You are on page 1of 6

BEZBJEDNOSNI ASPEKTI PRIMJENE

AUTO-FOLIJA

Željko Đurić dipl.inž. mašinstva, Mašinski fakultet Banja Luka
Prof. dr Snežana Petković, Mašinski fakultet Banja Luka
Željko Raljić, dipl.inž. mašinstva, Nešković D.O.O. P.J. Banja Luka

Jedna od nedoumica koja se javlja kod zaposlenih na stanicama tehničkih
pregleda vozila odnosi se na folije koje se postavljaju na vozila (auto-folije).
Problemi se javljaju tokom redovnog tehničkog pregleda vozila kada kontrolori i voditelji treba da procijene da li su auto-folije postavljene u skladu sa propisima, ali i tokom vanrednog tehničkog pregleda na koji saobraćajna policija
uputi vozilo zbog postavljenih auto-folija (ili zbog pretpostavke da je na vozilo
postavljena folija). U ovom radu su navedeni kriterijumi koje treba zadovoljiti
u pogledu postavljanja auto-folija na određene površine vozila, koji su svoje
uporište našli u zakonskim propisima BiH iz ove oblasti.

1. UVOD
Folije za vozila mogu imati višestruku namjenu, a
zavisno od površine vozila na koju se postavljaju,
obično se koriste u sljedeće svrhe:
 zaštite unutrašnjosti vozila od različitih spoljašnjih uticaja,
 zaštite spoljašnjosti vozila od različitih spoljašnjih uticaja,
 postizanja željenog estetskog efekta vozila,
 reklamiranja.
Kada govorimo o zaštiti unutrašnjosti vozila pomoću auto-folija, u prvom redu mislimo na folije
koje se postavljaju na staklene površine vozila radi
zaštite enterijera vozila i zaštite putnika od prekomjernog sunčevog zračenja. Osim toga, ove folije
štite putnike od komadića stakla prilikom puca-

nja stakala na vozilu. Ako se radi o zatamnjenim
folijama, govorimo još i o estetskom efektu, ali i
doprinosu u smislu povećanja privatnosti putnika
u vozilu.
Reklamiranje i estetski efekat su takođe česti razlozi za postavljanje auto-folija na vozila, pogotovo kod vozila koje se koriste u komercijalne svrhe.
Sekundarna uloga ovih folija je zaštita spoljašnjosti vozila u određenoj mjeri od raznih spoljašnjih
uticaja.
Zavisno od kategorije i namjene vozila, na saobraćajnicama se sreću vozila sa auto-folijama koje
prekrivaju samo staklene površine vozila, samo neostakljene površine vozila i djelimično ili potpuno
kompletnu spoljašnjost vozila.
Primarni problem sa kojim se sreću voditelji i kontrolori na stanicama tehničkog pregleda, pa i sami

1
Bilten

vozači. Nedoumica koja se tada javlja kod voditelja i kontrolora na stanicama tehničkog pregleda vozila jeste: koju boju vozila unijeti u dokumentaciju. 75%. Drugi problem se javlja kada je veliki dio spoljašnjosti vozila prekriven auto-folijom. u kome se između ostalog navodi i neophodna propusnost svjetlosti za pojedina stakala na vozilu.  bočna stakla iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo ne smiju imati propusnost svjetlosti manju od 70%. [1]. zadnje bočno staklo . 70%. Na slici 1 prikazana su fabrički zatamnjena stakla na vozilu koja su ispitana prema pravilniku ECE R 43 i označena homologacionim oznakama. b. 25% (+/. vjetrobransko staklo – propusnost svjetlos min.  ukoliko vozilo raspolaže sa dva spoljašnja bočna retrovizora. Na a) b) c) d) Slika 1. a. Kod ovih folija javljaju se sljedeće nedoumice:  na koje staklene površine se smiju nanositi auto-folije. odnosi se na folije koje se nanose na stakla na vozilu.5%). 2.  bočna stakla ispred leđnog naslona vozača i suvozača ne smije imati propusnost svjetlosti manju od 70%. što je čest slučaj kod nanošenja reklamnih folija na vozila. 70% 2 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske . c.  ako se nanose zatamnjene folije.propusnost svjetlos min. AUTO-FOLIJE ZA STAKLA NA VOZILU – ZAHTJEVI U POGLEDU BEZBJEDNOSTI Vjetrobran i vanjska prozorska stakla kabine i karoserije spadaju u uređaje koji omogućavaju normalnu vidljivost. Primjeri fabrički zatamnjenih zadnjih stakala. dozvoljeno je da bočna stakla iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo imaju manju propusnost svjetlosti od 70%. prednje bočno staklo . U ovom pravilniku za vozila kategorije M i N navodi se sljedeći zahtjevi za stakla:  vjetrobransko staklo ne smije imati propusnost svjetlosti manju od 75%.propusnost svjetlos min. koji stepen zatamnjenja je dozvoljen. Stakla na vozilu mogu biti fabrički zatamnjena (tonirana) i dopuštena su ukoliko su prošla ispitivanja u skladu sa pravilnikom ECE R 43. zadnje staklo . d.propusnost svjetlos min.

