You are on page 1of 23

Projekt z dnia 10 sierpnia 2015 r.

USTAWA
z dnia

2015 r.

o zmianie ustawy o usugach patniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym1)


Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873 i 1916) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 1:
a)

w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1) warunki wiadczenia usug patniczych, w szczeglnoci dotyczce przejrzystoci


postanowie umownych i wymogw w zakresie informowania o usugach
patniczych, a take warunki dostpu konsumentw do podstawowego rachunku
patniczego;
2)

prawa i obowizki stron wynikajce z umw o wiadczenie usug patniczych,


zakres odpowiedzialnoci dostawcw z tytuu wykonywania usug patniczych, a
take zasady przenoszenia rachunkw patniczych;,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Ustawa okrela take zasady porwnywania opat zwizanych z rachunkiem


patniczym, w tym warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotom prowadzcym
strony internetowe porwnujce oferty dostawcw usug patniczych wiadczcych
usugi w zwizku z prowadzeniem rachunku patniczego zgodnie z ustaw.;
2)

w art. 2:
a)

po pkt 16a dodaje si pkt 16b w brzmieniu:

16b) kredyt w rachunku patniczym kredyt w rachunku oszczdnocioworozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, z pn. zm.2)), zwanej
dalej ustaw o kredycie konsumenckim, oraz kredyt patniczy, o ktrym
mowa w art. 74 ust. 3 lub 132j ust. 3;,
b) po pkt 20 dodaje si pkt 20a w brzmieniu:
1)

2)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porwnywalnoci opat zwizanych z rachunkami
patniczymi, przenoszenia rachunku patniczego oraz dostpu do podstawowego rachunku patniczego
(Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1585 i 1662.

2
20a) dostawca przyjmujcy dostawc usug patniczych, ktremu dostawca
przekazujcy przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia
rachunku;,
c)

po pkt 24 dodaje si pkt 24a24c w brzmieniu:

24a) dostawca przekazujcy dostawc usug patniczych, ktry przekazuje


dostawcy przyjmujcemu informacje wymagane w celu przeniesienia
rachunku;
24b) przekroczenie salda na rachunku inne ni kredyt w rachunku patniczym,
akceptowane przez konsumenta przekroczenie kwoty rodkw pieninych
zgromadzonych na rachunku patniczym lub kwoty kredytu udzielonego w
rachunku patniczym;
24c) przeniesienie rachunku patniczego przekazanie, na wniosek konsumenta,
przez dostawc przekazujcego dostawcy przyjmujcemu informacji o
wszystkich lub niektrych zleceniach staych dotyczcych polece przelewu
oraz regularnie przychodzcych na rachunek patniczy prowadzony dla
konsumenta przez dostawc przekazujcego poleceniach przelewu i
poleceniach zapaty, w ramach rachunku patniczego albo jakiegokolwiek
dodatniego salda, z jednego rachunku patniczego na inny rachunek patniczy
prowadzony dla konsumenta przez dostawc przyjmujcego, w walucie
rachunku patniczego, ktrego dotycz przekazywane informacje, cznie z
ewentualnym

zamkniciem

rachunku

patniczego

prowadzonego

dla

konsumenta przez dostawc przekazujcego;,


d)

po pkt 33 dodaje si pkt 33a w brzmieniu:

33a) usugi powizane z rachunkiem patniczym usugi umoliwiajce


korzystanie z rachunku patniczego, w tym usugi patnicze oraz transakcje, o
ktrych mowa w art. 6 pkt 7, kredyt w rachunku patniczym oraz
przekroczenie salda na rachunku;;
3) w art. 5 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Przepisy art. 14a14c, art. 27a, art. 27b, art. 32b32e oraz art. 59ia59ip stosuje
si do usug wykonywanych w kadej walucie.;
4) w art. 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Nadzr nad wykonywaniem dziaalnoci w zakresie usug patniczych,
przenoszenia

rachunkw

patniczych

oraz

wydawania

wykupu

pienidza

3
elektronicznego zgodnie z ustaw, a w zakresie usug patniczych w euro rwnie
zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia
16 wrzenia 2009 r. w sprawie patnoci transgranicznych we Wsplnocie oraz
uchylajcym rozporzdzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz. Urz. UE L 266 z 09.10.2009, str.
11, z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiajcym wymogi techniczne i handlowe w
odniesieniu do polece przelewu i polece zapaty w euro oraz zmieniajcym
rozporzdzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 22):;
5) po art. 14d dodaje si art. 14e14j w brzmieniu:
Art. 14e. 1. KNF, po uzgodnieniu z Prezesem Urzdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentw, opracowuje i publikuje na swojej stronie internetowej wykaz usug
reprezentatywnych. W okresach czteroletnich KNF dokonuje oceny aktualnoci wykazu
usug reprezentatywnych i w razie potrzeby dokonuje jego aktualizacji w celu
zapewnienia, aby uwzgldnia on usugi powizane z rachunkiem patniczym,
reprezentatywne w danym okresie dla krajowego rynku.
2. Wykaz, o ktrym mowa w ust. 1:
1) obejmuje co
powizanych

najmniej dziesi, jednak nie wicej ni dwadziecia, usug

rachunkiem

patniczym

najczciej

wykorzystywanych

przez

konsumentw na krajowym rynku:


a) za korzystanie z ktrych przynajmniej jeden dostawca prowadzcy dziaalno
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobiera opat oraz
b) ktre s oferowane przez co najmniej jednego dostawc prowadzcego
dziaalno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2) zawiera ujednolicone pojcia i definicje zwizane z usugami, o ktrych mowa
w pkt 1, z uwzgldnieniem poj i definicji opracowanych przez Komisj Europejsk
zgodnie z art. 1014 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzdu
Nadzoru (Europejskiego Urzdu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE
oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L z 15.12.2010, s. 331),
zwanym dalej rozporzdzeniem 1093/2010.
3. KNF, dokonujc oceny reprezentatywnoci usug, moe uwzgldni poziom
kosztw zwizanych z korzystaniem z tych usug, zarwno kosztw jednostkowych jak i

4
cznych, uznajc za najbardziej reprezentatywne usugi, za korzystanie z ktrych s
pobierane najwysze opaty.
4. KNF publikuje na swojej stronie internetowej aktualny wykaz usug
reprezentatywnych, na co najmniej cztery miesice przed jego wejciem w ycie.
5. KNF przekazuje do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzdu Nadzoru
Bankowego informacj o wynikach oceny, o ktrej mowa w ust. 1, a w przypadku
dokonania zmian w wykazie usug reprezentatywnych przekazuje ten wykaz.
Art. 14f. 1. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, w drodze
decyzji, udziela akredytacji podmiotowi prowadzcemu stron internetow porwnujc
oferty dostawcw prowadzcych rachunki patnicze dla konsumentw na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Akredytacja jest udzielana na wniosek tego podmiotu, w
terminie 14 dni od dnia jego zoenia. Dokumentem potwierdzajcym udzielenie
akredytacji jest certyfikat akredytacji.
Art. 14g. Akredytacja jest udzielana, jeeli strona internetowa:
1) zawiera ofert rachunkw patniczych obejmujc powyej 50% ofert
wystpujcych na rynku usug patniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w
przypadku gdy prezentowane informacje nie stanowi przegldu takiej czci ofert
wystpujcych na rynku zawiera informacj w tej sprawie, poprzedzajc prezentacj
wynikw;
2) porwnuje opaty pobierane przez dostawcw przynajmniej za wiadczenie
usug zawartych w wykazie reprezentatywnych usug oraz posuguje si pojciami i
definicjami zawartymi w tym wykazie;
3) porwnuje dostawcw pod wzgldem dostpu do gotwki w zakresie:
a) liczby

oraz

lokalizacji

bankomatw

znajdujcych

si

na

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, z ktrych konsument moe dokonywa wypaty gotwki,


b) liczby

oraz

lokalizacji

placwek

znajdujcych

si

na

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej;
4) zawiera informacj o podmiocie prowadzcym stron;
5)

okrela jednoznaczne i obiektywne kryteria porwnywania ofert;

6) zawiera informacje sformuowane w sposb prosty i jednoznaczny;


7) zawiera aktualne informacje, z podaniem daty ostatniej aktualizacji;
8) wykorzystuje procedur umoliwiajc zgaszanie bdw w zamieszczonych
informacjach;

5
9) jest prowadzona przez podmiot niezaleny od dostawcw.
Art. 14h. 1. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw sprawuje
kontrol dziaalnoci podmiotw posiadajcych akredytacj w zakresie speniania
wymogw okrelonych w art. 14g.
2. W przypadku naruszenia wymogw okrelonych w art. 14g Prezes Urzdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentw moe, w drodze decyzji, cofn akredytacj.
Art. 14i. 1. Podmiot posiadajcy akredytacj zamieszcza na prowadzonej stronie
internetowej informacj w tym zakresie.
2. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw zamieszcza na stronie
internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wykaz podmiotw
posiadajcych akredytacj i prowadzonych przez nie stron internetowych.
3. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, w okresach dwuletnich,
informuje Komisj Europejsk o liczbie podmiotw posiadajcych akredytacj.
Art. 14j. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wsppracuje z
KNF w sprawach zwizanych z akredytacj, o ktrej mowa w art. 14f, w szczeglnoci
w zakresie wymiany informacji w celu wykonywania obowizkw wynikajcych z art.
14f14i.;
6) po art. 27 dodaje si art. 27a27c w brzmieniu:
Art. 27a. 1. W celu umoliwienia konsumentowi porwnania ofert dostawcw
prowadzcych

rachunki patnicze,

dostawca, z odpowiednim wyprzedzeniem,

przekazuje konsumentowi, w postaci papierowej lub na innym trwaym noniku


informacji, dokument dotyczcy opat z tytuu usug zwizanych z rachunkiem
patniczym.
2. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, zawiera wykaz usug wiadczonych przez
dostawc, zawartych w wykazie usug reprezentatywnych, o ktrym mowa w art. 14e
ust. 2, wraz ze zwizanymi z nimi stawkami opat, z uwzgldnieniem ewentualnych kar
nalenych dostawcy od konsumenta z tytuu niewywizywania si przez niego z
obowizkw wynikajcych z umowy o wiadczenie tych usug.
3. W przypadku gdy usuga wiadczona przez dostawc jest oferowana w ramach
pakietu usug, dostawca zamieszcza w tym dokumencie informacj o opacie za cay
pakiet usug, o usugach zawartych w pakiecie i ich liczbie oraz o dodatkowych opatach
za kad usug, ktra przekracza liczb usug objtych opat za cay pakiet usug.

6
Art. 27b. 1. Dokument dotyczcy opat stanowi dokument odrbny w stosunku do
innych dokumentw przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy o
prowadzenie rachunku patniczego, a ponadto:
1) jest krtki i precyzyjny;
2) informacje w nim zawarte s sformuowane w sposb przejrzysty i czytelny
oraz nie wprowadzaj w bd;
3) jego ukad, struktura i uyte czcionki nie utrudniaj zapoznania si z jego
treci;
4) w przypadku oryginau sporzdzonego w kolorze, czarno-biaa kopia
dokumentu nie jest mniej czytelna ni orygina;
5) jest sporzdzony w jzyku polskim, chyba e dostawca i konsument uzgodnili
jego sporzdzenie w innym jzyku;
6) zawiera kwoty opat wyraone w walucie polskiej, chyba e dostawca i
konsument uzgodnili, e bd one podane w walucie innego ni Rzeczpospolita Polska
pastwa czonkowskiego;
7) w grnej czci pierwszej strony zawiera oznaczenie: Dokument dotyczcy
opat;
8) zawiera informacj, e podane s w nim opaty za najbardziej reprezentatywne
usugi powizane z rachunkiem patniczym, a pene informacje dotyczce wszystkich
usug wiadczonych w ramach umowy ramowej bd przekazywane zgodnie z art. 27;
9) jest sporzdzony w ujednoliconym formacie oraz posuguje si symbolem
opracowywanym zgodnie wykonawczymi standardami technicznymi przyjtymi przez
Komisj Europejsk na podstawie art. 15 rozporzdzenia 1093/2010 w przypadku ich
przyjcia.
2. Dostawca udostpnia konsumentowi dokument zawierajcy definicje poj
zawartych w wykazie usug reprezentatywnych, o ktrym mowa w art. 14e ust. 2.
Informacje zawarte w tym dokumencie powinny by sformuowane w sposb
przejrzysty i czytelny, za pomoc poj zrozumiaych dla przecitnego konsumenta i nie
mog wprowadzaj w bd. Dokument ten moe by poczony z dokumentem
dotyczcym opat.
3. Dostawca udostpnia konsumentom,

bezpatnie, dostp do dokumentu

dotyczcego opat oraz dokumentu, o ktrym mowa w ust. 2, w swoich placwkach ,


w godzinach pracy dostawcy oraz w kadym czasie na swojej stronie internetowej. Na

7
wniosek konsumenta dostawca dostarcza mu, nieodpatnie, dokument dotyczcy opat
oraz dokument, o ktrym mowa w ust. 2, w postaci papierowej lub na innym trwaym
noniku informacji.
4. Dostawca moe w dokumencie dotyczcym opat posugiwa si nazwami
handlowymi w odniesieniu do usug zawartych w wykazie usug reprezentatywnych, o
ktrym mowa w art. 14e ust. 2, o ile nazwy te stanowi jedynie uzupenienie poj i
definicji zawartych w tym wykazie.
Art. 27c. Obowizki wynikajce z art 27a i art. 27b nie naruszaj obowizkw
wynikajcych z art. 27 pkt 3 oraz z rozdziau 2 ustawy o kredycie konsumenckim.;
7) po art. 32a dodaje si art. 32b32e w brzmieniu:
Art. 32b. 1. Niezalenie od informacji przekazywanych zgodnie z art. 31 i art. 32,
z uwzgldnieniem art. 38 ustawy o kredycie konsumenckim, dostawca prowadzcy
rachunek patniczy przekazuje konsumentowi, bezpatnie, zestawienie opat za usugi
powizane z rachunkiem patniczym, pobranych w okresie objtym zestawieniem, a w
przypadku udzielania kredytu w rachunku biecym take informacj o stopie
oprocentowania kredytu w rachunku biecym oraz cakowitej kwocie odsetek
pobranych z tego tytuu w tym okresie, a take informacj o stopie oprocentowania
rodkw pieninych na rachunku patniczym oraz cakowitej kwocie odsetek nalenych
za dany okres.
2. Dostawca sporzdza zestawienie opat za okres nie duszy ni dwanacie
miesicy. W przypadku rozwizania umowy rachunku patniczego dostawca przekazuje
konsumentowi take zestawienie opat za okres, za ktry nie byo sporzdzane
zestawienie opat do dnia rozwizania umowy, nie pniej ni w terminie dwch
tygodni od dnia rozwizania umowy.
3. W zestawieniu opat dostawca uwzgldnia opaty pobierane w zwizku z
usugami zawartymi w wykazie usug reprezentatywnych, o ktrym mowa w art. 14e
ust. 2. W takim przypadku dostawca posuguje si pojciami i definicjami zawartymi w
tym wykazie.
4. Dostawca i konsument uzgadniaj form, w jakiej nastpi przekazywanie
zestawienia opat. Na wniosek konsumenta dostawca przekazuje mu zestawienie opat w
postaci papierowej.
Art. 32c. 1. W zestawieniu opat dostawca uwzgldnia:

8
1) jednostkow opat pobieran od konsumenta za dan

usug, liczb

przypadkw skorzystania przez konsumenta z danej usugi w okresie objtym


zestawieniem, a w przypadku gdy usugi s poczone w pakiet usug opat za cay
pakiet, liczb przypadkw pobrania opaty za pakiet w okresie objtym zestawieniem
oraz dodatkow opat pobran za kad usug, ktra przekracza liczb usug objtych
opat za pakiet;
2) kwot opat pobranych od konsumenta za dan usug, pakiet usug oraz za
usugi, ktre przekroczyy liczb usug objtych opat za pakiet w okresie objtym
zestawieniem;
3) w przypadku wiadczenia usugi kredytu w rachunku biecym stop
oprocentowania tego kredytu oraz cakowit kwot odsetek pobranych z tytuu kredytu
w okresie objtym zestawieniem;
4) w przypadku oprocentowania rodkw na rachunku stop ich oprocentowania
stosowan dla danego rachunku patniczego oraz cakowit kwot odsetek nalenych za
okres objty zestawieniem;
5) cakowit kwot opat pobranych za wszystkie usugi powizane z rachunkiem
patniczym wiadczone w okresie objtym zestawieniem.
2. Do zestawienia opat stosuje si odpowiednio art. 27b ust. 1 pkt 16 i ust. 4, przy
czym dokument ten:
1) w grnej czci pierwszej strony zawiera tytu: Zestawienie opat;
2) jest sporzdzony w ujednoliconym formacie oraz posuguje si symbolem
opracowanymi zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi przyjtymi przez
Komisj Europejsk na podstawie art. 15 rozporzdzenia 1093/2010 w przypadku ich
przyjcia.
Art. 32d. 1. W informacjach handlowych i reklamowych kierowanych do
konsumentw oraz postanowieniach umownych dostawcy s obowizani posugiwa si
pojciami i definicjami zawartymi w wykazie usug reprezentatywnych, o ktrym mowa
w art. 14e ust. 2, jeeli odnosz si do tych usug. Dostawcy mog uywa nazw
handlowych, jeeli informacja bdzie wskazywa odpowiadajc danej nazwie
handlowej nazw usugi uwzgldnionej w tym wykazie.
2. Dostawca, ktry oferuje konsumentom rachunek patniczy w pakiecie usug z
innym produktem lub usug niepowizan z rachunkiem patniczym, przed zawarciem
umowy informuje konsumenta o moliwoci zawarcia umowy rachunku patniczego

9
oddzielnie, a jeeli jest to moliwe take o wszystkich opatach zwizanych z kadym
produktem lub usug, ktre mona naby oddzielnie.
Art. 32e. Waciwe organy, o ktrych mowa w art. 14, w okresach dwuletnich,
informuj Komisj Europejsk o realizacji przez dostawcw nadzorowanych przez te
organy obowizkw wynikajcych z art. 27a, art. 27b i art. 32b32d.;
8) w dziale III po rozdziale 6 dodaje si rozdziay 7 i 8 w brzmieniu:
Rozdzia 7.
Dostp do podstawowego rachunku patniczego.
Art. 59ia. 1. Dostawcy, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 13 i 9, z wyczeniem
Krajowej Spdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej, prowadzcy dziaalno w
zakresie wiadczenia usug w zwizku z prowadzeniem rachunkw patniczych dla
konsumentw, s obowizani do wiadczenia usugi prowadzenia podstawowego
rachunku patniczego. Obowizek okrelony w zdaniu pierwszym w przypadku
dostawcw wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 9 dotyczy wycznie ich czonkw.
2. Podstawowy rachunek patniczy jest przeznaczony dla konsumentw
nieposiadajcych w Rzeczpospolitej Polskiej innego rachunku patniczego w walucie
polskiej, umoliwiajcy konsumentowi wycznie:
1) otwarcie, prowadzenie lub zamknicie rachunku;
2) dokonywanie wpat rodkw pieninych na rachunek;
3) dokonywanie wypat gotwki z rachunku na terytorium ktregokolwiek
pastwa czonkowskiego, w bankomacie lub w placwce dostawcy, o ktrym mowa w
ust. 1, w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub przy uyciu terminala
patniczego, o ile konsument wyrazi wol zawarcia umowy rwnie w zakresie usugi
umoliwiajcej takie wypaty; obowizek zapewnienia

wypaty w placwce poza

godzinami pracy dostawcy nastpuje wycznie w przypadku gdy dostawca oferuje


takie usugi;
4) wykonywania na terytorium pastw czonkowskich transakcji patniczych, o
ktrych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. ac, w szczeglnoci w urzdzeniach
akceptujcych instrumenty patnicze, placwce dostawcy, o ktrym mowa w ust. 2, lub
za porednictwem rodkw elektronicznego dostpu do rachunku, przy czym w
przypadku transakcji patniczych wykonywanych przy uyciu karty patniczej

10
podstawowy rachunek patniczy zapewnia take moliwo dokonywania transakcji
patniczych bez fizycznego wykorzystania karty.
Art. 59ib. Dostawca moe wymaga od konsumenta ubiegajcego si o zawarcie
umowy podstawowego rachunku patniczego zoenia owiadczenia, e nie posiada on
rachunku patniczego umoliwiajcego wykonywanie transakcji, o ktrych mowa w art.
59ia ust. 1, prowadzonego przez innego dostawc w ramach jego dziaalnoci na
terytorium

Rzeczpospolitej

Polskiej.

Owiadczenie

skada

si

pod

rygorem

odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie jest


obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy
odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje
pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna.
Art. 59ic. 1. Dostawca, o ktrym mowa w art. 59ia ust. 1, otwiera i prowadzi
podstawowy rachunek patniczy konsumenta na podstawie wniosku o zawarcie umowy
podstawowego rachunku patniczego. Dostawca udostpnia wnioski o zawarcie umowy
podstawowego rachunku patniczego w postaci papierowej w swoich placwkach, a
wzr wniosku na swojej stronie internetowej.
2. Dostawca nie moe uzalenia zawarcia umowy rachunku patniczego od
warunkw innych ni okrelone w ustawie, w szczeglnoci od miejsca zamieszkania
konsumenta, obywatelstwa, posiadanego majtku lub pochodzenia spoecznego.
Dostawca nie moe uzalenia otwarcia podstawowego rachunku patniczego od
zawarcia przez konsumenta innej umowy o wiadczenie usug dodatkowych ani od
zadeklarowania okrelonego poziomu wpyww na podstawowy rachunek patniczy.
3. Dostawca niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie dziesiciu dni od dnia
zoenia wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku patniczego, zawiera z
konsumentem tak umow albo informuje o odmowie jej zawarcia. W przypadku
wniosku zoonego za porednictwem rodkw komunikacji elektronicznej, dostawca
wyznacza konsumentowi termin, nie krtszy ni dziesi dni roboczych, na podpisanie
umowy w placwce dostawcy albo zawiera z konsumentem umow za porednictwem
rodkw porozumiewania si na odlego.
4. Dostawca odmawia zawarcia umowy podstawowego rachunku patniczego w
przypadku:

11
1) gdy jest to uzasadnione wzgldami ostronociowymi wynikajcymi z
podejrzenia popenienia przestpstwa, o ktrym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm. 3));
2) dostawcw, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 9, jeeli konsument skadajcy
wniosek nie jest czonkiem kasy oszczdnociowo-kredytowej bdcej tym dostawc.
5. Dostawca moe odmwi zawarcia umowy podstawowego rachunku patniczego
w przypadku gdy:
1) konsument nie zoy owiadczenia, o ktrym mowa w art. 59ib, albo zoy
faszywe owiadczenie w tym zakresie, jeeli dostawca wymaga takiego owiadczenia,
chyba e konsument owiadczy, e otrzyma informacj o zamkniciu rachunku
patniczego, ktrego dotyczy owiadczenie;
2) konsument jest stron umowy o prowadzenie rachunku patniczego, zawart z
dostawc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umoliwiajcego wykonywanie
transakcji, o ktrych mowa w art. 59ia ust. 2;
3) dane identyfikacyjne konsumenta s zgodne z danymi osb znajdujcymi si na
midzynarodowych listach sankcyjnych lub Licie Ostrzee Publicznych KNF
publikowanej na podstawie art. 6b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
4) dostawca posiada uprawdopodobnion informacj o udziale konsumenta w
przestpstwie z wykorzystaniem rachunku patniczego lub informacj, e rodki, ktre
maj by zgromadzone na rachunku, pochodz z przestpstwa;
5) konsument nie posiada wanego dokumentu potwierdzajcego jego tosamo;
6) umowa rachunku patniczego zawarta midzy tym dostawc a konsumentem
zostaa rozwizana ze wzgldu na race naruszenie jej postanowie przez konsumenta;

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz.
729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r.
Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr
124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173,
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.
1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i
229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228,
Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz.
245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz.
1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905,
1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396 i 541.

12
7) konsument nie podpisa umowy w placwce dostawcy w terminie, o ktrym
mowa w ust. 3 zdanie drugie, albo w tym terminie nie zawar umowy za porednictwem
rodkw porozumiewania si na odlego;
8) konsument poda nieprawdziwe informacje w owiadczeniu, o ktrym mowa w
art. 59ib, w przypadku gdy dostawca wymaga zoenia takiego owiadczenia;
9) konsument nie przebywa legalnie na terytorium pastwa czonkowskiego.
6. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4 i 5, dostawca niezwocznie informuje
konsumenta, nieodpatnie, na pimie, o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba
e przekazanie takiej informacji zagraaoby bezpieczestwu narodowemu, porzdkowi
publicznemu lub byoby sprzeczne z przepisami o przeciwdziaaniu praniu pienidzy.
7. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 1, dostawca jest obowizany
stosowa odpowiednie przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziaaniu praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz.
455), zwanej dalej "ustaw o przeciwdziaaniu praniu pienidzy.
Art. 59id. Dostawcy, o ktrych mowa w art. 59ia ust. 1, s obowizani oferowa
podstawowe rachunki patnicze przynajmniej w walucie polskiej.
Art. 59ie 1. Dostawca, o ktrym mowa w art. 59ia ust. 2, prowadzi podstawowy
rachunek patniczy konsumenta nieodpatnie.
2. Dostawca moe pobiera opaty za wykonywanie transakcji, o ktrych mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, po przekroczeniu liczby 10 transakcji wykonanych w
cigu miesica. Opaty te nie mog by wysze od opat najczciej stosowanych przez
danego dostawc w odniesieniu do transakcji, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2
lit. c, powizanych z jakimkolwiek rachunkiem patniczym oferowanym przez tego
dostawc.
3. Dostawca moe pobiera od konsumenta miesiczn opat za uytkowanie
karty patniczej; opata ta nie moe by wysza od opat najczciej stosowanych przez
danego dostawc pobieranych z tytuu uytkowania karty patniczej tego rodzaju.
4. Dostawca zapewnia konsumentom moliwo wykonywania operacji, o ktrych
mowa w art. 59ia ust. 1, w swoich placwkach oraz za porednictwem rodkw
elektronicznego dostpu do rachunku, o ile dany rachunek posiada taki dostp.
Dostawca nie moe oferowa wycznie podstawowych rachunkw patniczych, z
ktrych korzystanie odbywaoby si za porednictwem rodkw elektronicznego

13
dostpu do rachunku, chyba e dostawca oferuje wycznie usugi wiadczone za
porednictwem takich rodkw.
Art. 59if. 1. Umowa podstawowego rachunku patniczego stanowi umow ramow,
do ktrej maj zastosowanie przepisy rozdziau 3 dziau II.
2. Dostawca, o ktrym mowa w art. 59ia ust. 1, moe wypowiedzie umow
podstawowego rachunku patniczego w przypadku gdy:
1) konsument umylnie albo w wyniku racego niedbalstwa wykorzysta
rachunek do celw niezgodnych z prawem;
2) dostawca posiada informacje, e rodki zgromadzone na rachunku pochodz z
dziaalnoci niezgodnej z prawem;
3) na rachunku nie dokonano adnych transakcji przez ponad 24 kolejne miesice,
z wyjtkiem transakcji z tytuu pobierania opat, o ktrych mowa w art. 59ie ust. 2 i 3,
lub naliczania odsetek od zgromadzonych rodkw pieninych;
4) konsument poda nieprawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy
podstawowego rachunku patniczego w przypadku gdy podanie prawdziwych informacji
skutkowaoby odrzuceniem wniosku;
5) konsument nie przebywa legalnie na terytorium pastwa czonkowskiego;
6) konsument zawar inn umow rachunku patniczego, ktry umoliwia mu
wykonywanie transakcji, o ktrych mowa w art. 59ia ust. 1, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
7) w przypadku dostawcy, o ktrym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 9, konsument utraci
status czonka kasy oszczdnociowo-kredytowej, bdcej tym dostawc.
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5 lub 6, dostawca informuje
konsumenta na pimie, nieodpatnie, o przyczynach wypowiedzenia, nie pniej jednak
ni na 2 miesice przed dat rozwizania umowy, chyba e przekazanie tej informacji
zagraaoby bezpieczestwu narodowemu lub porzdkowi publicznemu, a take
informuje o trybie zwrotu rodkw pieninych znajdujcych si na rachunku; przepis
art. 35 ust. 2 stosuje si. Wypowiedzenie umowy z przyczyn okrelonych w ust. 2 pkt 1
lub 3 nastpuje ze skutkiem natychmiastowym; przepis art. 59ic ust. 6 zdanie drugie
stosuje si.
4. Przed wypowiedzeniem umowy podstawowego rachunku patniczego z
przyczyn okrelonych w ust. 2 pkt 3, konsument wskazuje dostawcy sposb, w jaki chce
uzyska zwrot rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku.

14
Art. 59ig. 1. KNF zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o zasadach
dostpu do podstawowego rachunku patniczego.
2. KNF, w okresach dwuletnich,

informuje, Komisj Europejsk o liczbie

dostawcw wiadczcych usug podstawowego rachunku patniczego, liczbie


otwartych podstawowych rachunkw patniczych oraz o stosunku przypadkw odmowy
zawarcia umowy podstawowego rachunku patniczego do liczby zoonych wnioskw,
wedug stanu na dzie 31 grudnia poprzedzajcego roku kalendarzowego.
3. Dostawca, o ktrym mowa w art. 59ia ust. 1, wiadczcy usug podstawowego
rachunku

patniczego

udostpnia

konsumentom

nieodpatnie

informacje

podstawowych rachunkach patniczych dostpnych w jego ofercie, warunkach


korzystania z rachunkw oraz wszelkich opatach z tym zwizanych.
Art. 59ih. 1. W przypadku gdy dostawca, o ktrym mowa w art. 59ia ust. 1, nie
udostpnia usugi podstawowego rachunku patniczego, organ nadzoru, o ktrym mowa
w art. 14, moe naoy na dostawc kar pienin w wysokoci do 1 000 000 z, po
uprzednim wezwaniu go do spenienia tego obowizku.
2. Wpywy z tytuu kar pieninych, o ktrych mowa w ust. 1, stanowi dochd
budetu pastwa.
Rozdzia 8.
Przeniesienie rachunku patniczego.
Art. 59ii. Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si do przenoszenia rachunku
patniczego midzy dostawcami majcymi siedzib na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz usug powizanych z tym rachunkiem, wiadczonych na rzecz
konsumenta.
Art. 59ij. Przepisy niniejszego rozdziau maj zastosowanie do dostawcw usug
patniczych prowadzcych rachunki patnicze umoliwiajce co najmniej:
1) dokonywanie wpat rodkw pieninych na ten rachunek;
2) dokonywanie wypat gotwki z rachunku;
3) zlecanie i odbieranie transakcji patniczych.
Art. 59ik. 1. Dostawca przekazujcy lub dostawca przyjmujcy informuj
konsumenta, nieodpatnie, na jego danie, w sposb przejrzysty i czytelny, o trybie
przeniesienia rachunku patniczego.
2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1, zawieraj w szczeglnoci:

