You are on page 1of 16

Nr 13(79) Rok VII

Międzychód, 21 grudnia 2010

Cena 2,50 zł

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku

W numerze:
30-lecie Międzychodzkiej Solidarności
90-lecie Chóru Mieszanego Lutnia
Czy KIS jest potrzebny?
Bezpieczne święta
Zagłosuj na swoje miasto

Zdjęcie na okładce: Mirosław Piosik

WIEŚCI Z RATUSZA
POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ
28 października br. na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowano przydziały mieszkań komunalnych i socjalnych dla
trzech rodzin umieszczonych na rocznej liście przydziałów lokali komunalnych, dla trzech rodzin z rocznej listy mieszkań socjalnych oraz 3 lokale socjalne dla rodzin posiadających wyroki eksmisyjne.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach 15-19 listopada na terenie miasta oraz w dniach 22 -29 listopada
na terenie wiosek odbywała się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zebrano łącznie 101.90 Mg (ton).
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE
23 listopada burmistrz Roman Musiał w towarzystwie kierownika Sławomira Nawrota, podinspektor ds. zieleni Lidii Górnej
oraz inż. Artura Śliwy wziął
udział w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu
na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
w Wielkopolsce”. Zgłoszony przez naszą Gminę projekt „Międzychód – zielona przestrzeń. Rewitalizacja
miasta poprzez tworzenie i
łączenie terenów zielonych”
zdobył drugie miejsce ustępując tylko projektowi miasta Wągrowiec, „Rewitalizacja rynku miejskiego”, zrealizowanego nakładem kilku milionów złotych. Okolicznościowy dyplom – wyróżnienie – wręczyli członkowie Jury
w osobach Prezesa Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów
RP Eugeniusza Skrzypczaka, Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz
Elżbiety Janus – Dyrektora
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Ogłoszenie wyników konkursu
odbyło się w Sali konferencyjnej MTP w ramach targów „Gmina 2010” i „Poleko”. Zgromadzonym uczestnikom konferencji dodatkowo została zaprezentowana
kilkuminutowa prezentacja
opisująca i obrazująca nasz
projekt, zreferowany przez
inż. Artura Śliwę. Szczególną satysfakcję powinno nam
sprawiać to, iż tak renomowana kapituła doceniła nasze dokonania w kształtowaniu przestrzeni publicznej pomimo zaangażowaniu w ich realizację relatywnie niskich nakładów finansowych.
KONKURS NA PREZESA SPÓŁKI MOSTIR
W dniach 1-2 grudnia odbywały się posiedzenia Komisji Konkursowej dla
wyłonienia kandydata na Prezesa Spółki MOSTiR. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 aplikacji konkursowych przy czym w pierwszym etapie,
ocenie formalnej, Komisja Konkursowa odrzuciła trzy oferty nie spełniające wymogów ogłoszenia. Drugi etap obejmujący ocenę merytoryczną złożonych ofert oraz przesłuchanie kandydatów dotyczył czterech osób: Panów Mirosława Leśnego, Bartosza Melcera, Artura Śliwy i Janusza Zaborowskiego. W ogólnej ocenie Komisji Konkursowej Pan Bartosz Melcer
przedstawił najlepiej przygotowaną koncepcję działalności Spółki oraz zaprezentował najlepsze przygotowanie do kierowania tym podmiotem. Ponadto wykazał się daleko idącą kreatywnością w formułowaniu pomysłów
na poszerzenie źródeł dochodu Spółki oraz nowych form działalności.
DOFINANSOWANIE Z PROW
3 grudnia, w towarzystwie Skarbnik Anny Andrałojć, burmistrz Roman
Musiał udał się do siedziby Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania
umowy oraz aneksów do umów na dofinansowanie z PROW. Podpisana
umowa dotyczy dofinansowania projektu „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Gorzyń”, a kwota zagwarantowanego dofinansowania wynosi 193.639 zł i zakłada realizację w nadchodzącym roku. Istotna
była zmiana niektórych zapisów umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na Zawarciu zapewniająca bezpieczne terminy rozliczenia dotacji.
KONFERENCJA DOTYCZĄCA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski wspólnie z przewodniczą-

2

cym Zygmuntem Mleczakiem brali udział w konferencji dotyczącej osób
niepełnosprawnych, zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Głównymi punktami konferencji były 2 wykłady dr Beaty Tylewskiej-Nowak z Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Podjęła ona w sposób bardzo interesujący problem wypalenia opiekunów osób niepełnosprawnych. Konferencja była także okazją do prezentacji działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie.
MIKOŁAJKOWY TURNIEJU FUTSALU
5 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski uczestniczył w otwarciu Mikołajkowego Turnieju Futsalu zorganizowanego w hali sportowo-widowiskowej przez MOSTiR dla młodzieży gimnazjalnej. W imprezie wzięło
udział 11 drużyn z Gimnazjów nr 1 i 2 oraz drużyna z Przytocznej – łącznie około 100 młodych adeptów piłki nożnej rywalizowało w tych zawodach. Najlepszą okazała się drużyna „Odlotowe agentki” z Gimnazjum nr
1. Cztery najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
DOROCZNE MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE BURMISTRZA
Z PRZEDSZKOLAKAMI
6 grudnia odbyło się doroczne mikołajkowe spotkanie Burmistrza z przedszkolakami. W tym roku magistrat odwiedziły maluchy z międzychodzkich przedszkoli nr 2 i
3 oraz Przedszkola w
Łowyniu. Dzieci czarodziejskimi zawołaniami
spowodowały zapalenie lampek na choince
przed urzędem i następnie przybrały wykonanymi ozdobami drzewko w hallu. Za swój
trud milusińscy zostali zaproszeni do sali sesyjnej, a tam zostali obdarowani słodkimi pierniczkami oraz gadżetami promocyjnymi Gminy Międzychód.
POSIEDZENIE KOMITETU OCHRONY PAMIĘCI WALK
I MĘCZEŃSTWA
13 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie. Antoni Taczanowski – przewodniczący Komitetu zaprezentował harmonogram
związany z obchodami świąt i rocznic państwowych w roku 2011. Biorący
udział w posiedzeniu dyrektorzy placówek gminnych i powiatowych zadeklarowali przygotowanie części artystycznych na te uroczystości. Okazało
się, że jest mniej imprez niż chętnych do przygotowania oprawy artystycznej. Ponadto przedstawiciele Kombatantów zaapelowali o większy udział
młodzieży w uroczystościach rocznicowych i państwowych.
SPOTKANIA OPŁATKOWE BURMISTRZÓW
6, 8 i 14 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski uczestniczył w spotkaniach opłatkowych zorganizowanych przez Poradnię ds. uzależnień, Sejmik Kultury, Klub Seniora „Wrzos”. Wszystkie te imprezy, będące preludium Świąt Bożego Narodzenia charakteryzował swoisty ciepły klimat pełen życzliwości i radości. W spotkaniu wigilijnym Sejmiku Kultury jego
uczestnicy otrzymali prezent w postaci nastrojowego koncertu gorzowskiej
pieśniarki Elżbiety Kuczyńskiej.
14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora „Złoty Wiek”
w czasie którego uczestnicy spotkań klubowych wraz z Burmistrzem Romanem Musiałem cieszyli się atmosferą przedświąteczną. Klimat bożonarodzeniowy stworzyły życzenia składane przez gości, występy dzieci i młodzieży ze Studium Muzycznego Pani Teresy Cichosz oraz wizyta gwiazdora rozdającego drobne upominki. Dzięki wzajemnej życzliwości i przy pełnych ciepła rozmowach zapanował prawdziwie świąteczny klimat.
KONKURS PN. „PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”
W ramach ogłoszonego przez Zarząd  Województwa Wielkopolskiego w
ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi konkursu pn. „Pięknieje
wielkopolska wieś”, wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Międzychód pn. „W mieszkańcach Kamionny siła i współpraca – dlatego jarmark na nowy plac w Dolinie Kamionki powraca” - wielofunkcyjny plac
rekreacyjny z małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki, został zakwalifikowany do II etapu. Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności
mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego do realizacji działań związanych z tworzeniem formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych (tzw. Grup Odnowy Wsi) oraz do realizacji oddolnych
inicjatyw mieszkańców przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego na poziomie sołectwa.
cd. na str. 4

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki

3

cd. ze str. 2
Przetargi:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORÓW NADZORU
10 grudnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektorów nadzoru nad realizacją budowy drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160
i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą II
etap, część II tj. od ul. Polnej do ul. Armii Poznań. (ul. Przemysłową). Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 4 stycznia 2011 r.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
13 grudnia 2010 r. odbył się pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, oznaczonych ewidencyjnie numerami
550/7, 655/9, 542/6 obręb Mierzyn Drzewce. W wyniku przetargu zbyto
działki 550/7 za kwotę 6.000 zł, 655/9 za kwotę 10.605 zł i 542/6 za kwotę 5.696 zł.
Odbył się również przetarg na działkę nr 91/12 obręb Bielsko, który okazał
się nieskuteczny z uwagi na brak nabywców.
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Opracowane zostały projekty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego
w Międzychodzie, ul. Na Skarpie, ul. Nowa, ul. Gazownicza, w m. Bielsko
ul. Armii Poznań (od stacji paliw do tablicy miejscowości Bielsko) oraz w
Lewicach i Radgoszczy.
Zakończone i odebrane zostały prace budowlane związane z wykonaniem
zadań inwestycyjnych tj:
• budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Kolno Etap
I,
• budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i sieci wodociągowej Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz, zadanie nr 2, 3, 3.1, - pozostała do
wykonania z tego przetargu kanalizacja sanitarna w m. Radgoszcz, tj. zadanie nr 5;
• budowa budynku Wiejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję centrum kulturalnego w Bielsku,
• modernizacja obiektu pompowni miejskiej przesyłu ścieków do oczyszczalni, kolektor tłoczny Międzychód- oczyszczalnia ścieków,
• rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Ponadto prowadzone są roboty budowlane związane z wykonaniem
n/w zadań inwestycyjnych:
– budowa dróg na Osiedlu Słowiańskim w m. Bielsko.
– budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy Międzychodu-Etap II,
– budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łowyń.
WYSOKIE STANY WODY NA WARCIE
Na przełomie listopada i grudnia notowaliśmy wysokie stany wody na rzece Warcie. Najwyższy poziom wody został zmierzony 2 grudnia, gdy wysokość słupa wody osiągnęła 447 cm, przekraczając o 17 cm stan alarmowy. Mając na uwadze podwyższone stany wód zamieszczaliśmy na stronie
internetowej komunikaty o stanie zagrożenia powodziowego w Gminie. Na
szczęście w sukurs przyszła nam pogoda i dzięki spadkom temperatury poniżej 0° nastąpiło zahamowanie spływu wód powierzchniowych dzięki czemu poziom wody w Warcie zaczął się obniżać. W chwili obecnej notujemy stany poniżej stanu alarmowego w związku z tym ustąpiło zagrożenie
powodziowe.
GŁOSUJ NA MIĘDZYCHÓD!!!
Gmina Międzychód włącza się w akcję Fundacji Muszkieterów „Czas na
zabawę, baw się razem z nami” - kolorowy plac zabaw może pojawić się i
w Twoim mieście!!! Fundacja Muszkieterów i właściciele sklepów Intermarché oraz Bricomarché ufundują nagrodę w postaci kolorowego i bezpiecznego Placu Zabaw Muszkieterów w mieście, którego mieszkańcy wywalczą sms-ami nowy plac. Konkurs „Zagłosuj na swoje miasto” potrwa do
końca stycznia. Aby zagłosować na Międzychód należy wysłać SMS o treści „PLAC70” pod numer 70068 (0,61 zł z VAT). SMS można wysłać tylko raz z jednego numeru. 30% wartości SMS konkursowego jest przeznaczona na Fundację Muszkieterów.

„Zieleń promuje Międzychód”

W dniu 7 grudnia 2010 roku delegacja z Międzychodu uczestniczyła w II
Forum Samorządowym „Tereny zieleni Miast i Wsi” organizowanej przez
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Referaty na w/w forum zaprezentowały trzy osoby
z Międzychodu: „Sposoby organizacji robót w terenach zieleni przez Klub
Integracji Społecznej na przykładzie Miasta i Gminy Międzychód” - referat
przedstawił Koordynator KIS Wojciech Mamet, „Pnącza na front!” – referat przedstawiła Agnieszka Szyfter z Gospodarstwa Ogrodniczego „Ogrody wodne” w Gorzycku Starym, „Ogrody wodne z ofertą dla praktyki i firm
użyteczności publicznej” – referat przedstawił dr Krzysztof Grzegorczyk z
Gospodarstwa Ogrodniczego „Ogrody wodne” w Gorzycku Starym. Przedstawione referaty wywołały ożywioną dyskusję. Dużo pytań dotyczyło
praktycznych działań, gdyż w forum uczestniczyli samorządowcy z miast i
gmin województwa lubuskiego i częściowo wielkopolskiego.
Klub Integracji Społecznej

4

30-lecie Międzychodzkiej Solidarności
Spotykamy się w 30-lecie powstania Solidarności. Jak pamiętamy, 30 lat temu,
w tym czasie była „hossa” Solidarnościowa. Powstawały komitety założycielskie,
także w naszym mieście, a w kraju głośna była sprawa rejestracji Związku. Był to
czas niezwykły, była nadzieja i niepokoje. Tak składa się, że 3 listopada ’80 roku
w mojej szkole powstał komitet założycielski, którego zostałem przewodniczącym.
Dzisiaj – równo 30 lat od tamtego dnia – przypadł mi miły obowiązek, przedstawienia dokonań Międzychodzkiej Solidarności (oczywiście w krótkim zarysie). Powinien to uczynić p. Bolesław Greiser, ale stan zdrowia nie pozwala Jemu być wśród
nas. Dokładnie działalność Solidarności w naszym mieście przedstawił przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej p. Bolesław na uroczystej Sesji Rady
Powiatu 9 listopada 2005 r. Zatem przypomnę tylko niektóre fakty:
- w grudniu 1980 r. powstała Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność” – przewodniczył śp. Jerzy Kuczyński
- dnia 6 maja ’81 r. dokonano wyboru przewodniczącego MKK – został nim Bolesław Greiser, a zastępcami byli Adam Sawala i śp. Piotr Kupiś i wybrano także 10
osobowe prezydium.
- z okazji 25-rocznicy Czerwca’56 odbyła się uroczystość w muzeum i pamiętaliśmy także o 11 Listopada.
Niedziela, dnia 13 grudnia 81 r., to smutna data w naszej historii. Dnia 14 grudnia ’81 r. (godz. 7.30) na Komisariat Milicji wezwano śp. Jerzego Kuczyńskiego,
Bogdana Gryszczyńskiego, Ryszarda Synoradzkiego i mnie. Zaskoczył –poraził
– mnie zarzut, że Solidarność chce wieszać członków PZPR-u (bodaj w Radgoszczy). Myślę, że zarzut nie był przypadkowy – miał wywołać określony efekt w
społeczeństwie
• Wydaliśmy w Międzychodzie ulotki – 3 x TAK (demokracja – tak, pluralizm
– tak, Wałęsa – tak).
• Rolnicy z Solidarności – Starego i Nowego Zatomia– dostarczyli do Gorzowa
produkty żywnościowe.
• Rodzinom internowanych działaczy w Gorzowie Wlkp. dostarczaliśmy pieniądze
– włączyli się także nauczyciele i lekarze (niemałe zaangażowanie śp. lekarza K.
Strzyżewskiego)
• W 1983 r. założyłem KIK, by spotykać się systematycznie (należała do niego
grupa członków Solidarności).
Jako KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) wysyłaliśmy listy do znanych osób
– posłów, profesorów i biskupów -, które odważnie upominały się o pluralizm
związkowy i prawa obywatelskie
I tak między innymi wysłaliśmy pisma (podziękowania) do:
- posła Janusza Zabłockiego - przewodniczącego Polskiego Związku KatolickoSpołecznego (dnia 20 marca 1982 i 29 października 1982 r.)
- profesora Jana Szczepańskiego (dnia 28 sierpnia 1983 r.)
- bpa I. Tokarczuka (dnia 16 grudnia ’83), podziękowanie za homilię wygłoszoną
dla rolników w Częstochowie 5 września ’82 r.
- do sekretarza Episkopatu Polski arcybpa Dąbrowskiego (dnia 14 kwietnia ’85 r.)
- posła Edmunda Osmańczyka (dnia 29 września 85 r.)
- przewodniczącego L. Wałęsy po spotkaniu telewizyjnym z Miodowiczem - dnia
30 listopada ’88 r. – (podziękowanie podpisało 11 osób).
Od wyżej wymienionych osób otrzymaliśmy odpowiedzi i podziękowania. Jak wiemy 4 czerwca ’89 odbyły się wybory do Senatu i Sejmu (kontraktowego). W każdej
komisji (było 12) – mieliśmy członków Solidarności, a w trzech przypadkach przewodniczących – ewenement w województwie.
Nasza działalność w latach 1981-89 przebiegała w czterech kierunkach:
- wspieranie finansowe rodzin, gdzie internowano kogoś bliskiego
- wysyłanie pism (listów) podziękowań do osób, które odważnie upominały się o
prawa obywatelskie i związkowe
- wysyłano artykuły do solidarnościowej prasy gorzowskiej i także podziemnej
- w miesiącu sierpniu (ostatnia niedziela) odprawiona była msza święta za Solidarność. Proboszcz ks. kanonik Maciej Przewoźny darzył Solidarność dużą życzliwością.
Na przełomie lipca i sierpnia tego roku, zwróciłem się do przewodniczącego
Zarządu Regionu Gorzowskiego z sugestią, by członkowie międzychodzkiej Solidarności z roku ’80 też otrzymali wyróżnienia. Odpowiedź brzmiała: „Proszę przesłać listę osób z moim uzasadnieniem”. Listę wysłałem, 9 sierpnia tego roku. Nad
listą pracowałem z p. Bolesławem Greiserem. Już po wysłaniu do Gorzowa, listę
uzupełnialiśmy 3-krotnie, także konsultowałem z p. M. Kwaśną (wiceprzew. KZ
’80). Mimo to, nie wiem, czy „kogoś” nie pominięto, a jeżeli tak, to bardzo, bardzo
przepraszam.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję panu Przewodniczącemu za zaufanie jakim mnie obdarzył – dziękuje także całemu Zarządowi Gorzowskiej Solidarności.
Koleżanki i Koledzy NSZZ „Solidarność”! Za chwilę otrzymacie medale Solidarności i niech przypominają i utwierdzają Was i Bliskich, że miłość Ojczyzny,
ziemskiej Matki, to sprawa święta. Poeta Jan Kochanowski zauważył: „Jeżeli komuś droga otwarta do nieba, to tym co służą Ojczyźnie”
Edmund Stronka
Uzupełnienie
1. Dnia 3 listopada, w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi odprawiona została Msza
święta za Zmarłych członków międzychodzkiej Solidarności – przewodniczył ks. dziekan
Marian Szymański
2. A) Medale Solidarności otrzymali: Krzysztof Borkowski, Czesław Dura, Jerzy Duszewicz,
Andrzej Gimzicki, Tomasz Gomółka, Anna Górna, Aleksandra Greiser, Bogdan Gryszczyńśki, Maria Jackowska, Ryszard Janiszewski, Józef Jarnot, Mieczysław Kolan, Czesław Krawiecki, Elżbieta Krzyśko, Maria Kwaśna, Wiesława Łyczykowska, Elżbieta Marciniak, Marian
Muzyka, Janusz Niewiarowski, Helena Ostrowska, Adam Sawala, Stanisław Skrzypczak, Ryszard Synoradzki, Joanna Szymkowiak, Zenon Tomaszewski, Henryk Tomkowiak, Bożena
Ufnal-Ratajczak, Jerzy Urbaniak i Eugeniusz Wyrwał.
B) Dyplom Solidarności 1980-2010 otrzymały Marianna Bombelek i Zdzisława Krzyżańska.
3. Edmund Stronka – członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. członek prezydium MKK ’81
r. i przewodniczący KO ’89 r. – podziękował za współpracę p. Jarosławowi Porwichowi przewodniczącemu Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” (wręczył dyplom i wazonik z „Laufpompą”)
4. W uroczystościach w Kościele i w Domu Kultury uczestniczyli także p. Marek Jazy (przew.
Solidarności w „Christianapol”), Mirosław Pawłowicz (przew. Solidarności w ZGKiM) i p.
Tadeusz Tomkowiak (z-ca przew. Solidarności w G.S.)
Edmund Stronka (4.XI.2010 r.)

Informator Miêdzychodzki

Portret studenta międzychodzkiego UTW

Gimnastyka rehabilitacyjna

Statystyczny student międzychodzkiego UTW (liczącego 238
studentów, bez sierakowskiej filii, gdzie studiuje 99 osób) mieszka
Zaglądam w mój indeks i tam z datą 01.2008 mam wpis:
w Międzychodzie (84%), jest kobietą (80,3%) po średniej szkole
„Gimnastyka rehabilitacyjna – prowadzący – Anna Niewiarow(52,9%) z 30-letnim stażem pracy emerytką ( 74,8%) sześćdzieska”. Byłem wtedy „rodzynkiem” w gronie ćwiczących pań (cała
sięcioszatnia do własnej dyspozycji ;-) ). Dzisiaj, po 4 latach, w mojej
latką
grupie ćwiczy nas 5 kolegów, w kolejnych grupach również ćwinr 49
(od 60
czą panowie.
- 69 lat
Przybywa również ćwiczących pań i stąd tegoroczne proble=
49,6%),
na
UTW studiuje już my z podziałem tej
5. rok (42,4%). ponad 80- osobowej
Dość
systema- gromady na 3 grupy.
tycznie uczęszcza Żadna z proponowana
czwartkowe nych przez Zarząd
wykłady (68%) i UTW form aktywspotkania (ok.45 ności nie budzi tak
%), a w pozostałe dużego zainteresodni tygodnia bie- wania.
Z nowym rokiem
rze aktywny udział
w 2 (spośród 20 akademickim mamy
różnego rodzaju) zmianę prowadząNa wykładzie prof. Stanisława Jankowiaka (5.11.2010 r.) zajęciach zaintere- cej – jest nią pani
Romana Mazurkiesowań.
Zajęcia, które cieszą się największym zainteresowaniem i frekwencją wicz, która zastąpiła
to: gimnastyka rehabilitacyjna (86 osób), obsługa komputera (59), brydż panią Anię. Nowa
(40), język angielski (39), język niemiecki (35), choreoterapia (34) oraz prowadząca – nowe
formy zajęć; dla
kulinaria (31).
(zg) mnie najważniejsza jest coś, co można nazwać „gimnastyką oddechową”
(wdech – wydech). Dla tych, co nie ćwiczą, może to być śmieszne, ale
spróbujcie sami ćwiczyć i zachować rytm oddechu… i co? Wcale nie takie
proste. Dla mnie, byłego palacza z 30-letnim stażem, to miód na płuca.
Wypróbowaliúmy juý nowy nabytek – opaski z obciŕýnikami po ˝ kg
kaýda. Mało – poTrzeci wiek, a właściwie trzecia młodość coraz bardziej mnie zadziwia. wiecie, no to spróDbałość o kondycję fizyczną, zgrabną sylwetkę i harmonię ducha sprawia, bujcie. Po 15 minuże po ulicach Międzychodu będą wkrótce spacerowały same pogodne, żwa- tach ćwiczeń (barwe i zgrabne babcie. A wszystko to za sprawą chyba jednej z najpopular- dzo prostych) ręce
mdleją – sprawdźcie
niejszych sekcji UTW – choreoterapii.
Literatura mówi, że choreoterapia (leczenie tańcem) sięga do odległej sami.
W tle cichutko
historii naszych przodków, kiedy to tańczono wokół chorego, aby wypęgra
muzyka co pedzić z niego złe demony (tańce św. Wita). W chwili obecnej przeżywa swój
renesans i często stanowi uzupełnienie standardowego procesu leczenia na- wien czas zagłuszawet poważnych chorób. Przynosi nieocenione efekty: wyzwala optymizm, na chrupaniem stawów ćwiczących.
uwalnia emocje, poprawia relacje z innymi i z samym sobą.
Trudno zachęMoże dlatego nasza sala ćwiczeń często pęka w szwach, a nieoceniona,
niezmordowana i profesjonalna Joasia Stec wyciska z nas siódme poty. cać kogokolwiek do
Zaskakuje nas coraz to nowymi pomysłami, wprowadza nowe przyrządy rozpoczęcia reguwspomagające zajęcia. Zaczynałyśmy od butelek z wodą w roli obciążni- larnych ćwiczeń w
ków, teraz, dzięki jej staraniom, dysponujemy prawdziwymi ciężarkami, grupie, bo już teraz
bywa nas za dużo w jednej grupie, ale naprawdę warto. Niewielu z nas
piłeczkami, gumami do rozciągania itp.
Po 45 minutach intensywnych ćwiczeń przy starannie dobranej muzyce, potrafi się zmobilizować do samodzielnego ćwiczenia przynajmniej raz w
po których zrobienie szpagatu wkrótce nie będzie nam sprawiało trudności, tygodniu.
Jerzy Krawiecki
zgodnie z zasadami choreoterapii Joasia przenosi nas w świat magicznego
wyciszenia i relaksu. To prawdziwa duchowa sjesta!
Nasi przodkowie mieli rację, jest w tych zajęciach coś niezwykłego.
Przychodzimy zmęczone z bagażem problemów, bólem głowy
i trzeszczącymi stawami – wychodzimy energiczne, zrelaksowane i optymistycznie nastawione do świata. Dziękujemy ci Joasiu!
Danuta Ewiak

Choreoterapia - leczenie tańcem

Zima

Zjawia się cicho strojna w gronostaje
w szarówce zmierzchu; nie puka, nie dzwoni,
wiatrom północnym rozkazy wydaje
– ścina i bieli, przymraża i szroni.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją
i magią wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa płynące z serca
życzenia radosnych, spokojnych świąt
oraz pomyślności w nadchodzącym roku.
Zarząd UTW

Nagim gałęziom przygląda się srodze,
omiata wzrokiem lodowatym pola;
kostnieje w grudy wszystko na jej drodze
– taki ma kaprys, taka jest jej wola.
Bielą się dachy, Warta skuta lodem,
martwo i blado w parku i ogrodzie;
zawiewa mroźnym, przejmującym chłodem,
szczypiąc i kłując. Zima w Międzychodzie.

Informator Miêdzychodzki

Eugenia Mieczkowska
5

INFORMACJE OŚWIATOWE

Listopad w „Dwójce”

INFORMACJE OŚWIATOWE

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu

Listopad to czas szczególnej zadumy i refleksji. Mgła, która niemal każdego ranka powleka nadwarciańskie łąki nastraja melancholijnie. Wspominamy tych, którzy
odeszli, rozważamy
nad własnym istnieniem.
Wśród tych jesiennych dni jest
taki, który chcemy
poświecić tym, dzięki którym przeżywamy naszą codzienność.
11 listopada przypadła 92. rocznica
odzyskania niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole
odbyła się uroczysta
akademia. Ta kolejna już żywa lekcja historii sprawiła, ze cofnęliśmy się w czasie, przenosząc
się do roku 966. Prześledziliśmy losy naszej Ojczyzny, przeżywając jej lata
chwały, potęgi i klęski.
Postać dziewczynki przybranej w czerń i splątanej łańcuchami niewoli
przypomniała nam okres rozbiorów, a korona, która spoczęła na jej skroni
stała się symbolem ponownego zaistnienia Polski na arenie międzynarodowej. Przeżyć dostarczyła też prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia
prezentujące postaci z historii naszej Ojczyzny i ukazujące uroki polskich
krajobrazów.
Znów
przekonaliśmy się, iż
słowa „Mazurka
Dąbrowskiego” nigdy nie tracą na aktualności- „Jeszcze
Polska nie zginęła,
póki my żyjemy!...”
Dodać należy tylko,
że świadectwem
istnienia
narodu
jest także pamięć o
przeszłych pokoleniach.
Ten jesiennozimowy okres to
także okazja, by spojrzeć w przyszłość i być może dowiedzieć się, czy i w
jaki sposób może nas zaskoczyć los. Koniec miesiąca obfitował w andrzejkowe wieczory dyskotekowe. Nie brakowało wróżb i zabaw. Na szkolnych
korytarzach można było spotkać czarownice i czarnoksiężników.
Dzieci z RSU przygotowały atrakcje w postaci ciasteczek z wróżbami.
W świetlicy szkolnej rozpoczęły się przygotowania do organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego.
Pod czujnym okiem wychowawczyń dzieci przygotowują postaci aniołków i makaronowe choinki. Jest to wspaniała okazja, by obudzić wyobraźnię i sprawdzić swoje zdolności manualne.
Już wkrótce afisze, które znajdą się na szkolnych tablicach ogłoszeń,
poinformują nas o terminie kiermaszu i zachęcą do udziału w nim.
W tym roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły sami postanowili odwiedzić Mikołaja.
W tym celu wybrali
się na wycieczkę do
Kościana.
Wspólnie z Gospodynią, Góralem,
Małpą i Niedźwiedziem dekorowali
pierniki,
ubierali
choinkę oraz śpiewali kolędy. Gdy
już wszystko było
przygotowane, popłynęli tratwą do
siedziby
Mikołaja. Zaprosili go na
wspólny spacer i
pieczenie kiełbasek.
Mikołaj przygotował dla nich niespodziankę. Każde dziecko otrzymało
tabliczkę- „znikopis”.
To spotkanie dostarczyło maluchom wielu wrażeń. Zachęcamy wszystkich do wyjazdu do Kościana.

6

W ostatnim czasie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w Zespole
Szkół w Łowyniu  działo się wiele ciekawych rzeczy.
Z okazji Andrzejek odbyła się dyskoteka, która frekwencją i dochodem przebiła wszystkie wcześniejsze.
Nasi uczniowie zadbali nie
tylko o muzykę, ale również
o wróżby i smakołyki. Czego tam nie było: ciastka z
wróżbami, babeczki, a przede wszystkim dobra zabawa.
Niesamowitym wodzirejem
był Jakub Mizgajski, któremu wszyscy przepowiadają
światową karierę.
Następną akcją były Mikołajki przygotowane przez
gimnazjalistów dla klas I-III
SP. Ciekawą sprawą było
przybycie naszego „Świętego” na nowoczesnych saniach, za które służyła taczka pana woźnego. Woń świeżo upieczonych pierniczków roznosiła się po całej
szkole, wprawiając wszystkich w świąteczny nastrój.
Pedagog szkolny przygotował prezentacje o „dopalaczach”, którą przedstawił rodzicom i uczniom naszej szkoły, było to swoiste ostrzeżenie przed
czyhającym niebezpieczeństwem.

Wystawa SAD2002 w Poznaniu
W dniu 19 listopada została otwarta wystawa prac członków Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 w Galerii Polan Sto w
Poznaniu pt. „Malarstwo, rzeźba, fotografika i rękodzieło artystyczne”. Otwarcia wystawy dokonał kierownik galerii Tomasz
Kowalski, działalność stowarzyszenia przedstawiła uczestnikom wernisażu prezes Elżbieta Ponińska, historyk sztuki Zygmunt Dezor powiedział na temat przygotowanej ekspozycji.
Kurator wystawy artysta plastyk Andrzej Grzelachowski Aga w
skrócie podsumował wieloletnią współpracę ze stowarzyszeniem. Obecna była
lokalna telewizja, która informacje z otwarcia pokazała poznańskim widzom w
wiadomościach kulturalnych 27 i 28 listopada. Sponsorem była firma Winenavigator oraz UMG Międzychód i starostwo powiatowe w ramach przyznanej
dotacji.
Na wystawę swoje prace przygotowało 14 członków stowarzyszenia: Tadeusz Andrzejewski, Alicja Chojan, Zofia Czekała, Jerzy Gackowski, Zofia
Gomółka, Agnieszka Jenek, Jolanta Klawe, Aleksandra Kolanowska, Grażyna
Kowalkowska, Piotr Piechowiak, Elżbieta Ponińska, Danuta Sikora, Ryszard
Skiba, Krystyna Talarek.
4 grudnia – artystyczna wycieczka. W dniu 4
grudnia stowarzyszenie
zorganizowało
wyjazd
do Poznania do pracowni i galerii poznańskiego
artysty plastyka Andrzeja
Grzelachowskiego. Od lat
razem współpracujemy
przy okazji organizacji
plenerów i wystaw, słuchaliśmy różnych pedagogicznych artystycznych
wskazówek, a tym razem
mogliśmy zobaczyć wnętrze i duszę artysty zawartą w Jego pracach.
Galeria zrobiła na wszystkich uczestnikach niesamowite wrażenie. Na ścianach zobaczyliśmy obrazy, maski, rzeźby mówiące o życiu mieszkańców Afryki, to tematy nawiązujące do wielu lat spędzonych przez artystę na afrykańskim
kontynencie. Wielu zachwycił obraz „Druga Japonia”, projekty statuetek, które
wykonuje artysta dla różnych instytucji, rzeźby i wiele, wiele różnych interesujących przedmiotów. Kolejnym pomieszczeniem była pracownia, wśród wielu
pamiątek miło nam było odnaleźć akcenty naszej współpracy, zdjęcia, dyplomy
i prace kilku naszych członków, które znalazły miejsce na ścianach tego wypełnionego różnymi pracami wnętrza. Napełnieni wrażeniami z niezwykłego
spotkania udaliśmy się na kolejne miejsce naszej wycieczki Festiwal Przedmiotów Artystycznych. Przez 3 godziny oglądaliśmy stoiska twórców, którzy
przyjechali do Poznania z całej Polski. Festiwal to prezentacja rękodzieła niemal każdej dziedziny, również malarstwo, rzeźba, itp. Można było zobaczyć,
podpatrzyć, wymienić doświadczenia, kupić różne prace.
Bogatsi o kolejne artystyczne doświadczenia wróciliśmy zadowoleni z ciekawie minionego dnia.
Zaproszenie na wystawę do Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie:
W dniu 19 grudnia o godz. 16.00 odbędzie się otwarcie wystawy prac członków
Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 pt. „Plenery 2010” w Muzeum
Zamku Opalińskich w Sierakowie. Wystawa czynna będzie do końca stycznia
2011 r.
Zapraszamy!
opr. Elżbieta Ponińska

Informator Miêdzychodzki

Teatr Ósmego Dnia –
– Spektakl Teczki
28 listopada 2010 r. w Międzychodzkim Centrum Animacji Kultury „PROM” gościł poznański Teatr Ósmego Dnia ze swym
spektaklem Teczki.
Teczki powstały trzy lata temu. Na scenariusz przedstawienia złożyły
się autentyczne dokumenty pochodzące z archiwów SB z okresu PRL-u
oraz materiały odnalezione w teczkach osobistych czwórki aktorów Teatru Ósmego Dnia i teksty literackie. Spektakl opowiada o garstce młodych
artystów, którzy w rzeczywistości PRL-u chcieli stworzyć własny, niezależny świat ludzi wolnych. To pokazana z dystansem i ironią historia ze
szczęśliwym zakończeniem, opowieść o ludziach, którzy próbowali ocalić
marzenia, prawdę, wolność i pozostali wierni sobie.
Spektakl przyciągnął do Centrum PROM sporą grupę sympatyków
teatru. Międzychodzkiej publiczności zaprezentowali się: Ewa Wójciak,
Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki.

Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego „Prom”
w Międzychodzie zaprasza do kina w styczniu 2011 r.

30.01.
niedziela
godz. 18:00
Obyczajowy

90-lecia Chóru Mieszanego

Polska
99 min.
od 15 lat

„Lutnia”
Dzień 20 listopada był dniem obchodów 90-lecia Chóru Mieszanego
„Lutnia”. Część oficjalna miała miejsce w sali widowiskowej CAK PROM.
Wśród przybyłych gości, którzy złożyli chórowi i chórzystom życzenia,
gratulacje i dyplomy uznania byli: przedstawiciel Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, przedstawiciel Oddziału Wielkopolskiego „Macierz”
PZCHiO, wicestarosta, wiceburmistrz wraz z Przewodniczącą Sejmiku
Kultury, Prezes i Delegaci UTW oraz księża obu międzychodzkich parafii.
Otrzymaliśmy również gratulacje od delegacji, które przybyły na nasz Jubileusz: od Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego od
sierakowskiego chóru oraz od delegacji chóru z Dusznik Wlkp.
Wśród zaproszonych gości byli też nasi chórzyści seniorzy, których w
szczególny sposób powitał dyrektor CAK Jan Japas Szumański, wręczając każdemu seniorowi symboliczną różę. Pan dyrektor przeczytał również
adresy przysłane z życzeniami dla chóru od p. Ewy Żuryło, poznańskiego
chóru kameralnego, od chóru z Jarocina oraz od chóru „Looft den Heer” z
Holandii.
W ramach podziękowania i prezentu jubileuszowego chórzyści wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu” La Fonica Quartet”. Jeszcze jednym
prezentem jubileuszowym ufundowanym przez Dyrekcję CAK PROM i
Burmistrza, był wyjazd całego chóru w dniu 1 grudnia do Teatru Wielkiego
w Poznaniu na Koncert Chórów Verdiowskich.
Wracając do dnia obchodów jubileuszu, warto dodać, że chór przygotował na ten dzień piękny koncert prezentując w nim utwory wybrane z
ponad stu, które zespół ma w swoim repertuarze. Dwa utwory były absolutnymi premierami, przygotowanymi specjalnie na ten dzień: Locus Iste i I’m
Gonna Sing. Po zakończeniu części oficjalnej chór zaprosił swoich gości
na poczęstunek do sali kameralnej, gdzie długo jeszcze opadały emocje i
wspominaliśmy wszystkie te lata, które doprowadziły nas do tak znaczącego Jubileuszu 90-lecia.
A teraz trochę statystyk. Chór liczy obecnie 28 czynnych członków.
Najdłuższym stażem w chórze pochwalić się może kilku chórzystów: dh
Anna Kąkolewska - 52 lata, dh Norbert Sobczak - 45 lat, dh Elżbieta Sobczak - 42 lata, dh Halina Pospieszna - 40 lat i dh Krystyna Młyńczak - 30
lat. Są oni pięknym przykładem długoletniej, społecznej pracy na rzecz kultywowania tradycji chóralnej na terenie naszej gminy i powiatu oraz godnym naśladowania przykładem dla młodego pokolenia. Dziękujemy Im za
to. Dyrygentem chóru od 10 lat jest p. Szczepan Kaszyński, który z dużym
poświęceniem, co tydzień dojeżdża na próby z Gorzowa Wlkp.
Na koniec pragnę w imieniu wszystkich chórzystów podziękować dyrektorowi p. Janowi Japasowi Szumańskiemu za życzliwość w codziennych
kontaktach i otoczenie chóru szczególną troską i opieką. Dziękujemy za
moc życzeń i gratulacji, jakie w dniu Jubileuszu otrzymaliśmy od wszystkich gości i przyjaciół chóru. Również gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe naszych poczynań.
Renata Czarnecka
Prezes Chóru Lutnia

Cena: 15 zł
10 zł ulgowy

Skrzydlate świnie
Film o pasji, honorze i życiu na fali,
jednak prawdziwa gra toczy się tu
o miłość.
Gdy pewnego dnia lokalny klub
sportowy przestaje istnieć, życie
czwórki głównych bohaterów wywraca się do góry nogami. Oskar
(Paweł Małaszyński) zostanie zmuszony do założenia garnituru i przyjęcia posady od miejscowego Bossa
(Cezary Pazura).
Nowa działalność Oskara ściągnie
na niego prawdziwe kłopoty i doprowadzi do tego, że w środku dnia
wyląduje zupełnie nagi na rynku,
zostawi go ukochana, stanie się
obiektem westchnień dziewczyny
brata i zupełnie niespodziewanie
ktoś zobaczy w nim… superbohatera

Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej, nagłośnienie.
Możliwość dodatkowych projekcji dla grup zorganizowanych powyżej 50 osób.

Zapraszamy do Centrum „Prom” w styczniu
na:

Cykl Wieczorów Autorskich Sławomira Pietrasa 20.01.2011r.
– Jan Paweł II
Koncert w wykonaniu solistów Studia Piosenki z wybranymi
utworami z repertuaru Kabaretu Starszych Panów (szczegółowe informacje już wkrótce na plakatach)

Informator Miêdzychodzki

7

Muzeum Regionalne
Muzeum Regionalne w Międzychodzie składa podziękowania:
• Panu Edwardowi Kroppowi z Głażewa za zbiór zabytkowych bankowych,
• Panom Andrzejowi Mierzejewskiemu i Piotrowi Gwizdałowi za drobne
zabytki kultury materialnej.
Piotr Piechowiak urodził się 17 sierpnia 1986 roku w Drezdenku. Od
zawsze był jednak związany z Ziemią Międzychodzko-Sierakowską; to tutaj mieszka i tu ukończył szkoły na szczeblu podstawowym i średnim (w
2006 roku został absolwentem Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Sierakowie), a od 2003 roku jest członkiem
Stowarzyszenia Artystycznego ’’Drzewce 2002”.
Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w wieku 6 lat, kiedy to zafascynowany bajkowym bohaterem Pinokio, postanowił go namalować na
swój sposób. Od tamtej pory zaczęły się intensywne spotkania z malarstwem i rysunkiem.
Jako samouk z początku traktował swój talent jako hobby, jednak wraz
z pogłębianiem warsztatu malarskiego zapragnął spróbować swych sił na
studiach.
Obecnie swój talent artystyczny szlifuje m.in. pod okiem dr. Mariusza Kruka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawna Akademia
Sztuk Pięknych) na Wydziale Edukacji Artystycznej, a w niedalekiej przyszłości planuje również studiować animację komputerową.
Piotr Piechowiak uprawia malarstwo sztalugowe (olej, akwarela), rysunek (portrety), rzeźbę, grafikę warsztatową i komputerową. Jak sam mówi: „sztuką fascynuję się nie tylko po to, by ją tworzyć lecz po to, by dany
obraz mógł tworzyć w widzu pewną myśl”.
Swoje prace po raz pierwszy wystawiał w czeskich Vodnianach wraz
z sierakowianinem Tadeuszem Andrzejewskim w 2005 roku. Miał także
dwie indywidualne wystawy w Sierakowie: w 2006 roku w Muzeum Zamku Opalińskich oraz w kawiarni ”Aga Cafe” (2010).
W międzychodzkim Muzeum Regionalnym już po raz drugi wystawia
swoje prace (w roku 2009 zaprezentował dwa obrazy, wraz z członkami
Stowarzyszenia Artystycznego ”Drzewce 2002”), jednak po raz pierwszy
w pojedynkę.
Z poza artystycznych pasji uwielbia także podróżować, jeździć rowerem, gotować (kuchnia obowiązkowo ma być wtedy pusta), śpiewać (ponoć głośno i donośnie) oraz grać w tenisa ziemnego.

8

58 spotkanie Sejmiku Kultury
...miało miejsce 8 grudnia w Restauracji „Stara Rozlewnia”. Tym razem charakter spotkania był zupełnie inny od pozostałych „roboczych” zebrań. Grudniowe zgromadzenie Sejmiku
Kultury miało uroczysty charakter, gdyż było to spotkanie wigilijne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
„Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta w roku: rodzinne, pełne ciepła i miłości. Koloryt i atmosfera świąt pozwalają człowiekowi oderwać się od szarej rzeczywistości i dostrzec inne wymiary swego
istnienia w czasie, ujrzeć piękno i doznać dobroci, wyrazić komuś miłość
i wdzięczność. Boże Narodzenie - to przede wszystkim święto pokoju, miłości i zgody. W dniu tym serca nasze, jeśli coś mają przebaczyć – przebaczają, jeśli o czymś zapomnieć – zapomną” – takimi słowami panie Teresa
Cichosz i Grażyna Marcinkowska rozpoczęły sejmikową wigilię, a następnie powitały gości w osobach: Elżbieta Kuczyńska – artystka z Gorzowa
Wlkp. i zastępca burmistrza Krzysztof Michalski (który jest jednocześnie członkiem
Sejmiku Kultury).
Wnętrze restauracji „Stara Rozlewnia”
przyjęło wyjątkowy świąteczny wystrój.
Uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów pod kierunkiem swoich nauczycieli wykonali różną techniką
piękne kartki świąteczne. Ekspozycję prac
przygotował p. Marcin Mazurek. Wystawę
można było oglądać do 20 grudnia. Piękną
dekorację stołów i sceny wykonała p. Dorota Mamet. Natomiast pan Sławek Troszczyński – właściciel restauracji „Stara Rozlewnia” – przyjaciel Sejmiku – przygotował
dla nas wspaniałe pyszne potrawy oraz dania wigilijne (śledzie przyrządzone na wiele sposobów, ryba smażona, ryba po grecku, ryba w galarecie, barszcz z uszkami, krokiety z kapustą i grzybami, pierogi, kapusta z grzybami, sałatka śledziowa i wiele innych potraw wigilijnych). Na koniec kawa i ciasto. Wszystko było przepyszne!
Zastępca burmistrza Krzysztof Michalski złożył wszystkim życzenia
świąteczno – noworoczne i aby podtrzymać ten wspaniały bożonarodzeniowy nastrój zaproszono nas na koncert najpiękniejszych świątecznych utworów muzycznych oraz poetyckich w wykonaniu p. Elżbiety Kuczyńskiej.
Usłyszeliśmy utwory pochodzące z repertuaru artystki, czyli utwory z
gatunku „poezji śpiewanej”, a następnie pastorałki i kolędy polskie. Żeby
opisać nasze nastroje, to relację z tego spotkania musiałby pisać poeta romantyk bo ja nie znajduję odpowiednich słów . W naszych sercach zagościła magia Świąt Bożego Narodzenia. Pełni wzruszeń razem śpiewaliśmy
znane kolędy i pastorałki i czuliśmy się jedną wielką sejmikową rodziną.
W tym momencie należy podziękować paniom Ewie Głogowskiej-Kurpisz i Leokadii Janiszewskiej, bo dzięki ich hojności można było zaprosić
naszego muzycznego gościa. Po wieczerzy wręczano upominki. Krzysztof
Michalski – ekologiczne torby na zakupy i kalendarzyki na 2011 r., a pani Bożena Wesołowska – właścicielka Drukarni Międzychód zakładki do
książek, na których znajduje się kalendarz na 2011 r., a na drugiej stronie
umieszczone jest logo Sejmiku i Drukarni oraz zawarta złota myśl – sentencja.
Na zakończenie spotkania gospodynie wieczoru podziękowały tym osobom, które pomogły w organizacji sejmikowego spotkania wigilijnego. A
były to: L. Janiszewska, E. Głogowska-Kurpisz, B. Wesołowska, D. Mamet, M. Mazurek, S. Troszczyński, J. Cichosz, panie z Referatu Promocji,
dyrektorzy, nauczyciele i dzieci z przedszkoli i szkół.
W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym
Rokiem Sejmik Kultury życzy wszystkim czytelnikom Informatora Międzychodzkiego radosnych, pogodnych świąt, a nadchodzący Nowy Rok
niech obfituje w radość, szczęście i humor. Powodzenie jest potrzebne
wszystkim do zrealizowania swoich marzeń i planów. Życzymy wszystkim
powodzenia. Następne spotkanie Sejmiku Kultury odbędzie się 5 stycznia
(środa) 2011 roku.
Grażyna Kryger

Informator Miêdzychodzki

Biblioteka Publiczna
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
serdecznie dziękuje za przekazane w darze książki: p. Ewie
Dankowskiej, Stefanii Borowskiej, Teresie Bogajewicz, Izabeli Jankowiak, Edycie Mleczak z Międzychodu, Aleksandrze Cieślik z Belgii oraz p. Grażynie Bromber za kolekcję płyt analogowych, a także Drukarni-Międzychód za kolekcję dokumentów życia społecznego i prasę regionalną.

Szanowni Czytelnicy!

Gmina ma piewców swoich
Jeden urodził się w Ryżynie, a wierszem opisał barwne i bardzo bujne
życie ludu podhalańskiego. Od 1993 roku został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Życiorys jego umieszczono w Międzynarodowej Encyklopedii Biograficznej w Cambridge. Razem 4730 wierszy, w tym 3980 o
tematyce górskiej. Wszystkie wydane książki zostały dostarczone do Watykanu. Henryk Szulczyński został na stałe wpisany do dziejów Wielkopolski
i Podhala.
Drugi talent ujawnił się w roku 2008, wierszem z okazji Dnia Kobiet.
Od tej pory pisał swoje wiersze-rymowanki o różnej tematyce. Pan Marian Rembacz, skromny człowiek z Chrzypska Wielkiego, nazywany poetą lokalnym (urodzony w Gnuszynie) bardzo związany z wioską Mylin.

Informujemy, że został uruchomiony dostęp online do katalogu bibliotecznego. Katalog znajduje się pod adresem:

http://www.miedzychod-bp.sowwwa.pl
Zapraszamy również do przeglądania, w ramach katalogu, wykazu nowości bibliotecznych. Opisy bibliograficzne nowości zostały wzbogacone zdjęciami okładek.

Zapraszamy!

3. spotkanie DKK
3 spotkanie DKK odbyło się 15 grudnia w Bibliotece Publicznej w Międzychodzie. Grudniowe spotkanie miało charakter świąteczny. Przybrana Zapoznając się z jego dorobkiem, stwierdzamy że Marian zasługuje aby
choinka, pierniczki na stole, zapach kawy i „ciepełko” biblioteczne pozwo- nazywać go kronikarzem codzienności, gdyż we wszystkich swoich wierliło nam pozbyć się ponurego nastroju związanego z trudnościami komu- szach-rymowankach z kronikarską dokładnością opisuje historię gminy,
nikacyjnymi spowodowanymi dużymi opadami śniegu. Brzydkie warunki ocala od zapomnienia dawne tradycje i obyczaje, uwiecznia losy bliskich i
drogowe nie powstrzymały klubowiczów przed uczestnictwem w spotka- znajomych.
Przyszedł czas aby podsumować minione lata. Gminna Biblioteka Puniu, wręcz przeciwnie - było nas więcej, gdyż pani Emilia Frąckowiak podjęła decyzję przyłączenia się do nas. Serdecznie witamy w naszym klubie, bliczna w Chrzypsku Wielkim zorganizowała spotkanie ,,Gmina wierszem
malowana” poświęcone twórczości pana Mariana Rembacza.
gratulujemy słusznej decyzji i nadal czekamy na nowych członków.
Podsumowując uważamy, że działania Pana Mariana, wprowadzenie
Po czynnościach wstępnych (organizacyjnych) rozpoczęła się wymiana opinii na temat przeczytanej książki Maxa Barry „Korporacja”. Jest to jego poezji do zbiorów biblioteki pozwalają w sposób naturalny przeżywać
książka obnażająca i wyśmiewająca mechanizmy działania wielkich firm. wartości najbliższego środowiska. Zasadniczym warunkiem zachowania
Doskonała publikacja, sarkastyczna, niepokojąca i bardzo realna. Zmusza- własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego i troska
jąca do refleksji ile czasu i wysiłku powinien poświęcać pracownik firmie, o region. Zwłaszcza, że żyjemy w trudnych czasach wymagających bezw której pracuje i czy ma prawo oczekiwać, że wysiłek czy awans jest pod- względności, w czasach sprzyjających rozwojowi różnych lęków i obaw
przed rzeczywistością tym bardziej, że coraz częściej stępiona jest wrażstawą do spokoju na kolejne w niej lata.
Stephen Jones liwość na dobro, piękno i prawdę. Działalność regionalną w dążeniu do
(główny bohater) zachowania tożsamości terytorialnej prowadzi nasza biblioteka. Zbiera,
jest pełnym zapa- udostępnia, rozpowszechnia i popularyzuje to, co ma charakter dokumentału
absolwentem, cyjny, czyli książkę, rękopis, ilustracje, pismo, ulotkę. Każda biblioteka ma
który odkrywa już obowiązek przechowywać literaturę regionalną zwłaszcza, że regionalizm
pierwszego dnia, jest rozumiany jako przejaw miłości do stron rodzinnych, wyrażany w różże w korporacji nie norodnych formach.
chodzi o pracę, a Prośba:
Przyjmijcie mili bez krytykanctwa
o utrzymanie tyle
Mariana rymowanie
władzy, ile udało
Bo dzięki Niemu nasza gmina
się wcześniej zaW pamięci pozostanie
grabić nawet na
Irena Kulczyńska
najniższym stanowisku. A ponieważ
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
jest dociekliwym
W POZNANIU
młodym człowiekiem, odkrywa, do czego tak naprawdę służy korporacja
FILIA W MIĘDZYCHODZIE
Zephyr. Zaczynając pracę w korporacji, nawet nie podejrzewa, że wkrótce
składa serdeczne podziękowania
po mistrzowsku będzie mógł zdefiniować słowo „absurd”. Pierwszego dnia
Państwu TADEUSZOWI I ZOFII NOWICKIM za przeze zdumieniem obserwuje potworną awanturę o pączka, która kończy się
kazanie ATLASU ŚWIATA.
wyrzuceniem człowieka z pracy. Potem dowiaduje się, że nikt w korporacji
nie ma pojęcia, czym się ona zajmuje. Pracownicy są wyzyskiwani i poniPUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
żani. Stephen w obronie godności ludzkiej, która jako taka w tej firmie nie
W POZNANIU
istnieje, decyduje się na walkę z systemem. 
FILIA W MIĘDZYCHODZIE
Prawie wszystkie scenki powieści rozgrywają się w budynku Korpora(ul.17 Styczna 143 – budynek Starostwa Powiatowego)
cji i przeważnie dotyczą drobiazgów z biurowego życia. A mimo to rozkład
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10-17
napięcia, dawkowanie emocji, a przede wszystkim operowanie absurdem
Adres internetowy: www.pbp.poznan.pl/miedzychod/
sprawiają, że od „Korporacji” nie da się oderwać. Max Barry z wyczuUwaga! KATALOGI ON-LINE BIBLIOTEKI CZYNNE:
ciem konstruuje świat wielkiego przedsiębiorstwa. Smaczku fabule nadają
CAŁY TYDZIEŃ 24 h na dobę.
właśnie szczegóły, małe elementy, niuanse w międzyludzkich kontaktach.
Zapraszamy do korzystania.
Odmalowywane z ogromną precyzją wydarzenia wywołują u czytelników
różne emocje: radość, śmiech, zdziwienie, oburzenie, złość.
Uwaga!
Z przyjemnością polecamy tę lekturę miłośnikom czytelnictwa.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie
Wracając do atmosfery spotkań DKK potwierdzam, że potrzeba wymiany opinii na temat przeczytanej wspólnie książki jest ogromna. Wnioskuję
w dniach 20.12.2010 r. do 3.01.2011 r.
to po dynamicznej dyskusji, do której nie trzeba było zachęcać czytelniOGŁASZA ABOLICJĘ,
czek.
tzn.
wszelkie
zwroty książek przyjmowane będą
Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i upominbez opłat za przetrzymanie!
kiem w postaci czekoladowego gwiazdorka od jednej z członkiń.
Następne spotkanie DKK odbędzie się 19 stycznia 2011 r. ZAPRA- Zachęcamy do skorzystania z jedynej takiej okazji! Szczególnie mile będą
SZAMY!
widziane zwroty od starszych dłużników :-)
Grażyna Kryger
Informator Miêdzychodzki
9

Do przyjaciół Międzychodzian – tych z miasta i z całej gminy!
Czuje się ogromnie zobowiązany każdemu z
Państwa z osobna za udzielenie mi poparcia
w wyborach samorządowych. Stanęliście
Państwo po stronie wartości nadrzędnych w
życiu publicznym: bezinteresowności, solidarności społecznej, postępu w zarządzaniu
administracją publiczną, a także potrzeby
świadomości szczególnej tj. wyjątkowej dbałości o mienie komunalne jako dobra wspólnego.
Wygrani mówią, że przegraliśmy.
Ja odpowiadam – wybory to nie wojna
światowa i dobrze wiemy, że straciliśmy wszyscy (potwierdzają to fakty).
Wynik wyborów przyjąłem z pokorą, ale postawę niektórych... z zażenowaniem.
Gratuluję Zwycięzcom! Jednakże,
od wielu lat ja i moi wyborcy oczekujemy na realizację obiecanek cyt. „...
powstaną nowe przedsiębiorstwa”, „... przekształcenie Międzychodu w
prawdziwe centrum wypoczynkowo-turystyczne”, „...służebna / i nowoczesna dop. red./ administracja etc.
Dobrze byłoby rozpocząć od rzetelnego opracowania, zgodnego ze sztuką planistyczno-urbanistyczną „Planu przestrzennego zagospodarowania”,
który od paru lat także nie może uzyskać akceptacji, a bez niego postępu w
inwestycjach zrobić się nie da!

Szanowni Państwo,
prawie 1500 Międzychodzian podzieliło pogląd mojego Komitetu Wyborczego, iż postęp w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego jest absolutnie konieczny po to, by sprostać wymogom norm człowieka
współczesnego. Codziennie doświadczam od Państwa wielu słów poparcia
i przyjaznych gestów. To jest także nasze wspólne zwycięstwo w tych wyborach! Bardzo dziękuję!

Wielce Szanowni Państwo!
Korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę
wszystkim współmieszkańcom
całej gminy, wszystkim ludziom dobrej woli – spokoju,
refleksji i osobistego szczęścia.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Szukalski

Czy KIS jest potrzebny?

Koniec roku oraz początek następnego zobowiązuje mnie do dokonania
pewnych podsumowań dotyczących
działalności Klubu Integracji Społecznej. W tym roku Klub zakończył
sześć lat swojego istnienia. W marcu 2011 roku będziemy obchodzili siódme urodziny. Czas, który upłynął przez tyle lat dał nam odpowiedź na często nurtujące nas pytanie: czy obraliśmy słuszną drogę działania?
Myślę, że odpowiedź udzielicie sobie mili Państwo sami. My ze swej
strony obiecujemy, że w nadchodzącym roku, a także w następujących latach dołożymy wszelkich starań, aby dorobek nasz nie został zmarnowany.
W roku 2010 zaplanowaliśmy wiele zadań, które chcieliśmy angażując
dużą grupę pracowników w ramach programu „Roboty Publiczne 2010”
zrealizować. Pozwolę je sobie wymienić:
– zakończenie rewitalizacji przestrzennej strefy nadjeziornej,
– współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie odkrzaczania
dróg powiatowych (wycinka krzewów) Międzychód – Muchocina, Głażewo – Mniszki,
– częściowa rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie
(wjazd na teren ośrodka, tereny przylegające do Jeziora Mierzyńskiego,
porządkowanie plaży),
– udział w pracach pomocniczych w zespołach szkół (Kamionna, Łowyń) oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie naszego miasta; wykonywanie zadań pomocniczych w przedszkolach. Pragnę nadmienić, że ww. czynności są realizowane przez cały rok,
– stała współpraca z animatorem sportu przy Orlikach (cały rok),
– współpraca z Nadleśnictwem Międzychód w zakresie utrzymania
czystości dróg na terenach administrowanych przez lasy państwowe,
– stała współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania czystości i dbałości o zieleń miejską,
– wstępne zagospodarowanie terenów wzdłuż budowanej obwodnicy na
ulicy Jana Kazimierza,
– pomoc w pracach w zakresie utrzymania terenów zieleni przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzychodzie. W przyszłym roku po podpisaniu
porozumienia chcielibyśmy tą współpracę realizować dalej tym bardziej, że
miasto jest wspólnym domem dla wszystkich,
– remont Stanicy po wiosennej powodzi,
– zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Kilińskiego i 17 Stycznia,
– wstępne prace porządkowe przy zieleńcach obok dawnej weterynarii
i na Bielsku przy krzyżu,
– zaangażowanie w akcję powódź 2010 – ładowanie i układanie worków z piaskiem na Wałach Jana Kazimierza,
– współpraca z Zespołem Szkół nr 3 z uczniami o kierunku architektura krajobrazu w zakresie porządkowania dawnego cmentarza żydowskiego
oraz zagospodarowania zieleni przy budowanej obwodnicy,
– porządkowanie terenu dawnego cmentarza wyznaniowego przy ul.
Chrobrego,
– stała współpraca w zakresie prowadzenia doświadczeń z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z Katedrą Metod Ochrony Roślin,
– współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie akcji „Konwalia nad jeziorem” oraz sadzenia drzew nad Jeziorem Miejskim.
W tym opracowaniu nie sposób ująć wszystkie wątki naszej działalno-

10

ści. Staramy się nie odmówić pomocy
nikomu, kto jej potrzebuje w ramach
naszej dewizy „Daj siebie innym”. W
2010 roku w czasie realizacji dwóch programów zatrudnienia socjalnego:
Roboty Publiczne 2010 – Prace społeczno-użyteczne oraz jednego programu resocjalizacyjnego w ramach umowy z Sądem Rejonowym w Szamotułach ogółem zatrudnialiśmy około 200 osób. Siedzibą naszej organizacji
jest od tego roku budynek przy ulicy Słowackiego 11 (dawna szkoła specjalna) – budynek przejęty dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego. W
budynku tym oprócz naszej organizacji swoją tymczasową siedzibę mają:
– Uczniowski Klub Sportowy Wilki,
– Świetlica Środowiskowa przeniesiona z ulicy Strzeleckiej,
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”,
– Od stycznia tego roku w budynku tym działa Punkt Konsultacyjny
Leczenia Uzależnień prowadzony przez certyfikowanego terapeutę pana
Roberta Humskiego. Punkt ten jest dostępny dla wszystkich, którzy oczekują pomocy w zakresie konsultacji leczenia uzależnień.
Planowaliśmy w tym roku otworzyć w godzinach popołudniowych
świetlicę o charakterze pomocowym dla osób uzależnionych, członków
KIS-u, którzy poprzez realizację zadań w zakresie terapii zajęciowej mieliby możliwość zagospodarowania czasu wolnego. Z naszego doświadczenia
wiemy, że wielu członków Klubu Integracji Społecznej ma niewykorzystane talenty twórcze. Nasza działalność nie opiera się tylko na pracach w
terenie. Co roku w okresie od listopada do marca jest realizowany Program
Terapeutyczno-Szkoleniowy.
W programie tym uczestniczą wszyscy członkowie KIS-u pragnący
uczestniczyć w Programie Roboty Publiczne. Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu po południu w Harcówce (Szkoła Podstawowa nr2) oraz w
Świetlicy Środowiskowej na terenie naszej bazy.
W tym roku odnotowaliśmy też duży sukces w postaci wyróżnienia za
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce (strefa
nadjeziorna). Chciałbym zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób z branży urbanistycznej, architektonicznej, urządzeniowej i wykonawczej. Chciałbym wszystkim tym serdecznie podziękować i zwrócić uwagę niedowiarkom, że kwiatki, rabatki i spadające liście
promują Międzychód, jako miasto, gdzie w szczegółowy sposób dba się o
dobro społeczne jakim jest zieleń.
Osobiście wraz z współpracownikami KIS-u i UMiG uczestniczyliśmy
w forach dyskusyjnych organizowanych co miesiąc w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W forach tych uczestniczą ludzie z branży kształtowania terenów zieleni oraz ludzie nauki – niekwestionowane autorytety.
Prezentując swoje dokonania podczas trwania tych spotkań zyskaliśmy
uznanie i szacunek osób w nich uczestniczących, przy okazji promując w
ten szczególny sposób miasto. Braliśmy udział w dwóch konferencjach naukowych: jednej o zasięgu ogólnopolskim, a drugiej samorządowej, gdzie
też zauważono nasze szczególne dokonania. Przykład Międzychodu jest
podany jako wzór w podręczniku „Techniki i technologie dla terenów zieleni” zalecanym dla projektantów terenów zieleni w całej Polsce. Rozdział
poświęcony naszemu miastu opracowaliśmy wspólnie z panią mgr Lidią
Górną z UMiG (podinspektorem ds. zieleni).
Na koniec chciałbym w imieniu swoim, współpracowników oraz członków Klubu Integracji Społecznej życzyć Państwu w nadchodzącym 2011
roku wszelkiej pomyślności, szczęścia i obfitości łask Bożych.
Wojciech Mamet, Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie

Informator Miêdzychodzki

Tajemnice sierakowskiego cmentarza.

Teść Witkacego (cz. I)
W atmosferze zimowej zadumy nad przemijaniem, w świetle chwiejnych płomyków zniczy, warto zapewne wspomnieć osoby, które dzięki
przewrotności fortuny, zakończyły swoje ziemskie pielgrzymowanie w
miejscu nigdy przez nikogo nie przewidywanym.
Zygmunt Unrug, bo o nim głównie będzie ta opowieść, wywodził się
ze starej spolszczonej od wieków szlachty niemieckiej. Polski rozdział historii tego rodu rozpoczyna się w roku 1597 wraz z przybyciem do Międzychodu jego przodka Christopha von Unruh.
Po Konfederacji Warszawskiej z roku 1573 wraz z Pax Dissidentium,
Polska stała się państwem liberalnym z najlepszymi warunkami dla rozwoju ekonomicznego, politycznego i społecznego. Przodkowie Zygmunta
byli przez pokolenia (z małymi wyjątkami) lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej, uznającymi zwierzchność królewską i angażującymi się we
wszystkie ówczesne batalie wojenne. Zyskali dzięki temu odpowiednią
pozycję majątkową i prestiż. W wieku XIX potomkowie Christopha von
Unruh rozproszyli się po terenach całej byłej Rzeczypospolitej, przyjmując
w większości polsko brzmiącą wersję swego nazwiska Unrug.
Zygmunt urodził się w roku 1858 w Szołowie w powiecie jarocińskim,
jako syn ziemianina Józefa Baltazara (1825-1903) i Aleksandry z domu
Katze (inne źródła podają Glotze). Wraz z rodzicami przeniósł się następnie do Krakowa, gdzie poznał i poślubił Jadwigę Kossak, córkę Juliusza
Kossaka i siostrę Wojciecha – wybitnych malarzy polskich, przedstawicieli
nurtu historycznego i batalistycznego. Po ślubie objął objął w dzierżawę i
administrował majątkiem Mokijówka na Wołyniu. Nie był osobą specjalnie
lubianą, gdyż miał niezwykle wysokie o sobie mniemanie z racji przynależności do rodu Unrugów. W rodzinie uważany był za oryginała i dziwaka. Tam na świat przyszły 2 córki, w tym również Jadwiga (córka), ur. 24
sierpnia 1893. Małżeństwo to dotrwało zaledwie do roku 1912 i matka wraz
z córkami przeniosła się do Warszawy, gdzie na ulicy Brackiej prowadziła
pensjonat.
Jadwiga (córka) otrzymała staranne wykształcenie, kończąc szkołę średnią A. Wereckiej w Warszawie. Podczas I wojny światowej, w roku 1917,
zmarła na hiszpankę matka. Siostrę, której imienia nie udało się autorowi
dotychczas ustalić, spotkał ten sam los. Jedynym oparciem dla osieroconej
Jadwigi stało się wujostwo Maria i Wojciech Kossakowie.
Była zatem Jadwiga siostrą cioteczną Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Jak wszystkie Kossakówny odznaczała
się wybitną urodą, inteligencją i nieprzeciętnymi cechami charakteru. Jakie
były jej dalsze losy niech pokrótce odda poniższa relacja.

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
(1 GRUDNIA 2010)

Czerwona kokardka, jest symbolem solidarności z osobami
żyjącymi z HIV/AIDS, a tym samym światowym symbolem
walki z AIDS. Na całym świecie, co roku pierwszego grudnia obchodzony
jest ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS. Od początku epidemii (1985 r.) do
końca 30 czerwca 2010 r. w Polsce na AIDS zachorowało 2 355 osób,
1 045 zmarło z przyczyn związanych z HIV/AIDS. U 12 700 obywateli
polskich stwierdzono zakażenie HIV wśród których było co najmniej 5
507 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. W Polsce co roku
zgłasza się ok. 800 nowych zakażeń HIV. Tak, jak w większości krajów, w
Polsce HIV dotyka często ludzi młodych. 58% osób, które uległy zakażeniu
HIV nie ukończyło dwudziestego dziewiątego roku życia, w tym blisko 8%
w momencie zakażenia nie miało nawet 20 lat. Najliczniejszą grupę (ok.
80%) wśród osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią
osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). (na podstawie danych z PZH
www.pzh.gov.pl).
Krótko. Czym jest HIV i AIDS?
HIV - Ludzki wirus niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus). AIDS - Zespół nabytego niedoboru odporności (Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome) – końcowe stadium zakażenia HIV.
Zakażenie HIV nie oznacza od razu AIDS. Przy wczesnym rozpoznaniu zakażenia i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, rozwój AIDS można
opóźnić nawet do kilkunastu lat. Mimo to – od momentu zakażenia – sami
możemy zakażać innych.
Liczba osób zakażonych w Polsce wirusem HIV, a co za tym idzie chorych na AIDS, wciąż rośnie. Przerażający jest fakt, że największą liczbę
nowych zakażeń odnotowuje się w grupie wiekowej poniżej 30 roku życia.
Wynika to z większej niż kiedyś tendencji młodych ludzi do podejmowania
ryzykownych zachowań, obniżenia wieku inicjacji seksualnej lub wreszcie
zwykłej nieświadomości i braku podstawowej wiedzy na temat możliwości
zakażenia wirusem HIV.
Młodzi ludzie najczęściej sami decydują o swoim postępowaniu, różnych wyborów dokonują na własny rachunek. Wiedza sprawić może, że
wybierać będą mądrze i tym samym bezpiecznie.
Wiedza na temat HIV/AIDS jest szczególnie istotna również ze względów społecznych, po to, aby nie dyskryminować ludzi zakażonych wirusem, nie izolować ich od reszty społeczeństwa, aby ci, których nieszczęście
to dotknęło, mogli normalnie i godnie żyć wśród nas. Więcej na temat HIV/
AIDS na stronie www.aids.gov.pl.
Anastazja Krysztofek-Kinal
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie

Zaproszenie

Jadwiga i Stanisław Ignacy Witkiewiczowie

W 1922 roku w Zakopanem, gdzie przebywała na kuracji, mając już
lat 29, poznała Stanisława Ignacego Witkiewicza. Po raz drugi przyjechała
do Zakopanego w lutym 1923 roku, a 30 kwietnia 1923 odbył się jej ślub z
Witkacym. Świadkiem na ślubie był m. in. August Zamoyski. Małżeństwo
Witkiewiczów przechodziło różne okresy. Tych złych było coraz więcej. W
wyniku tego w 1925 roku Jadwiga wyprowadziła się na stałe do Warszawy
i zamieszkała przy Brackiej 23.
Od tej pory Witkacy przyjeżdżał do Warszawy dwa razy do roku
– wczesną wiosną i jesienią, a Jadwiga bywała w Zakopanem latem lub
zimą. Stała się jego pełnomocnikiem w Warszawie, małżeństwu zaś swemu
nadali modną w owym czasie w niektórych kręgach, formę tzw. „związku
koleżeńskiego”. Kontaktowała się z redakcjami czasopism, z wydawcami,
osobami, które były właścicielami jego obrazów, kiedy były organizowane
wystawy, przepisywała na maszynie jego utwory, robiła korekty artykułów.
Była pierwszym czytelnikiem większości tekstów literackich i publicystycznych. Witkacy pisał do żony prawie codziennie. Prosił ją wprawdzie,
by niszczyła jego listy, ale chyba sam w to nie wierzył.
Mąż chętnie portretował Jadwigę - zachował się duży jej portret pastelowy z 1925 r. oraz liczne fotografie artystyczne czarno-białe i kolorowane,
ujęte jako studium psychologiczne.
cdn.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie i Fundacja Obchodów 750-Lecia Kamionny zapraszają na uroczystości związane
z obchodami 91. rocznicy powrotu Międzychodu do Macierzy i 92. rocznicy walk powstańczych o Kamionnę. Uroczystość odbędzie się 17 stycznia
2011 r. o godz. 9.30 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ul.
Dworcowej w Międzychodzie. Obchody rozpoczną się przemówieniem
burmistrza Międzychodu Romana Musiała i złożeniem wiązanek kwiatów.
Następnie uczestnicy przejadą do Kamionny, gdzie o godz. 10.30 w kościele pw. pw. Narodzenia NMP w Kamionnie odbędzie się msza św. w intencji
powstańców wielkopolskich. Po mszy św. nastąpi inscenizacja „Bój o Kamionnę” – rekonstrukcja bitwy o Kamionnę, odtworzona przez członków
Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman z
Poznania oraz Harcerzy z Kamionny, przedstawiająca atak „Grenzschutzu”
na Kamionnę 16 stycznia 1919 r. i kontratak powstańców wielkopolskich.
Po inscenizacji nastąpi przemarsz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie po przemówieniu starosty powiatu międzychodzkiego Juliana
Mazurka, delegacja harcerzy z kwiatami i zniczem udadzą się do kwatery
powstańczej znajdującej się na cmentarzu. Po złożeniu kwiatów i pokłonie
sztandarów, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kamionny wystąpią z programem słowno-muzycznym. Zapraszamy!
Redakcja
13 grudnia 2010 r. w budynku Muzeum Regionalnego spotkali się członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie w
celu omówienia kalendarium
uroczystości państwowych
przypadających w 2011 r.
Opracowany kalendarz uroczystości zamieszczony został na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w
Międzychodzie i Biblioteki
Publicznej im. Jana Daniela
Janockiego w Międzychodzie.
Redakcja

Informator Miêdzychodzki

11

INFORMACJE
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
w MIÊDZYCHODZIE

Pomoc bezdomnym

Bezpieczne święta
Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, nie zawsze w
miejscu zamieszkania, więc także wyjazdów i przedświątecznych zakupów. Dlatego w trosce o Państwa spokój i bezpieczeństwo policjanci
woj. wielkopolskiego przygotowali kilka praktycznych porad z których
warto skorzystać przed wyjazdem, na zakupach czy w drodze.
Przypominamy podstawowe zasady, które szczególnie w tych świątecznych dniach powinny być przestrzegane. Ich stosowanie znacznie zwiększa
bezpieczeństwo własne potencjalnych ofiar:

Bezdomność to poważny problem społeczny, który budzi u policjantów największe wątpliwości prawne, a niekiedy dylematy moralne. Na- W drodze:
leży pamiętać, że osoby bezdomne to w większości ludzie niezaradni, • Zachowaj szczególną
bez ciepłej odzieży, głodni i zmarznięci.
ostrożność na dworcach koŻyjąc w niedostatku są bardziej niż inni narażeni na utratę zdrowia lejowych, autobusowych, na
lub życia i potrzebują pomocy. Niechlujny, niekiedy odrażający wy- przystankach oraz w środgląd osób bezdomnych, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoho- kach komunikacji miejskiej
lu, praktyki nachalnego żebractwa, w odbiorze społecznym stanowią itp.
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przeciętnego Polaka posiadającego tak • Chroń swój bagaż podczas
utrwalony obraz bezdomnego nie interesuje już istota problemu. Dla- wsiadania i wysiadania, łaczego te osoby stały się bezdomnymi?, czy są głodni?, gdzie ich umieś- two możesz stać się w tych
momentach ofiarą złodzieja
cić?
Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb kieszonkowego.
życia oraz uzależnienia mogą stanowić przyczynę utraty życia z powo- • W czasie podróży postaraj
du wychłodzenia organizmu. Nadużywany w tych warunkach alkohol się nie pozostawiać bagażu
w znacznym stopniu zwiększa zagrożenie. Niebezpieczeństwo to doty- bez opieki.
Podróżując koleją unikaj pustych przedziałów. Staraj się nie spać w trakczy głównie osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych. •cie
podróży.
Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, • Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć
w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każde- cały czas przy sobie.
go roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychło- • Bądź nieufny wobec nieznajomych Tobie osób, nie zawieraj przygodnych
dzeniem organizmu.
znajomości w podróży.
Policjanci woj. wielkopolskiego podejmują czynności zmierzające • Jeżeli wybierasz się w podróż własnym samochodem, sprawdź stan techdo udzielenia niezbędnej pomocy bezdomnym oraz innym osobom wy- niczny pojazdu, usuń zauważone usterki.
magającym opieki, m.in.:
• Na przerwy w podróży wybieraj miejsca zaludnione i dobrze oświetlone.
- współpracują z administracją samorządową oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, celem realizacji zadań w zakresie postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmia- Na zakupach:
• Zachowaj szczególną ostrożność
stowej opieki,
- angażowani do działań prewencyjnych we współpracy z Policją są w miejscach o dużym natężeniu
przedstawiciele innych służb i instytucji zajmujących się pomocą i opie- ruchu np. sklepach, bazarach.
• W trakcie zakupów nie pokazuj
ką socjalną,
- organizowane są działania we współpracy ze strażą gminną/miej- zawartości portfela.
ską celem niesienia pomocy osobom bezdomnym oraz wymagającym • Rzeczy wartościowych, portfela
nie noś w reklamówkach, które
opieki w związku z okresem zimowym,
- policjanci dokonują systematycznej penetracji prawdopodobnych bardzo łatwo przeciąć.
miejsc przebywania bezdomnych (dworce, klatki schodowe, kanały cie- • Jeśli masz przy sobie większą
pieniędzy nie trzymaj jej
płownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe) i po- kwotę
w jednym miejscu. Zwiększa to
dejmują interwencje w każdym przypadku, w którym pomoc bezdom- ryzyko ewentualnej utraty całej
nemu jest niezbędna. W przypadku ujawnienia osób przebywających w kwoty.
tych miejscach, Policja oraz inne współpracujące służby porządkowe, • Torebkę, plecak staraj się nosić
doprowadzają te osoby do noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub z przodu lub pod ramieniem zamknięciem do siebie.
innych miejsc, w których mogą one otrzymać niezbędną pomoc.
• Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach maMiędzychodzcy policjanci przypominają, że osoby bezdomne, ma- rynarki. W publicznych miejscach pamiętaj o zapięciu marynarki i płaszjące trudną sytuację materialną w tym okresie mogą zwrócić się do in- cza, szczególnie gdy obie ręce masz zajęte np. zakupami.
stytucji takich jak m.in.: Ośrodki Pomocy Społecznej, które działają na • W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu teczek, toreb z zakuterenie każdej gminy. Ośrodek udziela pomocy finansowej, material- pami, Pamiętaj, że niestety zbyt często to „okazja czyni złodzieja”.
nej, pomaga w uzyskaniu miejsca noclegowego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 tel. 95748-2029, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie ul. 8-ego Stycznia 38 tel. W domu:
061-29-55-865, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu ul. Kard. Stefa- • Zawsze dokładnie zana Wyszyńskiego 23 tel. 061-29-15-096, Ośrodek Pomocy Społecznej w mykaj okna i drzwi wejściowe w swoim mieszChrzypsku Wielkim ul. Główna 16 tel. 061-29-51-193).
Na terenie powiatu międzychodzkiego działa Stowarzyszenie Inte- kaniu (domu), nawet jegracyjne Wspólnoty „Barka”, które znajduje się w miejscowości Chu- śli wychodzisz tylko na
dobczyce 27, gm. Kwilcz, tel. 061- 29-35-004. To tam osoby zagrożone chwilę, gdyż właśnie tę
chwilę może wykorzystać
bezdomnością mogą znaleźć schronienie oraz wyżywienie.
Podobne placówki udzielające takiej samej pomocy: Dom Wspólno- złodziej.
• Wychodząc z domu, nie
ty „Barka” Władysławowo 68, 64-310 Lwówek Wlkp. tel. 061-4417176, zostawiaj śladów wskaDom Wspólnoty „Barka” Posadówek 1, 64-310 Lwówek Wlkp. tel. 515- zujących na nieobecność.
499-675, Dom Wspólnoty „Barka” Marszewo, 64-310 Lwówek Wlkp. Gdy wyjeżdżasz na świętel. 061-4414582. Policjanci pełniący służbę mają obowiązek zwraca- ta, przekaż sąsiadowi
nia szczególnej uwagi na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, klucz, aby mógł zapalić
gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie.
światło w  Twoim mieszPolicyjne służby dyżurne posiadają aktualne wykazy działających kaniu lub domu, pobrać pocztę ze skrzynki itp.
na podległym terenie instytucji, do których mogą być kierowane osoby • Przed wyjazdem wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zakręć krany,
bezdomne oraz inne osoby wymagające opieki.
zamknij zawory wodny i gazowy.
Prowadzone działania mają na celu ograniczenie tragicznych wyda- Pamiętaj, że bezpieczne święta to szczęśliwe święta. Przedstawione zarzeń spowodowanych często przez niskie temperatury jakie występują sady postępowania nie pochłaniają zbyt wiele czasu i środków, lecz są
wyjątkowo skuteczne, czego stale dowodzi praktyka. Bądź przezorny!
w okresie jesienno-zimowym. 
Źródło: KWP Poznań
Źródło: KWP Poznań
Informator Miêdzychodzki
12

Najlepiej jest zacząć od początku
, a początki jak wiadomo zazwyczaj
bywają trudne , tutaj w Prusimu były
trudniejsze o tyle , że każdy kto widział Dwór i Spichlerz kilka lat temu wie jak
wyglądały i mało kto wierzył ze można je przywrócić do stanu normalnego a co
dopiero do tej świetności na jaką zasługują.
Udało się ! A co najważniejsze udało się to wszystko w tempie, do którego
mało kto zwykł być przyzwyczajonym. Z totalnych ruin podniesiono wszystko
: Dwór, Spichlerz , Kamiennik i nie trzeba było do tego firm z daleka – okazało
się że nasze lokalne przedsiębiorstwo – firma Wojtbud z Kwilcza potrafi dokonywać takich właśnie cudów …
W lipcu 2009 roku rozpoczęto pracę i jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki z ruin i błota zaczęły wyłaniać się piękne , odnowione zabytki, które
teraz cieszą oczy i serca nas wszystkich, Właścicieli, pracowników i co najważniejsze Gości.
W sierpniu Olandia – bo tak nazwaliśmy nasz Kompleks – otworzyła swoje
podwoje i po czterech miesiącach wiemy już znacznie więcej na temat naszych
możliwości i oczekiwań tych którzy odwiedzają nasze progi. Uczymy się spełniać Wasze oczekiwania, uczymy się wychodzić im naprzeciw.
Wiele planów i pomysłów powstaje każdego dnia, otwarci jesteśmy także na idee każdego, kto chciałby przyczynić się do tego aby Olandia nie była
wyłącznie hotelem czy restauracją jakich wiele dookoła, zależy nam na tym
aby pobyt tu dawał nie tylko satysfakcję z noclegu w zabytkowych murach
czy kulinarne zadowolenie po wyjściu z restauracji. Chcemy aby Olandia stała
się miejscem wypoczynku, uprawiania hobby itd. Oferujemy walory nie tylko przyrodnicze i antropogeniczne, ale także usługi świadczone przez różne
podmioty gospodarcze które zechcą wraz z nami tworzyć to miejsce z wykorzystaniem istniejącego zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego,
oczywiście nie możemy i nie chcemy zapominać o dziedzictwie historycznym
i kulturowym, gościnności i przychylności mieszkańców. Naszym celem jest
współtworzenie produktu turystycznego ze wszystkimi, którzy zadeklarują taką
chęć jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony Gości i Turystów, które
– nie mamy najmniejszych wątpliwości – pojawi się już niedługo.
Preferujemy opcje różnorodności zdarzeń i wielu możliwości.
Pokazujemy przeszłość, zasiedlanie tych ziem przez ludzi z różnych stron
Europy , w tym oczywiście Olendrów. Pokazujemy i niedługo pokażemy w
bardzo szerokim wydaniu wątki z ich życia codziennego, wplecione w każdy
zakątek ośrodka, nadając jemu niepowtarzalny i unikalny charakter. Pokazujemy sceny i narzędzia z przeszłości, ale także istniejące rzemiosło: wikliniarskie, rzeźbiarskie a w niedalekiej przyszłości koronkarstwo i wiele innych.
Zaczynamy tworzyć ośrodek produktu ekologicznego, który zrzeszy i pomoże sprzedać produkty doskonałego przetwórstwa domowego. Przecież tyle
doskonałych receptur naszych babć i mam nie może przebić się na rynku, pozwólmy ludziom zachwycić się nimi i tak jak my zasmakować w wyjątkowości.
Osoby przebywające na terenie ośrodka już nie długo będą mogły przenieść
się do czasów, w których Olendrzy przeżywali swoją świetność, wpływali znacząco na rozwój i gospodarność również wsi wielkopolskiej . Chcemy ratować
zabytki dla tego ze są , że były piękne kiedyś i powinny cieszyć swym pięknem
także teraz. Historia ma dla nas znaczenie bo widać ją w każdym zakątku Olandii, wyziera zza każdego załomu, zza każdego drzewa … chcemy pozwolić aby
pokazała się tutaj w całej swej wspaniałej krasie.
Oczywiście nie zamierzamy żyć jedynie przeszłością, chcemy aby Olandia żyła dniem dzisiejszym, aby dawała radość wszystkim którzy zachcą nas
odwiedzić i znaleźć tu coś dla siebie. Czy będzie to radość z łapania promieni
słonecznych na plaży, lampka wyśmienitego wina w towarzystwie Pana Marka Kondrata spoglądającego z uśmiechem ze zdjęć w naszej Winiarni czy też
zwykły spacer w parku i radość z koncertu czy przedstawienia teatralnego na
deskach naszej sceny letniej ….? Nie wiemy , chcemy jednak aby każdy dzień
spędzony tutaj był głosem oddanym w intencji rychłego powrotu do nas, każdego chcemy powitać tu z naturalnym uśmiechem, takim jak wita się wyczekanego Gościa…
Jesteśmy miejscem w którym wesele, spotkanie rodzinne czy zwykłe urodziny zyskają bajkową oprawę.
Niemalże z każdym dniem możemy i umiemy więcej, kolejne budynki ,
kolejne elementy inwestycji dadzą nam i naszym Gościom możliwość jeszcze
bardziej atrakcyjnego spędzenia czasu.
Przed nami jeszcze wiele zadań, wiele wyzwań, wiele radości z drobnych
na pozór sukcesów – uśmiechu w oczach najmłodszych gdy odbierają prezent
od Świętego Mikołaja, słów „do rychłego zobaczenia” padających z ust Gościa
opuszczającego nasz Hotel – to wszystko ma dla nas ogromne znaczenie.
Zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia, niedługo potem Sylwester, który hucznie i ze smakiem chcemy obchodzić i wreszcie Nowy Rok, Karnawał…
Życzymy Wszystkim, a
szczególnie wspierającym naszą
inicjatywę zarówno duchowo jak
i czynnie, odwiedzającym i korzystającym z usług aby były to
dni szczęśliwe i radosne i ........
do zobaczenia w Olandii – czekamy tu na Państwa z uśmiechem !

OLANDIA

MIĘDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE
• 18 XII 1378 r. (632 lata temu) Starosta generalny Wielkopolski, DOMARAT z rodu Grzymalitów, wydał w Międzychodzie dokument w
sprawie zamiany dóbr Rokitno na wsie Muchocin i Radgoszcz, dokonanej między klasztorem cystersów w Zemsku a MIKOŁAJEM z Bytynia,
kasztelanem starogrodzkim. Dokument ten zawiera pierwszą źródłową
wzmiankę o istnieniu Międzychodu. • 21 XII 1866 r. (144 lata temu) W
Brzezich Łąkach urodził się Wiktor Tomasz GŁADYSZ, kupiec, radny
miasta Poznania, działacz Tow. Gimn. „Sokół”, więzień Fortu VII w Poznaniu, zm. 12 VIII 1951 w Buku. • 22 XII 1792 r. (218 lat temu) W
krypcie kościoła Bernardynów w Sierakowie pochowano Roberta Jana
TAYLORA, ur. w 1728 r., generała-majora wojsk polskich, komendanta
garnizonu poznańskiego, właściciela majątków Prusim i Zielona Chojna,
zm. w Prusimiu w grudniu 1792 r. • 24 XII 1786 r. (224 lata temu) W
Mosinie zmarł Konstanty KWILECKI, ur. w Kwilczu 12 czerwca 1713
r., chorąży wschowski, kaliski i poznański, starosta mosiński, konfederat
barski, pochowany w grobach rodzinnych w krypcie kościoła parafialnego w Kwilczu. • 27 XII 1875 r. (135 lat temu) W Orzeszkowie urodziła
się Maria Joanna TRĄMPCZYŃSKA (używała pseudonimu artystycznego „d’OTTO” – rodowego przydomka Trąmpczyńskich herbu Topór),
śpiewaczka oper w Warszawie, Petersburgu, Monachium i Budapeszcie,
pedagog, profesor śpiewu, nauczycielka m.in. Stefana Stuligrosza, zm. 8
V 1967 r. w Poznaniu. • 27 XII 1918 r. (92 lata temu) W Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, jedyny w historii zaborów zwycięski zryw
niepodległościowy Polaków. • 28 XII 1715 r. (295 lat temu) Podróżujący
z Gubina do Poznania król Polski i Saksonii, August II MOCNY zatrzymał się w Międzychodzie, by wojskom stacjonującym w okolicach naszego
miasta wydał rozkazy dotyczące miejsca ich zimowych kwater, czyli tzw.
hiberny. • 29 XII 1938 r. (72 lata temu) Zmarł dr n. med. Czesław GANOWICZ, prawnik, literat i działacz społeczny (m.in. w międzychodzkim
Ognisku Tow. Gimn. „Sokół”), podczas I wojny światowej pracował jako
lekarz w Międzychodzie, w czasie Powstania Wielkopolskiego więziony
przez Niemców w Międzyrzeczu. • 31 XII 1939 r. (71 lat temu) Podczas
przeszukania mieszkania przez Gestapo zmarł w Katowicach dr n. med.
Andrzej CHRAMIEC, ur. 27 XI 1859 r. w Zakopanem na Chramcówkach, lekarz powiatowy i założyciel uzdrowiska w Międzychodzie.
ap

Klubu Seniora „Złoty Wiek”
Dnia 14.12.2010 r. w Restauracji „CARMEN” odbyło
się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Złoty Wiek”.
Seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi: burmistrzem
Międzychodu
Romanem
Musiałem, ks. kanonikiem
Marianem
Szymańskim,
ks. kanonikiem Maciejem
Przewoźnym, przewodniczącą Sejmiku Kultury Teresą Cichosz, dyrektorem
Biblioteki Antonim Taczanowskim, kierownikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy w Międzychodzie Danutą Nowak, przewodniczącym Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Stanisławem Aniołem,
przewodniczącą Amazonek Gabrielą Strzyżewską oraz z artystami Studia
Muzycznego Teresy Cichosz przeżywali najpiękniejszy i najbardziej rodzinny dzień roku. Święta Bożego Narodzenia to
czas pełen magii, czarów,
radości i piękna. Podczas
spotkania były życzenia
oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
kochanych artystów ze
Studia Muzycznego Teresy Cichosz. Ks. kanonik
Marian Szymański podczas modlitwy pobłogosławił opłatek, którym
przełamali się Seniorzy
i Goście składając sobie
wzajemnie
świąteczne życzenia. W trakcie wieczerzy odwiedził nas Święty Mikołaj, który
przybył z dalekiej podróży, z prezentami dla wszystkich. Wspólny śpiew
kolęd i pastorałek uświetnił cały wieczór.
Kierownik Klubu Seniora „Złoty Wiek”
Mariola Tyburska

Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Klub Seniora „Złoty Wiek” oraz
Mariola Tyburska.
Informator Miêdzychodzki
13

TEKST PROMOCYJNY
Redakcja „Informatora Międzychodzkiego” nie ingerowała w treść artykułu.

Terminarz Rozgrywek Międzychodzkiej Ligi Futsalu „5 piłkarskich” Zima
– 2010. Zgłoszone zespoły: 1. KS Sieraków, 2. Janax Galaxia Skwierzyna,
3. Marbo M-chód, 4. Piekarnia Ziomek M-chód, 5. Sched-Pol M-chód, 6.
Drunken Team Sieraków. I kolejka - 29.XI.2010 (poniedziałek) - wynik
meczu: godz. 18.30 KS Sieraków (Jenek Adam – 3, Kozłowski Adam – 2,
Kielian Remigiusz – 1, Mrozek Aleksander – 1) – Drunken Team Sieraków
(Sawicki Piotr – 2, Spaeth Piotr -1) 7:3, Godz. 19.30 Janax Galaxia
Skwierzyna (Kazimierski Piotr – 2, Gogolewski Grzegorz – 1) – Sched-Pol
M-chód 3:0, godz. 20.30 Marbo M-chód (Brojanowski Adrian – 1, Napierała
Marcin – 1) – Piekarnia Ziomek (Gaweł Krzysztof – 3, Leszczyński Marcin
– 2) 2:5. II kolejka - 6. XII. 2010 (poniedziałek) godz. 18.00 Drunken
Team Sieraków (Ciuraj Paweł – 2) – Piekarnia Ziomek (Krysiak Jarosław
– 6, Sierocki Adrian – 3, Leszczyński Marcin – 2, Mach Adam – 1) 2:12,
godz. 19.00 Janax Galaxia Skwierzyna (Magdoń Filip – 2, Kazimierski
Piotr – 2, Hernik Krystian – 1) – Marbo M-chód (Smolarek Patryk – 2,
Nabzdyk Szymon – 2, Brojanowski Adrian – 1, Napierała Marcin – 1)
5:6, godz. 20.00 KS Sieraków (Jenek Adam – 6, Kielian Remigiusz – 1,
Kozberg Marcin – 1, Frąk Tomasz – 1) – Sched-Pol M-chód (Ziętkowski
Sebastian – 1, Sochacki Ireneusz – 1) 9:2. III kolejka - 8.XII.2010 (środa)
godz. 18.00 KS Sieraków (Jenek Adam – 3, Szaj Rafał – 2, Kozberg Marcin
– 2, Frąk Tomasz – 1) – Piekarnia Ziomek 8:0, godz. 19.00 Drinken Team
Sieraków (Ciuraj Paweł – 2, Spaeht Piotr – 1) – Janax Galaxia Skwierzyna
(Kazimierski Piotr – 3, Hernig Krystian – 1, Gogolewski Grzegorz – 1,
Magdoń Filip – 1, Piłat Artur – 1) 3:7. Wynik meczu: godz. 20.00 SchedPol M-chód (Sikorski Marcin – 2) – Marbo M-chód (Smolarek Patryk – 3,
Napierala Marcin – 3, Budzisz Maciej – 3, Smolarek Sebastian – 2, Otto
Mateusz – 1) 2:12. IV kolejka - 13.XII.2010 (poniedziałek), godz. 18.00
Marbo M-chód – Drunken Team Sieraków, godz. 19.00 KS Sieraków
– Janax Galaxia Skwierzyna, godz. 20.00 Piekarnia Ziomek – Sched-Pol
M-chód. V kolejka - 20.XII.2010 (poniedziałek – zakończenie rozgrywek),
godz. 18.00 Sched-Pol M-chód – Drunken Team Sieraków, godz. 19.00 KS
Sieraków – Marbo M-chód, godz. 20.00 Piekarnia Ziomek – Janax Galaxia
Skwierzyna.
Tabela po III kolejce rozgrywek:
Miejsce

Nazwa drużyny

Miejscowość

Mecze

Punkty

Bramki

1

Klub Sportowy

Sieraków

3

9

24:5

2

Piekarnia Ziomek

Międzychód

3

6

17:12

3

Marbo

Międzychód

3

6

20:12

4

Janax Galaxia

Skwierzyna

3

6

15:9

5

Drunken Team

Sieraków

3

0

8:26

6

Sched-Pol

Międzychód

3

0

4:24

Uwaga: o lepszym miejscu w tabeli przy równej ilości pkt. meczowych
decyduje bezpośrednie spotkanie.
NADIA MARIA KAMIŃSKA
Data urodzenia 22.01.2007
Diagnoza: Retinoblastoma, postać „trilateral”
Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o
wsparcie dla Naszej córki Nadii Marii Kamińskiej
poprzez przekazanie 1% ze swojego podatku na
subkonto dziecka w FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. W listopadzie 2007 roku wykryto u Naszej 10-cio miesięcznej
wówczas córeczki guza mózgu. Diagnoza wstrząsnęła Nami, lecz stanęliśmy do
ciężkiej i długiej walki o Naszą córkę. Kolejna tragiczna diagnoza spadła na Nas w
styczniu 2009 roku, okazało się że Nadia prócz zmian w główce ma też guzy w obu
oczkach – jest to bardzo rzadka choroba znana jako siatkówczak lub retinoblastoma,
postać „trilateral”. Mimo wielu Naszych starań i wielu specjalistów, jednego oczka
nie udało się uratować. Niełatwo było się pogodzić z tym faktem i zaakceptować
taką konieczność. Nadia ma już 4 latka, wciąż jest z Nami i to właśnie Jej uśmiech,
wola walki, Jej wytrwałość oraz chęć do życia pozwoliła Nam się otrząsnąć i ponownie stanąć do walki o drugie oczko, dzięki któremu Nasza córka może cieszyć
się otaczającym Ją światem, może mieć w miarę normalne dzieciństwo.
Nadia jest pod stałą opieką poradni onkologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dlatego też zwracamy się z apelem
do ludzi dobrej woli o pomoc, która ułatwi Nam sprostać częstym wizytom lekarskim, badaniom kontrolnym, pielęgnacji i wymianie protezy oraz w rehabilitacji i
edukacji Naszej córki.
Z głębi serca dziękujemy Nadia z Rodzicami
e-mail: ewcia198228@wp.pl
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

14

W dniu 5 grudnia 2010 r. w hali widowiskowo-sportowej w Międzychodzie
odbył się: MIKOŁAJKOWY TURNIEJ FUTSALU DRUZYN SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
zorganizowany przez MOSTiR Mierzyn i Urząd Miasta i Gminy w
Międzychodzie. Otwarcia turnieju dokonał wiceburmistrz Międzychodu
Krzysztof Michalski. W turnieju uczestniczyło 11 drużyn gimnazjalnych, które
łącznie rozegrały 18 meczy – uczestniczyło przeszło 100 piłkarzy. Zespoły po
losowaniu podzielone zostały na 4 grypy eliminacyjne w których rozegrały
mecze systemem każdy z każdym. Wyniki meczy w Grupie A: Przytoczna
– FC Wiertary G1 1:1, FC Wiertary G1 – Hooligans G1 2:0, Przytoczna –
Hooligans G1 2:0. Tabela końcowa Grupy A – eliminacje: 1 m. FC Wiertary
M-d Nr 1, 4 pkt, 3:1, awans z grupy, 2 m. Gimnazjum Przytoczna 4 pkt, 3:1,
awans z grupy, 3 m. Hooligans M-d Nr 1, 0 pkt, 0:4, odpada z turnieju (o
miejscu w grupie zadecydowały dodatkowe rzuty karne 4:3). Wyniki meczy w
Grupie B: THC Team G1 – Legion Komarów G2 1:1, AC Kolejorz – Legion
Komarów G2 0:0, AC Kolejorz – THC Team G1 1:0. Tabela końcowa Grupy
B – eliminacje: 1 m. AC Kolejorz M-d, 4 pkt, 1:0, awans z grupy, 2 m. Legion
Komarów M-d G2, 2 pkt, 1:1, awans z grupy, 3 m. THC Team M-d G1, 1 pkt,
1:2, odpada z turnieju. Wyniki meczy w Grupie C: Tajemnicze Smerfy G
1/2 – Dzikie Koty 1:0, Odlotowe Agentki G 1/2 – Tajemnicze Smerfy G 1/2
4:0, Odlotowe Agentki G 1/2 – Dzikie Koty 4:0. Tabela końcowa Grupy C
– eliminacje: 1 m. Odlotowe Agentki M-d G1/2, 6 pkt, 8:0, awans z grupy, 2
m. Tajemnicze Smerfy M-d G1/2, 3 pkt, 1:4, awans z grupy, 3 m. Dzikie Koty
M-d, 0 pkt, 0:5, odpada z turnieju. Wyniki meczy w Grupie D: Bamber Skład
G2 – Gazowane Buble G1 1:0. Tabela końcowa Grupy D – eliminacje: 1 m.
Bamber Skład M-d G2, 3 pkt, 1:0, awans z grupy, 2 m. Gazowane Buble M-d
G1, 0 pkt, 0:1, awans z grupy.

ĆWIERĆFINAŁY - wynik:
Grupa A/ Im.

FC Wiertary

Grupa C/ 1m

Odlotowe
Agentki

Grupa A/ II m.

Przytoczna

Grupa C/ II m.

Tajemnicze
Smerfy

Grupa B/
IIm.
Grupa D/
IIm.
Grupa B/
Im.
Grupa D/
I m.

Legion
Komarów
Gazowane
Buble

4:3
8:1

AC Kolejorz

1:0

Bamber
Sklad

4:5

PÓŁFINAŁY - wynik:
Zwycięzca
1 meczu

FC Wiertary

Zwycięzca
2 meczu

Odlotowe
Agentki

0:2

Zwycięzca
3 meczu

Przytoczna

Zwycięzca
4 meczu

Bamber Skład

0:1

Przegrany
z 2 meczu

Przytoczna

1:2

Zwycięzca
z 2 meczu

Bamber Skład

1:0

FINAŁ B - mecz o m. 3 – 4 - wynik:
Przegrany
z 1 meczu

WC Wiertary

FINAŁ A - mecz o m. 1 – 2 - wynik:
Zwycięzca
z 1 meczu

Odlotowe

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ MIEJSC W FINALE: 1 m. – Odlotowe
Agentki M-d G 1/2, 2 m. – Bamber Skład M-d G 2, 3 m. – Gimnazjum
Przytoczna, 4 m. – FC Wiertary G 1. Zwycięski zespół ODLOTOWE
AGENTKI M-D G 1/2 rozgrywający mecze w składzie: Mikołaj
Wawrzyniak, Mateusz Śpiączka, Tomasz Buśko, Szymon Kołodziej,
Adam Napierała, Jakub Rębacz, Juliusz Welk otrzymał Puchar Burmistrza
Międzychodu, a zawodnicy indywidualnie złote medale. Pozostałe zespoły
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy drużyn do 4 miejsca
indywidualnie srebrne i brązowe medale. Turniej przeprowadzili: sędzia Andrzej Szulc i organizator - Wojciech Sikora.

Informator Miêdzychodzki

Gabinet Ortopedyczny
lek. med. J. Struszyński
specjalista ortopedii i urazów narządu narządu ruchu
Przyjęcia: Piątki 14-15 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20-54-24
Międzychód, Przychodnia „Provita”, ul. Gen. Sikorskiego 20

USG bioderek dziecięcych
lek. med. J. Struszyński
specjalista ortopeda
Przyjęcia: Piątki 14-15 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20 54 24
Międzychód, Przychodnia „Provita”, ul. Gen. Sikorskiego 20
tel. 95 748 46 11

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!
Mam na imię Jakub. Jestem 7-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywnieniem mięśni i obniżonymi zdolnościami ruchowymi utrudniającymi wykonywanie najprostszych czynności.
Od pierwszych miesięcy życia biorę udział w różnych
rodzajach terapii pozwalających łagodzić objawy porażenia. Robię postępy dzięki intensywnej pracy wielu ludzi
i swojej ogromnej determinacji. Aby móc podnosić swe
umiejętności psychoruchowe, konieczna jest dalsza wytężona praca.
Niestety koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i stale rosną. Dlatego bardzo proszę o wsparcie finansowe na
rachunek wskazany poniżej: FUNDACJA DZIECIOM
– zbiórka publiczna, 75 1240 1037 1111 0010 0957
3199 dla Urbaniak Jakub, „Zdążyć z Pomocą”, Warszawa, ul. Łomiańska 5.
Kuba

Spółdzielnia Przedsiębiorców Międzychód
posiada do wynajęcia pomieszczenia
biurowe z zapleczem socjalnym o
łącznej powierzchni 120 m2 w budynku
w Międzychodzie przy ulicy 3 Maja 4 (I
piętro). Kontakt w sprawie ogłoszenia
pod tel. 665 150 181

KAMIENIARSTWO – KOMINKI
Centrum Ogrodnicze

RAJSKI OGRÓD
• drzewka ozdobne
– iglaste,
– liściaste
• krzewy
• kwiaty

kora
ziemia
podłoża pod kwiaty
kominki ogrodowe
rzeźby z kamienia

fontanny ogrodowe
stoły z granitu i kamienia
brodziki prysznicowe
pergole
altanki

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I WYKONAWSTWO
Międzychód-Bielsko, ul. Bzowa 7
tel. 095 748 16 99, kom. 0 601 664 559, 0 721 465 604
wjazd od ul. Armii Poznań
Zapraszamy na naszą stronę: www.kachel.com.pl
Kontakt: kachel.kamieniarstwo@gmail.com

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Barbara Skibowicz
64-400 Międzychód
ul. Gorzycka 3/4

zapraszamy
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
od 8.30 do 15.30

tel. (95) 748 22 01
fax (95) 748 22 01
tel. kom. 602 860 647

Informator Miêdzychodzki

15

USŁUGI POGRZEBOWE
608 020 163

ul. Bol. Chrobrego 24, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 20 41

Miejsce
na Twoją
reklamę

PRZEDSIĘBIORSTWO
POGRZEBOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
W PEŁNYM ZAKRESIE

CAŁĄ DOBĘ tel. kom. 602 58 18 19
Międzychód, Wały Jana Kazimierza 3, tel. 95 78 50 158