a.

PENDAHULUAN Sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijayakan dengan penggun aan pelbagai strategi, kaedah dan teknik. Strategi pengajaran merangkumi beberap a aspek urutan dan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana menyampaikan nya (Dick & Carey 1996). Strategi juga merujuk kepada perancangan tindakan yang menjurus kepada p encapaian objektif yang telah ditetapkan. Rancangan tindakan ini merangkumi kaed ah dan teknik mengajar. Dengan adanya perancangan strategi, kaedah dan teknik da pat diatur secara sistematik. Pengagihan masa, penyediaan bahan mengikut kesesua ian dan kawalan kelas diurus rapi dengan adanya perancangan strategi. Pada kebiasaannya strategi pengajaran pembelajaran berasaskan kepada tiga unsur utama iaitu guru, murid dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu strategi dalam Pendidikan juga dirujuk sebagai pemusatan guru, pemusatan murid dan pemus atan bahan. Menurut Daniel Muijs dan David Reynolds (2008) Suatu pengajaran yang efektif har us jauh dari sekadar menyampaikan isi pelajaran dengan gaya ceramah kepada murid . Guru harus mementingkan interaksi dua hala dan aktiviti ’hands on’’ supaya mur id melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran berb udaya fikir, memusatkan pelajar, penggunaan bahan teknologi secara bijak serta s trategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat menjamin pembelajaran yang efektif. Penggunaan pelbagai strategi, kaedah dan teknik seperti pembelajaran masteri, ko nstruktivisme, kontekstual dan sebagainya juga dapat menimbulkan minat murid dal am sesuatu pelajaran. Guru-guru juga boleh menggunakan formula yang memudahkan murid mengingat sesuatu fakta. Contohnya Matematik, murid yang mahir menghafal atau memahami formula dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.

b. Pembelajaran secara Kontekstual i. Maksud Pembelajaran secara kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah satu kaedah pembelajaran yang menggabungk an isikandungan dengan pengalaman harian individu masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti han ds on dan minds on (PPK) Suasana pembelajaran kontekstual merupakan suasana yang melibatkan pelba gai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi( D.A. Kolb) John Dewey 1916 pula berpendapat bahawa murid-murid akan belajar dengan baik jik a apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitaran. Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memp roses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia memba wa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri contony a dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri. Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontek stual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dala m kehidupan seharian mereka. ii. Kepentingan Pembelajaran Secara Kontekstual dalam P&P Sesuatu konsep dihayati melalui proses penemuan. Kebanyakan pelajar di s ekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaima na pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.

Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untu k pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan seperti kaedah syarahan yang abstrak, namun mereka amat perlu memahami konsep itu untu k memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidup an masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses p elbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan menca ri maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitar an semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterim a akal dan kelihatan bermakna.Berdasarkan pemahaman ini, teori pembelajaran kont ekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran, s ama ada dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer, tempat atau lok asi kerja, atau di ladang tanaman. Ia menggalakkan pendidik memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang meng gabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fi zikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.Dalam p ersekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea ab strak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. iii. Proses ”REACT” Dalam Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran secara Kontekstual menggunakan modal atau bentuk ”REACT” da lam aplikasinya. Apabila kita meneliti ”REACT” iaitu Menghubungkait (Relating), Mengalami (Experimenting), Mengaplikasi (applying), Kerjasama (Cooperating), Mem indahkan(Transfering) ia menunjukkan satu urutan aktiviti yang meningkatkan taha p pembelajaran murid.

Menghubungkait(Relating) Murid belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup. Contohnya murid belajar mengenai makanan seimbang di sekolah. Murid dapa t membandingkan dengan makanan harian mereka dan mengetahui makanan yang seimban g dan berkhasiat serta makanan yang tidak boleh dimakan dengan kadar yang banyak . Mengalami (experimenting). Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta merupakan langkah meng alami. Dalam langkah ini murid diberi peluang bagi meneroka pengetahuan dan memp elajarai sesuatu yang baru. Murid berpeluang meneroka sesuatu semasa mereka mela yari memperolehi maklumat bagi buku skrap atau folio mereka. Mengaplikasi (applying) Merupakan belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digun akan dalam situasi lain. Bekerjasama (cooperating) Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi merupa kan langkah seterusnya. Kerjasama dan komunikasi boleh diwujudkan dalam aktiviti kumpulan contohnya perbincangan atau sumbangsaran. Memindahkan (transfering) Setelah murid mempelajari sesuatu kemahiran yang baru, murid menggunakan pengeta huan sedia ada dan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui ki ni.

C. KEMAHIRAN BERFIKIR Maksud Kemahiran Berfikir Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terha dap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertim bangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusn ya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Beyer 1984, berpendapat berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab atau membuat penentuan. Chaffee (1998) pula mendefinisikan pemik iran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatka n individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain. Kemahiran Berfikir ialah pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untu k menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah (Edward De Bono 1976) Berfikir biasanya dikaitkan dengan dengan perkataan seperti mengingat, merenung, membuat keputusan, meramal ,membuat jangkaan,membayangkan,menilai, mempercayai dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang berfikir, maka dapat dir umuskan bahawa berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencar i makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Kepentingan Kemahiran Berfikir dalam P&P Sistem Pendidikan negara kita bertujuan menyediakan generasi masa akan d atang yang berkeupayaan untuk menangani masalah peribadi dan negara di masa hada pan yang tidak dapat tentukan keadaannya. Kemahiran berfikir juga memberi penget ahuan kepada murid menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di masa akan data ng. Kemahiran berfikir juga penting bagi memnuhi tuntutan Falsafah Pendidika n iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, ja smani dan emosi. Aspek ini bertujuan melahirkan individu yang bijaksana dan berm oral. Insan yang yang seimbang dan harmonis juga penting bagi menangani masalah sosial seperti dadah, rasuah,stress atau tekanan emosi dan lain-lain lagi. Kemahiran berfikir juga panting bagi pelaksanaan dan kejayaan konsep-kon sep terkini negara seperti KBSR,KBSM, Sekolah Bestari dan sebagainya yang menghe ndakai pelajar yang berkemampuan dari segi intelek, kemahiran berkomunikasi, ber fikir secara kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir memang wujud secara semulajadi dalam diri setiap indi vidu. Strategi yang baik harus diatur supaya kemahiran ini diasah bagi pemindaha n paradigma dari berfikir secara tradisional kepada berfikir secara lebih kretif , membangun, meneroka dan proaktif. Kemahiran berfikir digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk memb olehkan pelajar mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membua t keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Pelajar dapat mengaplikasik an pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah serta menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelar u, kabur dan sempit. i. Kemahiran Berfikir Kritis Maksud Kemahiran berfikir secara Kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, menilai kebernasan, ke

baikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan me nggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Dalam pemikiran Kritis, proses mentak sir sesuatu idea adalah berdasarkan bukti. Pemikiran kritis biasanya melibatkan proses analisis dan penilaian idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jela s, kukuh dan bermakna.u ntuk meningkatkan kemahiran kritis seseorang, kemahiran mengutarakan penyoalan dan kemahiran menaakul adalah penting. Elemen- elemen kemahiran secara kritis adalah seperti membanding dan membeza, me mbuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan s ebab, membuat sekuen / urutan, menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramala n, mengusul periksa andaian, membuat inferens. Kepentingan Kemahiran Berfikir secara kritis Mewujudkan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda. Untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. Untuk meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah. Membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Pemikiran kritikal berguna untuk memperbaiki idea yang sudah sedia ada. Pemikiran kritikal menilai idea – idea baru itu dalam konteks paradigma lama. Berfikir stail kritikal ditandai oleh keupayaan melihat kesilapan, kesal ahan, kelemahan dan kecatatan pada cara – cara berfikir seseorang. Cara berfikir kritis berguna untuk membantu mengelakkan kita daripada me lakukan kesilapan. Jikalau kita ada idea, barulah kemahiran berfikir secara kritis dapat digunakan untuk mencari kelemahan – kelemahan dan kesilapan – kesilapan yang ada pada idea itu supaya dapat kita perbaiki.

Proses Kemahiran Berfikir Secara Kritis Membanding dan membeza Kemahiran membanding dan membeza merupakan kemahiran yang membolehkan anda mene liti persamaan dan kelainan antara dua objek, idea, peristiwa dan sebagainya ber dasarkan kepada aspek-aspek tertentu. Contoh kemahiran membanding dan membeza ia lah antara dua tokoh misalnya antara Tun Abdul Razak dengan Tengku Abdul Rahman, antara dua pekerjaan seperti nelayan dan petani, antara dua bentuk seperti se gi tiga dan piramid, dua peristiwa dan sebagainya. Alat berfikir yang boleh digu nakan ialah Pengurusan Grafik membanding dan membeza. Mengklasifikasi Mengklasifikasi merupakan kemahiran mengelompakkan sebilangan perkara dalam kate gori tertentu mengikut ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan seperti sayursayuran, makanan, aktiviti senaman dan sebagainya. Pelajar dapat mengumpul, meny usun dan mengatur maklumat dengan lebih sistematik dan teratur. Menerangkan sebab Menerangkan sebab ialah keupayaan untuk mengkaji dan menjelaskan sebab berlakuny a sesuatu kejadian berdasarkan alasan –alasan dan bukti yang munasabah. Membantu pelajar mencari pelbagai sebab sesuatu perkara berlaku, mengapa berlaku dan men cari bukti sebenar dalam membuat kkesimpulan tentang apa yang sebenarnya berlaku .

Lembaran 1 (membanding dan membeza) Nama : …………………………………………….

Murid Perempuan Persamaan Perbezaan

Murid Lelaki

Rumusan dan Kesimpulan

Lembaran 2 (Mengklasifikasi) Nama : ............................................................ Klasifikasi makanan mengikut kategori yang diberi

Karbohidrat

Protein Lemak

Lembaran 3 (Menerangkan sebab) Nama : ................................................... Perhatikan gambar dan jawab soalan berikut

1. Mengapa berat badannya bertambah ? ................................................................................ .................... ................................................................................ .................... ................................................................................ .................... ................................................................................ .................... ................................................................................ .................... 2. Jika penambahan berat tidak dikawal apakah akibatnya ? ................................................................................ ................... ................................................................................ ................... ................................................................................ ................... ................................................................................ ................... ................................................................................ ................... ii. Kemahiran berfikir secara Kreatif Maksud Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menjana dan menghasilkan idea, mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pel bagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan, mener okai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif. Kepentingan Kemahiran berfikir Kreatif Pemikiran kreatif dikaitkan dengan otak hemisfera bahagian kanan. Potens i otak kanan kurang diberi perhatian dalam proses P&P di sekolah. Ia harus dipup uk bagi menonjolkan kretiviti dalam kerja, menghilangkan rasa takut dan malu unt uk menunjukkan bakat yang ada. Pemikiran kreatif membolehkan pelajar-pelajar membuat perubahan dalam id ea-idea yang lama. Nilai pemikiran kreatif terletak kepada sifatnya yang mendoro ng seseorang kepada kepelbagaian dan seterusnya kepada keputusan yang lebih berk ualiti. Beberapa aspek tentang pemikiran kreatif perlu diambilkira iaitu idea at au produk yang dicipta, proses mencipta, orang yang mencipta dan suasana yang ko ndusif untuk pemikiran kreatif Proses Kemahiran berfikir Kreatif Menjana dan menghasil idea Kemahiran menjana dan menghasilkan idea baru adalah bertujuan untuk mencipta ses uatu yang baru dan kreatif, sama ada idea, objek, cerita dan lain-lain. Ia boleh dijalankan secara individu atau dalam kumpulan . Idea yang baru akan terhasil j

ika kita keluar daripada pola pemikiran biasa.

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu str uktur atau corak perhubungan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untu k menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalama n yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Lembaran 4 ( Menjana Idea)

Jenis Penyakit Berjangkit

Cara Merebak

Tanda-tanda

Langkah Pencegahan

Lembaran 5 ( Membuat Inferens) Nama : .................................................... Penagihan dadah berleluasa di kalangan remaja negara kita.

i. Mengapa remaja terjebak dalam penagihan dadah ? ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ii. Mengapa dadah dikatakan berbahaya ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lembaran 6 ( Meramal)

1.

Kenapa mereka bergaduh ?

2.

Apa akan terjadi jika pergaduhan tidak diselisihkan ?

Kesimpulan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum Pendidikan Kesihatan mengu tamakan pembelajaran secara langsung. P&P adalah satu proses pemerolehan dan pe nguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam P&P harus dapat m encetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukannya amalan rutin. Murid juga perlu diberi kesedaran megenai kemahiran berfikir dan strateg i berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang ditanyaka n kepada murid harus meningkatkan daya kreatif dan kritis mereka. Murid perlu d ilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan p emerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran menggunakan kontekstual dan kemahiran berfikir boleh be rlaku melalui pendekatan seperti inkuiri, perbincangan, sumbangsaran dan sebagai nya. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehid upan harian murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran konteks tual di matapelajaran Pendidikan Kesihatan kaitan di antara bahan yang diajar d engan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar se cara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran kesihatan den

gan kehidupan mereka. Selain daripada pembelajaran secara kontekstual, kemahiran-kemahiran sep erti kritis dan kreatif merupakan kemahiran generik dan boleh diaplikasikan Me nerusi pelbagai subjek serta konteks dan dianggap sebagai bekalan yang amat berg una untuk pembelajaran seumur hidup.

Rujukan Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan.Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Pembelajaran Secara Kontekstual. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Makanan seimbang at http://yes.mmu.edu.my/2003 Senaman dan Rekreasi at http:// www.melakacom.net/malay/rekreasi/main.htm Alat KBKK http:// mahirkbkk.tripod.com/alat htm HBHE 1203 Pedagogi Pendidikan Kesihatan (200). Open Universiti Malaysia http://www.scrbid.com/doc/pembelajaran secara kontekstual

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful