You are on page 1of 6

,,

,
, ,
`
` i vê su dung
Câu hoi v`a tra lo
LaTeX v`a
.
VieTeX (16)
,
˜ Hu
˜,u Ðiên
Nguyên
Khoa To´an - Co, - Tin hoc
.
ÐHKHTN H`a Nôi,
ÐHQGHN
.

Muc
. luc
.
,
Quy tâm theo chiê`u d¯u´,ng nôi
. dung môt
. ô trong bang l`am thê´ n`ao . . . .
,
,
,
,,
Ðiê`u chınh khoang c´ach doc
¯ ` chuong v`a c´ac do
¯ an
. cua tiêu dê
. l`am thê´ n`ao?
,
,
Nhu˜,ng kha n˘ang quy tâm môt
. trang khi in hai ma˘. t nhu thê´ n`ao? . . . . .
D`ung mathtools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Su., kh´ac nhau giu˜,a case.sty v`a empheq.sty . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
15.6 Tai
. sao nên thay chuong tr`ınh d¯oc
. PDF: Acrobat Reader ba`˘ ng: SumatraPDF? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
15.7 Trong soan
thao LaTeX c´o h`ınh th`ı v˜e h`ınh ba`˘ ng lênh
cua g´oi lênh
.
.
. v`a
,
,o,ng tr`ınh kh´ac v˜e ra c´ai n`ao tô´t ho,n? . . . . . . . . .
têp
anh
do
m
ôt
chu
.
.
,
,
,,
,
15.8 Ðua anh o bên tr´ai hoa˘. c bên phai th`ı l`am thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . .
,
,
15.9 K´y hiêu
. cung trên k´y tu. co d˜an theo sô´ k´y tu. l`am thê´ n`ao? . . . . . . . .
15.10дanh sô´ c´ac do
¯ an
¯ an
. v`a do
. con kh´ac nhau th`ı l`am thê´ n`ao? . . . . . . . .
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

1

2
2
2
3
4
4
5
5
5
6

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.1

Trang sô´ 2 trong 6

,
´,ng nôi
Quy tâm theo chiê`u d¯u
. dung môt
. ô trong bang
l`am thê´ n`ao

\newcolumntype{M}{>{$\vcenter\bgroup\hbox\bgroup}c<{\egroup\egroup$}}

7

8

:

\begin{tabular}{|M|M|} \hline
\rule{0.5cm}{1cm} & \rule{3cm}{2cm}
\\ \hline
\rule{3cm}{2cm} & \rule{1cm}{1cm}
\\ \hline
\end{tabular}

15.2

2

,
,
,
,,
Ðiê`u chınh khoang c´ach doc
c
ua
tiêu dê
¯ ` chuong v`a c´ac
.
do
¯ an
. l`am thê´ n`ao?

D`ung g´oi lênh
. titlesec.sty:\usepackage[sf,bf]{titlesec}
\titlespacing{\chapter}{0pt}{-20pt}{0pt}[0pt]
\titleformat{\chapter}[frame]
{\sffamily\bfseries\Large}
{\filcenter\MakeUppercase{\chaptertitlename} \Huge\thechapter}
{0ex}
{%\titlerule
%%%\vspace{2ex}%
%%\filright
\filcenter\LARGE
}
\titlespacing{\section}{0pt}{8pt}{2pt}[0pt]
\titlespacing{\subsection}{0pt}{6pt}{2pt}[0pt]

15.3

,
,
˜,ng kha n˘ang quy tâm môt
Nhu
. trang khi in hai ma˘. t nhu
thê´ n`ao?

Phu,o,ng ph´ap 1. D`ung g´oi lênh
. geometry.sty
\usepackage{geometry}
\geometry{hratio=1:1,textwidth=12truecm,textheight=19.5truecm}

,
Phu,o,ng ph´ap 2. Không d`ung g´oi lênh
. lê`
. chı c˘an lai
2/6

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

Trang sô´ 3 trong 6

\evensidemargin 62pt
\oddsidemargin 62pt

Phu,o,ng ph´ap 3. D`ung g´oi lênh
. centerpage.sty
https://nhdien.wordpress.com/2015/04/08/goi-lenh-centerpage-sty-1-0-dat-khuonchu-vao-giua-trang/

15.4

Dung
mathtools
`

,
1. \begin{matrix*}[r] v`a c˘an c´ac phâ`n tu, theo côt
. ma trân
. r, c, l.

