Maksimalno zrno ≤ ¼ mind 1,25e min e =2,0cm

Maksimalno zrno ≤ ¼ mind 0,80e min e =2,0cm

Konstrukcija - nearmirani beton - beton za masivne zidane stubove - armirani beton kod masivnih građevina u vodi ili na dubini - armirani beton općenito - armirani i prednapregnuti beton - dodatni beton - trajni, zaštićen od korozije armirani i prednapregnuti beton - beton za fine podvodne radova - beton za gotove elemente - špric beton

Doziranje cementa (kg/m3) 100 = 150 200 220 240 270 300 320 = 450 = 500

Čvrstoća na pritisak u zavisnosti od oblika probnog uzorka

Različit unos sile
Klase čvrstoće fck,kocka fck,cilindar

C12/15 15 12

C16/20 20 16

C20/25 25 20

C25/30 30 25

C30/37 37 30

C35/45 45 35

C40/50 50 40

C45/55 55 45

C50/60 60 50

σc (<0)
40,0 fc

f cm=f ck + 8 N/mm2
n

Eksploataciona kriva

f ck= 30,0

σc=[1-(εc/εc2) ]·f ck σc=[1-(εc/εc2) ]·f cd f cd=α·f ck/γc Proračunski dijagram
n

20,0

0,4f c
10,0

f ck=30N/mm2 artan Ecm εc (<0)

0

0,001

0,002

0,003

0,0035

εcl

εclu

Radni i računski dijagram betona C30/37 izloženog jednoaksijalnom pritisku prema DIN 1045-1 i EC 2

Fu

Fu

Fu

15/15

9/15 30 cm 60 cm

Fu

Fu

a Fu

d

h

a

Određivanje aksijalne čvrstoće na zatezanje

Određivanje čvrstoće na zatezanje cijepanjem

F/2 Valjkasti oslonac

F/2

Valjak preko kojeg se nanosi opterećenje
d1 ( ) =d

Mjerna površina d d l=3d h=l,d d

Određivanje čvrstoće na zatezanje savijanjem

d2(=d)

a

Tabela 2.2 – Tabela čvrstoća na zatezanje betona u zavisnosti od klase betona (N/mm2)

Klase čvrstoće fctm fctk o,o5 fctk o,95

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

1,6 1,1 2,0

1,9 1,3 2,5

2,2 1,5 2,9

2,6 1,8 3,3

2,9 2,0 3,8

3,2 2,2 4,2

3,5 2,5 4,6

3,8 2,7 4,9

4,1 2,9 5,3

Mehanizam loma na smicanje

Stvaranje prslina prilikom loma usljed smicanja

Dinamička čvrstoća na lom nakon nakon 2 x 10E6 ciklusa opterećenja

Slika 3.14 pokazuje gornje naprezanje σo ali isto tako i njemu pripadajuće donje naprezanje σu tj. amplitudu naprezanja ∆σ. Najmanja dinamička čvrstoća je pri σu = 0 i iznosi 60% statičke čvrstoće. Ukoliko je broj ciklusa manji od n0 = 2 x 106, može se čvrstoća na osiliranje preračunati prema slici 3.15.

σc f ck
TRENU TNO E c
1,0

0,8

0,6

n mi 0 n t=2 mi 0 10 na t= da 7 t=

GRA

NIC AS

LOM A

0,4

t=

SVRŠETAK PLASTIČNIH DEFORMACIJA

8

0,2

εc 0
0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

Dijagram odnosa σc/fck i deformacija u zavisnosti od trajanja eksploatacionog opterećenja

Kratkotrajne deformacije Naponski zavisne (opterećenje) reverzibilne (elastične) ireverzibilne (plastične) Dugotrajne deformacije Naponski zavisne (puzanje) reverzibilne (zakašnjele elastične) ireverzibilne (tečenje) Naponski nezavisne (skupljanje) djelimično reverzibilne Naponski nezavisne (promjena temperature) reverzibilne

Šema komponenti kratkotrajnih i dugotrajnih deformacija

σc fc σcu 0,4f c

−σc (Mpa) 60 50 40 30
atan Eco atan Ece

f ck
=60,0 45,0 30,0 22,5

20 10
εcp εcu εc

εce

−εc 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ο/ΟΟ

Dijagram ponašanja uzorka betonske prizme

Dijagrami ponašanja betona u zavisnosti od klase čvrstoće

σ
Kvadratna parabola

σc = εc(2-εc)

Pravac

σc = 1

f cd

ε εc1= -0,0020 εc= -0,0035

Idealizirani dijagram ponašanja betona

Tabela 2.3 – Vrijednost sekantnih modula elastičnosti (kN/mm2) Klase C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 čvrstoće 26 27,5 29 30,5 32 33,5 Ecm

C40/50 35

C45/55 36

C50/60 37

εc

to εc

t1

t

εcv εcf εc,el εcs
Razvoj deformacije betona kroz eksploataciju

εc,el εcv εcf εcs t

σc(t) σc2
∆σc

σc1
∆σc

Naprezanja promjenljiva u vremenu

t

t

t

Približna vrijednost konačnog koeficijenta puzanja prema EC2 Starost pri opterećenju t0 (dani) 1 7 28 90 365 Veličina 2Ac/u (mm) 50 150 600 50 150 600 Suha sredina (unutra) Vlažna sredina (vani) (RH = 50%) (RH = 80%) 5,4 4,4 3,2 3,5 3,0 2,6 3,9 3,2 2,5 2,5 2,1 1,9 3,2 2,5 2,0 1,9 1,7 1,5 2,6 2,1 1,6 1,6 1,4 1,2 2,0 1,6 1,2 1,2 1,0 1,0

εcs

εcs,n

Konačna mjera skupljanja prema EC2 Lokacija elementa Relativna vlažnost (%) 50 80 2Ac / u (mm) ≤150 600 -0,60 -0,50 -0,33 -0,28

t

Unutra Vani

Vremenski razvoj deformacije skupljanja

Oblici armature

Dijagram σ - ε za prirodni čelik

Dijagram σ - ε za prirodni hladno obrađeni čelik

Dijagram σ - ε za visokovrijedni prirodno tvrdi čelik

Tabela 2.11 Svojstva armaturnog čelika prema JUS propisima Karakteristike pojedinih vrsta čelika Promjer Savijanje Din. Red Oznaka Vrsta fyk ftk δ šipke Ø Trn Kut Čvrst. Broj armature armature N/ N/ N/ mm % D α 2 2 mm mm mm2 GA Glatka 1. 5÷36 240 360 20 18 2 Ø 180° 240/360 armatura RA Rebrasta 6÷14 2. 400/500-1 armatura 400 500 10 5 Ø 90° RA Rebrasta 3. 6÷40 200 400/500-2 armatura Zavarene MAG mreže od 500/560 hladno vu4. 4÷12 500 560 6 4 Ø 180° 120 MAR čene glatke 500/560 i rebraste žice Armatura BiA specijalnog 3.1÷11.3 680 800 5. 5 6 Ø 180° 170 680/800 oblika GA Glatka 6. 5÷12 220 340 18 2 Ø 180° 220/340 armatura

Es N/ mm2
÷

1.9*105 2.0*105 Kao 1.

÷

2.0*105 2.1*105

A
ί

B
ί

A

B

c

c b) B500B (2 reda poprecnih rebara) b A B
a

a) B500A (3 reda poprecnih rebara)

A-B

b1

h
b2

c d) kut nagiba kosine rebra a i visine rebra h (presjeci A-B prema slikama a) do c))

c) B450C (2 reda poprecnih rebara)

Izgled površine šipki prema EN10080

σs f yk f yd f yk,0,95 f ym f yk,0,05

σs

f tk,0,95 f tm f tk,0,05

εs εyd εyk

εyk,0,95

εs

Proračunski dijagram σ - ε betonskog čelika

Prionljivost kod BI čelika

Parametarska definicija površine rebara

Nosivost kroz prionljivost betona i armature

Smanjena prionljivost u području PBII

Područja prionljivosti

Pomjerljivo prianjanje

Relativno pomjeranje između betona i čelika

Zakon prionljivosti

a) Određivanje zakona prionljivosti; b)Određivanje srednje čvrstoće prionljivosti

