You are on page 1of 8

www.matematiranje.

com
GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA
(zadaci) I deo

1) Izračunati granične vrednosti sledećih funkcija:

a) lim 2 x 
x2

x2
b) lim 
x 1 3 x

10
v) lim 
x 5 x  5

x3
g) lim 
x  3 7

Rešenje:

Šta da radimo?

Gde vidimo x mi zamenimo vrednost kojoj on teži, ako je taj izraz odredjen , zadatak je gotov.

a) lim 2 x  2  2  4
x2

x  2 1 2 3
b) lim   1
x 1 3 x 3 1 3
10 10 10
v) lim   
x 5 x  5 55 0
x 3 33 0
g) lim   0
x  3 7 7 7

2) Odrediti granične vrednosti sledećih funkcija:

3x  1
a) lim
x 2 x  5x  6
2

2 x 3  3x  12
b) lim
x  x2  5
5 x 2  3x  2
v) lim 2
x  2 x  4 x  1

x2 1
g) lim
x  3  x 2

f ( x)
ZAPAMTI: Kod ovog tipa zadataka, gde x   , a funkcija je racionalna: , i nema korena, ln, sin i ostalih
Q ( x)
funkcija koristimo sledeće zaključke:

1
www.matematiranje.com
i) Ako je najveći stepen gore u brojiocu veći od najvećeg stepena dole u imeniocu rešenje je 

ii) Ako je najveći stepen dole veći od najvećeg stepena gore, rešenje je 0

iii) Ako su najveći stepeni isti, rešenje je količnik brojeva ispred najvećih stepena.

Rešenja:

3x  1
a) lim  0 (pravilo ii) jer u imeniocu imamo x 2 a u brojiocu samo x
x  2 x  5x  6
2

2 x 3  3x  12
b) lim   (pravilo i) , gore je polinom trećeg stepena a u imeniocu drugog stepena
x  x2  5
5 x 2  3x  2 5
v) lim 2  (pravilo iii) , ovde su polinomi istog stepena
x  2 x  4 x  1 2
x2 1 1
g) lim   1 (pravilo iii) , polinomi su istog stepena , ispred x 2 u brojiocu je 1 a u imeniocu -1
x  3  x 2 1

Možda vaši profesori neće dozvoliti da koristite ova pravila , e onda morate da radite sve postupno:

Ideja je da se svaki sabirak podeli sa najvećim stepenom x-sa.

3x 1
 2
3x  1 2
a) lim 2  lim 2x x sve smo podelili sa x 2 , jer je to najveći stepen ...sad pokratimo...
x  2 x  5 x  6 x  2 x 5x 6
2
 2 2
x x x

3x 1 3 1
 2  2
3x  1 x 2
x x x A
lim 2  lim  lim dalje koristimo da je  0 , pa je
x  2 x  5 x  6 x 
2x 2
5 x 6 x  2  5  6 
  2 x x 2
x2 x2 x
3 1 5 6
 0,  0,  0,  0 i dobijamo:
   

3x 1 3 1
 2  2
3x  1 x 2
x x x 00 0
lim 2  lim  lim   0
x  2 x  5 x  6 5 6
2  2 200 2
x  2 x 
2x 5x 6
 2
 2 x x
x2 x x
Ovaj postupak bi onda morali da primenjujemo za sve ostale zadatke, evo recimo pod g)

5 x 2 3x 2 5 x2 3x 2
 2 2   2
5 x 2  3x  2 2 x 2
x2 x 500 5
lim 2  lim 2 x
x x  lim  
x  2 x  4 x  1 x  2 x 4 x 1 x  200 2
 2 2 2 x2 4x 1
  2
x2 x x x 2
x2 x
2
www.matematiranje.com
3) Odrediti granične vrednosti:

x2  4
a) lim ;
x2 x  2

x2  6x  7
b) lim 2 ;
x 1 x  5 x  4

x 4  6 x 2  27
v) lim 3 ;
x  3 x  3 x 2  x  3

Ovaj tip zadatka je ( ako je to moguće i ako znate izvode ) najbolje raditi preko LOPITALOVOG pravila. Ako ne,

morate i imenilac i brojilac rastaviti na činioce! ( Pogledajte taj PDF fajl u I godini i II godini )

a)
x2  4 ( x  2)( x  2) ( x  2) ( x  2)
lim  lim  lim  lim( x  2)  2  2  4
x 2 x  2 x 2 x2 x 2 x2 x 2

b)
x2  6x  7
lim  PAZI: ovde ćemo iskoristiti znanje iz II godine vezano za kvadratnu jednačinu:
x 1 x 2  5x  4

ax 2  bx  c  a ( x  x1 )( x  x2 )

x 2  6x  7  0 x 2  5x  4  0
 6  64 5 9
x1, 2  x1, 2 
2 2
68 53
x1, 2  x1, 2 
2 2
x1  1 x1  4
x 2  7 x2  1
x 2  6 x  7  ( x  1)( x  7) x 2  5 x  4  ( x  4)( x  1)

x2  6 x  7 ( x  1)( x  7) ( x  1) ( x  7) x  7 1 7 8
lim 2  lim  lim  lim  
x 1 x  5 x  4 x 1 ( x  4)( x  1) x 1 ( x  4) ( x  1) x 1 x  4 1  4 3

Preko Lopitala bi bilo:

x2  6 x  7 ( x 2  6 x  7)` 2 x  6 2 1  6 8
lim  lim  lim  
x 1 x  5x  4
2 x 1 ( x  5 x  4)`
2 x 1 2 x  5 2 1  5 3

3
www.matematiranje.com
v)

x 4  6 x 2  27
lim  izdvajamo na stranu:
x  3 x 3  3 x 2  x  3

x 4  6 x 2  27  0  Ovo je bikvadratna jednačina , uvodimo smenu x 2  t


t 2  6t  27  0
6  12
t1, 2 
2
t1  9
t 2  3
x 4  6 x 2  27  ( x 2  9)( x 2  3)  ( x  3)( x  3)( x 2  3)

A izraz u imeniocu ćemo rastaviti sklapanjem “dva po dva” :

x 3  3 x 2  x  3  x 2 ( x  3)  1( x  3)  ( x  3)( x 2  1)

Vratimo se sad u zadatak:

x 4  6 x 2  27 ( x  3) ( x  3) ( x 2  3) ( x  3)( x 2  3) (3  3)(9  3) 6 12 72 36


lim  lim  lim    
x 3 x 3  3 x 2  x  3 x 3 ( x  3) ( x  1)
2 x 3 ( x  1)
2
(9  1) 10 10 5
Preko Lopitala:

x 4  6 x 2  27 ( x 4  6 x 2  27)` 4 x 3  12 x 4  (3)3  12  (3)


lim  lim  lim  
x 3 x 3  3 x 2  x  3 x 3 ( x 3  3 x 2  x  3)` x 3 3 x 2  6 x  1 3  (3) 2  6  (3)  1
4  27  36 72 36
  
27  18  1 10 5

4) Odrediti sledeće granične vrednosti:

1 x  1 x
a) lim ;
x 0 4x
x3
b) lim ;
x 3 x 1  2
x2 1 1
v) lim ;
x 0
x 2  16  4

Rešenje:

Ovo je novi tip zadatka, s korenima. Ideja je da se izvrši racionalizacija. To jest, koristimo razliku kvadrata:
( A  B)( A  B)  A2  B 2

4
www.matematiranje.com
a)
1 x  1 x 1 x  1 x 1 x  1 x
lim  lim  
x 0 4x x 0 4x 1 x  1 x
2 2
(1  x)  (1  x) 1  x  (1  x) 1 x 1  x
 lim  lim  lim 
x 0
4x  1 x  1 x  x 0
4x  1 x  1 x  x 0
4x  1 x  1 x 
2x 2x 1
 lim  lim  lim 
x 0
4x  1 x  1 x  x 0
4x  1 x  1 x  x 0
2  1 x  1 x 
1 1 1
  
2  1 0  1 0  22 4

b)
x 3 x 3 x 1  2
lim  lim  
x 3 x  1  2 x 3 x  1  2 x  1  2

 lim
( x  3)  x 1  2   lim ( x  3)  x 1  2   lim ( x  3)  x 1  2 
x 3
x  1  22
2 x 3 x 1 4 x 3 x3
 lim( x  1  2)  3  1  2  2  2  4
x 3

v)
x2 1 1
lim Ovde moramo da izvršimo duplu racionalizaciju.
x 0
x 2  16  4
x2  1  1 x2  1  1 x 2  16  4 x2  1 1 x2  1  1 x 2  16  4
lim    spakujemo= lim  
x 0
x 2  16  4 x2  1  1 x 2  16  4 x 0
x 2  16  4 x2  1  1 x 2  16  4

 lim
[ ( x 2  1) 2  12 ]    lim ( x  1 1)  x  16  4  lim x  x  16  4 
x 2  16  4 2 2 2 2

x 0
[ ( x 2  16) 2  4 ]  x  1  1
2 2
( x  16  16)  x  1  1
x 0 2
x  x  1  1
2 x 0 2 2

x 2  16  4 0  16  4 8
 lim   4
x 0
x2  1  1 0 1 1 2

5) Odredi sledeće granične vrednosti:

1 x2 1
3
a) lim ;
x 0 x2
3
x 1
b) lim ;
x 0 x 1

5
www.matematiranje.com
Rešenje:

PAZI: Kad su u pitanju treći koreni, moramo koristiti formule:

( A  B)( A2  AB  B 2 )  A3  B 3 razlika kubova

( A  B)( A2  AB  B 2 )  A3  B 3 zbir kubova

a)

Ovde u imeniocu imamo izraz 3


1  x 2  1 , a to nam je ustvari ( A - B). Moramo dodati ( A2  AB  B 2 ) , to jest,
pošto je A= 3 1  x 2 a B=1 racionališemo sa 3
(1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1

1  x2  1
3 3
1  x 2  1 3 (1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1
lim  lim  
x 0 x2 x 0 x2 3
(1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1
3
3
1  x 2  13
 lim 
x 0
x 2  [ 3 (1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1]
1  x2  1 x2
 lim  lim
x 0
x 2 [ 3 (1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1] x 0
x 2 [ 3 (1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1]
1 1 1
 lim  
x 0 3
(1  x )  1  x  1
2 2 3 2 3
(1  0)  1  0  1
2 3 3

b)

3
x 1
lim  PAZI: I ovde mora dupla racionalizacija
x 0 x 1
x  1 3 x2  3 x  1 x  1
3 3
x 1 3
x2  3 x  1 x 1
lim    spakujemo  lim  
x 1 x  1 3 x2  3 x  1 x  1 x 1
x 1
3
x  x 1
2 3
x 1

 lim
 3
3
x  13  x 1 
 lim
( x  1)  x 1  
x 1
 x 1
2
2
 3
x  x 1
2 3
 x 1
( x  1)  3
x  x 1
2 3

x 1 1 1 11 2
 lim   
x 1 3
x2  3 x  1 1  3 1 1 111 3
3 2

6
www.matematiranje.com
6) Odredi sledeće granične vrednosti:

a) lim( x  x 2  10 x )
x 

b) lim( x 2  1  x)
x 

x a
c) lim
x a 4 x4a

Rešenja:

a) lim( x  x 2  10 x ) i ovde ćemo vršiti racionalizaciju…


x 

x  x 2  10 x x  x 2  10 x x 2  ( x 2  10 x) 2
lim( x  x 2  10 x )  lim   lim
x  x  1 x  x 2  10 x x  x  x 2  10 x

U brojiocu je očigledno razlika kvadrata . Moramo malo i imenilac da prisredimo, odnosno da pod korenom

izvučemo x 2 ispred zagrade pa zatim x ispred korena…

x 2  ( x 2  10 x) 2 x 2  ( x 2  10 x) x 2  x 2  10 x
lim  lim  lim
x 
x  x 2  10 x x  10 x  10
x  x (1  )
2
x  x  (1  )
x x
10 x 10
 lim  lim
x   10  x   10 
x  1  1   1  1  
 x   x 

10
Izraz teži nuli kad x   , pa je
x

10 10 10 10
lim    5
x   10 
1  1  
1  1 0  11 2
 x 

Sličan način rada primenjujemo i u narednom primeru:

7
www.matematiranje.com

b) lim( x 2  1  x)
x 

x2  1  x x2  1  x ( x 2  1) 2  x 2 x2  1  x2
lim( x  1  x)  lim
2
  lim  lim 
x  x  1 x 2  1  x x  x 2 (1  1 )  x x  x  (1  1 )  x
x2 x2
1 1
lim  0
x  1 
x  [ (1  2 )  1]
x

x a
c) lim ?
x a 4 x4a

Ovde ćemo upotrebiti jedan trik: x  a ćemo malo prepraviti...

x  a  4 x 2  4 a 2 a ovo je sada razlika kvadrata x  a  4 x 2  4 a 2  ( 4 x  4 a )( 4 x  4 a )

Vraćamo se u zadatak:

x a (4 x  4 a) (4 x  4 a)
lim  lim  lim( 4 x  4 a )  ( 4 a  4 a )  2  4 a
x a 4 x a
4 x  a 4
x a4 x a