÷ pôyWÅ Z æ`u q

è ’ èet £]
-

lô]çø×ø’$ Ö]æø lô^ $nvôj$Ö] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] ØöñôŸøø :

[ Â x**

û ›z ]o›@ » xszŠzgŠg ZD
Ù ð JhR~ A [ ó$ ª
!‚§ ÓÇg !*
ü

~gŠ ØZ C
Ù ¤·ËZe xsÑZ 

:

;@*

~C
Ù iÑZ vZ g¼ËZ e :

ÀF,zŠg Q

~Š Z vZ ;ÔgvZ ¾·Wz6, :

ãU*
Ã
è

~gg Zg©¦ :
Research.com.pk

GÒO$ h
^k XS a^§ òï
+
Û :
è

gƒÑ ÔiÚ6,y M ÅZ æ`u :

-i
8
+g sz6,
x ÈS k
,
èi
-

( 1,100)

Y 2004 Þâ :

wÍ R è®

áS

( 1,100)

Y2005 ~Z :

xzæ ™ ®
)
è ÷
áS

Y2009 ~Z :

xή
)
è ÷
áS

:

Š Z®

1,100

9 zg 680/- : ½» VRG 7

ISBN 978-969-32-0832-0

gzZ fÅ i¼z ]h {” eg kg gzZ ?£x ÓÅ ~gŠØ ZC
Ù ¤ ·ËZ e xsÑZ  V^ â
Æ y MÅZ æ` uq
è ’a Æ å Ð s§Å y Q ã æ M ] à Zz äƒ Ýq Ð CDs
Xì z a
( Å Xy M ÅZ æ` uI ],Ze )
fmri@res earch.co m.pk

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

æ uq
÷ pôyWÅ Z `
è ’ èet £]
-

lô]çø×ø’$ Ö]æø lô^ n$vôj$Ö] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] ØöñôŸøø :

[ Â x**

û ›z ]o›@ » xszŠzgŠg ZD
Ù ð JhR~ A [ ó$ ª
!‚§ ÓÇg !*
ü

~gŠ ØZ C
Ù ¤·ËZe xsÑZ 

:

;@*

~C
Ù iÑZ vZ g¼ËZ e :

ÀF,zŠg Q

~Š Z vZ ;ÔgvZ ¾·Wz6, :

ãU*
Ã
è

~gg Zg©¦ :
Research.com.pk

GÒO$ h
^k XS a^§ òï
+
Û :
è

gƒÑ ÔiÚ6,y M ÅZ æ`u :

-i
8
+g sz6,
x ÈS k
,
èi
-

( 1,100)

Y 2004 Þâ :

wÍ R ®
)
è ÷
áS

( 1,100)

Y2005 ~Z :

xzæ ™ ®
)
è ÷
áS

Y2009 ~Z :

xή
)
è ÷
áS

:

Š Z®

9 zg 590/- :

½»g6,7

1,100

ISBN 978-969-32-0832-0

gzZ fÅ i¼z ]h {” eg kg gzZ ?£x ÓÅ ~gŠØ ZC
Ù ¤ ·ËZ e xsÑZ  V^ â
Æ y MÅZ æ` uq
è ’a Æ å Ð s§Å y Q ã æ M ] à Zz äƒ Ýq Ð CDs
æ uI ],Ze )
( Å Xy M ÅZ `

Xì z a

fmri@res earch.co m.pk

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

L
]‚÷eø*] ^Û÷ñô/ø Üû×ôù ‰øæø
Ü´ãô×ôù Òö Ðô×ûíøÖû] †ônûìø

Øùô ‘ø °øŸøçû Úø
ø fônûfôuø o×FÂø
Ô

àônû×øÏø$%Ö]æø àônû Þøçû ÓøÖûø] ‚önùô ‰ø ‚ºÛ$ vøÚö
Ü´røÂø àûÚô æ$ hõ†û Âö àûÚô àônûÏømû†ôËøÖû]æø
û Üø×$‰øæø Õø…ø ^ eøæø ä´fôvû‘øæø ä´Öô/ o×FÂø æø äô nû ×øÂø oÖF^Ãø iø ²
ö ] o×$‘ø ü
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

R
G-I
o!
)
Õ

Q

S
MP

(~ Ýzg Å A ~t g
$
è Š q R ) xsz ŠzgŠ b
è c

NO

]m S »"7,xsz >[Ð VbZ

ON

pÑŠzgŠ +F,aR

OR

Ö Q ») S 6,gzgŠ }; +Z
#

OT

à à Zz äY è M6,xsz ŠzgŠ

š

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vô $jÖ] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] Øö ñôŸøø

QO

i§ » "7,ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ n$vôj$Ö] ±Êô lô^ Òø†ø føÖû] Øöñô Ÿøø Z

š

([x
"ª » }‚ ) Ùôæ$ ø¢] Ýôçû nø ×û Öô Ùöæ$ ªø Öø] höˆû vô Öû]ø

RM

—èô m$çô fø$ßÖ] Øôñô^–øËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø‰øªÖû] lö]çø×ø‘ø™
û A ~tèbcz ëS }  R} ; ŠzgŠ ü

RO

(w2«) Ùöæ$ ªø Öû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

SS

( w2~uzŠ ) ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

T!
G-I
o!
)
Õ


UL

( w2~Š ) &öÖô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

M LM

( w2¶a ) Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

([x
"u
Z zŠ » }‚ ) ± Þô^%$Ö] Ýôçû nø ×ûÖô ±Þô ^%$Ö] höˆû vô Öû]ø

MMO

—Øôñô^ÛøŽ$ø Ö] lö]çø×ø‘ø™
ûbÑ} ; Š zgŠ ü

M MQ

( w2, v 0*
) ‹ö Úô ^ íøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

M OL

( w2”) Œöô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

M PQ

( w2, ‚) Äöeô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

M RL

( w2, ^ M ) àö Úô ^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

([x
"ZŠ » }‚) &
è Öô^$% Ö] Ýôçû nø ×ûÖô &öÖô ^%$Ö] höˆû vô Öû]ø

MSQ

—ô ¡ønûÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø™
ûŠ ~} ; Š zgŠ ü

M SS

( w2,â ) Äö‰ô^ j$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

M UN

( w2, Ί ) †öô^Ãø Öû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

N LS

( w2, ðg Š
H) †ø ŽøÂø °ô ^vøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

N NL

( w2, ðg !*
) †ø ŽøÂø ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

R

U!
G-I
o!
)
Õ

([x
"åa » }‚) Äôeô] †$ Ö] Ýôçû nø ×ûÖô Äöeô ]†$ Ö] höˆû vô Öû]ø

NOO

—tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ô Öû] lö]çø×ø‘ø™
û` Zcz Y u
Z S } ; ŠzgŠ ü

N OQ

( w2, ð¾) †ø Žø Âø &öÖô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

N PT

( w2, ðŠa) †ø ŽøÂø Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

N RM

( w2,ðgG) †ø ŽøÂø ‹ö Úô ^ íøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

N SR

(w2, ÛÎ) †ø ŽøÂø Œöô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

([x
"VZv0*
» }‚) ‹ôÚô ^íøÖû ] Ýô çû nø ×ûÖô ‹öÚô ^íøÖû] höˆû vô Öû]ø

NTU

—ôô ]‚øÂûŸ* û] lö]çø ×ø‘ø™
ûŠ Z°R } ; ŠzgŠ ü

N UM

( w2, ð,) †ø ŽøÂø Äöeô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

O LQ

( w2, ðg VZ ) †ø ŽøÂø àö Úô ^$%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

O MU

( w2, ÞZ ) †ø ŽøÂø Äö‰ô^ $jÖ] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

O OO

(w2, ) áø æû †ö ŽûÃô Öû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML !
G-I
o!
)
Õ

([x
"Ù » }‚ ) Œôô ^Š$ Ö ] Ýô çû nø ×ûÖô Œö ô ^Š$ Ö] höˆû vô Öû]ø

OPS

—áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø™
ûV k z yÃ} ; ŠzgŠ ü
(w2, åZ ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø °ô ^vøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ
œ

O SS

( w2,™!*
) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø
J5G
" ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø &öÖô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø
( w2, ð i4G

O UL

( w2, a ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

O PU
O RO

œ

([x
"VZ ‚ » }‚) Äôeô ^Š$ Ö] Ýôçû nø×ûÖô Äöeô ^Š$ Ö] höˆû vô Öû]ø

PLQ

—éôô ø^nøŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø™
û]Š ( } ; ŠzgŠ ü

P LS

( w2, Ò) áø æû†ö ŽûÃô Öû]æø ‹ö Úô ^ íøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P TM

( w2, Ÿ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø Œöô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P OL

( w2, ™*) áøæû †ö ŽûÃô Öû]æø Äöeô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P PN

( w2, ™VZ ) áøæû †ö Žû Ãô Öû]æø àö Úô ^$%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

R

MM !
G-I
o!
)
Õ

([x
"V Z^ M » }‚) àôÚô ^$%Ö] Ýôçû nø ×û Öô àöÚô ^%$Ö] höˆû vô Öû]ø

PQO

—ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø™
ûY z} ; ŠzgŠ ü

P QQ

E
G
4
5
i
G
( w2, ð "Z ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø Äö‰ô^ j$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P UR

( w2, ß) áø ç$ö¡ø³$þ%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P TP

( w2,ÚZ ) áøç$ö¡ø³ %$þ Ö]æø °ô ^vøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

P UU

( w2, ` ) áøç$ö¡ø³%þ$Ö]æø ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

( [x
"V Zâ » }‚) Äô‰ô^$jÖ] Ýô çû nø ×ûÖô Äö‰ô^j$Ö] höˆû vô Öû]ø

QMQ

— lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø ™
û]Zí} ; ŠzgŠ ü

Q OL

E
G
G
4
4
5
i
G
(w2, ð & ) áøç$ö¡ø³ %$þ Ö]æø &öÖô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø
E
45G"a
) áøç$ö¡ø³ $þ%Ö]æø Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø
( w2, ð iG

Q PP

( w2,b) áø ç$ö¡ø³%$þ Ö]æø ‹ö Úô ^ íøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

Q QT

( w2, o ) áø ç$ö¡ø³%$þ Ö]æø Œöô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

Q MS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

œ
œ

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN !
G-I
o!
)
Õ

([x
"V ZΊ » }‚) †ôô^Ãø Öû] Ýôçû nø×ûÖô †ö ô ^Ãø Öû] höˆû vô Öû]ø

QSM

— lô]çø ×ø’$ Ö] ÄöÚô ^qø™
ûŠzgŠ ì
è Yü

Q SO

( w2,¯ ) áø ç$ö¡ø³$þ%Ö]æø Äöeô ^Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

Q TS

(w2, ßh Z ) áø ç$ö¡ø³$þ%Ö]æø àö Úû ^%$Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

( w2, û} Z) áøç$ö¡ø³þ%$Ö]æø Äö‰ô^ $jÖ] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø
( w2, ûe ) áø çÃö eø …û ¢ø ] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø

œ

R LN
R MS

RO O

œ

—Ýø¡Š$ Ö]ø™
û xs ›@ü

RQ O

www.MinhajBook s.com

sm †íjÖ] …ô ^’ Ú

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

š

Q
©ÅZ ¬gzZ ¬Š y Z xÔ ]Š„ é" Ônz Š»q
3G
-Z xsz ŠzgŠ
ƒÛŒt Xì ¿w ðE
:ì \¬ ~g !*
›÷
á g S Xì =g f +4 » w”Æ A ~t ƒŒ
Û gz Z ~0
+
zZ}
.

äô nû ×øÂø ]çû ×%‘ø ] çûßöÚø ! àø mû„ô$Ö] ^`ø m% ^ø³þm5 ½oùô fôß$ Ö] o×ø Âø áøçû×% ’ømö äü jøÓøòô ×5 Úø æø ²
ø ] á$ ]ô
(1 )
o ^Û÷ nû ×ô Šûiø ] çûÛö ×ôù ‰øæø
Û (ƒ
% ) Æ kZ gzZ vZ — " LL
}Z Ô÷ T g ¬ŠzgŠ 6,( A Å( ) èÑ º 
ó óoz™ 5xs[pgzZ z™ 5ŠzgŠ 6,y Q (Ì) ? !ß Zz yZZ
X 1 â
Û ï÷
á ~ x » wV" kZ ÌÃÀ5QgzZ Å Šp Y Z’Z ÅxsŠzgŠ ä \¬ vZ
Xì Ð ~ ÷á Æ A \ M 'ŠzgŠ »À5Æ kZ gzZ \¬ vZ 6,A x™Z Ñ g—
Ôì ë Z <
L
è tèY 7mºB‚Æ ä âi q
-Z Ëgz Z ì ~$
+Z z EZŠ sÑt » A \ M
7spë S <
L
/Z Xì @*
ƒ x ZzŠ~ ë Z <
L
è 1ì Sg C M ~p~ ëS Ä©R p¤
è gz Z
:ì H yÒ V- Ã|kS ä œy M Œ
Û X Cƒ
( 2)

o¡÷³þmûçôvûiø ²
ô ] kô$ߊöÖô ‚ørôiø àûÖø æø t¡÷³mûþ ‚ôfûiø ô²] kôß$Šö Öô ‚ørôiø àû ×øÊø

/
¦
Ù ~ g2Š Æ vZ „ : gzZ Ð N0*
C
7~p ðà ¦
/
Ù ~ g2Š Æ vZ \ M Î LL
C
ó ó oÐ N 0*
**
Q ðÃ
á V˜ **
ƒë Z è<
L » ¿Æ xsz ŠzgŠ
ì 1 » äƒ é" Æ A ~ÖÈ÷
PO VOQ ( †›^Ê DNE
www.MinhajBook s.com

QR VOO (h ]ˆu¢] DME
¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP !

Xˆ ðZIY Zgz â Ð y kz y âipŽ ì Ì]o » e
$Š ZÐZz ¤+Z Å m{ è¿kZ V ;z
] kZ % Æ Š œF,Ë { zā ì ~gz¢a Æ VëñÆ Vk
~zc Å ëZ ïG
L 4E
þ z yâ iC
Ù Z®
XÏ ìg ~gY $
+Z @*
gz Z ì ~gY Ð wiZ Ž ,™
 XN Y a yY pÆ >& Âā ì ~gz¢t ¸Ð Wh
+'
× 6,xsz ŠzgŠ
szc {Š c*
i i úgzZ Õ™f è®

á S Ô•
)',Ô Øg Ôg lS Ô ¬Š ~ X ÷ ãç FÆ > &
\¬z : 4vZ ¤
/Z Âñ M ™f » Â kZ Z
# Ð áZjÆ >& 6,Ax™Z Ñ g—pX ÷
ƒ Ð VzÈ m» kZ ¤
/Z gzZ óó¬Š LL ƒ Ð V¤
Û Ôì @*
ƒ óóØg Áz 4,
LLp» kZ ƒÐ
(1 )

Xì @*
ƒ óóØg Ô
è L Lp» kZ

©Xì F,
Ñ!*
е z —C
Ù qJÅ Tì ¿w=z [8 ( Z q
-Z xsz > [
ì @*
ƒ g Z¦
/n²~ ]+Z „g Ó Çg !*
Ìy¨
KZ g à CgzZ gÇ { k
HÔ`
-à z Éà ðä
/Z ā
;g Ÿ> [„ ¬ ~ !}È } Z :ì @*
â
Û \¬v Z ÂX Ÿ>[6,Ô LZ ![ S §!*
} Zā
É ÑZ e 7~ Ö
@Ãn¾ËKZ Ô ó â 7¼ a LZ ä Âèa pXì <
L ~÷t ÔVƒ
¬ Ð ¬Šèa Xì wJ ¬Š ~¾ a kZ Ôì Å ] !*
Å −ŠzgŠ 6,A Ô}÷sÜ
wJ ¬™ Å kQ ƒ : VY g Ç { k
H„ H { Zp ÑZz "7,ŠzgŠ a kZ Ôì @*
ƒ ; gƒ ¿6,kZ „
©ÅZ ¬u 0*
3G
½ Cg » äƒ gà**
z ŠzŠ%Æ kZ gzZ ì wðE
› zgŠ ā ì zz ¸ Xì C Y à ™
X7ykZ Ì

( ~ Ýzg Å A ~t g
$
è Š qR ) xsz ŠzgŠ b
è c
÷ ~z% ]ZŠ ÷
á g S Ð ¹ Ð A x™ Z Ñ Šp Ð áZjÆ bcÆ u 0*
ŠzgŠ
`gŠāgI g
$Š q Z q
-Z P ~ sf Xì Cƒ ãZz ¤z ÌZ Å ¿y Z xkZ Ð X
:÷ „g Y Å
PRQ VMP (h†Ã Ö] á^ŠÖ (oÏ m†Ê ] … ç¿ßÚ àe] DME
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

MQ !
:c*
â
Û ä Ax™Z Ñg—āì ~z%Ð ” {k
,
Ù 1Z ]|
C
(1)

X1

!] †÷ŽûÂø äô nû ×øÂø ö²] o×$ ‘ø (é÷‚øuô] æø ±$ ×øÂø o$בø àûÚø

óóXì @*
â
Û wi **
¤g kŠ 6,kZ \¬vZ Ôì &ŠzgŠû%q
-Z 6,í ¿Ž LL
:ì Åy Ò B‚Æ ± ŸZ Æ pÖZ yZ e
$Zzgt ä ~èF,
xâ Z
( 2)

!lõ^ßøŠøuø †øŽû Âø ^ãø eô äö Öø gøjøÒøæø

ó Xó ì êŠ ÉÌV) kŠ a Æ kZ \ ¬vZ ~ á$
+Æ ("7,ŠzgŠ ) kZ gzZ LL
:c*
â
Û ä Ax™Z Ñg—ā ÷ D ™e
$Zzg ” ´ â 0 ÷Z ]|

X2

kû_$ uöæø (lõ] çø×ø ‘ø †ø ŽûÂø äô nû ×øÂø ²
ö ] o$בø (é÷‚øuô] æø é÷¡ø‘ø ±$ ×ø Âø o×$ ‘ø àûÚø
(3 )
!lõ^qø…ø ø †öŽûÂø äö Öø kû Ãø Êô …ö æø (lõ^òønû _ôìø †öŽûÂø äö ßûÂø
(‚㠎jÖ ] ]„ãe A ofßÖ] o× 顒Ö] Vh^e (é¡’Ö] Vh^jÒ (x nv’Ö ] ( Ü×ŠÚ !M DME
PLT VÜÎ… (OLRVM
VÜÎ… (QL VO (Ao fßÖ] o× 顒Ö] oÊ Ø–ËÖ ] h^e (ç ãŠÖ ] h^jÒ (àߊÖ] (oñ^ŠÞ !N
MNUR
(OQO VN (Ao fßÖ ] o ×Â é¡’Ö ] Ø–Ê oÊ ð^q^Ú Vh ^e (†içÖ ] h ]çeœ (àßŠÖ ] (p„Ú†i DNE
PTQIPTP VÜÎ… (OQP
VÜÎ … (QL VP (A ofßÖ] o× 顒Ö] oÊ Ø–ËÖ ] h ^e (çã ŠÖ ] h^jÒ (àߊÖ] (oñ^ŠÞ !M DOE
MNUS
RPO VÜÎ… (NNP VM (†ËÛÖ ] h¢] ( p…^íe ! N
MNLMS VÜÎ … (MLN VO (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! O
TSLO VÜÎ… (NQO VN (Ìß’ÛÖ] (èfn oeœ àe] ! P
MQQP VÜÎ… (NML VN (á^ Ûm¦] g Í (oÏ` ne ! Q
NLMT VÜÎ… (SOQ VM (Õ… ‚jŠÛÖ] (ÜÒ^u ! R
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR !

Æ kZ Ôì @*
â
Û wi**
¤g kŠ 6,kZ \¬ vZ Ôì &ŠzgŠ û%q
-Z 6,í ¿Ž LL
óXó ÷ D YK — ]YgŠ kŠ Æ kZ gzZ ÷ D Y K sç { k
HkŠ
:c*
â
Û ä Ax™Z Ñg—āì ~z%Ð ”Š&0 vZ†]|
( 1)

X3

!é÷¡ø³þ‘ø ±$ ×øÂø Üû âö †ö%øÒûœø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçmø ±eô Œô^ß$ Ö] oÖø æûœø

yZ ( ~ *Š ) Ž ǃ ¿{ z d

Û { Šc*
iÐ ƒ
% }÷Ð ~ VÍß izg Æ #
Ö ª LL
ó Xó ǃ &ŠzgŠ 6,í {Š c*
iЃ
% Ð~
:c*
â
Û ä A x™Z Ñg—āì ~z%Ð ” T
$‚ 0vZ†]|
(2 )

X4

!Ýø¡ø³Š
þ $ Ö] ±jô Ú$ œö àûÚô ±Þô çû Çö×ôù fømö šô…û *Ÿû] ±Êô àønû uô^n$‰ø è÷Óøñô ¡ø³Úøþ ²
ô ô á$ āô

VN ( A ofßÖ] o × 顒Ö] Ø–Ê oÊ ð^ q^Ú Vh^e (†içÖ ] h]ç eœ (àßŠÖ ] (p„Ú†i !M DME
PTP VÜÎ… (OQP
UMM VÜÎ… (MUN VO (x nv’Ö] (á^fu àe] ! N
QSUM VÜÎ… ( NPU VO (p† fÓ Ö] àߊÖ] (oÏã ne ! O
MQRO VÜÎ… (NMN VN (á^ Ûm¦] g Í (oÏã ne ! P
QLMM VÜÎ… ( PNS VT (‚ߊÛÖ ] (o×à mçeœ ! Q
NQL VÜÎ … (TM VM ( Œæ†Ë Ö] ‚ßŠÚ (oÛ×m ! R
MNTN VÜÎ… (POVO (A ofßÖ ] o×Â Ý ¡ŠÖ ] h^ e (çãŠÖ] h^jÒ (àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! M DNE
MNLQ VÜÎ… ( OTLVM (p†fÓÖ ] àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! N
RR VÜÎ … (RSVM ( è×n×Ö]æ Ýçn×Ö ] ØÛÂ ( oñ^ŠÞ ! O
NSSP VÜÎ… (PLUVN (àßŠÖ ] (o Ú…]  ! P
UMP VÜÎ … (MUQVO (x nv’Ö] (á^fu àe] ! Q
OMMR VÜÎ… (NMQVN (Ìß’ÛÖ] (Ñ]‡†Ö ] ‚f ! R
OMSNM (TSLQ VÜÎ … (NQOVN (Ìß’ÛÖ] (èfn ±eœ àe] ! S
PONL (PNML VÜÎ… ( OLSVQ (‚ߊÛÖ] (…]ˆe ! T
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

MS !

»#
Ö Q ~÷= Ž ÷ , Z º
Û áZz 䙂‰~ }i Å \¬ vZµ šLL
óXó ÷ D à= xs
:c*
â
Û ä Ax™Z Ñg—āì ~z%Ð ” {k
,
Ù 1Z ]|
C
( 1)

X5

!Ýø¡ø³þŠ$ Ö] äô nû ×øÂø $ …ö œø o$ juø ±uôæû …ö $±×ø Âø ö²] $ …ø Ÿ$ āô ±$ ×øÂø Üö×ôù Š mö ‚õuøœø àûÚô ^Úø

6,í ä \¬vZāt 1ÔÇ xs6,íŽ 7(Z ¿ðà (Ð ~ #
Ö Z ~÷) LL
[ZŽ » xsÆ áZz ä™ xsC
Ù ~ā J
-V Œ Ôì ðƒ ~Š N*
ß :Zz bzg ~÷
ó Xó Vƒ êŠ
:c*
â
Û Š÷
á gZ ä A vZ wÎgā ÷ D ™yÒ ^Û`ß Â ² ] o •… Z0 Œ]|
(2 )

X6

!±ßô Çö×ö fûiø ÜûÓöiø¡ø‘ø á$ ¬ôÊø (±$ ×øÂø ]çû%×’øÊø Üû jößûÒö ^Ûø%önû uø

QNMO VÜÎ… (MOSVU (‚ߊÛÖ ] (o×à mçeœ ! U
MLQOLIMLQNT VÜÎ… (NMUVML (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› !ML
OQSR VÜÎ … (PQRVN (Õ …‚jŠÛÖ] (ÜÒ^u !MM
MQTN VÜÎ… (NMSVN (á ^Ûm¦] gà  (oÏã ne !MN
NLPM VÜÎ … (NMTVN (… çfÏÖ ] é…^m‡ Vh^e (Ô‰^ ßÛÖ ] Vh^jÒ (àߊÖ] (æ ]çeœ ! M DME
MLTRS VÜÎ… (QNSVN (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! N
UONU (OLUN VÜÎ… (NRNVO (¼‰æ¢] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! O
MLLQL VÜÎ… (NPQVQ (p† fÓ Ö] àߊÖ] (oÏã ne ! P
PMRM ! QMTM VÜÎ … (NMSVN (á ^Ûm¦] gà  (oÏ `ne! Q
QNR VÜÎ… (PQOVM (‚ߊÛÖ ] (ämçâ ]… àe] ! R
TSUL VÜÎ… (ORSVN (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! M DNE
NSNU VÜÎ… ( TNVO (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! N
ORQ VÜÎ… (MSVM (¼‰æ¢] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! O
SOLS VÜÎ… (MQVQ ( Œæ†Ë Ö] ‚ßŠÚ (oÛ×m ! P
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT !

ó Xó ì *
@ Y V= ŠzgŠ ZgvG Ôz™ ;g ¬Š zgŠ 6,íƒ Ì}V˜ ? LL
û% q
-Z Ax™Z Ñ g—ā ÷ D ™ Üe
$Zzg q
-Z Å”³1Z ]| ð¨
Kx âZ

X7

ä A \ M X¸ Vc*
úgU*M Æ s

Û 6,kŠZ Òn Æ A\ WX ñÑ p=k0*
}g ø
:c*
â
Û

ø nû •ô†ûmö ^Úø œø VÙöçûÏömø Ô
ø e$…ø á$ āô VÙø^Ïø Êø (7 Øömû †ôfûqô ±Þôðø ^qø äö $Þāô
^mø Ô
ø jô Ú$ .] àûÚô ‚ºuøœø Ô
ø nû ×øÂø ±ø×ôù ’ømö Ÿø áûœø (‚öÛ$ vøÚö
(]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø könû ×$‘ø Ÿ$āô Ô
(1 )

ø jô Ú$ .] àû Úô ‚ºuøœø Ô
ø nû ×øÂø Üö ×ôù Šømö Ÿøæø
[]†÷ŽûÂø äô nû ×øÂø köÛû ×$ ‰ø Ÿ$āô Ô

}Z :ì @*
â
Û [g » \ M :¹ ä VrZ gzZ ñ M k0*
}÷ 7 LZƒ ÌZ ÌZ LL
ŠzgŠ 6,\Wû%q
-Z ¿Ž Ð ~ #
Ö Z Å \Wā 7èZg 6,] !*
kZ \W H !·
û% q
-Z 6,\W ðà ( ¤
/Z ) Ð ~ #
Ö Z Å \WgzZ ?VÙ¤g kŠ 6,kZ ~ ÔÇ
óó?VÙxsû% kŠ 6,kZ ~ ÂÇxs
iúÔ c*
M ¿q
-Zā ¸ ⠁
Û p= A vZ wÎgā ÷ D ™ yÒ ” ! c ]|
:āâ ¬Š V- ä kQ gz Z S7,

!±ûßôÛû uø…û ] æø ±Öô †ûËô Æû] Ü$ `ö ×$ Ö]
ÜÎ … (QL VO (A ofßÖ] o×Â é¡’Ö ] oÊ Ø–Ë Ö] h ^e (ç ãŠÖ] h^jÒ (àßŠÖ ] (oñ^ŠÞ !M DME
MNUQ
NSSO VÜÎ … (PLTVN àßŠÖ ] (o Ú…]  ! N
MRPLT VÜÎ… ( NUVP (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! O
MLRS VÜÎ… ( ORPVM (‚âˆÖ ] h^jÒ ( Õ…^fÛÖ] àe] ! P
TRUQ VÜÎ … (NQNVN (Ìß’ÛÖ] (èfn oeœ àe] ! Q
PSNL VÜÎ… (MLLVQ (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! R
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

MU !

ó ó !⠁
Û 3g6,ígzZ } Š j= !vZ } Z LL
:c*
â
Û Ð kZ gz Z c*
š Ã ~i úkZ ä A vZ wÎg

(äö ×ö aû]* çøaö ^Ûø eô ²
ø ] ‚ôÛø uû^Êø (lø‚ûÃø ÏøÊø kø nû ×$ ‘ø ]ƒøāô =o×(’ø ÛöÖû ] ^`ø m%*] kø×û rôÂø
!äö Âö û ] Ü$ $ö (±$ ×øÂø Ø( ‘øæø
:4vZ Q Ô™ c*
Y Ö Âá | 7,i ú ÂZ
# Ô Å ~¢ ä Â !áZz "7,i ú} Z LL
ó Xó 8
-â ¬Š Ð kZ QÔ ŸŠ zgŠ 6,ígzZ ™y Ò zz £ëÑ Æ y ÷
á Å kZ Å \¬z
zz £Å \¬z : 4vZ QgzZ S7,iú ä ¿q
-Z ˆ Æ kZā ÷ D™y Ò ~z Zg
:c*
â
Û Ð kZ ä A x™Z Ñ g— Â 5ŠzgŠ 6,A x™ Z Ñg—gz Z Å yÒ
(1)

!gûrøiö Åöû ] = ±×( ’øÛö Öû ] ^`ø m%*]

óXó Ï ñ Y Å wJ ¬Š ~¾ Ô8
-â ( Ð \ ¬vZ ) !áZz "7,iú} Z LL
:÷ D⠁
Û ” [æ 0 /]|

X8

o$juø 𺱍ø äö ßûÚô ‚öÃø ’ûmø Ÿø (šô…û Ÿ* ]û æø ðô ^ÛøŠ$ Ö ] àønû eø ͺçû Îöçû Úø ðø ^Âø ‚% Ö] á$ āô
(2 )
ø nùô fôÞø o×ø Âø ±ø×ôù ’øiö
!A Ô
ÌðÃÐ ~ kZ gzZ ì Sg ~IyxgŠ Æ y WgzZ }i J
-‰
Ü z kZ ¬Š GLL
-Z
# CY 76,
zZq
óXó ß| 7,: ŠzgŠ 6,A x(Ñ LZ ?J
:÷ D ⠁
Û \ M Xì Å Üe
$Zzg q
-Z ÌÐ ” Z]| ä x âZ ~ eÏZ

X9

OPSR VÜÎ… (QMR VQ (l] çÂ‚Ö ] h] çeœ ( àߊÖ] (p„Ú †i DME
VN (A ofßÖ] o×Â é¡’Ö ] Ø–Ê oÊ ð ^q^Ú h ^e (é¡’Ö] h] çeœ (àßŠÖ ] (p„Ú †i !M DNE
PTR VÜÎ… (OQR
NQUL VÜÎ … (OOL VN ( gn↠jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! N
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø
(1 )

!‚õÛ$ vøÚö Ùô æø

A ‚õÛ$ vøÚö

NL !

o×øÂø o×$ ’ømö oj$ uø hº çûrövûÚø ðõ ^Âøö Ø% Òö

-M z wÍ ZÆ k Q) J
y
-Z
# ì Sg ~ [ s (Æ qJÄ°) J
-‰
Ü z kZ ¬Š C
Ù LL
óXó ñY 5: Š zgŠ 6,w M Å A \ M gzZ 6,A ·]| (~
:c*
â
Û ä A x™Z Ñ g—āì ~z%Ð ^ Û`ß ²] o• … z/0vZ †]|

àønû Ãô fû ‰ø äö jöÓøñô ¡ø³Úøþ æø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$‘ø (é÷‚øuô]æø

A

X 10

±ùô fôß$Ö] o×øÂø o$בø àûÚø
( 2) ÷ ø
!é¡‘ø

,6,kZ º
Û Æ kZ gzZ \ ¬ vZ Ôì &ŠzgŠ û% q
-Z 6,A x™ Z Ñ g—Ž LL
ó Xó ÷ ¬Š zgŠ ( Øg ‹gz )û%
,
Ù 1Z ]|
C
:c*
â
Û Š÷
á gZ ä A vZ wÎgā ÷ D ™yÒ ” {k

X11

þ $ Ö]æø ²
ô ] †ôÒûƒô †ônû Æø àû Úô ]çûÎö†$ ËøjøÊø ‹õ ×ô rûÚø ±Êô ݺçûÎø Äø Ûø jøqû] ^Úø
±ùô fôß$ Ö] o×øÂø éô ¡ø³’
(3 )
!èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýøçû mø é÷†øŠûuø Üû `ônû ×øÂø áø^Òø Ÿ$āô
SNM VÜÎ… (NNL VM (¼‰æ¢] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! M DME
MQSQ VÜÎ… (NMR VN (á^ Ûm¦] g Í (oÏã ne ! N
PSQP VÜÎ … (NQQ VO ( Œæ†Ë Ö] ‚ßŠÚ (oÛ×m ! O
NQTU VÜÎ … (OOL VN ( gna† jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! P
MRL VML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%nâ ! Q
Xì c*
Š gZ Œ
Û rÃwYg x ÓÆ ] c*
Zzg yZ {Š™yÒ Å x â Z gzZ ãZdx â Z ä ~gsx â Z

RSQP !RRLQ VÜÎ… (MTS(MSNVN (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! M DNE
NQRR VÜÎ… ( ONQVN ( gna† jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! N
MRLVML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%na ! O
QUL VÜÎ … (OQMVN (x nv’Ö] (á^fu àe] ! M DOE
USRO VÜÎ… (PPRVN (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu œ ! N
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

NM !

6,(A) Ñ gz Z ™f » \ ¬vZ ( ~ >kZ ) Qgz Z ñƒ N Z ~ >Ëvߎ L L
è¯
) !*
z) ]‹ è¯
) !*
a Æ yZ >{ z izg Æ #
Ö ª Ô‰ƒ x% ñ7,ŠzgŠ
óXó σ 7¼ gzZ ZÎÆ “
W ( {gÄ
Ax™Z Ñ g—ā ì ~ g
$u ~z%Ð ” { k
,
Ù 1Z ]|„ ~ y x0Z 9
C

X 12
:c*
â
Ûä

áø^Òø Ÿ$āô (A ±ùô fôß$ Ö] o×ø Âø áøçû ×% ’ømöæø äô nû Êô ²
ø ] áøæû†öÒö„ûmø Ÿø ]‚÷Ãø ÏûÚø ݺçû Îø ‚øÃø Îø ^Úø
( 1) ø $ û
!èßrøÖ] ]ç×öìôû .] áûāô æø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýøçû mø é÷†øŠûuø Üû `ônû ×ø Âø
Ñ : }™™f » \¬ vZ ~ kZ gzZ Æ (~ >ª) ( Å á
ˆ Ëx ¸ ðà LL
äƒ ¯
) !*
» ( {gÄ z) ]‹a Æ yZ #
Ö ª ¯ zg >{ z ÂÔÇŠ zgŠ 6,( A)
]!*
kZå 7Z p ) N Y ƒ 4ZŠ Ì~ ¼
A vß { zp¤
/Z Ô Ïƒ 7¼ ZÎÆ
ó óX( Çìg ZzD »
:c*
â
Û ä Ax™Z Ñ g—ā ÷ D™yÒ ” ´ â 0 ÷Z ]|

X 13

o×$ ‘ø ]†÷ŽûÂø ±$ ×ø Âø o×$ ‘ø àû Úø æø ]†÷ŽûÂø äô nû ×øÂø ²
ö ] o$בø é÷‚øuô] æø ±$ ×øÂø o$בø àûÚø
Ñô ^Ëøßôù Ö] àøÚô é÷ðø ]†ø eø äô nû ßønû Âø àø nû eø ö²] gøjøÒø è÷ñø ^Úô ±$ ×øÂø o×$ ‘ø àûÚø æø è÷ñø^Úô äô nû ×øÂø ²
ö ]
URN VÜÎ… (OPNVM (‚aˆÖ ] ( Õ…^fÛÖ] àe] ! O
SUVML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%na ! P

I-4 X3
X ÷ 9w Yg x ÓÆ kZā ¹gz Z HÜÐ áZjÆ N
m 0 £Z x â Z Ãg
$u kZ ä ö+ G

QUMVÜÎ … (OQNVN (x nv’Ö] (á^fu àe] ! M DME
NSVM (‚aˆÖ ] h^jÒ ( Ü‘^ oeœ àe] ! N
NOOM VÜÎ … (NRO VN ( gna† jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! O
NONN VÜÎ… (QSS VM (á «Û¿Ö] …]çÚ (oÛ%na ! P
SU VML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%na ! Q
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø
( 1)

NN !

!ðô ]‚ø`ø Ž% Ö] Äø Úø èôÚø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø ö²] äö ßøÓø‰û*]æø …ô^ß$ Ö] àøÚô é÷ðø ]†ø eø æø

Ž gzZ Ôì @*
â
Û wz4,» V8g kŠ 6,kZ \ ¬vZ Ôì &ŠzgŠ û% q
-Z 6,í ¿Ž LL

í ¿Ž gzZ Ôì @*
â
Û wi**
¤g Î6,kZ \ ¬vZ Ôì &ŠzgŠ û%kŠ 6,í ¿
ko (6,ã%
Oª ) yxgŠ Æ V\ M VâzŠ Å kZ \¬ vZ Ôì &Š zgŠû%Î6,
gzZ ) x ª » kZ #
Ö ª ¯ zg gz Z ì êŠ É ~ŠZ i M a Æ å Ð ( VâzŠ ) v M gz Z
ó Xó ǃB‚Æ Y Zß ( zgŠ
ì Å Üe
$ZzgÐ ” {k
,
Ù 1Z ]|B‚Æ Š ‹Z KZ ä íx1Z gz ZŽ !Z 0Z x â Z X 14
C
:c*
â
Û ä A x™ Z Ñg—~ T
(2 )

!Üû ÓöÖø éº^Òø‡ø ±$ ×ø Âø éø¡ø³’
þ $ Ö] á$ ¬ôÊø (±$ ×ø Âø ] çû×% ‘ø

(ãK z ãqzg) a }g v −7,ŠzgŠ 6,í ( Zgv) µš Ôz™ 5ŠzgŠ 6,íLL
óXó ì ¯
) !*
» Ï À 0*
:c*
â
Û ä A x™Z Ñg—āì ~z%Ð ” Y ZŠgŠ 1Z ]|

X 15

±jô Âø^Ëøø äö jûÒø…ø û œø ] †÷Žû Âø ±ŠôÛû mö àønû uôæø ]†÷ŽûÂø xö fô’ûmö àønû uô ±$ ×ø Âø o×$‘ø àûÚø
(3 )
!èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø
SNOQ VÜÎ… (MTT VS (¼‰æ¢] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! M DME
TUU VÜÎ… (MNR VN (†nÇ ’Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! N
NQRL VÜÎ … (ONO VN ( gna† jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! O
MRO VML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%na ! P
TSLP VÜÎ … (NQOVN (Ìß’ÛÖ] (èfn oeœ àe] ! M DNE
RPMP VÜÎ… (NUTVMM (‚ߊÛÖ] (o×à m çeœ ! N
MLRN VÜÎ … (URNVN (Do Û%n`Ö ] ‚ñ]æ‡ E ‚ߊÛÖ ] ('… ^u ! O
UTS VÜÎ… ( NRMVM ( gn↠jÖ ]æ gnƆ jÖ ] (p…„ßÚ ! M DOE
MNLVML ( ‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ%nâ ! N
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

NO !

ÐZ izg Æ #
Ö ª Ô Ç Ç ŠzgŠ iŠ kŠ 6,í ‰
Ü z Æ x÷
á gzZ ‰
Ü z Æ ð¿Ž LL
óXó σ ‚®
) Ë ~÷

xsz ŠzgŠ b
è c
{z Ô÷ ñ M t ‚ }gø Z¿bcŽ Æ xsz ŠzgŠ ~ Ýzg Å g
$Š q Z Ñ!*
{gÃè
:÷ sf `gŠ
Xì À5 <
L
L
è gzZ ëZ <
è xsz ŠzgŠ

X1

Xì &ŠzgŠ ]+Z [gvZ Šp6,áZz "7,xsz ŠzgŠ

X2

GG
34Xß Z { Çg!*
xsz ŠzgŠ
Xì ¯+F,
[ê » "

Û z mÐ ª
5‚g { Çg !*
gzZ ï

X3

Xì az » ]gc*
igzZ ]c*
ÁÔ] ˜ÂÅ 7 ‡ M xsz ŠzgŠ

X4

º Ôxsz ŠzgŠ
Xì Z
# ñ » [ZŽ ½ÑÐ { Çg!*
Å A c*

X5

GL.9g Áz 4,
Xì =gf +F,W,í! » ~0
+
z Z}

gzZaz » ]YgŠ ~— Ô/ ÂÔxsz ŠzgŠ

X6

Xì =gf » !x»gzZ b # ~zy
-Zz ~EŠ Ô[ ZNz `
-Zg Ñ" xsz ŠzgŠ

X7

Xì Ì=g f » qJÅ’ ™ wqZ vŠ gzZ ¬Š É ì DsÜ: qJ Åxsz ŠzgŠ

X8

Xì ZzZæ » VäÆ ]y
-M z *Š xsz ŠzgŠ

X9

Xì =gf » Ï À 0*
ãqzgz ãKxsz ŠzgŠ

X1 0

]mS » "7,xsz > [Ð VbZ
~ { Çg!*
Å A \ M Ð ]Ò{ z gzZ ì ; g w© » wŠ èIZ ~ gzŠC
Ù xsz > [
xsz ŠzgŠ ÌÐ Yx',
» Z B‚B‚Æ g
$Š qZ Ã X÷ ìg ¬xsz ŠzgŠ Ð ]Ò

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP !

Z~ ª
5‚g { Çg !*
X ÷ ìg M − w© »í I
è Z Ð V- œŽ ÷ ~z%\ gÑ" Æ
~ e kZ X ð⠁
Û Sä A x™Z Ñ g—Šp Å −xsz >&B‚Æ pÖZ gzZ Vb
:÷ „g Y Å 7wÑ+Z g g
$Šq Z P ~ sf
$Zzg ” ~°—Z q1Z ]|
Ð A x™ Z Ñg—ä ' x Z™/ôā ÷ D ™e

X1

:c*
â
Û ä A x™Z Ñg—  ?Cù ŠzgŠ 6,\ M ë !Ü׉æ Ô n× ²] o ב vZ wÎg c*
:H n²

Ùô o×øÂø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø äô jô m$…ùô ƒöæø äô qô]æø ‡û *]æø ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ] V] çûÖö çûÎö
Ùô o×øÂø køÒû…ø ^eø ^Ûø Òø äô jô $m…ùô ƒö æø äô qô]æø‡û *]æø ‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Õû …ô^eøæø Üø nû aô] †øeû āô
(1)
ø $Þāô Üø nû aô] †øeû āô
!‚ºnû rôÚø ‚ºnû Ûô uø Ô
ŠÑzZ gzZ ]0
Z • ZziZ Å A \ M gzZ A· ]| Â !v Z }÷ }Z :¼V- LL
 !vZ }Z gzZ X 5ŠzgŠ 6,w M Å 7 Z',
Z ]| ä Â b§T Ô ŸŠzgŠ 6,gÓ Z
T Ô â
Û «•
)',à gÓ R ›Ñz R gzZ ] 0
Z • ZziR Å A\ M gzZ A· ]|
H p°{ Š c*
i ¹ — " Ô ð⠁
Û «•
)',Ãw M Å7 Z',
Z ]|ä Â b§
óXó ì Ñ Zz Ïg)
,gz Z Zƒ

wÎg c*
:H n²Ð Ý ¡Š Ö] æ é ¡’ Ö] än × ‡ M ä ëā ÷ D ™e
$Zzg ” { ç?E0 ª]|
X2
VO (¡n×ì Üna ]†eā ²] „íiù] æ Vo Ö^à i ²] Ùç Î h^e (ð ^nfÞ¢] h^jÒ ( xnv’Ö] (p…^íe ! M DME
OMTU VÜÎ… (MNON
(OLR VM ( ‚` ŽjÖ ] ‚à e AofßÖ] o× 顒Ö] h ^e (é¡’Ö] h^jÒ (xnv’Ö] (Ü×ŠÚ !N
PLR VÜÎ…
VM (A ofßÖ] o×Â é¡’Ö ] h^e ( ^ãnÊ èßŠÖ ]æ é¡’Ö] èÚ ^Îā h ^jÒ (àßŠÖ ] (äq ^Ú àe] !O
ULQ VÜÎ… (NUO
OUQ VÜÎ … (MRQ VM ( A ofßÖ] o×Â é¡’Ö ] o Ê ð^q ^Ú h^e (^› çÛÖ] (ÔÖ ^Ú ! P
MNMS VÜÎ … (OTP VM (p†fÓÖ ] àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! Q
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

NQ !

x™ Z Ñg—  ?Cù ŠzgŠ 6,\ M pÔ 1 yY  'xs6,\ M ä ë!Ü׉æ Ôn× ² ] oב vZ
:c*
â
Û Š÷
á gZ äA

o×øÂø kø nû ×$ ‘ø ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô
‚õÛ$ vøÚö Ùô o×øÂø æø ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø

o×øÂø æø ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Ø( ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø V] çÖö çÎö
ø $Þāô Üø naô] †øeû āô
Õû …ô^eø æø (‚ºn rôÚø ‚ºnÛô uø Ô

ø $Þāô Üø naô]†ø eû āô o×øÂø køÒû…ø ^eø ^Ûø Òø
!‚ºnrôÚø ‚ºnÛô uø Ô

]| ä Âā 6 Ô ŸŠzgŠ 6,w M Å yQ gz Z A · ]| !vZ }Z LL :¼ V- LL
Ô⠁
Û «•
)',Ãw M Å y QgzZ A ·]|gz Z X 5ŠzgŠ 6,w M Å y QgzZ 7 Z',
Z
{Š c*
i ¹  — " X ðâ
Û «•
)',à w M Å 7 Z',
Z ]| ä Â b§ T
ó Xó ì ÑZz Ïg)
,gz Z Zƒ H p°
D⠁
Û ˆ Æ ä™ e
$Zzg à g
$u kS b !Z 0 y×° Z † ]| ~zZgÆ g
$u

( 1)

!Üû `ö Ãø Úø ^ßønû ×øÂø æø VÙöçÏöÞø àö vûÞøæø

óXó â
Û wi**
Øg Ì6,ëB‚Æ yZ :÷ D ™ ¹ ë (ˆ Æ "7,ŠzgŠt) gzZ LL
5‚g Ó Çg !* X 3
vZ † ]| ñƒ D ™ yÒ i§ » −xs z ŠzgŠ ~ A [ ó$ ª
(A o fßÖ ] o ×Â é¡’Ö ] èË‘ o Ê ð^q ^Ú h^e (é¡’Ö ] h]çeœ (àßŠÖ ] (p„Ú †i !M DME
PTO VÜÎ… (OQNVN
MNTS VÜÎ … (PS VO (†ì( ÅçÞ h^ e (ç`ŠÖ] h^jÒ (àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! N
MNML VÜÎ … (OTN VM (p†fÓÖ ] àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! O
SMM VÜÎ … (OML VN ( ‚ߊÛÖ] (p‚nÛu ! P
NTS VÜÎ… (MOM VMU (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! Q
QP VM (†’jíÛÖ] †’jÃÚ (o‰ç Ú àe ̉çm ! S
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR !
:÷ D⠁
Û ” Š&0

ø $ Ö ] ]çßöŠô uû^*Êø A ²
Ÿø Üû Óö$Þ¬ôÊø (äô nû ×øÂø éø¡’
ô ] Ùôç‰ö…ø o×øÂø Üû jönû ×$ ‘ø ]ƒøāô
ø Öô ƒø Ø$ Ãø Öø áøæ…ö ‚ûiø
V]çÖö çÎö VÙø^Îø V^ßøÛû (×Ãø Êø Väö Öø ]çÖö^ÏøÊø Vø Ù^Îø (äô nû ×ø Âø šö†øÃû mö Ô
ø iô ^Òø†øeø æø Ô
ø jøÛø uû…ø æø Ô
ø iø¡ø‘ø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]
àøn×ô ‰ø†ûÛöÖû ] ‚ôn( ‰ø o×øÂø Ô
ø Öôç‰ö…ø æø Õø ‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö àønn( fô$ßÖ ] Üôiø^ìøæø àønÏô $jÛöÖû] Ýô^Úø āôæø
†ônû íø Öû] Ýô^Úø āô Ô
äô eô äö _öfôÇû mø ]÷ çÛö vûÚø ^Ú÷ ^Ïø Úø äö %ûÃø eû ] Ü$ ãö ×# Ö] (èô Ûø uû†$ Ö ] Ùôç‰ö…ø æø †ônû íø Öû ] ‚ôñô ^Îøæø
^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô o×øÂø æø ‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö] áøæ†ö ìôŸ? ]û æø áøçÖöæ$ Ÿ* û]

ø $Þāô Üø naô]†ø eû āô Ùô o×ø Âøæø Üønaô]†øeûāô o×ø Âø kønû ×$ ‘ø
Ü$ ãö ×# Ö] (‚ºnrôÚø ‚ºnÛô uø Ô
o×øÂøæø Üø naô]†ø eû āô o×ø Âø køÒû…ø ^eø ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô o×ø Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Õû …ô^eø
(1 )

ø $Þ āô Üønaô]†øeû āô Ùô
!‚ºnrôÚø ‚ºnÛô uø Ô

èY ÙŠzgŠ 6,A\ M ~ i Z0
+Z ŒZ } (,ÂÙŠzgŠ 6,Ax™ Z Ñg—?Z
# LL
\ M :H n²ä ' x Z™/ ôXì @*
Y H 76,A\ M ŠzgŠ t ā … Y 7?
:¼V- :c*
â
Û ä VrZ ?Cù Š zgŠ 6,A x™ Z Ñ g—ëā N 2… A
Ym
CÑZ ?{ gz Z x âZ Æ ò ¾IZ ÔgZŠuÆ VßÎg Q',gzZ Øg ÔŠzgŠ CZ  !vZ } Z LL
ÆígzZ ð>Ž Ô ÷ wÎg gz Z }È }¾ (Ž ) Ô â
Û m{ a Æ A·]|
VM (A ofßÖ] o×Â é¡’Ö ] h^e ( ^ãnÊ èßŠÖ ]æ é¡’Ö] èÚ ^Îā h ^jÒ (àßŠÖ ] (äq ^Ú àe] !M DME
ULR VÜÎ… (NUO
OMLU VÜÎ… (NMOVN (Ìß’ÛÖ] (Ñ]‡†Ö ] ‚f ! N
QNRS VÜÎ… ( MSQVU (‚ߊÛÖ] (o×à m çeœ ! O
TQUP VÜÎ… (MMQVT (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! P
MQQL VÜÎ… (NLTVN (á^ Ûm¦] g Í (oÏã ne ! Q
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

NS !

AÍ R é Zp Å T à6,Šúx £ kZ Ãy Z !vZ } Z X ÷ Øg ÁÎg gzZ Z
+‡gzZ x â Z
% +y
-M gzZ
ÔŸŠzgŠ 6,w M Å A \ M gz Z A ·]| !vZ } Z X÷ D™ ƒ
p° — " Ô 5ŠzgŠ 6,w M Å 7 \ M gz Z 7 Z',Z ]| ä b§ T
,gzZ Zƒ H
«•
)',Ãw M Å A \ M gzZ A ·]| Â !vZ } Z Xì ÑZz Ïg)
" Xð⠁
Û «•
)',Ãw M Å 7 \ M gz Z 7 Z',
Z ]| ä  b§ T Ô â 
Û
ó Xó ì ÑZz Ïg)
,
gzZ Zƒ H p°{Š c*
i ¹ —
A x™Z Ñ g—ŠpÔi§ » "7
,u 0*
ŠzgŠā ÷ D™yÒ ” z/0µ]|

X4

:c*
â
Û yÒ ~ p Ö Z y Z ä
(1)

!‚õÛ$ vøÚö Ùô o×øÂø æø ±( Ú( Ÿ. û] o( fôß$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö] V] çÖö çÎö

ó Xó 6,w M Å A \ M gzZ A·]|Ñ òQ ŸŠzgŠ Â !vZ }÷}Z :¼V- LL
H wZÎÐ AvZ wÎg ä ~ā ÷ D ™y Ò ” ~g»Z zg { 0 h
+i ]|

X5

:c*
â
Û Š÷
á gZ 6 ZŽ ä A\ M ?Cù ŠzgŠ 6,A\ M ëā

‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Ø( ‘ø Ü$ ãö #×Ö] V] çÖö çÎö æø (ðô ^Âø ‚% Ö] ±Êô ]æ‚ö`ôjøqû]æø ±$ ×øÂø ] ç×% ‘ø
(2 )!‚Û$ vøÚö Ù o×øÂøæø
ô
·]|  !v Z }Z L L:z™ ¹ V- gzZ Ôz™ H ¬Š ™ Z ¥

/[pgzZ z™ 5ŠzgŠ 6,íLL
(NQT VM (‚`ŽjÖ] ‚Ãe A ofßÖ ] o ×Â é¡’Ö ] Vh^ e (é¡’Ö ] h^jÒ (àßŠÖ ] (¨]  çe] DME
UTM VÜÎ…
MNUN VÜÎ… (PT VO ( QN (†ì( ÅçÞ h^ e (ç`ŠÖ] h^jÒ (àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! M DNE
UTTM VÜÎ … (OTO VM (p†fÓÖ ] àߊÖ] ( oñ^ŠÞ ! N
QO VÜÎ … (MRN VM ( è×n×Ö]æ Ýç nÖ ] ØÛÂ ( oñ^ŠÞ ! O
MQP VMM (p…^fÖ] xjÊ (oÞ¡Ï ŠÂ ! P
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT !
óXó ŸŠzgŠ 6,w M Å A \ M gzZ A½

gzZ c*
M k0*
Æ Ax™ Z Ñ g—òŠ M q
-Zā ÷ D ™e
$Zzg ” z/0 µ]|

X6

:H wZÎä kZ QX Š
HÖ t ‚Æ A \ M

ø nû ×øÂø ±×( ’øÞö Ìø nû ÓøÊø (åö ^ßøÊû†ø Âø ‚ûÏøÊø (Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡Š
ø $ Ö] ^Ú$ œø =ô²] Ùøçû‰ö…ø ^mø
Ô
ø ø ±Êô ^ßønû ×$ ‘ø àövûÞø ] ƒøāô
á$ œ ^ßøfû fø uûœø oj$uø A ô²] Ùöçû‰ö…ø køÛø ‘ø VÙø^Îø [^ßøiô ¡‘

o×øÂø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö] V] çÖöçû ÏöÊø ±$ ×ø Âø Üûjönû ×$ ‘ø ]ƒø āô VA Ùø^Îø Ü$ $ø (äö Öûªø Šûmø Üû Öø Øøqö†$ Ö ]
o×øÂøæø Üø naô] †øeû āô o×ø Âø kønû ×$ ‘ø ^Ûø Òø(‚Û$ vøÚö Ùô o×øÂø æø ±( Ú( Ÿ. û] ±( fô$ßÖ ] ‚õÛ$ vøÚö
û …ô^eø æø (Üønaô]†øeûāô Ùô
^Ûø Òø (‚õÛ$ vøÚö Ùô o×ø Âøæø ±( Ú( Ÿ. û] ±( fô$ßÖ] ‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Õ
( 1)
ø $Þāô Üø naô]†ø eû āô Ùô o×ø Âøæø Üø naô]†ø eû āô o×øÂø køÒû…ø ^eø
!‚ºnrôÚø ‚ºnÛôuø Ô

ª
5
# pÔ 1 yY ä ë  ' » xs6,\ M ! Ü׉ æ Ô n× ² ] o ב vZ wÎg c*
LL
è qëZ
lñ{ Ax™Z Ñ g—ā ÷ D ⠁
Û ~zZg ?Cù ŠzgŠ 6,\ M ÂVƒ ~ iú
t Ð Ax™Z Ñg—ä òŠ M áZz ä ™ wZÎ l»ā ; e ä ë Ð T ì g
}Z LL :¼V- ÂÙŠzgŠ 6,í ?Z
# :c*
â
Û ä Ax™Z Ñ g—Q X @*
ƒ H : wZÎ
Z',
Z ]| ä  b§ T Ô ŸŠzgŠ 6,w M Å A\ M gzZ Ô·]| éòQ èÑ !vZ
é Q èÑ !vZ } Z gz Z X 5ŠzgŠ 6,w M Å 7 \ M gzZ 7
A\ M gz Z A·]|ò
UTT VÜÎ… (PLM VM (ànv nv’Ö ] o× Յ ‚jŠÛÖ] (ÜÒ^u ! M DME
MUQU VÜÎ… (NTU VQ (x nv’Ö] (á^fu àe] ! N
N VÜÎ… (OQP VM (é¡’Ö] hçq æ †Òƒ h^e ( àߊÖ] (oß_Î …]  ! O
TROQ VÜÎ… (NPS VN (Ìß’ÛÖ] (èfn oeœ àe] ! P
RUT VÜÎ… (NQM VMS (†nfÓ Ö] Ürà ÛÖ] (oÞ]†f› ! Q
NRSN VÜÎ… ( MPR VN (p† fÓ Ö] àߊÖ] (oÏ` ne ! R
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

NU !

)',Ãw M Å 7 \ M gzZ 7 Z',

Z ]|ä  b§T Ô â
Û «•
)',Ãw M Å
óXó ì ÑZz Ïg )
,gzZ Zƒ H p°{Š c*
i ¹ — " Ô ðâ
Û Y«
:H n²ä ëāì e
$Zzg Ð ” {h
+',]|

X7

ø nû ×ø Âø ±×( ’øÞö Ìø nû ÓøÊø (Ô
ø nû ×øÂø Üö (׊ø Þö Ìø nû Òø ^ßøÛû ×ô Âø ‚ûÎø =ô²] Ùøçû‰ö…ø ^mø

ø iô ^Òø†ø eø æø Ô
ø iô ]çø ×ø ‘ø ØûÃø qû] Ü$ `ö ×# Ö] V] çûÖö çûÎö VA Ùø^Îø
(‚õÛ$ vøÚö Ùô o×øÂø Ô
(1 )

ø $Þ āô Üønû aô]†øeûāô Ùô o×ø Âø ^`ø jø×û Ãø qø ^Ûø Òø
!‚ºnû rôÚø ‚ºnû Ûô uø Ô

?Cù ŠzgŠ 6,\ M p‰ yY ë  'xs6,\ M !Ü׉æ Ô n× ²] oב vZ wÎg c*
LL
Ñg—ÃVÆ',gz Z VzŠzgŠ LZ Â !vZ }÷} Z :¼t c*
â
Û ä A x™Z Ñ g— Â
m{ a Æ w M Å 7 Z',
Z ]|ä Âā 6 Ô}Š ™m{ a Æ A x™ Z
ó Xó ì ÑZz Ïg )
,gzZ Zƒ H p°{Š c*
i ¹Â—" Ô å H
:c*
â
Û ä ” Š&0 vZ†]|=ā ÷ D â
Û ”<
Ø z 0h
+i ]|

X8

VÙöçûÏöiø (éõ †$ Úø Ìø Öû œø A ±( fô$ßÖ] o×ø Âø ±ø×( ’øiö áûœø èô Ãø ÛöröÖû] Ýöçûmø áø^Òø ] ƒøāô Åû‚øiø Ÿø
( 2)
!‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×$ Ö]
gzZ X*
*™ #
Ö uF,¿» −ŠzgŠ û%g ZD
Ù q
-Z 6,Ax™ Z Ñ g—izg Æ - ? Lþ L
óXó ŸŠzgŠ 6,A½·]| !vZ }÷}Z :' b§kZ ŠzgŠ
x™ Z Ñ g—B‚Æ pÖZ sf `gŠ ~ ó(16 :m ) èÖ^‰ †Ö]L[Â KZ ä w÷
á xâ Z
:ì H™f ŠzgŠ 6,A
MRO VML (‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ (o Û%na DME
NOS VT (ð^nË‘¢] l ^Ïf›æ ð^nÖæ ¢] èn×u (ÜnÃÞ çe] ! M DNE
PMN VQ (…ç $^ÛÖ ^e †nŠËjÖ] oÊ … ç%ßÛÖ ] … ‚Ö ] (o ›çn‰ ! N
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL !

bô †ôÒûƒô àûÂø ØøËøÆøæø (áøæû †öÒô]„$ Ö] åö †ø Òøƒø ^Úø Ø$ Òö ‚õÛ$ vøÚö ^ßønùô fôÞø o×øÂø ö²] o×$ ‘ø
^Úø oÒø‡û œø æø †ø %øÒûœøæø Øø–ø Êû œø àø mû†ôìô«Öû] æø àønû Öô æ$ ªø Öû] ±Êô äô nû ×øÂø o×$ ‘øæø (áøçû ×öÊô ^ÇøÖû]

!äô Ïô ×ûìø àû Úô ‚õuøœø o×øÂø o×$ ‘ø

» kZ +™ Z f ÌZ
# Ô ñ⠁
Û wi**
ŠzgŠ 6,A ·]| Ñ }g ø \¬z : 4vZ LL
E
4
Ó
¡
E
G
" Ô aZ (Z 6,A \ M gz Z X Vƒ …¸ Ð ™f Æ kZ è ¸ ÌZ
# gz Z ,™™f
wi **
Ì6,ËÐ ~ VÍß ÔgzZ Œ Z Ž ñ⠁
Û wi **
Š zgŠ +F,{ À 0*
gzZ [ˆz u
óXó Š
HH 7
1Z ]| 0Ð ŠzgŠ kZ ~ ó( 257 :2) éçË ’Ö] èË ‘L[ KZ ä ~iŽ 0Z x â Z
X9
-rÑZ y Ò
-Z » ã é<XE
A x™Z Ñ g—ä ~ā÷ ë y Ò 1Z Xì H™f [Zp ï
Fi 8FwŠ Z (,q
:H n²Ð A \ M  ¬Š ~ [ZpÃ
ÌÃw Z ögŠ Z 0· :Ü׉ æ Ô n× ²] oב vZ wÎg c*
vZ ä ~ ÔV ; :c*
â
Û ä A \ M ?ì Zi Zâ Ð x ÅZ àSË ä Ü׉ æ Ôn× ²] o ב \ M
c*
:H n²ä ~ā ÷ ë y Ò 1Z Xá : [Âz [ˆ » w÷
á ā H n²Ð \¬z ugn
ŠzgŠ (Z q
-Z 6,í {zā VY :c*
â
Û Š÷
á gZ ä A \ M ?Ð zz ¾{ z :Ü׉ æ Ô n× ²] o ב vZ wÎg
:H n²ä ~ X5 7ä gzZ Ë 6 å &
 ?ì HŠ zgŠ { z :Ü׉ æ Ô n× ² ] o ב vZ wÎg c*
:å &ŠzgŠ 6,íB‚Æ p ÖZ y Z { z :c*
â
Û ä A\ M

^Ûø $×Òö ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Ø( ‘øæø áøæû†öÒô] „$ Ö ] åö †øÒøƒø ^Ûø ×$ Òö ‚õÛ$ vøÚö o×ø Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!áøçû×ö Êô ^ÇøÖû ] äö ßûÂø ØøËø Æø
·]|gzZ Ô ,™™f » yQ +™ Zf Z
# â
Û wi **
> & 6,A ·]| !vZ }Z LL
E
4
Ó
¡
E
óóXN Y wÈ7Q èG ¸ LZ
# â
Û wi**
> &6,A
áZjÆÇZ †0v Z †~ ó( 412:m ) Ý^`Ê¢] ð¡qLä ²Z 0Z x â Z Ã[Zp ÏZ

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

X 10

Q

OM !

Xì H™f ÌÐ
vZā Y7 Ð yZ gzZ ¬Š ~ [Zpà w÷
á ä ~ā ÷ D ⠁
Û ÇZ †0 vZ †
gzZ c*
Š j= Ô c*
â
Û 3g 6,í ä \¬ vZ :c*
â
Û ä VrZ Â Hnç HB‚Æ \ M ä \¬
Xc*
Š â
Û 4ZŠ ~ ¼
A ~ ]‚',Å V8g gzZ ~ $
Ö LÆ V¤
Û b§ ÅÛzŠ q
-Z =
÷ D™ yÒ ~zZg X c*
Š [ZŽ Ñ!*
{ gÃè ä \ M Â ?ã ù J
-x £ kZ \ Mā Y7 ä ~
èÖ^‰ †Ö] [Â Å \ M ™JZ ðä ~ Ô c*
Šg ZŒ
Û:
L »] »',x Ó yZ Ê zgŠ T ä w÷
á x â Zā

Hï= ŠzgŠ {z  ¬ Š ~
w Z dZ 1Z ~ ó(436 :51) †n fÓÖ] Ў ځ èßm‚Ú îm…^iLä ™ X0Z Ã[Zp ÏZ

X11

Xì H ÜÌÐ áZjÆ
½%!*
u 0*ŠzgŠ t ~ ó( 107 0 :¶g Ô146 Ô 145 :2) h ^㎠Ö] ‚ߊÚL ä ¦, x â Z

X 12

:ì H™f B‚Æ ]g „sf `gŠ pÖR

^Û÷ nû ×ô Šû iø Üø ×$ ‰øæø àønû Ãô Ûø qûœø ä´ fôvû‘øæø ä´ Öô æø ä´ n( fô$Þ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ôn(‰ø o×øÂø äü iö]çø×ø‘øæø
!áøçû×ö Êô ^ÇøÖû] äö ßûÂø ØøËøÆøæø áøçû×% ’øÛö Öû] äô nû ×ø Âø o×$ ‘øæø áøæû†öÒô] „$ Ö ] åö †øÒøƒø ^Úø ^Û÷ ñô]ø
\ M gzZ w M Å A \ M Ô A ·]| ‡ M }gø ƒ wi**
Øg Å \¬ vZ gzZ L L
,™™f » A \ M +™ Zf gŠ Tƒ wi **
äs EZŠ gzZ Ô6,' x Z™/ôx ÓÆ
E
4Ó¡¸ gŠ T gzZ CŠzgŠ 6,A \ M áZz −ŠzgŠ gzZ
êÐ A \ M èEG
óXó ,™
Zā ì ˆƒ ãZz |t ~ Ýzg Å gU*Mz wZ ¸Z gzZ āgI g
$Š q Z Ñ!*{gÃè
» G™ xt gz Z ì "
$U*Ð A x™ Z Ñ g—Šp xsz ŠzgŠ B‚ Æ pÖZ gz Z Vb
VŒ X ;g 7s %Z ðà L~ x[R gzZ É @*
Ô' x Z™/ô~ %R kS Xì ; g w©

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON !

0Z )´ Ô ~z â x âZ Ô ãŒ gŠØZ† #Z **
¦Ô ~Š iR t GZ 0Z Ô *−Z !Z 0Z Ô w÷
á x â Zā J
G
4X3
E
# ³Z 0 Š- )´ Ô V ö+-G
gzZ ã é <X-E
v0Z x âZ Ô ~zI x âZ Ôã?v0Z ƒq Ôtiœ Z ²Z
yZ X ÷ K `gŠ xsz ŠzgŠ Š Z®ÑB‚Æ VbZ~ V1 KZ ä x Z™[Z vŠ gÑ"
Xì ;g M Ð M ™f ¿» V1Â P Ð ~

pÑŠzgŠ +F,aR
'xsz > & Ð VbZ6,A x™ Z Ñ g—gz Z ¤ Å xs z ŠzgŠ p¤
/Z
Ѓ
% āì ;g s%Z¼ ~X kZ » x Z™ñ fgzZ $ö[Z ‰% Z Ôì %Zm 5
ñY J 7,: ŠzgŠ ðà {z ´ Æ ½ Z',Z ŠzgŠ ā ì ¹ ä + y
-O ‰ ?ì ‚ yÊzgŠ aZ
¬» "7,pÑŠzgŠ ¸ Ì~ i úgzZ ì w®Ð A x™Z Ñg—pÑŠzgŠ ¸èY
Xì Š
Hc*
Š
oÞ^Ã ÛÖ] |æ … †nŠËiLä Ïß M )´ gz Z ó( 167 :11) p…^fÖ] x jÊLä ã?v0Z ƒq
» X ÷ Å ÜY Zg M ZÅ x Z™[Z ñƒ D™ c Ð ,6,X kZ ~ ó(214 :16)
:ì sf `gŠāÜ
E
t ?Š Å kZ gzZ ì ŠzgŠ aZ Ð ƒ
% „ ½ Z',
Z ŠzgŠ Ôq
-Š 4,
Æ ~ ð šÒOÉZ kgà 0Z

X1

X ~Š ½Å kZ ä Ax™ Z Ñ g—Špā ì
ñVZ Õ ðä
/Z V ; Æ yZ a kZ Xì aZ ½ Z',
Z ŠzgŠ Ìq
-Š4,
Æ ~z âx â Z

X2

Ð "7,Æ ŠzgŠ ÏS sÜnÅ kQ Â ó óÇ Vð7,ŠzgŠ +F,aZ 6,A Øg Ñ ~L Lā
āZ
# Xσ ~g7
:σ ~g7 Ð "7,Æ ŠzgŠ kZ Ô nāì HÜÐ ~iz%Z',
Z ä wZg)´

^Ûø $×Òöæø áøæû†öÒô] „$ Ö ] Õø †øÒøƒø ^Ûø ×$ Òö ‚õÛ$ vøÚö Ùô æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

X3

Q

OO !
( 1)

!áøçû ×öÊô ^Çø Öû] äö ßûÂø ^ãø ‰ø

™f ¾
Z + ™Z f Z
# Ô⠁
Û wi **
> & 6,u 0*
w M Å \ M gzZ A ·]| ! vZ }Z LL
E
4
Ó
¡
E
óXó N Y wÈÐZ èG¸ LZ
# gz Z ,™
:ñ7,ŠzgŠ t a Æ ä™ ~g7 n÷ D â
Û Ù²Z £Z 0 @è‡
( 2)

X4

!äö Ï% vôjøŠû Úö æø äö ×öaû œø çøaö ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

ó Xó ÷ !gzZ ëÑ Æ kZ { zā‰ Ô ŸŠzgŠ 6,A ·]| !vZ } Z LL
:ì t ŠzgŠ +F,aZā ¹ä ~ig!*

X5

ø iô ] çø×ø ‘ø Øø–ø Êûœø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø ‚øÂøæø Ô
(3 ) ø
!Ôiô ^Úø çû×ö Ãû Úø
Æ Ýz Å DLZ gz Z +F,aZ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ A ·]| !vZ }Z LL
óXó ŸŠzgŠ ._
: ÷ ï Š gZ Œ
Û aZ Ð ƒ
% ÊzgŠ kZ 4x ø 0 w¾)´

X6

Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Öô çû‰ö…ø æø
Ô
ø ‚øßûÂô hø †$ ÏøÛö Öû] Ùøˆô ßûÛø Öû ] äö Öû ˆô Þû œøæ$
!èôÚø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø Õ

ø nùô fôÞø æø Õø ‚ôfû Âø ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Ô
ø iô] çø×ø ‘ø Øø–ø Êûœø ]‚÷eø œø
Ô
^Û÷ mû†ôÓûiø æ$ ^Ê÷†ø ø åö û ‡ô æ$ ^Û÷ nû ×ô Šû iø äô nû ×ø Âø Üû×ôù ‰øæø ä´ Öô æ$ ‚õÛ$ vøÚö

Å \ M gzZ Ô ÷ wÎg gz Z }È m { }¾ Ž Ô A ·]| ‡ M }g ø !vZ }Z LL
MRS VMM (p…^fÖ ] x jÊ (oÞ¡ÏŠÂ DME
MRS VMM (p…^fÖ] xjÊ (oÞ¡Ï ŠÂ ! M DNE
NMP VMR o Þ^à ÛÖ] |æ… ( o‰çÖ ( ! N
TO VNN ( oÞ^ÃÛÖ] |æ… (o‰çÖ ( DOE
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OP !

†ŸZ ~ #
Ö Z™z sÑÆ y Z Ô Ÿxs {Š c*
i ¹ gzZ Š zgŠ +F,aZ CZ 6,u 0*
wM
óXó ⠁
Û «(~ [Œ
Û LZ 7Z yŠ Æ #
Ö ªgzZ ⠁
Û
pÑŠzgŠ ā ì t :
L » äƒ aZ Æ pÑŠzgŠ kZ ā ÷ D â
Û x ø 0Z )´
( 1)

X÷ DY M ~ ŠzgŠ kZ \gz Z ] Ý x Ó w®~ u 0*
$u 0Ð
g

µ g—ā ì @*
™ª
5ÑŠ 6,%Z ÏZ ¿gzZ w¸ » ssZ [Z gzZ É@*
(' x Z™/ô
к
) šz s
# b ä \¬ vZ Ã TÉ 7mº\gzZ pÖZ ~ − > & 6,A x™ Z
Æ A V˜ zŠ ñ‡ M Ž Ôƒ Y™ ZŠ Z Ð ]Zg„ ôÜgzZ 9è
5_z ãç { z gzZ Ôƒ Zi Zâ
]gzp Ð s§ KZ { zā ì Ýq ht ÐZ ÂÔ Vƒ Œ6,#
Ö wz Ñgz Z sÑÁ¾
ä VrZāì e
$Zzg Å” Š&0 vZ †]|ā 6Xì Y™7 pÑŠzgŠ ~ pÖZ
â
Û
{÷gzZ ]gzpŠp ä ” Š&0Z Q gzZ ÙŠzgŠ 6,A \ M ~ [|Z z pÖZ {÷ā c*
X ÷ ` ™~ ],¸¦
/ë { ™E
+» kZ X c*
‹™| 7,ŠzgŠ ~ pÖZ
~ ā ÷ D ™e
$Zzg ” & œ–1Z ]|
¢q ~ Ý¡ŠÖ] æ éçF ×’Ö] ^`fu^‘ o × ~t Ó Çg !*

X7

Xc*
â
Ûe
$Á [ZŽ » kZ ä A\ M  H 7 xs ä kZ Ô Zƒ #
Ö }
.¢q òŠ M q
-Zā å
CZ { z Z
# X1 è ~ U LZ ÐZ gzZ ñ M 7 Ð ã%
O {ç ~(,B‚Æ kZ A \ M
izg C
Ù ¿q
-Z » Tā ì ¿{ zt !–1Z } Z :c*
â
Û ä A \ M  Zƒ ÁgÆ ™ Zg7 ¬æ
ä ~ Xì @*
Y H 7 ~ { Çg!*
Å \¬ vZ ~ g Zl ',
Z',Æ ¿Æ Vß Zz }i ñ zg x Ó
ƒ ™VY gzZ ùt !Ü׉ æ Ô n× ² ] oב vZ wÎg c*
:H n²
t ÌZ
# :c*
â
Û ä A\ M Â ?ì @*
ä A\ M  ?ù { z :H n²ä ~ Xì &Š zgŠ ',Z',Æ t‘x Óû%kŠ Âì @*
™ð
:ì Ht :c*
â
Û Š÷
á gZ

ø Ïô ×û ìø àûÚô äô nû ×øÂø o×$ ‘ø àû Úø ø ‚øÂø ±ùô fô$ßÖ] áô ‚ôÛ$ vøÚö o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
Øùô ‘øæø Ô
TO VNN ( oÞ^ÃÛÖ] |æ… (o‰çÖ ( DME
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

OQ !

‚ôÛ$ vøÚö o×øÂø Øùô ‘øæø äô nû ×øÂø ±ø×ôù ’øÞö áûœø ^ßøÖø ±Çô fø ßûmø ^Ûø Òø ±ùô fôß$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö o×F Âø
(1) ø ø ù ö ø ø ø ø
!äô nû ×Âø ±×ô ’øÞ áû] ^ßi†ûÚø œ ^Ûø Òø ±ùô fôß$ Ö]áô
Å Vß Zz − >& 6,A \ M Ð ~ t‘KZ 6,A ·]|xé(Ñ !vZ }Z LL
â
Û wi**
>& 6,A ·]|xé(Ñ ÌÐ s§ ~g øgzZ XŸŠzgŠ . _Æ Š Z®
6 Ÿ> &6,A ·]|xé(Ñ gz Z Ôì xi Ñ6,ë ' > &6,A \ Mā ‰
óXó ì c*
Š ¬» − >&6,y Z …ä Âā
” {k
,
Ù 1Z ]| ä gzZ tzŠ% 0Z ÔŠƒ ZŠ 1Z gzZ Ð ” Z]| ä ~° 0Z
C

X8

M IZ ëÐZā }™ «]äz Ùp%Zt & :c*
š
â
Û ä A x™ Z Ñg—ā ì H ÜÐ
V- { zāce ÐQ Âñ Y ~Š Y Zb
-~g7 ~g7 B‚Æ: e )Z z ï» ‰
Ü z ¬ >[z ŠzgŠ 6,

ø jøÛø uû…ø æø Ô
ø iô] çø×ø ‘ø ØûÃø qû] Ü$ `ö ×# Ö]ø
äô jô m$…ùô ƒöæø ä´ qô]æø ‡û œøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Ô
(2 )
ø $Þāô Üø nû aô]†ø eû āô o×F Âø kønû ×$‘ø ^Ûø Òø (àønû ßô Úô ©û ÛöÖû] lô^`ø Ú$ œöæø
!‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
gzZ e
$¨¡ Å A \ M Ô ]0
Z • Zz iR Å A \ M Ô A · ]| !vZ }Z L L
— " X5 > [6,7 Z',
Z ä  b§ T Ô â
Û wi **
> & 6,Ý>Z ]'óZ
óXó ì ÑZz Ïg)
,gz Z Š
HHp°{Š c*

. nIÅZ +−Z ë  ~ ó(167 :11) p…^fÖ] xj ÊL ä ã?v 0Z ƒq
[Â Å ~i Z çG

X9

6,A x™Z Ñ g—)g f Æ p ÖZ sf `gŠ Ð áZj Æ A o fßÖ] o× éç ×’ Ö] Ø–Ê
:ì c*
Š gZ Œ
Û {h
+I Ã−ŠzgŠ
RPT VR (… ç$^ÛÖ^e †nŠËjÖ ]] oÊ …ç%ßÛÖ] …‚Ö] (o›ç n‰ DME
(NQT VM ( ‚` ŽjÖ ] ‚à e A ofßÖ] o× 顒Ö] h^e (é¡’Ö] h^jÒ ( àߊÖ] (¨] çe] DNE
UTN VÜÎ…
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR !

ø Öô çû‰ö…ø æø Õø ‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]
äô Öô o×øÂøæø ±ùô Ú( ªö Öû] ±ùô fô$ßÖ] Ô
ø ô†ûÂø èøÞø‡ô æø Ô
ø ŠôËûÞø ^•ø…ôæø Ô
ø Ïô ×û ìø ø ‚øÂø Üû ×( ‰øæø äô jô m$…( ƒöæø äô qô]æø‡û œøæø
Ô
ø iô ^Ûø×ô Òø ø ]‚øÚô æø

&O
\ M gzZ D ÷ wÎg gzZ }È m{ }¾ Ž D 6,A ·]| ö Q Ñ !vZ }Z LL
Æ ]‡‘KZ ; â
Û wi**
äsgz Z Øg 6,gÓ R › Ñz RgzZ ]Z0 •Zzi R Ô w M Å A
óXó ',Z',Æ „ ( Å ]Ü LZgzZ yizÆ l²LZ Ô Ÿg KZ ÔŠ°
:ì Š
HH ̆ŸZ »p ÖZ yZ6,x £}uzŠ q
-Z
(1)

ø iô ^Ûø ×ô Òø ø ‚øÂøæø †ôiûçøÖû ]æø ÄËûŽ$ Ö] ø ‚øÂøæø
!èô Ú$ ^$jÖ] Ô
ô

ó Xó . _Æ Š°Æ)@*
‹ ÜLZ gzZ ._Æ ŠZ°Z t ¤gz Z ñ gzZ LL
: ÷ D â
Û Ïß M )´

X 10

(ô²] Ùøçû‰ö…ø ^mø V]çÖö^Îø ^Û$ Öø Üû `ö $Þœø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚôù éõ ‚$ Âô àû Âø Ñõ †ö›ö éô ‚$ Âô ±Êô ø …ø æø
(2 ) ø ø
!Ônû × Âø ²
ö ] o×$‘ø V]çÖö^Îø
Âë óó!vZ wÎg c*
L L{ z Z
# ā ì ~z%Ð ' x Z™/ ô ZÐ 7 ‚R Š¼ LL
ø nû ×øÂø ²
óóX (ƒ Øg Å \ ¬vZ 6,\ M ) Ô
ö ] o ×$‘ø :D™n²„B‚

Ö Q »)S 6,Š zgŠ } ; +Z
#
x™ Z Ñg—ÌZ
# ss RgzZ ' x Z™/ôā âÃ]ot0*
] !*
t Ð c ¸¦
/
ø nû ×øÂø ö²] o×$‘øLL~ kZ Â D™ yÒ c*
z Uk
,
’pÖZ pë Æ kZ c*
óó Ô
˜ ò Z¤
/ÌZ » A
MRS VMM (p…^ fÖ ] x jÊ (oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] DME
TNV NN ( oÞ^ÃÛÖ] |æ… (o‰çÖ ( DNE
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

OS !

xsz Š zgŠ ¿Ð Vh§ Z~ yZ ÂBŠ ÃV1Â Å x[Z ë ¤
/Z X D™ wE Z Uk
,
½
:ā ³t Ð kZ : Xì wz ZŒz `z%J
- ` M ó óA LL
J7,c*
–pÑŠzgŠ ~ p ÖZ ¹!*
ZÎÆ yZā 7p ÖZ mº, Z a Æ pÑŠzgŠ

(1 )

Xì Y Y –gz Z J 7,pÑŠzgŠ ~ pÖZ Õz @~ gzŠC
Ù a kZ Xn Y :
Z~ A [ ó$ ª
5‚g Ó Çg!*{z ´ Æ iú Ôì ~ i ú ½Z Å ½ Z',Z ŠzgŠ

( 2)

Xì Y Y H 7xsz ŠzgŠ ÌÐ VbgzZ pÖZ
Ì6,óó ALLxsz ŠzgŠ +F,
¿J
- ` M Ð ÇÆ É@*s gzZ É@*
Ôx Z™/ ô
' x Z™/ôX÷ w®z ~z% \ ZÐ A Ý ¬zŠ ¦Ìz´ Æ kZ Xì ; g M ` ¿
Xìg ï Š ̬»"7,gzZ _7,xsz ŠzgŠ Ð iZ0
+Z ZÌ6,gî LZ
gzZ N ⠁
Û "à Œ6,VbgzZ pÖZ ZÆ xsz ŠzgŠ ä x Z™ Y x
~ y Z Xì szcgz Z w©Ô` Í%J
- ` M −7,» y Z ~ g §Ë
è svŠ gzZ ‹gR Ë
è s
x âZ Ô Ý^`Ê¢] ð¡q ÅtiœZ ²Z 0Z )´ Ô A ofßÖ] o× 顒Ö] Ø–Ê Å ~½ kg à 0Z x â Z
†nì o × 顒 Ö] oÊ †Ž föÖ]æ l¡’ Ö] Å ~Š !*
M iz9 [© x â Z Ô l ]†níÖ] ØñŸ Å à zb
ÄnË ŽÖ] gn fvÖ] o × 顒 Ö] o Ê Äm‚ fÖ] Ùç ÏÖ] gz Z Än ßÛÖ] ‡†vÖ] Å ~zI x â Z Ô A †Žø føÖ]
G
+ -4X3
Ý^ÏÛ Ö] gu^‘ o × ݡŠÖ]æ éç ×’Ö] Ø –Ê ± Ê ç –ßÛ Ö] …‚Ö] Å V ö Gv 0Z x âZ (A
-E
# x âZ gz Z A ç Ûv ÛÖ]
{Š c*
i Ð áZjÆ xsz Š zgŠ ~ VbZàm…]‚ Ö] é ^É Å ã é<XE
X ÷ szc
:÷ D ⠁
Û yÒ ~ }g!*
Æ ]Ò~ p ÖZ gzZ VbZÆ Š zgŠ S
ò ³ Z)´

†øŽøÂø oßø$û]ô oÖF āô èõ mø ] æø…ô ±Êô æø (ÍõŸø èô Ãø eø …û œø oÖFāô èºÂø çùô ßøjøÚö lô] çø× ’$ Ö] á$ œø Üû ×ø Âû]æø
(åö †% ‰ô Œø‚ôùÎö °ùô çôÛø vøÖû ] ‚õÛ$ vøÚö àômû ‚ôùÖ ] ‚ôÃû ‰ø îô nû Ž$ Ö] àôÂø ØøÏô Þö ^Úø o×F Âø ^Ë÷Öûœø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT !

åö æû‚öqøæø ^Úø gôŠûvøeô hô †ûÇø Öû]æø Ñô †ûŽ$ Ö] Øôaû œø àûÚô èõÂø ^Ûø qø …ö^jøíû Úö ^`ø ßûÚô غÒö
(1 ) ø ø û
!ÄÊô ^ßÛø Ö] æø ”ø ]çø íø Öû] äô nÊô ] çûÛö `ôÊø æø A äö ßønû eø æø Üû `ö ßønû eø èô fø ‰ø^ßøÛö Öû ] èø_øeô] …ø
kŠ ~ê·+−Z Ä gzZ ÷ x lZ z qZâ R g ZD
Ù g e Å ]Z +z ŠzgŠ ā ³ yY LL
z tÑÔŠzgŠ q
-Z C
Ù Ð ~ yZ X÷ x lZ g ZD
Ù {g !*
._Æ e
$Zzg q
-Z w®Ð ,{u
ŠzgŠ kZ Ôg(Z } ¯ Å T Ôì g U » ®
))q
-Z Å »gzZ Y-R z g ìRÆ [¾
CÑZ Ñ gz Z Æ y Z Ôª
5z$
+Å >[z
ãqzg gz Z *g áZz äƒ ì‡ yxgŠ Æ A Y m
GE
E!
x¥~ ]Z +gzZ VzŠzgŠ yZ 7Z Ž 6,Šã
CÅ V ð 3š©3 gz Z mZp y Z Ôì 6,m
óXó Nƒ

à àZz äY èM6,xsz ŠzgŠ
Mä #
Ö Z }1vŠ gz Z x Z™ ñ fÔ $ö[Z Æ Yz [²0Ð xsz ŠzgŠ
H ¦gzZ –B‚Æ VbgzZ pÖZ ZÃpÑŠzgŠ ~ V1Â y Z X ÷ Å A
$% ÁÂ ?
~ yZ X Nƒ Ýq ]»',z í Ϲ Ð T c*
¯ w© CZ 6,gîÆ `ªz Ãy Z Q gz Z
iZgŠā²] Z<Z bÑŠ X BÃ ó ]
ó Z<Z bÑŠ LL[Â { Š™ A
$% Å àò zb
-x â Z q={ Šc*
iЃ
%
Ô*−Z !Z 0Z x âZ g~ [ kZ ä \
ò M Xì „g w© » #
Ö Z } 1gzZ xò Z™Y 5ßÐ
}; + {Š™ yÒ Æ x[Z vŠ gz Z ㌠gŠ ØZ† #Z **
¦Ô w÷
á x âZ Ô ~ŠiÑ Z t GZ 0Z
Xì H ¦ ÌÊzgŠ
Xì C
Ù !*
Ð g Ñê Š Z® Å Ã vŠ àZz ä Y è6,qçñ kZ ~ Vâ !*
iZ
:ì „g Y ~Š . _Æ K
M F,ãâ i „
% z Å ÃgP ~ sf ë @*

±Û–`rÖ ] Ñ^v‰ā à e ØnÂ^Û‰¦ (A ±ùfßÖ] o× 顒Ö] Ø–Ê

!M

NOO VS (á^nfÖ] |æ… ( oÏu Øn ^Û‰ā DME
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

OU !

X ( |282x) ±ÓÖ^ÛÖ ] ±•^Ï Ö] ° ‡¢]
±eœ àe æ†Û à e ‚Ûuœ †Óe ±e¢ (A ±ùfßÖ] o× Â é¡’Ö] Ø–Ê

!N

X( | 287 x) Ü‘^Â
܉^Ï Ö] ±e¢ ( Ý¡ŠùÖ] ^Û`n× Â ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ æ ±ùfßÖ ] o× Ün׊ jÖ]æ é¡’Ö]
X ( | 352x) ±ÊçÓÖ] ‚Ûuœ àe ±ù× Â

!O

±×  ±e¢ (A ±ùfßÖ] o× 顒 Ö] oßÃ Ú ±Ê …çßÖ] Åçfßmæ …ç_Ö] Œ‚Î

!P

X (| 381 x ) ±Ê ^Ó‰¦] gi^ÓÖ] ‚nßrÖ ] àe ‚Ûuœ àe ‚ÛvÚ
x) ‚Ûuœ àe †Û à na^ àeŸ (A ±ùfßÖ] o×Â é¡’Ö ] Ø–Ê

!Q

X (| 385
àe Œ…^Ê à e ‚Ûuœ ànŠ vÖ] ±e¢ (A ±ùfßÖ] o×Â é¡’Ö ] Ø–Ê

!R

X ( | 395 x ) °çÇ× Ö] ð^m†Ò‡
àe ‚Ûuœ ànŠ vÖ] ±e¦ (A ±ùfßÖ] o× l]ç×’Ö ] Øñ^–Ê ±Ê ðˆq

!S

X ( |395 x ) °çÇ× Ö] Œ…^Ê ^m†Ò‡
x) ±×nrÖ] …^ÏÖ] ‚f à m‚Ö] ±nvÚ în Ž×Ö (†Ûu¢] km †fÓÖ]

!T

X (| 561
(A à n׉†ÛÖ] ‚n‰ ‚ÛvÚ o× Â é¡’ Ö^e à nÛÖ ^ÃÖ] hù … oÖFā èe†ÏÖ ]
X (| 578 x) Ù]çӎe à e Ô×ÛÖ] ‚f à e Ì× ì ܉^ÏÖ ] ±e¢

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PL !

‚f àe Ì ×ì ܉^Ï Ö] ±e¢ (A ±ùfßÖ] o×Â é¡’Ö ] ±Ê à nÏjÛÖ ] á^e†Î !ML
X ( |578 x) Ùçӎe à e Ô×ÛÖ]
…^jíÛÖ ] ±ùfßÖ] o× Â é¡’ Ö] Øñ^–Ê ±Ê …] †e¢] ÔÖ^ŠÚ æ …] çÞ ¢] ÄÖ^_Ú !MM
X ( |61 5 x) ±f›†ÏÖ ] Ý^Ža àe †fq à e ‚ÛvÚ à e †frÖ (A
†Óe ±eœ à e  nŽÚ à e Ý¡ŠÖ] ‚f nŽ Ú àeŸ (ènŽnŽ ÛÖ] é¡’Ö] !MN
X (| 622x) ±e†Ç Ö] ±ßŠ vÖ]
àe ±× àe †Û àm‚Ö] t^jÖ (A †m„ßÖ] †nŽfÖ] o× 顒Ö] ±Ê †nßÛÖ] †rËÖ] !M O
X(|731 x) ±`Ò^ËÖ] °…‚ßÓ‰¦] ±Ûí×Ö] è΂‘
àe ‚ÛvÚ ²] ‚f ±e¢ (A Ý^Þ ¢] †n ì o× Â é¡’ Ö] Øñ^–Ë e ݡ¦] !MP
X( |739 x) ±ÓÖ^ÛÖ ] †m †–Ö] ±e†Ç ÛÖ] ±ßn_ߊ ÏÖ ] àÛu†Ö] ‚fÂ
Ý^Þ¢] †nì ‚ÛvÚ ^Þ ‚n ‰ o× ݡŠùÖ ]æ éç×’Ö ] Ø– Ê ±Ê Ý^` Ê¢] ð¡q !MQ
Íæ†Ã ÛÖ] †Óe ±eœ àe ‚ÛvÚ ²] ‚f ±eœ à m‚Ö] ‹Û Ý^Ú §Ö (A
X ( |751 x) ±×fßu èm‡çrÖ] ÜnÏ Ö] àe^e
àm‚Ö] ‹Û Ý^Ú§Ö (A …^jíÛÖ ] ±fßÖ ] o× 顒 Ö] ±Ê …]†e¢] Äne… !MR
±× fßu èm ‡çrÖ ] ÜnÏ Ö] àe^e Íæ†ÃÛÖ] †Óe ±eœ àe ‚ÛvÚ ²] ‚f ±eœ
X ( |751 x)
‚ÛvÚ ²] ‚f ±eœ àm ‚Ö ] ‹Û Ý^Ú §Ö (A ±fßÖ] o× Â é¡’ Ö] Ø– Ê !M S
X (|751x ) ±× fßu èm ‡çrÖ ] ÜnÏÖ ] àe^e Íæ†ÃÛÖ] †Óe ±eœ à e
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

PM !

àm‚Ö]‚rÛÖ (A †Žøfø Ö] †nì o× 顒 Ö] ±Ê †Žøfö Ö] æ l¡’Ö ] !M T
X ( |729 x ) p ^e ‡æ†n ËÖ] hçÏ Ãm àe ‚ÛvÚ
àe á^fÃŽÖ (A †m„ßÖ ] †nŽfÖ ] o× ݡŠ Ö] æ é¡’Ö] ±Ê †n%ÓÖ ] †n íÖ ] !M U
X (|828 x ) ±†ÏÖ ] °…^$¤] ‚ÛvÚ
†Óe ±eœ àe ‚Ûuœ àm‚Ö] h^`ŽÖ (A ²] Ù牅 o× 顒Ö] |† !NL
X (|844x ) ±ßnÏ ×fÖ]
…^jíÛÖ ] ±ùfßÖ ] o×Â é¡’Ö ] †Òƒ ±Ê …] çÞ ¢] Ñ…]ç æ l] †n íÖ ] Øñ Ÿ !NM
†Óe ±eœ àe á^Ûn× ‰ à e à Ûu†Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f ±e¢ (A
X ( |870x ) ±ÓÖ ^ÛÖ] ±e†Ç ÛÖ ] ±Ö æˆrÖ]
²] ‚f àe ‚ÛvÛÖ (A ±fßÖ ] o× éç× ’Ö] à ›] çÚ ±Ê Ü× ÃÛÖ] ð]ç×Ö] !NN
X (|821 x ) ±Ã Ê^ŽÖ] ° †– níÖ ] ±Ï ŽÚ‚Ö] á^Ûn׉ à e †–nì à e
(A …^jíÛÖ] ±fßÖ] o× ݡŠÖ] æ é¡’Ö] Øñ^–Ê ±Ê …^nì¢] èËvi !N O
°…^’Þ¢] ±ŠÞ çjÖ ] Å^‘ù†Ö] ‚ÛvÚ àe ²] ‚f àe ܉^Î àe ‚ÛvÛÖ
X( |894x)
‚ÛvÚ àe ‚Ûv Ú àm ‚Ö ] g_Î ±•^Ï×Ö (A ±fßÖ ] o× Â é¡’ Ö] à ›] çÚ !NP
X (| 894x) ±Ï ŽÚ‚Ö] ±ÃÊ ^ŽÖ ] °†–níÖ]
†níÖ] ±e¢ (A ÄnËŽÖ ] gnfvÖ] o× 顒Ö] ±Ê Äm ‚fÖ] ÙçÏÖ ] !N Q
°†’ÛÖ ] °æ^íŠÖ] àÛu†Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f ±eœ à m‚Ö] ‹Û
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN !

X ( |9 02x) ±Ã Ê^ŽÖ]
(A ÄnËŽÖ ] gnfvÖ] o× Â é¡’ Ö] ±Ê Äm‚fÖ] ÙçÏ Ö] à Ú ÄnßÛÖ] ‡†vÖ ] !N R
àÛu†Ö] ‚f à e ‚ÛvÚ ²] ‚f ±eœ àm‚Ö] ‹Û †níÖ] ±e¢
X (| 90 2x) ±ÃÊ ^ŽÖ ] °†’ÛÖ] °æ^íŠ Ö]
ÐÖ^íÖ] ‚f àe æ†Û àe ‚Ûuœ †Óe ±e¢ (A ±fßÖ] o× 顒Ö] !NS
X (| 905 x) …]ˆfÖ ] °†’fÖ]
l^Ú) ±Ï`nfÖ] ±Ë ^ÓÖ] ±× à e à nŠvÖ (A ±fßÖ ] o×Â é¡’Ö ] Ø–Ê

!NT

X ( |910 æ ‚u ±Ê
àÛu†Ö] ‚f àm‚Ö] Ù¡rÖ (Ý¡ŠÖ]æ é¡’ Ö] än× Â ±fßÖ ] o× Â é¡’Ö ] ±Ê èÖ^‰… !NU
X ( |9 11 x) ±›çnŠ Ö]
àm‚Ö] Ù¡rÖ ÄnˎÖ] gnfvÖ] o× Â é¡’Ö] Ý^Óuœ ±Ê ÄnßÛÖ] ‡†vÖ] !OL
X( | 911 x ) ±›çnŠÖ ] àÛu†Ö] ‚fÂ
kße èŽ ñ^ÃÖ (A ÄnËŽÖ ] gnfvÖ ] o× Â é¡’Ö ] ±Ê Äm‚fÖ ] ÙçÏÖ ] !O M
X ( |9 22x ) ènώ Ú‚Ö] ènÞçÂ^fÖ ] ̉çm
(A oË _’ÛÖ] ±fßÖ ] o× Â é¡’ Ö] Å…^ŽÚ oÖā ^Ë ßvÖ ] ÔÖ^Š Ú !O N
±ÃÊ ^ŽÖ] oÞ¡_Š ÏÖ ] †Óe ±eœ àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ à m‚Ö] h^` Ý^Ú §Ö
X (| 923x)

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

PO !

‚fÃÖ (A Ý^Þ ¢] †nì o× 顒Ö] ±Ê Ý^$¤] çvÚ æ Ý^ω¢] ð^ˍ !O O
X (| 960 x) ±Þ] æ†nÏÖ ] °] †ÛÖ] Ýç¿Â à e ‚Ûuœ àe ‚ÛvÚ àe Øn×rÖ]
Ý^ÏÛÖ] gu^‘ o× Â Ý¡ŠÖ ]æ éç× ’Ö] Ø–Ê ±Ê ç–ßÛÖ ] …‚Ö] !OP
±ÓÛÖ ] ±Ûjn`Ö] †ru àe ‚Ûuœ àm‚Ö] h^`  Ý^Ú §Ö (A çÛvÛÖ]
X (| 974x) ±Ã Ê^ŽÖ]
àe ‚Ûu¢ (D±Ö ]ˆÇ×Ö èeçŠßÛÖ]E

A

±fßÖ ] o× Â é¡’ Ö] |† !O Q

X ( |978 è߉ ±Ê ^÷nùu á^ÒE ±ßŽË Ö] °‡^ru
‚Ûuœ àe àÛu†Ö ] ‚fÃÖ gnfvÖ ] o× Â é¡’ Ö] ±Ê gnƆjÖ ] é…憕 !OR
X ( |1 123x ) °æ^íŠ Ö]
àn׉†ÛÖ ] ‚n ‰ o×Â é¡’Ö ] Ø–Ê ±Ê à nÛ%Ö] …‚Ö] æ à nfÛÖ] xjËÖ] !OS
X (| 1175 x) ±‰^ËÖ] ±æ…^`Ö ] ½^níÖ ] ‚ÛvÚ àe ²] ‚fÃÖ (A
àe ‚ÛvÛÖ àn×Ï %Ö ] ‚n‰ o× Â Ý¡ŠÖ ]æ é¡’ Ö] ±Ê àm …]‚Ö] é ^É !OT
X (| 1 248 x) ±ÖˆßÛÖ ] Ý^Ú¦] V³eþ Íæ†Ã ÛÖ ] A t†Ê àe ‚ÛvÚ
àe ‚Ûv Ú ±•^Ï× Ö (ä Ú‚Âæ A ±fßÖ] o× 顒 Ö] hçqæ ±Ê èÖ^‰… !OU
X (| 1250 x) ±Þ^ÛnÖ] ±Þ^Ãß’Ö ] ±Þ ^ÒçŽÖ] ‚ÛvÚ àe ±× Â
±•^Ï× Ö (A Ý^Þ¢] †n ì o×Â é¡’Ö ] “n ’íi ±Ê Ý¡ÓÖ] gn› !P L
X (| 1250 x) ±Þ^ÛnÖ] ±Þ^Ãß’Ö ] ±Þ ^ÒçŽÖ] ‚ÛvÚ àe ±×  àe ‚ÛvÚ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP !

‚ÛvÛÖ (Øñ^ێ Ö] o× è×ÛjŽ ÛÖ] l]ç×’ Ö] ±Ê Øñ ^ÛíÖ] …^a‡œ !PM
x) ±ÃÊ^ŽÖ ] ±rÞ‡†fÖ ] ±açßÖ] ‚Ûuœ à e oË_’Ú àe Íæ†ÃÚ
X (| 1 254
‚ÛvÛÖ (A pF…çÖ] †nì o× ݡŠÖ] æ é¡’Ö ] ±Ê p†Ã Ö] Ð $æœ !P N
x) ±ÃÊ^ŽÖ ] ±rÞ‡†fÖ ] ±açßÖ] ‚Ûuœ à e oË_’Ú àe Íæ†ÃÚ
X (| 1 254
†m „ßÖ] †nŽfÖ] ð^Û‰œ o× è× ÛjŽ ÛÖ] l]ç×’Ö ] ±Ê †nÛ–Ö ] †mçßi !PO
±rÞ ‡†fÖ] ±açßÖ] ‚Ûuœ àe oË_’Ú àe Íæ†Ã Ú ‚ÛvÛÖ (A
X ( |1 254x) ±Ã Ê^ŽÖ]
Ýçm ±Ê ÄˎÛÖ] Änˎ Ö] o× Â Ý¡ŠÖ ]æ é¡’ Ö] ±Ê †açrÖ] ‚Ï Â !PP
±açßÖ ] ‚Ûuœ àe oË_’Ú àe Íæ†Ã Ú ‚Ûv ÛÖ (A †ŽvÛÖ]
X (| 1254x ) ±ÃÊ^ŽÖ ] ±rÞ‡†fÖ]
‚ÛvÛÖ (±•†jÖ]æ Ý¡ŠÖ] æ é¡’Ö] àne цËÖ] ±Ê ±•†ÛÖ ] ÙçÏÖ] !PQ
x) ±ÃÊ^ŽÖ ] ±rÞ‡†fÖ ] ±açßÖ] ‚Ûuœ à e oË_’Ú àe Íæ†ÃÚ
X (| 1 254
‚ÛvÛÖ (͆ŽÖ ] Øaœ ‚n‰ o× ݡŠ Ö]æ é¡’Ö] ±Ê ̉¢] ̎ Ò !PR
x) ±ÃÊ^ŽÖ ] ±rÞ‡†fÖ ] ±açßÖ] ‚Ûuœ à e oË_’Ú àe Íæ†ÃÚ
X (| 1 254
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

PQ !

‚Ûuœ àe ‚ÛvÛÖ (A èÚ ¢] †nì o× 顒Ö] ±Ê èÛù ÇÖ ] Ì ŽÒ !PS
X ( |1 300 x) Ýç‰çÛÖ]
‚ÛvÚ èÚ¡Ã×Ö (A ànÞ çÓÖ] ‚n‰ o× Â é¡’ Ö] ±Ê àm…] ‚Ö ] é^É !P T
X ( |1 350x ) ±Þ^`fßÖ] ØnÂ^Û‰ā àe ̉çm
‚ÛvÚ èÚ¡Ã× Ö (A èm‚ÛvÛÖ] lŸ^ÛÓÖ] ±Ê ènËÖ ¢] l] ç× ’Ö] !PU
X ( |1 350x ) ±Þ^`fßÖ] ØnÂ^Û‰ā àe ̉çm
àe ̉çm ‚ÛvÚ èÚ¡Ã× Ö (A l] ^ŠÖ] ‚n‰ o× l] ç× ’Ö] Ø–Êœ !QL
X( | 1350 x) ±Þ^` fßÖ] ØnÂ^Û‰ā
àe Ì ‰çm ‚ÛvÚ èÚ ¡Ã ×Ö (A ð^nfÞ¢] ‚n‰ o× Â ð^ß%Ö ] l] ç× ‘ !QM
X( | 1350 x) ±Þ^` fßÖ] ØnÂ^Û‰ā
XI èÃg Ñ" 0Ð xsz >& ~ Yz [²} *Š Ì{ z´ Æ kS
}X IèÌ]qzÑFFÅ Ãë Z Ð ~ yZ X7e~ )l¿kZ {™E
+»ƒ
%
ð¡re l ]†ŠÛÖ] Ä Ö^ _Ú Å Ëâ ÏÖZ ~ŒZ ·~ ] qzÑÅ kZ ÂB à „ l ]†n íÖ] ØñŸ

)
E
gz Z l]†níÖ] Ø ñŸ  | † ±Ê l ^n`Ö¦] xßÛÖ] Å w Z ÿ Z yÑ  Ôl ]†n íÖ] ØñŸ
X÷ D M x **
Æ bzÑszcÜl]^ ŠÖ] ‚n ‰ o × l ]ç×’Ö] Ø –Êœ Å ËÓZ ~z³Z Œ

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^$nvô$jÖ] ±Êô lô^Òø†ø fø Öû] ØöñôŸøø
àZz ä Y è6,qçñkZ ólô ]çø×ø’$ Ö]æø lô ^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] ØöñôŸøø L[·_k
,
i
Ù ¤ · ËZe xsÑZ ~ kZ X ì ö„ » Ã
§Z]
.@*Ô Z}

è ä Ü ãi ^Ò†e kÚ ] ~gŠ ØZ C
î* 9g Ô ]Ñ»
i**
Ó Çg !*
Å Tì H 7:Zg2
+» ›KZ ~ { Çg!*
Å A x™Z Ñ g—=r G
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR !
X ̺
Û Æ kZ gzZ ì ÌZ}
.ŠpgZ *ŠzgŠ »

G-;XE

) ¤Z Ôì „g Û[Z± ö Z M » ~gzŠ Ð A ½ÓÇg!*
®
0è#
Ö QZ
# `M

+â ]!*
.gz6,bzg Æ A wÎg G
_
0è#
Ö QāŽ D A ½‹Z f Ô ÷ ìg Y D7,0
è z
~ ]Ñq yZ X ÷ „g ƒ /i ‚ Å ä ¯ qZ 4,
zz à D ¶Š ŽZ NgzZ g"z œ
/
% » ] ˜ ÂÅ
!u ÃV¸ yZk
,
z Å Vߊ Æ #
Ö Z Ð Vâ Z F,
Æ xsz ŠzgŠ ä ~gŠ ØZC
Ù ¤·ËZe xsÑZ
Z~ ]gß Å ólô ]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†ø fø Öû] Øö ñôŸ øøLgz Z c*
VZ ZÚ » ä ™ [ZŠ ÷
áz
4]N Å −xsz ŠzgŠ 6,Ý ¡ŠÖ ]æ éç×’Ö ] än× ‡ M Ð 2‚Z gzZ Vb
{0
+
i Ð Q Ã ssR èïGE
:°¬ sÜ: g0
+Z LZ iZ0
+Z dwŠ t » xs z ŠzgŠ ~ { Çg!*
Å A V ˜zŠ }‡ M XH
Ìy˜ * q
-Z » Äcz DÉ ì ñƒ a gzu z T: Z',wŠ gz Z ~0Z W,
Z : Z²÷
á Ô \G,
Xì @*
™Š !*
M
ìg Y K 7 yZ iz RP Æ xsz ŠzgŠ áZz ä M Ð ö~ [Â kZ ~ sf
:ì Y Y c*
Î { iZ0
+Z !l »û%z x £Æ [ kZ Ð X÷

!àöÛF uû…ø ^mø áõ^vømû …ø æ$ |õ æû…ø Øùô Òö éô †ø–û Þø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø
^mø Üônø ŽôùÖ ] gôn$ _øÚö éô †ø nû Šôù Ö] †ôâô^›ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!M

çøâö °û „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!^Š÷Ëû Þø èôÏø nû ×ô íø Ö] oÒø‡û *]

!O

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô^’ø íô Öû ] ðô«Ëø‘ø ±Êô …ö ‚ûfø Öû]

!P

!N

!ÜôÛø `ôÖû] Äø Êô ] …ø

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

PS !

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!†ö ã$ _øÛö Öû]æø †öaô^_$ Ö]æø †öãû _% Ö]

!Q

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!tô^fø mû ‚ôùÖ] àø Úô àønø Öûœø äö Ë% Òø áø^Òø

!R

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àønû Ïô ô^Ãø Öû ] |ô ]æø…û œø èöuø] …ø

!S

gônû fô_$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!gônû fô×$ Ö]

!T

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!éø…ø ]„øßôù Ö]æ$ éø…ø ^Žø fôÖû ] äö Öø kø×û ÛøÒûœø

!U

Åôø çûjøŠûÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!áô^Ûøuû†$ Ö] Ìô _ûÖö
°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!lû†ø $ø^ßøiø äô jô Ãø Êû†ôeô äö iö^Êø†ööæø p†F ŠûÒô áö]çø mû ā
°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
º çûÏößûÚø äö Ûö ‰û]
!oãø jøßûÛö Öû] éô …ø ‚û‰ô Ñô ]…ø æûœø o×F Âø ÷
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!lô^fø Îø ]†øÛöÖû ] èøuø†ûÊø^mø Ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT !

Íôçû Ëö‘ö ø ‚øÂø äô fôvû‘øæø ä´ Öô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]
ø †ø Òøƒø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘øæø ä´ Öô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
Õ
!áøæû†ö Òô]„$ Ö]
lô^Òø†øvøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘øæø ä´ Öô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!lô^ßøÓøŠ$ Ö ]æø
]ƒøāô ‹ô Ûû Ž$ Ö] Äø Úø äô fôvû‘øæø äô Öô o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!kû Îø†øûœø
ø Öô ^Ûø Òø Äø Úø ‚õÛ$ vøÚö Ùô o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø ñô^ãø eø æø
!Üô mû†ôÓøÖû ] Ô
é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø
!lô^aø ^Ãø Öû ]æø hô çnö Ãö Öû] àø Úô

Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
^`ø eô ^ßøÛö ×ôù Šø iö

kôÚø ]ø ^Úø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!èömø]‚ø`ôÖû ]æø èömø ŸøçôÖû]
‹ô Ûû Ž$ Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!Äô Öô^_$ Ö]
‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

PU !

!ÜôÚø Ÿ. ] Øùô ÓöÖô è÷Ûø uû…ø 'ô çÃö fû ÛøÖû ]áô
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
!àønû Öô æ$ ªø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
!àø mû‚ôâô] ˆ$ Ö ] ‚øâø ‡û œø ^mø Ô
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !NQ
!àônû Úø †øvøÖû ] ±$ fôÞø ^mø Ô
±ùô fô$ßÖ]

oËF _ø’ûÛö Öû]
¡øÃö Öû ]

] ƒø

^mø

o×øÂø
^n÷ Îô ^eø

Øùô ‘ø
ø `ö qûæø
Ô

hôù …ø
Ýø] ø

^mø !NR
^Úø

ØöñôŸøø L Ë~ w¯ o :e B‚ Æ 2‚R gzZ VbÐ ¹ vŠ b§ ÏS
œC
Ù ZŽ Æ u 0*
ŠzgŠ d

Û Æ gZD
Ù ðJh Z ~ ðZŠ LZ ólô ]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†ø føÖû]
Âñ Y Å ]z ˆÅ [x
-q
-Z : Zizg Ôì Š
HH„~ [ Zx
-R} (,kŠ Ã[ kS Xì ñƒ
Xǃ u 0*
» » kS g!*
&~ ¹ q
-Z V- gzZ σ å~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z [Â ~g7
Ôx ª Æ 7 .ñ]| 6,gî Ó Ã Ô ò]ï ~ Zw §¸ Å Ý¡ŠÖ]æ é ¡’ Ö] än× x™Z Ñ g—ë @*
̏7̻
5œÅ ´ ‚gz Z 9
L o Å ]Ñ©Æ #
Ö Q }1z x Z™ Y1z R ',
» R ”6,V- œ
ªXì YY ¹ ÌB2:e& ì ˆ Å„~ [Z x
-R ~f :e Å kS ñƒ n
pg
X ì Œ6,VzŠzgŠ 65Ð 60 w2C
Ù gz Z ÷ ˆ ~Š ¯ B2ge Å [x
Ù
C
Å kS X¶ðâ
ÛA
$% ~ y!*
i ! ²Yê Z’S [ t ä Ü ãi^Ò† e kÚ ] xsÑZ  ]|
`ƒ Tci
+
Z FÆ kZ ~ Ჿā ì Y Y c*
Î Ð kZ {i Z0
+Z » q=gzZ qJ
~ x Z™Y fgz Z >z cìÆ *Š [²É Š
HJ 7,7„nz g sÜÃ[  kS X ÷
ì ̵%x» „
% sz º
) š gzZ [Š Z z y !*
i !²[Ât Xì B ðZk
,
+¹ ÐS Ì
5
XÌ: Z 
-m,_Ð A wÎg G
è z ›gz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL !

ólô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^$nvô j$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øö ñôŸøøL[Z a Æ {Š .Z 4Æ Mg‡y ZŠ zŠg Q
X Çìg @*
ƒ ù÷
á ̵ Z Q!² » kZ ë @*
Ôì #
Ö }
.7ÀF,zŠgQ ì
6,éz à b Å ª
5⤠*
-’úwÎg q
-Z y M ÅZ æ` uq
è ’
è g å ä Tì q
ä™o ¢ÃmÏS ä Ü ãi^Ò† e k Ú]  ~gŠ ØZ C
Ù ¤ ·ËZe xsÑ Z Z
+‡ ã!*
Æ kS Xì c*
Š gzi
ŠzgŠ vŠ Fä \ M ,iZ { z´ X ðâ
Ûk
,
’ ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] Øöñô Ÿøø La Æ
b sf `gŠ Æ u0*ŠzgŠ ä \ M IÐ {gzŠ Æ ^ ~ Y2006 } Ô ÷ ñ⠁
Ûk
,
’Ì
:ñ⠁
Ûk
,
’~ y !*
i !²a Â
(bÑ› zgŠ ) Ø ñô^Ûø Ž$ Ö] éö¡ø³þ‘ø

!P

( ]Ñ»› zgŠ ) á]çøÒûŸ* û] éö¡ø³þ‘ø

!M

( `Zc› zgŠ ) t]†ø Ãû ÛôÖû] éö¡ø³þ‘ø

!Q

(Š ~› zgŠ )  ¡ø³nþû ÛôÖû] éö¡ø³þ‘ø

!N

(bc› zgŠ ) Ø ñô^–ø ËøÖû] éö¡ø³þ‘ø
!O
E
3¢G z 8
„„ ~ ^ ÒgzŠ ÏQ ci
+Z Zg7 Zg7 ª » V” Â b Ñ!*
{gÃè \¬ îG
ªG
X÷ ‰ bŠ ™ï÷
á Ì~ lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vô j$Ö] ±Êô lô^Òø†ø fø Öû] ØöñôŸøø ŠzgŠ x Ót 2 Xå Š

(]Š ( ›zgŠ ) éø ^nø ŠôùÖ] éö¡ø³þ‘ø

!R

y!*
i !²ÃzŠ sf `gŠ 6,u0*ŠzgŠ ä \ M 6,µñÆ u 0*
Š ~ ~ Y2007 { z´ Æ kS
: N â
Ûk
,
’~
‚ô ÖôçûÛøÖû] éô ç ×F ‘ø ±Êô ô …ôçû ÛøÖû] àöŠøuû*]

!M

X ÷ ‰Kk
,
’u 0*
Š zgŠ Ð 9
L o Å u 0*
Š ~~ kS
A áø ^Þø‚ûÂø

‚ô Öøæø ‚ô nùô ‰ø o×F Âø áô †û ÏöÖû] …ôçø ‰ö lö]çø ×ø‘ø

!N

XÔ ÷ ‰ K k
,
’ŠzgŠ 63Ð 9
L o Å ug I/ Å A x™Z Ñ g—~ kS
X ÷ ‰ K ™f x **
Æ VÂgÎ{ Ša Îq
-Z Åœy M Œ
Û~
X÷ ·,)wq @*
a FÆ u 0*
ŠzgŠ {Š™k
,
’Æ \ M Ì{ z´ Æ Ñ!*
`gŠ
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

Q

QM !
Ã)j% #
Öè Q a Æ ï¢gzZ à b Å ª
5‚§ *g ä Ü ãi ^Ò†e kÚ ] xsÑZ  ]|

$u
ã½6,u 0*
ŠzgŠ gzZ bZ
Û Å ÃZ
+Zi Ð Îq
-Z 6,A ~t b
è c z ]§gzZāg I g
~ ä ™x ¬ ÐS gzZ ®

á S Å u 0*
ŠzgŠ É H 7„ r Z „ 6,ä ™;@*
à XgŠ q
-Z
yƒ N*
we â µZz f
$R,
ó~ œ
/
%Æ y M ÅZ æ`uèq
-’ñƒ D VZ xŠé" gz Z ]g@*
-Z
q
u0*
ŠzgŠ g@*
Î ]Zg yŠ wÎg È°¬ gZŠ { izg V ˜ ì H 쇊zgŠ˜Í ~ Y 2005cŠ ~gƒÑ
]g qy Z xq
-Z Ð †
) Ñ Å9 zg Vzhz™a Æ ŠzgŠ ˜Í X ÷ Tg sz^~ "7,
ŠzgŠ ] äa ~ V ¯Å V[
RJ M J M d˜Í áZz ä M ~ ŠzgŠ ˜Í Xì ˆ ÅyÌ
@*
™Ýq sÑ » ã!*
ö Å wÎg È°¬ y S œ
/
% » y M ÅZ æ`uèq
-’gz Z ÷ D ™ŠgÌ » u0*
æ u èq
q
è ’~ *Š ~g7 É yÎ 0*6,i§ Å ŠzgŠ ˜Í ~ œ
/
% Æ y M ÅZ `
-’Xì
~,
F Ê &Vâ »Š &Vz yÆ WZg Z z YN¥ z yûZz Æ kZ gzZ F,
Ê z œ
/Z%Æ y M ÅZ æ`u
u0*
ŠzgŠ ®
) ) !*
6,VzŠã
CÅ: Zizg &g Zzß ~ yZ gzZ ÷ ìg Y K 쇊zgŠ }; ˜Í Ì
æ uèq

/
%Æ y M Å Z `
-’Y ( ¯ úi R ˆ ]ZÔ « Å { â ~{C
Ù Xì *
@ Y H ŠgÌ »
$R,
ó
J7,~ ¹ }g7 ~ T Ôì @*
Y H x ÈZ » A #Z Z > ðÒ}ÅZ »>: ; â 6,f
(1)

Xì @*
Y Ht@ ~ A [ ó$ ª
5‚§ Ó Çg !*
xsz Š zgŠ ÑZz ä Y

à ´ ‚ V˜ Ð nz Æ ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^$nvô j$Ö] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] ØöñôŸøø L !x Z™ Mg‡
WgzZ [ŠZ » A \ M ~ bzg z »V; z σ ‚Úgz Z ›Å A x™ Z Ñ g—
pg ñ ¯ w© »nz kZ ÔÐ tØz tzf ÔÂ**
š ñƒ n
pg pÒ » [ZŠ M gzZ σ Za Ì
Xǃ ‚ÌsÑ » ]g c*
i Å A x™Z Ñg—Ð
lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†ø fø Öû] Øöñô Ÿøø L Ž ì ~gz¢ Ì **
™ ™f » [xR yQ ~ y
-M
÷ gvZ ¾·Wz6,„
% zu ~ yZ Xì g q
-Ñ~ ~g » ÅÀF,zŠg Q Æ ólô ]çø ×ø’$ Ö]æø
$‚ d
$z a Æ ] ¬x Ó ´ Ð ŠzgŠ ˜Í (1 )
±5 www.gosh a-e -durood.com V
X N â
Û
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN !

ÅÀF,zŠg Q Ð ~É
Üè › e
$. . _Æ bz ¥ Å Q! ²Æ ól ^Òø†ø fø Öû] Øö ñôŸøø Lä VM
zŠgQ ä ~gg Zg©¦gzZ ~ŠZ vZ ;{ z´ Æ yZ X Å ãU*
% sz [Š R
èÃÐ pÒÆ „
é Z1 R 2 X Å Ì ãZp sz6,Å kZ gz Z ,Š Y Zg M gŠ VZ¤
™f » ~Šë
/a Æ ~4 Å3F,
!²Æ ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^$n vô$jÖ] ± Êô lô^Òø†ø føÖû] Øöñô Ÿøø Lä VrZā VY ǃ : ƒ
% o bŠ™uF,
X¶Å ãZp sz6,Å kS 46,
uk
,
i ÅÜ ãi ^Ò†e k Ú]  xsÑZ ]|„
% Zg Ó Z',~ ci
+Z
gzZ x PS Æ mÐ A ]t ÓÇg!*
a Æ Mg‡ Ã[ kZ . vZ ā ì ¬Š
( !A ÆÔZ ¦ÓO } M ) Xñ ¯ =gf » w”Æ A ~·èÚ
( ~Oi ÑZ vZg¼ËZ e )
gƒ Ñ ;gz ã- ` uÔ (ðsS xE% )Wz6,f
$Z ÏÁ Z
GÒO$èh
^k XS a^§ òï

Û Ô° eZ a^§

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^$nvôj$Ö] ±Êô lô^Òø†ø fø Öû] ØöñôŸøø Z
i§ » "7,
Ôì Š
HH „~ [ Zx
!R }(,kŠ à ólô ]çø×ø’$ Ö]æø lô ^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øö ñôŸøøL

š

Å[ x
!
Ù Ð n¾Åª
C
$œpXσ å~ }‚q
-Z Âñ Y Å ]z ˆÅ [x
!q
-Z : Zizg
V⊠:eā @*
÷ B2:e À ª X ÷ ˆ ð¯ ÌB2g e ge ñƒ D™ „~f
Xn Y H u 0*
»» kZ ~« Æ
Å ¹ òsS C
Ù ÑZz ä™ qzÑnz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vô $jÖ] ±Êô lô^Òø†ø føÖû] Øö ñôŸøøL

š

Y™ i¸ M » kZ ‰
Ü z Ì˪
$œèø
D c*
ˆ Æ i úÅ Y ( c*
[fÔò ÔzÔÐ õg@*
«
ZŠ Z i ú™ Î ÒpgzZ ê } À }_s ™ Ô}™çz { i @*
IÐ i¸ M Æ fz ì 4 Xì
‹gßÅ A x™ Z Ñ g—~K Z%Æ ™È @ M ñƒ Tg c¥‚ˆ Æ kZ X}™
» ÏQ gz Z á) g¦ » ug I à Y c*
gâ Z G
/Z X ñ) g¦ ãZgâ » à V
è Ân ƒ: ì‡g¦t ¤
X}™K Z%

:,™]zˆg !*
-Z Å sf `gŠ IÐ ä™ q zÑnz
q
$ Ö] àøÚô
o Üônû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô o Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž

ô²^eô ƒö çûÂö *]

ÜûÓönû ×øÂø “
º mû†ôuø Üû j% ßôÂø ^Úø äô nû ×øÂø ˆºmûˆôÂø ÜûÓöŠôËöÞû ]ø àûÚôù Ùºçû ‰ö…ø ÜûÒöðø «qø ‚ûÏøÖø
(1)
oܺ nû uô…$ Í
º æûðö …ø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû^eô
ZgvX ñÑ p= (A) wÎg (Ñ!*
-Z) Ð ~ ?k0*}gv— " L L
q
MNT VU (èeçjÖ] DME
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QP !

a }g v{ z (!Íß } Z) Xì (@*

/) VZ¤
/J6,yZ **
7,~ ú z 1
$. a Æ Vëñ ( gzZ ) ÷ Tg qzig M z ¨
e
$¤ } (,(Æ e
$Z@ gzZ ð>)
óó o÷ áZz ä â
Û 3g u" b ( „)

û …ô^eø æø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Õ
ø Þ$āô Üø nû aô]†ø eû āô Ùô! o×F Âøæø Üø nû aô]†ø eû āô o×FÂø køÒû…ø ^eø æø køÛû ×$ ‰øæø kønû ×$‘ø ^Ûø Òø
Ô
!‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø
gzZ xs z Š zgŠ 6,u0*Á M Å A \ M A gz Z · ]| ‡ M }g ø !vZ }Z LL
z ŠzgŠ 6,u 0*
w M Å 7 \ M gzZ 7 Z',Z ]| ä  b§T Ô â
Û wi **
)',

ó Xó ì ÑZz Ïg )
,gzZ Zƒ H p°{Š c*
i ¹ — " Ô ð⠁
Û wi **
)',gzZ xs

±ùô ô†øÏö Öû] ±ùô eô†øÃø Öû] ±ùô Úôù Ÿ. û] ±ùô fô$ßÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö
ø ‚ôfû Âø (±ùô Þô ‚øÃø Öû ] ±ùô Þô ‚øÛø Öû] ±ùô Óùô Ûø Öû ]
Õ

^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
±ùô Úô ^ãø j$Ö ] ±ùô vô_øeû Ÿ* ] ±ùô Ûôô^ãø Öû]
ø fônû fôuøæ Ô
ø Öô çû‰ö…ø æø
Øô‘ô] çøÖû ] Üôiø^íøÖû ] xôiô ^Ëø Öû] ØôÚô ^Óø³þÖû ] ±ùô Ëô ’$ Ö] ‚ônùô Š$ Ö] (Ô
ô çûÛö vûÛø Öû] Ýô^ÏøÛø Öû] gôuô^‘ø (Ýô] †øvø Öû]†ôÃø ŽûÛø Öû] æø éô æø†ûÛø Öû ]æø ^Ëø’$ Ö ] gôuô^‘ø
(oÛF¿ûÃö Öû] èô ×ønû ‰ôçøÖû]æø p †Ffû ÓöÖû] èô Âø^Ëø Ž$ Ö] gôuô^‘ø (ô æû…ö çû Ûø Öû] šôçûvøÖû ]æø
Ðôeô^Š$ Ö] (oÞFû ]* æûœø àônû ‰øçûÎø hø^Îø æø oËF Öûˆ% Ö] èôÖø ˆôßûÛø Öû]æø ^nø ×ûÃö Öû] èô Þø^ÓøÛø Öû ] gôuô^‘ø
Üô×ûÃô Öû] Äôfø ßûÚø æø Ýô‚øÏô Öû] áô^ŠøÖô gôuô^‘ø (åö …öçû ãö ¾ö àønû Ûô Öø^Ãø ×ûÖô æø åö …ö çûÞö Ðô ×ûíø×ûÖô
hùô †$ Ö] gônû fôuø (ô çû röÖû] æø áô^Šøuû¦ûô ] áô‚øÃû Úø (ô çûqöçöÖû ] †ùô ‰ô †ôãø ¿ûÚø Üô ÓøvôÖû ]æø
(±ùô Ïô Š$ Ö ] ômû †ôÃø Öû ]æø °ùô çôÏøÖû ] |ô^fø ’ûÛô Öû] (±ùô Ïô $ßÖ ] …ôù‚% Ö ]æø ±ùô ãôfø Öû] …ôçûß%Ö ] (ô çfö Ãû Ûø Öû]
(àønû •ô …û ªø Öû] æø Äôfû Š$ Ö ] lôçFÛFŠ$ Ö] hùô …ø gônû fôuø (àønû Ûô Öø^Ãø ×ûÖôù èõ Ûø uû…ø àø nû nùô fôß$Ö] Üôiø^ìø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QQ !

i§ »"7,ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vôj$Ö] ± Êô lô^Òø†ø fø Öû] Øö ñôŸ ø ø Z

ø ø Öû ] Äônû Ëô øæø lô]ø çûqöçûÛø Öû ] 'ô ^nø Æø
äô eô^vø‘ûœø æø äô Öô! o×F Âøæø (àønû Ãô Ûøqûœø Ðô ñô¡í
äô Âô^nø ûœø æø åô …ô^’øÞû œøæø åô …ô^ãø ‘ûœøæø äô iô ^$m…ùô ƒöæø äô jô nû eø Øôaû]*æø äô qô]æø‡û œøæø åô ô Ÿøæû*]æø
†ôùÚø o×FÂø Ýô]æø‚$ Ö ] éø†$ ÛôjøŠûÚö ^Ú÷ ¡ø‰øæø è÷ nø Îô ^eø è÷ Òø…ø ^fø Úö è÷ fø nùô ›ø é÷ ¡ø‘ø äô Âô ^fø iûœøæ
!Ýô] †øÒû¦ûô ]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒø ^mø Ýô^m$ªø Öû]æø ±Öô ^nø ×$ Ö]

$
AŠE
&O
ÔV Ô ò ä Ô ö R Ô ×; Ô 7Œ
Û Ô ! ²Ô ö Q èÑ Ž Ô A ·]| ‡ M }gø !vZ }Z LL

Ô÷ Ô }¾ gzZ wÎg Ô}È m{ }¾ Ô ÷ rZl
!z 0Æ y**
° ´ gzZ ãæ
CZ Ô÷ yZ%» z [x»gzZ ï» Ô {¢ Ôg ZŠu
ä5 Ð hÃVzÈ Ô ?{Æ Ý¡ŠÖ] Ü`n× Y m
I
aaz gzZ òº ®
) Ë ÔáZz W,
Ãnjgz Z Šúx £ ÔáZz x ZwçL' i!gzZ { z%z ÌÔáZz
áZz ]â £ xÆ oÞFû ]* æû œø àônû‰øçû Îø hø ^Îø gzZ ª
$2 Å [Œ
Û Ôû%z x £ xÔáZz

Ž Ôì Øg a Æ Vâ ˜ x Ó g¼ » XgzZ ëà 6,ƒ
, ~ »gâ » X Ô ÷
Å ]zIz yˆZ Ô1 » yk z yà ¯ Zg Ž Ô÷ Õz D ÈgzZ ó xó Š È—L Lr
#™
E
J
§{!
rZl
!gz ‰
Ü ¤ gzZ ÷ Cñ öO Ôgâ u ¯ @*
Ž Ô ÷ ÔÆ „g ]Š „ þL $Ñ gz Z y»
CZ x Ó Ô ÷
gzZ V ⠁ M ]‚ Ô ÷ Øg a Æ V ☠x ÓgzZ ?{ Æ Ý¡ Š Ö] Ü`n × Y m
ä⠁
Û®
) Ë Å ]‡‘x ÓgzZ g Ç Šæ Æ ]ZŠŽ ñx Ó Ô[8Æ „g Æ V"i
`ZziZ Å A \ M Ô x Z™/ô Ô u 0*Á M Å A \ M Ô6,A\ M Ô ÷ áZz
) ) Å A \ M ÔVzg ÇŠæ Ô Vzg ZŠ "
®
$Z Œ
Û ,Æ A \ M ÔgÓ Z › ÑzZ Ô ]0
Z
g ¹!*
å Ž >& ug IgzZ { À 0*
+Z Ô â 
Û wi**
> & 6,Vß Zz ä M ~ qnZ gz Z
VÓgz Z F,
',z vg)
,} Z Xì g ~gY J
-x ZzŠ Æ yŠ gzZ ]Zg Ž xs (Z gzZ Ôƒ àZz
ó ó !´ â Æ
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô Ð
ù ô vøeô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!M

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QR !

Üûãônû ×ø Âøçû×ö jûmø Üû ãôŠôËö Þû]ø àûÚôù Ÿ÷ çû ‰ö…ø Üû ãô nû Êô &ø Ãø eø ƒû]ô àønû ßôÚô ©ûÛö Öû] o×øÂø ö²] à$ Úø ‚ûÏøÖø
t
±ûËô Öø Øöfû Îø àû Úô ]çûÞö^Òø áû]ôæø èøÛøÓûvôÖû] æø hø^jøÓôÖû] Üö ãö Ûö ×ôù Ãø mö æø Üû ãô nû Òùô ˆømöæø ä´ jô ³þmF!
(1)

o àõnû fôÚ% Øõ³þ×F •ø

wÎg ( ÑZz Ñ) Ð ~ 4Z ~ yZā c*
â
Û y ˆZ Z(,6,Vâ ›ä v Z — " LL
Å Õz [Â 7Z gzZ ì @*
™ u 0*
7Z gz Z k7,tW Å kZ 6,yZ Ž 5 ( A)
Z ?¬ Ð kZ vß { zp¤
/Z ì êŠ ½
ó ó o¸ ~ „ e
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø
(2 )

o Üønû ¿ôÃø Öû] áø!†ûÏöÖû] æø ±ûÞô^%ø Ûø Öû] àø Úôù

!N

ø ³þßFnû iø! ‚ûÏø Öøæø
^Ã÷ fû ‰ø Ô

~(,gzZ ( BÃ ïgÎ ª ) tW ]‚ à Zz ä Y ð C
ÙZ Š g!*
g !*
à \W ä ë G gzZ LL
â
Û «yWŒ
Û ÑZz Ñ
óó oì c*
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø

!O

ø ßF×û ‰ø…û ]ø «Úø æø o àømû ‚ôeô^Âø ÝõçûÏø Öôù ^Ç÷³×þF føø Öø ]„ø âF ±ûÊô á$ ]ô
è÷ Ûø uû…ø Ÿ$]ô Ô
t
( 3)
oáøçû Ûö ×ô ŠûÚ% Üû jöÞû]ø Øûãø Êø ‚ºuô]æ$ 亳ÖFþ ]ô Üû Óöãö ÖF ]ô «Ûø $Þ]ø ±$ Öø]ô ou5 çûmö ^Ûø Þ$]ô ØûÎö

oà nû Ûô Öø ^Ãø ×ûÖôù

$J z e
$ñ (Å Ñ Á”)a Æ Vzg Z ¦
/]Š „~ (y M Œ
Û ) kZ — " LL
o™ ¯ Øg a Æ Vâ ˜ x Ó1 57Ã\ M ä ë (!WÁÎg }Z ) gz Z oì

H Âì Šq ( „) q
-Z  Šq Zgvāì CY Å kz ¸ Âs§ ~÷ā £Š ⠁
Û
ó óo?ƒ D™wJxsZ ?
MLTI]LR VNM (ð^nfÞ¢] DOE

www.MinhajBook s.com

MRP VO (á] †ÛÂ Ù8 DME
TS VMQ ( †rvÖ] DNE
¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

i§ »"7,ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vôj$Ö] ± Êô lô^Òø†ø fø Öû] Øö ñôŸ ø ø Z

QS !

oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø

!P

ø fô×û Îø o×FÂø oàö nû Úô Ÿø ]û |öæû†% Ö ] äô eô ÙøˆøÞø o àønû Ûô ×ø³þÃFÖû] hùô …ø ØömûˆôßûjøÖø äü $Þ]ô æø
áøçû ÓöjøÖô Ô
(1)
o àõnû fôÚ% ±ùõ eô†øÂø áõ^Šø×ô eô o àømû …ô„ô ßûÛö Öû ] àøÚô
}ÑZ bzg ÐZ oì { Š™ wi**» [g Æ Vâ ˜ }g‚ (y M Œ
Û ) t — " gzZ LL

ä‹ ge (ÃVâ ⠁
Û **
) \ M ā @*
6,(gâ Z ) »
è Æ \ M oì Z F,
Z ™á ( DLZƒ)
i !² ¹(wz4,» kZ) oN Y ƒ Ð ~ Vß Zz
ó óoì ( Zƒ) ~ y!*
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø

½õ ]†ø‘ô o×FÂø

o àønû ×ô ‰ø†ûÛö Öû]

ø Þ$]ô
àøÛô Öø Ô

o

Üônû ÓôvøÖû] áô!†û ÏöÖû ]æø
(2 )

!Q

o ‹mF

oÜõ nû Ïô jøŠûÚ%

Åy M Œ
Û g©Ð Õ o(÷ … Y 4 „ AwÎg gzZ vZ p Ç) ¯ c*
LL
gG
¢M
óó o÷ Ð ~ VßÎg gz¢\ M — " o ê
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø

!R

ø eùô …ø èô Ûø Ãû ßô eô køÞû]ø «Úø oáøæû †ö_öŠûmø ^Úø æø Üô×øÏø Öû]æø á?
ø Öø á$ ]ô æø o áõçûßörûÛø eô Ô
Ô
(3 )
ø Þ$]ô æø o áõçûßöÛû Úø †ønû Æø ] †÷ qûŸø ø
o Üõnû ¿ôÂø Ðõ×öìö o×FÃø Öø Ô
nÅ (y* ) kQ gzZ nÅ ¯(÷ … Y 4 „ A wÎggzZ vZ pÇ) yâ LL
47} Z) o÷ ˜ (º
äZ-Š ( ¦
/
Ù ) Ð aÆ [g LZ \W (! xæO¾$ ïE
C
LG3E
Û )Ž
x\W— " gzZ oǃ: »LŽ ì `
!R (Z a Æ \W— " gz Z o÷ 7
PD M VR T ( Ü×ÏÖ] é… ç‰ DOE

www.MinhajBook s.com

MUQD MUN VNR (ð]† ÎÖ] DME
OIM VOR (‹? mF DNE
¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QT !

3O!Ð ë S ¾ÜR gz Z + çE
ó ó o(÷ ý{G
O'Ð ãWŒ
Û ƒZŠ W ª) ÷ ì‡6,»y(Z
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô Ð
ù ô vøôeæø

!S

ø e%…ø Ô
ø Âø$ æø ^Úø oorF‰ø ]ƒø]ô Øônû × $Ö]æø oovF –% Ö]æø
éö†øìô¡F û³Öþø æø o o×FÎø ^Úø æø Ô
(1)
ø %e…ø Ô
ø nû _ôÃû mö ÍøçûŠø Öøæø o oÖFæû Ÿö ]û àøÚô Ô
ø Ö$ †ºnû ìø
oo•F †û jøÊø Ô

gG
¢M
Æ T ) Å (äƒ — Æ ª
$‚§ ƒëWÆ \W b§ Å ) “
,e‰
Ü z ì ê LL
gG
¢M
{( ì ê (!x æO¾$ Ô
è }Z ) o( c*
Š w$
+Ð áY Z Ã Vzƒ0
+Z Æ „Ze ä gâ
Y (6,Vâ ÷
á c*
âi ˜¥ Æ \W ) { z Z
# (Å ,µ ýLÅi Å \ W b§) Å ]Zg

„ : gzZ Z hg7Ã \ M ( ì c*
â
Û ÉÃ\ M Ð Z
# ) ä [g Æ \ M oñ Y
¯ [8Ã \ M Ð Z
#)
\ M ~{ Å ˆ ( C
Ù ) — " gz Z oì Zƒ nZg**(ì c*
IL“!*ª) 4 Ð «a Æ
Ã\ M d
$k[g » \ M gzZ oì ( fg z Ñï
ó óoÐ N Y ƒ èZg \ M ā Ç ñ⠁
Û « ( ¼ ÚZ )
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô ùÐ
ô vøôeæø

ø òø Þô ^ø á$ ]ô
çøâö Ô

o †vøÞû ]æø

ø eùô †øÖô Øùô ’ø Êø
Ô

o †ø$ø çûÓøÖû]

!T

ø ³þßFnû _øÂû]ø «$Þ ]ô
Ô
(2 )
o†ö jøeû Ÿø û]

LZ \ M : oì Œ]Ò • Z " ( ~ ¤z íC
Ù ) Ã\ M ä ë — " L L
G
I
ÔŠ » \ M — " o( ì æO¾ h$ › @ t) ,™ c*
Š ã!*
Û gzZ ,™ J7,iúa Æ [g
Œ
ó óoǃ V¶
Kz x **
" gzZ ±" „
oÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô Ð
ù ô vøôeæø

OIM VMLT († $ç ÓÖ] DNE
www.MinhajBook s.com

!U

QIM VUO ( ov–Ö] DME
¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

i§ »"7,ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô ^n$vôj$Ö] ± Êô lô^Òø†ø fø Öû] Øö ñôŸ ø ø Z

QU !

ø eùô …ø èô Ûø uû…ø †ö Òûƒô o “
p F^Þø ƒû]ô o^m&†ôÒø‡ø åü ‚øfû Âø Ô
? ?óþnFãFÒ?
ø ñô «Âø ‚öeô Ýàû Òö]ø ÜûÖø æ$ ^f÷ nû ø Œö ]û†$ Ö] ØøÃø jøû]æø ±ûßôù Úô Üö ¿ûÃø Öû] àøâø æø ±ûÞôù ]ô hùô …ø Ùø^Îø
Ô
(1)
o^n&Ïô ø hôù…ø
o^n&Ëô ìø ð÷ 6‚øÞô äü e$…ø

Æ \ M ā o(÷ … Y 4 „ A wÎg gz Z vZ pÇ) Š ™ Ô ÐÔ c*
Ô ; Ôs » L L
ðâ
Û ) 6,(7) c*
™i }È ( {h

/
',
) LZ ( ä kZ Ž ) ì ™f » Øg Å [g

# o(¶
}Z :H n² oZg å Ð iZz M !Š (~½ [Š Z) Ã [g LZ ä VrZ Z
Å>Æ v M u¯
) !*
Æ 9 J(,
gzZ ÷ ˆƒ gz$ V *
cA Å Ÿ}÷ ![g }÷
óó o;g 7xzøL™8
-â Ð ~ ! [g}÷} Z gz Z ì Š
Hƒ C# â

ŠzgŠ kS ~ y
$M gzZ , ™nz » w2 &[ x
$Æ yŠ ´ˆ Æ kS
:, ™x !S B‚Æ ¬™ gzZ u 0*
àøÚô oÏFfû mø Ÿø oj#uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô6 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
oÏFfû mø Ÿø o#juø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùø6 æ$ ]‚÷ Û$ vøÚö ^Þø‚ønùô ‰ø Üûuø…û ]æ$ ðºoûø éô ç×F ’$ Ö]

‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô6 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æ$ ðºoûø èô Ûø uû†$ Ö ] àøÚô
Ùô! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæ$ ðºoûø èô Òø†ø fø Öû] àø Úô oÏFfû mø Ÿø o#juø
!ðºoûø Ýô¡øŠ$ Ö ] àøÚô oÏFfû mø Ÿø oj#uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø
M ā ŸŠzgŠ gŠ kZ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ A ·]| ‡ M }g ø :vZ }Z LL
Øg gŠkZ 6,u 0*
w M Å \ M gz Z A ·]| ‡ M }g ø gzZ Ô ñY ƒ• Z ÅŠ zgŠ
Û wi **
Å \ M gzZ A ·]| ‡ M }gø gz Z Ôñ Yƒ • Z Å Øg wz 4,Mā ⠁
‡ M }gø gz Z Ô ñYƒ •Z Å •
)',wz4,Mā ⠁
Û wi**•
)',âZ 6,u 0*w M
P VMU (Üm†Ú DME
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

RL !

•Z Å xs Mā ⠁
Û wi**xs gŠ kZ 6,u 0*w M Å \ M gzZ A · ]|
ó Xó ñ Yƒ

ø fônû fôuø èô mø ¨û †ö eô ±ßô Ãû jôù Úø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
äô jô Âø^›ø oÖøāô ±Þô ‚ôaû ]æø oËF _ø’ûÛö Öû] ±ùô fô$ßÖ] Ô
àûÚô ±uôæû…ö ÐûÊôù æø æø äô jô $fvøÚø o×F Âø ±fô×û Îø kûfôù$ø æø äô jô Úø ‚ûìô o×FÂø ±Þô‚øeø ØûÛô Ãû jø‰û]æø
äô eô†ûÎö èô‰ø^ûÓøeô ±ßô Ïô ‰û] æø äô jô Êø†ôÃû Úø àû Úô ±ßôÃû ËøÞû] æø äô iô†ø –û uø ±Êô °†ùô ‰ô ÐûÏôù uøæø äô jô fø Šû Þô
o×FÂø ±ßô Ê$çø iøæø äô jô Ïømû †ô›ø æø äô jô ß$‰ö o×øÂø ±ßônôuûœøæø äô ×ô ‘ûæøæø äô iô …ø ^mø ˆôeô ±Þôƒû„ùô Öøæø
!äô iô †øÚû ‡ö æø äô eôˆûuô ±Êô ±Þô †ûŽö uû] æø äô jô ×$ Úô æø äô jôÂø ^Ëøø
!àø nû Ûô×ø ÃFÖû] h$ …ø ^mø à nû Úô 6

) ¤Z Å y Z = gzZ Ô â
®
Û «]g c*
i Å A ½èÑ xæO¾$ Ô LZ = !vZ }Z LL
›Å y Z ÃwŠ }÷gz Z }Š ™sÜ~ #
Ö }
.Å y Z y$
+Z÷gz Z Ô â
Û « = ÂÅ
Å A \ M = gzZ Ô â
Û « =Â Å Ú Å yZ Ã bzg ~÷gz Z ÔÄg xŠ "
$U*
6,
gzZ Ô â 
Û [§
Z Ð á\ Æ ugIÆ [ Œ
Û Æ \ M = gzZ Ô â
Û « œÐ Äc
A \ M = gz Z Ô â
Û « ]¯ Å w™z Æ A \ M gz Z ]gc*
iÅ A\M=

GÒO$ Å \ M gz Z ®
6,ï
) Ë Å \ M = gz Z ÔÄg {0
+
i 6,5 Zg Æ A \ M gz Z <

X â
Û B‚Æ ®
) ) Å\ M gz Z { z¤
/Æ \ M ÷ Z÷gzZ Ô⠁
Û « ]ñ
óXó â
Û wJ n²~÷ ![gÆ V â ˜ x Ó} Z LL
èÚÙ vZ Y ÷
á yS X Og ~g Y Ð u ìS gzZ mÜR Ô [Š Z Ô›e
$.Ãnz kS

š

]»',gzZ ]˜ÂÔ ]ŸA ãqzg M gz Z σ ‚] í
Z Å A ~t ‹gc*
i gzZ A ~·
~ ó èm$‚ô Û$ vøÛö Öû] lö^•ø çû nö Ëö Öû]øL[ Â ~gø aÆ é Å ÚgzZ Ï6!*
ãqzg h
+
× X Ï Vƒ «
'
è L LgÃè
Xì Y Y H { Š. Z Ð ó `
ó ªz Æ é Å A ~·Ú

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Ùôæ$ ø¢] Ýôçû nø ×ûÖô Ùöæ$ øªÖø] höˆû vôÖû]ø

—èô m$ çôfø ß$Ö] Øôñô^–øËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø‰ûŸ* ]û lö]çø ×ø ‘ø™
:[xª » }‚
ûA ~t b
è czëZ } R }; ŠzgŠ ü
DP ^i ] V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvô$jÖ] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L ~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x å kS izg ¬ ÑZz ä™
Ô}uzŠ Ô¬) izg ge à Vß2ge ~f Å [xkS ÑZz ä™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
~ ˆ gz Z IÐ ä™ ]z ˆ izg C
Ù X}™ ]z ˆ~ ( yŠ ¸a gzZ }Š
S7,gz¢ N ¬Š z ]c*M ._ Æ j§ ‰ K yÒ 6,RL @*
QO ™
XN Y

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

RO !

(w2«) Ùöæ$ ªø Öû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

^mø h% …ø ^mø ²
ô ] gônû fôuø oËF _ø’ûÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

ö ]ø

!M

\¬v Z Ž 6,½·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg ! „g }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ÔÆ

^mø áõ^vømû …ø æ$ |õæû…ø Øùô Òö éô †ø–û Þø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àöÛFuû…ø

!N

Ù gz Z bzgC
C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg ! Ýg }Z !vZ } Z LL

N
ó Xó ÷ Ïi@*
Å ÿ¯

^mø Üônû ‰ôçøÖû ] †ô¿øßûÛø Öû] ° ƒô äô nû qôçøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Üö nû uô…ø

!O

@Ž 6,w) (
Û wi**
äsgzZ Øg ! °g }Z !vZ } Z LL
è ·]| ‡ M }gø ⠁
ó Xó ÷ áZz ¶Š ð3Š ~ \zg

^mø Ô
õ Öô ^‰øæ$ Øõñô^‰ø Øùô Òö oÖFçû Úø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ö Öô ^Úø

<Ñ)C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !´ â }Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

RP !

óXó ÷ ‡ M Æ áZz ½ 6,{ Zg Å g§gz Z áZz ä™wZÎ (0Ð

Œöæû ‚% Îö ^mø ŒôçûËö ß%Ö ] ‹ôËø Þûœø Œô‚øÎû*Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!Q

·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !] Zf u0*
Ð ÍC
Ù }Z !vZ } Z LL
E$E
4
¨
i
G
$ gzZ { À 0*
Ѓ
$ Ž 6,
ó Xó ÷ %{Š c*
iÐVð ƒ

^mø Ýö]†ø iö Ÿø ºéˆ$ Âôæ$ ðº^ãø eø äö Öø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ýö¡ø‰ø

!R

]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û « äs }Z !vZ } Z LL
óXó Y Y H 7Ì{Š ZgZ » (w”Æ) kZā ì âZ ]³gzZ w) z Œ»X6,·

^mø àô_ôËø Öû]æø Üô ãû ËøÖû ]æø èô Ûø ÓûvôÖû ] ° ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àöÚô çûÚö

!S

6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg !áZz ä ⠁
Û « yâ Z } Z !vZ } Z LL
óXó ÷ $ā r
# ™gzZ ûr
# ™ ÔÕr
# ™Ž

ø Ûô ‰û^eô äö Ûö ‰û] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
‚ôÛû vøÖû] ±Êô Ô
!àö Ûônû ãø Úö ^mø ẆôjøÏûÚö

!T

~£x **
» X6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !y ˜}Z !vZ } Z LL
óXó ì Zƒ 5B‚Æ x **

^mø „õmû „ôÖø Øùô Òö àûÚô „% Öø*] åö †öÒûƒô ° „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ˆömûˆôÂø
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

RQ !

x **
» X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz„}Z !vZ } Z LL
óXó ì ¯6,{Š c*
iÐ — j
+¯C
Ù

^mø …º^jøíûÚö †õÚû *]æø Ðõ×ûìø Øùô Òö o×FÂø çøâö °„ô$Ö]ôá ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!…ö ^f$qø
Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !„
$ Š',iÐ ƒ
$ }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ g (Z ïE
L 8™ ~ ]5çgzZ ]‡‘x Ó

^mø †º_ùô Ãø jøÚö ĺ›ô^‰ø äô eô áöçûÓøÖû ] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!†ö fùô ÓøjøÚö
Æ X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ðZ (,} Z !vZ } Z LL
ó Xó ì çŽOš!z ×zg ] Ñ»t Ð gâ Z › Žz

^mø Üô mû†ôÓøÖû ] äô Ûô ‰û^eô køÛû Šø Îûœø ° „ôÖ$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!Üö nû Ãô Þø
Æ X6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  ! Úr
# ™ }Z !vZ } Z LL

\
óXó ì ð3näÂÅ ò Z¤
/êL Z

!lô^Òø†øfø Öû] p* …ô^eø ^mø lô] †ø%øÃø Öû ] Øônû Ïô Úö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
‡ M }g ø ⠁
Û wi **äs gzZ Øg  !áZz ä⠁
Û Za à ]»',} Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û g¦
/
gŠ Ð VØ»Ž 6,·]|

p* …ô^eø ^mø lô] †ønû íøÖû] Øônû Öô ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

RR !

!lô^ßøŠø vøÖû]
‡ M }g ø ⠁
Û wi **äs gzZ Øg  !áZz ä⠁
Û Za à ]ø } Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä â
Û ðÉg s§ Å V>Ž 6,·]|

|ô^fø ’$ Ö ^Òø àõmû ‚ôeô oiøœø °„ôÖ$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!…ö çùô ’øÚö ^mø †ôËô ŠûÛö Öû]
6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä ¯ ]gß} Z !vZ } Z LL
óXó ñ M ™á +Š 6 ð×zgŽ

Ùùô „% Ö^eô äô nû Öø āô Õöçû×öÛö Öû] oiø*] °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!…ö ^Ë$ Æø ^mø …ô^ŠøÓôÞûŸô ]û æø
·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û « °ç }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ D ƒ¢qÐ ~gÎ Z z ~ b ¬ { ÷
á Š !*
~ { Çg!*
ÅX6,

^mø …ô]†ø eû *Ÿû] ‚ôñô ^Îø çùô ×ö Ãö Öû] æø ‚ôrûÛø Öû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!…ö ^ã$ Îø
}g ø ⠁
Û wi **äs gz Z Øg  !áZz p
pg ~ 1‡ LZ Ã ƒ
$ }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Z
+‡Æ Vzg»™gzZŽ 6,·]| ‡ M fgz ÑïE
L 8™

^mø hô]çøÒûŸ* û^eô Øônû fôŠø ×ûŠ$ Ö] Üô‰ô^Îø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!hö^â$ æø
Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û «} Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

RS !

I8
ó Xó ÷ áZz ä â
Û „™½½á\ Ð Çî0* gF

!Ñö ] ‡$ …ø ^mø Ѻ ^‰ø Ìö Žø Óûiö Ýøçûmø &ô nû Çø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZ z ä ⠁
Û « tig } Z !vZ }Z L L
c*
V Z {Š 6,Ð ( ]” u ܃ Å #
Ö ª ÁZj R ª ) t ‚ yŠ T ÷ wŠ !*
Æ Øg Ž 6,·
ó Xó Ç ñ Y

|ö] æø…û *Ÿû]æø äô eô höçû ×öÏö Öû] ±øvûiø ° „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!|ö^$jÊø ^mø
Æ X6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz % Å}Z !vZ } Z LL

G
ó Xó ÷ D Yƒ { 0
+
i bZzgZ gz Z wŠ ({ Š%) Ð t åO}$

Üõmû‚ôÎø hõ]†ø ø àûÚô Ñô ^Ž$ Ãö Öû] ±Îô ^Š$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!Üö nû ×ô Âø ^mø
Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !áZz D Wz }Z !vZ } Z LL
O“
ó Xó ÷ áZz ä ö @ƒÑ
Z Ãt éhI

^mø ˜õ Úô ^Æøæø Ðõ ×øÇû Úö Øùô ÓöÖô xô iô ^Ëø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!˜ö eô^Îø
·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û ßtig }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä ÃA ç ±Š gzZ {ëC
Ù Ž 6,

Ýô‚ø Ãø Öû] Íô ‚ø ‘ø àûÚô éõ …$ ö Ùô æ$ œø ‚õ Û$ vø Úö ^Þø‚ô nùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰ø æø Øùô ‘ø Ü$ `ö#×Ö]ø ! N O
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

RT !

!Üô Ãø ßôù Ö] ¼ø ‰ô ^eø ^ mø
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !áZz ä ⠁
Û { Š ¤ÃVz}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Cñ¬ Æ x° ½œŽ 6,·

^mø ˜õ Êô ]…ø æø õ …ô^Úø Øùô ÓöÖô hô„ôùãø Ûöø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!˜ö Êô ^ìø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û - }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä â
Û b & Z Å y⠁
Û **
gz Z ¿uC
Ù Ž

^mø Üônø Žôù Ö ] gôn$ _øÚö éô †ø nû Šôù Ö] †ôâô^›ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!ÜôÛø `ôÖû] ÄøÊô ] …ø
·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !áZz ä⠁
Û — ÃVº}Z !vZ } Z LL
óXó ÷ `Z'
× { À 0*
gzZ áZz ]§ { À 0*
Ž 6,

æø †ùô Ž$ Ö ] àøÚô †ønû íøÖû] Ñö †ùô Ëø mö °„ô$Ö]áô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!ˆ% Ãô Úö ^mø ˆönùô Ûømö
·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û « ]³}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ D ™iŸz ¡ÐÑÃíŽ 6,

^mø Ùø‡ô Ÿø‡ø àûÚô Ýôçû’öÃû Ûø Öû] æø Üô‘ô^Ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!Ù% „ôÚö
}g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û ZÎg z ?f à Vâ â
Û **
} Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

RU !

ó Xó ÷ yñâ z pôÐ spC
Ù gzZ áZz Ñ{ À 0*
Ž 6,·]| ‡ M

^mø Äônû eô†$ Ö] †ôãû ø ±Êô ^Ã÷ nû eô…ø ðø ^qø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !NT
!Äönû Ûô‰ø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz G
g¼ ƒ
$ }Z !vZ } Z LL
óXó ñ M ™0g · ~ ¹Æ g · Ž

^mø †ônû ãô_ûj$Ö] èömø , äô ×ô âû*] ±Êô kûÖøˆø øÞ °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !NU
!†ö nû ’ôeø
6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz Ú Š¼ ƒ
$ }Z !vZ } Z LL
óXó ðƒ wi**
se
$ M ~ y÷
á Å Vß Zz yÆ X

^mø ÜôrøÃø Öû]æø hô†øÃø Öû] o×ø Âø Íô †ø û *Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!Üö Óøuø
Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û ê }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz y÷
á — Ѓ
$ ~ Yz [²

^mø Ùô„ûfø Öû] æø Øô–ûËøÖû ]æø ô çûröÖû] †ôvûeø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!Ùö‚ûÂø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **äsgzZ Øg !áZz ä â
Û w° } Z !vZ } Z LL

+E
óXó ÷ «z aÄ−z Z Iz Š Ž çL? Ž

Ìõ nû Ãô •ø Üõ Šû qô Øùô ÓöÖô †ô ‘ô^ß$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø o ×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #× Ö ]ø ! ON
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

SL !

! Ìö nû _ô Öø ^ mø
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZz + Y Æ Vzi Zg }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä â
Û Šæ Ågz$C
Ù Ž 6,·

^mø †ônû Îô çûj$ Ö] æø †ômû ˆôÃû j$Ö^eô Üô¿$ Ãø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!†ö nû fôìø
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz p
pg ¸Å Ú C
Ù }Z !vZ } Z LL
óXó ì ˆ Å yÒ )gf Æ pÖZÆ óó†nÎç i gzZ †mˆÃ i ZZ (~ œy M Œ
Û ) ÑÅX6,·

^mø Üônû ¿ôÃû j$Ö] æø Üônû ×ô Šû j$ Ö^eô Ýô†$ ÓøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!Üö nû ×ô uø
gzZ Ÿgz tŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**äsgzZ Øg !J}Z !vZ } Z LL
óXó ÷ ‰ K i Z
Û uÐ ÑÅ ðZ (,

^mø Üõnû $ô œø Øùô ÓöÖô †ôŽû vøÖû] ±Êô ÄôÊô ^Ž$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!Üö nû ¿ôÂø
~÷Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg !áZz Ñ}Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û®
) Ë ÅgÇ { k
HC
Ù

^mø …ôæû †öŠ% Ö^eô áø]ˆøuû*Ÿ]û ^ßøÖø Ùø‚$ eø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OR
!…ö çûËöÆø
}g ø ä VM6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !g^} Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

SM !

ó Xó ÑZ e w$
+~ VìpÃVä

^mø …ôçûfö ÏöÖû ] ±Êô àø nû fùô vôÛö ×ûÖô ‹ôÞôçûÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!…ö çûÓöø
Å V< ¬ LZŽ 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !g“} Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä⠁
Û ~gˆÌ~ VzG

^mø ±ùô ßô ãø Öû] hô]†øŽ$ Ö ]æø šô çûvøÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OT
!±% ×ô Âø
Ž 6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz y÷
á — } Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz [zæjs
# ZggzZ W,
Ãnj r
#™

!†ö nû fôÒø ^mø †õnû Ïô Êøæø ±ùõ ßô Æø Øùô ÓöÖô Äôqø†ûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
Ù Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
C
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz Ñ} Z !v Z } Z LL
óXó ÷ { C ñ Y Å d
$¾z÷Z

gô×û ÏøÖû ] ðô° „ôeø Ÿøæø Àùõ Ëø eô ‹ønû Öø ° „ôÖ$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!Àö nû Ëô uø ^mø Àô nû ×ô Çø Ö]
6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û «™}Z !vZ } Z LL
8
G
óXó (÷ »èE
L j (É ) X÷ áZz wŠ J„ : gzZ Í læ%N Â: Ž

^mø könû fômø æø äô eùô …ø ‚øßûÂô ÜöÃø _ûmö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!könû Ïô Úö
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

SN !

t Å )X6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgz Z Øg  !y ˜} Z !vZ } Z LL
'Zg V ; Æ [g LZ { zgzZ ì *
@Y c*
î Ð s§ Å *™ [g Æ yZ Ã (yZ ā ì y ÷
á
ó Xó ÷ áZz äg Z¦
/

äô Ûô ×û Âô àøû Âø àõñô ^Óøeô ‹ønû Öø °„ôÖ$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
!gönû Šô uø ^mø gºnû Çô Úø
‡ M }g ø ⠁
Û wi**äs gz Z Øg  !áZz p
pg [ˆ » q C
Ù } Z !v Z } Z LL
ó Xó 7—q ðÃÐ DÆ X6,·]|

^mø Øônû rôÞû¦ô ] æø éô ]…ø çûj$Ö] ±Êô Íô çû‘öçû Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!Øönû ×ô qø
Å X6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz Ïg)
,}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ˆ Å yÒ ~ gZ gzZ ]Zg Â]Ì

^mø Üô nû uô†$ Ö] àønû ßô Úôô ©û Ûö Öû ^eô Íô æû¨ö †$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!Üö mû†ôÒø
Ž6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û x™}Z !vZ } Z LL

óXó ÷ á Zz ä â
Û 3g u " b„ e
$.a Æ Vëñ

àønû uô ‹öÛû Ž$ Ö] Üö×ôù Šø iö äô nû ×øÂø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!gönû Îô …ø ^mø gönû Çô iøæø Äö×ø _ûiø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä ⠁
Û ãZô}Z !vZ } Z LL

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

SO !

ó Xó ì @*
™ n²xs‰
Ü z Æ [z¾z qƒ `gÎ~ { Çg!*
ÅX

^mø gönû ßô mö gùõ Öö °ƒô Ø% Òö äô nû Öøāô °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!gönû rôÚö
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ¶Š [Z Ž }Z !vZ } Z LL
óXó ì @*
™ q Žg WC
Ù s§Å X

Íô †ø Êû†$ Ö ]æø o×FÃö Öû]æø Ñô ] †øfö Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!ô çû röÖû] Äø‰ô]æø ^mø ô æû ‚öÛûÛø Öû]
j6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !áZz Iz Š Ž Wz }Z !vZ } Z LL
N%
ó Xó ÷ áZz _6,Wz z { Š¤gzZ V- — Ô tZ æE

áö^Úø ˆ$ Ö ]æø ‚ºfû Âø äö Öø áûöçûÓøÖû] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!Üö nû Óôuø ^mø ܺ÷ mû ‚ôìø
ÅX) 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz Õ}Z !vZ } Z LL
ó Xó ì xŠ { » yZ : âi gzZ ~0
+!*
Å y Z ]Ñ» (ā ì t y ÷
á

^mø õ çûÛövûÚø Ýõ^Ïø Ûøeô ö²] äö %øÃø eø ° „ôÖ$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
!ö æûö æø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZz ä⠁
Û ›} Z !v Z } Z LL
ó Xó ì c*
â
Û^
,Ã6,ŠúÄ£ ä \¬vZ ÃX

‚ºnû uôæø Øô–ûËø Öû]æø ˆùô Ãô Öû] ±Êô °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

SP !

!‚önû rôÚø ^mø ‚ºnû uôœø
j Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz Ïg )
,}Z !vZ } Z LL
óXó ÷ « z Ë~ agz Z

&ø Âô ^eø ^mø ÜôÃø ßôù Ö^eô Øô–$ ËøÛöÖû]æø gônø ›ûŸ* ]û áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !QM
!ÜôÛø ãôÖû]
6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !áZz ä⠁
Û « 6}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ‰ K i Z
Û uÐ VzgzZ { À 0*
Ѓ

^mø ‚ômû ˆôÛø Öû^eô †ôŽ$ fø Ûö Öû] æø Üô Ãø ßûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
!‚önû ãôø
x ÅZŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !Š Ž ñ(C
Ù } Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä 0*
]g t
KÅ Vz{Š c*
i gz Z C c*

!Ð% uø ^mø Ðõfø ›ø àû Âø ^Ï÷ fø ›ø ^×÷ø nû Öø †øÊø^‰ø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !QO
-Z ä VM6,· ]| ‡ M }gø â
q
Û wi**äs gz Z Øg !h}Z !vZ } Z LL
óXó H^UgŠ U~ (` Zc‘
$ ª) ]Zg

Ùõ^Îøæø Ùõ^uø Øùô Òö Ñø çûÊø çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!Øönû Òôæø ^mø Øõnû Îô æø
gzZ wq C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  ! i‚g»} Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Ñ!*
Ð w‡z ²

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

SQ !

½ô ]†ø’ôùÖ] æø Ðùô vøÖû ] oÖøāô ±Âô ] ‚$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!°% çôÎø ^mø °ùô çôŠ$ Ö]
hŽ 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ‰
Ü ¤ }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä š s§ Å { Zg S¦gz Z

hô^jøÓôÖû ]æø |ôçû ×$Ö ] ±Êô |ôæû‚öÛû Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!àönû jôÚø ^mø àô nû fôÛö Öû]
pôbß Å X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !÷}Z !vZ } Z LL
ó Xó ì ˆÅ ö*z bæ ~ Ž[ gz Z

^mø ±ùô Êô çøÖû ] ðô ^_øÃø Öû] gôuô^‘øæø ô çøqû*Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!±% Öôæø
Ѓ
$ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !gÇŠæ }Z !vZ } Z LL
óXó Chg7¶ ðÎ ÷ áZz ä i ZâÐ «ï» +Z gzZ ÷ M{Š c*
i

^mø ‚õnû fôÂø Øö%ûÚô äö Öøçûuø Õöçû×öÛö Öû] °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!‚önû Ûô uø
X6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !ñƒ G p°}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ( D™s Zî ) b§Å VñÝ { ÷
á Š !*
Š¤

åô …ôçû ßöeô ðø ^•ø œø †öâû ‚$ Ö] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
!ô çûqöçöÖû] ±ø’ôvûÚö ^mø ô çûãö Žû Ûø Öû]
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

SR !

‡ M }g ø ⠁
Û wi**äsgzZ Øg  !ì ~ gÑÆ T Š Ž ñC
Ù } Z !vZ } Z LL
ó Xó VZ Ý: âi Zg ‚Ð Š§âÆ X6,·]|

^mø p †FÏö Öû] Ýùô .] àû Úô ]…÷ çûÞö Äø×ø›ø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!p…F çø Öû] p* ‚ôfû Úö
}g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !áZz ä ™ Za Æ wV% Ã]Ñ»} Z !vZ } Z LL
óXó ñƒ qƒ™0 gâÐ ()(l ª) ò ÅZ ÅZ Ž 6,·]| ‡ M

!‚önû Ãô Úö ^mø ‚ºmû †ôÚö åö ^mù āô Ðõ ×ûìø Ø% Òö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RM
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZz ä⠁
Û Za {g!*
zŠ }Z !vZ } Z LL
ó Xó ì q]ŠZgZ Å Xt‘x Óā6,·

kõÎûæø Ø$ Òö äô nû ×ø Âø šö †øÃû mö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RN
!Ýô^Þø*Ÿû] ±ønôvûÚö ^mø ݺ¡ø‰ø
}g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !áZz ä⠁
Û « Ï0
+
i Ã] ‡‘x Ó} Z !vZ } Z LL
óXó ì *
@ Y H 7xs‰
Ü zC
Ù 6,]Z f Å X6,·]| ‡ M

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

SS !

( w2~uzŠ) ±Þô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

^mø kônû Îô ]çønø Ö] æø …ô…ø ‚% Ö] àøÚô ØôÛø qû*Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kö nû ÛôÚö

!M

Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !´ â Æ ]ñ}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ @{ Šc*
i Ð ]ZC
Ù Z Ž gzZ VZñ

±ôuûçøÖû ] ±Êô àô ›ô^fø Öû]æø †ôâô ^¿$ Ö] ÄôÚô ^qø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!±% uø ^mø

!N

Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz  gå } Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz h
e Èg0
+Z LZ Ã ( sgçz g u
Z Z) { æ7 gzZ C
Ù ªÆ kz

^mø ÝøçûÛö ãö Öû]æø Ùø^Ïø$û Ÿ* ]û ^$ßÂø Äø•ø æø ° „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø

!O

!Ýöçûn%Îø
6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !áZz g å }Z !vZ } Z LL
ó Xó c*
Š â
Û Ž‚ÃVägzZ VZ¤
/§!*
Æ Vƒk
HÐ ë ä VM

‚øqô]æø ^mø …ô^jø‰û*Ÿ]û æø Üôñô ^Ûø Çø Öû^eô Øô$׿øÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø
!…ô]çøÞûŸ* û]
Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg ! ´ â Æ gZ â Z } Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ST !
ó Xó ÷ áZz ä0*
t‚ »VzŠ 6,gz Z Vߊ !*

…ö^røuû*Ÿû] äô nû ×øÂø kûÛø ×$ ‰ø °„ôÖ$ ]áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ô]†ø‰ûŸ* û] †$ ‰ô ^mø …ö ^røû *Ÿ]û æø

!Q

‡ M } g ø â
Û wi **äs gz Z Øg  !iZg +F,—Ð Vzi Zg x Ó }Z !vZ } Z LL
ó Xó H7xs ä V ½gŠ gzZ Vzß q6,·]|

^mø áõ^møû ]* Íô †øû œøæø †õnû íøeô oiø*] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!áô]‚øuûçö Öû] ‚øuô]æø

!R

íŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  ! « z é" } Z !vZ } Z LL
óXó ñÑ +Š 4 Ð ƒ
$ gz Z ñÑ

^mø ‚ôeø *Ÿû] oÖøāô Øô–ûËøÖû] Äô‰ô]æø ‚ôrøÚû Ÿ* û]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø
!‚öÛø ‘ø

!S

Ѓ
$ Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !i * " } Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz aWz aÆ å gzZ áZz Ïg)
,{Š c*
i

ðô]†ø vû’$ Ö ] ±Êô ðø ^qø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ö ô ^Îø ^mø †ô›ô^ÛøÖû ] hô^vøŠ$ Ö ^Òø

!T


Z Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !áZz ]gŠ}Z !vZ } Z LL
óXó ñÑ p=™0 VZg!*
',
è Z ~( Ìz ¬ )

†ônû Æø àû Úô Øõ‰ö…ö Øùô Òö Íô †øû *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o ×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

SU !

! …ö ‚ôjøÏû Úö ^mø †õíôjøËû Úö
Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !áZz g ZM Z EZŠ } Z !vZ } Z LL
JËg x Ó
ó Xó ÷ áZz ä â
Û :õŠŽ z!*
Æ kZ 1áZz sÑ{Š c*
iÐ Ý¡Š Ö] Üãn× Â x «

^mø ô ÜôÛôù jøÛö Öû] æø Ýô…ô^ÓøÛø ×û Öô ØôÛôù ÓøÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!Ýö‚ôùÏøÚö
¨! }Z !vZ } Z LL
Å tÜ Z dZ Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg x åOG
ó Xó ÷ áZz ä â
Û x ÓS gz Z Š

^mø †º’ôùÏøÚö äô uô‚ûÚø àûÂø Èõ nû ×ô eø Ø% Òö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!†öìôù©ø Úö
bæ Å Xā 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg !yí! }Z !vZ } Z LL
óXó ì b¬ ( Ì) ¿$ z ¹Ð ð u
Z

^mø ØöføÏû mö Ÿø äô mô‚ûâø †ônû Çô eô ØöÛøÃø Öû] ° „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!Ùöæ$ œø
Æe
$Z@ Å X6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !wÍ Z } Z !vZ } Z LL
óXó @*
ƒ7„ wJ¿%

^mø †ôìô^ËøÛø Öû]æø çùô ×öÃö Öû]æø çùô Þö‚% Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!†öìô,
Æ (Þ Z) ƒŒ
Û Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !y M }Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

TL !
ó Xó ÷ ^
,à 6,] â£õè.
Þ ‡gzZ ¥%—

Ùöæ$ Ÿ* û] ‚ôqøçûmö Üû Öø åö Ÿøçû Öø °„ôÖ$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!†öaô ^¾ø ^mø †öìôŸ? ]û æø
Dƒ: \ M ¤
/Zā6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !C
Ù ª}Z !vZ } Z LL
ó Xó y M : gzZ @*
ƒ wÍ Z ðÃ: (Ð ~ ]‡‘) Â

^mø ຠÚô , çø ãö Êø åö ‚øßûÂô àøÚø +^jø‰û] àôÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !MQ
!àö›ô^eø

á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  ! {æ7 } Z !vZ } Z LL
ó Xó Š
Hƒ pô(~ ]y M z *Š) { z Š
HM ~ { C ðZŠ Æ yZ Ž (āì t

^mø ±Öô^Ãø Öû] Ýô^Ïø Ûø Öû ] ° ƒô èô m$ †ôfø Öû] †ônû ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!±öÖô ]æø
~ t‘Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !g ÇŠæ } Z !v Z } Z LL
ó Xó ÷ áZz x £— gzZ +4 Ð ƒ
$

^mø ±Öô]çø Ûø Öû] oÖøçû Úø æø Øô‰ö†% Ö] Üôiô ^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!±öÖô ^Ãø jøÚö
?{ Ž 6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !F,
',z — }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ ‡ M Æ Vƒ ‡ M x ÓgzZ Ë° Z

†önû Æø gºÞøû ƒø äô fùô uö èö×$ Îô ° „ôÖ$ ] áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o ×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !MT
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

TM !

! †% eø ^mø †õËø jøÇû Úö
6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä ⠁
Û yˆZ } Z !vZ } Z LL
óXó ì { k
H°ç .
Þ ‡*
*tÂñ Y ƒ ÁÐ wŠ ›Å Xā

^mø hõ^jøÒôæø èõ ß$ ‰ö àômû…ø çû ßöeô Øø‰ô…û œö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !MU
!hö]ç$ iø
‡ M } g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û wJ/Â{ Š c*
i ¹ }Z !vZ } Z LL
óXó Š
HH _¬B‚Æ vZ [ÂgzZ wÎg <
L :VzgâzŠ ÃX6,·]|

^mø Ýõ‚ôãø ßûÚö †önû Æø çøâö æø àônû ’ôvøÖû] ‡ô †ûvôÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!ÜöÏô jøßûÚö
(Z Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ¶Š Zw}Z !vZ } Z LL
ó Xó ǃ7xâ LŽā÷ °pô

^mø çõ×û uö Øùô Òö àûÚô o×ø uûœø äö Ûö ‰û] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!ç% Ëö Âø
6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û sç } Z !vZ } Z LL
ó Xó ì Û {Š c*
iÐ Ú ·C
Ù ™f »X

^ßønû ×øÂø Ìö _$ Ãø jømø Ùö] ˆømø Ÿø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!Íö æû¨ö …ø ^mø Íõ çû_öÃø eô
Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  ! y!*
$ { Šc*
i ¹ } Z !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

TN !
ó Xó ÷ áZz ä⠁
Û(
Ä å 6,ë

hô]„øÃø Öû ^eô ^ßøÖ Øør$ Ãø iø åö ŸøçûÖø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
ø Öô^Úø ^mø Ô

ô ×û ÛöÖû ] Ô
ô ×û ãö Öû ]æø
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  ! ´ â Æ Vƒ÷
á Š !*
x Ó }Z !vZ } Z LL
„n z •
1 h gz Z [Z±6,ë ( :
L Æ Vƒk
H}g ø)Â @*
ƒ : Š&› Žz » \ M ¤
/Z ā 6,·
ó Xó Cƒ _ M

Ýô^Ûø j$Ö ] …ø ‚ûeø …ô^Ûø Îû*Ÿû] ±Êô …ø ^‘ø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!Ýô] †øÒû¬ôÖûæø Ùô¡ø³þrøÖû ]]ƒø ^mø
‡ M }g ø ⠁
Û wi **äs gzZ Øg ! ´ â Æ V7g)
,gzZ VÓ} Z !vZ } Z LL
óXó ÷ 0
+e » ,ðŠa ~ Vz0
+eŽ 6,·]|

^ß$Âø äô jô Âø ^ËøŽø eô ÄøÊô …ö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!¼ö ŠôÏû Úö ^mø ¼ö ìô^ŠøÛø Öû]
‡ M } g ø â
Û wi**äsgzZ Øg  !áZz ä â
Û s »Z z w° }Z !vZ } Z LL
óXó Iƒ gz ™ V5Zg**
(Å \¬vZ ~ *™ ) Ð ë :
LÆ®
) Ë Å X6,·]|

!ÄöÚô ^qø ^mø ÄõÚô ^›øæ$ gõÖô ^›ø Øùô Òö Äôqø†û Úø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !áZz ä â
Û ¦yŠ Æ÷}Z !vZ } Z LL
óXó ÷ zÂœ
/
%gzZ { C ñ Y Å Ô¬ gzZ ¨
2 ¤C
Ù gz Z áZz  eC
Ù Ž 6,·

±ùô ßô Š$ Ö ] hô^ßø røÖû]æø ±ùô ×ô Ãø Öû ] ‚ô’û ÏøÖû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

TO !

!o% ßô Æø ^mø
·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û «ª
2zŠ }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz { Çg !*
xgzZ áZz Ñ— Ž 6,

Íõ †û uø Ø% Òö äô uô‚ûÚø àûÂø ˆörøÃû mø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!±% ßô Çû Úö ^mø °ùõ æô…ø
·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û «ª
2zŠ }Z !vZ } Z LL
ä™ p°§ ¾ Å \ M ) ÂC
Ù Š
HÑ1~ p°Å \ M (ā ì — gŠ kZ y÷
á ) Å X6,
ó Xó ì *
@ Y M b ¬ (Ð

èõÃø ßû‘ø Øùô Òö àû Úô àö Šøuûœø çøâö ° „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!ÄöÞô ^Úø ^mø ÄõÞô^‘øæ$
Û{ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !áZz 1zg } Z !vZ } Z LL
óXó ÷ ð@Ð ƒ
$ Å ]gŠU {g »Æ ]Ñ»

±Öô ^nø ×$ Ö] ±Êô äô ×ô ‘ûçø Öô ±Óôeû *] °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!…ö ^Ë$ Æø ^mø …ô^vø‰û*Ÿ]û æø
Y Ð Xā 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !gF} Z !vZ } Z LL
ó Xó Vƒ V)t¤
/x ÷
á z ð~ aÆ

±ùô Çø Öû ] oqøö ±Êô tº ] †ø‰ô çøâö ° „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!ÄöÊô ^Þø ^mø ĺÚô Ÿø
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

TP !

Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !áZz ¶Š œ} Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ rZl ×zg ~ V·~÷

…õçû –öuöæø hõ^nø Æô Øùô Òö ±Êô ô çû qöçûÛø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!…ö çûÞö ^mø
¢q z T
$¸ C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !gâ} Z !vZ } Z LL
óXó ÷ Š Žñ~

^mø °ô ]©ø Êöæø ±uôæû…ö æø ±$ ßønû Âø éô †$ Îö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!°ö ô ^âø
]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä⠁
Û «e
$Z@ }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ uQÅ wŠ }÷gz Z bzg ~÷ÔV\ M ~÷Ž 6,·

^mø Äõnû Êô …ø Øùô Òö àûÚô †ôÒû„ôùÖ ] ±Êô ÄôÊø…û *Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!Äömû‚ôeø
‡ M } g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZz äÑ ~ Š Ž z Ð x° }Z !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ™f — {Š c*
iÐ áZz y ÷
á —C
Ù Ž 6,·]|

^mø ±Îô ¡ø³jþ$Ö ] Ýøçû mø ±ùô ×ô røÖû] Ýô^Ïø ÛøÖû] ° ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!±öÎô ^eø
Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !áZz g îpI.6X}Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ¥%z x £— yŠ Æ (#
Ö ª ª) ]‡5

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

TQ !

^mø 'õ ô ^uøæø Ðõeô^‰ø Øùô Òö o×FÂø Ýô‚øÎûŸ* ]û áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OR
!'ö …ô]æø
ð) Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **äsgzZ Øg  !´ â } Z !vZ } Z LL
¨! Ð áZz äƒ Za ~ˆ gzZ ¸¦
óXó ÷ x åOG
/C
Ù (Ð pÒÆ 1Âz

^mø ‚ömû ˆômø Øõòû ‰ö Øùô Òö àûÚô åö ¨ö ^_øÂø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OS
!‚önû ô …ø
6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !áZz ä ⠁
Û ðÉg }Z !vZ } Z LL
ó Xó ì Cƒ { Šc*
ik
HFÐ wZÎ «Å X

^mø …ºçûfö iø ^ãø eô ‹ønû Öø äô Ïô Žû Âô éö…ø ^røiô °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !OT
!…ö çû fö‘ø
·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !áZz ·{Š c*
i Ð u } Z !vZ } Z LL
óXó @*
ƒ 7{ gÄ L~ }ŠÎÆ GÐ X6,

ø fônû fôuø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
! Äöm ‚ôeø ^mø ÄônÊô †$ Ö ] Øôn×ô røÖ] Ô
‡ M } g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg  !áZz äÑ ~ Š Ž z Ð x° }Z !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Ô;
M% à ¬z Å(}¾Ž 6,·]|

!±`ô FÖāô ^mø ±aô ^fø Ö ] Ýô†$ ÓøÛö Öû ] Üô¿$ Ãø Ûö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
ï
L 8 ™Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !Šq}÷}Z !vZ } Z LL
E
" gz Z *ƒz Ñ
5F
óXó ÷ w)z ŒæL¾G

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

TR !

!ofFjørûÛö Öû]æø oËF_ø’ûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
É) Wgz Z ½Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi **äs gz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ( ñƒ Wgz Z

!o–Fiø†ûÛöÖû] æø p‚FjøÏûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN

J
{h
+I gzZ ÇþL $Ñ Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL

óXó ÷

!oÏFjøßûÛöÖû] æø p‚Fjøãû Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
gzZ { h
+I ÔCc*
$Z@ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
e
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
ó Xó ÷ ñƒ K É

!oãFjøßûÛö Öû] æø p‚Fjøfû ÛöÖû ] áô‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
(» ðÅ ]Ñ» ) Ð X6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ðƒ Y •Z (Å w¾ ) 6,XgzZ Zƒ i¸ M

!±ùô Þô ‚øÛø Öû] ±ùô ÓôùÛøÖû ]±ùô fôß$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ

ÀO
ó Xó ÷ ãæ gzZ ö $Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL

!±ùô Þô ‚øÃø Öû] ±ùô ßô vøÖû ] ±ùô rôß$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
]Yo ( Ð \¬ vZ) Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz y° ¼
A gz Z áZz ä⠁
Û . (6,Vëñ) ÔáZz ä ™

!±ùô eô†ø Ãø Öû ] ±ùô Ëô ’$ Ö] ±ùô íôŠ$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

TS !

!²gzZ { ¢Ô]zI 0*
Z Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
u
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ g Z]
.@*

!±ùô ô †øÏö Öû] ±ùô Òôˆ$ Ö ] ±ùô •ô †$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
" Ž 6,· ]| ‡ M }gø â
5F
Û wi **äs gzZ Øg !v Z } Z LL
0*
Z Ô Ÿgz tæL¾G
u
óXó ÷ áZz ÷Œ
Û FgzZ Ô]g Ó

!°ùô çôÏø Öû] ±ùô Ïô ß$ Ö] ±ùô Ïô $jÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
gzZ Ï À 0*
ãqzg Ô ò ¾Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ] ¸z ‰
Ü ¤

!±ùô Ëô íøÖû] ±ùô ×ô røÖû] ±ùô ßô Çø Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
" Ž 6,·]| ‡ M }gø â
¾5F
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
( Vâ ÷
á ) ~C
Ù ª Ô ææLG
óXó ÷ áZz V :® m!*
gz Z

!±ùô ×ô Ãø Öû ] ±ùô Ïô Š$ Ö] ±ùô ãôfø Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
" Ž 6,·]| ‡ M }gø â
5F
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
W,
à ) x Y Ô w)z ŒæL¾G
óXó ÷ ;
MÔZ xgzZ áZz ä ö (¦z

!±ùô ÖôçøÖû] ±ùô Êô çøÖû] ±ùô jô ËøÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
LZ ) Ì~ ~/VZŽ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
G
óXó ÷ g ÇŠæ (Æ V G
ð34$Z )gzZ g ZŠ Ãz ( Æ Ññ

!±ùô vô_øeû *Ÿû] ±ùô Ûô ô ^ãø Öû] ±ùô rô Ž$ Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !QO
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

TT !

×; ÔgZ Á( Æ #
Ö Z ) Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ gZ]
.@*
Æ ggz Z

!±ùô fô×ô _$ Ûö Öû] ±ùô Úô ^ãø j$Ö] Íô †øû Ÿ* û]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !QP
Ïg)
,{Š c*
iЃ
$ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi**äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz p
pg ÚÐ ïEÒŒ.ÅZ †´z )ägzZ áZz

!Üô ÛøãôÖû ] Äô Êô ]…ø æø Üô nùô ÏøÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
ƒõÔ { Z',
u ( Æ#
Ö Z) Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä â
Û — ÃVºgzZ y˜z

!Üô×ø¿% Ö ] Ìô ô ^Òøæø ‚ôm$ ©ø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
ÃVÃg@*
gz Z Cc*
G*
@Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä â
Û g ¯»

!Üônø Žùô Ö]æø Ðô ×öíöÖû] ±Êô gôn$_øÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !QS
~ ]ZŠ ¬ gzZ t ÜZ Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äs gz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ +F,{ À 0*

!Üô jøíøÖû]æø ðô ‚ûfø Öû] ±Êô Øô–$ ËøÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !QT
~ Y •Z gz Z Y Z’Z KZ Ž 6,· ]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ¤

!Ýô‚øÏøÖû] Üô ¿$ Ãø Úö æø Ýô‚$ ÏøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

TU !

wÍ Z Ð ƒ
$ ~ ðŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
óXó ÷ t0*
— z i d„ Ð wiZ ¯ zggz Z

!ÜôÚø ªöÖû] ÄôÊô ^ø æø ÄôË$ Žø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
5Z 0gzZ ®
) EZ w=Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û®
) ËÅ

!Üô ×øÃø Öû ]æø ðô ,ø †ùô Ö ]æø ðô , çø×ôù Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RM
£ z ã%
Z » ) Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äs gz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ]àŠzöÑgz Z Øg ñ ZŠg Ô}}(Æ

!Ýô†øÓøÖû]æø Øô–ûËøÖû ]æø ô çûröÖû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !RN
x™gz Z «z aÔ Iz ŠŽ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

UL !

(w2~Š) &ö Öô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

!Üô×øÏøÖû]æø …ô‚ûÏøÖû]æø |ôçû×$Ö] gôuô^‘ø ‚õôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø

!M

¯gzZ k
,
¼ Ô pô— ß Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ( ÄcÅgZuZ Æ)

!Ýô†øvøÖû] àômùô ˆøÚö æø ØôÛ$ røjøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!N

Å xwgzZ Õz @ŠpŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û MH,
z öZg M

!ÜôÃø ßôù Ö] æø †ùô fôÖû]æø †ônû íøÖû] Üô ‰ô^Îø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!O

„ÃVzgz Z ð>ÔíŽ 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û

!ÜôÓøvôÖû]æø Üô×ûÃô Öû]æø ‚ôrûÛø Öû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø

!P

V£gz Z DÔ Ïg)
,Ž 6,·]| ‡ M } gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z L L
ó Xó ÷ á Zz

!Ýô¡Óø ø Öû ] Ñô ô ^‘øæø Ñô ‚ôù’øÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!Q

ä⠁
Û &¤ (Å h ) Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ F Æ x ¯gzZ áZz
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

UM !

!Ýô^Ïø Ûø Öû ^eô †ôŽ$ fø Ûö Öû] æø †ôn$ íøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!R

gzZ ÷ g (Z r
# ™ Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äs gz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ì ˆÅ «]g t
KÅŠúx £ Î

!Ýô^ÛøÇø Öû^eô |ôçûjöËûÛø Öû]æø …ôçû ’ößûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø

!S

\ M gzZ÷ ñƒK Šæ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ D ‚',lg!*
wŠ !*
L Æ„
:

!Ýô]†øvøÖû] †ôÃø Žû Ûø Öû] æø kônû føÖû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø

!T

÷gzZ pÑvZ š
M Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz x Zw

!Ýô¡$Ãø Öû] Èô ×ôù fø Ûö Öû] àôÛô nû ãø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!U

Ôy˜ (Æ #
Ö Z) Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL

# Š)
óXó ÷ áZz Y •Z ÅDgz Z áZz ä ⠁
Û V(Å hèE
LG

!Ýô^Š$ ÏøÖû]æø Ùô‚ûÃø Öû]æø Ìô _ûÃø Öû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !ML
gzZ wŠ ¬ Ôbe
$. Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äs gz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û „(?) Ð ]Ò

!Ýô^Ãø Þû¦ô ]æø ðô ^_øÃø Öû] æø çôËûÃø Öû ] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
liZâz «gzZ ä™g ¦
/
gŠ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

UN !

!Ýô]†$ ÓøÖû]æø àônû jô Ûø Öû ]æø àô nû ÓôÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
$O ï
L 8 ™ Ôû%— Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
E
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û x™u " gzZ g ‡zz

!Ýô¡$Š$ Ö] æø Üônû uô†$ Ö]æø Íô æû¨ö †$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !MO
u" Ôb„ e
$.Ž 6,·]| ‡ M }gø â Û wi**äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz äs {Š c*
i ¹ gzZ y!*
$

!Ýô^$ø ?Ÿ]û æø ‹ôqû†ùô Ö] àô Âø Ýôçû’öÃû Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
gzZ s
# D Å b§C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ u 0*
Ð Vƒk
H

!Ýô^Óøuû*Ÿû] æø Åô †ûŽ$ Ö] °ƒô ½ô ]†ø’ôùÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
» x © Z gzZ <Ñ Ž 6,· ]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **äs gzZ Øg !v Z } Z L L
ó Xó ÷ 3Zg

!Ýô^Ãø Þû¬ôÖû]æø Ô
ô ×ûÛö Öû]æø xô jûËøÖû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !MR
áZz >
Ø ÷
á Š !*
gzZ !x »Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ Cc*
x ÅS gz Z

ðô^Ëø’$ Öû]æø Ñô ‚û’ôùÖ ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!áô]çø•û †ôÖ ]æø
ñŸg gzZ Ï À 0*
z ðCŽ 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

UO !

óXó ÷ áZz ÞZ

!áô^vømû†$ Ö ]æø |ôæû†$ Ö^eô Ýô†$ ÓøÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !MT
z Øg ðZ ‚
Û Z ]³Å X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ˆ ÅÐ Òp

!áô^Šøuû¦ô ]æø Ìô _û×%Ö]æø çôËûÃø Öû] ±ùô fôÞø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !MU
gzZ x™ z ¯ Ô ° ç Ž 6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi **äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Ñ áZz yˆZ

!áô]†ø ËûÇö ×ûÖô àôÂû çø Öû] æø Äônû Ëô Ž$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
gzZ áZz ä â
Û®
) Ë Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ { C ñY n Æ ° ç

!áô ^Šø ×ôù Ö^eô çùô ×ö vöÖû]æø Øônû ÛôrøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
gzZ w) z Œ ïE
L 8™ Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz y!*
i ,è

!áô^Êø†ûÃô Öû] àônû Âøæø áô^ßørøÖû] †ôãø ›ûœø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !NN
í!*
{ À 0*
{Š c*
iÐ ƒ
$ Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ * » Äcgz Z

!áô^_ø×ûŠ% Ö] æø çùô ×öÃö Öû]æø tô ^j$Ö] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !NO
M% à¬ Ô `@*r
;
# ™ Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

UP !
ó Xó ÷ áZz ‰
Ü ¤xgz Z

!àôÛFuû†$ Ö] Øônû ×ô ìøæø ±Öô ^Ãø jøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
Ýg gz Z áZz y÷
á — Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ „
$ zŠÆ

!áô^$ßÛø Öû] gùô uöæø ‚ôfùô Ãø jøÛö Öû] ‚ôfû Ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !NQ
„e
$. Æ Ññ LZŽ 6,· ]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ ›Å [gáZz ä ⠁
Û y ˆZ gzZ }È gZ ¦
/]Š „

ø $ Ö ]æø †ôÒû„ôùÖ] ±Êô ô çûãö Žû Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
éô ¡’
!áô] ƒø*Ÿ]û æø
gzZ >[ Ô™f ]ŠÞ Å X6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ì ˆ ~Š ~ yZ f Z

!áùô ^røÖû]æø ‹ôÞû¬ôÖû] oÖøāô 'ô çû Ãö fû Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !NS
s§ Å V†gz Z Vâ ¨
KZ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ ‰ G _¬

!áô^mø û Ÿ* û]æø Ìô vö’% Ö] ±Êô lôçûÃö ßûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
{” wi **
¬ ]Ì Å X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL

óXó ÷ ˆÅ y Ò ~ yc*
Š Z gz Z V[

!áô] çøÒû*Ÿû] …ôçùô ßøÚö æø …ôç$ ßøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

UQ !

Ã]Ñ»gzZ ÷ ×zg ŠpŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä â
Û ×zg Ì

!áô^jøãû fö Öû]æø hô„ûÓôÖû] àøÚô áôçû Úö ªûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !OL
gzZ ^ÑÆ b§C
Ù Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ yñâ z pôÐ yc

!áô^Ûø $û Ÿ* û] Ùôƒô ^eøæø gôÖô^Çø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
~ h{ Zg gzZ áZz „Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä™ ay{Š c*

!áô] ‚ømû ‚ôùÖ ]æø šô …û *Ÿû] o×øÂø Ýô†$ vøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
gzZ }i kŠZ ò » Xā 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óóX (N à yvÐZā ) ì x Zw6,Vz Q

!áô^nø Šûßôù Ö ]æø çôãû Š$ Ö] àôÂø ±Êô ^Ãø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OO
à ua wÈgzZ tŽ 6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi **äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û sç

!áô^nø Çû _% Ö] æø Üô×û ¿% Öû] àô Âø ±rôßûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
]Ð Éu gzZ Վ 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz äÑŠ

!áô^nø ’û Ãô Öû] æø Åô ‚øfô×ûÖô ±uô^Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

UR !

à Vƒk
HgzZ ]¬$
+Ž 6,· ]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**äs gzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó áZz ä S

!áô^Úø Ÿ* ]û ±_ôÃû Úö æø †ônû qô*Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
gzZ áZz ¶Š { C Ôg ÇŠæ Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ¶Š yâ Z

!áô^ßøfø Öû]æø äô qûçøÖû ^eô xô nû ×ô Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
HŠ e
$.gâZ ñzg » X6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ ]gzp¹ }g7 Æ VèZ gz Z

!áô]†ønû rô×ûÖô àôŠôvûÛö Öû]æø ±_ôÃû Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !OT
Ð y Z gzZ «ÃV-ä Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ä ⠁
Û u|Œ

!áô^ÓøÛø Öû ]æø ˆùô Ãô Öû]æø …ô‚ûÏøÖû ] ±Öô ^Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !OU
z gŠgz Zû%z x £ — Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ª
22

!áô^Ž$ Ö ] ÄôËø iø†û Úö æø †ô’øjøßûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL

á — gzZ Cc*
G @*
Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz

!áô^$ßÛø Öû] oÖøāô ±Âô]‚$ Ö]æø ˆùô Ãô Öû] àônû Âø ‚õôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !PM
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

US !

u "gzZ ]³*
Û wi**
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
! u Ž 6,·]| ‡ M }gø â
óXó ÷ áZz äš s§ Å ]Z f à Zz ä ⠁
Û yˆ Z

!áô^ßørøÖû] æø Üônû Ãô $ßÖ ] oÖøāô Èô ×ôù fø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !PN
- Vk gz Z VzŽ 6,· ]| ‡ M }g ø â
J
Û wi **äs gz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä à

!áô] ˆønû ÛôÖû] æø ½ô ] †ø’ôù Ö] ‚øßûÂô †ô‘ô^$ßÖ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
Æ yZögzZ oZÜ>
Þ Ž 6,· ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û Šæ k0*

* Öû ô ‚ônùô Žø Ûö Öû ]æø ØôÚô ^ÓøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !PP
!áô^Òø …û ¡
gzZ ï» ÃxsZ y»gZ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä ⠁
Û o¢

!áô]ˆøø uûŸ* û] æø ÝôçûÛö ãö Öû ]æø ðô ¡øfÖû ] ÄôÊô ]ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
gzZ Vä Ô Vƒ š Ž 6,· ]| ‡ M }gø â
Û wi**äs gzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û gzŠ ÃVE.6,

!áô]çøø •û †ùô Ö]æø èô ß$røÖû] æø †ô$ø çûÓøÖû ] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
Ä£ gzZ ¼
A Ô W,
à ¸jŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
óXó ÷ áZz y Zçg

!Üõ nû ¿ôÂø Ðõ ×öìö ° ƒô Åô ^_øÛö Öû] Äônû _ôÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

UT !

) ¤Z ( Å \ ¬vZ ) Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
®
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
E
ó Xó ÷ xþL Ò7r
# ™ gzZ g Z¦
/

!Üõnû ×ô ‰ø gõ×ûÎø °ƒô àô nû ÓôÛø Öû] àô nû jô ÛøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
»
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
è gzZ g‡z à¬ Ô o¢Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
ó Xó ÷ ´ â Æ Ð

ðô^_øÃø Öû ] °ƒô ðô ^íøŠ$ Ö ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
!Üônû Ûô Ãø Öû]
XgzZ ÷ Iz ŠŽ èr
# ™Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ì x ¬ « Å

!Üônû Ïô Ûö Öû] æø xô ‘ô^ß$Ö ] ØôÚ$ ©ø ÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
ÃÔg"Æ VzyZ 6,· ]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ä™x ªsî~ ]+Z [g ÓÇg!*
gzZ ä ⠁
Û

!Üõnû jô mø áõ ^ûø °ƒô Íô ^Ž$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
é" gzZ áZz ¶Š Ë Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ´ â Æ y ÷
á

!Üõnû ×ô uø Äõfû ›ø °ƒô Øônû Ëô ÓøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
gzZ áZz ä⠁
Ûª
2ñ Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
óXó ÷ áZz Ëg !*
Š',

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

UU !

!Üônû ¿ôÃø Öû] Ùôçû‰ö†øÖû]æø Ùôçû‘öçö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !QO
\5 é ( Ð VÍß ) Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ wÎg áZz ÑgzZ áZz p
pg

!Üônû ×ô ÓøÖû ] Øônû ÒôçøÖû ]æø Ýô^Úø ¦ûô ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
Ý¡ŠÖ] Ü`n× Æ
%z Ym
CZ) Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg

!vZ } Z LL

ó Xó ÷ áZz äƒ x¯ ëÐ \¬vZ gzZ Vz Ôx â Z (Æ

!Üônû ×ô Ãø Öû ] Üô×ûÃô Öû]æø Ýôçû ×öÃû ÛøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
gzZ ÷ D0*
Z Ô÷ x¥Ž 6,·]| ‡ M }gø â
u
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ Dr
# ™ }(,

!Üônû ÓôvøÖû] ˆômû ˆôÃø Öû ]æø †ùô fø ÛøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
áZz „ Ô*u » n Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz Õgz Z

!gônû _ôíøÖû ] ‚ôãû Ûö Öû ] Üôiô ^íøÖû] Üô Öô^Ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS

4E

45E
G
Ô èEG
#
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
Z ?{ ÔDr
è ™ Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
M ( yŠ Æ #
óXó ÷ áZz "
$æ XÈ é ]I
Ö ª) gzZ áZz ä iZâÐ `Ž

!gônû fô_$ Ö ]æø ðô ^ËøŽùô Ö ]æø àô nû Úô Ÿ* û]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
YË 0*
Zu Ô $â Z r
# ™Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ É ( Æ Vߊ gF) gz Z

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML L !

!gômû †ôÏøÖû ] ½ô †øËøÖû] æø †ôìô¤û ]æø Ùôæ$ *Ÿû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
(Ð g±Z Æ ð) Ž 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
W ]=g f a Æ kZ V ; Æ \ ¬vZ ™ V¬ Ð #

Ö Z Ôy M ( Ð p ÒÆ ƒ) Ô wÍ Z
ó Xó ÷ d

Û (Æ ðñC
Ù )gzZ áZz

!gônû fôvøÖû ]æø ðô «Ï×ôù Ö ] °ƒô ‚ônû ô †$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
[g ÔáZz e
$Z@z ”g Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz š
M 8È÷
á gzZ ]‡5Ð

!gônû Ïô $ßÖ] °ô ^ãø Öû]æø †ômû„ô$ßÖ ] †ônû Žô føÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RM
ge ÔáZz ¶Š ]g t
KŽ 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !v Z } Z LL
óXó ÷ y˜z ƒõ (Æ #
Ö Z )gzZ áZz ä â
Û «e
$Z@ ÔáZz ä ‹

!gônû rôß$Ö]æø …ôçû ÓöŽ$ Ö]æø †ônû ãôŽ$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RN
Ññ LZ) ÔáZz ]àŽ 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ©dZ gz Zg Z ¦
/]u " (Æ

!gônû rôÛöÖû] ±Ëô jøÏûÛö Ö]æø †ô$ôù ‚$ Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø !RO
»VÍß ÔáZz "hzZ êŽ 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷ áZz ¶Š [ ZŽ (ÃáZz ägå)gzZ áZz ä â
Û x Z™S

!gônû ßô ÛöÖû] ‚ôâô^Ž$ Ö]æø ØôÚôù ˆ$ ÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RP
Ö Z ) áZz " hzZ gŠ eŽ 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
#
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
:WÅ
óXó ÷ áZz ä™ qŽg g!*
g !*
(~ ö XZ { Çg !*
)gzZ áZz ä â
Û {@x ( » wZj ZÆ
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

MLM !

(w2¶a) Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

!àônû fôÛö Öû]æø àô›ô^fø Öû] æø †ôaô ^¿$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!M

z ×zg gzZ í!*
gzZ C
Ù ªŽ 6,·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ÷  ãZz

!àônû ßôvøÖû ]æø xô nû ×ô ÛøÖû ]æø äô nû qôçø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!N

" Ž 6,·]| ‡ M }gø ⠁
5F
z ÀgzZ z',p ÔŒæL¾G
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ y!*
$

!lô]†ø%øÃø Öû] Øônû Ïô Úö æø Ðôeô^Š$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!O

(~ V â ÷
á x Ó KZ ) Ž 6,·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û g*gŠ Ð VØ»gzZ áZz ä Y á '

!lô] †ønû íøÖû] Øônû Öô ø æø Øô‘ô] çøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!P

gzZ áZz ä ⠁
Û ·g, Ž 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û ðÉg s§Å Vñ»Æ ð>gzZ Vz

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àø nû ßôÚô ©û Ûö Öû] èøÒø†øeø ^mø Ô

!Q

ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !•
1',z ía Æ Ýí!} Z LL
ó Xó ƒ xsz
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML N !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô,o×F Âøæø Ô
!àønû Ûô ×ô ŠûÛö Öû] èø$fvøÚø ^mø Ô

!R

óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,xZ™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !›Å Vâ ›}Z LL

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂø æø Ô
èøßøŠøuø ^mø Ô
!ø ànû ßô ŠôvûÛö Öû]

!S

óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !n Å Vzg»™}Z LL

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô,o×F Âøæø Ô
!àønû eô†$ ÏøÛö Öû] éøø ^Ãø ‰ø ^mø Ô

!T

óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]ŠX Å ÎH}ZLL

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû òô ›ô^íøÖû] ðø ^qø…ø ^mø Ô

!U

óXó ƒ xszŠzgŠ 6,xZ™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å\ M Ô6,\ M !yZ Å VzgÇ { k
H}ZLL

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû ×ô ñô ^Š$ Ö] ðø ^_øÂø ^mø Ô
ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M !áZz ä â
Û «Ã9‚} Z LL
ó Xó ƒ xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
!àø nû fôÖô ^_$ Ö ] ðø ^íø‰ø ^mø Ô
z ŠzgŠ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !]zI Å Vß Zz  e } Z LL
ó Xó ƒ xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àø nû ×ô Úô Ÿ? û] ªø rø×ûÚø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !òz â z Y KÆ Vzg Zzy Z }Z L L

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

MLO !

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ƒ xsz Š zgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!àø nû Ëô ñô ^íøÖû] áø^Úø œø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !yâ Z ñY Å Vß Zz ä ge } Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
!àønû Ïô j$ ÛöÖû ] èømø ^Îø æô ^mø Ô
5_z } Z L L
Šz gŠ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! é«
è ™ î0ÏG
ó óXƒ x sz

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû Îô ^jøŽû ÛöÖû ] èømø ^Æø ^mø Ô
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,xZ™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !¬æ Æ :”}Z LL

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
! àømû †ô¾ô ^ß$Ö] éø†$ Îö ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !uQÅ V\ M Å Vß Zz Ú Š } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
! àønû vôÖô ^’$ Ö ] éøç$ jöÊö ^mø Ô
z Š zgŠ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô 6,\ M ! ®
) ¼Å G™ } Z L L
ó óXƒ x s

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
!àømû ‚ôâô ^røÛöÖû] éøç$ Îö ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M ! ]¸ Å Vß Zz ä ™Š ˜ } Z L L
óóXƒ xsz ŠzgŠ
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML P !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àônû ×ôù ’øÛö Öû ] Ñø æû ƒø ^mø Ô
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !tzf Æ V- iú}Z LL

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû Ûô ×ôù Šø ÛöÖû] Ñø çûø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !tØÆ Vß Z z ä ™t} Z L L
óóXƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
èøuø^’øÊø ^mø Ô
!àønû uôô ^Ûø Öû]
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! s
# b Å VßZz ä™ bæ } Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àø nû jô Âô^$ßÖ] èøÆø¡eøø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !º
) š Å Vß Z z ì Æ } Z L L
óóXƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
!àønû ×ô ñô ^Ïø Öû] ÄøÚô ^‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz G
g ÃVß Zz 䙊 c*
Û } Z LL

óXó ƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
!àø nû fôñô ^Çø Öû] †ø¾ô ^Þø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä â
Û x™Ã6,Vß q {æ7 } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

MLQ !

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àø nû nùô fôß$Ö] Ýø^Úø āô ^mø Ô
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Y m
CÑZ x âZ } Z LL

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû] Üø iø^ìø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ?{ Æ Ý¡ŠÖ] Ü`n× x «
JÆ%} Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
!àø nû Öô^Ãø jøÛö Öû ] o×øÂû œø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !— Ð ƒ
$ ~ V−;
M% à ¬ } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
!àønû Ïô j$Ûö Öû] oÏøiûœø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ò ¾{Š c*
iÐ ƒ
$ ~ é} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
!àø nû ÛôÃô ßûÛö Öû] Üø Ãø Þûœø ^mø Ô
gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !áZz U!*?Ð { Šc*

$ ~ Úš‡} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
!àønû Ûô ×ôù Ãø ÛöÖû] Üø ×øÂû œø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz D{Š c*
iÐ ƒ
$ ~ ú} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
!àø mû‚ôô ] †$ Ö ] ‚øø …û œø ^mø Ô
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML R !

\ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Cc*
$Z@ {Š c*
e
iÐ ƒ
$ ~ y§c*
$Z@ } Z LL
e
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
!àønû vôÖô ^’$ Ö ] xø ×ø‘ûœø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M ! Ô™ {Š c*
iÐ ƒ
$ ~ Vzg» ™} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
! àø nû vôiô ^Ëø Öû] xø jøÊûœø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! [c*
ì { Š c*
iÐ ƒ
$ ~ Ã} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
!àø nû vô‘ô^ß$Ö] xø ’øÞûœø ^mø Ô
\ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä⠁
Û Ã4 Ð ƒ
$ ~ t**
} Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
!àø mû‚ôâô] ˆ$ Ö ] ‚øâø ‡û œø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz @i {Š c*
iÐ ƒ
$ ~ +@Zi } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô, o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
‚ørø‰ûœø ^mø Ô
!àømû ‚ôqô^Š$ Ö]
\ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä™ { >{ Šc*
iЃ
$ ~ +]
.‚} Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

MLS !

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôuô]çøÖû] ‚øuøæû œø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !wV" Ð ƒ
$ ~ Vw" } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
!àømû ‚ôqô]çøÖû] ‚øqøæû œø ^mø Ô
Æ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Cc*
x ÅZ { Š c*
iÐ ƒ
$ ~ y§c*
x ÅZ } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
!àønû fônùô _øjøÛöÖû] gønø ›ûœø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! çŽOš! {Š c*
iÐ ƒ
$ ~ VßZz Òp} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
ØøÛø qûœø ^mø Ô
!àø nû ×ô Ûôù røjøÛö Öû]
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! w) èr
# ™ { Š c*
iÐ ƒ
$ ~ Vß Zz äg’} Z LL

óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
!àømû †ô`ùô _øjøÛöÖû] †ø ãø ›ûœø ^mø Ô
u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz Ï À 0*
z ]g Ó {Š c*
iЃ
$ ~VÍß { À 0*
} Z LL
ó Xó ƒ xsz Š zgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
!àønû Úô ‚ôùÏø jøÛöÖû] Ýø‚øÎûœ ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ]Zf + F,*Š ÌÐ ~ VÍß *Š} Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ML T !
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
!àønû Ûô ×ô Šû Ûö Öû ] Üø×ø‰ûœø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !.{Š c*
iÐ ƒ
$ ~ VzgZ ¦

) ¤Z } Z L L
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
àøŠøuûœø ^mø Ô
!àønû ßô ŠôvûÛö Öû]
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä™ yˆZ { Š c*
iЃ
$ ~ Vß Zz ä™ yˆZ } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
!àø nû eô†$ Ïø ÛöÖû] hø†øÎûœø ^mø Ô

G
u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]Z f d

Û { Š c*
iÐ ƒ
$ (Æ \¬ vZ) ~ Π燫!} Z LL

ó Xó ƒ xsz Š zgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
Œø‚øÎû œø ^mø Ô
!àø nû ‰ô‚$ ÏøÛö Öû]
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]Z f +F,{ À 0*
~ V− { À 0*
} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû Úô †$ ÓøÛö Öû ] Ýø†ø Òûœø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !+F,vg)
,~ VßZz Ïg)
,} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

MLU !

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû Ûô ¿$ Ãø Ûö Öû ] Üø ¿øÂû œø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Ñ!*
{Š c*
iЃ
$ ~ Ñy x™} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
!àønû Ãô nû Ëô Ž$ Ö] ÄøËøû œø ^mø Ô
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä™®
) Ë { Šc*
iÐ ƒ
$ ~ Vß Zz ä ™®
) Ë } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!àømû ‚ônû Ãô Š$ Ö] ‚øÃø ‰ûœø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! +F,
h lp ~ V Ilp} Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
!àømû ‚ônû rôÛø Öû] ‚ørøÚû œø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! vg)
,{Š c*
iÐ ƒ
$ ~ V− vg )
,} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
!àønû Ëô nû ¿ôß$Ö] Ìø ¿øÞûœø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !i · 0*
{ Šc*
iЃ
$ ~ VÍß i · 0*
} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂø æø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
Ñø ‚ø‘ûœø ^mø Ô
!àønû Ïô mô‚ôù’ôùÖ]
x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !F { Šc*
iÐ ƒ
$ ~ ¢œ} Z LL
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MM L !
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
!àø mûô ] ç$ røÖû] ø çøqûœø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !M{Š c*
iÐ ƒ
$ ~ Vß Zz ä™ ]z I} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!àømû ô ^Û$ vøÖû] ‚øÛø uûœø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä ™£{ Šc*
iÐ ƒ
$ ~ Vß Zz 䙣} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôÚô ^vøÖû ] ‚øÛ$ vøÚö ^mø Ô
Å \ M Ô6,\ M !‰ K p°{ Šc*
iÐ ƒ
$ Ð s§ Å Vß Zz ä™ p°} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
wM

ø ø Öû ] ø çûÛö vûÚø ^mø Ô
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
Ðôñô¡í
!àø nû Ãô Ûø qûœø
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !ñƒ K p°Ð ]‡‘x Ó} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àønû fôÞô„ûÛö Öû ] Äønû Ëô ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä⠁
Û®
) Ë Å Vzg Ç { k
H} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×F Âøæø Ô
!àø nû fômû †ôÇø Öû] ‹ønû Þôœø ^mø Ô
www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

MMM !

èôô m$çô føß$Ö] Øôñô ^–ø ËøÖû]æø èô n$`ôÖF¬ôÖû] ðô ^Ûø ‰øªÖû] lö]çø ×ø‘ø

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä⠁
Û ÷ QB‚Æ V Z } Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
ðô, †øÏø ËöÖû] g$ vôÚö ^mø Ô
!àønû Òô^Šø ÛøÖû ]æø
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz ä ⠁
Û ›B‚Æ W) z YZL} Z LL
ó Xó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô , o×FÂø æø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
†ùô Çö Öû] ‚øñô ^Îø ^mø Ô
!àønû ×ô r$ vøÛö Öû]
ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Z
+‡Æ Vß Zz Vzn ×zg} Z LL
ó Xó ƒ xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô, o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
àønû Öô æ$ Ÿ* û] Ùøæ$ ]* ^mø Ô
!àø mû†ôìôŸ? ]û †øìô, æø
\ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !y M Ð ƒ
$ ~ +y M gzZ wÍ Z ~ AÍ Z } Z LL
óXó ƒ xsz ŠzgŠ 6,x Z™/ôÆ

www. Min hajB ook s.co m

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

±Þô^%$Ö] Ýôçû nø ×ûÖô ±Þô^%$Ö] höˆûvôÖû]ø

—Øôñô^ÛøŽ$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø™
: [x u
Z zŠ » }‚
ûbÑ} ; ŠzgŠ ü
DT ^i Q V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvôj$Ö] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L~ V⊠:e X}™ ]zˆ Å [xåkS yŠ }uzŠ ÑZz ä™

Ôz Ô, v 0*
) izg g e à Vß2g e ~f Å [x kS ÑZz ä ™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]

~ ˆ gzZ IÐ ä™]z ˆ izg C
Ù X }™]z ˆ ~ ( yŠ , ^ M gzZ , ‚
S7,gz¢ N ¬Š z ]c*M ._ Æ j§ ‰ K yÒ 6,RL @*
QO ™
XN Y

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MMQ !

(w2,v 0*
) ‹öÚô ^íøÖû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
ø ø Öû ] ðô«Ûø ‰ø ±Êô …ö çûß% Ö]
!Ùô¡r

!M

gzZ Øg 6,w M Å \ M gzZ Ô ÷ gâÆ w° ȁ M Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø!vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äs

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô^Ûø røÖû ] ðô«`ø eø ±Êô ‹öÛû Ž$ Ö]

!N

wW Å \ M gzZ Ô÷ [ë M ~ ðÁg gz Z CgzpŽ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô^’ø íôÖû ] ðô«Ëø‘ø ±Êô …ö ‚ûfø Öû]

!O

Å \ M gzZ Ô÷ 0
+e » ,ðŠa~VÐ( Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô^Ûø ÓøÖû ] ðô «`ø Þô ±Êô Üö rûß$ Ö]
Å \ M gzZ Ô÷ }g*áZz îÃY• Z Å w¾ Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MM R !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ô çûqöçöÖû]æø Ðô×û íøÖû ] …ö çûÞö

!Q

6,wW Å \ M gz ZÔ÷ gâ » ]ZŠ Žñz ] ‡‘x ӎ 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
! ô çû ÂöçûÛøÖû] Ýôçûnø Öû] ÄöÊô ^ø

!R

\ M gzZ Ô÷ áZz ä⠁
Û®
) Ë yŠ Æ #
Ö ª Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
! õ æû‚övûÚ$ ‚õùuø oÖøāô ±ãôjøßûiø Ÿø äö jöÂø^Ëøø

!S

6,wW Å \ M gz Z Ô 7gHu ðÃÅ ®
) Ë Å X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ô çû fö Ãû Ûø Öû] áô]çømûāô ±Êô ºçûÛö vûÚø äö Úö ^ÏøÚø

!T

gzZ Ô÷ ^
,Ã 6,Šúx £ ~ { Çg!*
ÅŠq ( LZ ) Ž 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MMS !

!ô çûröŠû Ûø Öû ] áô]çømûô ±Êô hºçû jöÓûÚø äö Ûö ‰û]

(]+Z [g { Çg!*ª) Š‰ÈZ-Š ò**
x **» X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z ì Zƒ –~

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!õ çû qöçûÚø Øùô Òö Íö†øûœø
áZz sÑ {Š c*
iЃ
& ~ Ý ¬ ]ZŠ Ž ñx Ó Ž6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!õ çûÖö çûÚø Øùô Òö Ýö†øÒûœø
\ M gz Z÷ id {Š c*
i Ð áZz ä 0*
]Š ÑzC
Ù Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!…ôçûÛöÃû ÛøÖû] gô×û ÏøÖû ] …ö çûÞö

gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô÷ gâ » g©»
è Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äs

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!…ôæû†öŠû Ûø Öû ] †ùô Šôù Ö] àönû Âø
gzZ Ô÷ *u » (Äcz |)¯ Zg hu Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MM T !

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!…ôçûÓöŽû ÛøÖû] ±ôÃû Š$ Ö] göuô^‘ø
6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ `ƒ w= wqZ Æ X Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!…ôæû †öfû Ûø Öû] ØôÛø Ãø Öû ] ØöÂô ^Êø
wW Å \ M gz Z Ô ÷ áZz ¶Š x u
Z ÿw=Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!ô çû Ûö vû ÛøÖû] æø ‚ôÚô ^vøÖû] æø ‚ôÛûvøÖû ] …ö çûÞö
Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ gâ »ŠúgzZ æq Ô£Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!höçûfö vûÛø Öû]æø gönû fôvøÖû ]æø g% vôÛö Öû]
vZ) gzZ „
& zŠ (Æ \ ¬vZ ) ÔáZz ä™›Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô÷ [8(Æ ]‡‘0gzZ \¬

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!|ô]æø…û *Ÿ]û éô ^nø uø …ö çûÞö
Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷ gâÆ Ï0
+
i ÅVjzg Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MMU !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
ø $ Ö]æø àôÛû nö Öû ] ÄöÚô ^qøçø âö
! |ô¡’

Å \ M gzZ Ô ÷  ìY Å ð>gzZ •
'',zíŽ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!|ô] †øŽôÞû ¦ô] hô^eø |ö^jøËûÚô
gzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô÷ JÅ ö¤ƒ *
! Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äs

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!ÄöÚô ¡$Ö] …ö çûß% Ö]
G
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z Ô÷ gâ Zƒ é5½$Š Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
! xö•ô]çø Öû] Ð% vøÖû]
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô÷ h×zg Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN L !

!îöÚô ^Ž$ Ö ] ˆ% Ãô Öû]
6,wW Å \ M gz Z Ô÷ áZz ª
(2z gŠ y÷
á à ¬ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!ïöƒô ^fø Öû ] ‚örûÛø Öû]
Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô÷ áZz Ïg )
,+F,ZZ Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!gõmû†ôÎø Øùô Òö àûÚô hö†ø Îûœø
{Š c*
i Ð áZz [Œ
ÛC
Ù (Ð Ýñgz Z \ ¬vZ ) Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷ d

Û

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!gõnû fôuø Øùô Òö àû Úô g% uøœø

6,wW Å \ M gzZ Ô÷ }g\ {Š c*
i Ð [8C
Ù Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!‚ônû Ãô Š$ Ö ] äô qûçøÖû ] xöfû ‘ö
Å \ M gzZ Ô ÷ g…gz Z Þzg Å}n h lpŽ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MNM !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!‚ônû Ûô vøÖû ] Ìô‘ûçøÖû] ‹öËûÞø
6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ ÝZ Å {qs™zZ x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
! ‚ômû‚ôŠ$ Ö] ØôÃû Ëô Öû] göuô^‘ø
Å \ M gz Z Ô÷ áZz ä ™x » o ¢gzZ „
& gŠ Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!‚ôeø Ÿ* û] èömø ^Æøæø Ùô‡ø ªø Öû ] èömø ]‚øeô

6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ •Z Å $
+
Z gzZ Y Z’Z Å wi Z Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Ÿø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!‚ºÚø œø äô nû `ôßûmö Ÿø æø º ‚øÂø åö †ö ’övûmø
7gÑà (bcÆ) yZ Š° ðà (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ }ZLL

óXó ⠁
Û äsgzZ Øg6,w M Å\ M gzZ6,\ M Ôì ° »a Æ gÑÆ yZ ]æ ðÄ: gzZ Y™

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!ðô ø¡Ãö Öû] göuô^‘ø
6,wW Å \ M gzZ Ô÷ ´ â Æ ~— z ю Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN N !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!ðô] çø×ôù Ö] ØöÚô ^uø
gzZ Ô ÷ áZz äVZ Z} » £ (#
Ö ª¯ zg ) Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!ðô ^•ø†ùô Ö ] Üô×$ ‰ö göuô^‘øçø âö
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì Ü i » ÞZ Y Ÿg k0*
Æ X·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!ðô ^_øÃø Öû] èô ×ønû ‰ôæø göuô^‘ø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ áZzaz Æ «Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!ðô ^ãø jô Þû¦ô] éô …ø ‚û‰ô göuô^‘øçø âö

Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ áZz oã jßÛÖ] é…‚ ‰ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MNO !

!ðô ^Ëø_ô‘û¦ô] Íô†ø Êû…ø göuô^‘ø

Øg 6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ g ZÎÆ s
Û g Ɏ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!†ôâøˆ$ Ö] æø †ôÛø%$ Ö] ±Êô èô mø^ßøÃô Öû] †% ‰ô

Å \ M gz Z Ô÷ iZg » e
$Á~ VßY gz Z V]Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
ø ßûÂø Èø ×$ eø
!…ø „øÞûœøæø †øŽ$ fø Êø Ô
gzZ c*
à (J
- t‘) à hÄ  }¾ ä VM Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wWÅ \ M gzZ Ô c*
‹ge (L ) gz Z ~Š ~Ÿp (L )

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!†ô–ø vøÖû ]æø hô^nø Çô Öû ] ±Êô Ùô^ÛøÂû *Ÿû] ‚öâô ^ø
{@x » wqZ Æ b§ VâzŠ C
Ù ªgzZ {æ7 Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wWÅ \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ⠁
Û

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!†ø ãø ¾ø ^Úø æø àø_øeø ^Ûønû Êô Ùô]çøuû*Ÿû] †ö¾ô ^Þø
\ M gzZ Ô ÷ áZz Ú Š ÃwZj Z ~C
Ù ªgzZ { æ7 Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN P !

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!†ôŽøfø Öû ] ‚önùô ‰øæø …ô]çøÞûŸ* ]û …ö çûÞö
‡ M Æ Vâ ¨
KZ x Ó gz Z Ô ÷ gâÆ Vzgâ x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!†öãø eûœø ‹ôÛû Ž$ Ö] àø Úô äö ãö qûæø
gzZ ì @gzZ ×zg { Šc*
i Ð `gÎgâ Z ˜g » X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!†öÊøæûœø …ô‚ûfø Öû] àø Úô äö ³ßþö Šû uö
gzZ ì Vc*
ú {Š c*
iÐ 0
+e Æ ,ðŠa Œ » X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!†ö ã$ _øÛö Öû]æø †öaô ^_$ Ö]æø †öãû _% Ö]

Ô÷ ñƒ K u 0*
gzZ +F,{ À 0*
Ô Ï À 0*
0*
Z Ž Ô6,
u
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!†ö`ø ¾û ]* åö †% ‰ôæø o×ø Âûœø åö …ö‚ûÎø
G3©G8
G
Å Xgz Z — Ð ƒ
& û% z x £ » X·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
( çOa) ï
L ©G
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MNQ !

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ôì ¨
(¸6,ƒ
&

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!…ö çøÞû]* åö …ö çûÞöæø o×ø uûœø åö †ö Òûƒô
& gâ »Xgz Z Û {Š c*
ƒ
i Ð ÚC
Ù íæL°f » X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ ì ×zg {Š c*

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!Øõnû Ûô qø Øùô Òö àûÚô ØöÛø qûœø

6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ F,ÕÐ w) r
# ™C
Ù Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!àõnû Šô uø Øùô Òö àû Úô àöŠø uûœø
Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ F,@Ð @C
Ù Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!†ôfø íûÛø Öû] àönû ÓôÚø æø †ô¿ø ßûÛø Öû] Äömû‚ôeø
… ~ wŠ (Æ V <¬) gzZ © lpz HŠ Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô÷ áZz

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN R !

!è÷ ßø‰ø àønû Ãô eø …û *] Œô +]…ø o×FÂø äö jø%ûÃø eø
gzZ Ô c*
â
Û _¬~ / Å w‚ :e ä ÂÃ XÔ6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!è÷ ßø‰ø àønû jôù ‰ô Œô ]+…ø o×FÂø äö jønû Ê$ çøiø

gzZ Ô ~Š ]Ãz 6,äƒ åw‚ J‚ ä ÂÃX Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!†ôÛø‰ûŸ* û^eô àûÓömø ÜûÖøæø †öâø ‡û œø äö Þö çûÖø
6,wW Å \ M gzZ Ôònā : å Zƒ • 8
-g » XÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
! †ôÛøÏø Öû]æø ‹ôÛû Ž$ Ö] àø Úô oãø eû œø äö Öö ^Ûø qø

Å \ M gzZ Ôå Vc*
ú{ Š c*
i Ð ‡z ÒŒ » XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
! áôô ^fø Öû ] †ônû ’ôÏøÖû^eô Ÿøæø àôñô ^fø Öû] Øômû çô_$ Ö^eô ‹ønû Öø

É) N*
ñ „ : gzZ N*
g: Ô M {Š c*
i Â: gâ Z èŠ » XÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô å (ƒ
&p
Ð „e
$.

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MNS !

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!‚õnû Ãô eø àûÚô Œô ^ß$ Ö] ÄöÊø…û *]
Ô¸ Vc*
ú ( Ðzz Å ugI Š
è ) ~ VÍß Ð gz™ Ž·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

çøâö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
! gõmû †ôÎø àû Úô Œô ^ß$Ö ] Ìö_øÖûœø
{Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Â @*
Y ¬Š Ð d

Û ÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô¸ áZz e
$Áz ¯

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!àômû †øÛø ÏøÖû] àø Úô †ö`ø ¾û œø åö …ö çûÞö

wW Å \ M gzZ Ô åC
Ù !*
zC
Ù ª{ Š c*
i Ð ‡z Ògâ »X·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø
!àônû fôrøÖû] Äø‰ô] æøæø

Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
Œô +]†$ Ö] Üø íû•ø áø^Òø

Øg 6,wW Å \ Mgz Z ·]| ‡ M }gø áZz ã%
O {Š ¤gz Z gâ Zu
è x!vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!àônû ßønû Ãø Öû] ØøvøÒûœø áø^Òø

I
gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz kl y é) g8Fèu !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MN T !
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!àô nû ÞøƒöŸ. û] Ý$ ^iø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ ƒ
&p
Ð ð• Z ugI y» Æ XÔ 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!àômû ‚$ íøÖû] Øønû ‰ôœø áø^Òø
gzZ ƒ ª
(ZîB‚Æ +
Mziñ~ Xg Äg , Z ª) áZz gÄg VZ 2Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z ·]| ‡ M }gø (ƒ : g¸ Z {Š c*
i ~ yZ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!àô nû jøn$ ßô %$Ö] sø ×øÊû œø áø^Òø

\ M gzZ Ô¸ @z {Š ¤ $ZŠ zŠ Æ t ‚Æ XÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!àônû Þø†û Ãô Öû ] oßøÎû œø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ug I u **
V Z2 !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RQ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MNU !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

!àô nû føqô^vøÖû] Ðønû Îô ø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ · ]| ‡ M }gø áZz z',
Zq
-g!*
z " !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RR
!àô nû jøËøŽ$ Ö] Ìø nû _ôÖø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz VŠƒ ui **
z x3,!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MO L !

(w2”) Œö ô ^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àô nû fø ÓøßûÛø Öû ] Üønû ¿ô Âø áø^Òø

!M

äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz V â ÷
á { Š ¤ !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àônû mø ‚û%$ Ö] ˜ø nø eû œø áø^Òø

!N

äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ugIBC !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àônû Âø ] …ø „ùô Ö ] xøfø ø áø^Òø

!O

4<X²{ Š ¤ !vZ } Z LL
3E
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ · ]| ‡ M }gø áZz V ðG

óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àô mû‚ø–ö Ãø Öû ] Øøfû Âø áø^Òø
%N !vZ } Z LL
Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz Vƒ z i!*
CgzZ “
& Í æF

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

MOM !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àômû ‚øÞû ˆ$ Ö ] Øømû çô›ø áø^Òø

!Q

äs gz Z Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø áZ z ð¯ sî!v Z } Z L L

ó Xó ⠁
Û wi **

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
! àô nû jøuø]†$ Ö] gøuû…ø áø^Òø

!R

äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz V¿ {Š ¤ !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àônû Ë$ ÓøÖ] àø %ûø áø^Òø

!S

%N!vZ } Z LL
äsgzZ Øg6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz V¿“
& Í æF
óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àô mû‚ønø Öû] ¼ø ‰ô^eø áø^Òø

!T

äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz Vð; { Š¤ !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MO N !

!àônû Îø^Š$ Ö ] èøøçû Ûö uø áø^Òø
Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz VCH ¡ ( Vz iñ)Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!àô nû Úø ‚øÏøÖû] xønû Šô Úø áø^Òø

Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz <Ñ}Šx3,
gzZ g Zû !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!àônû fø Ïô Ãø Öû ] ‹øãû Þø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz V- l,
Z @“
& Í Á !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!Íô] †ø ›û Ÿ* û] Øøñô ^‰ø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z · ]| ‡ M }gø áZz Y ¡
IZ ui**z x3,!vZ } Z LL
ó óX⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!Íô ^‘ø æû Ÿ* û] Øø Úô ^Òøáø^Òø
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz s™zZ ï» !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MOO !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!Øô Úô ^ÞøŸ* û] Ðønû Îô …ø áø^Òø
gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz Vè Z ui **
z x3,!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!ØôÊô ^‰ø Ÿ* û] Øø fûÂø áø^Òø
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø á Zz VzŒC !vZ } Z L L
ó Xó ⠁
Û wi **

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!…ô^ËøûŸ* û] hø‚øâûœø áø^Òø

äs gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z · ]| ‡ M }g ø áZz V– D !v Z } Z L L

ó Xó ⠁
Û wi **

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!…ô^_$ Ãø Öû ] èôÞø ©qö xômû…ô àûÚô gønø ›û œø áø^Òø

6,wW Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø gZŠÒp { Š c*
i Ð $u Åg« !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!Ýô^¿ø Ãô Öû] Üø íû•ø áø^Òø

äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ · ]| ‡ M }gø áZz V-A { Š¤ !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MO P !
óXó â
Û wi**

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!Ýô^Ûø Çø Öû] gùô vøÒø äö Þö ^ßø‰ûœø áø^Òø
Å \ M gz Z · ]| ‡ M }g ø áZz ugI $ZŠ (C) b§ Å Vßz Z !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!Ýô^jøíôÖû ] Ô
ô ŠûÛô eô ÝøçûjöíûÛø Öû ] Ðønû uô†$ Ö ] áø^Òø
~gÅçX= &NÅ T÷ g·ƒZÑ j
+
¯ +Z $/uŽ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z6,\ M Ôì Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!Ýô¡ø‰û¦ô] àö ’ûuôæø Ýô^Þø Ÿ* û] ƒö ¡øÚø
gzZ Ô ÷ °o¢ » xsZ gz Z { Ç { C Å t‘0Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!Ýö^Ûø ãö Öû ] Åö ^røŽ% Ö ] °% çôÏøÖû]
áZz Vº {Š c*
i ¹ gzZ gŠ · ¹ Ôo ¢¹ Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MOQ !

!Ýö^Ûøj$Ö] …ö ‚ûfø Öû]
gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z Ô ÷0
+e » ,ƒŠa Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!Ýô¡¿ø $ Ö] ±Êô ðö ±û–ô Ûö Öû]

gzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô÷ ÑY Q ~ Vzƒ0
+Z Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äs

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
! Ýô^Šø qû*Ÿû] ðö ^Ëø ôæø hôçû ×öÏö Öû] gönû fô›ø

gzZ Ô÷ Ë Å Vñ (gF) gz Z ÉÆ Vߊ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!Ýô^Ïø‰ûŸ* ]û ðö ]æø ø æø Œô çûËö %ßÖ ] éö^nø uøçø aö
Å \ M gz Z Ô÷ Y ZzŠ Å VÉ%gzZ Ï0
+
i Å kӎ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!Ýö^Ãø _$ Ö ]æø o’ø vøÖû] äô Ëôù Òø ±Êô xøf$ ‰ø
\¬vZ ä ä 3gzZ V- è~ ugI ¯Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ôì Å y Ò ÄÅ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MO R !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!Ýô^_øËô Öû] Øøfû Îø ØöËû_ùô Ö] äö Öø Ðø_øÞø

\ M gzZ Ô Hx¯ ~ /Å ~gZpè ä a n Æ X·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!Ýö^Ûø vøÖû] šø ^eø æø löçû fö ÓøßûÃø Öû ] äö Öø sø ŠøÞø
"N ÑY ä ~) n Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
}&
+Z ä ~ F,
½gz Z éE
5E
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z Ôb Š

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!Ýö^Ûø Çø Öû ] Øø$×¾ø æø †öÛøÏø Öû] äö Öø Ð$ ŽøÞû]
gzZ Ô Ht‚ ä wŠ !*
gzZ Zƒ }•zŠ 0
+e a Æ X·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!øð]†øÛû uø èõ ×$ uö ±Êô èõ Û$ Öô ] ƒø áø^Òø
6,wWÅ \ M gzZ Ô¸ áZz V|i ~ k ] cuŽ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!ðø ]†ø–û ìø èõ f$Îö ±Êô èõ Ãø Ûû Öö ] ƒø áø^Òø
6,wW Å \ M gzZ Ô÷ gâ Z ƒ - ~ Y Zå÷Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MOS !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!áõ^nø vô•ûāô èõ ×ønû Öø ±Êô †ôÛø Ïø Öû] àøÚô àø Šøuûœø áø^Òø

gzZ Ô¸ @{Š c*
i ÌÐ 0
+e Æ VÂZg ×zg Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!áô^nø fû ’ôùÖ ]æø ðô «Šø ßôù ×Öô ^f÷ nû ›ô äö Îö†ø Âø áø^Òø

gzZ Ô å7nÆ V” gzZ VÂgúÄ ugI »XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!áø¡øŠûÒø Ÿøæø ˆõqô^Ãø eô äô nôŽûÚø ±Êô ‹ønû Öø áø^Òø

6,wW Å \ M gzZ Ô¸ 7N c*
gz$ ~ g ëg KZ Ž·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!è÷ n$Þô ^Ûø mø é÷ ø †ûeö æø è÷ $nÚô æû…ö è÷ f$qö ‹øfôÖø áø^Òø
\ M gzZ Ը D ⠁
Û @d
$
è i gŠ e ¶gzZ ‰ òzg Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MO T !

!è÷ n$ Þô ] æø†ø ŠûÒô è÷ ŠøÖô ^nø ›ô æø è÷ n$Þô ^j$Òø ð÷ ^Šø Òô ‹øfôÖø áø^Òø

gzZ Ô Ã w÷
á ãZzŸ gz Z gŠe (Ä ) ã ä VM· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!^ß÷ m$ˆø Úö ]†÷ f$ vøÚö äô nû Öø āô hô^nø %ôù Ö] g% uøœø áø^Òø
gzZ Ô ¶gŠ e ¶g ZŠ ~gJŠ ]gzp k] {h
+I »X·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!^ß÷ n$×ø Úö ^e÷ çû $ø g$ uøœøæø ^ß÷ nû Öô áø^Òø
gzZ Ը D ⠁
Û I k] ì5 z x3,
gz Z Ô¸ p x3,
Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!^ß÷ Š$ vøÚö ð÷ ]ø …ô g$ uøœøæø ^ß÷ nû Šôuø áø^Òø

D⠁
Û I ugIgŠ e 3Zg M gzZ Ô¸ Õz @Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!àômû †ø–ø ìû œø àô nû _ø_$ íøÚö àô mûø †û eö ‹øfôÖø áø^Òø
@d
$i ,gŠe g ZŠ ~gJŠ Å 8
-g!zŠ ä VMÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ ÔN ⠁
Û

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MOU !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!àômû †øÛø uû*] àônû _ø_$ íøÚö àônû eø çû$ø àû Úô è÷ ×$ uö ‹øfôÖø áø^Òø
$i u ÷
d
á 7 Å VzÀ gZŠ ~g JŠ cu zŠ ä VMÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ð⠁
Û@

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!˜ø nø eûŸ* ]û áø‚øføÖû ] äô eô àø $m‡ø æø ö çø‰ûœø ðº^Šø Òô äö Öø áø^Òø
y$
+C™ X& ¶gŠe q
-Z Å 8
-g { ( Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô D ⠁
Û +'
× Ãug I

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!‚ôeø Ÿ* ]û oÖø āô äö ßûÚô ØøÛøqûœø ðº±ûø p †Fmö Ÿø áø^Òø

gzZ Ô 7eJ
-#
Ö ª 9 Š Ú @{ Š c*
i Ð X·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!èøÚø çû‰ö^$jÖ] oÛ$ Šøiö èøÛø mû †ôÓøÖû] ØøÃû ß$Ö] ‹øfôÖø áø^Òø
ugI m]gzp Æ x **ó)
ó Î@*
L Lä VM Ô6,
· ]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ôê

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!àô nû Îø^Š$ Ö ] Íô^’ø Þûœø oÖøāô äö jö×$ uö kû Þø ^Òø
gzZ Ô ¶Cƒ J
-VCH Û ugI u ÷
á 7 ÅXÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP L !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!àônû fø Ãû ÓøÖû] Ñø çûÊø äö ’önû Ûô Îø áø^Òø
G

E.9
Å \ M gzZ Ô å @*
ƒ6,zZ Ð V'ugI úG3 » XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!àônû qøæû‡ø ðõ ±ûø àûÚô „øíøi$] ^Úø áø^Òø
: ,q zŠ ( La Æ wEZ LZ ) ä VMÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z( Ô Å ]‡z Zg ¦
/Ð q „ q
-Z sÜÉ ) B

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!àônû Ãø eô^jøjøÚö àônû Úø çûmø ˆõfû ìö àûÚô Äøfôø ^Úø áø^Òø

Ôc*
â
Û 7wz Ú **
3™½ù yŠ zŠ Úä VMÔ·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
+ Ûûø mø Üû Öø áø^Òø
!àônû iø†$ Úø Ýõçû mø ±Êô äö ßø_ûeø ¡
zŠ ~ yŠ q
-Z Ã ugI_ LZ ÌLä VMÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Z½7iŠ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MPM !

!àônû ×øfø qø àø nû eø ^Û÷ ßøÆøæø ¡Ûø÷ qø Øøñô ^Š$ Ö ] ±_ôÃû mö áø^Òø
gzZ .
$z Z ŠŽ ñy xgŠ Æ Vzh N zŠ ÃáZz `⠎ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸ ï Š â
Û « Vc*

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!gônû _ôùÖ ] àøÚô gønø ›û œøæø ©ô Öö©û ×%Ö ^Òø äö ³Îþö †ø Âø áø^Òø
vgzZ (g ZÖ) b§ Å VZñug IÄ » XÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô ågZŠ Òp {Š c*

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!tô ^fø mû ‚ôùÖ] àø Úô àønø Öûœø äö Ë% Òø áø^Òø
gzZ Ô ¶ui **
z x3,{Š c*
i Ð ³ug I ÒÅ XÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!†ômû†ôvøÖû] àøÚô Ìø _øÖûœø äö Š% Úø áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ô å"{Š c*
i Ð 1g **
g » XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!غnû iô †ûiø äô Úô ¡Òø ø ±Êô áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ô å ƒ ZI~ ugI WÅ X Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP N !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!غnû jô fû iø åô †ôÒûƒô ±Êô áø^Òø
gzZ Ô¸ DY ƒ ¿{g )Ð t‘~ ÞZ ™f Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!Øõnû Ûô qø †ônû Çø eô Üö ×$ Óøjømø Ÿø áø^Òø

Ը D ⠁
Û 7W™ ?
Ø Ð x¯ Õz @Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!lôçû ÓöŠ% Ö] Øømû çô›ø æø ÜôŠ% fø j$Ö ] †ønû %ô Òø áø^Òø
g(Z Ùñ{ sîgz Z áZz ä â
Û +Ð ]Ҏ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸ áZz ä ⠁
Û

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!Íôæû †öÃû Ûø Öû] Ùø„ûeø g% vômö áø^Òø
wW Š\ M gzZ Ը D ⠁
Û I à rz
Û Æ ð>Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
ø $ Ö ]æø Ñø ‚û’ôùÖ] æø çøËûÃø Öû ] g% vômö áø^Òø
!Ýø¡Š
Å\ M gzZ Ô¸ D â
Û I ÃäsgzZ ðC Ô° çŽ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MPO !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!Ýô¡øÓøÖû] àønû Öô æø ø çû röÖû]æø xøËû’$ Ö ] g% vômö áø^Òø
Ը D ⠁
Û I ÃWx3,
gzZ ]zI Ôg ¦
/gŠ z ,Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,\ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!Ýô^Ãø _$ Ö] Ýø^Ãø ›û āô g% vômö áø^Òø

6,wW Š\ M gzZ Ը D ⠁
Û I Ãä î **
3Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!Ýô^jømû *Ÿû] èøÖø^ËøÒø g% vômö áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ô¸ D â
Û Iª
(ñ Å VBŽ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
! Ýô¡øŠ$ Ö] ðø ^Žø Êûāôæø …ô]çørøÖû ] àøŠûuö g% vômö áø^Òø

8
gzZ Ը D ⠁
Û I Ãxs ¼z
Û gzZ 5ä èE
L j Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RQ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP P !

!˜ô mû†ôÛøÖû ] éøø ^nø Âôæø Ðô×û íöÖû ] àøŠûuö g% vômö áø^Òø

8
gzZ Ը D⠁
Û I Ã]Š È Å !%gz Z »èE
L j Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RR
!†ônû fôÓøÖû] Ýø]†øÒûāô g% vômö áø^Òø
Å\ M gzZ Ô¸ D â
Û I Ã*ƒz ]³Å Vz (,Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RS
!†ônû Çô ’$ Ö ] Ýø^Ãø Þû āô g% vômö áø^Òø
6,wW Š\ M gz Z Ը D⠁
Û I **
i Zâ ÃV IgŽ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MPQ !

(w2,‚ ) Äöeô^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!hô„ôÓøÖû] æø çôÇû ×$Ö ] àôÂø oãø ßûmø áø^Òø

!M

Ը D ⠁
Û IÐ ^ÑgzZ ÏŠƒ Å b§C
Ù Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ýô^$ø Ÿ? û] æø Øôíûfö Öû ] àôÂø oãø ßûmø áø^Òø

!N

Å \ M gzZ Ô¸ D â
Û IÐ Vƒ k
HgzZ Ï<Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ýô^uø…û *Ÿû] èôÃø nû _ôÎøæø ‚ôÏûvôÖû ] àôÂø oãø ßûmø áø^Òø

!O

wW Š\ M gzZ Ը D ⠁
Û IÐ ·g sgzZ aŽ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!†ôÓûÛø Öû] æø ðô «Ëø røÖû ] àôÂø oãø ßûmø áø^Òø
\ M gzZ Ô¸ D â
Û IÐ ~g» d

Û gzZ ðÃz " 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP R !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Üøuô†$ Ö ] Øö’ô mø áø^Òø

!Q

gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸ D â
Û ·g, Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ø$ ÓøÖû] ØöÛô vûmø áø^Òø

!R

Øg 6,wWÅ \ M gzZ Ô¸ D VZ ú1 » Vzgz$Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ìø nû –$ Ö] ° †ôÏû mø áø^Òø

!S

Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸ D ⠁
Û ~i Zâ y ¶Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
! Ýøæû ‚öÃû Ûø Öû ] göŠôÓûmø áø^Òø

!T

6,wW Å \ M gz Z ÔD ⠁
Û yâ ‚ » ~izg Å VCŽ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

MPS !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

!Ýôæû †övûÛøÖû] ÄøÚø ØöÒöªûmø áø^Òø
Å \ M gzZ ÔD ⠁
Û wz Ú **
3B‚Æ VÍß xzøŽ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!Ðùô vøÖû ] gôñô]çø Þø o×FÂø àönû Ãô mö áø^Òø
Ô¸ D â
Û Šæ ~ T
$ráZz ä M ~ hÓZgŽ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!ðô ]†øÏøËöÖû ] ÄøÚø ±ŽôÛû mø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ D â
Û i **
ÄZy~ ö Å Y ZLŽ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!ðô ^ËøÃø –% Ö] ÄøÚø ‹ö×ô rûmø áø^Òø
6,wW Å \ M gzZ Ô¸ ä
ˆ B‚ Æ Vzgz$ Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!^ã÷ qûæø Œô ^$ßÖ ] ØøÛøqûœø áø^Òø
Å \ M gzZ Ôå @Ð VÍß x Ó gâZ ñ zg » X6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MP T !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!^Ï÷ ×ûìø Œô ^ß$Ö] àø Šøuûœø áø^Òø

gzZ Ô¸ @{Š c*
iÐ ƒ
& Ð g ±Z Æ ðŽ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!è÷ Óømû †ôÂø Œô ^$ßÖ] àønø Öû œø áø^Òø
Å\ M gzZ Ô¸ ` '
×Z x3,{ Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!é÷ †ønû ŽôÂø Œô ^ß$Ö] Ýø†øÒûœø áø^Òø
ä⠁
Û u|Œ{Š c*
iÐ ƒ
& B‚ Æ Y !*
Û Z Ž Ô6,
Œ
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô¸ áZz

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!^j÷ nû eø Œô ^$ßÖ] Øø–ø Êû œø áø^Òø
wW Å \ M gz Z Ô¸ áZz y +F,
aZ ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!^Š÷ ËûÞø Œô ^ß$Ö] ‹øËøÞû œø áø^Òø

gzZ Ô¸ %{Š c*
i ÐVÍß ƒ
& ~ ]Z f KZ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MPU !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!^f÷ ×û Îø Œô ^ß$Ö ]†ø`ø ›û œø áø^Òø
wW Å \ M gzZ Ô¸ áZz wŠ { À 0*
{Š c*
iÐ ƒ
& Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!Ÿ÷çûÎø Œô ^ß$Ö] Ñø ‚ø‘ûœø áø^Òø
gzZ Ô¸ F ™| (,Ð VÍß x Ó ~ w¸LZ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!¡÷‘û*] Œô ^ß$Ö ] kø fø $û ]* áø^Òø
Ô¸ ({ À 0*
z)o¢{Š c*
iЃ
& ~ ©LZ Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!^Â÷ †û Êø Œô ^$ßÖ] gønø ›û œø áø^Òø

Å \ M gzZ Ô ÷ áZz Š ÑzZ { À 0*
{ Šc*
iÐ ƒ
& Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MQ L !

!] …÷ ‚ûÎø Œô ^ß$ Ö] Ø$ qøœø áø^Òø

gzZ Ô ÷ áZz ª
(2z gŠ { Šc*
i Ð VÍß x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!] †÷ íûÊø Œô ^$ßÖ] ˆ$ Âøœø áø^Òø

6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ õ.
Þ ‡ {Š c*
i Ð VÍß x ӎ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!]†÷ Òûƒô Œô ^ß$Ö ] ÄøÊø …û œø áø^Òø
—J
-#
Ö ª gz Z) ì — Ð VÍß x Ó™f » XÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ ( Çìg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!] †÷ Óûö Œô ^ß$Ö] †ø %øÒûœø áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ô¸ g Z ¦
/]{Š c*
i Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!è÷ø Û$ aô Œô ^ß$Ö] Íø†ø ûœø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ È !*
{Š c*
iЃ
& ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MQM !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!è÷ røãû Öø Œô ^$ßÖ] Ìø_øÖû œø áø^Òø
gzZ Ô¸ "z x3,{Š c*
i Ð VÍß ƒ
& ~ Lz ¨
(Ž·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!è÷ r$ uöû Œô ^$ßÖ ] …ø ‚øÎû œø áø^Òø
áZz pg ]gŠ {Š c*
iÐ ƒ
& 6,u z ?Š Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!]‚÷ rûÚø Œô ^ß$Ö] àø ÓøÚû œø áø^Òø
\ M gzZ Ô¸ w¾ !*
{Š c*
iÐ VÍß ƒ
& ~ Ïg)
,Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!^Þ÷ ^nø eø Œô ^$ßÖ] xø•øæûœø áø^Òø
áZz ä â
Û W ãZz Ð ƒ
& ~ VÍß x ӎ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!^Þ÷ ^ŠøÖô Œô ^ß$ Ö] xø’øÊû œø áø^Òø

Å \ M gzZ Ô¸ y uZ ¹™| (,Ð VÍß x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MQ N !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!^Ú÷ ¡øÒø Œô ^$ßÖ ] o×øuûœø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ K,è™| (,Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!^Ú÷ ¡ø‰ø Œô ^ß$Ö ] oÒø‡û œø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ áZz xs { À 0*Ð VÍß x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!]‚÷ `û Âø Œûô ^$ßÖ ] oÊøæûœø áø^Òø
\ M gzZ Ô¸ áZz ä SÇ { Š c*
i Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!]‚÷ Âûæø Œô ^$ßÖ ] oÊøæûœø áø^Òø
Ô¸ áZz ä â
Û Zg7 {°z ™| (,Ð VÍß x ӎ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MQO !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

!^Ú÷ ^ÏøÚø Œô ^ß$Ö] o×ø Âû]* áø^Òø

\ M gzZ Ô¸ F,xÐ VÍß x Ó~ ª
(2z gŠŽ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!è÷ Æø¡øeø Œô ^ß$Ö] ØøÛø Òûœø áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ô¸ $ ™| (,Ð VÍß x Ó Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!è÷ uø^’øÊø Œô ^ß$Ö] gø×ø Æûœø áø^Òø
\ M gzZ 6,\ M ¸ ¨
(¸ 6,VÍß x Ó~ s
# bŽ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!è÷ Âø ^ßøÎø Œô ^ß$Ö] Üø¿ø Âûœø áø^Òø
gzZ Ô¸ áZz ä ⠁
Û®
) ¤™| (,Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!è÷ uø¡øÚø Œô ^$ßÖ] g$ uøœø áø^Òø

+F,[8~ VÍß x Ó :
L Æ ðâi z ŒŽ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MQ P !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!è÷ uø^Ûø ‰ø Œô ^$ßÖ ] Åø †ø ‰ûœø áø^Òø
gzZ Ô¸ áZz ¶Š â
Û sç ~¢Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!é÷ æø^íø‰ø Œô ^ß$Ö ] Äø‰øæûœø áø^Òø
Å\ M gzZ Ô ¶Wz {Š c*
i Ð VÍß x Ó ]z IÅXÔ6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!è÷ Êø]†ø ø Œô ^$ßÖ] Üø Óøuûœø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô¸ F,
¢ Ð VÍß x Ó ~ ÄÑ
Z Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!è÷ Öø ]‚øÂø Œô ^$ßÖ] ÝøçøÎû œø áø^Òø
gzZ Ô¸ o¢ {Š c*
i Ð VÍß x Ó ~ ª
( Z° Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!÷ éø ^Ãø ‰ø Œô ^$ßÖ] ‚ørøÚû œø áø^Òø
gzZ Ô¸ +F,vg )
,Ð VÍß x Ó ~ ÁlpŽ Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MQQ !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!é÷ ø ^fø Âô Œô ^$ßÖ] Ðøfø ‰ûœø áø^Òø
áZz ä Y á '6,VÍß x Ó ~ ]Š„ Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!é÷ ø ^ãø ø Œô ^$ßÖ ] Ð$ uøœø áø^Òø
\ M gzZ Ô ¶F
F6,h{ Š c*
i Ð VÍß x Ó „ ZÍ Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!è÷ Âø ^Ëøø Œô ^ß$Ö] Ü$ Âøœø áø^Òø
\ M gz Z Ô Ïƒ x ¬ a Æ VÍß x Ó ®
) Ë Å X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!è÷ Úø ]†ø Òø Œô ^$ßÖ ] Ü$ iøœø áø^Òø
\ M gzZ Ô¸ ï» ™| (,Ð VÍß x Ó~ Ïg)
,Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MQ R !

!è÷ mø ^ßøÂô Œô ^$ßÖ ] Ü$ âøœø áø^Òø
gzZ Ô¸ áZz pg wì { Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!^Þ÷ ^âø †ûeö Œô ^ß$ Ö] †øãø ¾û œø áø^Òø

Ô¸ ¬gzZ ãZz {Š c*
i Ð VÍß x Ó bÑŠ Æ X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!^Þ÷ ^Ûø mû āô Œô ^$ßÖ ] ‚ømø ‡û œø áø^Òø
Å \ M gz Zå o¢™| (,Ð VÍß x Ó y ZZ » X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!^Þ÷ ^Êø†ûÂô Œô ^$ßÖ] Àø Ëøuûœø áø^Òø
ä⠁
Û ™| (,Ð VÍß x Ó « ™ Å ÄcŽ Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô¸ áZz

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!^Þ÷ ^Ïømû āô Œô ^ß$Ö] Ðø $ø æûœø áø^Òø
¢ { Š c*
i Ð VÍß x Ó ¢ ( 6,\ ¬ vZ ) » X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Zå

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MQS !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!^Þ÷ ^Šø uûāô Œô ^$ßÖ] ø çø qûœø áø^Òø
Ô¸ áZz ä ⠁
Û u|Œ™| (,Ð VÍß x ӎ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!^Þ÷ ]çø•û…ô Œô ^ß$ Ö] hø†øÎû œø áø^Òø
Ô¸ d

Û Æ ÞZ ñ Ÿg ™| (,Ð VÍß x ӎ Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!^Þ÷ ] †øËû Æö Œô ^ß$Ö] †ø nø ìû œø áø^Òø
áZz ä ⠁
Û « °ç4 Ð ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!^Þ÷ ^_ø×û‰ö Œô ^ß$Ö] †ø fø Òûœø áø^Òø
áZz #
Ö Óz ā ~(,Ð ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!Ÿ÷^ÏøÚø Œô ^ß$Ö ] Üøãø Êû œø áø^Òø

gzZ Ô¸ áZz KÃx¯ { Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍߎ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MQ T !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!Ÿ÷^’ø ìô Œô ^ß$ Ö] ÄøÛøqûœø áø^Òø
gzZ Ô¸ ìY Æ bá { Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍߎ Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!Ÿ÷^Ûø qø Œô ^ß$Ö] “$ ìø œø áø^Òø
áZz w) z ŒàS{ Šc*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!Ÿ÷¡øqø Œô ^ß$Ö] ‚$ øœø áø^Òø
Ô¸ áZz ª
(°z Ñ{Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!Ÿ]÷ çøÞø Œô ^ß$ Ö] †øÊøæûœø áø^Òø
äi Zâ Ð ]Š { Š c*
iÐ ƒ
& ~ VÍß Ž Ô6,
·]| ‡ M }gøÂ !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô¸ áZz

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RQ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MQU !

!Ÿ^÷ Ûø Òø Œô ^ß$ Ö] †øíøÊû œø áø^Òø
Ô¸ õ.
Þ ‡ { Šc*
i ÐVÍß x Ó ~ ]Ѿ LZ Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RR
!] †÷ aô ^¾ø Œô ^$ßÖ] Ìø¿ø Þû œø áø^Òø
{Š c*
i Ð VÍß ƒ
& ~ Ï À 0*z ]gÓ ~C
Ù ªŽ Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô¸ s™ u0*

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RS
!^ß÷ ›ô ^eø Œô ^ß$Ö ] …ø çøÞû œø áø^Òø
gzZ Ô¸ ´ â Æ í!*
ãZgâ { Š c*
i Ð VÍß ƒ
& Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR L !

(w2, ^ M ) àöÚô ^$%Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!¡÷Ïû Âø Œô ^$ßÖ] xøqø…û œø áø^Òø

!M

Å \ M gzZ Ô¸ ëà 6,VÍß x Ó ~ gÅz =Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!^m÷ œû…ø Œô ^ß$ Ö] Èø ×øeû œø áø^Òø

!N

gzZ Ô¸ áZz ñZg +F,T
$™ ~ VÍß x Ó Ž Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!o×F Âûœø åö ‚öãø ŽûÚø áø^Òø

!O

6,wW Å \ M gz Z Ôì dZ Ð ƒ
& kŠZ g '
×Z » XÔ·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!o×øuûœø åö ö …ôçûÚø áø^Òø

I
gzZ Ô å ,è {Š c*
iÐ ƒ
& (;) î0* g8F» XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

MRM !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!o×øqûœø åö …ö çû›ö áø^Òø

!Q

\ M gzZ Ô åV c*
úÐ ƒ
& hN » ( ]ѾÆ) XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!oãø eû œø åö …ö çûÞö áø^Òø

!R

6,wW Å \ M gzZ å ×zg { Š c*
iÐ ƒ
& gâ » X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!oßø‰ûœø äö ßöŠûuö áø^Òø

!S

6,wWÅ \ M gzZ å u ¯@*{Š c*
iÐ ƒ
& Œ »X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!oÛø uû]* äö ßö’ûuô áø^Òø

!T

Å\ M gzZ ì yñâ z pô{ Šc*
iÐ ƒ
& °» X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR N !

!oÛø ‰û]* åö †öÒûƒô áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z ì — {Š c*
iÐ ƒ
& ™f » X6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!oÏø iûœø äö fö ×û Îø áø^Òø
G
Å\ M gzZ Ô åg ÇÌ6,{ Š c*
iÐ ƒ
& gâZ ï
L Ò¡ » XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
E
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!oËøìû œø åö †% ‰ô ø áø^Òø
G
GLG
©G3©8 ÅX·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
6,wW Å \ M gzZ Ôì —{Š c*
iÐ ƒ
& çaL ï

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!oÏøÞû œø äø nö Ëûìø áø^Òø
6,wW Å \ M gzZ Ô å { À 0*Ð ƒ
& ëx £ » X· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö áô] ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!Üö ¿ø Âû œø äö Ûö‰û] áø^Òø
Å \ M gzZ Ôì ÑZz ÑÐ ƒ
& ugIÌZ »X Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MRO !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!Ýö†øÒûœø äö ×ö –û Êø áø^Òø
6,wW Å \ M gz Z Ôì id{ Šc*
iÐ ƒ
& a»XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!Üö uø…û œø äö `ö qûæø áø^Òø
Å \ M gzZ Ô å y!*
$ {Š c*
iÐ ƒ
& â i ˜g » XÔ6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!Ýöæø û œø äö Óö×û Úö áø^Òø
gzZ Ô ì EZŠ gzZ sî{ Š c*
iЃ
&>
Ø ÷
á Š !*
ÅXÔ6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!äö eø ^âø è÷ ãø mû‚ôeø bö R …ø
¬Š 7
-eZ Ã\W ä T (ā ì t y ÷
á ÅX) 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z Ôˆƒ ~g ¤ ‡ Å \W6,kZ

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!äö $fuøœø è÷ Êø†ôÃû Úø äö _øÖø^ìø
\ M ™ yT Ã\ M ä T (ā ì t y÷
á ÅX) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR P !

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z ÔΠ䙛Р\ M { z 3g mÐ

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!^Þ÷ ^âø †ûeö …ø ^‘ø åö …ø çû Þö p! …ø
ÃugIgâÆ \ M ä T(āì t y÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wWÅ \ M gzZ Ô Š
H0 é‡?Š { z ¬ Š

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!^Þ÷ ^_ø×û‰ö …ø ^‘ø äö ‰øœû…ø p! …ø
Ågâ ZçLaÆ \ M ä T (āì t y ÷
á ÅX) Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 y Î{ z Å ]gc*
i

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!]†÷ nû Úô œø …ø ^‘ø äö jøãø fû qø p! …ø
ã%
O Å \ M ä T (ā ì t y ÷
á Å X) 6,· ]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 yZx{ z ¬Š Ãug I

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!]†÷ mû ‡ôæø …ø ^‘ø äô nû jøËø ø p! …ø
$ƒ Æ \ M ä T (ā ì t y ÷
.
á Å X) 6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0k
,
iz { zAŠ ug I

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MRQ !

!^¿÷Êô ^uø …ø ^‘ø äô nû ßønû Âø p! …ø

I8
È é)g F
Å \ M ä T (ā ì t y ÷
á Å X) 6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô Š
H0 ƒq { z BŠ kl

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!¡÷fôÏû Úö …ø ^‘ø äô nû Þø ƒöœö p! …ø
ugIy »Æ \ M ä T (āì t y÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
Hƒ ‚ Ì**M t ‚ÐZ Å ]gc*

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!^¿÷Âô]æø …ø ^‘ø äö Ïø×û uø p! …ø
ugI þL Ò7Æ \ M ä T (ā ì t y ÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 ÷Zz {z Å ]gc*

àûÚø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!^Û÷ Öô^Âø …ø ^‘ø åö …ø ‚û‘ø p! …ø
Å ugIBÆ \ M ä T (ā ì t y÷
á ÅX)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 ݬ { z Š]gc*
i

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!]†÷ qô^iø …ø ^‘ø äö Ïø ßöÂö p! …ø
ugI yŠ¤
/Å \ M ä T (ā ì t y ÷
á Å X)·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óóX⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 `@*
{ z @Š

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR R !

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!]†÷ eô^‘ø …ø ^‘ø åö ‚ø–ö Âø p! …ø
ugI zi!*
Æ \ M ä T (ā ì t y ÷
á Å X)·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
Hƒ',™ { z AŠ

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!^n&íô‰ø …ø ^‘ø äô mû ‚ømø p! …ø
& Š Æ \ M ä T ( ā ì t y÷

á Å X) 6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
Hƒ M{ z Å]g c*
i Å ug I

àûÚø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!] ‚÷ Úô ^uø …ø ^‘ø äö Þø^ŠøÖô p! …ø
ugIy !*
i Å \ M ä T (āì t y÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0 w© » kZ zz £Å \¬vZ Å ]gc*

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!^Û÷ nû Óôuø …ø ^‘ø äö Ëø Þûœø p! …ø
Å ugI u**
Å \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0 œ{ z Å ]gc*
i

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!^ß÷ nû Šô uø …ø ^‘ø äö Þø^ßø‰ûœø p! …ø
ugI yZ0
+
Š Æ \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MRS !

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
Hƒ @{ z AŠ

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!^Ç÷ñô ^‘ø …ø ^‘ø äö Ãø eô^‘øœø p! …ø

_Z ugI Å \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0g z{ z BŠ

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!^f÷ iô ^Òø …ø ^‘ø äö ×ø Úô ^Þøœø p! …ø
Å VèZ Å \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gzZ Ô Š
H0 A
$» { z BŠ ,g7 ug I

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!]‚÷ âô] ‡ø …ø ^‘ø äö ßø_ûeø p! …ø
ÃugI _Æ \ M ä T (āì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô Š
Hƒ@ Zi { z ¬ Š

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!] ‚÷ eô^Âø …ø ^‘ø åö †øãû ¾ø p! …ø
ugI1 Å \ M ä T(ā ì t y÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô Š
Hƒg Z¦
/]Š „ { z ¬ Š Ã

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MR T !

!^m÷ ‡ô^Æø …ø ^‘ø äö fø ßûqø p! …ø
ÃugI UÆ \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô Š
H0 @W { z ¬ Š

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!^Ã÷÷ Òô]…ø …ø ^‘ø äô nû jøfø Òû…ö p! …ø
VZ
Rug IÆ \ M ä T (āì t y ÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0 ÑZz ä™ qÃg { z ¬ Š Ã

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!^Û÷ ñô ^Îø …ø ^‘ø äô nû Úø ‚øÎø p! …ø
<Ñ}ŠÆ \ M ä T (ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
H0 ÑZz ä™x ª aÆ iú {z Å ]gc*

àûÚø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!^ß÷ Úô ©û Úö …ø ^‘ø ^f&uö äô nû Öøāô p! …ø
Å \ M B‚Æ ›ä T (ā ì t y ÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
H0 ðñ{z ¬ Š s§

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!]†÷ Êô ^Òø …ø ^‘ø ^&fuö äô nû Öøāô †û ¿ö ßûmø Üû Öø
ä T(ā ì t Zw Å !Š Z " ~ { Çg!*
Å X)·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô Š
Hƒ
Û » { z ¬Š : B‚Æ ›Ã\ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

MRU !

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!^Û÷ mû†ôÒø …ø ^‘ø äô nû ×øÂø o×$ ‘ø
ŠzgŠ ~ { Çg !*
Å \ M ä T ( ā ì t y÷
á Å X)·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ Ô Š
Hƒ i d{ z H 7: Zg2

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!^Û÷ nû qô…ø …ø ^‘ø äô nû ×øÂø Øùô ’ømö Üû Öø
ÅX)‡ M { z6,wWÅ \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó Š
HƒŠzŠ%{ z H: 7ŠzgŠ ~ { Çg !*
Å\ M ä T (ā ì t y ÷
á

àûÚø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!àønû eô†$ ÏøÛö Öû] àøÚô …ø ^‘ø äô nû ×øÂø Üø ×$ ‰ø
~ { Çg !*
Å \ M ä T ( ā ì t y÷
á Å X) 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô Š
Hƒ Ð ~ ÎH{ z H 7xs

àûÚø °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!àønû Þô çÃö ×û ÛøÖû ] àøÚô …ø ^‘ø äô nû ×øÂø Üû×ôù Šø mö Üû Öø
X)‡ M { z Ô â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó Š
Hƒ y²{ z H 77 xsÌL~ { Çg!*
Å \ M ä T (āì t y÷
á Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!éô †ø¾ô ^$ßÖ] áôçûnö Ãö Öû ] …ö çûÞö
6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ gâ Æ V\ M àZz Ú Š Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MS L !
óóX⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!éô †ø •ô^ß$ Ö] åô çûqöçöÖû] àöŠû uö
Øg 6,wW Å \ M gz Z Ô÷ Œ» Vzn { i @*
zF,
Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!éô †ø ìô ^Ëø Öû] ‚ôÂô^Ïø ÛøÖû ] èößømû ‡ô
6,wW Å \ M gz Z Ô÷ “
M i Å V Bõè¯
) !*
Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!éô †ø Úô ^$%Ö] èô ß$ røÖû] èöâøˆû Þö
6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ “
M iż
A à Zz V]Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!Œô ‚øÎûŸ* û] Œô ‚ûÏöÖû ] Íô†øÊû …ø ±Êô ‹ºÖô^qø
Ô÷ áZz ä ™ ~g ZÎ6,s
Û g u0*gz Z klŽ Ô6,
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MSM !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø

!‹ôËøÞûŸ* û] hô†û Ïö Öû] Ùô^røÚø ±Êô Ùº‡ô^Þø

Ô÷ áZz äF,Q 6,x £ +F,
%Æ ÞZ [Œ
Û Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gz Z

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!…ôæû‚öfö Öû] …ö ‚ûeø

Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ 0
+e Æ Vz0
+e x ӎ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!…ºçûÞö äö ×% Òö
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ gâ ñ 0*
Z Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
u
óXó â
Û wi**

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!…õçûÞö o×F Âø …ºçûÞö
\ M Ô ( ]t§â6,ŠŽ z §â ª ) ÷ gâ6,
z Z Æ g⎠Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!…ôçû–ö vöÖû] æø èô fø nû Çø Öû] Üö Öô ^Âø
\ M gzZ Ô ÷ áZz + Y Æ q ŠŽ ñgzZ (C
Ù Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MS N !

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!…ôçûvöÖû ]æø Ô
ô ñô ¡øÛø Öû] ‚önùô ‰ø

Øg 6,wWÅ \ M gz Z Ô ÷‡ M Æ Vzgjgz ZÀ5 Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!àønû ×ô ‘ô]çøÖû] éô †ønû ’ôeø ö…çûÞö
Å \ M gzZ Ô ÷ gâÆ ]ù Å VÍß eÝZz Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!àønû Êô …ô^Ãø Öû ] éô ^qø^ßøÚö éöæø¡øuø

6,wW Å \ M gz Z Ô÷ k‹ Å ]Y o Å @g¬ Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!àønû eô†$ ÏøÛö Öû] Ñô †ö›ö èömø]‚øâô
\ M gzZ 6,\ M Ô÷ e
$Z@ Å V2Zg Æ ÎHŽ Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!àø nû ×ô Úô ^ÓøÖû] hôçû×öÎö èömø^ßøÂô

6,wW Å \ M gzZ Ô ÷ e
$ÁzzÂÅ wŠ Æ »Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MSO !

Øôñô ^Ûø Ž$ø Ö] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!àønû Ãô ô^íøÖû] ðô ^Óøeö éö„$ Öø
Å\ M gzZ Ô÷ ]¯ Å ~g Zit¤
/Å VßZz ä zg Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!àømû ‚ôeô^Ãø Öû] ½ô ^ŽøÞø èöÛ$ âô

\ M gzZ Ô ÷ È Å¿¶Ž Æ VzgZ ¦
/]Š „Ž Ô6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!àønû Ïô ô^Ãø Öû ] |ô]æø…û œø èöuø] …ø

6,wW Å \ M gz Z Ô ÷ s
# Zg Å bZzgZ Å V <¬ Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!àønû eô…ô^Ž$ Ö] Œô æû©ö Òö éö†øÛû ìø
\ M gzZ Ô÷ Òpz ]¯ Å VñY Æ Vß Zz Å
W Ž Ô6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôR o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RQ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MS P !

!àø nû ÛôÖø^Ãø Öû] &ö nû Æøæø ^ßø$ö ^nø Æôæø ^ßø$ö çûÆø
5_z Zgø ÔŠæ ~g ø Ž Ô6,
a Æ =¬ gz Z ] î0ÏG
· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ Ô÷ Øg ÈZg !*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

&ôÖô^%$Ö] Ýôçû nø ×ûÖô &öÖô^$%Ö] höˆû vôÖû]ø

—ô ¡ønûÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø™
:[ x ZŠ » }‚
ûŠ ~} ; ŠzgŠ ü
DMN ^i U V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ n$vô$jÖ] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x åkS izg }Š ÑZz ä™

Ô, Ί Ô, â) izg ge à Vß2g e ~f Å [xkS ÑZz ä ™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]

ˆ gzZ IÐ ä™ ]zˆ izg C
Ù X }™]z ˆ ~ ( yŠ ,ƒg !*
gzZ , ƒgŠ
H
S7,gz¢N ¬Š z ]c*
M ._Æ j§‰ K yÒ 6,RL @*
QO ™~

XN Y

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

MSS !

( w2, â ) Äö‰ô^j$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

gônû fôvøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!gômû †ôÏøÖû]

!M

w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø ,F,d

Û ( LZ) gz Z [8LZ !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

gônû rôÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!gônû ßôÛö Öû]

!N

ä™ qŽg ~ ]+Z [g Ó Çg !*
gz Z áZz ¶Š [ ZŽ » g å Å b‚C
Ù Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å\ M gzZ·]| ‡ M }gø áZz

gônû fô_$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!gônû fô×$ Ö]

!O

äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø É **
ZŠz uk
,
i !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!gônû Šôß$ Ö] gônû Šôvø Öû]áô
Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø áZz ©z ø
D dZ Â !v Z } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MS T !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

…ôçû ß% Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!±ùô `ôfø Öû]

!Q

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gøgâ×zg !vZ }ZLL

…ôçû _% Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!±ùô ×ô Ãø Öû]

!R

Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø hN — ( Æ VÓ )Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

…ùô ‚% Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!±ùô Ïô ß$ Ö]

!S

äsgz Z Øg 6,u 0*w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø CñsË Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

'ôçûÇøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!°ùô çôÏøÖû]

!T

Øg 6,u0*w M Å \ M gz Z·]| ‡ M }gø áZz ä â
Û Šæ gz Z g!¤ !vZ } Z LL
óóX⠁
Û wi **
äsgz Z

áô^Šø ×ôù Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!±ùô Ëô íøÖû]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

MSU !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ( ä⠁
Û WäŠ ª) ëÈ—Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

áô^nø fø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!±ùô ×ô røÖû]
gzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z·]| ‡ M }g ø áZz y Ò ¯ Z0
+Z ãZz  !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

àônû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!èô mø^ßøÃô Öû]
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø e
$Á ñ 0*
Z Â !vZ } Z LL
u
óXó â
Û wi**

àômû‡ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!èô mø ] ‚ø`ôÖû]
äs gz Z Øg 6,u 0*w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M e
$Z@ Œ
è }gø !vZ }Z L L
óXó ⠁
Û wi **

ˆôßûÒø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!èô Ãø mû†ôŽ$ Ö]
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø <ÑU Z ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT L !

‹ôÛû ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!èô Ïønû Ïô vøÖû]
äs gz Z Øg 6,u 0*w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M |Ò
è }gø !vZ }Z L L
óXó ⠁
Û wi **

Øô–ø Êûœø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!Ðôñô ¡øíøÖû]
6,u 0*w M Å \ M gz Z· ]| ‡ M }gø ]Z f aZ Ð ] ‡‘x Ó !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Íô†ø ûœø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!Ðôñô ^Ïø vøÖû]
gzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø |+F,idz dZÂ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

áô‚øÃû Úø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!Ðô ñô^Îø‚$ Ö]
Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø : Z » ] 5ç }÷  !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!Ðôñô ]†ø_$ Ö]…ôçø Þûœø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

MTM !

u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø { Zg ×zg Ð ƒ
( ~Vƒ Zg x Ó Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!غÚô ^Òøæ$ ‚ºnùô ‰ø
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø +F,
ï»gzZ ‡ M (Æ ]‡‘À ) !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!غ‘ô] æøæ$ ‚ºaô^ø
]| ‡ M }gø áZz ä 5 (Ð Û { Ã t‘) gz Z { ZÍ (6,VáZ x Ó) !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!†ºìôP æ$ Ùºæ$ œø
~y M Ð ƒ
( gz Z ÷ ð«Ð ƒ
( ~¾ā Ž Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å yZ gzZ Ô÷ Ñ

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!†ºaô^¾øæ$ ປô^eø
ÅX ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gøÂ !vZ } Z LL
óXó ÷ C
Ù ªbcz ]ѾgzZ { æ7 |

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT N !

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!ܺiô ^ìøæ$ xºiô ^Êø
áZz » (ê
)‚g z ]tŸ ) gzZ % Å ( { iZzgŠ » ]tŸz Øg ) !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gø

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!ܺ ‰ô^Îøæø ܺñô ^Îø
§ñZ )Ž â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ áZz ä⠁
Û „( ÃV ƒ «ÅvZ )gzZ ì‡ (à h

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!†ºô^uøæ$ gºÎô ^Âø
‡ M }gø áZz ä™ ‰ Z gz Z áZz äƒ _¬ ~ ˆ Ð ƒ
( Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]|

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!†º‘ô^Þøæ$ xº‘ô^Þø
6,u 0*w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä â
Û Šæ gz Z ÃÂ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!†ºÒô^øæ$ †ºeô^‘ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MTO !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M ™ ÷
á z ',
™ }g ø !vZ } Z L L
ó Xó ⠁
Û wi **

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!†ºÒô]ƒø æ$ kºÞô ^Îø
Å\ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä™™f (» [g LZ )gzZ g ZŠÎ â
Û Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!‚ºeô^Âøæ$ ‚ºaô] ‡ø
\ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä ™]Š „zgŠ u gzZ Ag " Ð *Š !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!‚ºqô^Úø æ$ ‚ºÚô ^uø
6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M Ñ !*
}g ø áZz ä™ yÒ £Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!ĺô^ìøæ$ †ºÚô P
Å\ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä™ qËgz Z áZz ¶Š ¬» n  !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT P !

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!ĺ•ô^ìøæ$ Ùºô ^Âø
34Xß Z { Ç !*
) gzZ w° (Ð t‘) !vZ } Z LL
‡ M }gø áZz ä ™ ~ b¬ (~ ïGG
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]|

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!ܺnû uô…$ ͺøæû ðö …ø
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz ä â
Û ã!*
$ gz Z . { C " !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!ܺ nû ×ô Âø ܺnû Óôuø
6,u 0*w M Å \ M gzZ · ]| ‡ M Dr
# ™ gzZ Õr
# ™ }gøÂ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!ܺmû †ôÒø º]ç$ qø
6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø áZz x™gz Z ]z I{Š c*
i ¹ Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!ܺnû ×ô uø ͺçû_öÂø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MTQ !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø áZz égzZ Àu " !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!ĺnû Êô …ø ĺnû Ëô ø
6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M y#Z <g }g ø áZz ä â
Û®
) Ë !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!xºnû ×ô Úø ĺmû‚ôeø
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M z',
pgzZ é" }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!àºnû Úô œø Ѻô ^‘ø
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }Z gzZ tŠ ™ }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
º …ø ^fø Úö
!àºnû ÓôÚø Õ
gzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M ;
M% à ¬ gz Z •
,',!*
}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT R !

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!†ºmû„ôÞø †ºnû Žôeø
‡ M }gø áZz ä ‹g e ( ÃVÍß gÃC ) gzZ ~Ÿp (ÃVzg» ™) !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]|

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!†ºnû ßô Úö tº]†ø ‰ô
Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø r Zl áZz ¶Š ™×zg !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

äô eô køÛû jøìø °„ô$Ö]áô ‚Û$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!èøÖøŸ‚ø $ Ö]æø èøÖø ^‰ø†ùô Ö]
yZ gz Z c*
Š â
Û x ÓÃe
$Z@z ª
)‚g M ä Â6,X6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!éø …ø ]„øßôù Ö]æ$ éø …ø ^Žø fôÖû ] äö Öø kø×û ÛøÒûœø
gzZ ~Ÿp ä Âa Æ X â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z c*
Š â
Û åÃä ‹ge

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!gôÂû †% Ö^eô äö iø†û ’øÞø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MTS !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

gzZ6,\ M ð⠁
Û Šæ )gf Æ −
)g ä ÂÅ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!gôvöŠ% Ö ^eô äö jø×û×$ ¾ø
Å \ M gz Z Ô c*
â ہt‚)gf Æ Vߊ !*
ä Â6,XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!‹øÛûŽ$ Ö ] äö Öø løû ø …ø
w M Å \ M gzZ Ô c*
Š ¶ Ã `gÎ ä Âa Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!†øÛø ÏøÖû ] äö Öø køÏû Ïøø
Å \ M gzZ Ô c*
Š™}•zŠ Ã0
+e ä Âa Æ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!†ørøŽ$ Ö] äö Öø kø Ïû_øÞûœø
\ M gzZ Ô ð⠁
Û « y!*
iÃV ½gŠ ä Âa Æ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MT T !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!†ø røvøÖû] äö Öø køÃû fø Þûœø
\ M gzZ Ô c*
â
Û ~g Y* Ð ß ä Âa Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

°„ôÖ$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
!p†Ffû ÓöÖû] èømø «Öû ] äö jømû …ø œø
w M Å \ M gzZ Ô N 3Š V*¶
K~(,KZ ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!pçF’ûÏöÖû ] èømø ^ÇøÖû] äö jø×û Þøœø
w M Å \ M gz Z Ô ð⠁
Û « w2 ~y M ä ÂÃ XÔ6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!^nø ×ûÃö Öû] èô ×ønû ‰ôçøÖû^eô äö jø’û ’$ ìø
mºa Æ ( Šúx £ ª )az — ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô c*
â
Û

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!oÛF¿û Ãö Öû ] èô Âø^Ëø Ž$ Ö^eø äö jøÚû †$ Òø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MTU !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Ôð⠁
Û «]³)gf Æ a®
) Ë ä ÂÃX Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!Üô×ô ÓøÖû] ÄøÚô ] çøqø äö Öø kønû _øÂû œø
Ð
w M Å \ M gzZ Ô ñ â
Û « ê ¹ÅZ ìZŽ ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!ÜôÓøvôÖû] †ôaô] çørøeô äö jøÊû†$ ø
\ M gzZ Ô c*
â
Û iZ
Û uÐ C
Ù ZŽ Æ Õä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!ÜôÚø ªøö Öû] †ø nû ìø äö jøÚ$ œöø kø×û Ãø qø
Ô c*
¯#
Ö Z 4 Ð VáZ x Ó ä ÂÃ #
Ö Z Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!èøÖø^‰ø†ùô Ö ] Èø ×$ eø
u0*
w M Å \ M gz Z ð⠁
Û VŪ
) ‚g ä VMā6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MU L !

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!èøÞø ^Úø *Ÿû] p$ œø
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô c*
Š â
Û ZŠZ Ã$â Z ä VMÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
ø $ Ö ] Äø_øÎø
!ø èÖø¡–
6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô c*
Šâ
Û »Ã„ Zeä VMÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!èøÚ$ ªöø Öû ] xø’øÞø
u0*
w M Å \ M gz Z Ôð â
Û ÃÃ #
Ö Z ä VMÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!èøÛ$ Çö Öû] Ìø Žø Òø
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô c*
Š â
Û gzŠ ÃVää VMÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!èøÛø ×û¿% Ö] o×ø qø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MUM !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

u0*
w M Å \ M gzZ Ôc*
Š â
Û géëÃO g@*ä VMÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MU N !

( w2, Ί ) †ö ô^Ãø Öû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lôçû‰ö^$ßÖ ] ˜ô nû –ô uø ±Êô Ùô‡ø Ÿ* û] áö^ŠøÖô

!M

gzZ Ô÷ y !*
i Å wi Z ~ VÇZ÷ Å ]Î**
ݬŽ 6,
·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lôçûÓö×ø Ûø Öû ] šô ^mø …ô ±Êô ‚ôeø Ÿ* û] áö^ŠøÖô

!N

w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø y!*
i Å$
+
Z ~ ]¸!*
Æ ]” ÈI !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

çøaö °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lôæû †öfø røÖû ] Ýô†ø uø ±Êô Ýô‚øÏô Ö] áö^ŠøÖô

!O

‡ M }gø y !*
i +F,*Šz wzZ ( àZz ä™ £ ~¾) ~ ]zƒ Äw !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]|

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lôçû aö¡$Ö ] ‚ô`ø ŽûÚø ±Êô †ùô Šôù Ö] áö^ŠøÖô çø aö
u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gø y!*
i Å |iZg ~ ]ƒ Ñ Ý ¬ !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

MUO !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

çøaö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lôçûaö^`ø Öû ] éô †ø–û uø ±Êô ‚ôrûÛø Öû] áö^ŠøÖô

!Q

6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø y !*
i Å Ïg)
,~ ]ƒ; Ý ¬Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

±_ôÃû Úö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô^ÛøÓøÖû]

!R

Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz ä â
Û « w¾ Â !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

˜ô nû Ëô Úö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô] çøß$ Ö]

!S

6,u0*w M Å \ M gzZ · ]| ‡ M }g ø áZz ä iZ â Ð ]ŠÂ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

áôô ^‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùô¡ørøÖû] éô †ø–ûuø

!T

gzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø y !*
gŠÆ :ß Z { Çg!*
!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

áô‡ô^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MU P !

!Ùô^Ûø røÖû ] èô røãû eø
u0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä â
Û „Ïi @*
zF,Å Œ !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

hô^eø xôiô^Êø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!Ùô^’øiôù ¦ûô ]
gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz % Å { iZzgŠ » w™z ( Ð [g Æ VzÈ) !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

&ôÂô ^eø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!Ùô^‘øçôÖû ]æø ô çûãö Ž% Ö]
\ M gzZ ·]| ‡ M }g ø :
L » w™z Æ kZ gzZ ~¤
/{ ā Å \¬ ~g !*
!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

èô‘ø¡ìø ö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!áô^Šø Þû¦ô ] †ôâøçû qø
gzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }gøāÜ »C
Ù Ž Æ y¨
KZ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

Åô ø çûjøŠûÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!áô^Ûøuû†$ Ö] Ìô _ûÖö
6,u 0*
w M Å \ M gz Z ÷ #» ~Š m,Z Ó Çg !*
¯
·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
è Ž 6,
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MUQ !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Üôiô ^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!áô^Êø †ûÃô Öû]æø Üô×û Ãô Öû]
Å \ M gzZ ˆƒ Y •Z Å w¾Æ y òz D6,Xā ·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

‚ôâô ^ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!áô^nø Ãø Öû ]æø ðô ^ËøíôÖû]
\ M gzZ ·]| ‡ M }gø áZz ä â
Û {@ x » (Ú C
Ù )C
Ù ªz {æ7Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

ÄôÛø rûÚø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!áôçûòö Ž% Ö]æø gôiô] †øÛø Öû]
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø ·ù » V â÷
á Zgz Z ]YgŠ dZ Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

^Úø ÜôÖô ^Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!áöçûÓömø ^Úø æø áø^Òø
\ M gzZ ÷ áZz + Y wZj Z Æ { Ò M gz Z¸¦
/Ž 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

†ôâø çûrøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MU R !

!áôæû ˆöíûÛø Öû]
u0*
w M Å \ M gz Z·]| ‡ M }gø C
Ù Ž ñƒ Ç g ~ äZ  LZ  !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

†ùô Šôù Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!áöçû ßöÓûÛø Öû]
äsgzZ Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z·]| ‡ M }gø i Zg { æ7 LZ Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

†ôãø ¿û Úø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!áøæû †ö_öŠûmø ^Úø æø Üô ×øÏø Öû]æø áôçûß% Ö]
Å \ M gz Z·]| ‡ M }gø 1 Ç» XX áûæû †ö _öŠûmø ^Úø æø Üô×øÏøÖû]æø á? ZZ Â !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

…ô‚ø’ûÚø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!áöçûÓönø Êø àûÒöæø oÿô nû Ž$ Ö]
6,u0*
w M Å \ M gz Z·]| ‡ M }gø i ¸ M Æ áç ÓnÊ àÒ gzZ Ú C
Ù Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ÄôÚô ^qø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!†ôìôŸ? û] æø Ùôæ$ *Ÿû] Øô–ûÊø
6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø ìY Æ bcÆ y M z wÍ Z Â !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

MUS !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!†ôìô^Ëø Öû] Ýô^Ïø ÛøÖû ]æø çùô Þö‚% Ö]
w M Å \ M gzZ · ]| ‡ M }gø áZz x £ õ.
Þ ‡ gz Z "

Û ð•Z Â !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

‡ôˆ$ Ãø jøÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!†ôÊô ] çøÖû ] Üô×ûÃô Öû^eô
Ð
6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gø g!¤ gz Z o¢B‚ÆM êL ‘ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!†ô¾ô^ß$ Ö]æø †ô•ô^vøÖû ^eô Íôçû‘öçû Ûø Öû]áô
Å\ M gzZ ì ˆ Å yÒ ø**
gz Z¢q ÚÅ Xā6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

…ôçû ß% Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!†ôâô^fø Öû]
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡ M }g ø gâ ñƒ “Š !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

†ôvûfø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

MU T !

!†ôìô]ˆ$ Ö]
Øg 6,u0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }g ø g« ñƒ D gâ āV !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!†ôâô ^_$ Ö] gô×û ÏøÖû]
gzZ Øg 6,u0*w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz g âZ »u 0*!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

ØôÚô ^Òø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!†ôâô^¿$ Ö ]æø àô ›ô^fø Öû]
6,u0*w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gø ï» ~ V âzŠ C
Ù ª gz Z í!*
!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ÄôÚô ^qø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!†ôâô^¿ø Ûø Öû]
Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gø ìY Æ ]gŠC
Ùè b x Ó !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

ØôÚô ^uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!†ôìô^Ëø ÛøÖû ] Äônû Ûô qø
6,u 0*
w M Å \ M gzZ·]| ‡ M }gø ïq Æ Vñ**
g» õ.
Þ ‡ x Ó !v Z } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

MUU !

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
ø iô ]ƒø …ôçûÞö …ô^jø‰ûœø àûÚô äö iø†û ãø ¾ûœø

gzZ c*
â
ÛC
Ù ªÐ VzŠ6,Æ ]Zf §â LZ ä ÂÃX6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
ø iô ^Ëø‘ô †øãø ¿û Úø äö jø×û Ãø qø

w M Å \ M gzZ Ô c*
¯ 1 » ]Ì KZ ä ÂÃ XÔ6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
ø iô^Îøçû ×öíûÚø hø^eø åô …ôçûãö ¿ö eô køvûjøÊø

gzZ Ô ÑÅ { iZzgŠ » ]‡‘KZ ä ÂÐ g¼Æ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
ø iô] ø çûqöçûÚø àømû çôÓûiø åô …ôçûÞö àûÚô løœøû‚øeø

i¸ M » ðÅ ]ZŠŽ ñLZ ä ÂÐ gâÆ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô c*
â
Û

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NL L !

!|ô ]æø…û ªø Öû]æø ðô^nø ûªø Öû ] ØøfûÎø åö …ø çû Þö køÏû×ø ìø
ðâ
Û IÐ b ZzgZ z Y â Z ä ÂðÅgâÆ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!|ô ^fø ûŸ* ]û æø …ôçø’% Ö] àøŠø uû]ø äö ÛøŠû qô kø×û Ãø qø
{Š c*
i Ð Vâ ¨
KZ gzZ VÂgßx Ó ä ÂÃŸÆ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô c*
¯ ]gzp

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!àômû çôÓûj$ Ö] Íô‚ø‘ø Ùôæ$ œø àûÚô äö iø…$ ö køqû†øìûœø
gzZ Ô Ñï Ð ;
L ¬ Æ ðä Âà CñÆ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!àônû Ïô nø Öû]æø Ñô‚û’ôùÖ ] áø‚øÃû Úø åö †øâø çûqø kø×û Ãø qø
\ M gzZ Ô c*
¯ Cñ » y» Å ¢ z tœ ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!àônû ÓôÛû j$Ö ]æø ˆùô Ãô Öû ] ÷ô †ûÂø o×F Âø äö uøæû …ö køŠû×ø qûœø
Ôc*
è 6,l²Æ Ïg)
,z ]³ä Âà bzg Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NLM !

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!øànû •ô…û *Ÿû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] …ô^_øÎûœø o×FÂø åö …ø çû Þö lø†û ãø ¾ûœø
6,Vzg)Æ V!i gzZ V⠁ M ä ÂÃgâÆ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô c*
â
ÛC
Ùª

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!àô nû _ùô Ö]æø ðô«Ûø Öû] àønû eø Ýöø Pæ$ ^n&fôÞø äö jø×û Ãø qø
7 xŠ M ]|Z
# c*
¯ щ
Ü z kZ ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ ¸ ~ µ%Æ ègzZ ã0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!] †÷ nû Ëô ‰øæ$ ^f÷ nû fôuø Ýô‚øÏô Öû] ±Êô äö iø†ûjøìû]ô
1` {ÒúgzZ Ô CZ „ Ð qzÑä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!]†÷ nû ßô Úö ]…÷ çûÞö Ùô^Ûø røÖû] gôröuö àûÚô äö iø†û ãø ¾ûœø
Ù ª™ ¯ gâ×zg Ð VzŠ6,Æ w) ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
C
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ c*
â
Û

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NL N !

!]†÷ nû ßô jøŠû Úö ^v÷ fû‘ö éô †ø–ûvøÖû] Œô æû †öÂø àû Úô äö iø‡û †øeû œø
Ù ª~ ]gß Å×zg ðÐ Þ Z Ó Çg !*
C
ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ c*
â
Û

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!]†÷ mû ‚ôjøŠûÚö Ýôçûrö%ßÖ ]æø Õô¡ø³þÊû Ÿ* ]û ±Êô äö jø×û Ãø qø
ÑZz ä™ s
# ( Å Vzg*gzZ u#Z ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ c*
¯

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!]†÷ nû fôÂøæ$ ]†÷ fø ßûÂø ÐôÊö Ÿ. ]û lô^vøËø‘ø o×FÂø äö jøÏûjøÊø
gzZ c*
¯ Òp 0*
Z gzZ µ6,¬Z ‹,ä ÂÃX Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
u
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!]†÷ nû –ôÞø ]…÷ çû Þö |ô ^fø ’$ Ö] äô qûæø àû Úô äö iø†û%øÞø
c*
Š ;™ ¯ gâ { i @*
zF,
6,}n Æ ðä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!] †÷ nû Îô çûiøæ$ ^Û÷ nû ¿ô Ãû iø äö Öø àønû nùô fôß$ Ö] Ñø^%ønû Úô lø„ûìøœø
Üãn× x Z™ ñm
CZ ä Âa Æ −Âz WÅ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NLO !

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô 1ÇÐ Ý¡ŠÖ]

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!]†÷ nû `ô_ûiø äö iø†û`$ ›øæø áô…ø ‚$ Ö]æø ‹ôÞø ‚$ Ö ] àøÚô äö jønû Ûø uø
3g pôÐ V UÑ M gzZ éÅ b§C
Ù ä ÂÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô c*
¯ +F,{ À 0*
ÃyZ ä gz Z

pû „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
ø û œø éø †øãû ›ö kønû Ëø_ø‘û]
!]…÷ çû `ö ¾öæø äô ×ô ÛûvøÖô áõçû _öeö æ$ hõ¡‘
V_ u 0*
ä ÂaÆ ä™C
Ù ªgzZ ä VZ ÃXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô c*
â
Û [NZ » Vêg u 0*
gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!] …÷ æû†ö ‰öæ$ ^u÷ †ø Êø šô …û ªø Öû] Øôâûªø Öô åö ‚øÖô çû Úø kø×û Ãø qø
gzZ Ùp a Æ }i IZ ä ÂÃ ]Š Ñz Å X Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô c*
¯ ]ä

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!]…÷ çû Ûö íûÚø äô iô ø Ÿøæô ‚øßûÂô áöçûÓøÖû] “ø Îø …ø
³g ™ƒ g©Ð Ùp ]Ñ» 6,]Š Ñz Å X Ô6,· ]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô Ðä ™

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NL P !

!]…÷ æû ‚ö‘ö äö Öø ðö ^nø fôÞûŸ* ]û †øŽ$ eø
Ý¡ŠÖ] Üãn× x Z™ ñm
CZ Ùp Å äÑ p=Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ ~Š ä

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!] …÷ çûÓöø èöÓøñô¡øÛø Öû ] äô eô lû†øø^fø iø
Å \ M gz Z ~Š ]g t
KB‚Æ ]ä À5 Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!]…÷ æû „öÞö kû–øÎøæø äô iô ø Ÿøçôeô …ö çû vöÖû] kôòø ß$ãø iø
gzZ ,Š Vc*
Š !*
ugI ä Vzgj 6,]Š Ñz Å X Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z X~g7 ,g2
+

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!lû†øfø ìûœø äô %ô Ãø fû Úø àûÂø áö^fø aû†% Ö]
w M Å \ M gzZ ,Š ä V¾Zg ,¸Å ƒ Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!kûßø×ø Âûœø åô …ôçû`ö ¾ö àûÂø áö^`$ ÓöÖû]
w M Å \ M gzZ H y ´Z ä V~ » »g¼Æ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NLQ !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!kûÏø_øÞø äô Ûô ‰û^eô lö^mø Ÿ? û]
C™ yÒ ( ãçz gZuZ LZ) t M Ð x **
Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ ÷

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!lû…ø çùô Þö äö Öø ^Ê÷ †ø ø ðö ^Ûø Š$ Ö]
Å \ M gzZ Š
HHgëÃy M a Æ sÑÆ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!kûßømùô ‡ö äö Öø ^Ú÷ ] †øÒûāô èöß$røÖû]
Å\ M gzZ ˆ ð=a Æ *ƒz ] ³Å X¼
A Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

…ö^Þø ° „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!lû‚øÛø ìø åô …ôçû Þö àûÚô Œø …ô^Êø
Å\ M gzZ ˆU v M Å kgà Рzz ÅgâÆ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NL R !

!lû…ø ^Êø æø kûÃø fø Þø åô …ôçûßöeô àõnû Âø àûÚô Üû Òø
\ M gz Z } 7,^Y ` „ Ä Ð gâÆ Xā 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wMÅ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!kûÖø ˆøÖûˆøiø ^`ø Òôçû×öÛö eô äô Öô ¡ørøÖô éö †$ ‰ôŸ* û]
Ð w° Ð \ M ā (ì t û% z x £ » X) Ô6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ‰ I ªÆ Vƒ÷
á Š !*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NLS !

(w2,ðgŠ
H) †ø Žø Âø °ô^vøÖû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!kû_øÎø ^Šø iø ^`ø eô^eø…û œø àû Úô åô çô×% Ãö eô áö^rønû jôù Ö]

!M

Ð VzuÆ Vz (,}(,™NŠ ª
)2z gŠ Å Xā·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô }7,¤
/` @*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!lû†ø $ø ^ßøiø äô jô Ãø Êû†ôeô äö iö^Êø†ööæø p†FŠûÒô áö]çø mû ā

!N

}i }+Æ kZ gzZ òŸ ÈZ- Z Ð ÑÅXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ ‰ƒ k1

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!]†÷ jû‰ô ^`ø Öø çûuø …ö çûvöÖû ] kôÚø ^Îøæ$ ]…÷ çûÞö äö Ú% ]ö äö jûÃø •øæø

!O

Æ yZ , gjgzZ » gâÃ\ M ä { ]
.â { −Zz Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Iƒ ~9Æ™ { Š6,Š¤
/

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!] †÷ ŽûÞø ^`ø jøvøßô qûœø äö Öø èöÓøñô¡øÛøÖû ] lô†ø ŽøÞø
Å \ M gzZ bŠ w 6,LZ ä À5 a Æ X Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NL T !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!] …& ö ^aø†ônû Îô ^ßøÚø àûÚô äô iô ø Ÿøçôeô èõû ß$qø …ö ^nø ›ûœø kûÚø …ø

!Q

KZ ä Vz0
+
6,Æ ¼
A ~ Ùp Å ]Š Ñz Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å \ M gz Z ñ Z¤
/CñÐ Vva

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!^u÷ †ø Êøæ$ ]†÷ Óûö ^`ø eùô †øÖô äô Ãô •ûçøeô èºßøÚô P kûvøf$ ‰ø

!R

g—Æ [g LZ ä ì M ]|6,]Š Ñz Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z ¹vZ y4Ð ÙpgzZ ]

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!^e÷ †ø ›ø könû fø Öû ] “ø Îø…ø æø äö Öø ÷ö †ûÃø Öû] ˆ$ jøaû]ô

!S

pÑvZ š
M gz Z VZ xÑÐ Ùp l²a Æ XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Š
HM ~ ]
.z Ð ~Šp" z ™

ªø ß$âø ° „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!] †÷ vûeø æ$ ] †& eø Íø^›øæø äô eô Øömû †ôfû qô

!T

Q) gz Z ~Š ä 7 Lƒ
Z ]|Š ·g I Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å\ M gzZ H sZî »',zd ä VrZ ( ~ Ùp kZ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NLU !

!]†÷ _øÚø †ø _ûÃô Öû] lô†ø %øÞøæø åô ‚ôÖôçûÛøeô àönû Ãô Öû]…ö çûvöÖû] kôqø†ø ìø
gzZ ì,gj ]gzp ~ Ùp Å ]Š Ñz Å X Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ð‚',lg !*
Å7ä VrZ

Øønû Îô °„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!]†÷ jû‰ô Íô†øÇöÖû] àôÂø ]çû Ãö Êø…û ] áôœø äö Öø áô]çø •û†ùô × Öô
Ð Vz# { zā Š
H¹ ü
A yZçg a Æ XÔ6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å\ M gzZ ÔB ™6,zZ }Š6,

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!]†÷ –ûìöæ$ ]÷ ‚Öø æø šô …û *Ÿû] ±Êô äö Öø ]çû Ûö Šô Îû] áôœø lô]†ø eùô ‚øÛö ×ûÖô Øønû Îô
?ā Š
H¹Ð V¤
Û (~ Ùp Å ]Ñz Å ) XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z z™„! ZŠ ÷
á gzZ d
W ~ }i

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!]†÷ ãû qøæ$ ] †& ‰ô äô Úôù œöø àô _ûeø ±Êô xöfùô Šø mö áø^Òø
ë Ä~¾ Ð iZz M — gzZ × M ~ gŠâ _Ž 6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô¸

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!]†÷ Òûƒô æ$ ] …÷ ‚ûÎø lôçûÓö×ø ÛøÖû] ±Êô äö Öø ÄøÊô …ö
Å \ M ~ ]”Ý ¬ Ùf gzZ ª
)2z gŠ Å X Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NM L !

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô Š
Hc*
Š™— § { Å Ÿg

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!]†÷ _ûÂôæ$ ^ß÷ Šû uö àønû Ûô Öø^Ãø Öû ] Ñø^Êø
]| ‡ M }g ø áZz p
pg E¯Ð zz Å Òp gz Z Œ6,Vâ ˜ x Ó !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z·

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!^Þ÷ çû aö‚ûÚø æ$ Ÿ÷çûvöÓûÚø ‚øÖôæö
\ M gz Z ¸ áZz V\ M èu ]Š Ñz ‰
Ü 1 Ž ā 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô å Zƒ %6,ugIuÆ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!^Þ÷ çûjöíûÚø æ$ ]…÷ æû†öŠû Úø ‚øÖôæö
Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø à Zz äƒ Za {”& gzZ {h
+',s**!vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!^f÷ n$_øÚ% æ$ gønø ›ûœø ‚øÖôæö
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }gø  àZz äƒ Za ugz Z +F,{ À 0*
!vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NMM !

!^Ë÷ ¿$ ßøÚö æ$ Ìø ¿ø Þû œø ‚øÖôæö
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø áZz äƒ Za ~ ª
)q +F,“ !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!]†÷ `$ _øÚö æ$ †ø`ø ›ûœø ‚øÖôæö
w M Å \ M gzZ ñƒ Za ~ ª
) q +F,{ À *
0 Ž Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!]…÷ ç$ ßøÚö æ$ …ø çøÞû œø ‚øÖôæö
Za~ ª
) q +F,gë gzZ ×zg {Š c*
iÐ ƒ
( Ž · ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ñƒ

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!Üônû ßô Šûj$ Ö] ðô ^Ûøeô äö jößønû ›ô kûßørôÂö
J0
+
Í Ð ã0*
Æ ¦P (a Æ ð) Å XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô Š
H

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
! Üô nû Ãô $ßÖ] èô ß$ qø …ô^`ø Þûœø ±Êô äö jößønû ›ô kû ŠøÛô Æö
ÔŠ
Hc*
1e ~ Vz1 Å h¼
A à èÅ ðÅ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NM N !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!àø nû nùô fôß$Ö] …ö ^Ûø Îûœø åô …ôçûÞö ‹ôÛûø àû Úô lû…ø ç$ ßøiø
Æ Ý¡ŠÖ] Üãn× x Z™ ñm
CZ Ð [ë M § âÆ X Ô6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ‰ƒ gë0
+e

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû ] Üö iø^ìøæø Ðô×ûíøÖû] Ùöæ$ *] ØøÃô qö
Ëg x Ó~ ƒ gzZ wÍ Z Ð ƒ
( ~ ðÃXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL

J
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô Š
Hc*
¯ ÑzZ ä™ »ÃÝ¡ŠÖ] Üãn× x «

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!áô^ßørôÖû] hö]çøeû œø åô ‚ôÖô çûÛø eô kûvøjô Êö
wÅ } iZzgŠ Æ ¼
A 6,µñÆ ]Š Ñz Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô‰ b Š

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!áô]†ønû ßùô Ö ] hö] çøeû œø åô ‚ôÖôçûÛøeô kûÏø×ô Æö
™È } iZzgŠ Æ cizŠ ~ Ùp Å ]Š Ñz Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z ‰ b Š

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NMO !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

!áö]‚øÖûçôÖû]æø …ö çûvöÖû] lô†ø _$ Ãø iø åô ‚ôÖô çûÛø eô
gzZ Ô ‰ƒu y…z gj~ Ùp Å ]Š Ñz ÅXÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!Ýô^Ûø $jÖ] …ô‚ûfø Öû ^Òø .Ÿø +¡ø³jþø mø ]…÷ çûÞö äö Ú% œöø äö jûÃø •øæø
ā c*
Š À~ ª
)q kZ Ã\ M ä {]
.â {−Zz ÅXÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ¸gâ Zƒ - b§Å0
+eÆ , ðŠa { z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!Ýõ¡øÂûœø èö$ø ¡ø³þ$ø åô ‚ôÖô çû Ûø eô kûeø †ô•ö
Å \ M gzZ Ô ‰ } hÇ }}&6,]Š Ñz Å XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

°„ôÖ$] ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!Ýô^Ãø Þû ¦ûô ] ‡ö çû ßöÒö åô ‚ôÖô çû Úø èô ×ønû Öø ±Êô kûvøjô Êö
Ô‰ b Š wÅ ä ZÆ Vz]ŠÑz ïE
L ^IÅ XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!Ýô^Ûø ÇøÖû] Øø%ûÚô šô …û *Ÿ]û oÖøāô åô ‚ôÖô çûÛø eô göÒô]çøÓøÖû] kô$Ö‚øiø
b§ Å Vߊ!*}g* ~ Ùp Å ]Š Ñz Å X Ô6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NM P !

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ‰ƒ d

Û Æ }i

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!Ýö^`ø ÊûŸ* ]û ^`ø eô ¼ö nû vôiö Ÿø åô ‚ôÖôçûÚø èô ×ønû Öø ±Êô lö^mø «Öû] lô†ø `ø ¾ø
z =ā Nƒ C
Ù ª V*¶
KâZ ]Š Ñz ‘
( Å XÔ6,· ]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô M
h™7©q Z » yZ gÅ

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!lôçFÛFŠ$ Ö] æø ÷ô †ûÃø Öû] Ñô^‰ø o×ø Âø h
º çûjöÓûÚø äö Ûö ‰û]
gzZ Ôì Zƒ –6,V-0*
Æ y M gzZ l²x **
» XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!lô¡$vøÛø Öû]æø èô ß$røÖû] Íô†ø Æö o×FÂø ݺçû Îö†û Úø äö Ûö ‰û]
Ôì Zƒ –6,]PgzZ Vâ {Ñ!*
Ƽ
A x **
» XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!oeø çû›ö éô †ørøø Ñô] …ø æûœø o×F Âø hºçûjöÓûÚø äö Ûö ‰û]
gzZ ì Zƒ –6,Vê Æ ?îoÆ ¼
A x **
» XÔ6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å\ M

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NMQ !

!oãø jøßûÛöÖû ] éô …ø ‚û‰ô Ñô] …ø æûœø o×F Âø ÷º çû ÏößûÚø äö Ûö ‰û]
Å \ M gzZ ì î6,Vê Æ DZ >g‡ x **
» XÔ6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wM

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!lô^qø…ø ‚$ Ö] o×ø Âûœø Õø‚øßûÂô ^ãø eô ^ßøÃö Êø†ûiø
+Z KZ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó }Š ™ ^
,Ã 6,] YgŠ dZ ~ { Çg!*
KZ … ÂÐ az z •
,',Å TØg

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!lô^mø ^Çø Öû] o’øÎûœø ^ãø eô ^ßøÇö ×ôù fø iö
KZ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó }Š àJ
-Y •Z Å œ£ … ÂÐ Tā Øg +Z

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!lô^ßøŠøvøÖû] æø lô^Òø†ø fø Öû]æø lô] †ønû íøÖû ] Äônû Ûô qø
+Z 6,u 0*
w M Å \ M gz Z 6,·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó ƒB‚Æ VÇ>gz Z VÆ',ÔV>x ӎ Øg

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
! lô^Ûø ÛøÖû ] ‚øÃû eøæø lô^Ûø ÛøÖû] æø éô ^nø vøÖû] ±Êô ^ãø eô ^ßøÛö uø†ûiø
KZ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ 6,·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NM R !

ó Xó ñ ⠁
Û 3g 6,ëˆ Æ ]ñgzZ ~ ]ñgz Z ~ Ï0
+
i kZ ÂÐ T Øg +Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ^nø fôÞû*Ÿ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !g ZŠuÆ Ý¡ŠÖ] Üãn× x Z™ Y m
CZ } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
!ðô ^nø Öô æûŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ x Z™ ñ1z Z } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
!ðô ^nø •ô…û Ÿ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

E&
Ò
4
}
E
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ èG C} Z LL

óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
!ðô^nø íô‰ûŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

E
\
3
Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ V ðGB } Z LL

ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ^nø Ïô iûŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ é} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
!ðô^nø Ëô ‘ûŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ VÍß É} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NMS !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ]†ø ÏøËö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ YZL} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
!ðô ^nø ßô Æû *Ÿ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y´Z } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
!ðô «Êø †øŽ% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ Y ÃÑ} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!ðô «Êø †øÃö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y ò} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô P‚øÃø Š% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ V Ilp} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
!ðô «vø×ø’% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ Y1} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NM T !
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô «fø Ïøß% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ Vƒ ‡ M } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
!ðô «fø røß% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Vß Zz © dZ } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!ðô «vø’øËö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y“} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
!ðô «Çø ×øfö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ VÍß $ } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô «‰ø¨ø †% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬v Z 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y %
Z Z } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
!ðôP †øfø ÓöÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ VÍß }(,} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NMU !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô «Ûø ÓøvöÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ øZŠ y x™} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
!ðô «ËøßøvöÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Vß Zz ½ 6,{ Zg S¦} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
!ðô«Ãø Ëø Ž% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Vß Zz ä ™®
) Ë } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
!ðô P‚øãø Ž% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ Y Zß} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NN L !

(w2,ðg!*
) †ø Žø Âø ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!ðô «Úø †ø ÓöÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!M

Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ VÍß *™} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô«Ûø uø†% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ VÍß °g } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!ðô «Ûø ×øÃö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!O

Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ VÍß Yf} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!ðô «×ø–øËö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!P

vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ ¤ yx™ } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô «eø †øÇö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!Q

Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y !*
¾} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NNM !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ]†ø Úø Ÿ. ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!R

Øg Å \¬v Z 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Y %
Z Z } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô «vøfø ’% Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!S

Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M ! ‡ M Æ VÝ} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ^`ø ÏøËö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!T

vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M !‡ M Æ ]ùz} yx™} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!ðô ¡$ìôŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!U

x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ V2zŠ (Æ \ ¬vZ ) } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!ðô ¡$qôŸ* ]û ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ ] †g;Z Y} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!áô]çø Òûªø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ VÂÑ» x Ó} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NN N !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!áø^Þø‚ûÂø ‚ôÖøæø Ýø†ø Òûœø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !idÐ ƒ
( ~ y**
°Š ÑzZ } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
‹ôÞû ¦ûô ] Íø†øûœø ^mø Ô
!áùô ^røÖû ]æø
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !i d{Š c*
iÐ ƒ
( ~ ÷Z z X} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
†ôìôP 'øçûÃö fû Úø ^mø Ô
!áô^Úø ˆ$ Ö]
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz äƒ _¬~ ä â i ~y M } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô] ø çûqöçûÛø Öû ] Üønû Úô ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! çÆ ]ZŠŽñ} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
!lô^qø…ø ‚$ Ö] Üø nû qô^mø Ô
Å \¬ v Z 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*w M Å \ M Ô6,\ M !šÆ ]YgŠ } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
!lô^Ûø uû†$ Ö] ðø ^uø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NNO !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Yq Å ]×g} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
!lô]ø ^Ãø Š$ Ö] àø nû ‰ô ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ¯Æ ] ZŠ X} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^mø^ßøÃô Öû] áøçû Þö^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !yâ Æ ]c*
Á} Z L L
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^nø ×ôù ÓöÖû] Ùø^ÛøÒø^mø Ô
Å \¬ v Z 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*w M Å \ M Ô6,\ M !w¾ Æ ]à } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^n$ Öô ‡ø *Ÿû] èømø^ßøÂô ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !e
$Á Å ( Yâ Z *Š ª) ]1i Z } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
!lô^$m ‚ôeø ªø Öû] éø ø ^Ãø ‰ø^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ]Š X Å ( Y âZ ìZŠz ¹!*
ª) ]c*
+Z } Z LL
$
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^n$ ×ôù rø$jÖ] Äøfø ßûÚø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NN P !

I
Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]“ î0*g8F
u } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
!lô^n$×ôù vøj$Ö ] …ø ‚ø’ûÚø ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M !g] z ÈÆ öâi z Œ} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^n$•ô†û Ûø Öû ] éø †øÛû$ø ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !xÆ Vƒ Ÿg } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^$n‰ô‚ûÏöÖû ] Äøqø†ûÚø ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! U%Æ V ¤
Û } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
ø fôvû ‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø Ô
èøÏø nû Ïô uø ^mø Ô
!lô^uøçûjöËöÖû]
Å \ ¬v Z 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !|Å ]q :} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
!lô]…ø çû `ö ¿% Ö ] èørø`û eø ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M !Þzg Å ]¡C
Ùè b} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NNQ !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^fø ›ø^íøÛö Öû] éø „$ Öø ^mø Ô
\¬v Z 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]¯ Å WgzZ x¯} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
éø æø¡øuø ^mø Ô
!lô^Ûø Öø^ÓøÛö Öû]
\¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]z'Å Wgz Z x¯} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
èøÊø †ôÃû Úø ^mø Ô
!lô^¿ø uø¡øÛö Öû]
vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !yT ÅÚ pÒ .
Þ ‡C
Ù } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^ßømø ^Ãø Ûö Öû] èøvøjûÊø ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz % ÅÆ ] Z@x} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
éø †ø’ûÞö ^mø Ô
!lô]‚øaø^røÛö Öû]
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !Šæ Å ]Z åX3MW} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NN R !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!lô^fø Îø]†ø Ûö Öû] èøuø†û Êø ^mø Ô
Å \ ¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !s

Û Å VJ %
Z } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
éø †ø–ûÞø ^mø Ô
!lô^`ø qø] çøÛö Öû]
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Þzg Å Wz',zg } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
éø †ø¿û Þø ^mø Ô
!lô^`ø Êø^ŽøÛö Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !¯ Óó Å ]‡5 z',zg } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂøæø Ô
èøuø]…ø ^mø Ô
!lô^`ø Êø^ÓøÛö Öû]
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !s
# Zg Å ÷Z } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
éø †$ Šø Úø ^mø Ô
!lô]‚øaø^ŽøÛö Öû]
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]äÅ ]Z@ x} Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NNS !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
Øø–ø Êûœø ^mø Ô
!lô^Îø çû×ö íûÛø Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !aZ Ð ƒ
( ~ ]‡‘} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
Íø†ø ûœø ^ømø Ô
!lô]ø çû qöçûÛø Öû]
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !idÐ ƒ
( ~ ]ZŠŽ ñ} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
†ôñô ^’ø eø …ø çûÞö ^mø Ô
!àønû Êô …ô^Ãø Öû]
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !]ù Å Y ò} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
†ôñô ]†ø‰ø †$ ‰ô ^mø Ô
!àø nû ×ô Úô ^ÓøÖû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !i Zg Æ Vzi Zg Æ »} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
‚ôÛû uø |ø ^jøËû Úô ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NN T !

!àømû †ôÒô^Ž$ Ö]
Å \¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! JţŠ+™ ÷
á } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂøæø Ô
†ôÒûƒô |ø ^fø ’ûÚô ^mø Ô
!àø nû ÓôÖô ^Š$ Ö]
\¬v Z 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !rZl Æ 9‚™f } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
hôçû×öÎö èøßønû Óô‰ø ^mø Ô
!àø nû •ô]†$ Ö]
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !úÅ [¨Æ Vß Zz äƒ Ÿ',èZg } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ô

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
àônö Âûœø hø„ûqø ^mø Ô
!àønÒô^fø Öû]
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !æÅ V\ M Æ VßZz ä zg} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
àônû ßô uø éø „$ Öø ^mø Ô
!àønû fôñô ^j$ Ö]
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !]¯ Å tØÆ Vß Zz ä™/Â} Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NNU !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø Ô
àônû Þô œø éø æø ¡øuø ^mø Ô
!àønû fôÆô ]†$ Ö]
/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !k‹ Å Vƒ M Å VßZz ä™ ›} Z
óXó ƒ wi **
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
†ùô ‰ô ‚øqûæø ^mø Ô
!àønû fùô vôÛö Öû]

4E
5B&i Zg } Z LL
Å \ ¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! !x» Å èEG

óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!àønû jô Þô^ÏøÖû] †ùô eô ‚ørûÚø ^mø Ô
Æ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !ÑÅ n Å Vß Zz ä™ qíz qË} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂøæø Ô
lô^Ûø Šø Þø èøvømû …ô ^mø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
!àø nû Ïô ô^Ãø Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Òp Å V²‚ Å V<¬ } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
lô^vøËøÞø éø †ø_ûÂô ^mø Ô
!àønû ×ô ‘ô]çø Öû]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NO L !

6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! í Å `ŽÆ ÞZ rZz } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
èøfø Æû …ø ^mø Ô
!àønû ŠôÞô ªû jøŠûÛö Öû]
\¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Ég Å ÷Q È] ¤} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
èøuø]…ø ^mø Ô
!àønû ßô Úô ªûø jøŠûÛö Öû]
\¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! s
# Zg Å ðZ È] ¤} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû ‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö ]ø ! QQ
èøÂø^Ëøø ^mø Ô
!àønû fôÞô „ûÛö Öû ]
\¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !®
) Ë Å Vzg Ç { k
H} Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
èø×ø nû ‰ôæø ^mø Ô
!àømû †ôËô ÇûjøŠûÛö Öû]
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !az Æ Vß Zz ä™gl Z } Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

NOM !

ô ¡ønû ÛôÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
èøÛø ’ûÂô ^mø Ô
!àø nû Ûô ’ô Ãû jøŠûÛö Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Ýq Æ «™ y]¤ } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
áøçû Âø ^mø Ô
!àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÛö Öû]
Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !Šæ Å Vzgz$ } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
!àømû ‚ôÛô jøÃû Ûö Öû ] ø ^Ûø Âô ^mø Ô
\¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Zg –Æ Vzg –" } Z LL
óXó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
!àø nû Ïô $ô ] çøÖû ] éø ‚$ Âö ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !Š OZ Æ VßZz ä ™z½} Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
èømø ]‚øâô ^mø Ô
!àø mû‚ôãû jøŠûÛö Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M ! e
$Z@ Å e
$Z@ È]¤ } Z LL
ó Xó ƒ wi**
äsgzZ Øg Å \¬

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NO N !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂøæø Ô
Ñø‚û‘ô ^mø Ô
!àønû Îô ‚ôù’øÛö Öû]
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !tœÆ VßZz ä™ &¤} Z LL
ó Xó ƒ wi **
äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Äôeô]†$ Ö] Ýôçû nø ×ûÖô Äö eô]†$ Ö] höˆû vôÖû]ø

—tô]†øÃû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø™
:[x åa » }‚
û` Zcz YZuS } ; ŠzgŠ ü
DMR ^i MO V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvô$jÖ] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L ~ V⊠:e X}™ ]zˆ Å [x å kS izg ¸a ÑZz ä™

Ô, ƒ¾) izg g e à Vß2 g e ~f Å [x kS ÑZz ä ™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
IÐ ä ™]z ˆizg C
Ù X}™]zˆ ~ ( yŠ , ÛÎgz Z , ƒgG Ô,ƒŠa
gz¢N ¬Š z ]c*
M ._Æ j§‰ K yÒ 6,RL @*
Q O ™~ˆ gz Z
X N Y S7,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NOQ !

(w2, ð¾) †ø ŽøÂø &öÖô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

ø fônû fôuø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!oËF_ø’û ÛöÖû ] Ô

!M

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ MgzZ ·]| ½Ô
è |Z !vZ } Z LL

ø Öô çû ‰ö…ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ofFjørûÛö Öû] Ô

!N

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ MgzZ ·]| WÁÎg LZ !vZ } Z LL

ø ×ô nû ×ô ìø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!o–Fiø†ûÛö Öû] Ô

!O

ø Ûônû ×ô Òø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!p‚Fjøãû Ûö Öû ] Ô

!P

ÒG7E
5
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wWÅ \ MgzZ ·]|¨% ÿL LZ !vZ } Z LL

6
Å\ M gzZ 6,\ M Ô ÷ Cc*
$Z@ gzZ áZz äƒ x Õä ¹. XÐ Ž ·]| !vZ } Z LL
e
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

ø nùô Öôæø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!p‚Fjøfû ÛöÖû ] Ô

!Q

6,wW Å \ MgzZ6,\ M Ô Zƒ i ¸W (»Ú C
Ù ) Ð X·]|„
% zŠ LZ !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ø nùô rôÞø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!oãFjøßûÛöÖû] Ô
•Z Å ª
&‚g z ]t6,XgzZ ÷ áZz ä™ ]Yo Ð Ž·]| !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!R

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NO R !

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW Å\ M gzZ 6,\ M Ô ˆƒ

!±ùô rôß$ Ö] ±ùô Úôù ö¢] ±ùô fôß$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!S

Ô÷ áZz ä™ '!*
Å i* z i Zg ( Ð  ) gzZ ÷ ò Z Ñ Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

±ùô íôŠ$ Ö ] ±ùô ßôù vøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!±ùô Ëô ’$ Ö]

!T

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ {¢ gz Z MÔ ÀŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

! ±ùô Ïô j$Ö ] ±ùô Òôˆ$ Ö] ±ùô •ô†$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!U

wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ sgz Z áZz Ñ{ À 0*
ÔáZz Ÿg Ž·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

!±ùô ßô ÇøÖû] °ùô çôÏø Öû] ±ùô Ïô $ßÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
Å\ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ægzZ ‰
Ü ¤ ãK Ô Ï À 0*
ãqzgŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

!±ùô ãôfø Öû] ±ùô Ëôô vøÖû ] ±ùô ×ôô røÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
Å\ M gzZ 6,\ M Ô ÷ ( áZz }n) +F,×zg gz Z ÀÔ z',
pŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

!±ùô jôô ËøÖû ] ±ùô ×ôô Ãø Öû] ±ùô Ïôô Š$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NOS !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

\ M Ô ÷ (Æ È z x ³gzZ Ñ!*
Ô[ §
Z Ð gZh
+Š ‹¯Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
w M Å \ M gzZ 6,

!±ùô rôßûÛö Öû] ±ùô ÖôçøÖû] ±ùô Êôô çøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
\ M gzZ 6,\ M Ô÷ { yŠ ] (Æ #
Ö Z ) gz Z gÇŠæ Ô gà Ãz Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ

±ùô Þôô ‚øÛø Öû] ±ùô Óùô Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!±ùô Þôô ‚øÃø Öû]
gzZ Øg 6,u0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ ã°gzZ ãæ Ô VŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

±ùô ô†øÏö Öû] ±ùô eô†ø Ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!±ùô Ûôô^ãø Öû]
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ ×;gzZ 7Œ
Û Ô! ²Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

±ùô Úôô ^ãø j$Ö ] ±ùô vô_øeû ¢ø ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!±ùô fô×ô _$ Ûö Öû]

$
AŠE
Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ of×_ùÚ gzZ ò ä Ô ö Z Ž ·]| !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

Äônû Ëô øæø èô Ûø uû†$ Ö ] ±ùô fôÞø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NO T !

!èô Ú$ ªöÖû]
G!OZ gzZ Øg Ñ Ž ·]| !vZ } Z LL
6,u 0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ ÃÆ ï
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Ìôô^Òøæø èô Ûø×û ¿% Ö ] ±×ô rûÚö ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!èô Û$ ÇöÖû]
Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä⠁
Û g ¯» ÃVägz Z gzŠ ÃO g@*
Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

Ýô^ÏøÛø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!ô çûÛövûÛø Öû]
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ŠúÄ £ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

šôçû vøÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!ô æû…ö çûÛø Öû]
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz W,Ãènj Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!ô æû‚öÛû Ûø Öû] ˆùô Ãô Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz j Wz Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NOU !

ðôQ çø×ôù Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!ô çûÏöÃû Ûø Öû]
ÐM‘M
gzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ê o¢Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

áô^ÓøÛø Öû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!ô çûãö ŽûÛø Öû]
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz ¥%™f .
Þ ‡Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

!ô çûqöçö Öû] Äô×ø_ûÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
6,u0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ i¸ M » ðÅ ]ZŠŽñx ӎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!ô çû ãö Ž% Ö] †ô¿øßûÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ

E
óXó â
Û wi **
äsgzZ Øg6,wWÅ \ MgzZ ·]| ?ZçLX=Š!Æ ~¤
/{ā KZ !vZ }Z LL

áô^Šø uû¬ôÖû] áô‚øÃû Úø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!ô çûröÖû ]æø
Øg 6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ y» Å ]zIz yˆZ Ž·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

!ô çföÃû ÛøÖû ] hùô †$ Ö] gônû fôuø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP L !

6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ [8Æ [g ]Š „ ëÑ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

tô^j$ Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!tô] †øÃû ÛôÖû ]æø
gzZ Øg 6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ `Zcz ` @*
# ™Ž ·]| !vZ } Z LL
r
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!Ñô] †øfö Öû] gôÒô] …ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å\ M gzZ 6,\ M Ô÷ g ZÎÆ t Z',Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

!Ñô^fø _ôùÖ] Äôfû Š$ Ö] †ôñô ^‰ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ä ™§ Å V⠁W ]‚Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

!Ýô^Ûø j$ Ö] …ô‚ûfø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
gzZ Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷0
+e Æ ,ðŠa Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!Ýô^øÞû ªøÖû ]æø ÜôÚø ªöÖû] †ônû ìø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ 4 Ð ]‡‘x ÓgzZ VáZ x Ó Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NPM !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

éô æø†ûÛø Öû ]æø ^Ëø ’$ Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vø Úö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!Ýô]†øvøÖû]†ôÃø Žû ÛøÖû ]æø
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz x Zw÷gzZ { z% Ì Ž ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

kônû fø Öû ]æø èô ×øfû Ïô Öû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!Ýô^Ïø ÛøÖû ]æø àô Òû†% Ö ]æø
gzZ 6,\ M Ô÷ áZz Z',
Z x £ gz Z ãZ Ág Ô x ZwK Ô‚Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

|ôçû jöËûÛø Öû] æø …ôçû ’ößûÛø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!Ýô^Ûø Çø Öû^eô
)g f Æ Vߊ !*
ÃX Ô â 
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wW Å \ MgzZ ·]| !vZ } Z LL
óXó ˆÅ « ì gzZ Šæ

‹ôqû†ùô Ö] àôÂø áôçû Úö ªûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!Ýô^$ø «Öû ]æø
Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ pôÐ Vƒk
HgzZ ÏŠß M Å b§C
Ù Ž ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

ðô«_øÃø Öû] æø çôËû Ãø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!Ýô^Ãø Þû¬ôÖû ]æø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP N !

6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz x ÅZ gz Z « Ô °ç Ž · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ôl^mø«Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!lôŸŸø ‚ø $ Ö ]æø
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ðÉg gz Z VE¶
KŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

lô]ˆø rôÃû Ûö Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!lôŸø^Ûø ÓøÖû ]æø
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ]ѾgzZ ]Z7Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

lô]…ø ^ø¬ôÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!lô^ßønùô føÖû ]æø
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz VE¶
KãZz gzZ ]Zg÷
á Z ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

±ôÚû …ø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!lô] †øÛø røÖû]
gzZ Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ]Z0 òg Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NPO !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Íôçû Îöçö Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
!lõ^Êø †øÃø eô
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä â
Û s ¸z ~ ]òy ZyŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

Øô–ø Êûœø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vø Úö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!lôçF×ø ’$ Ö]
Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz VzŠ zgŠ +F,{÷Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

àôßøÛôÖû] Íô†ø ûœø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!lô^n$vôj$Ö ]æø
Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz VñsgzZ ]âÅZ 4 Ð ƒ
% Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

lô^fø nùô _$ Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!lô^Òø†øføÖû ]æø
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz ]»',gzZ V>Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

çùô ×ö Ãö Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!lô^qø…ø ‚$ Ö ]æø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP P !

6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz ]YgŠ dZ gz Zû%— Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

! áô^nø fø Öû] ØôÛø qûœø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
u0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz W]gzpÐ ƒ
% Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

xô’øÊûœø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!áô^Šø×ôù Ö]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ y uZ ¹{Š c*
iЃ
% Ž · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!áô^ßørøÖû ] †ôãø ›ûœø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
gzZ Øg 6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ í!*
u 0*
Ѓ
% Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!áô^ÓøÛø Öû] ÄôÊø…û œø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz û%z x £ +F,— Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!áô] †ønû rôÖû ] àôŠôvûÚö ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä⠁
Û u|ŒÐ V- ä Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NPQ !

!áô]çø ÒûªøÖû] …ôçùô ßøÚö ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz ä⠁
Û gëà VÂÑ»Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!áô^ûŽ$ Ö] ÄôËøiø†ûÚö ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
gzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz y ÷
á — Ž · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

‹ôÞû ¬ôÖû ] oÖøāô 'ô çûÃö fû ÛøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!áùô ^røÖû ]æø
gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz äƒ _¬ s§ Å V†gzZ Vâ ¨
KZ Ž · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

!Ýô‚øÏô Öû] áô^ŠøÖô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ; g M @*
ƒ Ð Vâ â i *Š™f » X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

!ÜôÓøvôÖû] Äôfø ßûÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ *uÆ V£Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!Ýô‚øÏøÖû] Üô nû ¿ôÂø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÑZz Ñ Z(,xŠ » X·]| !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP R !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

! Üô Úø ªöÖû] Äônû Ëô ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT

3 !OZ x ӎ ·]| !vZ } Z LL
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz ä™ ®
) Ë Å V ðG

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

! Üô×ø Ãø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz }} ( Æ Þ Z £#
Ö ª iz',gz Z ðZ) Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

!Üô×ø ÏøÖû] …ô‚ø’ûÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
gzZ 6,\ M Ô ( H i ¸W » ™ ä ¯Ð X ª )÷ ¯§] Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

!Ýô†øvøÖû ] èô ßømû ‡ô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RM
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ “
M i Å xwŽ ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

!ÜôÃø ßùô Ö ] Üô‰ô^Îø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RN
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz ä â
Û „à VzŽ · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Øô–û ËøÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RO
!Ýô†øÓøÖû ]æø ô çûröÖû ]æø

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NPS !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz ä â
Û x™gzZ Iz ar
# ™Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NP T !

(w2, ðŠa) †ø Žø Âø Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

àôŠû vöÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^Ûø røÖû ]æø

!M

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ w) z ŒïE
L 8™Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

èôrøãû føÖû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^Ûø ÓøÖû ]æø

!N

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ w¾ z Œñ 0*
Z Ž ·]| !vZ } Z LL
u
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!Ùô¡ørøÖû] tô^iø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!O

gzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ w° •@*ïE
L 8™ Ž ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

‹ôÛû ø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^‘øçôÖû]

!P

Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ w™z ƒë M r
# ™Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NPU !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

!…ôçû %ßÖ]æø ðô^ãø fø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!Q

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz gâ gz Z ® Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

áô^ßørøÖû] Ô
ô Öô^Úø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçû’öÏöÖû ]æø

!R

Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ]PgzZ VkŽ ·]| !vZ } Z LL
X⠁
Û wi **
äsgz Z

áô^Šø ×ôù Ö] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçû ÓöŽ$ Ö]

!S

6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ ´ â Æ y!*
i gZ ¦
/]¹ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

gô×û ÏøÖû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûÓöŽûÛø Öû]

!T

6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz wŠ p°.
Þ ‡ ð•Z Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Üô×øÃø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûãö ŽûÛø Öû]
gzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ]à _6,Ž ·]| !v Z } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NQ L !
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

ô nû røÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!…ôçû’ö ßûÛø Öû]
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz H[x »Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

±Êô åö ‚öŠøqø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!lôçû‰ö^ß$ Ö]
Øg 6,wW Å \ Mgz Z6,\ M ì~ ]Î **
Ý ¬ ugIò » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

±Êô äö fö ×û Îø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!lôçûÓö×øÛø Öû]
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ~ ]”Ý ¬ gâ Z » » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

±Êô äö uöæû …ö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!lôæû†öfø røÖû]
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ~ ]zƒ Ý ¬ kŠZ bzg Å X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

åö †% ‰ô ° „ô Ö$ ]áô ‚ô Û$ vø Úö Ùô Q o×F Âø æ$ ‚õ Û$ vø Úö o×F Âø Üû ×ôù ‰ø æø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø ! M P
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NQM !

! lô çûâö ¡$ Ö] ± Êô
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ~ ]ƒ Ñ Ý¬ óóçaLLL » X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

±Êô äö nö Ëû ìø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!lôçû âö ^ãø Öû]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ~ ]ƒ ; Ý ¬ ó ë
ó LL » X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

åö ¨ö ]†ø ‰ûāô ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!—p †F‰ûœø °„ô Ö$] áø^vøfû ‰ö™
]Zg Ž ì u 0*
( Ð ~gz$gzZ ÚC
Ù ) ] Zf { zü Y u
Z S Å X·]| !vZ } Z LL
áJ
-¶Z èK ( kZ ) Ð x ZwèKÃ}È ([éHgzZ [8 ) LZ ~z Ð }hðÆ
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ôì ( gÃè ~ ) û ˆ

Üôrû$ßÖ ]æø™ åö †öËø ‰ø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!—p çFâø ]ƒø āô
E
yMŒ
Û ) `ZcçL«^ » X ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| !vZ } Z LL

Y 6,zZ `Z c‘
% ~ yŠ i 0) { z Z
# Å (·) }g *×zg ì nü :ì (gÃè V- ~
óóû X} F,
Z n( ™

Ø$ •ø ^Úø ™ äö Þöªûø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NQ N !

!—p çFÆø ^Úø æø Üû Óöfö uô^‘ø
ª) áZz ä iZ â Ð Ä ( KZ) »ü y÷
á Å X · ]| !vZ } Z LL
E
¢E
3
G
Ð { Zg (L ) : gz Z áÈ { Zg (L ) : (AwÎg áZz ä ¯ !ôÐ ÄúL LZ »
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ Mgz Z Ôì û X ±
z

^Úø æø™ äö Ïö_ûÞö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!—pçFãø Öû] àô Âø Ðö _ôßûmø
}g !*
Æ ÁÆ X ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó û XD ™7x ¯Ð éZp (KZ ) {z gzZ ü :Š
Hc*
â
Û~

çøâö áûāô ™ äö Úö ¡ø³þÒø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!—ouFçû m% ±º uûæø Ÿ$āô
» y Qü x¯ » X ⠁
Û wi **
äs gzZ Øg 6,wW Å \ MgzZ 6,· ]| !vZ } Z LL
Xì Cƒ kzu u
Z WÅ\ M ªì ûXì CY Å 7Z Ž ì @*
ƒ kz çaMZ çaMŠ÷
á gZ

äö Ûø ×$ Âø™ äö iöç$ Îö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!—pçFÏö Öû] ‚ömû ‚ôø
ÃyZ ü ]¸Å X â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ MgzZ 6,·]| !vZ } Z LL

OG
¢ ~(,
(
%

Z
g
Ó
Z
,
'
)
ä
(
[
g
)
á
Z
z
V
Â
áZz V¸ ~(,à yZ ª û XZi Zâ Ð ( ï» ) D
ð
è
ó óXZi ZâÐ (ï» ) D ( „
% Zg { Z',
) ä ( [g)

çøâö æø™ äö qöæû†öÂö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NQO !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

!—o×FÂû ªøÖû] Ðô ÊöªöÖû^eô
% (Æ Vk èÝ ¬ `Zcè‘
ƒ
% A ·) { z gzZ ü `ZcÅ X·]| !vZ }Z LL
ÅM
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì û ( ¸ 6,Y• Z Å »èê ¬ ª) ¸ 6,}g) ‘zZ Ð
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

‚ûÏø Öøæø™ äö Ööæû ˆöÞö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vø Úö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!—p†Fìûœö è÷ Öø ˆûÞø åö ! …ø
~uzŠ Ã (h øL0ā) k Q Â ä VrZ — " gz Zü wz4,» X· ]| !vZ } Z LL
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì û (ƒ ìg × „ 6,Ú Š g!*
-Z ?gzZ ) ¬ Š (Q) û%
q
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ouFæûªøÊø™ äö nö uûæø °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!—ouFæû œø ^Úø åô ‚ôfû Âø oÖF]ô
G
ä (vZ ) kQ (6,w™z z [ ç¤NÄ £ m{ k Q ) :ü kz ÅX·]| !vZ } Z LL
6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì ûX ð⠁
Û kz (Ì) Ž ð⠁
Û kz s§ Å ( [8 ) †
è LZ
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

^Úø ™ åö …ö çû–öuö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!—pœF …ø ^Úø ö ]©ø Ëö Öû] hø„ø Òø
yQ ) Ž **
Y 7sÜ Æ k Q ä wŠ (Æ y Q) ü g— » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ôì û X¬ Š ä V\ M ( Å

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NQ P !

^Úø ™ åö ö çûãö ö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!—oÇF ›ø ^Úø æø †ö ’øfø Öû] Éø ] ‡ø
S(,Ð u : gzZ ðƒ bâ s§gz Z Ë: ç M Å yQ ü Šá »X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ôì û X („g ¨6,ÏZ å SÃT )

Ü$ $ö™ äö jöÃø mû †ôø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!—oÞFø
é Z „g) { z Qü <Ñ Å X · ]| !vZ }Z LL
(Ð A · Ô L Z ]+
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ûZƒ d

Û

äö jöÏømû †ô›ø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!—o#Ö ‚øjøÊø ™
Å \ M gzZ 6,\ M Ôì û Š
Hƒ d

Û { Šc*
i gzZ Qü i§ » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

hø^Îø™ äö jöÏønû Ïô uø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!—àônû ‰øçûÎø
Å \ M gz Z 6,\ M Ôì û , Ãg Zl Å Vâ ¾ zŠü |ÅX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

æûœø™ äö jöÊø†ôÃû Úø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!—oFށû œø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NQQ !

û( Š
Hƒ) Á ÌÐ kZ (~ [Œ
Û } •S) c*
ü Äc Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ôì


ô ] oÖø ā äö iö†ørûaô °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ôì s§ Å \¬ vZ ]ó Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] àøÚô äö jö%øÃû eô °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
wW Å \ M gz Z 6,\ M ì Ð s§ Å \¬ vZ ƒ Å XÔ6,·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*


ô ô äö jö×ø Úø ^Ãø Úö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø !OO
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì n Æ \ ¬ vZ nç » X·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ^eô äö jöfø uø^’ø Úö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
Å \ M gz Z 6,\ M Ôì B‚Æ ]Z f Å \¬ vZ +
A r Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

±Êô äö iö‚øâø ^røÚö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ

ô ]
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ~ ] Zf Å \¬ vZ {@W »X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NQ R !

ÄøÚø äö jöŠø Öø^røÚö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR

ô ]
6,u0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì B‚Æ \ ¬vZ òë ÅX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] g% uö äö f%uö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÞZ ›Ô›Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

èöÚø †ûuö äö jöÚø †ûuö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT

ô ]
Øg 6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÞZ #
Ö wÔ #
Ö w Å X·]| !vZ } Z LL
ó óó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] èöÃø nû eø äö jöÃø nû eø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÞZ ³ Ô ³ Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] èöeø †û Îö äö jöeø †ûÎö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÞZ "

Û Ô"

Û Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] †öÚû œø äö Ûö Óûuö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NQS !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ¬» \ ¬vZ Ô¬» X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] ±öãû Þø äö Ãö ßûÚø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì )zg » \¬ vZ Ô )zg » X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] èöÂø ^›ø äö jöÂø^›ø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
GL“¤Z Ô ®
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ÞZ ï
) ¤Z Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

éöø ^føÂô äö Âö ^fø iôù ] ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP

ô ]
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ]Š„ Å \¬vZ Ô qn Z Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

èönø ’ô Ãû Úø äö jönø ’ôÃû Úø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ

ô ]
u0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì ã⠁
Û **
Å \ ¬vZ Ô ã⠁
Û **
Å X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

ðö^_øÂø åö ¨ö ^_øÂø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘øø Üù`ö ×# Ö]ø !PR

ô ]

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NQ T !

Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì « Å \ ¬vZ «Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

ðö^íø‰ø åö ¨ö ^íø‰ø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS

ô ]
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì I Å \¬ vZ I Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] ˆö ßûÒø åö …ö ‚û‘ø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M Ôì : Z  » \¬ vZB » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

èör$ uö åö ö çû qöæö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU

ô ]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì u Å \ ¬ vZ Š Žz » X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] ‚ömø åö ‚ömø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì B; » \¬ vZB; » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z


ô ] ±öÚû …ø äö nö Úû …ø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
6,u0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ¦ » \¬ vZ ¦ » X·]| !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NQU !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] Ðö ×öìö äö Ïö×öìö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì » » \¬vZ »» X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

Ùö^Ûø qø äö ßöŠû uö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO

ô ]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì w) » \ ¬ vZ Œ » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

Ùö^Ûø Òø äö ×ö –ûÊø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP

ô ]
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì w¾ » \¬vZ a»X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

áö^Êø †ûÂô äö iö…ø çû‘ö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ

ô ]
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì yò » \¬vZ ]gßÅ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

áö^âø †ûeö äö iö†ønû ‰ô °„ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR

ô ]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR L !

u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì é‡?
è Š Å \ ¬vZ ]§ Å X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

áö] †øËûÆö åö çö ËûÂø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS

ô ]
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ]nÅ \¬ vZ ° ç Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

áö] çø•û…ô äö Ëö_ûÖö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vø Úö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT

ô ]
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì Ÿg Å \ ¬vZ x™z ¯ » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] äö qûæø äö ãö qûæø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì gzZ g Zh
+Š » \¬ vZ zÂgzZ g Zh
+Š » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*


ô ] …ö çû Þö åö …ö çûÞö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
gzZ Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M ì gâ » \¬ vZ Ôgâ »X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NRM !

(w2, ðgG) †ø ŽøÂø ‹öÚô ^íøÖû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

àøÚô …º çû Þö çø âö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]

!M

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ Ð gâ gz Z ÷ g⠎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

køvûiø …º çûÞö çâö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]

!N

äsgzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ gân Æ g⎠·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

ÑøçûÊø …º çûÞö çøâö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]

!O

äsgzZ Øg6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ gâ6,
zZ Æ g⎠·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

o×FÂø …ºçû Þö çâö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]
äsgzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ gâ 6,g ⠎ ·]| !v Z }Z L L
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR N !
óXó ⠁
Û wi **

±Êô …º çûÞö çâö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]

!Q

äsgz Z Øg 6,u 0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ gâ ~ g⎠·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

!…ôçû %ßÖ^eô …º çûÞö çâö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!R

äsgz Z Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ gâ Ð g⎠·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

ÄøÚø …º çûÞö çâö ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçûß% Ö]

!S

gzZ Øg 6,u 0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ gâB‚ Æ g⎠·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

o#×røiø çø âö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ôçû_% ×Öô

!T

äs gz Z Øg 6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ gî èiŽ · ]| !v Z } Z L L
ó Xó ⠁
Û wi **

hõ^jøÒô ±Êô çâö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…õçû_öŠûÚ$
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

!U

NRO !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ ‰ ‘ ~ pôbߎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

Ñùõ …ø ±Êô çâö °„ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!…õçûŽößûÚ$
gzZ Øg 6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M ÷ Š Ž ñ~ t ZgzZ A Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

kônû fø Öû ] ±Êô çâö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!…ôçûÛö Ãû Ûø Öû]
Ô( ì ;g ƒ ™f » yZ Ì~ g©š
M ª) ÷~ g©š
M Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ Mgz Z6,\ M

ÌôÏûŠ$ Ö] ±Êô çâö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!Åô çûÊö †ûÛø Öû]
\ M Ô (ì ~ V⠁ M ™f » X ª)÷ ~ ¿— Ž · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ Mgz Z6,

†ôvûfø Öû] ±Êô çâö ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!…ôçû röŠûÛø Öû]
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ ~g«ybñ ( Æ Þ Z Äc) Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR P !


ô ] ‚öfû Âø çøâö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ }È [HÆ \ ¬ vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg


ô ] ±% Öô æø çøâö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ „
% zŠ Æ \¬ vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs


ô ] gönû fôuø çøâö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
gzZ Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ [8Æ \ ¬vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

‚ûÏø Êø äö Âø^›øœø àû Úø °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS

ø ] Åø ^›øœø
\¬vZ ä kZ Å ®
) ¤Z Å yZ ä T(ā ì t x £ » X) ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z6,\ M ÔÅ ®
) ¤Z Å

‚ûÏø Êø åö ^’ø Âø àû Úø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT

ø ] o’ø Âø
\¬vZ ä kZ Å ãâ
Û **
Å y Z ä T(ā ì t x £ » X) ·]| !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å\ M gzZ6,\ M Ô Å ãâ
Û **
Å

ô …û çôÖû ]æø Üônû Ïô Ûö Öû] ˆùô Ãô Öû ] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NRQ !

!Üô nû Ïô jøŠûÛö Öû]
Ô÷ áZz `ªz z Š Zgz Z „
% gŠ gzZ VziñgzZ áZz ]³EZŠ Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

ÌôÎô çûÛö Öû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!Üônû ¿ôÃø Öû]
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä ZI(à Vâ ¶) Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!Üônû Ãô ß$Ö] èô ß$qø gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ ´ â Æ h¼
A Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

gôñô ^røÃø Öû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!lô^mø «Öû ]æø
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz VE¶
KgzZ ]¿ ڎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

èôÛø ¿øÃø Öû ] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!lô^eø †ö ÏöÖû ]æø
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz wqZ ( gzZ ю ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR R !

äö jøÂø^›ø kø×û Ãø qø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
ø jøÂø ^›ø

Ôc*
Š ¯®
) ¤Z KZ ä Âî
) ¤ Z Å y Z ( ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wWÅ \ M gz Z6,\ M

è÷ _ø‰ô]æø äö jø×û Ãø qø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
ø Ïô ×ûìø àønû eø æø Ô
ø ßønû eø

Å \ M gzZ 6,\ M Ô c*
Š ¯ ôZz y xgŠ Æ t‘gz Z LZ ä ÂÃX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

äö jöÚ$ ]ö kû Ïøfø ‰ø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!Üø Úø ªöÖû]
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ˆá '6,5Z vŠ #
Ö Z Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

±Êô ^Ž$ Ö ] çø âö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!ÜôÏøŠ% Ö] Äônû Ûô røÖô
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô÷ Y Ë Æ V-g F x ӎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

äö jöÛø×ô Òø kû×ø Âø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!Üô×ô ÓøÖû] Äônû Ûô qø o×ø Âø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NRS !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

6,u 0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô Š
HW¨
&¸ 6,Vñ¯ x ÓÝ » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

ÄøÚô ] çøqø ±ø_ô Âûœö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!ÜôÓøvôÖû]
Øg 6,u0*wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ‰ K «ÇZ ìZ Ž ÃX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

Œô ^ß$Ö] hö†ø Îûœø çøâö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
ø mû ‚øÖø

wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ +F,d

Û Ð VÍß ~ { Çg !*
~¾Ž·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

Œô ^ß$Ö] g% uøœø çøâö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
ø nû Öøāô

Å\ M gzZ 6,\ M ÷ Ô +F,[8Ð VÍß ƒ
% ~ { Çg!*
~¾Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

Œô ^ß$Ö] ˆ% Âø œø çø âö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!è÷ Öø ˆôßûÚø
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz x £ id {Š c*
iÐ ƒ
% Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NR T !

!è÷ eø †ûÎö Üû âö ^Þøû œø çøâö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ ÞZ [H{ Šc*
i Ð VÍß x ӎ ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

àûÂø Üûâö ^ßøÊûœø çø âö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!äô jô $nÞô^Þøœø
gzZ 6,\ M Ô¸ áZz ä™ +Ã+
M **
Z KZ {Š c*
i Ð VÍß x ӎ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

Üûâö ^Ïø eûœø çø âö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!äô jô m$çôãö eô
gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz x ZzŠ Ð g±Z Æ |
# Ù KZ ~ VÍß Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

Üûâö ‚öuøæûœø çø âö ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!äô jô n$Þô ]‚øuûçøeô
Å\ M gzZ 6,\ M Ô ÷ : u gz Z Š»ÐVÍß x Ó~ ð« KZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

Üûâö ö †øÊûœø çø âö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!äô jô $nÞô]ø †ûËø eô
gzZ Øg 6,u 0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ Ë~ ]Ѿ LZ Ž ·]| !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NRU !

ó Xó ⠁
Û wi **
äs

Üûãö ×ö ÛøÒûœø çø âö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!äô jô m$ô çûfö Ãö eô
Ô÷ ï» ~ äÑ O ÃÏÈ Å ÑñLZ {Š c*
i Ð VÍß x ӎ ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

Üûãö ’% ìøœø çø âö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!äô jô n$eôçûfövûÛø eô
\ M gzZ6,\ M Ô ÷ ‰ a ™ mºa Æ š
M 8Å \ ¬vZ Ž·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,wW Å

køÏû×øìø ^Ûø Öø åö ŸøçûÖø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!Õø ¡ø³þÊûªøÖû]
G
Ô@*
â ہ: Za Ãu#Z ð $N ÂDƒ : \W¤
/Z (ā ì t y ÷
á ÅX) ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

køÏûjøÊø ^Ûø Öø åö ŸøçûÖø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!Ñø^fø ›ûªøÖû]
«ÏŠ ¤ÃV ⠁ M   Dƒ: \W¤
/Z (ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô@*
â ہ:

ø ‚ôßûÂô àû Úô ðø ^qø °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
Õ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NS L !

!p ‚Fãö Öû^eô
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ ñ W™á e
$Z@ Ð k0*
}¾ Ž ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

Ÿøæø Ø$ –ô mö Üû Öø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vø Úö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!pçFÇûmø
6,\ M Ô±
z { Zg L: áÈ { Zg L: Ž (ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wW Å\ M gz Z

lø¡$Ö] †øŠøÒø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vø Úö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!pˆ# Ãö Öû ]æø
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô c*
Š h ÂÃ ~³gz Z ]Ñ ä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

lø^ßøÚø Ýø‚øâø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!p†FìûªöÖû ] èø%øÖô ^%$ Ö]
Å\ M gzZ 6,\ M Ô c*
Š h ÂÃ]o (~- Š ) gz Z q
-Z ~Šä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

åö †öÒûƒô ÄøÊô …ö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!åö …ö ‡û æô Äø•ôæö æø
Å \ M gz Z 6,\ M Ô Š
Hc*
Š U ú1 » yZ gzZ Š
Hc*
Š ™— ™f »X·]| !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NSM !

ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

!p‚Fjøâû ^Êø äö jømû ‚øâø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
$Z@ { z gzZ ðâ
e
Û «e
$Z@ 7Z ä Â (ā ì t y ÷
á Å X )·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô‰ ƒ C c*

äö jømûˆøqø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!oßFŠû vöÖû^eô
6,\ M Ô ~Š Zb B‚Æ ð> 7Z ä Â (āì t y ÷
á Å X )·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wW Å\ M gz Z

!p‚FjøÎû^Êø äö iø†ûÚø œø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
Å \ M gz Z 6,\ M ÔÅ ~zc Å kZ ä VrZ Â c*
Š ¬ä ÂÃX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

!oÏF i$^Êø äö jønû ãø Þø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
ò¾ )‰ $ Ð kZ { z  c*
â
Û Iä Â (ā ì t y÷
á Å X )·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M ( Hg(Z

!oÊ# æø °„ô $Ö ^eô ‚$ qø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
ÃkZ ä \ M Å Ãz B‚Æ \ M ä Tā ì t x £ » X·]| !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôc*
Š i Zâ b§ ~g7

áø ^Òø ° „ô Ö$ ]áô ‚ô Û$ vøÚö Ùô Q o×FÂø æ$ ‚õ Û$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰ø æø Øùô ‘ø Ü$ `ö×# Ö]ø ! Q N
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NS N !

! oÊF æûœø åö ö ]©ø Êö
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ï» {Š c*
iÐ ƒ
% wŠ » X·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!oÃF‰ø ^Ûø eô oÊFæø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô H åÃkZ H {Š Zg Z » x » T ä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

lô^mø Q àû Úô pFœø…ø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!p†Ffû ÓöÖû] äô eùô …ø
Å\ M gzZ 6,\ M Ô BŠ V*¶
K~(,Å *™[g LZ ä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

Íøçû ‰ø äö nö Ãû ‰ø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!p†Fmö
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M ÔÇ ñ Y ¬Š dçà Òà ŠX·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

!oßFÎû œøæø oßøÆû œø äö e%…ø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
gzZ 6,\ M Ôì c*
Š ¯ ÑZz ä™ ®
) ¤gz Z "7Z ä [g Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

äö %e…ø äô mû ˆôrûmö ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NSO !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

!oÊF æûªøÖû] ðø ]ˆø røÖû]
Å \ M gz Z 6,\ M Ôì ÑZz ¶Š Z b 4 Ð ƒ
% 7Z [g » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

ðø¡øÛø Öû ] äö e%…ø åö ]…ø œ °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!o×FÂû ªøÖû]
Å\ M gzZ 6,\ M Ô ðZ™]gc*
i Å dZ ñ 5 7Z ä [g Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

äô eùô …ø Üø‰û] †øÒøƒø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
! o#×’øÊø
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Å ZŠZ iúgzZ H Š c*
à [g LZ ä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

^ßønû Öøāô Øø‰ô…û œö ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!o×# Ãø Ûö Öû] àô mû‚ôùÖ^eô
Å\ M gzZ 6,\ M Ô Š
H5™}Š +Š ÑZz Ñs§ ~gø η]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

gö×û ÏøÖû ] äö Öø ±ø_ôÂû œö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RM
!o#×vøÛö Öû]
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Š
HH « wŠ +'
× ( Ð ÞZ ™f ) η]| !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NS P !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

ö nû Ãø Öû] äö Öø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RN
!oß#ãø Ûö Öû]
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì g» Ï0
+i ( ~zyZ )¯6,a Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

šöçû vøÖû] äö Öø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RO
!oË# ’øÛö Öû]
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôì nj { À 0*
a Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

áûœø äö iø‚ûÂø æø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RP
!o•F†û mø
èZg { zā Ç ñ⠁
Û « ÚZ 7Z Âā ì c*
â
Û {°z ä ÂÐ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M ÔÐ NY ƒ

èømø ^Æø äö jøÇû ×$ eø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RQ
!oÇFÛö Öû]
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô c*
àJ
-u ~y W (Å w¾ ) ä ÂÃX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

^Úø æø h% †$ Ö] äö f$uøœø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RR
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NSQ !

!o×F Îø ^Úø æø äö Âø$ æø
gzZ Å ›ä [g Æ \ M Ð \ M ( ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M H msÐ \ M : gzZ Ô Z hg7ËÃ\ M
ó Xó ⠁
Û

äö Öø †º nû ìø äö iö†ø ìôøQ °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RS
!oÖF æûŸ% û] àøÚô
ª) 4Ð x ñƒ }g¦
/Æ \ M œ ÑZz ä M (C
Ù ) » X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ( fg z ѯ
)
è !*

^Û÷ nû jô mø äö %e…ø åö ‚øqøæø ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RT
!pæF«Êø
kZ Q gz Z c*
0*
dÃ\ M ä ÑñÆ \ M (ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
é z iédÃ\ M ) ä
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô c*
Š **
1 (x(

¡÷ñô ^Âø äö e%…ø åö ‚øqøæø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RU
!oßFÆû ªøÊø
(» hÁ™z ) à \ M ä ÑñÆ \ M (ā ì t y ÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
Ôc*
Š ™i * " ( Ð ÔC
Ù a Æ å ™ i ZâÐ h
+Š ‹¯ KZ ) ä kZ  c*
0*q~
#q
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NS R !

(w2, ÛÎ ) †ø ŽøÂø Œö ô ^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

äö %e…ø åö ^_øÂûœø °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†ø$ø çûÓøÖû]

!M

Ôì Œ] Ò • Z " ( ~ ¤zíC
Ù ) ä [g Æ y Z ÃX·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M

äô eùô †øÖô o×# ‘ø °„ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†øvøÞøæø

!N

\ M Ô Å ã!*
Û gz Z ð⠁
Œ
Û ZŠ Z i úg—Æ [g LZ å ä VM·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,

!†öjøeû ªø Öû] çøâö äö òö Þô ^ø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!O

gzZ ±" ÔŠ » X â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,·]| !vZ } Z LL
X ì y¶
Kz x **
"

ä´eùô …ø àûÚô oøiô æû]. °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†ûÊøæûŸ* û] Øø–û ËøÖû]

!P

\ M gzZ 6,\ M Ô Š
HH «a
Û Zz ¹ Ð *™[g Æ y Z ÃX·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NSS !

äö fö Šøuø Äö_ôÏø ßûmø Ÿø °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!äö fö ŠøÞø Ÿøæø

!Q

wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Çƒ 7{L©z ø
D dZ » X·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

^ò÷nû ø ° æô^Šømö Ÿø °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!äö föŠø Òø Ÿøæø äö ×öÛø Âø

!R

',
Z',Æ ð¾ Å \WgzZ’ ™ wqZ Æ yZ (ā ì t y÷
á ÅX )·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Yƒ Ô 7¿ðÃ

äö ×öÛø Âø ØøÃô qö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]…÷ æû†öfû Úø

!S

6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì Š
Hc*
Š ¯ F,w=Ã ¿Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

äö nö Ãû ‰ø ØøÃô qö ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!] …÷ çûÓöŽûÚø

!T

6,u0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì p°.
Þ ‡ ÒÃC
Ù Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

äö jöf$vøÚø kû×øÃô qö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!] …÷ çûjöŠû Úø ^e÷ ^røuô …ô^ß$Ö ] àøÚô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NS T !

wW Å \ M gzZ 6,\ M Ôì Š
Hc*
¯ {Š6,pôÐ cizŠ ÛÅX·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

äö jöÂø^›ø kû×ø Ãô qö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!] …÷ çûÊö çûÚø ^f÷ nû ’ôÞø èô $ßrøÖû ] àøÚô
zÐ ¼
A ÑZz ä ™®
) ¤Z Å \ W (ā ì t y÷
á Å X) ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M Ôì @*
0*
Û Zz


ø Š$ Ûø iø àûÚø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
äô eô Ô
!orFÞø
0*
] Š
Hƒ hZz Ð ðZŠ Æ \ WŽ (ā ì t y÷
á Å X)·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW Å\ M gzZ 6,\ M Ô Š
H

äö ßûÂø Ìø×$ íøiø àûÚø °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!oÏFø
6,\ M Ô Zƒ h$
+{ z Š
H{g ú Ð yZ Ž (āì t y÷
á Å X)·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wW Å\ M gz Z

àøÚô åö ^ßønû Âø kûÏø ×ô ìö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!ðô ^nø vøÖû]
6,u0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô I ð¯ Ð § @W Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NSU !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

àøÚô åö ] ‚ømø kûÏø×ô ìö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!ðô ^íøŠ$ Ö]
6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ‰ ñ ¯ Ð ]zIB; Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

äö Þö^ßø‰ûœø kûøÏø×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!…ôçûß%Ö ] àøÚô
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô‰ ñ¯ Ð gâ $ZŠ Æ X· ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

äö Úö ^¿øÂô kûÏø×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!…ôçûÊö^ÓøÖû ] àøÚô
u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô Ið¯ Ð g¯ » Vc*
A ug I ÅX·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

àøÚô äö Þö^ŠøÖô Ðø ×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!†ôÒû„ùô Ö]
Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ôˆ ð¯ Ð ™f y!*
i Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

àøÚô äö ËöÞû*] Ðø ×ô ìö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!†ôfø ßûÃø Öû]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT L !

wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô Š
Hc*
¯ еà ugI ( u**
)| Å X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

àøÚô åö æ. ^Ãø Úû ]* Ðø ×ô ìö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!†ôfû ’$ Ö]
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M ÔI ð¯ ÐñPW ug I Å X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

àøÚô äö `ö qûæø Ðø ×ô ìö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!±×ôù røj$ Ö]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Š
Hc*
¯ Ð iug I { n » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

àøÚô äö fö ×û Îø Ðø ×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!±×ôù vøj$ Ö]
Å \ M gzZ 6,\ M ÔŠ
HH éÐ ]Ì dZ ugI »» X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

àøÚô äö ‰ö]+…ø Ðø ×ô ìö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!èô Òø†ø fø Öû]
6,u 0*wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Š
Hc*
¯Ð•
1',gâ Z u » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NTM !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

àøÚô åö …ö ‚û‘ø Ðø ×ô ìö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!èô Êø†ôÃû Ûø Öû]
6,u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô Š
Hc*
¯ Ð ÄcugIB » X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

àøÚô äö Þöƒö ]. kûÏø ×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!éô †øfû Ãø Öû]
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô‰ ñ ¯ Ðg ‡z ug IlÍÆ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

åö ¡øqû…ô kûÏø×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!éô ç$ ÏöÖû ] àøÚô
u0*
wWÅ \ M gz Z 6,\ M Ô Ið¯ Ð ]¸4N*
ug IÅ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

àûÚô åö †öÃû ø Ðø ×ô ìö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!èô ß$ røÖû] lô^fø Þø
Å \ M gz Z 6,\ M Ô ‰ ñ¯ Ð kÅ ¼
A ug Iw!*
Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

äö Úö ]‚øÎû]* kûÏø×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!éô ø ^fø Ãô Öû ] àøÚô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT N !

ñ¯ Ð ( n¾Å g w'~) ]Š „<Ñ}ŠÆ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,u 0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M Ô‰

àûÚô äö Ïö _ûÞö Ðø ×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!èôß$røÖû] ØôŠø Âø
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ˆ ð¯ Ð ßÆ ¼
A ug IWÅ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

äö uö…ô] çøqø kû×ø Ãô qö °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!è÷ nø Âô ^‰ø
\ M gzZ 6,\ M Ô‰ ñ ¯ áZz 䙿āg I ñ ¡
IZ Æ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ

äö ßö›ô]çø eø kû×øÃô qö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!è÷ Ãø ô^ìø
Å \ M gzZ 6,\ M Ô ‰ ñ ¯ (Æ ~b ¬ Y¡
I Z m!*
Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

äö e% …ø åö ^Ëø_ø‘û] °„ô $Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!äô jô f$ vøÛøÖô
Å \ M gz Z 6,\ M Ô 1 ` a Æ ›KZ 7Z ä [g Æ X·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NTO !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

äö %e…ø åö …ø ^jøìû] °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!äô jô eø †ûÏöÖô
\ M gzZ 6,\ M Ô c*
â
Û Éa Æ "

Û KZ 7Z ä [gÆ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ

…ô^$ßÖ] àø Úô Üô‘ô^Ãø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!^ãø ÓôÖô ^ãø Úø æø
u0*
wWÅ \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ pôÐ V Æh Å kZ gzZ v WŽ ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

èôß$røÖû] oÖø āô °ô ^ãø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!^ãø ÓôÖô ^Šø Úø æø
Æ kZ gzZ ¼
A Ž â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,wW Å \ M gz Z 6,·]| !v Z } Z LL
X ÷ áZz ¶Š e
$Z@ s§ Å V2Zg

áõ^ÓøÚø æ$ áõ^Úø ‡ø Øùô Òö ±Êô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg ~ VkC
Ù gzZ yâiC
Ù 6,wW Å\ M gzZ6,·]| !vZ }ZLL

!áõ]æøœøæ$ kõÎû æø Øùô Òö ±Êô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ·]| ~{C
Ù gz Z ‰
Ü zC
Ù !vZ } Z LL

àõnû uô Øùô Òö ±Êô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT P !

!lô^Îø æûªøÖû ]æ$
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ\ M gzZ·]|~ ]‡zZ x ÓgzZ y M C
Ù !vZ }ZLL

èõvøÛû Öø Øùô Òö ±Êô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!lô^Âø ^Š$ Ö ]æ$
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,wWÅ \ M gz Z ·]|~ ®
) ‚C
Ù gzZ œC
Ù !vZ } Z LL

‚ôãû ÛøÖû] ±Êô áø^Òø àø nû uô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!^Ã÷ nû •ô…ø
èª
&q \ M Z
# â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,·]| !vZ } Z LL
X¸ ~ áÑ~ Ïg Zp

¡÷³þËû›ô áø^Òø àønû uô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!^n&fô‘øæ$
Lg \ M Z
# â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z 6,·]| !v Z }Z L L
ó Xó ¸ a

!^&njô Êø ^e&^ø áø^Òø àønû uô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
ï» \ M Z
# â
Û wi**äs gz Z Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,· ]| !vZ }Z L L
óóX¸ y ZŽ â

¡÷ãû Òø áø^Òø àønû uô ‚õÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø

NTQ !

!^n& •ô†û Úø
{h
+I \W Z
# â
Û wi **äs gzZ Øg 6,wW Å \ M gz Z · ]| !vZ } Z LL
óXó ¸ ~ ª
&q Å9 J(,

Åô ^Ãø Žöeô lø…û ç$ Þø ° „ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!ðô ^ÛøŠ$ Ö] éø^ÓøŽû Úô åô …ôçûÞö
Å y  M Ð qà ŠgâÆ y Z ä (ā ì t y÷
á Å X) · ]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*
wW Å\ M gz Z 6,\ M Ô c*
Šâ
Û ×zg Ãs¥

ðôçû–øeô ðø^•øœø ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
ø ö†û Âø äô ãôqûæø
!o×F Ãö Öû ] Ô
\ M gz Z 6,\ M Ô Š
Hƒ gëxl² Z¾Ð Ýzg ÅgâZ {n Æ X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u0*
wWÅ

äô Öô^Ûø qø …ôçû ßöeô …ø ^Þø œø °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!oãF jøßûÛö Öû] éø…ø ‚û‰ô
gzZ 6,\ M Ô c*
Š ™×zg à DZ >g‡Ð w) §â LZ ä VM·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

àûÚô åö ‚öŠøqø Ðø ×ô ìö ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR

ô ] äô qûæø àôŠû uö
gzZ 6,\ M Ô Š
HH ðÐ ŒÆ gâÆ \¬ vZ gâ Z ò » X·]| !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT R !
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

äö uöæû …ö kûÏø ×ô ìö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS

ô ] …ôçûÞö ðô ^`ø eø àûÚô
\ M gzZ 6,\ M Ô ˆÅ ðÐ ® Å gâÆ \¬ vZ bzg Å X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ

^Ê÷ †øø åö …ö çûÞö Ðø ×ô ìö °„ô Ö$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT

ô ] …ôçû Þö àûÚô
\ M gzZ 6,\ M Ô Š
HH ðÐ gâÆ \¬vZ sÑg gâ » X·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg 6,u 0*
wWÅ

ô ] éöçøËû ‘ø çøâö °„ô Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
²

ô ] éö†ø nø ìôæø
u0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ I Å kZ gzZ [NZ » \ ¬vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

ô ] èöÛø uû…ø çøâö ° „ô Ö$ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
²

ô ] èöÚø ]†ø Òøæø
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ #
Ö Z™ Å kZ gzZ Øg Å \¬ vZ Ž·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

ô ] èömø]‚øâô çøâö ° „ô $Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
²
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

NTS !

tô]†ø Ãû ÛôÖû]æø ðô ]†ø ‰û¬ôÖû] lö]çø ×ø‘ø


ô ] èör$ uöæø
Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ u Å \ ¬ vZ gzZ e
$Z@ Å \¬ vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

èö‘ø¡ø³ìþ ö çøâö °„ô $Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN

ô ] èöËø nû ×ô ìøæø ²
ô ] lô^Ëø ‘ô
gzZ 6,\ M Ô ÷ ÑÆ \¬ vZ gzZāÜ » ]Ì Å \¬ vZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u 0*
wWÅ \ M

o×øÂûœø oÖøāô ‚ôô†ûÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
!lô^qø…ø ‚$ Ö]
Å\ M gz Z 6,\ M Ô÷ áZz ä â
Û ðÉZg s§ Å ]YgŠ dZ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,u 0*
wW

lô^ßøŠøvøÖû] gôâô ]çøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!lô^Òø†øføÖû ]æø
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä⠁
Û « ]»',gzZ ] øŽ ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

ø ×ô nû fô‰ø oÖøāô ±Âô]‚$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ

wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz äš s§ Å 5 Zg }¾ Ž ·]| !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NT T !

ø nôuûæø o×FÂø àônû Úô ø¢]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR

gzZ Øg 6,u 0*
wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ }Z Æ kz ~¾ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

o×FÂø gô¾ô ]çø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!Õø †ôÓûö
u0*
wW Å\ M gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä ™ ZŠ Z Ð „]Z¾Ž ·]| !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,

!Õø †ôÒû„ô eô ÍôçûÇöŽûÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôQ o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
6,u 0*
wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ çz w'~™f }¾ Ž ·]| !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

‹ôÚô ^íøÖû] Ýôçû nø ×ûÖô ‹öÚô ^íøÖû] höˆû vôÖû]ø

* û] lö]çø ×ø‘ø™
—ôô ]‚øÂû Ÿ
: [x
!VZv0*
» }‚
ûŠ Z°R} ; ŠzgŠ ü
DNL ^i MS V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvô$jÖ] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x
!åkS izg , v 0*ÑZz ä™
Ô, ƒ, ) izg g e à Vß2g e ~f Å [x
!kS ÑZ z ä™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
IÐ ä™]z ˆ izgC
Ù X}™ ]z ˆ~ (yŠ ,

gz Z ,ÞZ Ô,ƒg VZ

gz¢N ¬Š z ]c*
M ._Æ j§‰ K yÒ 6,RL @*
Q O ™~ˆ gz Z

X N Y S7,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

NUM !

( w2, ð, ) †ø ŽøÂø Äöeô^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

åö ^’ø uûœø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Ûô×û Âô àû Úô ÁöçûËövûÛø Öû ] |öçû×$ Ö]
!Üômû ‚ôÏøÖû ] Ô

!M

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì 3g ™gÑÐ *ŠD}¾ ä pôbßÃX â
Û wi**
xs

Íôçû Ëö‘ö ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]

!N

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ .ÅÀ5 x Ó Î â
Û wi**
xs

xônû fôŠû iø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]

!O

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ D ™yÒ Ä~¾À5x Óg !*
Î â
Û wi**
xs

‹ômû ‚ôÏû iø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NU N !

ó Xó ÷ D ™yÒ ö¼ ~¾À5 x Óû% Î â
Û wi**
xs

‚ônû Ûô vûiø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]

!Q

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ D™ yÒ £~¾À5 x Óû% Î â
Û wi**
xs

†ônû fôÓûiø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡øÛø Öû]

!R

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ ë rÀ5 x Óû% Î â
Û wi**
xs

Øônû ×ô ãû iø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!àønû Ãô Ûøqû*] èô Óøñô ¡Ûøø Ö]

!S

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ ë (vZ ÆäOZ [Z Ñ ª)ËÀ5 x Óû% Î â
Û wi**
xs

hô^vøŠ$ Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!èô mø …ô^røÖû]

!T

xsz >& ãZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ wŠ!*
áZz •',~ Š Z® Î â
Û wi**

ø ‚øÂø äô fôvû ‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

NUO !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

! èô mø …ô] „$ Ö ] |ô^mø †ùô Ö ]
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ NZƒ à Zz ½ !gŠT â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!…ö ^røûªøÖû] kôÒø†$ vøiø
xsz >& ãZ6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z w M Å \ M Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó ,™•
%w|
# gŠ g !*
Î â
Û wi**

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!…ö ^ãø Þû Ÿ* û] lô†ør$ Ëø iø
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ÷g ~gY ,1gŠT â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!Ñö]…ø æû ªøÖû] kôÒø†$ vøiø
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ,™•
%wtZgz Z gŠT â
Û wi**
xs

!Ñô^fø ›ûŸ* ]û ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ~z]4 æ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NU P !

ðô^nø uûøªÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
! lô]çø Úû ªøÖû ]æø
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ` ƒ ]¯gzZ {0
+i æ â
Û wi**
xs

Ñø†ø ûœø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!…ö ^ãø $ßÖ ] äô nû ×ø Âø
z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ñƒ qƒ6,\ M yŠ æ â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
! è÷n$ßô fû Úø ðö ^Ûø Š$ Ö ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
xsz > & ãZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ w M Å \ M Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó N ⠁
Û Za ¬ Ð ðÅ yW ä Â]‡‘Î â
Û wi**

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!è÷n$uô‚ûÚö šö…û ªø Öû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
xsz >& ãZ 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z w M Å \ M ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó N â
Û Za ¬ Ð ä w }i ]‡‘ä Â~ ŠZ®Îâ
Û wi**

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!è÷nø ‰ô†ûÚö Ùö^fø rôÖû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

NUQ !

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N ⠁
Û ð¬ Ð ä™ ·ÃVzh N ä Â]‡‘Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!é÷†ørôËø ßûÚö áöçnö Ãö Öû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N â
Û ð¬ Ð UY ` äÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!é÷†øÛô ãø ßûÚö …ö ^`ø Þû ªøÖû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N â
Û ð¬ Ð äƒ ~g Y c*
gŠ äÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!è÷Îø †ôŽû Úö ‹öÛû Ž$ Ö ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N â
Û ð¬ Ð äƒ ×zg `gÎä Â] ‡‘Îâ
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!^ò÷nû –ôÚö †öÛøÏø Öû] áøçûÓömø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N ⠁
Û ð¬ Ð ä1 3™Æ 0
+e äÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NU R !

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!é÷†ønû ßô jøŠû Úö göÒô]çøÓøÖû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N â
Û ð¬ Ð ä0*
gâÆ Vzg *äÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!è÷mø †ôrûÚö …ö ^vøfôÖû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N â
Û ð¬ Ð äƒ ~g Y Æ Vzg« äÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!é÷†ø Ûô %ûÚö …ö ^røûªøÖû ] áøçûÓöiø áûœø Øôfû Îø àûÚô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N⠁
Û ð¬ Ð ¶Š VÆ V½gŠ gZŠ VäÂ]‡‘Î â
Û wi**
xs

^nø Þû ‚% Ö ] kôÚø ] ø ^Úø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!éö†ø ìô«Öû ]æø
z >& J
-‰
Ü z kZ6,x Z™/ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ì ]y
!Wz *Š J
-Z
# â
Û wi**
xs

ø ô çûqö ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
Õ
ø iô ^mø ^ßøÂôæø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

NUS !

z >& ~ Š Z®âZ6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wWÅ \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ì e
$Á ~¾gzZ « ~¾ Î â
Û wi**
xs

ø •ô…û ]* ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
Ô
ø iô ]çøÛø‰øæø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ì Š Z®Å V⠁W}¾gzZ }i ~¾ Î â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
ø jô Óøñô ¡øÚø àû Úô lô] çøÛø Š$ Ö ] ±Êô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ÷ ñ⠁
Û ðÀ5 LZ ~ V⠁Wä Âæ â
Û wi**
xs

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
ø •ô…û œø ±Êô ‹ôÞû ¬ôÖû ]æø àùô rôÖû ] àøÚô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ÷ ñ â
Û ðy¨
KZ gz Z X~ }i KZ ä Âæ â
Û wi**
xs

p†øqø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
ø fônû Æø Üô×û Âô ±Êô Üö ×ø ÏøÖû] äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ì ` ¯~ (D}¾ A â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

NU T !

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!Õø‚öÛøvûmø
xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz 䙣~¾Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!Õø†öÓöŽûmø
xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz ä™]Z¾Š Z® Î â
Û wi**

àûøÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
ø ×ö×ôù ãø mö

xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz ä™ (²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ª ) Ë~¾Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!Õø‚örùô Ûømö
xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz ä ™yÒ Ï À 0*
~¾Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !OR
ø vöfùô Šømö

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

NUU !

xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz ä™ Ä~¾Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!Õø†öfùô Óømö
xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
óXó ì Å Vß Zz ì r~¾Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
ø Ûö ¿ùô Ãø mö

xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
óXó ÷ D™y Ò Ñ~¾~ Š Z® Î â
Û wi**

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!Õø‚öãø Žûmø
xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Vß Zz ¶Š „ZÍ ~¾Š Z® Î â
Û wi**

kønû ×$ ‘ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
ø jöÓøñô¡øÚø æø køÞû *] äô nû ×ø Âø

xsz > & ãZ6,x Z™/ ôÆ \W gzZ w M Å \ M · ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
óXó ì È>& 6,(·]| ) y Z ä À5 }¾gzZ ä Â~ Š Z® Î â
Û wi**

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL L !

o×$ ‘ø àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
ø Ïö×ûìø äô nû ×ø Âø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ì È>& ä t‘~¾6,y Z Î â
Û wi**
xs

ÜûÖø àû Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
ø Ïö ×ûìø äô nû ×øÂø Øùô ’ømö

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó È7>& ä t‘~¾ā Î â
Û wi**
xs

ø jô Ûø Ãû Þô ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
Ô
ø Ïô ×ûìø Äônû Ûô qø o×ø Âø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ?6,]‡‘0~¾ Î â
Û wi**
xs

ø jô Ûø ÏûÞô ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
Ô
ø eô]„øÂøæø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ì [Z± Z¾gzZ x Ù Z Z¾ A â
Û wi**
xs

Ùô^fø rôÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!^`ø iô] …$ ƒø æø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OLM !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ]Zgf Æ yZ gzZ h N æ â
Û wi**
xs

…ô^røûŸ* û] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!^ãø Îô ]…ø æûœøæø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ t ZgzZ Æ y Z gzZ |
# gŠ æ â
Û wi**
xs

…ô^røuûŸ* û] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!^ãø Öô^Ïø$û œøæø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ÷ ú1 Æ yZ gzZß æ â
Û wi**
xs

|ô^mø †ùô Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!lô] †øí$ ŠøÛö Ö]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ N Zƒ yâ
Û ,@*
~¾ Î â
Û wi**
xs

lô^fø $ßÖ ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
!lô]†ø Ûø %ûÛö Öû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ÷ ]@*
mgZŠ VÎ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL N !

åô ^nø Ûô Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
!èô eø „ûÃø Öû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ã0*
{ æ â
Û wi**
xs

åô ^nø Ûô Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
!èô vø×ûÛô Öû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ã0*
Øæ â
Û wi**
xs

kôÚø ]ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
!Üônû Ãô ß$Ö ] èô ß$qø ±Êô Ðö ñô¡ø³þíøÖû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷g ~ h¼
A ] ‡‘J
-Z
# â
Û wi**
xs

kôÚø ]ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
!Üônû vôrøÖû ] …ô^Þø ±Êô Ðö ñô¡ø³þíøÖû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ ~ v WÅ 3] ‡‘J
-Z
# â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!Üö ñô ^ÛøvøÖû] kôÃø rø‰ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OLO !

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N ;
* F,
½ā A â
Û wi**
xs

kôÛøuø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!Üö ñô]çøvøÖû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N Î 6 (] ‡‘vŠz 0
+
6,0
+
!) áZzt ˜ā A â
l
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!Üöñô ^ãø fø Öû] kô uø†ø ‰ø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ,l
!~ Vƒ Ç Zl
!ñ 0*
a ā A â
Û wi**
xs

kôÃø ËøÞø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû ‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!Üö ñô ^Ûø j$ Ö]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ,Š œ]Zj
+Ëā A â
Û wi**
xs

lô‚$ ö ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!Üöñô ^Ûø Ãø Öû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N Y S0
+!*
,g*Š ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL P !

kôÚø ^Þø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
!Üöñô ] çøß$ Ö]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó NÎáZz äÎ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OLQ !

( w2, ðgVZ ) †ø ŽøÂø àöÚô ^$%Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

sø ×ø eûœø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö^fø ‘û¬ôÖû]

!M

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
-r
E
4
D
G
ó Xó Vƒ ×zg è ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

kô$fâø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö^mø†ùô Ö]

!N

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó áN Zƒ ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

kôe$ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö^fø ûøªÖû]

!O

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
E7
óXó 8g ñ éh4ÓF
~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

gøÎø ^Ãø iø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö]æø†$ Ö ]æø æ% ‚öÇö Öû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL R !

-r
E
4
D
G
óXó N Wú Ð M Æ }uzŠ q
-Z ~÷
á gz Z è ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

lô‚ø×ôù Ïö iö ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö^Ëø ’ôùÖ]

!Q

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó N Y ñz }Š! ~ Œ Æ VŠz Z ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö^Úø †ùô Ö] kô ×øÏô jöÂû ]

!R

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó NY Çg uzg} 2 ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!|ö] æø…û øªÖû] æø ö ^Šø qûøªÖû] kô v$ ‘ø

!S

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ÷ Kb ZzgZ gzZ x 'Z ~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

lô…ø ]ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Õö¡ø³þÊû Ÿ* û]

!T

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ,™ lŠ¤
/yW~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

OLS !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!Õö¡øÚû ªøÖû] kôvøf$ ‰ø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ì Å Ää Vzq ZÎ â
Û wi**
xs

kôÃø ×ø›ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!‹öÛû Ž$ Ö]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ƒ qƒ`gÎg !*
Î â
Û wi**
xs

kônø ×ôù ‘ö ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!‹öÛûíøÖû]
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó N Y Å ZŠ Z ,iú õ 0*
~ ŠZ®Îâ
Û wi**
xs

Ðø $Öªøiø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!Ѻ †ûeø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó A ð~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

Ðø $Ê‚øiø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!Ѻ û æø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OL T !
ó Xó Ð',lg!*
Ð gzi Î â
Û wi**
xs

|øŸø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!Ѻ …ô^eø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ƒ ×zg wŠ!*
ÑZz ðgŠT â
Û wi**
xs

…$ ƒø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!Ѻ …ô^ø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ƒ qƒ `gÎgŠT â
Û wi**
xs

gøÎø æø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!к‰ô^Æø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ñ Y ]Zg gŠT â
Û wi**
xs

†øÛø ãø Þû] ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!Ѻ ô ]æø
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó Ð',lg !*
gJŠ sñgŠT â
Û wi**
xs

ø •ô…û *] ðø ØûÚô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !MT
Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OLU !

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ½}i ~¾Ð T â
Û wi**
xs

ðøØûÚô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !MU
ø ô†ûÂø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ñY ½l² Z¾Ð T â
Û wi**
xs

èôÞø ‡ô …ø ‚ûÎø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !NL
ø ô†ûÂø

â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó gZl Å yiz Æ l²LZ

køÏû×øìø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !NM
ø iô ]çø ÛF‰ø Äôfû‰ø ±Êô

â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó c*
â
Û Za ~ V⠁W]‚ ä ¼ Žā',Z',Æ kZ

éõ †ø_û Îø Øùô Òö ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !NN
ø iô ]çøÛF‰ø àûÚô lû†ø_ø Îø

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó  Ð V⠁W}¾Ž ',
Z',Æ Š Z® Å Vz¢ƒ
, yZ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OM L !

½ø ^uøœ ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
ø Ûö ×û Âô äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó H ä D}¾©qZ » T',Z',Æg Z® kZ Å Y â Z â
Û wi**
xs

½ø ^uø*] ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öœø !NP
ø Ûö ×ûuô äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó H ä é}¾©q Z » T',Z',Æg Z® kZ Å Y â Z â
Û wi**
xs

o’øuûœø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
ø eö^jøÒô äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó H ä (pôbß ª )[©q Z » T',Z',Æg Z® kZ Å Y â Z â
Û wi**
xs

p†øqø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
ø Ûö ×øÎø äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó –ä ¯}¾~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

oÏø‰ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
ø ÛöÃø Þô äô eô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OMM !

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó H [§
Z 7Z ä V z~¾ A â
Û wi**
xs

äø q$ çø iø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!Õø†ö Úû œø äô nû Öøāô
z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óóX Zƒzás§ Å yZ%Z Z¾~ Š Z® Î â
Û wi**
xs

äö Ãø ‰ôæø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
ø Ãö Ûû ‰ø

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ì Wz ®
)  ~¾gŠT â
Û wi**
xs

lû†ø ãø ¾ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
ø iö…ø ‚ûÎö äô eô

z >& ~ ŠZ® âZ6,x Z™/ ôÆ \WgzZ w M Å \ M ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ðƒC
Ù ª]gŠ ~¾ )g f Æ y Qg !*
Î â
Û wi**
xs

lû„øËøÞø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
ø iöø ]…ø āô äô eô

z >& ~ Š Z® âZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó Zƒ Ç**
{ ŠZgZ Z¾)gf Æ A \ M g !*
Î â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OM N !

ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
ø iô ^Ûø×ô Òø

ŠZ®Å ] ÜLZ 6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

ø iô ^mø P ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
Ô
ŠZ® Å ]c*
W KZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

†ô_û ÏøÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!…ô^_ø Úû Ÿ* ]û æø
VØg!*
gzZ ]Z¢6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

ØôÛö röÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!…ô^_ø ÎûŸ* ]û æø
Å yZgzZ .
$z Z 6,x Z™/ôÆ \W gzZ wW Å \W Ô· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vzg·

Ñô…ø æø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!…ô^røûªøÖû]
Å Vê Æ V½gŠ 6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OMO !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

‚ôeø ‡ø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!…ô^vøfôÖû]
vÄ Å Vzg«6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

ØôÚû …ø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!…ô^ËøÏô Öû ]æø ° …ô^v’$ Ö]
Vâ Zk
,
z gzZ Vî õ
Z 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å e
$g Å

ØôÏû $ô ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!…ô^røuûŸ* û] æø Ùô^fø rôÖû]
VzßgzZ Vz hN 6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Åú1 Æ

Øôâû œø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!…ô^ß$ Ö] Øôâû œøæø èô ß$røÖû]
IZ gzZ ¼
A IZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å c izŠ

ø ‚øÂø äô fôvû ‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !PM
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OM P !

!…ô ^r$ Ëö Öû] æø …ô] †øeû øªÖû ]
VÍß }',gzZ ( 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
!…ö ^ãø ß$ Ö]æø Øönû ×$ Ö] äô eô Ìö ×ô jøíûmø
%$
+yŠ gzZ ] Zg 6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

áôçû nö Ãö Öû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!…ô^ãø ÞûªøÖû ]æø
Vî c*
gŠ gzZ VZ6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!…ô]çø›ûŸ* ]û æø Õô¡ø³þÊûªøÖû]
Vz hN gz Z V⠁W6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!…ô]çøÞûŸ* ]û æø gôÒô] çøÓøÖû]
V,zg gzZ Vzg *6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wWÅ \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OMQ !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

Ýôçûröß%Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!…ô]çø ÞûªøÖû ]æø
ÅgZ â Z gzZ Vzg *6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

hô^vøŠ$ Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!…ô^_ø Úû ªøÖû ]æø
ÅVØg!*
gzZ Vߊ!*
6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

…ô^nø ìûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!…ô]†øeû ªøÖû ]æø
(gz Z VzÈ É6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å VÍß

áô^’ø Æû ªøÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
!…ô^røuûªøÖû ]æø
ÅVzßgzZ Vp ÷
á 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

ø ‚ø Âø äô fô vû‘ø æø ä´ Öô P o ×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö #× Ö ]ø ! QL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OM R !

!…ô ^âø ‡û ªøÖû ] æø …ô^Ûø %ôùÖ ]
Å VßY gz Z V]6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

lô^fø ß$Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
!…ô^røûªøÖû ]æø
ÅV ½gŠ gz Z VzŠ7 6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

tô ] çøÚû ªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
!…ô^vø fôÖû ]æø
Vzg«gzZ VŽñ6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

Øônû ×$ Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
!…ô^ãø ß$Ö ]æø
ŠZ®Å yŠ gz Z ]Zg6,x Z™/ôÆ \WgzZ wWÅ \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!…ô]†ø ‰ûªøÖû ]æø ˜ô Úô ]çøÇø Öû]
Vz iZg gzZ VÂ!*
v6,x Z™/ôÆ \WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OMS !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

…ôçû nö _% Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!Ýô]çø ãø Öû ]æø
V-0*
a gzZ Vz0
+
6,6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

÷ô çûuöçöÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!Ýô^ÒøŸ? ]û æø
gzZ Vzgâ Y “z6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å V÷

|ô] æø…û ªøÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!Ýô^Šø qûªøÖû ]æø
Å x 'Z gz Z b ZzgZ 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

ÜôÖø]çø Ãø Öû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!Ýô]†øqûªøÖû ]æø
gzZ V â ˜ x Ó 6,x Z™/ ôÆ \W gzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Ûx Z`
!Z

ø ‚øÂø äô fôvû ‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !QU
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OM T !

!Ýô¡ø³þÎû ªøÖû ]æø Ñô] …ø æûªøÖû ]
Å VJgzZ t ZgzZ 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

oÖô^nø $×Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!Ýô^m$ªøÖû ]æø
Å V⊠gz Z VÂZg6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OMU !

(w2,ÞZ ) †ø Žø Âø Äö‰ô^j$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

Ñô]…ø æû ªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ýô¡ø³þÎûªøÖû ]æø

!M

Å VJgzZ t ZgzZ 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

oÖô^nø $×Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ýô^m$ªøÖû ]æø

!N

Å V⊠gz Z VÂZg6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

ðô«Ûø ‰ûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^Ãø ÊûªøÖû ]æø

!O

Å wdZ gz Z Y Z6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

åô ^nø Ûô Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^Úø †ùô Ö ]æø
Åe
$g gzZ VE0*
6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON L !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

|ô^mø †ùô Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^fø rôÖû ]æø

!Q

Vz hN gzZ V î Zƒ6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

ðô^Šøßôù Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^qø†ùô Ö ]æø

!R

Å VzŠ%gzZ VÂgú6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

æùô ‚öÇö Öû^eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô ^‘ø«Öû ]æø

!S

Ü z Æ x÷

á gzZ ð6,x Z™/ôÆ \WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

Ùô]çø $ßÖ^eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Ùô^Ûø ÓøÖû ]æø

!T

]ѾgzZ ] Š6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \ WÔ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&B‚Æ

àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû ‘ø æø ä´Öô P o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

ONM !

!Ýø¡ø‰û¬ôÖû ] Üø ¿$ Âø
ä™WÅ xsZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z®Å Vß Zz

†øŠ$ Òø àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!Ýø^ßø‘ûªøÖû]
äh ÂÃ V G 6,x Z™/ôÆ \W gz Z wW Å \W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®ÅVß Zz

†øãø ¾û œø àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!Ýø^ÓøuûªøÖû]
ä™C
Ù ªÃx © Z6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®ÅVß Zz

„øÏø Þûœø àûÚø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]* !MN
!Ýô¡ø³þ¿$ Ö ] àøÚô
VÃg @*(Å ¬ ) 6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®ÅVß Zz ä XÐ

Øùô Òö ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!èõ Ûø ŠøÞø
bzg ~ f x Ó 6,x Z™/ ôÆ \W gzZ wW Å \W Ô· ]| ‡W }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON N !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å ]‡‘

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!^ãø Îô ^fø›û]*æø lôçFÛø Š$ Ö]
Æ y Z gz Z V⠁W6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z®Å ]4

èôÓøñô ¡øÛø Öû] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!^ãø Êô ^ßø‘ûœøæø
Å yZ gzZ À5 6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å s0 Z

lô^iø^fø ß$ Ö] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!^ãø ‰ô^ßøqû]*æø
Å y Z gzZ VzŠ7 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® Å k»Z

Ðô ñô¡øíøÖû ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!^ãø ‰ô^ËøÞû œøæø
Å yZ gzZ ]‡‘6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å V²‚

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o ×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !MT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ONO !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!^ãø qô]æø ‡û œøæø Ýô^Šø qûªøÖû ]
Æ yZ gz Z x 'Z 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®Å VzhŽ

Äôñô ^fø _$ Ö] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!^ãø qô] ˆøÚû œøæø
yZ gz Z VÄZ6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å VŽ '
×Z Æ

tô ] çøÚû ªøÖû] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!…ôçûvö föÖû ]æø
Vzg«gz Z VzØ6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

|ô^mø †ùô Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!…ôçû vö’% Ö] æø °…ô] †øfø Öû ] ±Êô
Åõ
Z gzZ .6,x Z™/ôÆ \W gz Z wW Å \W Ô· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vƒ Zƒ

èôÛø uû†$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!áô]çø•û†ùô Ö ]æø
Å Ÿg gzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON P !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

éô †øËô Çû Ûø Öû ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!áô]†øËûÇö Öû ]æø
Å yZ]gzZ ]n6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

lô^mø ¤] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!áôP †Ïö Öû] Íôæû†öuöæø
]c*
W Å *™ yWŒ
Û 6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®Å szwÆ kZ gz Z

†ô›ô]çøíøÖû ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!áôçûßö¿% Ö ]æø
kz ‚z gz Z ]Ñì 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

xôÛûÖø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!áôçûnö Ãö Öû]
ŠZ® Å=
£ ß6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

†õnû ìø ô ‚øÃø eô äô fôvû ‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

ONQ !

!áø çûÃö Ûø rûmø ^Û$ Úô
¦{ z ÃT wâ { z 6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å kZ ÷ D ™

ðô^nø Ëô ‘ûœø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT

ô ] ðô ^nø Öô æû œøæø ²
ô ]
ÉÆ \ ¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Y1z ZÆ kZ gzZ VÍß

ô ] ðô ^f$ uôœø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
²

ô ] ðô ^nø Ïô iûœøæø
V18Æ \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å éÆ kZ gz Z

ðô^nø íô‰ûœø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL

ô ] ðô P ‚øãø öæø ²
ô ]
V18Æ \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å éÆ kZ gz Z

ðô^Ûø ‰ûªøÖû] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!oßFŠû vöÖû]
YZ Æ \ ¬vZ 6,x Z™/ ôÆ \W gzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON R !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å ö

lô^Ëø’ôù Ö] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!^nø ×û Ãö Öû]
]Ì Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅD¬

xø$f‰ø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!o×# ‘øæø
gzZ Vß Zz ä™ Ä6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®ÅVß Zz ä™ ZŠ Z i ú

†øÒøƒø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!oÒ# ‡ø æø
gzZ Vß Zz ä™™f6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅVß Zz ä ™É H,

±ùô ’ôvöÖû ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!^âø †ôíû‘øæø
Å yZ gzZ V-è6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®ÅV â "

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o ×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !OR
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ONS !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!^ãø iô †øíû‘øæø ðô «fø ’û vøÖû ]
yZ gzZ Vzm,
g ÷ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wWÅ \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅVâ " Å

…ôçû âûö ‚% Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!^ãø Úô ]çøÂûœøæø
Æ y Z gzZ V â âi 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ WÔ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅVß ‚

Ýô]çø Âû ªøÖû] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!^âø …ôçû ãö öæø
Æ yZ gzZ w‚6,x Z™/ôÆ \W gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅV¸

…ôçãö Ž% Ö] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!^ãø Âôçûfö ‰û].æø
Æ yZ gz Z V¸6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z®Å Và

Åô çûfö ‰ûŸ. ]û ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!^ãø Úô ^m$ œøæø
Æ yZ gzZ Và 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

ON T !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® ÅVâŠ

Ýô^$mªøÖû] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!^ãø iô ^Âø^‰øæø
Æ yZ gzZ V⊠6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®ÅV[
R

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
!^øãÏô ñô ^Îø ø æø lô^Âø^Š$ Ö]
Æ yZ gzZ V[
R6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅVœ

æø Ðô ñô ^Îø ‚$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!^`ø nÞô ] çø$ø
Æ yZ gz Z Vœ6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å Vz²

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!^øãiô ^Ïø fø ›øæø lô]æø ^Ûø Š$ Ö]
Æ y Z gz Z V⠁W6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z®Å ]4

ô ‚øÃø eô äô fô vû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö R !PQ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

ONU !

!^ãø iô ^qø…ø ø æø tô æû†öfö Öö ]
Æ yZ gzZ VŽ',6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å ]YgŠ

àønû Êôù ^’$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!àønû Êôù ^vøÖû ]æø
Vß Zz "0
+!*
.6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å (À5 ª) Vß Zz 䙩q Z gz Z

lô^$Ê^’$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!lô]†øqô] ˆ$ Ö ]æø
Vß Zz "0
+!*
.6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å V ¤
Û áZz ä Y á™ é(ÃVߊ!*
) gz Z

lô^mø …ô] „$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!lô^mø …ô^røÖû ]æø
ã0*gz Z Vƒ Zƒ !6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \ WÔ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å V¯ VZzg ~

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
!lô^nø Òô] ˆ$ Ö ]æø lô^ßøÊô ^’$ Ö]
{÷gzZ gëg % 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \ W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OO L !
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vzh˜

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
!lô^íøÚô ^Ž$ Ö ]æø lô¡Úôø ^vøÖû]
VZ¤
/
g!*» ã0*6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vzh N Ñ!*
z — gzZ ( VC$
+
) à Zz ä VZ

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
!lô^Âø‡ô ^$ßÖ ]æø lô^_ø ô^ß$ Ö]
HÐ ò3,
ÃyY Ô6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
wi **
xsz > & ',
Z',Æ Š Z® Å (V¤
Û ) áZz rÐ ñÃy YgzZ (V¤
Û )áZz ä ™
ó Xó ⠁
Û

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
!lô]†øeùô ‚øÛö Öû]æø lô^Ûø ŠôùÏøÛö Öû]
áZz ä ™„x »6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® Å (V¤
Û ) áZz ä ™ÛD
+ÅgñZ Zgz Z (V¤
Û)

ô ‚øÃø eô ô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
!lô^Ïø eô^Š$ Ö]æø lô^vøeô^Š$ Ö]
á 'gzZ gëg ! Ô6,x Z™/ ôgzZ w M Å \ M Ô· ]| ‡ M }gø ÂvZ } Z LL
ó Xó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vz h˜áZz ä Y

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OOM !

Íôæû †öuö ô ‚øÃø eô äô fôvû‘øæø ä´Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!lô] çøÂû ‚$ Ö]æø |ôçû×$ Ö]
szwÆ bß 6,x Z™/ôÆ \W gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å Vî ¬Š Å kZgz Z

lô^Ûø ×ô Òø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘øæø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!lô^Ú$ ^j$Ö] ²
ô ]
]ÜÆ \¬v Z 6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å)@*

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!lô^Îø ô ]†ø Š% Ö ]æø lô]…ø ‚ôùÏøÛö Öû]
e x » Ð „z g¨6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
h
ó Xó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vß Zz ä=
Í Ð s§ VzgegzZ Vß Zz

ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!lô^eø ^røvôÖû ]æø lô^ÞøçòöŽ% Ö]
]!*
sgzZ ]5ç 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wWÅ \WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

†ôÇø ’ôùÖ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!†ôfø ÓôÖû ]æø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OO N !

/~ (,gzZ / Kg6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z®Å VÍßÆ

†ôÃû Ž$ Ö] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
!†ôeø çøÖû ]æø
Æ ( Vzgâ Y x Ó )6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å yzQ Å yZ gz Z Vß !*

†ôrøŽ$ Ö ] ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!†ôrøvøÖû ]æø
Vzß gzZ V½gŠ 6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OOO !

(w2, ) áø æû †ö ŽûÃô Öû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

oãø Þø^Úø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†øÚø œø ^Úø æø

!M

ŠZ®Å „Z âz %ZzZ6,x Z™/ ôÆ \ WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

hø^Þøœø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†øËøÆø æø

!N

Ô·]| ‡W}g ø',Z',Æ Š Z® Å Vß Zz ä ™/ÂgzZ Vß Zz ä™ qŽg !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,x Z™/ôÆ \WgzZ wWÅ \W

‚øÛô uø àû Úø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†øÓøøæø

!O

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ Š Z® ÅVß Zz ä™]gzZ Vß Zz ä ™£

xøf$‰ø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†øËø Çû jø‰û]æø
â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OO P !
óXó ',Z',Æ Š Z®Å Vß Zz ä ™gl Z gz Z Ä

Øø×$ âø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†ø f$ Òøæø

!Q

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',
Z',Æ ŠZ®Å VßZz ì º Z vZ gz Z ²] Ÿ] ä Ö] Ÿ

hø^iø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†ôvøŠ$ Ö ] ±Êô

!R

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ Š Z® ÅVß Zz ä™/‰
Ü zÆH

†øŽøeøø àû Úø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!…ø „øÞøæø

!S

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ Š Z® ÅVß Zz äZge gzZ Vß Zz ¶Š ]gt
K

hø^Æø àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!†ø –øuøæø

!T

â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ ŠZ®Å VßZz äƒ ¢q gzZ Vß Zz äƒ T

àûÚø ô ‚øÃø eô äô fôvû ‘ø æø ä´ ÖôP o ×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o ×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

!U

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OOQ !

!†ø Òø ƒø æø ±øŠô Þø
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ ŠZ®Å Vß Zzp
pgŠ c*
gzZ ä Y wÈ

o–øÎø àûÚø ô ‚øÃø eô äfôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!…ø ‚øÎøæø
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ',
Z',Æ Š Z® Å Vß Zz ä™ { iZ0
+Z gzZ ä™ê

±øÛô Âø àûÚø ô ‚øÃø eô ä fôvû ‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!†ø ’øeø æø
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',Z',Æ Š Z® ÅVß Zz ]g wgzZ VßZz ä Yƒ J0
+Z

†ør$ Êø àûÚø ô ‚øÃø eô äfôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!†ø røËøÞû ]æø
â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ',
Z',Æ ŠZ®Å ( Vߊ ) áZz äYƒ ~g Y gz Z Vß Zz ä™ ~gY `

o×$ ‘ø àûÚø ô ‚øÃø eô ä fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!†øvøÞøæø
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OO R !

ó Xó ',
Z',Æ Š Z® Å Vß Zz ä™ ã!*
Û gzZ Vß Zz ä™ ZŠ Z i ú
Œ

ø †ø Òøƒø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
Õ
! áøæû†ö Òô]„$ Ö]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó ,™™f Z¾áZz ä™™f gŠTā~ Š Z® âZ

ø ‚øÛø uø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
Õ
!áøæû ‚öÚô ^vøÖû]
â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™£~¾áZz 䙣gŠTā~ Š Z® âZ

ø †ø Óøø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
Õ
!áøæû†ö Òô^Ž$ Ö]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™] ¾
Z áZz ä™]gŠTā~ Š Z® âZ

ø ‚øfø Âø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
Õ
!áøæû‚öeô^Ãø Öû]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™ ]Š„ ~¾ áZz ä ™]Š „gŠTā~ Š Z® âZ

ø Öø Ýø^‘ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OOS !

!áøçû Ûö ñô ^’$ Ö]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó Og { izg a }¾áZz p
pg }izg gŠTā~ Š Z® âZ

ø Öø ‚ørø‰ø ^Úø ø ‚øÂø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
Ô
!áøæû‚öqô^Š$ Ö]
â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ,™}>a }¾áZz ä ™{ >gŠTā~ Š Z® âZ

ø vø f$‰ø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
Ô
!áøçûvöfùô ŠøÛö Öû]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™ Ä~¾áZz ä™ ÄgŠTā~ Š Z® âZ

ø †ø f$ Òø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
Õ
!áøæû†ö fùô ÓøÛö Öû]
â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó }r~¾áZz ì rgŠTā~ Š Z® âZ

ø ‰ø‚$ Îø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
Ô
!áøçû‰ö‚ôùÏøÛö Öû]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OO T !

ó Xó ,™ ö¼ ~¾áZz ä ™yÒ ö¼gŠTā~ Š Z® âZ

ø ‚ør$ Úø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
Õ
!áøæû‚örùô ÛøÛö Öû]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™y Ò Ïg )
,~¾áZz ä™yÒ Ïg)
,gŠTā~ Š Z® âZ

ø ×ø ×$ âø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø äô Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
Ô
!áøçû×ö ×ôù ãø Ûö Öû]
â
Û wi**
xsz >& 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ,™Ë~¾áZz ä™ËgŠTā~ Š Z® âZ

^Úø æø áø^Òø ^Úø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!áöçûÓömø
([ ƒ Ž ) y» â6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å (ì ÑZz äƒ Ž ) yr â gz Z

éô ‚øòô Êû ªøÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!lô^Ãø ô^íøÖû]
áZz ä™ ~ b
!¬ 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å Vߊ

ô ^føÒûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

OOU !

!lô^Îø †ôjøvûÛö Öû]
(~ Þ Z G )6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® ÅVçáZz W

èôßøŠôÖû ªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!lô^nø Öô ^j$ Ö]
yWŒ
Û ) ]zˆ 6,x Z™/ôÆ \W gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å Vâ !*
i à Zz ä™ (*™

åô ]çøÊû ªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!lô]ƒø „ùô ×øjøÛö Öû]
ä™Ýq ]¯ Ô6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wWÅ \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®ÅVrñáZz

lô^Òø†øvøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!lô^ßøÓøŠ$ Ö ]æø
Å ]Z
iz ]»wÔ6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

lô^vøÛø $×Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!lô^¿ø vø×$ Ö ]æø
B Ä z ]Ï6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
Å ] éŒE

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OP L !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

l
ô ]…ø ^ø¬ôÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !ON
!lô]†ø_ø íøÖû ]æø
]Ñìgz Z ]Zg ÷
á Z 6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

Œô ^Ëø ÞûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!lô^ÛøŠø ß$Ö ]æø
ÅVƒ ZƒgzZ V²‚6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å\ WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

Ýôçûrö%ßÖ ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!lô^jøeô^%$ Ö]
Å Vzg* ( Á ‚) 6,x Z™/ôÆ \ WgzZ wWÅ \ WÔ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

gôÒô] çøÓøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!lô] …ø ^n$Š$ Ö]
ä™ lŠ¤
/) 6,x Z™/ôÆ \W gzZ wW Å \ W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®Å Vzg ( (áZz

gôvö Š% Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OPM !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!lô]†ø_ô ÛûÛö Öû]
áZz ä ‚',lg!*
6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wWÅ \W Ô·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® Å Vߊ !*

…ô] çøÞû ªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!lô^Ãø ›ô^Š$ Ö]
Åg Zâ Z áZz ¿6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

|ô] æø…û ªøÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!lô^vøeô^Š$ Ö]
Å b ZzgZ àZz ä¾6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

|ô^mø †ùô Ö ] øø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!lô^mø…ô]„$ Ö]
ÅVî Zƒ à Zz ½ !6,x Z™/ôÆ \WgzZ wWÅ \WÔ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

Ùô^fø rôÖû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!lô^íøÚô ^Ž$ Ö]
ÅVzh N Ñ!*
z —6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OP N !
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

áôô ^Ãø Ûø Öû ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!lô^nø Êô ^íøÖû]
Å ]*n ’6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

…ô^ãø ÞûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!lô^mø …ô^røÖû]
ÅVî c*
gŠ áZz Õ6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å\ WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

Øônû íô$ßÖ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!lô^Ïø ‰ô^fø Öû]
E E Æ gL6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®ÅV½gŠ

…ôçû âö ˆ% Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!lô]†ø ›ô^Ãø Öû]
Å VßY gZŠÒp6,x Z™/ ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®

Øôeô^ßøŠ$ Ö] øø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OPO !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!lô^nø Úô ^$ßÖ]
áZz ä 0*
úz›6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \ WÔ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å VØp

…ôçû nö _% Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!lô^$Ê«’$ Ö]
äh Zg ·gŠ g·6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vz0
+
6,áZz

Øøeô¡ø³eøþ ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!lô]†ø Òô]„$ Ö]
àZz ä™ ÞZ ™f6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \ WÔ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&',Z',Æ Š Z® Å VÑ

Œô çûËö ß%Ö ] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!lô^nø Òô]ˆ$ Ö]
ŠZ®Å Vâ Y (6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wWÅ \ WÔ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ

hôçû×öÏö Öû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!lô^Ïøô^Ãø Öû]
Vߊ Ô¬ Æ vZ 6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OP P !
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å

Íô] çøqûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!lô^Ûø ñô ^’$ Ö]
áZz p
pg { izg6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
I
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å V ð.À]

åô ^fø rôÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´Öô P o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
!lô]‚øqô^Š$ Ö]
àZz ä ™ {>6,x Z™/ôÆ \W gzZ wW Å \ W Ô· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &',
Z',Æ Š Z®Å VE%
O

àônö ÂûªøÖû] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!lô]†ø¾ô ^ß$ Ö]
àZz ä ™ { gÂ6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å V\W

Åô çûÚö ‚% Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!lô^Êø…ô]„$ Ö]
(~ ÞZ Ä)6,x Z™/ ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ Š Z®Å V î²WáZz •',

Åô ]çø Þûœø Äônû Ûô qø ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ ` u

OPQ !