15
1) obowizki i uprawnienia dostawcy przekazujcego, dostawcy przyjmujcego i
konsumenta;
2) terminy zakoczenia poszczeglnych czynnoci w ramach przeniesienia
rachunku patniczego;
3) wskazanie usug patniczych, jakie wiadczy ten dostawca, w tym warunkw na
jakich je wiadczy, oraz moliwych ogranicze, jakie mog wynikn w trakcie
przeniesienia rachunku patniczego w powizaniu z tymi usugami;
4) ewentualne opaty zwizane z przeniesieniem rachunku patniczego;
5) informacje, ktre konsument bdzie musia przedstawi w celu przeniesienia
rachunku patniczego;
6) wskazanie pozasdowych procedur rozstrzygania sporw, w tym waciwych
sdw polubownych.
3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 2, dostawca przekazuje w formie papierowej
lub na innym trwaym noniku informacji, we wszystkich swoich placwkach
dostpnych dla konsumentw, a take udostpnia je na swojej stronie internetowej.
Art. 59il 1. Po zoeniu przez konsumenta upowanienia do przeniesienia rachunku
patniczego i w zakresie w nim okrelonym, dostawca przyjmujcy podejmuje czynnoci
zmierzajce do przeniesienia rachunku patniczego konsumenta lub usug powizanych
z rachunkiem patniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca
przyjmujcy wiadczy takie usugi. W przypadku gdy rachunek patniczy jest
prowadzony dla dwch lub wicej konsumentw, upowanienia udzielaj wszyscy
konsumenci.
2. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 1, moe by zoone w formie pisemnej,
w postaci elektronicznej lub papierowej, lub jako dokument elektroniczny podpisany
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Upowanienie jest sporzdzane w jzyku
polskim lub innym jzyku uzgodnionym przez dostawc przyjmujcego i konsumenta.
3. W upowanieniu konsument moe w szczeglnoci:
1) okreli szczegowo przychodzce polecenia przelewu i

zlecenia stae

dotyczce polece przelewu oraz upowani dostawc przyjmujcego do realizacji


polece zapaty, ktre maj zosta przeniesione;
2) okreli dat, od ktrej zlecenia stae dotyczce polece przelewu oraz
polecenia zapaty maj by wykonywane z rachunku patniczego prowadzonego przez
dostawc przyjmujcego. Data ta nie moe by ustalona na dzie wczeniejszy ni dzie

16
przypadajcy przed upywem szeciu dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawc
przyjmujcego dokumentw przekazanych przez dostawc przekazujcego zgodnie z
art. 59il ust. 3
Art. 59im. 1. Dostawca przyjmujcy, w terminie dwch dni roboczych od dnia
otrzymania upowanienia, o ktrym mowa w art. 59il ust. 1, zwraca si do dostawcy
przekazujcego

dokonanie

nastpujcych

czynnoci,

ile

zostay

objte

upowanieniem:
1) przekazania dostawcy przyjmujcemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy
tego zada, wykazu istniejcych zlece staych dotyczcych polece przelewu oraz
dostpnych informacji o upowanieniach do realizacji polece zapaty, ktre maj
zosta przeniesione;
2) przekazania dostawcy przyjmujcemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy
tego zada, dostpnych informacji o regularnie przychodzcych poleceniach przelewu
oraz zleconych przez wierzyciela polece zapaty zrealizowanych na rachunku
patniczym konsumenta w cigu trzynastu miesicy poprzedzajcych dzie zwrcenia
si o te informacje;
3) zaprzestania akceptowania polece zapaty i przychodzcych polece przelewu,
ze skutkiem od dnia okrelonego w upowanieniu, w przypadku gdy dostawca
przekazujcy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzcych polece
przelewu i polece zapaty na rachunek patniczy posiadany przez konsumenta u
dostawcy przyjmujcego;
4) anulowania zlece staych ze skutkiem od dnia wskazanego w upowanieniu;
5) przekazania rodkw pieninych pozostajcych na rachunku patniczym
prowadzonym przez dostawc przyjmujcego w dniu wskazanym przez konsumenta w
upowanieniu, o ktrym mowa w art. 59il ust. 2;
6) zamknicia

rachunku

patniczego

prowadzonego

przez

dostawc

przekazujcego w dniu wskazanym przez konsumenta.


2. Jeeli dostawca przyjmujcy jest podmiotem, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt
9, z wyczeniem Krajowej Spdzielczej Kasy oszczdnociowo-Kredytowej, dokonuje
weryfikacji wizi, o ktrej mowa w art. 10 ustawy o spdzielczych kasach
oszczdnociowo-kredytowych, czcej go z konsumentem; w takim przypadku termin
okrelony w ust. 1 biegnie od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji.

17
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, dostawca przekazujcy dokonuje
nastpujcych czynnoci, o ile s objte upowanieniem:
1) przekazuje dostawcy przyjmujcemu informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt
1 i 2, w terminie piciu dni roboczych od dnia otrzymania takiego wniosku, temu
dostawcy;
2) ze skutkiem od dnia okrelonego w upowanieniu zaprzestaje akceptowania
przychodzcych na rachunek patniczy polece przelewu i polece zapaty w przypadku
gdy

dostawca

przekazujcy

nie

zapewnia

automatycznego

przekierowywania

przychodzcych polece przelewu i polece zapaty na rachunek patniczy posiadany


lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmujcego; w przypadku odmowy
przyjcia transakcji,

dostawca przekazujcy informuje patnika lub odbiorc o

przyczynach odmowy;
3) anuluje zlecenia stae ze skutkiem od dnia wskazanego w upowanieniu;
4) przekazuje rodki pienine pozostajce na rachunku patniczym prowadzonym
przez dostawc przekazujcego na rachunek patniczy prowadzony przez dostawc
przyjmujcego, w dniu wskazanym w upowanieniu;
5) zamyka rachunek patniczy w dniu okrelonym w upowanieniu, jeeli
konsument nie ma na tym rachunku patniczym nieuregulowanych zobowiza i pod
warunkiem zakoczenia czynnoci wymienionych w pkt 13. W przypadku gdy
nieuregulowane zobowizania uniemoliwiaj zamknicie rachunku patniczego
konsumenta, dostawca niezwocznie informuje o tym konsumenta.
4. Dostawca przekazujcy nie moe pobiera adnych opat od konsumenta oraz
dostawcy przyjmujcego za przekazywanie informacji, o ktre zwrci si ten dostawca
zgodnie z ust. 3 pkt 1.
5. Dostawca przyjmujcy, w terminie piciu dni roboczych od dnia otrzymania
informacji, o ktrych mowa w ust. 3, wykonuje nastpujce czynnoci, o ile s objte
upowanieniem:
1) ustanawia i realizuje zlecenia stae dotyczce polece przelewu, o ktrych
ustanowienie wystpi konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upowanieniu;
2) dokonuje niezbdnych przygotowa do akceptowania polece zapaty i
akceptuje polecenia zapaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upowanieniu;
3) informuje konsumentw o prawach przysugujcych im zgodnie z art. 5 ust. 3
lit. d rozporzdzenia, o ktrym mowa w art. 14;