7

8

$\begin{pmatrix*}[r]
a_{11} &a_{12} \\
a_{21} &a_{22}+b_{12}
\end{pmatrix*} $
,
2. Co s´at khoang c´ach

: 

a11
a12
a21 a22 + b12

2 

7

8

:

2

\mathtoolsset{showonlyrefs=false}
\begin{align}
X &= \sum_{1\le i\le j\le n} X_{ij}
\label{eq:eq03}\\
X &= \sum_{\mathclap{1\le i\le j\le n}} X_{ij} \label{eq:eq04}
\end{align}

X =

X

(1)

Xi j

1≤i≤ j ≤n

X =

X

(2)

Xi j

1≤i≤ j ≤n

3. D´ong ngang h`ang \adjustlimits

7

8 :

2

\begin{alignat*}{2}
& \lim_{n\to\infty} \max_{p\ge n},
lim max,
lim max
& \adjustlimits\lim_{n\to\infty} \max_{p\ge n}\\
n→∞ p≥n
n→∞ p≥n
& \lim_{n\to\infty} \max_{p^2\ge n},
lim max,
lim max
& \adjustlimits\lim_{n\to\infty} \max_{p^2\ge n}\\ n→∞ p2 ≥n
n→∞ p2 ≥n
& \lim_{n\to\infty} \sup_{p^2\ge nK},
lim sup ,
lim sup
n→∞ p2 ≥nK
& \adjustlimits\lim_{n\to\infty} \sup_{p^2\ge nK}\\ n→∞ p2 ≥nK
& \limsup_{n\to\infty} \max_{p\ge n},
lim sup max,lim sup max
p≥n
n→∞
n→∞
p≥n
& \adjustlimits\limsup_{n\to\infty} \max_{p\ge n}
\end{alignat*}
3/6

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.5

7

Trang sô´ 4 trong 6

˜,a case.sty v`a empheq.sty
Su., kh´ac nhau giu

8

\begin{subnumcases}
{}
\frac{d[ES]}{dt}
& $= k_{+1}[E][S] - (k_{-1} + k_{+2})[ES]$ \\
v = \frac{d[P]}{dt} & $= k_{+2}[ES]$
\end{subnumcases}
\begin{subequations}
\begin{empheq}[left=\empheqlbrace]{align}
\frac{d[ES]}{dt}
& = k_{+1}[E][S] - (k_{-1} + k_{+2})[ES] \\
v = \frac{d[P]}{dt} & = k_{+2}[ES]
\end{empheq}
\end{subequations}

2

:


 d [ES]

= k+1 [E][S] − (k−1 + k+2 )[ES]

(3a)

d [P]


v =

= k+2 [ES]

(3b)

dt

dt
d [ES]
= k+1 [E][S] − (k−1 + k+2 )[ES]
dt
d [P]


v =
= k+2 [ES]
dtd [ES]
= k+1 [E][S] − (k−1 + k+2 )[ES]
dt
d [P]


v =
= k+2 [ES]
dt

15.6

(4a)
(4b)

(5)
(6)

,,
Tai
. sao nên thay chuong tr`ınh d¯oc
. PDF: Acrobat
Reader ba`˘ ng: SumatraPDF?

Râ´t nhiê`u lo.,i thê´ khi d`ung SumatraPDF nhu, sau:
,
˜
1. Chu,o,ng tr`ınh nho, c`ai d¯a˘. t dê.
,,
,
2. Ðoc
ac d¯i.nh dang
¯ o. c têp
¯o
. , du
. PDF v`a h`ang loat
. c´
. kh´ac nhu PS, EPS, DjVU,.... Sau d´
,
,
c´o thê ghi lai
. th`anh têp
. PDF nhu l`a anh vây.
.
,, ˜
3.T`ım kiê´m trong têp
mo dê d`ang v`a thâ´y ngay.
¯
. dang
,
,,
4. Khi d`ung vo´,i VieTeX c´o thê quay ngu,o.,c di
¯ PDF–>TeX v`a nguo. c lai
. dê˜ d`ang.
4/6

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.7

Trang sô´ 5 trong 6

,
Trong soan
thao LaTeX c´o h`ınh th`ı v˜e h`ınh ba`˘ ng lênh
.
.
,
,
,
,
cua g´oi lênh
v`a têp
.
. anh do môt
. chuong tr`ınh kh´ac v˜e ra
,
c´ai n`ao tô´t hon?

,
,
Tâ´t nhiên g´oi lênh
¯ v˜e h`ınh h`ınh th`ı tô´t nhâ´t, nhung hoc
. dê
. c`ai d¯a˘. t, d¯a˘. t lênh
. v˜e theo g´oi
,
,
lênh
. kh´o cho râ´t nhiê`u nguo` i. C`on v˜e ba`˘ ng môt
. h`ınh chuyên nghiêp
. thiê´t kê´ cho LaTeX
,,
,
th`ı c˜ung không k´em v`a dê˜ d`ung, tiê´t kiêm
. tho` i gian râ´t nhiê`u. C´ac ban
. nên d`ung chuong
,,
,
,
tr`ınh Geogebra râ´t tuyêt
¯ v˜e ba`˘ ng Geogebra)
. vo` i d`ung vo´ i LaTeX: (h`ınh 1 duo´ i dây
http://www.geogebra.org/

15.8

,
,
,
Ðu,a anh o, bên tr´ai hoa˘. c bên phai th`ı l`am thê´ n`ao?

D`ung g´oi lênh
lênh
. \usepackage{picinpar} v`a t`uy chon:r,l,c
.
. sau

7

8

:

2

\begin{figwindow}[0,r,{\qquad\quad\includegraphics[scale=0.8]{pedoe111}
\vspace*{-0.5cm}}, {\label{fig:pedoe111}}]
\begin{theorem}
Nhu,ng žu,o,ng tron $O_1(r_1)$ va $O_2(r_2)$\\
,
,
tiêp xuc ngoai va žu,o,ng th ng $\ell$ t.ai žiêm
$A$ va $B$ tu,o,ng u,ng, m.ôt žu,o,ng tron $O_3(r_3)$
tiêp xuc vo,i $\ell$ va hai žu,o,ng tron trên.
Chu,ng minh r ng \\
\hspace*{2cm}$\dfrac{1}{\sqrt{r_3}}
=\dfrac{1}{\sqrt{r_1}}+\dfrac{1}{\sqrt{r_2}}.$\\
\end{theorem}
\end{figwindow}

Ðinh
l´y 15.1. Nh˜u,ng du
¯ ,o`,ng tr`on O1 (r1 ) v`a O2 (r2 )
.
,
tiê´p x´uc ngo`ai v`a du
¯ ,o`,ng tha˘ ng ` tai
.
,
,o`,ng tr`on O (r ) tiê´p
diê
du
¯ m A v`a B tu,o,ng u´,ng, môt
¯
3 3
.
,
,
,
´
`
x´uc vo´,i ` v`a hai du
o
ng
tr`
o
n
trên.
Ch
u
ng
minh
ra˘`ng
¯
1
1
1
√ =√ +√ .
r3
r1
r2

15.9

H`ınh 1:

,
,
K´y hiêu
. cung trên k´y tu. co d˜an theo sô´ k´y tu. l`am thê´
n`ao?

,
,,
,
,
D`ung g´oi lênh
¯ c´ac k´y tu. c´o
. \usepackage{arcs} v`a lênh
. vo´ i t`uy chon
. v`a phuong a´ n dê
m˜u kh´ac nhau:
5/6

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

7

\overarc[.9]{$ABC$}
$\overarc[.9]{$ABC$}$
$\overarc[.9]{ABC}$

8

:
_

\overarc{$ABC$}
\underarc{$ABC$}

15.10

_ _

2

ABC ABC ABC

,
Không c´o t`uy chon
. m`a ma˘. c d¯i.nh cua cung

7

Trang sô´ 6 trong 6

8

:
_

2

ABC ABC

^

дanh sô´ c´ac do
¯ an
¯ an
. v`a do
. con kh´ac nhau th`ı l`am thê´
n`ao?

D`ung g´oi lênh
. \usepackage[usehighlevels]{alnumsec}
,
Chı ra hê. thô´ng d´
¯anh sô´ ba`˘ ng lênh
.
\alnumsecstyle{<Danh s
ach k
y t.u, theo h.ê thông žanh sô>}
,
V´ı du. \alnumsecstyle{Raaa}Chu,o,ng d`ung sô´ la m˜a, c`on lai
. d`ung sô´ A râp.
.
,
,
Cu. thê c´ac danh s´ach chu˜ c´ai:
,
• a hoa˘. c n cho chu˜, sô´ A râp
. (arabic): 6
,
´
˜
• R Chu hoa sô la m˜a (Roman): VI
,
• r Chu˜, nho sô´ La M˜a (roman): vi
• L Chu˜, sô´ hoa theo chu˜, c´ai (Letter): A
,
• l Chu˜, sô´ theo chu˜, c´ai nho (letter): a
• g Theo chu˜, c´ai Hy Lap
. (greek): α
,
• d gâ´p dôi
¯ hai k´y tu. (doubleletter): aa, bb
• b hai chu˜, c´ai Hy Lap
. (doublegreek): αα
,
Ðê c´o dâ´u châ´m hoa˘. c c´ac dâ´u kh´ac
\surround<name>{<dâu tru,o,c>}{<dâu sau>} name l`a c´ac chu˜, trong dâ´u ngoa˘. c tr`on
trên.
,,
,
V´ı du. \surroundarabic[(][)]{}{.} c´o dâ´u châ´m sau sô´ v`a t`uy chon
. () o bâc
. thu´ ba.
,
˜ v`a d`ung vo´,i g´oi lênh
V´ı du. cho s´ach mâu
. cua tôi titledot.sty
\usepackage[usehighlevels]{alnumsec}
\alnumsecstyle{Raaa}
\surroundRoman{}{}
\surroundarabic[(][)]{.}{}

6/6