You are on page 1of 10

Tract (Ps 90:1-7, 11-16)

1. He who abides in the shelter of the Most High, shall remain under the protection of the Lord of Heaven.
2. He shall say to the Lord: You are my protector and my refuge; my God, in whom I trust.
3. For he has set me free from the snare of the fowler, and from cutting words.
4. He will conceal you with his pinions, and under his wings you will find refuge.
5. His faithfulness will shield you as with a buckler, you will not suffer the terrors of the night:
6. You shall fear neither the arrow that flies by day, nor the conspiracy that stalks in the darkness,
nor destruction, nor the demon of noonday.
7. A thousand will fall at your side, and ten thousand at your right, but you shall remain unharmed.
8. For to his Angels he has given a commandment concerning you, to keep you in all your ways.
9. In their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone.
10. On the asp and the basilisk you will tread and trample the lion and the dragon.
11. Because he has put his hope in me I will deliver him; I will protect him, because he knows my name.
12. He shall call out to me, and I shall answer him: I am with him in tribulation.
13. I will rescue him and honour him; with long days will I satisfy him; and I shall let him see my saving power.

1926 Chants Abrgs

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Tract (Ps 90:1-7, 11-16)


1. He who abides in the shelter of the Most High, shall remain under the protection of the Lord of Heaven.
2. He shall say to the Lord: You are my protector and my refuge; my God, in whom I trust.
3. For he has set me free from the snare of the fowler, and from cutting words.
4. He will conceal you with his pinions, and under his wings you will find refuge.
5. His faithfulness will shield you as with a buckler, you will not suffer the terrors of the night:
6. You shall fear neither the arrow that flies by day, nor the conspiracy that stalks in the darkness,
nor destruction, nor the demon of noonday.
7. A thousand will fall at your side, and ten thousand at your right, but you shall remain unharmed.
8. For to his Angels he has given a commandment concerning you, to keep you in all your ways.
9. In their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone.
10. On the asp and the basilisk you will tread and trample the lion and the dragon.
11. Because he has put his hope in me I will deliver him; I will protect him, because he knows my name.
12. He shall call out to me, and I shall answer him: I am with him in tribulation.
13. I will rescue him and honour him; with long days will I satisfy him; and I shall let him see my saving power.

1955 Chants Abrgs

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Vzz6z6z%$zydzesbNvz{vbsv vsRD v vfbv fbMv6z%$zgbvzdv fv vzyfzHUv vuhzIJ z&^v[bvihzKOz&z%z6z$#zfY7b.vbhIJ v[b


VzvjIz^z$zv6fb,vbz}zbvbzhv vbvzhv bvygb vzHUv v zjvzvHUv zhv v vzhb.vzb ]bz hzv bjv zbv zyfvbv hvb
Vvzbtdzvz bfgfbMv b{b zbsv v sRD bz vfvzbvfbMv6z%$zgvz[zbdbv fv v b yfzbHUvbvIJ z^%zHUb<>vzb[bzdYF zbIH z&^%$bv6fb,vb}zv

Tract
(Ps 90:1-7, 11-16)

1. He who abides in the shelter of the Most High, shall remain under the protection of the Lord of Heaven.
2. He shall say to the Lord: You are my protector and my refuge; my God, in whom I trust.
3. For he has set me free from the snare of the fowler, and from cutting words.
4. He will conceal you with his pinions, and under his wings you will find refuge.
5. His faithfulness will shield you as with a buckler, you will not suffer the terrors of the night:
6. You shall
fear neither the arrow that flies by day, nor the conspiracy that stalks in the darkness,

nor destruction, nor the demon of noonday.
7. A thousand will fall at your side, and ten thousand at your right, but you shall remain unharmed.
8. For to his Angels he has given a commandment concerning you, to keep you in all your ways.
9. In their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone.
10. On the asp and the basilisk you will tread and trample the lion and the dragon.
11. Because
he has put his hope in me I will deliver him; I will protect him, because he knows my name.

12. He shall call out to me, and I shall answer him: I am with him in tribulation.
13. I will rescue him and honour him; with long days will I satisfy him; and I shall let him see my saving power.

Xv
z
b

f
b
v
v

f
v
z
R
D
z
#

z
!
v
R
D
v
R
D
z
y
g
z
6
z
6
z
%
$
z
g
z
t
f
b
v
M
z
b
{
z
b
v
z
b
g
b
v
z
d
v
v
b
f
v
z
b
U
H
v
6
z
%
$
v
b
z
f

v
z
b
g
U
H

v
z
b
v
h
z
y
g
z
b

Xbbzrdb vbRD ztfzgztfzYG zufzrdbmvzb ]bvbdvzbv vzbdbvz YG v bzfvbvrdzfY 7vbvYb.vzvzbjvzb dbvbvfzhzhvhzhzhvbztfbM< [b


Xzzb zv v v zbhv zufzuhz6z%$zbvz RD v zfzgztfbMz b }bvbzdvz rdv zvzbYD v zbhbvz hzbvz vzhv zbhvz z hv bv b hb b
Xbzbhvb z hvbvb hv bvhvbz bygzbvbHUvbvbjv v vb HUv bhb.v z b]vb byfvzb YF v v zb hv bhv v vb bhvbz bjvbvzyfvb
Xzzbhz b z btdvbzfgfbMv vz}b v vdzb zrdbz bDY v b z bhbzvbhbz vbhv bhb vbhb bvhbz bv z hb bvzhzb zb hvbvbvbygbvb HUbvb

Score courtesy of Richard Rice: http://ricescores.com/

Xbb bjbz z HUvbz bhvbvhb.vzb b]b vbhvbvbhvbz vbjvb vb yfvb bhv b tdb zb fgfbMvzb}vbvbzdbv rdbvbz YD v vzbhv bhvb
Xvbhb b zygvz bvb HUbvb bjb b zb HUvbz hb.vbv]bz bzyfvbzvYF vbv vzhvbv bhvbvbjvbz yfbvz b v hv btdb vbfgfbMvz }z
Xbz z bdvbz brdbz bz YD v zhv v zbhb vz hbz b z hvz b zygbvb HUbvb jvzb bHUvbz hb.vb z]z b zyfvzb z YF vbvzhvbz bhvb zb hv hzb
Xbbz jvb zbyfbz bvhvzbvbtdb vbfgfbMvzb}vb zdv bzrdbz b YD v bhv b hbz bvhbv vhv zb hv b vbhvb zhb.vzb [bz bhvbvbhb b
Xzzbhz bz hbv hvbvzb hbvzbhv vbvbhbv ygbv HUvbz jv bvbHUb vhvbz bhb.vz ]z bzyfvbz bFYvbz hbvzb hvbvbhb v vzbhvbv hb
Xzz hbvb hvb v zjvbvyfzb vhbvz btdvzb fgfbMvzb}b vz dbz zrdz zb zbDY vzb zhvbvbhvzb hbvz b hv zbhz bzvhbvzbhb.vzb[z vhb
Xvzbhvbzhv v vzbhvzb hbvzhbv ygvbvbHUv bvbjv bz HUvb zhb.z bz ]bvz yfbvz YF bz bz bhbvzb hzb v vbvhv bz bjvbvbv yfb
Xbbvbhv v vtdzb vzfgfbMv b}vb bvbzdb vzb rdbzvzbDY v bvbzhbzv zbhv zhv bvzhv zhvbv vzygzbz zbHUbv jvb z b HUvb

Score courtesy of Richard Rice: http://ricescores.com/

Xvzbhvbzhv v vzbhvzb hbvzhbv ygvbvbHUv bvbjv bz HUvb zhb.z bz ]bvz yfbvz YF bz bz bhbvzb hzb v vbvhv bz bjvbvbv yfb
Xbbvbhv v vtdzb vzfgfbMv b}vb bvbzdb vzb rdbzvzbDY v bvbzhbzv zbhv zhv bvzhv zhvbv vzygzbz zbHUbv jvb z b HUvb
Xzzb hb.vzb ]b z yfvzb vYF vbz bhvbz hbv hv v zbhvbvhv zb hv v hbv jvb vbyfzb zbhvbvzbtdb vfgfbMzvzb}zbvbzhvb
Xzzvhzb zbygb z bHUv vb zbjvbvzHUv bhv v b zhb.v b]bvbzyfzbvbzYF v z v zhv vbz bhbv zbhvzb zhzb zb vhvb zvhvb bhzvb
Xzbvjv zbv byfzb bzhvb bvzbtdvbz fgfbMv b}b bz bdv brdvbz YD vzb hbv hv vzbhbv vzhzb zhv hv zbygv zHUv b
Xzbzvjvb HUvzb hb.vzb ]zvyfvbzvYF v zb hv zhbv hv zb hv zhv zjv vbyfzvzb zhb z tdzb b fgfbMv vz}vzvbz db
Xbbz rdbz zbYD vz b zb hv v zbhv z zbhvbvhb vb hbvzb z bhbvbz ygb z bHUvbvbjbvb HUvbz hb.v vb]bzvz yfbz bzYF vb hvbvb zbhvb
Xvzbhcv v b zhb z bhb vbhv zbvz b hvbv bhvb b jvbv byfz bz hvzbvb vzb tdvb fgfbMvzb}z b zbdvzvbzrdb bzYD vzbhvb
Xbzvhbvz b hvbvbhbvb hb zvbhvbzygb vHUbv bjbv vHUv bhb.z vb]zbvbyfvb vYF vbvzhv b hb v zb hvbv bz hbz b jv yfb b

Score courtesy of Richard Rice: http://ricescores.com/

Xvzbhcv v b zhb z bhb vbhv zbvz b hvbv bhvb b jvbv byfz bz hvzbvb vzb tdvb fgfbMvzb}z b zbdvzvbzrdb bzYD vzbhvb
Xbzvhbvz b hvbvbhbvb hb zvbhvbzygb vHUbv bjbv vHUv bhb.z vb]zbvbyfvb vYF vbvzhv b hb v zb hvbv bz hbz b jv yfb b
Xbbz bhbvzbtdbzvbzfgfbMvzb}zb z bdzbvzrdbvz DYbv hv bvbhv bhbz v vbzhvz vz bzhvbvhbvzbygbz bHUvbvjzbzvHUb vhb.vz b ]bz
XzbvyfvzvYF vzb hbvbzhb vbhbvbvzhv bhbvb zhv bvzhb vz bjbz bzvzbvyfvbvhvz b tdvbz fgfbMvzbvz{bvz bdb vbvbdv z YG vzb
Xzzbfvzbv zbrdzfY 7vbzUb.vk9jzuhb<v bz{b zvhzuhzygbz bzrdvbz fgfbzvgb,v bvbvbz uhz7z^z$zgb,vb[bz bhzb^%$zb
XzbzrdzfzhzhzIJ z&z%zhb.z z[z YG z8z&^z6z%$zgztfbMvz}xxxxxxxvvb

Xvbzdv zb rdvbvbYD v bhv zhv vhv zbhv b hvbzvygbv HUv zjv zHUv zhv zhb.v z]bvzyfv v zbYF vz hbv zhb
Xbbvbhv vhv v hv hv bz hbv bhvz zjv v z yfzb vhbvbvtdv zfgfbMvz}zxxxxb

Score courtesy of Richard Rice: http://ricescores.com/