KEMUHAMMADIYAHAN

A. KH DAHLAN DAN KEMUHAMMADIYAH Ki Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah suatu nama yang berkaitan dengan berhubungan erat. Antara yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jika disebut nama KH Ahmad Dahlan kita akan menyebut nama Muhammadiyah. Demikian pula, jika di sebut nama Muhammadiyah, kita teringat nama KH KH Ahmad KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan selain sebagai pendiri, juga sekaligus pendiri Dahlan. Sebab, KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Muhammadiyah didirikan oleh

pertama yang memimpin langsung Muhammadiyah sejak didirikan pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1923. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dahlan pada tanggal 8

Dzuhhijjah 1330H bertepatan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta

B. PENGERTIAN MUHAMMADIYAH Muhammadiyah, menurut bahasa, berarti pengikut nabi dan

rasululluh Muhammad saw. Secara bahasa dapat di katakana bahwa semua umat Islam adalah Muhammadiyah. Menurut Dahlan istilah, dapat di beri umat batasan Islam di pengertian Indonesia bahwa dalam

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad dengan maksud agar melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan dituntunkan oleh rasulullah Muhammad saw.

Dalam ADM Pasal (1), Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da’wah amar maruf nahi munkar dan tasjid. Sedangkan dalam bab dan pasal yang sama ayat di tegaskan bahwa Muhammadiyah berasal dari Muhammadiyah. Kalau pasal (1) dan (2) memperoleh pengertian, Muhammadiyah adalah gerakan Islam da’wah amar ma’ruf nahi munkar dan tasjid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta berasas Islam.

C. VISI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah memiliki visi sebagai berikut ; Muhammadiyah gerakan Islam yang berlandasan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tasjid yang memilikinya sentiasa istigamah dan aktif dalam melaksanakan da’wah islam amar ma’ruf nahi munkar di segala bindang sehingga menjadi rahmat lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia.

D. MISI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah sebagai gerakan islam dan da’wah amar mar’uf nahi munkar memiliki misi yang mulia dalam kehidupan sebagai berikut,
-

Menegakan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah.

-

Menyebarluaskan ajaran islam

yang bersumber pada Al-Quran,

sebagai kitab Allah yang terakhir untuk manusia, dan sunnah rasul.
-

Mewujudkan amalan amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

E. MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6, istilah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarat Islam yang sebenar - benarnya.

Masyarakat Islam yang sebenar - benarnya yang menjadi tujuan dan cita cita perjuangan Muhammadiyah itu dinyatakan dalam muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah masyarakat yang sejeterah, aman, damai, makmur, dan bahagia yang diwujudkan di atas keadilan, kejujuran dan gotong royong dengan bersandingan hukum Allah yang sebenar - sebanarya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful