You are on page 1of 31

SCHOOLBROCHURE

VLIEGENSTRAAT 33-37
2060 ANTWERPEN
03/232 47 95
www.sintaloysius.jimdo.com
Van harte welkom op onze school !

We zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt.
We beschouwen dit als een blijk van vertrouwen en zien het als een voorrecht om mee te
mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.
We zullen uw kind goed onthalen. U mag er dan ook op rekenen dat we als schoolteam ons ten
volle zullen inzetten voor uw kind om een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en
degelijk onderwijs aan te bieden.
Deze schoolbrochure bevat heel wat nuttige informatie. We bieden ze aan als basis voor een
goede samenwerking tussen u en onze school.
In deel 1 staat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen
geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
Deel 2 bevat onze schoolvisie.
In deel 3 vindt u ons eigenlijke schoolreglement terug met heel wat praktische afspraken.
Elk schooljaar wordt er ook een bijlage meegegeven waarin telkens aangepaste info
meegedeeld wordt.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet
opnieuw een akkoord nodig voor de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project e naan
het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de
afspraken na te leven.
We wensen iedereen een fijne tijd toe op Sint-Aloysius!
De directie en het schoolteam

De actuele onderwijsregelgeving vindt u op de website van de school: www.sintaloysius.jimdo.com
U kan steeds een afgedrukt exemplaar van deze regelgeving vragen aan de school.

Deel 1: Informatie
1

Contact met de school

1.1

Structuur
Onze school is een basisschool voor jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 12 jaar.
kleuteronderwijs: voor kleuters vanaf 2,5 jaar
lager onderwijs: voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar

1.2

Vestigingsplaats
Adres:

Vliegenstraat 33-37
2060 ANTWERPEN

Tel.
Fax.

03/232 47 95
03/231 73 92

E-mail :
Website:

sint-aloysius@cksa.be
www.sintaloysius.jimdo.com

1.3

Het personeel
(Zie ook aparte bijlage)
De directeur, de leerkrachten, het administratief en ondersteunend personeel en het
onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.

1.4

Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.
Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel op
materieel als op pedagogisch gebied.
Adres:

Tel.
E-mail:
Website:

Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
03/233 36 87
info@cksa.be
www.cksa.be

Afgevaardigd beheerder:
1.5

Dhr. Geert Van Kerckhoven

De scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap CKSA :

G.V.B.S. Afrit Zuid
G.V.B.S. De Brenne
G.V.B.S. De Brug
G.V.B.S. De Dageraad
G.V.B.S. De Dames
G.V.B.S. De Dobbelsteen
G.V.B.S. De Kleine Jacob
G.V.B.S. De Reuzenpoort
G.V.B.S. De Vuurtoren

Kronenburgstraat 30
Graaf van Egmontstraat 18
Gijzelaarsstraat 27
Monnikenhofstraat 3
Grote Beerstraat 31
Lange Altaarstraat 4-20
Lange Nieuwstraat 74
Emile Verhaerenlaan 19
Willem Gijsselsstraat 1
Sint-Jacobsmarkt 43
Zonstraat 71
Lange Kongostraat 17

2000 Antwerpen
2000 Antwerpen
2000 Antwerpen
2040 Berendrecht
2018 Antwerpen
2018 Antwerpen
2000 Antwerpen
2050 Antwerpen
2050 Antwerpen
2000 Antwerpen
2140 Borgerhout
2060 Antwerpen

G.V.B.S. De Zevensprong
G.V.B.S. Domino
G.V.B.S. Heilig Hart
G.V.B.S. Lentekind
G.V.B.S. Maria Boodschap
G.V.B.S. Mikado
G.V.B.S. Mozaïek
G.V.B.S. Noordland
G.V.B.S. Sint-Aloysius
G.V.B.S. Sint-Anna Goethe
G.V.L.S. Sint-Eligiusinstituut
G.V.L.S. Sint-Henricus
G.V.B.S. Sint-Jozefinstituut
G.V.B.S. Sint-Maria
G.V.B.S. ’t Spoor
G.V.B.S. Toverbol
G.V.B.S. Zonnebloem
BuBaO De Mostheuvel (T3)
BuBaO Dennenhof (T3+T9)
BuBaO Het Sas (T2+T4)
BuBaO Koca (T7+T9+basisaanbod)
BuLO Klim-Op (T basisaanbod)
BuLO Sint-Jozef (T basisaanbod)
BuSO De Ark (OV1-2; T2+T9)
BuSO Sint-Jozef (OV1-2; T4)
BuSO Sint-Jozef (OV4; T4+T9)
BuSO Sint-Jozef (OV3; T3+basisaanbod)

Coördinerend directeur :

Turnhoutsebaan 79
Jan De Voslei 23a
Isabellalei 107
Hoogstraat 13
Perustraat 4
Borgerhoutsestraat 74
Schoenstraat 41
Begijnhoeve 6
Spaansemolenstraat 48
Vliegenstraat 33-37
Goethestraat 1
Van Helmontstraat 29
Oude Steenweg 81
Jacob Jordaensstraat 75-77
Sint-Willibrordusstraat 39
Demerstraat 18
Wittestraat 116
Van Trierstraat 28
Mostheuvellaan 27
De Rentfort 9
Galjoenstraat 2
Rudolfstraat 40
Solvijnstraat 75
Mauroystraat 52
Canadalaan 252
Manchesterlaan 50
Tjalkstraat 11
Galjoenstraat 2
Kerkstraat 153

2140 Borgerhout
2020 Antwerpen
2018 Antwerpen
2340 Vlimmeren
2030 Antwerpen
2140 Borgerhout
2140 Borgerhout
2040 Zandvliet
2040 Zandvliet
2060 Antwerpen
2050 Antwerpen
2060 Antwerpen
2060 Antwerpen
2018 Antwerpen
2060 Antwerpen
2060 Antwerpen
2020 Antwerpen
2018 Antwerpen
2390 Westmalle
2970 Schilde
2030 Antwerpen
2018 Antwerpen
2018 Antwerpen
2660 Hoboken
2030 Antwerpen
2030 Antwerpen
2030 Antwerpen
2030 Antwerpen
2060 Antwerpen

Luc Bettens
luc.bettens@cksa.be

2.

Organisatie van de school

2.1

Schooluren
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
voormiddag:
van 08.30u. tot 12.10u. (poort open om 8.15 u.)
namiddag:
van 13.35u. tot 15.15u. (poort open om 13.20 u.)
woensdag:
voormiddag:

van 08.30u. tot 12.10u. (poort open om 8.15 u.)

Wij rekenen erop dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de kleuters!
Van de laatkomers wordt een register bijgehouden.
Niet-leerplichtige kleuters die herhaaldelijk te laat komen, kunnen gevraagd worden om in de
namiddag of de volgende morgen terug te komen.
De schoolpoort wordt geopend een kwartier voor het begin van de lessen. Pas dan is uw kind
onder toezicht.
Zend uw kinderen niet vroeger naar school (voorschools toezicht uitgezonderd), want zonder
toezicht zijn zij niet verzekerd tegen ongevallen en kan de school niet aansprakelijk gesteld
worden.

Toegang tot de klaslokalen tijdens de schooldag:
Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen niet in de lokalen en gangen aanwezig
zijn. Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.
2.2

Voor- en naschoolse opvang

(zie ook aparte bijlage)

Er is voor- en naschools toezicht voorzien in de school. Hiervoor krijgt u vanuit de school een
fiscaal attest.
- voorschools toezicht:
- naschools toezicht:

van 07.45u. tot 08.15u.
van 15.30u. tot 17.30u. (op elke volledige schooldag)

Op woensdagnamiddag is er naschoolse opvang voorzien in het IBO ’t Stasjon – Hardenvoort 55 –
2060 Antwerpen.
De ouders schrijven hun kind in overeenkomstig de inschrijvingsprocedure.
De school begeleidt de kinderen tot aan het IBO. Ouders halen hun kinderen daar op.
2.3

Middagverblijf
Kinderen die ‘s middags niet naar huis kunnen, mogen blijven ineten onder toezicht.
Alleen de kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, mogen de school verlaten.
De andere leerlingen zijn verplicht in de school te blijven.
Voor elke afwijking van deze regel is steeds toelating vereist. Ouders melden in dit geval schriftelijk
dat hun kind ‘s middags naar huis mag komen.
Voor het middagverblijf wordt een vergoeding gevraagd, maar u krijgt vanuit de school ook een
fiscaal attest welke u kan bijvoegen bij uw belastingaangifte.
Deze onkosten worden per factuur afgerekend.
De kinderen brengen boterhammen mee in een brooddoos met hun naam erop.
Koffiekoeken, gefrituurde gerechten, … zijn niet toegelaten!
Drinken geeft u zelf mee in een navulbaar flesje. Enkel water wordt toegelaten !

2.4

Drank en tussendoortjes
In kader van ons gezondheidsbeleid vragen we om enkel water mee te geven in een
navulbaar plastieken flesje. Lege flesjes worden terug mee naar huis genomen.
Tijdens de speeltijd vragen we om een gezonde snack mee te geven, zoals een stuk fruit (géén
sinaasappelen), groenten, noten (géén zonnebloempitten).

2.5

Traktaties
Een traktatie bij een verjaardag is niet verplicht !
Indien u toch graag trakteert, kan dit altijd in de vorm van een klasgeschenkje (bv. een
leuk voorleesboek, een gezelschapsspel, …), een cake, een gezonde snack, …
Slagroomtaarten worden niet toegelaten om praktische redenen.

3.

Samenwerking

3.1

Met de ouders
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je
kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de
directie of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (zie ook
engagementsverklaring) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

- Ouderraad en schoolraad

(zie ook aparte bijlage)

We streven naar een actieve ouderraad die zich onder andere bezighoudt met de materiële en
financiële noden van de school, maar ook op inhoudelijk gebied mee nadenkt en voorstellen doet.
De ouderraad is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie voor Ouder-Verenigingswerk (VCOV).
Deze vereniging houdt de ouders op de hoogte van actuele en onderwijsproblemen.
Iedereen kan hierbij aansluiten door zijn naam op te geven aan iemand van het leerkrachtenteam.

3.2

Met externen:
- Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

(zie ook aparte bijlage)

Onze school wordt begeleid door
V.C.L.B. de Wissel Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
Tel.: 03/637.50.60
http://www.vclbdewisselantwerpen.be
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische
afwezigheden van het kind.
Iedereen kan ook rechtstreeks beroep doen op het CLB.
Het CLB werkt gratis en discreet.

4

Nuttige adressen
-

Lokaal Overlegplatform (LOP)
Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen.
Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te geven en tracht elke vorm van uitsluiting,
discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.
Contactpersoon :
Karin Cochet (deskundige-ondersteuner)
karin.cochet@ond.vlaanderen.be

-

Commissie inzake Leerlingenrechten
Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
tel. 02/553 92 12
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
t.a.v. Marleen Broucke - adviseur
Koning Albert II-laan 15 - Kamer 1C 24
1210 Brussel
Tel. 02/553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

Deel 2: Onze schoolvisie

U kiest voor een katholieke multiculturele school in de buurt.
De wereld religieus beleven, is iets dat we los zien van eender welke godsdienst.
We leren de kinderen kijken over de verschillen heen.
Ze verkennen elkaars leefwereld.
Ze leren elkaar begrijpen en respecteren.
Dit is een verrijking voor iedereen.
Als katholieke school laten we ons inspireren door het leven van Jezus.

Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, baseren we ons
op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die ons door de overheid worden opgelegd.
We vinden het belangrijk dat we ons als team informeren, professionaliseren
zodat we de kinderen op een optimale manier kunnen begeleiden.
Kwaliteitsvol onderwijs houdt ook in dat we oog hebben
voor de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.
We creëren een leeromgeving vanuit de leef-en interessewereld van het kind.

Als multiculturele school vinden we het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn.
Dat begint met jezelf open te stellen voor anderen.
We leren verschillende achtergronden, milieus en culturen respecteren.

We zien onze school als een plaats waar iedereen zich thuis voelt.
Een positieve ingesteldheid, respect voor elkaar en duidelijke afspraken zijn nodig
om bij de kinderen, de ouders, het schoolteam het beste naar boven te halen.

Deel 3: Informatie
1

Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil
verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen
verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.
We doen dit omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de
werking van de school. Daarom plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de
klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van
werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren geregeld
individuele oudercontacten. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek
aanvragen op een ander moment.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de
geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van
uw kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen van de schooltoelage
en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement onderwijs en
aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór 9u.
verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
De wijze waarop wij samenwerken met het CLB vindt u in een aparte bijlage.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zoeken samen naar de meest geschikte aanpak.

Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij
van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school
engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind
weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het
leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:

Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij
het leren van zijn lessen, …

Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.

Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep,
academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)

Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over
te praten.

Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.

Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.


Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw
kind zelf te laten lezen.

Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere
kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

2.

Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.

Inschrijven van leerlingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website of
nieuwsbrief.
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)men met het
pedagogisch project en het schoolreglement.
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of
wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement vragen we terug een schriftelijk akkoord. Indien je niet
akkoord gaat met de wijziging, wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van
het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving bevragen we de ouder(s) over de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met
de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen
we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je
kind. Er moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en
de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, geboortebewijs, reispas, …)

2.1

Aanmelden en inschrijven
Onze school werkt met een aanmeldingssysteem en voorrangsperiodes.
We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen),
kinderen van personeel.
Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de
voorrangsgroepen.
De juiste data vindt u op onze website, in de media en op www.meldjeaan.be
Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend volgens volgende criteria:
afstand tot de school van het domicilieadres of het werkadres van één van beide ouders.
- voorkeur
- toeval
Na de ordening krijg je binnen de vier werkdagen bericht of je kind al dan niet gunstig gerangschikt
is.
Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht
wanneer je je kind mag komen inschrijven.
Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je een weigeringsdocument. Op dit document
staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staan en waar je terecht
kan met eventuele klachten.

2.2

Weigeren / ontbinden van de inschrijving
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare
plaatsen vind je terug op de website van www.meldjeaan, de schoolwebsite, onze nieuwsbrief, …
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als
geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen
in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop
de inschrijving betrekking heeft.
Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 1 september van
het volgende schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert e school overleg met
de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te
nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op
basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de
school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op
vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast

curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk:
t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
tel. 02/553 92 12
Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar in Sint-Aloysius
2.3

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet.

2.4

Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

3

Ouderlijk gezag

3.1

Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en extra aandacht bieden.

3.2

Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter
is, houdt de school zich aan de afspraken, gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden
genomen.

3.4

Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school te laten lopen, afhankelijk van bij
welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren
te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

4.

Organisatie van de leerlingengroepen
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een
volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan
overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.
De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende
schooljaar voor je kind zijn.
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de
kleuterschool na een instapdatum).

5.

Afwezigheden

5.1

Wegens ziekte:
- is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch
attest verplicht.
- Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van
de ouders voldoende. Zo’n briefje kan slechts 4 keer per schooljaar.
- Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het
CLB.
- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk
buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

5.2

Andere afwezigheden:
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand
met de directie.Het betreft afwezigheid wegens:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant
tot en met de tweede graad;
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
- de deelname aan time-out-projecten
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan de ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind
op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.3

Problematische afwezigheden:
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (zie
ook infobrochure onderwijsregelgeving)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB
een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor
Onderwijsdiensten.

6.

Onderwijs aan huis
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan
21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft hij/zij onder bepaalde
voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie
van beiden.

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch
attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs
kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan
huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op
de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw

Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uuit via een internetverbinding live deel te nemen
aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze
kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7.

Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

7.1

Eéndaagse uitstappen
Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen hieraan deelnemen.
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële
toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.
Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat
vooraf aan de school te melden.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.

7.2

Meerdaagse uitstappen
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de
ouders vereist.
De leerlingen van de eerste graad gaan eens per twee jaar op bosklassen.
De leerlingen van de tweede graad gaan eens per twee jaar op zeeklassen.
De leerlingen van de derde graad gaan eens per twee jaar op sportklassen.
Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen. Kinderen die niet deelnemen aan deze
meerdaagse uitstap, moeten wel elke dag op school aanwezig zijn.

8.

Getuigschrift basisonderwijs
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs
zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende
mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het
laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie
waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

8.1

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien
na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De
klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn
om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten.
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij
toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden
geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te
hebben genomen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

8.2

Beroepsprocedure:

Let op:
 Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
 Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen 3 dagen na
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een
overleg aan bij de directeur.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop
de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of
te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de
hoogte van de beslissing.
5. Binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad
kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de vertegenwoordiger van
het schoolbestuur:
CKSA
t.a.v. Luc Bettens
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Dit verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
6.

7.
8.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging al staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven
van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de
voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

9.

Orde- en tuchtmaatregelen
Elke klasleerkracht stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

9.1.

Ordemaatregelen
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door
elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- Een verwittiging in de agenda
- Een strafwerk
- Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB
een begeleidingsplan opgemaakt.
Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het
verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel
genomen worden.
9.2

Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige
belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid
en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of
zijn afgevaardigde, een tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.

9.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- Een schorsing van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen
- Een definitieve uitsluiting
9.2.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om
te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in
principe niet langer dan 5 opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig
met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze
beslissing.
9.2.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op:
 Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:
1. De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval
van definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid meet een vertegenwoordiger van
het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van het kind en de
ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de
brief.
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met
inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend).
Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de

uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht
voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan
het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
9.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)
uitsluiting.
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel
aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend
gemaakt aan de ouders.
In geval van definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.
De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
9.3

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

9.3.1

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen.
Beroepsprocedure:
 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Dit is de
directeur of zijn afgevaardigde.
 De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep.
De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne
beroepscommissie.
 Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
 De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op
de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

9.3.2

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.
Beroepsprocedure:
 Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via
een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het
beroep wordt gericht aan de vertegenwoordiger van het schoolbestuur:
Luc Bettens
vertegenwoordiger van het schoolbestuur CKSA
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Het verzoekschrift moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In deze commissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de


school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds het kind en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Zij
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten
laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het
beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn
van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is
bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10.

Bijdrageregeling (zie ook aparte bijlage)
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er
gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel
richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de
richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

10.1

Wijze van betaling
Ouders krijgen 5x per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening
te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als
ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een
identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het
volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt
hebben.

10.2

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden ?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen
met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verder stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een
oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Bij afwezigheden en afzeggingen kunnen gemaakte kosten aangerekend worden.

11.

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Personen en bedrijven die de school sponsoren, worden vermeld in de nieuwsbrief en tijdens het
jaarlijkse schoolfeest.

12.

Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De
school doet dit via onderstaande bepalingen.
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en
de vrijwilliger.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias – polisnummer 45230306.
Tevens werd een verzekering afgesloten dat lichamelijke schade dekt. Dit betekent dat je
verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens de activiteit of onderweg bent naar of van de
activiteit
Het contract werd afgesloten bij Ethias – polisnummer 45230306.
Er wordt géén onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

13.

Welzijnsbeleid

13.1

Verkeersveiligheid
Parkeren in de omgeving van de school is niet zo eenvoudig. Maar de veiligheid in de
schoolomgeving is in het belang van alle kinderen!
Daarom volgende oproep:
- parkeer niet voor de schoolpoort.
- laat de kinderen uitstappen aan de stoepkant.
- ga niet “dubbel parkeren”.
- stop nooit in het midden van de rijweg.
- kom liefst te voet, het is gezonder voor u en het milieu!

13.2 Medicatie
Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet
mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen
aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, dat
de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppelingen of oorindruppeling, mogen niet
worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.
13.3

Ongeval of ziekte
Onder toezicht zijn uw kinderen verzekerd tegen ongevallen. Eerste hulp wordt
onmiddellijk in de school toegediend.
Wanneer verzorging vereist is van een dokter, zal de school de ouders contacteren om
met het kind naar de dokter te gaan. De school geeft dan een verzekeringsformulier mee. Dit
wordt door de geneesheer ingevuld. De keuze van de dokter is vrij. De ouders dienen voorlopig
alle rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, … te betalen.
De verzekering betaalt het saldo terug na tussenkomst van het ziekenfonds.
Onderweg dekt de schoolverzekering alleen lichamelijke letsels op voorwaarde dat het ongeval
gebeurt op de gebruikelijke weg tussen school en woning binnen de normale tijd, nodig om die
weg af te leggen.
Bij ongevallen binnen dit schoolkader, met lichamelijke kwetsuren, dienen de ouders onmiddellijk
de school te verwittigen. De school geeft dan het verzekeringsformulier.
Alle schoolse activiteiten van de ouderraad georganiseerd in naam van de school,
buitenschoolse activiteiten waarbij de leerlingen van de school betrokken worden, gebeuren in
overleg met de directie, om bij eventueel ongeval de schoolverzekering te kunnen aanschrijven.
Opgelet: Het breken van brillen, schade aan horloges, kleding en fietsen wordt niet gedekt door
de schoolverzekering!
Wij hebben daarom graag, indien het enigszins mogelijk is, dat brillen tijdens de speeltijd in de
klas gelaten worden. Een bril kan ook aan een kettinkje of koordje rond de nek gehangen
worden, zodat die niet rechtstreeks op de grond kan vallen.

13.3 Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.
In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s
avonds.
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en
18.30u ’s avonds.
Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden

14 Leefregels
14.1

-

-

Gedragsregels
Algemeen
Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.
Ik ben vriendelijk tegen de andere kinderen.
Ik toon respect voor de anderen.
Ik houd me aan de klasafspraken.
In woord en daad ben ik beleefd tegenover alle leerkrachten.
Ik speel zonder vechten, ruziemaken of pesten.
Ik zet anderen niet aan om iets fout te doen.
Als ik onbeleefd was of iemand pijn doe, verontschuldig ik me spontaan.
Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands.
- In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en
leerkrachten.
Eerlijk en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school.
Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.
Veiligheid

-

-

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.
- Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen.
Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.
Tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze blijf ik niet in de klas.
Ik speel sportief zonder ruw te zijn.
Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen.
Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.
Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.
Bij het signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij.
Tijdens het eten

-

Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop.
Ik breng alleen een gezonde versnapering mee.
Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.

-

In de klas
Ik doe mijn best om goed mee te werken.
Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.

-

Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk.
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei bij heb, ook voor zwem- en gymles.
In de studie
-

Ik werk rustig en zelfstandig aan mijn huiswerk en les.

14.2

Kleding
We verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie
en leerkrachten verboden worden.
Uniform voor de lagere school

-

-

-

-

Meisjes:
donkerblauwe rok (degelijke lengte), overgooier of lange broek
(géén jeans, trainingsbroek of jogging)
effen witte bloes of polo of T-shirt (géén topjes)
effen donkerblauwe trui, sweater of vestje zonder opdruk
witte, grijze of donkerblauwe sokken of kousen (verplicht, ook in de zomer)
in de winter: effen donkerblauwe, grijze of witte kousenbroeken
- bruine, zwarte, grijze, witte of donkerblauwe schoenen of sandalen die vast aan de voeten
zitten (géén plateauzolen of hoge hakken; géén “sleffers”)
effen donkerblauwe jas
in de winter: effen donkerblauwe, witte, grijze of ecru muts, sjaal en handschoenen
Jongens:
donkerblauwe lange broek of bermuda
(géén jeans, trainingsbroek of jogging)
effen wit hemd of polo of T-shirt
- effen donkerblauwe trui, sweater of vestje zonder opdruk
witte, grijze of donkerblauwe sokken of kousen (verplicht, ook in de zomer)
- bruine, zwarte, grijze, witte of donkerblauwe schoenen of sandalen die vast aan de voeten
zitten (géén sleffers)
effen donkerblauwe jas
in de winter: effen donkerblauwe, witte, grijze of ecru muts, sjaal en handschoenen
Alle kinderen van de lagere school hebben een boekentas of rugzak met een stevige rug zodat
handboeken niet beschadigd worden.
Kledij kleuterschool:
In de kleuterschool wordt gewerkt aan zelfstandigheid. Daarom vragen we om uw kleuter
gemakkelijke kleding aan te doen die hij/zij zelf kan aan- en uitdoen.
Broeksriemen, bretellen, body’s … blijven om die reden dan ook beter thuis.
Aan de jongsten vragen we ook om een toiletzakje met wat reservespulletjes (zeker ondergoed) te
voorzien.
De kleuters dragen ook schoenen of sandalen die vast aan de voet zitten, dus géén sleffers !
Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie verplichten we het dragen van een fluo-vestje.
Elke leerling krijgt een eerste fluo-vestje van de school. Bij beschadiging of verlies, koop je een
nieuw vestje aan in de school. (zie ook aparte bijlage)
Belangrijk voor alle kinderen:
- Alle kledingstukken zijn voorzien van de naam van het kind.
- Voor de jongens zijn géén oorringen toegelaten en wordt een korte klassieke haarsnit vereist.
- Meisjes dragen géén lange of opzichtige oorbellen. Juwelen blijven zoveel mogelijk thuis.
- Nagellak en piercings zijn ook niet toegelaten.
- Binnen de schooluren wordt géén hoofddoek gedragen.

14.3

De kinderen hebben steeds een zakdoek (eventueel papieren) bij.

Lichamelijke Opvoeding: turnen en zwemmen
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons
aanbod.
Alle kinderen nemen eraan deel.
Alle leerlingen van de lagere school hebben een blauw turnbroekje, een witte T-shirt, en witte
gymschoenen zonder veters.
In de winter is een joggingpak toegelaten. Alle kledingstukken zitten in een turnzakje met sluiting en
alles is duidelijk van een naam voorzien.
In de lagere school zijn er ook zwemlessen voorzien.
De kinderen dragen een deftig badpak of zwembroek (géén short, bermuda of wetsuit!).
Een badmuts wordt aangekocht in de school.
Tijdens het zwemmen is een bevoegde leerkracht aanwezig die intens met de leerlingen bezig is
om hen te leren zwemmen.
In het eerste en tweede leerjaar ligt de klemtoon op watergewenning.
Deelnemen aan zwemmen is verplicht. Voor vrijstelling van zwem- of turnlessen is een medisch
attest noodzakelijk. Een briefje van de ouders om vrijgesteld te worden van zwemmen geldt als een
ziektebriefje, dus dit wordt één van de vier ziektebriefjes die een ouder per jaar mag schrijven.
(Voor meisjes die ongesteld zijn mogen de ouders wel een briefje schrijven, zonder dat dit als
ziektebriefje wordt aanzien.)

14.4

Persoonlijke bezittingen
Het gebruik van een GSM is in de school niet toegelaten, evenals allerlei ander
multimedia-apparatuur.
In enkele uitzonderlijke gevallen kan een GSM toegelaten worden. Dit gebeurt telkens in
overleg met de leerkracht en/of de directie. Het GSM-toestel wordt dan afgezet en aan de klasjuf in
bewaring gegeven tijdens de lessen.
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, worden ook niet toegelaten
binnen de school.
Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlies, stuk gaan of diefstal van persoonlijke
bezittingen.
Er wordt sterk aangeraden om alle kleding, voorwerpen, … te voorzien van een naam.
Zaken die niets met het schoolgebeuren te maken hebben, worden thuis gelaten!

14.5

Milieubeleid
Wij proberen ook ons steentje bij te dragen voor het milieu:
- boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.
- extra verpakking rond de boterhammen zoals aluminiumfolie en plastiek worden terug
meegegeven naar huis.
- drinken wordt meegebracht in een navulbaar, goed afsluitbaar flesje.
- afval wordt gesorteerd in de klas en op de speelplaats in de desbetreffende vuilbakken.
- in de winter worden deuren zoveel mogelijk gesloten en lichten gedoofd.

14.6

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
14.7

Huiswerk en lessen
Taken en lessen worden genoteerd in de schoolagenda. Ouders dienen er op toe te
zien dat de kinderen de huistaken en lessen zelfstandig verwerken.
Alle taken dienen naar behoren te worden uitgevoerd.
Vanaf het vierde leerjaar is er middagstudie voor de ineters. Dit betekent niet dat alle
huiswerken en lessen dan afgewerkt zijn.

14.8

Schoolagenda
Elke leerling van de lagere school krijgt een schoolagenda waarin dagelijks lessen en taken worden
opgetekend. Ook berichtjes kunnen via dit agenda worden meegedeeld.
Kijk het regelmatig na en denk aan het handtekenen.
Voor eerste, tweede en derde leerjaar handtekenen de ouders de agenda elke dag, voor
de andere leerjaren gebeurt dit wekelijks. (of volgens klasafspraak).

14.9

Rapport
De lagere school geeft 5 keer per schooljaar een rapport mee.
Dit rapport geeft een ruim beeld van de leerling en omvat cognitieve gegevens,
vaardigheden en leerhoudingen.
Het geeft een beeld van het bereikte niveau, van de inspanningen en van de vorderingen.
We leggen het rapport voor ter informatie, ter bespreking en soms als een mededeling van een
genomen beslissing.
Voor de rapportering van de houdingen, soms ook van vaardigheden, is een waardeoordeel naast
een verbale omschrijving, het meest aangewezen.
De resultaten van de verschillende vakonderdelen worden uitgedrukt in punten.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de leerkracht om op basis van de beschikbare
informatie een waardeoordeel uit te spreken.
De toetsen worden, samen met het rapport, meegegeven naar huis. We verwachten het
ondertekende rapport en de toetsen de eerstvolgende schooldag terug op school.

14.10 Oudercontacten
Om een goede werking van het schooljaar te verzekeren houden we begin september een
klassikaal oudercontact. U wordt dan op de hoogte gebracht van het school- en klasleven.
De individuele oudercontacten gebeuren 2x per schooljaar voor de kleuters, en 3x voor
de leerlingen van de lagere school.
Tussendoor worden de ouders verzocht een afspraak te maken met de leerkracht of
directie om eventuele problemen te bespreken.
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen
tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet
plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie
blijkt.
- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

15 Revalidatie / Logopedie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens
de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat
minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet
plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.
Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd
verslag is. De toestemming van de directie is vereist.

16.

Privacy

16.1

Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens

betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van de ouders.
De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze
gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend
zijn.
16.2

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlinggegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen, op verzoek, deze gegevens inzien. Ouders
die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich de overdracht verzetten. Ze
brengen de directie binnen de 10 kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de
hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar.

16.3

Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren
steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat er geen bezwaar is tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken
hebben met de activiteiten van onze school. Mocht er toch bezwaar zijn, kan dit op elk moment van
het schooljaar gemeld worden aan de directie.
We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden meer van je kind publiceren.

16.4

Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlinggegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die
betrekking hebben op medeleerlingen.

17.

Participatie

17.1

Schoolraad (zie ook aparte bijlage)
De schoolraad is een verplicht adviesorgaan en heeft een aantal overlegbevoegdheden, evenals
een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.
Vier verschillende geledingen maken daar deel van uit:
- het schoolbestuur
- de leerkrachten
- de ouders
- de lokale gemeenschap
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

17.2

Ouderraad
Een ouderraad is verplicht wanneer ten minste 10 procent van de ouders erom vraagt, voor zover
dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en
adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Momenteel is er in onze school geen actieve ouderraad.

Dit reglement wordt eenmalig meegegeven en wordt
tot het einde van het 6de leerjaar bewaard door de ouders of tot een nieuwe versie uitkomt.

Indien er zich kleine wijzigingen of aanvullingen voordoen, zullen deze losbladig worden
meegegeven.

Versie van 1 september 2015