You are on page 1of 3

Regulamin Programu Rodzina i Przyjaciele

1 Postanowienia oglne
1. Niniejszy Regulamin okrela zasady Programu Rodzina i Przyjaciele, zwanego dalej Programem.
2. Program polega na premiowaniu:
1) Posiadaczy Kont w Pakiecie Active i Prestige, ktrzy przystpi do Programu,
2) Posiadaczy Kont w Pakiecie Active, Prestige lub Junior otwartych w Banku w wyniku polecenia.
3. Organizatorem Programu jest Euro Bank Spka Akcyjna z siedzib we Wrocawiu, ul. w. Mikoaja 72, 50-126 Wrocaw,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsibiorcw prowadzonym przy Sdzie Rejonowym dla Wrocawia Fabrycznej Wydzia VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, kapita zakadowy
563 096 032,05 PLN w caoci wpacony, zwana dalej eurobank lub Bankiem.

2 Definicje
Uyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczaj:
Agent rozliczeniowy podmiot, ktry zawiera z Akceptantami umowy o przyjmowanie zapaty za pomoc kart patniczych;
Akceptant przedsibiorca, ktry na mocy umowy z Agentem rozliczeniowym przyjmuje zapaty przy uyciu kart patniczych
i ktrego punkt handlowo-usugowy oznaczony jest znakiem Organizacji patniczej;
Kanay przystpienia do Programu sposb przystpienia do Programu inny ni w Placwce i Placwce podmiotu
wsppracujcego, w szczeglnoci za porednictwem telefonu (COK) lub Internetu, o ile taki sposb przystpienia zosta
udostpniony przez Bank.
Kod polecenia cig cyfr/liczb/znakw generowany dla Polecajcego, przekazywany przez Polecajcego Poleconemu, jako
unikalny identyfikator umoliwiajcy przystpienie do Programu w roli Poleconego; Kod polecenia nie ma okrelonego terminu
wanoci;
Polecajcy osoba fizyczna, z ktr Bank zawar umow o prowadzenie Konta w Pakiecie Active lub Prestige, ktra
przystpia do Programu;
Polecony osoba fizyczna, niebdca pracownikiem Banku, ktra w wyniku polecenia otworzya Konto w Pakiecie Junior,
Active lub Prestige i przystpia do Programu;
Premia rodki pienine przyznawane i wypacane przez Bank na Rachunek biecy objty Programem, stanowice nagrod
zwizan ze sprzeda premiow. W zakresie opodatkowania Premii zastosowanie bd miay przepisy ustawy z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujce na dzie ich wypaty;
Skuteczne polecenie zawarcie umowy o Konto i przystpienie do Programu przez Poleconego z uyciem Kodu otrzymanego
od Polecajcego, zgodnie z zasadami opisanymi w 3 ust. 2.
Uczestnik Polecajcy i/lub Polecany speniajcy warunki uczestnictwa w Programie.

3 Uczestnictwo w Programie
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Uczestnikiem Programu, jako Polecajcy moe by osoba fizyczna, ktra speni cznie nastpujce warunki:
1) w chwili przystpienia do Programu jest Posiadaczem Konta w pakiecie Active lub Prestige;
2) zoy dyspozycj przystpienia do Programu w Placwce lub w Kanaach przystpienia do Programu.
Uczestnikiem Programu, jako Polecony moe by osoba fizyczna, ktra speni cznie nastpujce warunki:
1) w okresie 12 miesicy przed dniem przystpienia do Programu nie posiadaa zawartej z Bankiem umowy o Konto
osobiste;
2) przedstawi w Placwce lub w Kanaach przystpienia do Programu uzyskany od Polecajcego Kod polecenia oraz
jednoczenie wskazany z nim Pakiet Konta, ktry moe zaoy w ramach Programu;
3) posugujc si Kodem polecenia uzyskanym od Polecajcego, w Placwce lub za porednictwem Kanaw
przystpienia do Programu, zawrze z Bankiem umow o Konto:
a) w Pakiecie Prestige lub Active jeli Konto Polecajcego prowadzone jest w Pakiecie Prestige lub
b) w Pakiecie Active jeli Konto Polecajcego prowadzone jest w Pakiecie Active lub
c) w Pakiecie Junior jeli Poleconym jest Maoletni.
4) zoy dyspozycj przystpienia do Programu w Placwce lub w Kanaach przystpienia do Programu;
5) w czasie uczestnictwa w Programie bdzie utrzymywa Konto w jednym z Pakietw wskazanych razem z Kodem
polecenia, o ktrym mowa w pkt. 3 niniejszego ustpu, z zastrzeeniem ust. 7.
Niespenienie warunku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt. 5 stanowi podstaw do wykluczenia Poleconego z Programu.
Wykluczenie z Programu powoduje rozpoczcie naliczania opat za prowadzenie Konta od miesica nastpujcego po
miesicu, w ktrym nastpio wykluczenie z Programu. Opaty bd pobierane zgodnie z Tabel Opat i Prowizji Konta
Osobistego i Kart Patniczych.
Polecajcy moe przekaza Kod polecenia dowolnej liczbie osb, jednak otworzy Konto z uyciem Kodu polecenia moe
maksymalnie czterech Poleconych.
Polecony moe sta si Polecajcym, pod warunkiem zoenia dyspozycji przystpienia do Programu, jako Polecajcy.
W okresie uczestnictwa w Programie Polecony moe zmieni Pakiet konta na:
a) Prestige lub Active jeeli na Kodzie polecenia zosta wskazany Pakiet Prestige dotyczy take Poleconych
posiadajcych dotychczas konto w Pakiecie Junior, ktrzy w czasie uczestnictwa w Programie osignli
penoletnio;
b) Active jeeli na Kodzie polecenia zosta wskazany Pakiet Active dotyczy wycznie Poleconych posiadajcych
dotychczas konto w Pakiecie Junior, ktrzy w czasie uczestnictwa w Programie osignli penoletnio.
W okresie uczestnictwa w Programie Polecajcy moe zmieni Pakiet na Prestige lub Active. Zmiana Pakietu Konta
na inny ni wskazany w zdaniu poprzedzajcym skutkuje wykluczeniem Polecajcego z Programu. Wykluczenie
z Programu powoduje rozpoczcie naliczania opat za prowadzenie Konta zgodnie z ust. 4.
Uczestnikowi w kadej chwili przysuguje prawo do rezygnacji z Programu. Dyspozycja rezygnacji moe zosta zoona
w Placwce lub w Kanaach dostpu.

10. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie oznacza rezygnacj ze wszystkich przywilejw dostpnych w ramach Programu
i nie powoduje wypowiedzenia Umowy o konto osobiste ani Umowy o kart patnicz.

4 Opata za prowadzenie konta


1.
2.
3.
4.
5.

W okresie uczestnictwa w Programie opata za prowadzenie Konta zaoonego po przystpieniu do Programu przez
Poleconego zgodnie z 3 ust. 2 wynosi 0 z.
W przypadku zmiany roli Poleconego zgodnie z 3 ust. 6, Polecony po staniu si Polecajcym zachowuje uprawnienia
wskazane w ust. 1 powyej, bez koniecznoci spenienia warunkw, o ktrych mowa w ust. 4 poniej.
Opata za prowadzenie Konta dla Polecajcego w okresie uczestnictwa w Programie, pobierana jest zgodnie z Tabel
Opat i Prowizji Konta Osobistego i Kart patniczych z zastrzeeniem ust. 4.
Opata za prowadzenie Konta dla Polecajcego wynosi 0 z, pod warunkiem dokonania Skutecznego polecenia
po 15.09.2015 r.
Zmiana opaty za prowadzenie Konta prowadzonego w ramach Programu, w przypadku o ktrym mowa w ust. 4
obowizuje poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dokonano Skutecznego polecenia.

5 Zasady premiowania
Wszystkim Uczestnikom Programu Bank przyznaje Premi naliczan jako procent od sumy wartoci Transakcji
bezgotwkowych wykonanych w okresie jednego miesica kalendarzowego i speniajcych cznie ponisze warunki:
1) wykonane w kraju lub zagranic w punktach handlowousugowych prowadzcych dziaalno sklasyfikowan do
jednej z kategorii okrelonych w zaczniku nr 1, w Terminalach POS lub na odlego (telefonicznie, drog
pocztow lub przez Internet),
2) wykonane dowolnymi Kartami Posiadacza wydanymi do Rachunku biecego objtego Programem,
3) wykonane w okresie uczestnictwa Posiadacza w Programie, wcznie z transakcjami wykonanymi w dniu
rezygnacji z Programu.
2. Bank identyfikuje Transakcje bezgotwkowe objte sprzeda premiow poprzez kody kategorii Akceptanta (tzw. kod
MCC - Merchant Category Code) okrelone przez Organizacje patnicze i nadawane przez Agenta rozliczeniowego na
podstawie klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej Akceptanta.
3. Wysoko Premii wynosi 5% sumy wartoci transakcji, o ktrych mowa w ust. 1.
4. Warto Premii zaokrglana jest do dwch miejsc po przecinku.
5. Premia przekazywana jest na Rachunek biecy Posiadacza, do ktrego zostaa wydana Karta, osobno za kady miesic
kalendarzowy do 20 dnia kolejnego miesica kalendarzowego, z zastrzeeniem ust. 6-11.
6. Warunkiem uwzgldniania Transakcji bezgotwkowej dokonanej w danym miesicu kalendarzowym w Premii za ten
miesic jest jej rozliczenie do 6go dnia kalendarzowego kolejnego miesica. W przypadku rozliczenia Transakcji
bezgotwkowej po tym terminie zostanie ona uwzgldniona w Premii przyznawanej za kolejny miesic kalendarzowy.
7. Maksymalna czna kwota Premii, ktr moe otrzyma Posiadacz w cigu roku kalendarzowego, nie moe przekroczy
720 PLN, maksymalnie 60 PLN w cigu miesica kalendarzowego, niezalenie od liczby posiadanych Kart.
8. Premia za dany miesic kalendarzowy jest przyznawana, jeeli do dnia jej przekazania Rachunek biecy, do ktrego
zostaa wydana Karta, nie zosta zamknity.
9. Naliczeniu Premii nie podlegaj transakcje wykonane Kartami wydanymi dla Penomocnikw i do Rachunkw
oszczdnociowych.
10. Premia przyznawana za dany miesic kalendarzowy moe zosta pomniejszona o Premie przekazane na Rachunek
biecy w poprzednich miesicach i naliczone od transakcji, ktrych kwoty zostay zwrcone na Rachunek biecy
w wyniku uniewanienia transakcji, zwrotu zakupionego towaru lub postpowania reklamacyjnego dotyczcego
towaru/usugi.
11. Bank ma prawo do nieprzyznania Premii lub skorygowania przekazanej Premii, w przypadku gdy Posiadacz posuguje si
Kart w sposb niezgodny z zapisami Regulaminu wydawania i uywania debetowych kart patniczych Euro Banku S.A.
zawartymi w 12 oraz 14 ust. 1 i 2.
12. Wykluczenie z Programu powoduje zaprzestanie naliczania przez Bank Premii z dniem wykluczenia Uczestnika.
1.

6 Reklamacje
1.

2.
3.

4.

Uczestnikowi przysuguje prawo zgoszenia reklamacji dotyczcej Programu. Reklamacje mona skada osobicie lub
przez Penomocnika:
1) w Placwce oraz Centrali Banku,
2) pisemnie na adres siedziby Banku,
3) za porednictwem poczty e-mail,
4) faksem,
5) poprzez Kanay dostpu.
Odpowiednie adresy, w tym siedziby Banku i poczty elektronicznej, oraz godziny prowadzenia obsugi kasowej
w Placwkach, numery telefonw i faksu dostpne s w Placwkach oraz na stronie internetowej Banku.
Bank zobowizuje si do rozpatrzenia reklamacji niezwocznie po jej otrzymaniu, nie pniej ni w terminie 14 dni
roboczych od daty wpywu reklamacji do Banku. Jeeli, z uwagi na zoono sprawy, zachodzi konieczno
przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego i termin 14-dniowy nie moe zosta dotrzymany, Bank poinformuje Klienta
o prowadzonym postpowaniu, a nie pniej ni w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpywu reklamacji do Banku
poinformuje Klienta o przyczynie opnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, ktry nie moe by
duszy ni 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Klientem.

5.

6.

7.

8.

W przypadku wnoszenia reklamacji, Klient ma moliwo zwrcenia si o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzecznikw
Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. Jednoczenie Bank informuje, e kademu Uczestnikowi przysuguje
rwnie prawo do wniesienia skargi na dziaalno Banku do Bankowego Arbitrau Konsumenckiego przy Zwizku
Bankw Polskich (Arbitra) z siedzib w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, a take do Sdu Polubownego dziaajcego
przy Komisji Nadzoru Finansowego (Sd Polubowny).
Wniosek do Arbitrau musi mie form pisemn i moe zosta przesany na ww. adres siedziby Arbitrau lub zosta
zoony osobicie bd przez penomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest
orzeczeniem sdu polubownego w rozumieniu Kodeksu postpowania cywilnego. Szczegowe informacje na temat
dziaalnoci Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasdowego rozstrzygania sporw oraz procedury
obowizujcej w postpowaniu dostpne s w Regulaminie Bankowego Arbitrau Konsumenckiego znajdujcego si na
stronie internetowej Zwizku Bankw Polskich pod adresem www.zbp.pl.
Wniosek do Sdu Polubownego musi mie form pisemn i moe zosta przesany na adres siedziby Sdu Polubownego
lub zosta zoony osobicie bd przez penomocnika w sekretariacie Sdu Polubownego. Warunkiem rozpoczcia
postpowania mediacyjnego lub sdowego jest wyraenie na nie zgody przez obie strony sporu (Klienta i Bank). Klient
moe uzyska zgod Banku osobicie lub za porednictwem Sekretarza Sdu Polubownego. Zgoda obu stron sporu
wyraona jest w formie pisemnej w postaci Umowy mediacji lub Umowy zapis na Sd Polubowny. Szczegowe
informacje na temat dziaalnoci Sdu Polubownego, procedury korzystania z mediacji lub polubownego rozstrzygania
sporw, procedury obowizujcej w postpowaniu sdowym dostpne s w Regulaminie Sdu Polubownego. Regulamin
Sdu Polubownego oraz formularze wnioskw dostpne s na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod
adresem www.knf.gov.pl.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

8 Postanowienia kocowe
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Bank ma prawo do zmiany Regulaminu lub zakoczenia Programu z wanych przyczyn. Za wan przyczyn uznaje si
jedn z niej wymienionych:
1) zmian cen usug, z ktrych Bank korzysta przy wykonywaniu poszczeglnych czynnoci bankowych
i niebankowych,
2) zmian powszechnie obowizujcych przepisw prawa, zwizanych z dziaalnoci Banku, wskutek ktrej zachodzi
potrzeba uwzgldnienia tej zmiany i dostosowania Regulaminu lub zakoczenia Programu,
3) zmian zakresu lub formy produktw/usug oferowanych przez Bank Posiadaczowi,
4) zmian interpretacji powszechnie obowizujcych przepisw prawa w nastpstwie zapadych orzecze sdw,
decyzji, rekomendacji lub zalece Komisji Nadzoru Finansowego lub innych waciwych organw lub urzdw,
wskutek ktrej zachodzi potrzeba uwzgldnienia tej zmiany i dostosowania Regulaminu lub zakoczenia Programu.
Wprowadzane przez Bank zmiany Zasad musz by adekwatne i pozostawa w zwizku z wan przyczyn, o ktrej
mowa w ust. 1.
O zmianie Regulaminu lub zakoczeniu Programu Bank powiadamia Uczestnika nie pniej ni 1 miesic, a w przypadku,
o ktrym mowa w 4, nie pniej ni 2 miesice przed dat wejcia w ycie zmian lub terminem zakoczenia Programu,
dorczajc mu tre zmian lub zmieniony Regulamin w ustalony z nim sposb komunikacji, okrelony w Regulaminie
Konta dla osb fizycznych w Euro Banku S.A. W powiadomieniu przesanym Uczestnikowi Bank wskazuje dat wejcia w
ycie zmienionego Regulaminu lub termin zakoczenia Programu.
Zmiana Regulaminu wie Uczestnika, jeeli w terminie do dnia poprzedzajcego wejcie w ycie zmian nie zgosi
pisemnego owiadczenia o odmowie ich przyjcia. Odmowa przyjcia zmiany Regulaminu oznacza rezygnacj z udziau w
Programie i nie powoduje wypowiedzenia Umowy o konto osobiste dla osb fizycznych ani Umowy o kart patnicz.
Regulamin dostpny jest na stronie internetowej www.eurobank.pl i w Placwkach.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj zapisy Regulaminu Konta dla osb
fizycznych w Euro Banku S.A. oraz Regulaminu wydawania i uywania debetowych kart patniczych Euro Banku S.A..
Regulamin wchodzi w ycie z dniem 15.09.2015 roku.

Zacznik nr 1 do Regulaminu
Kategorie Akceptantw sport, rozrywka i rekreacja
Linie lotnicze
Koleje pasaerskie, promy, linie autobusowe - z wyczeniem lokalnych i podmiejskich
Wypoyczalnie samochodw
Hotele, motele, orodki wypoczynkowe, usugi rezerwacyjne
Biura i agencje podry
Restauracje, bary, puby, dyskoteki, bary szybkiej obsugi (fast foody), kawiarnie, kluby
muzyczne
Kina, teatry, opery, filharmonie, muzea
Sklepy sportowe stroje, sprzt i akcesoria sportowe
Sklepy rowerowe - sprzeda i serwis
Pywalnie i baseny, Parki wodne, Parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje
turystyczne
SPA i salony masau
Kluby bilardowe, krgielnie
Obiekty sportowe, kluby sportowe, fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, campingi, stoki
narciarskie, czartery jachtw, przystanie jachtowe, studia i szkoy taca, pola golfowe

Kod kategorii Akceptanta


(kod MCC)
3000- 3299, 4511
4011, 4112, 4131, 4411
3351-3440, 7512, 7519
3501-3999,7011
4722, 4723
5812-5814
7832, 7922, 7929
5655, 5940, 5941, 5998
5996, 7991, 7996, 7998, 7999
7297, 7298
7932, 7933
4457, 4468, 7032, 7033, 7911,
7941, 7992, 7997