[2].3 – stakla na vozilu koja nije dozvoljeno dodatno zatamnjiva . lakom triciklu i četverociklu bez kabine vozača. mogu se dodatno zatamniti: a) zadnja i bočna stakla autobusa postavljanjem homologiranih reklamnih folija b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog zaslona sjedišta vozača i suvozača. osim prednjeg vjetrobrana na motociklu i biciklu s motorom. te biti otporne na sve atmosverske i temperaturne uslove. (5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga BiH. b) smanjiti moguće povrede vozača i putnika na što je moguće manju mjeru.stakla na vozilu koja je dozvoljeno dodatno zatamnjiva 3 Bilten . triciklu i četvorociklu koji nemaju kabinu vozača. 1. 4 . policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. kako je prikazano na slici. u članu 46 se navodi sljedeće: (1) Pod vjetrobranom. Što se tiče naših propisa. u odnosu na fabričku ugradnju. Stakla na vozilu za koja je dozvoljeno dodatno zatamnjivati. (2) Vjetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu. Dodatno zatamnjena stakla na vozilu. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. sagorijevanje i abraziju. trebaju: a) omogućiti potpunu prozirnost i preglednost bez bilo kakvih uočljivih krivljenja objekata koji se vide kroz vjerobransko staklo. u smislu ovog Pravilnika. U Pravilniku. (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana. o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima“ (u nastavku: Pravilnik). sa stanovišta obezbjeđivanja neophodne prozirnosti stakala.staklima nekih proizvođača vozila nalazi se i stepen propusnosti svjetla. odnosno na koja je dozvoljeno postavljati zatamnjene homologirane folije u skladu sa članom 46 Pravilnika prikazana su na slici 2. Slika 2. postavljanjem folija ili dodatnim bojenjem stakala). homologiranim folijama bez refleksije. kao i vozila usko specijalizovane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva. Postoji neusklađenost Pravilnika sa pravilnikom ECE R 43 u pogledu dodatnog zatamnjivanja zadnjeg stakla vozila koje ima dva spoljašnja bočna retrovizora. problematiku stakala na vozilu i njihovog dodatnog zatamnjivanja tretira „Pravilnik o dimenzijama. hemijska djelovanja. (3) Stakla na vozilu ne smiju se na bilo koji način dodatno zatamnjivati (npr.2. Ovim Pravilnikom definisano je na koja stakla na vozilu se smiju nanositi folije. koja neće unositi zabunu u bojama koje se koriste za rad semafora (svijetlećih znakova) i ostalih znakova u saobraćaju i koja će u slučaju eventualnog loma omogućiti vidljivost puta i pružiti mogućnost zaustavljanja. podrazumijeva se staklo na prednjoj strani motornog vozila.

Vrata za putnike opremljena automatskim sistemom kontrole ne mogu se smatrati vratima u slučaju opasnosti. . mora se uzeti u obzir i člana 113 stav (3) Pravilnika. Broj izlaza u slučaju opasnos u zavisnos od broja putnika [3] Broj putnika i osoblja koji se može smjestiti u svakoj sekciji Minimalan ukupna broj izlaza – – – – – – – – – > Na saobraćajnicama se mogu vidjeti autobusi koji su u potpunosti prekriveni folijama (slika 4). Minimalan broj izlaza za slučaj opasnosti za svaku posebnu sekciju autobusa (npr. Dupla vrata za putnike se tretiraju kao dvoje vrata. a i ECE pravilnici predvidjeli. pa je veoma upitno da li zadovoljavaju navedene kriterijume sa stanovišta potrebnog broja izlaza u slučaju opasnosti.5. a dupli prozor u slučaju opasnosti se tretira kao dva prozora.8x0. Izlazima za slučaj opasnosti se smatraju: vrata za putnike. gdje se navodi da stakla na prozorima za izlaz u slučaju opasnosti ne smiju biti prekrivena nikakvim dodatnim folijama. takođe i svi izlazi u slučaju opasnosti moraju biti jasno označeni i vidljivi za putnika što je upitno ukoliko se postavlja folija. zavisno od broja mjesta za sjedenje i stajanje u autobusu. Pravilnik je u ovom dijelu nedorečen jer bi trebalo da stoji: “samo ona bočna i zadnja stakla koja ne služe kao izlaz u slučaju opasnosti mogu biti prekrivena homologiranim folijama”.Slika 3. vrata za vozača označena kao vrata za slučaj opasnosti. vrata za slučaj opasnosti. slika 3. Razlog za to jeste što u slučaju nezgode svi izlazi moraju biti u funkciji kako su proizvođači. ECE 36 i ECE 52 definišu da svaki autobus mora da raspolaže odgovarajućim brojem izlaza u slučaju opasnosti. Osim što se mora obezbijediti lako lomljenje stakala na otvorima koji su planirani za evakuaciju putnika. 4 Pravilnici ECE 107. sigurnosni otvori za slučaj opasnosti i zadnja vrata Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske kod malih autobusa [3.7].4.6. Prozor za izlaz u slučaju opasnosti mora imati najmanje dimenzije 0. zglobni autobusi sa više sekcija) predstavljen je u tabeli 1.6 m i mora imati natpis da služi za izlaz u slučaju opasnosti. Sigurnosni izlazi i oznake u autobusima Kada govorimo o folijama na vozilima kategorije M2 i M3 (autobusi) osim člana 46 stava (3). osim ako se mogu lako otvoriti jednom rukom kako je propisano standardom. Tabela 1. bočni prozor i zadnji prozor označen kao prozor za slučaj opasnosti.

U našim propisima nije navedeno koliko procentualno vozilo treba biti prekriveno osnovnom bojom koja se upisuje u dokumentaciju. Kod vozila na kojima se pojavljuje više od dvije boje. 4. a kao dopunsku boju upisati dominantnu boju sa folije (reklame) ukoliko je moguće. to dovodi do nedoumice prilikom utvrđivanja boje vozila koju je neophodno unijeti u dokumentaciju vozila. onda ne upisivati dodatnu boju vozila. a kao dopunska boja dominantna boja na reklamnoj foliji (npr. crvena. Slika 4. predviđeno je da se preovlađujuća boja upisuje kao osnovna. U slučaju kada je na karoseriju vozila nalijepljena reklamna folija slijedi da bi u dokumentaciju vozila trebalo da se kao osnovna boja unese boja karoserije vozila. bitno je da se na tehničkom pregledu razlikuje fabrički izvedeno zatamnjenje od zatamnjenja izvedenog nak- 5 Bilten . kao što je prikazano na slici 5. koja dominira na reklami za koka-kolu). a kao dopunska se upisuje druga boja koja je manje dominantna od osnovne boje. Ti kriterijumi nalaze uporište u nacionalnim propisima i bitno je napomenuti sljedeće:  Kada govorimo o dodatnom zatamnjivanju stakala na vozilu. Problem se javlja ukoliko na reklamnoj foliji imamo više boja pa se ne može utvrditi dominantna boja. ZAKLJUČAK Slika 5. a ukoliko na vozilu postoji i druga boja. njihovo nanošenje podrazumijeva da su zadovoljeni određeni kriterijumi. Stoga je opravdano pitanje: Šta bi trebali upisati u dokumentaciju s obzirom da u našem Pravilniku ne postoji kategorija za boju „višebojno“? Dok se ova izmjena ne unese u Pravilnik. Primjeri autobusa čija spoljašnjost je potpuno prekrivena folijama 3. odnosno upisati osnovnu boju karoserije vozila. Karoserija vozila prekrivena reklamnom folijom Bez obzira u koju svrhu se koriste auto-folije.U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila je predviđeno da se u dokumentaciju upisuje dominantna boja na vozilu kao osnovna boja. treba postupiti prema subjektivnom osjećaju. UTVRĐIVANJE BOJE VOZILA PREKRIVENOG FOLIJOM Ako je karoserija vozila prekrivena folijom. a ukoliko imamo više boja i nije moguće utvrditi dominantnu dodatnu boju. ona se upisuje kao dopunska boja.

http://www. o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima. [4] S.  U Pravilniku se nigdje ne spominje provjera stepena zatamnjenosti stakala (propusnost svjetla) pomoću uređaja. ECE R36. N. LITERATURA [1] Uniform provisions concerning the approval of safety glazing materials and their installation on vehicles. a ne na ostale izlaze tako da bi trebalo da stoji: „samo ona bočna i zadnja stakla koja ne služe kao izlaz u slučaju opasnosti mogu biti prekrivena homologiranim folijama“. [6] Uniform Provisions Concerning The Approval Of Large Passenger Vehicles With Regard To Their General Construction.org/transport. .nadnim postavljanjem tamnih folija. [2] Pravilnik o dimenzijama. Kostić. M. Tvornička zatamnjena su u principu izvedene prema ECE propisima. Stručni skup tehnički pregled vozila Republike Srpske 2012.com. Ajanović. pristup 2012. ECE Regulation No. 23/07 i 54/07.org/transport. 2014. a kao dopunska boja unosi se dominantna boja na reklamnoj foliji. Zbornika radova. [7] Uniform provisions concerning the approval of M2 and M3 small Capacity vehicles with regard to their general construction. 2011. te bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog zaslona sjedišta vozača i suvozača. pristup 2012. Petković. Petković. Doboj: Saobraćajni fakultet Doboj. http://www. Kod zatamnjivanja zadnjih i bočnih stakala autobusa mora se voditi računa o prozorima koji su predviđeni za izlaz u slučaju opasnosti i na njih se ne smiju nanositi folije. Službeni glasnik BiH. 2012: 43-64.unece.com.unece. pristup oktobar 2014. [5] Uniform provisions concerning the approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction.org/transport. http:// www. Konstrukcija autobusa. homologiranim folijama bez refleksije.com. niti se navodi stepen propusnosti svjetla za pojedina stakla.  Postoji neusklađenost našeg Pravilnika sa pravilnikom ECE R 43 u pogledu dodatnog zatamnjivanja zadnjeg stakla vozila koje ima dva spoljašnja retrovizora. ECE 107.unece.  Pravilnik je u dijelu postavljanja folija na otvore za slučaj opasnosti neprecizan jer se odnosi samo na prozore za slučaj opasnosti. u dokumentaciju se unosi osnovna boja.ECE R-52. http:// www.  U Pravilnik bi trebalo unijeti i kategoriju višebojno vozilo s obzirom da se u praksi javljaju takvi slučajevi i predstavljaju problem kod definisanja boje vozila.unece. Standardi za autobuse.  Kada govorimo o utvrđivanju boje vozila čija je osnovna boja karoserije prekrivena reklamnom folijom. pristup 2012. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila.  Prema našim propisima (Pravilnik) dozvoljeno je dodatno zatamnjivati: zadnja i bočna stakla autobusa postavljanjem homologiranih reklamnih folija.com. . Republika Srpska. 2008. 43. [3] S.org/transport. 6 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske 5. Teslić.