cittar pATalkaL - 4

(akappEi cittar, iTaikkATTuc cittar &
kongkaNac cittar pATalkaL)
(in tamil script, unicode format)
சித பாட
க - 4
(அகேப
அகேப சித,
சித இைடகா சித,
சித
ெகாகண சித பாட
க )

Acknowledgements:
Etext preparation: Mr. Venkat Hariharan, Atlanta, GA, USA
Proof-reading: Mr. Anbumani, Blacksburg, VA, USA
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).
ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font
for the UTF-8 char-set/encoding view.
. In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu
ன Project Madurai 1999 - 2004

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.

சித பாட
க - 4
1. அகேப சித பாட

ந

ண ேவ

டாேவ - அகேப

நாயக# தா ெபறேவ
ெந மைலயாேத - அகேப
நீ ஒ#) ெசா
லாேத!
எ#) இவ அைல,- மனைத ெப

ேபயாக

உ/வகபதி, 0#நி)தி, அகேப எ#)
ஒ1ெவா/ அ2யி4- விளி7 பாவதா

அகேப சித எனபடா. 'அகேப' எ#ப7
ம/வி, இவைர 'அகைப சித' என :)வ7உ 

.

இவைர ப;றிய ம;ெற<த =றி>- இ
ைல.
இவ பாட
களி
ைசவ- எ#பத;= அ#> எ#)
ெபா/ . அககார- அ;) வாழேவ 

-, சாதி

ேவ;)ைம, சாதிர ம)> ேபா#ற
க/7க ேபசபகி#றன.
--

அகேப சித பாட

ந

ண ேவ

டாேவ ......அகேப

நாயக# தா ெபறேவ

1

ெந மைலயாேத .....அகேப
நீ ஒ#) ெசா
லாேத.
பராபர மானத2 .....அகேப
பரைவயா வ<த2
தராதல- ஏA>வி,- .....அகேப
தாேன பைடதத2.

2

நாத ேவதம2 .....அகேப
ந#னட- க

டாேயா

பாத சதிய2 .....அகேப
பரவி<7 நாதம2.

3

வி<7 நாதம2 .....அகேப
ெமயாக வ<தத2
ஐ<7 ெப/-Cத- .....அகேப
அதனிட- ஆனத2.

4

நா4 பாதம2 .....அகேப
ந#ெனறி க

டாேய

Eல மானத
லா
.....அகேப
0தி அ
லவ2.

5

வாகாதி ஐ<த2ேயா .....அகேப
வ<த வைகேகளா
ஒக- அதானத2 .....அகேப

ைமய7 அ
லவ2.

6

சதாதி ஐ<த2ேயா .....அகேப
சாதிர- ஆனத2
மிைத,- ஆகம2 .....அகேப
ெமய7 ெசா#ேனேன.

7

வசனாதி ஐ<த2ேயா .....அகேப

ைமயா வ<தத2

ெதசநா2 பேத2 .....அகேப
திட# இ7 க

டாேய.

காரண- ஆனெத
லா- .....அகேப

8
9

ட7 ெசா#ேனேன

மாரண க

டாேய .....அகேப

வ<த விதக எ
லா-.
ஆ) த7வ0- .....அகேப
ஆகம ெசா#னத2
மாறாத ம

டல0- .....அகேப

வ<த7 E#ற2ேய.

10

பி/திவி ெபா#னிறேம .....அகேப
ேபதைம அ
லவ2
உ/வ7 நீர2ேயா .....அகேப
உ ள7 ெவ ைளய2.

11

ேத, ெச-ைமய2 .....அகேப
திடன7 க

டாேய

வா, நீலம2 .....அகேப
வா#ெபா/ ெசா
ேவேன.

12

வான மச2ேயா .....அகேப
வ<த7 நீேகளா
ஊனம7 ஆகாேத .....அகேப
உ ள7 ெசா#ேனேன.

13

அகார- இதைன,- .....அகேப
அெக#) எG<தத2
உகார :2ய2 .....அகேப
உ/வாகி வ<தத2.

14

மகார மாையய2 .....அகேப
மலம7 ெசா#ேனேன
சிகார Eலம2 .....அகேப
சி<தி7 ெகா வாேய.

15

வ#ன- >வனம2 .....அகேப
ம<திர- த<திர0இ#ன0- ெசா
ேவேன .....அகேப
இ-ெம#) ேகபாேய.

16

அதி வைரவா2 .....அகேப
ஐ-பேதா அசர0மிைதயா க

டாேய .....அகேப

ெமெய#) ந-பாேத.

17

த7வ- ஆனத2 .....அகேப
சகலமா வ<தத2
>தி, ெசா#ேனேன .....அகேப
Cத வ2வலேவா.

18

இ<த விதகெள
லா- .....அகேப
எ-இைற அ
லவ2
அ<த வித-ேவேற .....அகேப
ஆரா<7 காணாேயா.

19

பாவ< தீரெவ#றா
.....அகேப
பாவிக லாகாேத
சாவ7- இ
ைலய2 .....அகேப
ச;=/ பாதம2.

20

எதைன ெசா#னா4- .....அகேப
எ# மன<ேதறாேத
சி7 மசி7-விேட .....அகேப
ேச7நீ கா

பாேய.

21

சமய மா)ம2 .....அகேப
த-மாேல வ<தவ2
அைமய நி#றவிட- .....அகேப
ஆரா<7 ெசா
வாேய.

22

ஆறா)- ஆ=ம2 .....அகேப
ஆகா7 ெசா#ேனேன
ேவேற உ

டானா
.....அகேப

ெமய7 ெசா
வாேய.

23

உ#ைன அறி<தகா
.....அகேப
ஒ#ைற,- ேசராேய
உ#ைன அறி,-வைக .....அகேப

24

உ ள7 ெசா
ேவேன.
சHைய ஆகாேத .....அகேப
சாேலாக க

டாேய

கிHைய ெசதா4- .....அகேப
கிவ7 ஒ#)மி
ைல.

25

ேயாக- ஆகாேத .....அகேப
உ ள7 க

டகா

ேதக ஞானம2 .....அகேப
ேதடா7 ெசா#ேனேன.

26

ஐ<7தைல நாகம2 .....அகேப
ஆதாய ெகாசம2
இ<த விட<தீ=- .....அகேப
எ- இைற க

டாேய.

27

இைறவ# எ#றெத
லா- .....அகேப
எ<த விதமா=அைறய நீேகளா .....அகேப
ஆன<த மானத2.
க 

ெகா

ேடேன .....அகேப

காத
வி

28

ேடேன 

ெகா

ேடேன .....அகேப

உ ள7 ெசா#னாேய.

29

உ ள7 ெசா#னா4- .....அகேப
உ#னாேல கா

பாேய

க ள0< தீராேத .....அகேப

டா= காமம2.

30

அறி<7 நி#றா4- .....அகேப
அசாக ெசா#ேனேன
>H<த வ
விைன,- .....அகேப
ேபாகாேத உ#ைன வி.

31

ஈச# பாசம2 .....அகேப
இ1வ

ண க

டெத
லா-

32

பாச- பயி#றத2 .....அகேப
பரம7 க

டாேய.

சாதிர0- Kதிர0- .....அகேப
சக;ப- ஆனெத
லாபாதிட
ஆகாேத .....அகேப
பாA பலக
ஆ) க

டாேய.

33

டாேயா .....அகேப

அ<த விைன தீர
ேதறி ெதளிவத;ேக .....அகேப
தீத0- ஆடாேய.

34

எதைன கால0<தா# .....அகேப
ேயாக- இ/<தாெல# ?
0தL மாவாேயா .....அகேப
ேமாச0- உ

டாேமா ?

35

நாச மாவத;ேக .....அகேப
நாடாேத ெசா#ேனேன
பாச- ேபானா4- .....அகேப
பகM- ேபாகாேவ.

36

நாண- ஏ7க2 .....அகேப

விைன தீ<தகா

காண ேவNெம#றா
.....அகேப
காண கிைடயாேத.

37 

-மா இ/<7விடா .....அகேப
Kதிர ெசா#ேனேன 
-மா இ/<தவிட- .....அகேப 
ட7 க

டாேய.

38

உ#றைன காணாேத .....அகேப
ஊL Oைழ<தாேய
எ#றைன காணாேத .....அகேப
இடதி
வ<தாேய.
வான- ஓ2வH
.....அகேப

39
40

வ<7- பிறபாேய
ேதைன உ

ணாம
.....அகேப

ெத/ெவா அைல<தாேய.
ைசவ மானத2 .....அகேப
தானா நி#றத2
ைசவ- இ
ைலயாகி
.....அகேப
சல-வ/ க

டாேய

41

ஆைச அ;றவிட- .....அகேப
ஆசார க

டாேய

ஈச# பாசம2 .....அகேப
எஙன ெச#றா4-.

42

ஆணவ Eலம2 .....அகேப
அகாரமா வ<தத2
ேகாN- உகாரம2 .....அகேப
:ட பிற<த7ேவ.

43

ஒ#)- இ
ைலய2 .....அகேப
உ ளப2 யாேச
ந#றிைல தீதிைலேய .....அகேப
நாண0- இ
ைலய2.

44 

-மா இ/<தவிட- .....அகேப 
ட7 ெசா#ேனேன
எ-மாய- ஈதறிேய# .....அகேப
எ#ைன, காேணேன.

45

கைலக ஏ7க2 .....அகேப

டா நைகயாேரா?

நிைலக ஏ7க2 .....அகேப
நீயா ெசா
வாேய.

46

இ<7 அமிAதம2 .....அகேப
இரவி விடேமா2
இ<7 ெவ ைளய2 .....அகேப
இரவி சிவபாேம.

47

ஆணல ெப

ணலேவ .....அகேப

அகினி க

டாேய

தாNR- இப2ேய .....அகேப
ச;=/ க

டாேய.

48

எ#ன ப2தா4- .....அகேப
எ-0ைர யாகாேத
ெசா#ன7 ேகடாேய .....அகேப 
-மா இ/<7வி.

49

கா- மைல,ம2 .....அகேப
க<தவ- ஆனா
எ#
வீ
ெவளியாேமா .....அகேப
ெமயாக ேவ

டாேவா.

50

பரதி
ெச#றா4- .....அகேப
பாHேல மீ Mம2
பர7= அதஇட- .....அகேப
பாழ7 க

டாேய.

51

பச 0கேம7 .....அகேப
ப பதாேல
=சித பாதம2 .....அகேப
=/பா தக

டாேய.

52

பக- இ
ைலய2 .....அகேப
பாத- இ/<தவிடகைகயி
வ<தெத
லா- .....அகேப
க 

ெதளிவாேய.

53

தானற நி#றவிட- .....அகேப
ைசவ க

டாேய

ஊனற நி#றவேக .....அகேப
ஊனெமா#) இ
ைலய2.

54

ைசவ- ஆ/க2 .....அகேப
த#ைன அறி<தவேக
ைசவ- ஆனவிட- .....அகேப!

55

ச;=/ பாதம2.
பிறவி தீரெவ#றா
.....அகேப!
ேபதக- ப

ணாேத

7றவி யானவக .....அகேப! 
-மா இ/பாக .

56

ஆரைல< தா4- .....அகேப!
நீயைல யாேத2
ஊர ைல<தா4- .....அகேப!
ஒ#ைற,- நாடாேத.

57

ேதனா) பா,ம2 .....அகேப!
தி/வ2 க

டவேக

ஊனா) மி
ைலய2 .....அகேப!
ஒ#ைற,- நாடாேத.

58

ெவ ைள க)பாேமா .....அகேப!
ெவ ளி, ெச-பாேமா
உ ள7 உ

ேடா 2 .....அகேப!

உ# ஆைண க

டாேய.

59

அறிR ம#Lம2 .....அகேப!
ஆதார- இ
ைலய2
அறிR பாசம2 .....அகேப!
அ/ள7 க

டாேய.

60

வாசியிேல றியத2 .....அகேப!
வா# ெபா/ ேதடாேயா
வாசியி
ஏறினா4- .....அகேப!
வாரா7 ெசா#ேனேன.

61

Tராதி Tரம2 .....அகேப!
Tர0- இ
ைலய2
பாராம; பார2ேயா .....அகேப!
பாAவிைன தீரெவ#றா
.

டாகி ெகா

62

டத
ல .....அகேப!

உ ள7 ெசா#ேனேன

63

டாக ெசா
வாேரா .....அகேப!

க;வைன அ;றத2.
நா4 மைறகாணா .....அகேப!
நாதைன யா கா

பா

நா4 மைற 02வி
.....அகேப!
ந;=/ பாதம2.

64

Eல- இ
ைலய2 .....அகேப!
0ெபா/ இ
ைலய2
Eல- உ

டானா
.....அகேப!

0தி,- உ

டாேம.

65

இ<திர சாலம2 .....அகேப!

பெதா/ பத0-

ம<திர- அப2ேய .....அகேப!
வாைய திறவாேத.

66

பாழாக ேவNெம#றா
.....அகேப!
பாதைத ந-பாேத
ேகளாம; ெசா#ேனேன .....அகேப!
ேக வி,- இ
ைலய2.

67

சாதி ேபதமி
ைல .....அகேப!
தானாகி நி#றவேக
ஓதி உண<தா4- .....அகேப!
ஒ#)<தா# இ
ைலய2.

68

Kழ வானம2 .....அகேப! 
;றி மரகாவி

ேவழ- உ
ெமய7 க

டகனி .....அகேப!
டாேய.

69

தாL- இ
ைலய2 .....அகேப!
நாதL- இ
ைலய2
தாL- இ
ைலய2 .....அகேப!
ச;=/ இ
ைலய2.
ம<திர- இ
ைலய2 .....அகேப!

70
71

வாதைன இ
ைலய2
த<திர- இ
ைலய2 .....அகேப!
சமய- அழி<தத2.
Cைச பசாசம2 .....அகேப!
ேபாதேம ேகாடம2
ஈச# மாையய2 .....அகேப!

லா0- இப2ேய.

72

ெசா
ல லாகாேத .....அகேப!
ெசா#னா4- ேதாடம2

ைல இ
ைலய2 .....அகேப!
ஏகா<த க

டாேய.

73

த7வ ெதவம2 .....அகேப!
சதாசிவ மானத2
ம;) ள ெதவெம
லா- .....அகேப!
மாைய வ2வாேம.

74

வாைத அ
லவ2 .....அகேப!
வாசா மேகாசரேத
ஏ;ற த
லவ2 .....அகேப!
எ#Lட# வ<தத
ல.

75

சாதிர- இ
ைலய2 .....அகேப!
சலன கட<தத2
பாதிட
ஆகாேத .....அகேப!
பாவைன ெகடாேத.

76

எ#ன ப2தா
எ# .....அகேப!
ஏ7தா# ெசதா
எ#
ெசா#ன விதகெள
லா- .....அகேப! 
ட7 க

டாேய.

77

த#ைன அறியேவN- .....அகேப!
சாராம; சாரேவNபி#ைன அறிவெத
லா- .....அகேப!
ேபயறி வா=ம2.

78

பிைச எதா4- .....அகேப!
பிறவி ெதாைலயாேத
இைச அ;றவிட- .....அகேப!
எ-இைற க

டாேய.

79

ேகால- ஆகாேத .....அகேப!
=தக- ஆகாேத
சால- ஆகாேத .....அகேப!
சசல- ஆகாேத.

80

ஒபைன அ
லவ2 .....அகேப!
உ#ஆைண ெசா#ேனேன
அ>ட# உெபனேவ .....அகேப!
ஆரா<7 இ/பாேய.
ேமாச- ேவ

81

டாக .....அகேப!

0தி,- ேவ
தீைச ேவ

டாக

டாக .....அகேப!

சி#மய மானவக .

82

பால# பிசாசம2 .....அகேப!
பாதகா
பிதன2
கால E#)ம
ல .....அகேப!
காHய- அ
லவ2.

83

ட7- இ
ைலய2 .....அகேப!

டவ உ

ட7 ேவ

டானா

ட2ேயா .....அகேப!

உ#ஆைண ெசா#ேனேன
அச,- உ

84

ணாேத .....அகேப!

ஆைச,- ேவ

டாேத

ெநைச,- விவி .....அகேப!
நிைடயி
ேசராேத.
நாதா<த உ

85

ைமயிேல .....அகேப!

நாடாேத ெசா#ேனேன
மீ தான Kதான- .....அகேப!

86

ெமெய#) ந-பாேத.
ஒ#ேறா ஒ#):2
.....அகேப!
ஒ#) ெககாேண
நி#ற பரசிவ0- .....அகேப!
நி
லா7 க

டாேய.

87

ேதா#)- விைனகெள
லா- .....அகேப!
Kனிய க

டாேய

ேதா#றாம
ேதா#றிவி- .....அகேப! 
த ெவளிதனிேல.

88

ெபாெய#) ெசா
லாேத .....அகேப!
ேபா= வர7தாேன
ெமெய#) ெசா#னகா
.....அகேப!
வ
ீ ெபறலாேம.

89

ேவத- ஓதாேத .....அகேப!
ெமக

ேடா - எ#னாேத

பாத- ந-பாேத .....அகேப!
பாவி7 பாராேத.

90

-----------------------------------------------2. பரைவ - கட

3. நட- - :7
4. நா4பத- - சHைய, கிHைய, ேயாக-, ஞான6. வாகாதி ஐவ - வா=, பாத-, பாணி, பா,/,
உபத- ஆகிய கேம<திHயக
7. மிைத - ெபா
11. பி/திவி - ம
12. ேத, - தீ
17. அதி - யாைன, நா2
25. சHைய - கடRைள ேகாவிலி
ைவ7 வழிபத
;
கிHைய - கடRைள ஆகம விதிப2 வழிபத

28. அைறய - :ற
34. ஆ) - வழி

52. =சிதபாத- - நடனதி
வைளய Tகிய பாத69. மரகா - மரேசாைல;
ேவழ- - விலா-பழைத ப;)- ஒ/ ேநா
72. பசாச- - பிசா
74. வாசாம ேகாசர- - வா== எடாத7
80. ேகால- - அலகார82. சி#மய- - அறிR வ2வான கடR நிைல
85. நிைட - சிவேயாக86. Kதான- - சாகிரைத
------------------------------------------------

2. இைடகா சித பாட

இைடகா எ#L- ஊHன. இைடய =2யிேல
பிற<தவ. இதனா
இைடகா சித என ெபய
ெப;றா. இைடகா - 0
ைல நில-. இ= ஆ மா
ேமபவ - இைடய - ேகானா எனபவ.
இேகானாைர,- ஆமாகைள,-, 0#னி)தி
பா2யதா
இெபய ெப;றா எ#ப.
சக>லவகளிேல இைடகாடனா எ#) ஒ/வ உ 

.

இவ பாட
க ந;றிைண, =)<ெதாைக, அகநாU)
0தலிய சக V;களி
உ ளன. தி/வ Mவ
மாைலயி4- ஒ/ பாட
உ ள7. தி/விைளயாட

>ராணதிேல இவைர ப;றிய =றி> உ ள7. ஊசி0றி
எ#ெறா/ V
இவரா
பாடபடதாக பைழய
உைரகளினா
அறிய கிடகிற7. ஆனா
சககால
>லவ/- இைடகா சித/- ேவ) ேவறானவ.
இவ ெகாகணH# சீட எ#)- சிதக காலஎனப- கி.பி 10-15 ஆ- V;றா
:)கி#றன.

2ன எ#)-

"தா< திமிதிமி த<த ேகானாேர
தீ< திமிதிமி தி<த ேகானாேர
ஆன<த ேகானாேர - அ/
ஆன<த ேகானாேர"
என பாேவா/- ேகேபா/- =திதா- இ<த
பாட
க ஆைச எ#L- பைவ,- சின- எ#Lவிஷபா-ைப,- அடகி விடா
0தி வாதெத#)

ணடா தா

டவேகாேன எ#) :)- சிற>ைடயன.

இவ ஆமாக ேம7 ெகா

2/=- ேபா7

இவHட- சித ஒ/வ வ<7 பா
ேகக, இவ பா

கற<7 ெகாக, ப/கிய சித மனமகிA<7, இவ
அைன7 சி7கM- அைட,-ப2 ெச7 ெச#றதனா

இவ சித ஆனா எ#ப.
ஒ/0ைற நா2
ெகா2ய பச- ஏ;படேபா7 இவ
உணவி#றி தவித ஆமாகைள காபா;றியேதா,
மைழ ெபவி7 பசதைத ேபாகினா எ#)- கைத
வழ=கிற7.
--

இைடகா சித பாட

கா>
கலிவி/தஆதி ய<தமி
லாதவ னாதிைய
தீ7 )-பவ- தீப பேபா

ேமா7 )-ப2 0ெபாறி ெயா7ற
காதலாக க/தி; க/7ேவா-.
தா

டவராய ேகானா :;)
ணிக


லா உலக0- எ
லா உயிகMஎ
லா ெபா/ கM- எ

ணHய


லாள# ஆதிபரம சிவன7
ெசா
லா
ஆ=ேம ேகானாேர.

1

வானிய
ேபா
வய=- பிரமேம
Kனிய- எ#றறி<7 ஏதாகா

ஊனிய
ஆவி= ஒ/கதி இ
ைலெய#)
ஓ<7 ெகா Mவீ நீ ேகானாேர.

2

0தி= விதான Eதிைய ெதாG7
0தி= உ)திக ெசயாகா

சிதி,- பதி,- சதி,- 0தி,ேசரா வா=ேம ேகானாேர.

3

ெதா
ைல பிறவியி# ெதா<த0;ற அறேவ
ேசா-பல;) தவ ெசயாகா


ைலயி
கடR எ7- பல- உம=

ைலெய#) எ

Nவீ ேகானாேர.

4

ஆரண Eலைத அ#>ட ேனபர
மான<த ேகாலைத ப

>டேன

Cரணமாகேவ சி<தி7 ெமஞான
ேபாதைத சா<தி/- ேகானாேர.

5

காலா கால கட<தி- ேசாதிைய
க;பைன கட<த அ;>தைத
Vலா ெபHயவ ெசா#னO
ேநாகதி; கா

ெபா/ைள

ப7 ேகானாேர.

6

ெசா
ல/ சகள நிகள- ஆனைத
ெசா
லினா; ெசா
லாம
ேகானாேர

4- பக4- அகதி
இ/<தி2

அ<தக# கிேமா ேகானாேர.

7

KHய# வா பட 7ய பனிெகேதா;ற-ேபா
ெவ1விைன T படேவ
நாறி இடபாக#தா ெநசி; ேபா;றிேய 8

ந;பதி ேச<தி- ேகானாேர.
0-மல- நீகிட 0ெபாறி= எடாத
0பாA கிட<ததா- அபாைழ
ெச-மறி ேயா2ய ேவைல யமய7சி<ைதயி
ைவபீேர ேகானாேர.

9

பச விதமா சசல- பறக
ப;ற;) நி#றைத ப;றி அ#பா
ெநச7 இ/தி இரR பக4ேம
ேநசி7 ெகா Mவீ ேகானாேர.

10

நாராயண ேகானா :;)
(தரR ெகாசக-)
சீரா சிவெகாG<ைத ெத ள0ைத ெச<ேதைன
பாராதி வா#ெபா/ைளபச உ/ ஆனஒ#ைற
ேபரான வி

ெணாளிைய ேபH#ப வாHதிைய

ேநராக எ<நாM- ெநஇ/தி வாAேவேன.

11

N க/மணிைய க;பகைத காசனைத
ெப

N/வ பாதியிைன ேபசHய

0ெபா/ைள
வி

ணி# அ0ைத விளெகாளிைய

ெவகதிைர

ணளிைய உ ளி
ைவ7சா[ப

சா/வேன.

12

ணிக

மனெம#L- மா அடகி
தா

டவேகாேன -

0தி
வாதெத#) எ

ேணடா தா

சினெம#L- பா-> இற<தா
தா
யாR-

டவேகாேன

13

டவேகாேன 14

சிதிெய#ேற நிைனேயடா தா
ஆைசெயL- பமாளி# தா

டெம
லா- க

டவேகாேன - இ<த

டறிவா தா

ஓைச, அட=0#ன- தா
ஓகார க

டவேகாேன

15

16

டவேகாேன - உ ள-

0ைளதேவ பிேகடா தா
சால கடதிய
> தா

டா=- தா

17

டவேகாேன

18

டவேகாேன - அைத

ப;றா7 அ)7வி தா
ச;ேற பிரமதிைச தா

டவேகாேன

டவேகாேன - மல

சாெல#ேற ேத<தறிநீ தா
ப;ேற பிற>

டவேகாேன

டவேகாேன - Eல

டறிநீ தா

Eல ப=தியற தா

டவேகாேன

டவேகாேன

19

டவேகாேன - உ#L

சலியாம
ைவகேவ 

- தா

அவிதவி7 0ைளயாேத தா
அ;றவ கதியைடயா தா
ெசவிதனி; ேகளாத மைற தா

டவேகாேன

20

டவேகாேன - பதி
டவேகாேன

21

டவேகாேன - =/

ெசபி
ெவளியா- அ
லேவா தா

டவேகாேன 22

கடைள கலி7ைற
மா- மைனகM- மகM ;ற0வா#ெபா/Mவீ
மணிகM- ெவ
ெவ

ெபா#L ெச-ெபா#L

கல0-

கா- கைரகM- க
லா- பணி, கHபH,ேத- பலப

ட- நி
லா சிவகதி ேசமி#கேள.

ேநHைச ெவ

பா

23

ேபாக-ேபா- ேபாகிய-ேபா- ேபாசன-ேபா>#ைமேபாேமாக-ேபா- Eக-ேபா- ேமாச-ேபா- -

24

தாக-ேபாேவத0த
ஆகமக ேமலானெத#) ப
கா

ஓ7பிர மர7உ;ற கா
.
தா

டவராயேகானா :;)

தா< திமிதிமி த<தேகா னாேர
தீ< திமிதிமி தி<தேகா னாேர
ஆன<த ேகானாேர - அ/
ஆன<த ேகானாேர.
ஆயிரெத வட0 க

ேட#

அ<த வட7 ேள நி#ற7- க

ேட#

மாயி/ ஞால7 V;ெற- பாேத#
ம<த மன7)- ச<ேதக- தீ<ேத# (தா<)

25

அ<த கரண- எனெசா#னா
ஆைட,அஞான- எ#L- அட<தவ# காைட,ச<த தவெம#L- வாளினா
ெவ2ேன#
சாவா7 இ/<திட ேகாைட, க2ேன#
(தா<)
ெமவாக

26
E= ெசவிெயL- ஐ<தாைட

வ)
ீ 
ைவெயாளி ஊேறாைச யா-காைட
எயாம
ஓ2ேன# வா2ேன# ஆ2ேன#
ஏக ெவளி= ேள ேயாக ெவளி= ேள (தா<)
ப;றிர 

-அற ப

>;ேற# ந

பாைல,- உெகா

27

>;ேற#

ேட# ேமைலயா-

ேட#

சி;றி#ப- நீகிேன# ம;றி#ப- ேநாகிேன#
சி;பர ேச<திேட# த;பர சா<திேட#
(தா<)

ணாைக ]ேட யைடேத அ07
அ<தர தரைத அெபாG ேதெய

28
ேண#
ேண#

29

வி

ணாM- ெமாழிைய ேமவிCைச ப

ேண#

ெமஞான- ஒ#)அ#றி ேவேறஒ#ைற

ேண# (தா<)

ணாதி Cதக ஐ<ைத,- க

ேடேன

மாயா விகாரக யாைவ,- வி
வி

ேடேன

ணாளி ெமாழிைய ெமயிL ெகா

ேமதினி வாAவிைன ேமலாக ேவ

ேடேன

ேடேன (தா<)

30

வாகாதி ஐ<ைத,- வாகா ெதH<ேதேன
மாைய ச-ப<தக ஐ<7- பிH<ேதேன
ேநாக/ ேயாகக ஐ<7- >H<ேதேன
Oவ4ம;ற ஐ<திேயாக ேநாக- பH<ேதேன (தா<) 31
ஆறாதார ெத வகைள நா
அவ=- ேமலான ஆதிைய ேத
:றான வட ஆன<ததி; :
ேகாசைம< 7க 

=#ேறறி ஆ (தா<)

32

நாராயண ேகானா :;)
ஆதிபகவைனேய ......பேவ!
அ#பா நிைனபாேய

ேசாதி பரகதிதா# ......பேவ!
ெசா<தம7 ஆகாேதா?

33

எ=- நிைறெபா/ைள ......பேவ!

ணி பணிவாேய

த=- பரகதியி
......பேவ!
ச<தத- சா/ைவேய.

34


4- பக4-நித- ......பேவ!
ஆதி பத<ேத2

>
4- ேமாசநிைல ......பேவ!
Cரண கா

பாேய.

35

ஒ#ைற பி2ேதாேக ......பேவ!

ைம வசபேம

36

நி#ற நிைலதனிேல ......பேவ!
ேநைம அHவாேய.

லா- இ/<தா4- ......பேவ!
ஈச அ/ இ
ைலேய


லா த#ைமெய#ேற ......பேவ!

ணி பணிவாேய.

37

ேதவ# உதவியி#றி ......பேவ!
ேத<தி2
ேவெறா#)மி
ைல
ஆவி=- ஆவியதா- ......பேவ!
அத# தி/வ2ேய.

38

தாயிL- அ#ப#அ#ேறா ......பேவ!
சதி= ளானவ#தா#?
ேநய- உைடயவபா
......பேவ!
நீகா7 இ/பாேன.

39

0தி= விதாேனா# ......பேவ!
Eல ெபா/ளாேனா#
சதி= உறவாேனா# ......பேவ!
த#ைன 7திபாேய.

40

ஐய# தி/பாத- ......பேவ!
அ#>;) நீபணி<தா

ெவய விைனகெள
லா- ......பேவ!
விேடா - க

டாேய.

41

ச<திர ேசகர#தா ......பேவ!
தாA<7 பணிவாேய

இ<திர# மா#0தேலா ......பேவ!
ஏவ
>Hவாேர.
க>ல# காணஒ

42

ணா ......பேவ!

கத# அ2யிைணைய
உ>ல# ெகா

ேடதி ......பேவ!

உ#னத- எவாேய. 
2,- காணஒ

ணா ......பேவ!

43
44

Kனிய மானவைத
ஒ2 பி2பாேய
......பேவ!
உ#ைன நிகபவ யா?
த#மன< த#னாேல ......பேவ!
தாLைவ சாராதா
வ#மர- ஒபாக ......பேவ!
ைவய7 உைரவாேர

45

ெசா
ெலL- ந;ெபா/ளா- ......பேவ!
ேசாதிைய ேபா;றாகா


ெல#) 0திநிைல ......பேவ!
எெபா /Mெசா
4ேம.

46

பலேரா கிளத

(=ற
=ற ெவ

வி

ெச<7ைற)
ெச<7ைற)

N மணிைய க/திய ேபெராளிைய
ணி# மணிைய விளெகாளிைய ேபா;றீேர.

47

மன-வா= காய-எL- வாதெபாறி= எடாத
தினகரைன ெநசமதி
ேசவி7 ேபா;றீேர.

48

காலE# )கட<த கதிெராளிைய உ ளதா

சாலமி#றி ப;றி சலிபறேவ ேபா;றீேர.

49

பாலி; ைவேபா4- பழதி
ம7ேபா4Vலி; ெபா/ ேபா4- O

ெபா/ைள ேபா;றீேர.

50

Eவ 0தைல 0கனிைய சகைரைய
ேதவ ெபா/ைள ெத ள0ைத ேபா;றீேர.

51

Tய மைறெபா/ைள கவாH ந
அமிAைத
ேநய 0டனாM-நிைல ெபறேவ ேபா;றீேர.

52

சராசர ைதத<த தனிவான Eல-எ#Lபராபரைத ப;ற பலமறேவ ேபா;றீேர.

ணாதி Cத0த
வ=தெதா/ வா#ெபா/ைள

ணார காண க/திைச<7 ேபா;றீேர.

53

54

ெபாெபா/ைள வி >லமறிய ஒ

ணாத

ெமெபா/ைள நாM- வி/>;) ேபா;றீேர.

55

எ ளி
ைதல-ேபா
எ=- நிைறெபா/ைள
உ ளி
7திேத உணவைட<7 ேபா;றீேர.

56

ெநெசா கிளத

Cமிெய
லா-ஓ =ைடகீ A ெபா/<த அரசாMத;=
காமிய-ைவதா
உன= கதி,ளேதா க
மனேம!
ெப

ணாைச ையெகா

வி

ணாைச ைவக விதியி
ைலேய க
மனேம!

57 

ேபணி திH<தகா

58

ேம,- ெபாறிகடைம ேமலிடெவா டா=விைன
ேத,-எ#ேற ந
வழியி
ெசா
4கநீ க
மனேம!
ெபா#னிைச ெகா

59 

Cமி0;)- திH<தா

ம#னிைச ேநாக- வா=ேமா க
மனேம!

60

ெபாயான க
விக;) ெபா/ மயக- ெகா ளாம

ெமயான ஞானக
வியிைன வி/->வா க
மனேம! 61
ேப=ர= ேபால ேப/லகி
இைசைவ7
நாநHக ேபாலைல<தா
ந#ைம,

ேடா க
மனேம! 62

இ/-ைபஇG =கா<த7 இய;ைகேபா


ெபா/ைள
வி/-பினதா
அைவநிைலேயா? விள->வா

மனேம!

63

க;பநிைல யா
அலேவாக;பக லகடத
?
ெசா;பநிைல ம;றநிைல Kசகா


மனேம!

64

ேதக- இழபத;= ெசபெசேத# தவெசேத#?
ேயாகம ெசதா
எ#? ேயாசிபா க
மனேம!

65

ேபசா7 இ/பத;=தா# க;ற க
விய#ேறா
வாகான ெமக
வி? வ=தறிநீ க
மனேம!

66

அறிேவா கிளத

67


லா ெபா/ கைள,- எ

ணப2 பைடத


லாள# த#ைன வ=தறிநீ >
லறிேவ.
க>லL= எ ளளR- காணா7 இ/<ெத=உ>லனா நி#றஒ#ைற உதறிநீ >
லறிேவ.

68

விழிதி/=- ேவைளயிேல விைர<7றகஉ

டா=-

ெசழிதில=- ஆ#மாைவ ேத<தறிநீ >
லறிேவ.

69

ெமயி
ஒ/ ெமயாகி ேமலாகி காலாகி
ெபாயி
ஒ/ ெபாயா=- >லமறிநீ >
லறிேவ.

70

ஆ7மதி# :றான அவயவேப உ#Lடேன
:7>Hகி#ற ேகா அறிவா >
லறிேவ.

71

இ/டைற= ந
விளகா இ/=-உ#ற#

லைமைய
அ/ 7ைறயி
நி)தி விளகா=நீ >
லறிேவ.

72


வழியி
ெச#) ந-பதவி எதாம

ெகா
வழியி; ெச#) =)=வேத# >
லறிேவ.
ைகவிள= ெகா

73 

கடலி
வA
ீ வாேபா

ெமவிள=# L ளி/க வA=வேத#

>
லறிேவ.

74

வாசி= ேமலான வா கதி,# L ளி/க
ேயாசி= ேம;கதிதா# உனகHேதா >
லறிேவ.

75

அ#ைனையேபா
எ1Rயி/- அ#>டேன
கா7வ/0#னவைன க 

0தியைட >
லறிேவ.

76

சிதெதா கிளத

ணிக

அஞான- ேபாயி;ெற#) 7-பீபற - பர
மான<த- க

ேடா - எ#) 7-பீபற!

ெமஞான- வாெத#) 7-பீபற - பர

77

ேமேலறி ெகா

ேடா - எ#) 7-பீபற!வைல இ
ைலெய#ேற 7-பீபற - நிைற
ஆணவக அ;ேறா- எ#ேற 7-பீபற!
ெதா
ைலவிைன நீகி;) எ#ேற 7-பீபற பர
ேசாதிைய க

ேடா - என 7-பீபற!

78

ஐ-ெபாறி அடகினேவ 7-பீபற - நிைற
அறிேவ ெபா/ளா- என 7-பீபற!
ெச-ெபா/ க வாதனேவ 7-பீபற - ஒ/
ெதவகீ

ேடா - எ#ேற 7-பீபற!

79

Eவாைச விேடா ெம#ேற 7-பீபற - பர
0தி நிைல சிதிெய#ேற 7-பீபற!
ேதவாைச ைவேதாெம#) 7-பீபற - இ<த
ெசகைத ஒழிேதா- எ#) 7-பீபற!

80

பாAெவளிைய ேநாகிேய 7-பீபற - மாைய
ப;ற;ேறா- எ#ேறநீ 7-பீபற!
வாAவிட- எ#ெறேதா- 7-பீபற - நிைற
வ ள
நிைல சா<ேதாேம 7-பீபற!

81

எெபா/M- கனெவ#ேற 7-பீபற - உல
ெக
லா- அழி,ெம#ேற 7-பீபற!
அபிெலG 7டெல#ேற 7-பீபற - எ#)அழிவி
லாத7 ஆதிெய#ேற 7-பீபற!

82

=யிெலா கிளத

கரணக ஒ/நா#=- அடகினேவ - ெகட
காம0த
ஓரா)- ஒகினேவ;
சரணக ஒ/நா#=- க

டனெம#ேற - நிைற

ச<ேதாட மாகேவ :R =யிேல!

83

உலக- ஒகாளமா- எ#ேறா7=யிேல - எக
உதமைன கா

பதHெத#) ஓ7=யிேல!

84

பலமத- ெபாைமேய எ#ேறா7=யிேல - எG
பவ- அக#றிேடா - நாெம#) ஓ7=யிேல!
சாதனக ெசதவக சாவா=யிேல - எ
லா
த7வக ேத<தவக ேவவா=யிேல!
மாதவக ேபா4-பல# வாயா=யிேல - Eல
ம<திரக தா#மகிைம வா=-=யிேல.
எ2ர

85 

அறி<ேதா=இட இ
ைல=யிேல - மன-

ஏகாம
நி;கி
கதி எ7=யிேல!
நடைணைய சா<தறி<7 ெகா M =யிேல ஆதி
நாயகைன நிைனவி
ைவேதா7=யிேல.

86

மயிெலா கிளத

ஆமயிேல நடமா மயிேல எக
ஆதியணி ேசடைன க

டாமயிேல!

:ேபா= 0#னகதி ெகா Mமயிேல - எ#)=ைறயாம
ேமானெநறி ெகா Mமயிேல.

87


லறேம அ
லலாெம#) ஆமயிேல - பதி

லவ= 0திசிதி இ
ைலமயிேல!

லறேம 7றவற காNமயிேல - த
நாதா<த ெவடெவளி நாமயிேல.

88

கா;^ைன ேபா
மனைத காமயிேல - வ/காலைன,- Tரதி
ஓ மயிேல!
பா;^ உ/வேவ பா,மயிேல - அக
ப;) ச;)மி
லாம; ப

Nமயிேல.

89

அ#னெதா கிளத

சி)தவைள தா#கலகி; சிதிரதி# நிழ
மைற,ம)வாைய தா#கலகி# மதிமய=- மடவனேம.

90

கா;றி# மர0றி,- காசிையேபா

லறிR

91

T;றிவி2
அஞான- Tரேபா- மடவனேம.
அகினியா; பெபாதி அழி<திட வாேறேபா

ப=வந
அறிவாேல பாவ-ேபா- மடவனேம.

92

=ளவி>G ைவெகாண<7 :2

உ/பத
ேபா

வள0ைடய வ#மனைத வசப7 மடவனேம.

93

அ>டேன உ> ேச<தளRசH யான7ேபா

ஒ>றேவ பிரம0ட# ஒ#றிநி
4 மடவனேம.

94

கா<த இ/->நிற காத
ேபா
ஆ7மைத
வா<திலக ெச7 வள-ெப)நீ மடவனேம.

95

>
லா=ழ_த

ெதா
ைல பிறவி ெதாைலதகா= 0திதா#

ைலெய#) ஊ7=ழ
- ேகாேன

ைலெய#) ஊ7=ழ
.

96

இ<திர ேபாகக எதிL< ெதா
ைலெய#)
அ<தமா ஊ7=ழ
- ேகாேன
அ<தமா ஊ7=ழ
.

97

ேமான நிைலயி
0திஉ

டா- எ#ேற

கானமா ஊ7=ழ
- ேகாேன
கானமா ஊ7=ழ
.

98

நாேபா; ெபாறிகைள நானாவி த-விேடா 
ேபயெர#) ஊ7=ழ
- ேகாேன
ேபயெர#) ஊ7=ழ
.

99

ஓ2 திHேவா= உணRகி -ப2
சா2ேய ஊ7=ழ
- ேகாேன
சா2ேய ஊ7=ழ
.
ஆ :டகைள அ

100 
- >லிகைள

ஓ2ேய ஊ7=ழ
- ேகாேன
ஓ2ேய ஊ7=ழ
.

101

ம2 =ண0 ள மா`ச நாகைள
க2ைவ7 ஊ7=ழ
- ேகாேன
க2ைவ7 ஊ7=ழ
.

102

கடாத நாெய
லா- காவ4 ெகேபா7கிடாெவ#) ஊ7=ழ
- ேகாேன
கிடாெவ#) ஊ7=ழ
.

103

ெப2யி; பா-ெபன ேபமனேம அடக
ஒ2ேய ஊ7=ழ
- ேகாேன
ஒ2ேய ஊ7=ழ
.

104

எனெத#)- யாென#)- இ
லா தி/கேவ
தனதாக ஊ7=ழ
- ேகாேன
தனதாக ஊ7=ழ
.

105

அ;ற விடெமா#ேற அ;றேதா உ;றைத
க;றெத#) ஊ7=ழ
- ேகாேன
க;றெத#) ஊ7=ழ
.

106

பா
கறத

சாவா7 இ/<திட பா
கற - சிரத#னி
இ/<தி- பா
கற
ேவவா7 இ/<திட பா
கற - ெவ)
ெவட ெவளி= ேள பா
கற.

107

ேதாயா7 இ/<தி- பா
கற
ெதா
ைல விைனயற பா
கற
வாயா
உமிA<தி- பா
கற - ெவ)வயிறார உ

2ட பா
கற.

108

நாறா தி/<தி- பா
கற
நாM- இ/<திட பா
கற
மாறா7 ஒGகி- பா
கற - தைல

ைடயி
வள/- பா
கற.

109

உலக- ெவ)தி- பா
கற - மிக

110

ஒகாள- ஆகிய பா
கற
கலசதிL விழ பா
கற - நிைற

டதி# உ விழ பா
கற.

ஏப- விடாமேல பா
கற - வ/ஏம# விலகேவ பா
கற
தீெபாறி ஓ<திட பா
கற - பர
சிவ7ட# சாரேவ பா
கற.

ணாவி# ேம
வ/- பா
கற - ேப

டதி
ஊறி- பா
கற

வி

ணா2

லாத பா
கற - ெதா
ைல

ேவதைன ெகடேவ பா
கற.

111

112

கிைட கத

இ/விைனயா- மாகைள ஏகவி ேகாேன - உ#
அட=மன மாெடா#ைற அடகிவி ேகாேன.

113

சா;றHய ைந2கேர த;பரைத சாவா - நாMதவமாக கழிபவேர ச#னமதி
வ/வா.

114

அககார மாக E#) அக;றிவி ேகாேன - நாMஅவைதெயL- மாடைதநீ அடகிவி ேகாேன.

115

ஒ/மலத# எLமாைட ஒ7கிக ேகாேன! உ#
உைற,மி/ மல<தைன,- ஓ2 க ேகாேன.

116

0-மலத# எLமாைட 0)கிக ேகாேன மிக
0கால ேநைமெய
லா- 0#பறிவா ேகாேன.

117

இ<திHய திரயகைள இ)கிவி ேகாேன - எ#)இ
ைல எ#ேறமரண=ழ
எ7 ஊ7ேகாேன.

118

உபாதிெயL- E#றாைட ஓ2வி ேகாேன! உன
= ளி/=- க ளெம
லா- ஓ2ேபா- ேகாேன.

119

0காய மாகைள 0#னக ேகாேன - இனி
ேமாசமி
ைல நாசமி
ைல 0திஉ

டா ேகாேன.

120

க#மமல மாகைள கைடக ேகாேன - ம;ற
க#மதிர யபைவ கைடயி;க ேகாேன.

121

காரணேகா E#ைற, கா
பிணிபா ேகாேன ந

ைகவசமா சாதனக கைடபி2பா ேகாேன.
பிர-மா<திரதி;ேப ெராளிகா

122

எக ேகாேன -

0தி
ேபசாதி/<7 ெப/நிைடசா எக ேகாேன.

123

சிரமதி; கமல ேசைவெதH< ெதக ேகாேன - வா
சிதி=< த<திர- சிததறிெயக ேகாேன.
வி

124

நா2 வ7ைவ ெமயறிவி; காNேகாேன -

எ#)ெமேய ெமயி
ெகா 

ெமயறிவி

ெச
4ேகாேன.

125

ணா2யி# உ ேள க 

பா7 ெகா Mேகாேன

- ஞான

ண#றி க

ண2காண ஒ

ணாெதக ேகாேன.

Kனியமானைத வா எ=
K=மேமயைத ெம#) எ

126 

ேகாேன - >தி
ணெகா ேகாேன. 127

நிதியமான7 ேநப2 ேலநிைல ேகாேன! - எ#)நி;=ெம#ேற க 

நிசயகாெணக ேகாேன.

128

சதி,- பர0- த#L கல<ேதேகாேன - நிைட
சாதிகி
இர 

<த#L ேள காணலா ேகாேன.

129

:ைகேபா
இ/<7 ேமானைதசாதிெய ேகாேன பர
Eலநிைலக 

E பிறப) ேகாேன.

-------------------------------------------------2. வய=- - விள=-

130

7. சகள- - உ/R ள7; நிகள- - உ/வமி
லாத7
8. நாH இடபாக# - அதநா`aவர#
9. 0பாA - வி<7, ேமாகினி, மா# ஆகிய E#) மாைய
24. ேபாகிய- - அLபவ32. ேகாச- - க/ைப
38. அத# - த<ைத
51. Eவ 0த
- 0-Eதிகளி# தைலவ#
52. கவாH - இ#பகட

53. சராசர- - உலக-; பவ- - பிற>
57. காமிய- - வி/ப70. கா
- கா;)
80. Eவாைச - ம

ணாைச, ெபா#னாைச, ெப

ணாைச;

ேதவாைச - கடR மீ 7 ெகா M- ஆைச
82. அ> - நீ
85. வாயா - வாகா7
86. நடைண - ந2>
114. த;பர- - பர-ெபா/
129. நிைட - சிவேயாக--------------------------------------------------

3. ெகாகண சித பாட

இவ/= ெகாகண, ெகாகண சித, ெகாகண
நாயனா, ெகாகணேதவ, ெகாகண நாத என பல
ெபயகM- உ
எ#பா/0 

. இவக ெவ1ேவறானவக 

.

ெகாகண தி/வ MவH# சீட எ#)- ேபாகH# சீட
எ#)- :)கி#றன. இவெபயரா
ைவதிய, இரசவாத,
ேயாக V
கM- பாட
கM- இ/கி#றன.

இவ கி.பி 7ஆ- V;றா

2
இ/<தவ. ெகா=

நாைட ேச<தவ. ஆதலி# இெபய ெப;றா எ#ப.
இவ ெபயH
வழகப- பாட
களி
"வாைல
=-மி" எ#ப7 ஒ#). வாைல எ#ப7 சதியி# ெபய.
க#னி எ#)- ெபா/ . க#னி ெப

ைண 0#நி)தி

=-மி பா2, ளதா
வாைல=-மி என வழ=கிற7.
இ7 இவ ெபயரா
வழகினா4- இவரா
பாடபட7
அ#). இவ க/7கைள அைம7 ஆசிHய வர

ெப/மாளி# மாணாக ஒ/வ பா2யதாகR-, அவ
வலேவ<திர# 7ைரவ ள
எ#ற சி;றரச# காலதவ
எ#)- அவ# அெசG7ண<த ைசவ# எ#)வாைல=-மி பாட
:)கி#ற7.
ெகாகண ப;றிய கைத ஒ#) உ
மரதி# கீ A ேயாக- ெச7 ெகா 

. ெகாகண ஒ/
2/<தா. அெபாG7

மரதி# ேம
இ/<த ெகா= அவமீ 7 எச- இட7.
உடேன
ெகாகண க

ைண விழி7 அெகாைக பாதா. அ7

எH<7 சா-பலாயி;). அத# பிற= அவ ஊ/= வ<7
தி/வ Mவ மைனவாயிலி
நி#) பிைச ேகடா.
வ Mவ மைனவி வாகியா கணவ/= உணR
பHமாறி ெகா

2/<த ேநர-. ஆதலா
அவ பிைச

ெகா 

வர சிறி7 ேநரமாயி;). ேநரகட<7 பிைச

ெகா 

வ<த வாகியாைர ெகாகண சின7ட#

விழி7 பாதா. உடைன, வாகியா "ெகாெக#)
நிைனதாேயா ெகாகணவா?" எ#) ேகடா. அசிய
ெகாகண வாகிைய பணி<தா. பி#ன தி/வ Mவ
சீடரானா.
ெகாகண சித வாைல =-மி
கா>

விநாயக 7தி
பி# 0= ெவ

பா


விநிைற வாைலெப

காதலிெய# ேறா7கி#ற

ெச
வியி#ேம; =-மிதைன ெச>த;ேக - ந
விசய
நாதனி#ெசா
ேவதன ேபாத#மிசி மானகச
பாத-வச ெநசினி
ைவ ேபா-.

1

=-மி
சதி சடாதH வாைலெப

ணாம<த

உதமிேம; =-மி பாைரக
விைத =தவிய ெவா;ைறெகா- பா-வாைல
சிதி விநாயக# காபாேம.

2

சரவதி 7தி
சிதக ேபா;றிய வாைலெப

ணாம<த

சதியி# ேம;=-மி பாைரக
ததமி ேதாெமன ஆ- சரவதி
பதினி ெபா;பத காபாேம.

3

சிவெப/மா# 7தி
எ=- நிைற<தவ வாைலெப

ணா-மாலி#

தைகயி# ேம;=-மி பாத;=
கைக யணிசிவ ச->வா- ச;=/
பகய ெபா;பாத- காபாேம.

4 

பிரமணிய 7தி
ஞானெப

ணாம/ ேசாதிெப

ணாமாதி

வாைலெப

ேம;=-மி பாத;=

மாைன ெப

ணாகிய வ ளி கிைச<தி-

மா
0/ ேகசL- காபாேம.
விbN 7தி

5
6

2ெப

ணா-ராச பா

2ெப

ணா-வாைல

அ-பிைக ேம;=-மி பாத;=
கா

cபனா- பணி C

டவ# ைவ=<த-

டவ# ெபா;பத காபாேம.

ந<தீச 7தி
அ<தH <தH வாைலெப

ணாம<த

அ-பிைக ேம;=-மி பாத;=
சி<ைதயி
0<திந
வி<ைதயா வ<திந<தீச ெபா;பத காபாேம.

7

V

=-மி
தி
ைலயி
0
ைலயி ெல
ைல,ளா2ய

லவ வாைலெப

மீ தினிேல


லாப =-மி தமிAபா டவ/ெதா
ைலவிைன ேபா=- வாைலெப

ேண!

8

மாதா பிதா:ட இ
லாம ேலெவளி

N- வி

ேபைத ெப

N0 

ணெவ#)

ணா0த
வாைலெப

ணாெள#)
>=<தா ளி<த >வியடக-.
ேவத0- Cத0

9

டான7 R-ெவளி

விஞான சாதிர மான7Rநாத0 கீ த0

டான7R- வழி

நா#ெசா
ல ேகள2 வாைலெப
E<த ெசககM

ேண.

10

டான7 R-0த

ெதவ0< ேதவ/
வி<ைதயா வாைல,

டான7Rடான7R- ஞான

விளக- பார2 வாைலெப

ேண.

11

அH= 0<தின த1ெவGதா- பி#LஅH= நி#ற7- அெசGதாதH=- 0<தின தெசGதா- வாசி
பH= நி#ற7 மெசGதா-.

12

ஆதியி ைல<ெதG தாயினா வாைலெப
ஐ<ெதG 7ெம#) ேபரானா ;
நாதியி Uைம ெயGதியவ தான

ஞான வைகயிவ தானானா .

13

ஊைம ெயGேத ,டலா ம;)ஓெம# ெறGேத ,யிரா
ஆமி< ெதGைத யறி<7ெகா 

விைள

யா2 =-மி ய2,க2.

14

ெசக- பைடத7- அெசGதா- பி#Lசீவ# பைடத7- அெசGதாஉக0 2<த7 மெசGதா- பி#Lஉ;பன மான7 மெசGதா-.

15

சாதிர- பாதா4< தாLெம#ன? ேவததாLேம பாதி/< தா4ெம#ன?
Kதிர- பாத
ேலா ஆளேவN ம
ெசா
ைல யறி<த
ேலா காணேவN-?

16

காணா7 கிடாேத எடாேத அசி

காHய மி
ைலெய# ேறநிைனதா

காணா7 காணலா மெசG தாலதி

காHய 0 

தியான ெசதா
.

17

ஆயL ைம<தா ெமG7= ேளயறி
வாயL ைம<தா ெமG7= ேள
வாயL ைம<தா- எG7= ேளயி<த
வாைல, ைம<தா- எG7= ேள.

18

அெசG தான7- எெடGதா- பி#Lஐ-பேதா அசர< தானா
ெநெசG தாேல நிைலயா மல<த

19

நிச<ெத H,ேமா வாைலெப

ேண!

ஏ= ேத= ஐ<ெசG 7வைத
எ2 பி27ெகாளிர

ெடGைத

ேநாகிெகா வாசிைய ேமலாக வாசி
நிைலைய பார2 வாைலெப

ேண?

20

சித-பர சகர< தானறிவா H<த
சீைமயி 4 ள ெபHேயாக
சித-பர சகர ெம#றா
அத;= ேள
ெதவைத ய
ேலா அறியேவN-!

21

மன0 மதி, மி
லாவி2
வழி
மா)த
ெசா
லிேயெய#ன ெசவா ?
மன0 )தி,- ைவகேவN- பி#Lவாைல கி/ைப,

டாகேவN-.

22

இனிெவ ளியினி; ெசா
லா ேதெயழி

தீம தி<தவH விழிேக
கனிெமா ழிசியீ வா/க2 ெகாச
க/ைவ ெசா
4ேவ# ேகMக2.
ஊைத சடலெம# ெற
உபிட பா

23

ணாேத இைத

டெம# ெற

ணாேத

பாத ேப/ேக ஊைதயி
ைலயிைத
பா7ெகா உ#ற Lட4= ேள.
உசி= ேநரா,

24

ணாR= ேம
நித-

ைவத விள=- எH,த2
அ ள விள= வாைலய2 அவி
யாம ெலH,7 வாைலெப

ேண!

25

எH, ேதஅ) வ2னி

ேலயதி

ெணயி
ைலயமிA த

ணH
ைல

ெதH,7 ேபாக வழி,மி
ைல பாைத
சி=7 சி=7 வாைலெப

ேண.

26

சில-ெபாலி ெய#ன ேக=ம2 ெமத
சி= ள பாைத 7கம2

27

வல->H யசகE7 ம2 ேமேல
வாசிைய பார2 வாைலெப

ேண!

வாசி பழக மறியேவ N-ம;)ம

டல வக

கடேவN-

நாசி வழிெகா 

ேயாக0- வாசி,-

நாடைத பார2 வாைலெப

ேண!

28

0டரான விளகி L ேள Eல

டல வாசி வழகதிேல

எடராகி அ<த ட வாைல
இவ விட ேவறி
ைல வாைலெப

ேண!

29

Kடாம
வாைல இ/கிற7- பH
சித சிவL= ளானதனா

வடாம


வாசி பழகைத பா/நாேம
வ
ீ காணலா- வாைலெப
ேம
வ
ீ க

டவ# பாணிய2 வி

ேண!

30

ணி

விளகி
நி#றவ# வாணிய2
தாவ
ீ க
தா

டவ# ஞானிய2 பH

2 ெகா

டா#ப டாணிய2.

31

அதியி ேலகர- பதியி ேலமன>தியி ேலந மதியிேல
ெந;றி சதாசிவ ெம#)ெசா# ேனL#ற#
நிைலைமைய பார2 வாைலெப

ேண!

32

அGதி ேலெசா
ல ெசGதி ேலநாLவGதி ேன#ஞான பழதிேல
கGதி ேலமேய வரL 0
க 

பார2 வாைலெப 

ேண!

33

அசிேல பிசிேல வசியேர நிதெகாசி விைளயா- வசியேர
ெநசிேல /திர# Kழி/பா னவ#
ேந/ட னாம2 வாைலெப
ெதா<தியி ேலந ப<தியிேல திட

ேண!

34
35

சி<ைதயி ேல0<தி உ#றLட#
உ<தியி
விNR< தாமி/ பாHைத

ைமயா பார2 வாைலெப

ேண!

ஆலதிேல இ<த ஞாலதிேல வ/
காலதி ேலயL :லதிேல
0லதிேல பிரம# தானி/< 7வாசி
02கிறா# பி
ேத/0

ைடKறா- ஆணி,

ேதவ/ 0
ஆ/

ட- பி2கிறாேன. 

ச கீ த0

36

ேட அதி

ேட 

பார2 வாைலெத வ-மதிேல

அடக< தான2 வாைலெப

ேண!

ஒ#ப7 வாயி
ெகா ேகாைட,

37

ேடஅதி

உ ேள நிைலகார ரேபராஅ#>டேன பHகாரக ஆ) ேப
அடக< தான2 வாைலெப

ேண!

38

இ<த விததிேல ேதகதிேல ெதவஇ/ைகயி
>தி கறிைகயினா

ச<ேதாட வாைலைய பாராம
மனித
சாகிற ேதத2 வாைலெப

ேண!

39

நகார தி2ேப ஆனதனா
வ

வான வகார நயமா!
உகார 0சி சிரசாேச இைத
உ;) பார2 வாைலெப

ேண!

40

வகார மானேத ஓைசயாேச அ<த
மகார மான7 மாைகயாேச
சிகார மான7 மாைகயாேச இைத
ெதளி<7 பார2 வாைலெப
ஓெம#ற அசர< தாL0

ேண!

41 

அத;=

ஊைம ெயG7 மி/=த2;
நாமி<ெத Gைத யறி<7ெகா
நா2 பார2 வாைலெப

ேண!

ேடா -விைன
42

கடாத காைளைய கடேவ Nமாைச
ெவடேவ N-வாசி ெயாடேவNஎடாத ெகா-ைப வைளகேவ Nகாயஎ#ைற கி/=ேமா வாைலெப

ேண!

43

இ/<த மாகமா தானி/<7 வாசி
ஏ;காம ேலதான டகேவNதிH<ேத ஓ2ய ைல<7ெவ<7 ேதகஇற<7 ேபாேத வாைலெப
Cத மலராேல பி0

ேண!

44

ேட அதி

Cவி
லா பி- அேநக0
Eத மகனாேல வாAR  

ம;ற

E#) ேபராேல அழிR0 

!

45

க;> ள மாத =ல-வாAக நி#ற
க;ைப யளிதவேர வாAக!
சி;பர ைன ேபா;றி =-மிய2
த;பரைன ேபா;றி =-மிய2.
அசி னிேலெர

46

டழி<ததி
ைலய

சாறிேல,- நாெலாழி<த தி
ைல
பிசிேல Cவிேல 7வ தா-அ7
ேபணி ேபாடலா- வாைலெப

ேண!

47

ைகயி
லா =ைடய# க2கிடா னி/
காலி
லா ெநைடய# 02கிடா#
ஈயி
லா ேதெனன 7 

வி டான7

இனி= தி
ைலேய வாைலெப

ேண!

48

ேம_/ ேகாைடேக ஆதரவா ந#றா
விள= க#னU பாைதயிேல
கா_/ வ-பல- விடத னால7
கநைட ய2 வாைலெப
ெதா

ேண!

49

ைட, 0ேகாண ேகாைடயிேல இதி

ெதாதி ெகா2மர- நாைடயிேல

ைட ெச7வ<ேத ஓ2ேபானா ேகாைட

50

ெவ<7 தணலா வாைலெப

ேண!

ஆைச வைல= அகபட7- வ

அேபாேத ெவ<ேத அழி<திட7பாச வைலவ<7 E2ய7- ஈச#
பாதைத ேபா;ற2 வாைலெப
அ#ன மி/=7 ம

ேண!

51

டபதி
விைள

யா2 திH<ேத ஆ

>லி,- அேக

இ#ன மி/=ேம ய கிளியைவ
எ2 பி2=ேம E#) கிளிய2
வாைலெப

ேண.

52

ேதாபிேல மா=யி
:பி ேத>7
மாபி ைள தா#வ<7 சாபிடRஏ= மிப2 யசா றா<ைதஇ/<7
விழிப7 பா/க2 வாைலெப

ேண.

53

மீ L மி/=7 Tரணி யிலிைத
ேம<7 திH, கலசாவ

ேதL மி/=7 ேபாைரயிேல ,

ண

ெதவி தி
ைலேய வாைலெப

ேண!

54

காைக யி/=7 ெகா-பிேல தா#கத
சாவி லி/=7 ெத-பிேலதா#
பாக ெவ=Tர மி
ைல யி7ஞானபாதா
ெதH,ேம வாைலெப

ேண!

55

=-பி =ளதிேல ய-பல மாம<த
=ளக /dH
ேச)ெமத
ெத-பிலிைட கா பாைதக ளாவ<7
ேச<7 ஆரா<7பா வாைலெப
ப 

ேம ஆழ கிண;)= ேளெர
ெக

ேண!

56 

ைட யி/<7 பகத2
2/<7 ம<த காைக,ேம அசி

கG= ெகா#ற7 பா/க2!
ஆ;றிேல அ 0தைலய 2ய/-

57
58

>;றிேல ர 

கர2ய2

:;)L E#) =/டன 2பாச
ெகா 

பி2கிறா# வாைலெப

ேண!

0ைட யி= ெதா/பற ைவ0ைட
ேமாச- ப

N ெதா/பறைவ

வடமி டா[ க

ணியி லிர

மாL< தவி=7 வாைலெப
அடமா வி 

ேண!

வட ெபாடலி ேலர

59 

அ->லி நி;=7 ேத ேமேல
திடமா வ<7 அ2=தி
ைலேதகெச<தண லானேத வாைலெப

ேண!

60

0ேகாண வட கிண;)= ேள Eல

டல வாசி பழகதிேல

அேகாண வட சகரதி
வாைல
அம<தி /கிறா வாைலெப
இர

ேண!

61 

காலாெலா/ ேகா>ரமா- ெந
நாளா யி/<ேதஅமிA<7 ேபா=க

டேபா 7ேகா> ரமி/=- வாைல

காணR ெமாடா நிைலகெவாடா .
அ Cதைத , 

ஆரா தாரைத ,
ெகா ெபா

62

ணி :2 

ணாைச ,

ணி 

ணி வாைல

:கிறா காலைன மாகிறா .

63

காலைன காலா
உைததவளா- வாைல
ஆலகா லவிட 0

டவளா-

மாளா ெசகைத பைடத வளாமி<த
மாLட# ேகாைட இ2தவளா-.

64

மாதாவா வ<ேத அ0த<த<தா மைன
யா2யா வ<7 கெகாதா
ஆதரவாகிய தைகயானா நம
காைச ெகாG<தி, மாமியானா .

65

சிH7 ெம
ல >ரெமH தா வாைல
ெசகா ெச2ைய தாLைததா
ஒ/தி யாகேவ Kரதைம ெவ#றா
ஒ;ைறயா கசைன ெகா#) விடா .

66

இப2 ய
ெலா இவ ெதாழி லாமி<த
ஈனா மல2 ெகாKலி
ைமப க

ணிய ேகMக2 அ<த

வய வாைல திHKலி.

67

கதி ெபHேதா உைறெபHேதா விவ

N ெபHேதா 0க- ெபHேதா

சதி ெபHேதா சிவ# ெபHேதா நீதா#
ச;ேற ெசா
ல2 வாைலெப
அ#ன- ெபHத
லா

ேண!

68

ணீ ெபHத

அப2 வாைல ெபHதானா

ெபா#L ெபHத
லா
ெவ ளி ெபHத

ெபாயா7 ெசா
கிேற# ேகMக2.
மாமிச மானா
எ4->

69 

சைத

வாகிஓ கழ#) விஆமிச மிப2 சதிெய#ேற விைள
யா2 =-மி அ2,க2.
ப 

0ைளப தHசிேய யானா4வி

70 

மி ேபானா
விைளயாெத#)

க 

ெகா 

0#ேன அ1ைவ ெசா#னாள7

ேடா இ
ைலேயா வாைலெப

N மி
லாமேல வி

ேண!

71

Nமி
ைல ெகாச-

வாசமி
லாமேல CRமி
ைல
ெப

N மி
லாமேல ஆNமி
ைலயி7

ேபணி பார2 வாைலெப
ந<த வனதிேல ேசாதி,

ேண!

72 

நில-

நதிய ேப/= ெந
40 

வி<ைதயா வாைலைய Cசிக 0#னாளி

73

விட =ைறேவN- வாைலெப

ேண!

வாைலைய Cசிக சிதரானா வாைல
ெகாதாைச யாசிவ கதரானா
ேவைலைய பாத
ேலா :லிைவதா H<த
வித<ெத H,ேமா வாைலெப

ேண!

74

வாைல= ேமலான ெதவமி
ைல மான
காப7 ேசைல= ேம4மி
ைல
பா4= ேமலான பாகியமி
ைல வாைல
=-மி ேமலான பாடலி
ைல.
நாடைத க

75

டா லறியலா= ம<த

நாலா) வாச
கடகலா=Cைட கதைவ திறகலா =-மி7
ெபாய
ல ெமய2 வாைலெப
ஆN- ெப

ேண!

76

N-:2 யானதா
பி ைள

ஆெத# ேறநீ/- ேபகி#றீ
ஆN- ெப

N:2 யானத
ேலா ேபத-

அ;ெறா/ விதா வாைலெப

ேண!

77

இ#ைற கி/ப7- ெபாய
ல ேவவேட

எ#வாAைக ெய#ப7- ெபாய
லேவ
அ#ைற ெகGதி# ப202,- வாைல
ஆதாைள ேபா;ற2 வாைலெப
வணாைச

ெகா

ேண!

78 

திHயாேத இ7

ெமய
ல ெபாவாAR ெபா:
காணாத வாைலைய க 

ெகா

டா
காசி

காணலா- ஆகாய- ஆளலாேம.
ெப

79

டா2 யாவ7- ெபாய
லேவா ெப;ற
பி ைளக ளாவ7- ெபாய
லேவா?
ெகா

டாட மானதகப# ெபாேய 0ைல

ெகாத தா,- நிசமாேமா?
தா,- ெப

80

டா2,- தா#சH ேயத#ய-

தாேம இ/வ/< தாெகாதா

81

கா,- பழ0 சHயாேமா உ#ற#
க/ைத பா7ெகா வாைலெப
ெப

ேண!

டா2 ம<ைதம- வ/வா ெப;ற
பி ைள மசான கைரயி# மெதா

டா தம- நவினிேல வ<7

ேச<7 பரகதி தா#ெகா=-.

82

பாகிய0- மக ேபாகிய0- ராச
ேபாகிய0- வ<த தானாகா

சீகிர< த/ம ெசயேவ
தி/ப ணிக 0 2கேவ 

- ெகாச< 
-.

83

தி/பணி கைள02 ேதா/- ெச7
சாகாத ேபH ெலா/வெர#)அ/ ெபாலி<தி- ேவததி ேலயைவ
அறி<7 ெசா#னாேள வாைலெப

ேண!

84

ெமைத தனிேல பதி/< 7நா0ெம
லிய ேரா சிH=-ேபா7
,தகால# வ<7தா# பி2தா
நா0ெசத சவம2 வாைலெப

ேண!

85

ஏைழ பனாதிக னி
ைலெய#றா
அவ=
இ/தா
அ#ன ெகாக ேவ 

-

நாைளெய#) ெசா
ல லாகாேத எ#)
நா#மைற ேவத 0ழ=த2.

86

பைச பனாதி ய2யாேத அ<த
பாவ< ெதாைலய 02யாேத
தசெம#ேறாைர ெககாேத யா=வசைன ெசய நிைனயாேத.

ட7 ேகட7 ெசா
லாேத க

87
ணி

காணாத Rதர- வி ளாேத
ெப

டா2 =;ற7 ெசா
லாேத ெப;ற

பி ைள கிளப ெகாகாேத.
சிவ#ற ன2யாைர ேவதியைர சில

88
89

சீ>ல ஞான ெபHேயாைர
மRன மாகR- ைவயாேத அவ
மனைத ேநாகR- ெசயாேத.
வழக ழிRக ெசா
லாேத க;>
மைகய ேம
மன- ைவயாேத
பழக வாசிைய பா7ெகா 

வாைல

பாதைத ேபா;ற2 வாைலெப

ேண!

90

:2ய ெபாகைள ெசா
லாேத ெபா
லா
ெகாைளக ளRக ெசயாேத
ஆ2ய பா-ைப ய2யா ேதயி7
அறிR தான2 வாைலெப

ேண!

91

காHய னாகிL- வHயீ
ேபசRகாணா ெத#ற1ைவ ெசா#னாேள
பாHனி
வ->க ெசயாேத >ளி
பழ-ேபா 4தி7 விG<தாேன.

92

காசா க பைக ெசயா ேதந
கா >லி0#ேன நி
லாேத
ேதசா<தி ரகM ெச
லா ேதமாைக
ேதவ2 யா தன- ப

ணாேத!

93

த#வ2
ீ /க அச
வ
ீ ேபாகாேத
தாயா தகபைன ைவயாேத
உ#வ

= ேளேய ]க மி/ைகயி

ஓ2 திHகிறா வாைலெப

ேண!

94

சாதி ேபதக ெசா
4கிறீ ெதவதாென# ெறா/Rட
ேபத0

ேடா ?

ஓதிய பாலதி ெலா#றாகி யதிேல
உ;பதி ெநதயி ேமாரா.
பாேலா 0

2 Cைன, 0

ேமலாக காணR கா

95

ட7

பதி
ைல

ேமல<த ஆைசைய த ளிவி  ளதி

ேவ

2 Cைசைய ெசதிக .

96

ேகாழி கா)கா4

ெட#)ெசா#ேன# கிழ

:னி E#)கா ெல#)ெசா# ேன#
:னிகிர

ெடGெத#) ெசா#ேன# 0G

பாைன= வாயி
ைல ெய#)ெசா#ேன#.
ஆ கிர

97 

கா ெல#)ெசா# ேன#ந-

பாைன= பாைன=நி;= ேம
K

மா= காலி
ைல ெய#)ெசா#ேன# கைத
வைகைய ெசா
ல2 வாைலெப

ேண!

98

ேகாயி4 மா- பறிதவ Lகளறி
:;) ேமக; றி/<தவLவாயி
லா =திைர க

டவL- மா

வைக ெதH,ேமா வாைலெப

ேண!

99

இதைன சாதிர தா-ப2ேதா ெசதா
எ#றா 4லகேதா தா-சிHபா
ெச7 ேபா:ட கலகேவ
ேதவக Mடேன ேசரேவ 

- அவ# 

-.

100

உ;ற7 ெசா#னாகா ல;ற7 ெபா/<7உ

ேடா உலகதி
அ1ைவெசா#னா

அ;ற7 ெபா/<7 0;ற7 ெசா#னவ#
அவேன =/வ2 வாைலெப

ேண!

101

Cரண- நி;=- நிைலயறியா# ெவ=
ெபாெசா
வா# ேகா2 ம<திரெசா
வா#
காரண=/ அவL ம
ல இவ#
காHய=/ ெபா/ பறிபா#.

102


லா மறி<தவ ெர#)ெசா
லி இ<த
Cமியி ேல0G ஞானிெய#ேற

லாச மாக வயி) பிைழகேவ
ஓ2 திHகிறா வாைலெப

ேண!

103

ஆதிவா ைலெபH தானா 4-மவ
அகா ெபHேதா? சிவ# ெபHேதா
நாதிவா ைலெபH தானா4- அவ

104

நாயக ன
ல சிவ-ெபH7.
ஆ, ெகாபா நீHழி R0த

டா7 ம;ற வியாதிெய
லா-

ேப,- பற<தி- பி
லிவி னா2யி

பதினி வாைலெப

ேபைரெசா#னா
.

105

நிதிைர த#னி4- வ;றி/பா

ெள<த
ேநரதி 4-வாைல 0#னி/பா
ச7/ வ<தா4- த ளிைவபா வாைல
உ;றகா லைன,- தாLைதபா .

லாயி ரேகா2 ய

106

ட0த
பதி

னா= >வன0- Eதி0த


லா< தானா பைடதவளா- வாைல
எ M= ெள

ைணேபால நி#றவளா-.

107

ேதச- >கA<தி- வாைல=-மி தமிA
ெசய என=ப ேதசெசதா
ேநசவா# வர

ெப/மா =/சாமி
நீ பத- ேபா;றிெகா

டாக2.

108

ஆ) பைட>க வகைட

Kர
அெசG 7=- வைகயறி<7
:)0ய வல ேவ<திர# 7ைரவ ள

ெகா;றவ# வாழெகா
ஆக ெப

டாக2.

109 

க எ
ேலா/ ம<த

அ#பான ெகாகண ெசா#னதமிA
பாக சிதக எ
ேலா/- வாைல
பாதைத ேபா;றி ெகா

டாக2.

110

சிதக வாழி சிவ#வா ழி0னி
ேதவக வாழி, Hஷிவாழி,
பதக வாழி, பத-வா ழி=/
பாரதி வாைலெப

வாழியேவ!

This file was last updated on 23 August 2004
Please send your comments to the webmasters of this website.

111