Catharose de Petri

TRANSFIGURACJA

TRANSFIGURACJA

Ciągle jeszcze wielu ludzi uważa, że można
wejść do królestwa wiecznego pokoju dzięki
takiej lub innej zmianie dokonanej w obrębie
osobowości. Wiele starych systemów wtajemniczenia, zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu
utrzymuje, że potrafi tego dokonać odwołując
się przy tym do cytatów zaczerpniętych z Pism
Świętych wszystkich czasów.
Catharose de Petri pokazuje, jak można zrealizować tak wielce upragnione wyzwolenie
z natury śmierci i jak należy rozumieć owe
wskazówki zawarte w Pismach Świętych, aby
skorzystać z nich w praktyce. Książka ta jest bez
wątpienia "lampą u stóp" każdego prawdziwie
poszukującego owego wyzwolenia.

CATHAROSE DE PETRI

TRANSFIGURACJA 1 .

2 .

CATHAROSE DE PETRI TRANSFIGURACJA Seria Ró¿y I 2004 Rozekruis Pers Wieluñ 2004 3 .

Haarlem. Holland © Copyright for the Polish translation by Instytut Wydawniczy „Rozekruis Pers” All rights reserved Wszelkie prawa zastrze¿one ISBN 90 6732 1761 Nr ksi¹¿ki 5322 Instytut Wydawniczy „Rozekruis Pers” ul. 1979 © Copyright by Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 11-15. Holland Przek³adu dokonano z jêzyka niemieckiego: Trasfiguration. Bakenessergracht 11-15. Haarlem. Wojska Polskiego 99 98-300 Wieluñ Wydanie I Wieluñ 2004 4 .Tytu³ orygina³u: Transfiguration © Copyright for the original Dutch language edition by Stichting Rozekruis Pers.

..........................................SPIS TREŒCI I Transfiguracja ....... 23 IV Tao ... 45 5 .......................................................... 28 V Piêciokrotny system uœwiêcenia .................. 34 VI Fortuna ko³em siê toczy ............................ 14 III Niebiañskie Królestwo ................... 39 VII Oddech ¯ycia .................................... 9 II Sen cia³a ...................................................

6 .

która daje œwiat³o ka¿demu cz³owiekowi”.Zamiarem tej ksi¹¿eczki jest to. w jaki w tym i przez to materialne ¿ycie mo¿e byæ realizowana wyzwalaj¹ca i wstêpuj¹ca œcie¿ka. Catharose de Petri 7 . tak ¿eby studiuj¹c jej treœæ mo¿na by³o zdobyæ pewien wgl¹d w sposób. by by³a dla Czytelnika „Lamp¹ u stóp.

8 .

Znane s³owa Jezusa Pana interpretuj¹ po swojemu: Ten. zgodnie z boskim planem stworzenia. z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿e mieæ ¿adnego zwi¹zku z jakimkolwiek aspektem istoty dialektycznej. ¿e przez transfiguracjê byliby w stanie jakoœ zapewniæ bezpieczeñstwo swojemu w³asnemu „ja”. nieœmiertelnego. wyobcowanej. 9 .I TRANSFIGURACJA Transfiguracja jest gnostyczn¹ metod¹ dokonania endury. poniewa¿ w zakamarkach ich œwiadomoœci wci¹¿ ¿yje przekonanie. ¿e niektórzy z was nie bêd¹ mogli oprzeæ siê uczuciu wielkiego rozczarowania. prawdziwego cz³owieka-Ducha. Skoro jednak transfiguracja ma byæ identyfikowana z sam¹ endur¹. boskiego cz³owieka. wobec tego to. to znaczy pe³nego zast¹pienia œmiertelnej. zachowa je przez transfiguracjê. zwi¹zanej z ziemi¹ istoty ludzkiej przez pierwotnego. Nie jest wykluczone. kto pragnie utraciæ swe ¿ycie przez endurê. co wed³ug s³ów Jezusa pozostanie. Jednak endura nie oznacza po prostu „umierania” z punktu widzenia tej natury.

jak tylko poddania siê temu kierownictwu. Tak oto kandydat dochodzi do stanu Paw³a: ju¿ nie „ja” ¿yjê. przywództwa nad ca³ym stanem bytu. w ³owieniu ludzi z morza ¿ycia natury œmierci. lecz wskazuje na obudzon¹ i odrodzon¹ duszê w swoim mikrokosmosie! Ani jedna cz¹stka œwiadomoœci istoty dialektycznej nie mo¿e byæ na tej drodze chroniona i kultywowana. albowiem mo¿liwoœæ u¿ycia starej osobowoœci w s³u¿bie Œwiêtego Dzie³a. to konieczne jest doprowadzenie duszy do ¿ycia i istnienia. jest niezwykle wa¿na i cenna. tak ¿e nie mo¿e siê ju¿ i nie chce niczego innego. Nie. tak jak widzimy to w postaciach Jana Chrzciciela i Jezusa 10 . dialektyczne „ja” mo¿e byæ w kandydacie zupe³nie martwe i znikn¹æ bez œladu.Jako centrum œwiadomoœci osobowoœci. ¿e w naturalnym „ja” mog³oby byæ ukryte coœ na kszta³t aspektu Chrystusa. podczas gdy stara osobowoœæ natury pozostaje ¿ywa! Rozpad samej osobowoœci poprzez dezintegracjê materii mo¿e nast¹piæ póŸniej. przekazanie jej ca³kowitego kierownictwa. lecz ¿yje we mnie Chrystus. jeœli o to chodzi. najlepiej jak najpóŸniej. Mo¿liwe jest tylko utrzymywanie jeszcze przez d³u¿szy czas ¿ycia starej osobowoœci pod przewodnictwem nowonarodzonej duszy. Nie rozumie on przez to.

. ten to straci”. Dlatego droga endury poprzez transfiguracjê jest te¿ jedyn¹ logiczn¹. co Lao-tsy nazywa Tao. Wskazuje to na mo¿liwoœæ wynaturzenia mikrokosmosu. 11 .” St¹d wynika równie¿ to. istniej¹ przez d³ugi czas jako dwie oddzielne istoty. a wszystkie aspekty tego mikrokosmosu powróc¹ do swego Ÿród³a. ¿e jeœli cz³owiek nie chce iœæ t¹ drog¹. Jednak¿e. naturaln¹ i szlachetn¹ drog¹ usuniêcia przekleñstwa naszej egzystencji oraz dotarcia do w³aœciwego rozwi¹zania problemu ludzkoœci. co zostaje zachowane. jeœli nie bêdzie on chcia³ iœæ ostateczn¹ drog¹ wyzwolenia duszy. to wskazuje siê jednoczeœnie na mo¿liwoœæ „utraty” w innym sensie. Tak wiêc uœwiadamiamy sobie. w sensie ewangelicznym. Siedmiokrotny atom Lotosu zostanie wówczas oderwany od mikrokosmosu. skoro w s³owach Jezusa mówi siê o „zachowaniu”. to sposób dzia³ania procesu ¿yciowego zostanie odwrócony w sensie fatalnym. ten to zachowa. Wtedy bêdzie to znaczyæ: „Kto ¿ycie swoje (wed³ug natury) chce zachowaæ. „Kto chce utraciæ ¿ycie swoje dla mnie. jest „To”. a¿ do chwili. dusza ¿yj¹ca wiecznie w tym.Pana. którzy. ¿e tym. gdy pierwszy z nich ca³kowicie wykona jako osobowoœæ swe zadanie. który ulegnie zniszczeniu..

natychmiast zaczyna siê nastêpny proces wymiany. nawet jeœli pozory czêsto wskazywa³yby na coœ przeciwnego. absolutnie ¿adnego. Pewne jest. Wówczas nie ma mowy o œmierci.Mówimy to wam z naciskiem. kiedy wszystko ostatecznie zatrzymuje siê i nastêpuje zgodny z prawem kres. Wielokrotnie udowadniano. ¿e w czasie siedmiu lat powstaje zupe³nie nowa struktura cielesna i ¿e jak tylko ta nowa struktura jest ju¿ obecna. Pomyœlcie tylko o dobrze znanych symptomach przemiany materii. I nie ma ¿adnego rezultatu. A¿ wreszcie. do której wzywani jesteœmy w imiê Boga. ¿e ka¿da komórka naszej osobowoœci zostaje odnowiona w przeci¹gu pewnej liczby lat. gdy¿ przez wieki œcie¿ka Gnozy by³a zawsze piêtnowana jako droga wielce nienaturalna. proces wymiany materii staje siê coraz wolniejszy. Jednak¿e kroczenie œcie¿k¹. pojawia siê skleroza i inne objawy degeneracji i nieuchronnie nadchodzi czas. ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e byæ nienaturalne. która prowadzi do przezwyciê¿enia. ale có¿ to za metabolizm! Wskutek transfiguracji atomy i komórki ca³ej osobowoœci ulegaj¹ zmianie i 12 . Jak¿e inaczej jest w przypadku endury poprzez transfiguracjê! Proces ten jest tak¿e zwi¹zany z metabolizmem. w miarê jak posuwamy siê w latach i nasza witalnoœæ siê zmniejsza.

Jest zneutralizowane. Tak to skutkiem nowej przemiany materii pielgrzym traci swe typowe dialektyczne „ja” i jednoczeœnie przez to odradza siê Prawdziwe „Ja”. uwolnione zostaje p³omienne cia³o cz³owieka-duszy. Dialektyczne „ja” traci panowanie nad ca³ym mikrokosmosem. tak wielkiej. Przemiana ta przebiega a¿ do najdalszych granic niezwyk³ej mocy. mo¿e odejœæ w œmieræ. by staæ siê nieœmiertelnym cz³owiekiem. ¿e znika prawie wszystko z typowego charakteru dialektycznego „ja”. przez co rodzi siê nowa moc œwiadomoœci. która przynosi jedyne prawdziwe ¯ycie. Na skutek tej przemiany materii dialektyczna osobowoœæ zatraca swój zrodzony z natury charakter i ca³a istota zmienia siê. I w tej samej chwili. Moc Merkurego koncentruje siê g³ównie w przybytku g³owy i przekszta³ca tam prawie wszystkie organy mózgu. Nie mo¿e ju¿ utrzymaæ swej w³asnej natury. jako prawdziwy s³uga. Dlatego wszyscy idŸcie z nami t¹ Drog¹ Wyzwolenia. Po wykonaniu swego zadania pielgrzym. a¿ do prawdziwego przezwyciê¿enia! 13 . jakby kierowane potê¿nym ogniem. si³¹ potrzebn¹ do tego.zostaj¹ na³adowane moc¹ Merkurego.

C. Wezwanie Braterstwa Ró¿okrzy¿a Ezoteryczna analiza Fama Fraternitatis R. III.II) Ezoteryczna analiza „Alchemicznych godów Chrystiana Ró¿okrzy¿a. IV) Tajemnice Braterstwa Ró¿okrzy¿a Ezoteryczna analiza duchowego testamentu Zakonu Ró¿okrzy¿a 1. 2. 1459" Dei Gloria Intacta Chrzeœcijañskie misteria wtajemniczenia Œwiêtego Ró¿okrzy¿a dla czasów nowo¿ytnych Misterium B³ogos³awieñstw Nykthemeron Apolloniusza z Tyany Tajemnica ¿ycia i œmierci 52 . D. Alchemiczne gody Chrystiana Ró¿okrzy¿a (I. 3. A.WYDAWNICTWA ROZEKRUIS PERS (pogrubionym drukiem wyró¿niono ksi¹¿ki dostêpne w jêzyku polskim) DZIE£A JANA VAN RIJCKENBORGHA • • • • • • • • • Elementarna filozofia nowoczesnego Ró¿okrzy¿a Nadchodz¹cy nowy cz³owiek Gnoza w aktualnym objawieniu Pragnoza Egipska i jej wo³anie w wiecznym Teraz. Wyznanie Braterstwa Ró¿okrzy¿a Ezoteryczna analiza Confessio Fraternitatis R.C. Ponownie obwieszczona i objaœniona na podstawie Tabula Smaragdina i Corpus Hermeticum (tomy I. II.

Szata œwietlna Nowego Cz³owieka 53 .• • • • • Zdemaskowanie Nie ma pustej przestrzeni Uniwersalny lek Christianopolis Œwiat³o œwiata (Komentarz do fragmentów z Kazania na Górze) • Nowy zew DZIE£A CATHAROSE DE PETRI • Transfiguracja • Pieczêæ odnowy • Listy • Siedem g³osów mówi • Z³oty Ró¿okrzy¿ • Trójprzymierze Œwiat³a • ¯ywe S³owo DZIE£A CATHAROSE DE PETRI I JANA VAN RIJCKENBORGHA • Braterstwo Shamballa • Chiñska Gnoza • Powszechna œcie¿ka • Wielka przemiana • Powszechna Gnoza • Nowy znak • Apokalipsa nowych czasów (Piêæ Konferencji Odnowiennych Wodnika) (1) 1963 .

Dziedzictwo Katarów • Mikhail Naimy .Nowa laska Merkurego • Reveille! (Wezwanie do fundamentalnej odnowy ¿ycia.Biblia dla m³odzie¿y • Karl von Eckartshausen .Œwiatowe Braterstwo Ró¿okrzy¿a (3) 1965 . Gadal . Abbeste .(2) 1964 .Ob³ok nad przybytkiem • A.Potê¿ne znaki boskiej decyzji (4) 1966 . jako wyjœcia ze stanu beznadziejnoœci) DZIE£A INNYCH AUTORÓW • N.Na œcie¿kach Œwiêtego Graala • A. Gadal .Montrealp-de-Sos – zamek Graala • A. Gadal .Wyzwalaj¹ca œcie¿ka Ró¿okrzy¿a (5) 1967 .Ksiêga Mirdada • Œcie¿ka Ró¿okrzy¿a w naszych czasach Czasopismo (kwartalnik) • PENTAGRAM 54 .

Książka ta jest bez wątpienia "lampą u stóp" każdego prawdziwie poszukującego owego wyzwolenia. jak można zrealizować tak wielce upragnione wyzwolenie z natury śmierci i jak należy rozumieć owe wskazówki zawarte w Pismach Świętych. aby skorzystać z nich w praktyce. CATHAROSE DE PETRI . Wiele starych systemów wtajemniczenia. jak i Zachodu utrzymuje. że można wejść do królestwa wiecznego pokoju dzięki takiej lub innej zmianie dokonanej w obrębie osobowości.Catharose de Petri TRANSFIGURACJA TRANSFIGURACJA Ciągle jeszcze wielu ludzi uważa. że potrafi tego dokonać odwołując się przy tym do cytatów zaczerpniętych z Pism Świętych wszystkich czasów. zarówno ze Wschodu. Catharose de Petri pokazuje.