You are on page 1of 5

Bijlage bij het schoolreglement 2015 – 2016.

Deze bijlage hoort bij het schoolreglement, maar bevat informatie die elk jaar kan veranderen.
De nummering verwijst naar de nummering van de volledige schoolbrochure.
Gelieve het bijhorende strookje te handtekenen en terug mee te geven met uw kind.
Alvast bedankt !

1 Contact met de school
1.3 Personeel
Directeur:

Lutgard Loete

Beleidsondersteuning:

Juf Hilde Billion – Juf Annemie Claassen – Mevr. Martine Spapen

Onderwijzend personeel:
kleuterschool:
K1
K2a
K2b
K3a
K3b
K3c

Juf Els Cespedes
Juf Tinne Verheijke – Juf Barbara Meysman
Juf Kristel Truyts
Juf Annelies Goovaerts
Juf Sandra Van Denhaute – Juf Barbara Meysman
Juf Cathy Senecaut

Zorgcoördinator:
Zorgleerkrachten:
Bewegingsopvoeding:
Kinderverzorgster:
lagere school:

L1a
L1b
L2a
L2b
L3a
L3b

Juf Annemie Claassen
Juf Annemie Claassen - Juf Katrijn Wegge – Juf Tinne
Verheijke - Juf Barbara Meysman
Juf Katrijn Wegge – Meester Koen Wouters
Juf Hilde Lammens

Juf Leen De Mondt
Juf Goele Leen
Juf Lynn Van de Casteele
Juf Angelique Beks
Juf Jasmine Segers
Juf Sophie Geentjens

L4a
L4b
L5
L6

Juf Sarah Lombaerts
Juf Ranja Peters – interim tot de kerstvakantie: Meester Stefaan De Ferm
Juf Lobke Ooms
Juf Veerle Claus

Zorgcoördinator:
Zorgleerkrachten:

Juf Hilde Billion
Juf Edwige Verhamme – Juf Daisy Huygen – Juf Hilde
Molkens
Bewegingsopvoeding:
Meester Koen Wouters
Administratief personeel:
Mevr. Ghozlan Marbouh – Mevr. Evi Jakubowicz – Mevr. Martine Spapen
Onderhoudspersoneel:

Mevr. Sabrina Koppens – Mevr. Hanim Zan

3.1
De ouderraad
Ouders die geïnteresseerd zijn om actief mee te werken, of op inhoudelijk gebied mee na te denken,
kunnen hun naam opgeven aan de directie of iemand van het leerkrachtenteam.
De schoolraad
De verschillende geledingen worden vertegenwoordigd door:
- de leerkrachten:
Juf Hilde Billion – juf Edwige Verhamme
- de ouders:
Niels van der Made (papa van Lennert uit L2) – Maria Dos Santos
(mama van Nathalya uit L6)
- de lokale gemeenschap: Lieve Hooft – Guy Van Hecke

10.

Bijdrageregeling

Er wordt 5x per schooljaar een factuur meegegeven. U betaalt per overschrijving.
Indien er moeilijkheden zijn rond betaling, kan altijd in samenspraak met de directie een betalingsplan
opgesteld worden.

Wij vragen een bijdrage voor:

Richtprijs:

Zwemlessen (tweewekelijks)
in de lagere school.
1ste en 2de leerjaar
3de leerjaar
4de, 5de en 6de leerjaar

€ 2 per zwembeurt
gratis
€ 0,50 per zwembeurt

Badmuts

€1

Meerdaagse uitstappen:
1ste en 2de leerjaar (tweejaarlijks)
3de en 4de leerjaar (tweejaarlijks)
5de en 6de leerjaar (tweejaarlijks)

Verblijf + Verplaatsing : € 65
Verblijf + Verplaatsing : € 80
Verblijf + Verplaatsing : € 80

Daguitstappen + sportdagen + zwemmen
Kleuters:
Lagere school:

max. € 45 per schooljaar
max. € 85 per schooljaar

U kunt vrij intekenen op het volgende:
Tijdschriften en boekenabonnementen

Informatie wordt meegegeven in het begin van
het schooljaar.

Studie (verplicht voor ineters van 4-5-6)

gratis

Middagbewaking (voor wie blijft ineten)

€ 1 per middag

Voorschoolse en naschoolse bewaking
in de school
in het IBO op woensdagmiddag

Fluo-vestje

€ 0,75 per begonnen halfuur.
Prijzen variëren naargelang er één of meerdere
kinderen van een gezin aanwezig zijn en van de
tijdsduur van de opvang. Het IBO informeert
hier verder over.

€5

Ondergetekende, …………………………………………………………
ouder/voogd van …………………………………………………………. uit klas …………...
heeft kennis genomen van het schoolreglement en de bijlage – 2015-2016.
Ik geef toelating om foto’s van mijn kind te publiceren in een nieuwsbrief, op de website van de
school, …
O
ja
O
nee
Handtekening,
………………………………………….