You are on page 1of 3

BIBLICAL TRUTHS AND COMMANDS FOR MARRIAGE

Many people ask if what really is marriage all about; if what really its purpose.
Today, I would like to share to all of you, about Biblical truths and Biblical commands
for marriage. The reason why there must be a wedding ceremony in front of God
and the people because we want to honor God to receive the blessing from Him.
If you really want to honor God, then you must believe in the
sanctity of marriage. If you really believe in the sanctity of marriage, you
must believe in the Bible, where God gives commands and instruction
regarding marriage. True blessing is just a result of obedience to the command of
the Lord. If you want a result that is from God, then follow the instruction that is
from Him. If you want blessings that come from God, then follow the
principles of the Bible that are from God.
FIRST OF ALL, GOD DESIGNED MARRIAGE AND MARRIAGE IS A PERMANENT
RELATIONSHIP
According to the Bible in Matthew 19:4-6 4Sumagot si Jesus, Hindi pa ba
ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at
babae? 5At siya rin ang nagsabi, Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina,
at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. 6Hindi na sila dalawa
kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.
This passage tells us that God designed the marriage since during the
creation. He created male and female and God designed them to be united as
husband and wife.
This means also that once the male and female were united as husband and
wife, they are no longer two but one. In marriage, God is the one who is joining
the husband and the wife and no one must separate them. It means, in the
design and in the will of God, marriage is a permanent relationship.
SECOND, MARRIAGE IS A SPIRITUAL RELATIONSHIP (not just a legal
relationship) because it is designed based on the relationship of Jesus
Christ and His church
According to the Bible in Ephesians 5:21-33, 21Pasakop kayo sa isa't isa bilang
tanda ng inyong paggalang kay Cristo.
22
Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng
pagpapasakop ninyo sa Panginoon. 23Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang
asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang
Tagapagligtas nito. 24Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin
naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa.
25
Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni
Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya 26upang ialay
ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. 27Ginawa niya ito
upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating
iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at
walang kapintasan. 28Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang
asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa
ay nagmamahal sa kanyang sarili. 29Walang taong namumuhi sa sarili niyang
katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni
Cristo sa iglesya. 30Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. 31Gaya ng sinasabi
sa kasulatan, Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama
sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa. 32Ito ay isang dakilang hiwaga na
aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. 33Kaya't kayong mga
lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang
naman ninyo ang inyong asawa.
_____________________
By Rev. Roli S. Arangote, Copyright 2013 (Free to share, just acknowledge the author)
Shared at Ibajay MPS for Moral Recovery Program, 08-17-2015

The Bible is declaring that there must be only one leader in the family and
that is the husband. Wife must always submit to and respect her husband. However,
God commanded also the husband to always love his wife. The pattern of God for
the husband and wife is the relationship of Christ and the church. That Christ loves
the church and the church must always submit to Christ. If this pattern is not
followed, conflicts with the husband and the wife will arise. However, if this pattern
is followed, there will be orderliness in the family which will make the marriage
strong and united. The purpose of God for this command is to have a healthy
relationship within the family which the wife will not overrule her
husband and the husband will not abuse his wife. When family
relationship is healthy, Gods blessings will just flow. Just take note: Husband
and wife are both accountable and responsible to God.
THIRD, MARRIAGE IS A SACRED RELATIONSHIP
According to the Bible in Hebrews 13:4 Dapat igalang ng lahat ang
pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng
Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya.
In NIV version, Hebrews 13:4 Marriage should be honored by all, and the
marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually
immoral.
The Bible clearly tells us that marriage is a sacred relationship. The Bible
specifically mentioned to keep the marriage bed pure and impliedly commanding to
avoid sexual immorality because God will judge the sexually immoral. Sexual
immorality includes sex outside the marriage, adultery, sexual relationship between
man and man, sexual relationship between woman and woman, and sexual
relationship with human and animals. The Bible clearly says in 1 Corinthians 6:9-10
9
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng
Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba
sa diyus-diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae,
10
nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang
bahagi sa kaharian ng Diyos.
Sexual immorality is included in the list of wicked things which God hates.
And those who commit this are surely cannot enter the kingdom of God, unless they
repent from their sins.
FOURTH, MARRIAGE IS A SHARED RELATIONSHIP BETWEEN HUSBAND &
WIFE
According to the Bible in 1 Corinthians 7:3-5 3Dapat tuparin ng lalaki ang
tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayundin naman ang babae. 4Sapagkat hindi
na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang
asawa. Gayundin naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang
katawan kundi ang kanyang asawa. 5Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa
isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang
maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na
muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo
makapagpigil.
The Bible tells us that the body of the husband belongs to the wife and
to her husband; and the body of the wife belongs to the husband and to
her wife. They are one flesh already so their bodies belong to each other.
Marital unfaithfulness arises because they deprive their bodies to each
other. Thats why the Bible says Do not deprive each other except by
mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to
prayer. But even though there will problem in sharing their bodies to each other,
husband and wife must not share their bodies to other. Do not let Satan destroy
your marriage relationship. Thats why the Bible is also saying that prayer must be a
_____________________
By Rev. Roli S. Arangote, Copyright 2013 (Free to share, just acknowledge the author)
Shared at Ibajay MPS for Moral Recovery Program, 08-17-2015

part of marriage relationship. Do not forget that God must be always at the center
of marriage and that God must always be the first priority of husband and wife.
Accept and believe that only Jesus Christ can make your marriage strong.
Only Jesus Christ can supply all your needs. Only Jesus Christ can make the
impossible possible. Believe in Jesus Christ and make Him the master of your life
the master of your marriagethe master of your familyand the master of your
everything.
Remember this command of Jesus in Matthew 6:33: Ngunit higit sa lahat ay
pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang
kalooban and Gods promise is at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong
pangangailangan.

_____________________
By Rev. Roli S. Arangote, Copyright 2013 (Free to share, just acknowledge the author)
Shared at Ibajay MPS for Moral Recovery Program, 08-17-2015