Since 2006

ZAM Information Department
ZAM Hotline
016-293 9027

informing people, transforming lives
Volume 10, Issue 10

ZAM Office
03-2142 6659
Email:
zomiassociationmls@gmail.com

“...not to be served, but to serve…” (Matt. 20:28)
UN vai ah kikhemna om zel!

16 August 2015

kihawm ding cih thumaanlo a kithan sakna hangin UNHCR zumpi maiah August ni 11 ni in mipi a
UN tulCarda sim
kikaikhawm zihziah uh hi. Hih thu tawh kisaiin UNCHR thuneipa Richard Towle in Bermana

thukante khiang a genna ah “Mi pawlkhat in thu hilolo athansakna uh hangin hih thu a piang hi. UNHCR vai pen a
pai ngei bangin pai in hun hongla ding a bangmah buaina omlo ding hi” cihsan ziau hi. Sun lam ciangin Palikte
hong pai uh a amau thupiakna tawh UNHCR zumpi maia kikai khawm mipi tul val te ciahkik pan uh hi. Brickfields
palikbopa genna mipi sungah UNHCR Card kihawm kik ding thu kithang sak ahih manin hih thu apiang hi ci hi.
Abdul Rahman akici kalate khat in a genna ah “Kei pen Johor a nasem hi ingh. Phone numbat ka theih ngei loh
khat in Rohingya te ading UN Card kihawm ding hong cih ciangin hong pai ka hi hi” ci hi. Thuhaida akici khat leuleu
in “Zingsang nai 7 hun in UN Card hawm kipan ding cih thu ka zaak ciangin UNHCR zumpi maiah giahphual a saat
vet ka hihi. Tun ahi leh lamet bei takin a ciahkik ding ka hi mawk ta ve maw” ci ngeungeu ek sam hi. Mipi
kikaikhawmte pen Rohingya vive hizaw uh hi.
Source : www.bernama.com
(Ei Zomi sungah zong hibanga phone numbat theihlohpi tawh a ki khemkhem leh thumaan lopi a thangsak ki om
thei zel ahih manin kidop huai mahmah hi).

RSC te ZAM zumpi ah hong hawhkik ding
RSC uliante ZAM zumpi ah hong hawh kik ding uh ahih
manin USA pai ding peuhmah dotnop tuamtuam anei
peuhmah in anuai hungeelna bangin nong kihel zawh
na ding un deihsakna lianpitawh kong zasak uh hi.
Ani
: 18 August 2015 (Tuesday)
Amun : ZAM Hall
Ahun : 9am (Amasa te man masa hong hipah ding hi).

Zogam Dongtuakte ading huhna kipia ziahziah

Go Suan Mung (Haupi)
50
Zomi Christian Fellowship - Dengkil
100
Dal Khan Thang + Cin Ngaih Thuam (Saizang)
40
Thang Khaw Kam (Ngente)
100
Malaysia Zozaang Youth Association (MZYA)
200
Mualpi Innkuan Malaysia
200
Kap Sian Mung (Chantagyi)
800
Lian Khual Thang (Zozaang)
20
Francis Dal Lam Thang (Zozaang)
40
Thang Khua Pau (Mualpi)
200
Jacob Sing (Laaitui)
50
Tun Bawi (Suangzang)
100
Paul Gin Cin (Kapteel)
100
Deih Tuang (Kapteel)
60
Zomi Kepong Home cell
250
Zomi Christian Fellowship - Kota Damansara
1,000
Malaysia Muizawl Innkuan
200
Ambrose Suum Khan Dal (Buan)
50
Huaipi (Luangel)
100
Kent Leong (Sente Huaipi’ Bosspa)
500
Lian Mun Khai (Suanghoih)
20
Cin Ngah Hau (Ngalzang)
50
Suan Dal Thang ((Buanli)
50
Khan Tung Tuang (Chantagyi)
10
Tuitawh Khua Kipawlna
200
Hau Lam Mang (Zangzawl)
50
Cing Tul Vung (Lingthuk)
100
Thang Sian Mang (Suangzang)
50
Thang Sian Lian (Tuitawh)
100
Phunom Khua Kipawlna
200
Starlite Company a sem Zomi 37 te kiangpan
800
Pau Go Thang + Thang Khen Lian Mang (Zozaang) 40
Mualbeem Innkuan Malaysia (MIM)
200
Suh Khan Thawng (Lailui)
50
Shalom Songailong Pawlpi
185

 RST phikhit zawh kum 1 valkhin napin banghang

RSC pan hong kisam nailo?
 RSC phi zawh kha 6 bang phakhin napi’n bang hang

DHS pan hong kisamlo?
 DHS na phipih te sisit kisam ngai napin nang

banghang IOM pan hong samlo?
 RSC or DHS pan ahang tuamtuam tawh on hold/

pending ngahte cih bang atuamtuam ki dong thei hi.

Cing Sian Dongh (Saizang)
50
Suan Sian Mung (Mualbeem)
300
Tuangpi (Vangteh)
50
Ngalbual Innkuan Malaysia
150
Tualzang Innkuan Malaysia
200
Aung Lian Thang (Tualzang)
50
Grace Assembly of God (Wangsa Permai)
500
Gin Za Sawm (Lailui)
50
U San Thein (Yangon)
100
Gin Lan Thang (Lailui)
100
Thang Lam Cin (Lailui)
50
Dim Sawm Sing Lailui)
100
Gin Lian Tuang (Lailui)
25
Hang Sian Sang (Lailui)
25
Mang Lam Sum (Lailui)
50
Tung Muan Lal (Vaivet)
100
Tung Kap Sing (Tauleng)
50
Tung Sian Sang (Tauleng)
50
Pau Lam Sum (Pyidawtha)
50
Teeklui Khua Kipawlna
200
Thang Mun Khai (Laaitui)
50
Suangphei Innkuan Malaysia
150
Wong Chee Tak (Starlite Electrical Trading SND. 2500
Melhoih Sang (Tauleng, Zozaang ateng)
100
David Lian (Kapteel)
300
Ng Lim Kiat
50
Mang Khan Mung (Limkhai)
100
Pakzang Khua Kipawlna
100
Paan Khup (Pangzang-Sakolam)
50
Tuithang Khua Kipawlna
200
Langh Khan Khual
100
Haupi Khua Kipawlna
200
Christ Mission Fellowship
1700
Ih nasepna boss te tungah zong Zogam dongtuak vai
huhna ngetsak ciat ni. Ih piak zawh zahzah ZAM ah
gawmkhawm in khak khawm ni ei.

09 August 2015 ni kimawlna results
No.
5.
6.
7.
8.

FIELD
THANGHO
LIANDO
THANGHO
LIANDO

MLPP
MMC
ZAC
ZEM

MATCH
0
2
2
1
1
2
5
3

Zomi League 2015 Standing point
No. Pawlpi
ZCCM
ICA
ZCF-Canaan
AGAPE

P

W

D

L

GF GA GD Pts

1.

ZCCM

2

2

-

-

6

1

5

6

2.

ZCF-Canaan

2

2

-

-

7

3

4

6

3.

MMC

2

2

-

-

5

3

2

6

23, 30 August 2015 ni kimawl ding Pawlpi teng

4.

ZEM

2

1

1

-

8

6

2

3

No.
13.
14.
15.
16.

5.

MLPP (Laipian)

2

-

1

1

3

5

-2

1

6.

ZAC

2

-

-

2

3

5

-2

0

7.

AGAPE

2

-

-

2

1

4

-3

0

8.

ICA

2

-

-

2

5

10

-5

0

TIME
8:00-9:30
8:00-9:30
8:00-9:30
8:00-9:30

DATE
23 Aug.
23 Aug.
30 Aug.
30 Aug.

FIELD
THANGHO
LIANDO
THANGHO
LIANDO

MATCH
MLPP ZAC
ZEM MMC
ZCCM ZAC
AGAPE ICA

August sung IOM pan sisit kisam ziahzaih
August kha pan kipan IOM panin sisit ding azah khat
val kisam ziahziah ta hi. IOM zumah talo ahih manin
pawl khatte UN zumah hong sam ding uh hi. Tua
bekthamlo in pawl khatte zum khak ni (Saturday &
Sunday) nite zong hong sam ding uh hi.

On Hold or Pending a om cipte ading

Fraud tamluatna hangin US lam paiding zah kipuak
zolo ahih manin DHS pan khawlsakna a thuakte (On
Hold or Pending) te hon khat samkhin a, sapbeh lai
ding cih thu kiza ahih manin lungdam huai mahmah hi.
Nang hih dinmun ah na om khak leh navai kan in.

September kha sung tampi leng thei ding

Abeisa kha dangte sangin September kha sung tam
lengsakzaw ding a 2500-3000 kikal lengsak ding ci uh
ahih manin lungdam huai mahmah hi.

USA aleng dingte thusinna (CO Class)
Abeisa hunin US leng ding peuhmah ni 4 sung thusinna kineisak a, tun ahih leh hun kicin lohna hang leh
manlangsak nopna hangin ni 2 bek kahsak ta ding hi.

Phone No. laih ding dan
 UN huam sung a om lai nahih leh UN ah laih pah in.
 RSC & DHS ngak nahih leh RSC leh DHS ah laih in.
 Aleng ding angak nahih leh IOM zumah laih zaw in.

Tukaal sung ZAM palaai te buaipih diak teng

Zomi Idol leh Zolia & Zotaang kihel dingte
Malaysia a om Zomi khangno te lapsangna dingin 2015
Khuado pawi hun sungah Zomi Idol leh Zolia &
Zotaang kidemna neihtheihna dingin nasia takin ki
vaihawm kik hi.
Zomi Idol 2015 leh Zolia & Zotaang 2015 kihel nuam
min sazian pianailo na om khak uh leh kipia thei lai hi.
Min piaktheih nading:
 Sianu Deih Mang 016 376 0237
 Joseph Mangsen 018 354 2927
 Hau Suan Khai
012 367 4665

ZAM pandahpihna
Anlangh khuami, Pa Hang Khan Go (Tohing) leh Nu
Thang Khan Dim te tapa Tg. Pau Suan Mang (Kum
31) in Malaysia gamsung a om KLIA thongsung panin
damlohna hang tawh Serdang zatopi ah kipuak in 11
August 2015 ni in zato panin hong ciahsan hi.
Sanggampa Tg. Pau Suan Mang luanghawm vai
khempeuh ZAM-ZSM leh Zomi Adventist Church tawh
makaihna tawh ZAC biakinn ah hun nunung lungkim
huai takin hun bawlna kinei a, nitak ciangin Sunggai
Buloh hanmual ah aluanghawm kivui thei hi. Adah
akap lungzuang, khua ngai khempeuh, adiakin asanggampa Sia Htoo Mung tawh kibangin Malaysia Zomi
zumpi panin ih dahkhawm hi. Topa’ hehnepna hong
tungsakta hen!

Embassy ah ciah ding buaipih teng:
Lian Khan Cin (Ngawsing), Suan Khaw Mang
UN Sisitna mun
(Zonuamzang), Zam Thawn Khai (Mualzang), Suan
IOM MHD Malaysia
Pau (Singunau) leh Thang Sut Kham (Mualnuam) te
No 1, Jalan Pahang,
Pasian hehpihna tawh innlam kiciahsak thei hi.
2nd Floor/Level 3 KPJ Healthcare, 53000
Mat le hen lam buaipih teng:
Kuala Lumpur, Malaysia
Nel Ngaih Lian (Bapi), Zam Hau Mang (Zonuamzang),
General Line : 03-9235 5400
Hau Mung (Laibung), Gin ngaih Piang (Nahnuai),
USA lengding te tentan kahna
Nang Lam Thawn (Nahnuai), Nang Suan Khual
F& B Business Park
(Suangzang), Hau Deih Piang (Tuithang) te Pasian
18 Jalan Metro Pudu 2, Fraser Business Park
hehpihna tawh kitan khia thei hi.
Jalan Pudu, 55100 KL (Near LRT Chan Sow Lin)
Damlo vai buaipih teng:
Australia lengding te tentan kahna
Tual Suan Khual (Zozaang) HKL zato ah,
A 14-6, Menara Atlas Plaza Pantai
Niang Ho Nuam (Tuimang) leh No No UKM zato ah,
Jalan Pantai, Rharu 59200 KL,
Pau Suan Mung (Anlangh) Serdang ah,
 03-9235 5431
Mang Nuam leh Lian Don (Laaitui) Ampang zato ah,
Zomi Card tawite ading nasep
Khan Min Lun leh Khen Siam Kim (Vaivet) Kajang zato
Kochai Lama Hotel thak khat ah Cashier sem ding
ah ki buaipih hi.
Computer athei mi 1 leh house keeping sem ding mi 1
Buaipih laitak teng:
kideihbeh lai. Kizopna ding 012 367 4665
Zen Lam Huai (Thalmual), Niang Deih Lun (Thalmual),
Hau Sian Khai (Saipimual), Cin Kap Thang
Lungdamkohna
(Pyidawtha), Pau Mun Thang (Vongmual) leh Thang
 Dal Teng Mung (Darkhai) in ZAM adingin RM20
Sawm Lian Mung (Lunmual) te kibuaipih laitak uh hi.
hong pia ahih manin ki lungdam mahmah hi.
ZAM Thupuak pen leitung muntuamtuam aom Zomi khempeuh in asimtheih dingin
www.zomidaily.org website ah ki koihden hi.