ôô ]‚ø Âû *Ÿû] lö]çø ×ø‘ø

!lô]ø çû qöçûÛø Öû] æø lô^Îø çû×ö íûÛø Öû]
gzZ ] ‡‘ 06,x Z™/ôÆ \ WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &',Z',Æ ŠZ®Å ]ZŠŽ ñ

lô]†ø âô ^¿$ Ö] ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ Öô P o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!lô^nø Êô ^íøÖû ]æø
àZz äƒ —gz ZC
Ù ª6,x Z™/ôÆ \Wgz Z wW Å \WÔ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® ÅY â Z

àønû •ô…û ªøÖû] áô^Ó$ ‰ö ø ‚øÂø äô fôvû‘ø æø ä´ ÖôP o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!lôçFÛFŠ$ Ö ]æø
V⠁Wgz Z V$i 6,x Z™/ ôÆ \Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& ',
Z',Æ Š Z® Å Vß Zz … ~

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Œôô ^Š$ Ö] Ýôçû nø ×ûÖô Œöô ^Š$ Ö] höˆû vôÖû]ø

—áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø™
:[ x Ù » }‚
ûVk z yÃ}; ŠzgŠ ü
DNP ^i N ] V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ n$vô$jÖ] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L ~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x å kS izg z ÑZz ä™
Ô, åZ ) izg ge à Vß2 g e ~f Å [x kS ÑZz ä™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
" Ô, ™!*
4 5G
IÐ ä ™]z ˆ izg C
Ù X }™]z ˆ~ ( yŠ , a gz Z , ð iJG
gz¢N ¬Š z ]c*
M ._Æ j§‰ K yÒ 6,RL @*
Q O ™~ˆ gz Z
X N Y S7,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

OPU !

(w2,å Z) áøæû †ö Žû Ãô Öû]æø °ô^vøÖû] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø œ

Œ

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûvø fø‘ûœø

!M

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ƒ qƒ `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûÃø Ëøiø…û ]

!N

äsgz Z Øg g6,x Z™/ôÆ \WgzZ wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó ƒ — `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kû Îø†øûœø

!O

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ƒ ×zg `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!lû…ø çø$Þø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OQ L !
óXó ñ; Ýzg `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!lû ðø ^•øœø

!Q

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ƒ V]ç `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kû Óøvø•ûœø

!R

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñZ—`gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!lû†øn$ ìø

!S

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ à œ `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!lû†øŽôuö

!T

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š  `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

OQM !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

!lû†ø røâø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ƒ 4ZŠ ~ ‰
Ü z Æ PzŠ `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!kû×ø ÏøjøÞû]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ƒ v `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!kûÃø _øÏøÞû]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY ƒ »^ » `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!lû…ø †ùô uö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š ™Š Zi W `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!kûeø ^Æø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OQ N !
óXó ñY ƒ T
$ ¸ `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!kûvøŠôÊö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñ Y c*
Š ? `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!kûÃø Êô …ö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š ™— `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!lû†øÚô œö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š ¬Ã `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!lûçøjø‰û]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY M 6,g`Z Û `gÎZ
# â
Û wi**

‹ôÛûŽ$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o ×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !MT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OQO !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

!kû _$ vøÞû ] ] ƒø āô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y [z e `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!kûÖø] ‡ø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó Ñ Â e `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!lû†øfø uûœø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñ Yƒ { ( `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!lû…ø çùôø Òö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñY c*
Š ™gâ" Ã `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!kûeø †øÆø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OQ P !
ó Xó ñ Y ƒ [z¾ `gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô ðô «Ûø Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!lû‡ø †ôeö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š ™C
Ù ªyW Z
# â
Û wi**

]ƒøāô ðô «Ûø Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!kûÏ$ ŽøÞû]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y O yW Z
# â
Û wi**

]ƒøāô ðô «Ûø Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!lû†ø_øËøÞû]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñ Y c*
Š hM yW Z
# â
Û wi**

]ƒøāô ðô «Ûø Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!kû_øŽô Òö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š U y W Z
# â
Û wi**

ðô«Ûø Š$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×F Âø æøø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OQQ !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

!kû qø†ôÊö ] ƒø āô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñ Y c*
Š hM yW Z
# â
Û wi**

]ƒøāô ðô «Ûø Š$ Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!kû Ëøqô…ö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY c*
h Ð gz i yW Z
# â
Û wi**

!†ôaô]ˆ$ Ö] Üô rû$ßÖ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
gzZ Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ { g*8
-g lpŽ·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

!†ôìô]ˆ$ Ö] †ôvûfø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
GL.g9 )Ž·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ g« y bñ ( » h ï
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

!èô Ûø uû†$ Ö^eô Øô‰ø†ûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
6,wW Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ ‰ ÇB‚Æ Øg Ž·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg

!éô †ø’û%ßÖ^eô ‚ôm$©øÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ ñƒ K G@*
B‚Æ Šæ Ž ·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OQ R !
óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg6,wW

!äö jöÂø ^›ø Ùôçøûfö Ïû Ûø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
Øg 6,wW Å\ M gzZ 6,\ M Ôì w=®
) ¤Z Å X·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

!äö nö Ãû ‰ø …ôçøû ÓöŽûÛø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
Øg 6,wW Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ w=wqZ Æ X·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äsgz Z

]ƒøāô Ýôçøûröß% Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!lûû ðø ^•øœø
/ôÆ \ M gz Z wW Å \WÔ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó Vƒ ×zg}g *Z
# Ô6,x Z™

]ƒøāô Ýôçøûröß% Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!lû…ø ‚øÓøÞû]
/ôÆ \ M gz Z wW Å \WÔ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó N Y )}g *Z
# Ô6,x Z™

]ƒøāô Ýôçøûrö%ßÖ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!kûŠøÛô ›ö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OQS !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó N Y ƒgâ" }g *Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ýôçøûrö%ßÖ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!lû†ø eø û œø
gzZ wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó NY ƒ [z¾}g*Z
# Ô6,x Z™/ôÆ \ M

gôÒô] çøÓøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!lû†ø%øjøÞû] ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y )}g *Z
# Ô6,x Z™/ô

gôÒô] çøÓøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!lû…ø çùôø Þö ]ƒøāô
/ôÆ \ M gz Z wW Å \WÔ·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y K ×zg}g *Z
# Ô6,x Z™

]ƒøāô †ôÛø ÏøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!Ð$ ŽøÞû]
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y O 0
+e Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô †ôÛø ÏøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OQ T !

!Ìø ŠøíøÞû]
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Ñ ‚¤
/Ã0
+e Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô xôfû ’% Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!†øËø ‰ûœø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñY ƒ ×zg [p ðZ
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô xôfû ’% Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!‹øË$ ßøiø
ðZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó Ñ Ì Ýzg Å

]ƒøāô …ô^ãø $ßÖ ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!o$×røiø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY ƒC
Ù ªyŠ Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øônû ×$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
!oŽFÇûmø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OQU !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó ñY Y ]Zg Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øônû $×Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!†ø eø û œø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ƒ »Z
# ]Zg6,x Z™/ô

]ƒøāô Øônû ×$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
!‹øÃø Šû Âø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Ñ ä Y Og @*
Å]Zg Z
# Ô6,x Z™/ô

!kû nø uôö ] ƒøāô šô…ûû *Ÿû] ÄøÚø ‚õøÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PU
}i Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š ;Ã

]ƒøāô šô…û Ÿ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QL
!kûvø_ô‰ö
}i Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š wÃ

!lû‚øãùô Úö ] ƒøāô šô…û Ÿ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QM
}i Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR L !
óXó ñY c*
¯ **
–Ã

!kû jøfø Þûœø ] ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
}i Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñÇ Z (£)

!kûnø Ïô ‰ö ] ƒøāô šô…û Ÿ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
}i Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y H [§
Z Ã

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!kû ÏøÖûœø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó }Š wïC
Ù !*(ä Z LZ ) }i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!kû Þøƒô œø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñÑ O ]â ©Z ( Æ [g LZ ) }i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!kû×$ íøiø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ORM !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó ñY ƒ à { }i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!kûÖø‚ôùeö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ~Š w$
+]gᏠ}i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
!lû‚$ Úö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ~Š ; }i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
!kû Ï$ uö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg ÂG!vZ } Z LL
$
5.™}
iZ
# Ô6,x Z™/ô
óXó }™%Z ÿLG

]ƒøāô šô…û *Ÿû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!kûÒ$ ö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY ~Š ™{ m,g { m,
g }i Z
# Ô6,x Z™/ô

šô…û Ÿ* û] ÄøÚø äô fôvû ‘øæø äô Öô P o×F Âø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^ Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !RM
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR N !

! kûq$ …ö ] ƒø āô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó Ñ ä1
) }i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô …ô^vøfôÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RN
!lû†ørùô Êö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N YË ™½Z g«Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô …ô^vøfôÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RO
!lû†ø rùô ‰ö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ g ¸Z g«Z
# Ô6,x Z™/ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

ORO !

(w2, ™!*
) áøæû†ö ŽûÃô Öû]æø ±Þô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø œ

Œ

]ƒøāô áôçøûnö Ãö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!lû†ørøËøÞû]

!M

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,7,^Y ` Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ùô^fø rôÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûËø ŠôÞö

!N

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y bŠ h 3Z Ð a h N Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ùô^fø rôÖû ] äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûfø ’ôÞö

!O

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ h Ç h N Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ùô^fø rôÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûŠ$ eö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR P !
ó Xó N Y bŠ ™} •}•h N Z
# Ô6,x Z™/ô

!lû‚øiô æøû]. ]ƒøāô Ùô^fø rôÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vø Úö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

!Q

hN Z
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š ¯ ÃÃVz

!kûnø ‰ô…û œö ]ƒøāô Ùô^fø rôÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

!R

hN Z
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y b Š h ÇÐ ï¢

]ƒøāô Øô‰ö†% Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!kûjøÎôù œö

!S

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
G
G
ó Xó Ð N Y G ¦ (n Æ „ ZÍ 6,VáQ KZ KZ) 6,{gH ï
L ¢z 9Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ìôvö’% Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!kû Úø †öÒø

!T

# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ƒ x æO¾$z i çE
O.!ó **
wqZ

]ƒøāô Ìôvö’% Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!kûÃø Êô …ö
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

ORQ !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó N Y n V Zó **
wqZ

]ƒøāô Ìôvö’% Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!lû†øãø ¾ø
Ù ªó**
C
wqZ Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó NY ƒ

!kûñø†ôÎö ]ƒø āô gôjöÓöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
Ô6,wW Å \ W gzZ · ]| ‡ M }g ø â
Û wi**äs gzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ñ7,íŠ ( Æ wqZ )Z
#

]ƒøāô gôjöÓöÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!lû†ø ŽôÞö
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ ; íŠ ( Æ wqZ ) Z
# Ô6,x Z™/ô

!lû†ønû ›ôœö ]ƒø āô gôjöÓöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y ñZØ íŠÆ wqZ

]ƒøāô èôß$røÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!kû ËøÖô ‡û œö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR R !
óXó ñY ~Š ™d

Û¼
AZ
# â
Û wi**

lô^ßøŠøvøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!lû†øãø ¾ø ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y ƒC
Ù ªV)Z
# â
Û wi**

lô^qø…ø ‚$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!kûÃø Êô …ö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y bŠ ™— ] YgŠ Z
# â
Û wi**

lô^qø^vøÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!kûnø –ôÎö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó NY ~Š ™ ~g7 ]c*
gz¢Z
# â
Û wi**

]ƒøāô Ùô^Ûø Âû Ÿ* û] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!lû†ø–øuø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó Vƒ 7 wqZ Z
# â
Û wi**

àønû ßôŠôùÖ ] ÄøÚø äô fôvû ‘øæø äô Öô P o×F Âø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^ Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !MU
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

ORS !

!kû Öø ^uø ] ƒø āô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y g ¦
/w‚Z
# â
Û wi**

]ƒøāô …ô]†ø‰ûŸ* û] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!lû†øãø ¾ø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó NY ƒC
Ù ªiZg Z
# â
Û wi**

!kû Ïø×ô ìö ]ƒøāô Œô çøûËöß%Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NM
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y Å ð3Y Z
# â
Û wi**

]ƒøāô àømû ‡ô] çøÛø Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!kû×ø Ïø$ûœø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y ƒ ~g ¸ (ó**
wqZ ª ) }÷ Z
# â
Û wi**

!kûË$ø ìø ] ƒøāô àømû ‡ô]çøÛø Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Yƒ ¯ (ó**
wqZ ª ) }÷ Z
# â
Û wi**

ŒôçøûËö %ßÖ] ÄøÚø äô fôvû‘ø æø äô ÖôP o ×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !NP
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OR T !

! kûqøæøùô ‡ö ] ƒø āô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y ~Š 5 ( Ð Vâ$
+)²zg Z
# â
Û wi**

éô ø æøû¨ö çøûÛø Öû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!kû×øòô ‰ö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y Y7 Рű ðƒ Å®Š { 0
+
iZ
# â
Û wi**

]ƒøāô …ô^ŽøÃô Öû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!kû×ø _ùô Âö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y ~Š hg {gZz M VÖzZnq Z
# â
Û wi**

÷ô çøûuöçøöÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!lû†ø Žôuö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó Ð N Y bŠ ™ ¦gâ Y “z Z
# â
Û wi**

]ƒøāô …ôçøû’% Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!kûíøËô Þö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

ORU !

óXó ñY ïY gßZ
# â
Û wi**

]ƒøāô …ôçøû fö ÏöÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!lû†ø%ô Ãû eö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y ~Š ™',
izk
,
i ,GZ
# â
Û wi**

]ƒøāô èô Ãø Îô ] çøÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!kûÃø Îøæø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñ Yƒ µZz ( #
Ö ª) à Zz äƒ µZz Z
# â
Û wi**

]ƒø]ô èô Î$^vøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!kû Ï$ uö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y ƒ µZz (#
Ö ª ª) ~ {à Zz äƒ µZz G Z
# â
Û wi**

]ƒø]ô èô Âø…ô^Ïø Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!kû Âø†ôÎö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ƒ 0*
',uš
/gzZ Ô h
+” ÑZz ¶Š Z 99 ( Ã]Ñ» ~g ‚ Å y Wz } i ) Z
# â
Û wi**
ó Xó ñ Y

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OS L !

]ƒøāô ‹ôÛû Ž$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!kû–ø ÏøÞû]
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó ñY ƒ »`gÎZ
# â
Û wi**

]ƒøāô hùô ] æø‚$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!kûŽøÚø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó '½ ñ0*
aZ
# â
Û wi**

lô^mø …ô] „$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!lû…ø ƒø ]ƒø]ô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
# â
Û wi**
ó Xó áNZƒ àZz ¶Š 1™ Z h Q Z

lô¡Úôø ^vøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!kû×ø Ûøuø ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó '½ ™ VZ ã0*
V1$
+Z
# â
Û wi**

lô^Ê$ ^’$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!kû Ë$ ‘ø ]ƒøāô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

OSM !

äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
# â
Û wi**
óXó Vƒ Y Zg M <g·gŠ g ·Z

lô]†ø qô]ˆ$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!lû†ø qø‡ø ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y á ™ é7ZÀ5áZz rÃVߊ !*
# â
Z
Û wi**

lô^mø …ô^røÖ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!lû†ø qø ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó Vƒ V ZzŠ VZzg VV Z
# â
Û wi**

lô^Ûø Šø ÏûÛö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!kû ÛøŠôÎö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y Š ™„x »~ V¤
Û áZz ä™x » {Š™„Z
# â
Û wi**

]ƒøāô lô¡ø‰ø†ûÛö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!kû×ø ‰ô…û œö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y ð` NZƒ gZ Îpz x3,Z
# â
Û wi**

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OS N !

]ƒøāô lô^Ëø ‘ô^Ãø Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PN
!kûËø’ø Âø
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó áÐ ~!V·0
+W Z
# â
Û wi**

]ƒøāô lô]ø†ô^ß#Ö] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PO
!lû†ø ŽôÞö
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó áNZƒ à Zz ä ™xÃVߊ !*
# â
Z
Û wi**

!kûÏøÖû œø ]ƒøāô lô ^nø Ïô ×ûÛö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø !PP
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó Vƒ wi**
À5 áZz äƒ wi**
™á kz Z
# â
Û wi**

àømû‡ô]çøø Ûø Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!kûfø ’ôÞö ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ ™ ·ziZ F,Z
# â
Û wi**

lô^Âø^Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]øZ !PR
!kûeø †øjøÎû] ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OSO !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó N Y ƒ d

Û Vc*
{ (Å #
Ö ª) Z
# â
Û wi**

lô^Âø^Š$ Ö] ÄøÚø äô fôvû ‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
!kû–øÚø ]ƒøāô
äsgzZ Øg 6,x Z™/ôÆ \ Wgz Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó N Y g¦
/Vc*
{ (Å #
Ö ª) Z
# â
Û wi**

]ƒøāô lô^mø ô ^Ãø Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PT
!lû‚øÂø
!Z
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó 'ähzŠ }h˜gëg

]ƒøāô lô^mø…ôçøûÛö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PU
!lû…ø æøûœø
Ì) Z
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Bï V c*
g Ï } h˜áZz % ï Vc*
g Ï ( ™g â

]ƒøāô lô]†ønû Çô Ûö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QL
!lû…ø ^Æøœø
úZ
# Ô6,wWÅ \ WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó , ™ú6,ÔŠ áZz ä ™

!kû×ø fôÎö ] ƒøāô lô^Âø ^_$ Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QM
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OS P !

# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y à ™wJVc*
gZŠÎ⠁
Û

!kû×ø’ôù Êö ]ƒøāô ðô ^nø ûŸ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×ÖR !QN
Yâ Z Z
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
7N Z åE
7N
óXó N Y ~Š ™ Z åE

]ƒøāô ðô ^nø øŸ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QO
!kûnø ’ô uûœö
Yâ Z Z
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñ Y Hg ÑÃ

]ƒøāô lô^Îø çø×öíûÛø Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#ÖR !QP
!kûÏø×ô ìö
]‡‘Z
# 6,wW Å\ WgzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY H Za Ã

]ƒøāô lô^Þø çø$ÓøÛö Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QQ
!kû Þøçùôø Òö
ë
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
è ÑZ
ó Xó ñ Y õŠŽ z ÃVzq ŠŽz

!kûqø^jøuû] ]ƒøāô lô^ßøÓôÛû Ûö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#ÖR !QR
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OSQ !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Vƒ `Zݬ ‹ ā

]ƒøāô lô^eø ^røvôÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QS
!kûËøŽô Òö
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ V Z ]!*
s

]ƒøāô lô]ø çøûqöçøûÛø Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#ÖR !QT
!lû‚øqôæøö
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y 0*
ŠŽz ]ZŠŽ ñ

]ƒøāô gôvöŠ% Ö] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !QU
!lû†ø _øÚû œø
wŠ !*
# Ô6,wWÅ \ WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Z
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó 'ä ‚',lg !*

!lû†øŠôùmöø ]ƒø āô Øônû fôŠ$ Ö] ÄøÚø ‚õøÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !RL
3Zg Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š ™ y‚ W

!kû¿ø Ëô uö ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !RM
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OS R !

ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY Å «™ Å

!kûnø ãô Þö ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !RN
ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š uzg Ã

!kûÛø ×ô Âø ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !RO
ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó á yY

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

OSS !

G
JG
4
5
i
(w2, ð " ) áøæû †ö ŽûÃô Öû]æø &ö Öô^$%Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø œ

Œ

]ƒøāô ‹ôËû ß$ Ö] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR
!lû†ø–ô uûœö

!M

ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y H¢q Ã

!kûÒ$ ‡ö ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR

!N

ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š ™ u0*
Ã

!kû‰$ ö ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR

!O

ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY H d

Û ñ2Ã

!kûmø çùôø ‰ö ]ƒøāô ‹ôËûß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR

!P

ÑZ
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y c*
Š yi Z ÂU! Ã

]ƒøāô hôçøû×ö ÏöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR
!kûËøqøæø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!Q

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OS T !

wŠ Z
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó '1PŠ Ð gzi

]ƒøāô hôçøû×ö ÏöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR
!kû×øqôæø

!R

wŠ Z
# Ô6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó āZ ,
$» ( Ð Þ Z ™f )

]ƒøāô …ô^’øeû *Ÿû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR
!kûÃø Žôìø

!S

# 6,wW Å \W gzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äs gzZ Øg  !v Z } Z LL
ó Xó N Y Ì ( ~ ]+Z [g ÓÇg!*
) @M

]ƒøāô …ô^’øeû Ÿ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR
!kû•ø^Êø

!T

# 6,wW Å \W gzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äs gzZ Øg  !v Z } Z LL

ó Xó Vƒ m,g —Z (Ð Z}
.sp )@ M

!kûßønùô Öö ]ƒøāô ô çøû×ö röÖû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× ]øÖ !U
,¢ Z
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ~Š ™x3,

èô ßø Šô Öû*Ÿû ] Äø Úø ‚õ Û$ vø Úö Ùô P o×F Âø æ$ø ‚õ Û$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰ø æø Øùô ‘ø Ü$ ãö×# ÖR ! M L
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OSU !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

!lû †ø Òø ƒø ]ƒøāô
3!*
iZ
# 6,wW Å\ WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™™f

]ƒøāô ô ^ŠøqûŸ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MM
!lû†øã$ _øiø
x 'Z Z
# 6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™g(Z Ï À 0*

]ƒøāô |ô ]æøø …û Ÿ* û] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MN
!lû…ø çø$ ßøiø
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Vƒ ×zg bZzg Z

]ƒøāô lô]†ø ’ôÃû ÛöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MO
!lû†ø ’ôÂû œö
ã0*Z
# Ô6,wW Å \ WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó NY bŠ ‚',wŠ !*
m,_Ð

!kû×øÖôù ƒö ]ƒøāô Íô çøû _öÏöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MP
V]Z
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ \
dÚpÆ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT L !

]ƒøāô ðô ^Ûø ‰û*Ÿû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MQ
!lû†ø Òôƒö
YZ Z
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y H™f » (ÞZ )

!kû Ïø×ô ìö ]ƒøāô Øôeô¦ô ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MR
$zZ Z
.
# 6,wWÅ \WgzZ ·]| ‡ M }g ø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y K ð

!lû†ø¿ø Þø ]ƒøāô åô çøû qöçøöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MS
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ {g  (» [g LZ) }n ( h lp )

!lû†$ ‰ö ]ƒøāô åô çøû qöçøöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MT
Vzn Z
# 6,wW Å \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñ Y Å « ãâz÷
áÃ

!lû†ønùô Æö ]ƒøāô åô çøû qöçøöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MU
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y bŠ ™o}n

]ƒøāô åô çøû qöçøöÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NL
!lû†øŽôfû jö‰û]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OTM !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

# Ô6,wW Å \W gz Z · ]| ‡ M }g ø â
Z
Û wi **äs gzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ~Š 'g t
KÃVzn ( h lp )

!lû†ø Ïô Âö ]ƒø āô èôÎ$ ^ß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NM
ŽzZ Z
ï
# Ô6,wWÅ \ WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y K» 4N*
Å

!kû Ïøfô‰ö ]ƒø āô èôÎ$ ^ß$Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NN
Ãï
ŽzZ Z
# 6,wWÅ \ WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY *
c J (,Ð M

!kûnø iô æøûœö ] ƒøāô èô ßønùô fø Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NO
„ZÍ Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY ðÑ

] ƒø āô Ùô ^Ûø Âû Ÿ* û ] Äø Úø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o ×F Âø æø$ ‚õ Û$ vø Úö o ×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö R ! N P
! kû mø ðô …ö
wqZ Z
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ñ 3Š

!lû†ømû ‡ô ] ƒøāô †ôeô^Ïø ÛøÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NQ
VzG Z
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY Å ]gc*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT N !

^ãø nû Êô ]ƒøāô ‚ôqô^Šø ÛøÖû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NR
!kûnø ×ôù ‘ö
.) Z
]
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y Å ZŠ Z iú~

^ãø ßûÂø ]ƒøāô ÜôÃø ßôùÖ ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NS
!kû×ø òô ‰ö
VzZ
# 6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y H wZÎ~ }g!*
Æ

!lûðø ^qø ]ƒøāô èô Ú$ «_$ Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NT
¹Z
# Ô6,wWÅ \Wgz Z ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y W ( #
Ö ª) èÄ WJ

!kûÚø ^Îø ] ƒøāô èô Úø ^nø Ïô Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NU
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

Ö ª
ó Xó ñ Y ƒ ì‡ #

lô^eø ^fvöÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!kûÖø] ‡ø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y $
Ö éZ
# Ô6,x Z™/ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OTO !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

]ƒøāô Øôeô¬ô Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô ÖôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!kûÒø†øeø
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó N YÖ .
$zZ Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Ýô^uø…û Ÿ* û] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!kû ×ø‘ôæøö
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y Å ·g, Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô ^mø ¨û †% Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!lû†øfùô Âö
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY ŨŠV1Zp Z
# 6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!kûvøf$‰ø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ yÒ ÄÀ5 Z
# 6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
!lû‚øÛôuø ]ƒøāô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT P !

Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™y Ò £À5 Z
# 6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
!kû×ø ×$ âø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ (Šgz » ²] Ÿā ä Öā Ÿ ª )ËÀ5 Z
# Ô6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
!lû†ø f$ Òø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™y Ò ðZ(,ÅvZÀ5 Z
# Ô6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
!lû‚ørø‰ø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó VƒŠTuÀ5 Z
# Ô6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
!kû Ãø Òø…ø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ qÃgÀ5 Z
# Ô6,x Z™/ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OTQ !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
!kû×$ ‘ø ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó CŠ zgŠ ( 6,g—)À5 Z
# Ô6,x Z™/ô

èôÓøñô ¡ø³ÛøþÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!lû†øËø Çûjø‰û] ]ƒøāô
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™glZÀ5 Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øønû ñô ]†øfû qô ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
!p‚øaø
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,Š e
$Z@ LZƒ ]|Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øønû ñô ]†øfû qô ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
!oÏøÖûœ
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™Y ØZ (kz) LZƒ ]|Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øønû ñô ]…ø ˆûÂô ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
!lø^Úø œø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT R !

Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,Š ]ñLZg³]|Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô Øønû Êô ]†ø‰ûāô ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
!onF uûœø
Æ \ M g z Z wW Å \W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™ {0
+
i >u
Z Z ]|Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø mû†ôeô^’$ Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PR
!] æøû†ö fø ‘ø
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™ñ+',

]ƒøāô àønû Ãô ñô ^røÖû ] ÄøÚø ‚õøÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PS
!]çøû Ãö fôø
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y ƒ§_ÆÈ

]ƒøāô àønû ßô ŠôvûÛö Öû] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PT
!] çøûßöŠø uû*]
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™n g»™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OTS !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

]ƒøāô àønû _ôŠôÏû Ûö Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PU
!]çøû_öŠø Îû*]
wŠ ¬ Z
# Ô6,wWÅ \WgzZ ·]| ‡ M }g ø â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™s»Zz w°vß ëz

]ƒøāô àømû †ôqô^ãø Ûö Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!]æøû†öqø^âø
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ ]ó +` '

!] çøûÏø $i] ] ƒøāô àønû Ïô $jÛö Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
éZ
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™g(Z ò ¾

]ƒøāô àønû Òô^fø Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
!] çøûÓøeø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™ ~g!*
— Z áZz ä zg Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû ×ôù ’ø ÛöÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
!] çøû×% ‘ø ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OT T !
ó Xó ,™ ZŠ Z i ú~i úZ
# Ô6,x Z™/ô

àønû Ûô ñô ^’$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
!]çøûÚö ^‘ø ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó Og }izg gZŠ { izg Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû Òùô ˆøÛöÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
!]çøû Ò% ‡ø ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,Š > 2i áZz ¶Š >2i Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø mû†ôñô]ˆ$ Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
!] æû…ö ] ‡ø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™]gc*
i áZz ä ™]gc*
iZ
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø mû„ô ñô¡$Ö] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
!]æøûƒöŸø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó N Y M ~ { C áZz h
e {C Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû Ïô j$ ÛöÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö ]ø !QT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OTU !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

! ]çøû ßöŠø uûœø ] ƒø āô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ yˆZ vßg à ò ¾Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû Ãô ô^íøÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
!]çøûÃö Žôìø ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó NZ ¥

/áZz ä ™ ~ b¬ Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû Âô†ùô –øjøÛöÖû ] ÄøÚø äô fôvû ‘øæøø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
!] çøûÂö †$ –øiø ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™ ~gZ i z { M áZz ä™ ~g Zi Z
# Ô6,x Z™/ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OU L !

(w2, a) áøæû†ö Žû Ãô Öû]æø Äöeô]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛø Öû]ø œ

Œ

àønû ÂôˆôËûÛö Öû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøû ÂöˆôÊø ]ƒøāô

!M

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó N Y ƒ { Š ‚
Û p (Šp ) áZz ä™ {Š ‚
Û pZ
# Ô6,x Z™/ô

àønû Ãô nû _ôÛö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøû Âö ^›øœø ]ƒøāô

!N

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™®
) ¤Z áZz ä™®
) ¤Z Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø nû fônû ßôÛö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!çøeö ^Þøœø

!O

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó , ™ qŽg àŠ áZz ä™ qŽg ( s§Å \ ¬vZ ) Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø nû fôÆô ] †$ Ö ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøû fö Æô…ø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

OUM !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó N Yƒ áZg áZz pg Ég Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû Þô æøû ˆövûÛøÖû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøû Þöˆôuø ]ƒøāô

!Q

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó Vƒ âvß wq y.6,Z
# Ô6,x Z™/ô

àønû ×ô ‘ô] çøÖû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøû×ö‘øæø ]ƒøāô

!R

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™·g,áZz ä™ ·g, Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø nû Êô …ô^Ãø Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]çøûÊö†øÂø

!S

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™Ýq Äc@g¬ Z
# Ô6,x Z™/ô

àømû‚ôâô^røÛö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!]æøû ‚öaø^qø ]ƒøāô

!T

Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™Š ˜ +@WZ
# Ô6,x Z™/ô

àømû‚ô`ô jørûÛö Öû ] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OU N !

!]æøû ‚ö`ø jøqû] ]ƒøāô
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™Š ¿ Z áZz 䙊 ¿Z Z
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àønû eô]ç$ø $jÖ ] ÄøÚø äô fôvû‘øæøø äô Öô P o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
!] çøûeö ^iø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™/ÂáZz ä™/ ÂZ
# Ô6,x Z™/ô

]ƒøāô àø nû fùô vôÛö Öû] ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô ÖôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!]çøû f% uøœø
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ,™›áZz ä™›Z
# Ô6,x Z™/ô

ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!] æøû†ö ËøÇû jø‰û] ] ƒøāô àømû †ôËô ÇûjøŠûÛö Öû]
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ,™glZ áZz ä™Ô ]nZ
# Ô6,x Z™/ô

ÄøÚø äô fôvû‘øæø äô Öô P o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!]çøûÃö ËøŽû jø‰û] ]ƒø āô àønû Ãô Ëô ŽûjøŠûÛö Öû]
Æ \ M gz Z wW Å \ W Ô·]| ‡ M }gø â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

OUO !

óXó ,™Ô®
) Ë áZz ä ™Ô®
) ËZ
# Ô6,x Z™/ô

!ÜøÃô ›ûœö ]ƒø āô Äôñô ^røÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MP
# Ô6,wW Å \WgzZ · ]| ‡ M }gø ⠁
Z
Û wi **äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY c*
î **
3ÃÆÈ

!àøÚô ]. ] ƒøāô Ìôñô ^íøÖû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MQ
spZ
# Ô6,wWÅ \WgzZ ·]| ‡ M }gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY c*
Š ™ « ðZ Ã { Ši

!†øŠömø ]ƒø āô †ôŠû Ãö Öû ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MR
ßZ
# Ô6,wW Å \WgzZ ·]| ‡ M }gø â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó ñ Y w$
+~ ÏŠÎ M 4Š

!Øøãö ‰ø ]ƒø āô gôÃû ’$ Ö ] ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MS
ÂZ
# Ô6,wW Å\ WgzZ ·]| ‡ M }g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó ñY ƒ y‚W

ø Öô ^Ûø qø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MT
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Öô ¡qø ø æø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
w°gz Z xw) LZ 6,wWÅ \Wgz Z ·]| â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ *™

ø Öô ^Ûø Òø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !MU
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OU P !

ø ñô^ãø eø æø
!Üô mû†ôÓøÖû ] Ô
w) gzZ xw¾ LZ 6,wW Å \WgzZ ·]| â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ *™

ø fùô uö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NL
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
!Üômû †ôÓøÖû] Õø ˆùô Âôæø
gzZ ›àZz ÑKZ 6,wW Å\ WgzZ ·]| â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ]³à Zz x™

Üôn¿ô Ãø Öû ] Õø çùôø ×ö Âö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
ø ßôù Úø æø
!Üômû†ôÓøÖû] Ô
ȈZ gz Z xðLÒ‘ LZ 6,wW Å \Wgz Z ·]| â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ *™

ø ×ô –ûÊø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Ëô _ûÖöæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô

EE
}
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
¯gz Z xÿL ¢LZ 6,wWÅ \WgzZ ·]| â

ó Xó B‚Æ *™ è

ø Óô×û Úö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Ûô Óûuöæø
!Üômû †ôÓøÖ] Ô
*™gzZ xKZ 6,wW Å \Wgz Z ·]| ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OUQ !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó B‚Æ ãZx

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø ‚ôrûÚø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
ø Úô †ø Òøæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
x™ LZ gz Z xëKZ 6,wW Å\ WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ *™

ø Úô ‚øÎô ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NQ
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø ÛôÃø Þôæø
!Üô mû†ôÓøÖ ] Ô
{÷gz Z Ñ*Š KZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ] **
ˆZ

ø Êô †øø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NR
Üôn¿ô Ãø Öû ] Ô
ø ‰ô‚ûÎöæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
*™gzZ sÑxLZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ Ï À 0*

ø Ûô ×ûÂô ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NS
Üôn¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Ûô ×ûuôæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
*™égzZ xDLZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø †ôÒûƒô ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NT
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OU R !

!Üô mû†ôÓøÖû ] Õø †ùô eôæø
KZ gzZ ™f xLZ 6,wW Å \Wgz Z ·]| â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ! p dZ

ø Úô ¡ø‰ø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !NU
Üôn¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Úô ¡Òø ø æø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
LZ gzZ xsxLZ 6,wW Å \WgzZ ·]| â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ x¯ {÷

ø †ôËûÆø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OL
Üôn¿ô Ãø Öû ] Õ
ø Ëô _ûÂøæø
!Üô mû†ôÓøÖû ] Ô
{÷gzZ °ç xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| â
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ã!*
$

Üôn¿ô Ãø Öû ] Õø …ô‚ûÎø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OM
!Üô mû†ôÓøÖû ] Õø †ôfû Òôæø
12z gŠxKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
ª
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ ðZ(,dZ gz Z

ø ñô ^_øÂø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !ON
Üôn¿ô Ãø Öû ] Ô
ø ñô ^íø‰øæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô

Û Zz gzZ «xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OUS !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó B‚Æ I {÷

Üôn¿ô Ãø Öû ] Õø ô çøû qö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OO
!Üômû †ôÓøÖû] Õø çôø ËûÂøæø
gzZ ]zIxKZ 6,wW Å \ Wgz Z ·]| ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æg *gŠ +4

ø Ãô Ûû ‰ø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OP
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
!Üômû †ôÓøÖû] Õø †ô’øeø æø
dZ gzZ ®
) xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| â
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ]g w

ø eô†û Îö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæøø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OQ
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
!Üô mû†ôÓøÖû ] Õø †ôÚû œøæø
gzZ [Œ
Û xLZ 6,wW Å \WgzZ · ]| â
Û wi**äs gz Z Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ ¬: Z™

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø çùôø Þö ö ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂø æ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OR
!Üô mû†ôÓøÖû ] Õø çùôø Öö ö æø
gzZ [Œ
Û xLZ 6,wW Å \WgzZ · ]| â
Û wi**äs gz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ "

Û ð• Z KZ (` Zc‘
2)

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø †ôãû qø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OS
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

OU T !

!Üômû †ôÓøÖû] Õø †ôãû ¾øæø
áZz ÑLZ 6,wW Å \W gzZ ·]| â
Û wi**äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ g¼áZz y÷
á gz Zg Zh
+Š [sš

ø ßô ›ô^eø ÄøÚø ‚õÛ$ vø Úö ÙôP o×FÂø æø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OT
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
!Üô mû†ôÓøÖû ] Õø †ùô ‰ôæø
w%Z gz Z í!*
xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
ó Xó B‚Æ i Zg

ø Ãô Ûû qø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !OU
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
ø Óô×û Úö æøø æø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
gzZ ®
) ) xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| â
Û wi**
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ Wz

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø †ô’ûÞø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PL
!Üômû †ôÓøÖû] Õø †ôËû¾øæø
gZ0

á gz Z Šæ xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ !x»

ø ƒô çøûÂø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×FÂøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PM
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õ
ø fôŠûuøæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
{÷gzZ { C xKZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

OUU !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó B‚ÆÛD
+

ø Ëô ŽûÒø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæ$ø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PN
Üônû ¿ô Ãø Öû ] Ô
!Üômû †ôÓøÖû] Õø †ôŽû Þøæø
Wz gz Z g¼xLZ 6,wW Å \Wgz Z ·]| ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ ]à

Üônû ¿ô Ãø Öû ] Õø †ôfû ‘ø ÄøÚø ‚õÛ$ vøÚö ÙôP o×F Âøæø$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# ÖR !PO
ø Þô ^Úø œøæø
!Üômû †ôÓøÖû] Ô
ÈâZ gz ZñxLZ 6,wW Å \WgzZ ·]| ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó B‚Æ y÷
á ~f

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !PP
!àônû Úø †ø vøÖû] o$ fôÞø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! }āZ Ñ } Z LL
óXó ƒ äsgz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !PQ
!àô nû jø×øfû Ïô Öû] Ýø^Úø āô ^mø Ô
Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M !x â Z Æ VTzŠ } Z LL
ó Xó ƒ äsgz Z Øg

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæ$ø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !PR
‚ôŠø qø |ø æøû…ö ^mø Ô
!àônû Þø çøûÓöÖû]
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! kŠZ bzg Å ŸÆ Vâ ˜ zŠ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PL L !
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !PS
ø fôvû‘øæøø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø$ Ô
éô ^nø uø àønû Âø ^mø Ô
!àô mû…ø ]‚$ Ö]
\¬v Z 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! +g ZŠ ] §*u} Z LL
ó Xó ƒ äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !PT
!àô nû ×øÏø%$Ö] éô ^nø uø …ø çøû Þö ^mø Ô
vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !gâÆ Ï0
+
i Å ÷Z z X} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×F Âøæ$ø Ô
èôÚø ^Ûø Ãô Öû ] gøuô^‘ø ^mø Ô
ø ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !PU
!àônû jø×øÛû ŽôùÖ ]æø
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! áZz "hz Z ,gŠ e ug IzŠ gz Z pÑ)q} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂøæ$ø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !QL
éô æø]†ø ãô Öû] gøuô^‘ø ^mø Ô
!àô nû ×øÃû ß$Ö ]æø
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !áZz <ÑmgzZ ug I ¡} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
àôŠøvøÖû ] ‚$ qø ^mø Ô
ø ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö] !QM
!àô nû ŠøvöÖû ]æø
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PLM !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø

4E
5k8]|} Z LL
LG
Æ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !y Y **
**
Æ ^ Û`ß ²] o • … ¹™ èE

óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !QN
!øà nû Ûô×ø ÃF×ûÖôù è÷ Ûø uû…ø ^mø Ô
Øg Å \¬ vZ 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !=r G
î*9g } Z LL
óXó ƒ äsgz Z

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö] !QO
ø fôvû‘øæøø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
hôçøû×öÎö èøuø] …ø ^mø Ô
!àø nû Ïô ô^Ãø Öû]
GI
^
4
¨
E
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M !s
# Zg Å Vߊ Æ èG ¬ } Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !QP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂøæ$ø Ô
áôçøû nö Âö éø†$ Îö ^mø Ô
!àønû fôÖô^_$ Ö]
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !uQÅ V\W Å Vß Zz e } Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø$ Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !QQ
hùô …ø gønû fôuø ^mø Ô
!àønû •ô…û Ÿ* û]æøø lôçøF ÛFŠ$ Ö]
\¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! Y z ngZ [g [8} Z LL
ó Xó ƒ äsgz Z Øg Å

ø fôvû‘øæøø Ô
ø ÖôP o×F Âøæø$ Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !QR
'ø ^nø Æø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vô$jÖ] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PL N !

ø ø Öû] æø lô]ø çøû qöçøûÛø Öû]
!àønû Ãô Ûø qûœø Ðôñô ¡í
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !gÇŠæ Æ ]‡‘z ]ZŠŽñx Ó} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö] !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂøæ$ø Ô
‚ôÏû Âô èø_ø‰ô] æø ^mø Ô
!àønû nùô fôß$ Ö]
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! dZ çL›Ž Æ g; Æ x Z™ ñ m
CZ } Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø$ Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !QT
ô nû qø Ýø‚ôùÏø Úö ^mø Ô
!àønû ×ô ‰ø†ûÛö Öû]

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !gÑ‚ { 3Æ Ý¡Š Ö] Ü `n× Â x «
JÿL]g æL¾h}
Z LL
ó Xó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !QU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø$ Ô
èôÂø ^Ûø qø Üø iô ^ìø ^mø Ô
!àønû $ô çøûÃö fûÛø Öû] Q
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M ! ?{ Æ ®
) ) Å ( Ý¡ŠÖ] Ü `n× x Z™ ñ m
CZ ) $¬} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö ]æø éö¡ø’$ Ö] !RL
Äônû Ûô qø Ýø†ø Òû]* ^mø Ô
!àønû iô çøûÃö ßûÛø Öû]
Æ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M ! idÐ ƒ
2 ~ Vîƒ K p°x Ó} Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PLO !

áô]çøø Òû*Ÿû] lö]çøø ×ø‘ø
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬vZ 6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !RM
ø fôvû‘øæøø Ô
ø ÖôP o×FÂø æø$ Ô
Äônû Ûô qø àøŠø uû]* ^mø Ô
!àømû ô çøûÛövûÛø Öû]
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !@{Š c*
iЃ
2 ~ Vîƒ G p°x Ó} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \ ¬vZ 6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æ$ø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !RN
Äônû Ûô qø ØøÛø Òû]* ^mø Ô
!àø nû uôæøû ‚öÛûÛø Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !+F,ï»~ ±z@} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×FÂø æø$ Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æøø éö¡ø’$ Ö] !RO
Äônû Ûô qø ØøÛø qû]* ^mø Ô
!àønû eôçøûfövûÛø Öû]
vZ 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !@{Š c*
i Ð V18x Ó} Z LL
óXó ƒ äsgzZ Øg Å \¬

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö] !RP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô P o×F Âøæø$ Ô
Ðôñô^ÏøvøÖû ] Øø–ø Êû]* ^mø Ô
!àø nû Ãôô Ûø qû*]
6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M !|aZ Ð Vzx Ó} Z LL
óXó ƒ äsgz Z Øg Å \ ¬vZ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Äôeô^Š$ Ö] Ýôçû nø ×ûÖô Äö eô^Š$ Ö] höˆûvôÖû]ø

—éôô ø ^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø™
:[xVZ‚ » }‚
û]Š (} ; ŠzgŠ ü
DNT ^i NQ V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvôj$Ö] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x åkS izg , ‚ ÑZz ä™
Ô, Ò ) izg ge à Vß2g e ~f Å [x kS ÑZz ä ™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
ä™ ]z ˆ izg C
Ù X }™ ]zˆ ~ ( yŠ ,™VZ gz Z , ™* Ô, Ÿ

QO ™~ ˆ gz Z IÐ
z ]c*
M ._ Æ j§ ‰ K yÒ 6,RL @*
X NY S7,gz¢N ¬Š

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

PLS !

(w2, Ò) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø ‹öÚô ^íøÖû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!M

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ !gZŠuÆ Ý¡ŠÖ]Ü`n× VßÎg x Ó} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àø mû‚ôô†û Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!N

>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vƒ Ég } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû ßô Úô ©ûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!O

z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Ýí!} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ßô Úô Ÿ? û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!P

Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VßZz ä Y ƒ sp" ( Ð [Â [ ˆ )} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
wM

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû vô×ô ’ûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!Q

z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Ö} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PL T !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ßô ŠôvûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!R

z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ N} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àøø nû Ûô ×ô ŠûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!S

z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Ë} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû vô×ô ËûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!T

x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä 0*
b#} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ßô Îô çû Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!U

6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ¢ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
!àø mû†ôfôíûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š ,¸} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
!àø nû ’ô×ô íûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

E&
Ò
4
}
E
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ èG C} Z LL

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PLU !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ûô ãø ×ûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vƒƒ K x AZ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!àømû ‚ôãôjørûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

G&
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ + å£-BE} Z LL

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
!àø mû‚ô’ôjøÏûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VßZz ä™g(Z ~zg : x} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû fôíøjøßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ V−{ h

/
',z É} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
!àønû fôrøjøßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M ÆVß Zz ä™ ]Yo} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
!àø nû Ëô _ø’ûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V ƒƒ K É} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PM L !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû fôjørûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V− {¢ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
!àø nû fônû rôÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä iZ âà 9‚} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
!àø nû fônû ßô Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™/Â} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû _ôŠô ÏûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™ s»Z z w°} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
!àø nû Ëô ’ôßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

3!
4¨E{E
} Z LL
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ èEG

óXó ñ⠁
Û wi **
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
!àø nû ×ô fôÏûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz "(,Ð M } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PMM !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû jô fôíûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ~g ÎZ z ~ b¬ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
!àømû ‚ôjøÏûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V- Ç} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
!àømû ‚ôjøãû Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß C c*
$Z@ } Z LL
e
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû †ônû ßô Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡WÆ VßZz U!*
Ýzg} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
!àømû †ônû ßô jøŠûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ä 0*
Ýzg} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
!àønû Ûô ’ôjøÃû Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡WÆ Vß Zz t åÐ ï¢Ã+Š } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PM N !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Êô †ôjøÃû Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä™g ZŒ
Û Z } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
!àømû †ôŽôùfø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ¶Š ]gt
K} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
!àømû …ô„ôßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äZge ( Ð ÞZ [Z±) } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû •ô]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äƒ èZg (6,ÞZ ñ Ÿg ) } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
!àønû nùô •ô†û Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Î8z {h
+I } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
!àømû ô ^ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vƒ Ég } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PMO !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû mùô ‚ôãû Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä 0*
$Z@ } Z LL
e
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
!àø nû rôßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ÑŠ ]} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
!àø nû ‘ôçû ÛöÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ VßZz ä⠁
Û Ã} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!à nû Ïô Ëô ßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ay ( ~ Z}
.{ Zg ) } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
!àønû ÛôÃô ßûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š ]âÅZ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
!àønû Ïô Ëô ŽûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äge ( Ð \¬vZ ) } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PM P !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Úô †ôÓûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™W} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû ô çûÛövûÛø Öû]
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vƒ ƒK p°} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ô çûÃö ŠûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V8lp} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ô çûãö ŽûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
% i KZ (#
gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß ]Š Þ æLG
Ö ª izg) LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø nû uôæû ‚öÛûÛø Öû]
z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ ±z@} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû eôçû×ö_ûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PMQ !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ( Î8 ) Σ} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
!àømû ô çû’öÏûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +Š °} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû eôçûfö vûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Î8} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!àønû eôçûjöÓûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M !‡ M Æ Vƒƒ ‘ V; Æ \¬ vZ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø nû ¾ôçû ËövûÛø Öû]
\ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ !‡ M Æ VÍß pô (Ð Vƒ k
H) } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Úô çû’öÃû Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ }9} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PM R !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Îô çû ×öíûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ] ‡‘ 0} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
!àømû ô çûÖöçû Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äƒ Za x Ó} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!àømû …ôçû’ößûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vƒ ƒK Šæ ( Ð s§Å \¬ vZ) } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Îô çû fö ŠûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä Y {g ú } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
!àø mû…ôçûÒö„ûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vƒ ƒK ™f } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû …ôçûÓöŽûÛø Öû]
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ +g‡} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PMS !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Öô çû fö ÏûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ A=} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Þô æû ƒöªûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VÍß Cc*
yf Z } Z L L
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
!àønû Êô çû Öö^ûÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß kâ â } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû…ôçûqö^+Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ !‡ M Æ V ƒƒK «`Z } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mûô çû qöçû Ûø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ +ŠŽ ñx Ó} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RP
!àø nû Òô…ø ^fø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V−ug I} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PM T !

(w2, Ÿ) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø Œöô ^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ïô Êô ]†ø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!M

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬v Z ! ‡ M ÆVß Zz ä ™‰
Ü Ãg } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû Ïô Êô ]çø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!N

Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä5 ( ÃVߊ ) } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû qô^ßøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!O

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ]Yo} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ô ^ßøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!P

6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ägå } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Êô ^Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!Q

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ sç } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

PMU !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
àø nû eùô «vøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!R

x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z! ‡ M Æ VßZz ä ™›} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû vôÊô ^’øÛö Öû]

!S

/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ !‡ M Æ Vß Zz ä™gr} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû‚ôâô^ŽøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!T

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VßZz ä™ {@x} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû ‚ôÚô ^vøjøÛÖû]

!U

w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ !‡ M Æ Vß Zz ä ™p°Å ( ÍõÆ) }uzŠ q
-Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
!àønû _ôeô]†ø Ûö Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz % Z e ƒ Z 7,n ÆŠ ˜ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû †ôqô^`ø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN L !

>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +`'} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø mû†ô•ô^vøÛö Öû]
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ Ãz ÷z } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!àømû ‚ôâô ^Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š y âZ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
!àømû …ôô ^fø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äY á ' ( ~ gñZ ( ) } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ûô nû Ïô Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™x ª ~ Vzy LZ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû†ôÊô ^ŠøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vz
Û )} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PNM !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû …ô^røjøŠûÛö Öû]
Æ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™Ýq { C } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
àø nû eô^røjøŠûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ( ÞZ { Çg!*
)A=} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
àø mû…ô^jøíûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß Éðƒ V} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Îô ^jøŽûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ :”} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
!àønû Þô æô^Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙊æ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
! àønû Öô ^Ãø jøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vâ ¨
KZ ;
M% à ¬ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN N !
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
!àø nû eùô ^vøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™›~ : M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
!àø nû Îô ¡ø jø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz Y (Ð ›z g\ ) ë !*
} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Êô ^’øjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz p
pg mØ{ ~ : M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
!àønû ×ô ‘ô] çøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz Y Ð g\ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
!àø nû Ïô Êô ] çøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äƒ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Þô æô^Ãø jøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™yz¬ ~ : M } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PNO !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø nû •ôæô^ËøjøÛö Öû]
\ M gz Z u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ W~ : M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû vôÊô ^’øjøÛö Öû]
\ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™gr~ : M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû ŠôÖô ^røjøÛö Öû]
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äƒ >ë ~ : M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Îô ‚ôù’$ Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ VßZz ä™ &¤} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
!àø nû Ïô $ôù çø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ }Â} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN P !
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
!àø nû Îô †ùô ËøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™ &¸ (~ ë!*
z h) } Z L L
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
!àø nû Êô †ùô Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™nÅ +Š } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû vôfùô ŠøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ Ä} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
!àønû ×ô ×ôù ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz "7,©Ý} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
!àømû †ôŽôùfø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ¶Š ]gt
K} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû †ôn$íøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V ƒƒ K « ]Zg (Z } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PNQ !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
!àønû Ãô Ë$ ŽøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ®
) Ë èE
LG4É=} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
!àø mû‚ôrùô ÛøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™yÒ ÑÅvZ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Úô †$ ÓøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ }(} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
!àønû Ûô ¿$ Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M ÆVÍß Ñ!*
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
!àønû eô„$ ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VÍß [v} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû eô†$ ÏøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ ÎH} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN R !
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
!àømû †ôã$ _øjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V−Ñ{ À 0*
} Z LL
L XL ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
!àønû ‰ô‚$ ÏøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M ÆV−•
-',
!*
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû fôn$_øjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äÎ Òp} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
!àømû †ôÒôù„øÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ Ãz ÷z } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!àø mû†ôfùô ÓøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ì r} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ûô ×ôù Ãø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ú} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PNS !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
!àønû ãô fùô ßøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™Ò } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
!àø nû Ëô Öôù ©øÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ðŽ wŠ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû ŠôÞôù ©øÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™ kâ â } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!àønû Òôùˆø Ûö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ÑP H,
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
!àønû fùô ×øÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ì¼} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû fùô vôÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ›} Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PN T !
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
!àø mû‚ôùÛôÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙊æ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
!àønû ×ô ÛôùvøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙓
. ZŠ',} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ×ô Ûôù røjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ VÝ} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
!àønû ×ô ÒôùçøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

O
4
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ èEG
} Z LL

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
!àø nû ãôqùô çøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä™zÂ} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Úô ‚ôùÏøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä W¬ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PNU !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RP
!àømû †ôìùô ªøjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä W~ ˆ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PO L !

(w2, ™*) áø æû †ö ŽûÃô Öû]æø Äöeô^ Š$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Îô ‚ôù’øjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!M

/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™‘œ} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû Ëô Ëôù Ãø jøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!N

6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VëZŠ u0*
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû Âô †ùô –øjøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!O

\ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VßZz ä™ qíz q Ë} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôfùô Ãø jøÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!P

x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VzgZ ¦
/]Š „} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû †ôËô ÇûjøŠûÛö Öû]
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™g lZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!Q

POM !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû †ôŽôfû jøŠûÛö Öû]

!R

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š ~Ÿp} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àømû ‚ôãô ŽûjøŠûÛö Öû]

!S

\ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™Ô Å ]Š Þ} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø mû†ôãô¿ûjøŠûÛö Öû]

!T

/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä M ¨
/¸ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû ßô Ïô nû jøŠûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!U

x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¢¢ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø nû ¿ôÏô nû jøŠûÛö Öû]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PO N !

>& 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vz&H} Z LL
óóXñ â
Û wi**
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû ŠôÞô ûªjøŠûÛö Öû]
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äƒ kâ â } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àø nû Ûô×ô ŠûjøŠûÛö Öû]
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ VzgZŠ',V â
Û } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!àø nû ßô ÇûjøŠûÛö Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M ÆVÍß i* " } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû Ëô ŽûjøŠûÛö Öû]
Æ \ M gzZ u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ Ô Ë } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû …ô^fø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

POO !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß ( } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
!àønû Êôù ^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz "0
+!*
.} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Êôù ^vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz % Z e =
ÍZ } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
!àønû Êôù ^Ãø Öû ]‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ sç } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
!àønû Òôù] ˆ$ Ö ]‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™ÑÉH,
} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
!àø nû qùô ^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™]Y o (Ð \ ¬vZ ) } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ãôÖô ]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PO P !

Æ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™G: A Zz } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
!àø nû Öôƒô ^fø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ä Î ~i!*
Å yY } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ¿ôÊô ^vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙫 ™} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
!àønû Âô …ô^fø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ V− w¾ !*
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
!àønû Ãô ô^íøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ qË} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
!àønû Ãô •ô^íøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ~g ÎZ z ~ b¬ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ãô Êô ]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

POQ !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™— } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
!àønû Êô …ô^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ @g¬ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ëô ›ô^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä â
Û .} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
!àønû Ëô Òô^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

G
E
½
4¨ 5š!} Z LL
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ èEG

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
!àønû ×ô Úô ^vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙓
. ZŠ',} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
!àønû ×ô Îô ^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ VzW} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû jô Þô ^Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PO R !

\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ~g ÎZ z ~ b¬ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
!àønû Ãô Þô ^Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™®
) ¤} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Öô ô ^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ w°} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
!àø nû ×ô qô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß {Š ‚
Û p} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
!àønû ×ô ‘ô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ·g,} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
!àø nû ×ô Úô ^ÓøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ »} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû ×ô Êô ^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

POS !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ ]Š „ r} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
!àø mû†ô¾ô^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙄z g¨} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû †ôÊô ^Çø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ sç } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
!àømû †ôiô ]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gz Z u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz + â q
-Z Ã \¬ vZ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
!àømû †ôÊô ]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ]Ò} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
!àønû $ô …ô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VNgZz } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû†ôÒô]„$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PO T !

z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ +™Z f } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
!àønû vô‘ô^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ t**
} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû vôÖô ^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ G™} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
!àønû vôiô ^Ëø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Ã } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
!àø mû†ôÒô^Ž$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ +™ ÷
á } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!àømû †ôeô^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +',
™} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû †ôâô ^_$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

POU !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ +C
Ù ¤} Z L L
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
!àømû †ô‘ô^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ (Vzg ÇŠæ ) +Ü**
} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ûô uô]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™3g } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
!àømû †ôiô ^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™Ù7 { Š6,} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!àønû Úô ô ^Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä M } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
!àønû Ûô ‰ô^Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 䙄} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ïô ñô ^Ëø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP L !

6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ V−i Ÿ} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø ÖôO o×F Âøæø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
‚ønùô ‰ø ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
!àønû Ïô eô^Š$ Ö]]
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä Y á '} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
!àø nû Ûô ñô ^Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ (V-i úª ) Vß Zz ä™ x ª } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
!àø nû Ûô ñô ^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vzg ZŠ { izg } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôeô^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ +$
+
¬ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôqô^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +]
.‚} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PPM !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû‚ôÚô ^vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ +æq } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RP
!àønû vôeô^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ !‡ M Æ VßZz ä™ Ä} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP N !

( w2, ™VZ ) áøæû †ö ŽûÃô Öû]æø àöÚô ^%$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôuô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!M

6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ©Â} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àømû ‚ôqô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!N

z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ t é I
hO “ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àømû ‚ôô]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!O

/ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz g ì‡6,h} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôâô]ˆ$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!P

z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +@Zi } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ïô ô^Ãø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!Q

^
4G
¨I
¬ } Z LL
z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ èEG

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PPO !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Îô ô ^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!R

z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ :Š ™} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àømû ˆôñô ^Ëø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!S

6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VÍß [x»} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
!àønû íô‰ô]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!T

Æ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß g »¢ gz Z o¢} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ãô Êô ^Ž$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

!U

/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™®
) Ë } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ML
!àømû ‚ôâô^Ž$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > & 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ +@ ÷
á } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MM
!àønû fôâô]çøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ «} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP P !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû fôñô^$jÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™/Â} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MO
!àønû fôÆô]†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz p
pg Ég } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MP
!àønû fôÖô^_$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vzg¤} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû vôñô ^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™ s
# ( } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MR
!àønû vôÊô ^’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ VßZz ä™g*gŠ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MS
!àø nû ÓôÖô ^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ½ (6,hÓ Zg ) } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PPQ !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Óô‰ô^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ !‡ M ÆVßZz ¶Š ã!*
Û } Z LL
Œ
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !MU
!àønû Ûô Òô^vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ·q } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NL
!àø nû ÛôÖô ^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz äs} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû†ôÚô «Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š ¬} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NN
!àø nû âô^$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz 1zg Ð ðZ',} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NO
!àønû Úô ] ç$ Ïø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™ b& Z } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP R !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Úô ] ç$ ’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
\ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ Vß Zz p
pg }izg Ð ]Ò} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NQ
!àønû eô]ç$ $jÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
Æ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M ÆVß Zz ä™/ ÂÐ ]Ò} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ô

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NR
!àø nû eô] æ$ Ÿ* û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™/¹ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ô ]ç$ røÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vç5} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NT
!àø mûô ^Û$ vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ ( Vß Zz ä™ £ {Š c*
i ¹ ª) +Š× } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u0*

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !NU
!àønû ×ô –øÊûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ !‡ M Æ VÍß ¤ r
# ™ {Š c*
iÐ ƒ
. }Z
X ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PPS !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû ×ô Ûø ÒûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M ÆVÍß +F,ï»} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OM
!àømû …ôçø ÞûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ VÍßg ZŠ™×zg} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !ON
!àø mû†ôâø‡û Ÿ* û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ6,w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÝ} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ãô røûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß +F,
gŠ· } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OP
!àø nû Ãô Ûø ûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ !‡ M Æ VÍß ×zg } Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OQ
!àønû Ãô Ëø ûŸ* û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™®
) Ë } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PP T !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OR
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ôãø ûŸ* û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ¶Š „ZÍ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OS
!àømû †ôãø ›ûŸ* û] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß +F,{ À 0*
} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OT
!àø mû†ôfø ÒûŸ* ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V− ;
M% à ¬ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !OU
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû Ëô _øÖûªøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™x™z ¯ {Š c*
i ¹ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz > &6,x Z™/ôÆ \ M

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PL
!àønû Ëô Öø‡û ªøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M ÆVÍß +F,[H} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PM
!àønû Êô †øûªøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å\ M Ô6,\ M \¬vZ ! ‡ M Æ VÍg)
,} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PPU !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PN
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø mû‚ôrøÚû ªøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V−+ F,vg)
,} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PO
!àønû Öô æ$ ªøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ AÍ Z } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PP
!àømû †ôìô«Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ +y M } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PQ
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû nùô fôß$Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Ý¡ŠÖ] Ü`n× x Z™ Y m
CZ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PR
!àønû Ïô mû ‚ôù’ôù Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
>& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ ¢ åOu } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xsz

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PS
!àø nû nùô ÖôçøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VCz } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PQ L !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PT
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àønû nùô Ëô ’$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V− { À 0*
} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !PU
!àønû nùô Ïô j$Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M ÆVzgÇÌ6,} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QL
!àø nû nùô Ïô ß$Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬ vZ ! ‡ M Æ ²Š kÓ} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QM
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ãô nû Ëô Ž$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä ™®
) Ë } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QN
!àønû nùô •ô†$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß Ÿg/ èZg } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QO
!àømû ‚ônû Ãô Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V Ilp} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

PQM !

éôô ø^nø ŠôùÖ] lö]çøø ×ø‘ø

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QP
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ëô nô¿ô$ßÖ] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬v Z ! ‡ M Æ VÍß gà ]gÓ } Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QQ
!àønû ×ô nû ×ô røÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V−x} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QR
!àø nû ×ô nû Ûô røÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬v Z ! ‡ M Æ VÝ} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QS
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû Ûônû ×ô vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ôÆ \ M gzZ u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V− ~Z J} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QT
!àønû Ûô nû ×ô ÓøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vß Zz ä™x¯} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &6,

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !QU
!àønû Ûô mû †ôÓøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > &6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ V_™} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PQ N !

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RL
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àømû ‚ônû rôÛø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ V−vg)
,} Z LL
ó Xó ñ ⠁
Û wi **
xsz > &

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RM
!àønû fônû fôvøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z > & 6,x Z™/ ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬vZ ! ‡ M Æ Vzg\ } Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RN
!àø nû ßônû Šô vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
/ôÆ \ M gzZ u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ VÍß w) r
#
è ™} Z LL
óXó ñ⠁
Û wi **
xsz > &6,x Z™

ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RO
ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
!àø nû fônû Šô vøÖû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô
z >& 6,x Z™/ôÆ \ M gz Z u 0*
w M Å \ M Ô6,\ M \ ¬v Z ! ‡ M Æ Y ÃÑ} Z LL
ó Xó ñ â
Û wi**
xs

ø fôvû‘øæø Ô
ø Öô O o×F Âøæø Ô
ø nû ×ø Âø Ýö¡øŠ$ Ö] æø éö¡ø’$ Ö]ø !RP
!àø nû fômû †ôÇø Öû] ‚ønùô ‰ø ^mø Ô

z >& 6,x Z™/ ôÆ \ M gzZ u0*w M Å \ M Ô6,\ M \¬ vZ ! ‡ M Æ Y !*
¾} Z LL

ó Xó ñ â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

àôÚô ^%$Ö] Ýôçû nø ×ûÖô àöÚô ^$%Ö] höˆûvôÖû]ø

—ðôô ^ßø%$ Ö] lö]çø ×ø‘ø™
:[ xVZ^ M » }‚
ûY z}; ŠzgŠ ü
DON ^i NU V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ n$vôj$Ö] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L~ V⊠:e X}™ ]z ˆ Å [x åkS izg , ^ M ÑZz ä™
E
4G
5"Z ) izg g e ÃVß2g e ~f Å[xkS ÑZz ä™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
Ô, ßÔ, ðiG
~ˆ gz Z IÐ ä™]z ˆizgC
Ù X }™]z ˆ~ ( yŠ , ` gz Z , ÚZ

QO ™
S7,gz¢ N ¬Š z ]c*M ._ Æ j§ ‰ K yÒ 6,RL @*
XN Y

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PQQ !

E
G
4
5
i
(w2, ð G"Z ) áøæû†ö ŽûÃô Öû]æø Äö‰ô^j$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

!ô ]ç$ røÖû] ‚ômû†ôËøÖû] ô †ûËø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ÙôS o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

!M

]zI { Š c*
i ¹ gzZ « Ô Ë (~ w¾ z a) Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ áZz ä ⠁
Û

‚øÛø uû]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ô ^Û$ vøÖû] ‚ônû Ûô vøÖû]

!N

gzZ p°.
Þ ‡ ÔáZz ä ™£ {Š c*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z6,\ M Ô ÷ áZz ä™p°{Š c*

ô çøqûŸ* ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ô ^Ûø Ãô Öû ] ‚ôrøÚû øŸÿ ]

!O

V9) gzZ id{ Š c*
iÐ ƒ
$ Ô M{Š c*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ Zg– (Æ

‚ôqô]çøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ôqô^Ûø Öû]

!P

xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ idgzZ "Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PQ R !

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ôâô ^Ž$ Öû] ô çûãö ŽûÛø Öû]áô

!Q

¶Š ]Š Þ (Å VzuzŠ ) \ M gzZ ˆ ~Š ]ŠÞ Å X·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

‚ônùô Š$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ôñô ^ÏøÖû]

!R

6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ Ég z ‡ M (}g ø) Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

‚ôâô ]ˆ$ Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ôqô^Š$ Ö]

!S

z > & 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ ]
.‚gzZ @Z i Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xs

‚ôrùô ãø jøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ôeô^Ãø Öû ] ô çûröãø Öû]

!T

gzZ Ô ÷ áZz ä™ ]Š „gzZ gZ ¦
/z{Š c*
i ¹ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ô‰øŸøÿ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!‚ô•ô^Ãø Öû] ‚ôrôßûÛö Öû]
\ M gz Z Ô ÷ áZz ä â
Û ]¾z Šæ gzZ È !*
Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

!U

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PQS !

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
wMÅ

‚ôÛû vøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
! ‚ôÚô ^vøÖû ] ô çûÛövûÛø Öû]
ä™ p°gz Z ñƒ K p°Ô£ ñ 0*
Z Ž Ô6,· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
u
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

‚ônû rôÛø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!‚ônû ô†$ Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ áZz e
$Z@ gzZ Ïg)
,Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!‚ônû Ãô Š$ Öû] ô çûÃö ŠûÛø Öû]áô
u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ h lpgzZ q]Š XŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,

‚ô’ôjøÏû ÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!‚ômû ‚ôŠ$ Ö]
Ô÷ ñ Z° Z T
$™gzZ áZz ä™g(Z ~zg : xŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z
áô‚ôÛ$ vøÚö

^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø !MP

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PQ T !

!‚ônû ãô Ž$ Ö] ‚ônû uôçøÖû ]
gzZ Ô ÷ áZz ¶Š „ ZÍ (6,VáZ ) gz Z é" Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ômû ‚ôßû’ôùÖû ] áô‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!‚ômû‚ôŽ$ Ö]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ g ZŠu ]¸r
# ™ gz Z gŠ· Ž Ô6,· ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

ô †ûËøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!‚ômû †ôËøÖû]
z >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ g Çizg ñ « Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

‚ômùô ç* Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!‚ôm$ ç* Ûö Öû]
G@*
gzZ áZz ä ™G@*(Å x Z™ ñ m
CZ vŠ ) Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ ñƒK

‚ôô†ûÛöÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
!ô ‚$ ŠøÛö Öû]
Ô÷ ‰ K « ™z Šæ gz Z áZz ¶Š e
$Z@ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PQU !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

±ùô fôß$ø Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!ô çø‰ûøŸÿ ]æø †ôÛø uûŸ* ]
gzZ Ô ÷ Ñ Æ (Vâ ¨
KZ x Ó ª ) { ( z cu Ž Ô6,· ]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!‚ôrûÛø Öû^eô ”ôçû ’öíûÛø Öû]áô
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ m {B‚Æ Ïg )
,Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

ØôÚô ^uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!‚ôÛûvøÖû ] ðô] çøÖô
gzZ Ô÷ áZz t å£ñ Zß ( izg Æ #
Ö ª ) Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

…ô‚ûfø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!†ônû ßôÛö Öû]

xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ 0
+e ×zg Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

†ônû ’ô føÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!†ônû fôíøÖû]
Å \ M gzZ Ô ÷ áZz pg¸gz Z áZz ]gw Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR L !
óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

…ô^f$ røÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!†ônû rôÛö Öû]
Å \ M gzZ Ô÷ áZz ¶Š { C gz Z áZz ю Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

…ôæô^ŽøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!†ônû ŽôÛö Öû]

Ô÷ áZz ¶Š {gtgzZ áZz ä â
Û ]gz xŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

†ônùô íøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!†ônû ãô Ž$ Ö]

gzZ Ô÷ áZz ]à { Š c*
i ¹ gzZ 4 Ð ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

gôÒô] …ø ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!†nû Ãô fø Öû]
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä⠁
Û ~gZÎ6,.
$zZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø ! NT

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PRM !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!†ô âø‡û Ÿ* ] †ùô Æø Ÿ* ] áô
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ zg(gzZ ×zg Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz

†ô•ô^$ßÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!…ôçøÞû Ÿ* ]
Å \ M gz Z Ô÷ ×zg {Š c*
iÐ ƒ
$ gz Z z¥ lt
KŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

†ôŠôù nø ÛöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!†ôÎ$ ç* Ûö Öû]
gzZ Ô ÷ −Âz ]³r
# ™gzZ áZz ¶Š ã‚ M Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!†ùô fø Öû] æø †ôvûfø Öû]
Ô÷ ´ â Æ (s¥ V7 ~) .gzZ g« Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

†ôìû„% Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!†ôíûËøÖû]
w M Å \ M gzZ Ô÷ õ.
Þ ‡gzZ ( Øg) Òíf Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR N !
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

Äônû Êô †$ Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!†ôÒû„ôùÖ]
z >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ™f — Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

†ôÛø ÏøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!†ôâô^fø Öû]
w M Å \ M gz Z Ô÷ 0
+e áZz ä™ {íÃV\WŽ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

…ôçû ãö _$ Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!†ôâô ^_$ Ö]
gzZ Ô÷  { À 0*
gzZ áZz ä™ « Ï À 0*Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

…ôçû fö ’$ Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!†ôeô^’$ Ö]
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ä™ñ { Š c*
i ¹ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö ]ø ! OS

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PRO !

! †ô‘ô^ $ßÖ ] †ô Ë$ ¿ø Ûö Öû ] áô
áZz ä ⠁
Û ]¾z Šæ gzZ [x» {Š c*
i ¹ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷

†ôô^vøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!†ôô^ß$ Ö]
Å\ M gzZ Ô÷ áZz ä™ígzZ áZz ä ™ ¦Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

†ôÚô ¤]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!†ôqô]ˆ$ Ö]
øiu (6,Vñ»}',) gzZ áZz ¶Š ¬» nŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ⠁
Û

†ô$ôù ‚$ Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!†ôqô^ãø Ûö Öû]
gzZ Ô÷ áZz ä™ ]ó gz Z áZz "hzZ gŠe Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

†ôÒôù„øÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
!†ôìô¤]
ä⠁
Û Ã~y M (Ð ƒ
$ ~ Ym
CZ M) Ž Ô6,·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR P !

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!†ônû íøÖû] áôƒö.]
Å \ M gzZ Ô÷ áZz G
g (Ê c*
Û )Ð ~Šg^ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL


óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

†ônû íøÖû] gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!†ônû Ûø Öû]æø
\ M gzZ Ô ÷ áZz ä⠁
Û «[òZ z wâ gzZíŽ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
wMÅ

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!†ôÃø ŽûÛø Öû]
z >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz x Zw÷Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xs

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!†ôfø ßûÛô Öû]
xsz >& 6,u0*w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz Ÿ
aŽ Ô6,
·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!…ôˆøòûÛôÖû ]æø …ô] ‡ø ¦ô]
Ô÷ áZz ugI êgzZ áZz ä ⠁
Û wE Z Ž Ô6,
·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PRQ !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!†ôËøÇûÛô Öû]
z > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz Šp ~Š ѯŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!†ôŽøvûÛø Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz ÷ ÈZy Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!†ôËø ‘ûŸ* ] gônû –ô ÏøÖû]
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz gZŒÅ 8
-g ŠgiŽ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!…ôçûËö ÇøÖû] †ôËô Çû jøŠûÛö Öû]áô
gzZ Ô ÷ áZz ä â
Û s çgzZ ¨
/¤Æ ]nŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

†ô’ôjøßûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR R !

!…ôçû’ø ßûÛø Öû]
u0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ ñƒ K Šæ gzZ [x»Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,

†ôrûËøÖû] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!…ôçûß%Ö] †ôâô ^¿$ Ö]
z >& 6,u0*w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz gâC
Ù ªŽ Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

…ô^Ó$ Ž$ Ö] †ôÒô^Ž$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!…ôçûÓöŽ$ Ö]
Ô÷ gZ ¦
/]u "gzZ áZz ä ™ ZŠZ ]Ô™÷
á Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

†ôÒû„ôùÖ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!…ôçûÒö„ûÛø Öû] …ô^Ò$ „$ Ö] †ôÒô]„$ Ö]
G ™f gzZ áZz ä ™™f {Š c*
i ¹ Ô™f ñ 0*
Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
u
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ ‰

±eô*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!…ô^jøíûÛö Öû ] †ôâô ^_$ Ö]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ñƒ K Égz Z C
Ù ®Z 1Z Ž Ô6,· ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PRS !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!…ô^Ë$ ÇøÖû] gônû fôuø …ôô ^ÏøÖû]
]n {Š c*
i ¹ gz Z }È Æ gŠ ‡ ñ Z}
.Ž Ô6,· ]| ‡ W }g ø !vZ } Z LL
4X3 ÔÆ [g áZz ä ⠁
ó Xó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô èKG
Û

‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!…ô^ã$ ÏøÖû ] …ô^fø r$ Öû]
w M Å \ M gz Z Ô÷ }È Æ g¤ z g‚ ñ Z}
.Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

äô jô Ú$ Ÿ. ô ‚ôñô ^vøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!…ô^$ßÖ] àôÂø
Å \ M gzZ Ô÷ áZz ä X Ð cizŠ Ž Ã#
Ö Z KZ·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

…ô„ôßûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!p †øŽû föÖû ] †ôŽ$ føÛö Öû]
\ M gz Z Ô÷ ñƒ bŠ ~ŸpgzZ áZz äZge Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
wMÅ

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!p†ø fû ÓöÖû ] èô Âø^Ëø Ž$ Ö]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz òº ®
) Ë Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PR T !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

ˆôßûÓøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!‡ôˆ$ Ãø Ûö Öû]
Å\ M gzZ Ô÷ : Z Ë ( Ð ƒ
$ » [g LZ) Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!ˆùô Ãô Öû^eô ”ôç’öíûÛø Öû]áô
w M Å \ M gzZ Ô÷ ñƒK –B‚Æ j Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

Œôæû‚% ÏöÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!Œô‚$ ÏøÛö Öû]
\ M gzZ Ô÷ W.
Þ ‡gzZ u 0*
Ð ÷Õ z [ێ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
wMÅ

“ôÖô ^íøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!“ô×ø íûÛö Öû ] “ô×ô íûÛö Öû]

&
ME
Ò
Ô÷ ú CgzZ 4Ôu 0*
Ð [ÛÆ b§C
Ù Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PRU !

(w2, ß) áø ç $ö¡ø³%$þ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

“ùô jøíûÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!“ôeùô †øjøÛö Öû]

!M

³Æ ð> ( Å VzuzŠ ) Ô ñƒ K mºŽ Ô6,·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz g

˜ôÊô ^íøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!šô†ùô vøÛö Öû]

!N

ä™ {Š â M 6,ígñZ ÔáZz ä M 7 Ð äZŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

Ùôæ$ Ÿ* ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!šö…û *Ÿ]û äö ßûÂø Ð% Žøßûiø àûÚø

!O

¬ Ѓ
$ (#
Ö ª ¯ zg )6,X·]| ‡ W}gø â
Û wi **
xsz > & !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ôσ Ô}i

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!¼ô‰øæûŸ* û] ¼ô‰øæû *Ÿ] ¼ô‰ô] çøÖû ] ¼ô‰ôùçø jøÛö Öû]áô
(}(,Ð ƒ
$ gzZ áZz #
Ö ‡ ãxgŠ Ô w5Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PS L !
óXó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u0*
w M Å\ M gz Z Ô÷ gÑ‚

Àônû Ëô vøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ÀôËø uûŸ* û] Áô çûËövûÛø Öû] ÀôÊô ^vøÖû]

!Q

gzZ pôÐ Y æC
Ù ÔáZz ä⠁
Û ãZôÔgZŠ $â Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz pgŠ c*
{ Šc*
iЃ
$

Äônû Ûô Š$ Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Äômû‚ôfø Öû ] Äômû †ôŠ$ Ö]

!R

Å \ M gz Z Ô÷ ]Z f é" gz Z áZz G
g ~¢Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

ÄôËûŽ$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Äônû Ëô Ž$ Ö] ÄôË$ ŽøÛö Öû]

!S

) Ë gzZ ®
®
) EZ w=Ô ¶‚Æ ‰
Ü z Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ™

Åô …ô^Ž$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ÄôÚô ^røÖû]

!T

(6,yZ ÃVÍß )gzZ áZz ä ⠁
Û «<ÑÄ© Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz ä â
Û ¦

ÄôÊô ] †$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

!U

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PSM !

!Äô•ô]çø Öû]

(<Ñ) x ©Zgz Z áZz ä â
Û —u (à h) Ž Ô6,· ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz ä â
Û äz

Åô †$ –øjøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!Åô …ô^–$ Ö]
gzZ Ô ÷ áZz ~gÎ Z z ~ b¬ gz Z `Z çE,ÅZ 7Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å\ M

Åô …ôçøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!Äôô^íøÖû]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz qËgzZ ò ¾Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!Åô …ô^føÖû ] Äô×ø _ø–ûÛö Öû]áô
\ M gzZ Ô÷ áZz w¾gzZ áZz ä VZ ~gZŠ )f Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Üô rûß$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!†ôaô ]ˆ$ Ö]
z >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ }g*×zg Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PS N !
óXó â
Û wi**
xs

†ôvûfø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!†ôìô]ˆ$ Ö]

w M Å \ M gzZ Ô ÷ g«ñƒ D gâ ãñŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Øô‰ø†ûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
! èô Ûø uû†$ Ö^eô
Å \ M gz Z Ô÷ ñƒ K _¬B‚Æ Øg Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚ôm$ ©ø Ûö Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!éô †ø’ûß% Ö^eô
w M Å \ M gzZ Ô ÷ ñƒ K G@*
B‚Æ Šæ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Ùöçfö Ïû Ûø Öû ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!äö jöÂø^›ø áô

:W Å
Å \ M gz Z ì w= (~ ö XZ { Çg !*

) ¤S Å X6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PSO !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!äü nö Ãû ‰ø …ö çû ÓöŽûÛø Öû]áô

:W Å
w M Å \ M gzZ ì w= ( ~ ö XZ { Çg !*
) ¿» X6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

ÄõÊô ^ø Ùôæ$ œ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!ÄõË$ Žø Úö æ$
gzZ Ô ÷ ®
) EZ w=gzZ áZz ä™ ®
) Ë Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!èô Âø…ø ‚ûÛô Öû]
xsz > &6,u0*w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz‰ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!èô Âø^Ëø Ž$ Ö]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ®
) Ë Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!èô Ãø nû Êô †$ Ö ] èô qø…ø ‚$ Ö]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz ZgŠ — Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PS P !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!èô n$ ×ô Ãø Öû ] èô ÖøˆôßûÛø Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZÔ ÷ áZz ¥% dZ Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Èô ×ôù føÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!Èô Öô ^fø Öû] Èô nû ×ô fø Öû]
Ô÷ áZz w¾gz Z áZz º
) š ÔáZz ä â
Û VŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

èôr$ vöÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!Èô Úô ]‚$ Ö] èô ÇøÖô ^fø Öû]
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ~ F,
',gzZ ?Š ï» Ž Ô6,· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!Ìô mû †ôŽ$ Ö] gônû Šôvø Öû]áô
w M Å \ M gzZ Ô÷ sÑr
# ™ gz Z © ଠŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o ×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø !NS
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PSQ !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

! Ìô nû ßôvøÖû ] Ìô nû Ëô Ãø Öû] áô
\ M gzZ Ô÷ áZz ½ 6,āo ZÜgz Z ðZ— 0*
Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Íô …ô^Ãø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!ô Íæû†ö Ãû Ûø Öû]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ñƒ ä T gz Z kÙ |Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Ìô ’ôßûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!Íô ææ. †$ Ö]
Ô÷ áZz ÄZ g z ØggzZ áZz ä⠁
Û s»Z Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

Íô ^ÓøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!Íô ç_öÃø Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ y!*
$ z Àð•Z Ž Ô6,·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!Ìùô ÓøÖû] gôuû†$ Ö] Ìô nû Š$ Ö]
6,wW Å \Wgz ZÔ ÷ „
$ Š {Š ¤ gZŒr
# ™ Ž Ô6,· ]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > [
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PS R !

†ô¾ô ^ß$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ON
!Ìø ×øìø àûÚø æø Ìõ ×û ìø àûÚô
áZz Ú Š ÃVß Zz ä M ~ ˆ gzZ s§ Åú Ž Ô6,
·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!Íô †øŽ$ Ö^eô ”ôçû ’öíûÛø Öû]áô
Å \ M gzZ Ô÷ ñƒ K m{ B‚ Æ sю Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

Ñô ô ^’$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!Ñô æû ‚ö’$ Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ F {Š c*
i ¹ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!Ñô æû‚ö’ûÛø Öû] Ñô ‚$ ’øÛö Öû]áô
w M Å \ M gzZ Ô ÷ F gz Z ñƒ K & ¤Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Ñô …ô^ËøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!Ñô æû…ö ^ËøÖû]
gzZ Ô ÷ áZz ä™ t
Û ãZz ( ~ ë!*
z h ) Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PSS !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!Ðô mû‚ôù’ôùÖ] Ñô ‚ôù’øÛö Öû]áô
gzZ Ô ÷ F { Š c*
i ¹ gz Z áZz ä ™ &¤Ž Ô6,· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Ñô ‚û’ôùÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!Ðônû Ëô Ž$ Ö]
xsz >&6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ „
$ zŠ bŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

Ðùô vøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!Ðô nû Êô †$ Ö]
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ „
$ zŠ ǎ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

Ðôeô^Š$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!Ðôñô ^ËøÖû]
Å\ M gzZ Ô ÷F,
',z iŸÔáZz äY á 'Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

ô ] èô r$ uö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PM
²
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PS T !

!Ðôñô ¡øíøÖû] o×ø Âø
w M Å \ M gzZ Ô÷ u Å \ ¬vZ 6,]‡‘Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!Ðôñô ^Ïø vøÖû]æø Ðùô vøÖû^eô 'ô çû Ãø fû Ûø Öû]áô
gzZ Ô÷ ñƒ K _¬B‚ Æ ë›gzZ hŽ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!…ôçû_öŠû Ûø Öû ] hô^jøÓôÖû] ±Êô lôçû Ãö ßûÛø Öû]áô
(pô bß ª)[ ðƒ è ]Ì Å X 6,· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷~

Üô Öø^Âø ±Êô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!…ôçû–övöÖû] æø èô fø nû ÇøÖû]

Å
w M Å \ M gzZ Ô ÷~ g—ݬ gz Z ( êL ¬ Ž Ô6,· ]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

|ô æû …ö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!…ôçûß%Ö ]æø Ðùô vøÖû]
u0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ gâ ñ 0*
Z gzZ h —zg Ž Ô 6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
u

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PSU !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

Ýô‚øÎø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!…ôæû †öŠ% Ö] †ùô ‰ôæø Ñô ‚û’ôùÖ]
Å\ M gzZÔ ÷ iZg» ÙpgzZ áZz qÍ Z ~ ðCŽ Ô 6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

†ônû ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!Ðô ×ûíøÖû]
w M Å \ M gzZ Ô ÷ 4 Ð ƒ
$ ~ ]‡‘Ž Ô 6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >& 6,u0*

‚ôÃû ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!Ðô ×ûíøÖû]
÷ ]Z f q ]Š X { Šc*
iÐ ƒ
$ ~ ] ‡‘Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô

gôÒô] …ø ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
! Ñô ]†øföÖû ]æø èô Îø^ß$ Ö]
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ gZÎÆ tZ',gzZ ï
ŽzZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &

Üô Ûôù jøÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT L !

!Ñô ø¡ìûŸ* ] Ýô…ô^ÓøÛøÖô
gzZ Ô ÷ áZz ä â
Û ŠÅ Vçp ¹ÜZ dZ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Øô‰ø†ûÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
!Øônû ×ô Òû¦ô]
>& 6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ wÎg `@*ïE
L 8™ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Øônû ×ô íøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!Øônû Ëô ÓøÖû]
/ñ (Å #
ª
Ö Z 0) gzZ „
$ zŠ ( Æ \ ¬vZ ) Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ⠁
Û

Øùô qøŸ* ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!Øônû ×ô røÖû]
\ M gzZ Ô÷ áZz ª
/°z Ñ{Š c*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Øô•ô^ËøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!Ùô^–øËûÛô Öû]
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz w¾ z a{Š c*
i ¹ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PTM !

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

±eô*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
!Ùô^Ûø %ôù Ö] ØôÚô ] …ø Ÿ* ]
Å\ M gzZ Ô ÷ òzâ z YKÆ V Ž Zgz Z Vã"Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

Üô uø…û ]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!Ùô^nø Ãø Öû^eô Œô^ß$ Ö]
ä⠁
Û 3g 6,VÍß t‘™| (,Ð VÍß x Ó Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

Øô–û ËøÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!Øô–$ ËøÛö Öû]
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ~ F,
',z ¤Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

èô×ø nû ‰ôçø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!ØôÚ$ ç* Ûö Öû]
Å \ M gz Z 6,yZ÷ g"z œ
/
% » VzyZ gz Zaz Ž Ô6,·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚õÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö ]ø ! QU
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT N !

! ØôÛø rø Öû] gô Òô] …ø
u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz äƒ gZÎ6,.
$z Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

Ýô^Úø āô ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!Øô‰ö†% Ö]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ x âZ Æ VßÎg Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Øôãô jøfûÛö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!Øôjôù fø jøÛö Öû]
gzZ áZz `â N ¬Š ™ Z ¥

/Ð \¬vZ Ž Ô6,· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
wi **
xsz > & 6,u 0*w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ™ W sÐ *Š (§ { Å \ ¬vZ )
ó Xó ⠁
Û

Øôjôù fø Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!Øôiôù †øÛö Öû]
Å *™ y M Œ
Û gzZ áZz äƒ ; s§ Å v Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä⠁
Û ]zˆ

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!Øô×ôù vøÛö Öû] Øôuô¡øvö Öû]áô
áZz ä ⠁
Û w' (Ã]¨ )gzZ {Z',
uÆ #
Ö Z Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PTO !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷

†ô$ôù ‚$ Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!ØôÚôù ˆ$ Ûö Öû]
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz "hz Z gŠ e gzZ êŽ Ô6,· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT P !

(w2, ÚZ) áøç$ö¡ø³þ%$Ö]æø °ô^vøÖû] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

Ùôô ^Ãø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ØôÚô ^Ãø Öû]

!M

\ M gzZ Ô ÷ áZz 䙿gzZ áZz ä ⠁
Û w°Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Ùô‚ûÃø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ØôÚô ^ÓøÖû]

!N

xsz > &6,u0*w M Å \ M gz Z Ô÷ w° 0*
ZuŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

Øô‘ô] çøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ùôçû‘öçø Öû]

!O

pg \ 5 éÐ VÍßgzZ áZz ä ⠁
Û ·g, Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

Øô‘ôçû Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ô Ùçû‘öçûÛø Öû]
Ô÷ ñƒ A ÌŠpgz Z áZz ä5 (Ð h ) Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

!P

PTQ !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

ô ] Ìô nû ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
²
!Ùôçû×ö ŠûÛø Öû]

!Q

w M Å \ M gz Z Ô÷ gZ Œðƒ „Î Å \ ¬vZ Ž Ô6,·]| ‡W }g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Øô–ûËø Öû] °ƒô èô ×ø nû ‰ôçø Öû]

!R

w M Å \ M gzZ Ô ÷ ´ â Æ ¤gz Zaz x £Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

xô qø…û ]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!ØôÏûÃø Öû ] ±Êô Œô^ß$ Ö]

!S

\ M gzZ Ô ÷ áZz ¤Ð VÍß x Ó ~ =Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Üô nû ¿ôÃø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Üô ¿øÂûŸ* ]

!T

w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz Ñ{Š c*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o ×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT R !

!Ýô†ø Òû Ÿ* ] Üô mû †ôÓøÖû] áô
u0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ id{ Šc*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

Üô nû uô†$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !ML
!Üô uø…û Ÿ* ]
Å \ M gzZ Ô÷ áZz ä⠁
Û 3g {Š c*
iÐ ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‡ô] †ø_ôùÖ ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!Üô ×øÃû Ûö Öû]
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz i Z0
+Z ]gzpŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

Ìô nû ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
ø ‰û¦ô]
!Ýôæøû Ÿ* ] Ýô¡
w M Å \ M gzZ Ô÷ gZŒEZŠ Ð ƒ
$ Å xsZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Üô nû ÓôvøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!Üô Ó$ vøÛö Öû]
êB‚Æ s»Z z w°gzZ ÷ Õr
# ™Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PTS !

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ä ⠁
Û

Üô nû jô nø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!Ýô†$ ÓøÛö Öû]
Å\ M gzZ Ô ÷ i d{Š c*
iЃ
$ gzZ dgŠ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!Ýôç$ ÏøÛö Öû] Üô nû Ïô jøŠûÛö Öû]áô
w M Å \ M gzZ Ô÷ xŠ "
$U*
gzZ áZz ½ 6,hŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Ýô‚ôùÏøÛö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!Ýô‚$ ÏøÛö Öû]
¨! Ð ƒ
\ M gzZ Ô ÷ x å‡G
$ gz Z áZz "(,Ð M Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

Üô ×ôù Ãø ÛöÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!Üô $×Ãø Ûö Öû]
gzZ Ô÷ ñƒ }i Zâ Ð DgzZ áZz ¶Š ½Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

‚ôÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö ]ø ! MT

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PT T !

!Üô í$ Ëø Ûö Öû ] Üô nùô Ïø Öû ] áô

Ô÷ ‰ } iZ âÐ ¥%— gzZ áZz g 쇎 Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

Üô ãôËøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!Üô ×( ÓøÛö Öû]

gzZ Ô ÷ áZz ä ⠁
Û W@gzZ ÷ xZ #uŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Ìô nû Š$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!Ýô„$ íøÛö Öû]
\ M gzZ ÷ g ZŒà Zz ä™}•}•( Ãë!*
)Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wMÅ

èôÚ$ Ÿ. ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NM
!Üô Û$ nø Ûö Öû]
[x» ~ œ£ Ž gzZ ÷ #
Ö Z ~g7 ! Z Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz äƒ

Üô Û$ Ãø Ûö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NN
!Üô Û$ jøÛö Öû]
K å (~ ]Ì)gzZ ñƒ K x ¬ (~ ;) â
Û wi**xsz > & !vZ } Z LL

óXó â
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z·]| ‡ W}g ø ñƒ
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PTU !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

±ùô fôß$ Ö]áô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!ÝôˆøÚû ˆøÛö Öû]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ xæO¾$ Ñ ñƒ ñ ö x'
× i Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

gônû _ôìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NP
!Üô Ûø ãôÖû] gôuô^‘øæø Üô Úø Ÿ. ]
Å \ M gz Z Ô÷ áZz Vºgz Z ¿Æ VáZ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NQ
!Üô ßøÇûÛø Öû] gôuô^‘ø Ýô‚øÏøÖû]
Ô÷ áZz Ôwâ gzZ áZz ä Y á 'Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NR
!ÝøˆøÚû ‡ø gôuô^‘ø Üô nû _ôvøÖû]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz x'
× i gzZ ŸŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &

Üô rûß$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NS
!Üô ×ûÃô Öû ] èô ßømû ‚ôÚø æø Üô ãû Ž$ Ö]
Å \ M gz Z Ô÷ àÆ DgzZ g‡z!*
Ô}g*×zg Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PU L !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

oiøç+ Ûö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NT
!Üô ×ô ÓøÖû] ÄøÚô ]çø qø
Ð
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ñƒ }i ZâÐ ê ¹ÅZ ìZ Ž Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

½ô ]†ø’ôùÖ] áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NU
!Üô nû Ïô jøŠûÛö Öû]
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ 3Zg J¦Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

Üô Š( Ïø ÛöÖû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OL
!Üô nû Âô ˆ$ Ö]
Å \ M gzZ Ô÷ ÉZg z Z
+‡gz Z áZz ä⠁
Û „Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

Ýô†ùô vøÛö Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OM
!Üô nû ×ô vøÖû]
áZz égzZ áZz ä⠁
Û x Zw ( ,q u 0*
**
) Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷

‚ôÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö ]ø ! ON
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PUM !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!Üô nû ‰ôçøÖû ] Üô Šôù fø jøÛö Öû ] áô
gzZ Ô ÷ áZz w) z ŒgzZ áZz ä â
Û +Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

°ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OO
!Üô nû ¿ôÃø Öû] Ðô ×öíöÖû]
E
N
7
Ò
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ xþL èr
# ™ Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

àônû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OP
!Üô nû Ãô ß$ Ö]
>&6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ *uÆ V zŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

éô çøÂû ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OQ
!Üô nû aô ] †øeû āô
w M Å \ M gzZ Ô ÷ ¬Š Å 7 Z',Z ]|Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Üô Çønû –$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OR
!Ýô^Ûö `ö Öû]
Å\ M gzZ Ô ÷ gZŠu Mz gŠ · gzZèÆ \¬vZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PU N !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

Ýôçùô ÏøÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OS
!Ýô¡ø‰û¦ô]
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ¶Š e
$¾Ã xsZ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

èôÛø uû…ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OT
!Ýôø¡Š$ Ö] Üô ×û ‰ô Üô nû uô†$ Ö]
gzZ Ô ÷ äs Å xsvZ gz Z Øg Å °g vZ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Ýô^Úø ¦ô]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !OU
!Ýôçû’öÃû Ûø Öû]
w M Å \ M gzZ Ô÷ x â Z x9 ( Ð Y æC
Ù ) Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Üô uôù†ø jøÛö Öû] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PL
!Ýôçû uö†ûÛø Öû]
Å \ M gzZ Ô ÷ ñƒ K 3g gzZ áZz ä⠁
Û 3g Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

‚õÛ$ vøÚö ^ Þø‚ô nùô ‰ø ÙôS o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #× Ö ]ø ! PM

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PUO !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!Ýôçû ×öÃû Ûø Öû ] Üô Öô ^Ãø Öû ]

w M Å \ M gz Z Ô÷ ñƒ ä Y gzZ áZz + Y Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

èôÛø Ãû ßôù Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PN
!èô Ûø’û Ãô Öû]
6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ Óz Úr
# ™Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

Üô ×ûÃô Öû] Äôfø ßûÚø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PO
!èô Ûô ÓûvôÖû ]æø
6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ *uÆ Õz DŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

|ô ^jøËûÚô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PP
!èô Ûø uû†$ Ö]
>& 6,u 0*w M Å \ M gzZ Ô÷ JÅ Øg Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Äônû Ëô ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PQ
!èô Ú$ .Ÿ]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ÃÆ #
Ö Z Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PU P !

Øômû ˆôÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PR
!èô Û$ ÇöÖû]
u0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ä â
Û gzŠ ÃVäŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PS
!èô Ûø uø†û Ûø Öû]æø èô Âø^Ëø Ž$ Ö]
u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz Øg gzZ ®
) Ë Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

èôÛø uû†$ Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PT
!èô Ûø Æø†ûÛø Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ Øg t0*
— Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Üô ñô^ÏøÖû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !PU
!Üô ‰ô^ÏøÖû]
gzZ Ô ÷ áZz ä â
Û „gzZ áZz ä â
Û x ª Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Üô Öô^Ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QL
!Üô iô ^íøÖû]
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PUQ !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

Å \ M gzZ Ô÷ áZz ä ™ »gzZ áZz + Y Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

±ùô fôÞø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QM
!Üô uôø¡Ûø Öû]
Ñ áZz ä ™ ( ( ~ 5Zg Æ \¬vZ) Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷

‚ôÖø æø ‚ônùô ‰ø ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QN
!Ýøø S
6,u 0*w M Å \ M gzZ Ô ÷gZŠu Æ xŠ M ›Ñz Z Ž Ô6,· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QO
!Üô iø^íøÖû]
6,u 0*w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz (]t ) $ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &

áôçû Úö ^+Ûø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QP
!àônû Úô Ÿ* ] àôÛø iøç+ Ûö Öû]
w M Å \ M gz Z Ô÷ g Z0
+ZZ gzZ g ZÈâ Z ÔáZz ðZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

áô^Šø ×ôù Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QQ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PU R !

!àônû fôÛö Öû ] àôŠô×$ Ö]

u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ % z ¹gzZ ?Š z u Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,

àô_ôËøÖû] áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QR
!àônû Ûô –$ Ö] àônû _ôËøÖû]
ä⠁
Ûª
/ ñgzZ áZz $ā z $;f zgŠ u Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz

àônû Ãô Ûö Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QS
!àônû jô Ûø Öû]
6,u0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ ]¸r
#
è ™gzZg ÇŠæ Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &

‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QT
!àônû ÓôÛøÖû ] àôÓôùÛø jøÛö Öû]áô
gzZ Ô÷ áZz w dZ ^
,à 6,û% z x £— Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

Üô ×øÂø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !QU
!àônû Ïô nø Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ áZz _6,Æ ¢ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

PUS !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

†ônû ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RL
!àø nû Ûô Öø ^Ãø Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ 4 Ð Vâ ˜ x ӎ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

èõÛø uû…ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RM
!àø nû Ûô Öø ^Ãø ×ûÖô
w M Å \ M gzZ Ô ÷ Øg a Æ V â ˜ x ӎ Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚ônùô ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RN
!àønû ×ô ‰ø†ûÛö Öû]
gzZ Ô ÷ gZŠu Æ Ý¡ŠÖ] Üãn× x «
JËg x Ó Ž Ô6,· ]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

éô çøÂû ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RO
!àønû nùô fôß$ Ö]
Å \ M gzZ Ô ÷ ¬Š Å Ý¡ŠÖ] Üãn× x Z™ ñ m
CZ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

Ýô^Úø āô ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RP
!àønû Ïô j$Ûö Öû]
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

PU T !

>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ x â Z Æ éŽ Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Ýô^Úø āô ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !RQ
!àø nû Ûô Öø ^Ãø Öû]
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø x â ZÆ Vâ ˜ x Ó â 
Û wi **
xsz >& !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

Ùôæ$ *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RR
!àønû Ûô ×ô ŠûÛö Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gzZ ÷ y›¬ Ð ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

PUU !

( w2, ` ) áøç$ö¡ø³$þ%Ö]æø ±Þô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

Ùôæ$ ]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àø nû ßôÚô ç+ Ûö Öû]

!M

6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ðñ¬ Ð ƒ
$ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

Üô iø^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àønû nùô fôß$ Ö]

!N

45EÅ
4G
5E
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ èEG
Z ?{ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

Üô iø^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
!àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû]

!O

6,u0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø ÆÔZ ?{ â
Û wi **
xsz > & !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

èôòûÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àønû Ûô ×ô ŠûÛö Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ ®
) ) Å Vâ ›Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL L !
óXó â
Û wi**
xsz > &

‡ô†û uô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àônû nùô Úôù Ÿ. ]

!Q

$ g f a Æ VñZ Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
w M Å \ M gzZ Ô ÷ « ™ î0œG
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

†ôŽôùfø Úö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àônû Šô ñô^nø Öû]

!R

Å \ M gzZ Ô÷ áZz ¶Š ]g t
KÃ VzŠy Z**
Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

àôÒû…ö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àønû Ãô •ô] çøjøÛö Ö]

!S

w M Å \ M gzZ Ô ÷ Zg– » Vß Zz ä ™ äZ Ž Ô6,· ]| ‡ W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

†ô‘ô^Þø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!àômû ‚ôùÖ ]æø Ðùô vøÖû]

!T

6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ gÇ Šæ Æ + Š gz Z hŽ Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

gônû fôuø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

!U

QLM !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!àôÛFuû†$ Ö]
>& 6,u0*w M Å \ M gzZ Ô ÷ Ý° Z Ԏ Ô6,· ]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Øônû ×ô ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !ML
!àôÛFuû†$ Ö]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ „
$ zŠ }g\ e
$.Æ Ýg Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

oÏ$ ×øÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MM
!Üô mû †ôÓøÖû] áôS †ûÏöÖû]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ áZz ä 0*
*™y M Œ
Û Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MN
!àô nû ÓôÛø Öû] áô^_ø×ûŠ% Ö]
u0*
w M Å\ M gzZ Ô÷ áZz û%gz Z ‰
Ü ¤ xŽ Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MO
!àô nû fôÛö Öû] áô^nø fø Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz yÒ ×zg Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL N !
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

gôuô^‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MP
!Üô nû ¿ôÃø Öû] áô^âø†û fö Öû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz ?Š xŽ Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

Üô ×øÂø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MQ
!áô^Ûømû ¦ô]
9
>& 6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz yZZ êLF6,Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

xô nû ’ôÊø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MR
!áô^Šø×ôù Ö]
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ y uZ ¹Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

àômûˆ$ Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MS
!áô^ßøvøÖû]
xsz >& 6,u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ bz',
pŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

xô nû ’ôÊø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MT
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

QLO !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

!áô^nø fø Öû]
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ y# Z ¹Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

àônû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !MU
!áô] ˆønû Ûô Öû]
\ M Ž ā ÷ yZZ g £ ª)÷ yZö Ў Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ( Xì ¬o { z } ™: ›Ž gz Z ðñ{z }™›Ð A
óXó â
Û wi**

†ôã$ _øÚö ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NL
!áô^ßørøÖû]
>& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz wŠ {À 0*
Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

èôßøÚø Ÿ* ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NM
!áô^Úø Ÿ* ] àôÚû Ÿ* ]
gzZ Ô÷ ðZ 0*
ZugzZ áZz ä™ ŠO Z 6,q
-Z C
Ù Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

“ômû †ôvøÖû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NN

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL P !

!áô^Ûø mû¦ô] Øôâû *] o×FÂø

gzZ Ô÷ áZz pg wì { Š c*
i ¹ » yZZ I Z Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

àôÛô nû ãø Ûö Öû ]áô ‚ôÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !NO
!àôÚô ç+ Ûö Öû]

Å \ M gz Z Ô÷ yZZ ï
L 8 ™áZz ä ™« ™Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
E

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

àô›ô ^fø Öû]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NP
!àô×ô Ãû Ûö Öû]
gzZ Ô ÷ áZz ä™ y´ Z gz Z áZz + Y Ãg u
Z Z Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz >&6,u 0*
w M Å\ M

áô^âø†û fö Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NQ
!àôÎô çÛö Öû]
w M Å \ M gz Z Ô ÷ áZz ¢ ï»gzZ ?Š ãZz Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

áôçû ’öÛø Öû] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NR
!àôn$’$ Ö]
áZz v {Š c*
i ¹ (Ð VUÑ M ) gz Z pôŽ Ô6,· ]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

QLQ !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

áô^+øáô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NS
!àôÛô nû ãø Ûö Öû]
w M Å \ M gzZ Ô÷ áZz y÷
á Å y˜ z ƒõŽ Ô6,·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

áô^Úø ]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NT
!àôÚô ç+ Ûö Öû]
w M Å \ M gzZ Ô ÷ yâZ Å [g áZz Û yâ Z Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !NNU
!àônû Þô çû ÓöÖû ]‚ônùô ‰ø
>& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ V˜ zŠ g ZŠuŽ Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

‚ônùô ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OL
!àônû ×ø Ïø%$Ö]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô ÷ g ZŠuÆ ÷Z z XŽ Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &

!àônû ßø$û] ±ôÞô ^$ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OM

Ð ~ zŠ Æ gN g¸ Ž Ô6,· ]| ‡W }gø â
Û wi**xsz > [ Â !vZ } Z LL

óXó 6,w M Å \ M gz Z Ô ÷ ¶‚}uzŠ
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL R !

±ùô fôÞø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !ON
!àônû Úô †øvøÖû]
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ }āZ Ñ Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**

èôÞø^ÓøÛø Öû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OO
!èô ßønû ÓôŠ$ Ö]æø
Å \ M gzZ Ô÷ áZz yjgzZ áZz ûg z x £ Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

èôßømû‡ô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OP
!èô ßømû ‚ôÛø Öû]
6,u 0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ “
M i Å { gëÜæ Ž Ô6,·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &

éô æø ]†øãô Öû] °ƒô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OQ
!éô ç$ ÏöÖû] °ƒô
u0*
w M Å \ M gzZ Ô ÷ áZz ] ¸gzZ áZz ¡Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,

àûÚø ‚ônùô ‰ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OR
!éø ç$ fö ß%Ö]æø èøÖø^‰ø†ùô Ö] ±øiô æ].
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

QLS !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

Ô÷ g ZŠuÆ Vß Zz äY K «]t z ª
/ ‚g Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OS
!Øônû rôÞû ¦ô]æø éô ]…ø çû$jÖ] æø …ôçeö ˆ$ Ö] ±Êô åö †ø Òûƒô lø†ûŽøÞø
ì c*
Š™í~ gZ gzZ ] Zg Ôg1i ä ™f » X6,
·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

àøn$ eø ° „ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OT
!Øønû Ûô røÖû] äö Ëø‘ûæø ±ùõ fôÞø Ø% Òö
w M Å \ M gzZ ì H y Ò ä ÑC
Ù ÕKz » X6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

çûËöÃû mø °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !OU
!†öËô Çûmø æø
Ô÷ áZz ä ⠁
Û s ç gz Z áZz ä â
Û g¦
/
gŠ Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*
w M Å\ M gz Z

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PL
!†öfô’ûmø æø †ö ÓöŽûmø
w M Å \ M gzZ 6,y Z÷ D ™ñgz Z ÷ D™]Ž Ô6,·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QL T !

Üû Öø °„ô$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PM
!ðø ^qøçûÃø Öû ] èø×$Ûô Öû] äô eô kø Ûû Îø *] oj$uø äö –ûfôÏûiø
-‰
J
Ü z kZ bzg Å y Z ä Â ( ā ì y ÷
á t Å X)·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
u0*
w M Å\ M gzZ6,y Z c*
â
Û 7J¦ÃI Sd ä Â)g f Æ yZ J
-Z
# ðâ
Û 7H
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,

°„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PN
!^Û& ‘ö ^÷ Þ]ƒøSæø ^n÷ Ûû Âö ^÷ ßnö Âû*] äô eô kø vûjøÊø
ÃVâ » }¾ gzZ V\ M S0
+Z ä Â)gf Æ X6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u 0*
w M Å \ M gz Z ìc*
Š wÅ

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PO
!^Þø æ. ^Ëøôæø ^Þøæ. ^qø…ô

u0*
w M Å \ M gz Z Ô÷ Ë ~g ø gzZ y Z ~gø Ž Ô6,·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

óXó â
Û wi**
xsz > &6,

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PP
!^ßøfö nû fô›ø æø ^ßøÃö nû Ëô ø

w M Å \ M gz Z Ô÷ É}gø gzZ Ã}g ø Ž Ô6,·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

çøâö °„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PQ
!^ßøfönû fôuøæø ^ßøŠö nû Þô œø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

QLU !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

Å \ M gzZ Ô ÷ „
$ zŠ }gø gzZ ÷ñ}g ø Ž Ô6,·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,u 0*
wM

çøâö °û „ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PR
!lôçFÛFŠ$ Ö] æø šô…û Ÿ* ] Øôâû œø †önû ìø

w M Å \ M gzZ Ô÷ 4 Ð Y z ngZ IZ x ӎ Ô6,·]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL

ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >& 6,u0*

àûÚô é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PS
!lôçF×ø’$ Ö] oÛø ‰ûœø
wi **
xs z > & dZ Ð ƒ
$ 6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL
ó Xó ⠁
Û

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PT
!lô^Ûøuø†$ Ö ] oßø‰ûœø
Æ V 8g dZ 6,yZ Ž > & +Z6,u0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ƒB‚

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !PU
!lô^Òø†ø fø Öû] o×ø qûœø
Ž > & +Z ⠁
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ƒB‚Æ ]»',Vc*
ú

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QM L !

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QL
!lô^Ûø Ãû ß$Ö ] o×øÂû œø
Ž > & +Z ⠁
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ƒB‚Æ VzdZ

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QM
!lô^fø nùô _$ Ö] oÛø Þûœø
Ž > & +Z ⠁
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ƒB‚Æ Y âZ aZ z dZ à Zz "(,{ Šc*
iЃ
$

ÄøÚø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QN
!lô]†ø nû íøÖû] oÒø‡û œø
Ž > & + Z â
Û wi **
xsz > &6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó ƒB‚Æ V>{ À 0*
Ѓ
$

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QO
!lôŸ^ø Ûø ÓøÖû ] Äônû Ûô røeô è÷ _ønû vôÚö
Ž > & +Z ⠁
Û wi **
xsz > &6,u0*
w M Å \ M gz Z ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó ƒ à Zz ä ™©qZ » ]Ѿ x Ó

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QP
!lô] çø×ø ’$ Ö] †ôñô ^‰ø o×FÂø è÷ nø Öô ^Âø
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

QMM !

Ž > & +Z ⠁
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó ƒ — Ð ]Z+x Ó

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QQ
!lô^Êø«Öû]æø Ùô] çøâû ªø Öû] àøÚô ^ãø eô ^ßønû rôßûiö
+Z ⠁
Û wi **xs z > & 6,u 0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó áX Ð ]Ã M gz Z spÔge … ÂÐ •
4',Å T> &

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QR
!lô^òønû _ôíøÖû]æø hôçûÞö„% Ö] àøÚô ^ãø eô ^ßøÖø †ö Ëô Çû iø
> & +Z ⠁
Û wi **
xsz > & 6,u0*w M Å \ M gzZ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó }Š ⠁
Û sç ÃV ƒ ægz ZVƒk
H}g ø Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QS
!lô] çøËøãø Öû]æø lôŸ$ˆ$ Ö] àøÚô ^ãø eô ^ßøÖø †ö Ëô Çû iø
> & +Z ⠁
Û wi**
xs z > & 6,u0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó }Š â
Û sç ÃV!gz Z VØ» ~g ø Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QT
!lô^aø ^Ãø Öû ]æø hôçnö Ãö Öû] àø Úô ^`ø eô ^ßøÛö ×ôù Šø iö
> & +Z ⠁
Û wi**
xs z > & 6,u0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó Äg pôÐ T
$rgzZ [Û…Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !QU
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QM N !

!lô^òønùô Š$ Ö] æø šô]†ø Úû Ÿ* ] àøÚô ^ãø eô ^Þø †öãùô _øiö

Ž > & +Z ⠁
Û wi**
xsz > &6,u 0*
w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL

óXó }Š â
Û u 0*
Ð VÇZ',gzZ nZ%Z …

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RL
!lô^n$ ×ô fø Öû] æø àôjøËô Öû] àøÚô ^ãø eô ^Þø †öãùô _øiö
> & +Z ⠁
Û wi**
xs z > & 6,u0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó }Š â
Û pôÐ V6gz Z VUâ i M … Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RM
!lô^qø…ø ‚$ Ö] o×ø Âû*] Õø ‚øßûÂô ^ãø eô ^ßøÃö Êø†ûiø
> & +Z ⠁
Û wi**
xs z > & 6,u0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó }Š â
Û ‚]YgŠ — ~ { Çg !*
KZ … Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RN
!lô]†ø nû íøÖû]æø lô^mø ^Çø Öû] o’øÎû]* ^ãø eô ^ßøÇö ×ôù fø iö
> & +Z ⠁
Û wi **
xsz > & 6,u0*w M Å \ M gzZ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó } Šà J
- •Z Å V>gz Z œ£ … ÂÐ gzÆ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RO
!lô^Ûø ÛøÖû] ‚øÃû eø æø éô ^nø vøÖû ] ±Êô lô^ßøŠø vøÖû] Äønû Ûô qø ^ßøÖø ^ãø eô ØöÃø rûiø
+Z ⠁
Û wi **xs z > & 6,u 0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó }Š â
Û «V×>x ÓˆÆ ]ñgz Z ~ Ï0
+i kZ…Â)gf Æ X> &
www.MinhajBook s.com

¾ Åzgç ,
æ
MÚ Z `u

QMO !

ðôô ^ßø$%Ö] lö]çø ×ø‘ø

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RP
!lô] çøÂû ‚$ Ö] Äønû Ûô qø ^ãø eô ^$ßÚô Øûf$Ïø iø
> & +Z ⠁
Û wi**
xs z > & 6,u0*w M Å \ M gz Z · ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó á â
Û wJÃVƒ ¬Š x Ó ~g ø Â)gf Æ T

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôS o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø !RQ
!àønû Ûô ×øÃF Öû ] h$ …ø ^mø lô^qø^vøÖû] Äønû Ûôqø ^ãø eô ^ßøÖø ±–ôÏû iø
T > & +Z ⠁
Û wi**
xsz >& 6,
·]| ‡ W}g ø !=°Z [g } Z !vZ } Z LL
óXó } Š â
Û Zg7 Ã] Yq x Ó ~gø ÂÐ

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

Äô‰ô^j$ Ö] Ýôçû nø ×ûÖô Äö ‰ô^j$Ö] höˆûvôÖû]ø

—lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø™
:[ xVZâ » }‚
û] Zí}; ŠzgŠ ü
DOR ^i OO V6nÖˆßÚ o×mƒE
nz » ó lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^ $nvôj$Ö] ±Êô lô^Òø †øfø Öû] Øöñô Ÿøø L~ ( yŠ kŠ ) }‚q
-Z
Øöñô Ÿøø L ~ V⊠:e X }™ ]z ˆ Å [x å kS izg , â ÑZz ä™
Ô, c) izg g e à Vß2g e ~f Å [x kS ÑZz ä™ »Ã ó lô^Òø†ø fø Öû]
E
"
4G
5a
IÐ ä™]zˆ izg C
Ù X}™]z ˆ~ (yŠ , ogz Z , bÔ, ðiG

Q O ™~ˆ gz Z
gz¢N ¬Š z ]c*
M ._Æ j§‰ K yÒ 6,RL @*
X N Y S7,

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

QMS !

E
G
G
4
4
5
i
(w2, ð G& ) áø ç$ö¡ø³%$þ Ö]æø &öÖô^%$Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ

Œ

'ôçûÃö fû Ûø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!èøÚø ^ãø iô àûÚô

!M

Ôñƒ _¬Ð )äŽ â 
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !v Z } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

lôçûÃö ßûÛø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!èô Úø ^Ïøjô ‰ûŸô û^eô

!N

‰ K p°#
Ö /Z Ž ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó 6,wWÅ \Wgz Z Ô ÷

Äônû Ëô Ž$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!èô Úø ^nø Ïô Öû ] lô^‘ø†ø Âø ±Êô

!O

áZz ä™ ®
) Ë ~ Vâ Zy Æ #
Ö ª â
Û wi **äs gzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ WgzZ ·]| ‡W}gø

ðøØûÚô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ðô ^–øËøÖû ] ±Êô gôÒô] çøÓøÖû]
6,·]| ‡W}g ø ⠁
Û wi**äsgz Z Øg',
Z',Æ Vzg *~ c  !v Z } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!P

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QM T !
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

ðøØûÚô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ðô^Ûø Š$ Ö] ±Êô Ýôçûröß% Ö]

!Q

ŠZ® Å Vzg *~ y M â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ ._Æ

Øô–ø Êûœø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø ñô ^nø Ïô iû*]

!R

Ѓ
% ~ é}¾Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\Wgz Z Ô ÷ áZz ¤{Š c*
i

Ýô†ø Òûœø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ø Ôñô^nø Ëô ‘ûœø

!S

Ѓ
% ~ Y -Z }¾Ž ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô÷ áZz Ïg)
,{Š c*
i

Ýô^Úø āô ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø ñô ^nø Öô æûœø

!T

Ô÷ x âZ Æ Y 1zZ }¾Ž ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

Üôiø^ìø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

QMU !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

ø ñô ^nø fôÞûœø

ÃeÆ Y m
CZ }¾ Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,Ž ·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô÷ áZz ä â
Û »

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
ø ‚ô`û Ãø Öô ^¿÷Êô ^uø áø^Òø

ä™ Zg7 Ã}°z }¾ Ž ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ WgzZ Ô÷ áZz

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
!Õø†ôÚû Ÿô* ^n÷ •ô^Úø áø^Òø
ä™ Ç**
à ¬}¾ Ž â
Û wi**äs gzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ WgzZ Ô÷ áZz

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
ø jô Âø ^›ø o×F Âø ^Û÷ ñô^Îø áø^Òø

g ì‡6,®
) ¤Z ~¾Ž ⠁
Û wi**
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ Ô÷ áZz

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
ø iô ^•ø†û Úø ±Êô ]ˆ÷Êô çûjøŠû Úö áø^Òø

h# n Æ Ÿg ~¾Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ Ô ÷ Tg
www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN L !

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
ø iô ^$nvôiø ±Êô ]†& Ûô jøŠû Úö áø^Òø

xsz ŠzgŠ }¾ 6,X ⠁
Û wi **äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wWÅ \WgzZ Ô ÷ ~gY Ð å

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
ø nôuûçøÖô ^n÷ Âô ]æø áø^Òø

«™ [p Å kz ~¾ Ž â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ Ô ÷ áZz ä ™

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!Õø‚ônû uôçû jøeô ]ƒ÷ „ùô ×øjøÚö áø^Òø
iz0
+Z ¯Ð ©Â~¾ Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô÷ áZz äƒ

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!Õø‚ônû Ûô vûjøeô ] ÷ †ùô ËøjøÚö áø^Òø
~ ä™ yÒ £ ~¾ Ž â
Û wi**
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !v Z } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô÷ «

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!Õø…ô] çøÞû *] áôˆøíûÚø †övûeø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QNM !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

Ô÷ : Z  » gZâ Z }¾ Ž ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!Õø…ô] †ø‰û]* áö‚ôÃû Úø
Ô÷ *u »g u
Z Z }¾Ž â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
ø jô r$ uö áö^ŠøÖô

)÷ y !*
i Å ?Š ~¾ Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wWÅ \Wgz Z (÷ ê**
?Š 6,ŠŽ z }¾ ª

çøâö °û „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
ø jôÓø×öÛû Úø Œöæû †öÂø

Ô÷ AzŠ Æ ā~¾Ž ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
ø iô †ø–ûuø Ýö^Úø āô

Ô÷ x âZ Æ { Çg !*
~¾Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN N !

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
ø Úô ] æø] ‚øeô Ýöæû ‚öiø

Æ x ZzŠ }¾ Ž ⠁
Û wi**
Øg +Z 6,w M Å yZ gzZ ·]| ‡ W}g øÂ !vZ } Z LL
Xƒ à Zz gå B‚

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
ø ñô ^Ïø fø eô oÏFfû iø

Æ ’ ~¾ Ž â
Û wi**
Øg +Z 6,w M Å \ M gz Z ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
Xìg ¹!*
B‚

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
ø Úô ^Ãø Þûāô æø Ô
ø Úô †ø Óøeô è÷Ûø ñô]ø

gzZ x™ }¾ Ž â
Û wi **
Øg +Z 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
Xƒ à Zz  gå Ð x ÅZ }¾

é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
ø Þô ^Šøuûāô æø Ô
ø ×ô –ûËøeô è÷nø Îô ^eø

z a}¾ Ž â
Û wi**
Øg +Z 6,w M Å \ M gz Z ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
Xƒ à Zz g ¹!*
B‚Æ yˆZ

^Úø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
ø eö^jøÒô åö ^’ø uû*] Ýø]ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QNO !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

[Â ~¾ J
-Z
# â
Û wi**
Øg 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
Xì g C™g ÑÃkZ

^Úø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
ø jöÓøñô ¡Úøø äô eô lû‚ø`ôø Ýø]ø

}¾ J
-Z
# â
Û wi**
Øg +Z 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
X ÷g ŠŽ ñk0*
Æ kZÀ5

^Úø é÷¡ø‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
ø jöòønû ŽôÚø äô eô kûÏøf‰ø Ýø]ø

~¾ J
-Z
# â
Û wi **
Øg +Z 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
J34hI!
Xìg CY á ' ïGG

çøâö °û „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
ø Óô×û Úö ‡ö ]†ø ›ô

Ô÷ y÷
á Å ā~¾Ž ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
ø jô Ûø uû…ø àö ñô]ˆø ìø

Ô÷ Øg ñ; : Z }¾Ž6,·]| ‡W}gø ⠁
Û wi**
xsz > &Â !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN P !

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
ø jô Ãø mû †ôø Ðömû†ô›ø

÷ 3Zg » <Ñ ~¾ Ž6,
·]| ‡ W}gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
ø Öô¡øqø àûÚô äö fø ×û Îø lø¡+ øÚø

w° LZ ä ÂwŠ » X6,
·]| ‡ W}gø ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg !vZ } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô c*
Š½Ð

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
ø Öô^Ûø qø àûÚô äö ßønû Âø lø¡+ øÚø

LZ ä ÂÃç M Å X6,·]| ‡W }gø â
Û wi **
äs gzZ Øg !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z Ôc*
Š ½Ð w)

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OQ
ø Ïô ×û ìø ö ^Ûø Âô

Ô÷ Zg – » t‘~¾ Ž6,·]| ‡W}g ø ⠁
Û wi **
äsgzZ Øg  !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OR
ø Ïô Êö ]ö tö ]†ø ‰ô

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QNQ !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

Ô÷ `gÎ » ¬Z }¾Ž 6,·]| ‡ W}gø ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg  !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ Wgz Z

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OS
ø Ïôù vøeô Üô ñô^Îø Øö–øÊû]*

4Ð ƒ
% à h}¾Ž ⠁
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ Ô ÷ áZz ä Ñ O

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OT
ø Ïô Êû…ôæø Õø†ôŠû nö eô 'öçûÃö fûÛø Ö]

gzZ ã‚ M Ð s§ ~¾Ž6,·]| ‡ W}gø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ WgzZ ñƒ _¬B‚Æ ò3,

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OU
ø Öô çû Ïøeô |õ æû‚öÛû Úø Øö–øÊû*]

Ѓ
% Æ y⠁
Û }¾Ž â
Û wi **
äsgzZ Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
ó Xó 6,wWÅ \WgzZ Ô ÷ bz@{Š c*
i

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PL
ø ×ô –ûËø eô Ýõçûuö†ûÚø Øö–øÊû*]

B‚Æ a}¾ 6,X â
Û wi **
äsgz Z Øg 6,·]| ‡ M }gø !vZ } Z LL
óXó 6,wWÅ \WgzZ Ôì ˆ Å Øg { Šc*
iЃ
%

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN R !

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PM
!Õøô ^fø Âô àûÚô ðô ^Úø †ø ÓöÖû ] Ýö†øÒû*]
Ð ~ VzÈ }¾ Ž6,·]| ‡W }gø ⠁
Û wi **
äs gzZ Øg !vZ } Z LL
óXó 6,wWÅ \Wgz Z Ô ÷ n5 { Šc*
iЃ
%

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PN
ø Îô †ö_ö Öô àømûô ^ßøÛö Öû ] Íö †øû*]

äš s§ Å V 2Zg }¾ Ž ⠁
Û wi**
xsz >&6,
·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó 6,wW Å\ WgzZ Ô÷ 4 Ð ƒ
% ~ Vß Zz

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PO
ø ô ¡eø ô æø Õø…ô^_ø Îû *] tö ]†ø ‰ô

Æ Vzàgz Z V”}¾Ž6,·]| ‡ W}gø â
Û wi **
äsgz Z Øg !vZ } Z LL
ó Xó 6,wW Å \WgzZ Ô÷ `gÎ

Øø–ø Êû*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PP
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

äsgzZ Øg à Zz ¤Ð ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

àøŠøuû*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PQ
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QNS !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg @Ð ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ }ZLL

Ø$ qø ]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PR
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

äsgz Z Øg y!Z YÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**

ØøÛø qû ]* ‚û õ Û$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PS
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

gzZ Øg ]gzp { Š c*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡W }g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

ØøÛø Òû*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PT
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

äsgzZ Øg å{Š c*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

Èø fø ‰û]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !PU
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

óXó ⠁
Û wi**
äsgzZ ØggzZ +F,
ï»6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ }ZLL

Ü$ $i*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QL
ø iô ] çø×ø ‘ø

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QN T !

äsgzZ Øg å{Š c*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

†ø`ø ¾û *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QM
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

äsgzZ Øg ×zg { Š c*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gz Z ·X ]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

Üø¿øÂû*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QN
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg WZÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ }ZLL

oÒF‡û *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QO
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg +F,{ À 0*
6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

gønø ›û*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QP
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

óXó â
Û wi**
äsgzZ Øg +F,“6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL

ø †ø eû *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QQ
Õ
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

äsgzZ Øg •
)',!*
{ Šc*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QNU !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø
óXó â
Û wi**

oÛFÞû]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QR
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

>& à Zz %Y Î {Š c*
iÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gz Z ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz

oFÊæû*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QS
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

äsgzZ Øg à Zz Ãz {Š c*
iЃ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**

oF߉û*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QT
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

óXó ⠁
Û wi**
äsgzZ Øg— Ð ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !vZ }Z LL

o×FÂû]* ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !QU
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

ó Xó â
Û wi**
äsgzZ Øg dZ Ð ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡ W}gø !vZ }Z LL

†ø%øÒ*] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !RL
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

óXó â
Û wi**
xsz >& àZz ]ÒÐ ƒ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ }ZLL

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QO L !

E
G
" ) áøç$ö¡ø³ $þ%Ö]æø Äöe]†$ Ö] Ùöˆø ßûÛøÖû]ø œ
4
5
i
(w2, ð Ga
ô

Œ

ÄøÛø qû *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] ç×ø ‘ø

!M

óXó ⠁
Û wi**
xsz >& ìY { Šc*
iЃ
% 6,w M Å \ M gzZ ·]| ‡W}gø !vZ }ZLL

ˆ$ Âø *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

!N

gzZ Øg à Zz ]³ {Š c*
iЃ
% 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

ÄøÊø…û *] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Úô ¡‰ø ø æø Ô
ø iô ] çø×ø ‘ø

!O

gzZ Øg à Zz ~— {Š c*
iЃ
% 6,w M Å \ M gzZ · ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
äs

Èø ×$ eø °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!ÔjøÖø^‰ø…ô

!P

Å \ M gz Z 6,\ M Ôc*
à (ª
* ‚g) x  Z¾ ä VM·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QOM !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Õøô ^fø Ãô Öô xø ’øÞø

!Q

\ M gzZ 6,\ M Ô Å „ Zpí Å VzÈ }¾ ä VM·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M Å

o×øiø °û „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø iô ^møY

!R

Å \ M gz Z 6,\ M ÔX]z ˆ] c*
M ~¾ ä VM·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M

Ýø^Îøœ °û „ô$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

!S

!Õøô æû ‚övöeô
w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô H ì‡ÃŠzu ~¾ ä VM·]| ‡ W}gø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
!Õøô çûãö Ãö eô oÊøæø

!T

Å \ M gz Z 6,\ M ÔH Zg7 ÃVz°z }¾ ä VM·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
ø Úô ^Óøuû*^eô „øËøÞû*]

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

!U

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QO N !

w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô H Ç**
Ãx © Z }¾ ä VM·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,

†øÚø *] °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ML
ø jô Âø ^_ø eô

w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô c*
Š ¬» ®
) ¤Z ~¾ ä VM·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MM
ø jô nø ’ôÃû Úø àûÂø o`FÞø

w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô H IÐ ãâ
Û **
~¾ ä VM·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,

gônû fôuø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MN
!àønû ÛôÖø^Ãø Öû ] hùô …ø
>&6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ =°Z [g Ԏ ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz

‚ônû ãô ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MO
!àønû ×ô ‰ø†ûÛö Öû]
z > &6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ { ZÍÆ x «
JËgŽ ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QOO !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

Äônû Ëô ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MP
!àø nû fôÞô „ûÛö Öû]
Å \ M gzZ 6,\ M ÔáZz ä™®
) Ë Å VzgÇ { k
HŽ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M

‚ôÖø æø ‚ônùô ‰ø ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MQ
!àønû Ãô Ûø qû œø Ýøø Y
w M Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ ‡ M Æ xŠ M ŠÑz Z x Ó Ž ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,

Åô çûÊö†ûÛø Ö ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MR
!àø nû eô†$ ÏøÛö Öû] èô Óøñô¡øÛø Öû ] ±Êô †ôÒû„ôùÖ^eô
gzZ 6,\ M Ôì Š
Hc*
Š™— ~ ÎHÀ5 ™f » X·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

‚ôâô ^Ž$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MS
!†ômû „ôß$ Ö] †ônû Žôfø Öû]
áZz ä ‹ g e gz Z áZz ¶Š ]gt
KÔ { ZÍ 6,#
Ö Z Ž·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷

±Âô ]‚$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MT
!†ônû ßô ÛöÖ] tô ] †øŠôù Ö]

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QO P !

\ M Ô ÷ rZl ×zggzZ áZz ä š s§Å \¬vZ Ž·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi **
xsz > &6,w M Å \ M gzZ 6,

Ñô ô ^’$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !MU
!àônû Úô *Ÿû]
z > &6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô÷ }Z gz Z tŠ ™Ž· ]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

Ðùô vøÖ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NL
!àô nû fôÛö Öû]
z > &6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ h ãZzz ×zg Ž·]| ‡ W}g ø !v Z } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

Íô æû ðö †$ Ö ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NM
!Üônû uô†$ Ö]
gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz ä ⠁
Û 3gu " b„ e
$.Ž·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

pô ^ãø Öû ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NN
!Üônû Ïô jøŠûÛö Öû ] ½ô ]†ø ’ôùÖ ] oÖøāô
gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä™ ðÉg 6,5Zg ñ¦Ž·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

QOQ !

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NO
!Üønû ¿ôÃø Öû] áøY†û ÏöÖû ]æø ±Þô ^%øÛø Öû ] àøÚô ^Ã÷ fû ‰ø äö jønû iøY
Zg7 gzZ ]c*
M ]‚ àZz ä Y S7,g!*
g !*
ä ÂÃ X·]| ‡W }gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz >&6,w M Å\ M gz Z 6,\ M Ô c*
â
Û «u 0*
y MŒ
Û

±ùô fôÞø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NP
!èô Âø^ËøŽ$ Ö] æø èô Ûø uû†$ Ö]
>&6,w M Å \ M gz Z 6,\ M Ô ÷ ®
) Ë z Øg Ñ
è Ž·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz

pô ^âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NQ
!èô Û$ Çö Öû] Ìô ô^Òøæø èô Ú$ ªö Öû]
\ M Ô÷ áZz ä â
Û gzŠ ÃVägzZ ÉZg Æ #
Ö ZŽ·]| ‡W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi **
xsz > &6,w M Å \ M gzZ 6,

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NR
!èøß$ røÖû] hø^eø xö jøËûmø àûÚø Ùöæ$ Ÿ* û]
% ~ ]‡‘x Ó \ M (āì tû%z x £ »X)·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ƒ
óXó â
Û wi**
xsz >&6,w M Å\ M gzZ 6,\ M ÔÐ BÅ { i ZzgŠ » ¼
A ¬Ð

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NS
!Øønû ñô^Óønû Úô æø Øømû†ôfû rôeô ‚m$ ©ø Ûö Öû]

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

lô]çø ×ø’$ Ö]æø lô^n$vôj$Ö] ±Êô lô ^Òø†øfø Öû] Øöñô Ÿøø

QO R !

Ð 7 L} ]|gz Z 7 LZƒ ]| Å X·]| ‡ W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz > &6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ôì ˆÅG @*

çøâö °û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NT
!Øônû rôÞû ¦ô ] æø éô ]…ø çûj$ Ö] ±Êô †öŽ$ føÛö Ö]
gzZ 6,\ M Ô ˆ ~Š ~ gZ gzZ ]ZgÂ]g t
KÅ X·]| ‡W }gø !vZ }Z L L
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

Èô Úô ] ‚$ Ö ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !NU
!Øônû ›ô^eø Ÿ* ] lô^Žønû røÖô
gzZ 6,\ M Ô÷ áZz ä⠁
Û Ž ¹» VzHÆ g ñŽ·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

±ùô fôß$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×F Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OL
!Øônû Ûô røÖû ] Øônû ‘ôø¢]
" gzZ o ¢Ž·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
¾5F
>&6,w M Å \ M gzZ 6,\ M Ô ÷ w) æLG
óXó â
Û wi**
xsz

‚ônùô Š$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OM
!Øônû ×ô røÖû] Øônû fôß$ Ö]
gzZ 6,\ M Ô ÷ áZz ª
*°z ÑgzZ ÷ g ZŠu idŽ·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

www.MinhajBook s.com

¾ Å zgç ,
æ
MÚZ `u

QOS !

lô]†ø nûíøÖû] lö]çø ×ø‘ø

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !ON
!Øômûˆôßû$jÖ ] æø ±ôuûçø Öû^eô ðø ^qø
gzZ 6,\ M Ôñ M ™á wz4,( » *™y M Œ
Û ) gzZ kz Ž·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
ó Xó ⠁
Û wi **
xsz >&6,w M Å \ M

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OO
!Øômû æôªû j$Ö] áø^nø eø xø •øæûœø
\ M gzZ 6,\ M ÔÅ ‚ãZz ( Å *™y M Œ
Û ) ä VM·]| ‡W}gø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xsz > &6,w M Å

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÙôY o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø !OP
!Øônû –ôËûj$Ö] æø èô Úø ] †øÓøÖû^eô ðø ^qø
z > &6,w M Å \ M gz Z 6,\ M Ô ñ Ñ ¤gzZ Ïg )
,
Ž·]| ‡ W}g ø !vZ } Z LL
óXó â
Û wi**
xs

°û„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô9 o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Üû ×ôù ‰øæø