Struktura koncepta dokaza Granično stanje Zahtjevi

Nosivost Sigurnost osoblja Sigurnost konstrukcije Gubitak sigurnosti položaja Otkaz čvrstoće Otkaz stabilnosti Zamor materijala Stalno i promjenljivo Izvanredno Zemljotres Računska vrijednost naprezanja (destabilizirajući uticaji, poprečne sile) Računska vrijednost otpornosti (stabilizirajući uticaji, čvrstoća materijala, otpornost presjeka)

Upotrebljivost Ugodnost osoblja Funkcija konstrukcije Izgled konstrukcije Ograničenje naprezanja Izgradnja prslina Deformacije Vibracije Rijetka odnosno karakteristična Česta Kvazi – česta Računska vrijednost djelovanja (naprezanja, širine prslina, deformacije) Kriteriji upotrebljivosti (dopušteno naprezanje, dekompresija, širina prslina, deformacije)

Kriteriji dokaza

Situacije za dimenzioniranje Akcija na nosivu konstrukciju Reakcija nosive konstrukcije

Prikaz reprezentativnih vrijednosti promjenljivog opterećenja

Odnosi između pojedinih parcijalnih faktora sigurnosti

Tabela 5.2. Nezavisni uticaji za objekte visokogradnje Stalni uticaji Promjenljivi uticaji Gk Vlastita težina Korisno opterećenje, Prometno opterećenje Prednaprezanje Pk Snijeg i led Pritisak zemlje Gk,E Vjetar Stalni pritisak tekućine Gk,H Temperaturni uticaji Promjenljivi pritisak tekućine Slijeganje temeljnog tla Posebni uticaji Uticaji od zemljotresa
Tabela 5.3 Faktori kombinacije ψ Uticaji Korisno opterećenje Kategorija A: Stambeni i izložbeni prostori Kategorija B: Poslovne prostorije Kategorija C: Sajamske prostorije Kategorija D: Prodajni prostori Kategorija E: Skladišta Pokretno opterećenje Kategorija F: Vozila ≤ 30kN Kategorija G: 30kN < Vozilo ≤ 160kN Kategorija H: Krovovi Snijeg i led Mjesta do nadmorske visine +1000m Mjesta preko nadmorske visine +1000m Vjetar Uticaji temperature Slijeganje tla Posebni promjenljivi uticaji1) 1) Uticaji u visokogradnji koji nisu eksplicitno navedeni

Qk,N Qk,S Qk,W Qk,T Qk,H Qk,∆ Ad AEd

ψ0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0,0 0,5 0,7 0,6 0,6 1,0 0,8

ψ1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0,0 0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 0,7

ψ2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 0,5

Kriterij Situacije Uticaji Simbol dokaza P/T A Gubitak Stalno opterećenje: vlastita težina konstrukcije, stalni stabilnosti uticaji, uticaji tla, podzemna voda i slobodno stojeća konstrukcije voda γG,sup 1,10 1,00 vidi izraz nepovoljno γG,inf 0,90 0,95 (1-17) povoljno Kod malih oscilacija stalnih uticaja, kao što je dokaz sigurnosti upotrebe nepovoljno γG,sup 1,05 1,00 povoljno γG,inf 0,95 0,95 Nepovoljni promjenljivi uticaj 1,50 1,00 γQ 1,00 Posebni uticaji γA Otkaz Neovisni stalni uticaji (vidi gore) konstrukcije nepovoljno γG,sup 1,35 1,00 njenog povoljno γG,inf 1,00 1,00 dijela ili Neovisni promjenljivi uticaji temelja, nepovoljno 1,50 1,00 γQ kroz lom ili Posebni uticaji 1,00 γA pretjerane deformacije vidi (1-18) Otkaz γG Neovisni stalni uticaji (vidi gore) 1,00 1,00 temeljnog tla kroz lom Neovisni promjenljivi uticaji u tlu nepovoljno 1,30 1,00 γQ Posebni uticaji 1,00 γA P – Stalna situacija za dimenzioniranje (Slučaj 1) T – Prolazna situacija za dimenzioniranje (Slučaj 2) A – Posebna situacija za dimenzioniranje (Slučaj 3)

