You are on page 1of 50

YCT

2004

YCT

YCT
YCT
YCTYCT
YCT YCT
YCT YCT

YCT

YCT

YCT
YCT

YCT
YCT

YCT
CEF
HSK
HSK

YCT

CEF

HSK

5000

HSK

2500

HSK

1200

B2

C2
C1

HSK

YCT

600

B1

HSK

YCT

300

A2

HSK

YCT

150

A1

YCT

80

YCT

YCT

-1-

YCT

YCT

YCT

YCT
1
2
3
4 HSK

3 YCT

-2-

YCT
YCT
CEFB1 YCT

YCT 2-3
600

YCT 80

10

10

10

10

40

30

10

10

30

30

10

15

80

80

85 5
1
10

10

10
3
10
-3-


2
5 3

10 20 10
10
3
5 3

3
5

YCT YCT
180

100

100

100

300

-4-


YCT

YCT
140 30
230 30
310 15
5
85 5

/
-5-

-6-

1-10

1.

2.

3.

4.

-7-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-8-


11-20

11.

14.

12.

15.

13.

16.

-9-

17.

19.

18.

20.

-10-


21-30

21.

A 2

B 3

C 4

22.

23.

24.

25.

A 7

B 715

C 730

26.

27.

28.

29.

30.

-11-


31-40

W xinzi hi b hu shu Hny

Chosh li mi

shbo

Zh zh xiomo hn k'i

31

Wmen yo q yuyng

32
Jnnin

33

zhl hi mi xi xu ne


Chzhn l

34

zhr hn yun

Ninai xinzi hn jinkng

35

Zhr de fnci hn pinyi

36
W b hu ki ch

37
Dngwyun li yu xingmo

38

W yu npngyou le

39

W miyu Wng xinsheng de xn dinhu hom

40

-12-

41-45

C 6

A
41.

B
C

A
42.

B
C

A
43.

B
C

-13-

A
44.

B
C

A
45.

B
C

-14-


46-50

A
B
C
D
E 100
F

46

47

48

49

50

-15-

51-55

A
B
C
D
E

51

52

53

54

55

-16-


56-65

56

57

58

59

60

-17-

61

62

63

64

65

-18-


66-70

66

67

68

69

70 9 5

-19-

71-75

71

72

73

74

75

-20-


76-80

gun

jn

76

chng

77

shu

78

ho

79

xi

80

-21-

YCT
30
YCT
YCT
YCT
YCT 40

10

1
1

-22-

10

10
A
B
C
11
11A
B
C
12A
B
C
13A
B
C
14A
B
C
15A
B
C

-23-

16A
B
C
17A
B
C
18A
B
C
19A
B
C
20A
B
C

10

21
21

22

23

-24-

24

25

26

27

28

29

30

10

31
31

-25-

32
33

34
35
36

37
38

39
40

-26-

YCT

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

11B
16B

12B
17A

13B
18A

14C
19C

15A
20C

21A
26B

22C
27C

23B
28C

24A
29C

25B
30A

31
36

32
37

33
38

34
39

35
40

41B

42C

43C

44B

45A

46B
51B

47C
52E

48A
53A

49F
54C

50D
55D

56B
61B

57C
62B

58C
63A

59A
64A

60A
65A

66A

67B

68A

69C
-27-

70C

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

-28-

YCT

-29-

YCT

-30-

YCT

YCT
1 YCT

22B

YCT
1

YCT

4
5

-31-

YCT
140 30
230 30
310 15
5
85 5

7
8

1 40 5

95

30

10 5

11

-32-

15

12 5

13

14

-33-

YCT
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

-34-

YCT
600
bozi

bnggn

17
a

36

bo

1
y

bdn

18
bozh

b kqi

19

38

bizi

20

39

bifng

21

njng

Bijng

22

nqun

ci

40

bi

23

ci

41

bn

24

cngun

42

bzi
b

25

cnji

43

26

cod

8
bba

44

bsi

27

cng

45

bx

28

ch

10

by

46

bi

29

ba

11
bi

bioyn

31
bi

bn

32

14

chng

50
chosh

bngjlng

34
bngxing

35

48

chngg

birn

16

Chngchng

49

33

15
bngzh

47

30

13

bnf

chng

binhu

12
bn

rqi

37

-35-

51
chzhn

52

chngj

53
ch

dso

dzh

73

95

dsun

54

74

chdo

55
chngzi

56

75

dgi

77

chf

dhi

58

78

chle

dindng

chun

dinno

99
dinsh

100

dji

dint

79

101

chung

dinz yujin

di

di

82

104

dnxn

84

cdin

dnsh

65

85

dng
dngxi

106
dng

107

dngrn

66

86

cngming

cng

dng

108

doch

87

dngwyun

109

de

du

68

88

110

cu

de

69

89

111

de

dzi

90

112

dng
d dinhu

70

d lnqi

71
dro

72

105

dngo

64

102
103

83

chnj

dinyng

di

81

chunghu

67

98

80

61

63

97

dxing

60

62

din

76

ch

59

96

dzhn

57

chzhng

d-y

dun

91

113

ddi

dunlin

92

114

dti

du

93

115

dt

du

94

116
-36-

dubuq

gu

117

156

du

118
dume

gnjng

157

136

119
dushao

gu fng
gu

158

gn

137

120

gun

gnmo

159

138
gn xngq

139

guji

162

go

141

rduo

123

gu

161

140

rzi

122

guny

160

gngci

121

guzh

goxng

163

142

guo

gosu

164

124

143
gge

144

F
fsho
fngbin

145

165

gzi

hi

146

166

126
fngjin

gi

hish

147

167

127
fng

gng

148

128
fngji

gngfu

150

fnzhng

151

fwyun
fjn

134
fx

170
Hny

171

gngl

ho

152

172

133

hnji

gngjn

131
132

hip

169

gnggngqch

130
fij

hizi

168

149

129
fichng

125

gngyun

153

hoch

173

gngzu

154

hoxing

174

gu

ho

155

175

135
-37-

hom

176

huch

198

177

jiosh

218

huzh

199

ji

219

178
hsh

179
hzi

180
hi

181
hn

182
hng

183
huzi

184
hu

185
hdi

jim

220

jir

221

jdn

200

jijie

222

201

ji

223

202

jisho

224

jde

203

jntin

yu

204
ji

205

jn

ji

227

206

jn

jinch

hshi

207

hxing

188
hu

189
hu

190
hui

191
hunyng

192

hun

193
hun

194
hung

195
hu

jnzhng

226

186
187

225

228
jngchng

229

jin

208

jngch

230

jin

209

ji

jinkng

231

210
jinmin

ji

232

211

ji

jingli

233

212
jing

jzi

234

213

jude

jio

235

214

judng

236

jio

215
jiozi

216

196

jio

ki

hu

217

237

197
-38-

kihu

li

238

258

kish

239

ling

280

lidej

259

liotinr

281

kn

ln

lnj

240

260

282

kosh

lo

lng

241

261

283

koy

loh

242

262

lngwi

284

losh

lihn

243

263

285

k'i

le

li

244

264

286

li

lu

265

287

knng

245
ky

246
k

247
k

248
kngtio

249

lng

lyu

266

288

267

289

lki

268

269

mma

ku

lmo

290

250

270

mhu

lmin

291

251

271

kzi

252
kui

253
kui

254

lw

ma

lhai

293

273

294

274

mi

255

275

kuizi

lin

256

276

295
mn

296
mng

linx

277
lingkuai

257

mi

li
linx

272

kuil

mshng

292

278
ling

279
-39-

297
mo

298
mi gunxi

299

miyu

300

ne

pngyou

320
nng

miguihu

301

321

mi

302

322

mimei

303

340
341
pioliang

342

nin

pngpngqi

323

mnku

304

pinyi

ninj

324

ml

pnggu

344

ninqng

305

325

mfn

345

nio

306

ptao

326

minbo

307

346

nn

327

mintio

308

nini

328

mngbai

309

347

nl

329

mngtin

310

qgui

348

330

qm

mngzi

n'r

311

331
nunhuo

349
qt

350

332

qchung

351
n
n

nr

313
n

314

352
pshn

333

nr

qinb

334

354

piqi

315

335

nn

pnzi

316

336

nn
nn

318
nngu

319

qin

353

pidu

ninai

317

qli

312

343

pngbin

337

png

338

qin

355
qin

356
qio

357
qiokl

358

pob

339

-40-

qngchu

359

qng

Shnghi

360

379

qng

shfu

401

shngwng

361

380

qi

shshu

402

sho

362

381

shx

403

shi

363

shji

382

qnin

364

404

shnt

shu y

383

405

qnzi

shnme

365

384

shung

shngbng

385

shu

407

shnghu

386

rnhu

366

shugu

408

shngq

387

rng

367

shujio

409

shngr

388

368

shuhu

410

shngyn

389

rnshi

369

411

sh

sng

390

rnzhn

370

412

shhou

391

rngy

406

surn

413

371

shjin

su

rgu

392

414

nme

372

sh

snzi

393

415

shqing

394
sn

373

shu

395

snb

374

shubio

396

shf

375

shu

shubulio

shngbian

378

shupioyun

399

T
t

417
t

398

shngbn

377

397

shngdin

376

suy

416

shbo

400
-41-

418
t

419
ti

420

tiyng

421

trn

tn gngqn

422

444

465

tu

446

tu

447

466

to

426
toln

448

432
tinq

433
tin

469

wn

xgun

450

470

wnj

xhuan

451

431
tygun

468
xwng

449

430
t zqi

xhngsh

wn

429
tng

467
wimin

428
tbi

xgu

427
toyn

464
w

445

tng

425

wln

tzi

tng

424

463

tshgun

tng

423

wmen

443

471

wnshang

452

xshujin

472

wn

xzo

453

473

wngqi

454

xi

474

434

wngj

xi xu

tio

455

475

435
tiow

436
tng

437
tngshu

438
tng

439
tngxu

440
tngy

441
tufa

wixin

456

xi

476

wi

xin

457

477

wile

xinsheng

458

478

wi shnme

459

wn

xinzi

479
xingjio

460

480

wnt

461
w

xing

481
xing

462

482

442
-42-

xing

483

xunz

505

xio

484

xusheng

506

yhur

525
yxir

526

xioji

xux

yyng

485

507

527

xiosh

486

xuxio

508

xioxn

487
xio

488
xioyun

489
xi

490
xi

491
xi

492

yjng

528
yqin

529

ywi
yns

509
ynjng

510
ynjing

511
yngru

512

530
yzi

531
ybin

532
ydinr

533
yq

534

yo

xixie

513

493

yo

535

514

yzh

xn

494
xnwn

495
xnqng

496
xnfng

515
yye

516
y
y

xngq

518

xngxing

499
xng

500
xng

501
xngf

502
xingmo

503

xixi

536
ynwi

537
ynlio

538

517

497
498

ysi

yoshi

ynggi

539
ynggn

540

519

yng

541

yfu

520

yux

yshng

521
yyun

542
yuyng

543

522

yu

ydng

544

523
ygng

524

504

yumng

545
yu

546
-43-

ybin

547

zhng

zhum

565

584

ysn

zhoj

zh

548

566

585

yun

549

zho

567

yun

550

zhog

zhr

zhe

590
591

zhn

573

zxngch

592

zhngzi

574

zu

593

zh

zu

575

594

zhdo
zzh

576

557

zhshi

zi

zhuzi
zj

572

yndng

556

zhnsh

589

571

yn

555

zhnbi

588

zh

yuliyu

554

zhoxing

570

yuliang

553

zhy

587

zhopin

569

yu

552

586

568

yun

551

zhh

577

zujn

595
zutin

596

558

zhyo

zu

zi

578

597

559
zijin

Zhnggurn

579

560
zoshang

561

zhngjin

580

znme

581
zhng

582

563
zhn

zhngw

562
znmeyng

zhngyo

583

564

-44-

zu

598
zu

599
zuy

600

YCT

1
2
3

8
75

20

9
10
6
3
58590000

40000

2
3
4
5
6
7

4
100

1000
17
4

11
3

-45-

-46-

1
1

2
3
2

-47-

-48-

5
6

4
1
2
3
5

6
7
8

-49-


1
2

3
4

-50-