You are on page 1of 6

GRAFOMATEURIE

OPDRACHT 1
Werk met een partner. Vandaag onderzoeken jullie het handschrift van twee klasgenoten. Het
zou namelijk heel wat over hun persoonlijkheid verraden.
1 Bestudeer enkel de uiterlijke vorm van het handschrift, niet de inhoud van de tekst.
2 Op welke zaken zouden jullie letten om een grondige handschriftanalyse te kunnen maken?
Bedenk een aantal grafimeters en probeer er telkens een betekenis aan te geven. Noteer
jullie antwoord op een apart blad.
OPDRACHT 2
Hebben jullie voldoende grafimeters om de persoonlijkheid van jullie twee klasgenoten te
analyseren of liet jullie inspiratie jullie in de steek?
Lees deze tekst om de grafimeters die jullie zelf vonden aan te vullen of te verbeteren. Voer
daarna de opdrachten uit.

Je bent hoe je schrijft
Elk handschrift is uniek, zo uniek als vingerafdrukken.
Het weerspiegelt de belangrijkste eigenschappen van je
persoonlijkheid. Grafologie gebruiken ze al eeuwenlang
om de vinger te leggen op de karaktereigenschappen die
verborgen zitten in je handschrift. Er zijn ongeveer 165
grafologische codes aan de hand waarvan je een
accurate persoonlijkheidsschets kunt maken.
De kunst bestaat erin om die grafimeters, in de context
van een bepaald handschrift, op een juiste manier te
sensen. Professionele grafologen kunnen uitspraken doen over intelligentie, nauwkeurigheid,
vitaliteit, ambitie, doorzettingsvermogen, autonomie, leidinggevende en organisatorische
capaciteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale vaardigheden, teamgeest ... Maar ze kunnen
ook meer verscholen eigenschappen zoals aanleg tot agressie of psychische onstabiliteit
blootleggen. Daar gaat een meerjarige opleiding en studie aan vooraf.

Inzetbaarheid voor professionele doeleinden
De aandacht vanuit de professionele wereld is voor de doorbraak van de grafologie erg
belangrijk geweest. Alsmaar meer bedrijven maken er gebruik van bij de selectie van
sollicitanten. Meestal doet de directie een beroep op een grafoloog aan het einde van de
selectieprocedure, wanneer er nog een paar kandidaten overblijven. Grafologie is voor
bedrijven een hulpmiddel om meer inzicht in hun kandidaten te krijgen. Daarnaast wordt
grafologie bijvoorbeeld ook ingezet bij de groep schoolverlaters die na hun middelbare school
niet goed weten welke richting ze hun leven moeten geven. Een grondige analyse van hun
handschrift in combinatie met oriëntatietests geeft een beeld van hun sterktes en zwaktes. Op
basis hiervan kunnen ze een studierichting kiezen. Natuurlijk blijkt niet uit iemands handschrift
of hij of zij talent heeft voor bijvoorbeeld biologie of talen. Wat wel duidelijk wordt, is of de
persoon in kwestie een doorbijter is of juist snel opgeeft, of hij houdt van theorie en boeken of
beter functioneert in een richting met veel praktische oefeningen. Allemaal bevindingen die op
dat moment een steuntje in de rug kunnen zijn voor de twijfelaar.

1

toekomstgerichte blik. noch naar hun vader. gaat het om iemand die snel overgaat tot actie of iemand die impulsief handelt. Het kan daarnaast wijzen op een gesloten persoonlijkheid. Het abc van de grafomateurie Elke grafomateur kan zijn eigen of andermans geschrift op deze grafimeters onderzoeken: Clinatie Een linkse clinatie vind je meestal terug bij mensen die heel sterk naar hun moeder neigen. dan betekent dat dat de auteur afstand wil houden. Het kan ook gaan om een al dan niet tijdelijke uiting van depressiviteit of pessimisme. woorden of regels. moet de auteur op een blad schrijven dat niet gelinieerd is. Wie letters. Wanneer de regels dicht op elkaar volgen. dan kan dat erop wijzen dat de persoon in kwestie emotioneel 2 . gaat het om iemand die logisch redeneert. Wanneer slechts enkele letters niet met elkaar verbonden zijn. iemand met een systematische geest. Overlappen de regels elkaar. extraverte persoonlijkheid. is extravert. Dat heeft ertoe geleid dat er het laatste decennium een afgeleide van de wetenschappelijke grafologie is ontstaan: de grafomateurie. Schrijflijn Om hier een oordeel over te kunnen vellen. dan kun je besluiten dat de schrijver bijzonder zelfingenomen is. Wanneer de meeste letters niet met elkaar verbonden zijn. Verder kunnen duidelijke spaties tussen woorden erop wijzen dat de auteur goed nadenkt voor hij overgaat tot handelen. Wordt de afstand tussen de regels te groot. Zijn de spaties tussen woorden overdreven groot. Een rechte clinatie komt zelden voor. woorden en regels uitstrekt over het blad. Als er helemaal geen ruimte tussen woorden is. Spatiëring tussen woorden Wie compact schrijft en dus weinig plaats laat tussen letters. ongeduldige mensen en bij de actieve schrijver. gaat het om een artistieke en intuïtieve geest. Een linkse clinatie komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Je vindt ze terug bij mensen die heel onafhankelijk zijn: ze neigen noch naar hun moeder. Bovendien geeft het aan dat iemand gericht is op het verleden. Een denerende schrijflijn kan erop wijzen dat de auteur met vermoeidheid te kampen heeft. Verbinding tussen letters Wanneer alle letters met elkaar verbonden zijn. Vaak heb je te maken met een warme. Je vindt ze ook terug bij haastige. De rechtse clinatie is de meest voorkomende en natuurlijke clinatie. Een innerende schrijflijn wijst op een optimistische. Die sterk vereenvoudigde vorm van grafologie maakt het voor mensen als jij en ik mogelijk om aan de hand van een tiental sterke grafimeters een globale persoonlijkheidsanalyse te maken op basis van iemands handschrift. leidt mogelijk een goed geordend en gesystematiseerd leven. Spatiëring tussen regels Iemand die veel afstand laat tussen opeenvolgende schrijfregels. zowel in zijn denken als op emotioneel vlak. Nu weer weinig witruimte tussenlaten en dan weer veel wijst erop dat iemand onstabiel is. wijst dat erop dat het om een egocentrisch iemand gaat.Inzicht in jezelf Er zijn ook hoe langer hoe meer mensen die gewoon wat meer over zichzelf willen te weten komen en nieuwsgierig zijn naar wat hun handschrift allemaal over hen 'verraadt'. Het wijst vaak op leidinggevende capaciteiten en redelijkheid. is meestal introvert. gaat het om een auteur die graag onder de mensen is.

Handwriting analysis. Goed Gevoel. h. intuïtieve. beweeglijk largiveel wijst op ondernemingsdrift en vitaliteit. d.test-emploi. dan heb je te maken met een onbezorgd of mogelijk onbezonnen iemand. Archite De architen van letters verraden veel over de persoonlijkheid van de schrijver. Ze zijn oprecht en werken goed mee. Een groot. maar minder bereid tot consensus en soms onbuigzaam. j.html/ Famke Robberechts. introvert. trouw aan zijn principes en volhardend. Puntjes op de i Vaak staat het puntje op de i niet recht boven de letter in kwestie. Staat het puntje meer naar rechts.nl / Bunker. creatieve auteur. Opgepast echter wanneer iemand extreem leesbaar schrijft.grafologie. dan heb je te maken met een openhartige. verlegen karakter en een zakelijke en onpartijdige persoonlijkheid. dan heb je te maken met iemand die de zaken weloverwogen of voorzichtig aanpakt. p. Staat het puntje meer naar links.of geestelijk gestoord is. Een auteur met een staccaat geschrift heeft een analytische geest. Heeft de auteur eerder een rond geschrift. g. 1979. Het kan ook op ongeduld wijzen. De auteur kan echter ook aan een minderwaardigheidsgevoel lijden. naar: http://www. q en y en het bovenste deel van de letters b.com/test/test-graphologie. The science of determining personality by graphoanalysis CTENO. juni 2002/ http://www. is gedisciplineerd. is niet bang voor conflicten. f. Hier ligt de arrogantie echter op de loer. Een overlapping tussen het onderste deel van de letters f. l en t kan wijzen op sterke seksuele driften. Dan kan het gaan om een wolf in schaapsvacht … Largiveel Algemeen kun je stellen dat een klein largiveel wijst op een bescheiden. Opleiding Expert Taalbeleid 3 . k. Hij gaat recht en vastberaden op zijn doel af. Leesbaarheid Mensen met een leesbaar handschrift zijn vaak goede leerkrachten en sprekers.

Voorbeelden grafimeters Clinatie rechts links recht Schrijflijn innerend denerend Verbinding tussen letters verbonden van elkaar Spatiëring tussen woorden en regels uitgestrekt gedeeltelijk verbonden compact Leesbaarheid leesbaar onleesbaar Largiveel groot klein Archite rond staccaat Puntjes op de i 4 .

welke strategie pas je toe om toch nog uit te vissen wat die woorden betekenen? Welke taaltip kun je er voor jezelf uithalen? ____________________________________________________________ 5 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 De verklaring van die term vind je terug in de tekst. Je treft het niet aan in het woordenboek. 1 Maak op basis van de verschillende grafimeters een grondige analyse van de handschriften. Welke andere strategie kun je toepassen om te achterhalen wat het woord betekent? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPDRACHT 4 In de tekst komen heel wat moeilijke woorden voor. Grafomateurie is een betekenisvol. maar verzonnen woord. OPDRACHT 5 De analyse van je handschrift ligt voor jouw neus. Hoog tijd om te reflecteren … 1 Ga je akkoord met de persoonsbeschrijving van de grafomateuren? Waarom (niet)? 2 Vond je de opdracht om iemands handschrift te analyseren moeilijk? Waarom (niet)? 3 a Zijn er woorden uit de tekst waarvan je de betekenis nog altijd niet kunt achterhalen? Welke? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b Hoe los je dat probleem op? Kortom. 2 Schrijf de samenvatting van jullie analyse in een andere kleur onder de tekst van jullie klasgenoten. Werk zelfstandig: je bent enkel op de context en de achtergrondkennis van jezelf en je partner aangewezen om te achterhalen wat ze betekenen.rechts links OPDRACHT 3 1 Omschrijf met je eigen woorden wat grafomateurie is.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 6 .