18
4) informuje patnikw wskazanych w upowanieniu i dokonujcych regularnie
przychodzcych polece przelewu na rachunek patniczy konsumenta o danych
identyfikujcych rachunek patniczy konsumenta u dostawcy przyjmujcego oraz
przekazuje patnikom kopi upowanienia, o ktrym mowa w art. 59il ust. 2;
5) informuje odbiorcw okrelonych w upowanieniu i stosujcych polecenie
zapaty do pobierania rodkw pieninych z rachunku patniczego konsumenta o
danych identyfikujcych rachunek patniczy konsumenta u dostawcy przyjmujcego
oraz o dniu, od ktrego polecenia zapaty maj by realizowane z tego rachunku
patniczego, a take przekazuje tym odbiorcom kopi upowanienia, o ktrym mowa w
art. 59il ust. 2.
6. Dostawca przyjmujcy wykonuje czynnoci, o ktrych mowa w ust. 5, w
zakresie, w jakim umoliwiaj mu to informacje przedstawione przez dostawc
przekazujcego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca si o
ich przekazanie informacji.
7. W przypadku gdy konsument osobicie przekazuje informacje, o ktrych mowa
w ust. 5 pkt 4 i 5, patnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujcy przekazuje
konsumentowi, w terminie, o ktrym mowa w ust. 5, dane identyfikujce rachunek
patniczy oraz dat, o ktrej mowa w art. 59il ust. 3 pkt 2.
8. Z zastrzeeniem art. 41 ust. 2, dostawca przekazujcy nie moe dokona
blokady instrumentw patniczych przed dniem wskazanym w upowanieniu
udzielonym przez konsumenta, aby zachowa cigo wiadczenia usug patniczych na
rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku patniczego.
Art. 59in. 1. Jeeli konsument zgosi dostawcy prowadzcemu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej dotychczas jego rachunek patniczy zamiar otwarcia rachunku
patniczego u dostawcy prowadzcego dziaalno w innym pastwie czonkowskim,
dostawca ten, po otrzymaniu wniosku:
1) przekazuje konsumentowi, nieodpatnie, wykaz aktywnych zlece staych
dotyczcych polece przelewu oraz wystawionych przez dunika upowanie do
realizacji polece zapaty, o ile s dostpne, a take dostpne informacje o regularnie
przychodzcych poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach
zapaty zrealizowanych na rachunku patniczym konsumenta w cigu trzynastu miesicy
poprzedzajcych zoenie wniosku; wykaz ten nie wie nowego dostawcy usug
patniczych;

19
2) przekazuje rodki pienine pozostajce na rachunku patniczym konsumenta
na rachunek patniczy otwarty lub prowadzony przez dostawc przyjmujcego, o ile
wniosek zawiera dane umoliwiajce identyfikacj dostawcy przyjmujcego i rachunku
patniczego konsumenta;
3) zamyka rachunek patniczy konsumenta, o ile takie danie objte wnioskiem
konsumenta.
2. Z zastrzeeniem art. 35 ust. 1, w przypadku gdy konsument nie ma na rachunku
patniczym nieuregulowanych zobowiza, dostawca prowadzcy ten rachunek realizuje
czynnoci okrelone w ust. 1 pkt 13 w dniu wskazanym przez konsumenta, nie
wczeniej jednak ni po upywie szeciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku
konsumenta, chyba e konsument i dostawca uzgodni inny termin. W przypadku gdy
na rachunku patniczym konsumenta znajduj si nieuregulowane zobowizania,
dostawca, niezwocznie

po otrzymaniu wniosku,

informuje konsumenta o braku

moliwoci zamknicia jego rachunku patniczego.


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 i art. 59im ust. 3 pkt 5, dostawca moe
stwierdzi istnienie nieuregulowanych zobowiza, jeeli przeniesienie dotyczy:
1) rachunku, na ktrym jest blokada rodkw z tytuu nierozliczonej transakcji
patniczej;
2) rachunku, z ktrego s dokonywane spaty kredytw, w tym udzielonych z
wykorzystaniem karty kredytowej;
3) rachunku z zajciem egzekucyjnym rodkw lub rachunku z innymi blokadami
rodkw na rachunku oraz rachunku, na ktrym zostaa ustanowiona kaucja rodkw na
poczet zobowiza konsumenta wobec innego dostawcy;
4) rachunku z saldem zerowym i zalegymi opatami, w przypadku gdy dostawca
nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku a opaty s naliczone, ale nie zostay
pobrane;
5) rachunku z saldem ujemnym;
6) rachunku powizanego z rachunkiem niebdcym rachunkiem patniczym;
7) rachunku, ktrego otwarciu nie towarzyszy wymiana dokumentw w formie
pisemnej;
8) rachunku wsplnego, jeeli do jego zamknicia wymagana jest zgoda
wszystkich konsumentw;

20
9) rachunku wykorzystywanego do odbioru rodkw pieninych z tytuu
wiadcze zagranicznych;
10) rachunku z otwart akredytyw, otwartym inkasem dokumentowym lub
inkasem czekw w obrocie krajowym lub dewizowym;
11) rachunku prowadzonego dla konsumenta, wobec ktrego zostao wydane
postanowienie o ogoszeniu przez niego upadoci,

lub ktry zoy wniosek o

ogoszenie upadoci konsumenckiej;


12) rachunku zwizanego ze zleceniami staymi, ktre nie mog zosta
przeniesione do innego dostawcy.
Art. 59io. 1. Dostawca przekazujcy i dostawca przyjmujcy, na wniosek
konsumenta, udostpniaj mu nieodpatnie dane dotyczce istniejcych usug zlece
staych i polece zapaty, powizanych z rachunkami patniczymi prowadzonymi dla
tego konsumenta przez tych dostawcw.
2. Opaty pobierane od konsumenta przez dostawc przekazujcego lub dostawc
przyjmujcego za usug wiadczon zgodnie z art. 59il59im inn ni usugi, o ktrych
mowa w ust. 1, nie mog by wysze ni rzeczywiste koszty ponoszone przez danego
dostawc z tytuu wykonania tej usugi.
Art. 59ip. Dostawca przyjmujcy i dostawca przekazujcy niezwocznie
wyrwnuj

kad

strat

finansow

konsumenta,

wynikajc

bezporednio

niewywizania si przez tego dostawc z obowizkw wynikajcych z art. 59ik59in.


Art. 59iq. KNF, w okresach dwuletnich, informuje Komisj Europejsk o liczbie
przeniesionych rachunkw patniczych oraz o liczbie odrzuconych wnioskw o
przeniesienie rachunku patniczego, wedug stanu na dzie 31 grudnia poprzedzajcego
roku kalendarzowego.
Art. 59ir. 1. W przypadku gdy dostawca, o ktrym mowa w art. 59ij, nie
udostpnia usugi przenoszenia rachunku patniczego, organ nadzoru, o ktrym mowa w
art. 14, moe naoy na tego dostawc kar pienin w wysokoci do 1 000 000 z, po
uprzednim wezwaniu go do spenienia tego obowizku.
2. Wpywy z tytuu kar pieninych, o ktrych mowa w ust. 1 stanowi dochd budetu
pastwa.; "
9) w art. 108:
a)

w ust. 1 zdanie wstpne otrzymuje brzmienie:

21
1. W celu wykonania zada wynikajcych z ustawy KNF peni rol punktu
kontaktowego, ktrego zadanie polega na wsppracy z waciwymi organami
nadzorczymi oraz z innymi wadzami lub organami, w szczeglnoci z:;
b)

dodaje si ust. 3 w brzmieniu:

3. W przypadku gdy wniosek KNF o podjcie wsppracy w celu wykonania zada


wynikajcych z nadzoru nad dziaalnoci dostawcw, o ktrej mowa w rozdziale 7
i 8 dziau III, w szczeglnoci dotyczcy wymiany informacji, zosta odrzucony
przez organ, o ktrym mowa w ust.1,

lub organ ten nie podj dziaa w

rozsdnym terminie, KNF moe przekaza spraw do Europejskiego Urzdu


Nadzoru Bankowego i zwrci si do niego o pomoc zgodnie z art. 19
rozporzdzenia nr 1093/2010.;
10)w art. 111:
a)

w ust. 1 w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu:

4) waciwym organom pastw czonkowskich, wyznaczonym do realizacji


obowizku wsppracy na mocy art. 22 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porwnywalnoci opat
zwizanych z rachunkami patniczymi, przenoszenia rachunku patniczego oraz
dostpu do podstawowego rachunku patniczego.;
b)

dodaje si ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. KNF moe odmwi udzielenia informacji zgodnie z ust. 1 pkt 4 w zakresie nadzoru
nad dziaalnoci dostawcw, o ktrej mowa w rozdziale 7 i 8 dziau III, wycznie
w przypadku gdy:
1)

udzielenie tych informacji moe wpywa negatywnie na suwerenno,


bezpieczestwo lub porzdek publiczny,

2)

zostao wszczte postpowanie przed KNF w sprawie objtej wnioskiem o


udzielenie informacji lub

3)

KNF wyda prawomocn decyzj w odniesieniu do podmiotw i dziaa, ktrych


dotyczy wniosek o udzielenie informacji.

4. Udzielenie informacji, o ktrych mowa w ust. 1, powinno nastpi bez zbdnej


zwoki..
Art. 2. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z
2015 r. poz. 614) w art. 6b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

22
1. Komisja podaje do publicznej wiadomoci informacj o zoeniu zawiadomienia o
podejrzeniu popenienia przestpstwa okrelonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 13
ustawy Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o giedach
towarowych, art. 225 ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o porednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290296 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentw
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spkach publicznych lub art. 150 i
art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych oraz o karach
administracyjnych

naoonych

na

dostawcw

usug

patniczych

zwizku

niewypenianiem przez nich obowizkw wynikajcych z art. 27a, art. 32b32d oraz art.
59ia59ir tej ustawy..
Art. 3. 1. Obowizki wynikajce z art. 14i ust. 4, art. 32e i art. 59ig ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1 odpowiednie organy wykonuj od dnia 18 wrzenia 2018 r.
Art. 4. 1. Obowizki wynikajce z art. 27a i art. 27b, art. 32b32e oraz art. 59ia59ip
ustawy zmienianej w art. 1 dostawcy wykonuj nie pniej ni po upywie 12 miesicy od
dnia wejcia w ycie ustawy.
2. W zakresie stosowania art. 27b pkt 8 i art. 32c ust. 2 pkt 2 dostawcy s obowizani
dostosowa dokument dotyczcy opaty oraz zestawienie opat do wytycznych Komisji
Europejskiej nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wskazanego jako pocztek ich
obowizywania.
Art. 5. W przypadku gdy w cigu 6 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, nie bdzie
funkcjonowaa strona internetowa posiadajca akredytacj, o ktrej mowa w art. 14f ustawy
zmienianej w art. 1, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw na swojej stronie
internetowej bdzie dokonywa porwnania ofert dostawcw zgodnie z wymogami
wynikajcymi z art. 14g ustawy zmienianej w art. 1 do momentu gdy zacznie funkcjonowa
przynajmniej jedna strona internetowa posiadajca akredytacj. W takim przypadku
zawiadomienie, o ktrym mowa w art. 14e ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, bdzie

23
zawierao informacj o prowadzeniu strony internetowej przez Prezesa Urzdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentw.
Art. 6. Waciwe organy, o ktrych mowa w art. 14 ustawy zmienianej w art. 1, po
upywie 2 lat od dnia wejcia w ycie ustawy, po raz pierwszy poinformuj Komisj
Europejsk o realizacji przez dostawcw nadzorowanych przez te organy obowizkw
wynikajcych z art. 27a i art. 27b oraz art. 32b32d ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 7. KNF, po upywie 2 lat od dnia wejcia w ycie ustawy, po raz pierwszy
poinformuje Komisj Europejsk o liczbie dostawcw wiadczcych usug podstawowego
rachunku patniczego, liczbie otwartych podstawowych rachunkw patniczych oraz o
stosunku liczby odrzuconych wnioskw o zawarcie umowy podstawowego rachunku
patniczego do liczby zoonych wnioskw o zawarcie umowy podstawowego rachunku
patniczego wedug stanu na dzie 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, zgodnie z
art. 59ig ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 8. KNF, po upywie 2 lat od dnia wejcia w ycie ustawy, po raz pierwszy
poinformuje Komisj Europejsk o liczbie przeniesionych rachunkw patniczych oraz o
liczbie odrzuconych wnioskw o przeniesienie rachunku patniczego wedug stanu na dzie
31 grudnia poprzedzajcego roku kalendarzowego, zgodnie z art. art. 59iq ustawy zmienianej
w art. 1.
Art. 9. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.

Za zgodno pod wzgldem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym


Grzegorz Dostatni, Zastpca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Finansw
/- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wanego kwalifikowanego certyfikatu/