RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama Kursus/Modul

Pengenalan kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional
Introduction to Technical and Vocational Education

2.

Kod Kursus

RBTS3013

3.

Nama Staf
Akademik

Muhammad bin Ibrahim

4.

Rasional
Kursus/Modul dalam Kursus ini memberi pendedahan awal mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)
supaya pelajar dapat menghayati sejarah dan perkembangan PTV di Malaysia.
Program

5.

Semester dan Tahun
ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Semester 1 Tahun 1
Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

K

T

A

Jumlah Jam Pembelajaran
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka

P

K

T

A

P
125

30

15

-

3.5

30

30

-

16.5

7.

Nilai Kredit

3

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menghuraikan perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan hubungannya
dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah rendah. (C4, A3, PLO1)
CLO)
2.

Menganalisis kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi sekolah rendah dalam sistem
pendidikan di Malaysia. (C4, A3, PLO3)

3.

Menterjemahkan proses perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran Reka Bentuk dan
Teknologi sekolah rendah. (C6, A5, PLO3)

4.

Menilai keberkesanan strategi pentadbiran, pengurusan dan profesionalisme dalam
Pendidikan Teknik dan Vokasional. (C5, A4, PLO3)

5.

Mengenal pasti peluang kerjaya dan prospek Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam
abad ke -21 daripada pelbagai sumber. (C6, A4, PLO3, PLO6)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Memahami

Mengapikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

1

x

2

x

x
x

3

5

DOMAIN AFEKTIF

C
1

CLO

4

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

x
x

x
x

x

x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
1

kuiz 10%) Peperiksaan Akhir : 50% Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50% Penulisan ilmiah 30% Pembentangan 10% Kuiz 10% Tugasan Berkuat kuasa mulai Jun 2015 2 . Kerja kursus terdiri daripada penulisan ilmiah. administration and management of TVE. Tutorial Ujian Bertulis PLO3 – Kemahiran saintifik. 13. pelaksanaan dan pentaksiran RBT Sekolah Rendah. This course introduces students to Technical and Vocational Education (TVE) in Malaysia in general. Di samping itu juga kursus ini akan menjelaskan perkaitan di antara PTV dengan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah serta proses perancangan.10. TS): 11. implementation and assessment D&T in Primary School. Sinopsis Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Jenis Pentaksiran PLO1 – Pengetahuan Kuliah. In addition. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan Programme Learning Outcome (PLO) 12. Ia merangkumi kurikulum. Kuiz PLO6 – Kemahiran pengurusan maklumat Kuliah. Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di akhir semester. It includes curriculum. Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills. functions. Berkomunikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Kuliah dan tutorial Strategi Pentaksiran: Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir (50%). this course will also explain the relationship between TVE in Design and Technology (D&T) Primary School as well as the planning. Kaedah dan Jenis Pentaksiran Kerja Kursus : 50% (Penulisan ilmiah 30%. role. Tutorial Penulisan Ilmiah Kursus ini memperkenalkan pelajar berkenaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) yang terdapat di Malaysia secara amnya. pentadbiran dan pengurusan PTV. Tutorial Ujian Bertulis. pembentangan 10%. kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah Kuliah. pembentangan dan kuiz yang dibina merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Pengurusan Maklumat. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta Pentaksiran Penyelesaian Masalah. peranan. fungsi. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial 14.

Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber (LO6). Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan dalam bidang keguruan. Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. persekitaran dan komuniti. Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Mempamer Reka Bent sesuai den Mengaplika saintifik . Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes. Mempamerkan kemahiran keusahawanan. Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global.da Mempunya pelbagai pi Mempunya sebagai sa Mempunya keperluan d Mempamer kepada kep Mengamalk Mempamer dalam bida . kemahiran saintifik. Mengamalkan nilai profesionalisme. PLO1 CLO1 PEO3 x CLO2 PEO1 16. Berkuat kuasa mulai Jun 2015 3 Menggunak prinsip. berkemahiran sosial. PLO) PEO2 x Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi.15. Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat. Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa. CLO) dengan Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcomes. Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif . Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8). ekonomi.pri Teknologi. CLO) dengan Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives. Mengaplikasikan refleksi kendiri. PEO) PEO1 CLO1 x CLO3 x CLO4 x CLO5 x PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 PLO2 PLO3 x CLO3 x CLO4 x CLO5 x PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PEO5 PEO6 x PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 x CLO2 PLO1 PEO4 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan. bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5). kreatif dan beretika (LO8). kemahiran penyelesaian masalah. dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan. Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai satu pasukan. pengurusan (LO7) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya. ciri-ciri kepimpinan (LO9). Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes. sikap dan etika dalam profesion keguruan.

Peranan dan Fungsi PTV • Peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu. sosial dan ekonomi • Sorotan laporan kajian mengenai PTV • Peranan dan fungsi PTV dalam mata pelajaran RBT • Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT . 4M.Interaksi Bukan Bersemuka Pentaksiran 2 4 8 6 2 6 4 18 Amali Tutorial 2 Kuliah Tutorial 2 Amali Kuliah Pentaksiran Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran 17.Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran - Pengetahuan dan kefahaman dalam RBT Sikap dan kualiti peribadi - Nilai-nilai murni dalam RBT - Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan Apikasai literasi. SLT) setiap tajuk Jumlah SLT Interaksi Bersemuka 1. dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran RBT. Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) dan Perkaitan Dengan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah • • • • Definisi dan ciri-ciri PTV Prinsip PTV Falsafah PTV Konsep dan asas falsafah • Hubungan PTV dengan RBT • - Keperluan dan kepentingan PTV dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan - Evolusi perkembangan PTV Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT - Perkembangan mata pelajaran RBT di sekolah rendah - Organisasi dan Reka Bentuk Kurikulum RBT - Reka Bentuk Dan Teknologi sebagai mata pelajaran 2.Penyelesaian masalah dan reka bentuk . Berkuat kuasa mulai Jun 2015 4 .Pemikiran kreatif • • - Pemikiran kritis Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT) - Aktiviti refleksi - Kreativiti dan Inovasi serta Asas Keusahawanan Ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT . Pelajar (Student Learning Time.

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) • Organisasi pentadbiran • Strategi dan teknik pengurusan PTV • Pengambilan pelajar • Penyeliaan dan pemantauan program • Elemen merentas kurikulum • Perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan dalam dan luar negara • Transformasi dalam pentadbiran dan pengurusan PTV 4 2 4 4 12 7 2 7 4 22 4. Pentadbiran dan pengurusan PTV Peringkat kementerian • .Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) .Objektif RBT - Organisasi Kandungan - Penekanan Kaedah PdP Pengendalian aktiviti dan pentaksiran - Keselamatan - Pemetaan dan kesinambungan kandungan format huraian (bidang/unit/tajuk/hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti) - Sukatan pelajaran (SP) dan huraian sukatan pelajaran (HSP) kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).3. Kurikulum PTV di Malaysia • Kurikulum PTV dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan • Transformasi kurikulum dalam PTV - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) - Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) kepada RBT - Analisis Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) RBT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) . • Analisis Pekeliling-pekeliling Ikhtisas berkaitan RBT • Implikasi Transformasi kurikulum PTV dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) • Perbandingan kurikulum PTV dalam dan luar negara Berkuat kuasa mulai Jun 2015 5 .

Pelaksanaan dan Pentaksiran RBT Sekolah Rendah • Perkembangan kurikulum RBT • Pelaksanaan kurikulum RBT dalam era perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) • Cabaran dan trend baharu dalam RBT • Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran RBT di sekolah rendah 4 .5 Amali Ulangkaji Peperiksaan Peperiksaan Jumlah 2.5 30 30 16.5 7.5.Mengenal pasti peluang kerjaya • Prospek PTV dalam abad ke 21 • Perbandingan prospek PTV dalam dan luar negara masa kini.5 2. Proses Perancangan.Penilaian secara ujian bertulis • - Penilaian berasaskan rubrik Penilaian melalui pemerhatian - Pentaksiran tahap pencapaian - Penilaian berasaskan kompetensi Penilaian berasaskan projek 2 4 4 14 4 2 4 4 14 2 2 2 4 8 1 1 1 2 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran RBT 6. • Memperolehi maklumat kerjaya dan peluang kerjaya Kerja Kursus 1 9 10 7.5 30 15 3.Sekolah/Kolej Vokasional dan Teknik - Institusi Pendidikan Tinggi Awam - Institusi swasta • Latihan industri • Latihan di tempat kerja • Latihan tidak formal 7. Profesionalisme Dalam PTV • Perkembangan dan pengiktirafan profesion dalam PTV • Penambahbaikan kualiti pengajaran RBT dalam PTV • Peranan dan tanggung jawab panitia RBT dalam PTV • Perancangan pengajaran dan pembelajaran RBT dalam PTV 8.5 125 Berkuat kuasa mulai Jun 2015 6 . Institusi dan Sistem Latihan Dalam PTV • Institusi latihan formal . Prospek Negara PTV Dalam Pembangunan Pendidikan • Peluang kerjaya dan masa depan PTV .

S. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Siraj.net/.5 Peperiksaan Akhir 2. Norhasni Bt Zainal Abidin. Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts.. New Jersey: Prentice Hall. Rujukan Asas Bersemuka Bukan Bersemuka Kuliah 30 30 Tutorial 15 30 Amali - - Penulisan Ilmiah (1000 perkataan) - 6 Pembentangan (30 minit) 0. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan teknikal dan vokasional: Pendekatan penyelidikan. Selangor: Penerbit Universiti Malaya. Yusof Bin Harun. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Maklumat Tambahan Tiada Berkuat kuasa mulai Jun 2015 7 . (2009). (1973). New York: Routledge. Mok Soon Sang (2012). participation and vocational learning. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Strategi memperkasa pendidikan teknik dan vokasional. Kementerian Pendidikan Malaysia. Innovations in lifelong learning critical perspectives on diversity. Kurikulum masa depan. Virginia: Association for Career and Technical Education.Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka 18. Thompson. Designing challenging vocational courses.E. Southern Regional Education Board (1967). J. (2008) Hala Tuju Pendidikan Teknik & Vokasioanal.5 7.5 76. 19.5 1. Suhaida Bt Abdul Kadir.5 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 125 Jam Kredit 3 Sue Jackson (2011). Rujukan Tambahan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah (2015) Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4. Perancangan & pelaksanaan ujian & pentaksiran. Alexanderia.5 Jumlah 48. slideshare.5 Kuiz (30 mint) 0. 5 dan 6. analisis dan interpretasi./halatuju-pendidikan-teknik-vokasional..5 1. Engelwood Cliffs. Arasinah Bt Kamis (2011). Selangor: Universiti Putra Malaysia. Mohamed Nor Azhari Azman (2015).

Pend.MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM RBTS3013 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (3 Kredit) HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah Pengajaran dan PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. (C4. 4. PLO1) x Pentaksiran Kuliah Tutorial Ujian bertulis Menganalisis kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi sekolah rendah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Nama Jawatan Universiti/Bahagian 1 Dr. 5. 2. pengurusan dan profesionalisme dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. (C6. PLO3) x Kuliah Tutorial Ujian bertulis Kuiz Menilai keberkesanan strategi pentadbiran. PLO3) x Perbincangan Pembentangan Kuliah Tutorial Ujian bertulis Mengenal pasti peluang kerjaya prospek Pendidikan Teknik Vokasional dalam abad ke daripada pelbagai sumber. A5. Menghuraikan perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan hubungannya dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah rendah.(Automotif). Asnul Dahar Bin Minghat Pensyarah Kanan UTM 3 Puan Massita Binti Ramlan Penolong Pengarah BPK. KPM Berkuat kuasa mulai Jun 2015 8 . Yusri Bin Kamin Pensyarah Kanan UTM 2 Dr. pelaksanaan dan pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi sekolah rendah. (C4. A4. A3. (C5. PLO3) x Kuliah Tutorial Ujian bertulis Kuiz Menterjemahkan proses perancangan. PLO3. A3. PLO6) dan dan -21 A4. Pengalaman Mengajar 10 Tahun 1 2 3 Kelayakan dan Pengalaman Mengajar Nama Pakar Rujuk: Bil. Nama Penggubal Abdul Halim Bin Hashim Sarjana Pendidikan Psikologi Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Pengalaman Mengajar 24 Tahun Hj Ismail Bin Saiman Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Pengalaman Mengajar 20 Tahun Halimatun Sa’adiah Bt Harith Sarjana Pendidikan Reka Bentuk Instruksional &Teknologi Sarjana Muda Kejuruteraan Makenikal (Industri) Dip. 3. KESELURUHAN x 1 - 4 x - - 1 - - - Nama Panel Penggubal: Bil. (C6.