Soalan 1

Rajah 11
Kaji maklumat dalam Rajah 11 dan bina konsep perubahan fizik.
[6 markah]
Soalan 2
Diagram 12 shows four types of endocrine glands.
Rajah 12 menunjukkan empat jenis kelenjar endokrin.

Pancreas
Pankreas
Endocrine glands
Kelenjar endokrin
Thyroid gland
Kelenjar tairoid

Adrenal gland
Kelenjar adrenal

Ovary
Ovari
Diagram 12
Rajah 12

Study the endocrine glands in Diagram 12 and construct the concept of
endocrine glands. Your answer should based on the following aspects :
Kaji kelenjar endokrin dalam Rajah 12 dan bina konsep kelenjar endokrin.

Soalan 3 Soalan 4 .