Tabela 5.5 Linearno-elastični proračun Otpornost prema Beton Stalna i prolazna situacija za dimenzioniranje Posebna situacija za dimenzioniranje Dokaz na zamor γc γcA γc,fat 1,50 1,30 1,50 Armatura, Prednapeta γs γsA γs,fat 1,15 1,00 1,15 γR γRA γR,fat 1,30 1,10 1,30 Nelinearni proračun

Pregled metoda za analizu pouzdanosti

Tabela 5.6: Zavisnost između β i Pf prema jednačini (5-32) Pf β 10-1 1,28 10-2 2,32 10-3 3,09 10-4 3,72 10-5 4,27 10-6 4,75 10-7 5,20

Tabela 5.7: Vrijednost indeksa pouzdanosti β za građevinske elemente Vrijednost indeksa pouzdanosti 1 godina 50 godina Nosivost 4,7 3,8 Zamor 1,5 do 3,81) Upotrebljivost 3,0 1,5 1) Zavisno od mogućnosti provjere, sanacije i tolerancije oštećenja Granično stanje

Jednačina graničnog stanja u x-prostoru

Jednačina graničnog stanja u standardiziranom prostoru

Standardna raspodjela granice sigurnosti Z = R – E

Primjer Armiranobetonska prosta greda dužine 5m opterećena je koncentričnim teretom Q, čija je srednja vrijednost µQ = 150 kN i standardna devijacija σQ2 = 5 kN2. Utvrđena nosivost na savijanje grede ima srednju vrijednost µR = 250 kNm i standardnu devijaciju σQ2 = 10 kNm2. Potrebno je odrediti vjerovatnoću otkaza. Dokaz se radi uz pretpostavku da je vlastita težina grede i dužina nepromjenljiva. E = QL/4 = 100.5/4 = 500/4 kNm Srednja vrijednost i standardna devijacija uticaja je, µE = 5 5 µ Q = ⋅150 = 187,50kNm 4 4

25 5 2 σ2 = ( ) 2 ⋅ σQ = ⋅ 5 = 7,81(kNm) 2 E 4 16 µ z = µ R − µ E = 250 − 187,5 = 62,5 σ 2 = σ 2 + σ 2 = 10 + 5 = 15 Z R E Indeks pouzdanosti β = 62,5/15 = 4,17. Vjerovatnoća otkaza grede je : Pf = Φ(−β) = Φ (−4,17) = 1,7 ⋅10 −5

Naponska stanja

Tabela 6.1: Klase čvrstoće betona, karakteristična čvrstoća pri pritisku fck (cilindar 150/300mm), karakteristična čvrstoća pri pritisku fck,cube (kocka150/150mm), karakteristična čvrstoća betona pri zatezanju fctk, srednja čvrstoća betona pri zatezanju fctm (N/mm2)
Klase čvrstoće betona fck fck,cube fctm fctk0,05 fctk0,95 C12/15 12 16 1,6 1,1 2,0 C16/20 16 20 1,9 1,3 2,5 C20/25 20 25 2,2 1,5 2,9 C25/30 25 30 2,6 1,8 3,3 C30/37 30 37 2,9 2,0 3,8 C35/45 35 45 3,2 2,2 4,2 C40/50 40 50 3,5 2,5 4,6 C45/55 45 55 3,8 2,7 4,9 C50/60 50 60 4,1 2,9 5,3

Dijagram naprezanje-deformacija za određivanje deformacija i presječnih sila

Dijagram naprezanje-deformacija za dokaz nosivosti i dimenzioniranje

Dijagram naprezanje-deformacija za armaturni čelik

Bi-linearni dijagram sa idealnim plastičnim područjem

Granična deformaciona stanja

Definicija εyk,0.95

Greda napregnuta na savijanje

Čisto savijanje, linearna raspodjela naprezanja afina deformacionoj ravnini

Armiranobetonska greda napregnuta na savijanje

Dijagram naprezanja mjerodavan za dimenzioniranje

Pravougaona raspodjela naprezanja u pritisnutoj zoni

Pojednostavljeni model mehanizma nosivosti unutar grede

Bi-linearan dijagram ponašanja armaturnog čelika

Dijagram deformacije armiranobetonskog poprečnog presjeka

Primjer 1 Zadano je : Pravougaoni poprečni presjek : b = 0,25m; h = 0,85m Čvrstoća materijala : fcd = -20 MN/m2; fsd = 478 MN/m2 Moment savijanja : Msd = 800 kNm Odrediti : Potrebnu površinu armature As (cm2) Preddimenzioniranje: Pretpostavlja se odstojanje težišta zategnute armature od zategnutog ruba presjeka : ds1=0,05m
d = h − d s 1 = 0 , 85 − 0 , 05 = 0 , 80 m z ≈ 0 , 9 d = 0 , 9 ⋅ 0 , 8 = 0 , 72 m M sd 800 T = = = 1111 kN z 0 , 72 1111 T potA s = ⋅ 10 4 = ⋅ 10 4 = 23 , 2 cm 3 f sd 478 ⋅ 10

2

Usvojeno : 4Φ24 (As = 18,10cm2) 2Φ20 (As = 6,28cm2) usv.As = 24,38cm2

Raspodjela armature

Položaj težišta za prikazani raspored armature je: a = 12mm. Prema tome odstojanje težišta armature od ruba poprečnog presjeka je ds1 = 52+12=64mm ≈ 0,07m. Statička visina presjeka je: d = h-ds1 = 0,85-0,07 = 0,78m.

Slika 6.17: Ulazni parametri za dimenzioniranje Konačno dimenzioniranje:
µ = M
Sd 2

f cd ⋅ b ⋅ d

=

800 20 ⋅ 10 ⋅ 0 , 25 ⋅ 0 , 78
3

2

= 0 , 263

δc = 1−

1 − 2µ = 1 −

1 − ( 2 ⋅ 0 , 263 ) = 0 , 3115

d c = δ c ⋅ d = 0 , 3115 ⋅ 0 , 78 = 0 , 243 m ξ = 1, 25 ⋅ δ c = 1, 25 ⋅ 0 , 3115 = 0 , 389
x = ξ ⋅ d = 0 , 389 ⋅ 0 , 78 = 0 , 304 m

-

kontrola dilatacije armature:
ε
s

=

ξ −1 ⋅ε ξ

c

=

0 , 389 − 1 ⋅ ( − 0 , 0035 ) = 0 , 0055 0 , 389
= 0 , 8443

(εe < εs < εsu)

ς =

µ 0 , 263 = δc 0 , 3115

z = ς ⋅ d = 0 , 8443 ⋅ 0 , 78 = 0 , 659 m

T =

M 800 = z 0 , 659
s

= 1215 kN
4

potA

=

T f sd

⋅ 10

cm

2

=

1215 ⋅ 10 4 = 25 , 4 cm 478 ⋅ 10 3

2

pot.As > usv.As, prema tome potrebna je dopuna armature : 6Φ24 (As = 27,14cm2)

Slika 6.18: Nova raspodjela armature Statička visina ostaje nepromijenjena: d = h-ds1 = 0,85-0,07 = 0,78m.

Rubno naprezanje betona εc =εcp=-2%o

Rubno naprezanje betona εc =εcu=-3.5%o

Otvaranje plastičnog zgloba

Pritisnuta armatura

Sudjelujuća širina ploče beff

Raspodjela naprezanja na pritisak σx i tok neutralne osi kod T grede

«sudjelujuća širina» beff

Grede sa širokim pojasima

T presjek, koji statički radi kao pravougaoni presjek

Greda T presjeka: oznake za dimenzioniranje

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful