You are on page 1of 2

Regulamin Akcji urodzinowej Programu Rodzina i Przyjaciele

1
Postanowienia oglne
1.
2.
3.

4.

Niniejszy Regulamin okrela zasady Akcji urodzinowej (Akcja urodzinowa, Akcja), skierowanej do Uczestnikw Programu
Rodzina i Przyjaciele, zwanego dalej Programem.
Zasady Programu znajduj si w Regulaminie Programu Rodzina i Przyjaciele.
Organizatorem Akcji urodzinowej jest Euro Bank S.A. z siedzib we Wrocawiu, ul. w. Mikoaja 72, 50-126 Wrocaw,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsibiorcw prowadzonym przy Sdzie Rejonowym dla Wrocawia Fabrycznej Wydzia VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, kapita zakadowy 563 096
032,05 PLN w caoci wpacony, zwana dalej Organizatorem lub Bankiem.
Akcja urodzinowa trwa w okresie od 15 wrzenia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. (Okres trwania Akcji urodzinowej).

2
Definicje
Bonus nagroda pienina przyznawana i wypacana przez Bank na Rachunek biecy objty Programem, w przypadku spenienia
przez Uczestnikw odpowiednio Poleconego i Polecajcego - warunkw okrelonych w 3 niniejszego Regulaminu.
Dochd wpyw, na Konto Uczestnika, rodkw w wysokoci, co najmniej 500 z z tytuu: umowy o prac, umw cywilnoprawnych,
wiadczenia emerytalnego lub rentowego;
Skuteczne polecenie zawarcie umowy o Konto i przystpienie do Programu przez Poleconego z uyciem Kodu otrzymanego od
Polecajcego, zgodnie z zasadami opisanymi w 3 ust. 2 Regulaminu Programu Rodzina i Przyjaciele.

3
Uczestnictwo i zasady Akcji promocyjnej
Akcja promocyjna dostpna jest dla Uczestnikw Programu Rodzina i Przyjaciele lub dla osb, ktre w Okresie trwania Akcji
urodzinowej przystpi do Programu na zasadach okrelonych w Regulaminie Programu.
2. Polecajcy, ktrzy przystpili do Programu przed 15.09.2015 r., nadal mog przekazywa Kod polecenia dowolnej liczbie osb, a
Konto z uyciem ich Kodu polecenia moe otworzy dodatkowo czterech Poleconych, bez wzgldu na to ilu Poleconych skutecznie
skorzystao z ich polecenia przed dat wskazan powyej.
3. Do otrzymania Bonusu, uprawniony jest Polecony, ktry speni cznie nastpujce warunki:
1) W Okresie trwania Akcji urodzinowej zostanie Uczestnikiem Programu i zawrze umow o Konto zgodnie z 3 ust. 2 pkt.3
Regulaminu Programu Rodzina i Przyjaciele,
2) w okresie trzech miesicy kalendarzowych nastpujcych po miesicu, w ktrym zawarta zostaa umowa o Konto dokona co
najmniej jednego przelewu Dochodu na wasne Konto.
4. Do otrzymania Bonusu, uprawniony jest Polecajcy, ktry speni cznie ponisze warunki:
1) W Okresie trwania Akcji urodzinowej jest lub zostanie Uczestnikiem Programu i dokona Skutecznego polecenia,
2) Polecony speni warunki otrzymania Bonusu okrelone w ust.3.
3) w okresie trzech miesicy kalendarzowych nastpujcych po miesicu, w ktrym dokonano Skutecznego polecenia,
Polecajcy dokona co najmniej jednego przelewu Dochodu na wasne Konto.
5. Polecony uprawniony jest do otrzymania tylko jednego Bonusu z zastrzeeniem 3 ust. 6 Regulaminu Programu Rodzina i
Przyjaciele. Warto Bonusu w przypadku spenienia warunkw wskazanych w ust. 3 wynosi 100 z (sownie: sto zotych).
6. Warto Bonusu dla Poleconego, jest zwolniona z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21
ust.1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 z pn. zm.).
7. Polecajcy jest uprawniony do otrzymania maksymalnie czterech Bonusw. Warto pojedynczego Bonusu w przypadku spenienia
warunkw wskazanych ust. 4 wynosi 123 z (sownie: sto dwadziecia trzy zote). czna warto Bonusw nie moe przekroczy
kwoty 492 z (sownie: czterysta dziewidziesit dwa zote).
8. Warto Bonusu dla Polecajcego podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm., dalej: Ustawa:) i na podstawie art. 30 ust.
1 pkt. 4b Ustawy zostanie pomniejszona o zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 19% wartoci Bonusu.
Na Rachunek biecy Polecajcego przekazana zostanie kwota 100 z (sownie: sto zotych).
9. Bonus przekazywany jest na Rachunek biecy Uczestnika objty Programem, do koca miesica kalendarzowego, nastpujcego
po miesicu, w ktrym Uczestnik speni warunki do otrzymania Bonusu okrelone w niniejszym paragrafie.
10. Polecajcy bdcy Pracownikiem Organizatora nie jest uprawniony do otrzymania Bonusu. Polecony, ktry skorzysta z polecenia
Pracownika jest uprawniony do otrzymania Bonusu po spenieniu warunkw w ust.3.
1.

11. W sytuacji gdy w ramach polecenia otwarte zostanie Konto wsplne, ktrego Posiadaczami s:
a) Polecony i Polecajcy, do otrzymania Bonusu uprawniony jest wycznie Polecony.
b) dwaj Poleceni aby otrzyma Bonus kady z nich musi speni warunki okrelone w ust.3.
12. Wypata Bonusu nastpuje, jeeli do dnia jego przekazania Rachunek biecy objty Programem nie zosta zamknity.
13. Wykluczenie z Programu powoduje zaprzestanie naliczania przez Bank Bonusu z dniem wykluczenia Uczestnika.

4
Tryb reklamacyjny
1. Uczestnikowi przysuguje prawo zgoszenia reklamacji dotyczcej Programu. Reklamacje mona skada osobicie lub przez
Penomocnika:
a) w Placwce oraz Centrali Banku,
b) pisemnie na adres siedziby Banku,
c) za porednictwem poczty e-mail,
d) faksem,
e) za porednictwem telefonu (COK) lub Internetu (eurobank online).
2. Odpowiednie adresy, w tym siedziby Banku i poczty elektronicznej, oraz godziny prowadzenia obsugi kasowej
w Placwkach, numery telefonw i faksu dostpne s w Placwkach oraz na stronie internetowej Banku.
3. Bank zobowizuje si do rozpatrzenia reklamacji niezwocznie po jej otrzymaniu, nie pniej ni w terminie 14 dni roboczych od daty
wpywu reklamacji do Banku. Jeeli, z uwagi na zoono sprawy, zachodzi konieczno przeprowadzenia postpowania
wyjaniajcego i termin 14-dniowy nie moe zosta dotrzymany, Bank poinformuje Klienta o prowadzonym postpowaniu, a nie
pniej ni w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpywu reklamacji do Banku poinformuje Klienta o przyczynie opnienia
oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, ktry nie moe by duszy ni 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Bank.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Klientem.
5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Klient ma moliwo zwrcenia si o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzecznikw
Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. Jednoczenie Bank informuje, e kademu Uczestnikowi przysuguje rwnie
prawo do wniesienia skargi na dziaalno Banku do Bankowego Arbitrau Konsumenckiego przy Zwizku Bankw Polskich
(Arbitra) z siedzib w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, a take do Sdu Polubownego dziaajcego przy Komisji Nadzoru
Finansowego (Sd Polubowny).
6. Wniosek do Arbitrau musi mie form pisemn i moe zosta przesany na ww. adres siedziby Arbitrau lub zosta zoony
osobicie bd przez penomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sdu
polubownego w rozumieniu Kodeksu postpowania cywilnego. Szczegowe informacje na temat dziaalnoci Arbitra Bankowego,
procedury korzystania z pozasdowego rozstrzygania sporw oraz procedury obowizujcej w postpowaniu dostpne s w
Regulaminie Bankowego Arbitrau Konsumenckiego znajdujcego si na stronie internetowej Zwizku Bankw Polskich pod
adresem www.zbp.pl.
7. Wniosek do Sdu Polubownego musi mie form pisemn i moe zosta przesany na adres siedziby Sdu Polubownego lub zosta
zoony osobicie bd przez penomocnika w sekretariacie Sdu Polubownego. Warunkiem rozpoczcia postpowania
mediacyjnego lub sdowego jest wyraenie na nie zgody przez obie strony sporu (Klienta i Bank). Klient moe uzyska zgod Banku
osobicie lub za porednictwem Sekretarza Sdu Polubownego. Zgoda obu stron sporu wyraona jest w formie pisemnej w postaci
Umowy mediacji lub Umowy zapis na Sd Polubowny. Szczegowe informacje na temat dziaalnoci Sdu Polubownego,
procedury korzystania z mediacji lub polubownego rozstrzygania sporw, procedury obowizujcej w postpowaniu sdowym
dostpne s w Regulaminie Sdu Polubownego. Regulamin Sdu Polubownego oraz formularze wnioskw dostpne s na stronie
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl.
8. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5
Postanowienia kocowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj zapisy Regulaminu Programu Rodzina i Przyjaciele,
Regulaminu Konta dla osb fizycznych w Euro Banku S.A., Regulaminu wydawania i uywania debetowych kart patniczych Euro
Banku S.A.
2. Niniejszy Regulamin, Regulaminy, o ktrych mowa w ust.1 oraz Tabela Opat i Prowizji Konto i Karty patnicze s dostpne
na www.eurobank.pl oraz w placwkach Euro Banku S.A.