MASAT DHE DENIMET E ZBATUESHME NDAJ TE MITUREVE HYRJE Ky prezentim trajton mast dhe denimet qe mund t’iu shqiptohen

te mitureve ,llojet e tyre .gjithashtu shpjegon se cilat kritere nga gjykata merren me rastin e zgjedhjes se tyre si dhe rolin e shërbimit sprovues . 1.2 Objektivat mesimore Pas përfundimit te këtij moduli ,pjesmarresit do te jene ne gjendje qe ; 1. Te perkufiozojne masat dhe denimet e zbatueshme ndaj te mitureve dhe te numerojne llojet e tyre . 2. te identifikojne kohëzgjatjen e ketyre masave dhe denimeve , 3. Te aplikojne masat dhe denimet e zbatueshem , 4. Te shpjegojne qfare merr parasysh gjykata me rastin e shqiptimit te ndonje mase apo denimi 5. T e shpjegojne rolin e shërbimit sprovues . Masat dhe denimet e zbatueshem ndaj te mitureve Sipas nenit 6 ligjjit penal per te mitur /lpmk/ ndaj te mitureve mund te shqiptohen masat dhe denimet Masat qe mund ti shqiptohen ndaj te mitureve jane ; 1.masat e diverisitetitit dhe 2. masat edukative Denimet qe mund t u shqiptohen ndaj te mitureve jane 1. gjoba 2. urdhri per pune ne dobi te pergjithshem dhe 3. burgimi per te mitur . kohëzgjatjes e qfaredo mund te shqiptohen denim me kushte vetem nese ka shqiptuar denim me burg per te mitur ne dy vjet ose masen e dergimit ne instuticion edukative /korrektuese deri ne dy vjet zgjedhja e masave dhe denimeve te zbatueshem

gjykata me rastin e vendosjes per te shqiptuar mase apo denim ndaj te miturit ,ne radhe te pare merre parasysh interesin me te mire te te miturit pos këtij parimi themelor gjykata merr parasysh edhe ; 1.llojin dhe peshen e vepres penale , 2.moshen e te miturit 3.nivelin e zhvillimit psikologjik 4.karakteri e tij dhe prirjet 5. motivet qe e nxiten ate te kryerjes vepren penale 6.edukimin e tij ne ate faze , 7.mjedisin dhe rrethanat e jetes se tij , 8.nese me heret i eshte shqiptuar denim apo mase 9.dhe rrethanat tjera qe mund te ndikojne ne shqiptimin mases apo denimit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful