INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Pembinaan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat : Satu Penilaian

Oleh: Saufi bin Abdullah Pelajar Program M.Ed (Music) Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, Perak

ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi mengetahui penggunaan modul multimedia bagi tajuk permainan alatan dikir barat sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar-pelajar menengah rendah. lanya dinilai berdasarkan kepada aspek kurikulum, isi kandungan dan gaya persembahan. Aspek kurikulum memperihalkan tentang ketepatan modul dalam mematuhi sukatan pelajaran muzik. Aspek isi kandungan modul membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isi pelajaran yang setaraf dengan tahap pelajar, manakala aspek gaya persembahan pula mengisahkan mengenai keunikan ciriciri modul. Proses penilaian dilakukan oleh responden yang terdiri daripada 5 orang pelajar muzik Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Chengal, Kota Bharu, Kelantan. Kajian dilaksanakan secara kaedah pemerhatian dan temu bual.

1

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Latar Belakang Kajian

Komputer merupakan bahan bantu mengajar yang berkesan kerana ciri-cirinya yang mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan penggunaan multimedia, bersifat interaktif dan menyeronokkan. Komputer juga mempunyai keupayaan untuk memproses dan mempersembahkan data yang berbentuk teks, grafik, animasi, video dan audio. Ini menjadikan komputer sebagai bahan bantu mengajar yang berpotensi untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran (Jamaluddin et al.2000). Menyedari hakikat ini maka dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlulah melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid, agar proses pembelajaran mereka dapat dijalankan dengan baik. Langkah-langkah positif yang boleh diambil untuk melibatkan lebih banyak pancaindera mereka ialah dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti komputer dan multimedia. Pada masa ini, penggunaan komputer dalam pelbagai bidang telah menjadi satu keperluan. Keadaan ini berlaku kerana komputer merupakan satu pakej peralatan yang lengkap dan berupaya menjalankan pelbagai fungsi yang berguna dalam melaksanakan pelbagai tugas. Dengan penggunaan komputer, penyelesaian urusan-urusan penting menjadi semakin mudah dan pantas.

Persoalan Kajian

Kajian ini dijalankan untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang berikut : i. ii. iii. Adakah kandungan modul selaras dengan pengajaran dan pembelajaran dikir barat di peringkat menengah rendah? Adakah gaya persembahan modul ini bersesuaian serta menarik kepada pelajar? Adakah kaedah pengajaran modul berbantukan komputer mampu memberi kesan bagi peningkatan pencapaian pelajar dalam ujian kemahiran bermain alatan dikir barat?

2

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Kepentingan Kajian

Saya memilih untuk membuat kajian Pembinaan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat kerana : i. Dapatan kajian ini boleh digunakan oleh guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran alat muzik dikir barat. Pembinaan perisian ini diharapkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu.

Kajian Literatur

Definisi Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer membolehkan komputer dan pelajar saling berinteraksi di antara satu sama lain tanpa gangguan emosi manusia seperti marah atau rasa bosan (Rusdina, 1993) Menurut Yakop, (1985) pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dapat membantu pengajar dan juga pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (dalam Lim Siew Heong, 1999). Selain itu penggunaan komputer dalam proses pembelajaran juga membolehkan pelajar belajar mengikut masa yang sesuai untuk mereka. PPBK akan memperuntukkan masa yang berlainan bagi setiap orang pelajar bagi menghabiskan sesuatu pelajaran bergantung kepada kadar kemahiran dan kefahaman pelajar. Dengan ini pelajar dapat menentukan masa yang sesuai untuk mereka belajar (Rusdiana, 1993). Daripada ketiga-tiga pengkaji di atas dapat disimpulkan bahawa interaksi di antara pengguna dengan komputer, komputer membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan dapat mengurus masa dengan sebaiknya.

Perisian Komputer

Perisian komputer dapat dipersembahkan dengan melalui kemudahan grafik diikuti bunyi yang menarik. Melalui pembelajaran yang berdasarkan perisian komputer, 3

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

pelajar boleh mencuba beberapa kali sehingga mereka menguasai kemahiran yang diutarakan dalam PPBK. Menurut Watson (1987) untuk membina sesebuah PPBK yang baik memerlukan kerjasama daripada guru, penggubal kurikulum, pengaturcara profesional dan penganalisis sistem (dalam Lim Siew Heong, 1999).

Kajian Yang Berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Kajian yang dibuat oleh Ayoub et al. (1998) mengenai keberkesanan penggunaan komputer dalam kelas, didapati pelajar-pelajar mudah memahami subjek yang dipelajari dan ini meningkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat berkesan dalam membantu pelajar memahami sesuatu konsep. Pelajar-pelajar suka berinteraksi dengan komputer kerana pelajar boleh belajar sendiri iaitu pembelajaran individu, mempelajari kesilapan tanpa diketawa orang, mendapat maklum balas dengan cepat, belajar dalam persekitaran pembelajaran yang seronok pada sebarang masa serta meningkatkan kemahiran dalam penggunaan komputer. Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dapat mempertingkatkan pencapaian pelajar-pelajar. Pelajar yang menggunakan komputer sebagai bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka kebanyakannya menunjukkan kesan yang positif (Barry & George 1994).

Kelebihan Menggunakan Pendekatan Multimedia dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Terdapat banyak kajian yang telah menggariskan tentang kelebihan-kelebihan PPBK. PPBK menjadi lebih berkesan kerana proses ini menekankan kaedah pembelajaran individu, pembelajaran aktif, menarik dan menyeronokkan, kebolehsuaian pembelajaran dan had masa pembelajaran yang tidak terbatas. Program-program multimedia menyediakan kemudahan di mana pelajar dapat kembali berulangkali kepada sesuatu subtopik dengan mudah untuk merujuk kembali bahagian yang kurang jelas. Ini dapat membantu pelajar memahami seluruh isi kandungan yang disampaikan.

4

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Penggunaan multimedia dalam pendidikan boleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman yang menyeronokkan dan menarik. Penggunaan multimedia dalam proses pendidikan juga dapat membantu pelajar memahami konsep muzik dengan cepat dan mudah. Multimedia memudahkan pelajar menerima dan menikmati maklumat melalui pelbagai media. Multimedia telah membawa satu perubahan asas dalam cara bagaimana maklumat diproses, disampaikan, ditulis dan ditaksirkan oleh manusia.

Metodologi

Kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Bentuk kajian ini dipilih kerana pengkaji mudah mendapatkan maklumat dan mengumpulkan maklumat melalui kaedah pemerhatian dan temu bual. Populasi kajian terdiri daripada 5 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Chengal, Kota Bharu, Kelantan yang baru diperkenalkan permainan alat muzik dikir barat. Pelajar ini ditemu bual dan dapatan temu bual tersebut ditranskripsikan. Selepas itu pelajar ini akan diberikan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat dan beliau belajar berpandukan modul tersebut. Setelah pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpandukan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat sekali lagi pelajar ini di temu bual dan dapatan temu bual tersebut ditranskripsikan.

Pengumpulan Data

Kaedah Pemerhatian

Melalui kaedah pemerhatian, penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pembolehubah-pembolehubah yang telah dikenal pasti. Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati terhadap perubahan-perubahan tingkah laku, mendengar, serta melihat tingkah laku subjek sama ada dari jauh atau dari dekat. Pemerhatian ini dilakukan sebanyak sekali sahaja iaitu semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpandukan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat. Melalui kaedah pemerhatian, saya dapat memerhatikan sampel dalam tempoh masa yang tertentu. Ciri-ciri yang ingin diperhati adalah sangat halus dan terperinci dan ini menjadikan keputusan yang dibuat lebih tepat. Menurut Kerlinger, (1973) terdapat beberapa kategori pemerhatian iaitu kategori tingkah laku, unit tingkah laku, paras tafsiran pemerhati, generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. Flanders, (1974) adalah satu contoh kaedah merekod maklumat yang melalui kaedah ini proses merekod maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. 5

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Kebaikan kaedah pemerhatian jenis ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai dan berkemungkinan maklumat-maklumat yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi dapat dikesan dengan tepat, sah dan betul serta boleh dipercayai. Dalam kaedah pemerhatian ini pengkaji akan menjalankan sesi perbincangan dan penerangan. Demonstrasi tentang permainan alat muzik dikir barat telah dibuat oleh guru dikir barat. Setelah mendengar penerangan dan tunjukcara, pelajar diminta berlatih secara individu dengan menggunakan compact-disk interaktif cara bermain alat muzik dikir barat. Pelajar akan dinilai tahap kemahiran mereka setelah diberi beberapa sesi latihan secara individu dengan berbantukan komputer.

Kaedah Temu Bual.

Melalui kaedah temu bual, pengkaji akan mengajukan beberapa soalan secara tidak berstruktur kepada semua informant. Seramai 5 orang informant akan disoal tentang pengetahuan asas mereka mengenai permainan alat muzik dikir barat. Temu bual dijalankan sebanyak dua kali atau mengikut keperluan untuk setiap informant. Pada sesi pertama informant akan disoal tentang beberapa aspek berkenaan dikir barat seperti bentuk alatannya, bunyi yang terhasil, cara bermain alat dan kegunaan persembahan dikir barat dalam masyarakat. Setelah pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpandukan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat sekali lagi pelajar ini di temu bual dan dapatan temu bual tersebut ditranskripsikan. Pada kali ini informant akan mendapat soalan tambahan seperti sejauh manakah anda berpuas hati dan apakah kemahiran yang diperolehi setelah menggunakan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat. Temu bual digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk memperolehi maklumat-maklumat tentang fakta, perasaan, kepercayaan dan aspek-aspek lain yang ingin diselidiki dalam kajian ini. Keadaan ini akan menyebabkan pengkaji dapat memperolehi data secara langsung.

6

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Perkakasan Yang Digunakan

Dalam pembangunan perisian ini, perkakasan yang digunakan ialah AMD Athlon XP 1100, Adobe Photoshop Cs, 640 DDRAM (Random Acces Memory), 60 GB Hard Disc, pembesar suara, pemain CD ROM 56 Max, 17 inci monitor Hp, papan kekunci, tetikus, mikrofon dan pencetak Lexmark X1270. Selain itu alat pengimbas (scanner) juga digunakan. Pencetak pula digunakan dalam proses mencetak tesis dan modul.

Dapatan Kajian

Pendahuluan

Temu bual dan pemerhatian telah dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan kajian. Temu bual dijalankan sebanyak dua kali. Seramai 5 orang informant telah ditemu bual untuk kali pertama. Tiga orang informant dipilih secara rawak daripada informant temu bual pertama untuk temu bual yang ke dua. Pemerhatian semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dikir barat juga telah dilakukan sebanyak sekali untuk mendapatkan maklumat untuk menjawab persoalan kajian.

Kandungan Modul Selaras dengan Pengajaran dan Pembelajaran Dikir Barat Peringkat Menengah Rendah

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah meletakkan dikir barat dalam Aspek 2: Pengalaman Muzikal dan juga Aspek 3: Penghargaan Estetik. Dalam pengalaman muzikal pula ada dinyatakan pengalaman ensemble muzik tradisional dan kemahiran bermain alat serta tanggungjawab sebagai performer dan audien. Dalam Aspek 3: Penghargaan Estetik pula pelajar mampu mengenalpasti, menganalisis dan memperkatakan ciri-ciri positif dan negatif hasil karya dan persembahan muzik dari segi elemen muzik dan teknik persembahan. Keselarasan modul ini dapat dilihat melalui kata-kata informant yang berbunyi;
Emm... pendapat saya ialah dikir barat berguna dalam masyarakat hari ini. Ianya sebagai alat hiburan dan sering juga digunakan dalam majlis perkahwinan. Bila ada majlis kenduri pihak tuan rumah akan menjemput pasukan dikir barat untuk memeriahkan majlis...(Tengku Shahril Ikwan)

7

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Kenyataan ini juga boleh dikuatkan lagi dengan pelajar boleh menyatakan ciri-ciri positif pembelajaran dikir barat.
Dikir barat memang berguna. Dia sebagai alat untuk mengeratkan perpaduan dalam sesebuah sekolah, kampung, daerah dan sebagainya. Sesetengah ahli dikir barat menjadikan aktiviti ini sebagai sumber pendapatan mereka apabila setiap persembahannya mendapat bayaran daripada penganjur…(Muhammad Faizal bin Mustafa)

Dalam kehidupan hari ini yang masyarakatnya semakin bijak untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup. Penggunaan modul ini akan menjadikan pelajar akan lebih mengetahui dan mempunyai penghargaan estetik yang tinggi. Penghargaan dan kepentingan dikir barat dapat dilihat daripada kata-kata berikut;
Ohh... dikir barat? Memang berguna dalam masyarakat hari ini. Ianya sebagai alat untuk hiburan, pendidikan, mendapatkan sumber kewangan dan sebagainya. Salah satu kegunaan dikir barat ialah dapat menjadikan kampung kita terkenal dan dikenali oleh orang lain. Contohnya kumpulan Dikir Barat Melor Lama sangat terkenal dikalangan penduduk tempatan…(Muhammad bin Yahya)

Secara keseluruhannya, kandungan modul selaras dengan pengajaran dan pembelajaran dikir barat peringkat menengah rendah di mana pelajar akan mempunyai pengalaman muzikal dan juga tahu menghargai atau pun mempunyai panghargaan estetik terhadap khazanah muzik tradisional terutamanya permainan dikir barat. Melalui pemerhatian juga, penyelidik mendapati setiap orang pelajar yang menggunakan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat mampu mempersembahkan permainan alat muzik dikir barat dengan baik. Keadaan ini menunjukkan kandungan modul ini selaras dengan pengajaran dan pembelajaran dikir barat peringkat menengah rendah.

Gaya Persembahan Modul Bersesuaian dengan Pelajar

Perkembangan teknologi masa kini telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan kita. Dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap positif terhadap perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggalakkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Komputer digunakan sebagai alat untuk mencapai objektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Robert Taylor, (1980) telah mencadangkan tiga peranan penggunaan komputer dalam bidang pendidikan iaitu;

8

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

a)

Komputer sebagai subjek - Pelajar didedahkan untuk mempelajari teknologi komputer agar boleh memahami serta tahu menggunakan komputer secara berkesan sebagai seorang yang celik komputer. Komputer sebagai alat - Komputer dijadikan alat untuk membantu kita dalam memudahkan kerja dengan lebih cepat dan berkesan. Komputer sebagai tenaga pengajar - Komputer dijadikan kad imbasan elektronik yang telah diprogramkan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran secara individu dan kumpulan agar lebih berkesan.

b)

c)

Cadangan peranan penggunaan komputer oleh Robert Taylor amat bertepatan dengan pengakuan yang telah diberikan oleh ketiga-tiga informant dalam kajian ini mengenai gaya persembahan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat yang bersesuaian dengan pelajar. Tengku Shahril Ikwan menyatakan gaya persembahan modul ini sesuai untuknya. Begitu juga pengakuan Muhammad bin Yahya yang menyatakan gaya persembahan modul sesuai dan banyak membantunya dalam mempelajari dikir barat. Menurut seorang lagi pelajar yang ditemu bual iaitu Muhamad Faizal bin Mustafa telah menyatakan modul ini sesuai untuknya walaupun beliau telah mempunyai pengetahuan asas tentang permainan alat muzik dikir barat. Kesesuaian gaya persembahan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat ini dapat dibuktikan melalui catatan nota lapangan yang menyatakan pelajar akan sentiasa membuat latihan di rumah, tambahan pula dengan adanya modul yang amat membantu semasa membuat latihan nanti. Apabila gaya persembahan modul bersesuaian dengan pelajar, secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk membuat latihan yang berterusan biarpun di mana mereka berada.

Gaya Persembahan Modul Menarik Minat Pelajar

Salah satu kajian yang telah dilaksanakan di daerah Sacramento, California pada tahun 1987 melibatkan 60 buah sekolah. Hasil penyelidikan ini menunjukkan multimedia telah mengakibatkan proses pembelajaran menjadi lebih memuaskan. Ini kerana bahan pengajaran lebih mudah difahami dan kaedah penyampaian juga lebih menyeronokkan serta berjaya menarik minat pelajar. Pernyataan ini boleh dibuktikan melalui ungkapan berikut;
...modul tersebut mempunyai mutu gambar dan suara yang Pengendaliannya juga senang untuk dimainkan. (Tengku Shahril Ikwan) baik.

9

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Ungkapan di atas merupakan pengakuan Tengku Shahril dalam temu bual bersamanya yang menyatakan gaya persembahan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat berjaya menarik minat pelajar untuk menggunakannya. Pengakuan beliau di sokong pula oleh Muhammad bin Yahya dalam temu bual bersamanya yang menyatakan;
Modul tersebut telah memberikan kelainan dan pilihan cara yang terbaik untuk saya belajar memainkan alat muzik dikir barat.(Muhammad bin Yahya)

Menurut Baharuddin & Mohd, (1995) komputer banyak memberi kebaikan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing. Penerokaan kendiri oleh pelajar dapat memudahkan dan mempercepatkan kefahaman mereka tentang sesuatu teknik permainan alat muzik serta membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan melalui inkuiri penemuan. Ini menjadikan aktiviti pembelajaran sesuatu yang menarik dan menyeronokkan seperti yang telah dinyatakan oleh Muhammad Faizal bin Mustafa dalam temu bual bersamanya yang berbunyi;
Melalui modul tersebut saya memperolehi sesuatu yang baru tentang teknik permainan alat dikir barat. Di samping itu juga audio visualnya juga berjaya menarik minat saya untuk menggunakan modul tersebut. (Muhammad Faizal bin Mustafa)

Daripada pemerhatian yang telah dijalankan oleh penyelidik, penyelidik mendapati gaya persembahan modul amat menarik minat pelajar untuk menggunakannya. Keadaan ini terbukti apabila pelajar tidak jemu mengulangi tayangan dan membuat latihan pada bahagian yang sama sehinggalah mereka boleh bermain alat muzik dikir barat berpandukan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat.

Kesan Kepada Peningkatan Pencapaian Pelajar

Johaimi Abdullah, (1993) menyatakan antara kelemahan dalam perlaksanaan program muzik di sekolah ialah kualiti pengajaran muzik boleh dikatakan kurang memuaskan pada keseluruhannya kerana sebahagian besar tenaga pengajar muzik yang terlibat tidak menerima latihan yang mencukupi. Kelemahan yang kedua ialah bukan semua guru muzik yang dilatih itu mempunyai kebolehan muzikal dan kecenderungan yang tulin terhadap muzik. Melalui pendedahan tersebut jelaslah kepada kita bahawasanya pelajar tidak boleh mengharapkan guru semata-mata dalam meningkatkan kemahiran muzikal. Pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai cara lain untuk mempelajari muzik seperti permainan alat muzik dikir barat.

10

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Kaedah lain yang dimaksudkan ialah pembelajaran menggunakan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat. Melalui penggunaan modul ini, segala ilmu berkaitan alat muzik dikir barat boleh disampaikan oleh orang yang betul-betul pakar dalam sesuatu bidang. Keadaan ini terbukti dengan kenyataan Tengku Shahril Ikwan
yang menyebut; ... modul yang menarik telah berjaya menarik minat saya untuk mempelajari muzik dikir barat dan kemahiran kian meningkat. (Tengku Shahril Ikwan)

Kenyataan Tengku Shahril Ikwan ini pula mendapat persetujuan daripada rakan sepasukannya yang menyatakan;
Setelah menggunakan modul tersebut saya dapati ilmu berkaitan permainan alat muzik dikir barat telah meningkat. Kalau dahulu saya agak sukar untuk bermain gendang ibu, tapi... setelah menggunakan modul ini saya lebih yakin untuk memainkan gendang ibu. (Muhammad Faizal bin Mustafa)

Kemudahan infrastruktur serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai seperti penggunaan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat dalam pengajaran dikir barat dapat meningkatkan kemahiran permainan alat muzik dikir barat seperti yang dinyatakan oleh Muhammad bin Yahya dalam temu bual bersamanya.
Saya dapati kemahiran saya bertambah baik dalam permainan alat muzik dikir barat. Permainan saya menjadi lebih santai dan meriangkan.(Muhammad bin Yahya)

Pernyataan di atas adalah bertepatan dengan kata-kata Johami Abdullah, (1993) menyatakan sifat-sifat pelajar dan persekitaran adalah memainkan peranan yang utama dalam perkembangan muzikal setiap individu dan sebagai seorang pendidik semestinya peka terhadap fenomena yang timbul dari situasi persekitaran. Antaranya ialah keadaan sekolah atau bilik dan kemudahan infrastruktur yang disediakan serta tingkahlaku pendidik dalam menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran, serta tindak balas dan motivasi pelajar-pelajarnya.

11

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Rumusan

Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Malaysia masih baru didedahkan dengan kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dalam Pendidikan Muzik. Didapati PPBK memberi banyak manfaat kepada guru dan pelajar. Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat membolehkan pelajar mempelajari sesuatu dengan lebih cepat dan boleh diulang-ulang sehingga murid boleh menguasai sesuatu kemahiran, meningkatkan daya ingatan, meningkatkan kemahiran bermuzikal dan memperolehi sikap positif terhadap kecanggihan teknologi komputer serta mampu berinteraksi dengan komputer secara aktif. Penggunaan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat yang menggunakan komputer sebagai aset pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung telah memberi peluang kepada pelajar untuk belajar permainan alat muzik dikir barat walaupun tidak berkesempatan untuk belajar terus dengan guru. Penggunaan Modul Multimedia Permainan Alat Muzik Dikir Barat juga merupakan satu usaha untuk menjadikan institusi pendidikan sebagai wadah terpenting dalam merealisasikan harapan negara untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berpotensi tinggi dalam semua bidang.

12

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

RUJUKAN

Abeles et al, (1984). Foundations of Music Educations. New York: Schirmer Books. Henderson, R. W. & Landesman, E. M. ( 1992 ). The integrative videodisk system in the zone of proximal development: Academic motivation and learning outcomes in pre-calculus. Journal of Educational Computing Research, 21 (3), 33-43. Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2003). Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia, (1993). Sukatan Pelajaran KBSR & KBSM. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Johami Abdullah, (1993). Pendidikan Muzik Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Zain, (2001). Kecerdasan Muzik Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Malaysia. Utusan Publication. Marsha Tambunan (2004). Sejarah Muzik Dalam Ilustrasi. Jakarta: Penerbit Progres. Mastor Jarkaseh (2007). Asas Pendidikan Muzik 1. Teluk Intan: Tabuh Emas Productions Mohd. Ghouse Nasuruddin (1989 ). Muzik Melayu Tradisi. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. ______________________ (2003). Muzik Tradisional Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Majid Konting (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang (2001). Pendidikan Di Malaysia Edisi Ke-8. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Nik Aziz Nik Pa (1989). Komputer Dalam Pendidikan. Proceedings of The Nasional Syimposium on Educational Computing. USM:MCCE.

13

INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 ) Saufi bin Abdullah M20072000716

Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda Alias (1996). Pengajaran Bantuan Komputer. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Norhudaya Mohamad Ali (2001). Keberkesanan Penggunaan Multimedia Interaktif Dalam Pengukuhan Konsep Mol. Tesis Sarjana Muda Pendidikan Sains UPSI. Nurul Ainain Omar (2002). Kepentingan Multimedia Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Dewan Kosmik. Omar Farouk Bajunid (1989). Warisan Kesenian Kelantan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Lembah Pantai. Poh Swee Hiang (1997). Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Ramlah Jantan & Mahani Razali (2002). Psikologi Pendidikan. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rozlih @ John Samud (2001). Kajian Kesan Penggunaan Pension Multimedia Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Biologi Tingkatan 4. Tesis Sarjana Muda Pendidikan Sains UPSI. Walter Dick & Robert A. (1994). Merancang Pengajaran Yang Efektif (Abdul Rahim Mohd Saad, Terjemah). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. (Karya asli diterbitkan 1937). Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Yong Soe Han, Chong Jon Fong, Lim Soo Kheng, Hatim Mohamad Tahir (1993). Literasi Komputer. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful