Data wykładu: 23 lutego 2010 Wykładowca: Krzysztof Matuszek Filozofia polityczna Czym jest polityka, to również pytanie o kształt

ustroju 1. Czym jest filozofia polityczna? Filozofia pyta o istotę polityki, naturę człowieka (dobry z natury i zły z natury); • Zły z natury – silna, absolutna władza – Thomas Hobbes, człowiek jest chciwy, tchórzliwy, stan wojny z każdym; • Myśl anarchistyczna – człowiek jest natury dobry, odrzucenie wszelkiej władzy, postuluje organizację komun, potrafi żyć w społeczeństwie; 1. Rzeczywistość materialna (Thomas Hobbes). Nic nie ma znaczenia poza materią i ruchem. Rzeczywistość to idee. 2. Różnice pomiędzy politologią, a filozofią polityczną: Politologia ma charakter empiryczny, a filozofia polityczna ma charakter normatywny; Charakter empiryczny – mówienie czym jest dobro, ma charakter nienaukowy, badania, sondaże, obserwacje, politologia pojawiła się w XX wieku; Charakter normatywny – normy mówiące o dobru; Leo Strauss – filozof polityczny z początku XX wieku, stworzył w Ameryce szkołę „straussistów”, obrońca filozofii politycznej – odwołuje się do pojęcia polityki arystotelesowskiej, do starożytnej polis; Nie ma polityki bez etyki / Wartościowanie w polityce; Czym jest filozofia polityki? – Leo Strauss (Przeczytać); W politologii podział na: a) Osobowość autorytarna – zła; b) Osobowość demokratyczna – model właściwy. 1. Filozofia polityczna uważa, że polityka jest w pewien sposób wypróżniona. Każdy człowiek należy do grup społecznych, tworzy swoją hierarchię, wartości => przynależność polityczna w ujęciu socjologicznym; Istotna jest przynależność polityczna, tożsamość przynależności do wspólnot politycznych jest istotna dla człowieka. 1. Wątki starożytne filozofii politycznej. Relacje między jednostką, a państwem (Arystoteles – państwo czymś ważniejszym, piękniejszym). Arystoteles i inni nie pytają o prawa człowieka, starożytni myśleli w kategorii obowiązków. Pytali jakie są obowiązki obywateli wobec państwa? W starożytności człowiek był częścią pewnej wspólnoty, dlatego za najgorszą karę uważano ostracyzm. Obywatel czuł się częścią tej wspólnoty, bardziej niż my dziś. Solon – każdy obywatel ma chwycić za broń, aktywna obrona wspólnoty, w której żyje, gdy dzieje się coś złego; Współcześnie tylko policja może stosować przemoc, inne wymagania wobec obywatela starożytnego; Inne rozumienie obywatela i wolność w filozofii starożytnej i nowożytnej. 1

Benjamin Constant: Wolność starożytnych – możliwość bezpośredniego kształtowania polityki; Ateńczyk mógł brać udział w zgromadzeniach, większy wpływ, udział w rządzach niż wolność obywatela nowożytnego, jednak okupione ograniczeniem w sferze prywatnej; Wolność nowożytnych – możliwość kształtowania własnego życia w sferze prywatnej, realizuje się , ma niewielki wpływ na rządy, wolność od ingerencji państwa. Podsumowanie: Odmienne rozumienie roli jednostki w społeczeństwie, wolności.
1. Narodziny demokracji:

V wiek Ateny; Skąd wzięła się demokracja: wzorem była monarchia; Rodzi się w określonych warunkach politycznych, przemian wojskowych (zmiana charakteru bitew, piechota zamiast rydwanów, rola hoplitów – klasa średnia), rozwój filozofii, debat o kształt państwa; Sofiści – Sokrates, szkoła prowadzenia dialogu; Sofiści – nauczyciele mądrości, uczą sztuki prowadzenia sporów, oferują usługi za pieniądze, uczą jak dowieść danego stanowiska (retoryka) – odnosimy się do osoby, sporu; Sokrates – uczy poszukiwania prawdy (dialektyka); Różnica pomiędzy retoryką i demagogią – manipulowanie uczuciami słuchaczy; Retoryka: Etos – odwołanie do argumentów etycznych; Atos – odwołanie do uczuć; Logos – racjonalna argumentacja. Retoryka musi mieć racjonalne argumenty, gdy ich nie jest demagogią. Rządy nad wolnymi ludźmi muszą odwoływać się do rozumu. Podsumowanie: źródła demokracji.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful