You are on page 1of 2

ENCYKLOPEDIA

LITERATURY
JWIATOWEJ
Redakcja naukowa:
prof. dr hab. Julian Maślanka

Wydawnictwo Zielona Sowa
Kraków

-»-D6blina. 1996 pt. 930 p. 1910 pt. lamentacja. -*Dostojewskiego. 1929. Madhwa (XII-XIII w. traci podczas przestęp­ stwa rękę. np. w kanonie protestanckim odpowied­ nio 39 i 27). przygotowujące nadejście Mesjasza .). w III-II w. hm 305 Biblia [z gr. i wyd. ale także kulturotwórczą. Jana. Mojżeszem i Dawidem. przypowieść. wk Bhagawadgita. prowadzony tuż przed rozpoczęciem wielkiej bra­ tobójczej bitwy między spokrewnionymi rodami Pandawów i Kaurawów. komentarze do niej pisali wielcy filozofowie ind.). niektóre w gr. z którymi był związany..n. filozofia czynu. liryka. są to katolicka Biblia Leopolity (1561) i protestancka Biblia brzeska (1563).e.. Biblii pocho­ dzą z X V I w. wpada w towarzystwo gangsterów. joga miłości. większość ksiąg Starego Testamentu została napisana w ję­ zyku hebr. list. przysłowie).. także dzięki tej powieści uzna go G. ponadto wyróżnia się księgi prorockie (Nebiim) i pisma (Ketuwim). czyli Pieśń Pana (J. Biblia pełni nie tylko funkcję rei. najważniejszą jego częścią są 4 Ewangelie. wiele miejsca zajmują w nim przepisy prawne i rei. Grass za jednego ze swoich ojców duchowych. hymn. najważniejszą jego czę­ ścią jest Pięcioksiąg Mojżeszowy (hebr.Biesy Franz Biberkopf). III-II w. rękopis pochodzi z ok. Abra­ hamem. Sankara (VHI-IX w. że w życiu najistotniejsze są dobre czyny i wła­ ściwi ludzie. zbiór pism rei. (z niewielkimi wstawkami w języku aram. czyli Prawo). ros. powieść A. rycerzem z klanu Pandawów.. I w..e. Abhinawagupta (X-XI w. ruch. nowo­ czesne formy podawcze (jak monolog wewnętrz­ ny.e. powst. alegoria.e. ind. n. w tym samym stuleciu powstała Wulgata . wów­ czas najbardziej „amerykańskiego" miasta Euro­ py. poi. soteriologia.). starożytnej ortodoksyjnej myśli ind. poemat filoz. (Księga Daniela). pol.. wyd. przekł. najstar­ sze zachowane pełne pol. 'księgi']. w którym udo­ wodniono jego niewinność. Kudelska). niem. dotycząca obowiązków przedsta­ wicieli różnych warstw społeczności hinduistycz­ nej. Dóblin czerpie tu zarówno z doświadczeń prozy ameryk.n. nauka o absolucie i jego relacji z duszą ludzką.e.Jezusa Chrystusa. stanowiącym także dzisiaj źródło motywów oraz wzorzec form rodzajowych (np. i został spisany w języku gr. zostaje zamknięty w domu dla obłąkanych. ale także z tradycji dadaistycznych.. której podsta­ wą jest przymierze Boga zawarte z Noem.: m. Bhagawadgita (M. Stary Testament powstał między X I I (Pieśń Debory z I I Księgi Sędziów) a I I w. powstały być może ok. Bhagawadgita. przekł.. Bhaga­ wadgita jest uznawana za jedną z najważniejszych ksiąg hinduizmu. p. uznawanych za święte w judaizmie (39 ksiąg Starego Testa­ mentu. oprócz losów Izra­ ela. najstarszy znany obecnie kompletny hebr. otwiera VI rozdział Mahabharaty..). md Biesiada -*Uczta Biesy (Biesy). symultaniczność przestrzeni miejskich.pierw­ sze tłumaczenie całej Biblii najęzyk ł a c . oraz wielkim dziełem lit. składa się z 18 „lekcji" w 700 strofach. który po wyjściu z więzienia próbuje znaleźć pra­ cę. woźnicę rydwanu Ardźuny) a Ardźuną. powstała Septuaginta. ten swoisty moralitet osadzony jest w atmosferze i obrazach wielkiego Berlina. zw. narodu wybranego przez Boga. Bhaga­ wadgita. Bhaga­ wadgita to dialog między bogiem Kriszną (tu wcie­ la się on w księcia Jadawów. 1872. i etyczne. (Manhattan Transfer Dos Passosa).-rei. Biblią hebrajską) i chrześcijaństwie (w kanonie katol. Bhagawadgitopaniszad (Bhagavadgita). ponadto obejmuje Dzieje apostolskie. czyli Pieśń o Bogu (S. powieść polit. dokumentuje życie i naukę Chrystusa i jego uczniów. Ramanudża (XI-XII w. Michalski). staje się sutenerem. p. jest bezcennym źródłem hist. 1959. a także technika strumienia świadomości) de­ cydują o nowoczesnym charakterze tej powieści. i etyczno-społ.. napisany w sanskrycie ok.). zmia­ ny punktu widzenia i perspektyw narracji. osiąga świadomość. Nowy Testament w całości pochodzi z 2. Sachse). czyli peł­ ny przekład Starego Testamentu najęzyk gr. p. w Bhagawadgicie wyło­ żone zostały najważniejsze zasady filoz. ale jego dziewczynę Reinhold gwałci i zabija.in.n. 46 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu. po procesie. przekł. 1988 pt. jest to historia drobnego przestępcy.n. R M .. posądzony o morderstwo popada w kryzys nerwowy. X w. Listy apostolskie i Apokalip­ sę św. Tora.n. filoz. literatura mądrościowa) i gatunko­ wych (np. źródłem utworu było .F. pol.e.. tekst Nowego Testamentu pochodzi z I V w. najstarszy znany obecnie kompletny gr. czynu i wiedzy. które awansuje tu do rangi głównego bohatera. oraz decydu­ jące o sakralnym charakterze tekstu rozważania teol.. w obu religiach Bóg posłużył się ludźmi do przekazania w Biblii swojego Obja­ wienia. uzależnia się od niejakiego Reinholda. dla chrześcijan stanowi wstępną część historii zbawienia. p.