trzeba ich tutaj, na lsk przywie. I jak teraz tu wracamy po
raz pity czy szsty, to oni wiedz, e to jest to miejsce, za ktrym pakali pradziadowie, bo
tu jest dom, tu s groby przodkw, ktrzy zostali na lsku.
Jest niebo, potem jest lsk, a
potem dopiero Teksas - mwi
prostolinijnie Kurzaj. Ci, ktrzy przyjedaj, s Polakami z
pitego czy szstego pokolenia,

ale z przejciem studiuj drzewa genealogiczne przodkw,


ktrzy wyjechali std w XIX
wieku. - Wiedz kto z kim si
oeni, kto z jakiej rodziny pochodzi, maj list z nazwiskami
rodzin, czsto s to dalecy krewni. - Dragon, Moczygba, Rzepka, Kloska, Wiatrek, Czerner,
Krawiec - same nasze - wymienia Kurzaj. Charakterystycznie
wygldajca grupka amerykanw przemieszczajcych si po
lsku i Opolszczynie z tabliczk Panna Maria odwiedza m.in
Punic Wielk, Strzelce Opolskie, Toszek, Racibrz czy Olecko - wszystkie te miasta, gdzie
mieszkali lub nadal mieszkaj
ich krewni. Co roku odwiedzaj
te Warszaw, Krakw, Wadowice, Czstochow, Owicim.
Nie zapominaj rwnie o Kdzierzynie - Kolu i Sawicicach, rodzinnych stronach ks.
Franciszka, ktry przywiz z
wizyt do Polski ju okoo tysica swoich teksaskich parafian. Po 160 latach cikiej
pracy lzakw w Teksasie panuje dobrobyt, wic s te due pienidze. - Ta ropa bya zawsze, ale nie byo technologii
by j wydobywa - tumaczy
Kurzaj. - Ja jak jestem tutaj, to
mwi - Ci mdrzy zostali, a jak
tam wracam, to powtarzam - Ci
mdrzy wyjechali. lscy Teksaczycy nadal posuguj si
lsk gwar, ale z babci, bo
z mam to ju po angielsku. S
bardzo pracowici, oddani rodzinom, zwykle trzymajcy si
kocioa - podkrela Kurzaj.
Obecnie w samej Pannie Marii mieszka 100 rodzin, ale potomkw pierwszych osadnikw
w caym Teksasie yje nawet do
200 tys. Niektrzy przenieli si
do Kalifornii czy Chicago. Wystaw ''lscy Teksaczycy'' do
24 sierpnia mona oglda w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kolu.
ks

Fotorelacja na str. 17

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15 /2015

GazetaInformator.pl 5 sierpnia 2015 nr 14 (192)

region gospodarka

Program wsparcia dla modych rolnikw


Fot. Leszek Iwulski

Pocztkujcy rolnik moe uzyska nawet do 100 tys. z wsparcia ze rodkw europejskich.
leszek iwulski

R E K L A M A

Rolnictwo jest tym sektorem gospodarki, ktry skorzysta w olbrzymim stopniu z akcesji Polski w struktury europejskie.
Jednak i w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego konstruowane s projekty takie jak program wsparcia dla modych rolnikw.
bdzie mg skorzysta np.
z instrumentw typu premie dla modych rolnikw. System przyznawania pomocy ma charakter
punktowy. Punkty otrzymuje si np. za area, na
ktrym si gospodaruje (w
programie mog uczestniczy tylko ci, ktrzy posiadaj grunt o powierzchni

wikszej ni rednia krajowa), kwalifikacje zawodowe (ubiegajcy powinni mie ukoczone studia
rolnicze, ogrodnicze, weterynaryjne lub zootechniczne), rodzaj planowanej
produkcji (np. rolin wysokobiakowych) czy kompleksowo przedstawionego biznesplanu (punkty w

tym przypadku przyznaje


si np. za planowany udzia
w szkoleniach). Moliwo
uczestnictwa w programie
uzaleniona jest od zdobycia przynajmniej 15 punktw. Aby uzyska wsparcie,
gospodarstwo musi take
prezentowa okrelony potencja ekonomiczny. Nie
moe by on mniejszy ni

13 tys. euro, ale jednoczenie nie moe by wikszy


ni 150 tys. euro. Wsparcie
moe zosta przyznane tylko raz, jednej konkretnej
osobie, na jedno gospodarstwo. Mody rolnik moe otrzyma a 100 tys. z,
przy czym 80% z tej sumy
ju w terminie do 9 miesicy po otrzymaniu decyzji, a

pozostae 20 % po realizacji zaoe biznesplanu.


Wnioski bd przyjmowane w biurach powiatowych
ARMiR w dniach od 20
sierpnia do 2 wrzenia tego roku. Cao programu
realizowana jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2014
2020.

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. ratusz.wodzislaw-slaski.pl

Rolnictwo jest tym obszarem dziaalnoci gospodarczej, w ktrym najwicej si zmienio od czasu
naszej akcesji do struktur
Unii Europejskiej. Jednoczenie wanie w tym
obszarze wida, e w dalszym cigu potrzebne s
zmiany. Proces przeobrae polskiego rolnictwa
nie jest bowiem jeszcze na
tyle dynamiczny, aby sprosta wymogom konkurencyjnoci na rynkach europejskich. Dlatego te w
nowym rozdaniu rodkw
unijnych pooony zostanie
nacisk na wdraanie takich
rozwiza, ktre zapewni
szybk i skuteczn modernizacj naszego rolnictwa. Jednym z elementw
wsparcia jest rozpoczcie
programu Pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych
rolnikw. Na program
przeznaczono ponad 718
milionw euro. Bdzie on
realizowany przez Agencj
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pienidze bd przyznawane tym
rolnikom, ktrzy maj nie
mniej ni 40 lat, posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz po raz pierwszy
rozpoczynaj prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej
jako kierujcy gospodarstwem. W ramach programu pocztkujcy rolnik

Wakacje z drogami
Lato nie jest martwym
w pracach budowlanych
prowadzonych na drogach Wodzisawia.
Zarwno starostwo jak i
magistrat dokonuj remontw na administrowanych
przez siebie ulicach. Najwikszy z nich (ale i budzc
ostatnio kontrowersje) jest
remont ulicy Chrobrego sygnowany przez powiat, a realizowany przez firm Skanska. Miasto natomiast ogasza
przetarg na remont ulicy Batalionw Chopskich. W ramach modernizacji tej drogi
wymieniona bdzie nakadka
asfaltowa oraz zostan zabudowane krawniki. Urzd
Miasta poszukuje take wykonawcw, ktrzy podejm si modernizacji odcinka
jezdni na ulicy Czarneckiego
do skrzyowania z ulic Kolbego. Uwaga miejskiej administracji nie ogranicza si
do remontu poszczeglnych
drg, ale obejmuje rwnie
lobbing na rzecz rozwizania

problemw zwizanych z drogami wojewdzkimi. W sprawie ulicy Pszowskiej (w cigu drogi wojewdzkiej 933)
interweniowa po raz kolejny
w Zarzdzie Drg Wojewdzkich zastpca prezydenta Wodzisawia lskiego Dariusz
Szymczak. Szymczak przypomnia, e przez miasto przebiega ponad 15 kilometrw
drg wojewdzkich i e wymagaj one gruntownej i bardzo
szybkiej modernizacji. Zastpca Mieczysawa Kiecy w swoim pimie zaznaczy, e ubytki
w jezdni s tak due, e gro one uszkodzeniem pojazdu
lub nawet spowodowaniem
gronej kolizji. Wiceprezydent jasno wskaza rwnie,
e dotychczasowe remonty
nie stanowi wystarczajcych
dziaa do utrzymania drg
i chodnikw zarzdzanych
przez wojewdztwo. W tym
celu Szymczak zwrci si do
Zarzdu Drg Wojewdzkich.
l

Droga wojewdzka nr 933 na wialu


odcinkach jest w katastrofalnym stanie.

6 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz usugi

wodzisaw lski - gospodarka

Raciborska Rowerownia
- rusza wielka wyprzeda ROMETA!

Chodnikowa karuzela

Wyprzeda Rometa
Rowerownia to rwnie sklep oraz wytwrnia
rowerw. Kupi tutaj mona modele zaprojektowane
i wykonane przez lokalnych
rzemielnikw oraz modele znanych, polskich marek.
Ostatnio do ask powrciy
popularne niegdy Romety.
Do Raciborskiej Rowerowni zgaszaj si zarwno osoby, ktre maj starsze modele
Rometa i chciayby je odrestaurowa, jak i osoby, ktre
poszukuj nowych modeli. 1
sierpnia w Rowerowni ruszya
wyprzeda tegorocznych modeli marki Romet.
Profesjonalny serwis
Rowerownia, jako jedyny
serwis w regionie, dziaa w terenie. Pogotowie Rowerowe,
jeli zajdzie taka konieczno,
przyjedzie do domu swojego
klienta. - Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta,
profesjonalna obsuga klienta,
a przede wszystkim niska cena - tumacz waciciele RaR E K L A M A

ciborskiej Rowerowni. Mona


tutaj take przechowa rower
poza sezonem. Firma oferuje
bowiem tzw. zimowanie. Proponuje rwnie peny serwis
oraz serwis gwarancyjny.
Renowacja
starych rowerw
Rowerownia synie nie tylko z profesjonalnego, dobrego
i taniego serwisu. Wykonuje
si tam rwnie renowacje malowanie, piaskowanie. Zainteresowanie t usug ronie z miesica na miesic.
Tutaj rower z dug histori,
wygldem przypominajcy
rower rodem z epoki PRL-u
na pewno otrzyma drugie ycie. - Masz stary rower? Przywie go do nas lub zadzwo, a
to my przyjedziemy do ciebie.
Zrobimy wycen i odpicujemy - dowiadujemy si w Rowerowni.

Raciborska Rowerownia
ul. Wadysawa Reymonta 10
47-400 Racibrz
tel. 784 944 409,
664 031 119
www.mkbicycle.eu

Artyku sponsorowany

Fot. MK Bicycle

Serwis i sprzeda rowerw. Raciborska Rowerownia


jako jedyna w razie potrzeby dojeda do klienta.
Raciborska Rowerownia,
mimo tego e nie jest firm z
dugim staem, ma na swoim
koncie wiele udanych projektw oraz przede wszystkim,
spore grono zadowolonych
klientw.

<< GazetaInformator.pl

Poszerzony chodnik ma
zachci pasaerw do
korzystania z komunikacji publicznej.
Mieszkacy Wodzisawia
ju od dawna skar si, e
ich dworzec autobusowy pod
galeri handlow Karuzela
jest niezbyt wygodny i niezbyt funkcjonalny. Pasaerowie maj za mao miejsca, by
swobodnie oczekiwa na przyjedajce autobusy. W godzinach szczytu cinita ponad
wszelk miar ciba nie moe znale dla siebie miejsca.
Ludzie wpadaj na siebie i gorczkowo przepychaj do autobusw. W takich warunkach
nietrudno o kuksaca zarobionego w bok, zniszczone zakupy, czy nieprzyjemne sowo.
Wszystko dlatego, e chodnik
w tym miejscu jest stanowczo
zbyt wski jak na potrzeby komunikacyjne 50 tysicznego
miasta. Z uwagi na to, e pierwotne zaoenia projektantw
nie zday egzaminu magistrat
postanowi zainwestowa w
poszerzenie przylegajcego
do skrajni jezdni chodnika.
W tym celu musia jednak
porozumie si z prywatnym
wacicielem gruntu i zagwarantowa sobie podpisanie
umowy o uyczenie tej czci
nieruchomoci. Umowa taka
zostaa podpisana ju 20 lutego ubiegego roku. Uzyskanie
przez miasto gruntw przekada si na moliwo duo
sprawniejszego poruszania
si ludzi oraz bezpieczniejszego podjazdu dla autobusw. Przetargi na wykonanie

Chodnik przy dworcu autobusowym


obok karuzeli jest stanowczo za wski.
prac polegajcych na poszerzeniu chodnika umoliwiajcych take przesunicie wiat
przystankowych zostay rozpisane ju w ubiegym roku,
ale z uwagi na zaangaowanie
rodkw w budow Rodzinnego Parku Rozrywki termin
inwestycja nie zostaa cakowicie zrealizowana. Na chwil obecn temat powrci. W
ramach modernizacji ma zosta pooone dodatkowe 60
metrw chodnika z kostki

betonowej szarej o szerokoci 2 metrw oraz 11 metrw


chodnika z kostki granitowej
(o tej samej szerokoci). Wykonanie remontu moe mie
bardzo due znaczenie dla losw projektowanego Centrum
Przesiadkowego, poniewa zapewnienie wikszego komfortu pasaerom prawdopodobnie zwikszy ch korzystania
z transportu publicznego.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

rekl amy

autoryzowany partner:

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

nowo!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

R E K L A M A

8 PLUSY BIZNESU
DLA

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

marklowice rozrywka

Tropikalna Wyspa moe by tylko jedna


pawe strzelczyk

Tropical Island to ogromny kompleks rekreacyjno-rozrywkowy. Oprcz basenw w


jej skad wchodz plae, olbrzymie zjedalnie, sauny,
restauracje, mini golf a nawet
las deszczowy. Wszystko to na
powierzchni 6,6 hektara. Ley 60 kilometrw na poudnie
od Berlina, niedaleko granicy
z Polsk, std jest te chtnie
i tumnie odwiedzana przez
naszych rodakw, a z atrakcji
mona korzysta ca dob.
Marklowickie Centrum
Rekreacji Tropikalna Wyspa powstao w ramach programu rewitalizacji obszarw
poprzemysowych. Na 5 hektarach usytuowano centrum
sportowo-rekreacyjno-usugowe z nowoczesnym placem
zabaw, scen, skate park, mini-staw z wysp, sztuczny wodospad, punkt maej gastronomi, fontanny. Obiekt nie
ma charakteru stricte komercyjnego - co prawda w sezonie
pobierane s opaty za wstp,
ale symboliczne. 3,5 z za bilet rodzinny niczyjego portfela
nie zrujnuje. Rwnie opaty
za niektre atrakcje do wygrowanych nie nale.
W czym wic tkwi problem? Wiosn tego roku reprezentujca interesy Niemcw kancelaria prawnicza z
Poznania zadaa od Urzdu
R E K L A M A

Gminy w Marklowicach zaprzestania uywania nazwy


Tropikalna Wyspa jako zastrzeonego znaku towarowego na ca Europ. Niezastosowanie si do wezwania
cignoby na gmin olbrzymie kary finansowe, std
wadze - cho od pocztku
pojawiy si gosy e to marklowicka wyspa jako pierwsza
bya tropikalna - zdecydoway
si ulec i zmieni nazw. Ale
to nie wszystko, gmina musi
te zadba, aby nie pojawiay si wzmianki z zastrzeon
nazw jako o obiekcie w Marklowicach. Pki co obiekt nie
ma oficjalnej nazwy, a w Biuletynie Informacji Publicznej
urzdu gminy pojawi si komunikat o nastpujcej treci:
Tropical Island Management GmbH jest wacicielem
zarejestrowanych
wsplnotowych znakw towarowych sownych i sowno-graficznych. Oznaczenie
Tropikalna wyspa uywane przez Gmin Marklowice
jako oznaczenie Gminnego
Centrum Rekreacji w Marklowicach naruszao prawa
wyczne Tropical Island
Management GmbH jako
waciciela znakw towarowych. W zwizku z powyszym Gmina Marklowice
zaprzestaa uywania w obrocie oznaczenia Tropikalna
wyspa.

Fot. Marcin Burszczyk/Urzd Gminy Marklowice

Rekreacyjny kolos ze stolicy Niemiec wymg na malekich Marklowicach zmian nazwy orodka.

Orodek rekreacyjno-rozrywkowy w Marklowicach nie moe uywa dotychczasowej nazwy.


Gmnina Marklowice musi zadba te o to by nazwa Tropikalna Wyspa nie pojawiaa si w obiegu.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz motoryzacja

Testujemy nowego Nissana Qashqai

Samochd do testu
udostpnia firma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
firmy NISSAN
www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki, Ireneusz Burek

Dziki firmie Mad Mobil w Rybniku otrzymalimy do dyspozycji


samochd z najlepszym pakietem wyposaenia TEKNA.

Samochd zwraca na siebie uwag now stylistyk - LEDowe reflektory, chromowane relingi, 17-calowe
aluminiowe felgi i muskularna sylwetka... Nissan Qashqai w nowej odsonie i bogatym wyposaeniem
to bardzo ciekawa propozycja na wakacyjne wyprawy po szosach i bezdroach.
ireneusz burek

W upalne lato jazda samochodem nie zawsze naley do przyjemnoci. Do wakacyjnego podrowania wymagamy komfortu i
bezpieczestwa. Sprawdzamy jakie wraenia z jazdy daje podr
nowym Nissanem Qashqai.
Wntrze nowego SUVa stajni NISSAN bardzo przyjemnie
skrojone i zaskakuje obszernoci. Wstawki ze skry na siedzeniach, kierownicy i lewarku
zmiany biegw dodaj elegancji.
Plastiki mikkie i bardzo dobrze
spasowane - cao wyglda nowoczenie i solidnie. Na rodku deski
rozdzielczej znajdziemy konsol z
5-calowym dotykowym wywietlaczem, za pomoc ktrego moemy
sterowa praktycznie wszystkimi
systemami, ktrych swoj drog
Nissan w nowy model napakowa cakiem sporo. Znajdziemy
tu m.in. 6-gonikowy system audio (gra cakiem przyzwoicie po
lekkim skorygowaniu ustawie
fabrycznych), nawigacj GPS, inteligentny system gonomwicy
bluetooth, ktry daje spore moliwoci (np. zarzdzanie ksik
R E K L A M A

telefoniczn i wykazem pocze


bezporednio z pamici telefonu)
- obsug wyranie uatwiaj due
i czytelne klawisze a cao, co najwaniejsze, dziaa bardzo szybko.
Dobrze rozwizany system wspomagajcy parkowanie - obraz z
czterech kamer o bardzo szerokim
kcie widzenia, umieszczonych
wok samochodu, obrazuje sytuacj wok samochodu z lotu ptaka
- bardzo pomocny przy parkowaniu, zwaszcza, e nasz muskularny
Nissan troch traci na widocznoci
z kabiny poprzez szerokie supki i
niewielk szyb z tyu.
Z udogodnie wpywajcych
na bezpieczestwo odnajdujemy
powiadomienia typu Safety Shield
- informacje o samochodzie znajdujcym si w martwym polu lusterek, ostrzeenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, a take o
tym, e na drodze pojawi si jaki obiekt - na przykad sarna lub
nieoznakowany pieszy. System
nawigacji wspiera kierowc wywietlaniem znakw drogowych,
ktre obowizuj na danym odcinku drogi, a kompas wskazuje biecy kierunek geograficzny.
Przydatnym udogodnieniem jest

system wspomagania ruszania


pod gr (po puszczeniu hamulca
przez 3 sekundy samochd stoi
na hamulcu USS).
Bardzo pozytywne wraenia odbieramy z jazdy Nissanem.
Wntrze jest dobrze wyciszone,
fotele oraz tylna kanapa wygodne
(dla osb o wzrocie do 180cm),
dodatkowo niesamowitych wrae z jazdy - zwaszcza dla osb
podrujcych z tyu - dostarcza
panoramiczny dach.
W testowanym przez nas modelu zastosowano doadowany
benzynowy silnik DIG-T o pojemnoci 1.2l i osigajcy moc 115KM
wsppracujcy z 6-stopniow manualn skrzyni biegw.
Pocztkowo do sceptycznie
przyjlimy informacj o konfiguracji samochodu o niemaej masie wasnej z niewielk jednostk
benzynow. Pierwszy test na trasie z czterema osobami na pokadzie pokaza jednak, e silnik radzi sobie niele, zarwno na krtej
trasie Rybnik - Racibrz - Opole,
na ktrej mielimy okazj sprawdza przyspieszenie podczas wyprzedzania jak i testowa motor
w do szybkiej jedzie poza mia-

stem. Jazda w miecie rwnie odbywaa si bardzo pynnie i mocy


jako szczeglnie nie brakowao.
Musimy jednak pamita, e jest
to samochd bardziej rodzinny
ni sportowy. Aby zadba o wraenia sportowej jazdy, obroty silnika musimy utrzymywa powyej
2500 obrotw, poniej bowiem
dysponujemy momentem odpowiednim do jazdy rekreacyjnej.
Warto doda, i Nissan oferuje te
jednostk benzynow 160KM oraz
silniki diesla.
Zawieszenie w nowym Qashqaiu pracuje sprycie i dzielnie
znosi szutrowe nierwnoci, garby zwalniajce oraz wszechobecne na lokalnych drogach dziury i
studzienki. Na zakrtach Nissan
ma tendencj do niewielkich przechyw, jednak kierowca czuje si
bardzo pewnie, gwnie z uwagi
dobrze zestrojony, dajcy poczucie bardzo bezpiecznego, ukad
kierowniczy.
Spalanie w cyklu mieszanym wynioso okoo 7l/100km
(testowalimy nissana przy do
dynamicznej jedzie i wysokich
obrotach silnika przy wczonej
klimatyzacji).

Peny tekst, obszerna fotorelacja


oraz wideo na:

GazetaInformator.pl

Artyku sponsorowany

raciborz.com.pl

10 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region wypoczynek

Uwaa na wakacjach
leszek iwulski

Wakacje to okres, w ktrym modzie ma duo wicej swobody i moliwoci aktywnego spdzania wolnego
czasu, ale take gdy styka si
z szeregiem zagroe. Zarwno urzdy, jak i spdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarzdowe staraj si w
tym czasie zorganizowa jak
najszerzej wolny czas dla najmodszych i tych troch starszych. W Wodzisawiu np.
organizowane s nawet warsztaty archeologiczne, w czasie
ktrych mona pozna kawa
historii miasta, ale i zaznajo-

mi si z podstawowymi reguami tej fascynujcej nauki.


Warsztaty kocz si uzyskaniem przez dziecko dyplomu
Modego Odkrywcy. W Raciborzu spdzielnia Nowoczesna zorganizowaa dla dzieci
wycieczk do opactwa Cystersw w Rudach, gdzie mogy
one zetkn si ze specyficznym klimatem lskiego redniowiecza. W tym przypadku
wyjazd podsumowany zosta
przez warsztaty plastyczne.
Wodzisawskie Centrum Kultury w ramach akcji Lato w
miecie proponuje modziey
zajcia tematyczne, projekcje
filmowe, festyny plenerowe.

R E K L A M A

Fot. Leszek Iwulski

Dzikie kpieliska, narkotyki, alkohol to letnie zagroenia dla dzieci i modziey.

W czasie wakacji miasta w Polsce oferuj


dzieciom i modziey wiele atrakcji, w tym take
moliwo aktywnego wypoczynku.

Modzi dostali na te wakacje


od miasta wspaniay prezent
w postaci Rodzinnego Parku
Rozrywki, gdzie mog bardzo
aktywnie spdza wolny czas
(chociaby na ciekach zdrowia). Jeszcze modsi maj do
dyspozycji olbrzymi plac zabaw. W Kdzierzynie wakacje na sportowo organizuje
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Na miejskich orlikach
rozgrywane s turnieje piki
siatkowej, zawody pikarskie i
zajcia z tenisa. Oprcz atrakcji jednak modzi mog szereg
zagroe. Starszy aspirant Cezary Koczy z wodzisawskiej
policji powiedzia nam: - wa-

EWEL-LUX

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX

kacje to okres, w ktrym nasilaj si pewne zagroenia dla


dzieci i modziey. Pewne niebezpieczestwa pyn z samej
natury. Wysokie temperatury,
czsto przekraczajce 30 stopni Celsjusza, wycigaj nas nad
wod. Dzieci i modzie powinny szczeglnie uwaa na dzikich kpieliskach. Wystrzega
si brawury, ryzykownych zachowa. Std nasza obecno
w takich miejscach. Pouczamy
kapicych si, wskazujemy na
rdo niebezpieczestw, rozmawiamy. Zagroenia tworz
take rnego rodzaje substancje, ktrych modzie powinna
si wystrzega alkohol, do-

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

% 01
5 8.2
- 31.0

zw
o
r
ze

r
e
i
b
Wy

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE


CH Auchan Racibrz

665 223 279

/MydlarniaSkarbyZiemi

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

PLUSY BIZNESU11

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

Fot. Leszek Iwulski

GazetaInformator.pl >>

Take ruch drogowy moe okaza si niebezpieczny


dla naszych dzieci. Zwikszeniu ich bezpieczestwa
sprzyja nie tylko kask, ale przede wszystkim stosowanie
si do przepisw.

W lipcu i sierpniu temperatura moe przekracza


nawet 30 stopni Celsjusza. Takie upay mog
powanie zaszkodzi dzieciom.

palacze, narkotyki, papierosy. Jako policja staramy si w


okresie wakacyjnym intensyfikujemy dziaania prewencyjne zwizane z uywaniem takich rodkw. Rozmawiamy z
modzie o ich szkodliwoci,
przekonujemy, e s lepsze
sposoby spdzania wolnego
czasu. Jednoczenie prowadzimy kontrole punktw, w
ktrych sprzedaje si alkohol.
Policjanci przeprowadzaj je

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Modzie jest szczeglnie naraona na kontakt z uywkami


w trakcie imprez masowych takich jak dni miasta czy festiwale muzyczne.
R E K L A M A

TA 2015 R. Cakowita kwota kredytu: 2.000,00 z. Czas obowizywania umowy: 12 m-cy.


tosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie poyczki: 5% od cakowitej kwoty poyczki.
176,90 z. Cakowity koszt kredytu wynosi: 176,90 z, na ktry skada si: suma odsetek do zapaty:
poyczki patna w dniu uruchomienia poyczki: 100,00 z. Poyczka wraz z nalenymi odsetkami
h (raty kapitaowe i malejce raty odsetkowe z tym, e ostatnia rata poyczki jest rat wyrwnawcz).
osi 173,08 z. Data sporzdzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny cakowity koszt poyczki oraz
ndywidualnej oceny wiarygodnoci kredytowej. Decyzja kredytowa zaley od indywidualnej oceny
stanowi oferty w rozumieniu przepisw k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

ROT
SKOK

Racibrz, ul. Wojska Polskiego 11


32 417 32 11
Rydutowy, ul. Leona 2
32 457 63 46
www.powszechna-skok.pl

take po cywilnemu. Do zada prewencyjnych naley take legitymowanie nieletnich


po godzinie 22.00. Do grupy
zagroe naley zaliczy take
ruch drogowy. W okresie wakacyjnym notujemy zwikszon liczb zdarze drogowych z
udziaem nieletnich. Poruszajc si na rowerze, skuterze,
motorowerze warto stosowa
przepisy ruchu drogowego i
zachowa ostrono.

12 Sylwetki

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

region kultura

Taniec caym yciem

Rozmowa z Dominik Brzoza-Piprek, kierownikiem zespou Vladislavia,


ktry od ponad 30 lat promuje folklor i tace ludowe.
dominika szczyrba

Od blisko 18 lat jeste


zwizana z zespoem Vladislavia. Najpierw, jako
maa dziewczynka zostaa czonkiem zespou,
gdzie przez lata zdobywaa nowe umiejtnoci. Pniej przyszed
czas na przekazanie wiedzy i dowiadczenia modym adeptom taca, a od
niedawna penisz funkcj kierownika zespou.
Rzadko zdarza si, e zainteresowanie z dziecistwa przeradza si w pasje i sposb na ycie. Jak
zacza si Twoja przygoda z tacem i co sprawio,
e trwa ona a do dzisiaj?
15 wrzenia tego roku
minie 18 lat odkd postawiam pierwsze kroki w Zespole
Pieni i Taca Vladislavia. Od
dziecka marzyam o tym, eby
mc taczy, bardzo chciaam
to robi i wiele razy prosiam
rodzicw, aby zapisali mnie
do jakiego zespou. Pewnego dnia przyszli do mojego
pokoju i oznajmili, e trwaj
zapisy do zespou tanecznego.
Zapytali, czy chciaabym pojecha na przesuchania. Bardzo si ucieszyam. Do dzi
pamitam te emocje zwizane z oczekiwaniem na swoj
kolej przed sal nr 18. Kiedy
otwary si drzwi do owej sa-

li, nie miaam jeszcze pojcia, e wanie otwieraj si


przede mn drzwi do wspaniaej przygody na cae ycie. Paradoksalnie, pierwsze
zajcia mi si nie spodobay.
Byam bardzo niezadowolona, poniewa nic mi nie wychodzio, nikogo nie znaam,
a sowa 8 taktw cwaem w
prawo brzmiay jak w obcym
jzyku. Oczywicie baam si
przyzna rodzicom, e zajcia
nie przypady mi do gustu.
Gdyby nie to, pewnie bym si
poddaa. Wyszam jednak z
zaoenia, e skoro ju mnie
tam przywieli, to zostan i
tym sposobem spdziam w
zespole kolejne 18 lat. Z kadym kolejnym dniem i z kadym krokiem rozwijao si we
mnie zamiowanie do taca
ludowego. W pewnym okresie taczyam nawet w kilku
grupach jednoczenie. Na pocztku by tylko taniec, ale z
czasem zaczam take mwi
gawdy i prowadzi koncerty.
W ubiegym roku spotka
Ci zaszczyt przejcia kierownictwa nad zespoem.
Zdaj sobie spraw, e
jest to dla Ciebie ogromne wyzwanie. Jak to przyja ?
Odkd tylko zaczam taczy chciaam zosta instruktorem. Moje kolejne marzenie
spenio si w 2008 roku, kie-

dy ktrego dnia Pani Wanda


Bukowska (zaoycielka i wczesna kierowniczka zespou)
oznajmia mi, e od wrzenia
(2008 roku) poprowadz grup dziecic. Bardzo mnie ta
informacja ucieszya, bo jak
ju powiedziaam, byo to
moim wielkim marzeniem.
Chcc naleycie przygotowa si do nowej roli, wiele
dni spdziam w domu Pani
Wandy, gdzie uczyam si od
niej, jak by dobrym instruktorem. Z czasem Pani Wanda
zacza mnie rwnie przygotowywa do roli kierownika
zespou. Jej lekcje byy bardzo
owocne, przekazaa mi wiedz, ktrej nie zdobyabym
w adnej szkole. Dzielia si
ze mn swoim dugoletnim
dowiadczeniem. Oczywicie
niektre umiejtnoci wydaway mi si na tamt chwil
niepotrzebne, ale teraz wiem,
e si myliam. Moje relacje
z Pani Wand okreliabym
jako relacje mistrz - ucze,
a czasami babcia i wnuczka
(miech). Bardzo wiele jej zawdziczam i dzikuj za to, e
daa mi szanse sprawdzenia
si w roli instruktora, a pniej obdarzya wielkim zaufaniem i powierzya mojej
opiece dorobek swojego ycia, swoje dziecko Vladislavi. Bycie kierownikiem
zespou to wielkie wyzwanie,
tym bardziej, kiedy ma si ta-

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

kiego poprzednika jak Pani


Wanda Bukowska. Kierowanie Zespoem to praca 7 dni
w tygodniu 24h na dob. To
wymylanie tematw koncertw, dobieranie muzyki, tworzenie choreografii, szukanie
informacji o danych tacach
i regionach, pisanie tekstw,
nauka ukadw tanecznych,
dobieranie strojw, a po za
tym organizacje koncertw,
wyjazdw itd. Jest tego sporo, ale bardzo to lubi i kiedy widz, e ukad ktry pojawi si w mojej wyobrani,
staje si rzeczywistoci, jestem niesamowicie szczliwa. Dlatego te uwielbiam
dzie koncertu. To chwila,
kiedy wszystko to, co zrodzio
si wczeniej w mojej gowie,
nagle staje si faktem, a kiedy na widowni jest cho jedna
osoba, wtedy satysfakcja jest
jeszcze wiksza.
W ostatnim czasie za
spraw programw telewizyjnych taniec sta si
niezwykle popularn form rozrywki. Czy taniec
ludowy rwnie wpisuje
si w ten trend? Czy da
si zaobserwowa wzrost
zainteresowania tacami ludowymi wrd modziey?
To prawda, taniec jest
obecnie bardzo modny i niezmiernie mnie to cieszy, bo

jak mwi Havelock Ellis:


Taniec jest najwzniolejsz, najbardziej wzruszajc,
najpikniejsz ze wszystkich
sztuk, bo nie jest tylko prost interpretacj czy wyobraeniem ycia; jest samym yciem. Myl, e programy
telewizyjne zrobiy dla popularyzacji taca bardzo wiele
dobrego. Szkoda tylko, e zapomniano w nich o tacu ludowym, z ktrego zrodzio si
duo innych, obecnie popularnych tacw. Jeli chodzi
o zainteresowanie tacem ludowym, to uwielbiam jedzi
do Maopolski. Tam w okolicach Nowego Scza czy Limanowej nie ma wsi, w ktrej nie
byoby zespou ludowego, tam
tacz wszyscy, a kada wie
zabiega o to, by ich repertuar by najbardziej oryginalny, a strj najbliszy temu z
dawnych lat. Podobnie jest w
Krakowie, gdzie w zespoach
studenckich jest mnstwo
osb, a grupy rywalizuj ze
sob jak druyny pikarskie i
to naprawd cieszy. Oczywicie mwi o rywalizacji w
pozytywnym znaczeniu tego
sowa. U nas troszeczk za du rol odgrywaj stereotypy
zwizane z tacem ludowym.
Prosz mi uwierzy, e kto raz
sprbuje, ten zostanie na duej. Dowodem na to moe by
fakt, e z roku na rok w zespole Vladislavia mamy co-

raz wicej osb i wierz, e ta


tendencja si utrzyma.
Jak liczny jest obecnie zesp i jak to wygldao na
przestrzeni lat?
Obecnie zesp liczy okoo 120 osb w 10 grupach tanecznych plus kapele. Taczy mona u nas od 3 roku
ycia. 2 lata temu powstaa rwnie grupa dorosych
skadajca si z rodzicw,
czonkw zespou oraz sympatykw. W historii zespou
nigdy nie byo tylu grup dziecicych, ile mamy obecnie.
To dla mnie kolejny powd
do radoci.
Mam wraenie, e dzisiejszych
nastolatkw
wychowanych na teledyskach MTV trudno przekona do tacw ludowych. Jak zachciaby
dzisiejsz modzie do tej
formy taca?
Nie chciaabym nikogo przekonywa do zespou i
tacw ludowych, bo z pewnoci sowa mi nie wystarcz. eby przekona si o
wyjtkowoci tacw ludowych trzeba po prostu zrobi
pierwszy krok.

Czytaj cay wywiad na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

racibrz sylwetki

Kolej twojego ycia


Fot.Towarzystwo Entuzjastw Kolei

Czonkowie Towarzystwa Entuzjastw Kolei chroni linie kolejowe


powiatu raciborskiego i wodzisawskiego przed dewastacj.
leszek iwulski

Towarzystwo
Entuzjastw Kolei od kilku lat
dziaa w obronie dziedzictwa, jakim jest polska kolej. Ta kolej towarzyszya
wielu pokoleniom Polakw.
Pocigi poykay kilometry
torowisk w czasie zaborw,
w odrodzonej Rzeczpospolitej, za okupacji i w okresie PRL. Dzisiaj z uwagi na
to, e wielu z nas przesiada si za kko, transport kolejowy traktowany
jest po macoszemu. Chocia w nowej perspektywie
unijnej Bruksela chciaaby,
eby tiry czciej trafiay
na tory, a kierowcy stanli przed kasami biletowymi, to coraz czciej wiadectwa minionej chway
kolei znikaj. Nieuywane
torowiska zarastaj chaszcze, a obrotni mieszkacy radz sobie z szynami
za pomoc palnikw acetylenowych. W regionie
s jednak ludzie, ktrym
los ladw elaznego konia nie jest obojtny. To
czonkowie TEK (Towarzystwa Entuzjastw Kolei).
Walcz o przywrcenie kolei nalenego jej miejsca.
Uwaaj, e jest to rodek
transportu bardziej eko-

Jednym z gwnych celw, ktre wyznaczyli sobie entuzjaci


kolei jest opieka nad nieuywanymi ju liniami kolejowymi.

Inicjatywa czonkw TEK jest powodem radoci nawet najmodszych.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nomiczny i bardziej ekologiczny ni transport samochodowy. Jan Psota z TEK


powiedzia nam: - Staramy
si zwrci uwag spoeczestwa na problem ratowania le funkcjonujcej,
bo le zarzdzanej, kolei
od zniszczenia, kradziey i rozprzedania. Po to,
by w nadchodzcych, lepszych jak wierzymy, czasach mona j byo przywrci do ycia. Dzielc
si swoimi przemyleniami
dotyczcymi organizacji
transportu z instytucjami
samorzdowym i pastwowymi, bierzemy udzia w
stanowieniu planw i przepisw. Piszemy artykuy, a
jeszczeczciej bywamy ich
tematem. Wsppracujemy
z innymi organizacjami:
TOZK, Kn, KMTZ. Niektrzy zbudowali wasne
pojazdy szynowe, w tym
tak specjalistyczne, jakimi
nie dysponuje nawet PKP.
Jak ju wspomniano, w
skali lokalnej TEK zajmuje
si jednak przede wszystkim obron miejscowych
linii kolejowych przed dewastacj. Psota chwali si
pracami Towarzystwa: uratowalimy przed rozszabrowaniem i rozebraniem
linii kolejowych 176 (Mar-

kowice - Olza) i 192 (Syrynia - Pszw), a zaczynamy


dba o kolejne. Linie kolejowe, ktrymi si opiekujemy, chronimy przed zodziejami (czonkw szajki
zajmujcej si tym procederem oddalimy w rce
wadz), pielgnujemy torowiska (np. przez usuwanie
krzeww i traw porastajcych szyny). Samorzdy
namawiamy do przejcia linii, ktrych chc si pozby
Polskie Koleje Pastwowe.
Za zgod PKP i PLK pilnujemy, by nie nastpowaa ich degradacja, o czym
moe przekona si kady, kto miaby ochot wybra si z nami drezyn na
patrol - wystarczy napisa
lub zadzwoni. Jan Psota
zwraca rwnie uwag na
ekologiczny aspekt funkcjonowania kolei: - Wane, eby ludzie zdali sobie
spraw, e o kolej trzeba
zadba nie dlatego, e parowz jest pikny (zdaniem
niektrych), ale przede
wszystkim dlatego, e kolej jest najbardziej przyjaznym rodowisku rodkiem
transportu. A zakadamy,
e rodowisko jest tym, co
wykoczy czowieka. Prdzej czy pniej. Wic lepiej pniej.

14 Zdrowie

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

R E K L A M A

30 sierpnia 2015 r.
start: godz. 10:00
szczegy: www.raciborz.pl
Urzd Miasta Racibrz
1 Rafako Pmaraton Racibrz

Dugo trasy:

21097 m

Nagrody finansowe i rzeczowe!


PAKIET STARTOWY DLA BIEGACZA:

Profesjonalna koszulka techniczna


Numer startowy
Worek na odzie do depozytu wraz z naklejk
Materiay promocyjne

ORGANIZATOR:

PATRONAT:

Urzd Miasta
Racibrz Orodek
Sportu i Rekreacji

Mirosaw Lenk
Prezydent
Miasta Racibrz

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSOR TYTULARNY:

PARTNERZY:
Federacja
Sportowa
Energetyk

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
racibrz zdrowie

Wsparcie dla niepenosprawnych


Stowarzyszenia z Rydutw i Wodzisawia otrzymay dotacje z powiatu.
dominika szczyrba

Do zdobycia w ogoszonym przez powiat konkursie byo w sumie 30 tys. z.


czna kwota wsparcia, jak
otrzymay stowarzyszenia, to
20 tys. z. Organizacje , ktre
dostay wsparcie to Stowarzyszenie Rodzin i Osb Niepenosprawnych w Rydutowach
i wodzisawskie Amazonki.
Rydutowskie
stowrzyszenie zgosio projekt Ja i mj
wiat skierowany do niepenosprawnych mieszkacw
powiatu wodzisawskiego wyonionych w drodze otwartego naboru. Jeszcze w sierpniu
tego roku zadanie przewiduje
R E K L A M A

Zdrowie 15

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

czterodniowy wyjazd, w czasie ktrego bd prowadzone


zajcia warsztatowe dla osb
niepenosprawnych (21 osb)
i ich opiekunw. Zajcia
warsztatowe maj poprowadzi wykwalifikowani pedagodzy przy pomocy wolontariuszy. Rodzaj zaj zostanie
dostosowany do moliwoci
uczestnikw. Stowarzyszenie
wnioskowao o przyznanie
kwoty 15 tys. z potrzebnej na
realizacj projektu tyle te
otrzymao.
Drugi projekt pod hasem Nie tylko leki lecz
zosta zgoszony przez wodzisawskie amazonki. Ma
on charakter wyjazdu in-

tegracyjnego do Wisy dla


25 niepenosprawnych kobiet z terenu powiatu wodzisawskiego. Celem inicjatywy, oprcz integracji, jest
mobilizacja do dalszej aktywnoci yciowej oraz poprawa kondycji psychicznej
kobiet, ktre w wyniku choroby nowotworowej stay si
niepenosprawne. Zadanie
przewiduje take wyjazd integracyjny do ogrodw w Goczakowicach oraz zajcia relaksacyjne. Podobnie jak w
pierwszym przypadku, Wodzisawskie Stowarzyszenie
Amazonek otrzymao pen
wnioskowan kwot dotacji,
czyli 6,6 tys. z.

WIZYTWKI, ULOTKI

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Przed nami dugo oczekiwany wyjazd na wymarzony


urlop. Jeszcze tylko szybkie
pakowanie bagay i w drog. Przewanie okazuje si, i
zmieszczenie wszystkiego do
naszego samochodu wcale nie
jest takie proste. Jeli zrobimy to niewaciwie, auto moe si gorzej prowadzi. Ale
to nie wszystko. Przedmioty
bezmylnie ulokowane w kabinie bd stanowi zagroenie dla pasaerw.
Pakujc samochd walizkami i innymi torbami powinnimy przestrzega kil-

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

jak przygotowa auto do urlopu

ku podstawowych zasad. W
kocu sama podr, czasem
nawet
kilkunastogodzinna, powinna upyn w do
komfortowych warunkach, a
nie bdc wcinitym pomidzy bagae.
Pakujc, starajmy si,
by wszystkie torby zmieci
do baganika, tak by w kabinie pasaerskiej pozostay
tylko niezbdne rzeczy - torebka z dokumentami, co
do picia, jedzenia, jaka mapa i inne niezbdne w czasie podry przedmioty (np.
ksika lub jaka zabawka
dla dziecka).. Jedn z waniejszych zasad jest umiesz-

NAPRAWY POWYPADKOWE

czanie cikich przedmiotw


na dole baganika i dokadne
dociskanie ich do tylnego siedzenia. W ten sposb ograniczymy ryzyko zwizane z ich
przemieszczeniem do przodu pojazdu, w czasie ewentualnego wypadku. Wszelkie
mniejsze, lejsze przedmioty zapakujmy w taki sposb,
aby wypeniy puste miejsce
wok ciszych przedmiotw oraz tak mocno i ciasno,
jak tylko si nam uda. Unikajmy natomiast umieszczania bagay powyej linii tylnych siedze(chyba, e auto
posiada kratk lub specjaln
siatk). Absolutnie nie mo-

MECHANIKA POJAZDOWA

na umieszcza adnych wikszych, a szczeglnie twardych, przedmiotw na tylnej


pce. Podczas kolizji czy wypadku lecc w stron pasaerw mog spowodowa powane obraenia.
Jeli mimo wszystko baganik naszego auta okaza
si za may, wwczas moemy skorzysta z baganikw
lub boksw dachowych. To w
ostatecznoci. W takim przypadku umiemy tam rzeczy
due objtociowo, ale stosunkowo lekkie. W adnym
przypadku nie moemy przekroczy dopuszczalnych wartoci wagowych. Jeli chcemy

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

ze sob wzi take sprzt


sportowy (rower, deska surfingowa, narty) to powinnimy skorzysta z rnych
dostpnych baganikw (dachowych, na ty samochodu,
na hak holowniczy).
Wane, by przed sam
podr sprawdzi dokadnie
wszelkie mocowania baganika zewntrznego i nawet
przejecha prbnie minimum

kilkanacie kilometrw. Warto te, ju w podry, po kilkudziesiciu


kilometrach
zatrzyma si i jeszcze raz
sprawdzi, czy wszystko jest
dobrze pozapinane.
Pamitajmy te, i mocno obciony samochd powinien mie dopompowane
opony. Wartoci te znajdziemy np. w instrukcji obsugi
lub na klapce wlewu paliwa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

kdzierzyn-kole rozrywka

Ze lska do Teksasu i z powrotem

Fot. Starostwo w Kdzierzynie-Kolu

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu

Fotorelacja z otwarcia wystawy lscy Teksaczycy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolu.

ttt

R E K L A M A

18 Ogoszenia
OGOSZENIA

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:
moduowe:
20,6
,n
r
w inte
35,10,- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl
FINANSE

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Do 25.000 z
na dowolny cel.
Tel. 696 458063
Biuro rachunkowe
ubezpieczenia Allianz
dotacje z Urzdu Pracy
tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych
klientw!!! Tel. 504-085-143
Poyczka gotwkowa od rki. Pienidze w 10 min. adnych ukrytych kosztw - wszystko czarno na
biaym! Zadzwo 77 445 81 31. Zapraszamy do oddziaw: Kdzierzyn, al. Jana Pawa II 4 pok.100;
Nysa, ul. Wyzwolenia 1; Opole, ul.
Kotaja 4, I pitro

cyjnym prosimy skada bezporednio w fili ul. Piastowska 26a.


519-171-800
Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark. Zapewniamy
zwrot kosztw dojazdu, atrakcyjne wynagrodzenie, kontakt 774
665 671, 604 955 669
Zatrudni osoby do sprztania
hotelu, zapewniamy dobre warunki, wymagane orzeczenie o
niepenosprawnoci. Sawicice,
tel. 782 705 291
Zatrudnimy do pracy w ochronie
pracownika, praca na monitoringu, Kdzierzyn-Kole. Stawka
godzinowa 7.25/h netto(do reki),
wicej informacji pod numerem
telefonu 508 017 705
Zatrudni piekarza/cukiernika z
dowiadczeniem w miejscowoci
Polska Cerekiew, moliwo wynajmu mieszkania. Tel.602 708
220
Poszukujemy pracownikw do
prac porzdkowych na terenie
Kdzierzyna-Kola. Zainteresowani proszeni s o kontakt telefoniczny 733 977 370
Zatrudni mod dziewczyn do
30lat chtn do pracy na stanowisku barmanka w Pubie na pogorzelcu. KONTAKT 784 783 284

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW !!! Wystarczy Dowd
Osobisty!!! Pienidze od rki!!!
Kdzierzyn Kole naprzeciwko
Kocioa przy rynku, w okolicy
dworca PKS. Tel.77 472 30 46

Zatrudni osoby chtne do pracy przy ukadaniu kostki brukowej, wicej info pod nr telefonu
782412384

Kredyty, poyczki bez BIK, 40


instytucji w jednym miejscu
Krapkowice. Deutsche Bank,
Alior, Meritum, Pocztowy i wiele
innych. Zapraszam do kontaktu
797 618 826

Sprzedam adny dom w


Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry,
posesja ogrodzona. Cena
do negocjacji. Tel.kontaktowy 605 742 269

praca
ATERIMA MED Opiekunki
osb starszych w Niemczech
tel. 32 506 55 87
Zatrudnimy studentki do pracy w sali zabaw dla dzieci. Praca
nie tylko na wakacje! Kontakt tel.
664 978 184
Poszukuj osb chtnych do roznoszenia gazet na terenie Kola i
Kodnicy. Tel. 782 616 194
Zakad Szewski TYTAN ze Zdzieszowic zatrudni osob na stanowisko: przedstawiciel handlowy
na terenie woj. Opolskiego, tel.
792 332 702
Potrzebny pomocnik do prac remontowowykoczeniowych.
Wymagane dowiadczenie. Praca dorywcza. Tel. 724 677 499
Poszukuj pracownikw oglnobudowlanych do wykoczenia wntrz z okolic Kdzierzyna-Kole Wymagane: umiejtno
pytkowania, malowania, gadzie.
Tel. 609 368 969
Poszukuje energicznej osoby do
pracy w lokalu gastronomicznym
w centrum Kdzierzyna. Praca
na stanowisku pomoc kuchenna. Praca na p etatu, tel. 609
664 736
H.M. GORDON poszukuje kandydatw na stanowisko sprzedawcy czci samochodowych
filia Kdzierzyn-Kole. Wymagane dowiadczenie oraz dobra
znajomo brany motoryzacyjnej. CV wraz z listem motywa-

nieruchomoci

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo


umeblowane, dobra lokalizacja.
Racibrz ul. Chodkiewicza, tel.
605 279 458.
Sprzedam lokal mieszkalny, pooony na 4 pitrze o powierzchni
38m2. Mieszkanie skada si z pokoju, kuchni, azienki i przynalenej piwnicy. Ogrzewanie miejskie.
Cena 105000 z. Wicej informacji
pod nr 885 808 111
Do wynajcia hala z zapleczem,
kanaem oraz parkingiem. Kdzierzyn-Kole, cena 1000z

plus opaty. Kontakt 512 365 165


Do wynajcia nowy kiosk pooony w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu Azoty w pobliu przystanku
MZK. Powierzchnia uytkowa
20m, wyposaenie media, woda, energia elektryczna posiada
ogrzewanie i klimatyzacj. Moliwa sprzeda. Tel. 602-318-062
Do wynajcia nowy lokal na parterze o pow. 48m2 w kamienicy
przy rynku w Kdzierzynie Kolu.
Wysoki standard wykoczenia,
klimatyzacja sufitowa z wentylacj. Cena 2000z, tel. 605 200 705
Oferuj gara do wynajcia w
Kolu przy ul. Piastowskiej. 150z.
Prosz o kontakt telefoniczny 733
565 977
Posiadam do wynajcia Lokal
Handlowo-Usugowy w Centrum
Kola ul. Racawicka 15. Lokal
znajduje si na pitrze z niezalenym wejciem, wyposaony
w C.O,WC. Cena 1050z, tel. 730
049 243.
Wynajm lokal gastronomiczny
pooony w centrum miejscowoci Walce, w ktrym do lutego
2015 r. prowadzony by bar. Cena
do uzgodnienia. Tel. 502 683 867.
Od 1-go wrzenia wynajm mieszkanie 2 pokojowe, czciowo
umeblowane. Mieszkanie jest zadbane i mieci si na ul. Wierzbowej. Odstpne i opaty cznie ok.
1500z. Tel. 693 661 050
Do wynajcia gara pooony
przy ul. Powstacw. Patne co
dwa miesice: 200 z. Wicej info pod telefonem 506 601 625
Lokal po salonie kosmetycznym
do wynajcia od wrzenia. Lokal
znajduje si przy ulicy Bema w
pobliu stacji Orlen. Przy lokalu znajduje si parking. Cena
850z, tel. 603 870 473
Posiadam do wynajcia gara w
Kdzierzynie-Kolu przy ulicy
Piastowskiej. Cena 150z. Wicej informacji na telefon 721
066 111.
Do wynajcia atrakcyjny lokal
handlowo-usugowy o pow. 50
m2, w centrum Kola - zaledwie
20 m od rynku. Lokal znajduje
si na parterze nowo wyremontowanej kamienicy wyposaonej
w monitoring.Tel. 516 791 186.

usugi
USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka,
obrbki blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199
Oferuje przewoz osob i przesylek
w kraju i za granice samochodem
VW PASSAT KOMBI. Kierowca
zawodowy, wszystkie kategorie,
certyfikat i licencja na przewoz
osob. Dyskoteki, wyjazdy dyskretne-spotkania, szpitale, dworce, hotele, lotniska. Kontakt 24h / 7 dni
w tygodniu 505 275 275
Polecam. Tanio wykonam wszelkie
remonty budowlane. Cena przystpna. Wycena i kosztorys. Gratis,
Kdzierzyn-Kole tel 724 731 470
Usugi BHP, szkolenia, instrukcje,
ocena ryzyka zawodowego, udzia
w kontroli. Kdzierzyn-Kole, tel.
695 704 105.
Pielgnacja ogrodw, terenw zieleni, koszenie trawnikw. Kdzierzyn-Kole. Kontakt: 512 570 512
Remonty mieszka, domw, due
i mae. Kdzierzyn, Gliwice i okolice. Malowanie kafelkowanie, tapetowanie, gadzie, tynki ozdobne,
kompleksowo azienki, podogi,
wylewki, zabudowy karton gips
itd. 517 639 725
Oferuj profesjonalne usugi
ogrodnicze i drobne prace murarskie oraz stolarskie. Szybko, tanio
i wygodnie. Satysfakcja gwaran-

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!
ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

tel. 509 289 833

Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

towana. Przyjmuj rwnie zamwienia na tworzenie ogrodw


za granic. Kdzierzyn-Kole, tel.
536 813 792
Usugi remontowe w penym zakresie prac budowlanych oraz wykoczeniowych, woda, CO, kanalizacje. Wyceny oraz opinie przed
zakupem lokalu, domu, mieszkania. Kdzierzyn-Kole. Info pod
tel. 516 301 940
Oferuj serwis traktorw, cignikw rolniczych, posiadam dugoletnie dowiadczenie w naprawie
cignikw produkcji Polskiej oraz
marki zagraniczne. Konkurencyjne
ceny, zapraszam. Reska Wie tel.
519730020

zdrowie
Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

SPRZEDAM
st do ping-ponga
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

LYSKI - PLAC PRZY URZDZIE GIMINY - 28 sierpnia

R E K L A M A

MAGIA ROCKA 2015


W ostatni weekend wakacji
w Lyskach krlowa bd rockowe brzmienia. Po raz pierwszy Festiwal Magia Rocka odby
si w 2002 roku w Lyskach. Od
tamtej pory na scenie MG gocio cae mnstwo polskich i
zagranicznych gwiazd muzyki
rockowej. Pod koniec sierpnia
odbdzie si ju 14 edycja tego kultowego festiwalu muzyki
rock na lsku. Na scenie pojawi si m.in.: Kukiz i Pierski,
Illusion, Frontside i Kabanos.
Przedsprzeda biletw potrwa
do 27 sierpnia. Bilet normalny:
25 z, bilet motocyklowy 15 z
(cena biletu dotyczy tylko kierowcy motocykla). Bilet mona
zamwi rwnie za pomoc
przelewu bankowego wpacajc
rwnowarto biletu, bd jego

wielokrotno. Adres do przelewu znajduje si na oficjalnej


stronie Magii Rocka www.magiarocka.com oraz na naszym
profilu na Facebooku Magia
Rocka Festival. Bilety bd dostpne w nastpujcych punktach sprzeday: Rybnik: Celtic
Pub Rynek 8, Rybnik: Hurtownia Muzyczna TAKT ul. Ogrdki 12, Pszw: Kantor wymiany
walut w MOK ul. Traugutta 1,
Rydutowy: Piwiarnia WARKA
Rynek, Sumina: Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ARWENA ul.
Wolnoci 3B, Gaszowice: Delikatesy Centrum ul. Rybnicka
11B, Knurw: Centrum Okien
i Drzwi PROST ul. Niepodlegoci 16, Lyski: PHU IRENA
(sklep spoywczy) ul.Dworcowa, Sie sklepw Rondo mu-

sic, Rybnik: RONDO MUSIC


ul. Wodzisawska 56, Zabrze:
RONDO MUSICCentrum Handlowe M1 (pasa), Racibrz:

RONDO MUSIC ul. Bankowa


6, ory: Ozi Pub ul Moniuszki
9, Czerwionka-Leszczyny: PIZZERIA MIKETA ul. Pojdy 5

KDZIERZYN-KOLE - RYNEK - 30 sierpnia

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

OBJAZDOWE KINO
ALLEGRO W KOLU
Objazdowe Kino Allegro
30 sierpnia zagoci w Kdzierzynie-Kolu. Zapraszamy na
kozielski rynek. Zobaczymy
film - Wadca Piercieni: Druyna Piercienia". Plenerowe
Kino Allegro odwiedzi Kdzierzyn-Kole .To nowoczesne kino, w ktrym Twj telefon, staje si Twoim biletem.
Jest rwnie jedynym kinem ,
w ktrym moesz kupi sobie
co z filmu np. Piercie Wadzy, Okulary Neo, Portfel Julesa lub Batmobil .Przez cae
wakacje w rnych zaktkach
Polski, bd odbywa si projekcje 4 najpopularniejszych

filmw wszechczasw m.in.


Matrix, Pulp Fiction, Mroczny
Rycerz, oraz wadca Piercieni. 30.08 zapraszamy wszystkich na Kozielski Rynek na
pokaz filmu pt. Wadca Piercieni: Druyna Piercienia.
Rozpoczynamy o godzinie
21:30. Jak kupowa w Kinie
Allegro? Wystarczy cign
na swj telefon specjaln aplikacj, ktra umoliwi zakup
wybranych produktw z wielkiego ekranu lub popcornu za
1 z. Szczegy o plenerowym
Kinie Allegro dostpne s na
stronie internetowej http://
kino.allegro.pl//

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KOLE - Park Pojednania - 4-5 WRZENIA

IV EDYCJA GITARIADY
Wielkimi krokami zblia
si kolejna, czwarta ju edycja
"Gitariady 40", muzycznego
spotkania wszystkich gigantw sceny muzycznej, ktrzy
wywodz si z naszego miasta
i naszego regionu. Impreza odbdzie si 4-5 wrzenia w Parku Pojednania w Kdzierzy-

nie-Kolu. Pierwszego dnia na


scenie od godziny 16.00 zaprezentuj si zespoy Morawiec,
Nowak, Dr ILL Stone, Hanker, Streem, Znikajcy Punkt,
Czerwone i Czarne, Agnieszka
Wickiewicz, Waldemar Ziemkowski, Old Kaskada, Stradivarius, Wojciech Korda, 3F`12,

Wojciech Korda, Marek Radula, Wojtek Wjcicki, Quinnes, Dj Ernest. W drugim dniu
koncertu wystpi zesp Inni,
Tomek Tarczyski Band, Archivum, Violetta Barzyk z zespoem. Dodatkowymi atrakcjami Gitariady bdzie gieda
pyt winylowych oraz wystawa

pamitek Karin Stanek, bigbitowej wokalistki zespou Czarno-Czarni.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
6 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
6 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci za pomoc farb
bd maloway letnie pejzae.
7 SIERPNIA - PARK POJEDNANIA - KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 7 sierpnia o godz. 18.00 w Parku Pojednania w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si potacwka. Poprowadzi j Dj
Micha. Impreza potrwa do godz. 22.00.
10 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
10 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu
odbd si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci dowiedz si
czym jest origami.
14 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
14 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si seans w ramach
kina plenerowego. Pocztek o godz. 21.00.
14 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
14 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci tym razem bd
wykonyway ozdoby z masy papierowej i solnej.
15 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
15 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si seans w ramach
kina plenerowego. Pocztek o godz. 21.00.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

20 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE


20 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si zajcia dla dzieci. Tego dnia dzieci bd mogy zagra
w gry planszowe.
30 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
W niedziel, 30 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si projekcja filmowa w ramach Objazdowego Kina Allegro. Pocztek eventu o godz. 20.30. Emisja filmu rozpocznie si o godz.
21.30.
31 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
31 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu
odbdzie si podsumowanie wakacji. Bdzie losowanie upominkw dla uczestnikw wakacyjnych zaj.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(w ssiedztwie lokali
handlowych, dogodny
dojazd, parking, media)
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Rozrywka

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole kultura

Na zakoczenie wakacji poszalejemy nad Odr


Szykuje si dua impreza na kozielskim Szkwale.
katarzyna solarz

towani finalici i uczestnicy


znanych muzycznych programw. - Bd mistrzowskie sety dj-w i wyjtkowe wietlne
show w specjalnej plaowej
aranacji - zapowiada. W maju kozielska przysta zostaa

oficjalnie otwarta. Ruszya


tam baza kajakowa i hotelik
dla przyjezdnych. Oficjalne
otwarcie odbyo si z pomp, wznowiono rejsy wycieczkowcem Silesia, a wyjtkowy
spektakl w wykonaniu teatru

ognia Los Fuegos zachwyci


setki mieszkacw. Kady
mg przej po rozarzonych
ogniach i po linie, a najmodszym czas umilali animatorzy. Tego dnia waciwie
wszystkie atrakcje, cznie z

pywaniem kajakami i odziami po Odrze, byy bezpatne.


- Szczegowy program wrzeniowej imprezy na Szkwale
bdzie znany w poowie sierpnia - zapowiada Lecybil.
Fot. Starostwo w Kdzierzynie-Kolu

Po udanym majowym
otwarciu przystani, ktre cieszyo si duym zainteresowaniem mieszkacw, starostwo przygotowuje nieco

inne, cho rwnie atrakcyjnie przedsiwzicie. - To bdzie zakoczenie lata, jakiego


przysta jeszcze nie widziaa
- zapowiada Adam Lecybil,
rzecznik starostwa. Wiadomo ju, e pojawi si utalen-

Imprezie towarzyszyo ogromne zainteresowanie ze strony najmodszych.

Pokazy ognistego taca zaprezentowa Teatr Ognia Los Fuegos

kdzierzyn-kole - edukacja

Korona dla Katarzyny Kozio


Kdzierzynianka wygraa wybory Miss Polski Na
Wzku i Miss Publicznoci 2015.
Tu po ogoszeniu werdyk-

tu powiedziaa, e jest ogromnie zaskoczona, bo nie spodziewaa si takiego wyniku.


Walory kdzierzynianki docenili nie tylko jurorzy ale i pu-

bliczno. Katarzyna Kozio


to pikna i tryskajca optymizmem 20-latka, ktra mimo e
rok temu ulega powanemu
wypadkowi i od tej pory poru-

sza si na wzku inwalidzkim,


nie poddaa si. Zdobya koron ju po raz drugi, bo dwa
lata temu zostaa te Miss Nastolatek Opolszczyzny 2013. W
Gali Finaowej Miss Polski Na
Wzku, ktry oby si w amfiteatrze na warszawskim Bemowie braa udzia dwunastka
dziewczt. Wybory Miss Polski

Na Wzku to wyjtkowe przedsiwzicie organizowane przez


Fundacj Jedyna Taka, zaoon przez dwie niepenosprawne
mamy. Jego celem jest zmiana
wizerunkowa kobiet z niepenosprawnoci. - Poprzez swoje dziaania podkrelamy, e
kada kobieta, niezalenie od
motoryki, ma prawo czu si

pikna - czytamy na stronie


fundacji. - Moe by tym, kim
chce i realizowa si w swoich pasjach, bdc traktowan
przez spoeczestwo, jako penoprawna kobieta. - Ograniczenia s w gowie - podkrelaj zaoycielki fundacji.
ks

R E K L A M A

Podrujesz Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!

Zmiana w kursowaniu autobusw Travel-Bus nastpia 28-30 czerwca.


Poniej zamieszczamy nowe kursy.
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice


(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

kursy od poniedziaku do pitku


kursy w soboty

5.15
-

6.45 8.15

10.45 13.15 14.45

kursy codziennie

6.45

10.45

kursy w soboty

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


kursy od poniedziaku do pitku
kursy w soboty

6.45
-

kursy codziennie

9.00

kursy w soboty

12.45

6.30

5.10

12.20
12.20

Odjazdy: Krakw MDA

9.00 10.45 12.45 15.00 16.30


-

12.35 17.30

9.30

12.35 17.30

Dodatkowo od wrzenia 2015 roku autobusy: z Raciborza do Katowic o godz.


17.15 i z Katowic do Raciborza o godz. 18.45 bd (od poniedziaku do pitku)
oraz z Raciborza do Katowic o godz. 14.45 i z Katowic do Raciborza o godz. 16.30
bd kursowa w soboty.

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.
Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem autobusw od 16 do 60 miejsc.

Bilety w konkurencyjnej cenie, od lipca 2015 r. dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc.

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24
tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62
www.travel-bus.com.pl

You might also like